M E G H Í V Ó április 20-án 14 órakor

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M E G H Í V Ó. 2016. április 20-án 14 órakor"

Átírás

1 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u Tel./Fax: (66) (66) Web site: M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság április 20-án 14 órakor kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe Napirend: 1. A évi költségvetési rendelet módosítása 2. Gyomaendrőd Város Önkormányzata évi zárszámadási beszámolója 3. Összefoglaló jelentés a évben végzett belső ellenőrzésekről 4. Földgázbeszerzés ajánlati felhívás 5. Építőanyag beszerzés ajánlati felhívás 6. Gépjárművek, célgépek beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás eredménye 7. Templom zugi 7701/4 hrsz.-ú ingatlan értékesítése nyílt eljárás keretében 8. Tájékoztató a GYÜSZ-TE Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület évi számviteli beszámolójáról 9. Csatlakozási szándék a Regionális Duális Képző és Kutató-Fejlesztő Központ Konzorciumához 10. Fő út 230. sz. alatti ingatlan önkormányzati tulajdonba vétele 11. TOP pályázat - 5. sz. idősek nappali ellátásának infrastrukturális fejlesztése 12. GINOP pályázatban konzorciumi tagság (Lapátos pályázat) 13. Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása A nyilvános ülés napirendjeinek előterjesztései PDF dokumentumként letölthetők a város honlapjáról a Városunk főmenüből nyíló, Önkormányzat Testületi ülések Előterjesztések menüpontban. Amennyiben a portál bal oldalán lévő Bejelentkezés blokkban belépnek az azonosító adataikkal, akkor ott a zárt ülés előterjesztéseit is letölthetik PDF dokumentumként.

2 14. Belvíz III. projektzárás /2017 tanévre vonatkozó iskolatej szállítási szerződés 16. Bejelentések Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen. Gyomaendrőd, április 19. Nagyné Perjési Anikó s.k. Bizottság elnöke

3 ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság április 20. napján tartandó rendes üléséhez

4 ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság április 20-i ülésére Tárgy: A évi költségvetési rendelet módosítása Készítette: Tóthné Gál Julianna Előterjesztő: Toldi Balázs polgármester Véleményező bizottság: Tisztelt Képviselő-testület! 1. napirendi pont Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 11.-i ülésén fogadta el az önkormányzat évi költségvetését. A 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendeletet az alábbi okok miatt módosítani szükséges: A Képviselő-testület által hozott döntések átvezetése, Intézményi saját hatáskörben történt előirányzat átcsoportosítása, Pályázat útján nyert támogatások, különböző alapoktól, egyéb szervezetektől kapott pénzeszközök átvezetése. A költségvetési főösszege E Ft-tal változott. A költségvetésbe beépítésre került a január 1.-től március 31-ig időszakra állami támogatásként átutalt bérkompenzáció E Ft összege, melyet az intézmények személyi juttatására és a hozzá kapcsolódó járulékok összegére fordítottunk. Az állami támogatások között került elszámolásra a szociális területen megigényelt E Ft összegű ágazati pótlék, mely a Térségi Szociális Gondozási Központ költségvetésében jelentkezik kiadásként december 30.-án utalta át a Magyar Államkincstár önkormányzatunk részére a évi állami támogatás előlegét, mely E Ft volt. Ezen bevétel a évi beszámolóban a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 43. (13) bekezdés b) pontja és a 15. mellékletének előírásai alapján a finanszírozási bevételek között az államháztartáson belüli megelőlegezések rovaton került elszámolásra, melynek rendezése szükséges a évi könyvelésben. A 38/2013. (IX. 19.) NGM rendeletben foglaltak alapján az államháztartási megelőlegezés visszafizetését és előirányzattal történő ellátását el kellett végezni, mely alapján beépítésre került a költségvetési rendeletbe a E Ft összeg a finanszírozási kiadások közé. Az intézményeknél átcsoportosításra került a dologi kiadások összegéből a fejlesztési kiadások közé a beszerzésre került kis értékű tárgyi eszközök értéke, melynek oka, hogy az államháztartási szerveknél a jogszabályi változások miatt a 200 E Ft alatti kis összegű tárgyi eszközöket is beruházásként kell lekönyvelni és nyilvántartani. A Közös Önkormányzati Hivatalnál február 16-án E Ft összegben értékesítésre került az LPC-923 forgalmi rendszámú Opel gépjármű, melynek bevétele intézményfinanszírozás keretében átvezetésre került az új gépkocsi vásárlása érdekében az Önkormányzathoz. Az Önkormányzatnál a tartalékból kivezetésre kerültek a különböző alapokból a felosztott összegek a megfelelő kormányzati funkciókra. A tartalékban lévő városi rendezvények keretéből átvezetésre került a Kállai Ferenc Kulturális Központ intézményünkhöz intézményfinanszírozás címén a Sajt és Túrófesztiválra meghatározott E Ft összeg. Az Önkormányzatnál a évi maradvány terhére beépítésre kerültek az előirányzatok közé a évi áthúzódó kiadások összegei. A rendelet előzetes hatásvizsgálata Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál a évi költségvetés módosításának társadalmi és gazdasági hatása nincs, a hangsúly inkább a költségvetési hatásra helyezhető. A évi C. törvény által biztosított állami támogatás településünk részére kiutalt tényleges összegének meg kell jelennie előirányzatként is a költségvetésben. A megalkotásra kerülő költségvetési rendeletnek nincs következménye a környezetre és egészségre. A költségvetési rendelet módosításának szükségessége valamint a jogalkotás elmaradásának várható következménye az, hogy a város évi költségvetési beszámolójának elkészítése során a kötelező egyezőség nem lenne biztosított, ezáltal az Önkormányzat nem tudna eleget tenni adatszolgáltatási kötelezettségének. Indokolás a évi költségvetési rendelet módosításához A költségvetési rendelet 1. -ában meghatározott ezer Ft bevételi és kiadási főösszeg meghatározásában a évi központi költségvetésről szóló évi C. törvény az irányadó az állami támogatások vonatkozásában. Az államháztartási számvitel szabályai szerint a realizálódott többletbevételek a költségvetési egyensúlyt úgy biztosítják, hogy az összege a kiadási oldalon a működési (általános) tartalékba lett helyezve. A költségvetési bevételek és kiadások a költségvetési egyensúlyt biztosítják. 2

5 A rendelet 2. -ában meghatározott bevételek előirányzott összegeit a évi központi költségvetési törvény alapján a települést megillető tényleges állami támogatás összege, illetve a realizálódott bevételek összege határozza meg. A rendelet ában meghatározott kiadási előirányzatok összegét az önkormányzatok kötelezettségvállalására vonatkozó szabály indokolja, mely szerint csak előirányzott kiadásra teljesíthető kiadás. Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a költségvetési rendelet módosításának elfogadására. Döntéshozói vélemények Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Döntési javaslat "A évi költségvetési rendelet módosítása " Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének./... (..) önkormányzati rendelete Gyomaendrőd Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról (TERVEZET) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat évi költségvetésről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 1. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat évi költségvetésének a) bevételi főösszegét ezer forintban, b) kiadási főösszegét ezer forintban állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint." 2. AZ ÖR. 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 2. Az 1. a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül a) a működési bevételek előirányzata ezer forint, b) a felhalmozási bevételek előirányzata ezer forint, c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata ezer forint, d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata ezer forint a 2. mellékletben részletezettek szerint." 3. Az ÖR. 4. (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 4. (1) Az 1. b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az önkormányzat működési kiadásainak előirányzata ezer forint. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból: a) személyi juttatás ezer forint, b) munkaadót terhelő járulék ezer forint, c) dologi kiadás ezer forint, d) működési célú támogatásértékű kiadás ezer forint., e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre ezer forint, f) a működési célú céltartalék ezer forint, g) ellátottak pénzbeli juttatása ezer forint az 5. mellékletben részletezettek szerint." 4. (1) Az ÖR. 7. (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 3

6 7. (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata ezer forint. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból: a) az Önkormányzat felújítási kiadása ezer forint, b) beruházási kiadás ezer forint, c) az egyéb felhalmozási kiadás a felhalmozási célú céltartalékkal együtt ezer forint." (2) Az ÖR. 7. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 7. (5) A finanszírozási kiadások összege ezer forint." 5. Az ÖR. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 6. Az ÖR. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 7. Az ÖR. 3. mellélete helyébe a 3. melléklet lép. 8. Az ÖR. 4. mellélete helyébe a 4. melléklet lép. 9. Az ÖR. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 10. Az ÖR. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 11. Az ÖR. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 12. Az ÖR. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 13. Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Gyomaendrőd, április 28. Toldi Balázs polgármester dr. Uhrin Anna jegyző A rendelet kihirdetésre került április -án. dr. Uhrin Anna jegyző Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 4

7 1. melléklet a...önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzat évi költségvetésének mérlege adatok ezer forintban A B C megnevezés eredeti ei I.mód.ei. 1 Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési céltartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen Összes hiány: Működési hiány: 0 31 Fejlesztési hiány: 0 1

8 2. melléklet a... önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai évben adatok ezer forintban A B C megnevezés eredeti ei I.mód.ei. 1 Gyomaendrőd Város Önkormányzata Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen Határ Győző Városi Könyvtár Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 2

9 60 Tárgyévi bevételek összesen Szent Antal Népház Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen Kállai Ferenc Kulturális Központ Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen Városi Egészségügyi Intézmény Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen

10 3. melléklet a... önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzat évi bevételeinek részletezése adatok ezer forintban A B C megnevezés eredeti ei I.mód.ei. 1 Intézményi működési bevételek Holtágak haszonbére Földhaszonbér Bérleti díj Hulladéklerakó bérleti díj bevétel Közterületfoglalás Egyéb bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Kamatbevétel Kamatbevétel kötvény Vízmű bérl.díj (ad hoc munkákra) ÁFA bevétel-befizetendő ÁFA visszatérülés működéshez kapcsolódóan-fürdő2103, temető ÁFA visszatérülés önkormányzati tulajdonú földek műveléséből Önkormányzati tulajdonú földeken megtermelt terményértékesítés Temető üzemeltetésből származó bevétel Oktatás bérleti díj és térítési díjbevétel Saját bevétel összesen: Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Központi költségvetéstől átvett pénzeszköz Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP-1.A Mezőőri járulék átvett pénz Hosszabb időtartamú közfogl.tám-a jén induló 20 fő, 20 fő Hosszabb időtartamú közfogl.tám-a én induló 6 fő, 46 fő Közcélú munkavégzők támogatása 2015-ről áthúz Közcélú munkavégzők bér és járulék támogatása ban induló Közcélú munkavégzők dologi támogatása ban induló Földalapú támogatás Csárdaszállás Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez Hunya Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez IKSZT pályázat bér támogatás Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen GYÜSZ-TE Turisztikai pályázat bevétel átadása Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány támog.megelőlegezés megtérülése Közköltséges temetés kölcsön visszatérülése Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése Körösök Völgye Vidékfejl.Közhasznú Egy.tám.megelől.visszatérülése Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen Közhatalmi bevételek Iparűzési adó Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Pótlékok, bírságok bevétele Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap Gépjármű adó Mezőőri járulék bevétele Közhatalmi bevételek összesen Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Önkormányzati hivatal működésének támogatása Zöldterület gazdálkodás támogatása Közvilágítás támogatása

11 58 Köztemető fenntartás támogatása Közutak fenntartásának támogatása Beszámítás összege Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása Óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás A települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása Szociális ágazati pótlék Gyermekétkeztetési feladatok támogatása Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás Támogató szolgálat működési támogatása Kulturális feladatok támogatása 1140* Egyéb központi támogatás-kompenzáció Önkormányzat működési költségvetésének támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Koncesszióból származó bevételek Vízmű bérleti díj bevétel rekonstrukciós munkákra(nettó) Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU forrás Lélekkel a Körösök mentén projekt támogatása Közép-Békési Térségi Ivóvízmin.jav.pr.KEOP Tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzés pályázat Közcélú munkavégzők beruházás támogatása ban induló Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről Lakáskölcsön visszafizetés Elemi kár kölcsöntörlesztés Belvíz kölcsön visszafizetés Egyéb kölcsön visszafizetés Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz Felhalmozási bevételek összesen

12 4. melléklet a... önkormányzati rendelethez A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány adatok ezer forintban A B C megnevezés eredeti ei I.mód.ei. 1 Működési célú előző évi maradvány Gyomaendrőd Város Önkormányzata Határ Győző Városi Könyvtár Közművelődési-Közgyűjteményi Szolgáltató Intézmény Szent Antal Népház Városi Egészségügyi Intézmény Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Működési célú előző évi maradvány összesen Felhalmozási célú előző évi maradvány Gyomaendrőd Város Önkormányzata Határ Győző Városi Könyvtár Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény Szent Antal Népház Városi Egészségügyi Intézmény Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Felhalmozási célú előző évi maradvány összesen Maradvány mindösszesen

13 5. melléklet a... önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai évben adatok ezer forintban A B C megnevezés eredeti ei I.mód.ei. 1 Gyomaendrőd Város Önkormányzata Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési céltartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen Határ Győző Városi Könyvtár Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 7

14 58 Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen Szent Antal Népház Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen Kállai Ferenc Kulturális Központ Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen Városi Egészségügyi Intézmény Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen

15 6. melléklet a... önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként évben adatok ezer forintban A B C D Kormányzati funkció megnevezés eredeti ei I.mód.ei Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Települési hulladék kezelése- nem veszélyes hulladék kezelése Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás és kölcsön államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása, üzemeltetése Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. - Lakó és nem lakóing.bérbeadása, üzemelt Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen

16 Zöldterület kezelés-parkgondozás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Önkormányzati jogalkotás-képviselők Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Országgyűlési, önkormányzati, eu parlamenti képviselőválasztás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Országos és helyi népszavazás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Adó, vám és jövedéki igazgatás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Közvilágítás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása

17 117. Működési kiadás összesen Városgazdálkodás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Közterület rendjének fenntartása-mezőőri szolgálat Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Közterület rendjének fenntartása-településőrök Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység-tűzoltók Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység- polgárvédelem Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Ár- és belvízvédelem Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

18 178. Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Óvodai nevelés működtetési feladatai Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Köznevelési intézmény működtetése Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Általános Iskolai oktatás 5-8 évfolyam- Kis Bálint Általános Iskola Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Általános Iskolai okt.1-4 évfolyam- Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Alapfokú művészetoktatás működtetése Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Gimnáziumi oktatás műk.-kner Imre Gimnázium Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Oktatást kiegészítő tevékenység-oktatási vagyon önkormányzati költségek Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás

19 239. Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetése Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Összesen: Háziorvosi ügyeleti ellátás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés, rágcsálóirtás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Időskorúak bentlakásos szoc.tám Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Gyermekek napközbeni ellátása-bölcsődei ellátás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások (önkorm-i segély gyermek jogán) Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (telep. tám.-lakhatáshoz kapcs.)

20 299. Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Egyéb szociális pénzbeli ellátás - Átmeneti segély (önkormányzati segély) Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Települési támogatás-gyógyszerkiadás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Egyéb szoc.pénzbeli ell.-temetési segély (önkorm-i segély temetési kiadásokra) Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Egyéb szoc.pénzbeli ell. - köztemetés Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Egyéb szoc.természetbeni ellátás - közgyógy Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Egyéb szoc.pénzbeli ell. - idősek Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása

21 360. Működési kiadás összesen Lakáshoz jutást segtítő támogatások - Fiatal házasok lakáskölcsöne és elemi kár Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Családsegítés Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása 378. Működési kiadás összesen Támogató Szolgálat Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Közfoglalkoztatás-menedzsment Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen FHT-ra jogosult hosszabb közf.-egyéb közf.(20 fő , 45 fő , 1 fő) Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Mezőgazdasági közfoglalkoztatás ről áthúzódó Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Asztalos közmunka 2014-ről áthúzódó Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

22 421. Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Rövid távú közmunka 2015-ről áthúzódó( , ) Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Belvíz, mg, mg-i út, közút, helyi s. közmunka 2015-ről áthúzódó Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (önk.tul.földek művelése - dologi) Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Közfoglalkoztatás 2016-ban induló(mg., közút, bio, helyi sajátosság, mg-i földút, belvíz, hulladék és útőr) Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Sportlétesítmények működtetése Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Fürdő Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Szabadidősport tevékenység támogatása Személyi juttatás

23 480. Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Civil szervezetek támogatása Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Mindenféle egyéb szabadidős szolg.(testv.kapcs., óv. sportnap, Kihívás n.) Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Köztemető fenntartás és működtetés Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Egyéb máshová be nem sorolható tevékenység Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Összesen: Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen

24 7. melléklet a...önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működési céltartaléka évben adatok ezer forintban A B C megnevezés eredeti ei I.mód.ei. 1 Polgármesteri alap Kitüntetési alap Civil alap Sport alap Idegenforgalmi alap Idegenforgalmi alap tartalék Városi rendezvényekre elkülönített keret (Sajt és Túró 4700, Aug nemzeti ünnepek 350, besenyszegi gyereknap 150 stb) Közműv. Int.által rendezett nemzeti ünnepek és besenyszegi gyereknap Sajt és túrófesztivál megrendezése Tartalék Sajt és Túrófesztiválra GYÜSZ-TE Rádió Sun részére pénzeszközátadás GYÜSZ-TE részére peszk.átad működés TDM GYÜSZ-TE megállapodás alapján többlet támogatás Turisztikai pályázat fenntartására peszk.átadás GYÜSZ-TE Talajterhelési díj Kállai adomány Körös szögi Kistérség évi hj.( ) Körös szögi Kistérség évi műk.hj. Hulladékgazd.rendszer Körös szögi Nonprofit Kft. Üzemeltetési hj. (5099+áfa) IKSZT (bér) IKSZT működési plusz igény Oktatási vagyon működtetése dologi tartalék Vidra Mentőcsoport Egyesület működési támogatása Belső ellenőri feladatok Óvoda étkezés.állami tám.elsz Óvoda létszámleépítés többletktg Önkormányzati ingatlanok karbantartására Életveszélyessé vált ingatlanok bontási ktg-e Veszélyes fák kivágása, zöldhulladék gyűjtés Október 6.ltp.szennyvízkiv.cső javítási ktg.471/2014 Kt.hat Nyomda Múzeum tám Egyéb közfoglalkoztatás önerő évi közfoglalkoztatás bér+járulék önerő Képviselői tiszteletdíjról lemondás (Poharelec L.840, Lehóczkyné 681) Labor működésének támogatása Körösök Völgye Vidékfejl.Közhasznú Egyesület támogatás megelőlegezés évről áthúzódó bérkompenzáció Működési céltartalék összesen

25 Gyomaendrőd Város Önkormányzat évi fejlesztési kiadások részletezése 8. melléklet a... önkormányzati rendelethez adatok ezer forintban A B C megnevezés eredeti ei I.mód.ei. 1 Felújítások Gyomaendrőd Város Önkormányzata Járda felújítás Buszmegállók felújítása (Stop, Bajcsy) Vízmű rekonstrukciós munkák Mirhóháti 11. felújítása Kner téri szökőkút felújítása Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Határ Győző Városi Könyvtár Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény Katona J.Műv.ház tető és csatorna javítás Városi Egészségügyi Intézmény Gyomaendrőd Város Önkormányzat felújítások összesen Beruházások Gyomaendrőd Város Önkormányzata Népliget és Erzsébet liget rendezése Parkosítás Gyalogátkelőhely építés(öregszőlő) Útbaigazító, tájékoztató táblák kihelyezése Közlekedés biztonsági felmérés, javítás Közvilágítási hálózat bővítése Köztemetők körbekerítése Ünnepi díszvilágítás Révzugi zöldhulladék kezelő telep kialakítása Ipartelep úton kerékpárút építés Informatikai fejlesztés, szerver csere Térfigyelő kamerarendszer beszerzése Sport infrasturktúra fejlesztése TOP és egyéb pályázati előkészítés, tervezés Gyepmesteri telep fejlesztése Játszótér építése Zöldterület kezelés fejlesztése Közbeszerzési díjak Bánomkerti záportározó rendezése E-közmű nyilvántartás készítés Infokommunikációs helyi gazdaság támogatási program Gyomai szabadstrand rendezése Selyem út 124. fűtés és vizesblokk átalakítása Selyem út 124. elektromos hálózat felújítása Könyvtár kialakítás és vagyon ellentételezés Gépkocsi beszerzés Hatház utcai átjáró védőkorlát csere Kapcsolószekrény beszerzés szivattyútelep üzemeltetése Autóbusz pályaudvar tervezése Kodálytól Hídfőig kerékpárút építés csapadékvíz elvezető csatorna terv Templomzugi ivóvízhálózat II. ütem bővítése Öregszőlői útalap építés vagy saját erő Rózsahegyi energetikai tervdok Zöldpark Kft. tőkeemelés Hang-és fénytechnikai eszközök beszerzése (Közműv.érdekeltségnövelő támogatás önerő) Közmunka programok kis-, nagyértékű tárgyi eszk., jármű besz.és egyéb beruházás Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal-irodabútor, és kisértékű te. beszerzés Határ Győző Városi Könyvtár (kisértékű tárgyi eszk.besz.) Kállai Ferenc Kulturális Központ Szent Antal Népház Városi Egészségügyi Intézmény Gyomaendrőd Város Önkormányzat beruházások összesen Egyéb felhalmozási kiadások Gyomaendrőd Város Önkormányzata Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások

26 63 Gyomaendrőd-Nagyvárad vasútvonal terv.pály-ra fejl.c.pe.átadás Települési szeméttelep rekultivációs pogram a Körös-szögben tagi hozzájárulás KÖZOP kerékpárút ép.támogatás visszafizetése Rózsakert Idősek Otthona felújításánál támogatás visszafizetése Tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzés pályázat tám.és önerő átadása Társulás részére Család és gyermekjóléti Központ kialakítása pályázati tám.átadása Társulás részére Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Első lakáshozjutók támogatása TDM pályázat (GINOP ) önkormányzati önerő (nyertes pályázat esetén) Szennyvízcsatlakozás pályázat lakosság részére Környezetvédelmi alap Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása-lakáshitel, elemi kárra Felhalmozási céltartalék Fürdő pályázat saját erő TOP és egyéb pályázati saját erő Gyomaendrőd Város Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

27 ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság április 20-i ülésére 2. napirendi pont Tárgy: Gyomaendrőd Város Önkormányzata évi zárszámadási beszámolója Készítette: Enyedi László, Szilágyiné Bácsi Gabriella, Tóthné Gál Julianna Előterjesztő: Toldi Balázs polgármester Véleményező bizottság: Tisztelt Képviselő-testület! Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé úgy, hogy az a Képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. Jelen előterjesztés keretei között beszámolunk az önkormányzat és intézményei évi költségvetési gazdálkodásának alakulásáról. A feladatellátás általános értékelése Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendeletével fogadta el a város évi költségvetését, melyet az év során 5 alkalommal módosított december 31-én az önkormányzat fejlesztésekre rendelkezésre álló forának összege 400 millió Ft volt, mely összeg számlavezető pénzintézetünknél került lekötésre. A betét március 23-án járt le, a jóváírt kamat összege 1,4 millió Ft volt. Jelenleg szeptember 21-ig került lekötésre ezen forrás 1,3%-os kamat mellett március 23-tól a jegybanki alapkamat mértéke 1,2%. A Képviselő-testület az önkormányzatra háruló feladatok végrehajtását 2 gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv és 4 gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmény működtetésével oldotta meg. A gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények száma április 1. napjától emelkedett 3-ról 4-re, jogszabályi változásból adódóan. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény rendelkezései értelmében amennyiben a költségvetési szerv éves átlagos statisztikai állományi létszáma nem éri el a 100 főt, úgy a gazdasági szerv feladatait vagy az önkormányzati hivatal vagy más gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv látja el. A Képviselő- testület döntése értelmében a Városi Egészségügyi Intézmény gazdasági feladatainak ellátása április 1. napjától a Közös Önkormányzati Hivatal feladata július 1. napjától a Térségi Szociális Gondozási Központ és a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda fenntartója a jogi személyiséggel rendelkező Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás lett évben jelentős változás következett be az Önkormányzat elsőszámú vezetői körében, július 15. napjától a jegyzői feladatokat dr. Uhrin Anna látja el. A 2015-ös évben a testület által elfogadott költségvetési rendeletben meghatározott feladatok végrehajtására került sor. Beszámoló a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés végrehajtásáról A belső kontroll rendszer működtetését az államháztartásról szóló évi CXCV. tv a teszi kötelezővé a költségvetési szerv vezetője részére. A belső kontroll rendszer keretében biztosítani kell, hogy a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan és hatékonyan végezzék el, az elszámolási kötelezettség teljesítésre kerüljön és az erőforrásokat megóvják a károktól és veszteségtől. Működtetéséről a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a jelen költségvetési beszámoló keretei között számol be. I. Szabálytalanságok kialakulásának megelőzése: A szabálytalanságok megelőzésének egyik legfontosabb eleme, hogy a gazdálkodással foglalkozó köztisztviselők számára, hozzáférhetővé váljanak azok a normák, melyek alapján feladataikat ellátják. A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalon belül minden dolgozó számára egységesen biztosított a hatályos önkormányzati és nem önkormányzati normák elérése. A napi munkavégzést szabályozó belső utasítások elérhetősége szintén biztosított. 5

28 A pénzügyi irányítási és ellenőrzési feladatok magukban foglalják a pénzügyi döntéseket megelőző és azt megalapozó dokumentumoknak a megfelelő előkészítését is. A képviselő-testületek döntéseinek nyilvántartása elektronikusan történik, mely lehetővé teszi a megalapozó előterjesztések megismerését és későbbi időpontokban történő visszakeresését. A 2013-as gazdálkodási évben a közös önkormányzati hivatal megalakulásával a gazdálkodási folyamatokat teljesen újra kellett szabályozni. A szabályozás keretében felül kellett vizsgálni a testületek, mint fenntartók működését meghatározó szervezeti és működési szabályzatokat, valamint az önkormányzatok együttműködését keretbe foglaló, a megváltozott jogszabályi előírásokhoz igazodó társulási szabályzatokat. Gondoskodni kellett a törzskönyvi nyilvántartásba vételről. A testületi döntések meghozatalával párhuzamosan biztosítani kellett, hogy a működés kereteit biztosító szabályzatokat, előírásokat a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó minden dolgozó megismerje, azokat alkalmazni tudja. 1) A személyi változások miatt felülvizsgálatra került a kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési jogosultság. Az önkormányzat nevében kötelezettségvállalásra a polgármester jogosult. A jegyző, aljegyző, valamint a Városüzemeltetési Osztály vezetőjének kötelezettségvállalásra vonatkozó szabályait, feltételeit a Gazdálkodási szabályzatunk rögzíti. Összességében a fenti intézkedések eredményeként folyamatosan biztosított, hogy a dolgozók a gazdálkodással valamint az egyéb munkavégzéssel kapcsolatos hatályos szabályokat és egyéb tájékoztató anyagokat megismerjék, a pénzügyi döntésekre vonatkozó dokumentumok a hatályos előírásoknak megfelelően készüljenek. Az egységes iratkezelési szabályzat és program alkalmazása, a községi ügyiratkezelés ellenőrzése biztosítja a jogszabályoknak megfelelő iratkezelést, a dolgozók teljesítményének nyomon követését. Negyedévente a teljesítményre vonatkozó legfontosabb adatok a honlapokon megjelennek. A szabálytalanság kialakulásának megelőzését szolgálják a közös hivatal, mint önálló gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési intézmény életében a folyamatosan, heti rendszerességgel megtartásra kerülő osztályvezetői értekezletek, ahol az elvégzendő feladatok megbeszélése mellett lehetőség nyílik a végrehajtás ellenőrzésére, valamint a hivatal gazdálkodásával kapcsolatos folyamatok értékelésére. Az osztályvezetői értekezletekről feljegyzés készül. Az osztályvezetői értekezleten megbeszélésre kerülő témakörök és az ott elhangozottakról készült összefoglalók szintén minden vezető és hivatali dolgozó számára elérhető. Az osztályvezetői értekezleten elhangzottakról az osztályvezetők osztályértekezlet keretében nyújtnak tájékoztatást a dolgozók számára, szintén heti rendszerességgel. Az osztályvezetői értekezleten elhangzottakat a községi és hivatali dolgozók az ustream program ingyenes verziójának használatával is figyelemmel kísérhetik. A kötelezettség vállaláshoz szervesen kapcsolódik az utalványozás, ellenjegyzés kérdése. Az ellenjegyzésre a pénzügyi osztály vezetője, illetve dolgozója jogosult, míg az önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások utalványozására polgármester, a hivatal működésével kapcsolatos kötelezettség vállalás utalványozására a jegyző jogosult. Az utalványozásra váró okiratok aláírásának sorrendisége szintén a szabálytalanság megelőzésének eszköze, melynek során az utalványozásra jogosultak egymás feladat ellátására rálátnak, így azzal kapcsolatosan kérdéseket tehetnek fel, ellenőrzési jogosultságaikkal élhetnek. Az önkormányzat, illetve a hivatal nevére érkező számlákban szereplő teljesítések igazolása szabályozott, az részben a Városüzemeltetési Osztályvezető feladatát, részben az aljegyző (informatikai kiadások), részben a jegyző (hivatal működésével kapcsolatos kiadások), részben a feladat ellátásért felelős köztisztviselő, részben a polgármester (önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások) feladatát képezik. A közüzemi számlák érvényesítésére külső szakember, energetikus került alkalmazásra. A teljesítés igazolása, a jogosultak köre a Gazdálkodási szabályzatban került rögzítésre. A beérkező számlák szignálása az iktatói érkeztetést követően a napi postabontás során történik. Az eljárás bevezetésével lehetővé vált a pénzügyi követelést tartalmazó okiratokkal kapcsolatos teljesítés igazolás folyamatában történő ellenőrzése. A kötelezettség vállalás naprakész nyilvántartását a POLISZ rendszer biztosítja, melynek folyamatos vezetéséért a pénzügyi osztály vezetője felelős. A gazdálkodási folyamatokat megalapozó döntésekre vonatkozó költségvetési koncepció, rendeletek, a módosítások, valamint a végrehajtással kapcsolatos beszámolók, zárszámadási rendeletek a könyvvizsgáló részére megküldésre kerültek, így azokat megfelelő záradékkal is ellátta, folyamatosan nyomon követte a könyvvezetés és beszámolás szabályszerűségét. A POLISZ rendszer alkalmazásával biztosítottá vált, hogy a gazdálkodással kapcsolatos események összhangja biztosított legyen a szabályszerűséggel, a szabályozottság és a megbízható gazdálkodás elveivel. II. Hatékony gazdálkodás biztosítása A költségvetési intézmény gazdálkodása során a belső kontroll működésének biztosítani kell a hatékony gazdálkodást, az erőforrásokkal való takarékosságot is. A hivatal, mint költségvetési intézmény beszerzései tekintetétben a közbeszerzési eljárás vagy amennyiben a beszerzés nem tartozik a Kbt. hatálya alá, úgy a legalább három ajánlat beszerzésének szabálya (Beszerzések lebonyolításának szabályzata szerint) határozza meg az eljárási rendet. A fenti szabályok alapján történik a papír, irodai eszközök, festék és festékpatron, üzemanyag beszerzése, mobil szolgáltató kiválasztása. A villamos energia és gáz beszerzése szintén a kbt. szabályai szerint történt meg évente, ami lehetővé teszi a legkedvezőbb árat adó szolgáltató kiválasztását A kommunikációs eszközök hatékony felhasználását a mobil telefonok esetében a részletes számla, a hívásnapló vezetése, a hagyományos telefonok esetében a magán és a hivatali kód használata biztosítja. 6

29 A hatékony gazdálkodást szolgálja a közüzemi számlák energetikus által történő ellenőrzése is. Ezen feladat szakember által történő ellátása rendkívül hasznos és szükséges, ugyanis sajnos igen sűrűn előfordul, hogy a szolgáltatók nem a tényleges fogyasztásnak és nem a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalmú számlát állítanak ki. A számlák megreklamálása gyakori, ugyanakkor hosszadalmas folyamat, de sok esetben eredménnyel, azaz költség megtakarítással jár. Nem kellően hatékony az informatikai eszközök magáncélú használatának az ellenőrzése, melyre a jövőben a hivatali céllal tárolt információ mennyiség növekedése miatt fokozott figyelmet kell fordítani. Az indokolatlanul tárolt fájlok és futtatható programok jelentős mértékben csökkentik a rendelkezésre álló korszerű informatikai eszközök hatékonyságát. Folyamatban van a hozzáférési lehetőségek korlátozása, kódolása. Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló évi L. tv. követelményeinek teljesítése mind az önkormányzatokat, mind a hivatal vezetését új kihívások elé állítja. A jogszabályi előírások teljesítését külső szakértő bevonásával oldjuk meg. A vagyonvédelmet szolgálja a kétévente megtörténő átfogó vagyonleltározás is. A hivatali Dacia Duster típusú gépjármű használatát előzetesen a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője engedélyezi, ideértve a hivatali és intézményi használatot is. A magángépjármű igénybe vétele a korábbi évek gyakorlatának megfelelően előzetes engedélyhez és gazdaságossági számításhoz kötött. Intézményvezetők esetében ezt a polgármester engedélyezi, a hivatal dolgozói tekintetében a jegyző. Munkába járás költsége 6 esetben terhelte a hivatalt, 2 osztályvezető, 2 köztisztviselő, 1 adóellenőr és a jegyző esetében. III. A meghozott döntések végrehajtásának ellenőrzése A gazdálkodással kapcsolatos döntések végrehajtását biztosítja egyrészt a testületi döntéseket nyilvántartó rendszer, melyből a lejárt határidejű határozatok jelentéséből egyrészt a képviselő-testület, másrészt a hivatali vezetés is folyamatos információt kap. A gazdálkodással kapcsolatos döntések végrehajtása nyomon követhető a költségvetési beszámolókból, valamint a zárszámadási rendeletből és a költségvetési intézmények gazdálkodását bemutató rendszeres beszámolókból. A POLISZ rendszer alkalmas a gazdálkodással kapcsolatos döntések végrehajtásának nyomon követésére is. A döntések nyomon követését biztosítják továbbá azok az eljárások és fórumok is melyek az I. pontban ismertetésre kerültek évtől a testületi ülések a helyi kábeltelevízión keresztül is eljutnak a lakosság egyre szélesebb rétegéhez, mely az önkormányzati és a képviselő-testületi munka nyilvánosságra hozatalának és kontrolljának új elemeként jelent meg. A döntések végrehajtásának ellenőrzését szolgálják: a város honlapján megtekinthető képviselő-testületi előterjesztések, rendeletek és jegyzőkönyvek. A döntések végrehajtásának ellenőrzése során nem került feltárásra olyan súlyú szabálytalanság, melynek alapján fegyelmi vagy más eljárást kellett volna kezdeményezni. A beszámolóval érintett időszakban a testületi, ideértve a bizottsági és társulási ülések időtartamát is növekedett, ami csökkentette az előkészítésre fordítható idő keretet. Az alapos és széleskörű kockázat és hatásvizsgálat követelménye így nehezen elégíthető ki. Az elkövetkező évek nagy kihívása, hogyan hozható összhangba, a dinamikus a folyamatosan változó körülményekhez alkalmazkodni akaró döntéshozatal, a széles körű kockázatelemzésen alapuló alternatívák kidolgozásával. A robbanásszerűen fejlődő informatikai lehetőségek a problémát csak részben képesek megoldani, hatékonyabbá tenni az előkészítést. A szabálytalanságok kialakulásának megelőzését, illetve azok feltárását, javítását, a hatékony gazdálkodást, továbbá a döntések végrehajtásának ellenőrzését, azaz a FEUVE minél hatékonyabb működését szolgálja azon jegyzői utasítás, miszerint minden osztály vezetőjének az adott év elején az osztályának működésére vonatkozóan ellenőrzési munkatervet kell készítenie, melyben rögzítésre kerül, hogy mely területeket, mikor és mely dolgozó köteles ellenőrizni és arról jelentést készíteni. A FEUVE gyakorlati működtetését mindazon vezetők, osztályvezetők, akik ütemtervüket elkészítik és az abban rögzített ellenőrzéseket végrehajtják, rendkívül hasznosnak és szükségesnek tartják, hiszen lehetőséget biztosít a sok esetben rutinszerűen végzett feladatoknál az esetlegesen vétett hibák feltárására, megszűntetésére. Ezek az ellenőrzések azt a célt is szolgálják, hogy a kollégák minél jobban azonosuljanak azon vezetői elvárással, miszerint munkavégzésünk ne váljon rutinszerűvé, tartsunk lépést a folyamatos jogszabályváltozással, törekedjünk a minél önállóbb és felelősebb munkavégzésre től biztosítottá vált a köztisztviselők tekintetében a teljesítmény követelmények, a teljesítmény követelmény-értékelések, továbbá a feladatok hatékony végrehajtását segítő képzési kötelezettségek elektronikus nyilvántartását biztosító rendszer, a TÉR rendszer alkalmazása. A hatósági munkavégzés területén a kiadmányozási jogosultságok újra szabályozásával biztosítottá vált a többszöri ellenőrzés, a négy szem elvének érvényesülése. A jóváhagyási rendszer a kirendeltségek esetében elektronikus úton történik az ügymenet modell megküldését követően. A belső kontrolt segíti az ügyvédi tanácsadás igénybevételének lehetősége, melynek során az érintett szervezeti egység vezetőjével együttesen lehet az adott problémát megbeszélni. 7

30 Az önkormányzat kötelező feladatai között szerepelt a pályázati lehetőségek kihasználása, mely a következőképpen valósult meg: Folyamatban lévő/támogatott/lezárt projektek 1. A Start mintaprogram keretei között évben az alábbi programelemek valósultak meg Programelem Időszak Létszám (fő) Bér+járulék támogatás (Ft) Dologi támogatás (Ft) Összes támogatás (Ft) Belvíz Helyi sajátosság Mg.út,illegális hulladék Mezőgazdaság Közút Hosszabb időtartamú, hulladék Hosszabb időtartamú, karbantartó Hosszabb időtartamú, mg-i cserjéző Hosszabb időtartamú, mg-i cserjéző Hosszabb időtartamú, mg-i cserjéző Hosszabb időtartamú, mg-i cserjéző Hosszabb időtartamú, hulladék Hosszabb időtartamú, mg-i cserjéző Hosszabb időtartamú, hulladék Hosszabb időtartamú, mg-i cserjéző Összesen Lélekkel a Körösök mentén Turisztikai fejlesztések a vallás és a Körös ökológiája tükrében A DAOP-2.1.1/J azonosító számú projekt támogatási szerződése május 30.-án került aláírásra, a projekt július 31-én zárult. A pályázatban foglaltak forrásösszetétele a Támogatási Szerződés szerint: Bruttó összköltség = elszámolható összköltség: Önkormányzati elszámolandó saját erő: Ft 0 Ft Időközben a projekt záró helyszíni ellenőrzésére is sor került a Közreműködő Szervezet által. Az ellenőrök mindent rendben találtak, a záró beszámoló elfogadásra került. A projekt fenntartási időszakba került. 3.A Gyomaendrődi szennyvíztisztító korszerűsítése projekt A KEOP 1.2.0/ azonosító számú projekt április 10.-én aláírt támogatási szerződése alapján a projekt fizikai befejezése május 26. A pályázatban foglaltak forrásösszetétele az alábbiak szerint alakult: Nettó összköltség: Ft Nettó elszámolható költség: Ft Támogatás mértéke maximum: (94,796%) Ft Saját erő: 5,204 % A műszaki átadás május 22-én, a záró rendezvény június 5-én volt. A projekt záró helyszíni ellenőrzése szeptember 3-án rendben lezajlott, a záró pénzügyi elszámolás benyújtásra került. A kétféle forrású önerő elszámolásának jóváhagyása még a Minisztérium külön engedélyező állásfoglalására vár. 8

31 4.Területi együttműködések az esélyegyenlőség és felzárkóztatás elősegítése érdekében a Gyomaendrődi járás területén A Miniszterelnökség Közigazgatási Programok Lebonyolítási Főosztálya július 3-án kelt levelében értesítette Önkormányzatunkat, hogy az ÁROP-1.A számú, Területi együttműködések az esélyegyenlőség és felzárkóztatás elősegítése érdekében a Gyomaendrődi járás területén c. pályázat támogatásban részesült. Az elfogadott elszámolható összköltség 22 millió Ft, a projekt 100 %-os támogatási intenzitású. 5. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. testvérvárosi programok lebonyolításának támogatására közzétett pályázati felhívása alapján az Önkormányzat a testvér-települési együttműködések elősegítése, a Bethlen hagyományok ápolása érdekében nyújtotta be pályázatát, melyen Ft támogatásban részesült. A projekt keretében október között került megrendezésre a Bethlen Napok Gyomaendrődön program, ahová Nagyenyedről 30 fős delegáció érkezett. A pályázat elszámolása befejeződött. 6. A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás májusában pályázatot nyújtott be tanyabusz beszerzésére, a Térségi Szociális Gondozási Központ által működtetett Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése érdekében. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal július 3-án kelt határozatában a támogatási kérelemnek helyt adott, a pályázat Ft támogatásban részesült, melyhez Ft önerő biztosítására volt szükség. A támogatásból és önerőből beszerzésre került egy Renault Trafic mikrobusz, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő eszközökkel felszerelve. A mikrobusz októberben érkezett meg, az elszámolás az MVH felé megtörtént. 7. Helyi közösségi közlekedés támogatása pályázatot a szolgáltató Mobilbusz Közlekedési Kft évi veszteségeinek pótlása érdekében nyújtottuk be. A Magyar Államkincstár értesítése szerint Ft támogatásban részesült az Önkormányzat, melyet december 31-ig kellett felhasználni. 8. Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény 3. melléklet II. 4. ab) pont szerinti szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatása. A Belügyminisztérium által támogatott pályázattal a Rózsakert Idősek Otthonában vizesblokk felújítására, illetve az előírásoknak megfelelő orvosi vizsgáló kialakítására kerül sor, bútorok beszerzésével. A fejlesztés megvalósításához a támogató Ft átutalásáról gondoskodott. A megvalósítás és elszámolás megtörtént február 26-án került benyújtásra a Magyar Államkincstárhoz a települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatási igénye. A módosított előirányzat: Ft, melyet a Magyar Államkincstár én átutalt. A támogatás felhasználása állománygyarapításra megtörtént. 10. Az önkormányzat június 29-i határidőre nyújtotta be támogatási kérelmét Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény 3. melléklet II. 7. a) pont szerint a Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra, az önkormányzati fenntartású közművelődési intézmény műszaki technikai eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítása, épületének karbantartása, felújítása érdekében. A megvalósításhoz Ft támogatásban részesültünk, melyhez Ft önerő biztosítása volt szükséges. A szükséges önerőből évben felhasználtunk Ft-ot, Ft elköltése évben fog megtörténni. Az elszámolás határideje február. Az eredetileg benyújtott pályázatunkban 1,5 millió Ft-ra pályáztunk, melyhez 1,5 millió Ft önerő biztosítását vállaltuk. Az elnyert forrás összege 420 E Ft lett, viszont az eredetileg vállalt önerőt biztosítania kell az Önkormányzatnak annak érdekében, hogy a megítélt támogatás összege ne kerüljön csökkentésre. 11. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által hirdetett Kerékpáros barát település cím elnyerése érdekében pályázatot nyújtottunk be a Kerékpáros Magyarország Szövetséghez. Az elbírálás megtörtént, az értesítés alapján címbirtokosok lettünk. 12. Önkormányzatunk augusztusában Kerékpárút építés a 46-os sz. főút mentén a Hármas-Körös folyó véd töltése és az Olajosok útja között Gyomaendrődön címmel sikeresen pályázott a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által újra megnyitott Közlekedés Operatív Program Térségi elérhetőség javítása tárgyú KÖZOP számú tárgyú konstrukciójában. A megvalósítása során a 46-os számú főút mellett a Hármas-Körös véd töltése és az Olajosok útja között egy, illetve kétoldali kerékpárút készült. A projekt támogatási szerződés szerinti összköltsége bruttó Ft volt, 100 %-os finanszírozásban. A ténylegesen felmerült, elszámolható költség Ft volt, az önkormányzatunk részére kiutalt támogatásból a Ft összeg visszafizetése március végén megtörtént. A megvalósítást a Városüzemeltetési Osztály koordinálta. 13. Műfüves futballpálya kialakítása A látvány-csapatsportok támogatásáról szóló jogszabályok évi hatálybalépésének eredményeként a Magyar Labdarúgó Szövetség labdarúgó pályaépítési programot támogató nyílt pályázatot hirdetett, melynek keretei közt az Erzsébet liget 1 szám alatt található salakpálya helyén lehetőség van egy 20 x 40 m (22 x 42 m) méretű műfüves futballpálya kialakítására. A pálya építés költsége Ft, melynek 30%-a ( Ft) az önkormányzati önerő. A beruházásnak félévéig kell megvalósulnia. 14. Alföldi tanyás térségek fejlesztése 9

32 A Földművelésügyi Minisztérium TP kódszámmal tanyagondnoki szolgálatok fejlesztésére irányuló pályázati felhívást tett közé, melynek keretei között a Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya által működtetett tanyagondnoki szolgálat fejlesztése érdekében eszközbeszerzéshez igényelt a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás támogatást. A kapott támogatás összege 2 millió Ft, melyhez Ft önerőt biztosított az önkormányzat. Az elszámolás határideje április 30. Pályázatok, melyek nem részesültek támogatásban 1.HUNGARIKUM 2015 A nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismerésének, megőrzésének és gondozásának támogatására kiírt pályázati felhívás keretében Ft támogatást igényeltünk a helyi értéktár fejlesztése érdekében, mely pályázatunk forráshiány miatt elutasításra került. 2.Let s Colour A Rózsahegyi Iskola területén a tornateremtől a kerékpár tárolóig terjedő falfelület festését neveztük be méter hosszúságban, maximum 4 m falmagasságig. Az iskola vállalta a pályázat benyújtásához szükséges bemutatkozó kisfilm elkészítését. Június 5-én órakor zárult az internetes szavazás, melyen az első két legtöbb szavazattal rendelkező pályázó nyert. 3.Testvérvárosi találkozó 2015 EACEA testvérvárosi pályázat Testvérvárosi program szervezésének támogatására készítettük elő pályázatunkat, Nagyenyed, Pilzno és Schöneck települések képviselőinek részvételével. A augusztusára tervezett rendezvény fő témája a jövőbeni fejlődési lehetőségek, pályázati források, gazdasági irányvonalak megbeszélése lett volna, mivel a fejlődés európai éve. A pályázat nem részesült támogatásban évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása keretében két pályázati célra nyújtottunk be pályázatot. Az a) pont tekintetében a Közös Önkormányzati Hivatal székhelyének felújítására a külső nyílászárók cseréjére; b) pont esetében a belterületi utak, járdák felújítására pályáztunk (Pásztor János utca 500 m; Besenyszeg 570 m; Blaha Lujza utca 262 m; Szent Antal utca 142 m; Hídfő utca 185 m). A pályázat forráshiány miatt nem részesült támogatásban évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény 3. melléklet II. 9. pontja szerinti, a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések pályázati felhívás keretében a Térségi Szociális Gondozási Központ Központi Konyhájának infrastrukturális fejlesztésére nyújtottunk be pályázatot, melynek keretében sor kerülne a padlóburkolat cseréjére a főzőtérben, napkollektor beszerzésére és felszerelésére a használati meleg víz biztosítása érdekében, fűtéskorszerűsítésre, fa nyílászárók műanyag nyílászárókra történő cseréjére, a kimenő szennyvízrendszer korszerűsítésére, felújítására (zsírfogó akna és aknarendszer felújítása), valamint eszközbeszerzésre. A pályázat nem részesült támogatásban. Bevételek és kiadások alakulása önkormányzati szinten Az elfogadott évi költségvetési rendeletünkben az eredeti előirányzat főbb összegei az alábbiak voltak: A költségvetés mindösszesen bevételi összege E Ft. Költségvetés bevételi főösszege E Ft, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek összege E Ft. A kiadások tervezett főösszege E Ft volt. A módosított előirányzat az alábbiak szerint alakult: Bevételeknél és a kiadásoknál E Ft. A évi teljesítési összegek az alábbiak szerint alakultak: Bevételek: E Ft Kiadások: E Ft ezen belül Működési kiadások összege E Ft Felhalmozási kiadások összege E Ft Finanszírozási kiadások összege E Ft Az Önkormányzat gazdálkodásában az elsődleges cél az volt, hogy a Képviselő-testület által kötelező feladatként meghatározottak maradéktalanul végrehajtásra kerüljenek, a fejlesztési célok megvalósuljanak. A feladatok ellátása során az Önkormányzat gazdálkodása stabil volt. A kedvező pozíció elsősorban a költségvetés teljesítés alakulásának vizsgálatával, gazdaságossági számítások, prognózisok készítésével, likvid helyzet elemzésével, az intézmények finanszírozási helyzetének racionális működésének folyamatos vizsgálatával, az 10

33 eredményes adópolitikával, továbbá a pályázati lehetőségek kihasználásával volt elérhető. Adatok E Ft-ban Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Telj. / Mód. ei. %- ban Bevételek Önkormányzatok működési ,00 költségvetési támogatása Közhatalmi bevételek ,99 Intézményi működési ,60 bevételek Működési célú ,87 tám.ért.bev.,pénzeszköz átvételek ÁH-on kívülről Támogatási kölcsön ,34 visszatérülése műk. c. Önk. Felh.költs.tám ,00 Felhalmozási bevételek ,00 Felhalmozási célú ,89 tám.ért.bev.,pénzeszköz átvételek ÁH-on kívülről Támogatási kölcsönök ,44 visszatérülése felh. c. Előző évi ktgv-i maradvány ,00 igénybevétele Államháztartáson belüli ,00 megelőlegezések Lekötött bankbetétek megszüntetése Bevételek mindösszesen ,59 Kiadások Személyi juttatások ,09 Munkaadót terhelő járulékok ,33 Dologi kiadás ,41 Műk.c.tám.értékű kiad., ,48 pénzeszköz átadás ÁH-on kívülről Műk. c. kölcsön nyújtása ,03 Tartalékok műk. c Ellátottak juttatása ,59 Működési kiadások ,73 összesen Felújítások ,88 Beruházások ,36 Felh.c.tám.értékű kiad., ,76 pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Felh. c. kölcsön nyújtása ,46 Tartalékok felh. c Felhalmozási kiadások ,32 összesen Államháztartáson belüli ,39 megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése Kiadás mindösszesen ,35 Bevételek alakulása Az Önkormányzat működési költségvetési támogatás jogcímen E Ft támogatásban részesült, 11

34 mely az alábbi feladatok finanszírozását szolgálta: 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (hivatal, zöldterület, közvilágítás, köztemető, közutak, egyéb kötelező önkormányzati feladat, hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz, lakott külterületi feladatok támogatása, üdülőhelyi feladatok támogatása, évi bérkompenzáció, beszámítás összege): E Ft 2. Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítők bértámogatása: E Ft 3. Óvodaműködtetési támogatás: E Ft 4. Köznevelési intézmények működési támogatása: E Ft 5. Gyermekétkeztetési feladatok támogatása: E Ft 6. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése: E Ft 7. Szociális ágazati pótlék E Ft 8. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz: E Ft 9. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: E Ft 10. Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása: E Ft 11. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: E Ft évi bérkompenzáció: E Ft 13. Egyéb központi támogatás: E Ft (Helyi közösségi közlekedés támogatása:977 E Ft, szociális ágazati kiegészítő pótlék: E Ft) Az egyéb központi támogatások között jelenik meg az a 977 E Ft, melyet a Helyi közösségi közlekedés támogatására nyert az önkormányzat. A támogatás teljes összege a szolgáltató Mobilbusz Közlekedési Kft évi veszteségeinek pótlására használható fel. A kapott támogatás teljes összegét az önkormányzat továbbutalta a szolgáltatást végző Mobilbusz Kft. részére. A feladatfinanszírozásból adódóan azon támogatási összegeket, melyek az egyes támogatási jogcímek között nem csoportosíthatók át - és az önkormányzat az adott feladathoz nem használta fel teljes egészében - az állam részére vissza kell fizetni. Jogcímenként az alábbi visszafizetési kötelezettségek keletkeztek (összesen Ft): Gyermekétkeztetés támogatása: Ft Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: Ft Plusz igény jelentkezett (összesen Ft): Köznevelési feladatok támogatása: Ft Szociális szakosított ellátási feladatok támogatása: Ft. A saját bevétel az eredeti tervet jelentősen meghaladva teljesült. A bérleti díjak tervet meghaladó teljesülése elsősorban azzal magyarázható, hogy az Alföldvíz Zrt. által a szennyvíz-és ivóvízhálózatra fizetett bérleti díjakból a rekonstrukciós feladatokra befolyó bevétel terv szintjén a felhalmozási bevételek között jelent meg, a teljesítés viszont a működési bevételek között realizálódott. Továbbá a Pájer strand 2025-ig történő bérbeadásából származó bevétel az eredeti költségvetésbe nem került betervezésre, hiszen az erre vonatkozó szerződés év közben került aláírásra. A realizálódott kamatbevétel összege meghaladja a 14 millió Ft-ot, mely részben a folyószámla után kapott kamatot jelenti, részben pedig az egyéb szabad forrás lekötéséből származó kamatot foglalja magába. Az áfa visszatérülésből származó bevétel összege meghaladja a 96 millió Ft-ot, mely elsősorban a szennyvíztisztító telep korszerűsítéséhez kapcsolódik. A Start mintaprogram keretei között 13 millió Ft értékben történt terményértékesítés (napraforgó, kukorica). A realizálódott közhatalmi bevételek 67 millió Ft-tal haladják meg a tervet, amiből 52 millió Ft az iparűzési adóbevételnél realizálódott, közel 8 millió Ft az építményadónál, 5 millió Ft a gépjárműadónál, 1 millió Ft a talajterhelési díj jogcímen fizetendő közhatalmi bevételnél. A támogatás értékű működési bevételek és az államháztartáson kívülről működési célra átvett pénzeszközök között jelenik meg a évben indult és évre áthúzódó közfoglalkoztatási programelemek támogatása, a évben indult Start mintaprogramra utalt támogatások és az egyéb közfoglalkoztatásra járó támogatások összege mintegy 404 millió Ft értékben. Ezen összegből 67 millió Ft a évre áthúzódó kiadások finanszírozását szolgálja, mely előleg a évben képződött maradványunk részét képezi. Nyári diákmunka finanszírozására E Ft támogatásban részesült önkormányzatunk, mely támogatási összeg 46 fő foglalkoztatására biztosított forrást. Itt jelenik meg továbbá a támogató szolgálat működéséhez kapcsolódó E Ft és a mezőőri támogatás E Ft összege. Az Erzsébet utalvány formájában biztosított támogatás és gyermektartásdíj kiegészítés összege E Ft. A kapott földalapú támogatás összege E Ft. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-től 800 E Ft támogatásban részesült a októberében megrendezett Bethlen Napok Gyomaendrődön programunk. Az Európai Uniós forrásból megvalósuló ÁROP szervezetfejlesztési pályázatainkra leutalt támogatás összege E Ft. A Közös Hivatal működtetéséhez a két kistelepüléstől évben bekért kiegészítő hozzájárulás összege Csárdaszállás esetében E Ft, Hunya Önkormányzata esetében E Ft. A Magyar Turizmus Zrt. szúnyoggyérítéshez átutalt és évi támogatási összege E Ft. A KLIK 484 E Ft-ot utalt át önkormányzatunknak, mely összeg a Zeneiskola térítési díj bevételének az oktatási intézmény működtetőjét megillető 30%-át jelenti. A Városi Egészségügyi Intézmény a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 12

35 E Ft összegű támogatásban részesült a feladatainak ellátásához. Működési kölcsönök visszatérülése: A Gyomaendrődi Start Szociális Szövetkezet visszautalta a Sui generis pályázathoz biztosított 892 E Ft összegű támogatás megelőlegezést. A Rózsahegyi Alapítvány részére megelőlegezett bérhez kapcsolódó visszatérítés összege 995 E Ft. Segély és közköltséges temetés visszafizetése címen E Ft érkezett. A felhalmozási bevételeknél telekés egyébingatlan értékesítéséből származó bevétel jelenik meg E Ft összegben, melyből E Ft összegben történt meg a Pájer strand területén telek értékesítés. A támogatás értékű felhalmozási bevételek és az államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszközök közel 928 millió Ft összegben teljesültek. Itt jelenik meg a szennyvíztisztító telep korszerűsítéséhez (KEOP 1.2.0/ ) kapcsolódó E Ft összegű uniós támogatás, a Belvíz III-as projekthez (DAOP 5.2.1/D ) kapcsolódóan E Ft összegben érkezett támogatás, a belvíz VIII-as, DAOP 5.2.1/A-11 projektnél ebben az évben 344 E Ft támogatás realizálódott, illetve a Lélekkel a Körösök mentén pályázatunk E Ft összegű támogatása is a felhalmozási bevételek részét képezi. A KÖZOP támogatási program keretében kerékpárút építés valósult meg a 46. számú főút mellett, melyhez E Ft összegű támogatást bocsátott a támogató hatóság az önkormányzat rendelkezésére. A kapott támogatásból a fel nem használt, E Ft összegű támogatás visszafizetése évben, a pályázat elszámolását követően történt meg. A települési hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP /C13 és 2F elnevezésű projektekhez kapcsolódóan a Körös-szögi Kistérségi Többcélú Társulástól E Ft érkezett önkormányzatunkhoz, melyből 274 E Ft befizetett önerő visszautalásából származik, E Ft pedig és években megelőlegezett áfa visszautalásából ered. a közfoglalkoztatási mintaprogram feladatainak finanszírozására E Ft a kapott felhalmozási támogatás összege. Az Alföldvíz Zrt-től E Ft folyt be önkormányzatunkhoz évi vízterhelési díjkedvezmény jogcímen. A Gyermekliget és a Tulipános óvodák épületének felújításához a két óvoda összesen 631 E Ft-tal járult hozzá. Felhalmozási kölcsönök visszatérülése: A KEOP hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése pályázathoz kapcsolódóan megelőlegezett áfából visszatérült E Ft évben. A lakosság részéről a lakáshitel törlesztések és a belvízhitel törlesztések E Ft összegben teljesültek. Az út érdekeltségi hozzájárulás címén befolyt 113 E Ft, a csatorna érdekeltségi hozzájárulás címén 724 E Ft. A Rózsahegyi Alapítvány részére évben játszótér építéséhez az önkormányzat megelőlegezett E Ft-ot, melyből E Ft rendezése történt meg az Alapítvány részéről évben, a fennmaradó 67 E Ft összegű különbözetet évben fizette vissza az Alapítvány. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás: Itt jelenik meg a szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEOP 1.2.0/B pályázatunk E Ft összegű kiegészítő BM önerő támogatása, a Rózsakert Idősek Otthona fejlesztési támogatásának E Ft összege, a 420 E Ft összegű közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, valamint a Gyermekjóléti központok egyszeri E Ft összegű támogatása. Adóbevételek részletes elemzése (Készítette: Enyedi László adóosztály vezetője): Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Adóhatósága adóévben, összehasonlítva az azt megelőző adóévvel, az alábbi tényleges adóbevételeket teljesítette: Adótípus Bevétel összege 2014-ben eft Bevétel összege 2015-ben eft Bevétel változása eft Nyitó hátralék én eft Nyitó hátralékból még fennálló tartozás én eft Folyó évi hátralék keletkezése 2015-ben eft Záró hátralék én eft Hátralék változása eft Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Helyi adók összesen: Föld bérbeadásból származó jövedelem adója Gépjárműadó

36 Talajterhelési díj Adók összesen: Pótlék és bírság Adók és járulékok összesen: Egyéb adók módjára behajtandó köztartozások saját költségvetést érintő része Mindössz évben az adóbevételek ezer Ft-tal csökkentek az előző évhez képest. Ez főleg az iparűzési adóbevételek csökkenéséből adódik, amit a településünkön folyó nagyberuházások kifutása okozott. Viszont nagymértékben növekedett az építményadó bevétele, mintegy ezer Ft-tal, ami a évben, az üdülési célú építményeknél lefolytatott ellenőrzésnek köszönhető ben, évek óta először, csökkent a hátralékok együttes összege, mivel az előző évekről áthúzódó hátralékos állomány nagyobb mértékben csökkent, mint amennyi hátralék évben keletkezett. A nyitó hátralék csökkenése ezer Ft, még a évben keletkezett hátralék ezer Ft volt, így összességében ezer Ft-tal csökkent év végére az adóhátralékok összege. Ezt főleg a behajtási eljárások eredményesebb végrehajtása, és egy felszámolás alatt álló cég tartozásának részbeni megtérülése okozta. A hátralékokból a csőd- és felszámolási eljárás alatt álló vállalkozások az alábbi mértékben részesülnek: Összes hátralék az év Csőd és felszámolás alatt Adóhatóság által behajtható végén, eft állók hátraléka, eft hátralék, eft Építményadó Telekadó Kommunális adó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Helyi adók összesen: Földbérbeadásból származó jövedelem adója Gépjárműadó Talajterhelési díj Adók összesen: Pótlék és bírság Adók és járulékok összesen: Egyéb adók módjára behajtandó köztartozások saját költségvetést érintő része Mindösszesen: Fentiekből látható, hogy a csőd- és felszámolás alatt álló vállalkozások hátraléka 2015-ben ezer Ft-tal, még az önkormányzat által behajtható hátralék ezer Ft-tal csökkent az előző évhez képest. Az adóbevételek alakulását az önkéntes teljesítésen túl, az alábbi adóhatósági intézkedések befolyásolták: 1.) Közvetett támogatások: Az önkormányzat a helyi adórendelete alapján három adónemben biztosít adókedvezményt, adómentességet. Ezek az építményadó, a telekadó és a magánszemélyek kommunális adója évben az összes biztosított kedvezmény 376 e Ft volt, ami közvetett támogatásként csökkentette az adóbevételt. Közvetett támogatások ezer Ft-ban 14

37 Ha a közvetett Biztosított támogatást az Adónem Alapadó kedvezmény önkormányzat Ténylegesen összege Kivetett adó nem biztosítaná, beszedett adó (közvetett akkor a befolyt támogatás) helyi adó az alábbi lehetett volna Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Összesen: Építményadóban, telekadóban és magánszemélyek kommunális adójában az önkéntes tűzoltó egyesület tagjai számára biztosít adómentességet a helyi adórendeletünk. Ilyen címen csak magánszemélyek kommunális adójában vettek igénybe mentességet az adóalanyok, 96 ezer Ft összegben. Telekadó mentesség azon adóalanyokat illette még meg, akik építési telek tulajdonosai és jogerős építési engedéllyel rendelkeztek. Az ilyen címen igénybe vett mentesség 2015-ben 128 ezer Ft volt. Magánszemélyek kommunális adója vonatkozásában továbbá a kommunális beruházásokhoz történő hozzájárulás miatt nem kell megfizetnie az adót bizonyos ideig. Ez az összeg folyamatosan csökken a mentességi idők lejárta miatt, már csak két kis utca útépítéshez való hozzájárulása miatt volt ilyen kedvezmény. Az ilyen címen igénybe vett mentesség 2015-ben 152 ezer Ft volt. 2.) Részletfizetés, fizetési halasztás, tartozás elengedése: Az adózóknak lehetőségük van arra, hogy fizetési nehézség esetén fizetési könnyítést, illetve méltányossági eljárás keretén belül tartozásmérséklést, elengedést kérjenek az adóhatóságtól évben 5 db ez irányú kérelem érkezett, melyek jogerős befejezést követően az alábbi összegekkel érintették az adóbevételt: , Ft-ban Adónem Részletfizetés Fizetési halasztás Törlés Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Pótlék Bírság Egyéb Összesen: ) Adóhatósági ellenőrzés évet érintően az alábbi területeken végeztünk ellenőrzést: Építményadó: Két fő adóellenőr alkalmazására került sor január 1-től szeptember 30-ig. Az adóellenőrök az üdülési célú építmények ellenőrzése során feltárták a már használatbavételi engedélyt kapott, vagy a csak építési engedéllyel rendelkező, használatbavételi engedélyt még nem kapott, de ténylegesen használatba vett adózatlan ingatlanokat, valamint a már bevallott, de a ténylegesnél kisebb alapterület után adóztatott ingatlanokat. Az ellenőrzés eredményeként 206 db adózatlan és 9 db nem megfelelő terület után adózott üdülőingatlan került feltárásra. Ezek után az építmények után évre ezer Ft, az előző évekre ezer Ft építményadó került kivetésre évben a két fő adóellenőr folytatta az előző évben megkezdett, idegenforgalmi adóval kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének ellenőrzését is. Ez most adóbevétel növekedését nem eredményezett, de hozzájárult a évi megnövekedett idegenforgalmi adóbevétel szintjének a fenntartásához. 4.) Behajtási cselekmények: A behajtási cselekmények közül a jövedelem-letiltást, az azonnali beszedési megbízást (inkasszót), a gépjármű forgalomból történő kivonatását alkalmazzuk rendszeresen. Ezek a leggyorsabban eredményt hozó végrehajtási cselekmények. A letiltható jövedelemmel rendelkező adózóknál letiltás került kiadásra, összesen 102 esetben, Ft összegre. A bankszámlával rendelkező adózóknál rendszeresen élünk az azonnali beszedési megbízás lehetőségével. A bankszámlaszám figyelés folyamatos, egész évben többször kérünk a pénzintézetektől erre vonatkozó adatokat. 15

38 Azonnali beszedési megbízás esetben került kiadásra, Ft tartozásra. Tájékoztatás az egyéb kintlévőségek behajtására tett intézkedésekről (Elemzést készítette: Enyedi László adóosztály vezetője) Az egyéb önkormányzati kintlévőségeket az alábbi táblázat foglalja össze: Kintlévőség fajtája Állomány az év végén, eft ebből hátralékos állomány, eft KÖLCSÖNÖK Lakáskölcsön Belvízkölcsön Viharkár kölcsön KÖZMŰ ÉRDEKELTSÉGI HOZZÁJÁRULÁSOK Csatorna érdekeltségi hozzájárulás Út érdekeltségi hozzájárulás SZOCIÁLIS RENDSZER KERETÉBEN TÖRTÉNŐ VISSZAFIZETÉSEK Aktív korú rendsz. szoc. segély Köztemetés Jövedelempótló támogatás Adósságcsökk. támogatás VISSZAVONT TÁMOGATÁSOK Vállalkozásfejlesztési alap Az összes kölcsönállományon belül folyamatosan növekszik a hátralékos kölcsönállomány nagysága. Még év végén ez 46,9 % volt, addig év végére ez 56,6 %-ra növekedett. A hátralékosok rendszeresen felszólításra kerülnek, amennyiben nem rendezik hátralékukat, tartozásukat fizetési meghagyásra adjuk. Ennek feltétele, hogy a kölcsönszerződésük felmondásra kerüljön, így esedékessé és behajthatóvá válik a teljes tartozásuk. A kölcsönök felmondásáról az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság dönt évben nem került sor kölcsön felmondására. A közmű érdekeltségi hozzájárulások teljes egészében hátralékos tartozások, mivel a fizetési kötelezettségek határideje már lejárt. A Ft-ot meghaladó csatorna érdekeltségi hozzájárulások átadásra kerültek adók módjára történő behajtásra, ezeknél várható még esetlegesen megtérülés a tartozás elévülési idején belül. Az út érdekeltségi hozzájárulás behajtásánál, törvényi felhatalmazás híján, nem élhetünk az adók módjára történő behajtással. Így ezen tartozások végrehajtása, a felszólítás eredménytelensége esetén, fizetési meghagyás kibocsátásával kerül elindításra. Mivel ezek a tartozások jellemzően Ft alatti összegűek, a végrehajtási eljárás során felmerülő költségek jelentősek a tartozás nagyságához képest, a legtöbb esetben a behajtás eredménytelensége mellett. A szociális rendszer keretében nyújtott támogatásokból eredő tartozásokat a Ket. szabályi szerint kell végrehajtani, mely lényegesen kevesebb lehetőséget biztosít, mint ha azt adók módjára lehetne megtenni, megtérülésükre nagyon kevés esély van. A Vállalkozásfejlesztési alapból nyújtott támogatások (kamatmentes kölcsönök) közül két vállalkozásnak áll fenn tartozása. Az egyik vállalkozás esetében felszámolási eljárásra került sor, mely felszámolási eljárás 2015-ben be is fejeződött, a vállalkozást megszüntették, így a fennálló ezer Ft tartozás nem fog megtérülni. A másik vállalkozás esetében bár önkormányzatunk megindította a végrehajtási eljárást ezer Ft és járulékai behajtására, azonban évben ez a vállalkozás is felszámolás alá került, így a végrehajtási eljárás fel lett függesztve. A vállalkozás ingatlanai a felszámolási eljárás során értékesítésre kerültek, azonban a nagy összegű egyéb tartozásai miatt megtérülés csak csekély összegben várható. A vizsgált időszakban az önkormányzat kiadásai az alábbiak szerint alakultak: A kiadásokat elemezve megállapítható, hogy a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok adatai összességében, valamennyi intézményt figyelembe véve 91%-os teljesítést mutatnak, csak az Önkormányzatot vizsgálva 89% a felhasználás mértéke. Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál jelentkeznek a képviselők és a polgármester, a mezőőrök, a polgárvédelmi bázis és a közfoglalkoztatás bérjellegű kiadásai. A Start mintaprogram és az egyéb közfoglalkoztatás évről áthúzó programelemei február 28-ával és március 31-ével zárultak le év folyamán 14 programelem indult. A teljes 16

39 felhasználása a bér és járulékkeretnek azért nem történt meg, mert azon programelemeknél, melyek február végén zárulnak a decemberi valamint a januári és februári bér és járulék kifizetéshez megkapta önkormányzatunk az előleget. A támogatási összeg a rendeletbe a személyi juttatások és járulékok közé beépítésre is került, viszont tényleges felhasználás nem kapcsolódhat hozzá évben. A kapott előleg összege a évi maradványunk részét képezi. A dologi kiadásoknál a teljesítés 85%-os, melynek indoka az előző évben képződött maradvány költségvetési rendeletbe történő beépítése, ugyanakkor felhasználás nem történt teljes mértékben. A működési célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások teljesülése összességében 714 millió Ft. Itt jelenik meg az a több mint 506 millió Ft, amit az Önkormányzat a Társulás által fenntartott két intézménye után, mint állami támogatás igényelt, majd a szükséges önkormányzati kiegészítéssel együtt átadott a Társulásnak, a Bursa Hungarica Ösztöndíjprogramhoz kapcsolódóan átadott támogatás, a Regionális Hulladékkezelő Kft. által megfizetett évi bérleti díj továbbutalt összege a települési önkormányzatok felé, a szúnyoggyérítési feladatokra kapott támogatás önkormányzatoknak továbbutalt része, az előző évi állami támogatás visszafizetésének összege, a Társulás által pályázati forrásból beszerzett gépjármű áfájának összege. Itt jelenik meg a Liget Fürdő működéséhez biztosított támogatás ( E Ft), az iskolatej programhoz kapcsolódóan E Ft összegben történt meg az önkormányzat által vállalt saját erő átutalása. Itt jelenik meg a Zöldpark Kft. által ellátott feladatokra (parkfenntartás, holtágak üzemeltetése, sportcsarnok működtetése, az oktatási intézményekben munkát végző technikai dolgozók bérjellegű kiadásaira ( E Ft) átadott pénzeszköz) biztosított támogatások összege, valamint a bölcsődei feladatellátáshoz, a gimnázium kollégiumának, az orvosi ügyelet, az önkéntes tűzoltóság, a GYÜSZ-TE, a helyi buszközlekedés működéséhez, a temető üzemeltetéséhez biztosított támogatások, illetve a civil és sport szervezetek részére megítélt és folyósított támogatások összege. A helyi közösségi közlekedés Ft összegű pályázati támogatását a Mobilbusz Kft. részére 4 részletben továbbutalta az Önkormányzat. A Hivatalnál jelentkező 4,5 millió Ft-ot a Zöldpark Kft. részére biztosítottuk a takarítási feladatok ellátásához. Segélykifizetés 68 millió Ft összegben teljesült. A működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása jogcímen közel 2,8 millió Ft kiadás teljesült, mely részben a Start Szociális Szövetkezet Sui generis pályázatának előfinanszírozását (892 E Ft), az IKSZT pályázathoz kapcsolódó bérek és járulékok megelőlegezett összegét (1.401 E Ft) és a Bogrács napja megrendezéséhez biztosított 500 E Ft-ot foglalja magába. A tervezett felújításokból 130 millió Ft értékű munka valósult meg, melyből ezer Ft a Lélekkel a Körösök mentén projekthez kapcsolódik, 978 ezer Ft a Révzugi szivattyútelep vezérlésének átépítése során merült fel, gyógyszertár tetőszerkezet felújítása ezer Ft-ba került,1.960 ezer Ft az orvosi rendelők felújításának előkészületeihez kapcsolódik, 406 ezer Ft a vasútállomás előtti térburkolat és útfelújítás kiviteli terveinek elkészítéséhez, az óvodák (Gyermekliget, Blaha úti, Tulipános) felújításának költsége E Ft volt, az Idősek Otthona (Blaha 2-6.) vizesblokk felújítására eddig ezer Ft-ot költöttünk. A tervezett beruházások közel 718 millió Ft értékben teljesültek és az alábbi fő tételek alkotják: Az önkormányzati feladatok ellátásához projektor, fénymásolók, számítógépek, monitor, szavazópult, fényképezőgép és winchester vásárlás E Ft összegben A Start mintaprogram programelemeihez gépek, eszközök és egyéb berendezések vásárlása ezer Ft értékben Gyalogátkelőhelyek építése, buszmegállók, utas várók beszerzése E Ft értékben Losonczy út útburkolatának és egyéb út kialakítása E Ft KÖZOP kerékpárút építés E Ft Takarítógép beszerzés a Sportcsarnokba E Ft A Belvíz III. ütem végszámlája E Ft értékben jelentkezett Zagytározók rekultivációs terveire 483 E Ft-ot fordítottunk A Belvíz VIII. ütem műszaki ellenőri díja E Ft összegben jelentkezett Belvíz IX. előkészítése E Ft Műfüves pálya kialakítási szakvélemény 250 E Ft Területvásárlás közfoglalkoztatási programhoz 380 E Ft Közvilágítási hálózatok bővítése E Ft értékben Karácsonyi fénydekorációs eszközök vásárlása 381 E Ft értékben Részesedés vásárlás E Ft Közművelődési Intézmény részére fénytechnika vásárlása 840 E Ft Zöldterület kezelés fejlesztése E Ft Templomzugi szabad strand építményeinek megvásárlása E Ft összegben A Lélekkel a Körösök mentén projekthez kapcsolódóan E Ft beruházási kiadás jelentkezett A KEOP-1.2.0/ szennyvíztisztító telep korszerűsítése projektünkhöz kapcsolódóan E Ft kiadás jelentkezett a fejlesztések között Kis értékű tárgyi eszközök és gépek beszerzése E Ft összegben Intézményeknél megvalósuló beszerzések E Ft A felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások között jelenik meg a Környezetvédelmi alapból nyújtott támogatás ezer Ft összege, a Gyomaközszolg Kft. részére szelektív hulladékgyűjtő zsák beszerzésére biztosított 362 ezer Ft, a GYFC részére biztosított ezer Ft összegű pályázati önerő, a Kállai Ferenc szobor állításához biztosított ezer Ft összegű hozzájárulás, a 17

40 Települési szilárd hulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése projekthez átadott önerő ezer Ft összege, valamint a fiatal házasok részére biztosított vissza nem térítendő támogatás 550 ezer Ft összege. A felhalmozási célú kölcsönök között jelenik meg a Települési szilárd hulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése projekthez megelőlegezett áfa és támogatás ezer Ft összege, valamint a fiatal házasok részére biztosított visszatérítendő támogatás ezer Ft összege. A finanszírozási kiadások között kellett elszámolni a betételhelyezés halmozott összegét. A vagyon alakulása évben Az önkormányzat összevont mérlegének fő összege az előző évhez képest E Ft összegű növekedést mutat. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állományi értéke előző évhez képest E Ft-tal növekedett. Ezen belül az immateriális javak értéke 573 E Ft összegű csökkenést mutat, a tárgyi eszközök értéke E Ft-tal növekedett. A befektetett pénzügyi eszközök értéke előző évhez képest E Ft-tal növekedett. A tárgyi eszközök növekedése elsősorban a nagyberuházásainknak köszönhető, úgy mint a KEOP 1.2.0/ szennyvíztisztító telep korszerűsítése, belvízvédelmi beruházások, Lélekkel a Körösök mentén projekt, KÖZOP kerékpárút építés, vizesblokk felújítás a Térségi Szociális Gondozási Központ Blaha úti telephelyén. A pénzeszközöknél növekedés történt E Ft összegben, mely elsősorban az iparűzési adónál jelentkező többletbevételnek köszönhető. A követelések állománya a múlt évhez képest E Ft összegű csökkenést mutat. A Források változásainál a saját tőke növekedése E Ft, mely a mérleg szerinti eredmény összegével azonos. A kötelezettségek állománya E Ft-tal csökkent az előző évhez képest, mely csökkenés elsősorban a költségvetési évben esedékes kötelezettségek állományának több mint 125 millió Ft összegű csökkenésével magyarázható év végén az uniós pályázatokhoz kötődő elszámolási kötelezettségből adódóan már nem lehettek és nem is voltak nyitott, szállítói finanszírozású számlák. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának évi mérlegbeszámolójában a részesedések a következő befektetéseket tartalmazzák: Kimutatás az önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedéséről Befektetés megnevezése Befektetés összege (Ft) Társaság megnevezése Fürdő üzletrész Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. Gyomaszolg üzletrész Gyomaszolg Ipari Park Kft. Magyar Cukor Magyar Cukor Zrt. részvény OTP törzsrészvény OTP Bank Nyrt. Vízművek részesedés Alföldvíz Zrt. Gyomaközszolg üzletrész Gyomaközszolg Nonprofit Kft. Zöldpark Kft Zöldpark Nonprofit Kft. Regionális Hulladékkezelő Mű Regionális Hulladékkezelő Kft. Gyomaendrődi Földkezelő Kft Gyomaendrődi Földkezelő Kft. törzsbetét Összesen: Önkormányzatunknál a 93/2002. (V.5.) Kormányrendelet alapján könyvviteli szolgáltatás végzése céljából nyilvántartásba vett köztisztviselők az alábbiak: Szilágyiné Bácsi Gabriella regisztrálási szám: Tóthné Gál Julianna regisztrálási szám: Ugrainé Gróf Éva regisztrációs szám: Ujfalusiné Herpai Edit regisztrációs szám:

41 Kocsisné Takács Gabriella regisztrációs szám: Gyomaendrőd Város Önkormányzata gazdasági szervezettel rendelkező, valamint gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményeinek szöveges indoklása a évi gazdálkodásuk alakulásáról Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv évi gazdálkodása A Közös Hivatal elismert hivatali létszáma évben 39,93 fő. Ebből a létszámból 37,15 főre nyújt az állam támogatást Gyomaendrőd vonatkozásában, 1,11 főt finanszíroz Csárdaszállás esetében és 1,67 főt Hunya Községben. Gyomaendrődön 46 főre terveztünk bérjellegű kiadást évben a hivatal szervezeti felépítésében változás történt, áprilisától a településfejlesztési feladatokat egy önálló osztály látja el, mely döntés 1 fő létszámbővítéssel járt. A két kistelepülés önkormányzata vállalta a tényleges és a finanszírozott létszám különbözetéből eredő kiegészítés biztosítását. Csárdaszállás E Ft-ot utalt át Gyomaendrőd önkormányzatának, Hunya Község Önkormányzata E Ft-ot adott át ezen feladathoz év utolsó két hónapjának települések közti elszámolására évben került sor (Hunya 652 E Ft, Csárdaszállás E Ft kiegészítést biztosított még a évi feladatellátáshoz) a végleges kiadások és bevételek összegeinek ismeretében. Gyomaendrőd a hivatal működési kiadásainak finanszírozására 183 millió Ft állami támogatást, a bérkompenzáció finanszírozására 3,1 millió Ft-ot kapott. A Közös Hivatalnál teljesült működési kiadások összege, segélykifizetés nélkül 230 millió Ft volt. A kiadások finanszírozásánál figyelembe kell venni a saját bevételek és a választásokra leutalt támogatások közel 3 millió Ft összegét, a létszám átcsoportosítás miatt a Városi Egészségügyi Intézménynél zárolt 2,6 millió Ft összegű támogatást, az adóellenőrök részére kifizetett bért és jutalékot finanszírozó 3,5 millió Ft összegű adóbevételt, illetve a két kistelepülés által biztosított kiegészítés összegét (8,5 millió Ft). Így a hivatal működéséhez az előző évi maradványból felhasznált támogatási összeg közel 27 millió Ft. A Közös Hivatal vezetőjének személyében évben változás történt, július 15. napjától a feladatot dr. Uhrin Anna látja el. Az alábbi táblázatok összevontan mutatják a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait és bevételeit, azaz tartalmazzák mindhárom telephely (Gyomaendrőd, Csárdaszállás és Hunya) teljesült kiadásait és realizálódott bevételeit. Adatok E Ft-ban Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Telj / a mód. ei. %- ban Személyi juttatások ,50 Munkaadót terhelő ,28 járulékok Dologi kiadás ,03 Műk.c.tám.ért.kiadás és ,35 ÁH-on kívülre peszk.átadás Ellátottak pénzbeli ,01 juttatása Működési kiadás ,78 Felhalmozási kiadás ,28 Kiadások ,67 mindösszesen Függő kiadás A hivatalnál a személyi juttatásokra és a hozzá kapcsolódó járulékokra 183 millió Ft került kifizetésre. Itt jelennek meg az építéshatósági, a kisegítő személyzet, a közterület felügyelő és az igazgatási feladatokat ellátók bér és járulék költségei. Az igazgatási kormányzati funkción belül külön bontáson és külön szervezetkódon jelennek meg a kirendeltségeken (hunyai és csárdaszállási) dolgozó köztisztviselők. A felmerült dologi és egyéb folyó kiadás összege közel 43 millió Ft volt. A működési célú pénzeszköz átadások, támogatásértékű kiadások teljesítési adatai között jelenik meg a Zöldpark Kft. által végzett épülettakarításra havonta kifizetett 381 E Ft. A jegyzői hatáskörbe tartozó segélykifizetések 30 millió Ft összegben merültek fel. A felhalmozási kiadások között E Ft teljesült. Szükségessé vált az Optijus és ESET biztonsági szoftverek megújítása, klímavásárlás az újonnan kialakított városüzemeltetési osztályra, jegyzői irodába és szerver szobába, irodai székek vásárlása történt a hivatal minden irodájába, 4 db irodai asztal beszerzésére került sor, 19

42 telefonkészülékek, szünetmentes tápegységek, hűtőgép és egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzések valósultak meg. adatok E Ftban Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Telj. / Mód. ei %-ban Intézményi működési ,17 bevétel Műk.c.támért.bev ,00 Közhatalmi bev ,00 Felhalmozási bevétel ,00 Maradvány ,00 igénybevétele Irányító szervtől kapott ,33 támogatás Bevételek összesen ,69 A közhatalmi bevételeknél igazgatási szolgáltatási díjbevételek és bírságbevételek realizálódtak 927 E Ft összegben. Az intézményi működési bevételek tartalmazzák az építéshatósági igazgatási szolgáltatási díjbevételeket, továbbszámlázott bevételek összegét és kamatbevételeket. Ezen a jogcímen 578 E Ft realizálódott. A támogatásértékű működési bevételek között jelent meg a hunyai és a csárdaszállási önkormányzatok által a közös hivatalnál jelentkező segélyek kifizetéséhez átadott támogatások összege (több mint 3 millió Ft), valamint a választásokra leutalt támogatás több mint 1,3 millió Ft összege. A felhalmozási bevételek között tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel jelenik meg 184 E Ft összegben. A gazdálkodási feladatok irányítása szempontjából a Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó, Gyomaendrőd Város Önkormányzata által fenntartott önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények gazdálkodásának bemutatása 1. Határ Győző Városi Könyvtár évi gazdálkodása adatok E Ft- Kiadások alakulása: ban Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Telj / a mód. ei. %- ban Személyi juttatások ,99 Munkaadót terhelő ,00 járulékok Dologi kiadás ,45 Működési kiadás ,35 Felhalmozási kiadás ,00 Kiadások mindösszesen ,38 A Könyvtár általános működését elemezve megállapítható, hogy személyi juttatásokra és a munkaadót terhelő járulékokra 11,5 millió Ft került kifizetésre. A dologi kiadások között 8 millió Ft teljesült. A Könyvtár állománygyarapításra E Ft-ot költött. A könyvek, folyóiratok az igényekhez igazodva kerültek beszerzésre annak tükrében, hogy a felhasználás év végén ne haladja meg a rendelkezésre álló keretet. Az intézmény évben könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás címén 668 E Ft-ban, kulturális feladatok támogatására települési szinten E Ft támogatásban részesült. A 13/2013. (II.14.) EMMI rendelet alapján a kulturális feladatokra biztosított támogatás 10%-át állománygyarapításra kell felhasználni. A Könyvtár mindkét jogcímen járó támogatást könyvek, folyóiratok és egyéb információhordozók beszerzésére használta fel, ezen a 20

43 jogcímen E Ft kiadás merült fel az intézménynél. A Selyem úti épület energia kiadásaiból a Könyvtárra nem történt költségosztás, éves szinten a megtervezett keret E Ft+áfa. A beruházások között jelentkezik a 200 ezer forint alatti kis értékű tárgyi eszközök beszerzése. Az intézmény notebookot, billentyűzetet, egeret, szünetmentes tápegységet és egy LCD televíziót vásárolt. Bevételek alakulása: adatok E Ft-ban Megnevezés Eredeti ei Módosított ei. Teljesítés Telj. / Mód. ei %-ban Intézményi működési ,00 bevétel Irányító szervtől kapott ,41 támogatás Maradvány ,00 igénybevétele Bevételek összesen ,43 Az intézmény saját bevétele 645 E Ft összegben teljesült, mely fénymásolásból, internet és egyéb könyvtári szolgáltatásnyújtásból realizálódott. Az irányító szervtől kapott támogatás összege meghaladja a 19,6 millió Ft-ot. Az előző évi maradvány beépítésre került a költségvetésbe, melynek felhasználása megtörtént. 2. Közművelődési, Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény évi gazdálkodása Kiadások alakulása: adatok E Ft-ban Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Telj / a mód. ei. %- ban Személyi juttatások ,00 Munkaadót terhelő ,00 járulékok Dologi kiadás ,94 Működési kiadások ,50 Felhalmozási ,30 kiadások Kiadás mindösszesen ,01 Az intézménynél bérekre és járulékaira több mint 15 millió Ft került kifizetésre július 15. napjától az intézmény üzemelteti a Szent Antal zarándokházat és a kenyérsütőházat, mely feladat ellátásához plusz 3 fő alkalmazása kapcsolódik. A dologi kiadások 14 millió Ft összegben teljesültek évben. Lapkiadásra 3,2 millió Ft került felhasználásra. Gyomaendrőd Város Önkormányzata évben 420 E Ft összegű közművelődési érdekeltségnövelő támogatásban részesült, melyet a fenntartásában működő közművelődési intézménye műszaki technikai eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására, épületének karbantartására, felújítására fordíthatott. A kapott támogatáshoz szükséges önerő összege E Ft, melyből 420 E Ft évben került felhasználásra, E Ft pedig évben év végén 840 E Ft értékben fénytechnikai eszközöket vásárolt az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásához. A felhalmozási kiadások között jelentkezett 122 E Ft-ot kis értékű eszközök (diktafon, fúró-és csiszológép) vásárlására fordított az intézmény. Bevételek alakulása: adatok E Ft- 21

44 ban Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Telj. / Mód. ei. %-ban Intézményi működési ,97 bevétel Irányító szervtől kapott ,04 támogatás Maradvány ,00 igénybevétele Bevételek összesen ,10 Az intézményi saját bevételek E Ft összegben teljesültek. A Tájháznál az eredetileg betervezett 800 E Ft-ból 493 E Ft realizálódott, a Művelődési Házaknál a tervezett 6 millió Ft-ból E Ft folyt be, a Szent Antal zarándokház és sütőháznál E Ft bevétellel kalkulált az intézmény, melyből 760 E Ft realizálódott, a lapkiadáshoz kapcsolódóan 500 E Ft bevétel képződött. Az irányító szervtől kapott támogatás összege meghaladja a 23 millió Ft-ot. Az előző évi maradvány beépítésre került a költségvetésbe, melynek felhasználása megtörtént. 3. Városi Egészségügyi Intézmény évi gazdálkodása Kiadások alakulása: adatok E Ft-ban Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Telj / a mód. ei. %- ban Személyi juttatások ,40 Munkaadót terhelő ,72 járulékok Dologi kiadás ,20 Műk.célú ,00 tám.ért.kiadás Működési kiadások ,56 Felhalmozási ,49 kiadások Kiadás mindösszesen ,67 Az intézménynél bérekre és járulékaira több mint 91 millió Ft került kifizetésre. Az alapilletményeknél jelentkező megtakarítás részben a védőnői feladatellátáshoz kapcsolódik, ahol 1 dolgozó táppénzes állományba került, a helyettesítését belsőleg oldotta meg az intézmény, másrészt pedig az adminisztratív feladatok ellátásához kapcsolódó 1üres álláshelyre megtervezett, de év közben be nem töltött feladathoz és fel nem használt bérkeretből származik. A dologi kiadások 84 millió Ft összegben teljesültek évben, mely a rendelkezésre álló keret 88%-át jelenti. A felhalmozási kiadások között kis értékű tárgyi eszköz beszerzések teljesültek, defibrillátor beszerzésre került sor, továbbá egy komplett számítógép hálózat kiépítése történt meg a Hősök úti szakrendelő épületében, melynek költsége ezer Ft volt. Bevételek alakulása: adatok E Ft-ban Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Telj. / Mód. ei. %-ban Intézményi működési ,00 bevétel Műk.célú tám.értékű ,00 bevétel Irányító szervtől kapott ,00 támogatás Maradvány ,00 igénybevétele Bevételek összesen ,00 22

45 Az intézményi saját bevételek több mint 10 millió Ft összegben teljesültek, melyből 366 ezer Ft bérleti díj bevétel volt, szakmai szolgáltatásnyújtásból származó bevétel összege 824 ezer Ft, a továbbszámlázott bevétel összege ezer Ft, kamat és egyéb bevétel több mint 120 ezer Ft összegben realizálódott és a vállalkozó orvos által megtérített kártérítési összeg, melyet az intézmény tovább utal az OEP részére, ezer Ft összegben teljesült. Az irányító szervtől kapott támogatás összege kevesebb, mint 3 millió Ft volt. Az előző évi maradvány beépítésre került a költségvetésbe, melynek felhasználása megtörtént. A gazdálkodási feladatok irányítása szempontjából a Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó, Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás által fenntartott önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények gazdálkodásának bemutatása Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda I. Az intézményi feladatellátás mutatói A térségi feladatellátás keretében a Gyomaendrődi Önkormányzat közigazgatási területén 4 óvodai telephellyel, Csárdaszállás Önkormányzatának közigazgatási területén 1 óvodai telephellyel működött az intézmény. Az ellátotti létszám a következőképpen alakult évben: megnevezés október 1.-i létszám (fő) október 1.-i létszám (fő) teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoportban lévők nem sajátos nevelési igényű gyermekek két főként figyelembe vehető sajátos 8 7 nevelési igényű három főként figyelembe vehető 3 2 sajátos nevelési igényű gyermekek összes ellátotti gyermeklétszám Az intézménynél a gyermeklétszám kismértékű növekedése tapasztalható, mely az óvodapedagógusok elismert létszámának számítását kedvezően befolyásolta. 2014/2015 tanévben 9,5 csoportszámmal működött az óvoda, melyet fenntartói döntés alapján az intézmény új vezetése egy telephely megszüntetésével - költségcsökkentési okokból - a 2015/2016 évre 9 csoportra módosított. II. Foglalkoztatottak alakulása Az intézmény január 1.-i engedélyezett létszámkerete 34 fő, melyből 21 fő az óvodapedagógus (1 fő GYES-en tartózkodik) 10 fő dajka, 1 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő óvodatitkár és 1 fő fűtő munkakörben került foglalkoztatásra. Az intézménynél április 1.-től vezető váltás történt, az új intézményvezető kinevezéséig megbízott intézményvezető látta el a feladatokat szeptember 1.-től a telephely csökkenés hatására 31 főre változott az engedélyezett létszám, melynek összetétele:18 fő óvodapedagógus, 9 fő dajka, 1 óvodatitkár, 2 pedagógiai asszisztens és 1 fűtő. Az óvodai közalkalmazottak bérére az állam támogatást biztosít. Az óvodapedagógusok létszámát óvodaszervezési paraméterek alapján képlet segítségével határozza meg az állam. Az év első nyolc hónapjára az óvodapedagógusok elismert létszámát 17,2 főre, az utolsó négy hónapra vonatkozóan 17,5 főre állapította meg. A támogatás megállapításánál a dajkák száma a csoportok számát nem lépheti túl, az elszámolás alapja a dajkák átlagos statisztikai állományi létszáma. Az év első 8 hónapjában 9,5 fő, az utolsó 4 hónapban 8,6 fő volt az átlagos statisztikai létszám a dajkák esetében. A pedagógiai asszisztens és az óvodatitkár bérére szintén támogatást biztosít az állam, szeptember 1.-től a törvény adta lehetőséget kihasználva (3 óvodai csoportonként 1 fő pedagógiai asszisztens alkalmazható) 2 pedagógiai asszisztens foglalkoztatására került sor, melyre az állami támogatást megigényelte az intézmény. III. Bevételek alakulása adatok E Ft-ban Megnevezés Módosított ei. Teljesítés Telj. / Mód. Ei % Intézményi működési bevétel ,00 23

46 Felhalmozási célú átvett pénz ,00 Maradvány (műk. c.) ,00 Irányító szervtől kapott támogatás ,00 Bevételek összesen ,00 A 207 E Ft intézményi működési bevételből 122 E Ft a csárdaszállási telephelyen jelentkezett, mint intézményi ellátási díj bevétel, a gyomaendrődi telephelyeken 76 E Ft a megszüntetett Szabadság utcai óvoda rezsiköltségeinek továbbszámlázásából származik, 6 E Ft a Generali Biztosító támogatása, továbbá 3 E Ft a kamatbevétel összege. Államháztartáson kívülről 720 E Ft az óvoda vacsora megrendezéséből származó többletbevétel, melyet az intézmény játékok vásárlására és mozgásfejlesztő udvari játékok telepítésére fordított. Az irányító szervtől kapott támogatás összege E Ft volt, melyből az állami támogatás E Ft, állami támogatásként jelentkezik még a bérkompenzációra nyújtott 361 E Ft, az önkormányzati kiegészítő támogatás összege E Ft. Ebből Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiegészítő támogatása E Ft, Csárdaszállás Községi Önkormányzat kiegészítése 100 E Ft. IV. Kiadások alakulása adatok E Ft-ban Megnevezés Módosított ei. Teljesítés Telj / a mód. Ei % Személyi juttatások ,00 Munkaadót terhelő ,00 járulékok Dologi kiadás ,86 Működési célú támogatásért.kiad. Beruházás ,00 Kiadások össz ,98 % Az intézményben a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok a vizsgált időszakban a módosított tervnek megfelelően alakultak, azt figyelembe véve, hogy a 2014/2015 tanévben a 20 pedagógusból 17,2 számított létszámra járt az állami támogatás, így a szükségessé vált önkormányzati kiegészítő támogatást ezen jogcímekhez kellett biztosítani. A dologi kiadásokra az intézmény E Ft-ot fordított. A gyomaendrődi telephelyeken működő óvodák dologi kiadásainak összege E Ft, melyből a szakmai készletbeszerzések 610 E Ft, a szakmai szolgáltatások igénybevétele E Ft, a számítástechnikai és kommunikációs kiadások teljesítése 600 E Ft, a rezsiköltségek E Ft körül alakultak. A közel E Ft üzemeltetési kiadás magába foglalja a tisztítószer beszerzéseket, a kisebb karbantartások kiadásait és a Blaha úti óvoda nyári karbantartási, felújítási munkálatainak költségét. V. Felújítások, beruházások A beruházások között kis értékű tárgyi eszköz beszerzések (udvari játékok, étkeztetési eszközök, hifi, porszívó, spirálozó, számítógép, szénmonoxid érzékelő) történtek. VI. Maradvány alakulása Az intézmény évben keletkezett maradványa 17 E Ft, mely a dologi kiadásoknál feladattal terhelt maradványként jelentkezik. VII. Csárdaszállási óvodai telephely működése A csárdaszállási telephelyen évben, úgy a 8/12, mint a 4/12 időszakban 13 fő volt az óvodai gyermeklétszám, melynek felügyeletét és oktatását egy óvodapedagógus biztosította. A személyi juttatás és a hozzá kapcsolódó járulék a módosított előirányzatnak megfelelően alakult, bérre E Ft került felhasználásra, járulékokra 810 E Ft. Az óvodai étkeztetés bevételi és kiadási tételei külön kormányzati funkciókódon kerültek lekönyvelésre. A Csárdaszállási óvodai telephely a Mezőberényi Tópart Vendéglővel kötött megállapodás alapján biztosította az óvodások étkeztetését évben kiadásként jelentkezett a vásárolt élelmezés E Ft összegben. Bevételként 122 E Ft intézményi térítési díj befizetés történt, továbbá E Ft állami támogatás bevétel keletkezett. A dologi kiadásoknál és a kis értékű tárgyi eszköz beszerzéseknél az eredeti előirányzattal azonosan alakult a teljesítés, melynek összege E Ft. A beruházások között került elszámolásra a kis értékű tárgyi eszközök értéke, gyermekbútor, szénmonoxid érzékelő vásárlása történt, továbbá az épület ablakaira 6 db redőny került felszerelésre. Az állami támogatás a 13 gyermekre 910 E Ft, így a Csárdaszállási Önkormányzatnak a dologi kiadásokhoz 100 E Ft kiegészítő önkormányzati támogatást kellett biztosítania. 24

47 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás által fenntartott önálló gazdasági szervezettel rendelkező intézmény gazdálkodásának bemutatása (készítette: Mraucsik Lajosné intézményvezető és Uhrin Anita gazdasági vezető) Térségi Szociális Gondozási Központ Intézményünk évben E Ft mérlegfőösszeggel kezdte meg gazdálkodását, mely 2,9%-kal E Fttal haladta meg a évi eredeti előirányzatot. A növekedés oka egyrészt, a garantált bérminimum emelkedéséből, másrészt a TÁMOP B-12/2 számú projekthez kapcsolódó 8 fő roma személy egész éves foglalkoztatásából ered. Kiadási oldalon: az intézmény dolgozóinak személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékainak összege terv szintjén: E Ft az intézmény működésével kapcsolatos dologi kiadások tervezett összege E Ft fejlesztés 0 E Ft Bevételi oldalon tervezett adatok: Idősotthoni ellátáshoz kapcsolódó szakmai dolgozók bértámogatása: E Ft Idősotthoni ellátáshoz kapcsolódó üzemeltetési támogatás: E Ft Alapellátás állami támogatása: E Ft Kedvezményes étkeztetés állami támogatása: E Ft Családsegítés, gyermekjóléti feladatok állami támogatása: E Ft Ellátást igénybe vevők által megfizetett térítési díj (áfá-val): E Ft Oktatási intézmények étkeztetéséből származó térítési díj bevétel: E Ft Támogató Szolgálat működési támogatása: E Ft Működési célú pénzeszközátvétel: E Ft Önkormányzati támogatás-működési célú: E Ft Önkormányzati támogatás-fejlesztési célú: 0 E Ft Az Intézmény gazdasági munkájának ellenőrzésére évben két alkalommal került sor: Belső ellenőrzés: Gyermekétkeztetés átfogó ellenőrzése január december 31. között 1. Az ellenőrzés célja: - Annak megállapítása, hogy az Intézménynél az élelmezési tevékenység szabályozása megfelelő-e. - Annak megállapítása, hogy az étkezési térítési díjak, a nyersanyagnormák megállapítása helyesen történik-e az intézménynél. - Az élelmezési tevékenység adminisztrációjának teljes körű dokumentáltsága biztosított-e. - Az élelmezési tevékenység hatékonysága, gazdaságossága biztosított-e. Az ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel, mind a szabályozottságot, mind a dokumentáltságot megfelelőnek tartotta a vizsgált időszakban. Továbbá a térítési díjak és nyersanyagnormák meghatározását is megfelelőnek tartotta az ellenőrzés a vizsgálatba vett időszak vonatkozásában. Magyar Államkincstár ellenőrzése: 2. Az intézménynél működő Támogató Szolgálat működési támogatás felhasználásának ellenőrzése évre vonatkozóan. Az ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel. I. AZ INTÉZMÉNYI FELADATELLÁTÁS MUTATÓI Ellátotti létszám átlagos alakulása évben (mutatószám alapján): Ellátási forma december 31 énaz Intézményi szolgáltatásokat átlagosan igénybevevők száma december 31 énaz Intézményi szolgáltatásokat átlagosan igénybevevők száma Normál idősek otthona 170 fő 172 fő Átmeneti elhelyezés 10 fő 10 fő Házi segítségnyújtás 79 fő 73 fő Étkeztetés 217 fő 188 fő

48 Támogató szolgálat 31 fő 31 fő Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 10 fő 10 fő Idősek nappali ellátása 143 fő 138 fő Fogyatékosok nappali ellátása 26 fő 25 fő Tanyagondnoki szolgáltatás 800 fő 800 fő Családsegítés és gyermekjóléti ellátás 189 fő 189 fő Diákétkeztetésben résztvevők száma (óvoda, 866 fő 741 fő iskola) Szabad kapacitás terhére kiszolgált étkeztetés (váll. által fenntartott bölcsőde, óvoda, Bethlen Gábor Szakképző, munkahelyi étkeztetés, rendezvények) 320 fő 320 fő Az ellátást igénybe vevők számának alakulása az előző évihez képest nem sokban változott. Az ellátási formákra az igény folyamatos, melyet intézményünk a lehető legrövidebb időn belül megpróbál kiszolgálni. Az idős otthoni ellátás egész évben 100%-os kihasználtsággal működött. Az alapellátásban nyújtott szolgáltatások közül a házi segítségnyújtásban, a szociális étkezésben és a nappali ellátásban tapasztalható csökkenés az előző évihez képest. Ennek oka a házi segítségnyújtás vonatkozásában egyrészt, hogy az ellátottaink egy része bekerült az idős otthoni ellátásba, másrészt, hogy a településen jelen vannak egyéb szolgáltatók is. Ezzel magyarázható a szociális étkeztetésben résztvevők számának csökkenése is. Jellemzően a magasabb gondozási szükséglettel rendelkező személyeket intézményünk látja el a településen, mert az intézmény szerteágazó tevékenységi köre növelni képes az ellátottak biztonság érzetét, szívesebben igénylik az általunk nyújtott szolgáltatási formákat, mint az egyéb szolgáltatókét. A nappali ellátásban résztvevők számának csökkenése a Nagylaposon működő 4. számú Idősek Klub tagjainak csökkenéséből adódik. A 30 fős klub fő ellátottal működik, melynek oka, hogy a településrészen az idősek száma évről évre kevesebb, így az igénybevevők száma is folyamatosan csökken. Összességében elmondható, hogy a település lakosságszámának csökkenése és a településen jelenlévő más szolgáltatók ellátásai, az intézményünk ellátotti számát is befolyásolja. Bízunk benne, hogy az alapellátásban ellátott gondozottaink száma a jövőben nem csökken tovább és egy stabil ellátotti létszámmal tud intézményünk a következő években dolgozni. A gyermekétkeztetésben résztvevők számának csökkenése jelentős eltérést mutat az előző évihez képest. Ennek egyik fő oka, hogy évi létszámban még benne volt az augusztus 31-ig étkeztetett gimnáziumi és gimnáziumhoz kapcsolódó kollégista gyermekek létszáma is. Ezen túl a 2014/15 tanévben egy osztállyal és a 2015/16-os tanévben is egy osztállyal kevesebb első osztály indult a két általános iskolában, mely az étkezést igénybevevők számának csökkenését is eredményezte évben. Fentiek mellett a 100%-os támogatásban és teljes árat fizető étkezők számában is csökkenés figyelhető meg az év során. Intézményi tapasztalatok (szülői elmondások alapján) ennek oka, hogy a gyermekvédelmi támogatásból kikerülő gyermekek étkezését a szülők saját maguk oldják meg több esetben, illetve a felső tagozaton tanuló gyermekek étkezését nagyszülők, szülők otthonukban oldják meg, egyrészt takarékossági okok miatt, másrészt mert a gyermekek szívesebben megeszik a szülők, nagyszülők főztjét, mint az iskolai menzát. Minden ellátást igénylőnek a szükségleteinek megfelelő szolgáltatást biztosítjuk. Alkalmazkodunk a különböző diétás étkeztetések kapcsán mind az idős ellátottak, mind a gyermekek igényeihez és a szakmai elvárásokhoz. Az egyes ellátási formákra vonatkozó szakmai értékelés és beszámoló március hónapban került a Települési Önkormányzati Társulás elé előterjesztésre, melyben részletesen kifejtésre kerültek az egyes ellátási formák telephelyek szerinti alakulásai évben. II. FOGLALKOZTATOTTAK ALAKULÁSA Az intézmény munkavállalóinak létszáma 156 fő. Közfoglalkoztatottak száma december 31-én: 26 fő volt, átlagosan évben az intézménynél dolgozó közfoglalkoztatottak száma: 26 fő. Az előző évekhez hasonlóan évi létszámgazdálkodásunk során is nagy hangsúlyt fektettünk a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból támogatott foglalkoztatottak és a közfoglalkoztatottak a lehetőségek szerinti - minél nagyobb számú foglalkoztatására, mely nemcsak a szakmai munka színvonalát, de az egységeink külső környezetének szépítését is nagyban elősegítette. 26

49 2015. évben lehetőségünk volt a TÁMOP B-12/2 számú projekt kapcsán 8 fő roma gondozó, ápolót is foglalkoztatni, mely szintén nagyon nagy segítség volt az intézménynek. Az ellátottaink nagy része folyamatosan nagyobb ápolást, gondozást igényel, mint a korábbi években az jellemző volt. A szakgondozók és őket segítő technikai dolgozók egyre nagyobb igénybevételnek vannak kitéve mind az idősotthonokban, mind az alapellátás területén (etetés, tisztázás, fürdetés, étel házhoz szállítás). A közfoglalkozatással lehetővé vált a feladatok megosztása, az idősekkel töltött idő arányának növelése, mely által nőtt az elégedettség és részben - csökkent a dolgozóink leterheltsége. Jellemzően, az intézményben dolgozó közfoglalkoztatottak szeretnek az egységeinkben dolgozni, lehetőség esetén szívesen vállalnak újra munkát intézményünknél. Hamar beilleszkednek, és könnyen alkalmazkodnak az elvárásokhoz, feladatokhoz. A TÁMOP programba bevont 8 fő roma gondozó, ápoló és a közfoglalkoztatottak alkalmazásával még több lehetőség nyílt az idősek mindennapjainak színesebbé tételére évben a különböző programok szervezése az ellátás színvonalának, ellátottaink elégedettségének növekedését eredményezte. III. KIADÁSOK ALAKULÁSA (adatok eft-ban): Megnevezés Eredeti előirányzat (E Módosított előirányzat (E Teljesítés (E Ft) Ft) Ft) Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Elvonások és befizetések Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Áfával Működési kiadások összesen Személyi juttatások és munkavállalói járulékok A személyi juttatások teljesítése a tervezett előirányzatoknak megfelelően alakult évben. A módosított előirányzatokba beépítésre kerültek az állam által külön finanszírozott bértételek összegei, mint a bérkompenzáció, ágazati és kiegészítő ágazati pótlékok. Összességében elmondható, hogy a személyi juttatások alakulása valamennyi jogcím esetében a megengedett költségvetési létszámunk és a közfoglalkoztatottak törvény alapján kötelezően fizetendő bérjuttatására került kifizetésre, összesen E Ft összegben. A munkavállalói járulékok a bérkifizetésekhez kapcsolódó járulékok teljesítését tükrözik. A módosított előirányzatokba a személyi juttatásoknál részletezett plusz bérekhez kapcsolódó járulékok kerültek beépítésre az év során. A járulékok vonatkozásában külön ki szeretnénk emelni a rehabilitációs járulékra befizetett összeget, mely évben E Ft volt. Az intézmény foglalkoztatottainak száma 156 fő. Amennyiben az intézmény ennek 5%-áig (8 fő) megváltozott munkaképességű személyt alkalmazna, mentesülne a járulékfizetési kötelezettség alól. Az intézményben jelenleg 2 fő megváltozott munkaképességű személy dolgozik, várhatóan a következő években sem fog számuk nőni, mivel azok a személyek, akik megváltozott munkaképességűek, intézményünkben nem tudnak munkát vállalni, mert olyan fizikai terhelésnek vannak kitéve a munkavégzés során, melyet nem képesek egészségi állapotukból eredően elvégezni. Dologi kiadások A dologi kiadások teljesítése E Ft összegben realizálódott, mely 0,6%-kal alacsonyabb a módosított előirányzatnál. Ennek oka, hogy a villamos energia felhasználás díja és a papír, írószer jogcímen beszerzésre került készletek a tervezett szint alatt kerültek teljesítésre az év során. Ezen jogcímeken, valamint a hozzá kapcsolódó ÁFA kifizetés jogcímen keletkezett megtakarítás a 0,6%-os alul teljesítés magyarázata. Összességében elmondható, hogy elegendő forrást biztosítottak a jogcímeken megtervezett összegek a kiadások teljesítéséhez valamennyi kormányzati funkciónk esetében. Ahol a bevétel elmaradása kiadáscsökkentést is eredményezett, ott módosítással csökkentésre kerültek az előirányzatok (pl: élelmiszer beszerzés). A működési kiadásaink terv szerinti alakulása kiegyensúlyozott gazdálkodást biztosított az egész éves működésünk során. Elvonások és befizetések Ezen a jogcímen került elszámolásra a kormány munkahelyvédelmi akciótervével összefüggő befizetési kiadásainak teljesítése, mely az idei évben csak a december havi bérekhez kapcsolódott, 850 E Ft összegben. Beruházások - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Áfával Az államháztartási számvitel évi változásával együtt a kis értékű tárgyi eszközök (200 E Ft) beszerzése 27

50 kikerült a dologi kiadások jogcímei közül és a beruházások között kerülhet elszámolásra. Ezen jogcímen 752 E Ft összegű teljesítés történt, ebből 281 E Ft összeget a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból támogatott, a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó kiadások finanszírozásának keretén belül került felhasználásra, melyből két darab gőztisztító került beszerzésre az idős otthonok részére. További 471 E Ft pedig a működéshez szükséges eszközök beszerzésének teljesítését foglalja magába, mint villanybojler, gáztűzhely, mikrohullámú sütő, porszívó, konyhai eszközök beszerzése. IV. BEVÉTELEK ALAKULÁSA (adatok eft-ban): Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított Teljesítés előirányzat Működési célú támogatások államháztartáson belülről EU-s programokra és azok hazai finanszírozására, elkülönített állami pénzalapoktól Működési bevételek ellátási díjak, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások értéke, általános forgalmi adó, egyéb működési bevételek Előző évi maradvány igénybevétele Központi irányítószervi támogatás Működési célú támogatások államháztartáson belülről A fejezeti kezelésű előirányzattól kapott működési célú bevétel a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból a közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatást és a TÁMOP B-12/2 számú projekthez kapcsolódó EU-s támogatást foglalja magába. A Nemzeti Foglalkoztatási Alap bértámogatása évben E Ft volt, pályázathoz kapcsolódó uniós forrás pedig E Ft. A bértámogatás 100% és 85%-os intenzitású volt az év során. A szükséges önerőt intézményünk a gazdálkodása során biztosítani tudta (táppénzes álláshelyek bérmegtakarításával). Az év során átlagosan fő volt a közfoglalkoztatás keretein belül foglalkoztatott dolgozók száma. Működési bevételek 1. Szolgáltatások ellenértéke Ezen a jogcímen a szabad kapacitás terhére végzett étkezési szolgáltatás térítési díjának bevétele került elszámolásra, melynek évi összege E Ft. Ide tartozik a külsős óvodák és bölcsődék, Bethlen Gábor Szakképző Intézmény étkeztetése, továbbá az igénybevett munkahelyi étkeztetés és a rendezvényi étkeztetésből származó bevételek elszámolása. 2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke jogcímen 264 E Ft összeg került elszámolásra évben, mely a továbbszámlázott szolgáltatások díját foglalja magába (rendezvényekre ital továbbszámlázás, telefon magáncélú használatának továbbszámlázása dolgozók, ellátottak felé). 3. Az ellátási díjak bevétele E Ft összegben realizálódott az év során, mely az intézmény alapfeladataiból származó bevételeket foglalja magában. A tervezett és módosított bevételi előirányzatok közel 26 millió forintos eltérése egyrészt az idős otthoni térítési díjak elmaradásából adódik, mely a nem 100%-os fizetőképességből ered, másrészt a szociális étkeztetés létszámának csökkenéséből, továbbá a gyermekétkezést igénybevevő gyermekek számának csökkenéséből és a év szeptemberétől hatályos ingyenes óvodai gyermekétkeztetés jogszabályi változásából ered. A többi ellátási forma esetében a tervezett bevételek és teljesítésük közel azonos szinten alakultak az év során. Azokon a jogcímeken ahol bevétel kiesés volt, ott a kiadási előirányzatok is csökkentésre kerültek a bevétel kiesés szintjére, tehát a bevétel kiesés nem befolyásolta jelentős mértékben a költségvetési gazdálkodásunkat. Nem eredményezett többlet önkormányzati kiegészítést vagy állami támogatás többlet igényt az év során csak a gyermekétkeztetés vonatkozásában, melyet az intézményfinanszírozás résznél részletesen kifejtünk. Előző évi maradvány igénybevétele Az előző évi maradvány felhasználása megtörtént I. negyedévében, a maradvány feladattal terhelt volt, így a gazdálkodási év első negyedében a feladathoz kapcsolódóan annak felhasználása meg is történt, főként a nemzeti foglalkoztatási alapból támogatott közfoglalkoztatottak bérére. Központi irányító szervi támogatás Jogcím megnevezése Eredeti (E Ft) Módosított (E Ft) Teljesítés (E Ft) Állami támogatás- idős otthon szakmai bértámogatásához Állami támogatás- idős otthon üzemeltetési

51 támogatásához Állami támogatás- alapellátás Állami támogatás- Családsegítés, gyerekjólét Állami támogatás-gyermekélelmezés Állami támogatás- Támogató Szolgálat működési támogatása Állami támogatás- Ágazati pótlék beépítése Állami támogatás- Kiegészítő ágazati pótlék beépítése Állami támogatás- Kereset kiegészítés fedezete Önkormányzati pénzátadás KEF önerő 40 Önkormányzati pénzátadás - Nyári napközi 158 feladat ellátása Önkormányzati pénzátadás városi karácsony 200 megrendezése Önkormányzati támogatás- szociális feladatok Önkormányzati támogatás- gyermekélelmezés Összesen Az intézmény gazdálkodása a meglévő állami és önkormányzati támogatások felhasználásával kiegyensúlyozott volt a évi gazdálkodás során. Az eredeti költségvetésünkhöz képest csak a gyermekétkeztetés működtetéséhez vált szükségessé többlet önkormányzati kiegészítés, melynek oka, hogy az októberi lemondás során az étkezést igénybevevők száma 79 fővel csökkentésre került. Az ehhez kapcsolódó E Ft bértámogatás megvonásra került a lemondással egyidejűleg, mely 1,53 fő bértámogatásának az összege (1 fő bértámogatása: E Ft). További E Ft összegű üzemeltetési támogatást is indoklás nélkül megvont a döntéshozó. Az elvonás összesen ezen a jogcímen E Ft, melyből intézményünk saját hatáskörben 735 E Ft összeget tudott csak kigazdálkodni évre a csökkentet gyermeklétszámhoz került megtervezésre a bér és részben még évben megtörtént a dolgozói létszám leépítése, átszervezése, hogy a következő évben a finanszírozott bértámogatás elegendő összeget biztosítson a feladatot ellátó dolgozóink részére. Összességében évben az intézmény működéséhez E Ft összegű irányító szervi támogatást kellett biztosítania az önkormányzatnak, melyből E Ft kapcsolódik a szociális alapszolgáltatás feladataihoz és E Ft a gyermekétkezéshez. V. MARADVÁNY évben az intézménynek nem keletkezett maradványa. VI. BESZÁMOLÓ AZ INTÉZMÉNYNÉL ALKALMAZOTT BELSŐ KONTROLLRENDSZERRŐL ÉVBEN A évi CXCV. törvény az államháztartásról 69. (2) bekezdése alapján a belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője felelős az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembevételével. A költségvetési szerv vezetője köteles olyan kontrollkörnyezetet kialakítani, amelyben: világos a szervezeti struktúra, egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok, meghatározottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén, átlátható a humánerőforrás-kezelés. Ezen iránymutatás alapján évben megtörtént az intézménynél az ellenőrzési nyomvonalak aktualizálása, a felelősségi és hatásköri viszonyok és feladatok áttekintése, aktualizálása. Az ETIKAI kódex aktualizálása is megtörtént, mely az intézmény valamennyi dolgozójára nézve kötelező érvényű. A folyamatba épített belső ellenőrzés kapcsán két alkalommal került hiba feltárásra, melyet még a 2015-ös évben javítottunk, korrigáltunk. VII. PÁLYÁZATOK évben került sor a TÁMOP B-2-12/ azonosítószámú Szociális gondozó-ápoló Roma szakemberek foglalkoztatása a Térségi Szociális Gondozási Központban című projekt lebonyolításra, melynek keretében 8 fő roma szakember foglalkoztatása valósulhatott meg az intézményben. A projekt révén a foglalkoztatáson túl lehetőségünk volt számukra továbbképzést és szupervíziót biztosítani, munkaruhát vásárolni. 29

52 A évi központi költségvetésről szóló évi C. törvény 3. melléklet II. 4. AB pont - szociális szakosított ellátás és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása - alapján az önkormányzat pályázatot adott be, mely kedvező elbírálásban részesült. A fejlesztésből a Rózsakert Idősek Otthona (Gyomaendrőd, Blaha u. 2-6) került fejlesztésre. Ezen belül az intézmény egy szakasza teljesen megújult, szélesebb folyosó, új vizesblokkok (normál és mozgáskorlátozott), orvosi szoba került kialakításra. Az infrastrukturális beruházáson túl lehetőség volt új bútorok beszerzésére is, így új szekrények, asztalok, székek is megvásárlásra kerültek a projekt kapcsán. A pályázatot az önkormányzat nyújtotta be és bonyolította le, melyhez intézményünk folyamatos együttműködést és segítséget biztosított. KAB-KEF-15-B A Gyomaendrődi KEF működési feltételeinek biztosítására intézményünk 359 E Ft összeget nyert, melyhez 40 E Ft önerőt biztosított az önkormányzat. A projektben a település iskoláiban éves korosztályban kutatás készül a kábítószer fogyasztással kapcsolatban évben ezen kívül még két pályázat került benyújtásra. Egyik az önkormányzattal közösen került kidolgozásra, a központi főzőkonyha fejlesztésére. A pályázat sajnos forráshiány miatt elutasításra került. Továbbá benyújtásra került az IFJ-GY-15-A Értékeink megismerése a Körösök mentén című pályázat az NCSSZI hez, mely szintén nem került támogatásra. VIII. ÖSSZEGZÉS Az intézmény az előző évekhez hasonlóan évben is a szakmai követelmények betartása mellett a minimális - a működéshez elengedhetetlen - kiadások között folytatta gazdálkodását. A korábbi évekhez hasonlóan egész évben törekedtünk a hatékony és takarékos gazdálkodásra. A közfoglalkoztatás és az uniós TÁMOP program óriási segítséget nyújtott mind a szakmai munka ellátásában, mind a technikai feladatok lebonyolításában a 2015-ös évben. Intézményünket folyamatosan segítette ebben az évben is a Gyomaendrődi Idősekért Alapítvány, támogatásai révén ellátottaink mindennapjai színesebbek lehettek. Intézményünk ebben az évben is megszervezte a Gyomaendrődi Idősekért Alapítvánnyal közösen az Idősek Városi Karácsonyát és valamennyi helyi rendezvényen részt vettek dolgozóink, vagy ellátottaink. Ebben az évben is folyamatosan kerestük a pályázati forrásokat. A megnövekedett feladat ellátásnak minden szinten megpróbáltunk megfelelni. Ellátottaink elégedettségét megpróbáltuk különféle belső rendezvényekkel is növelni. Előzetes hatásvizsgálat az Önkormányzat évi zárszámadási rendeletéhez Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának évi zárszámadási rendelete alapján megállapítható, hogy biztosított volt a stabil gazdálkodás a település számára. A kapott állami támogatás, a realizálódott helyi adó és egyéb saját bevétel biztosította a forrást a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához. A város évi költségvetése lehetővé tette a folyamatban lévő beruházások befejezését és működtetését, további pályázatok benyújtásához biztosítani tudta a szükséges saját erő összegeket. A folyamatban lévő és megvalósult fejlesztések lehetővé teszik, hogy a település térségi szerepe megmaradjon és fékezze azokat a negatív folyamatokat (elvándorlás, romló szociális körülmények, születések számának csökkenése) melyek jellemzőek térségünkre. A 2015-ös gazdasági évben biztosított volt az önkormányzat által fenntartott közszolgáltatások működtetéséhez a szükséges forrás. Az intézményeink részére biztosított csekély mértékű felújítás és karbantartás megakadályozta a színvonal gyors romlását. A közfoglalkoztatási programok megteremtették annak a lehetőségét, hogy meginduljon az értékteremtés, eredményesen kapcsolódjon be a településüzemeltetési feladatokba és javuljon a hatékonysága, figyelemmel a megtett szervezeti változtatásokra is. A szociális ellátórendszer működéséhez a szükséges források adottak voltak. Környezeti és egészségi hatás: A megalkotásra kerülő rendelet elfogadásának a környezetre és az egészségre negatív hatásai nincsenek. Befejeződött a szennyvíztisztító telep korszerűsítése, a Lélekkel a Körösök mentén elnevezésű projekt. Folyamatban van az ivóvíz minőség javító beruházás, a hulladékgyűjtéssel és szállítással kapcsolatos pályázat, melyek környezetünk védelmét szolgálják, biztosítják a fenntartható fejlődést. A belvíz rendszer működéséhez szükséges 30

53 források rendelkezésre álltak. A település-egészségügy működéséhez szükséges források biztosítottak voltak, sikeres pályázat esetén a következő években a fejlesztés lehetősége is megnyílhat. Adminisztrációs teher: A Városi Egészségügyi Intézmény gazdálkodási és személyügyi feladatainak végrehajtása, illetve a hunyai önkormányzat gazdálkodási feladatainak pénzügyi irányítása és koordinálása évtől a Közös Hivatal feladatát képezi, mely plusz feladat ellátásához a Képviselő-testület engedélyezett 1 fő létszámbővítést a pénzügyi osztályon. A működéshez szükséges informatikai rendszer szinten tartása és szükséges mértékű fejlesztése biztosított volt. A jogszabály megalkotásának szükségessége: A zárszámadási rendelet megalkotását az Alaptörvény, illetve az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény írja elő, megalkotása kötelező, elmaradása esetén az önkormányzat törvénysértést követne el. A jogszabály alkalmazásának személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei: A település évi zárszámadási rendeletében meghatározott feladatai végrehajtásához rendelkezett a szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételekkel. Indoklás az Önkormányzat évi zárszámadási rendeletéhez Az 1. -ban meghatározott kiadási és bevételi főösszeg a ténylegesen realizálódott kiadások és bevételek összegét tartalmazza. A 2. az ellátandó feladatokhoz kapcsolódóan realizálódott bevételek részletezését mutatja be. A 3. -ban meghatározott, jogcímenként ténylegesen befolyt bevételek feladatonként lettek kimutatva. A 4. -ban meghatározott önkormányzati működési kiadás az önkormányzati feladatokhoz igénybe vett személyi és tárgyi feltételek biztosításának költségeit tartalmazza. Az önkormányzati segélyezés körében kifizetett kiadás az önkormányzat szociális rendelete alapján kifizetett támogatások összegét tartalmazza. Az 5. a működési kiadások kormányzati funkciónkénti részletezését tartalmazza. A 6. -ban az önkormányzat által megvalósított felújítási kiadások jelennek meg. A 7. az önkormányzat beruházási, egyéb felhalmozási és finanszírozási kiadásait mutatja be. A rendelet aiban rögzített mellékletekben megjelenő kimutatások bemutatását az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény írja elő. Kérem a Tisztelt Testületet Gyomaendrőd Város Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet tervezet szerinti megalkotására. Döntéshozói vélemények Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság Döntési javaslat "Gyomaendrőd Város Önkormányzata évi zárszámadási rendelete" Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete Gyomaendrőd Város Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat évi zárszámadásának a) bevételi főösszegét ezer forintban, 31

54 b) kiadási főösszegét ezer forintban állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint. 2. Az 1. a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül a) az intézményi működési bevétel teljesítése ezer forint, b) a működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről teljesítése ezer forint, c) a működési célú átvett pénzeszköz teljesítése ezer forint, d) a közhatalmi bevételek teljesítése ezer forint, e) az önkormányzatok működési költségvetési támogatása teljesítése ezer forint, f) a felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés teljesítése ezer forint, g) a felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről teljesítése ezer forint, h) a felhalmozási célú átvett pénzeszköz teljesítése ezer forint, i) az önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása teljesítése ezer forint, j) a működési célú finanszírozási bevétel teljesítése ezer forint, k) a felhalmozási célú finanszírozási bevétel teljesítése ezer forint a 2. mellékletben részletezettek szerint. 3. Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa felhasználását és az egyéb finanszírozási bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza. 4. (1) Az 1. b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak teljesítése ezer forint. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási teljesítési összegből: a) személyi juttatás ezer forint, b) munkaadókat terhelő járulék ezer forint, c) dologi kiadás ezer forint, d) működési célú támogatásértékű kiadás ezer forint e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre ezer forint, f) ellátottak pénzbeli juttatása ezer forint az 5. mellékletben részletezettek szerint. 5. Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza. 6. Az önkormányzati felújítások összege ezer forint, beruházási kiadása ezer forint, az egyéb felhalmozási kiadása ezer forint, a finanszírozási kiadás összege ezer forint, melynek részletezését a 8. melléklet tartalmazza. 7. Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 9. melléklet tartalmazza. 8. Az Önkormányzat intézményenkénti jóváhagyott és teljesített átlagos statisztikai állományi létszámadatait a 10. melléklet tartalmazza. 9. Az Önkormányzat évi előirányzat felhasználási ütemtervét és annak teljesítését a 11. melléklet tartalmazza. 10. Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalását a 12. melléklet tartalmazza. 11. Az Önkormányzat vagyonának kimutatását forgalomképesség szerint december 31-én a 13. melléklet tartalmazza. 12. A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 14. melléklet tartalmazza. 13. Az önkormányzat működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 15. melléklet tartalmazza. 14. A közvetett támogatások mérlegét a 16. melléklet tartalmazza. 15. Az Önkormányzat és az önálló költségvetési szervek maradványát a 17. melléklet tartalmazza. 16. Az Önkormányzat évi eszközállományának bemutatását a 18. melléklet tartalmazza. 17. Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségállomány és részesedések alakulását a 19. melléklet mutatja be. 18. Az Önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedésének alakulását a 20. melléklet mutatja be. 32

55 19. Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását években a 21. melléklet mutatja be. 20. Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Gyomaendrőd, április Toldi Balázs polgármester Határidők, felelősök: dr. Uhrin Anna jegyző Határidő: Felelős: Toldi Balázs Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella 33

56 1. melléklet a...önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzat évi költségvetésének mérlege adatok ezer forintban A B C D megnevezés eredeti ei V.mód.ei teljesítés 1 Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen Összes hiány/többlet: Működési hiány/többlet: 0 31 Fejlesztési hiány/többlet: 0 1

57 2. melléklet a... önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai évben adatok ezer forintban A B C D megnevezés 2015.eredeti ei V.mód.ei teljesítés 1 Gyomaendrőd Város Önkormányzata Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen Határ Győző Városi Könyvtár Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz Közhatalmi bevételek

58 51 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen Városi Egészségügyi Intézmény Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen

59 3. melléklet a... önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzat évi bevételeinek részletezése adatok ezer forintban A B C D megnevezés 2015.eredeti ei V.mód.ei teljesítés 1 Intézményi működési bevételek Holtágak haszonbére Földhaszonbér Bérleti díj Hulladéklerakó bérleti díj bev Közterületfoglalás, egyéb önkormányzati tulajdoni bevétel Egyéb bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Temetkezési szolgáltatás bevételei Kamatbevétel Kamatbevétel kötvény Vízmű bérl.díj (ad hoc munkákra) ÁFA bevétel-befizetendő ÁFA visszatérülés működéshez kapcsolódóan-fürdő1890, Kö-békési ivóv ÁFA visszatérülés önk.tul. földek műveléséből Fordított ÁFA és ÁFA visszatérülés összesen Önk.tul.földeken megtermelt terményértékesítés Start mintaprogram terményértékesítés Oktatás bérl.díj és tér.díjbevétel Saját bevétel összesen: Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Rendszeres segély átvett pénz Gyermektartásdíj kieg Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP-1.A Földalapú támogatás MVM-től Mezőőri járulékra átvett pénz-agrártermelési támogatás Klik-Alapfokú művészetoktatásra átvett pe Hosszabb időtartamú közfogl.tám-a jén induló 20 fő, 45 fő, 1 fő Közcélú munkavégzők támog.2014-ről áthúz Közcélú munkavégzők bér és járulék támog ben induló Közcélú munkavégzők dologi támog ben induló Közmunkaprogram támogatása KOFOG Közmunkaprogram támogatása KOFOG-59,61,63, Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP- 23 projekt Támogató szolgálatra átvett pe Csárdaszállás Önkorm.tól hivatal működéséhez Hunya Önkorm.tól hivatal működéséhez IKSZT pályázat bér támogatás Bethlen Gábor Alap-Bethlen napokra átvett pénz Erzsébet utalványra-fejezeti kezelésű előirányzatból Nyári diákmunka támogatása Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen GYÜSZ-TE Turisztikai pályázat bevétel átadása Magánszemélytől átvett pénzeszköz Szúnyoggyérítés évi és évi támogatása Turisztikai Zrt-től Közköltséges temetés kölcsön, és segélyek visszafizetése IKSZT pályázat bér támogatás Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése-start Szoc.Szövetkezet Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen Közhatalmi bevételek Iparűzési adó Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Pótlékok, bírságok bevétele Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap Gépjármű adó Termőföld bérbeadása Különféle bírságok Önkormányzati lakások lakbérbevétele Mezőőri járulék bevétele

60 64 Közhatalmi bevételek összesen Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Önkormányzati hivatal működésének támogatása Zöldterület gazdálkodás támogatása Közvilágítás támogatása Köztemető fenntartás támogatása Közutak fenntartásának támogatása Lakott külterületi feladatok támogatása 2519 EFt, üdülőhelyi feladatok támogatása 8307 EFt Beszámítás összege Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása évi bérkompenzáció Óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás Köznevelési intézmények működési támogatása Gyermekétkeztetési feladatok támogatása Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Szoc.ágazati pótlék Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása Kulturális feladatok támogatása 1140* évi kompenzáció Egyéb központi támogatás Önkormányzat működési költségvetésének támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés, stb Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei -gyomaközszolg üzletrész értékesítés Koncesszióból származó bevételek Vízmű bérleti díj bevétel rekonstrukciós munkákra (nettó) Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU forrás Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU Önerő Alap Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B BM Önerő Körös-szögi Kistérség KEOP1.1.1/2F/09 megelőlegezett áfa visszautalása Kerékpárút építés az Olajosok útjáig pályázati támogatás Lélekkel a Körösök mentén projekt támogatása Közép-Békési Térségi Ivóvízminőség javító program-keop Belvíz III.(Komplex belvízrendezés-daop-5.2.1/d ) Belvíz VIII.(helyi és térségi vízvédelmi fejlesztés-daop 5.2.1/A-11) Kondoros- DAOP fordított ÁFA visszautalása KEOP hulladékgazdálkodási rendsz. fejl. pályázat önerő és áfa visszautalása Körös-szögi Modellértékű Információs Hálózat és Közösségi Színtér 109 TÁMOP 5.2.5/B-10/ támogatás Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről Szennyvízberuházáshoz kapcslódó érdekeltségi hozzájárulás Vállalkozástól átvett pénz felhalmozási célra- Alföldvíz Zrt Lakáskölcsön visszafizetés Elemi kár kölcsöntörlesztés Belvíz kölcsön visszafizetés Egyéb kölcsön visszafizetés (lakossági útépítés) Vállalkozás fejleszési alap kölcsön visszatérülés Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alap támogatás megtérülés Kamatbevétel kötvénytörlesztésre Közköltséges temetés visszatérülése Óvodáktól épület felújításra átvett pénz-gyermekliget óvoda 473, 122 Tulipános óvoda 158 e Ft Közalapítvány pályázati támogatás megtérítése Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Központosított felhalmozási célú támogatás Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz Felhalmozási bevételek összesen

61 4. melléklet a... önkormányzati rendelethez A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa adatok ezer forintban A B C D megnevezés 2015.eredeti ei V.mód.ei teljesítés 1 Működési célú előző évi pénzmaradvány Gyomaendrőd Város Önkormányzata Határ Győző Városi Könyvtár Közművelődési-Közgyűjteményi Szolgáltató Intézmény Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Városi Egészségügyi Intézmény Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Működési célú előző évi maradvány összesen Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Gyomaendrőd Város Önkormányzata Határ Győző Városi Könyvtár Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Városi Egészségügyi Intézmény Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Felhalmozási célú előző évi maradvány összesen Maradvány mindösszesen Államháztartáson belüli megelőlegezések Lekötött bankbetétek megszűntetése Finanszírozási bevételek

62 5. melléklet a... önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai évben adatok ezer forintban A B C D megnevezés 2015.eredeti ei V.mód.ei teljesítés 1 Gyomaendrőd Város Önkormányzata Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen Határ Győző Városi Könyvtár Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás

63 51 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen Városi Egészségügyi Intézmény Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen

64 6. melléklet a... önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként évben adatok ezer forintban A B C D E Kormányzati funkció megnevezés 2015.eredeti V.mód.ei teljesítés Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Települési hulladék kezelése- nem veszélyes hulladék kezelése Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása, üzemeltetése Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. - Lakó és nem lakóing.bérbeadása, 0üzemelt Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Zöldterület kezelés-parkgondozás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék

65 58 Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Önkormányzati jogalkotás-képviselők Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Országgyűlési, önkormányzati, eu parlamenti képviselőválasztás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Országos és helyi népszavazás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Adó, vám és jövedéki igazgatás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Kiemelt önkormányzati rendezvények Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Közvilágítás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Városgazdálkodás Személyi juttatás

66 120 Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Közterület rendjének fenntartása-mezőőri szolgálat Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Közterület rendjének fenntartása-településőrök Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység-tűzoltók Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység- polgárvédelem 164 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Ár- és belvízvédelem Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Óvodai nevelés működtetési feladatai

67 182 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Köznevelési intézmény működtetése Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Általános Iskolai oktatás 5-8 évfolyam- Kis Bálint Általános Iskola Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Általános Iskolai okt.1-4 évfolyam- Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Alapfokú művészetoktatás működtetése Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Gimnáziumi oktatás műk.-kner Imre Gimnázium Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Oktatást kiegészítő tevékenység-oktatási vagyon önkormányzati költségek Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen

68 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetése Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Összesen: Háziorvosi ügyeleti ellátás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés, rágcsálóirtás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Időskorúak bentlakásos szoc.tám Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Települési támogatás-gyógyszerkiadás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Munkanélküli aktív korúak ellátása Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása

69 306 Működési kiadás összesen Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (telep. tám.-lakhatáshoz 0 0kapcs.) Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Egyéb szoc.pénzbeli ell.-átmeneti segély (önkorm-i segély) Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Egyéb szoc.pénzbeli ell.-temetési segély (önkorm-i segély temetési 0 kiadásokra) Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások (önkorm-i segély 0gyermek jogán) Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Egyéb szoc.természetbeni ellátás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Egyéb szoc.pénzbeli ell.-idősek Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék

70 368 Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Települési támogatás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások-erzsébet utalvány Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Egyéb szoc.pénzbeli ell.-köztemetés Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Gyermekek napközbeni ellátása-bölcsődei ellátás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Családsegítés Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Támogató Szolgálat Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Lakáshoz jutást segítő támogatások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

71 430 Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Civil szervezetek működési támogatása Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen FHT-ra jogosult hosszabb közf.-egyéb közf.(20 fő , 045 fő , 0 1 fő) Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Mezőgazdasági közfoglalkoztatás ről áthúzódó Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Asztalos közmunka 2014-ről áthúzódó Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Beton,- kerítés, varroda közmunka Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Belvíz, hulladék, mezőgazdasági út közmunka 2014-ről áthúzódó Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (önk.tul.földek művelése - dologi) Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás

72 492 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Közfoglalkoztatás 2015-ben induló(mg., közút, hulladék, helyi sajátosság, 0 mg-i földút, belvíz) Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Közfoglalkoztatás-menedzsment Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Civil szervezetek támogatása- Képtár, stb Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Sportlétesítmények működtetése Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Helyi közösségi tér működtetése - IKSZT Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Szabadidősport tev.támogatása Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Fürdő Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás

73 554 Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Mindenféle egyéb szabadidős szolg.(testv.kapcs., óv. sportnap, 0 Kihívás n.) Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Útépítés Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Köztemető fenntartás és működtetés Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Fiatal házasok lakáskölcsöne és elemi kár Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Összesen: Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen

74 7. melléklet a...önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működési tartaléka évben adatok ezer forintban A B C D megnevezés 2015.eredeti ei V.mód.ei teljesítés 1 Polgármesteri alap Kitüntetési alap Civil alap Sport alap Talajterhelési díj Idegenforgalmi alap pályázható keret (rendezvényekre) Közműv.Int.által rendezett nemzeti ünnepek és besenyszegi gyereknap GYÜSZ-TE részére megállapodás alapján (Sajt és túrófeszt.) Tartalék Sajt és Túrófesztiválra GYÜSZ-TE Városi rendezvényekre elkülönített keret Idegenforgalmi alap tartalék Rádió Sun részére pénzeszközátadás GYÜSZ-TE részére peszk.átad működés TDM Turisztikai pályázat fenntartására peszk.átadás Liget Fürdő Kállai adomány Körös szögi Kistérség évi hj.( ) Körös szögi Kistérség évi műk.hj. Hulladékgazd.rendszer IKSZT beruházás (bér) IKSZT beruházás működési plusz igény Oktatási vagyon műk.dologi tartalék Vidra Mentőcsoport Egyesület működési támogatása Belső ellenőri feladatok Óvoda étkezés.állami tám.elsz Óvoda létszámleépítés többletktg.(elméletileg pályázható 11357) Önkormányzati ingatlanok karbantartására Életveszélyessé vált ingatlanok bontási ktg-e Veszélyes fák kivágása Október 6.ltp.szennyvízkiv.cső javítási ktg.471/2014 Kt.hat Nyomda Múzeum tám Pályázati biztosíték, óvadék visszafiz.kötelezettség Egyéb közfoglalkoztatás önerő évi közfogl. Bér+járulék önerő Vízmű bérleti díj előző évi maradvány Adóbevételekből származó plusz bevétel Kondoros Önkormányzattól DAOP pály.fordított áfa visszatérülése Földalapú támogatás bevétele Közmunka előleg évre Kerékpárút támogatás - visszafizetési kötelezettség Család és gyermekjóléti központ kialakítására támogatás Bérlakás számla előző évi maradványa évi kormányzati funkciók -kiadásmegtakarítás és bevételtöbblet alakulása Csárdaszállástól pe.maradvány évi szabad maradvány Képviselői tiszteletdíjról lemondás (Poharelec László13,5hó+előző ciklus 71) Működési tartalék összesen

75 8. melléklet a... önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzat évi fejlesztési kiadások részletezése adatok ezer forintban A B C D megnevezés évi terv V.mód.ei teljesítés 1 Felújítások Gyomaendrőd Város Önkormányzata Járda felújítás Buszmegállók felújítása Buszmegállók felújítása (Besenyszegi, Ifj.ltp., Napkeleti,Fő út-apponyi) Útfelújítás és kátyúzás Vasútállomás előtti térburkolat kiviteli terve Szerver felújítása Csókási kerékpáros átjáró felújítása (burkolat és közvilágítás) Luther utca 2. felújítás II. ütem Vízmű rekonstrukciós munkák (nettó) Rév zugi szivattyútelep szivattyú felújítása Gyógyszertár tetőszerkezet felújítása Óvoda épületek felújítása-csemetekert, Gyermekliget mosdó, Tulipános ovi mosdó Fő u.3. Dr. Pikó Béla u.3. orvosi rendelők felújítása Szociális intézmények fejlesztése pályázat saját erő-rózsakert idősek otthona Lélekkel a Körösök mentén projekt Köztemetők felújítása Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Határ Győző Városi Könyvtár Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény Városi Egészségügyi Intézmény Gyomaendrőd Város Önkormányzat felújítások összesen Beruházások Gyomaendrőd Város Önkormányzata Népliget és Erzsébet liget rendezése Parkosítás, buszmegállók utasváró beszerzése Hatház utcai közúti védőkorlát átépítése Gyalogátkelőhely építés(hősök tere, Öregszőlő), buszmegállók, utasváró vásárlása Gyalogátkelőhely építés(fő út-apponyi, Selyem út) 2014.évi köt.váll Közlekedés biztonsági felmérés, javítás Közvilágítási hálózat bővítése Közvilágítási hálózat bővítése évi köt.váll.( ) Új utak építése Kerékpárút építése olajosok útjáig Közterületeken tereprendezés (volt Mirhói iskola területe) Belvíz III. utómunkálatok Ünnepi díszvilágítás Révzugi zöldhulladék kezelő telep kialakítása Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B Lélekkel a Körösök mentén projekt Lélekkel a Körösök mentén projekt erősáramú kábel kiváltása Lélekkel a Körösök mentén projekt Szent Antal zarándokház pótmunka Optikai kábel kiépítése PC munkaállomások és Projektor csere Tájékoztató eszközök beszerzése DSLR fényképezőgép beszerzése Hardver pótlás, kisebb szoftver beszerzés Energetikai pályázatok előkészítése (tervezés, audit) Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.daop 5.2.1/A-11) Belvíz IX. előkészítése Utcanév táblák kihelyezése (Endrőd) Sport infrasturktúra fejlesztése Műfüves kispálya kialakítása az Erzsébet ligetben Kistérségi Sart közfoglalkoztatási programhoz területvásárlás TOP és egyéb pályázati előkészítés, tervezés Tervezési költség a Fő u.3. és a Pikó B.u.3. épületekkel kapcsolatosan Gyepmesteri telep fejlesztése évi Sart Közmunkaprogram tárgyi eszöz beszerzése évben indult közmunkaprogram kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése Részesedés vásárlás Takarítógép vásárlása a Sportcsarnokba Selyem 124. mosdók fejlesztése (melegvíz ellátás) Hulladékgazdálkodási terv készítése Hivatali parkoló kialakítása

76 72 Önkormányzati gyümölcsös fejlesztése Zöldterület kezelés fejlesztése Közbeszerzési díjak Ivóvízhálózat fejlesztése Sóczó-zugi gátőrház Katona J.Műv.ház átalakítás tervek Fogorvosi rendelő kialakítása Könyvtár kialakítása MÁV parkoló, kerékpártároló kialakítása Templom zugi szabadstrand Közművelődés-fénytechnika vásárlása Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Határ Győző Városi Könyvtár Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény Városi Egészségügyi Intézmény Gyomaendrőd Város Önkormányzat beruházások összesen Egyéb felhalmozási kiadások Gyomaendrőd Város Önkormányzata Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP saját erő Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 saját erő Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 pályázatírás saját erő Gyomaendrőd-Nagyvárad vasútvonal terv.pály-ra fejl.c.pe.átadás Önkormányzati Társulásnak tanyagondnoki szolgálatra gépkocsi vásárlásra pe.átad Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Első lakáshozjutók támogatása Gyomaközszolg Kft. Részére peszk.átadás műanyagzsák besz. 406/2014 (VIII.28.) KT hat évi Környezetvédelmi alap felhasználása Szülőföld Baráti Körnek - Kállai Ferenc szobor felállításához hozzájárulás GYFC támogatás Közép-Békési Térségi Ivóvíz min.jav.program önerő átadása Önkorm.Társ Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása Első lakáshoz jutók kölcsöne Elemi kárra kamatmentes kölcsön Önkormányzati Társulásnak tanyagondnoki szolgálatra gépkocsi vásárlásra pe.átad Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP áfa megelőlegezés(27%) Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 áfa megelőlegezés(27%) Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 pályázatírás áfa megelőlegezés(27%) Felhalmozási célú tartalék Környezetvédelmi alap HURO Gye-Nagyvárad vasútvonal tervezés pályázat önerő+hitel kamata Gépkocsi vásárlás Települési szeméttelep rekultiv.pr.a Körös-szögben tagi hj Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.daop 5.2.1/A-11) Fürdő pályázat saját erő Útalap stabilizálás Öregszőlő Városi közint.komp.ép.energetikai fejl.keop /a GYFC kérelme (pályák, öltözők felújítása) pályázati önerő Kis Bálint Fő út udvar fejlesztés önerő Értékeink megismerése a Körösök mentén pályázat saját erő-családsegítő pály Önkormányzati fejlesztések 2015.pályázathoz önerő - Hivatal épület felújítása Önkormányzati fejlesztések 2015.pályázathoz önerő - Utak, járdák felújítása Önkormányzati fejlesztések 2015.pályázathoz önerő - Központi konyha fejlesztése Falfestés pályázat önerő Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pály.saját erő Pályázati saját erő Tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzés pály.-önkorm.társulás- TP-1-15 saját erő Ingatlan értékesítésből befolyt bevétel Gyomaendrőd Város Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadások összesen Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése Finanszírozási kiadások összesen

77 9. melléklet a... önkormányzati rendelethez Az önkormányzat lehetséges adósságvállalása felső határának meghatározása adatok ezer forintban 1 Megnevezés összeg 2 Helyi adóból származó bevétel Önkorm. vagyon ért.és hasznosításából szárm.bev Osztalék, konc. Díj és hozambevétel Tárgyi eszk.és immat. Javak értékes-ből szárm.bev Bírság, pótlék és díjbevétel Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 0 8 Összes saját bevétel Lehetséges adósságvállalás felső határa Adósságot keletkeztető ügylet 0 11 Adósságállomány alakulása december 31.-én 0 22

78 10. melléklet a... önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzatának létszáma évben A B C D E F engedélyezett létszám (fő) változás Mód. I átlagos állományi létszám sorszám megnevezés 1 1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata Polgármester mezőőr (közalkalmazotti létszám) közmunkaprogram irányítás dolgozói-mt intézményektől átvett dolgozó (GYES-en) START Közmunkaprogramban dolgozók száma: Egyéb közmunkaprogramban dolgozók: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői létszám Gye Gyesen lévő köztisztviselő Gye kisegítő (munka törvénykönyve alapján fogl.) Gye Csárdaszállás telephelyen köztisztviselői létszám Hunya telephelyen köztisztviselői létszám Határ Győző Városi Könyvtár Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény Városi Egészségügyi Intézmény Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen

79 11. melléklet a... önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi előirányzat felhasználási terve adatok ezer forintban A B C D E F G H I J K L M N O P 1 Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július AugusztusSzeptember Október NovemberDecember Összesen Módosított ei. Teljesítés 2 Nyitó egyenleg Bevételek: 4 1. Intézményi működési bevétel Műk.célú tám., átvett peszk Közhatalmi bevételek Önkorm.műk.ktgvetési tám Felhalmozási bevétel Felh.célú tám., átvett peszk Bevételek ( ) Finanszírozási művelet Bevétel mindösszesen 12 (Nyitó+7.+8.) Kiadások: Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Műk.c.tám., pénzeszk.átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadás ( ) Működési c. tartalék Műk.kiad.mössz.( ) Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felh. kiadás mindössz Finanszírozási kiadások Kiadás mindösszesen 27 ( ) Bevétel,kiadás egyenlege

80 12. melléklet a... önkormányzati rendelethez adatok ezer forintban A B C 1 megnevezés Kötelezettség váll.össz Kistérségi start mintaprogram ( hó ) Forrásai 4 Támogatás Saját erő Kötelezettség váll.össz Nagyvárad-Gyomaendrőd vasútvonal terv Forrásai 10 Támogatás 0 11 Saját erő Kötelezettség váll.össz Kapcsolószekrény kialakítása szivattyútelep üzemeltetése Forrásai 16 Támogatás Saját erő Kötelezettség váll.össz Autóbusz-pályaudvar kialakítás terv Forrásai 22 Támogatás Saját erő Kötelezettség váll.össz Kodálytól a Hídfőig kerékpárút építéshez kapcs.terv Forrásai 28 Támogatás Saját erő Kötelezettség váll.össz Rózsahegyi épület energetikai terv dokumentáció Forrásai 34 Támogatás Saját erő évet követő kötelezettség vállalások Tartós kötelezettség vállalás kimutatása forrásonként 37 Kötelezettség váll.össz Közművelődési érdekeltségnövelő tám. Önerő Forrásai 40 Támogatás Saját erő

81 43 Kötelezettség váll.össz Tanyagondnoki Szolgálat eszközbesz.pályázat önerő Forrásai 46 Támogatás Saját erő Kötelezettség váll.össz Család-és Gyermekjóléti Központ kialakítása támogatás Forrásai 52 Támogatás Saját erő Kötelezettség váll.össz Pályázati forrás lakossági szennyvízcsatlakozás Forrásai 58 Támogatás Saját erő

82 A forgalomképesség szerinti vagyon kimutatása Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál melléklet a... önkormányzati rendelethez A B C D E F 1 Főkönyvi szám Főkönyvi szám megnevezés-ingatlanok db Bruttó Halmozott écs Nettó Ing:Aktivált,Földterület,Fk.len, KNVT Ing:Aktivált,Földterület,Korl.fk Ing:Aktivált,Földterület,Üzleti földterület összesen: Ing:Aktivált,Lakótelek,Fk.len, KNVT Ing:Aktivált,Lakótelek,Korl.fk Ing:Aktivált,Lakótelek,Üzleti lakótelek összesen: Ing:Aktivált,Egyéb telkek,fk.len, KNVT Ing:Aktivált,Egyéb telkek,korl.fk Ing:Aktivált,Egyéb telkek,üzleti egyéb telek összesen: Ing:Aktivált,Lakóépület,Fk.len, KNVT Ing:Aktivált,Lakóépület,Korl.fk Ing:Aktivált,Lakóépület,Üzleti lakóépület összesen: "Ing:""0""-ra,Aktivált,Lakóépület,Korl.fk." Ing:Aktivált,Egyéb épület,fk.len, KNVT Ing:Aktivált,Egyéb épület,korl.fk Ing:Aktivált,Egyéb épület,üzleti egyéb épület összesen: "Ing:""0""-ra,Aktivált,Egyéb épület,korl.fk." "Ing:""0""-ra,Aktivált,Egyéb épület,üzleti" ra leírt épület összesen: Ing:Aktivált,Ültetvény,Korl.fk Ing:Aktivált,Ültetvény,Üzleti ültetvény összesen: Ing:Aktivált,Erdő,Fk.len, KNVT Ing:Aktivált,Erdő,Korl.fk erdő összesen: Ing:Aktivált,Egyéb építmény,fk.len, KNVT Ing:Aktivált,Egyéb építmény,korl.fk Ing:Aktivált,Egyéb építmény,üzleti építmény összesen: "Ing:""0""-ra,Aktivált,Egyéb építmény,fk.len, KNVT" "Ing:""0""-ra,Aktivált,Egyéb építmény,korl.fk." "Ing:""0""-ra,Aktivált,Egyéb építmény,üzleti" ra leírt egyéb építmény összesen: Kataszter összesen: Főkönyvi szám Főkönyvi szám megnevezés-eszközök db Bruttó Halmozott écs Nettó Befejezetlen vásárolt,földterület Befejezetlen vásárolt,egyéb épület Befejezetlen, saját kiv.,egyéb építmény

83 Befejezetlen vásárolt,egyéb építmény egyéb építmény összesen: Önk. többségi t. gazd. társ.ban lévő tartós részesedések áll Önk. kisebbségi t. gazd. társ.ban lévő tartós részesedések á részesedések összesen: Imm:Vagy.jog,Aktivált,Üzleti "Imm:Vagy.jog,""0""-ra,Aktivált,Üzleti" "Imm:Szellemi,""0""-ra,Aktivált,Korl.fk." "Imm:Szellemi,""0""-ra,Aktivált,Üzleti" ra leírt szellemi tremék Imm:Szellemi,Aktivált,Üzleti Gép:Aktivált,Informatikai,Üzleti informatikai összesen: "Gép:""0""-ra,Aktivált,Informatikai,Korl.fk." "Gép:""0""-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti" ra írt informatikai Gép:Aktivált,Egyéb gép,üzleti Gép:Aktivált,Egyéb gép,fk.len, KNVT Gép:Aktivált,Egyéb gép,fk.len, NgSzKJ Gép:Aktivált,Egyéb gép,korl.fk , , ,0 88 egyéb gép összesen: "Gép:""0""-ra,Aktivált,Egyéb gép,korl.fk." "Gép:""0""-ra,Aktivált,Egyéb gép,fk.len, NgSzKJ" "Gép:""0""-ra,Aktivált,Egyéb gép,üzleti" ra leírt egyéb gép összesen: Gép:Aktivált,Egyéb gép,kisértékű Gép:Aktivált,Informatikai,Kisértékű kisértékű összesen: Gép:Aktivált,Kultúrális,Üzleti Gép:Aktivált,Kultúrális,Kisértékű Gép:Aktivált,Hangszerek,Üzleti "Gép:""0""-ra,Aktivált,Hangszerek,Üzleti" "Gép:""0""-ra,Aktivált,Hangszerek,Korl.fk." hangszerek összesen: Gép:Aktivált,Járművek,Korl.fk Gép:Aktivált,Járművek,Üzleti jármű összesen: Eszközök öszzesen: Forgalomképesség szerinti kimutatás közös önkormányzati hivatal Főkönyvi szám Főkönyvi szám megnevezés db Bruttó Halmozott écs Nettó Imm:Vagy.jog,Aktivált,Üzleti "Imm:Vagy.jog,""0""-ra,Aktivált,Üzleti" Imm:Szellemi,Aktivált,Üzleti "Imm:Szellemi,""0""-ra,Aktivált,Üzleti" Gép:Aktivált,Informatikai,Üzleti "Gép:""0""-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti"

84 Gép:Aktivált,Egyéb gép,fk.len, KNVT Gép:Aktivált,Egyéb gép,üzleti egyéb gép., ber. Összesen: "Gép:""0""-ra,Aktivált,Egyéb gép,korl.fk." "Gép:""0""-ra,Aktivált,Egyéb gép,üzleti" ra írt egyéb gép., ber. Összesen: Gép:Aktivált,Informatikai,Kisértékű Gép:Aktivált,Egyéb gép,kisértékű kisértékű összesen: "Gép:""0""-ra,Aktivált,Járművek,Üzleti" Összesen: Főkönyvi szám Főkönyvi szám megnevezés db Bruttó Halmozott écs Nettó "Imm:Vagy.jog,""0""-ra,Aktivált,Üzleti" "Imm:Szellemi,""0""-ra,Aktivált,Üzleti" "Imm:Szellemi,""0""-ra,Aktivált,Kisértékű" "Gép:""0""-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti" Gép:Aktivált,Informatikai,Kisértékű Gép:Aktivált,Egyéb gép,üzleti "Gép:""0""-ra,Aktivált,Egyéb gép,üzleti" Gép:Aktivált,Egyéb gép,kisértékű Összesen: Főkönyvi szám Főkönyvi szám megnevezés db Bruttó Halmozott écs Nettó Befej.len felúj.,vásárolt,egyéb épület Imm:Vagy.jog,Aktivált,Üzleti "Imm:Vagy.jog,""0""-ra,Aktivált,Üzleti" Gép:Aktivált, informatikai,kisértékű "Gép:""0""-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti" Gép:Aktivált,Egyéb gép,üzleti "Gép:""0""-ra,Aktivált,Egyéb gép,üzleti" Gép:Aktivált,Egyéb gép,kisértékű Összesen: forgalomképesség szerinti kimutatás Határ Győző Városi Könyvtár Forgalomképesség szerinti kimutatás Közgyűjtemény, Közművelődési Alapítvány 168 Tenyészállatok Forgalomképesség szerinti kimutatás Egészségügyi Szakrendelő Főkönyvi szám Főkönyvi szám megnevezés db Bruttó Halmozott écs Nettó ra leírt szellemi termék Informatikai gép, berendezés Kisértékű informatikai gép, berendezés ra leírt informatikai gép, berendezés Jármű Egyéb gép, berendezés, felszerelés ra leírt egyéb gép, berendezés Összesen: Mindösszesen:

85 Gyomaendrőd Város Önkormányzatának évi feladatfinanszírozása 14. melléklet a... önkormányzati rendelethez adatok ezer forintban A B C D E F G H megnevezés állami támogatás maradvány saját bevétel átvett pe. bevételek össz műk.kiad. Műk.hiány"-", többl."+" Helyi önkormányzatok 1 működésének ált.támogatása 2 Települési Önk.műk.ált.tám Önkorm.hivatal műk.tám.-igazgatás , bérkomp.3100, segélyre Önk.hivatal műk.összesen Település-üzemelt.kapcs.feladatok tám. Zöldterület-gazdálkodással kapcs.fela.t Közvilágítás fenntartásának támog Köztemető fenntartás Közutak fenntartásának támogatása 31795, e útdíj Településüzemeltetés összesen Egyéb kötelező önkormányzati feladatok 38019, külter.2519, társ polgármester bér mezőőri feladatok víz-szennyvíz települési hulladékkezelés buszközl.tám polgárvédelem, tűz és katasztrófavédelem 18 -ár-és belvízvédelem településegészségügyi fel-szúnyog, rágcsálóirtás sportlétesítmények műk orvosi ügyelet oktatási vagyon műk bölcsőde, óvoda közmunkafoglalkoztatás

86 25 -Városi Egészségügyi Intézmény önk.vagyonnal való gazdálkodás Egyéb önkormányzati köt.feladatok 27 összesen: Beszámítás Egyes jöv.pótló tám. Összesen Hozzájár.a szoc.ell.összesen: Egyes jöv.pótló tám.összesen: Önk.tám.a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz Könyvtár KKSZT -kötelező és önként vállalt 34 fel Közművelődés összesen Önként vállalt feladatok 37 -képviselők tiszteletdíja szabadidős fürdő- és 38 strandszolgáltatás kiemelt önkormányzati rendezvények, pályázható alapok, Lélekkel a Körösök mentén projekt önként vállalt feladatok összesen Önkormányzati egyéb saját bevételek Helyi adó bevételek Önkormányzati saját bevételek+adó bevételek mely a kötelező és az önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál 44 Mindösszesen:

87 15. melléklet a... önkormányzati rendelethez Működési célú bevételek és kiadások részletezése közgazdasági tagolásban év adatok ezer forintban Bevételek Teljesítés összege év Teljesítés összege év Kiadások Költségvetési bevételek össz Költségvetési kiadások össz Ebből: Ebből: Intézményi ellátás díja Személyi juttatás Alkalmazottak térítése Munkaadót terhelő járulék Alaptevékenység-áru és készletértékesítés Dologi kiadás Alaptevékenységet szolgáló díjbevételek Pénzeszköz átadások Közvetített szolgáltatások Műk.c.támog értékű kiadás Hatósági jogkörhöz köthető műk.bevétel Áh-n kívülre végleges műk.pe.átadás Bérleti díj bev Ellátottak pénzbeli juttatásai Befolyt ÁFA Társadalom.- szocpol, és egyéb 222 juttatás Egyéb saját bevételek Működési célú kölcsönök Kamat bevétel Működési bevétel összesen Előző évi költségvet.visszatérülés Műk.célú pénzátvétel áh-n kívülről Saját bevétel összesen OEP-től átvett pénzeszköz Támogatás értékű működési bevétel Kölcsön visszatérülés áh-n kívülről Működési célú hitel Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Állami támogatás: SZJA bevétel Vis-maior támogatás Központosított állami támogatás Egyéb állami támogatás Állami támogatás összesen Működési célú finansz. kiad Egyéb bevétel-közhatalmi bevétel Függő átfutó kiegy tételek ebből helyi adó Kiegyenlitő függő átfutó- finansz.bevételek Működési célú bevétel összesen Működési célú kiadás össz pont aránya az 1.ponthoz % 65,26% 71,91% 80,25% 70,25% 89,29% 79,46% 45,77% 44,87% 2. Pont aránya az 1.ponthoz 66,74% 86,44% 81,39% 68,62% 85,62% 78,28% 45,47% 43,24% 32

88 Felhalmozási és tőkebevételek - kiadások részletezése közgazdasági tagolásban év adatok ezer forintban Bevételek Teljesítés összege év Teljesítés összege év Kiadások Költségvetési bevételek össz Költségvetési kiadások össz Ebből: Ebből: Támogatás Felújítás Felhal.c.támog.értékű kiad Áh-n kívülre végleges felh.pe.átad Céltámogatás Felhalmozási célra átadott pénz. -Vis-maior Fejlesztési kiadások Céljellegű decent Felhalm célú hitelek törl TEKI Kötvény törlesztés Központosított állami Rövid lejár.kölcsön kiadása Egyéb közp. Állami Felh.c.kölcsönök nyújtása Felhalm.-ra átvett pénzeszközök Felhalmozási célú kamatkiadás Normatív állami tám-ból: Befektetési célú részesedések vás Társadalmilag elmaradott települések t Befekt.c.ért.papír beváltása Lakáshoz jutás feladatainak t Befekt.c.ért.papír vásárlása Magánszemélyek kommun.adó 100% Tartós hitelvisz.értékpapírok kiadásai Telekadó 20%-a Önkorm felhalm. és tőke jell bev ebből: Privatizációból szárm bev Egyéb pénzügyi befektetések Sajátos tőke befekt. Bev.-tárgyi eszk.é Felhalm.és tőke jellegű bev. Felh.c.pe átvét áh-n kívülről Támog.ért.felhalm.bev Felhalm célú tám.kölcsönök visszatér Befolyt ÁFA (felhalm) Felhalmozási célú finanszírozási kiadás Hitel Függő átfutó kiegy tételek Befekt.c.értékpapír ért Finanszírozási bevételek Előző Évi pénzmaradvány felhalm Felhalm.és tőkebevételek össz Felhalm.és tőkekiadás.össz pont aránya az 1.ponthoz % 34,74% 28,09% 19,75% 29,75% 10,71% 20,54% 54,23% 55,13% 2. Pont aránya az 1.ponthoz 33,26% 13,56% 18,61% 31,38% 14,38% 21,72% 54,53% 56,76% Összesen % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Működés és felhalmozás összesen:

89 2015. évi közvetett támogatások kimutatása mérlegszerűen 16. melléklet a... önkormányzati rendelethez A Megnevezés adatok ezer forintban B C D Alapadó Biztosított kedvezmény összege (közvetett támogatás) Kivetett adó Ténylegesen beszedett adó Ha a közvetett támogatást az önkorányzat nem biztosítaná, akkor a befolyt adó az alábbi volna 1 Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Összesen

90 17. melléklet a... önkormányzati rendelethez 1 Maradványkimutatás adatok ezer forintban A B C D E F Megnevezés Összes maradvány Jóváhagyott maradványból Összes kiadás Összes bevétel kötelezettséggel terhelt maradvány szabad maradvány 2 3 Gyomaendrőd Város Önkormányzata Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Határ Győző Városi Könyvtár Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató I Városi Egészségügyi Intézmény Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen

91 18. melléklet a... önkormányzati rendelethez Az eszköz állomány alakulásának bemutatása 1 Bruttó érték adatok ezer forintban Megnevezés évi záró évi Különbség (+; -) 2 záró 3 Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 6 Tenyészállatok Beruházások Összesen: Értékcsökkenés Adatok: ezer forintban Megnevezés évi záró évi Különbség (+; -) 11 záró 12 Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 15 Tenyészállatok Beruházások Összesen: Az elhasználódottság alakulása a nettó érték százalékában Megnevezés évi záró évi Százalék bruttó érték záró nettó 20 érték 21 Immateriális javak ,66 Ingatlanok és kapcsolódó ,34 22 vagyonértékű jogok Gépek, berendezések, ,66 23 felszerelések, járművek 24 Tenyészállatok ,00 25 Beruházások ,00 26 Összesen: , A 0-ra leírt eszközök aránya a bruttó érték százalékában Megnevezés évi záró évi Százalék bruttó érték záró 0-ra írt 29 érték 30 Immateriális javak ,56 Ingatlanok és kapcsolódó ,06 31 vagyonértékű jogok Gépek, berendezések, ,83 32 felszerelések, járművek 33 Tenyészállatok ,00 34 Beruházások ,00 35 Összesen: ,12 36

92 Gyomaendrőd Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések állománya évben 19. melléklet a... önkormányzati rendelethez adatok ezer forintban 1 Gazdálkodó szervezet megnevezése Önkormányzat részesedése Kötelezettség állománya Saját tőke Kötelezettség aránya a 2 %-ban forintban saját tőkéhez 3 viszonyítva 4 Gyomaszolg Ipari Park Kft., Gyomaendrőd, Ipartelep u % ,63% 5 Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft., Gyomaendrőd, Ipartelep u % ,22% 6 Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft., Gyomaendrőd, Erzsébet liget % ,95% Gyomaendrőd Város Önkormányzata résztulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések állománya évben 12 adatok ezer forintban 13 Gazdálkodó szervezet megnevezése Önkormányzat részesedése Kötelezettség állománya Saját tőke Kötelezettség aránya a 14 %-ban forintban saját tőkéhez 15 viszonyítva 16 Gyomaközszolg Kft.,Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2 70% ,84% 17 Regionális Hulladékkezelő Kft., Tanya külterület ,85% ,03% 18 Gyomaendrődi Földkezelő Kft. 97,00% ,00% 37

93 20. melléklet a... önkormányzati rendelethez Kimutatás az önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedéséből adatok forintban 1 Befektetés megnevezése Összege (forintban) Társaság megnevezése 2 Fürdő üzletrész Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 3 Gyomaszolg üzletrész Gyomaszolg Ipari Park Kft. 4 Magyar Cukor részvény Magyar Cukor Zrt. 5 OTP törzsrészvény OTP Bank Nyrt. 6 Vízművek részesedés Alföldvíz Zrt. 7 Gyomaközszolg üzletrész Gyomaközszolg Nonprofit Kft. 8 Zöldpark Kft.üzletrész Zöldpark Nonprofit Kft. 9 Regionális Hulladékkezelő Mű üzletrész Regionális Hulladékkezelő Kft. 10 Gyomaendrődi Földkezelő Kft.törzsbetét Gyomaendrődi Földkezelő Kft. 11 Összesen:

94 Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások évi alakulása 21. melléklet a... önkormányzati rendelethez adatok ezer forintban A B C D E megnevezés tény terv terv terv 1 Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen

95 ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság április 20-i ülésére Tárgy: Összefoglaló jelentés a évben végzett belső ellenőrzésekről Készítette: Bencze Lajosné Előterjesztő: Toldi Balázs polgármester Véleményező bizottság: Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! 3. napirendi pont 1.) A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása A belső ellenőrzés a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rend) előírásai szerint került megvalósításra polgári jogi szerződés keretében foglalkoztatott belső ellenőr által. A Korm. rend ban foglaltak alapján a belső ellenőr összeállította minden ellenőrzésre az ellenőrzési programot és elkészítette a javaslatokat is tartalmazó ellenőrzési jelentéseket (Korm.rend. 39. ). 1.1.) A évi ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése A évi belső ellenőrzések végrehajtására az éves ellenőrzési terv alapján került sor az alábbiak szerint: évi költségvetésből cél jelleggel nyújtott támogatások rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzése 2. Magánszemélyek kommunális adója, iparűzési adó, telekadó ellenőrzése 3. A 100 %-ban önkormányzat tulajdonában lévő Kft gazdálkodásának ellenőrzése 4. Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya intézmény (5500 Gyomaendrőd, Mírhóháti út 1-5.szám) gyermekétkeztetés ellenőrzése. 5. Határ Győző Városi Könyvtár átfogó pénzügyi ellenőrzése, vagyonnyilvántartás ellenőrzése, pályázati pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése, könyvtári látogatottság ellenőrzése. 6. Közművelődési - Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény átfogó pénzügyi ellenőrzése, vagyonnyilvántartás ellenőrzése, pályázati pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése. 7. Szociális feladatok ellátásának külső szerv részéről történő ellenőrzésének utóellenőrzése Gyomaendrőd Város, Csárdaszállás és Hunya Önkormányzatánál. 8. Gyomaendrőd Csárdaszállás - Hunya Kistérségi Óvoda átfogó pénzügyi ellenőrzése, vagyonnyilvántartás, pályázati pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése A évi ellenőrzési tervben feltüntetett vizsgálatok 100 %-ban teljesítésre kerültek. Áthúzódó ellenőrzési vizsgálatra nem került sor. Az Önkormányzatnál évben terven felüli, soron kívüli ellenőrzés nem volt elrendelve. Az ellenőrzési tevékenységet elősegítette, hogy az ellenőrzési témákhoz szükséges dokumentációk, nyilvántartások, munkatársak rendelkezésre álltak. 1.2.) A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása 1.2./a. A belső ellenőrzés humánerőforrás ellátottsága: biztosított volt Az Önkormányzat évben külső szakértő igénybevételével látta el a belső ellenőrzési feladatokat. A belső ellenőr rendelkezik a feladat ellátásához a jogszabályban Bkr meghatározott belső ellenőrökre vonatkozó általános és szakmai követelményekkel, szakmai gyakorlattal, valamint az Áht.70. (4) bekezdésében meghatározott engedéllyel a tevékenység végzésére. A belső ellenőr regisztrációs száma: évben a belső ellenőr az alábbi képzéseken vett részt: Számvitel év Legfontosabb adójogszabályok változása, aktualizálása Számviteli törvény államháztartás vonatkozásai Számviteli törvény változásai Adók könyvvizsgálatának módszertani kérdései Az ellenőrzéshez szükséges tárgyi feltételek biztosítottak voltak, iroda az Önkormányzatnál, korszerű technikai és informatikai háttér, valamint a telephelyeken történő ellenőrzések során megfelelő helyiség lett biztosítva az ellenőrzés lefolytatásához. 1.2./b. A belső ellenőr szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása A belső ellenőr az Önkormányzat vezetőjének közvetlen alárendelve végzi a tevékenységét, jelentéseit közvetlenül a 34

96 vezetőnek küldi meg. A belső ellenőr nem vett részt az Önkormányzatnál olyan tevékenységek ellátásában, amelyek az Önkormányzat operatív működésével kapcsolatosak. A belső ellenőr szervezeti és funkcionális függetlensége biztosított volt. 1.2./c. Összeférhetetlenségi esetek A belső ellenőr esetében évben összeférhetetlenség nem állt fenn. 1.2./d. A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása A belső ellenőr a munkavégzése során nem volt akadályoztatva, korlátozva. A bizonyosságot adó tevékenységet akadályozó tényezők nem merültek fel, az ellenőrzött feladattal összefüggő valamennyi okmányt az ellenőrzés rendelkezésére bocsátották, vezetőktől, munkatársaktól szóbeli információkhoz jutott, nyilvántartásokba, iratokba, dokumentumokba betekintést kapott. 1.2./e. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők A belső ellenőrzés végrehajtását illetően akadályozó tényezők nem merültek fel. Az ellenőrzéshez szükséges eszközellátottság, informatikai háttér, információkhoz való hozzájutás rendelkezésre állt. 1.2./f. Az ellenőrzések nyilvántartása A belső ellenőr nyilvántartást (Bkr. 22. és 50) vezetett az elvégzett belső ellenőrzésekről, és gondoskodik az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről. Az Önkormányzat a belső ellenőrzés jelentéseit papír alapú formátumban és elektronikus formátumban elkülönítetten tartja nyilván. A jelentéseket, ellenőrzési dokumentumokat, zárt helyen tartják nyilván. A belső ellenőr által megküldött jelentések iktatásra kerülnek, ezzel biztosított a visszakeresési lehetőség. 1.2./g. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok Az Önkormányzat és intézményei esetében a pénzügyi és működési kockázatok csökkentése érdekében az ellenőrzéseket a legkockázatosabb területekre kell koncentrálni. A belső ellenőrzési tevékenység során figyelembe kell venni a Minisztérium által közzétett iránymutatások, módszertani útmutatók érvényesülését. 1.3.) A tanácsadó tevékenység bemutatása A évben a belső ellenőrt külön tanácsadó tevékenységre nem kérték fel, azonban a helyszíni ellenőrzések során felmerült, aktuális problémák megoldásában a belső ellenőr közreműködött, szakmai segítséget nyújtott. 2.) A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján 2.1.) A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok a.) évi költségvetésből cél jelleggel nyújtott támogatások rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzése A belső ellenőrzés megállapította, hogy a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő testülete a 98/2014.(II.27.) Gye.Kt. határozatával elfogadásra került a évi pályázati útmutató és mellékletei az Idegenforgalmi, Sport, Civil, Polgármesteri, és Környezetvédelmi Alapokra kiírt pályázatokra. Az Önkormányzatnál a pályáztatási rendszer szabályozott, a pályázók részére minden dokumentum, információ rendelkezésre állt a pályázat elkészítéséhez, benyújtásához, elszámolásához. Az Önkormányzatnál a pályáztatási rendszer szabályozottsága biztosított volt. Az Alapokból cél jelleggel nyújtott támogatások a testület által jóváhagyásra kerültek. A pályázható pénzösszeg teljes mértékben kiosztásra került. A költségvetésből cél jelleggel nyújtott pályázati támogatások összegeiről szerződések készültek. A pályázati pénzeszközök a Támogatási Szerződésben meghatározott célokra lettek felhasználva, a pályázati elszámolások megtörténtek. A évi nyertes pályázatokról áttekinthető analitikus nyilvántartást vezetnek. Javaslatok: Javasolta a belső ellenőrzés az Önkormányzat részére az OMT ikt.sz. Szerződéshez kapcsolódó, elszámolásra benyújtott 3 db (2012. év) számla elszámolásának jogosságát a Pályázati útmutató előírásait figyelembe véve. Javasolta a belső ellenőrzés, hogy az Önkormányzat ne fogadjon el olyan pályázati elszámolást, ahol az elszámolásra benyújtott számlák nincsenek a Pályázati Útmutatóban leírtak szerint záradékolva. b.) Magánszemélyek kommunális adója, iparűzési adó, telekadó ellenőrzése A évi belső ellenőrzés során feltárt hiányosságok javításra kerültek a magánszemélyek kommunális adója és az iparűzési adó esetében. A jogszabályi előírásoknak megfelelően kerültek bevezetésre, kivetésre a helyi adók. Adómentesség nyújtásának jogszabályi megfelelése biztosított, különös tekintettel a szennyvíz, út beruházás miatti mentességekre. A helyi adók beszedéséhez kapcsolódóan rendelkezésre álltak a bejelentkezések, bevallások és az 35

97 adónemhez kapcsolódó analitikus nyilvántartások. Volt adóhátralék az ellenőrzött időszakban, azonban a szükséges intézkedéseket megtették az adóhátralék behajtására. Javaslatok: A belső ellenőrzés részéről a dokumentumok ellenőrzése során javaslat nem került megfogalmazásra. c.) A 100 %-ban önkormányzat tulajdonában lévő Kft gazdálkodásának ellenőrzése Liget Fürdő Nonprofit Kft.: A belső ellenőrzés megállapította, hogy a Nonprofit Kft rendelkezik a működéséhez szükséges Alapító Okirattal. Az Alapító Okiratot érintő változásokat a tulajdonos a Cégbíróságon bejegyeztette, működése szabályos. A Nonprofit Kft-nél Felügyelő Bizottság működik, mely Bizottság rendszeres ülésein beszámoltatja az ügyvezetőt az elért eredményekről, a jövőbeli fejlesztési elképzelésekről. Mindezekről a tulajdonosi érdekek érvényesülésének szem előtt tartásával hozza meg döntéseit. A Képviselő-testület, mint az alapítói jogokat gyakoroló testület meghozza a működéshez szükséges döntéseket, azok végrehajtásáról az ügyvezetőt beszámoltatja A Liget Fürdő Nonprofit Kft működéséhez szükséges vagyon részben a Társaság saját vagyonaként, részben a tulajdonos Gyomaendrőd Városi Önkormányzat által bérleti jogviszony keretében működésre átadott vagyonból tevődik össze. A bérleti szerződés határozatlan időtartamra szól, melyben rögzítésre került a vagyon nagysága és összetétele, a bérleti díj összege, stb. Az ügyvezetés az árképzésben figyelembe veszi a környéken működő konkurencia szolgáltatásainak árait a versenyképesség biztosítása érdekében. A leírtak alapján megállapítható, hogy a Kft a rábízott vagyont az előző évnél gazdaságosabban működteti. A nonprofit Kft-nél nem volt vagyonvesztés. Működése során biztosítja a rábízott vagyon védelmét. A vagyon összetételében a pénzeszközökben van jelentős változás án az előző évi záró értékhez viszonyítva. A növekedés 20 millió Ft. (2014-ben 4 millió Ft volt, án 24 millió Ft. A követelések december 31-én 2,6 millió Ft-ról 2 millió Ft-ra változtak. A kötelezettségekben az Önkormányzat felé fizetendő 7,9 millió Ft bérleti díj (szeptember 30-i fizetési határidővel) összegével emelkedett december 31-hez mérten. Más változás nem történt a mérlegadatok összetételében. Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft-nél évben nem volt közbeszerzés, a beszerzések nem haladták meg a közbeszerzésre előírt értékhatárokat. Javaslatok: Javasolta a belső ellenőrzés, hogy a bérleti díjat megállapító szerződésmódosításnál a bérleti díjat megállapító Képviselő-testületi határozatra hivatkozzanak a szerződő felek. Javasolta a belső ellenőrzés a befejezetlen beruházások között szereplő ( ) gyógyászati bővítés 11 millió forintos értékének a felülvizsgálatát, hogy az itt szereplő tételek a jövőben aktiválásra kerülnek-e egy megvalósuló beruházás értékében. Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.: A belső ellenőrzés megállapította, hogy a Nonprofit Kft rendelkezik a működéséhez szükséges Alapító Okirattal. Az Alapító Okiratot érintő változásokat a tulajdonos a Cégbíróságon bejegyeztette, működése szabályos. A Nonprofit Kft-nél Felügyelő Bizottság működik, mely Bizottság beszámoltatja az ügyvezetőt az elért eredményekről, a jövőbeli fejlesztési elképzelésekről. Mindezekről a tulajdonosi érdekek érvényesülésének szem előtt tartásával hozza meg döntéseit. A Képviselő-testület, mint az alapítói jogokat gyakoroló testület meghozza a működéshez szükséges döntéseket, utasításokat ad a tevékenységekre vonatkozóan, azok végrehajtásáról az ügyvezetőt beszámoltatja. A tevékenység ellátásához szükséges forrást az Önkormányzat költségvetésében biztosítja. A Társaság adózás előtti eredménye években évenként emelkedett, a I-III. negyedéves főkönyvi kivonat szerint az eredmény az előző évektől eltérően veszteséget mutat és az ületi tervtől elmaradt. A I-III. negyedévi eredmény: 845 e Ft veszteséget mutat, mely összegében nem olyan jelentős, hogy az év hátralévő részében ne lehessen kigazdálkodni, és az üzleti tervben meghatározott bevétel-költség egyenlőséget mutató eredményt hozni. A nonprofit Kft-nél nem volt vagyonvesztés. Működése során biztosítja a rábízott vagyon védelmét.a Zöldpark Nonprofit Kft-nél évben nem volt közbeszerzés, a beszerzések nem haladták meg a közbeszerzésre előírt értékhatárokat. Javaslat: A belső ellenőrzés részéről a dokumentumok ellenőrzése során javaslat nem került megfogalmazásra. Gyomaszolg Ipari Park Kft.: 36

98 A belső ellenőrzés megállapította, hogy a Kft rendelkezik a működéséhez szükséges Alapító Okirattal. Az Alapító Okiratot érintő változásokat a tulajdonos a Cégbíróságon bejegyeztette, működése szabályos. A Kft-nél Felügyelő Bizottság működik, mely Bizottság beszámoltatja az ügyvezetőt az elért eredményekről, a jövőbeli fejlesztési elképzelésekről. Mindezekről a tulajdonosi érdekek érvényesülésének szem előtt tartásával hozza meg döntéseit. A Képviselő-testület, mint az alapítói jogokat gyakoroló testület meghozza a működéshez szükséges döntéseket, utasításokat ad a tevékenységekre vonatkozóan, azok végrehajtásáról az ügyvezetőt beszámoltatja. Megállapítható, hogy a társaság nettó árbevétele évben volt a legmagasabb és a évi a legalacsonyabb, még a évi árbevételt sem érte el. Az aktivált saját teljesítmények értékének és az egyéb bevételek csökkenésének is jelentős szerepe van az eredményromlásban. A évhez viszonyított, évi bevételek csökkenése az üzemi eredmény jelentős romlását is jelentette. A évi pénzügyi műveletek eredményének és a rendkívüli eredménynek a pozitív összege javította az adózás előtti eredményt, mely így is megközelítette a 20 millió forintos veszteséget. A Kft-nél 2014 évben az előző évhez mérten 27 millió, majd a szeptember 30-i főkönyvi kivonat szerint további 29 millió Ft vagyonvesztés volt évben az értékcsökkenés 11,6 millió Ft volt, mely a szeptember 30-i adat szerint 7,5 millió Ft, és nem lett pótolva a beruházással. További vagyonelemekben is bekövetkezett a csökkenés évhez képest. Csökkentek a követelések, értékpapírok és a pénzeszközök. A Kft-nél évben nem volt közbeszerzés, a beszerzések nem haladták meg a közbeszerzésre előírt értékhatárokat. Javaslat: A belső ellenőrzés részéről a dokumentumok ellenőrzése során javaslat nem került megfogalmazásra. d.) Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya intézmény (5500 Gyomaendrőd, Mírhóháti út 1-5.szám) gyermekétkeztetés ellenőrzése Az Intézménynél az élelmezési tevékenység szabályozása megfelelő. Az étkezési térítési díjak, a nyersanyagnormák megállapítása helyesen történik az intézménynél. Az élelmezési tevékenység adminisztrációjának teljes körű dokumentáltsága biztosított volt. Az élelmezési tevékenység hatékonysága, gazdaságossága érdekében megteszik a szükséges intézkedéseket. Javaslat: A belső ellenőrzés részéről a dokumentumok ellenőrzése során javaslat nem került megfogalmazásra. e.) Határ Győző Városi Könyvtár átfogó pénzügyi ellenőrzése, vagyonnyilvántartás ellenőrzése, pályázati pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése, könyvtári látogatottság ellenőrzése A Határ Győző Városi Könyvtár működése és gazdálkodása szabályozott. Az intézmény kiadásainak finanszírozásához önkormányzati támogatásra is szükség volt a vizsgált időszakban, ezért a belső ellenőrzés az intézmény hatékonyabb működése érdekében javasolja a további költségcsökkentő intézkedések megtételét. A és évi beszámolók, nyilvántartások hiteles dokumentumként rendelkezésre álltak. Nem volt túlzott mértékű önkormányzati kiegészítő támogatás, finanszírozási gondok nem jelentkeztek az ellenőrzött időszakban az intézménynél. Az intézménynél a vagyonnyilvántartás biztosított. Az ellenőrzött időszakban pályázati pénzeszköz felhasználás nem volt. A könyvtári látogatottsága évben csökkenést mutat az előző évhez képest. Javaslatok: Javasolta a belső ellenőrzés az SZMSZ felülvizsgálatát, a szakmai szabályok, valamint a368/2011.(xii.31.) kormányrendelet 13. (1) bekezdésében meghatározott előírások figyelembe vételével. Javasolta a belső ellenőrzés az eü. alkalmasságot igazoló iratok személyi anyagban való elhelyezését. Javasolta a belső ellenőrzés az autóbusz igénybevétele esetén analitikus nyilvántartás felfektetését (évente) a következő adatok megjelölésével: sorszám, dátum, iskola megnevezése, busz férőhelyszáma, szállított létszám, egységár (Ft/fő), felmerült bruttó szállítási költség (Ft). f.) Közművelődési - Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény átfogó pénzügyi ellenőrzése, vagyonnyilvántartás ellenőrzése, pályázati pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése A Közművelődési Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény működése és gazdálkodása szabályozott. Az intézmény kiadásainak finanszírozásához önkormányzati kiegészítő támogatásra is szükség volt a vizsgált időszakban, ezért a belső ellenőrzés az intézmény hatékonyabb működése érdekében javasolja a további költségcsökkentő intézkedések megtételét. A és évi beszámolók, nyilvántartások hiteles dokumentumként rendelkezésre álltak. A kiadások teljesítéséhez viszonyítva nem volt túlzott mértékű önkormányzati kiegészítő támogatás, finanszírozási gondok nem jelentkeztek az ellenőrzött időszakban az intézménynél. Az intézménynél a vagyonnyilvántartás biztosított. Pályázati pénzeszközök felhasználása szabályosan történt, a pályázati dosszié dokumentumainak összeállítása a belső ellenőrzés által javasoltakkal kiegészítésre szorul. Javaslatok: Javasolta a belső ellenőrzés az SZMSZ felülvizsgálatát, a szakmai szabályok, valamint a 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet 13. (1) bekezdésében meghatározott előírások figyelembe vételével. Javasolta a belső ellenőrzés a munkavállalók munkaköri leírásának áttekintését (pl. foglalkoztató 37

99 megnevezése, munkakör, napi munkaidő stb.), valamint a személyi anyagok áttekintését, a hiányzó iratok személyi anyagba való elhelyezését. Javasolta a belső ellenőrzés, hogy a pályázati dosszié tartalmazza mindazon dokumentumokat, mely a pályázat benyújtásával, az elnyerésével, az esetleges módosítással, az elszámolással (szakmai-pénzügyi), a hiánypótlással és a levelezéssel kapcsolatban felmerült. g.) Szociális feladatok ellátásának külső szerv részéről történő ellenőrzésének utóellenőrzése Gyomaendrőd Város, Csárdaszállás és Hunya Önkormányzatánál A külső ellenőrző hatóság részére az ellenőrzéssel kapcsolatos adatszolgáltatás, iratanyag átadás határidőben teljesítve lett. A külső szervek ellenőrzési jegyzőkönyveiben tett megállapításokra, szűkség esetén az intézkedések megtörténtek. Az ellenőrzéssel kapcsolatos iratanyagok az Előadói ívre felvezetésre kerültek, kivéve az észrevételezett iratot. Javaslatok: Javasolta a belső ellenőrzés, hogy az iratanyagok közé az előzményeket tartalmazó iratok is elhelyezésre kerüljenek. Javasolta a belső ellenőrzés, hogy az egy ügyhöz tartozó Előadói ívre minden ügyirat felvezetésre kerüljön, az ügy folyamatának nyomon követése végett. Az Előadói ív vezetésére az Iratkezelési szabályzatban előírtak betartása javasolt. h.) Gyomaendrőd Csárdaszállás - Hunya Kistérségi Óvoda átfogó pénzügyi ellenőrzése, vagyonnyilvántartás, pályázati pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése A Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Kistérségi Óvoda intézmény működése és gazdálkodása szabályozott. Az intézmény kiadásainak finanszírozásához fenntartói kiegészítő támogatásra is szükség volt a vizsgált időszakban, mely összegek nem voltak jelentősek. A és évi beszámolók, nyilvántartások hiteles dokumentumként rendelkezésre álltak. A kiadások teljesítéséhez viszonyítva nem volt túlzott mértékű a fenntartói kiegészítő támogatás, finanszírozási gondok nem jelentkeztek az ellenőrzött időszakban az intézménynél. Az intézménynél a vagyonnyilvántartás biztosított. Pályázati pénzeszköz a költségvetésben tervezett kiadásokra lett fordítva, azonban a teljes pályázati összeg nem lett felhasználva, emiatt visszafizetési kötelezettség keletkezett. A pályázati dosszié, és az elszámoláshoz kapcsolódó dokumentáció összeállítása, irattározása nagyobb odafigyelést igényel. Javaslatok: Javasolta a belső ellenőrzés az SZMSZ felülvizsgálatát, a szakmai szabályok, valamint a368/2011.(xii.31.) kormányrendelet 13. (1) bekezdésében meghatározott előírások figyelembe vételével. Javasolta a belső ellenőrzés az orvosi alkalmassági igazolások másolati példányát a személyi anyagba elhelyezni. Azon munkavállalók esetében, ahol a munkakör ellátása erkölcsi bizonyítványhoz kötött, úgy javasolta a belső ellenőrzés a hiányzó a bizonyítványok beszerzését, és a személyi anyagba való elhelyezését. Javasolta a belső ellenőrzés a munkavállalók munkaköri leírásának áttekintését (pl. foglalkoztató megnevezése, munkakör, napi munkaidő stb.), a kinevezési okmányon feltüntetett adatok egyezőségének biztosítása végett. Javasolta a belső ellenőrzés, hogy a pályázatok benyújtásával, megvalósításával, elszámolásával kapcsolatos dokumentumok, pályázatonként, témánként rendszerezve egy-egy dossziéban kerüljenek elhelyezésre. 2.2.) A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése A Szervezet vezetője a belső kontrollrendszer működésén keresztül biztosítja a tevékenységek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes végrehajtását. Ezen keresztül ellenőrzi az elszámolási kötelezettségek teljesítését. Célja, hogy a belső kontrollrendszer 1. megfelelő kontrollkörnyezetben működjön 2. kidolgozásra kerüljön a kockázatkezelési rendszer 3. kontrolltevékenységek megfelelően működjenek 4. az információs és kommunikációs rendszer zavartalan biztosítása 5. a nyomon követési rendszer (monitoring) végrehajtható legyen. A fentiek biztosításának legfőbb eszköze a szabályzatok léte és betartása valamennyi területre kiterjedően. Továbbá a gazdálkodás területén a gazdaságosság szem előtt tartása, a vagyon megőrzése, visszaélések megakadályozása. Az Önkormányzatnál a pénzügyi és működési kockázatainak csökkentése érdekében az ellenőrzéseket a legkockázatosabb területekre kell koncentrálni. 3.) Az intézkedési tervek megvalósítása A évben 8 ellenőrzés valósult meg, mely ellenőrzések közül nem kellett a Belső ellenőri jelentésben feltárt észrevételek, hiányosságok pótlására Intézkedési tervet készíteni évben a belső ellenőrzés büntető-, 38

100 szabálysértési-, és kártérítési javaslattal nem élt, mivel az ellenőrzés során erre utaló gyanú nem merült fel. A évi ellenőrzések során tett megállapítások segítették az Önkormányzat és az ellenőrzött intézmények vezetőit abban, hogy melyek azok a területek, amelyekre vonatkozóan újabb intézkedéseket kell tenni, vagy a működést fokozottabban figyelemmel kell kísérni, és melyek azok a területek, amelyek megfelelően működnek. Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a a évi belső ellenőrzésekről készült összefoglaló jelentés elfogadására. Döntéshozói vélemények Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság Döntési javaslat "Összefoglaló jelentés a évben végzett belső ellenőrzésekről" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. A Bizottság javasolja a T. Képviselő-testületnek a évi belső ellenőrzésekről készült összefoglaló jelentés elfogadását. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 39

101 ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság április 20-i ülésére Tárgy: Földgázbeszerzés ajánlati felhívás Készítette: Nyíri Szmolár Eszter Előterjesztő: Tisztelt Bizottság! Nagyné Perjési Anikó egyéni választókerületi önkormányzati képviselő napirendi pont A es gázév idén többet jelent egy évnél, a január 1. napja óra hatályos rendelkezések szerint a gázév kezdete október 1-re változott. Az új gázév tehát október 1-jével kezdődik és a következő év szeptember 30-ai gáznap végégig tart, így az idei beszerzést ehhez szükséges igazítani. A korábbi gyakorlatnak megfelelően az önkormányzat és intézményei számára beszerzendő földgáz becsült értéke meghaladja a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvényben meghatározott értékhatárt (nettó 8 M forintot), ezért a közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) alapján közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges. Javasolt a nemzeti rezsimben a hirdetmény közzétételével induló nyílt eljárás szabályait alkalmazni. A földgáz kereskedelem nyílt piacán a 16 m3/óra teljesítményű, vagy azt meghaladó fogyasztási helyeket szükséges versenyeztetni. A korábbi gyakorlatnak megfelelően vizsgálat alá került az ajánlati ár meghatározása, így a fix ár, a tőzsdei gázár, illetve az olajár képlet. Mint ahogyan azt tavaly már konkrét számításokkal alátámasztottuk, az ún. fix áras beszerzés - bár több kereskedő ezt ajánlja jelenleg a legmagasabb ár. A fix ár a teljes gázév időszakára vonatkozik, forintban történő egységár meghatározásával. Ezen változatnál a deviza árfolyam változások sem befolyásolnák a gázárat. Lehetséges beszerzési változat a tőzsdei gázár kikötése, melynek TTF a használatos rövidítése. Ez a holland tőzsdei árat veszi alapul, ami alkalmazása esetén szinte késedelem nélkül jelenne meg a gázszámlákban, de ez is magasabb árakat generál. Az eddig alkalmazott ún. olajár képlet szerinti ár bár nem ad biztosítékot arra, hogy nem következik be jelentős árváltozás a szerződéses időszakban az eddigi tapasztalatok alapján a legkedvezőbb kereskedelmi ár. Az olajár képlet alapján meghatározott ár minden negyedév elején az előző 9 hónap könnyű és fűtő olaj göngyölt tőzsdei árak alapján negyedévre fixen kerül meghatározásra. Földgáz energia árképlet (a legnagyobb magyarországi földgáz szállítók hosszú távú földgáz-szállítási szerződése szerint alkalmazott gázár képlet, mely Önkormányzatunk által a korábbi gyakorlatban használt képlet): PG=Po*(0,5*G/Go+0,5*F/Fo) [USD/em3] ahol: Po (USD/em3): a gázdíj referencia értéke G (USD/t): a 0,1%-os kéntartalmú gázolaj havi árainak számtani középértéke az elszámolást megelőző 9 hónap során Go (USD/t): az aktuális szerződéses időszakra vonatkozó bázis érték F (USD/t): az 1%-os kéntartalmú fűtőolaj havi árainak számtani középértéke az elszámolást megelőző 9 hónap során Fo (USD/t): az aktuális szerződéses időszakra vonatkozó bázis érték PG (USD/em3): az aktuális gáz energia díja. Gyakran ezt a képletet átszámítják USD/GJ értékre, ami 34 GJ/m3 bázisegységgel történik. Ha a megkötendő szerződés Ft alapú, akkor a PG (USD) díjat általában a hó végén esedékes USD/HUF árfolyamon számítják át. Az egyes földgáz kereskedők árképletei elsősorban az alkalmazott Po, Go, Fo együtthatóktól függenek. (Tájékoztatás a földgáz árának több évre visszamenő alakulásáról: ) A Közbeszerzési Csoport az 53/2016. (I. 28.) Gye. Kt. határozattal létrehozott Bíráló bizottsággal együttműködve folyamatosan dolgozik az eljárás előkészítésén. Az előterjesztés készítésekor az ajánlati felhívás és dokumentumok szerkesztése folyik, annak véglegesítését, elfogadásra történő javaslatát a április 18-án ülésező Bíráló bizottság határozza meg, mely pótanyagként kerül megküldésre. Kérem a Tisztelt Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, a döntési javaslat jóváhagyására! Döntési javaslat " Földgázbeszerzés ajánlati felhívás" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Közbeszerzés A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel,

102 névszerinti (nyílt) szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága jóváhagyja az "Földgázbeszerzés " tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását és dokumentumait az előterjesztés melléklete szerint. A Bizottság egyben utasítja a Közbeszerzési Csoportot, hogy az ajánlati felhívásról szóló hirdetményt ig a Közbeszerzési Adatbázisba töltse fel. Határidők, felelősök: Határidő: Felelős: Toldi Balázs Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter 41

103 ELŐTERJESZTÉS a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság április 20-i ülésére Tárgy: Földgázbeszerzés ajánlati felhívás - PÓTANYAG Készítette: Nyíri-Szmolár Eszter Előterjesztő: Nagyné Perjési Anikó egyéni választókerületi önkormányzati képviselő Tisztelt Bizottság! Tárgyi közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását és műszaki dokumentumát a április 18-án ülésező Bíráló bizottság a mellékeltek szerint javasolja elfogadásra. Kérem a jelen pótanyaggal kiegészített előterjesztés megtárgyalását, a döntési javaslat jóváhagyását!

104 Ajánlati felhívás Kbt (1) bekezdés b) pont szerinti eljárás Földgázbeszerzés I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Gyomaendrőd Város Önkormányzata (meghatalmazott ajánlatkérő); Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal; Városi Egészségügyi Intézmény; Közművelődési - Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény jogutódja Kállai Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Postai cím: Selyem út 124. Nemzeti azonosítószám: 2 AK02737 AK22071 AK20718 AK22072 AK02738 Város: Gyomaendrőd NUTS-kód: HU332 Postai irányítószám: 5500 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Toldi Balázs polgármester Telefon: Fax: Internetcím(ek) Az ajánlatkérő általános címe: (URL) I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg: Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) Gyomaendrőd Város Önkormányzata A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.); Városi Egészségügyi Intézmény (5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.); Közművelődési - Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény (5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. út 9.); Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya (5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 1-5.) I.3) Kommunikáció A közbeszerzési dokumentumokat Ajánlatkérő egyidejűleg, írásban küldi meg az általa kijelölt, illetve az összesített tájékoztató alapján jelentkező gazdasági szereplők részére. További információ a következő címen szerezhető be: Hivatalos név: Dr. Varga Imre ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó Postai cím: Kinizsi u. 13. Város/Község: Békéscsaba Postai irányítószám: 5600 Ország: HU Telefon: Fax: Internetcím (URL):

105 Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztály 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. II. em. I.4) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű X Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 5. (2)-(3) bekezdés] Egyéb: I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás X Egyéb tevékenység: Önkormányzati feladatok II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: Földgázbeszerzés Hivatkozási szám: 2 II.1.2) Fő CPV-kód: Kiegészítő CPV-kód: 1 2 [ ][ ][ ][ ] II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás X Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Teljes ellátásról szóló Földgáz kereskedelmi egyedi szerződés bővített gázévre Gyomaendrőd Város Önkormányzata és Intézményei részére összesen gnm3/év (+50%) nagyságrendű, QL = 34,00 MJ/gnm3 (15 C-on) +/- 5 % névleges fűtőértékű, teljes ellátás alapú földgáz értékesítési szerződés keretében történő biztosítása, július CET szeptember CET terjedő időszakban. A szállítandó mennyiségtől Ajánlatkérő pozitív irányban 50 %-kal eltérhet. II.1.5) Becsült érték: 2 [ ] Pénznem: [ ][ ][ ] (ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) II.1.6) Részekre bontás Ajánlatok benyújthatók: 12 csak egy részre, részajánlat tételének lehetősége nem biztosított. A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő megvizsgálta a részekre bontás lehetőségét, és nem talált olyan indokot, ami alapján a részajánlat tételének lehetősége fennállna. II.2) A közbeszerzés ismertetése 1

106 II.2.1) Elnevezés: 2 Teljes ellátásról szóló Földgáz kereskedelmi egyedi szerződés bővített gázévre Gyomaendrőd Város Önkormányzata és Intézményei részére Rész száma: 2 II.2.2) További CPV-kód(ok): 2 Fő CPV-kód: Kiegészítő CPV-kód: 1 2 [ ][ ][ ][ ] II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: 1 HU 332 A teljesítés helye: Gyomaendrőd Város Önkormányzata - Kis Bálint Általános Iskola 5500 Gyomaendrőd,Fő út 181.; és Hősök útja 45; Gyomaendrőd Város Önkormányzata - Közművelődési - Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény jogutódja Kállai Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 5500 Gyomaendrőd Kossuth u. 9.; Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 5500 Gyomaendrőd Selyem út 124.; Gyomaendrőd Város Önkormányzata Kállai Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Gyomaendrőd, Kisréti u. 27..; Gyomaendrőd Város Önkormányzata Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Óvoda és Diákotthon 5500 Gyomaendrőd Népliget út 2.; Gyomaendrőd Város Önkormányzata Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Óvoda és Diákotthon 5500 Gyomaendrőd Alkotmány út 2-6., Gyomaendrőd Város Önkormányzata Térségi Szociális Gondozási Központ Őszikék Idősek Otthona valamint Központi Konyha 5500 Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5., Gyomaendrőd Város Önkormányzata - Térségi Szociális Gondozási Központ Rózsakert Idősek Otthona 5500 Gyomaendrőd Blaha L. u. 2-6., Gyomaendrőd Város Önkormányzata - Térségi Szociális Gondozási Központ Őszi Napsugár Idősek Otthona 5500 Gyomaendrőd Mirhóháti u. 8., Gyomaendrőd Város Önkormányzata - Városi Egészségügyi Intézmény 5500 Gyomaendrőd Hősök útja 57. II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: gnm3/év (+50%) nagyságrendű, QL = 34,00 MJ/gnm3 15 C-on) +/- 5 % névleges fűtő-értékű, teljes ellátás alapú földgáz értékesítési szerződés keretében történő biztosítása, július CET szeptember CET időszakra terjedő időszakban. A szállítandó mennyiségtől Ajánlatkérő pozitív irányban 50 %-kal eltérhet. A meghatározott mennyiségeket gáztechnikai normál állapotra számolva kell értelmezni (gnm³). II.2.5) Értékelési szempontok: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás Indoka: Az áru természete nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattétel biztosítását, és az ajánlatkérő számára drágább árat is eredményezne a kisebb mennyiségben történő beszerzés. Az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. II.2.6) Becsült érték: 2 Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ] (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama Kezdés: 2016/07/01 / Befejezés: 2017/09/30 A szerződés meghosszabbítható: nem. II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével) A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): 3 II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem. II.2.10) Opciókra vonatkozó információ: -

107 II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról: - II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem. III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) Részvételi feltételek III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. (1) (2) bekezdése szerinti kizáró okok valamelyike fennáll. Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Alkr.) 8. a) n) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. (1) (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá. Az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. (1) (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. (1) (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá (Kbt. 67. (4) bekezdés). A 67. (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó. A 67. (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek és a részvételre jelentkezőnek a 62. (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia. Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részeiben. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a Kbt. 67. (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be. A kizáró okok fenn nem állásának igazolására benyújtott igazolások, dokumentumok keltezésével kapcsolatosan ajánlatkérő felhívja a T. ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen eljárásban alkalmazott Kbt a akként rendelkezik, hogy az eljárásban ki és mely ok(ok)ból nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő. A Kbt pontja rögzíti, hogy mi tekintendő a közbeszerzés megkezdésének, másként a közbeszerzési eljárás kezdő napjának. Ebből következően a becsatolt igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük arra, hogy azokból egyértelmű következtetés legyen levonható a kizáró okoknak az ajánlatkérő tárgyi, az ajánlati felhívás VI.4. pontjában szereplő időpontban megindított közbeszerzési eljárásában való fenn nem állása igazolására. A kizáró okok tekintetében, az ajánlattevő, az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő által tett nyilatkozatok a jelen felhívás feladásának napjánál nem lehetnek korábbi keltezésűek. A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 47. (2) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújthatók. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. (1) bekezdés c) pont]: - Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: - III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P.1. Az Alkr. 19. (1) a) pontja alapján Ajánlattevő (közös ajánlattevő) részéről csatolandó valamennyi pénzforgalmi számlaszámára vonatkozóan a pénzforgalmi számlaszámot vezető pénzügyi intézményétől származó, az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozat - attól Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P.1. Alkalmatlan az Ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben bármelyik pénzforgalmi számlaszámán a pénzforgalmi számlaszámot vezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat alapján az eljárást megindító felhívás megküldése napjától visszafelé számított 12 hónapban 60 napot meghaladó sorban

108 függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak - legalább az alábbi tartalommal: - a pénzforgalmi számla számlaszáma, - mióta vezeti a pénzügyi intézmény a gazdasági szereplő pénzforgalmi számlaszámát, - volt-e, a évi LXXXV. törvény pontjában meghatározott 60 napot meghaladó sorban állás az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban. állás mutatkozott. A P.1. pontban előírti alkalmassági követelmény a Kbt (2) bekezdés szerint igazolandó. A Kbt. 67. (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban ajánlattevő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az Ajánlatkérő Kbt. 69. szerinti felhívására köteles benyújtani! A minősített ajánlattevőknek az Alkr. 19. (7) szerint kell alkalmasságukat igazolniuk. Az Alkr. 20. (2) bekezdése alapján elfogadja az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel az Ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek. Ha az elbírálás során az Ajánlatkérőnek kétsége merül fel a nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. (7) bekezdésének megfelelően előírhatja a Alkr. 19. (1) bekezdése szerinti igazolás benyújtását. A Kbt. 65. (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. A Kbt. 65. (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására támaszkodik. A Kbt. 65. (8) bekezdése alapján az а szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, а Ptk. 6: ában foglaltak szerint kezesként felel az Ajánlatkérőt az Ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. A dokumentumok a Kbt. 47. (2) bekezdése szerint

109 egyszerű másolati formában nyújtandók be. III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 2 M.1. Az Alkr. 21. (1) a) pontja alapján Ajánlattevő (közös ajánlattevő) részéről csatolandó az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített, jelen eljárás tárgyával megegyező, legjelentősebb (földgáz) szállítások ismertetése. Az ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább: - a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét), - a referenciát nyújtó személy nevét, telefonszámát - a szállítás tárgyát oly módon, hogy az alkalmasság minimumkövetelményeinek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen), - a szerződésszerű teljesítés időpontját (év/hó/nap bontásban) - ellenszolgáltatás nettó összegét - továbbá nyilatkozni szükséges arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az ismertetést az Alkr. 23. szerint kell benyújtani. Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): 2 M.1. Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésének napjától visszafelé számított 3 évben összesen legalább 1 db, lezárt vagy folyamatban lévő szerződés keretében, legalább 1 éven (azaz 12 hónapon) keresztül folyamatosan (megszakítás nélkül) teljesített, összesen legalább gnm3/év mennyiségű, vagy összesen legalább nettó HUF éves ellenszolgáltatás értékű, szerződésszerűen végzett, földgáz adás-vételre vonatkozó referenciával. Az M.1. pont esetét az Alkr a szerint az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni. Az M.1. pont szerinti alkalmassági követelmény a Kbt (2) bekezdés szerint igazolandó. A Kbt. 67. (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban ajánlattevő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az Ajánlatkérő Kbt. 69. szerinti felhívására köteles benyújtani. A minősített ajánlattevőknek az Alkr. 24. (1) szerint kell alkalmasságukat igazolniuk. Ajánlatkérő az Alkr. 25. (2) bekezdése alapján elfogadja az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel az Ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek. Ha az elbírálás során az Ajánlatkérőnek kétsége merül fel a nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. (7) bekezdésének megfelelően előírhatja az Alkr. 21. (1) bekezdése szerinti igazolás benyújtását. A Kbt. 65. (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi

110 jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erősforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 65. (9) bekezdése alapján az M.1. pontban előírt referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására az ajánlattevő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg a szolgáltatást, amelyhez e kapacitásokra szükség van. A dokumentumok a Kbt. 47. (2) bekezdése szerint egyszerű másolati formában nyújtandók be. III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében): - III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2 : - III.1.6) A szerződés biztosítékai: 2 A nyertes ajánlattevőnek teljesítési biztosítékot kell nyújtania. A teljesítési biztosíték mértéke, a szerződés alapján meghatározott - szerződött földgázmennyiség ellenértékére vonatkozó a nyertes ajánlattevő ajánlati kötöttségének megfelelő áron számolt földgáztermék nettó ellenértékének 5 %-a, a szerződés-tervezet 7.3. pontja szerint. A biztosíték a Kbt (6) a) pontjában foglalt valamely módon nyújtható, az ajánlattevő választása szerint. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a teljesítési biztosítékot meghatározott határidőre rendelkezésre bocsátja. Fizetési késedelem esetén a késedelmi kamat mértéke a Ptk. 6:155 (1) bekezdései szerint kerül meghatározásra. A Felek a szerződésszerű teljesítés biztosítékaként a szerződés-tervezetben rögzítettek/részletezettek szerint kötbért kötnek ki. Ajánlattevő részéről alulszállítás esetén a kötbéralap 20 %-a, ahol a kötbéralap az alulszállítás mennyiségének értéke. Ajánlatkérő részéről alulvételezés esetén a kötbéralap 20 %-a, felülvételezés esetén a kötbéralap 20%-a, ahol a kötbéralap az alulvételezés illetve a felülvételezés mennyiségének értéke. III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A nyertes ajánlattevő az ajánlatkérő fogyasztásáról havi rendszerességgel számlát állít ki, mely tartalmazza a RHD forgalmi díj részét is. A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz. A számlák ellenértékét az ajánlatkérő banki átutalással teljesíti a felhasználási helyenként elszámolt díjakra vonatkozó részletezést tartalmazó 30 napos időszakonkénti elszámolás alapján kiállított tételes számla szerint, a Kbt ában, valamint a Ptk. 6:130. (1)-(2) bekezdésében meghatározottakra tekintettel. A kifizetésre az adózás rendjéről szóló évi XCII. Törvény 36/A. -ában foglaltak az irányadók. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint. Az ajánlatkérő előleget nem fizet. III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet: 2 Ajánlatkérő nem írja elő és nem teszi lehetővé. III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek 2

111 III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében): - III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: évi XL. törvény a földgázellátásról, évi LXXXVIII. törvény az energiaadóról, - 19/2009. (I. 30.) Kormányrendelet a földgázellátásról szóló évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról, - 265/2009. (XII. 1.) Kormányrendelet a földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet felhasználásáról, valamint a földgázellátási válsághelyzet esetén szükséges egyéb intézkedésekről, - 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelet a földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a nyújtott szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeiről. III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ: - IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája: Kbt (1) b) IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk: - IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentesére irányuló információ: - IV.1.4) Információ a tárgyalásról: - IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk: - IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2 A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 2016/05/09 Helyi idő: 14:00 IV.2.3) Az ajánlattételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja 4 Dátum: 2016/04/29 IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: magyar IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 30 nap (az ajánlattételi határidő lejártától számítva). IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei Dátum: 2016/05/09 Helyi idő: 14:00 Hely: Gyomaendrőd Város Önkormányzata, 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124., I. em. Tárgyaló Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek lehetnek jelen. E személyek a bontáson a felolvasólapba betekinthetnek.

112 VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk 2 A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem. VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról A megrendelés elektronikus úton történik Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak X A fizetés elektronikus úton történik. VI.3) További információk: 2 VI.3.1) Feltételes közbeszerzés: - Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be. Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: - VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében): - VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk: - VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele: Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében 2 Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése: igen. VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében 2 : - VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ 2 : - VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 2 - VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: 2 - VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ: - VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében): Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. VI.3.12) További információk: 1. Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia szükséges a megfelelően kitöltött, egységárakat tartalmazó műszaki ajánlatát is!

113 2. Az ajánlatban lévő minden nyilatkozatot, illetőleg minden - az ajánlattevő, vagy alvállalkozó, vagy kapacitást biztosító szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén - joghatás kiváltására alkalmas módon alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személy(ek)nek, aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. Az aláírási jogosultság ellenőrzése érdekében benyújtandó az ajánlattevő, az alvállalkozó, illetőleg - ha ilyet az ajánlattevő az alkalmasság igazolásához igénybe vesz - az alkalmasság igazolásához kapacitást biztosító szervezet cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) aláírási címpéldányának (vagy a évi V. törvény 9. -a szerinti ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájának) egyszerű másolati példánya, akik aláírásukkal ellátták az ajánlatot (ajánlatban szereplő iratot). Amennyiben az ajánlatban szereplő valamely nyilatkozatot nem gazdasági társaság formájában működő gazdasági szereplő teszi, a természetes személy gazdasági szereplő vonatkozásában az ajánlathoz közjegyző által hitelesített aláírás-mintát szükséges csatolni. Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták alá, az általuk aláírt meghatalmazás egyszerű másolati példányát is csatolni kell az ajánlathoz. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását is. 3. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 4. Ajánlatkérő - a Kbt. 66. (2) bekezdése alapján - előírja a közbeszerzési dokumentumban megadott minta szerinti nyilatkozat megtételét az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 5. A Kbt. 66. (4) bekezdése szerint az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. 6. A Kbt. 66. (1) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatot a gazdasági szereplőnek a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania. 7. Az ajánlatban oldalszámokkal ellátott tartalomjegyzéket kell elhelyezni, amely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön, oldalanként növekedjen, Elegendő a szöveget vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. Az adatlapot (fedlapot) és hátlapot nem kell, de lehet számozni. 8. A Kbt. 66. (5) bekezdése szerint az ajánlathoz csatolni kell a dokumentációban megadott minta szerinti felolvasólapot, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. (4) bekezdés szerinti információkat. 9. A Kbt. 66. (6) bekezdése alapján az Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni: a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. A nyilatkozatot nemleges tartalommal is szükséges benyújtani. 10. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható.pdf file) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik. 11. Közös ajánlattétel esetén a Kbt ában foglaltak alapján csatolni kell a közös ajánlattevők nyilatkozatát, amelyben megjelölik maguk közül azt a képviselőt aki a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult (cégjegyzésre jogosult képviselő, aki a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet). A nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy közös ajánlattevők nyertességük esetén a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak. Az ajánlatban a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. 12. Az ajánlattevő(k)nek és az esetlegesen alkalmasságának igazolására igénybe vett szervezetnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely pénzügyi intézmény(ek)nél vezet számlát, illetve az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 12 hónapban szűnt-e meg számlája. Amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 12 hónapban szűnt meg az ajánlattevő(k)nek vagy az általa a felhívás III.1.2./P.1. pont szerinti alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezetnek számlája, úgy ezen pénzügyi intézménytől is szükséges nyilatkozatot csatolni a felhívás III.1.2./P.1. pont szerinti tartalommal. 13. Ajánlatkérő a Kbt (2) bekezdésre tekintettel felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 67. (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő Kbt. 69. szerinti felhívására köteles benyújtani.

114 14. A Kbt. 76. (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez az ajánlattevőnek ajánlatában be kell mutatnia azon szakembereinek képzettségét, gyakorlatát/tapasztalatát (hol, mikor (év/hó)) a szakember által aláírt szakmai önéletrajzzal, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. 15. Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére vonatkozóan sajátos, különösen szociális, környezetvédelmi, illetve az innovációt ösztönző feltételeket nem határoz meg a Kbt szerint. 16. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 17. A benyújtandó dokumentumok - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a Kbt. 47. (2) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújthatók. Eredeti vagy hiteles másolati példányban kell azon nyilatkozatokat benyújtani, amelyek közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgálnak (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat). 18. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatban - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat. 19. Az ajánlatban esetlegesen devizában feltüntetett értékek átváltásánál az árbevétel és mérlegadatok tekintetében az üzleti év, referenciák tekintetétében pedig a teljesítéssel érintett naptári év fordulónapját kell figyelembe venni. 20. A Kbt. 73. (5) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások figyelembe vételével az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell annak vonatkozásában, hogy az ajánlat megfelel azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. Az ajánlatkérő tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni: - Békés Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi Felügyelőség, 5600 Békéscsaba, Haán Lajos u. 3. Tel: 66/ , Fax: 66/ , - Békés Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi Felügyelőség, 5600 Békéscsaba, Haán Lajos u. 3. Tel: 66/ , Fax: 66/ , - Adózás: NAV Békés Megyei Adóigazgatósága: Békéscsabai központi ügyfélszolgálat 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 1., Tel.: 66/ , Fax: +66/ , Kék szám: A területileg illetékes regionális igazgatóságok elérhetősége a internet-címen található - Környezetvédelem: Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a. Tel.: , Fax: A területileg illetékes felügyelőségek elérhetősége a internet-címen található - Egészségvédelem: Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) Székhely: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf Tel.: , Fax: Zöld szám: , Honlap: A regionális és kistérségi intézetek elérhetősége a internet-címen található. - Fogyatékossággal élők esélyegyenlősége: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság, Székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 10., Telefonszám: , - Foglalkoztatáspolitika: Nemzetgazdasági Minisztérium, Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4., Postafiók címe: 1369 Budapest Pf.: 481., Telefax: , Ügyfélszolgálat telefonszám: , Ügyfélszolgálat - Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, Székhely: 1145 Budapest, Columbus u , Levelezési cím:1590 Budapest, Pf. 95, Tel.: , Fax: , Zöld szám: , Honlap: A területileg illetékes bányakapitányságok elérhetősége a internetcímen található. 21. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a közbeszerzési dokumentációban meghatározottak szerint az ajánlattevő által a felolvasólapon megadott árajánlatot alátámasztó árazott és cégszerűen aláírt költségvetést (szakmai ajánlatot). Az ajánlattevő a közbeszerzési dokumentáció részét képező EXCEL táblázatot köteles kitölteni és nyomtatott formában, dátummal, cégszerű aláírással ellátva, valamint CD/DVD adathordozón olvasható, de nem módosítható formátumban (*.pdf), és *.xls/*.xlsx (excel) formátumban is az ajánlatához csatolni. 22. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a bizalmas adatkezelésről. 23. A gazdasági szereplő a Kbt. 44. (1) bekezdés szerint az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a 72. szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. ] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége

115 szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat az ajánlatban elkülönített módon, az ajánlat legvégén vagy külön kötetben kell elhelyezni. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a Kbt. 44. (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően a Kbt. 44. (2)-(3) bekezdéseire is figyelemmel jelölhetik meg ajánlatuk üzleti titkot tartalmazó részét. Az ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy amennyiben nem elkülönített módon kerülnek benyújtásra az üzleti titkot képező, vagy azt tartalmazó iratok, azokat az ajánlatkérőnek nincs módjában üzleti titokként kezelni. 24. Ajánlatkérő az eljárásban a kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 56. (2) bekezdésében foglaltak szerint adja meg. Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a megfelelő ajánlattétel érdekében - a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az I.3. pontban megjelölt elektronikus levelezési címen. Az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást elektronikus úton ben küldi meg az ajánlattevőnek a Kbt ában foglaltaknak megfelelően. Az ajánlatkérő által kibocsátott kiegészítő tájékoztatások a közbeszerzési dokumentáció részévé válnak, az ajánlattevő köteles ajánlatát ezen információk figyelembe vételével elkészíteni és benyújtani. 25. Ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőktől felvilágosítást kér. A hiánypótlásra és felvilágosítás kérésre a Kbt ában foglaltak az irányadóak. 26. Az ajánlatot a Kbt. 68. (2) bekezdésében foglaltak értelmében írásban és zártan, 1 papír alapú példányban, valamint - a papír alapú példánnyal mindenben megegyező - elektronikus másolati példányban, elektronikus adathordozón kell benyújtani (CD/DVD, jelszó nélkül olvasható, de nem szerkeszthető *.pdf formátumban, valamint a szakmai ajánlatot *.xls/*.xlsx (excel) formátumban is mellékelje ajánlattevő) A nyomtatott, illetve elektronikusan benyújtott ajánlat nyomtatott, illetve elektronikus adathordozón szereplő tartalma közötti eltérés esetén ajánlatkérő a nyomtatott példányt veszi alapul. Az ajánlat papír alapú eredeti és elektronikus másolati példányát a biztonságos kezelés érdekében nem átlátszó csomagban/borítékban kell elhelyezni, lezárni és az ajánlati felhívásban megjelölt helyre eljuttatni. A borítékon/csomagon fel kell tüntetni: Földgázbeszerzés Tilos felbontani az ajánlattételi határidő lejártáig! Amennyiben a boríték/csomag nincsen lezárva és a fentieknek megfelelő jelölésekkel ellátva, az ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért, vagy idő előtti felbontásáért. Az ajánlatot az ajánlattételi határidő lejártáig kell benyújtani, az ajánlati felhívásban megadott címre. Amennyiben az ajánlattevő ajánlatát postai úton vagy futárszolgálat igénybe vételével nyújtja be, az ezzel járó kockázatot az ajánlattevő saját maga viseli (az ajánlattételi határidőt követő beérkezés, az ajánlatot tartalmazó boríték elvesztése, megsérülése, stb.). A Kbt. 73. (1) bekezdés a) pontjában foglaltak értelmében érvénytelen az ajánlat, ha azt az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be. Az ajánlatkérő csak azt az ajánlatot tekinti az előírt határidőre beérkezettnek, amelyek az ajánlattételi határidőig, az ajánlati felhívásban megadott helyszínre megérkezik. A Kbt. 68. (6) bekezdésében foglaltak értelmében a határidő után beérkezett ajánlat benyújtásáról az ajánlatkérő külön jegyzőkönyvet vesz fel, és azt az összes ajánlattevőnek (ideértve az elkésett ajánlattevőt is) megküldi. 27. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. (4) bekezdésében foglaltak értelmében nyilatkozik, hogy jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlattevők szerződés teljesítésére való - az eljárást megindító felhívás III.2.2) P/1) pontjában meghatározott gazdasági és pénzügyi, továbbá az eljárást megindító felhívás III.2.3) M/1-3 pontjában meghatározott műszaki, illetve szakmai - alkalmasságának feltételeit és igazolását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg, így ezen alkalmassági követelmények tekintetében a minősített ajánlattevőknek külön kell igazolniuk a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat. 28. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a földgázellátásról szóló évi XL. törvény 114. (1) bekezdésének e) pontja alapján a földgáz-kereskedelem engedélyköteles tevékenység. Az engedély meglétét az ajánlatkérő a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal nyilvántartásában ellenőrzi. 29. Az ajánlatok elkészítésével és benyújtásával, továbbá a közbeszerzési eljárásban való részvétellel összefüggésben felmerült valamennyi költség az ajánlattevőt terheli. A Kbt. és Ptk. alkalmazása: a közbeszerzési dokumentumokban a Kbt. rövidítés alatt a közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvény értendő. A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási rendeleteinek rendelkezései az irányadóak. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésre a Kbt.-ben foglalt eltérésekkel a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

116 VI.4) Az ajánlati felhívás megküldésének dátuma: (2016/04/29) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége szükség szerinti számban ismételje meg adott esetben ha az információ ismert súlyszám helyett fontosság is megadható súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

117

118 Földgázszükséglet július 1. 06:00-tól 2017 szeptember :00-ig terjedő "bővített" gázévre vonatkozóan - várható fogyasztás középértéke Felhasználási hely neve Pontos címe Fogyasztási Gázóra gyári hely azonosító POD azonosító száma Használati jogcím Fogyasztás jellege Szükséges földgáz mennyisége év adott hónapjaiban - előző évi Gázmérő Szükséges földgáz mennyisége év adott hónapjaiban - előző évi adatok alapján (m3) Összesen adatok alapján (m3) névleges telj. (m3) július augusztus szeptember október november december január február március április május június július augusztus szeptember m3/h Gyomaendrőd Város Önkormányzata - Kis Bálint Általános Iskola 5500 Gyomaendrőd Fő út 181.sz N (G25), (G4) tulajdon kommunális Gyomaendrőd Város Önkormányzata - Közművelődési- Közgyűjteményi és Túrisztikai Szolgáltató Intézmény Gyomaendrőd, Kossuth u N N (G16) (G6) tulajdon kommunális Gyomaendrőd Város Önkormányzata - Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 5500 Gyomaendrőd, Selyem út N S tulajdon kommunális Gyomaendrőd Város Önkormányzata - Kállai Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Gyomaendrőd, Kisréti utca N B tulajdon kommunális Gyomaendrőd Város Önkormányzata - Kis Bálint Általános Iskola 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja N K tulajdon kommunális Gyomaendrőd Város Önkormányzata - Kis Bálint Általános Iskola 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja N tulajdon kommunális Gyomaendrőd Város Önkormányzata - Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Óvoda és Diákotthon 5502 Gyomaendrőd, Népliget út Gyomaendrőd, Alkotmány út N X 39N M tulajdon kommunális tulajdon kommunális Gyomaendrőd Város Önkormányzata - Térségi Szociális Gondozási Központ Őszikék Idősek Otthona Gyomaendrőd Város Önkormányzata - Térségi Szociális Gondozási Központ Rózsakert Idősek Otthona Gyomaendrőd Város Önkormányzata - Térségi Szociális Gondozási Központ Őszi napsugár Idősek Otthona Gyomaendrőd Város Önkormányzata - Térségi Szociális Gondozási Központ, Központi konyha Gyomaendrőd Város Önkormányzata - Városi Egészségügyi Intézmény Összesen 5500, Gyomaendrőd, Mirhóháti út ,Gyomaendrő d, Blaha Lujza út , Gyomaendrőd, Mirhóháti út , Gyomaendrőd, Mirhóháti út Gyomaendrőd, Hősök útja N W 39N D 39N N I 39N J egyéb kommunális egyéb kommunális egyéb kommunális egyéb kommunális tulajdon kommunális Ell.: ,00 Gyomaendrőd, április Minimum menny. (80%): ,60 Maximum menny. (120%): ,40 Ell. (Minimum x 1,5): ,40 G-025 G-025 G-016 G

119 Eltérő fizetők Felhasználási hely neve Pontos címe Fogyasztási hely azonosító POD azonosító Gázóra gyári száma Számlázási cím: Gyomaendrőd Város Önkormányzata - Térségi Szociális Gondozási Központ Őszikék Idősek Otthona Gyomaendrőd Város Önkormányzata - Térségi Szociális Gondozási Központ Rózsakert Idősek Otthona Gyomaendrőd Város Önkormányzata - Térségi Szociális Gondozási Központ Őszi napsugár Idősek Otthona Gyomaendrőd Város Önkormányzata - Térségi Szociális Gondozási Központ, Központi konyha Gyomaendrőd Város Önkormányzata - Városi Egészségügyi Intézmény Összesen Gyomaendrőd, április 5500, Gyomaendrőd, Mirhóháti út N W ,Gyomaendrőd, Blaha Lujza út N D , Gyomaendrőd, Mirhóháti út N , Gyomaendrőd, Mirhóháti út N I Gyomaendrőd, Hősök útja N J Térségi Szociális Gondozási Központ 5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti u Városi Egészségügyi Intézmény 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.

120 KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS Összefoglaló tájékoztatás 19. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez A Kbt (1) bekezdés szerinti eljárások esetében. Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek az eljárás iránt. A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre. I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Gyomaendrőd Város Önkormányzata AK02737 (Meghatalmazott ajánlatkérő) Postai cím: Selyem út 124. Város: Gyomaendrőd Postai irányítószám: 5500 Ország: Magyar Hivatalos név: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal AK22071 Postai cím: Selyem út 124. Város: Gyomaendrőd Postai irányítószám: 5500 Ország: Magyar Hivatalos név: Városi Egészségügyi Intézmény AK20718 Postai cím: Hősök útja 57. Város: Gyomaendrőd Postai irányítószám: 5500 Ország: Magyar Hivatalos név: Közművelődési - Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény jogutódja Kállai Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola; AK22072 Postai cím: Kossuth út 9.. Város: Gyomaendrőd Postai irányítószám: 5500 Ország: Magyar Hivatalos név: Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya AK02 Postai cím: Mirhóháti u Város: Gyomaendrőd Postai irányítószám: 5500 Ország: Magyar I.2) Kommunikáció Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség: II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás Hivatalos név: Dr. Varga Imre ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó Postai cím: Kinizsi u. 13. Város/Község: Békéscsaba Postai irányítószám: 5600 Ország: HU Telefon: Fax: Internetcím (URL): II.1.1) A szerződés típusa: Árubeszerzés

121 II.1.2) A szerződés tárgya: Részekre bontás: Teljes ellátásról szóló Földgáz kereskedelmi egyedi szerződés bővített gázévre Gyomaendrőd Város Önkormányzata és Intézményei részére összesen gnm3/év (+50%) nagyságrendű, QL = 34,00 MJ/gnm3 (15 C-on) +/- 5 % névleges fűtőértékű, teljes ellátás alapú földgáz értékesítési szerződés keretében történő biztosítása, július CET szeptember CET terjedő időszakban. A szállítandó mennyiségtől Ajánlatkérő pozitív irányban 50 %-kal eltérhet. Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított. A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő megvizsgálta a részekre bontás lehetőségét, és nem talált olyan indokot, ami alapján a részajánlat tételének lehetősége fennállna. II.1.3) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [ ] vagy a teljesítés határideje: II.1.4) A teljesítés helye: Gyomaendrőd Város Önkormányzata - Kis Bálint Általános Iskola 5500 Gyomaendrőd,Fő út 181.; és Hősök útja 45; Gyomaendrőd Város Önkormányzata - Közművelődési - Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény jogutódja Kállai Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 5500 Gyomaendrőd Kossuth u. 9.; Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 5500 Gyomaendrőd Selyem út 124.; Gyomaendrőd Város Önkormányzata Kállai Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Gyomaendrőd, Kisréti u. 27..; Gyomaendrőd Város Önkormányzata Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Óvoda és Diákotthon 5500 Gyomaendrőd Népliget út 2.; Gyomaendrőd Város Önkormányzata Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Óvoda és Diákotthon 5500 Gyomaendrőd Alkotmány út 2-6., Gyomaendrőd Város Önkormányzata Térségi Szociális Gondozási Központ Őszikék Idősek Otthona valamint Központi Konyha 5500 Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5., Gyomaendrőd Város Önkormányzata - Térségi Szociális Gondozási Központ Rózsakert Idősek Otthona 5500 Gyomaendrőd Blaha L. u. 2-6., Gyomaendrőd Város Önkormányzata - Térségi Szociális Gondozási Központ Őszi Napsugár Idősek Otthona 5500 Gyomaendrőd Mirhóháti u. 8., Gyomaendrőd Város Önkormányzata - Városi Egészségügyi Intézmény 5500 Gyomaendrőd Hősök útja 57.NUTS-kód: HU332 III. szakasz: Jogi információ III.1) Részvételi feltételek III.1.1) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2 A szerződés a Kbt (11) bekezdése szerint fenntartott: Nem IV. szakasz: Eljárás IV.1) Adminisztratív információk IV.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje Dátum: (2016/04/28) Helyi idő: (14:00)

122 VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) További információk: - Fő CPV-kód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. (1)-(2) bekezdésében rögzített kizáró okok fennállnak. Az eljárásból kizárásra kerül, akivel szemben a hivatkozott kizáró okok valamelyike a közbeszerzési eljárás alatt merül fel. - A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: évi XL. törvény a földgázellátásról, évi LXXXVIII. törvény az energiaadóról, - 19/2009. (I. 30.) Kormányrendelet a földgázellátásról szóló évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról, - 265/2009. (XII. 1.) Kormányrendelet a földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet felhasználásáról, valamint a földgázellátási válsághelyzet esetén szükséges egyéb intézkedésekről, - 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelet a földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a nyújtott szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeiről. - A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: Nyertes ajánlattevő nem számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. A szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a Kbt (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti. A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. - Az érdeklődés jelzésére a Kbt a alkalmazandó. VI.1.1) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy érdeklődésüket az eljárás iránt az I.2) pontban megadott címen a IV.1.1) pontban meghatározott időpontig jelezzék. VI.1.2) További információk: 2 VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma: (2016/04/21) 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben

123 ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság április 20-i ülésére Tárgy: Építőanyag beszerzés ajánlati felhívás Készítette: Nyíri Szmolár Eszter Előterjesztő: Tisztelt Bizottság! Nagyné Perjési Anikó egyéni választókerületi önkormányzati képviselő 5. napirendi pont A évre tervezett közfoglalkoztatási program munkájához szükséges építőanyagok tekintetében a beszerzés becsült értéke meghaladja a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvényben meghatározott értékhatárt (nettó 8 M forintot), ezért a közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) alapján közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges. Javasolt a nemzeti rezsimben, a Kbt (1) bekezdése szerinti eljárás lefolytatása, miszerint ha az árubeszerzés vagy szolgáltatás becsült értéke nem éri el a tizennyolcmillió forintot, az ajánlatkérő - választása szerint - a közbeszerzési eljárást lefolytathatja a nyílt vagy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a 115 -ban foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával is. Az ajánlatkérő az eljárásban nem köteles alkalmassági követelményt előírni. Ugyanezen (2) bekezdése szerint az ajánlatkérő köteles biztosítani a versenyt, és az eljárást megindító felhívás közzététele helyett legalább négy - a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit az ajánlatkérő megítélése szerint teljesíteni képes - gazdasági szereplőnek egyidejűleg, közvetlenül írásban ajánlattételi felhívást küldeni. Az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők kiválasztásakor az egyenlő bánásmód elvének megfelelően és lehetőség szerint a mikro-, kis- vagy középvállalkozások részvételét biztosítva kell eljárni. A Közbeszerzési Csoport 119/2016. (II. 25.) Gye. Kt. határozattal létrehozott Bíráló bizottsággal együttműködve folyamatosan dolgozik az eljárás előkészítésén. Az előterjesztés készítésekor az ajánlati felhívás és dokumentumok szerkesztése folyik, annak véglegesítését, elfogadásra történő javaslatát a április 18-án ülésező Bíráló bizottság határozza meg, mely pótanyagként kerül megküldésre. Kérem a Tisztelt Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, a döntési javaslat jóváhagyására! Döntési javaslat " Építőanyag beszerzés ajánlati felhívás" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Közbeszerzés A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, névszerinti (nyílt) szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága jóváhagyja az "Építőanyag beszerzés" tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását és dokumentumait az előterjesztés melléklete szerint. A Bizottság egyben utasítja a Közbeszerzési Csoportot, hogy az alábbi gazdasági szereplők részére április 21-én az ajánlati felhívást és dokumentumokat küldje meg: Határidők, felelősök: Határidő: Felelős: Toldi Balázs Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter 42

124 ELŐTERJESZTÉS a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság április 20-i ülésére Tárgy: Építőanyag beszerzés ajánlati felhívás - PÓTANYAG Készítette: Nyíri-Szmolár Eszter Előterjesztő: Nagyné Perjési Anikó egyéni választókerületi önkormányzati képviselő Tisztelt Bizottság! Tárgyi közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását és műszaki dokumentumát a április 18-án ülésező Bíráló bizottság a mellékeltek szerint javasolja elfogadásra. Kérem a jelen pótanyaggal kiegészített előterjesztés megtárgyalását, a döntési javaslat jóváhagyását!

125 I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek A j á n l a t i f e l h í v á s A Közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvény 115. (1) bekezdése alapján Építőanyagok beszerzése Hivatalos név: Gyomaendrőd Város Önkormányzata Postai cím: Selyem út 124. Nemzeti azonosítószám: AK02737 Város: Gyomaendrőd NUTS-kód: HU332 Postai irányítószám: 5500 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Nyíri-Szmolár Eszter Telefon: Fax: Internetcím(ek) Az ajánlatkérő általános címe: (URL) A felhasználói oldal címe: (URL) I.2) Közös közbeszerzés Nem releváns I.3) Kommunikáció A közbeszerzési dokumentumokat Ajánlatkérő legalább négy - a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit az ajánlatkérő megítélése szerint teljesíteni képes - gazdasági szereplőnek egyidejűleg, közvetlenül írásban küldi meg. További információ a következő címen szerezhető be: Hivatalos név: Dr. Varga Imre ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó Postai cím: Kinizsi u. 13. Város/Község: Békéscsaba Postai irányítószám: 5600 Ország: HU Telefon: Fax: Internetcím (URL): Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre: Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. II. emelet Városüzemeltetési Osztály I.4) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű X Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 5. (2)-(3) bekezdés] Egyéb: Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás X Egyéb tevékenység: Önkormányzati feladatok II.1.1) Elnevezés: Építőanyagok beszerzése Hivatkozási szám: - II.1.2) Fő CPV-kód: Építőanyagok és kapcsolódó termékek II.1.3) A szerződés típusa: Árubeszerzés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: II.1.5) Becsült érték összesen nettó: Pénznem: HUF

126 1. rész: HUF 2. rész: HUF 3. rész: HUF 4. rész: HUF (ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) II.1.6) Részekre bontás Részajánlat tételére nincs lehetőség. Ajánlatok benyújthatók egy részre. II.2) A közbeszerzés ismertetése 1. rész II.2.1) Elnevezés: Építőanyagok beszerzése Sóder, cement II.2.2) CPV-kód(ok): Építőanyagok és kapcsolódó termékek II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU 332 A teljesítés helye: Gyomaendrőd II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 480 m3 sóder, q cement a műszaki táblázatban meghatározottak szerint. II.2.5) Értékelési szempontok. Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a legalacsonyabb ár szempontja alapján értékeli. Indoka: Ajánlatkérő igényeinek konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, azaz ajánlatkérő ismeri beszerzésének konkrét műszaki paramétereit olyan mértékben, hogy konkrét minőségi és műszaki követelményeket meg tudja határozni. Továbbá a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, figyelembe véve a programelemre adott támogatás mértékét. II.2.6) Becsült érték: - Érték ÁFA nélkül: Pénznem: HUF (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) II.2.7) A szerződés időtartama Időtartam: A szerződés meghosszabbítható: nem. II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével) A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): 4 II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem II.2.10) Opciókra vonatkozó információ Opciók: nem tartalmaz opciót. II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk: nem. II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem. II.3) A közbeszerzés ismertetése 2. rész II.3.1) Elnevezés: Építőanyagok beszerzése Betonelemek, zsalukövek II.3.2) CPV-kód(ok): Építőanyagok és kapcsolódó termékek II.3.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU 332 A teljesítés helye: Gyomaendrőd

127 II.3.4) A közbeszerzés mennyisége: Összesen db különfélő zsalukő és szegélykő a műszaki táblázatban meghatározottak szerint. II.3.5) Értékelési szempontok. Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a legalacsonyabb ár szempontja alapján értékeli. Indoka: Ajánlatkérő igényeinek konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, azaz ajánlatkérő ismeri beszerzésének konkrét műszaki paramétereit olyan mértékben, hogy konkrét minőségi és műszaki követelményeket meg tudja határozni. Továbbá a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, figyelembe véve a programelemre adott támogatás mértékét. II.3.6) Becsült érték: - Érték ÁFA nélkül: Pénznem: HUF (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) II.3.7) A szerződés időtartama Időtartam: A szerződés meghosszabbítható: nem. II.3.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével) A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): 4 II.3.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem II.3.10) Opciókra vonatkozó információ Opciók: nem tartalmaz opciót. II.3.11) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk: nem. II.3.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem. II.4) A közbeszerzés ismertetése 3. rész II.4.1) Elnevezés: Építőanyagok beszerzése Vasaáru II.4.2) CPV-kód(ok): Építőanyagok és kapcsolódó termékek II.4.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU 332 A teljesítés helye: Gyomaendrőd II.4.4) A közbeszerzés mennyisége: 30 szál betonacél és 200 fm vasanyag a műszaki táblázatban meghatározottak szerint. II.4.5) Értékelési szempontok. Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a legalacsonyabb ár szempontja alapján értékeli. Indoka: Ajánlatkérő igényeinek konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, azaz ajánlatkérő ismeri beszerzésének konkrét műszaki paramétereit olyan mértékben, hogy konkrét minőségi és műszaki követelményeket meg tudja határozni. Továbbá a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, figyelembe véve a programelemre adott támogatás mértékét. II.4.6) Becsült érték: - Érték ÁFA nélkül: Pénznem: HUF (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) II.4.7) A szerződés időtartama

128 Időtartam: A szerződés meghosszabbítható: nem. II.4.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével) A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): 4 II.4.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem II.4.10) Opciókra vonatkozó információ Opciók: nem tartalmaz opciót. II.4.11) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk: nem. II.4.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem. Projekt száma vagy hivatkozási száma: - II.4) A közbeszerzés ismertetése 4. rész II.4.1) Elnevezés: Építőanyagok beszerzése Faáru II.4.2) CPV-kód(ok): Építőanyagok és kapcsolódó termékek II.4.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU 332 A teljesítés helye: Gyomaendrőd II.4.4) A közbeszerzés mennyisége: 43 m3 faáru, 100 m2 trapézlemez, 4 db csiszolószalag a műszaki táblázatban meghatározottak szerint. II.4.5) Értékelési szempontok. Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a legalacsonyabb ár szempontja alapján értékeli. Indoka: Ajánlatkérő igényeinek konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, azaz ajánlatkérő ismeri beszerzésének konkrét műszaki paramétereit olyan mértékben, hogy konkrét minőségi és műszaki követelményeket meg tudja határozni. Továbbá a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, figyelembe véve a programelemre adott támogatás mértékét. II.4.6) Becsült érték: - Érték ÁFA nélkül: Pénznem: HUF (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) II.4.7) A szerződés időtartama Időtartam: A szerződés meghosszabbítható: nem. II.4.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével) A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): 4 II.4.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem II.4.10) Opciókra vonatkozó információ Opciók: nem tartalmaz opciót. II.4.11) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk: nem. II.4.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

129 A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem. Projekt száma vagy hivatkozási száma: - III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) Részvételi feltételek III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. (1) bekezdés a)-c), g)-k) és m) pontjában rögzített kizáró okok fennállnak. Az eljárásból kizárásra kerül, akivel szemben a hivatkozott kizáró okok valamelyike a közbeszerzési eljárás alatt merül fel. Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek a Kbt (2) bekezdés szerinti egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. (1) bekezdésének k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Alkr.) 8. i) pont ib) alpontja szerint kell dokumentumot benyújtania. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell továbbá a Kbt. 67. (4) bekezdése alapján, az Alkr. 17. (2) bekezdése szerint, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a fenti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. (1) bekezdés a)-c), g)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazható, azonban Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha ajánlattevő az Alkr. 7. szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás közvetlen megküldését követő keltezésű nyilatkozatok, igazolások benyújtását fogadja el. III.1.2) A szerződés biztosítékai: Késedelmi kötbér: Amennyiben az Ajánlattevőnek felróhatóan az egyedi megrendelésekben rögzített határidőt az Ajánlattevő elmulasztja, az Ajánlatkérő vele szemben kötbérigényt jogosult érvényesíteni. A késedelmi kötbér mértéke a nettó szerződéses ellenérték 0,3 %-a naponta. Késedelmi kötbér összegének felső határa a nettó szerződéses ellenérték 10 %-a. Meghiúsulási kötbér: ajánlattevő a szerződés ajánlattevőnek felróható okból történő meghiúsulása esetére a nettó szerződéses ellenérték 20%-nak megfelelő mértékű kötbér megfizetésére köteles, emellett Ajánlatkérő a szerződéstől indoklás nélkül egyoldalú nyilatkozattal meghiúsulás címén elállhat. A vállalkozói díj késedelmes megfizetése esetén a Ajánlatkérő a Polgári törvénykönyvről szóló évi V. törvény (továbbiakban Ptk.) 6:48. -ában meghatározott mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles. III.1.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Valamennyi rész esetében a szerződés végteljesítési határideje A részteljesítési határidőket és mennyiségeket Ajánlatkérő egyedi megrendelések útján határozza meg. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást forintban, a évi V. tv. (Ptk.) 6:130. (1) és (2) bekezdések szerint az adott megrendelések teljesítésekor, a teljesítésigazolás kiállítását követő 15 napon belül, részteljesítésenként fizeti meg, figyelemmel a Kbt ban foglaltakra. A kifizetésre az adózás rendjéről szóló évi XCII. Törvény 36/A. -ában foglaltak az irányadók. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint. Ajánlatkérő előleget nem fizet. III.1.4) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet: Ajánlatkérő nem írja elő és nem teszi lehetővé. III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek III.2.1) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: Nyertes ajánlattevő a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára

130 megismerhetővé teszi és a Kbt (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti. A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája: Kbt (2) bekezdése szerinti eljárás IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel: - IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 2016/05/02 Helyi idő: 14:00 IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja: Dátum: 2016/04/21 IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: magyar IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében) Az időtartam hónapban: [ ] vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei Dátum: 2016/05/02 Helyi idő: 14:00 Hely: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. I. em. Tárgyaló Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek lehetnek jelen. E személyek a bontáson a felolvasólapba betekinthetnek. VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem. VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról X A megrendelés elektronikus úton történik X A fizetés elektronikus úton történik VI.3) További információk: VI.3.1) Feltételes közbeszerzés: - VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében) Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött: nem. VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja: nem. VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. Az Alvállalkozói kifizetések esetén Ajánlatkérő a Kbt a szerint jár el. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szerződés teljesítése nem tartalmazhat közvetített kereskedelmet. A beszerzés csak ajánlatkérő és ajánlattevő között jöhet létre. VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése: igen. VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében: Mindösszesen nettó: Pénznem: HUF 1. rész: HUF 2. rész: HUF 3. rész: HUF 4. rész: HUF

131 VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ: - VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a legalacsonyabb ár szempontja alapján értékeli. Indoka: Ajánlatkérő igényeinek konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, azaz ajánlatkérő ismeri beszerzésének konkrét műszaki paramétereit olyan mértékben, hogy konkrét minőségi és műszaki követelményeket meg tudja határozni. Továbbá a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, figyelembe véve a programelemre adott támogatás mértékét. VI.3.9) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében) X Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. VI.3.12) További információk: 1. Ajánlattevőnek csatolnia kell az egységárak megadásával kitöltött műszaki-szakmai ajánlatát is. 2. Ajánlatkérő feltételként írja elő, hogy a leszállításra kerülő áruk minősége a műszaki táblázatban meghatározottaknak kell, hogy megfeleljen. 3. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban esetlegesen szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. (3) bekezdése alapján azzal egyenértékű terméket elfogad. Az egyenértékűséget kétség esetén az Ajánlattevőnek igazolnia kell. 4. Az ajánlati ár nem tartalmazza a megrendelt áru(k)nak helyszínre szállítását, Ajánlatkérő a szállítást maga végzi minden esetben! 5. Az ajánlatban lévő minden nyilatkozatot, illetőleg minden - az ajánlattevő, vagy alvállalkozó, vagy kapacitást biztosító szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén - joghatás kiváltására alkalmas módon alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személy(ek)nek, aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. (Amennyiben az aláírás minta közhiteles nyilvántartásban fellelhető, úgy azt az ajánlathoz nem szükséges csatolni!) Az aláírási jogosultság ellenőrzése érdekében benyújtandó az ajánlattevő, az alvállalkozó, illetőleg - ha ilyet az ajánlattevő az alkalmasság igazolásához igénybe vesz - az alkalmasság igazolásához kapacitást biztosító szervezet cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) aláírási címpéldányának (vagy a évi V. törvény 9. -a szerinti ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájának) egyszerű másolati példánya, akik aláírásukkal ellátták az ajánlatot (ajánlatban szereplő iratot). Amennyiben az ajánlatban szereplő valamely nyilatkozatot nem gazdasági társaság formájában működő gazdasági szereplő teszi, a természetes személy gazdasági szereplő vonatkozásában az ajánlathoz közjegyző által hitelesített aláírás-mintát szükséges csatolni. Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták alá, az általuk aláírt meghatalmazás egyszerű másolati példányát is csatolni kell az ajánlathoz. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását is. 6. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 7. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt dokumentum nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 47. (2) bekezdése alapján ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel. Az idegen nyelven benyújtott dokumentumok esetében ajánlatkérő a dokumentum magyar nyelvű fordításának tartalmát vizsgálja és tekinti irányadónak. 8. Ajánlatkérő - a Kbt. 66. (2) bekezdése alapján - előírja a közbeszerzési dokumentumban megadott minta szerinti nyilatkozat megtételét az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 9. A Kbt. 66. (4) bekezdése szerint az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. 10. A Kbt. 66. (1) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatot a gazdasági szereplőnek a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania. 11. Az ajánlatban oldalszámokkal ellátott tartalomjegyzéket kell elhelyezni, amely alapján az ajánlatban szereplő

132 dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön, oldalanként növekedjen, Elegendő a szöveget vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. Az adatlapot (fedlapot) és hátlapot nem kell, de lehet számozni. 12. A Kbt. 66. (5) bekezdése szerint az ajánlathoz csatolni kell a közbeszerzési dokumentumban megadott minta szerinti felolvasólapot, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. (4) bekezdés szerinti információkat. 13. A Kbt. 66. (6) bekezdése alapján az Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni: a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. A nyilatkozatot nemleges tartalommal is szükséges benyújtani. 14. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható.pdf file) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik. 15. Közös ajánlattétel esetén a Kbt ában foglaltak alapján csatolni kell a közös ajánlattevők nyilatkozatát, amelyben megjelölik maguk közül azt a képviselőt aki a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult (cégjegyzésre jogosult képviselő, aki a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet). A nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy közös ajánlattevők nyertességük esetén a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak. Az ajánlatban a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. 16. Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére vonatkozóan sajátos, különösen szociális, környezetvédelmi, illetve az innovációt ösztönző feltételeket nem határoz meg a Kbt szerint. 17. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 18. A benyújtandó dokumentumok - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a Kbt. 47. (2) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújthatók. Eredeti vagy hiteles másolati példányban kell azon nyilatkozatokat benyújtani, amelyek közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgálnak (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat). 19. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatban - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat. 20. Az ajánlatban esetlegesen devizában feltüntetett értékek átváltásánál az árbevétel és mérlegadatok tekintetében az üzleti év, referenciák tekintetétében pedig a teljesítéssel érintett naptári év fordulónapját kell figyelembe venni. 21. A Kbt. 73. (5) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások figyelembe vételével az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell annak vonatkozásában, hogy az ajánlat megfelel azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. Az ajánlatkérő tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni: - Békés Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi Felügyelőség, 5600 Békéscsaba, Haán Lajos u. 3. Tel: 66/ , Fax: 66/ , - Békés Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi Felügyelőség, 5600 Békéscsaba, Haán Lajos u. 3. Tel: 66/ , Fax: 66/ , - Adózás: NAV Békés Megyei Adóigazgatósága: Békéscsabai központi ügyfélszolgálat 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 1., Tel.: 66/ , Fax: +66/ , Kék szám: A területileg illetékes regionális igazgatóságok elérhetősége a internet-címen található - Környezetvédelem: Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a. Tel.: , Fax: A területileg illetékes felügyelőségek elérhetősége a internet-címen található - Egészségvédelem: Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) Székhely: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf Tel.: , Fax: Zöld szám: , Honlap: A regionális és kistérségi intézetek elérhetősége a internet-címen található. - Fogyatékossággal élők esélyegyenlősége: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság, Székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 10., Telefonszám: , - Foglalkoztatáspolitika: Nemzetgazdasági Minisztérium, Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4., Postafiók címe: 1369 Budapest Pf.: 481., Telefax: , Ügyfélszolgálat telefonszám: , Ügyfélszolgálat - Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, Székhely: 1145 Budapest, Columbus u , Levelezési cím:1590 Budapest, Pf. 95, Tel.: , Fax: , Zöld szám: , Honlap: A területileg illetékes bányakapitányságok elérhetősége a internetcímen található.

133 22. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a közbeszerzési dokumentációban meghatározottak szerint az ajánlattevő által a felolvasólapon megadott árajánlatot alátámasztó árazott és cégszerűen aláírt költségvetést (szakmai ajánlatot). Az ajánlattevő a közbeszerzési dokumentáció részét képező EXCEL táblázatot köteles kitölteni és nyomtatott formában, dátummal, cégszerű aláírással ellátva, valamint CD/DVD adathordozón olvasható, de nem módosítható formátumban (*.pdf), és *.xls/*.xlsx (excel) formátumban is az ajánlatához csatolni. 23. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a bizalmas adatkezelésről. 24. A gazdasági szereplő a Kbt. 44. (1) bekezdés szerint az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a 72. szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. ] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat az ajánlatban elkülönített módon, az ajánlat legvégén vagy külön kötetben kell elhelyezni. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a Kbt. 44. (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően a Kbt. 44. (2)-(3) bekezdéseire is figyelemmel jelölhetik meg ajánlatuk üzleti titkot tartalmazó részét. Az ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy amennyiben nem elkülönített módon kerülnek benyújtásra az üzleti titkot képező, vagy azt tartalmazó iratok, azokat az ajánlatkérőnek nincs módjában üzleti titokként kezelni. 25. Ajánlatkérő az eljárásban a kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 56. (2) bekezdésében foglaltak szerint adja meg. Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a megfelelő ajánlattétel érdekében - a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az I.3. pontban megjelölt elektronikus levelezési címen. Az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást elektronikus úton ben küldi meg az ajánlattevőnek a Kbt ában foglaltaknak megfelelően. Az ajánlatkérő által kibocsátott kiegészítő tájékoztatások a közbeszerzési dokumentum részévé válnak, az ajánlattevő köteles ajánlatát ezen információk figyelembe vételével elkészíteni és benyújtani. 26. Ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőktől felvilágosítást kér. A hiánypótlásra és felvilágosítás kérésre a Kbt ában foglaltak az irányadóak. 27. Az ajánlatot a Kbt. 68. (2) bekezdésében foglaltak értelmében írásban és zártan, 1 papír alapú példányban, valamint - a papír alapú példánnyal mindenben megegyező - elektronikus másolati példányban, elektronikus adathordozón kell benyújtani (CD/DVD, jelszó nélkül olvasható, de nem szerkeszthető *.pdf formátumban, valamint a szakmai ajánlatot *.xls/*.xlsx (excel) formátumban is mellékelje ajánlattevő) A nyomtatott, illetve elektronikusan benyújtott ajánlat nyomtatott, illetve elektronikus adathordozón szereplő tartalma közötti eltérés esetén ajánlatkérő a nyomtatott példányt veszi alapul. Az ajánlat papír alapú eredeti és elektronikus másolati példányát a biztonságos kezelés érdekében nem átlátszó csomagban/borítékban kell elhelyezni, lezárni és az ajánlati felhívásban megjelölt helyre eljuttatni. A borítékon/csomagon fel kell tüntetni: Építőanyagok beszerzése ~Rész megjelölése~ Tilos felbontani az ajánlattételi határidő lejártáig! Amennyiben a boríték/csomag nincsen lezárva és a fentieknek megfelelő jelölésekkel ellátva, az ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért, vagy idő előtti felbontásáért. Az ajánlatot az ajánlattételi határidő lejártáig kell benyújtani, az ajánlati felhívásban megadott címre. Amennyiben az ajánlattevő ajánlatát postai úton vagy futárszolgálat igénybe vételével nyújtja be, az ezzel járó kockázatot az ajánlattevő saját maga viseli (az ajánlattételi határidőt követő beérkezés, az ajánlatot tartalmazó boríték elvesztése, megsérülése, stb.). A Kbt. 73. (1) bekezdés a) pontjában foglaltak értelmében érvénytelen az ajánlat, ha azt az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be. Az ajánlatkérő csak azt az ajánlatot tekinti az előírt határidőre beérkezettnek, amelyek az ajánlattételi határidőig, az ajánlati felhívásban megadott helyszínre megérkezik. A Kbt. 68. (6) bekezdésében foglaltak értelmében a határidő után beérkezett ajánlat benyújtásáról az ajánlatkérő külön jegyzőkönyvet vesz fel, és azt az összes ajánlattevőnek (ideértve az elkésett ajánlattevőt is) megküldi. 28. Az ajánlatok elkészítésével és benyújtásával, továbbá a közbeszerzési eljárásban való részvétellel összefüggésben felmerült valamennyi költség az ajánlattevőt terheli. 29. A Kbt. és Ptk. alkalmazása: a közbeszerzési dokumentumokban a Kbt. rövidítés alatt a közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvény értendő. A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási rendeleteinek rendelkezései az irányadóak. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésre a Kbt.-ben foglalt eltérésekkel a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni VI.4) Az ajánlati felhívás megküldésének dátuma: 2016/04/21 Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

134 Építőanyag beszerzés 1. rész Sóder, cement - Összesítő Munka-program Anyag megnevezése Me. Menny. Ajánlatkérő által Ajánlatkérő által kód becsült nettó egységár becsült nettó érték Ajánlattevő által megajánlott nettó egységár Ajánlattevő ajánlata nettó összesen B sóder m ,00 Ft ,00 Ft 0,00 Ft B cement q ,00 Ft ,00 Ft 0,00 Ft BIO cement q ,00 Ft ,00 Ft 0,00 Ft BIO sóder m ,00 Ft ,00 Ft 0,00 Ft KÚ Sóder m ,00 Ft ,00 Ft 0,00 Ft KÚ cement q ,00 Ft ,00 Ft 0,00 Ft MG sóder m ,00 Ft ,00 Ft 0,00 Ft MG cement q ,00 Ft ,00 Ft 0,00 Ft Nettó mindösszesen (Felolvasó lapon ezt az értéket kell szerepeltetni!): ÁFA 27 %: Bruttó mindösszesen: 0,00 Ft 0,00 Ft 0,00 Ft B B BIO BIO KÚ KÚ MG MG sóder cement cement sóder sóder cement sóder cement Műszaki meghatározás: (THK 0-24) CEM II/B-M (S-LL) 42,5 N (25 kg/zsák) CEM II/B-M (S-LL) 42,5 N (25 kg/zsák) (THK 0-24) (THK 0-24) CEM II/B-M (S-LL) 42,5 N (25 kg/zsák) (THK 0-24) CEM II/B-M (S-LL) 42,5 N (25 kg/zsák) Kelt:. Cégszerű aláírás

135 Építőanyag beszerzés 2. rész Betonelemek, zsalukövek - Összesítő Munka-program Anyag megnevezése Me. Menny. Ajánlatkérő által Ajánlatkérő által Ajánlattevő által kód becsült nettó egységár becsült nettó érték megajánlott nettó egységár Ajánlattevő ajánlata nettó összesen B zsalukő20-as db ,00 Ft ,00 Ft 0,00 Ft B zsalukó25-ös db ,00 Ft ,00 Ft 0,00 Ft B zsalukó30-as db ,00 Ft ,00 Ft 0,00 Ft KÚ süllyesztett szegélykő db ,00 Ft ,00 Ft 0,00 Ft KÚ kiemelt szegélykő db ,00 Ft ,00 Ft 0,00 Ft KÚ járdaszegélykő 1m db ,00 Ft ,00 Ft 0,00 Ft KÚ k szegélykő db ,00 Ft ,00 Ft 0,00 Ft Nettó mindösszesen (Felolvasó lapon ezt az értéket kell szerepeltetni!): ÁFA 27 %: Bruttó mindösszesen: 0,00 Ft 0,00 Ft 0,00 Ft B B B KÚ zsalukő20-as zsalukó25-ös zsalukó30-as süllyesztett szegélykő Műszaki meghatározás: Zsalukő ZST 20; Méret : 20 x 50 x 23 cm (8,5db/m2) 19kg/db, 60 db/raklap Zsalukő ZST 25; Méret : 25 x 50 x 23 cm (8,5db/m2) 21kg/db 40 db/raklap Zsalukő ZST 30; Méret: 30*50*23 cm (8,5 db/m2) USS 40KN sűllyesztett útszegély (40*15*20) 2,5 db/fm KÚ KÚ KÚ kiemelt szegélykő járdaszegélykő 1m k szegélykő US 25KN kiemelt szegélykő (25*15*30) 4db/fm JS 20 járdaszegély USK 25KN K-szegélykő (25*25*15) 4db/fm Kelt:. Cégszerű aláírás

136 Építőanyag beszerzés 3. rész Vasáru - Összesítő Munka-program Anyag megnevezése Me. Menny. Ajánlatkérő által Ajánlatkérő által kód becsült nettó egységár becsült nettó érték Ajánlattevő által megajánlott nettó egységár Ajánlattevő ajánlata nettó összesen B betonacél szál ,00 Ft ,00 Ft 0,00 Ft BIO vasanyag 40x40x2 fm ,00 Ft ,00 Ft 0,00 Ft BIO vasanyag 40x20x2 fm ,00 Ft ,00 Ft 0,00 Ft Nettó mindösszesen (Felolvasó lapon ezt az értéket kell szerepeltetni!): ÁFA 27 %: Bruttó mindösszesen: 0,00 Ft 0,00 Ft 0,00 Ft B BIO BIO betonacél vasanyag 40x40x2 vasanyag 40x20x2 Műszaki meghatározás: Bordás betonacélok (betonvasak) 10 mm-es átmérőben, 6 m szál fém, normál, 2,45 kg/fm fém, normál, 1,8 kg/fm Kelt:. Cégszerű aláírás

137 Építőanyag beszerzés 4. rész Faáru - Összesítő Munka-program Anyag megnevezése Me. Menny. Ajánlatkérő által Ajánlatkérő által kód becsült nettó egységár becsült nettó érték Ajánlattevő által megajánlott nettó egységár Ajánlattevő ajánlata nettó összesen BIO deszka m ,00 Ft ,00 Ft 0,00 Ft BIO palló m ,00 Ft ,00 Ft 0,00 Ft BIO trapézlemez m ,00 Ft ,00 Ft 0,00 Ft H deszka m ,00 Ft ,00 Ft 0,00 Ft H palló m ,00 Ft ,00 Ft 0,00 Ft H gerenda m ,00 Ft ,00 Ft 0,00 Ft H csiszolószalag 6800mm db ,00 Ft ,00 Ft 0,00 Ft Nettó mindösszesen (Felolvasó lapon ezt az értéket kell szerepeltetni!): ÁFA 27 %: Bruttó mindösszesen: 0,00 Ft 0,00 Ft 0,00 Ft BIO BIO BIO H H H H deszka palló trapézlemez deszka palló gerenda csiszolószalag 6800mm Műszaki meghatározás: lucfenyő, normal, (2,5*15*400) cm-es szál lucfenyő, normal, (5*15*400) cm-es szál 0.5 mm vastag fém színes trapézlemez lucfenyő, normal, (2,5*15*400) cm-es szál lucfenyő, normal, (2,5*5*400) cm-es szál lucfenyő, normál, (15*15*400) cm-es szál STARCKE csiszolószalag 150*6800 szemcsézett 40, cikkszám: Kelt:. Cégszerű aláírás

138 ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság április 20-i ülésére Tárgy: Gépjárművek, célgépek beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás eredménye Készítette: Nyíri Szmolár Eszter Előterjesztő: Tisztelt Bizottság! Nagyné Perjési Anikó egyéni választókerületi önkormányzati képviselő 6. napirendi pont április 4-én a Gépjárművek, célgépek beszerzése 2016." tárgyú, a Közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 115. (1) bekezdése alapján indított eljárás ajánlattételi határideje lejárt. Ugyanezen (2) bekezdése szerint a verseny biztosítása érdekében négy - a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit az ajánlatkérő megítélése szerint teljesíteni képes - gazdasági szereplőnek egyidejűleg, közvetlenül és írásban történt az ajánlattételi felhívás megküldése. Az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők kiválasztásakor az egyenlő bánásmód elvének megfelelően (és lehetőség szerint) a mikro-, kis- vagy középvállalkozások részvételét biztosítva jártunk el. Az ajánlattételre felhívott négy gazdasági szereplő közül ketten nyújtottak be ajánlatot: 1. Ajánlattevő adatai: Ajánlattevő neve: PROMACHT Kereskedelmi és Szolgáltató BT. Ajánlattevő székhelye: 6000 Kecskemét, Nyíri u. 44/J. Fszt. 4. Értékelésre kerülő ajánlati elem: Ajánlati ár: Egyösszegű nettó ajánlati ár: 2. Ajánlattevő adatai: Ajánlattevő neve: Ft Tizenhárommillió-hatvanezer forint Umwelt Környezetvédelmi Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Iroda Kft. Közös ajánlattétel esetén: Közös ajánlattevők vezetőjének neve: Székhelye/címe: Umwelt Környezetvédelmi Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Iroda Kft. Telefonszáma: 0620/ Faxszáma: 0662/ címe: Közös ajánlattevő tag neve: Mix-Quiz Kft. Székhelye/címe: 4150 Püspökladány, Vörösmarty u. 11. Telefonszáma: 0620/ Faxszáma: - címe: Értékelésre kerülő ajánlati elem: Egyösszegű nettó ajánlati ár: ,- Ft azaz tizenegymillió-ötszáznegyvennégyezer-egyszáz forint Az Ajánlati felhívás több pontjában is hivatkoztunk a rendelkezésre álló anyagi fedezetre, illetve a felhívás VI.3.6) pontjában kikötésre került: Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében: Mindösszesen nettó ,00 Ft". E kitételt az első ajánlattevő figyelmen kívül hagyta, emiatt ajánlata érvénytelennek bizonyul, továbbiakban a Bíráló bizottság nem vizsgálja. A Bíráló bizottság a Közbeszerzési Csoporttal együttműködve megvizsgálta a második ajánlattevő ajánlatát, és a Kbt a alapján további igazolások benyújtására lett felkérve, melynek beérkezési határideje Ezen a napon tartja bírálatát a Bíráló bizottság, melynek eredménye utólagosan kerül előterjesztésre a Pénzügyi Bizottsági ülésre. A Bizottságnak azt is szükséges figyelembe vennie döntésének meghozatala során, hogy a Közmunka programok 43

139 támogatási pályázatában megkért és Önkormányzatunk számára már megítélt összegekkel forintra pontosan kell elszámolni. Ez azt jelenti, hogy a versenyeztetés során a rendelkezésre álló anyagi fedezetet meghaladó ajánlatokat nincs módunkba figyelembe venni többlet támogatás, ill. többlet forrás hiánya miatt illetve a meghatározott ár alatti ajánlat esetén a fennmaradó összeget vissza kell fizetni a támogató felé. Kérem fentiek szíves tudomásul vételét! 1. döntési javaslat " Gépjárművek, célgépek beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás eredménye" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Közbeszerzés A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, névszerinti (nyílt) szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága Gépjárművek, célgépek beszerzése 2016." tárgyú közbeszerzési eljárást eredményesnek/eredménytelennek nyilvánítja. Határidők, felelősök: Határidő: Felelős: Toldi Balázs Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter 2. döntési javaslat " Gépjárművek, célgépek beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás nyertese" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Közbeszerzés A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, névszerinti (nyílt) szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága a Gépjárművek, célgépek beszerzése 2016." tárgyú közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének a.. ajánlattevőt hirdeti ki. Határidők, felelősök: Határidő: Felelős: Toldi Balázs Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter 44

140 ELŐTERJESZTÉS a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság április 20-i ülésére Tárgy: Gépjárművek, célgépek beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás eredménye- PÓTANYAG Készítette: Nyíri-Szmolár Eszter Előterjesztő: Nagyné Perjési Anikó egyéni választókerületi önkormányzati képviselő Tisztelt Bizottság! A Gépjárművek, célgépek beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásra beérkezett ajánlatok bírálatát április 18-án tartotta a Bíráló Bizottság. Az ajánlattételre felhívott négy gazdasági szereplő közül ketten tettek ajánlatot. A két ajánlatot a Bíráló bizottság megvizsgálta, és a közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 69. (2) bekezdése alapján megállapította, hogy PROMACHT Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (6000 Kecskemét, Nyíri u. 44/J. fszt. 4.) ajánlattevő ajánlata érvénytelen az alábbi okok miatt. Tekintettel a beszerzés sajátosságára (közfoglalkoztatással kapcsolatos program, pályázati finanszírozás) Ajánlatkérő az Ajánlati felhívás VI.3.6) pontjában kikötötte az ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeget ár vagy költség esetében mindösszesen nettó ,00 Ft értékben. Nevezett Ajánlattevő ajánlata a megjelölt értéket meghaladta (nettó Ft). Fentiek figyelembe vételével, a Kbt. 69. (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő megállapította, hogy nevezett Ajánlattevő ajánlata érvénytelen, mert a Kbt. 73. (1) e) pontja szerint egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit. Ajánlatkérő az ajánlat érvénytelenségről szóló tájékoztatását követően további bírálati cselekményeket nem végez nevezett ajánlattevő esetében. A szakmai és műszaki értékelést, bírálatot a Bíráló bizottság elvégezte az Umwelt Környezetvédelmi Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Iroda Kft. Mix-Quiz Kft. közös ajánlattevők esetében, melynek eredményét a Bíráló bizottság elnöke a döntési javaslatában foglalta össze az alábbiak szerint: Gépjárművek, célgépek beszerzése Bíráló Bizottság döntési javaslata A Bíráló Bizottság javasolja a Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának, hogy állapítsa meg: 1. döntési javaslat: A Kbt (2) bekezdése alapján, március 24-én ajánlati felhívás megküldésével indított Gépjárművek, célgépek beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményes. 2. döntési javaslat: A Gépjárművek, célgépek beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás nyertese a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást nyújtó, érvényes ajánlatot tevő UMWELT Környezetvédelmi Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Iroda Kft. Mix-Quiz Kft. Közös ajánlattevők (6724 Szeged, Rókus krt. 90. / 4150 Püspökladány, Vörösmarty u. 11.). Kérem az előterjesztés pótanyaggal kiegészítve történő tárgyalását, a döntés meghozatalát!

141 ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság április 20-i ülésére 7. napirendi pont Tárgy: Templom zugi 7701/4 hrsz-ú ingatlan értékesítése nyílt eljárás keretében Készítette: Csényi István Előterjesztő: Toldi Balázs polgármester Véleményező bizottság: Tisztelt Képviselő testület! Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Roszik Ivett Kitti (Gyomaendrőd, Bajcsy u. 78. szám) a gyomaendrődi ingatlan-nyilvántartásban felvett 7701/4 hrsz.- ú kivett, lakóház, udvar megnevezésű ingatlan 180/3062-ed résztulajdonosa meg kívánja vásárolni Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2882/3062 tulajdoni hányad részét. Az ingatlan résztulajdona az állami vállatok privatizációja során került bejegyzésre az önkormányzat javára az évi LV. törvény alapján. Az ingatlan fennmaradó 180/3062 tulajdoni hányadát a Magyar Befektetési Fejlesztési Bank Rt. szerzete meg. A bank a tulajdonrészét a Csabai Konzerv, Élelmiszer-Feldolgozóipari Kft-be apportálta. Az átalakulással létrejött Csabai Konzervgyár Rt. az ingatlanhányadot évben értékesítette Roszik János részére. Az adásvételi szerződésben az eladó egyértelműen kijelentette, hogy az adásvétel időpontjában az ingatlanon található felépítmény a Csabai Konzervgyár Rt. saját beruházásban épült a tulajdonostárs hozzájárulásával. Az adásvételi szerződés tartalmazza továbbá, hogy az ingatlanhányad megszerzésével a vevő az ingatlanon lévő felépítmény használatára szerez kizárólagos jogot. Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint társtulajdonos lemondott a felépítmény tekintetében az elővásárlási jogáról. Ezt követően az ingatlan 180/3062 tulajdoni hányada évben Roszik Ivett Kitti tulajdonába került. Az ügyben jogi állásfoglalást kértünk Dr. Varga Imre ügyvédtől a 7701/4 hrsz-ú ingatlan tulajdonosi szerkezetéről, amely az előterjesztés mellékletét képezi. A jogi állásfoglalás kifejti az ingatlan tulajdonjogának változásait. Az állásfoglalás megállapítja, hogy a tulajdonostársak között nem volt vitás a felépítmény tulajdonosának személye annak ellenére, hogy az ingatlannyilvántartásban a felépítmény külön tulajdonként nem került feltüntetésre. Az állásfoglalás megállapítja, hogy az önkormányzat a 7701/4 hrsz.-ú ingatlan földterülete 2882/3062 tulajdoni hányadának tulajdonosa, ennek megfelelően kizárólag annak értékesítésére jogosult. Összegzésképpen Gyomaendrőd Város Önkormányzata a telek területéből a 2882/3062 tulajdoni részét tudja értékesíteni. A polgári jog [2013. évi V. törvény 5:81. (1)] alapján az ingatlan tulajdonosait egymással szemben elővásárlási jog illeti meg. Az önkormányzati kataszterben a 7701/4 hrsz.-ú ingatlan 2882/3062 tulajdoni rész a forgalomképes üzleti vagyon kategóriájába tartozik. Amennyiben a Képviselő-testület az értékesítés mellett dönt, akkor az előterjesztéshez mellékelt értékbecslés alapján induló árat ,- Ft összegben javaslom meghatározni. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003.(VI.5.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: vagyonrendelet) 9. (1) bekezdés b) pontja alapján az önkormányzati vagyon elidegenítése Ft forgalmi értéket meghaladóan kizárólag nyilvános versenytárgyalás útján a legjobb ajánlatot tevő részére történhet. Az ingatlan tulajdonjogát a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. tv. 3. (1) pontjában meghatározott átlátható szervezet, természetes személy, illetve több társaság vagy természetes személy együttesen szerezheti meg. Az ügyben a vagyonrendelet 20. (1) bekezdés alapján a Képviselő testület jogosult dönteni. Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását. Döntéshozói vélemények Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 45

142 1. döntési javaslat "Az önkormányzat tulajdoni hányadának értékesítése" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Gyomaendrőd, Templom zugban lévő 7701/4 hrsz.-ú ingatlan földterülete 2882/3062-ed tulajdoni hányadának értékesítésre egy fordulós nyílt pályázatot hirdet az alábbi kiírás alapján. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124 PÁLYÁZATI KIÍRÁS Gyomaendrőd, Templom zugban lévő 7701/4 hrsz.-ú ingatlan földterület 2882/3062-ed tulajdoni hányadának egy fordulós nyilvános értékesítésre I. Pályázati Felhívást kiíró megnevezése és székhelye: Gyomaendrőd Város Önkormányzata cím: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. telefon: / képviseli: Toldi Balázs polgármester II. A pályázati eljárásban részt vehet: 1. Természetes személy, 2. Azon, a cégnyilvántartásba bejegyzett jogi személy, amely a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. tv. 3. (1) pontjában meghatározott átlátható szervezet, 3. Több társaság vagy természetes személy együttesen, amely a hatályos magyar jogszabályok értelmében ingatlan tulajdonjogát megszerezheti. Magánszemélyek a személyi okmányaikkal igazolhatják magukat. Cégek esetében az aláírásra jogosult, vagy érvényes meghatalmazással rendelkező vehet részt a versenytárgyaláson. Az aláírási címpéldány eredeti példányát, a 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot, aláírási címpéldányt és a cégszerűen aláírt átláthatósági nyilatkozatot, melyet az eredeti okirat bemutatásával a versenytárgyaláson kell igazolni. A versenytárgyaláson kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást, akinek a nevére az előleg letétbe helyezésre került. III. Bruttó induló ár: ,- Ft. IV. Az ingatlan leírása: Helyrajzi Az ingatlan főbb adati, jellemzői, egyéb megjegyzés szám Gyomaendrőd, Templom-zug, üdülő övezet. Megjelölése kivett, lakóház, udvar. Az ingatlan földterülete 3062 m 2, amelyből 2882/3062-ed rész az önkormányzat tulajdona. 7701/4 Az ingatlanon lévő lakóház épület teljes egészében a 180/3062-ed tulajdonostárs tulajdonát képezi. hrsz. Az ingatlan-nyilvántartásban a felépítmény külön tulajdonként nem került feltüntetésre. Gyomaendrőd Város Önkormányzata kizárólag a földterület 2882/3062-ed tulajdoni hányadának értékesítésére jogosult. A földterület 180/3062-ed tulajdonostársat elővásárlási jog illeti meg. V. Elővásárlási jog kikötése Gyomaendrőd Város Önkormányzata elővásárlási jogot köt ki arra, az esetre, amennyiben a nyertes pályázó, majd tulajdonos a későbbiekben értékesíteni kívánja az ingatlant. Az elővásárlási jog ténye bejegyeztetésre kerül a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban. az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozat kiadására rendelkezésére álló idő 30 nap. VI. A szabályozási terv előírásai. Az ingatlanok vízpartiak, üdülő övezetben vannak. A város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet alapján az ingatlanokra az Üh" jelű építési övezet előírásai vonatkoznak. VII. A pályázat benyújtásának módja 1. Helye: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal, Városüzemeltetési Osztály (Gyomaendrőd, Selyem út 124.) 46

143 2. Módja: Az ajánlattevők ajánlataikat zárt borítékban legalább 2 példányban aláírva, postai úton, személyesen vagy meghatalmazott útján nyújthatják be. Az ajánlat 1 példányát minden oldalon aláírva, "eredeti" megjelöléssel kell ellátni. A borítékon fel kell tüntetni Templom zugban lévő 7701/4 hrsz.-ú ingatlan telekrész értékesítése" szöveget. 3 Ideje: május óra. VIII. Pályázati biztosíték 1. A meghirdetett ingatlanra az induló ár 10 %-át kitevő ,- Ft pályázati biztosíték utalását el kell indítani az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett számlára, és annak bizonylat másolatát az ajánlatához kell csatolni. 2. A pályázati eljárás során azon ajánlattevők, akik nem nyertek, azoknak a befizetett előleg visszautalásra kerül, az eredmény megállapítását követő 3 napon belül. A nyertes ajánlattevő döntése alapján szintén kérheti az előleg visszautalását, vagy annak beszámítását a vételárba. 3. Nem jár vissza a biztosíték, ha a pályázati kiírás szerint az a megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át, továbbá akkor sem, ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt ajánlatát visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható vagy az ő érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg. IX. Ajánlati kötöttség, az eltérés joga 1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata az ajánlatát 30 napig tartja. Az ajánlattevő ajánlati kötöttsége a felhívásban megjelölt ajánlattétel beadási határidő lejártával kezdődik. Az ajánlattevő ajánlatát e határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja. Az ajánlattevő az ajánlatához a versenyeztetési eljárás nyertese megállapításának időpontjától számított 30 napig kötve van. 2. Az ajánlattevő, a benyújtásra nyitva álló határidő lejártáig az ajánlatát bármikor visszavonhatja. X. Pályázati ajánlat A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát: 1. a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására, 2.a vételár összegére, 3.az ajánlati kötöttségre vonatkozóan, 4. a Gyomaendrőd Város Önkormányzatát megillető elővásárlási jog elfogadására. XI. A pályázati anyagok beérkezése, felbontása A határidőben beérkezett pályázatok felbontásán a Városüzemeltetési Osztály kijelölt tagjai vesznek részt. XII. Az ajánlatok bontásának helye, és időpontja 1. Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme (Gyomaendrőd, Selyem út 124.), május óra. 2. Ajánlatkérő a pályázati kiírásban szereplő feltételek szerint értékeli ajánlattevők ajánlatát. Az ajánlat akkor tekinthető érvényesnek, ha úgy az ajánlat, mint az ajánlattevő a fentiekben leírt követelményeknek megfelel és az ajánlattevő az ajánlatához csatolta az előírt mellékleteket, illetve elfogadó nyilatkozatában a pályázat feltételeinek elfogadásáról nyilatkozott. XIII. Pályázatok értékelése, elbírálása 1. A pályázatokat Gyomaendrőd Város Képviselő testülete bírálja el. A pályázat nyertese az, akit Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő - testülete döntése alapján a kiírásban foglalt szempontok és az önkormányzat tulajdonosi érdekeinek összességében a legmegfelelőbb ajánlatot tette. Az induló árnál alacsonyabb ajánlatot nem lehet tenni. 2. A pályázati eljárás a beérkezett érvényes pályázatok ismeretében Gyomaendrőd Város Képviselő testülete a soron következő ülésén hozza meg a döntését. 3. Gyomaendrőd Város Önkormányzata fenntartja azon jogát, hogy pályázatok ismeretében akár indokolás nélkül is az eljárást eredménytelennek minősítse. XIV. Szerződéskötés feltételei 1. A pályázat nyertese az értesítést követően 15 napon belül szerződést köt. 2. Vételár megfizetése: Vevőnek a vételárat legkésőbb a szerződéskötéssel egyidejűleg kell megfizetnie. 3. Az adásvételi szerződés elkészítése, az ügyvédi költség, valamint a földhivatali eljárás díjai a vevőt terhelik. 4. A polgári jog [ évi V. törvény 5:81. (1) bekezdés ] alapján a 7701/4 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosait egymással szemben elővásárlási jog illeti meg. A nyertes ajánlattevővel aláírásra kerülő szerződéskötéstől számított 15 napon belül az elővásárlásra jogosult elővásárlási jogának gyakorlásáról írásban nyilatkozhat. 5. A nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 14. -a alapján, a jogszabályi feltételek fennállása esetén (az ingatlan vételára eléri a jogszabályban meghatározott értéket), a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Ezen jogosultság az államot osztott tulajdon esetén az épület tulajdonosának a földre, illetve a föld tulajdonosának az épületre fennálló elővásárlási jogát megelőzően illeti meg. 6. Ha a pályázat nyertesével a szerződés megkötése a szerződéskötésre nyitva álló határidőben meghiúsul, vagy a szerződés aláírása után a nyertes pályázó a szerződést nem vagy nem szerződésszerűen teljesíti és ezért a kiíró a szerződéstől eláll, vagy felmondja azt, úgy a kiíró jogosult a soron következő pályázóval azonos feltételek 47

144 mellett szerződést kötni, vagy új pályázatot kiírni. 7. A nyertes pályázó helyébe lépő pályázóval csak akkor köthető szerződés, ha a) a pályázati kiírás erre lehetőséget adott, továbbá b) a pályázat eredményének közlésekor a 2. és 3. helyre rangsorolt ajánlattevőt erről külön értesítették, továbbá c) a szerződésnek a kiíró által történő a 6. pontban foglalt okok miatti felmondása vagy attól történő elállása esetén a szerződéskötéstől számított 6 hónap még nem telt el. XV. Egyéb információk 1. A pályázat eredménye az elbírálást követően 7 munkanapon belül írásban kerül közölésre, valamennyi ajánlattevővel. 2. A pályázat felhívás megjelenik: a Gyomaendrőd Város honlapján ( illetve a Gyomaendrődi Hírmondó írott sajtóban. 3. Az ingatlannal kapcsolatos felvilágosítást a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztályán lehet kérni munkanapokon 8 00 és között. Az ingatlan a helyszínen előre egyeztetett időpontban megtekinthető. Gyomaendrőd Város Képviselő testülete Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 2. döntési javaslat "A tulajdonhányad értékesítésének elutasítása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Gyomaendrőd, Templom zugban lévő 7701/4 hrsz.-ú ingatlan földterülete 2882/3062-ed tulajdoni hányadát nem kívánja értékesíteni. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 48

145

146

147 INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉSI SZAKVÉLEMÉNY A Gyomaendrőd, Templom zug 7701/4 hrsz.-ú ingatlan 2882/3062-ed tulajdoni hányad becsült forgalmi értékének megállapításáról Készült: március 9. Készítette: Csényi István Ingatlanforgalmi szakértő Törzslap száma: 72/07/1999

148 2 I. ÉRTÉKLAP A Gyomaendrőd, Templom zug 7701/ 4 hrsz.-ú ingatlan földterület 2882/3062-ed tulajdoni hányad becsült forgalmi értéke Ft, azaz: Négymillió-hatszázezer Ft. Az értékmeghatározás részletezését a szakvélemény tartalmazza. A fenti, reálisan becsült piaci alapú forgalmi érték kiindulásként szolgál bármely vagyonérték megállapításához. Az értékbecslés jelen időszakra vonatkozik. Későbbi felhasználás esetén az új érték nem számítható az inflációs rátával növelt összeggel, az értékbecslést ez esetben aktualizálni kell. Gyomaendrőd, március 9.

149 3 I. Előzmények, helyszíni szemle II. AZ INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKE Gyomaendrőd Város Polgármestere ( 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. szám ) megbízást adott arra, hogy a Gyomaendrőd, Templom - zug 7701/4 hrsz.-ú ingatlan földterület 2882/3062-ed tulajdoni hányad becsült forgalmi értékéről készítsek ingatlanforgalmi szakértői véleményt. Az értékbecslés célja: a telekrész értékesítése előtt a becsült forgalmi érték meghatározása. A területek hasznosítása Képviselő - testületi hatáskörben hozott döntés alapján történik. Az ingatlant helyszíni szemrevételezés útján a TEGOVOFA irányelveit figyelembe véve értékeltem. Vizsgáltam az ingatlanok elhelyezkedését, megközelíthetőségét, környezetét. A becsült értéket piaci összehasonlító adatok alapján határoztam meg. Az önkormányzati kataszterben a 7701/4 hrsz.-ú ingatlan földterület 2882/3062-ed tulajdoni hányada az ingatlan az üzleti kategóriájába tartozik, amely forgalomképes. II. Az ingatlan leírása Az ingatlanok nyilvántartási adatai Az ingatlan elhelyezkedése: Gyomaendrőd, belterület Templom - zug Helyrajzi szám: 7701/4 Tulajdoni hányad: 1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2882/3062-ed, 2. Roszik Ivett Kitti 180/3062-ed. Jellege: Kivett Terület nagysága: 3062 m2 Művelési ága: lakóház, udvar Bejegyzett jogok, terhek: Az önkormányzati tulajdonrész Tehermentes Az ingatlan üdülő övezetben található a Pájer Kemping után. Megközelítésük földúton. A közművek közül a telekre áram van bekötve Az ingatlan résztulajdona az állami vállatok privatizációja során került bejegyzésre az önkormányzat javára az évi LV. törvény alapján. Az ingatlan fennmaradó 180/3062 tulajdoni hányadát a Magyar Befektetési Fejlesztési Bank Rt. szerzete meg. A bank a tulajdonrészét a Csabai Konzerv, Élelmiszer-Feldolgozóipari Kft-be apportálta. Az átalakulással létrejött Csabai Konzervgyár Rt. az ingatlanhányadot évben értékesítette Roszik János részére. Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint társtulajdonos lemondott a felépítmény tekintetében az elővásárlási jogáról. Ezt követően az ingatlan 180/3062 tulajdoni hányada évben Roszik Ivett Kitti tulajdonába került. A rendelkezésre álló iratok alapján megállapítható, hogy a felépítmény tulajdonosa Roszik Ivett Kitti, annak ellenére, hogy az ingatlan-nyilvántartásban a felépítmény külön tulajdonként nem került feltüntetésre.

150 4 Összegzésképpen Gyomaendrőd Város Önkormányzata a telek területéből a 2882/3062 tulajdoni részét tudja értékesíteni. A polgári jog [2013. évi V. törvény 5:81. (1)] alapján az ingatlan tulajdonosait egymással szemben elővásárlási jog illeti meg. Az önkormányzati kataszterben a 7701/4 hrsz.-ú ingatlan a forgalomképes üzleti vagyon kategóriájába tartozik. A város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet alapján az ingatlanokra az Üh jelű építési övezet előírásai vonatkoznak, melyek az alábbiak. 12. (1) Az Üh jelű hétvégi házas övezet területén: a) Az épületek vízparti telekhatártól legalább 15 m-re, úttengelytől legalább 10 m-re helyezendők el. b) Az építési telkek újonnan történő beépítésére vonatkozó paramétereit az építési övezeti jel tartalmazza. c) Tömör kerítés nem építhető d) Közműellátás szintje: teljes, kivétel külterületen, ahol a részleges közművesítettség is elégséges. e) Sz (szabadon álló) jelű beépítési mód esetén a beépítés 12 m telekszélességig szabadon álló, 9 m telekszélességig az adottságok függvényében ikres, vagy oldalhatáron álló. A 9 m- nél keskenyebb telek újonnan nem építhető be. f) K (kialakult) jelű beépítési mérték és telekterület esetén új épületet a meglévő épületek figyelembe vételével, az illeszkedés szabályai szerinti építési helyen szabad építeni. (2) Az Üh jelű építési övezetekben új építés esetén a következő paraméterek biztosítandók: Jel Övezeti jel Beépítési mód Max. beépítettség (%) Min/max építménymagasság (m) Min. telekterület (m 2 ) Min. zöldfelület (%) Előkert min (m) Oldalkert min (m) Hátsókert min.(m) Üh1 Üh Sz 10 Szabadonálló 10 4, ,5 800 Üh2 Üh Sz 10 Szabadonálló 10 3, ,5 500 Üh3 Üh O 20 Oldalh. álló 20 4, ,5 360 Üh4 Üh O 20 Oldalh. álló 20 4,5 Kialakult ,5 K Üh5 Üh O K Oldalh. álló Kialakult 4,5 Kialakult Kialakult ,5 K Üh6 Üh Sz 10 Szabadonálló 10 4, ,5 500 Üh7 Üh O 20 Oldalh. álló 20 4, ,5 360 (3) Az Üh jelű építési övezetben legfeljebb két üdülőegységes üdülőépületek építhetők. (4) Az építési övezetben az országos érvényű előírások alapján elhelyezhető egyéb különálló épületek és melléképítmények az építési telek előkert felőli oldalától távolabb, az üdülőépület által takartan, az építési helyen belül helyezendők el. A 7701/4 ingatlantra a táblázatban az Üh 1 sor előírásai vonatkoznak. A rendelkezésre álló adatok alapján a kiinduló fajlagos forgalmi értéket Ft/m2 összegben határoztam meg.

151 5 A beépítetlen terület ( építési telek, művelés alól kivont, beépítetlen terület ) értékkorrekciószorzó értékének meghatározása. Sorszám Megnevezés A fajlagos értéktől való eltérés Korrekciós tényező 1. 1 Jogi szempontból eredő Eltérés 2 Alternatív hasznosítás lehetőségéből eredő lehetőségek 3 Építési szempontból származó eltérések 4 Használati szempontból eredő eltérés 5 Környezeti adottságokból Származó eltérés 6 Infrastruktúra ellátottságának különbözőségéből származó eltérés 7 Egyéb lényegesnek ítélt szempont Az értékelési szempontok Összevont számtani átlaga A fajlagos értéktől való eltérés Korrekciós tényező 2. Megjegyzés az eltérés tartalmára vonatkozóan 0,9 a telken lévő épület külön tulajdonban van 1,1 Templom-zug, üdülő pihenő övezet 1,00 Korrigált érték: 7701/4 hrsz. : Ft/m2. A korrigált fajlagos értékkel meghatározott telekár: 7701/4 hrsz.: Ft/m2 x 2882 m2 = ,- Ft, kerekítve: eft. A becsült forgalmi érték meghatározása hozamszámítással nem lehetséges mivel ezen a részen üres telek bérbeadása nem jellemző. III. Értékbecslés Az ingatlan értékét az érvényben lévő jogszabályok és a kialakult, elfogadott nyugat európai, valamint a hazai szakmai gyakorlat szerint: Az ingatlan értékét Forgalmi értéke alapján kell megállapítani. A forgalmi értékét befolyásolja: A település jellege, A településen belüli fekvés, Az elhelyezkedés, A megközelíthetőség, Az infrasruktúra, A beépíthetőség, A környezetvédelem, A műszaki kialakítás, Az állag és állapot, A hasznosíthatóság, Az újraelőállítási költségek, A várható hozam, A kereslet kínálat, stb.

152 6 Értéknövelő tényező: - üdülő övezetben való elhelyezkedése. Értékcsökkentő tényező: - csak áram közműbekötéssel rendelkezik. IV. Összefoglalás Gyomaendrőd Város Polgármestere ( 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. szám ) alapján elvégeztem az a Gyomaendrőd, Templom zug 7701/4 hrsz-ú ingatlan földterület 2882/3062-ed tulajdonrész értékbecslését A rögzített adatok, számítások alapján az ingatlan tulajdonrész becsült forgalmi értéke kerekítve a településen, az ingatlanpiaci helyzet alapján és az árak figyelembevételével: V. Záradék Ft, azaz: Négymillió-hatszázezer forint Az értékelési bizonyítvány egészként kezelendő, abból részletet kivenni és azt önállóan értelmezni nem lehet. Gyomaendrőd, március 9. Csényi István

153 7 Összehasonlító hirdetési adatok 1. Gyomaendrőd vonzáskörzetében megóvott szép környezetben, tájvédelmi területen, a Kőrös Peresi-holtágán közvetlen vízparti, kerítéssel körülkerített 831m2-es építési telek. A telekre az áram 2 éve lett bekötve. Megközelítése aszfaltozott és köves úton lehetséges. Kitűnő hely a nyugodt pihenésre, feltöltődésre, remek horgásztelek, vadonatúj stéggel. Irányár: eft. Fajlagos ár: 1.624,- Ft/m2. 2. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a szomszédos 7701/9 hrsz.-ú 2676 m2 nagyságú telket év végén 4,8 millió Ft összegben értékesítette. A telek áram és vízközművel ellátott, a rajta lévő épület külön tulajdonban van. Fajlagos ár: 1.794,- Ft/m2. 3. A közel múltban a Hantoskerten egy 375 m2-es telek, valamint egy 336 m2 területű könnyűszerkezetű épülettel ellátott telek összesen 6 millió Ft összegben kelt el. A visszaszámított fajlagos telekár: Ft/m2. 4. Gyomaendrőd endrődi részén, a Soczó-Zug belső oldalán eladó egy 1795 m2-es telek közvetlen a vízpartnál. Burkolt úton lehet megközelíteni, elektromos vezeték a telek előtt található. A telek üdülőövezetbe tartozik, maximálisan nettó 80 m2-es alapterületű nyaraló építhető rá. Ár: 2,9 millió Ft. Fajlagos ár: 1.615,- Ft/m2. 5. Az Önkormányzati Hivatal hagyatéki eljárás ügyei során a Templom zugban található 1600 m m2 vízparti ingatlanok 2,5 3 millió Ft összegben lettek értékelve. Fajlagos ár: 1.570,- Ft/m2 körül.

154

155 9

156 10

157 11

158 Tárgy: ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság április 20-i ülésére Készítette: Szilágyiné Bácsi Gabriella Előterjesztő: Toldi Balázs polgármester 8. napirendi pont Tájékoztató a GYÜSZ-TE Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület évi számviteli beszámolójáról Véleményező bizottság: Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! A civil szervezetek a működésükről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetükről az üzleti év könyveinek zárását követően éves beszámolót kötelesek készíteni, ahogy egyébként más jogi személyiségű gazdálkodók is. Az éves (számviteli) beszámoló tartalmazza a szervezet mérlegadatait és azt a készítő szervezet képviselője írja alá. Az éves beszámoló elkészítése és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény szerint az Országos Bírósági Hivatalnál történő letétbe helyezése kötelező. Az éves beszámoló tagolását a számvitelről szóló évi C. törvény és a 224/2000. (XII. 19.) kormányrendelet tartalmazza. Az éves beszámolót az egyesület döntéshozó szervének (közgyűlés) kell elfogadnia a tárgyévet követő év május 31-éig. A GYÜSZ-TE Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület elkészítette a 2015-ös gazdasági évről szóló egyszerűsített számviteli beszámolóját. Az Egyesület tárgyidőszaki adózott eredménye E Ft. Az eszközök és források értéke egyezően E Ft. A beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi. A beszámolót az egyesület döntéshozó szerve március 7-ei közgyűlésén elfogadta. Az önkormányzatot, mint tagot képviselő polgármester is támogatta a 2015-ös üzleti év lezárását hitelesítő éves beszámoló elfogadását. Kérem a Tisztelt Testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztésben foglaltakat megismerni és annak tartalmát tudomásul venni. Döntéshozói vélemények Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság Döntési javaslat "GYÜSZ-TE évi számviteli beszámolójának tudomásul vétele" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a GYÜSZ-TE Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület évi számviteli beszámolóját. Határidők, felelősök: Határidő: Felelős: Toldi Balázs Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella 49

159

160

161

162

163

164

165

166 Tárgy: ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság április 20-i ülésére Készítette: Dr. Uhrin Anna jegyző Előterjesztő: Toldi Balázs polgármester Véleményező bizottság: Tisztelt Képviselő-testület! 9. napirendi pont Csatlakozási szándék a Regionális Duális Képző és Kutató-Fejlesztő Központ Konzorciumához Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Mezőtúron február 10-én ünnepélyes keretek között írták alá a Regionális Duális Képző és Technológiai Kutató- Fejlesztő Központ Konzorciumának alapító okiratát. A megállapodás célja, hogy a felek Tiszazug térségének agrárgazdaságához, gépgyártásához, járműgyártásához, építőanyag gyártásához, kreatív iparához kapcsolódó duális képző, technológiai kutató-fejlesztő, és innovációs központot hozzanak létre. A tudásközpontot a Gál Ferenc Főiskola Mezőtúron már meglévő, és a jövőben kialakítani kívánt szellemi, létesítményi, és tárgyi eszköz infrastruktúra kívánja megvalósítani, hazai és nemzetközi viszonylatban kiemelten versenyképes oktatási, kutatásfejlesztési és innovációs szolgáltatások létrehozásával. A megállapodást gazdasági szereplők, önkormányzatok, köztestületek, illetve a Gál Ferenc Főiskola kötötték egymással. A Konzorcium célkitűzése, hogy a különféle ágazati fejlesztésekben érdekelt gazdasági társaságokat, állami, önkormányzati, oktatás, kutatás-fejlesztési, továbbá ipari, agrárgazdasági és kereskedelmi érdekképviseleti szervezeteket egységes oktatási, fejlesztő és innovációs szerveződési formába integrálja. Cél, hogy a duális képzésben, és fejlesztésekben érdekelt valamennyi Partnert egységes és innovatív fejlesztői közösségként kezelje, biztosítva ezzel a Partnerek által képviselt értékek érvényesülését, a meglévő értékeken nyugvó, hazai és nemzetközi viszonylatban kiemelten versenyképes oktatási, technológiai fejlesztési programok elindítását. Konzorcium további célja olyan nemzetközi együttműködések kialakítása, amely hozzájárul a Duális Képző és Technológiai Központ magas szintű szakmai és pályázati tevékenységéhez, az együttműködés keretében létrehozott szellemi és infrastrukturális értékek hosszú távú fenntartásához. Az előterjesztéshez melléklet Konzorciumi megállapodás tartalmazza a konzorcium közvetlen és közvetett céljait, tagjait (alapító tagok, társult tagok) feladatait, szervezeti felépítését, gazdálkodásának szabályait. A Konzorcium Társult tagjaivá válhatnak azok a természetes és jogi személyek, szervezetek, akik/amelyek egyetértenek a Konzorcium célkitűzéseivel, elfogadják és magukra nézve kötelezőnek ismerik el a Konzorcium alapdokumentumait tevékenységükkel erősítik a célok megvalósulását, tevőlegesen részt vállalnak a feladatok végrehajtásában, és amelynek a felvételét a Konzorcium Közgyűlése kétharmados többséggel támogatja. A konzorciumi megállapodás általános jellegű, az alapító tagok együttműködését szabályozó megállapodásnak tekinthető. Az Önkormányzat jelen döntéssel pénzügyi kötelezettséget nem vállal, azonban amennyiben a Konzorcium tagjává válik az Önkormányzatnak is tagdíjfizetési kötelezettsége keletkezik, így a későbbiek során várható olyan döntések meghozatala, amelyhez a tagoknak így az önkormányzatunknak - pénzügyi kötelezettségvállalást is tennie kell. Javasoljuk a T. Képviselő-testületnek, hogy kezdeményezze felvételét a Konzorcium tagjai közé. Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását. Döntéshozói vélemények Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 50

167 Döntési javaslat "Tagfelvétel kezdeményezése a Konzorcium tagjai közé" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi felvételét a Regionális Duális Képző és Technológiai Kutató - Fejlesztő Központ Konzorciumának tagjai közé. A Képviselő-testület a Konzorcium céljait megismerte, annak célkitűzéseivel egyetért. A Képviselő-testület felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert, hogy a tagfelvétellel kapcsolatos valamennyi jognyilatkozatot megtegye, aláírja. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 51

168 MEGÁLLAPODÁS (Alapító Okirat) REGIONÁLIS DUÁLIS KÉPZŐ és TECHNOLÓGIAI KUTATÓ-FEJLESZTŐ KÖZPONT Konzorcium létrehozása tárgyában 1. Preambulum Alulírott szervezetek a mezőgazdaság, az agrárgazdaság, a mezőgazdasági gépipar magyar és nemzetközi explicit és látens oktatási, kutatás-fejlesztési, innovációs, valamint agráripari technológia fejlesztési célkitűzéseinek megvalósítása érdekében, továbbá a Tiszavölgy régió mezőgazdasági, agráripari, agrár-, és általános gépipari technológiai fejlődését meghatározó graduális, posztgraduális középfokú és felsőfokú duális szakképzési tevékenység megvalósításához szükséges tárgyi- és szellemi feltételek megteremtése érdekében, továbbá közös tevékenységük összehangolására megalapítják a Regionális Duális Képző és Technológiai Kutató-Fejlesztő Központ Konzorciumot továbbiakban: Konzorcium-ot). A Konzorcium olyan természetes és jogi személyek polgárjogi szervezete, akik profitorientált vagy nonprofit alapon a mezőgazdasági, agrárgazdasági, gépipari, elektronikai, oktatási, kutatás-fejlesztési, innovációs, kreatív ipari, gazdaságszervezési, és gazdaságfejlesztési területeken különféle tevékenységet végeznek. A konzorcium egyenrangú konzorciumi tagok együttműködő és egymásban bízó szervezete. Aláíró Felek kötelezettséget vállalnak a Konzorcium létrehozására és cél szerinti működtetésére. Aláíró Felek a megállapodás aláírásával a Konzorcium tagjaivá válnak. Név: Regionális Duális Képző és Technológiai Kutató-Fejlesztő Központ Konzorcium Rövidített név: Duális Képző és Technológiai Központ (DKTK) Székhely: H-5400 Mezőtúr, Petőfi tér 1. Telephely: H-6720 Szeged, Dóm tér 6. Alapítás időpontja: február A Konzorcium céljai 2.1. Közvetlen célok - a Konzorcium missziója: Magyarország, a Tisza-völgy régió, kiemelten a Tiszazug térségének agrárgazdasághoz, gépgyártásához, járműgyártásához, építőanyag gyártásához, kreatív iparához kapcsolódó duális képző, technológiai kutató-fejlesztő, és innovációs központ létrehozása. A Konzorcium tevékenysége kiemelten a Tisza-völgy régió, és a Tiszazug térség mezőgazdasági, agrárgazdasági, élelmiszeripari, mezőgazdasági gépipari, járműipari, építőipari, továbbá a kreatív ipari tevékenységéhez kapcsolódó foglalkoztatáspolitikai, fejlesztési és innovációs tevékenységek piaci versenyképességét hivatott erősíteni egyedülálló duális oktatási, kutatás-fejlesztési, innovációs, inkubációs és tudástranszfer szolgáltatások megteremtésével. A Konzorcium a fejlesztési tevékenységét elsődlegesen a Gál Ferenc Főiskola Mezőtúron már meglévő, és a jövőben kialakítani kívánt szellemi, létesítményi, és tárgyi eszköz infrastruktúra bázisán REGIONÁLIS DUÁLIS KÉPZŐ és TECHNOLÓGIAI KUTATÓ-FEJLESZTŐ KÖZPONT Konzorciumi Alapító Okirat

169 kívánja megvalósítani, hazai és nemzetközi viszonylatban kiemelten versenyképes oktatási, kutatásfejlesztési és innovációs szolgáltatások létrehozásával. A Konzorcium célkitűzése, hogy a különféle ágazati fejlesztésekben érdekelt gazdasági társaságokat, állami, önkormányzati, oktatás, kutatás-fejlesztési, továbbá ipari, agrárgazdasági és kereskedelmi érdekképviseleti szervezeteket egységes oktatási, fejlesztő és innovációs szerveződési formába integrálja. A Konzorcium missziója, hogy a duális képzésben, és fejlesztésekben érdekelt valamennyi Partnert egységes és innovatív fejlesztői közösségként kezelje, biztosítva ezzel a Partnerek által képviselt értékek közötti szinergia hatások érvényesülését, a meglévő értékeken nyugvó, hazai és nemzetközi viszonylatban kiemelten versenyképes oktatási, technológiai fejlesztési programok elindítását. A Konzorcium Alapító Tagsági, és Társult Tagsági szervezeti forma felépítésével olyan duális oktatási és technológiai fejlesztő központot kíván létrehozni, amelynek célja: a Széchenyi 2020 programok, az Európai Duna Stratégia programok, a Horizont 2020 programok, az Európai Területi Együttműködés programok, az Interregionális együttműködési programok, a Transznacionális együttműködési programok, az IPA előcsatlakozási támogatási programok, valamint az EU versenyképességi és innovációs keretprogramjainak filozófiájához kapcsolódó programok által kínált fejlesztési forrásszerzésre irányuló pályázati lehetőségek hatékony kiaknázása. A Konzorcium további célja olyan nemzetközi együttműködések kialakítása, amely hozzájárul a Duális Képző és Technológiai Központ magas szintű szakmai és pályázati tevékenységéhez, az együttműködés keretében létrehozott szellemi és infrastrukturális értékek hosszú távú fenntartásához A Konzorcium általános missziós tevékenysége: A vállalt küldetéssel összefüggésben az együttműködő és fejlesztésekben érdekelt partnerek megkeresése, a versenyszférát és a közcélokat érintő fejlesztések megvalósítása, a létrehozott értékek üzemeltetése, fenntartása, és folyamatos fejlesztése A Tisza-völgy régió, ezen belül a Tiszazug térség tudásgazdaságának erősítése egy újfajta, vállalati innováción alapuló 1./ képző, 2./ továbbképző, 3./ kutató-fejlesztő, 4./ innovációs központ létrehozásával A régióban és a térségben működő vállalatok - vállalkozások összefogásával a duális képzési programokhoz kapcsoló közös gyakorlati képzőközpont létrehozása biztosítva a régióban működő vállalkozások számára a megfelelő szakember igény, a szükséges szakember utánpótlás biztosítását A régióban és a térségben működő vállalatok vállalkozások összefogásával szakoktatási képző továbbképző központ létrehozása biztosítva a vállalati termelés fejlesztésével összefüggő képzési, továbbképzési igényeket - segítve a dolgozók egész életen át tartó tanulási képzési folyamatának megvalósítását A vállalati innováción alapuló közös kutató-fejlesztő központ létrehozása közös laboratóriumi háttér kialakításával A vállalati innováción alapuló duális közép-, és felsőoktatási gyakorlóközpont létrehozása biztosítva a Tisza-völgy régióban működő oktatási intézményekben tanulók közép-, és felsőfokú szakmai gyakorlati foglalkoztatásának lehetőségeit Agrárgazdasági tudásközpont létrehozása biztosítva az EU2020 átfogó célkitűzései között szereplő - a tudásra és az innovációra épülő gazdaság kialakítását Vidékfejlesztési tudásközpont létrehozása amely elsősorban Magyarország vidékfejlesztési programjának 1. prioritását, azaz a tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdaságban, az erdészetben és a vidéki térségekben szolgálja A szakképző, a szakközépiskolai és felsőoktatási intézmények valamint a vállalatok között innovációs kapcsolatok kialakítása közreműködés oktatásfejlesztési programok, tananyagok kidolgozásában. REGIONÁLIS DUÁLIS KÉPZŐ és TECHNOLÓGIAI KUTATÓ-FEJLESZTŐ KÖZPONT Konzorciumi Alapító Okirat 2

170 A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kereskedelmi és Iparkamara által koordinált tiszavölgyi ukrán-román-szerb mentorprogramok elméleti és gyakorlati oktatási hátterének biztosítása A regionális duális szakképzési rendszerhez kapcsolódó online digitális tudástár létrehozása Közvetett célok - az együttműködésben rejlő lehetőségek kiaknázása: Átfogó célkitűzésként a Tisza-völgy régió, a Tiszazug térség gazdasági szerepkői számára hazai és nemzetközi viszonylatban versenyképes duális képző és a vállalati versenyképességet erősítő technológiai fejlesztő központ létrehozása Közös munkacsoportok kialakítása, amely munkacsoport egy-egy project esetén közösen kialakított komplementer jellegű szolgáltatásokat magába foglaló teljes körű szolgáltatáscsomag nyújtását valósítja meg, Közös innovációs szervezet kialakítása, amely lehetőséget teremt a Konzorcium fejlesztési projektjeinek hatékony előkészítésére, a projektek szakmai tervezésére, fenntarthatósági, költséghatékonysági elveknek megfelelő megvalósítására Közös kutatás-fejlesztés menedzsment feladatokat ellátó munkacsoport létrehozása, amely lehetőséget biztosít a Tagok által fenntartott, továbbá más hazai és a nemzetközi kutatóhelyekkel való innovatív kapcsolattartásra, a folyamatosan megújuló, legkorszerűbb oktatási, műszaki, technológiai, tudományos eredmények Konzorcium tagokkal és együttműködő Partnerekkel történő megismertetésére, Közös ismeretterjesztést, társadalmi kommunikációt, illetve képzést, oktatást felvállaló munkacsoport létrehozása, amely nemzetközi, országos, regionális és térségi viszonylatban biztosítja az együttműködő Konzorciumi Partnerek naprakész információkkal való ellátását, a projektek megvalósításával összefüggő szakmai felkészítést Közös project finanszírozási menedzsment létrehozása, amely biztosítja a Konzorcium által létrehozott projektek megvalósításához kötődő pénzügyi, és finanszírozási feltételrendszereket Közös Partneri tanácsadó és projektek megvalósíthatóságát felülvizsgáló szervezet létrehozása, amelynek feladata a Konzorcium tagok, valamint a Konzorciumhoz nem csatlakozott Partnerek által megfogalmazott fejlesztési javaslatok komplex-, teljes körű szakmai felülvizsgálata, szakértői értékelése, egyetemes javaslat tétel a projekt javaslatok megvalósítására vonatkozóan Közös-, projektek megvalósulásával létrejövő fejlesztéseket működtető, üzemeltető menedzsment szervezetek létrehozása Közös-, projektek megvalósulását, működtetését és üzemeltetését felügyelő controlling szervezetek létrehozása A Konzorcium tagok bevonása a hazai Európai Uniós és Nemzetközi fejlesztési programokba és pályázati rendszerekbe A Konzorcium tagok együttműködési területét érintő közös szakmai állásfoglalások kialakítása, közös érdekérvényesítés, innováció és kommunikáció A Konzorcium Tagok és Együttműködő Partnerek együttműködésében rejlő hatékonyabb munkavégzés, a nemzeti értékek fejlesztésének megvalósulása, a nagyobb információs technológiai piaci vonzerő és versenyképesség, a keletkező szinergiahatások kiaknázása A Konzorcium, és a Konzorcium munkájában résztvevő Partnerek innovációs potenciáljainak kihasználása, a Konzorcium munkájának, eredményeinek hazai és nemzetközi elismertetése. REGIONÁLIS DUÁLIS KÉPZŐ és TECHNOLÓGIAI KUTATÓ-FEJLESZTŐ KÖZPONT Konzorciumi Alapító Okirat 3

171 2.3. A Konzorcium céljai elérése érdekében 2 szervezeti formára tagolódik. A Konzorcium tagjait alkotják: a./ Alapító Tagok, b./ Társult Tagok A Konzorcium ALAPÍTÓ Tagságát alkotják a Konzorciumot megalapító jogi személyiséggel bíró, és jogi személyiséggel nem rendelkező Szervezetek, akik a jelen Alapító Okiratot ellenjegyzésükkel látták el A Konzorcium TÁRSULT Tagságát alkotják azon magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező Szervezetek, akik elfogadják a Konzorcium missziós törekvéseit, általános és egyedi célkitűzéseit. A Konzorcium Alapító Tagsága a TÁRSULT Tagsági viszony kialakulásával kapcsolatban minősített többségi szavazattal dönt. A TÁRSULT Konzorciumi Tagsági viszonyban lévő magán és jogi személyiséggel rendelkező Partnerek éves tagsági díját a Konzorcium Közgyűlése határozza meg A Konzorcium, illetve a Konzorcium munkaszervezeteinek működését a konzorciumi tagok által megfizetett TAGDÍJ hivatott finanszírozni. A TAGDÍJ mértékét a Közgyűlés egyhangú szavazattal hagyja jóvá, amely megfizetése egy naptári évre terjed ki. A Konzorcium Közgyűlése minden évben rendes, vagy rendkívüli ülés keretében tárgyalja meg a következő évi tagdíjfizetés mértékét A Konzorcium a tagsági díj befizetésekből fedezi a működésének, valamint a konzorciumi tagok számára biztosított szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő költségeket. A Konzorcium az ALAPÍTÓ és a TÁRSULT Tagságát éves beszámoló keretében tájékoztatja a tagdíjak felhasználásáról. 3. A Konzorcium feladatai 3.1. A duális szakképzés humán, létesítményi és tárgyi infrastruktúráinak létrehozása A duális képzéshez kapcsolódó oktató üzemek tanműhelyek létrehozása A duális képzéshez kapcsolódó vállalati kutató-fejlesztő laboratóriumok létrehozása, és konzorciumi együttműködéssel megvalósított hatékony fejlesztése, fenntartása A duális képzéshez kapcsolódó tangazdasági infrastruktúra fejlesztése Elméleti és gyakorlati szakoktató, szakképző, továbbképző, OKJ jellegű képzések megvalósítására alkalmas humán, létesítményi és tárgyi eszköz infrastruktúra létrehozása, fenntartható fejlesztése A régió és a térség gazdasági szereplői számára vállalati kutatás-fejlesztési, kísérleti üzemi és inkubációs infrastruktúra kialakítása A mezőgazdaság, az agráripar, az élelmiszeripar, a gépipar, a járműipar, az építőipar, és kreatív ipar területein startupok számára inkubációs szellemi és tárgyi infrastrukturális feltételek létrehozása Bemutató üzemi infrastruktúrák létrehozása, a konzorciumi együttműködéssel megvalósított hatékony fejlesztése, fenntartása Fiatal Gazdaképzés, oktatási, információs, tájékoztatási és tanácsadási szolgáltatásainak megvalósítása A duális szakképzési szolgáltatásokhoz kapcsolódó tananyag fejlesztési és kiadói tevékenységek megvalósítása Fő tevékenységekhez kapcsolódó egyéb feladatok: - Innováció - közvetlen kapcsolattartás kiépítése, - szolgáltatások eljuttatásának megszervezése/koordináció, REGIONÁLIS DUÁLIS KÉPZŐ és TECHNOLÓGIAI KUTATÓ-FEJLESZTŐ KÖZPONT Konzorciumi Alapító Okirat 4

172 - szolgáltatói csomagok kidolgozása és a szolgáltatás nyújtásához külső források mellérendelése, - Információnyújtás, közös marketing: - piaci információk eljuttatása a potenciális megbízók felé, - promóció, - közös megjelenések szervezése, - Közös szolgáltatásnyújtás megszervezése, - Kölcsönös tanulás, szolgáltatás-innováció: - tapasztalatcserék szervezése; - kereslethez igazodó új, illetve egyedi képzések kifejlesztése. - Minőségbiztosítási rendszer: - védjegyek kialakítása; - termékek és szolgáltatások belső minőségbiztosítása. - Közös PR és marketing tevékenység, közös arculat kialakítása, - Külső és belső kommunikáció elősegítése érdekében web portál tervezése és működtetése. 4. A Konzorcium tagjai 4.1. A Konzorcium tagjait alkotják: a./ Alapító tagok, b./ Társult tagok. A Konzorciumnak Alapító tagjai a jelen Alapító Okiratot aláíró Alapítók, akik egyetértenek a Konzorcium célkitűzésével, és tevőlegesen részt vállalnak a feladatok végrehajtásában. Alapító tagok: 1 Mezőtúr város Önkormányzata székhely: 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. képviseli: Herczeg Zsolt polgármester 2 Gál Ferenc Főiskola székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 6. képviseli: Dr. Kozma Gábor rektor, Dr. Kiss-Rigó László nagykancellár 3 Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kereskedelmi és Iparkamara székhely: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. képviseli: Dr. Sziráki András elnök Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Jász-Nagykun-Szolnok 4 megyei Szervezete székhely: 5000 Szolnok, Pozsonyi út 68. képviseli: Hubai Imre Csaba megyei igazgató 5 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. székhely: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. képviseli: Karancsi Tamás ügyvezető igazgató 6 Agrohíd Ipari Kft. székhely: 5400 Mezőtúr, Szolnoki út 3. képviseli: Gonda Sándor ügyvezető igazgató 7 Mongol-Agrár Mezőgazdasági Termelő-, Szolgáltató- és Kereskedelmi Szövetkezeti Zrt. székhely: 5400 Mezőtúr, Bajcsy Zs. 18. REGIONÁLIS DUÁLIS KÉPZŐ és TECHNOLÓGIAI KUTATÓ-FEJLESZTŐ KÖZPONT Konzorciumi Alapító Okirat 5

173 képviseli: Fűzfa Noémi elnök-vezérigazgató 8 Baracsi Paletta 97 Ipari Szolgáltató Kft. székhely: 5400 Mezőtúr, Szolnoki út 44. képviseli: Baracsi István ügyvezető igazgató 9 RAFI HUNGARIA Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. székhely: 5400 Mezőtúr, Futó utca 3. képviseli: Tóth Lajos ügyvezető igazgató 10 VART-SPECIÁL Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. székhely: 5400 Mezőtúr, Szolnoki út 79. képviseli: Szilágyi Ernő ügyvezető igazgató 11 LOKÁTOR Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. székhely: 5400 Mezőtúr, Szolnoki út 1. képviseli: Tóth Zsigmond ügyvezető igazgató 12 BELÁN-ALCSIRED Kft. székhely: 5400 Mezőtúr, Bajcsy Zs. 18. képviseli: Fűzfa Noémi ügyvezető igazgató 13 FF Fémfeldolgozó Zrt. székhely: 5400 Mezőtúr, Vásárhelyi út 2. képviseli: Rév András vezérigazgató helyett Hamar Zoltán termelési és műszaki igazgató 14 AGROFRÍZ Kft. székhely: 5400 Mezőtúr, Alsórészivízköz 352. képviseli: Bihari Gábor ügyvezető igazgató 15 BORZI Kft. székhely: 5400 Mezőtúr, Északi-összekötő, 9 012/16. hrsz képviseli: Borzi József ügyvezető igazgató 16 LEDFAK Kft. székhely: 5400 Mezőtúr, Sugár út 22. képviseli: Fazekas László ügyvezető igazgató 17 SZEBIK 2001 Kft. székhely: 5400 Mezőtúr, Szolnoki út 83. képviseli: Szebenyi László ügyvezető igazgató 18 HERMANN Mezőtúr Kft. székhely: 5400 Mezőtúr, Szolnoki út 79. képviseli: Kenyeres Tibor ügyvezető igazgató 19 MENTÉSZ Zrt. székhely: 5400 Mezőtúr, Szandazúg 110. képviseli: Nagypál Zsolt vezérigazgató 20 SILUETT-2007 Ruhaipari Kft. székhely: 5400 Mezőtúr, Stromfeld Aurél utca 1. képviseli: Nagyné Horváth Katalin ügyvezető igazgató 21 RÉDEI Fém Kft. székhely: 5400 Mezőtúr, Laktanya utca 3. képviseli: Rédei István ügyvezető igazgató 22 TÚRGÉP-2000 Kft. székhely: 5400 Mezőtúr, Földvári út 17. képviseli: Juhász Béla ügyvezető igazgató REGIONÁLIS DUÁLIS KÉPZŐ és TECHNOLÓGIAI KUTATÓ-FEJLESZTŐ KÖZPONT Konzorciumi Alapító Okirat 6

174 23 T-Schuhe Kft. székhely: 5400 Mezőtúr, Szolnoki út 77. képviseli: Gladinetz András ügyvezető igazgató 24 TAKÖV Transz Kft. székhely: 5400 Mezőtúr, Pf képviseli: Takács Zoltán ügyvezető igazgató 25 DERBY-Túr Bt. székhely: 5400 Mezőtúr, Szolnoki út 21. képviseli: Takács Gábor ügyvezető igazgató 26 AXIÁL Javító, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. székhely: 6500 Baja, Szegedi út 147. képviseli: Harsányi Zsolt ügyvezető igazgató 27 LINAMAR Hungary Zrt. székhely: 5900 Orosháza, Csorvási út 27. képviseli: Ivanics János vezérigazgató 28 GEMMA AGRO Kft. székhely: 5600 Békéscsaba, Rózsa u. 19. képviseli: Matyi István ügyvezető igazgató 29 GEMMA Bt. székhely: 5600 Békéscsaba, Rózsa u. 19. képviseli: Farkas József ügyvezető 30 TISZA Automotive Kft. székhely: 3580 Tiszaújváros, TVK Ipartelep 2117/12 hrsz.. képviseli: Gladinetz András ügyvezető igazgató 31 Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete NiT Hungary székhely: 1108 Budapest, Újhegyi út 3/a-5. képviseli: Dittel Gábor ügyvezető főtitkár 32 Tiszafüred Város Önkormányzata székhely: 5350 Tiszafüred, Fő u. 1. képviseli: Ujvári Imre polgármester helyett Vargáné Balogh Irén alpolgármester 33 Békés Város Önkormányzata székhely: 5630 Békés, Petőfi Sándor utca 2. képviseli: Izsó Gábor polgármester 34 Békés Drén Kft. székhely: 5630 Békés, Petőfi Sándor u. 20. képviseli: Barkász Sándor ügyvezető igazgató 35 City-Gas Kereskedőház Zrt. székhely: 5350 Tiszafüred, Igari utca 51. képviseli: Nagy József vezérigazgató 36 City-FARM Kft. székhely: 5350 Tiszafüred, Igari utca 51. képviseli: Nagy József ügyvezető igazgató 37 Békéscsabai Szakképzési Centrum 5600 Békéscsaba, Gyulai ú 32/1. képviseli: Mucsi Balázs Sándor főigazgató REGIONÁLIS DUÁLIS KÉPZŐ és TECHNOLÓGIAI KUTATÓ-FEJLESZTŐ KÖZPONT Konzorciumi Alapító Okirat 7

175 38 Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium székhely: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 40. képviseli: Davidovics László igazgató 39 KONTASET Vázszerkezet Gyártó és Szolgáltató Kft. székhely-telephely: 1201 Budapest, Helsinki u Szentes, Csongrádi út 1. képviseli: Dobozi Gyula ügyvezető igazgató Mezőtúri Református Kollégium - Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és 40 Óvoda székhely: 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos u. 2. képviseli: Vasas István főigazgató 41 Mezőtúri Református Egyházközség székhely: 5400 Mezőtúr, Petőfi Sándor út 2. képviseli: Mihalina László elnök-lelkész 4.2. A Konzorcium Társult tagjaivá válhatnak azok természetes és jogi személyek, szervezetek, akik/amelyek egyetértenek a Konzorcium célkitűzéseivel, elfogadják és magukra nézve kötelezőnek ismerik el a Konzorcium alapdokumentumait tevékenységükkel erősítik a célok megvalósulását, tevőlegesen részt vállalnak a feladatok végrehajtásában, és amelynek a felvételét a Konzorcium Közgyűlése kétharmados többséggel támogatja A Konzorcium eredményes működése megköveteli a Tagok együttműködő, egymást segítő magatartását. A Tagok közös tevékenységüket folyamatosan együttműködve, az eredeti célkitűzés érdekében végzik, biztosítva az egymás közötti folyamatos információáramlást A Konzorcium tagjai egymás gazdasági érdekeit sértő, egymás elleni tevékenységet nem folytathatnak, annak bizonyítottsága kizárást von maga után Az együttműködésben való részvétel az önállóságot nem érinti. Sem a működési tevékenységben, sem a tevékenységhez kapcsolódóan igénybe vett szolgáltatások tekintetében a tagsági viszony nem korlátozza egyik felet sem A Konzorcium Tagjai kötelesek az esetleges vitáikat elsősorban békés úton rendezni. 5. A Konzorcium szervezete 5.1. A Konzorcium szervezete az alábbiak szerint épül fel: Közgyűlés Elnök Konzorcium menedzsment Konzorciumi Bizottságok Oktatási Bizottság Pályázati Bizottság Kutatás-Fejlesztési Bizottság Társadalmi kapcsolatok és Kommunikációs Bizottság Gazdasági, Pénzügyi, Ügyrendi és Ellenőrző Bizottság Ellenőrző Albizottság Konzorcium Gazdasági Projekt Társaság REGIONÁLIS DUÁLIS KÉPZŐ és TECHNOLÓGIAI KUTATÓ-FEJLESZTŐ KÖZPONT Konzorciumi Alapító Okirat 8

176 5.2. A Konzorcium szervezetét és működési rendjét részletesen a Szervezeti és Működési Szabályzatban határozza meg, melyet a Tagok aláírásukkal elfogadnak A Közgyűlés a Konzorcium legfőbb szerve. 6. A Közgyűlés 6.2. A Közgyűlés évente legalább kétszer ülésezik A Közgyűlés tagja a Konzorcium valamennyi tagja. A Közgyűlés megtartható személyes részvétellel, illetve elektronikus támogatottsággal is A Közgyűlés összehívását az Elnök, a Konzorcium menedzsment, valamint a tagok 10%-a kezdeményezheti A Közgyűlés határozatképes a tagság minimum 50%-os részvétele esetén. A Közgyűlésen minden tagnak egy szavazata van A Közgyűlés a határozatait egyhangúan, négy tag felett kétharmados többséggel hozza A Közgyűlésen az Elnök és a Konzorcium menedzsment beszámol a végzett tevékenységéről, elért eredményekről, illetve a tagok döntenek a Konzorcium tevékenységével kapcsolatban felmerült kérdésekben A Közgyűlés összehívásáról a Konzorcium menedzsment gondoskodik, és annak időpontja előtt legkésőbb 15 nappal megküldi a tagok számára az előző Közgyűlés óta eltelt időszakról szóló írásos beszámolót, valamint a Közgyűlés tervezett napirendjét. A Közgyűlés lehetséges időpontjára a Konzorcium menedzsment tesz javaslatot, és előzetes egyeztetések alapján küldi ki a meghívót faxon vagy elektronikus úton A Közgyűlés feladata: az Elnök és a Konzorcium bizottság megválasztása; döntés a tagdíjakról; döntés az éves feladattervről és költségvetési tervről; döntés az éves munkaterv és a költségvetési terv teljesülésének elfogadásáról; SzMSz meghatározása; ügyrend elfogadása és módosítása; döntés a csatlakozási kérelmekről; döntés a tag kizárásáról; döntés minden olyan kérdésben, melyet jelen Szabályzat nem utal más szerv hatáskörébe Két Közgyűlés között a Konzorcium feladatait az Elnök és a Konzorcium bizottságai látja el Közgyűlés nyilvános, de szavazati joggal csak a Konzorcium alapító tagsága rendelkezik Alapító Tagok együttes vagy a jelenlévő tagok egyötödének kezdeményezésére zárt ülés rendelhető el. Zárt ülés elrendeléséről a jelenlévő tagok szavazata dönt (egyszerű többség). 7. Az Elnök 7.1. A Konzorcium Elnökét első alkalommal az Alapítók, majd a Közgyűlés választja 3 éves időtartamra Az Elnök feladata: a Konzorcium önálló képviselete; REGIONÁLIS DUÁLIS KÉPZŐ és TECHNOLÓGIAI KUTATÓ-FEJLESZTŐ KÖZPONT Konzorciumi Alapító Okirat 9

177 felelősségvállalás a Konzorcium nevében; Konzorcium bizottság összehívása; Közgyűlés összehívása; az éves munkaterv és a költségvetési terv, illetve azok teljesüléséről szóló beszámoló előterjesztése A Konzorcium által létrehozott Projekt Társaságok vezetőinek kinevezése, a megbízás visszavonása, a projekt társaságok munkatervének, éves gazdálkodásának, költségvetésének elfogadása Az Elnök a Konzorcium Projekt Társaságának működését a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságával együttműködve felügyeli. 8. A Konzorcium menedzsment 8.1. A Konzorcium menedzsment a Konzorcium munkaszervezete, amely a Konzorcium Közgyűlése megbízása alapján működik A Konzorcium menedzsment szervezet jogi személyiséggel bíró szervezet lehet, amelyben a Konzorcium egyik tagja sem gyakorol többségi befolyást A Konzorcium menedzsment szervezet munkáját a Konzorcium Ügyvivője irányítja A Konzorcium bizottság a megbízásban rögzíti a megbízás időtartamát, díjazását, a beszámoltatás és a felelősségre vonás módját A Konzorcium menedzsment működéséről negyedévente beszámolót készít A Konzorcium menedzsment feladata: a Konzorcium honlapjának működtetése; a Konzorcium tagok folyamatos tájékoztatása, figyelemfelhívás; a Konzorcium programjainak szervezése, (kiállítás, konferencia, tanfolyam, stb.); a Konzorcium levelezésének kezelése, iratainak tárolása; a Konzorcium tagok névjegyzékének elkészítése és karbantartása; egyéb, a Konzorcium működtetéséhez szükséges, főként adminisztratív feladatok ellátása; beszámolási kötelezettség az Elnök és a Konzorcium bizottság felé; a Konzorciummal kapcsolatos jegyzőkönyvek vezetése; közreműködés a Közgyűlés összehívásában. 9. A Konzorciumi bizottság 9.1. A Konzorciumi bizottság tagja a Bizottsági Elnökök, a Konzorcium menedzsment vezetői, akiket Közgyűlés választ. A Konzorciumi bizottságok az erre kijelölt Közgyűlés alkalmával jönnek létre A Konzorciumi bizottságok üléseit a Bizottsági Elnökök hívják össze szükség szerint, de évente min. kettő alkalommal; 9.3. A Konzorciumi bizottságok feladata: döntés a pályázatokban való közös részvételről, ehhez kapcsolódó kötelezettségvállalásról; a munkaszervezet irányítása, REGIONÁLIS DUÁLIS KÉPZŐ és TECHNOLÓGIAI KUTATÓ-FEJLESZTŐ KÖZPONT Konzorciumi Alapító Okirat 10

178 döntés nemzetközi konferenciákon, fórumokon való együttes megjelenésről; döntés a Konzorciumot érintő projektek indításáról; döntés a menedzsment feladatokat ellátó szervezetről, a feladatellátás anyagi és tartalmi követelményeiről; a Közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok előzetes elfogadása; a Bizottsági Elnök akadályoztatása esetén a Konzorcium képviselete együttesen vagy az Elnök felhatalmazásával egy személy által A Konzorcium Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának az általános feladatkörén túl a feladatkörébe tartozik a Konzorcium Közgyűlése által jóváhagyott Projekt Társaságok megalapításában való közreműködés, a Projekt Társaságok működésének teljes körű felügyelete. 10. Ellenőrző Bizottság (Albizottság) Az Ellenőrző Bizottság a Konzorcium gazdálkodásának, pénzkezelésének szabályosságát felügyelő szerve, amely feladatokat a Gazdasági, Pénzügyi Ügyrendi és Ellenőrző Bizottság Ellenőrző Albizottságaként látja el Az Ellenőrző Albizottság minimum 3 tagból áll Az Ellenőrző Albizottság tagjai nem lehetnek más Konzorcium bizottságok tagjai Az Ellenőrző Albizottság tagjait az első évben az Alapítók, azt követően a Közgyűlés választja 3 év időtartamra Az Ellenőrző Albizottság munkájáról beszámol a Közgyűlésnek Az Ellenőrző Albizottság feladata: a tagdíjak befizetésének és felhasználásának ellenőrzése; a pályázatokhoz tartozó önrészek és támogatások felhasználásának ellenőrzése; közös projektek egyedi finanszírozásának ellenőrzése (befizetés/felhasználás); egyéb források felhasználásának ellenőrzése, a Konzorcium által létrehozott Projekt Társaságok működésének felügyelete, együttműködve a Konzorcium Elnökével. 11. Konzorcium Gazdasági Projekt Társaság A Konzorcium Közgyűlése dönthet arról, hogy a Konzorcium az egyes tevékenységekhez kapcsolódó PROJEKTEK sikeres és hatékony lebonyolítására, megvalósítására Projekt Társaságot hozzon létre A Konzorcium Projekt Társaságának megalapításával kapcsolatos előkészítő, valamint a működés ellenőrzésével összefüggő feladatokat a Konzorcium Pénzügyi-, és Gazdasági Bizottsága végzi A Projekt Társaságok működésének általános felügyeletét a Konzorcium Ellenőrző Bizottsága látja el, együttműködve a Pénzügyi-, és Gazdasági Bizottsággal A Projekt Társaság vezetőjét a Konzorcium Elnöke nevezi ki A Társaság vezetője, és menedzsmentje a Konzorcium Elnöke felé tartozik közvetlen beszámolási kötelezettséggel A Projekt Társaság a gazdasági társaságokra vonatkozó általános és eseti előírások szerint működik. REGIONÁLIS DUÁLIS KÉPZŐ és TECHNOLÓGIAI KUTATÓ-FEJLESZTŐ KÖZPONT Konzorciumi Alapító Okirat 11

179 12. Egyéb rendelkezések Jelen Alapító Okirat módosítása csak egyhangú döntés alapján lehetséges Jelen Alapító Okiratot a Tagok közös elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá Jelen Alapító Okirat aláírását követően lép hatályba A Konzorcium képviseletére a Konzorcium menedzsment által megbízott személy jogosult, illetve az alapító tagok bármelyike A Konzorcium nevében történő kötelezettségvállalásra Közgyűlési jóváhagyás szükséges A működéssel összefüggő valamennyi lényeges kérdésben a Tagok egyhangú, vagy minősített többségi szavazatú döntéseket hoznak. A konszenzusos döntés hiányában a Tagok többségének szavazatával születnek a döntések, kivéve a menedzsment szervezet, bizottsági tagság kiválasztását, ahol egyhangú döntés szükséges. A szavazás elektronikus úton és faxon is történhet A Konzorciummal kapcsolatos bármely állásfoglalás csak az Alapító Tagok egyhangú jóváhagyásával jöhet létre A Konzorcium önellátó szerveződés. 13. A Konzorcium gazdálkodása A Konzorcium a működését a Társult Tagok befizetéseiből és az elért kedvezmények összegéből finanszírozza A Konzorcium a programjainak finanszírozásához szükséges forrást nemzetközi és magyarországi szponzorok bevonásával, nemzetközi, Európai Uniós és magyarországi pályázati alapok segítségével, valamint a tagok eseti hozzájárulásával is előteremtheti A Konzorcium a pénzügyi forrásait a Gál Ferenc Főiskola által a Konzorcium gazdálkodására létrehozott önálló, banki al-számlaszámon vezeti A Konzorcium tevékenysége során kialakuló pénzügyi-számviteli folyamatokról a Konzorcium menedzsment évente beszámolót készít, melyet a Közgyűlés hagy jóvá. 14. Együttműködés időtartama A Konzorcium határozatlan időtartamra jön létre A Konzorciumi tagságból való kilépés a kilépni kívánó tag írásos bejelentése útján lehetséges. A kilépni kívánó tag a szándékát köteles 30 nappal előre jelezni. A kilépési szándéknyilatkozatot a Konzorcium Elnökéhez kell benyújtani. A kilépést követően a Konzorcium a taglistáját a Közgyűlés jóváhagyásával módosítja. 15. Vegyes rendelkezések Jelen Megállapodás az aláírása napján lép hatályba A Konzorcium Tagjai a Megállapodás aláírásával, illetve a csatlakozással elismerik, hogy az együttműködés során a tudomásukra jutott, üzleti titoknak minősülő információkat kizárólag az abban érintett tagok előzetes írásbeli hozzájárulása esetén hozhatják harmadik személyek tudomására Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak Jelen Megállapodást a Konzorcium Alapító Tagjai - elolvasás és közös értelmezés után - mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. REGIONÁLIS DUÁLIS KÉPZŐ és TECHNOLÓGIAI KUTATÓ-FEJLESZTŐ KÖZPONT Konzorciumi Alapító Okirat 12

180 Mezőtúr, február 10.. Név Herczeg Zsolt polgármester Mezőtúr város Önkormányzata. Név Dr. Kozma Gábor rektor Gál Ferenc Főiskola.. Név Dr. Kiss-Rigó László nagykancellár Gál Ferenc Főiskola. Név Dr. Sziráki András elnök Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kereskedelmi és Iparkamara.. Név Hubai Imre Csaba megyei igazgató Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Jász-Nagykun- Szolnok megyei Szervezete. Név Karancsi Tamás ügyvezető igazgató Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft... Név Gonda Sándor ügyvezető igazgató Agrohíd Ipari Kft.. Név Fűzfa Noémi elnök-vezérigazgató Mongol-Agrár Mezőgazdasági Termelő-, Szolgáltató- és Kereskedelmi Szövetkezeti Zrt... Név Baracsi István ügyvezető igazgató Baracsi Paletta 97 Ipari Szolgáltató Kft... Név Tóth Lajos ügyvezető igazgató RAFI HUNGARIA Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. REGIONÁLIS DUÁLIS KÉPZŐ és TECHNOLÓGIAI KUTATÓ-FEJLESZTŐ KÖZPONT Konzorciumi Alapító Okirat 13

181 .. Név Szilágyi Ernő ügyvezető igazgató VART-SPECIÁL Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.. Név Tóth Zsigmond ügyvezető igazgató LOKÁTOR Szolgáltató és Kereskedelmi Kft... Név Fűzfa Noémi ügyvezető igazgató BELÁN-ALCSIRED Kft.. Név Rév András vezérigazgató FF Fémfeldolgozó Zrt... Név Bihari Gábor ügyvezető igazgató AGROFRÍZ Kft.. Név Borzi József ügyvezető igazgató BORZI Kft... Név Fazekas László ügyvezető igazgató LEDFAK Kft.. Név Szebenyi László ügyvezető igazgató SZEBIK 2001 Kft... Név Kenyeres Tibor ügyvezető igazgató HERMANN Mezőtúr Kft.. Név Nagypál Zsolt vezérigazgató MENTÉSZ Zrt... Név Nagyné Horváth Katalin ügyvezető igazgató SILUETT-2007 Ruhaipari Kft.. Név Rédei István ügyvezető igazgató RÉDEI Fém Kft... Név Juhász Béla ügyvezető igazgató TÚRGÉP-2000 Kft.. Név Gladinetz András ügyvezető igazgató T-Schuhe Kft. REGIONÁLIS DUÁLIS KÉPZŐ és TECHNOLÓGIAI KUTATÓ-FEJLESZTŐ KÖZPONT Konzorciumi Alapító Okirat 14

182 .. Név Takács Zoltán ügyvezető igazgató TAKÖV Transz Kft.. Név Takács Gábor ügyvezető igazgató DERBY-Túr Bt... Név Harsányi Zsolt ügyvezető igazgató AXIÁL Javító, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.. Név Ivanics János vezérigazgató LINAMAR Hungary Zrt... Név Matyi István ügyvezető igazgató GEMMA AGRO Kft.. Név Farkas József ügyvezető GEMMA Bt... Név Gladinetz András ügyvezető igazgató TISZA Automotive Kft.. Név Dittel Gábor ügyvezető főtitkár Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete NiT Hungary.. Név Ujvári Imre polgármester Tiszafüred Város Önkormányzata. Név Izsó Gábor polgármester Békés Város Önkormányzata.. Név Barkász Sándor ügyvezető igazgató Békés Drén Kft.. Név Nagy József vezérigazgató City-Gas Kereskedőház Zrt... Név Nagy József ügyvezető igazgató City-FARM Kft.. Név Mucsi Balázs Sándor főigazgató Békéscsabai Szakképzési Centrum REGIONÁLIS DUÁLIS KÉPZŐ és TECHNOLÓGIAI KUTATÓ-FEJLESZTŐ KÖZPONT Konzorciumi Alapító Okirat 15

183 .. Név Davidovics László igazgató Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola És Kollégium. Név Vasas István főigazgató Mezőtúri Református Kollégium - Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Óvoda.. Név Dobozi Gyula ügyvezető igazgató KONTASET Vázszerkezet Gyártó és Szolgáltató Kft.. Név Mihalina László elnök-lelkész Mezőtúri Református Egyházközség REGIONÁLIS DUÁLIS KÉPZŐ és TECHNOLÓGIAI KUTATÓ-FEJLESZTŐ KÖZPONT Konzorciumi Alapító Okirat 16

184 10. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság április 20-i ülésére Tárgy: Fő út 230. sz. alatti ingatlan önkormányzati tulajdonba vétele Készítette: Dr. Uhrin Anna jegyző Előterjesztő: Toldi Balázs polgármester Véleményező bizottság: Tisztelt Képviselő-testület! Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium között július 06. napján megállapodás jött létre a Bethlen Gábor Szakképző Iskola fenntartói jogának átadásáról. Az Önkormányzat hozzájárult ahhoz, hogy az átadással érintett ingatlanokra vonatkozó tulajdonjog a Magyar Állam javára bejegyzésre kerüljön. Az átadott ingatlanok között szerepelt a Fő út 230. szám alatti, 1598/A/1 hrsz-ú társasházi ingatlan is. A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium vállalta, hogy amennyiben az átvett ingatlanokban oktatásinevelési feladatot nem teljesít, abban az esetben a feladatellátást már nem szolgáló vagyont visszaadja az Önkormányzat számára. Az ingatlan vagyonkezelője jelenleg a FVM Kelet-magyarországi Agrárszakképző Központ Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, melynek a Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium tagintézménye volt augusztus 31. és augusztus 31. között. Az Önkormányzat 399/2015. (VII. 30.) határozatával kezdeményezte a Magyar Állam tulajdonát képező, oktatásinevelési feladat-ellátást már nem szolgáló - Gyomaendrőd, Fő út 230. szám alatti 1598/A/1 hrsz-ú társasházi ingatlan önkormányzati tulajdonba történő visszavételét, azzal, hogy az önkormányzat a tulajdonba vétel érdekében felmerülő költségeket megtéríti. Ahhoz, hogy a Fő út 230. szám alatti ingatlan önkormányzati tulajdonba visszakerüljön az Önkormányzatnak kezdeményeznie kell az intézményfenntartói jog átadásáról szóló július 6.-án kelt és január 22-én módosított megállapodás közös megegyezéssel történő részleges megszüntetését. A megállapodás tervezet az előterjesztés mellékletét képezi. Az Önkormányzat a Fő út 230. szám alatti ingatlanban könyvtárat, civil szervezetek számára működési színteret szeretne kialakítani. A Fő út 230. társasházi ingatlanon (1598/A/1 hrsz.) összesen ,- Ft értéknövelő beruházás valósult meg, mely a szerződés tervezet 1. mellékletében meghatározottak szerint került kiszámításra. Az Önkormányzat az értéknövelő beruházások megtérítése céljából a következő munkálatok elvégzését vállalja: Vállalkozási díj Munkálatok megnevezése (bruttó) Gyomaendrőd, külterület 14702/1 hrsz. alatt működő Sajtüzemben tejfeldolgozásra és ,- Ft sajtfeldolgozásra óránként 2 m³ ivóvíz minőségű víz folyamatos biztosítására alkalmas vízellátás kiépítése Gyomaendrőd, Fő út 222. szám alatti ingatlan A" kollégiumi épület földszint, női és férfi ,- Ft mellékhelyiség és mosdó vizesblokk kialakítása és a folyosó padlóburkolatának felújítása Gyomaendrőd, Fő út 222. szám alatti ingatlan A" kollégiumi épület lépcsőházának felújítása ,- Ft Gyomaendrőd, Fő út 222. szám alatti ingatlan A" kollégiumi épület I. emeletén új női és férfi ,- Ft vizesblokk kialakítása, a folyosó padlóburkolatának felújítása ÖSSZESEN: ,- Ft Az értéknövelő beruházások megtérítésének forrása az Önkormányzat évi költségvetésének 8. mellékletének 42. sora (Könyvtár kialakítása, vagyon ellentételezés) alapján kerül biztosításra. Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását. Döntéshozói vélemények Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság 52

185 Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Döntési javaslat "Fő út 230. sz. alatti ingatlan önkormányzati tulajdonba vétele" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. 1. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri, hogy a Gyomaendrőd Fő út 230. társasházi ingatlanon (1598/A/1 hrsz.) a Bethlen Gábor Szakképző Iskola fenntartói jogának átadását követően összesen ,- Ft értéknövelő beruházás valósult meg. A Képviselő-testület vállalja, hogy az értéknövelő beruházások ellenértékét megtéríti a Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégiummal és az FVM Kelet magyarországi Agrárszakképző Központ Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium mal kötött alábbi megállapodás alapján. Az értéknövelő beruházások megtérítésének forrása az Önkormányzat évi költségvetésének 8. mellékletének 42. sora (Könyvtár kialakítása, vagyon ellentételezés) alapján kerül biztosításra. "MEGÁLLAPODÁS" amely létrejött egyrészről a Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium (székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 40., OM azonosító: , képviseletében eljár: Davidovics László igazgató), a továbbiakban: Intézmény FVM Kelet magyarországi Agrárszakképző Központ Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium (székhelye: 6640 Jánoshalma Béke tér 13., OM azonosító: , képviseletében eljár: Taskovics Péter intézményvezető) a továbbiakban Vagyonkezelő másrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124., statisztikai azonosítója: , képviseletében eljár Toldi Balázs polgármester), a továbbiakban Önkormányzat között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: Előzmények: Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint átadó valamint a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, mint átvevő között július 06. napján megállapodás jött létre a Bethlen Gábor Szakképző Iskola fenntartói jogának átadásáról. A megállapodás 11. pontjában az átadó Önkormányzat hozzájárult ahhoz, hogy az átadással érintett ingatlanokra vonatkozó tulajdonjog a Magyar Állam javára bejegyzésre kerüljön. A megállapodás 6. pontja értelmében az átvevő Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium vállalta, hogy amennyiben az átvett ingatlanokban oktatási-nevelési feladatot nem teljesít, abban az esetben a feladatellátást már nem szolgáló vagyont visszaadja az Önkormányzat számára. Az ingatlan vagyonkezelője jelenleg a FVM Kelet-magyarországi Agrárszakképző Központ Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, melynek a Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium tagintézménye volt augusztus 31. és augusztus 31. között. Az Önkormányzat 399/2015. (VII. 30.) határozatával kezdeményezte a Magyar Állam tulajdonát képező, oktatásinevelési feladat-ellátást már nem szolgáló - Gyomaendrőd, Fő út 230. szám alatti 1598/A/1 hrsz-ú társasházi ingatlan önkormányzati tulajdonba történő visszavételét, azzal, hogy az önkormányzat a tulajdonba vétel érdekében felmerülő költségeket megtéríti. Az Önkormányzat kezdeményezi továbbá a megjelölt ingatlan vonatkozásában az intézményfenntartói jog átadásáról szóló július 6.-án kelt és január 22-én módosított megállapodás közös megegyezéssel történő részleges megszüntetését, és a Gyomaendrőd, Fő út 230. szám alatti 1598/A/1 hrsz-ú társasházi ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülését. Az Önkormányzat 400/2015. (VII. 30.) határozatával vállalta, hogy az Önkormányzat tulajdonba kerülése kapcsán felmerült költségeket megtéríti Megállapodás: 1. Az Önkormányzat kezdeményezi az oktatási-nevelési feladat-ellátást már nem szolgáló Gyomaendrőd, Fő út 230. szám alatti 1598/A/1 hrsz-ú társasházi ingatlan esetében Gyomaendrőd Város Önkormányzata, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, valamint a Bethlen Gábor Szakképző Iskola között létrejött intézményfenntartói jog átadásáról szóló július 6.-án kelt és január 22-én módosított megállapodás közös megegyezéssel történő részleges megszüntetését, és a jelen szerződés tárgyát képező ingatlan önkormányzati tulajdonba történő visszavételét. 2. A közhiteles ingatlan-nyilvántartás alapján Gyomaendrőd, Fő út 230. szám alatti 1598/A/1 hrsz-ú társasházi ingatlan vagyonkezelője az FM Kelet-magyarországi Agrárszakképző Központ, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium. 3. Felek rögzítik, hogy a Gyomaendrőd, belterület, Fő út 230. szám alatti 1598/A/1 hrsz-ú társasházi ingatlan 1/1 arányban a Magyar Állam tulajdonát képezi, a tulajdonosi jogokat az MNV Zrt. gyakorolja. 53

186 Az ingatlant az alábbi bejegyzett jogok terhelik: elővásárlási jog a társasház mindenkor tulajdonosai javára. A fentieken túl a 1598/A/1 hrsz-ú társasházi ingatlan per-, teher-, és igénymentes. Felek rögzítik, hogy a Ptk. 6:212. -a lehetőséget nyújt arra, hogy a szerződést a felek közös megegyezéssel megszüntessék. A megszüntetéskor a szerződés a jövőre nézve szűnik meg és a felek további szolgáltatásokkal már nem tartoznak. A fentiek alapján a felek megállapodnak abban, hogy a hatályos intézményfenntartói jog átadásáról szóló megállapodást részlegesen megszüntetik, oly módon, hogy a 2. pont szerinti ingatlan vonatkozásában a szerződést közös megegyezéssel a jövőre nézve részlegesen szűnik meg. Ennek megfelelően a 2. pont szerinti ingatlan tulajdonjogát a szerződés részleges megszüntetése esetén az Önkormányzat szerzi meg. Az Önkormányzat a 2. pont szerinti ingatlanban könyvtárat, civil szervezetek számára működési színteret szeretne kialakítani. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. (1) bekezdés 7. pontja értelmében önkormányzati feladat a kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, a helyi közművelődési tevékenység támogatása. Az Önkormányzat 400/2015. (VII. 30.) Gye. Kt. határozatával, valamint az intézményfenntartói jog átadásáról szóló megállapodás 6. pontja alapján vállalta, hogy az ingatlanon az Intézmény által végzett, fenntartó által finanszírozott értéknövelő beruházásokat megtéríti. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy az Ingatlan tulajdonba vételével, a birtokbaadással, valamint a tulajdonjog átruházás ingatlan-nyilvántartási bejegyzésével kapcsolatos költségek az Önkormányzatot terhelik. Felek megállapodnak, hogy a szerződés tárgyát képező ingatlanon megvalósult értéknövelő beruházásokkal az alábbiak szerint számolnak el. Felek kölcsönösen, egybehangzóan és visszavonhatatlanul elismerik, hogy a szerződés tárgyát képező ingatlanon jelen megállapodás 1. mellékletében meghatározott és részletezett értéknövelő beruházás valósult meg, összesen ,- Ft (azaz tizennyolcmillió-kilencvenkettőezer hatszázharminc Ft) összegben. Az Önkormányzat vállalja, hogy az 1. mellékletben meghatározott értéknövelő beruházás értékét az intézményfenntartói jog átadásáról szóló megállapodás 6. pontja alapján megtéríti jelen megállapodás 2. mellékletében meghatározott munkálatok, június 30. napjáig történő elvégzésével. Felek megállapodnak abban, hogy a munkálatok elvégzéséről az Intézmény teljesítésigazolást állít ki. A Vagyonkezelő és az Intézmény a 2. mellékletben meghatározott munkák elvégzésével a Gyomaendrőd, Fő út 230. szám alatti 1598/A/1 hrsz-ú társasházi ingatlant érintő értéknövelő beruházásokat a teljesítési igazolás aláírásával teljes körűen megtérítettnek tekintik, e tekintetben egymással teljes körűen elszámoltak. A Vagyonkezelő és az Intézmény kijelenti, hogy az ingatlan önkormányzati tulajdonba adásának akadálya nincs, az Önkormányzat a 2. mellékletben meghatározott kivitelezési munkálatok elvégzésével eleget tett az intézményfenntartói jog átadásáról szóló megállapodás 6. pontjában foglaltaknak, mely alapján az 1. mellékletben meghatározott értéknövelő beruházások ellenértékét az Önkormányzat megtérítette, így a jövőben ezen jogcímen az Önkormányzattal szemben követelés nem érvényesíthető. Felek megállapodnak, hogy a szerződés tárgyát képező ingatlant az legkésőbb az Intézmény június 30. napjáig az Önkormányzat számára bérbe adja, melynek feltételeit az Önkormányzat és az Intézmény külön megállapodásban rögzíti. A Vagyonkezelő a megállapodás aláírásával hozzájárul a bérbeadáshoz. Jelen megállapodás az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet szerint a központi költségvetési szervvel az irányítását vagy felügyeletét ellátó szerv vezetőjének egyetértő nyilatkozatának kiadásával lép hatályba, mely egyetértő nyilatkozattal a Földművelésügyi Miniszter a tárgyi ingatlan Önkormányzat részére történő ingyenes átruházásához és a vagyonkezelési szerződés részleges megszüntetéséhez hozzájárul. Felek megállapodnak, hogy jelen megállapodást utolsóként aláíró Fél aláírását követően az Önkormányzat a részére történő tulajdonba adás érdekében 30 napon belül megkeresi az MNV Zrt-t. A jelen megállapodásra egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény rendelkezései az irányadók. Felek ezúton meghatalmazzák jelen megállapodás elkészítésére és ellenjegyzésére, valamint a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetésével kapcsolatos feladatok ellátására Dr. Varga Imre ügyvédet (iroda székhelye: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 13.). Felek a jelen 3 oldalból és 2 mellékletből álló megállapodást mint akaratukkal mindenben megegyezőt tíz (10) egymással mindenben megegyező példányban jóváhagyólag írták alá. melléklet: Gyomaendrőd Fő út 230. társasházi ingatlanon (1598/A/1 hrsz.) végzett értéknövelő beruházások meghatározása melléklet: Gyomaendrőd Fő út 230. társasházi ingatlanon (1598/A/1 hrsz.) végzett értéknövelő beruházások megtérítése érdekében az Önkormányzat által vállalt kivitelezési munkák elvégzése Kelt: Jánoshalma, április Kelt: Gyomaendrőd, április Kelt: Gyomaendrőd, április 54

187 FVM Kelet magyarországi Agrárszakképző Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Központ Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Kollégium Gyomaendrőd Város Önkormányzata Taskovics Péter Davidovics László Toldi Balázs Intézményvezető Igazgató polgármester Pénzügyi ellenjegyző: Pénzügyi ellenjegyző: pénzügyi ellenjegyző: Alulírott Dr. Varga Imre ügyvéd (5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 13., Békés Megyei Ügyvédi Kamara: 156.) a jelen okiratot Békéscsabán, április napján ellenjegyzem: Dr. Varga Imre ügyvéd 1. melléklet Gyomaendrőd Fő út 230. társasházi ingatlanon (1598/A/1 hrsz.) végzett értéknövelő beruházások meghatározása A Vagyonkezelő, az Intézmény, valamint az Önkormányzat jelen megállapodás 10. pontja alapján kölcsönösen, egybehangzóan és visszavonhatatlanul elismeri, hogy a Gyomaendrőd Fő út 230. társasházi ingatlanon (1598/A/1 hrsz.) összesen ,- Ft (azaz tizennyolcmillió-kilencvenkettőezer hatszázharminc Ft) értéknövelő beruházás valósult meg az alábbiakban részletezettek szerint: Az Intézmény a Gyomaendrőd Fő út 230. társasházi ingatlanon (1598/A/1 hrsz.) összesen ,- Ft összegű értéknövelő beruházást mutatott ki az alábbiak szerint: Számla kelte Számla sorszáma Számla kiállítója Nettó összeg (Ft) ÁFA Bruttó összeg (Ft) A Gyomaszolg Ipari Park Kft FA Németh Kft C Novodomszki és Társa Bt A Gyomaszolg Ipari Park Kft D Csapó Elek A Gyomaszolg Ipari Park Kft A Gyomaszolg Ipari Park Kft YM Nagy és Társa Bt I Csaba talk Kft I Csaba talk Kft ÖSSZESEN Az Önkormányzat az Intézmény által kimutatott Ft összegű értéknövelő beruházás összegének értékcsökkent mértékét téríti meg. Az Intézmény évente 2 % értékcsökkenést számol el, a beruházás és aktiválás éve: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2001-ben ,- Ft-ot (azaz hétmillió forintot) biztosított az Intézmény számára irodaépület felújítása céljából. Gyomaendrőd Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 4/2001. (II. 27.) Kt. számú rendeletének 3. mellékletében (Gyomaendrőd Város Önkormányzati felújítás év) biztosított és a évi költségvetés végrehajtásáról szóló 9/2002. (IV. 30.) Kt. rendelet 3. mellékletében meghatározott ,- Ft összeg az Intézmény által kimutatott összegből levonásra kerül. A Fő út 230. szám alatti ingatlanon megvalósított értéknövelő beruházás összesen ,- Ft, mely összegből levonásra kerül évente 2 % értékcsökkenés. Az elszámolt értékcsökkenés mértéke évente ,- Ft, mely a 14 év alatt ( ) 14 év x ,- Ft = ,- Ft. Összegezve az elszámolás alapját a ,- Ft ,- Ft = ,- Ft,- képezi. Kelt: Jánoshalma, április Kelt: Gyomaendrőd, április Kelt: Gyomaendrőd, április 55

188 FVM Kelet magyarországi Agrárszakképző Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Központ Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Kollégium Gyomaendrőd Város Önkormányzata Taskovics Péter Davidovics László Toldi Balázs Intézményvezető Igazgató polgármester Pénzügyi ellenjegyző: Pénzügyi ellenjegyző: pénzügyi ellenjegyző: Alulírott Dr. Varga Imre ügyvéd (5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 13., Békés Megyei Ügyvédi Kamara: 156.) a jelen okiratot Békéscsabán, április napján ellenjegyzem: Dr. Varga Imre ügyvéd 2. melléklet Gyomaendrőd Fő út 230. társasházi ingatlanon (1598/A/1 hrsz.) végzett értéknövelő beruházások megtérítése érdekében az Önkormányzat által vállalt kivitelezési munkák elvégzése Gyomaendrőd Város Önkormányzata jelen megállapodás 11. pontja értelmében vállalja, hogy az 1. mellékletben meghatározott értéknövelő beruházások értékét az intézményfenntartói jog átadásáról szóló megállapodás 6. pontja alapján megtéríti a következő munkálatok elvégzésével: Munkálatok megnevezése Gyomaendrőd, külterület 14702/1 hrsz. alatt működő Sajtüzemben tejfeldolgozásra és sajtfeldolgozásra óránként 2 m³ ivóvíz minőségű víz folyamatos biztosítására alkalmas vízellátás kiépítése Gyomaendrőd, Fő út 222. szám alatti ingatlan A" kollégiumi épület földszint, női és férfi mellékhelyiség és mosdó vizesblokk kialakítása és a folyosó padlóburkolatának felújítása Gyomaendrőd, Fő út 222. szám alatti ingatlan A" kollégiumi épület lépcsőházának felújítása Gyomaendrőd, Fő út 222. szám alatti ingatlan A" kollégiumi épület I. emeletén új női és férfi vizesblokk kialakítása, a folyosó padlóburkolatának felújítása ÖSSZESEN: Vállalkozási díj (bruttó) ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft Kelt: Jánoshalma, április Kelt: Gyomaendrőd, április Kelt: Gyomaendrőd, április FVM Kelet magyarországi Agrárszakképző Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Központ Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Kollégium Gyomaendrőd Város Önkormányzata Taskovics Péter Davidovics László Toldi Balázs Intézményvezető Igazgató polgármester Pénzügyi ellenjegyző: Pénzügyi ellenjegyző: pénzügyi ellenjegyző: Alulírott Dr. Varga Imre ügyvéd (5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 13., Békés Megyei Ügyvédi Kamara: 156.) a jelen okiratot Békéscsabán, április napján ellenjegyzem: Dr. Varga Imre ügyvéd" 56

189 2. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a megállapodás aláírására, valamint a a Gyomaendrőd Fő út 230. társasházi ingatlanon (1598/A/1 hrsz.) végzett értéknövelő beruházások megtérítése érdekében vállalt kivitelezési munkák elvégzéséhez szükséges megállapodások megkötésére és a szükséges jognyilatkozatok megtételére. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 57

190 Tárgy: 11. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság április 20-i ülésére TOP pályázat - 5. sz. Idősek nappali ellátásának infrastrukturális fejlesztése Készítette: Kürtiné Erdősi Klára, Petényi Roland Előterjesztő: Toldi Balázs polgármester Véleményező bizottság: Tisztelt Képviselő-testület! Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság január 5-én a Széchenyi 2020 keretében megjelent a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP azonosító számú, Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése pályázati felhívás. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2016. (I. 28.) Gye. Kt. határozatával döntött arról, hogy pályázatot kíván benyújtani a fenti kiírásra a Térségi Szociális Gondozási Központ 5. sz. idősek nappali ellátásának infrastrukturális fejlesztése (5500 Gyomaendrőd, Blaha L. u. 2-6.) érdekében. Szociális területen a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás), mint fenntartó és Gyomaendrőd Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat), mint az épület tulajdonosa is nyújthat be pályázatot. Mivel az intézmény fejlesztése a fenntartó feladata, így a projekt szempontjából célszerű lenne, ha a feladatot ellátó Társulás lenne a pályázó. Ebben az esetben a pályázat benyújtásához szükséges az ingatlan tulajdonos Önkormányzat hozzájárulása a fejlesztéshez. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően hozza meg a döntését. Döntéshozói vélemények Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Döntési javaslat "TOP pályázat - 5. sz. Idősek nappali ellátásának infrastrukturális fejlesztése" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2016. (I.28.) Gye. Kt. határozatát hatályon kívül helyezi. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás pályázatot nyújtson be a TOP Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése c. kiírásra a Térségi Szociális Gondozási Központ 5. sz. idősek klubja (5500 Gyomaendrőd, Blaha L. u. 2-6.) nappali ellátásának infrastrukturális fejlesztése érdekében. A Képviselő-testület felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges tulajdonos által biztosítandó jognyilatkozatokat aláírja. Határidők, felelősök: Határidő: Felelős: Toldi Balázs Hivatali felelős: Petényi Roland 58

191 12. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság április 20-i ülésére Tárgy: GINOP pályázatban konzorciumi tagság (Lapátos pályázat) Készítette: Petényi Roland Előterjesztő: Toldi Balázs polgármester Véleményező bizottság: Tisztelt Képviselő-testület! Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Schmidt Gábor főtitkár úr 2015 szeptemberében egyeztetést kezdeményezett az Önkormányzattal, hogy együttműködés keretében a városban lévő vízitúra megállóhely fejlesztésének lehetőségét közösen áttekintsék. A Magyar Kajak-Kenu Szövetség (továbbiakban: MKKSZ) a Bejárható Magyarország programhoz kapcsolódva (GINOP 7.1.2) az úgynevezett aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztésére több más jármód (természetjárás, lovas turizmus, kerékpáros stb.) képviselő országos sportági szakszövetséggel együttműködve európai uniós támogatásban részesülhet. A GINOP forrásból az úgynevezett lapátos minősítési rendszer alapján vízitúra megállóhely kialakítására van lehetőség. Az önkormányzatunk decemberében tárgyalta a pályázat benyújtásának a kérdését, az akkori feltételek ismeretében, majd az 597/2015.(XII.3.) Gye. Kt. határozatával támogatta a pályázat benyújtását. A pályázati felhívás január végén megjelent. A korábbiaktól eltérően az Önkormányzat konzorciumi partnerként jogosult lehet támogatási igény benyújtására, és elszámolásra, így az MKKSZ megkereste ismételten önkormányzatunkat, hogy lépjünk velük konzorciumra és legyünk része egy országos hálózatnak. A pályázatról szóló stratégiai dokumentum, jelen előterjesztés részeként, még mint munkaközi anyag, kiküldésre kerül a Tisztelt Képviselő-testület részére, az MKKSZ által megküldött konzorciumi megállapodás tervezettel együtt. A stratégiai dokumentum részletesen tartalmazza a megvalósuló fejlesztést és azt is, hogy kinek mi a feladata, mire igényelhet támogatást. Az üzemeltetési bevételek és kiadások alakulásának előrejelzéséről kapott információ is a mellékelt Stratégiai dokumentáció részét képzi. Reményeink szerint a végleges Stratégiai dokumentum a Képviselő-testületi ülés előtt elkészül és kiküldésre kerül a Tisztelt Képviselő-testületnek. Sikeres pályázat esetén a fejlesztés a gyomai Hármas-Körös híd melletti állami tulajdonú 0822/5 helyrajzi számú, valamint Gyomaendrőd Város Önkormányzatának a 822/3 helyrajzi számú területén, az ártéren, a sólyapálya mellet valósulna meg. A tervezési programból jól látható, hogy olyan mobil eszközök beszerzése fog megtörténni, amivel az ártérben magas minőségű szolgáltatás tud megvalósulni. A fejlesztés az önkormányzat részéről nem igényel anyagi hozzájárulást sem a pályázat bonyolításának időszakában, sem pedig a fenntartási, üzemeltetési időszakban. A tervezési programban az alábbi főbb fejlesztések szerepelnek: - Mobil stég beszerzése - Mobil konténerek beszerzése és elhelyezése az ártérben - A konténerek berendezéseinek beszerzése - A konténerek önálló energiaigényének biztosítása - Eszközbeszerzés (túrakajakok beszerzése) - Parkoló és odavezető út építése, felújítása - A területen az ivóvízellátás biztosítása Ezek közül a fejlesztések közül a megvalósítási szakaszban az önkormányzat feladata lesz a parkoló és odavezető út építése, felújítása, a területen az ivóvízellátás biztosítása, a szükséges engedélyek beszerzése, és a konténerek elhelyezését biztosító cölöpök megvalósítása, majd a fenntartási időszakban a megvalósuló létesítmény üzemeltetése, fenntartása. A pályázat benyújtása két szakaszban történik. Az első szakaszra benyújtandó pályázati dokumentáció (2016. áprilisában) az előkészítési feladatokat tartalmazza részletesen, míg a megvalósításra vonatkozókat csak átfogóan ismerteti. Az előkészítésre vonatkozó pályázat jóváhagyását követően az illetékes minisztérium iránymutatása alapján az előkészítési feladatok keretében a megvalósítás feladatainak részletes kidolgozása történne meg. Amennyiben a minisztérium az összes előkészítési feladat elvégzését jóváhagyta és a tervezési/közbeszerzési dokumentumokat elfogadta, akkor indulhat el a pályázat második szakasza, azaz a megállóhelyek fizikai megvalósítása. A fejlesztés fenntartási időszaka öt év. A fejlesztés mértéke Gyomaendrődön mintegy millió forintból valósul meg. Ebből az önkormányzatra a kivitelezés és a tervezés rész esik, az eszközbeszerzést az MKKSZ fogja elvégezni. Az eszközök tulajdonjoga az MKKSZ, vagy valamelyik Nonprofit Kft-é lesz, amit üzemeltetésre átad az Önkormányzat részére. Ennek költségeit 59

192 önkormányzatunknak kell viselnie. Az előterjesztéshez mellékelt konzorciumi megállapodás tervezet a pályázat benyújtására irányul, melyet aztán a támogatási döntés megszületését követően kell kidolgozni, és a végleges tartalmát újra be kell terjeszteni a Képviselő-testület elé jóváhagyásra. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően hozza meg döntését. Döntéshozói vélemények Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 1. döntési javaslat "GINOP pályázati prgram megismerése" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Magyar Kajak-Kenu Szövetséggel közösen (továbbiakban: MKKSZ), a Bejárható Magyarország programhoz kapcsolódva (GINOP 7.1.2) az úgynevezett aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése érdekében összeállított tervezési programban foglaltakkal, a fejlesztési elképzeléseket jóváhagyja. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: Toldi Balázs Hivatali felelős: Petényi Roland 2. döntési javaslat "GINOP pályázat benyújtása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az MKKSZ-t hogy a GINOP pályázati felhívásra nyújtsa be a pályázatot és támogatás elnyerése esetén a kidolgozott pályázati dokumentációt a végleges költségvetéssel terjessze a Képviselő-testület elé. Határidők, felelősök: Határidő: Felelős: Toldi Balázs Hivatali felelős: Petényi Roland 3. döntési javaslat "GINOP pályázatban konzorciumi tagság (Lapátos pályázat)" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert, hogy a pályázathoz szükséges jognyilatkozatokat megtegye, az alábbi konzorciumi megállapodást aláírja. KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatási kérelem benyújtására 60

193 1. Jelen konzorciumi együttműködési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) aláírásával a 2. pontban megnevezett szerződő felek konzorciumot hoznak létre abból a célból, hogy a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében az Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése, GINOP " felhívásra (a továbbiakban: felhívás) támogatási kérelmet nyújtsanak be, és a támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt célt közös együttműködéssel megvalósítsák. A támogatási kérelem címe: Az Alsó-Tisza és a Körösök vízi turizmusának komplex fejlesztése 2. A konzorcium tagjai (a továbbiakban Tagok) az alább felsorolt intézmények, szervezetek és személyek, akik az 1. pontban megjelölt támogatási kérelemben meghatározott cél(ok) megvalósításában a támogatási kérelemben foglaltaknak megfelelően a jelen Megállapodás keretei között részt vállalnak: Szervezet neve: Magyar Kajak-Kenu Szövetség Postacím: 1138 Budapest, Latorca u. 2. Székhely: 1138 Budapest, Latorca u. 2. Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): Bírósági nyilvántartási szám: Adószám: Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Baráth Etele elnök Szervezet neve: Szolnok Megye Jogú Város Önkormányzata Postacím: 5000 Szolnok, Kossuth tér 9. Székhely: 5000 Szolnok, Kossuth tér 9. Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): Adószám: Aláírásra jogosult képviselője: Szalay Ferenc polgármester Szervezet neve: Tiszakécske Város Önkormányzata Postacím: 6060 Tiszakécske, Kőrösi u. 2. Székhely: 6060 Tiszakécske, Kőrösi u. 2. Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): Adószám: Aláírásra jogosult képviselője: Tóth János polgármester Szervezet neve: Csongrád Városi Önkormányzat Postacím: 6640 Csongrád, Kossuth tér 7. Székhely: 6640 Csongrád, Kossuth tér 7. Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): Adószám: Aláírásra jogosult képviselője: Bedő Tamás polgármester Szervezet neve: Doboz Nagyközség Önkormányzata Postacím: 5624 Doboz Kossuth tér 3. Székhely: 5624 Doboz Kossuth tér 3. Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): Adószám: Aláírásra jogosult képviselője: Köves Mihály polgármester Szervezet neve: Gyomaendrőd Város Önkormányzata Postacím: 5500 Gyomaendrőd Selyem út 124. Székhely: 5500 Gyomaendrőd Selyem út 124. Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):

194 Adószám: Aláírásra jogosult képviselője: Toldi Balázs polgármester Szervezet neve: Sportrendszer Fejlesztő és Tanácsadó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Postacím: 1138 Budapest, Latorca utca 2. Székhely: 1138 Budapest, Latorca utca 2. Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám): Adószám: Aláírásra jogosult képviselője: Antal Ferenc ügyvezető Szervezet neve: BJMOKK Sportüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Postacím: 1138 Budapest, Latorca utca 2. Székhely: 1138 Budapest, Latorca utca 2. Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám): Adószám: Aláírásra jogosult képviselője: Hóbor Attila Gábor ügyvezető A Konzorcium vezetőjének a jelen Megállapodás aláírásával a Tagok a Magyar Kajak-Kenu Szövetséget (a továbbiakban Vezető-t) választják. 3. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény 6:11. -a és 6:15. -a alapján meghatalmazzák a Vezetőt, hogy helyettük és nevükben a támogatási kérelmet aláírja, benyújtsa és a támogatási kérelem elbírálása során a konzorciumot képviselje. A Tagok kijelentik, hogy a támogatási kérelemben foglaltakat ismerik, és az abban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el. 4. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok kötelezettségek vállalnak arra, hogy a támogatási kérelem támogatása esetén a projektet az abban foglaltak szerint megvalósítják, és ennek érdekében együttműködnek. 5. Tagok kijelentik, hogy a felhívás részét képező Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására" című dokumentumot ismerik, és a támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt tartalommal, valamint a támogatási kérelemben és a támogatási kérelemről hozott döntésében foglalt tartalommal szerződést kötnek. 6. Jelen Megállapodás a támogatási kérelem mellékletét képezi. 7. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a támogatási kérelem nem részesül támogatásban, illetve ha a Tagok a projekt megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodást kötnek. A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. Konzorcium vezetője konzorciumi tag konzorciumi tag konzorcium tag... Dr. Baráth Etele Magyar Kajak-Kenu Szövetség... Szalay Ferenc Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata... Tóth János 62 Tiszakécske Város... Bedő Tamás Csongrád Városi Önkormányzat

195 Önkormányzata P.H. P.H. P.H. P.H. Aláírás dátuma: Aláírás dátuma: Aláírás dátuma: Aláírás dátuma: április április április április. konzorciumi tag konzorciumi tag konzorciumi tag konzorciumi tag... Köves Mihály Doboz Nagyközség Önkormányzata Antal Ferenc Toldi Balázs Sportrendszer Fejlesztő és Gyomaendrőd Város Tanácsadó Nonprofit Önkormányzata Korlátolt Felelősségű Társaság... Hóbor Attila Gábor BJMOKK Sportüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság P.H. Aláírás dátuma: április. P.H. Aláírás dátuma: április. P.H. Aláírás dátuma: április P.H. Aláírás dátuma: április Határidők, felelősök: Határidő: Felelős: Toldi Balázs Hivatali felelős: Petényi Roland 63

196 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése című felhívása Kódszám: GINOP Az Alsó-Tisza és a Körösök vízi turizmusának komplex fejlesztése Aktív turisztikai hálózatfejlesztési stratégia MUNKAKÖZI ANYAG! Budapest, április.

197 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 I. HELYZETELEMZÉS A TERMÉK KIALAKÍTÁSA A HÁLÓZATOT ALAKÍTÓ ATTRAKCIÓK ÉS AZ AZT KIEGÉSZÍTŐ TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATÁSA JELEZVE AZ ÉRINTETT CÉLCSOPORTOKAT A HÁLÓZAT GERINCÉT, A TEMATIKÁT MEGHATÁROZÓ ATTRAKCIÓK, A HELYSZÍNEK MEGJELÖLÉSÉVEL TARTÓZKODÁST MEGHOSSZABBÍTÓ ATTRAKCIÓK MEGLÉVŐ, KAPCSOLÓDÓ TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK A HELYSZÍNEK MEGJELÖLÉSÉVEL (SZÁLLÁS ÉS VENDÉGLÁTÁS, KERESKEDELEM, STB.) ELÉRHETŐSÉG NYITVA TARTÁS BIZTOSÍTÁSA AZ EGYES HELYSZÍNEKEN INFORMÁCIÓADÁS A HÁLÓZATRÓL ÉS AZ EGYES ELEMEKRŐL BEJÁRHATÓSÁG KÖZLEKEDÉSI MÓD SZERINT (GYALOGOS, KERÉKPÁROS, VÍZI, KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS, GÉPKOCSI) CSATLAKOZÁSI PONTOK EGYÉB JÁRÁSMÓDOK SZERINTI HÁLÓZATOKHOZ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK ISMERTETÉSE CÉLCSOPORT ELEMZÉS SWOT ANALÍZIS SZERVEZETI HÁTTÉR A HÁLÓZATOT MŰKÖDTETŐ SZERVEZET ISMERTETÉSE A KONZORCIUMI PARTNEREK BEMUTATÁSA, AZ ELLÁTOTT FELADATOK ISMERTETÉSE EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK BEMUTATÁSA (TDM-EK, CIVIL SZERVEZETEK, ÖNKORMÁNYZATOK) FENNTARTÁS, KARBANTARTÁS BIZTOSÍTÁSÁNAK BEMUTATÁSA II. FEJLESZTÉSI IGÉNYEK MEGHATÁROZÁSA AZ INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE A FEJLESZTÉS HUMÁN ERŐFORRÁSIGÉNYE MARKETING ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MŰKÖDTETÉS FELTÉTELRENDSZERE, GAZDASÁGI FENNTARTHATÓSÁGA A PROJEKT GAZDASÁGÉLÉNKÍTŐ HATÁSAI, KÖZGAZDASÁGI HASZONELEMZÉS A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁT MÉRŐ INDIKÁTOROK III. INTÉZKEDÉSI TERV A FEJLESZTÉSI IGÉNYEK KONKRÉT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÜTEMEZÉSE... 53

198 11. ENERGIATAKARÉKOS, KÖRNYEZETBARÁT MEGOLDÁSOK GYAKORLATI MEGVALÓSÍTÁSA A HÁLÓZATHOZ TARTOZÓ SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK MÓDSZERTANA A FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK KORLÁTAI, KOCKÁZATAI TERVEZETT KÉPZÉSEK AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI CÉLCSOPORTOK SZEMPONTJAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSE A TÁRSADALMI KAPCSOLATOK KISZÉLESÍTÉSE, AKTÍV PARTNERSÉGEK ELINDÍTÁSA A TERMÉSZETI ÉRTÉKEK VÉDELME ÉRDEKÉBEN TERVEZETT INTÉZKEDÉSEK A HELYI BEÁGYAZÓDÁS ERŐSÍTÉSE SZERVEZETI FENNTARTHATÓSÁGOT, KITEKINTÉSSEL A JÖVŐKÉPRE A KKV SZÁMÁRA BIZTOSÍTOTT ÜZLETI LEHETŐSÉGEK ISMERTETÉSE melléklet: Megállóhelyek szolgáltatásai 2. melléklet: Pénzügyi táblázatok 3. melléklet: Önéletrajzok 4. melléklet: Együttműködési megállapodások (vállalkozások, nemzeti park, TDM)

199 BEVEZETÉS A Kormány 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozatban döntött a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról. A Kormány döntése szerint a Magyar Kajak-Kenu Szövetség (továbbiakban: MKKSZ) a Bejárható Magyarország programhoz kapcsolódva, az úgynevezett aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztésére több más civilszervezettel (Természetjáró Szövetség, Vitorlás Szövetség stb.) egyetemben európai uniós támogatásban részesülhet. Az MKKSZ, mint a magyar kajak-kenu világának átfogó, civil szervezete, az elmúlt 10 évben jelentős szolgáltatásfejlesztést valósított meg a vízi sportok terén. Az MKKSZ 2012-ben elfogadott sportágfejlesztési stratégiájában kiemelt fejlesztési feladatként jelenik meg az aktív turisztikával összefüggő szolgáltatások fejlesztése és a szabadidős rendezvények szervezése. Az MKKSZ stratégiájában meghatározott célok illeszkednek a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának című pályázat célkitűzéseihez. Az Alsó-Tisza és a Körösök vízi turizmusának komplex fejlesztésére benyújtott konzorciumi pályázat célja, hogy a kajak-kenu népszerűségére, társadalmi beágyazottságára alapozva, minél több embert motiváljon arra, hogy szabadidejében, azt hasznosan eltöltve, járja a vizeket, legyen edzettebb, egészségesebb, és közben ismerje meg Magyarország rejtett történelmi, kulturális és természeti szépségeit. Fontos elv, hogy a megállóhelyek fejlesztésén keresztül a különböző járásmódok (kerékpáros, túrakenu, lovas, vitorlás, természetjárás) közötti kapcsolat fejlődjön, az intermodalitás erősítéséből származó jövedelemtermelő képesség pedig javuljon. Cél, hogy az egyes megállóhelyek fejlesztése és hálózatba kapcsolása révén, közvetett módon növekedjen az egy helyszínen/régióban eltöltött vendégéjszakák száma, valamint a vendégköltések összege, és emelkedjenek a szolgáltatások nyújtásából származó közvetett és közvetlen bevételek. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala szeptember 17-én as lajstromszámmal bejegyezte a Lapátos Vízi Megállóhelyek védjegyét. A védjegy jogosultja a Nemzetgazdasági Minisztérium. A védjegyszabályzat értelmében az adminisztratív feladatokat a Magyar Kajak Kenu Szövetség végzi. Az MKKSZ 2015 februárjában kezdte meg a megállóhelyek minősítését, melynek célja a megállóhelyek által nyújtott szolgáltatások egységes szempontrendszerben történő felmérése és kategorizálása. A védjegyet 3 évre lehet megszerezni és a szolgáltatások biztosítását éves szinten ellenőrzi az MKKSZ. A megállóhelyek által nyújtott turisztikai szolgáltatások így kiszámíthatóak és ellenőrizhetőek lesznek. Jelenleg 64 megállóhely minősítése zajlott le, és több mint 70 helyszín regisztrált már a védjegy megszerzése érdekében, ezek minősítése folyamatos. Az Alsó-Tisza és a Körösök tervezett fejlesztések helyszínei összhangban vannak a hagyományos megállóhelyekkel. Az MKKSZ az Alsó-Tisza szakaszán Szolnok és Szeged, a 4

200 Körösökön Gyula és Csongrád között található megállóhelyeket szerepeltette benyújtandó pályázatában. A megállóhelyek kijelölésénél az MKKSZ az adott település önkormányzatával, a turisztikailag releváns civil szervezettel TDM, egyesületek, alapítványok - egyeztetett. Az adott térségben megtalálható természetvédelmileg érintett területeket közvetett módon érintő fejlesztésekről egyeztetett az illetékes Nemzeti Parkokkal. Felkereste a térségben e turisztikai szegmensben működő vállalkozásokat. Fontos szempont volt, hogy a megállóhely közelében lehetőleg legyen olyan vonzerővel rendelkező turisztikai attrakció is (pl.: stb.), amely önmagában megnövelheti a megállóhely szolgáltatásait igénybe vevő látogatók számát. A pályázat eredményeként a tiszai és a hazai vízitúrázás új fejlődési szakaszba léphet. A megállóhelyek létéből adódóan a településeken működő szállásadók és egyéb szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások plusz bevételhez juthatnak, ezáltal az önkormányzatok bevételei is nőhetnek. A pályázat közvetetten hozzájárul a az folyószakaszok által érintett megyék felzárkóztatásához. A konzorcium összesen forint támogatást igényel. A pályázat keretében 11 megállóhelyhez kapcsolódóan valósul meg fejlesztési tevékenység. Jelen stratégia szerkezetében és tartalmában követi a pályázati útmutatóban meghatározott előírásokat. Az alábbi táblázat ismerteti, hogy az egyes értékelési szempontokhoz kapcsolódó tartalmi részek melyik fejezetben olvashatóak. Értékelési szempont száma Értékelési alszempont Fejezet száma 1. a) b) első bekezdés második bekezdés harmadik bekezdés 6. negyedik bekezdés 6. ötödik bekezdés 11. első bekezdés második bekezdés 6. harmadik bekezdés

201 negyedik bekezdés ötödik bekezdés első bekezdés második bekezdés harmadik bekezdés 6. 6

202 I. HELYZETELEMZÉS 1. A TERMÉK KIALAKÍTÁSA 1.1. A HÁLÓZATOT ALAKÍTÓ ATTRAKCIÓK ÉS AZ AZT KIEGÉSZÍTŐ TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATÁSA JELEZVE AZ ÉRINTETT CÉLCSOPORTOKAT A Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ) az elfogadott hosszú távú stratégiájának megfelelően a sportág szabadidős turisztikai jellegét kívánja erősíteni az aktív vízi szabadidős tevékenységek lehetőségeinek megteremtésével. Az aktív turisztikai hálózat fejlesztési program keretében a GINOP kódszámú pályázat segítségével a Dunán, a Velenceitavon, a Balatonon, a Tiszán és a Körös folyókon kíván vízitúra megállóhely hálózatot fejleszteni. Az MKKSZ a Tisza folyón elhelyezkedő megállóhelyek számossága miatt a fejlesztendő hálózatot felső és alsó szakaszra osztotta. Az alsó szakasz magában foglalja a Hármas-Körös folyót is. Jelen stratégia az Alsó-Tisza és a Körösök hálózatához kapcsolódó fejlesztéseket ismerteti, mely négy megyét érint: Csongrád megye, Bács-Kiskun megye, Szolnok megye, Békés megye A vízi turizmus olyan aktív szabadidős tevékenység, amely a vízen, vízben vagy vízparton történik, és a túrázó legalább egy olyan szolgáltatást igénybe vesz, ami a vízi forgalmat és a vízi turizmust kiszolgáló és fenntartó létesítményeknél, szervezeteknél fogyasztást jelent. Az MKKSZ a hálózat kialakításánál ezen meghatározásban szereplő feltételeket és a pályázati útmutatóban előírt feltételeket vette figyelembe. Az összes célcsoportnál figyelembe vehetőek, a hálózat kialakítását meghatározó természeti adottságok az alábbiakban olvashatóak. Vízállás, sebesség A Tisza felső szakaszán alapvető fontosságú a vízállás, mivel a vízi és vízparti turizmus egyik legfontosabb vonzereje a nagy folyókanyarok belső ívén kialakuló övzátonyok (vagy a turizmusban használt elnevezéssel homokpadok) melyek csak alacsonyabb vízállásnál kerülnek szárazra. Az adatok alapján a turisztikai főszezon nagy részén az Alsó-Tisza és a Körösök mentén biztonsággal lehet számítani az alacsony vízállásra, és így a homokpadok jelenlétére. Futásvonal változatosság Futásvonal változatosság alatt a kanyarok sűrűségét kell érteni. A hosszú, egyenes szakaszok, melyek az erősen szabályozott folyókon (például a Szamoson), vagy a nagyobb csatornákon jellemzőek, monotonitásuk miatt nem merülnek fel turisztikai vonzerőként. A Körösök adottsága ebben a tekintetben átlag feletti. A partok természet közeli állapota 7

203 Akár aktív szabadidős tevékenységről, akár turisztikai termékként értelmezzük a vízitúrázást, természet közeli tevékenységről van szó, és mint ilyen, alapvető igényként merül fel az antropogén beavatkozástól mentes, közel érintetlen természeti környezet látványa. A mesterséges objektumok közül a mederzárások fizikai akadályt is képeznek a vízen haladás során. Az esetleges kényszermegállások/átemelések sok időt vesznek el a túrázóktól. Maga az átemelés lehet ugyan a turisztikai élmény része, amennyiben azonban erre gyakrabban van szükség, az a teljes élményt nagyságrendekkel csökkenti. Azok a folyók, ahol sűrűbben van szükség átemelésre, kisebb eséllyel jelennek meg a vízi-turisztikai kínálatban. Az Alsó-Tisza és a Körösök ebből a szempontból is kiváló adottságokkal rendelkezik, hiszen mesterséges akadály ezen a szakaszon nem található. Vízmélység A vízmélység csupán annyiban befolyásolja a vízitúrázást, hogy a kis vízállások esetén bekövetkező sekély mélység fizikailag akadályozza a hajózást. Az Alsó-Tisza és a Körösök ebből a szempontból is megfelelő adottságokkal rendelkezik. Összességében megállapítható, hogy az Alsó-Tisza és a Körösök szakasz természeti adottságai alátámasztják a koncepciót, hogy az elérhető szolgáltatások fejlesztése jelen pályázat keretében elinduljon. Elérhető turisztikai szolgáltatások A vízitúrázás sokáig úgy élt az emberek tudatában, mint egy alacsony költségű üdülési forma, ahol az ár-érték arány miatt azt is elfogadják a résztvevők, hogy alacsony vagy akár semmilyen szolgáltatást sem kapnak. Ma már, ha lassan is, de terjedőben van az igény, hogy a túraszervezők minél szélesebb körű szolgáltatást kínáljanak a résztvevők számára. A túrát szervezőknek is nagyon fontos ismerni, hogy a megcélzott helyszínen pontosan milyen szolgáltatásokat tudnak elérni és, hogy azok teljes biztonsággal hozzáférhetőek is legyenek. Az Alsó-Tisza szakaszán a legjellemzőbb szálláshely a kemping, problémája viszont, hogy a fogadóhelyek kiépítetlensége miatt a túrázók gyakran választják a gazdasági haszonnal nem járó, viszont környezetkárosító vadkempingezést. A hálózat fejlesztésének elsődleges célja az, hogy a hagyományos megállóhelyeken olyan infrastrukturális fejlesztések valósuljanak meg, amelyek növelik az ott tartózkodás komfortfokozatát, így nő a térségben a turisták száma, a szolgáltatók árbevétele pedig gyarapszik. A hálózat fejlesztésével érintett célcsoportok Az MKKSZ a hazai turizmus célcsoport meghatározásának általánosan elfogadott megállapításaira alapoz: Az aktív turizmusnak alapvető kapcsolati rendszere van a falusi-, az öko-, az ifjúsági-, az egészség- és a sportturizmussal, amennyiben a hivatásos sportolók által végzett sportturizmust nem tekintjük az aktív turizmushoz tartozó turisztikai terméknek. Az egyes turisztikai 8

204 termékeket külön vizsgálva, azonban előfordulhatnak más termékekkel való együttműködések és szinergiahatások is. A természetjáráshoz tarozó természeti turizmus magában foglalja mindazokat a turistákat, akik a természeti környezet miatt keltek útra. A természeti turizmusnak része a túrázás, a hegymászás, az állat- és növénymegfigyelés, a természetfotózás, a horgászat, a halászat, a vitorlázás, a sífutás és a nemzeti parkok felkeresése, valamint a barlangászat, a tereplovaglás és az ökoturizmus is. Különösen az ifjúsági turizmus számára (és az ifjúságra, mint kiemelt célcsoportra való tekintettel) szükséges megfelelő programkínálat és információ szolgáltatás megvalósítása. A természetjárásban szinergiahatást eredményezhet az egészségturizmussal és a rendezvényturizmussal való kapcsolata is. A vízi turizmust a szakirodalom általában a következő turisztikai típusokkal együtt emlegeti: ifjúsági turizmus, mert a legtöbb résztvevő iskoláskorú fiatal; sportturizmus, mert ez a szabadidő eltöltésének aktív sportos formája; a falusi turizmus, mert általában falusi települések (kisebb városok) mellett bonyolódik; ökoturizmus, mert a természetben, a természethez közel zajlik. A célcsoportunk motivációja Az aktív turizmus fő motivációs tényezője a turizmusban általánosan megszokottakon kívül elsősorban az, hogy a turistát fizikai és pszichés indítékai ösztönzik arra, hogy szabadidejét valamilyen aktív testmozgással töltse el. Ez természetesen azzal a viszonylag új társadalmi igénnyel is párosul, hogy egyre inkább egészségtudatosan, és az egészséges életmód elterjedésével a mindennapok stressz-terhelését elkerülve illetve kivédve próbálunk élni. Fontos motivációs tényező illetve vonzerő, természetesen maga a természeti környezet, hiszen a turizmus e formája szinte kizárólag a szabadban végezhető. A rendszer alapját magától értetődően a mozgás és az aktivitás adja, a motivációk közül azonban a természet-közeliség mellett a kaland illetve kalandszerű élményszerzés is hasonló mértékben fontos. A motivációs rendszer harmadik tényezője véleményünk szerint az ember alkotta vonzerők jelenléte melyek akár indoor, akár outdoor formában is rendelkezésre állhatnak. Marketingszempontból az aktív turizmus célcsoportjai hazánkban (Forrás: Magyar Turizmus Zrt , KSH), amire alapoztuk célcsoport meghatározásunkat: Természetjárás: minden társadalmi réteg, de leginkább a év közöttiek, a középés felsőfokú végzettséggel rendelkezők. Kerékpáros turizmus: minden társadalmi réteg, leginkább 50 év alattiak, diplomások és a falvakban élők. Vízi turizmus: fiatalok, év közöttiek, férfiak, közép- illetve felsőfokú végzettséggel rendelkezők, többségében fővárosiak. A hazai turizmus alakulása a demográfiai célcsoportok alapján (sárgával a releváns adatok): 9

205 Belföldi turizmus az utazás időpontja szerint (sárgával a releváns adatok): A fenti rövid összefoglaló megállapításait és a nemzetközi turisztikában is tapasztalható tendenciákat kiegészítve a Bejárható Magyarország Program oktatási keretrendszerének célkitűzésével, a projekt szempontjából fontos célcsoport meghatározásnál három megközelítést alkalmaztunk: 10

206 1. a fejlesztés elsődleges célcsoportja, legfontosabb használói csoportok (demográfiai alapú csoportképzés), 2. másodlagos célcsoport, a fejlesztés partnerei (közreműködői), 3. az elsődleges célcsoport életmód alapú kategóriái. Elsődleges célcsoport: Köznevelési célcsoport Felsőoktatási célcsoport Családok (aktív életmódú felnőttek) 55+ célcsoport Külföldi turisták célcsoport Másodlagos, közreműködői célcsoport: Túraszervezők célcsoport Média célcsoport Üzemeltetők célcsoport Életmód alapú kiválasztás, a célcsoportok szokásai alapján: Környezettudatos életstílus Egészséges életmód Slow tourism Sport, testmozgás szeretete A HÁLÓZAT GERINCÉT, A TEMATIKÁT MEGHATÁROZÓ ATTRAKCIÓK, A HELYSZÍNEK MEGJELÖLÉSÉVEL Az Alsó-Tisza és a Körösökön jelen pályázatban fejlesztéssel érintett megállóhelyei az előző fejezetben meghatározott célcsoportok által is használt megállópontok. Az MKKSZ a fejlesztéssel érintett helyszínek kiválasztásakor négy alapvető szempontot vett figyelembe: 1. a célcsoportok igényei, 2. a lapátos minősítés szempontjai, 3. a pályázati felhívás feltételei, 4. a helyszínek lehetőség szerint egy nap alatt megtehető távolságban legyenek. Az Alsó-Tisza és a Körösök összefoglaló néven meghatározott hálózat több víztesten fekszik (Tisza részvízgyűjtő érintett víztestei a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv alapján) amelyek az alábbiak: A GINOP-pályázat kizárólag a Tisza és a Körösök megállóhelyeinek fejlesztését tartalmazza, de rendszerszerűen az úgynevezett ráhordó hálózatokon más forrásból kialakítandó útvonalak igényeit is figyelembe veszi. A hálózaton a túrák az alábbi gyakorlat szerint valósulhatnak meg: Egy nap alatt bejárható útvonalak, a csoport teljesítőképességéhez igazodó fordulóponttal. Az egynapi fordulóponton túlhaladó túrák, éjszakai megállásra fejlesztett kikötőpontok érintésével. 11

207 Átevező túrák. Vízi táborból kiinduló csillagtúrák. Országhatáron is áthaladó túrák. Nemzetközi szervezett vízi túrák. Az Alsó-Tisza és a Körösök mentén használt természeti és turisztikai adottságok miatt kialakult megállóhelyeket lényegében adottságnak kell tekinteni, amelyeket figyelembe kellett venni a hálózat megállóhelyeinek meghatározásakor. A megállóhelyek kijelölésénél szempont volt az egyéb turisztikai vonzerők és a szolgáltatások elérhetősége. Az infrastrukturális fejlesztéseknél a megállópont adottságainak figyelembe vételével történt a fejlesztések műszaki tartalmának meghatározása. Az alábbi táblázat tartalmazza a fejlesztési helyszíneket, azaz a hálózatot alkotó megállópontokat. A megállóhelyek kijelölésénél az egy nap alatt megtehető távolságokban történő helyszín meghatározása volt az elsődleges szempont. Ezen szempontnak az évtizede természetszerűen kialakított táborhelyek jól megfeleltek. A régtől üzemelő jól bevált táborhelyek állapota azonban nagyon különbözőnek bizonyult. A lapátos minősítési folyamat során történtek meg az elsődleges állapotfelmérések a helyszínekről, majd a helyi szereplők bevonásával történt az adott helyszín fejlesztéséhez kapcsolódó műszaki tartalomnak a definiálása. További szempont volt, hogy ahol lehetőség volt rá akár különböző szolgáltatási szintű/lapátos minőségű megállóhely is kialakulhasson a fejlesztés hatására. Település Fejlesztés konkrét helyszíne 1. Szolnok Tiszaliget 2. Tiszakécske Szabad strand 3. Mindszent Szabad strand 4. Szeged Szegedi Vízisport Egyesület 5. Gyula Gyula Közművelődési és Vízimentő Egyesület telephelye strand 6. Doboz-Szanazug Szabad strand 7. Békés Békés-Dánfok Békési Kishajókikötő 8. Köröstarcsa Kikötő 9. Gyomaendrőd 79,2 fkm P Halász István csónakház közelében lévő terület t 10. Kunszentmárton Kikötő 11. Csongrád Körös-torok, szabad strand A megállóhelyek közötti távolságok az alábbiak szerint alakulnak: 12

208 Alsó-Tisza szakasz 1. Szolnok-Tiszakécske (fkm); 2. Tiszakécske-Csongrád 3. Csongrád - Mindszent - (fkm) 4. Mindszent-Szeged ( fkm); Körösök szakasz 5. Gyula Doboz-Szanazug (fkm); 6. Doboz-Szanazug Békés (fkm); 7. Békés Köröstarcsa(fkm); 8. Köröstarcsa Gyomaendrőd (fkm); 9. Gyomaendrőd-Kunszentmárton (fkm); 10. Kunszentmárton-Csongrád (fkm); Az Alsó-Tisza szakasz összesen folyamkilométer, a Körösök hosszú. A csongrádi megállóhely csomópontként is működik, hiszen az Alsó-Tiszán Szolnok és a Körösök felől érkező túrázókat is kiszolgálja. Az Alsó-Tisza és a Körösök megállóhelyei négy megyét érintenek: 1. Jász-Nagykun-Szolnok megye: Szolnok, Kunszentmárton 2. Bács-Kiskun megye: Tiszakécske 3. Csongrád megye: Csongrád, Mindszent, Szeged 4. Békés megye: Gyula, Doboz-Szanazug, Békés, Köröstarcsa, Az alábbi táblázat foglalja össze a fejlesztéssel érintett folyószakasz adottságait és a differenciált vendégkör igényeinek kapcsolatát célcsoport megjelöléssel. Kezdő Vendégkör Gyakorlott Aktív és ökoturisztika iránt elkötelezett Családbarát Szempont alátámasztása A Hármas-Körös Kunszentmárton alatti folyószakasz, ahol a kezdők biztonságosabban haladhatnak, mint a folyó felső szakaszán (gyerekbarát, iskolai célcsoport, családok, 55+ célcsoport, külföldi érdeklődő). Gyula-Gyomaendrőd szakasz, ahol alapvetően a folyó sebessége kívánja meg a megfelelő gyakorlatot (iskolai célcsoport BJMOtanterv, felsőoktatási célcsoport, 55+, külföldi aktív turista). Az Alsó-Tisza és a Körösök szakaszok teljes hosszának egyhuzamban történő teljesítése megfelelő fizikai kihívást jelent még a nagy gyakorlattal rendelkező túrázónak is (felsőoktatási célcsoport, 55+, külföldi aktív turista). Családok részére a természeti adottságok miatt inkább a Hármas- Körös Gyomaendrőd alatti szakasz ajánlott, ahol a megállóhelyek közelében (Gyomaendrőd, Kunszentmárton, Csongrád) családoknak megfelelő szálláshelyeik is elérhetőek. 13

209 Kényelmi szempontokat érvényesítő, családbarát, idősbarát Szintén Gyomaendrőd alatti folyószakasz ajánlott (55+, családi célcsoport). Összességében megállapítható, hogy a fejlesztéssel érintett folyószakasz természeti és infrastrukturális adottságai összhangban vannak a differenciált vendégkör igényeivel. Az Alsó-Tisza és a Körösök kellő számú turisztikai attrakcióval rendelkezik, a vízrajzi adottságai kitűnőek. A turisztikai attrakciók kiterjednek a természeti és a kulturális örökségre, valamint a gazdag rendezvénysorozatokra. A vízitúrázás egyik hagyományos központja volt a Körösök vidéke. A 80-as években a vízitúrázás, mint szabadidősport tevékenység, rendkívül népszerű volt. A vízi turizmus adottságainak szempontjából a Körösök a hazai körülmények között egyedinek tekinthető. A Körösök táj környezeti állapota nyújtja a természet közeli túrázás élményét. Ez a szakasz ideális túrázó hely iskolás csoportoknak, a nagyobb távok sportolási, a vidéki környezet pedig jó kikapcsolódási lehetőséget nyújt a fiataloknak. Lehetőséget jelent a terület kulturális, gasztronómiai és hagyományőrző értékeinek kihasználására és beépítésére a szervezett vízi turizmus programkínálatába TARTÓZKODÁST MEGHOSSZABBÍTÓ ATTRAKCIÓK A megállóhelyekhez kapcsolódó attrakciókat két nagy csoportra érdemes osztani. Az első csoportba a kulturális, természeti és épített örökség attrakcióit lehet sorolni. A második csoportba a megállóhelynek helyt adó településen a vízitúrázáshoz szorosan nem kapcsolódó, megrendezett rendezvényeket vehetjük figyelembe. Az első kategóriába tartozó attrakciók felsorolása megállóhelyenként. 1. Település Szolnok Attrakció megnevezése REPtár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum SÖRÁRIUM Sörmúzeum Szabadtéri Vízügyi Múzeum 2. Tiszakécske BARACK Thermal Hotel&Spa Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő 14

210 3. 4. Mindszent Szeged Kurca-parti Tanösvény Szegedi dóm Szegedi Csillagvizsgáló Pick Szalámi és Szegedi Paprika Múzeum Szegedi Vadaspark Újszegedi Termálfürdő Anna Gyógy-, Termál- és Élményfürdő Gyula Doboz-Szanazug Békés Köröstarcsa Gyomaendrőd Almásy-Kastély Vár és Vármúzeum Wellness Hotel Gyula A gyulai Várfürdő Nosztalgiaház Százéves Cukrászda Katolikus Templom, Doboz, Kettős- Körösmenti Vadásztársaság, Nádas Kemping*** Jantyik Mátyás Múzeum, Békési Tájház, Békési Galéria Székelykapu, Református Templom, Népi Kulturális Ökocentrum és Tájház, Liget Gyógyfürdő, Endrődi Tájház, Kner Nyomdaipari Múzeum, 10. Kunszentmárton Helytörténeti Múzeum, Talmácsi Cukrászda, 11. Csongrád Belsőváros, Városi Gyógyfürdő és uszoda, Vadnyugati város, Milton Tanya; A megállóhelyeken eltöltött időt befolyásolhatják a településeken megrendezésre kerülő fesztiválok, rendezvények. Példálózó jelleggel néhány rendezvény: Csongrádi Borfesztivál Tánc és Zene Nemzetközi Fesztivál, Csongrád Szegedi Ifjúsági Napok Nemzetközi Tiszai Halfesztivál, Szeged Gyulai Pálinkafesztivál Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál, Gyomaendrőd Nemzetközi Dél-Alföldi Költőfesztivál, Csongrád 15

211 Összességében megállapítható, hogy egyedi élményt nyújtó nemzetközi és országos attrakciók találhatóak az útvonal mellett ( ) MEGLÉVŐ, KAPCSOLÓDÓ TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK A HELYSZÍNEK MEGJELÖLÉSÉVEL (SZÁLLÁS ÉS VENDÉGLÁTÁS, KERESKEDELEM, STB.) A jelen pályázatban szereplő helyszínek az Alsó-Tisza és a Körösök hagyományos megállóhelyei. A megállóhelyek 500 méteres körzetében, vagy a megállóhelyhez közel eső településen a vízitúrázók alapigényeit kiszolgáló szolgáltatások érhetőek el. Az elérhető szolgáltatásokat alapvetően három kategóriába lehet sorolni: 1. A megállóhely már működő kempingben található. 2. A megállóhely szabad strand területén vagy közvetlen szomszédságában helyezkedik el. 3. A megállóhely a település belterületén található. Az alábbi táblázat foglalja össze az egyes megállóhelyeken elérhető kiegészítő turisztikai szolgáltatásokat. Település Turisztikai szolgáltatások megjelenítése 1. Szolnok vízitúra-szervezés, hajókölcsönzés, kemping, étterem, 2. Tiszakécske kerékpártúra szervezés, étkezési lehetőség, szállás, 3. Mindszent Hajókölcsönzés, étterem, szálláshely, kereskedelem, kerékpárbérlés 4. Szeged Étterem, szálláshely, hajókölcsönzés, kerékpárbérlés, kereskedelem 5. Gyula Étterem, szálláshely, hajókölcsönzés, kereskedelem, várfürdő 6. Doboz-Szanazug Étterem, szálláshely, hajókölcsönzés, kerékpárbérlés, 16

212 7. Büfé, szálláshely, hajókölcsönzés 8. Békés Étterem, szálláshely 9. Köröstarcsa Vízitúra szervezés, hajókölcsönzés, kerékpárkölcsönzés, étterem, szállás 10. Gyomaendrőd Hajókölcsönzés, kerékpárbérlés, lovaglás, gyógyfürdő, 11. Kunszentmárton Étterem, hajókölcsönzés, kereskedelem, szállás 12. Csongrád Étterem, szállás, kerékpárbérlés A táblázat alapján egyértelműen megállapítható, hogy a vízitúrázást segítő, a túrázók alapvető igényeit kielégítő szolgáltatások megfelelő távolságban biztosítva vannak az egyes megállópontoknál, az egész útvonalon ELÉRHETŐSÉG NYITVA TARTÁS BIZTOSÍTÁSA AZ EGYES HELYSZÍNEKEN A megállóhelyek nyitva tartását biztosító és támogató eszközöket/intézkedéseket tágabb értelemben mutatja be az alábbi fejezet. A megállóhelyek fizikai nyitva tartása szezonális jellegű, a vízitúrázásra jellemző időszakban lesznek elérhetőek. A lapátos minősítési rendszer miatt a megállóhelyről az összes lényeges információ, az általuk nyújtott szolgáltatások már most nyilvánosan elérhetőek a oldalon. Az aktív szezonban a megállóhelyek éjjel-nappal elérhetőek lesznek. Az üzemeltető feladata lesz, hogy a megállóhelyek fizikai értelemben vett nyitva tartását a helyszínen biztosítsa. A megállóhelyek szabad strand közelében, településen vagy kemping területén helyezkednek el. Ebből adódóan az elérhető kapcsolódó szolgáltatások igazodnak a tágabb értelemben vett helyszínek működési rendjéhez. A szabad strandokon a vízitúrázás időszakában az összes szolgáltatás elérhető. A településeken üzemelő megállóhelyeknél előnyt jelent, hogy akár szezonon kívül is hozzáférhetőek a túrázók számára a településen működő szolgáltatások (pl.. étterem, élelmiszerbolt). A lapátos minősítéshez kapcsolódó honlapon nyilvánosan elérhetőek lesznek a kapcsolódó szolgáltatások és szolgáltatók legfontosabb adatai. A megállóhelyeken kihelyezett információs táblákon a legfontosabb adatok szintén olvashatóak lesznek. A táblákon elhelyezett QR-kód segítségével a helyszíneken, mobil eszközökön is olvashatóak lesznek azok az információk, amelyek terjedelmi okok miatt a táblán nem fértek el. 17

213 INFORMÁCIÓADÁS A HÁLÓZATRÓL ÉS AZ EGYES ELEMEKRŐL Jelenleg a vízi turizmushoz kapcsolódó információk alapvetően az interneten érhetőek el. A vízi-túráztatáshoz kapcsolódó szolgáltatók honlapján egyénileg lehet információt gyűjteni a megállóhelyekről, a lehetséges útvonalakról. Ezek az információk elszórtan, nem egységes szempontok szerint osztályozzák a lehetséges útvonalakat, kikötési pontokat. A lapátos minősítéssel rendelkező megállóhelyekről a honlapon lehet olvasni. A lapátos minősítési rendszer megteremti annak a lehetőségét, hogy a megállóhelyek szolgáltatásairól egységes szempontok alapján kapjon információt az érdeklődő túrázó. A vízitúrázáshoz kapcsolódó strukturált, egységes információszolgáltatás elősegítése fontos célja a pályázatnak. A pályázat keretében megvalósítandó tevékenységeket a 7. fejezet ismerteti részletesen BEJÁRHATÓSÁG KÖZLEKEDÉSI MÓD SZERINT (GYALOGOS, KERÉKPÁROS, VÍZI, KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS, GÉPKOCSI) Az Alsó-Tisza és a Körösök szakasz 11 db megállóhely mindegyike értelmezhető ki- és beszállópontként. Egy hétvégi családi túra korlátozódhat akár három megállóhely szolgáltatásainak igénybevételére, de egy egynapos túra esetében is teljesíthető két megállóhely közötti szakasz. A túrák típusáról bővebben az fejezetben található információ. A megállóhelyek megközelíthetőséget az alábbi táblázat ismerteti. Település Távolsági busz Vonat Személygépkocsi 1. Szolnok (parkoló) 2. Tiszakécske (parkoló) 3. Mindszent (parkoló) 4. Szeged (parkoló) 5. Gyula Doboz-Szanazug (parkoló) 7. Békés + - +(parkoló) 8. Köröstarcsa + - +(parkoló) 9. Gyomaendrőd (parkoló) 18

214 10. Kunszentmárton (parkoló) 11. Csongrád (parkoló) A táblázatban megtalálható információk alapján a hálózatot alkotó megállóhelyek (belépési és kilépési pontok) közösségi/egyéni közlekedéssel történő megközelítése a teljes szakaszon biztosított, a személygépkocsit használók számára a parkolási lehetőség megoldott CSATLAKOZÁSI PONTOK EGYÉB JÁRÁSMÓDOK SZERINTI HÁLÓZATOKHOZ A vízitúrázás és az egyéb járásmódok közötti átjárás hagyományosan a kerékpározást jelenti. A hagyományos kapcsolatra építve a megállóhelyek kiválasztásánál fontos szempont volt a kerékpározást segítő infrastruktúra elérhetősége. A Felső-Tisza megállóhelyeinek többségénél lehet kerékpárt kölcsönözni és/vagy a megállóhely közelében kerékpárút csatlakozási lehetőség van. Néhány megállóhely közelében lovarda is működik. Ezen kapcsolatok beazonosításával biztosítható, hogy jelen pályázatban szereplő megállóhelyek többféle járásmódot szolgáljanak ki. Egyedi adottság Dombrádnál, hogy a dombrádi hídnál az alföldi kéktúra útvonalához lehet csatlakozni. Település 1. Szolnok 2. Tiszakécske 3. Mindszent 4. Szeged 5. Gyula Járásmód kapcsolódás Kerékpáros (kölcsönzés, kerékpárút) Lovas Gyalogos túraútvonal Kerékpáros (kölcsönzés, kerékpárút) Lovas Gyalogos túraútvonal Kerékpáros (kölcsönzés, kerékpárút), Lovas Gyalogos túraútvonal Kerékpáros (kölcsönzés, kerékpárút) Lovas Gyalogos túraútvonal Kerékpáros (kölcsönzés, kerékpárút) lovas Gyalogos túraútvonal 19

215 6. Doboz-Szanazug Kerékpáros (kölcsönzés, kerékpárút) Gyalogostúra 7. Békés Kerékpáros (költcsönzés, kerékpárút) 8. Köröstarcsa Kerékpár (kerékpárút) 9. Gyomaendrőd Kerékpáros (kölcsönzés) Lovas Több jelzett turistaútvonal 10. Kunszentmárton Kerékpáros (kölcsönzés, kerékpárút) 11. Csongrád Kerékpáros (kerékpárút) Lovas Gyalogos túraútvonal A járásmódok közötti kapcsolat segíthet a kajak-kenu szabadidős tevékenységre jellemző szezonalitási időszak meghosszabbításában. A járásmódok közötti kapcsolat erősítése elősegítheti a megállóhelyek kapacitásának jobb kihasználását. Összességében megállapítható, hogy 11 intermodális megállóhely található az útvonalon TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK ISMERTETÉSE Az útvonal több országos és helyi természetvédelmi területet érint, amelyek a Körös-Maros Nemzeti Parkhoz tartoznak. Országos jelentőségű természetvédelmi területek: Körös Maros Nemzeti Park Szarvasi Arborétum Természetvédelmi Terület Körös-Maros Nemzeti Park Kis-sárrét Tiszakürti Arborétum Természetvédelmi terület Szarvasi Történelmi Emlékpark Természetvédelmi terület Dobozi-kastélypark Erzsébet-liget, Gyomaendrőd Füvészkert, Szeged Csongrád Nagyréti Természetvédelmi Terület A vízi-turizmus szempontjából a Körös Maros Nemzeti Park Szarvasi Arborétum kiemelkedő jelentőséggel bír. A nemzeti park a szarvasi látogatóközpontban az élő- és élettelen természeti értékeit bemutató kiadványokat, valamint természetvédelmi célú előadásokat tart, szakvezetett túrákat bonyolít le. 20

216 Az útvonal mellett elhelyezkedő helyi jelentőségű természetvédelmi területek: Szarvasi arborétum Természetvédelmi Terület Csongrád Nagyréti Természetvédelmi Terület 1.4. CÉLCSOPORT ELEMZÉS A hálózatfejlesztés által érintett célcsoportok felosztása, jellemzőik és a szolgáltatások elérése az alábbiakban olvashatóak. A különböző célcsoportok egyedi igényeinek kielégítésére, és egyben a desztináció iránti érdeklődés kiszolgálásának testreszabott kialakítása miatt az MKKSZ un. "tematikus flottákat alakít ki. Az adott megállóhely által biztosítható (az adott víztest lehetőségeinek megfelelő) szolgáltatásokhoz különböző típusú hajókat kíván telepíteni, a megállóhely illetve a környező folyószakasz élményszerű teljesítésére célzott célcsoportok számára. Elsődleges, közvetlen célcsoportok: 1. Köznevelési célcsoport A köznevelési terület intézményrendszerében tanuló, a fejlesztési területeken látogatóként megjelenő diákok és azok helyi közösségei, tanáraik, az intézmények dolgozói, illetve a tanulók szülei, családtagjai és azok mikro társadalmi közösségei elemenként és összességükben alkotják és határozzák meg a célcsoportot. A célcsoport térbeli és időbeli lehetőségeinek azonosítása: vízparti helyzetben lévő intézmény, vízparti létesítményt tanítási (órarendi) időben rendszeresen elérő intézmény, vízparti létesítményt tanórán kívüli időben rendszeresen elérő intézmény, vízparti létesítményt tanítási szünetekben elérő, használó intézmény. Célcsoport meghatározásai: lakóhelye szerint: vízparti/geográfiai helyzete, a fejlesztést turisztikai céllal használja, ami lehet közvetlen és közvetett; a célcsoport tagjainak családja eszközellátottsága miatt kapcsolódik a program tartalmi elemeihez éveken át; a terméket az oktatási folyamatban veszik igénybe, abban használják; a motivációk, attitűdök a nevelési folyamatban, a személyiség fejlődése során alakulnak ki; a szabadidős tevékenységek az életmód részeként, azzal összefüggésben, az egészségnevelés eredményeként rögzülnek, a program marketing-kommunikációja a pedagógiai program része, az oktatásinevelési folyamat része, sajátos, egyedi tartalmakkal, módszerekkel. 21

217 A fogyasztás, a célcsoport piaci jellemzői sokkal szélesebb körben értelmezhetők, mint az iskolai tanulók csoportja önmagukban. A programban résztvevő tanulók családja, lényegében egy másik, szélesebb célcsoportra, a családra (3. Célcsoport, lásd lejjebb) történő kiterjedéssel, azzal együtt jelenik meg és értelmezhető. Másik megközelítésben mást jelent fogyasztási szempontból az iskolában és mást az iskolán kívüli fogyasztása a célcsoportunknak. Az iskola, mint intézmény és a tanuló, mint a fogyasztó több célcsoporttal együtt, több és eltérő attitűddel találkozik a termékkel: kötelezően, az intézmény elfogadott programjában; csatlakozik egyesületi programhoz; életmódja során válik rendszeres fogyasztóvá. A célcsoport jellemzően beépíti a vízi turizmust, mint terméket az életmódjába., 2. Felsőoktatási célcsoport A felsőoktatásban tanuló diákok, tanáraik, helyi illetve országosan elérhető közösségei, felsőoktatási intézmények. A célcsoport jellemzői: demográfiai jellemzőit tekintve heterogén korösszetétel; társadalmi státuszát tekintve heterogén összetétel; a megvalósuló fejlesztések ritkább, évi egy-két alkalommal megtörténő, de előre tervezhető elérésének lehetősége. A program szolgáltatásaival kiemelten célozza a felsőoktatási hallgatókat. Az információs eszközök kialakítása, illetve az okos eszközök, és azokra épülő fejlesztések elsődleges célja ennek a csoportnak a kiszolgálása. A közösségi média platformok használata egyszerre szolgálja a csoport információ igényének kielégítését (adott víztestről szóló praktikus információk, környezetben elérhető szolgáltatások információi), és az élmények megoszthatóságát, ezzel újabb látogatók generálását. 3. Családok (aktív életmódú felnőttek) A szabadidős sport, a természetjárás iránt nyitott felnőttek, családok (a családon belül elsősorban a vásárlási döntést meghozó szülők). A célcsoport jellemzői: demográfiai jellemzőit tekintve viszonylag egységes korösszetétel; társadalmi státuszát tekintve heterogén összetétel; a megvalósuló fejlesztések gyakoribb, akár heti-havi rendszerességgel megtörténő, spontán elérésének lehetősége. 22

218 A program keretei között kialakításra kerülő információs szolgáltatások (víztest, megállóhely és túraútvonal minősítések legfontosabb célja, hogy a biztonságot előtérbe helyező családokat ellássa megfelelő információval a túrák tervezésekor. A családbarát megállóhelyek jelölése az adott túra teljesítése során nyújt segítséget (játszótér, strand, szolgáltatások bemutatásával) célcsoport Aktív életet élő, immáron felnőtt korú, tőlük független gyermekekkel rendelkező, középkorúak és idősek. A célcsoport jellemzői: demográfiai jellemzőit tekintve viszonylag egységes korösszetétel; társadalmi státuszát tekintve heterogén összetétel; a megvalósuló fejlesztések gyakoribb, akár heti-havi rendszerességgel megtörténő részint spontán, részint előre tervezhető elérésének lehetősége. A célcsoport fogyasztási szokásait figyelembe véve a korosztály elvárásainak megfelelő szolgáltatások feltűntetése, az információk szegmentált leírása történik a projektben, a kapcsolódó kommunikációs felületeken. 5. Külföldi turisták célcsoport Aktív turizmus iránt érdeklődő, illetve a régióba látogató külföldi egyéni vagy csoportos módon utazó turisták. A célcsoport jellemzői: demográfiai jellemzőit tekintve heterogén korösszetétel; társadalmi státuszát tekintve viszonylag egységes összetétel; a megvalósuló fejlesztések alkalmanként eseti, spontán elérésének lehetősége. A projekt célja, hogy az aktív illetve az ökoturizmus iránt érdeklődő külföldi csoportok figyelmét is felhívja a lehetőségekre. Ennek érdekében a tájékoztató anyagok több nyelven készülnek, a megállópontok településein idegen nyelveket beszélő önkéntesek kerülnek bevonásra. Másodlagos, közreműködői célcsoportok: 6. Túraszervezők célcsoport A régióban aktív, turisztikai kapcsolatokkal rendelkező túraszervezők, utazási irodák, idegenforgalmi szakemberek. 23

219 A célcsoport jellemzői: demográfiai jellemzőit tekintve heterogén korösszetétel; társadalmi státuszát tekintve viszonylag egységes összetétel; a megvalósuló fejlesztésekkel közvetlen kapcsolat, azok turisztikai lehetőségként történő használata és az ebből származó haszon lehetősége. 7. Média célcsoport Mind a helyi, mind az országos média is kommunikációs célcsoportnak minősül, mivel az ismeretátadás egyik fontos és költséghatékony eszköze a projekt egyes célcsoportjainak a csoport médiafogyasztási szokásainak megfelelő - médián keresztüli elérése. A célcsoport jellemzői: demográfiai jellemzőit tekintve heterogén korösszetétel; társadalmi státuszát tekintve viszonylag egységes összetétel; a megvalósuló fejlesztések, mint információ és hír alapanyag elérése. 8. Üzemeltetők, belső célcsoport A fejlesztések során megvalósuló megállóhelyek, a felhasználókkal az üzemelés során várhatóan személyes kapcsolatba kerülő üzemeltetők. A célcsoport jellemzői: demográfiai jellemzőit tekintve heterogén korösszetétel; társadalmi státuszát viszonylag egységes összetétel; a megvalósuló fejlesztések közvetlen, ritkább, évi egy-két alkalmanként megtörténő, de előre tervezhető elérésének lehetősége. A fentiekből látható, hogy a célcsoportok valós turisztikai igényeinek kielégítését célozza a fejlesztések infrastrukturális és marketing tartalma. A hálózat által nyújtott komplex szolgáltatások alkalmasak arra, hogy akár utazási iroda egyedi ajánlatként hirdesse meg a Felős-Tisza szakasz vízi turisztikai kínálatát SWOT ANALÍZIS 24

220 Erősségek: különlegesen kiváló természeti adottságok - vízfelületek arányának nagysága és hajózhatósága; a vízitúrázás nagy hagyományokra tekint vissza, különösen a Körösökön; az MKKSZ fejlesztésben szerezett tapasztalata és gyakorlata erős szervezettséget biztosít; a megállóhelyek minősítése a pályázat megvalósításának befejezéséig lezárul; egyetlen, és így egy kézben lévő jól szervezett országos sportági szervezet koordinálásával történik a megvalósítás; a közösséghez tartozás pozitív élményének kialakítása; a program kikötőhelyenként a geográfiai, társadalmi és gazdasági tér elemei szerint egyedi tartalmakkal valósítható meg. Gyengeségek: az infrastruktúra színvonala nem kiegyenlített, jellemzően nagyon leromlott; szabadidős tevékenység szezonalitása (októbertől májusig nincs szabadtéri tevékenységre lehetőség); téli vagyon és állagvédelem biztosítása; a potenciális partnerek nem tőkeerősek; Lehetőségek: közösségi célú építmények számának növekedése; magasabb szolgáltatási színvonal, profitképesség biztosítottabb a partnerek számára, már rövidtávon is; higiéniás körülmények fejlesztése következtében nagyobb csoportok ellátásának lehetősége, a jövedelmezőség biztosítása; a fejlesztés következtében beszerzett több sporteszköz meghosszabbíthatja az ott töltött időt, a profitképességet növelheti; a kedvezőtlen időjárási körülmények okozta jövedelem kiesést kivédik a fejleszteni kívánt fedett közösségi helyek meghosszabbítja az itt töltött időt, áthidalhatja a szezonalitás problémáját is, valamint az alternatív programok is kiegészítik a szórakozási lehetőségeket; a felnövekvő nemzedék mindennapi mozgás iránti igényének kialakítása, egészségesebb népesség; Fenyegetettség: árvízveszély; a jelenlegi jogi szabályozottság rugalmatlansága, merevsége; nagy adminisztrációs átfutási idő engedélyek; a közbeszerzések kiválasztási folyamatának nehézségei; a szabadidős vízitúrázók körében nincs széles körben ismert kultúrája a vízi közlekedésnek; a járásmódok esetleges rivalizálása; a fejlesztések következtében kialakuló nagyobb humán erőforrás-igényes vállalkozások és a fejlesztett színvonal fenntartása; a járásmódok fejlesztésének költségigénye nagyon különböző, a járásmódot gyakorlók közösségének létszáma nagyságrendekkel különböző; nem megfelelő vagy nem valós számok alapján történő esetleg nem optimális üzleti modellek felállítása; a vízbiztonsági előírások ismeretének 25

221 az iskolai kerettantervi, illetve pedagógiai programokban megjelenő vízi-turizmus folyamatosan biztosítja a fejlesztések iránti érdeklődést; értelmes és hasznos szabadidős tevékenység hosszú távú eredményei: országismeret, természettudatos magatartásforma és életvitel kialakítása, szomszédos országok kultúrájának, szórvány és határon túli magyarság látogatása a vízi túra során; a kajak-kenu, mint a mindennapos testnevelési tevékenység egyik, középiskolai tanmentbe integrált módja (közoktatás); felsőoktatásban elfogadott testnevelés formája; az iskolai túrák kapcsán a csoportokban az összetartozás erősítése, így a szegregáció esetleges csökkentése; a hálózatos lefedettség (több járásmód összekapcsolódása) következtében megnőhet a vendégéjszakák száma, amely bevétel növekedést von maga után; pozitív attitűd; az elmaradt térségekben fejlesztések és ezáltal munkalehetőségek biztosítása. esetleges hiánya. (Megoldásként adódik balesetvédelmi előírások szigorítása, feltételeinek betartása, betartatása.); a fejlesztéssel érintett szakasz hossza jelentős koordinációs feladatokat jelenthet az MKKSZ számára. 2. SZERVEZETI HÁTTÉR 2.1. A HÁLÓZATOT MŰKÖDTETŐ SZERVEZET ISMERTETÉSE A hálózatot alkotó megállóhelyek a pályázat megvalósításának befejezéséig megszerzik a minősített lapátos védjegyet. A Magyar Kajak-Kenu Szövetség a hálózat kialakításának és működtetésének szakmai koordinációját valamint a projektmenedzsment feladatokat látja el. A szakmai koordináció biztosíthatja azt, hogy a GINOP-forrásból megvalósuló fejlesztések mindig az adott megállóhely adottságait figyelembe véve, de egységes szempontok alapján történjenek meg. Azon megállóhelyek esetében, ahol infrastrukturális beruházás történik, az üzemeltetési feladatokat az érintett konzorciumi tagnak kell ellátnia. A konzorciumi tagok felkészültek a megállóhely üzemeltetési feladatainak ellátására. A pályázat keretében beszerzendő eszközök esetében a tulajdonos a BJMOKK Sportüzemeltetési Nonprofit Kft. lesz. Az eszközök üzemeltetési feladatait a Kft. azon megállóhelyekkel együttműködve oldja meg, amelyek eszközöket kapnak. 26

222 A pályázat benyújtásához szükséges konzorciumi megállapodás aláírásához szükséges képviselő testületi előterjesztésben az üzemletetési feladatokról a döntéshozók tájékoztatást kaptak. A hálózat kialakítása, megvalósítása és majdan az üzemeltetése valós együttműködésen alapul, ahol folyamatos a kapcsolat a hálózat megállóhelyei és az MKKSZ között. Ezen felül az MKKSZ folyamatosan bővíti az egyéb szolgáltatókkal történő együttműködést A KONZORCIUMI PARTNEREK BEMUTATÁSA, AZ ELLÁTOTT FELADATOK ISMERTETÉSE A pályázati útmutatóban található előírások alapján a Magyar Kajak-Kenu Szövetség konzorciumban nyújtja be a pályázatot. A konzorcium vezetője a Magyar Kajak-Kenu Szövetség. A konzorciumban az alábbiakban felsorolt tagok vesznek részt: 1. Szolnok Megye Jogú Város Önkormányzata 2. Tiszakécske Város Önkormányzata 3. Csongrád Városi Önkormányzat 4. Doboz Nagyközség Önkormányzata 5. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 6. Sportrendszer Nonprofit Kft. 7. BJMOKK Sportüzemeltetési Nonprofit Kft. A konzorciumot összesen nyolc tag alkotja. A konzorciumi tagok azok az önkormányzatok, ahol a megállóhelyhez kapcsolódóan építés és felújítás történik. A pályázati útmutató alapján pontosan meghatározható, hogy az előkészítés és a megvalósítás során milyen tevékenységek támogathatóak. A pályázatban támogatható tevékenységek szerint a konzorciumi tagok az alábbi tevékenységeket látják el. 1. Magyar Kajak-Kenu Szövetség Pályázat benyújtásához kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány (stratégia kidolgozás), amelynek kidolgozása 2015-ben már elkezdődött. Szakmai koordináció az előkészítés, megvalósítás és a fenntartási időszakban. Projektmenedzsment feladatok ellátása a megvalósítás időszakában. A projektmenedzsment feladatokat projektmenedzser és a pénzügyi vezető látja el. Ezen feladatot más konzorciumi partner nem fogja ellátni. A pályázati feltételeknek megfelelően a projektmenedzser várhatóan vállalkozási viszonyban látja el a feladatait. A projektmenedzser várhatóan Avar Balázs (önéletrajzát lásd a mellékletben) lesz, akinek a szakmai pályája és tapasztalata megfelel a 27

223 pályázatban előírt feltételnek. A pénzügyi vezető személye a megvalósítás időszakáig kiválasztásra kerül. A projektmenedzsment felelős a fejlesztés pályázati útmutatóban meghatározott szabályoknak megfelelő lebonyolításáért. A projektmenedzsment felel a projekt tevékenységeinek szabályos dokumentációjáért a pályázatból adódó adminisztrációs és pénzügyi feladatok felügyeletéért és megvalósításáért. A projektmenedzsment hálózatfejlesztéshez kapcsolódó szakmai munkát nem végez. A projektmenedzsment segíti a többi konzorciumi tag feladatainak szabályos megvalósítását is. A pályázati útmutató szerint a konzorciumi tagok a pályázatban általuk elvégzett támogatható tevékenységek költségeivel önállóan számolnak el. Adott elszámolás benyújtásáért adott konzorciumi tag a felelős. A projektmenedzsment heti rendszerességgel tekinti át a pályázat előrehaladását. Az MKKSZ általános rezsi költség keretében jogi és egyéb általános rezsi (telekommunikáció, posta) tevékenység kiadásait arányosítva számolna le. 2. Szolnok Megye Jogú Város Önkormányzata A megállóhely felújításához kapcsolódó tervezési feladatok elvégeztetése. Mint beruházó, a megállóhely felújításához kapcsolódó kivitelezési feladatok elvégeztetése. Megállóhely üzemeltetési feladatainak ellátása. A költségeket bruttó módon számolja el. Elszámolt támogatás becsült összege: Ft. 3. Tiszakécske Város Önkormányzata A megállóhely létrehozásához kapcsolódó tervezési és építési engedélyeztetési feladatok elvégeztetése. Mint beruházó, a megállóhely létrehozásához kapcsolódó terület-előkészítési és kivitelezési feladatok elvégeztetése. Megállóhely üzemeltetési feladatainak ellátása 4. Csongrád Városi Önkormányzat A megállóhely felújításához kapcsolódó tervezési feladatok elvégeztetése. Mint beruházó, a megállóhely felújításához kapcsolódó kivitelezési feladatok elvégeztetése. Megállóhely üzemeltetési feladatainak ellátása. A költségeket bruttó módon számolja el. Elszámolt támogatás becsült összege: Ft. 5. Doboz Nagyközség Önkormányzata A megállóhely létrehozásához kapcsolódó tervezési és építési engedélyeztetési feladatok elvégeztetése. 28

224 Mint beruházó, a megállóhely létrehozásához kapcsolódó terület-előkészítési és kivitelezési feladatok elvégeztetése. Megállóhely üzemeltetési feladatainak ellátása. A költségeket bruttó módon számolja el. Elszámolt támogatás becsült összege: Ft. 6. Gyomaendrőd Város Önkormányzata A megállóhely létrehozásához kapcsolódó tervezési és építési engedélyeztetési feladatok elvégeztetése. Mint beruházó, a megállóhely létrehozásához kapcsolódó terület-előkészítési és kivitelezési feladatok elvégeztetése. Megállóhely üzemeltetési feladatainak ellátása. A költségeket bruttó módon számolja el. Elszámolt támogatás becsült összege: Ft. 7. Sportrendszer Nonprofit Kft. 1. Az előkészítésben elszámolható feladatokat saját teljesítésben és külső szolgáltatók segítségével látja el a társaság. Saját teljesítésben a műszaki tartalom tervezésének kontrollját, koordinációját és a vízitúrázásban jártas szakértői ismeretek biztosítását látják el a társaság alkalmazásában lévő szakemberek: o Antal Ferenc projekttervezési szakértő o Hákli Ferenc műszaki szakértő Külső szolgáltatókkal az alábbi feladatokat látja el a konzorciumi tag: o Szükségletfelmérés, előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzés, piackutatás, helyzetfeltárás költsége. o Szakértői hálózatépítés, szakértői műhelymunkák költsége. 2. Megvalósítási szakasz A pályázat megvalósítási szakaszában a társaság a szakmai megvalósítás költségkategóriához kapcsolódóan saját teljesítés keretében a műszaki kivitelezéssel összefüggő feladatokra Hákli Ferenc műszaki szakértőt munkaviszonyban alkalmazza. A szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei között az egyéb szakértői szolgáltatások keretében felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének feladatát végezteti el a társaság. A szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei között kerül elszámolásra turisztikai szakértő (önéletrajzát lásd a mellékletben) és Antal Ferenc szakértő bér és bérjáruléka. 29

225 A költségeket bruttó módon számolja el. Elszámolt támogatás becsült összege: Ft. 8. BJMOKK Sportüzemeltetési Nonprofit Kft. A társaság kizárólag a megvalósítási szakaszban lát el feladatokat. Szolnok, Tiszakécske, Csongrád, Doboz-Szanazug és Gyomaendrőd kivitelezési feladataihoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások közbeszerzési szakértője a társasággal fog leszerződni. A közbeszerzési szakértő fogja lebonyolítani a Szolnok, Tiszakécske, Csongrád, Doboz-Szanazug és Gyomaendrőd kivitelezési feladataihoz kapcsolódó közbeszerzéseket, de az ajánlatkérő minden esetben az adott megállóhelyet képviselő konzorciumi tag lesz. Tiszabecs építési engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítési és felújítási feladatainak esetében a beruházó, azaz ajánlatkérő a társaság lesz. A pályázat keretében beszerzendő összes eszköz közbeszerzésének ajánlatkérője és a tulajdonosa a társaság lesz. A pályázat keretében más szolgáltatások közbeszerzési szakértője a társaság által leszerződtetett közbeszerzési szakértő bonyolítja le az összes eljárás esetében. A felújítások és építések műszaki ellenőri feladatait is a társaság fogja ellátni külső szolgáltató segítségével, az összes építési beruházás esetében. A pályázat keretében ellátandó marketing és kötelező tájékoztatási feladatokat szintén a társaság végezteti el. A költségeket bruttó módon számolja el. Elszámolt támogatás becsült összege: Ft. A fentiekben meghatározott feladatok a szervezeteknél rendelkezésre álló kapacitás és szakmai tapasztalat alapján lettek meghatározva. A lehetséges projektmenedzser és turisztikai szakértő önéletrajzát a 3. melléklet tartalmazza. A pályázati útmutatóban meghatározott kötelező kapcsolód tevékenységekre vonatkozóan a kötelező tájékoztatási feladatokat BJMOKK Sportüzemeltetési Nonprofit Kft. látja majd el. A fogyatékos emberek fogadása érdekében a fogyatékosság típusához igazodó sajátos igényeknek megfelelő szolgáltatások kialakítása a megállóhelyek adottságainak megfelelően történik meg. Akadálymentesítés esetében.. A szolgáltatások keretei között létrehozott infokommunikációs fejlesztések esetén minden esetben megvalósul az infokommunikációs akadálymentesítés. Az MKKSZ a projekt megvalósítása során gondoskodik arról, hogy fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a támogatást igénylő esélytudatosságot fejezi ki: nem közvetít szegregációt, nem növeli a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket. 30

226 2.3. EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK BEMUTATÁSA (TDM-EK, CIVIL SZERVEZETEK, ÖNKORMÁNYZATOK) A pályázati útmutató meghatározza, hogy milyen szervezettel köteles együttműködni a konzorcium vezetője. Az előírásnak megfelelően az Alsó-Tisza szakasz illetékességi területén működő TDM szervezetekkel a projektgazda felvette a kapcsolatot, az együttműködési megállapodások megköttettek. Az együttműködő szervezetek (térségi szervezetek): Az Alföld Szíve Térségi Turisztikai Egyesület ( "Alföld Szíve TTE) június 22-án alakult meg. Életre hívását az a körülmény indokolta, hogy Jász-Nagykun-Szolnok megye piaci pozíciójának erősítése érdekében szükség volt egy olyan térségi turisztikai szereplőket összekapcsoló hálózat kialakítására, amely az önkormányzatok, a turizmusban érdekelt vállalkozások, a szakmai és a civil szervezetek önkéntességén alapuló egységeként működik, és amely a marketing tevékenységen és az információszolgáltatáson túl a termékfejlesztés és a térség turisztikával kapcsolatos valamennyi szakmai és menedzsment feladatait is ellátja.az Alföld Szíve TTE, mint térségi TDM szervezet, tevékenységi területe kiterjed Jász- Nagykun-Szolnok megye teljes területére. Az egyesületnek jelenleg 19 tagja van: 9 db önkormányzat, 8 db helyi TDM szervezet és egyesület, 1 fő magánszemély Hét Vezér Turisztikai Egyesület célja, hogy regisztrált TDM szervezetként 12 települést és jelenleg 69, a térségbe vendégeket váró szolgáltatót tömörít Csongrád megye északi részétől dél felé haladva a Tisza jobb partján (Kistelek-Csongrád-Ópusztaszer tengelyen). Az a közös cél hívta életre az összefogást, hogy minél szélesebb körben tegyék ismertté e vidék egyedülálló természeti kincseit, páratlan történelmi hagyatékát, kulturális hagyományait, gasztronómiai különlegességeit és zamatos homoki borait. Körös-menti Turisztikai és Kulturális Egyesület célja több településén a turisztikai információszolgáltatási tevékenységet, a pénzügyi kereteihez mérten a turisztikai marketingtevékenységet, valamint a szolgáltatásfejlesztéshez szükséges back office tevékenységet is háttér kutatások végzését, adatgyűjtést, a fejlesztések folyamatos monitoringját, új TDM közösségi szolgáltatások kidolgozását és beindítását elvégezni. Együttműködő kisebb, települési TDM szervezetek: Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft GYÜSZTE Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület A turisztikai fejlesztések esetében nagyon fontos, hogy egy-egy fejlesztés térsége bekerüljön az országos turisztikai desztinációk közé, ezért ki kell használni a következő évek jelentős turisztikai kommunikációját. Pontszerű fejlesztésekkel nem lesz egy-egy térség látható, ezért olyan együttműködésben gondolkozik az MKKSZ a helyi partnerekkel, amelyek a GINOPfejlesztések lehetőségeit kiterjesztik az egész régióra. Így az együttműködésben olyan TOP és Leader fejlesztéseket lehet megvalósítani, amelyek kapcsolódnak az országos turisztikai célokhoz. 31

227 Az Alsó-Tisza vidékén az MKKSZ együttműködést alakított ki az itt dolgozó Tiszazug Leader Egyesület, Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület, Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület, Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület, Gyulai Kistérségi Leader, és a Napkör Társadalmi Innovációs Egyesülés csoportokkal, amelyek Helyi Fejlesztési Stratégiájukba beépítik a kapcsolódási pontokat GINOP fejlesztéshez FENNTARTÁS, KARBANTARTÁS BIZTOSÍTÁSÁNAK BEMUTATÁSA A fenntartási, üzemeltetési feladatok a pályázatban szereplő beruházási tevékenységek alapján kerültek meghatározásra és szétosztásra. Szolnok, Tiszakécske, Csongrád, Doboz-Szanazug és Gyomaendrőd esetében a felépítmény a beruházó tulajdona, azaz az önkormányzatoké. Az üzemeltetési, karbantartási feladatokat és költségeket a tulajdonos biztosítja. A pályázat keretében beszerzett eszközök tulajdonosa a BJMOKK Sportüzemeltetési Nonprofit Kft. A beszerzett eszközöket használati, tárolási szerződés keretében átadja az együttműködő szakmai partnereknek. Az eszközök tulajdonjoga változatlan marad. Az üzemeltetési, karbantartási feladatok ellátása és a költségek finanszírozása az együttműködő szakmai partner feladata lesz. Vízi turizmus esetében az útvonal karbantartásához kapcsolódó feladat kizárólag a megállóhelyekre vonatkozhat, hiszen magát az útvonalat a folyó adja. A megállóhelyek karbantartási, üzemeltetési feladatainak felelősségi rendje a fentiekben olvasható. A kihelyezett információs táblák karbantartása az adott településen működő megállóhely üzemeltetőjének felelőssége. A megállóhelyek megfelelő karbantartása, a szolgáltatási színvonal megőrzése a lapátos minősítési rendszer segítségével biztosított. A hálózatban kizárólag lapátos minősítéssel rendelkező megállóhelyek vesznek részt. A lapátos minősítés megszerzésével a megállóhelyek kötelezettséget vállalnak éves monitoring vizsgálaton történő részvételre. A monitoring keretében elvégzendő helyszíni szemlével a megállóhelyek minőségbiztosítása, a karbantartási feladatok elvégzésének számonkérése biztosított. A későbbiekben ismertetendő karbantartási költségek a megállóhelyeken keletkezett bevételekből finanszírozhatóak. A lapátos védjegy rendszer működését segítő honlapon elérhető letölthető kérdőív segítségével biztosítható, hogy akár önkéntes alapon bárki bármilyen karbantartást igénylő problémáról értesítse az MKKSZ-t és a szükséges intézkedéseket megtegye. A karbantartási feladatok ellátását az elektronikus interaktív felület az év teljes időszakában szolgálja. 32

228 Az üzemeltetési feladatok megosztásával, valamint a védjegy rendszert segítő honlap működtetésével az útvonal folyamatos karbantartása biztosított. II. FEJLESZTÉSI IGÉNYEK MEGHATÁROZÁSA 3. AZ INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE Az Alsó-Tisza és a Körösök útvonalon található megállóhelyek fejlesztéséhez kapcsolódóan három féle beruházási tevékenység valósul meg: 1. Építési/felújítási tevékenység 2. Eszközbeszerzés 3. Marketing szolgáltatási csomag Jelen fejezetben az első két tevékenység műszaki tartalmáról szóló információk találhatóak. Az első két tevékenység kedvezményezettjei önkormányzatok, BJMOKK Sportüzemeltetési Nonprofit Kft. vagy az MKKSZ olyan tagszervezete, amely a pályázatban kedvezményezett lehet. A szolgáltatási csomagot az összes megállóhely megkapja, azok is, amelyeket vállalkozók üzemeltetnek, de a lapátos védjegy-minősítéssel rendelkeznek. Ezen vállalkozások közvetlen támogatást nem kapnak, csak a pályázatban előírt marketing tevékenység keretében. Mint lapátos megállóhely, a hálózatban betöltött szerepük bemutatása része lesz a marketing tevékenységnek. A pályázatban szereplő marketing tevékenység kizárólag a megállóhely funkció ismertetésére terjed ki. Az alábbi táblázat ismerteti a beruházási tevékenységek és a megállóhelyek kapcsolódását. Megállóhely Építés felújítás Eszközbeszerzés Szolgáltatási (marketing) csomag 1. Szolnok x x x 2. Tiszakécske x x 3. Mindszent x x 4. Szeged x x 5. Gyula x x 6. Doboz-Szanazug x x x 7. Békés x x 8. Köröstarcsa x x 33

229 9. Gyomaendrőd x x x 10. Kunszentmárton x x 11. Csongrád X x Az alábbi táblázat az egyes megállóhelyekhez kapcsolódó fejlesztések legfontosabb adatait ismerteti. Település Fejlesztés konkrét helyszíne Pályázatban szereplő műszaki tartalom A fejlesztéssel érintett ingatlan történő beavatkozás jogalapja Konzorciumi tag/szakmai partner 1. Szolnok Diófaliget kemping Felújítás, eszköztámogatás Bérleti jogviszony a beruházó és a tulajdonos között. Konzorciumi partner 2. Tiszakécske Szabad strand Felújítás Önkormányzati tulajdon lesz a az előkészítési szakasz végére. Konzorciumi tag 3. Mindszent Szabad strand Eszköztámogatás Nem releváns! Konzorciumi tag 4. Szeged Szegedi Vízisport Egyesület Eszköztámogatás Nem releváns! Együttműködő partner 5. Gyula Eszköztámogatás Nem releváns! Együttműködő partner 6. Doboz-Szanazug Szabad strand Felújítás, eszköztámogatás Önkormányzati tulajdon Konzorciumi tag 34

230 7. Békés Eszköztámogatás Nem releváns! 8. Köröstarcsa Kikötő Eszköztámogatás Nem releváns! Együttműködő partner Együttműködő partner 9. Gyomaendrőd Part menti terület Építés, eszköztámogatás Önkormányzati tulajdon? Konzorciumi tag 10. Kunszentmárton Eszköztámogatás Nem releváns! Együttműködő partner 11. Csongrád Szabad strand Felújítás Önkormányzati tulajdon Konzorciumi tag Az Alsó-Tisza és a Körösök szakaszán az infrastrukturális beruházás helyrajzi számait az alábbi táblázat ismerteti. Helyszín Helyrajzi szám 1. Szolnok Tiszakécske Csongrád 2890/1 4. Doboz-Szanazug 594/35 és 594/36 5. Gyomaendrőd 0823/2, 0822/5 Az építési, felújítási tevékenységek műszaki tartalma az alábbiakban olvasható. Szolnok megállóhely felújításának műszaki tartalma: Előszoba, folyosó, közlekedő: 10,62m2 Tisztálkodó helyiségek (férfi, női): 31,49m2 Mellékhelyiségek (férfi, női): 26,22m2 Fűtési helyiségek: 5,40m2 Konyha: 22,48m2 Épített (egyedi) bútorok: 1db Fedett terasz, erkély: 6,80m2 Összesen: 103,01m2 Becsült ár nettó Ft: Becsült áfa Ft:

231 Becsült bruttó ár Ft: A fejlesztés magába foglalja a meglévő vizesblokk épületét, illetve az előtér és az abban lévő konyha felújítását. A tevékenység építési engedély-köteles. Tiszakécske megállóhely felújításának műszaki tartalma: Közösségi tér (50 m2) csomagmegőrző/raktár: 50,00 m2 adminisztrációs szoba, iroda, recepció: 10,00 m2 elsősegélyszoba (egészségügyi szoba): 6,00 m2 tisztálkodó helyiségek (férfi, női): 28,00 m2 50 fő mellékhelyiségek (férfi, női): 14,00 m2teakonyha: 16,00 m2 épített (egyedi) bútorok: 4 db tűzrakhely, kemence: 3 db fedett hajótároló: 24 db hajó Kerti tűzrakó 3 db, rönkpad asztallal 4 db (összesen 7 db) 6-8 férőhelyes mobil öltözőblokk (kb. 10 m2) Pergola, közösségi térhez (kb. 10 m2) Csónaktároló (12 m2) Stég kialakítása (20 m2) Becsült ár nettó Ft: Becsült áfa Ft: Becsült bruttó ár Ft: e Ft + ÁFA (27 %) 7.365,6 e Ft = ,6 e Ft A fejlesztés tárgyát képező épület a Tisza partjának közelében lévő, 80-as években épült, lábakra állított közösségi WC-épület. Eredeti funkciója az évek folyamán nem változott, feladata az idelátogató turisták és strandolók számára közösségi illemhely biztosítása. A beruházás során az épület teljes felújítását tervezzük, komolyabb átépítés nélkül, illetve környezetének közösségi célú fejlesztését utcabútorok lehelyezésével, sétány murvás burkolásával, csónaktároló és stég kiépítésével. A tervezett beavatkozás köre és mértéke nem építési engedélyhez kötött. Csongrád műszaki tartalma: Becsült ár nettó Ft: Becsült áfa Ft: Becsült bruttó ár Ft: Az ingatlan az önkormányzat tulajdonában van 4803 Vásárosnamény, Tiszavirág sétány hrsz.: 2890/1 ingatlan. Az ingatlan jelenleg beépített, területén a Bereg Szíve Üdülőközpont található. A főépület alsó szintjén kerülne kialakításra a csónaktároló és a mozgáskorlátozott illemhely. A főépület első szintjén helyezkedne el az étkező (mely közösségi tér szerepét is 36

232 betölti), a melegítőkonyha, ezek kiszolgáló helyiségei, elsősegélynyújtó hely, értékmegőrző. A parancsnoki épületben 2 db iroda és egy teakonyha kerülne kialakításra a felújítás keretében. Az ingatlan egyidejűleg 69 fő tartózkodására lesz alkalmas. A kivitelezéshez kapcsolódó tervdokumentáció kivitelezői feladat lesz, így ezen költséget a kivitelezés költsége tartalmazza. Doboz-Szanazug műszaki tartalma: Gyomaendrőd műszaki tartalma: hálózati vezetékes víz kiépítése 150 m területen belüli vízvezeték fektetése 220 m elektromos áram kialakítása 250 m beton kockák a telepítéshez 72 db parkoló 110 m2 szegélykő 95 m Becsült ár nettó Ft: Becsült áfa Ft: Becsült bruttó ár Ft: Hrsz: 0823/2 tulajdonosa Gyomaendrőd Város Önkormányzata, használója a Körös Kajak Sportegyesület. A terület csak elektromos közművel rendelkezik. Hrsz: 0822/5: A 79,2 fkm-nél keresztezi a Körös folyót a Gyoma- Dévaványai közúti híd.a vezetékes víz és elektromos áram kiépítése szükséges a területre. A vezetékes vizet a Alföld Víz Zrt-vel előzetes egyeztetés alapján a Csokonai Vitéz Mihály utcából történhet kb. 150m fővezetékág kiépítésével, majd onnan lehet a nyári időszakban ideiglenes vízvezetékkel (kb. 200m) a konténerekhez a használati vizet biztosítani almérő elhelyezéssel. A szennyvíz gyűjtése a konténerek alá épített 2db 10m3-es zárt műanyag szennyvíztartályba kerül, melynek elhordása szippantás útján történik. Az áram lekötése mérőhely kialakításával történik A használati meleg víz biztosítását a megállóhelyhez közel található csónakházon elhelyezett napkollektorokkal és 2db 300l-es indirekt fűtésű tartállyal megoldható. A pályázat az építési felújítási tevékenységeken túl az eszközbeszerzésre is kiterjed. A pályázat keretében a vízitúrázáshoz szükséges eszközöket szerez be. A pályázat tiltja, hogy más járásmódhoz kapcsolódó eszközt jelen pályázat tartalmazzon. A pályázat jelenlegi tervezési szakaszában az alábbi eszközök kerülnek beszerzésre: 37

233 Gyomaendrőd javasolt eszközei 38

234 39

235 Ez a táblázat a pályázat eszközlistája. Azt, hogy pontosan mennyi és melyik eszköz fog adott megállóhelyen telepítésre kerülni, a pályázat előkészítési szakaszában dönti el a konzorciumvezető MKKSZ. A konténerek telepítése előtt az illetékes építésügyi hatóság állásfoglalása szükséges az építési engedély kötelezettség megállapításához. 4. TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE A megállóhelyek szolgáltatási színvonalának minőségbiztosítását az úgynevezett Lapátos vízi megállóhely nemzeti tanúsító védjegyrendszer biztosítja. A minőségbiztosítási rendszernek két fő célja van: egyrészt, hogy a megállóhelyek szolgáltatásai egységes szempontok alapján legyenek kategorizálva. Másrészt, hogy a GINOP forrás-felhasználásának eredményeként a megállóhelyek magasabb kategóriába léphessenek. A Lapátos vízi megállóhely tanúsító védjegy a turizmusért felelős miniszter által vezetett minisztériumban létrehozott és működtetett tanúsító védjegy, amelynek alapvető célja, hogy garanciát nyújtson a vízi turizmushoz kapcsolódó megállóhelyeken elérhető szálláshelyek és szolgáltatások, azaz a megállóhelyek színvonalára. A Lapátos vízi megállóhely olyan vízi járművel közvetlenül megközelíthető minősített szárazföldi terület, amely minősítési fokától függően (fokozatai: 1-lapátos/2-lapátos/3- lapátos/4-lapátos) rendelkezik a vízi turizmushoz kapcsolódó infrastrukturális adottságokkal, valamint az ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokkal. Jelen pályázatban szereplő megállóhelyek minősítése jelenleg is zajlik, a pályázat előkészítési szakaszának lezárásáig az összes megállóhely minősítése megtörténik. A megállóhelyek szolgáltatásait az 1. melléklet tartalmazza. Minősített Minősítés alatt Előregisztrált A lapátos nemzeti tanúsító védjegyszabályzat kiegészítéseként kidolgozásra kerül a projekt keretében egy, a megállóhely tematikus tartalmát bemutató külön jelölési rendszer, a pecsétek rendszere. A jelölési rendszer a különböző célcsoportok szolgáltatási igényeit kívánja előtérbe helyezni. A megállóhelyek infrastrukturális felmérésén túl a pecsétek segítséget nyújtanak a különböző célcsoportoknak az igényeiket minél inkább kiszolgáló megállóhelyek megtalálásában, illetve a környezettudatosság előtérbe helyezését célozza meg. 40

236 A pecsétek rendszerét az MKKSZ nem kívánja első lépésként a védjegy szabályzatba beleemelni, ez sokkal inkább a különböző csoportok célzott irányítását segítenék elő. A pecsétek megszerzésére a minősítés során vagy a monitoring látogatások során nyílik lehetőség. Az interaktív felületen a megállóhelyek pecsétjei feltüntetésre kerülnek. Egy megállóhely több pecsétet is megszerezhet. A különböző pecsétek minősítése kapcsán az alábbi fő fókuszokat helyezik előtérbe: csoportos táborozási lehetőség köznevelési, felsőoktatási célcsoport; Nagyobb csoportok fogadására alkalmas megállóhely, melyeken a nagyobb létszám esetében is adottak a vízitúrázás feltételei. családbarát - családok célcsoport; Kisgyermekes családok igényeinek megfelelő megállóhely, bababarát szolgáltatásokat biztosító helyek, felnőttek és gyermekeik számára egyaránt szolgáltatásokat nyújtó helyszínek. nyugdíjas-barát 55+ célcsoport; Az idősebb korosztály számára nagyobb komfortfokozattal rendelkező megállóhelyek kerülnek e kategóriába, ahol elérhetők akár rekreációs szolgáltatások is. nemzetközi külföldi turisták célcsoport, Azon megállóhelyek, ahol a humánerőforrás képes az idegen nyelvű vízitúrázókat is kiszolgálni, így potenciálisan meg tudnak a külföldi látogatók is jelenni. öko-helyszín (a területen alkalmaznak szelektív hulladékgyűjtést, stb.), Azon megállóhelyek, melyek törekednek arra, hogy az ott megjelenő vízitúrázók minél kisebb ökológiai lábnyomot hagyjanak a területen, a megújuló energiaforrásokat alkalmazzák és csökkentség a környezeti terhelést ez nem célcsoport specifikus pecsét. A hálózathoz tartozó szolgáltatások a megállóhelyeken keresztül érhetőek el. A lapátos minősítéssel a szolgáltatások minőségbiztosításának fő felelősei az MKKSZ és a Nemzetgazdasági Minisztérium illetékes szervezeti egysége. Az MKKSZ, együttműködve a minisztériummal innovatív eszközökkel fejleszti a minősítési rendszert. A nemzeti tanúsító védjegyrendszeren keresztül a szolgáltatások rendszeres minőségbiztosítása hatósági jogosítványok alkalmazásával megoldott. 5. A FEJLESZTÉS HUMÁN ERŐFORRÁSIGÉNYE A fejlesztések megvalósításához szükséges humánerőforrás biztosított. A konzorciumi tagok összetétele elősegíti azt, hogy a komplex fejlesztés eredményesen és hatékonyan megvalósítható. A konzorciumi tagok rendelkeznek a pályázatban szereplő műszaki, marketing, projektmenedzsment és a hálózat létrehozásához szükséges speciális tudású és tapasztalatú szakemberekkel. 41

237 6. MARKETING ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG A projekt keretében megvalósuló turisztikai célú fejlesztések várható felhasználói köre a tágan értelmezett környéken élők, illetve oda turisztikai céllal látogatók köréből áll össze. Ennek megfelelően a projekt marketig-kommunikációs terve kisebb mértékben fókuszál országos elérésű célcsoportokra. Mind tartalmában, mind kreatív megközelítésében, mind eszközhasználatában a fejlesztési helyszíneken, és azok tágan értelmezett környezetében tartózkodók elérését, az aktív turizmus iránt érdeklődők figyelmének felkeltését, illetve a fejlesztésekkel a régióban elérhető szolgáltatások megismertetését célozzák. A projektet kísérő marketing-kommunikációs aktivitásnak így nem elsőrendű feladata az aktív életmód vagy a természetben történő aktív mozgás általános jellegű előnyeinek bemutatása vagy tudatosítása a marketing-kommunikáció tartalma szűken a fejlesztésekkel megvalósuló szolgáltatások régiós elérhetőségének bemutatását célozza. A tervezett kommunikációs aktivitás alapján a szolgáltatás pozícionálása, a kommunikációs értelemben vett ígéretek, majd a célcsoportoktól elvárt cselekvés is ennek a szűk értelmezésnek megfelelően alakítandó ki: a cél nem az igény általános felkeltése, hanem az amúgy aktív életmódot folytató, szabadidős sportokat egyébként is űző célcsoportokban a vízitúrázás új, regionális lehetőségeinek bemutatása, az érdeklődés felkeltése, a kipróbálás elősegítése. A kommunikáció a fentieknek megfelelően mind csatorna, mind ezen belül eszközválasztásában a célcsoportok szűk elérését, a minimális meddőszórás megvalósítását célozza. Ennek költséghatékony megvalósításához a hagyományos felületek, és jelentős PR valamint célzott tartalommarketing aktivitás mellett mindenképpen szükséges új, tartalmukat és akár technikai megoldásaikat tekintve is innovatív, figyelemfelkeltő eszközök alkalmazása. A kommunikáció tervezése szempontjából kiemelt fontosságú a projekt keretében megvalósuló fejlesztések igénybevételének várhatóan erősen szezonális jellege. Az egyes kommunikációs akciók, és eszközök tervezésénél ezért figyelemmel kell lenni arra, hogy a lehetőség bemutatását, az ismeret átadását célzó kommunikációs lépések, illetve a spontán, azonnali felhasználás elősegítését célzó kommunikáció időben eltérő fázisokban valósítandó meg. A projekt marketing-kommunikációs aktivitása november elején kezdődne meg. Az első fázisban elkészülnek a teljes marketing-kommunikációs aktivitás szakmai alapdokumentumait, megtörténnek a kommunikációs tervezés szakmai lépései, lezajlanak a szükséges online technikai fejlesztések specifikációs folyamatai. Ezek alapján kerülnek elkészítésre a kommunikáció kreatív és tartalmi elemei az egyes kiadványok, online megjelenések kezdő tartalmai. Ugyanebben a fázisban készülnek el az online megjelenéshez szükséges technikai fejlesztések is. Az első fázis február 28-án zárul. Az online megjelenés technikai feltételeit az MKKSZ saját forrásból finanszírozza, ennek költségeit a pályázat nem tartalmazza. 42

238 A második fázisban kerül sor az elkészült online megjelenések tesztelésére, a tartalmak véglegesítésére és feltöltésére, a közösségi média-megjelenés elkészítésére, a médiafoglalások véglegesítésére, a helyi kommunikáció előkészítésére. A véglegesített tartalmak alapján ekkor történik meg a nyomtatott kiadványok nyomdai produkciója. A második fázis időszakában készülnek el a projekt kommunikációja során használt videó tartalmak is, valamint ekkor kerül sor az üzemeltetők támogató rendezvényére. A második fázis április 30-án zárul. A kommunikáció éles működésére május 1. és október 31. között kerül sor. Az éles működés időszakában a kommunikáció eredményeit az MKKSZ folyamatosan elemezi, és ennek alapján szükség szerint beavatkozik. A kommunikáció éles működése időszakában: rendelkezésre állnak, és a potenciális felhasználókhoz kerülnek a teljes útvonalra, és a turisztikai szolgáltatásokra vonatkozó nyomtatott szórólapok, kiadványok; működik a szolgáltatás honlapja, mely tartalmazza a teljes útvonalra vonatkozóan elektronikusan bárki számára hozzáférhetően a bejárással kapcsolatos alapinformációkat, az egyes megállóhelyek információt, elérhetőségeit, szolgáltatás leírását, és szolgáltatás-foglalási lehetőséget, a térképes megjelenítéseket, a környező szálláshelyek elérhetőségeit, a régió aktuális turisztikai eseményeit, valamint a viziwaze szolgáltatás adatait; működik a viziwaze szolgáltatás mobil applikációja, melyen keresztül a felhasználók is beküldhetik saját tartalmaikat, minősíthetik az egyes megállóhelyeket, közzétehetnek figyelmeztetéseket; a viziwaze alkalmazás alkalmas lesz az úgynevezett okos bója szolgáltatásainak kezelésére is; működik a honlaphoz kapcsolódó Facebook és Instagram oldal, mely a közösségi médiában fogadja és generálja a felhasználók saját tartalmait is; folyamatosan működik a szolgáltatások PR-aktivitása, és a médiakapcsolatok kezelése; a régióban folyamatosan zajlik a helyi kommunikáció (iskolák) felkeresése; az előre rögzített médiafoglalási terv alapján megjelennek a szolgáltatás fizetett hirdetései. Összefoglalóan megállapítható, hogy az MKKSZ innovatív marketing-eszközöket alkalmaz, valamint interaktív internetes oldalt hoz létre, ahol az útvonalbejárást segítő információk bárki számára elérhetőek, a szükséges szolgáltatások foglalhatóak lesznek. A fentieken túl egyedi, innovatív, interaktív eszközök használatára is sor kerül a projekt keretében. A projektet kísérő kommunikáció során az alapvető kommunikációs célt az ismeretátadás, a lehetőség bemutatása jelenti. A fejlesztések következtében létrejövő új szolgáltatások felhasználásával kapcsolatos fogyasztói döntés ugyanakkor a szolgáltatások meglétének és 43

239 mibenlétének megismerésén túl számos más az igénybevétellel kapcsolatos döntést megkönnyítő - információ biztosításával is segíthető. Alapvetően e körbe tartoznak a szálláshelyekkel, országos megközelíthetőséggel, egyéb turisztikai jellegű programokkal, eseményekkel, a környék nevezetességeivel kapcsolatos információk (elsősorban a turisztikai és felsőoktatási célcsoportok, illetve közülük is a szolgáltatás igénybevételt előre tervező csoportok esetében), ugyanakkor ezek az információk főként online formában már rendelkezésre állnak, azaz ezek esetében leginkább a források integrálása, az információ eljutásának elősegítése lehet a projekt kommunikációjának célja. Létezik ugyanakkor egy olyan információs kör, melynek jelenlegi felhasználóbarát és gyakorlati segítséget nyújtó feldolgozása nem megoldott: ezek a vízi túraútvonalak vízminőségével, vízállásával és egyedi a vízitúrázáshoz kapcsolódó időjárási információival kapcsolatos adatok. Ez az adatkör a turisztikai jellegű célcsoporton túl a minden a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban spontán módon döntő potenciális felhasználó számára az igénybevételt alapvetően befolyásoló fontossággal bírhat. A projekt kommunikációja keretében ezért egy részben online, részben mobiltelefonos applikáción (víziwaze) keresztül is elérhető szolgáltatás megvalósítását tervezzük, mely részben térképes, részben kereshető megjelenítéssel tartalmazza a régió vízi túraútvonalainak vízminőség és vízállás adatait, előrejelzéseit, az időjárási adatokat, valamint az egyes útvonalak hosszát, térképes megjelenítését, a megállóhelyek elhelyezkedését, a várható menetidőket, esetleges veszélyeket, figyelem felhívásokat. Az applikáció a túrázók saját bejelentéseit is képes fogadni (mind az egyes megállóhelyek szolgáltatások értékelésével, mind az esetleges figyelem felhívásokkal kapcsolatban), valamint geo-tag-gelt fotók, videók feltöltésére is lehetőséget biztosít. Az applikációhoz szorosan kapcsolódó eszköz az intelligens mérő és jelző funkciókkal bíró - vízi kilométerkövek kifejlesztése és telepítése. A vízi kilométerkövek (okosbója) segítségével lehetőség nyílik folyamatos távfelügyelt helyszíni vízállás mérésre. A vízállás naprakész rendelkezés állásával a túrázók túratervezését lehet segíteni. Az alábbi felsorolás a célcsoportok eléréséhez szükséges szegmentációt és a célcsoportonkénti kommunikációs jellemzőket tartalmazza. Elsődleges célcsoportok elérése Köznevelési célcsoport A célcsoport jellemzői: a tanulók esetében szinte kizárólagosan online, a tanárok/szülők esetében vegyes online és nyomtatott média használat; a tanárok/szülők rész csoportok esetében hangsúlyos helyi média használat; az intézményrendszer segítségével közvetlen médiafelületek használata nélküli elérhetőség; 44

240 a felhasználó és a vásárló személye általában eltérő (gyermek/szülő); a heterogén összetételből (gyermekek/tanárok+szülők), következően részcsoportonként eltérő kommunikációs tartalmat (ígéretet és elérendő cselekvést) hordozó kommunikáció. Felsőoktatási célcsoport A célcsoport jellemzői: a hallgatók és tanáraik esetében szinte kizárólagosan országos online média használat; az intézményrendszer segítségével közvetlen médiafelületek használata nélküli elérhetőség; a felhasználó és a vásárló személye általában azonos (hallgató); a heterogén korösszetétel mellett a vásárló (hallgató) személyére összpontosító kommunikációs tartalmat (ígéretet és elérendő cselekvést) hordozó kommunikáció. Családok (aktív életmódú felnőttek) A célcsoport jellemzői: helyi és országos, célzott médiafelületek, események keretében történő elérhetőség; a felhasználó és a vásárló személye azonos (felnőtt) a vásárló (felnőtt) személyére összpontosító kommunikációs tartalmat (ígéretet és elérendő cselekvést) hordozó kommunikáció. 55+ célcsoport A célcsoport jellemzői: helyi és országos, célzott médiafelületek, események keretében történő elérhetőség; a felhasználó és a vásárló személye általában azonos (55+); a vásárló (felnőtt) személyére összpontosító kommunikációs tartalmat (ígéretet és elérendő cselekvést) hordozó kommunikáció. Külföldi turisták célcsoport A célcsoport jellemzői: helyi a szálláshelyekre, turisták által látogatott intézményekre, kiadványokra, azok online megjelenéseire alapuló elérés (angol nyelven); a felhasználó és a vásárló személye azonos (turista); a heterogén korösszetétel mellett a vásárló (turista) személyére összpontosító kommunikációs tartalmat (ígéretet és elérendő cselekvést) hordozó kommunikáció. Másodlagos célcsoportok elérése Túraszervezők célcsoport 45

241 A célcsoport jellemzői: helyi - eseményeken, kiadványokon, személyes kapcsolatokon,, véleményvezéreken keresztül történő - elérés; a felhasználó és a vásárló személye általában azonos (túraszervező); a heterogén korösszetétel mellett a vásárló (túraszervező) személyére összpontosító kommunikációs tartalmat (ígéretet és elérendő cselekvést) hordozó kommunikáció. Média célcsoport A célcsoport jellemzői: helyi média esetén személyes PR, országos média esetén hagyományos PR kapcsolatokon keresztüli elérhetőség; a fejlesztések egyediségére, jelentőségére, hasznosságára, érdekességekre koncentráló PR-kommunikáció. Üzemeltetők, belső célcsoport A célcsoport jellemzői: személyes PR, kiadványok, helyi eseményeken keresztüli elérhetőség; a belső kommunikációs célcsoport elégedettségét támogató, üzleti, kommunikációs és szolgáltatási ismereteit és ezáltal a végfelhasználók elérését és elégedettségét segítő - kommunikáció. A tervezett kommunikáció célcsoportjainak eltérő média- és eszközhasználata, fizikai elérési lehetőségei következtében a teljes célcsoport tekintetében egy, a fizikai elérés lehetőségeit, a médiafelületek, illetve egyes innovatív tartalom marketing eszközök használatát egyesítő csomag kialakítása szükséges. A helyi, regionális célcsoportok közvetlen elérése okán javasolt a helyi médiafelületek (nyomtatott, online, rádió) használata, illetve a helyi célcsoportokat az oktatási intézményhálózaton keresztül elérő események szervezése (pl.: testnevelés órák/iskolai rendezvények) kiadványok biztosítása. A régióba eseti látogatóként érkező célcsoportok (turisták, hallgatók) esetében a tematikus országos és helyi médiafelületek, valamint kiadványok, szórólapok használata indokolt. Az egyes kommunikációs csatornák szempontjából az alábbi használatot tervezzük: Csatornák helyi személyes PR / helyi események Célcsoportok köznevelési túraszervezők üzemeltetők 46

242 klasszikus PR szórólapok, kiadványok vásárolt médiafelületek tartalommarketing eszközök felsőoktatási családok 55+ magyar turisták (média) köznevelési családok 55+ magyar turisták üzemeltetők felsőoktatási családok 55+ magyar turisták külföldi turisták felsőoktatási családok 55+ magyar turisták külföldi turisták A tervezett projekt eredményeképpen létrejövő szolgáltatásokkal kapcsolatban a látogatókkal, turistákkal való többcsatornás kapcsolat kialakítása szükséges és lehetséges: a megállóhelyeken személyes információszolgáltatás biztosításával, és információs táblákkal, valamint alkalmazott marketing-kommunikációs eszközök - kiadványok, tartalommarketing szolgáltatások, internetes megjelenés (honlap/applikáció), médiavásárlás, PR-kommunikáció igénybevételével. Az egyes eszközökön belül a külföldi turista célcsoportot is elérő eszközök használatakor minden esetben magyar-angol információ-szolgáltatást biztosítunk. A projekt kommunikációja során a teljes hálózati elképzelésekben szerepet játszó öt járásmód által elfogadott egységes arculatot, jelzésrendszert, szerkezetet, piktogramokat fogjuk használni. A hálózat és az egyes megállóhelyek ismertetésére, bemutatására az alábbi eszközök alkalmazását tartalmazza a projekt. Információs táblák A kommunikáció kialakításánál, a helyben elérhető értékek, szolgáltatások bemutatásánál az MKKSZ együttműködik a partner TDM-szervezettel, annak adatbázisaival, illetve miután a Alsó-Tisza térségében csak egy TDM szervezet működik, a helyi és regionális értéktárak gondozóival. A tervek szerint helyben a Leader-csoportok előtérbe helyezik a kapcsolódó 47

243 szolgáltatások nyújtó mikro-vállalkozások (büfé, kerékpárkölcsönző, falusi szálláshely, vendégasztal, egyebek) fejlesztésének támogatását, amelyeket a kommunikációs felületeinken megjelenít az MKKSZ. A kihelyezett információs táblák szerkezete, jelzésrendszere, elrendezése, a használt piktogramok a további négy járásmód által alkalmazott táblarendszerhez teljes mértékben alkalmazkodik majd ezáltal az öt járásmód egységes jelzésrendszerrel bír majd. Az egyes megállóhelyekhez kapcsolódva az alábbi, megállóhelyenkénti táblatípusok telepítését tervezzük: információs tábla elhelyezése a településen (mely a megállóhely elérhetőségét és szolgáltatásait mutatja). A táblákon elhelyezett QR-kód segítségével mobil eszközökön is, a helyszínen elérhetőek lesznek azok az információk, amelyek terjedelmi okok miatt a táblán nem fértek el. irányjelző tábla elhelyezése a közeli településen (mely a megállóhely elérhetőségét mutatja); információs tábla a megállóhelyen (mely a megállóhely környékének természeti és épített örökségét, érdekességeit illetve szolgáltatásai mellett a közeli település elérhetőségét, és egyes szolgáltatásait mutatja); irányjelző tábla a megállóhelyen (mely a közeli település elérhetőségét mutatja); előjelző tábla a vízen (mely a megállóhely helyét jelzi előre); jelző tábla a vízen (mely a megállóhely helyét mutatja). Nyomtatott kiadványok A projekt kommunikációjában fontos elemet képviselnek a potenciális felhasználók részére átadható információközlő, népszerűsítő kiadványok. A kiadványok elhelyezését a megállóhelyeken, illetve az érintett települések turisztikailag fontos intézményeiben, szolgáltatóinál tervezzük, valamint online verzióit a projekt online megjelenéseiben is mind megnézhető, mind letölthető formában használni kívánjuk. A kiadványok magyar és angol nyelven is elkészülnek. A kiadványok minden esetben a teljes projekt bemutatását, népszerűsítését célozzák. A kommunikáció során az alábbi nyomtatott kiadványok megvalósítására kerül sor (zárójelben a tervezett darabszám): A oldalas színes prospektus (3.000 pld.); A2 plakát ( pld.); A4 oklevél ( pld.); 4 oldalas színes szórólap. ( pld.). Videó-anyagok A projekt kommunikációja során mindenképpen szükséges video anyagok felhasználása is: a mozgóképes anyagok mind a saját online megjelenésekben (honlap és közösségi média), mind online hirdetésekben, mind az egyes eseményeken, rendezvényeken, mind a helyi televíziós szolgáltatók programjaiban bemutathatóak. A videók minden esetben a teljes projekt bemutatását, népszerűsítését célozzák. 48

244 A tervezett kommunikációhoz igazodva három verzióban tervezzük a videók elkészítését: spot verzió (30 másodperc terjedelem); rövidfilm verzió (2-3 perc terjedelem); teljes film (15 perc terjedelem). Online és mobil applikációs fejlesztések A projekt kommunikációja során több irányú, de egymással tartalmi kapcsolatban lévő online fejlesztést tervezünk. A portál honlapja (angol és magyar nyelven) tartalmaz majd minden, a szolgáltatásokkal kapcsolatos térképes, szöveges, mozgóképes vagy hangos információt, valamint a szolgáltatás felhasználását megkönnyítő szolgáltatásokat (pl.: szállás-, hajófoglalás). A portálon túl létrejön az ahhoz kapcsolódó Facebook és Instagram oldal is. A portálhoz kapcsolódik majd a víziwaze szolgáltatás, valamint ennek mobil applikációs elérése. Ezen fejlesztés költsége nem szerepel a pályázatban, az MKKSZ más forrásból finanszírozza a fejlesztés megvalósítását. Médiafoglalás A médiában közzétett hirdetések alapvetően a konkrét intézményi struktúrákon (pl.: helyi iskolák) keresztül nem aktivizálható helyi célcsoportok, részben a magyar turisták célcsoportjának elérését szolgálják. A hirdetések médiafoglalásainál így alapvető szempont a helyi média használata mellett a költséghatékony alapvetően online országos elérés biztosítása is. A fentiekben részletezett konkrét marketing tevékenység mellett a kedvezményezett ellátja a kötelező tájékoztatási tevékenységet, amely az infrastrukturális jellegű beruházások 500 millió forint alatt megítélt támogatás esetében kötelezően elvégzendő feladatokra terjed ki. Az alkalmazott marketing eszközök helyszínre történő megbontása korlátozott mértékben lehetséges. Az egyes megállóhelyekhez kapcsolódva az alábbi, megállóhelyenkénti táblatípusok telepítését tervezzük: információs tábla elhelyezése a közeli településen (mely a megállóhely elérhetőségét és szolgáltatásait mutatja). A táblákon elhelyezett QR-kód segítségével mobil eszközökön is, a helyszínen elérhetőek lesznek azok az információk, amelyek terjedelmi okok miatt a táblán nem fértek el. irányjelző táblák elhelyezése a megállóhely településén (mely a megállóhely elérhetőségét mutatja); információs tábla a megállóhelyen (mely a megállóhely környékének természeti és épített örökségét, érdekességeit illetve szolgáltatásai mellett a közeli település elérhetőségét, és egyes szolgáltatásait mutatja); 49

245 jelző tábla a vízen (mely a megállóhely helyét mutatja). minden megállóhely egy sztenderd megjelenést kap a központi honlapon, aminek a központi tartalom menedzsmentjét is az MKKSZ biztosítja majd, minden megállóhely egységes sztenderdizált megjelenést kap a wiziwaze szolgáltatásban, minden megállóhely sztenderd megjelenést kap az A oldalas sznes prospektusban ( pld), minden megállóhely kaphat elvben az oklevélből is az ott a túrát lezárók részére. Összességében megállapítható, hogy az útvonal állomásai jól azonosíthatóak lesznek, melyeket több eszköz támogat. Az elektronikusan, nyomtatottan és a helyszínen elérhető információk alapján az Alsó-Tisza és a Körösök szakasz szakvezető nélkül önállóan is bejárható. A marketing tevékenység tartalma épít az interaktív elektronikus eszközökre korosztályi és a meghatározott célcsoportokra bontva. Kötelezően előírt tájékoztatás és nyilvánosság A projektgazda mind az előkészítő, mind a megvalósítás fázisában végrehajtja a kötelező kommunikáció előírásait, kommunikációs tervet készít, amelyben egységesíti a kötelező és a szabadon választott kommunikációs elemeket. 7. MŰKÖDTETÉS FELTÉTELRENDSZERE, GAZDASÁGI FENNTARTHATÓSÁGA Gyomaendrőd vonatkozásában!! Jelen fejezetben a fenntartási időszak költségei és bevételei kerülnek bemutatásra. A fenntartási időszakban a működtetési költségek keretében háromféle költségtípust kell vizsgálni: üzemeltetési, karbantartási és pótlási. Ezen kategóriákban az építmények és eszközök működtetési költségeit kell elemezni. Az üzemeltetési időszak összesen 5 év, a pénzügyi diszkontráta az illetékes irányító hatóság ajánlása szerint 2%. Mivel a pályázatban az építés és eszközbeszerzés elszámolása bruttó módon történt, így a működtetési költségek is bruttó módon kerülnek meghatározásra. 1. Építmények költsége Üzemeltetés Az ingatlanok üzemeltetési költségét átalánydíjban négyzetméter alapon lehet megbecsülni a tervezés jelenlegi szakaszában. Átlagosan bruttó Ft/m2/hónap lehet számolni, összesen 6 hónapra, amely a közüzemi díjakat is tartalmazza. 50

246 Megállóhely Becsült hasznos alapterület (m2) Becsült üzemeltetési költség 6 hónapra (Ft) Szolnok 101 Tiszakécske Csongrád Doboz-Szanazug Gyomaendrőd Nem releváns! Azt, hogy milyen formában és hogyan szeretné az önkormányzat üzemeltetni az átadott eszközöket és maga a megállóhelyet, az kizárólag az önkormányzat hatásköre.. Eszközök karbantartási és üzemeltetési költsége Eszközök esetében a bekerülési érték 10%-nak megfelelő üzemeltetési és karbantartási költséggel lehet számolni. Ez az összeg Gyomaendrőd esetében évente bruttó 1,7 millió forintot jelent. Gyomaendrőd esetében a konténereket építményként is lehet értelmezni, így a szaniter konténerek üzemeltetési költségére is négyzetméterenként havi bruttó forintot lehet kalkulálni (közüzemi díjak, takarítás stb.), amely 6 hónapra számolva kb millió forint (csak a szaniter konténerekre számítva). Így összesen éves szinten bruttó 2,7 millió forint a konténerek és a kiegészítő infrastruktúra költsége. Humánerőforrás költsége A humánerőforrás költsége a megállóhely fenntartásához kapcsolódó feladatoknál is értelmezhető. Azon megállóhelyek esetében, ahol eszközök kerülnek beszerzésre, a szakmunkás minimálbér és a munkaadói járulék 50%-val lehet számolni. A munkaadói járulékokkal együtt egy fő havi foglalkoztatási költsége kb forint, amelynek fele A teljes üzemeltetési (karbantartás+üzemeltetés+humánerőforrás) költség kb. bruttó 3,2 millió forint a hat hónapos időszakban. Bevételek A Hármas-Körös szakaszon a féléves szezonban tapasztalatok alapján kb hasznos nappal lehet számolni. Egy túranapon adott túrázónak átlagosan bruttó forintot kell költenie a megállóhely által nyújtott szolgáltatások igénybevételére azért, hogy az üzemeltetési költségek teljes mértékben fedezve legyenek a bevételekből. Ez azt jelenti, hogy fizető túrázónak kell a megállóhely szolgáltatásait igénybe venni a teljes szezon alatt. Ez a hasznos napok száma alapján napi 7 fizető vendéget jelent." 51

247 A fenti anyagban a költségek mértéke becslés. Egy biztos sarokpont van, az pedig a bevétel összege, amelyet egy személytől kikötési díjként a mostani tapasztalat alapján el lehet kérni, ez bruttó forint. 8. A PROJEKT GAZDASÁGÉLÉNKÍTŐ HATÁSAI, KÖZGAZDASÁGI HASZONELEMZÉS 9. A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁT MÉRŐ INDIKÁTOROK A pályázati útmutató pontosan meghatározza a pályázat hatását mérő indikátort. Indikátor Mértékegység Kötelező minimális vállalás A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése látogatás/év Ft támogatás/látogató A tervezett látogatószámot a pénzügyi zárás utáni első teljes naptári évben kell elérni. A jelenlegi tervek szerint az indikátor teljesülését december 31-ig kell teljesíteni. Kiindulási érték (fő) Tervezett célérték (fő) Mérés módszertana 0 Látogatószám mérő adatlap A megállóhelyek szolgáltatásait igénybevevők száma az alapja az indikátornak. Az igénybevevő több napos folyamatos eszköz/megállóhely igénybevétele esetén is egy látogatónak számít, míg az igénybevétel megszakítása, majd újrakezdése esetén ennek megfelelő számú látogatónak számít, azaz az értékesítés alapján megy a látogatószám mérése. A megállóhelyek szolgáltatásainak mérése megállóhelyenként fog történni, hiszen ha a túrázó egy többnapos túra során az egyik megállóhelyet elhagyta, és a következő megállóhelyre megérkezik, akkor az adott megállóhely szolgáltatásainak igénybevételét megszakította. Az eszközbérlés és látogatószám mérése a látogatószám mérő adatlap alapján lesz nyilvántartva. A pályázati felhívás fejezetében táblázat értékei az alábbiak szerint alakulnak a pályázatban. Kötelező vállalás mutatószáma Érték Adatok forrása 52

248 Teremtett munkahelyek száma (400 millió Ft támogatásonként 1 fő) 0 fő Nem releváns Teremtett munkahelyek száma nők 0 fő Nem releváns Teremtett munkahelyek száma hátrányos helyzetűek 0 fő Nem releváns Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban) (kötelező a fenntartási időszak végéig) Konzorciumi tagok Konzorciumi tagok Konzorciumi tagok Konzorciumi tagok Konzorciumi tagok III. INTÉZKEDÉSI TERV 10. A FEJLESZTÉSI IGÉNYEK KONKRÉT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÜTEMEZÉSE A pályázat megvalósítási lépéseit az MKKSZ a pályázati útmutató előírásai alapján határozta meg. A pályázatban szereplő, támogatható tevékenységeket a 2.2 fejezet ismerteti. Az MKKSZ az előkészítési tevékenységeket augusztusában kezdte meg és szeptember végéig számítja. Az előkészítés tevékenysége a szükséges közbeszerzési eljárások befejezésével záródul le. Ez azt jelenti, hogy a megvalósítási szakaszra vonatkozó támogatási szerződés módosításakor már a közbeszerzési eljárások eredményeként megismert kivitelezési költségek egyértelműek lesznek. A projekt első kötelező mérföldköve a közbeszerzési eljárások lefolytatásának lezárása, ami az az időpont, amikor a minőségbiztosítási jelentést az illetékes szervezet jóváhagyta. Ennek tervezett időpontja szeptember 30. A megvalósítási szakaszt az MKKSZ saját felelősségére a pályázat benyújtását követően megkezdi. A második mérföldkő a projekt műszaki átadása lesz, amely azt jelenti, hogy a pályázatban szereplő összes tevékenység fizikailag teljesült. Ennek tervezett időpontja december 30. Az intézkedési terv ütemezését az alábbi sávos ütemterv tartalmazza. 53

249 11. ENERGIATAKARÉKOS, KÖRNYEZETBARÁT MEGOLDÁSOK GYAKORLATI MEGVALÓSÍTÁSA A felújítással érintett ingatlanok infrastrukturális adottságai miatt környezetbarát megoldásra korlátozott mértékben van lehetőség. A beruházással érintett megállóhelyek vizesblokkjainak korszerűsítése megtörténik. Ez azért fontos, mert a vadkempingezésből adódó környezeti terhelést csökkenteni lehet, ha a kor elvárásainak megfelelő vizesblokkok szolgálják ki a turistákat. Ezen felül, ahol még ez nem történt meg, kialakításra kerül minden, eszköz- és építési tevékenységgel érintett megállóhelyeken a szelektív hulladékgyűjtés rendszere. Az MKKSZ a megállóhelyek adottságának megfelelően, környezetbarát megoldásként fűtés- és világítás korszerűsítést, homlokzati szigetelést alkalmaz, valamint a szelektív hulladékgyűjtés feltételeit alakítja ki. 12. A HÁLÓZATHOZ TARTOZÓ SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK MÓDSZERTANA A megállóhelyek szolgáltatásának minőségbiztosítását segíti a lapátos védjegyminősítés. A minősített megállóhelyeket évente úgynevezett monitoring vizsgálattal ellenőrzik. Természetesen szúrópróba szerűen is ellenőrizni lehet. A szolgáltatók kötelesek együttműködni a monitoring vizsgálat során. A monitoring ellenőrzés módszertana azonos a minősítési módszertannal. A bíráló bizottság a monitoring vizsgálat eredményeként jogosult a lapátos minősítés további használatára, a minősítés módosítására vagy a védjegyhasználat felmondására. 13. A FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK KORLÁTAI, KOCKÁZATAI Jelen pályázat komplex fejlesztést tartalmaz. A komplexitás alatt a több helyszín, sokféle partner és eltérő tevékenységtípusokat értjük. 54

M E G H Í V Ó. 2016. június 22-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. június 22-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza Ülésterem

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 23-án 14 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. március 23-án 14 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 31-én 13:30 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. március 31-én 13:30 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

2013. december 10-én 14.00 órakor

2013. december 10-én 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 55 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. október 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. október 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. május 20-án 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2014. május 20-án 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. október 18-án 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. október 18-án 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. június 21-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2016. június 21-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. március 18-án 8.00 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2015. március 18-án 8.00 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. október 19-én 13.30 órakor

M E G H Í V Ó. 2009. október 19-én 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. március 17-én 14:00 órakor

M E G H Í V Ó. 2015. március 17-én 14:00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. február 8-án 14 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. február 8-án 14 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. december 15-én 8:00 órakor

M E G H Í V Ó. 2014. december 15-én 8:00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. április 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2015. április 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2014. január 30-án 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2014. január 30-án 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. február 15-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. február 15-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. szeptember 18-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2012. szeptember 18-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. június 19-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2012. június 19-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 55 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. december 8-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2014. december 8-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. június 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. június 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. január 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2014. január 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. szeptember 19-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. szeptember 19-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 3-án 8 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. március 3-án 8 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. január 19-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2016. január 19-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012 január 25 - i testületi ülésére a 2. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Rendelet tervezet az önkormányzat 2012 évi költségvetésérıl

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. november 16-án 13.30 órakor

M E G H Í V Ó. 2009. november 16-án 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. május 21-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2014. május 21-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. október 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2015. október 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site: