M E G H Í V Ó november 16-án órakor

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M E G H Í V Ó. 2009. november 16-án 13.30 órakor"

Átírás

1 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) , (66) Web site: M E G H Í V Ó Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság november 16-án órakor kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe. Napirend: 1. A közterületek használatának rendjéről és köztisztaságról szóló rendelet módosítása 2. A zaj-és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 16/1997. (VI. 27.) KT rendelet módosítása 3. Az állattartás helyi szabályairól szóló 24/2003. (XI. 13.) KT rendelet módosítása I. forduló 4. A Gyomaendrőd Város Önkormányzata által rendezett vásárokról és fenntartott piacokról szóló rendelet módosítása 5. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának évi költségvetési koncepciója 6. Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Intézményi Minőségirányítási Programjának elfogadása 7. Beszámoló a Tourinform Iroda évi tevékenységéről 8. Beszámoló a Katona József Művelődési Központ, Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény 2009.évi tevékenységéről 9. A Tourinform Iroda beintegrálódása a Katona József Művelődési Központ, Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény intézményébe 10. Beszámoló az Endrődi Közösségi Ház évi tevékenységéről 11. Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Kft. támogatási kérelme 12. A GYERMEKLIGET Nonprofit Kft. Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges bérleti szerződés jóváhagyása. 13. Idegenforgalmi Alapra benyújtott pályázatok elbírálása 14. Bejelentések Az Ötv. 12. /4/ bekezdése alapján az alábbi napirendi pont megtárgyalására zárt ülésen kerül sor. 15. Megbízási szerződés felülvizsgálata (zárt ülés) 16. Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatok (zárt ülés) Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen. Gyomaendrőd, november 12. Szabó Balázsné s.k. Bizottsági elnök

2 ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság november 16. napján tartandó rendes üléséhez

3 ELŐTERJESZTÉS Az Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság november 16-i ülésére 1. napirendi pont Tárgy: Készítette: Csényi István A közterületek használatának rendjéről és köztisztaságról szóló rendelet módosítása Előterjesztő: Dr. Csorba Csaba jegyző Véleményező bizottság: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Tisztelt Képviselő - testület! Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 37/2007. (XI. 30.) Gye. Kt. rendelete tartalmazza a közterület rendjére és a köztisztaságra vonatkozó szabályokat. A szabályozás a korábbi 19/2004. (VI. 29.) KT rendelet felülvizsgálata eredményeképpen került megalkotásra. A 37/2007. (XI. 30.) Gye. Kt. rendelet egységesebb szerkezetben, és jóval tagoltabban tartlamazza a közrendre és köztisztaságra vonatkozó rendelkezéseket, de kiegészül több helyen alapvető garanciális szabályokkal, nyelvezete pedig több helyen átalakult. A rendelet megalkotásánál többek közt fontos célkitűzés volt, hogy a szabályozás igazodjon a közterület használat során előforduló helyzetekhez. Putnoki László képviselő kérdést tett fel az idényjellegű zöldség és gyümölcs árusítás közterületen való engedélyeztetés gyakorlatával kapcsolatban. A kérdésfelvetés konrét ügyet érintet, amely esetben az idényjellegű zöldség és gyümölcs árusítására a közterületfoglalási engedély 1 évre lett megadva. Ebben az esetben a problémát az idényjelleg jelenti. Mit értünk idényjellegű árusításon? Mennyi lehet annak időtartama? Az érvényben lévő rendeletünk I. fejezete az értelmező rendelkezések alcím alatt nem tér ki, nem definiálja az idényjellegű árusítást. A III. fejezet reklám és kereskedelmi tevékenység alcím 28. (2) bekezdése megengedi közterületen saját mezőgazdasági termény egy négyzetméteren való árusítását külön engedély nélkül, ha ezzel gyalogos vagy gépjármű forgalmat nem akadályozza. A rendelet 41. -a az engedélyhez kötött tevékenységek között feltünteti az idény jellegű zöldség és gyümölcsárusítást. Más önkormányzatok rendeleteit tanulmányozva megállapítható, hogy az értelemző rendelkezések között külön definiálják az idényjellegű árusítást, esetenként az idényjelleg időtartam szerinti meghatározásával. Az idényjellegű árusítás az alábbaik szerint van meghatároza. Idényjellegű árusítás: az árusítás időtartamára a közterületre kihelyezett árusító helyen végzett, időszakonként megismétlődő, esetenként legfeljebb egy szezonra, eseményre szóló árusító, javító, szolgáltató tevékenység. A szezont időtartamban 5 és 8 hónapban határozzák meg. Egyes rendeletekben ez május 1. napjától szeptember 30. napjáig van meghatározva. Az idényjellegű árusítás tárgyát képező áruk és egyéb tevékenység idényjellege eltérő (pl. karácsonyfa vásár vagy a szilveszteri tüzijáték árusítás), ezért nem javaslom az idényjelleg időtartam szerinti meghatrozását. Putnoki László képviselő kérdésfeltevésének tárgyát képező közterületfoglalási engedély a helyi rendeletünk 41. o) pontja szerint lett megadva, amely állandó jellegű közterület foglalást fogalal magában és a díja Ft/m2/év+Áfa. A rendeletünk 41. -át illetve a közterület használati díjakat vizsgálva felmerül a kérdés, hogy az állandó jellegű közterület fogalalás besorolás szükséges-e? Hiszen a havi díjban meghatározott közterület foglalási kategóriákban lehet folyamatos a tevékenység (határozatlan időre szóló) pl.: kirakatszerkrény, védőtető, árusítófülke, önálló hirdető berendezés, vendéglátóipari előkert stb. Ezen tevékenységek díjai 200 és 800 Ft/m2 között vannak meghatározva a tevékenység jellegétől függően. Konkrét esetben tehát egy 20 m2-es közterület foglalás díja ( 20x200 ) illetve Ft ( 20x800) havonta + Áfa, ez éves szinten illetve Ft. Az állandó jellegű közetrület foglalás éves díjtételével számolva a példa szerinti 20 m2 esetén Ft+Áfa összeg jön ki. Mindezek alapján átfedés van, illetve szükségtelen az állandó jellegű közterület fogalalás besorolás. Az állandó jellegű közterület foglalás díjtétele alacsonyabb a folyamatos tevékenyégek éves befizetéseinél. Putnoki László képviselő által felvetett ellentmondást - ami a méltánytalan gazdasági előnyből fakadó jogos érdeksérelemben fogalmazható meg - elsősorban nem rugalmatlan jogi, hanem közgazdasági eszközökkel orvosolható. Ennek érdekében meg kell szüntetni az irreálisan alacsony díjtételű állandó közterület foglalási kategóriát, annál is inkább mivel a közterület egyébként is csak időlegesen használható nem rendeltetés szerűen. A közösségi elsődleges érdek a közterület rendeltetés szerű használata és csak kivételes esetben, átmenetileg 2

4 lehessen azt - engedélyhez kötötten és a tulajdonos "szerződéses" ajánlata szerint - más célra használni. Az idényjellegű közterület foglalás esetén az igénybe veendő időtartamot maga a díjtétel szabályozza majd, hiszen a fenti példánál maradva egy 20 m2-es közterület foglalás esetén az egy napra eső díj ( 20x140 Ft/m2 ) Ft+Áfa, amely 30 napra már Ft+Áfa és éves szinten Ft+Áfa lesz. Ez lesz a tulajdonos önkormányzat "szerződéses" ajánlata. Mindezek alapján javaslom a rendelet 41. o) pontjának, illetve a 3. számú melléklet 12. sorszámának, illetve az abban meghatározottak hatályon kívül helyezését. A Képviselő testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991.(IX.19.) KT rendelet rendeletalkotás eljárási szabályai szerint a Képviselő testület általában két fordulóban vitatja meg a rendelet tervezetet. Jelen rendelet módosítás előkészítésének szükségességéről a T. Képviselő testület a októberi ülésén döntött. TERVEZET /2009. (...) Gye. Kt. rendelet a közterületek használatának rendjéről és köztisztaságról szóló 37/2007. (XI. 30.) Gye. Kt. rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV tv. 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, valamint a évi LXIX. tv. 1. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a a közterület-használat rendjéről szóló 37/2007. (XI. 30.) Gye. Kt. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A Rendelet 41. o) pontja továbbá a 3. számú melléklet "Állandó jellegű közterület foglalás [41. o) pont] 1540 Ft/év+Áfa" rendelkezést tartalmazó 12. sora hatályát veszti. 2. E rendelet év december 1-én lép hatályba. Döntéshozói vélemények Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Döntési javaslat "A közterületek használatának rendjéről és köztisztaságról szóló rendelet módosítása" Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás Az Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Az Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a 37/2007. (XI. 30.) Gye. Kt. rendelet módosításáról szóló rendeletet az előterjesztésben foglalt formában javasolja megalkotni a T. Képviselő-testületnek. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS - Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE- 3

5 ELŐTERJESZTÉS Az Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság november 16-i ülésére 2. napirendi pont Tárgy: Készítette: Dr. Mihalcsik Sára Előterjesztő: Dr. Csorba Csaba jegyző Véleményező bizottság: A zaj-és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 16/1997. (VI. 27.) KT rendelet módosítása Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Október 1-én hatályba lépett a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet, a kereskedelmeről szóló évi CLXIV. törvény felhatalmazása alapján. Emiatt felülvizsgáltuk a zaj-és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 16/1997. (VI. 27.) KT rendeletet, figyelembe véve zaj-és rezgésvédelemmel kapcsolatos, a zaj-és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet, a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj-és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, valamint a környezeti zaj-és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVm-EüM együttes rendelet rendelkezéseit. A felülvizsgálat során megállapításra került, hogy ezen rendeletek nem adnak felhatalmazást az Önkormányzat számára arra, hogy a rendeletben szabályozott bármely kérdéskörön belül az Önkormányzat helyi rendeletet alkosson. A hatályban lévő helyi rendelet felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy e rendeletet belül jogszabály alkotásra az Önkormányzatanak mindösszesen a 17. (1)-(3) bekezdése tekintetében van felhatalmazása, mivel: Az Ötv 16. (1) A képviselő-testület a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá törvény felhatalmazása alapján, annak végrehajtására önkormányzati rendeletet alkot. A 17. -ban meghatározott viszonyokra a fent leírt rendeletek nem tartalmaznak szabályozást. Az Alkotmánybíróság több határozatában rámutatott arra, hogy az önkormányzati rendeletekben a kötelező erejű jogszabályi rendelkezések megismétlése szükségtelen. Kimondta viszont azt, hogy amennyiben önkormányzati rendelet a szabályozásába jogszabályban foglalt taxációt vesz át, abban az esetben annak a jogbiztonság érdekében teljes körűnek kell lennie. (9/1996. (II. 23.) AB) Ezért érdemes a 17. kivételével a rendelet egyéb részeit hatályon kivül helyezni. A Rendelet 17. -a más jogszabály által nem szabályozott helyi viszonyokat reguláz. Az évi XX. törvény szerint: 85. (1) A települési önkormányzat képviselőtestületének feladat- és hatáskörébe tartozik: e) helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályok megállapítása; A 7/1991. (IX. 19.) KT rendelet (SZMSZ) 7. (1) bekezdése szerint A Képviselő-testület az Ügyrendi és Jogi Bizottság javaslata alapján egyes hatásköreinek gyakorlását bizottságaira, illetve a polgármesterre ruházhatja, és vissza is vonhatja, e hatáskör gyakorlásához utasítást adhat. Mivel a Rendelet 17. -ban foglaltak a Képviselő-testület hatáskörébe tartoznak, azonban a Testület azt a polgármesterre ruházhatja, érdemes azt megtennie a szükséges intézkedések megkönnyítése végett. Mivel a 17. egyéb rendeletben nem szabályozott kérdéseket tartalmaz ezértahhoz szankciót is fűzni érdemes. A Szabáylsértési törvény szerint : 1. (1) Szabálysértés az a jogellenes, tevékenységben vagy mulasztásban megnyilvánuló cselekmény, melyet törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati rendelet szabálysértésnek nyilvánít, s amelynek elkövetőit az e törvényben meghatározott joghátrány fenyeget. Aki a közterület használatára vonatkozó rendelkezéseket megszegi vagy megkerüli, és a cselekmény súlyosabb jogszabályi elbírálás alá nem esik, szabálysértést követ el, és pénzbírsággal sújtható.ezért a Rendelet megmaradó 17. -át ki kell egészíteni a rendelkezések megsértését szabálysértéssé nyilvánító és azt szankcionáló új -sal. Az SZMSZ szerint: " A Képviselő-testület általában két fordulóban vitatja meg a rendelet tervezeteket. Az első fordulóban felmerült valamennyi módosító indítványt, továbbá az előkészítés során felmerült eltérő szakértői javaslatot és kisebbségi bizottsági, valamint lakossági véleményt is tartalmazó tervezetet kell döntésre a második fordulóban beterjeszteni." 4

6 Jelen esetben a két forduló tartása nem szükséges, mivel a módosítás magasabb jogszabály megváltozása miatt, valamint a lakossági érdeke érvényesülésének, a környezet védelmének okából szükséges és az új intézkedést nem generál. Mivel az itt leírt szabályozás tekintetében nagyon leszűkült az Önkormányzat szabályozási jogköre, a későbbiekben a kívánatos lesz a kialakult helyzetet két lépcsőben rendezni, mégpedig úgy, hogy a jelen rendeletet hatályon kívül kell helyezni és egy egységes eljárási rendet kialakítani a kialakult helyzetre legkésőbb mársius 31-ig. A jelen előterjesztést a véleményező bizottságok megtárgyalták és az alábbi módon javasolják a rendelet módosítását a T. Képviselő-testületnek:.../2009. (...) Gye. Kt. rendelet a zaj-és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 16/ (VI. 27.) KT rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a zaj-és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 16/1997. (VI. 27.) KT rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja: 1. A Rendelet a, a, valamint számú melléklete hatályát veszti, egyidejűleg a Rendelet 17. -a 1. -ra változik. 2. A Rendelet a következő 2. -sal egészül ki: 2. A rendelet 1. -ban foglalt előírások betartatásával kapcsolatos feladat- és hatáskörétnek gyakorlását a Képviselő-testület a jelen rendelettel a mindenkori polgármesterre telepíti. 3. A Rendelet kiegészül a következő, Szabálysértési rendelkezések fejezettel és 3. -sal: Szabálysértési rendelkezések 3. Aki a jelen rendelet 1. (1)-(3) bekezdésében foglaltakat megszegi, szabálysértést követ el és Ft-ig terjedő bírsággal súlytható. 4. A Rendelet 20. -a 4. -ra változik. 5. E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba Záró rendelkezések Döntéshozói vélemények Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Döntési javaslat "A zaj-és rezgésvédelemről szóló rendelet módosítása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK Az Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. A Bizottság az előterjesztében foglalt módon javasolja a rendelet módosítását a T. Képviselő-testületnek. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS - Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE- 5

7 ELŐTERJESZTÉS Az Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság november 16-i ülésére 3. napirendi pont Tárgy: Az állattartás helyi szabályairól szóló 24/2003. (XI. 13.) KT rendelet módosítása I. forduló Készítette: Bóczér Tibor, Dr. Mihalcsik Sára Előterjesztő: Dr. Csorba Csaba jegyző Véleményező bizottság: Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Felülvizsgálásra került az állattartás helyi szabályairól szóló 24/2003. (XI. 13.) KT rendelet, amely alapján szükséges a rendelet módosítása az alábbi pontokban: 1./ A helyi rendelet 18. -a tartalmazza, hogy a háziállatnak nem tekinthető-vadon élő-állatok tartásához előzetes állattartási engedély szükséges, melyhez előzetesen be kell szerezni az ÁNTSZ állásfoglalását. Mivel az ÁNTSZ már nem foglalkozik ezzel, ezért érdemes módosítani OÁI (Országos Állategészségügyi Intézet)-re. 2./ A helyi rendelet "Az ebtartás szabályai" fejezete 25. (1)-(3) bekezdése tartalmazza az eb veszettség eleni beoltásának és az ebek nyilvántartásának kötelezettségét, amelyről a jegyző köteles gondoskodni január 1-én hatályba lépett a 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet, amely alapján az e feladatokat a választott magán-állatorvosok látják el. Ez helyi rendeletalkotást nem igényel, azonban az erre vonatkozó, korábbi szabályozásnak megfelelő bekezdéseket hatályon kívül kell helyezni. 3./ A helyi rendelet 28. -a rendelkezik arról, hogy az eb, macska, baromfi, továbbá a 3 hetesnél fiatalabb szopós bárány és malac hulláját az állattartó a kertjében is eláshatja, a telekhatártól legalább 5m távolságra. Erre vonatkozóan az 1774/2002. EK rendelet 24.cikke 1 bekezdése a-b pontjai tartalmaznak rendelkezést, valamint a 71/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 5. (2) bekezdése. Jelenleg a szabályozás szerint: "Az elhullott, 50 kg-nál nem nagyobb össztömegű, kedvtelésből tartott állatokat az állati hulladék birtokosa saját telkén a szomszéd telek határvonalától 1,5m-re elföldelheti. Ennek feltétele, hogy a felszín alatti víz mindenkori maximális nyugalmi vízszintje és az elföldelés mélységi szintje között legalább 1,0 m távolság legyen. " 4./ A rendelet utolsó fejezete a "Vegyes és záró rendelkezések" címet viseli, amely a Jogalkotásról szóló törvény szerint helyesen "Záró rendelkezések." 5./ A helyi rendelet 30. -a szerint ezen rendeletben foglaltak betartása érdekében szükséges hatósági eljárás a jegyző hatáskörébe tartozik. Az állattartás szabályozása helyi közügy (Alkotmány 44/A. (2) bek.), jellege szerint önkormányzati hatósági ügy, melynek címzettje a képviselő-testület, a polgármester, ill. a bizottság lehet. Jegyzőnek kizárólag törvény vagy kormányrendelet adhat államigazgatási hatósági jogkört. (Alkotmány 44/B. (2)-(3) bek, Ötv 9. (1) és (3) bek.) Ezért a jelen hatáskört érdemes a polgármesterre telepíteni. 6./ Egeresi András, mint a gyepmesteri tevékenységet végző Gyomaközszolg Kft. ügyvezetője előterjesztette az állati hulladék gyepmesteri telepen való elhelyezésének 2010-re vonatkozó díjait, amely alapján az állati tetem átmeneti tárolásának és megsemmisítésének a díja az idei 70-ről 75 Ft-ra emelkedne. Ennek alapján a Rendelet 4.sz melléklete helyébe a 2010-től hatályos, az ügyvezető által előterjesztett melléklet lépne. Az állattartás helyi szabályairól szóló 24/2003. (XI. 13.) KT rendelet a oldalról tölthető le. Az SZMSZ szerint: " A Képviselő-testület általában két fordulóban vitatja meg a rendelet tervezeteket. Az első fordulóban felmerült valamennyi módosító indítványt, továbbá az előkészítés során felmerült eltérő szakértői javaslatot és kisebbségi bizottsági, valamint lakossági véleményt is tartalmazó tervezetet kell döntésre a második fordulóban beterjeszteni." Jelenleg a rendelet első fordulós vitája zajlik. A Rendelet a következő képpen módosulna:.../2009. (...) Gye. Kt. rendelet az állattartás helyi szabályairól szóló 24/2003. (XI. 13.) KT rendelet módosításáról 6

8 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az állattartás helyi szabályairól szóló rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A Rendelet 18. -a helyébe a következő rendelkezés lép: "18. Háziállatnak nem tekinthető - vadon élő - állatok tartásához előzetes állattartási engedély szükséges, melyhez előzetesen be kell szerezni az OÁI, FVM Hivatal, valamint az Állategészségügyi szakhatóság állásfoglalását." 2. A Rendelet 25. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép és egyidejűleg a (2)-(3) bekezdés hatályát veszti: "25. Az ebek nyilvántartására és kötelező védőoltására vonatkozóan a 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni." 3. A Rendelet utolsó fejezetének címe "Vegyes és záró rendelkezések" szövegrésze "Záró rendelkezésekre" módosul. 4. A Rendelet 28. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: "28. (1) Minden állattartó köteles a tulajdonában lévő, illetve a gondjaira bízott kis-, és nagy állat fertőző betegségben, vagy annak gyanújában történő elhullását a hatósági állatorvosnak bejelenteni és annak ezzel kapcsolatos további utasításait betartani. Az elhullott, 50kg-nál nem nagyobb össztömegű, kedvtelésből tartott állatokat az állati hulladék birtokosa saját telkén a szomszéd telek határvonalától 1,5 m-re elföldelheti. Ennek feltétele, hogy a felszín alatti víz mindenkori maximális nyugalmi vízszintje és az elföldelés mélységi szintje között legalább 1,0 m távolság legyen." 5. A Rendelet 30. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: "30. (1) Ezen állattartásról és állati hulladékról szóló rendeletben foglaltak, rendelkezések betartása érdekében szükséges hatósági eljárás a polgármester hatáskörébe tartozik." 6. A Rendelet 4. sz melléklete helyébe a e rendelet melléklete lép. Záró rendelkezések 7. (1) E Rendelet a 6. kivételével a kihirdetése napján lép hatályba. (2) A Rendelet 6. -a január 1-én lép hatályba. (3) Hatályát vesztő rendelkezések: 9/2006. (IV. 5.) KT rendelet 2.. Döntéshozói vélemények Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Döntési javaslat "Az állattartás helyi szabályairól szóló rendelet módosítása I. fordulós vitája" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK Az Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. A Bizottság első fordulós vitára javasolja az előterjesztésben foglaltakat a T. Képviselő-testületnek. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS - Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE- 7

9 ELŐTERJESZTÉS Az Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság november 16-i ülésére 4. napirendi pont Tárgy: Készítette: Dr. Mihalcsik Sára Előterjesztő: Dr. Csorba Csaba jegyző Véleményező bizottság: A Gyomaendrőd Város Önkormányzata által rendezett vásárokról és fenntartott piacokról szóló 23/1995. (VIII. 30.) KT rendelet módosítása Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Hatályba lépett a vásárokról és a piacokról szóló 55/2009. (III. 13.) Kormány rendelet, ami egyidejűleg hatályon kívül helyezte a korábbi 35/1995. (IV. 5.) Kormány rendeletet. Az Alkotmánybíróság több határozatában rámutatott arra, hogy az önkormányzati rendeletekben a kötelező erejű jogszabályi rendelkezések megismétlése szükségtelen. Kimondta viszont azt, hogy amennyiben önkormányzati rendelet a szabályozásába jogszabályban foglalt taxációt vesz át, abban az esetben annak a jogbiztonság érdekében teljes körűnek kell lennie. (9/1996. (II. 23.) AB) Az Önkormányzat már korábban is csak olyan kérdések szabályozását foglalta a Gyomaendrőd Város Önkormányzata által rendezett vásárokról és fenntartott piacokról szóló 23/1995. (VIII. 30.) KT rendeletébe amelyet a 35/1995. (IV. 5.) Kormány rendelet nem szabályozott. Mivel a fent leírt Alkotmánybírósági határozat alapján nem szükséges megismételni a 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet által szabályozott kérdéseket, ezért csak hivatkozni kell rá azzal, hogy a Rendelet preambulumában szereplő korábbi Kormányrendeletre való hivatkozás módosításra kerül, valamint a helyi rendeletben hivatkozott kormányrendelet rendelkezéseit megfeleltetni az újonnan hatályba lépett kormányrendelettel. A Bizottságok az előterjesztés megtárgyalása után az alábbi módon javasolják a Rendelet módosítását a T. Képviselő-testületnek:.../2009. (... ) Gye. Kt. rendelet Gyomaendrőd Város Önkormányzata által rendezett vásárokról és fenntartott piacokról szóló 23/1995. (VIII. 30.) KT rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Gyomaendrőd Város Önkormányzata által rendezett vásárokról és fenntartott piacokról szóló 23/1995. (VIII.30) Kt rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A Rendelet preambuluma helyébe az alábbi rendelkezés lép: "Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő testülete az Ötv. 16. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján figyelemmel a vásárokról és piacokról szóló 55/2009. (III. 13.) Kormány rendelet (a továbbiakban: R) rendelkezéseire az alábbi rendeletet alkotja: " 2. A Rendelet 2. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: "2. (3) Az R 8. (3) bekezdés szerinti vásárjegyzéket a Üzemeltető állítja össze és teszi közzé, az Önkormányzat mezőgazdasági ügyekben illetékes bizottságának egyidejű tájékoztatatásával. A bizottság kifogással élhet, abban az esetben, ha a közzétett vásárjegyzék eltér az e rendeletben foglaltaktól. Ebben az esetben az Üzemeltető köteles a vásárjegyzéket a kifogásban jelzetteknek megfelelően kiigazítani." 3. A Rendelet 7. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: "7. (3) A piacon és vásáron a használtcikk (R 1. (2) bek. d) pont) árusítókat a többi árustól elkülönítve kell elhelyezni." 4. E Rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Záró rendelkezés Döntéshozói vélemények 8

10 Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Döntési javaslat "A Gyomaendrőd Város Önkormányzata által rendezett vásárokról és fenntartott piacokról szóló 23/1995. (VIII. 30.) KT rendelet módosításáról" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK Az Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. A Bizottság az előterjesztésben meghatározott módon javasolja a rendeletet módosítani a T. Képviselő-testületnek. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS - Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE- 9

11 ELŐTERJESZTÉS Az Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság november 16-i ülésére 5. napirendi pont Tárgy: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának évi költségvetési koncepciója Készítette: Szilágyiné Bácsi Gabriella, Tóthné Gál Julianna Előterjesztő: Várfi András polgármester Véleményező bizottság: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Humánpolitikai Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! A város évi költségvetési koncepciójának készítési időszaka az előző évekhez képest jóval korábban, már szeptemberében elkezdődött. A Pénzügyminiszter szeptember 11-én bemutatta az Országgyűlés előtt T/ számú törvényjavaslatát a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről. A kormányzati törvényjavaslat értelmében 2010-ben az önkormányzati szférának 120 milliárd Ft-os elvonással kell számolnia. A normatív bevételek között megszűnt a közösségi közlekedés normatívája, a sport feladatokhoz biztosított 500 Ft-os lakosonkénti támogatás, a közművelődési feladatokhoz 2009-ben nyújtott támogatás (1061 Ft/lakos), a pedagógus szakvizsgához és továbbképzéshez nyújtott támogatás, nem számolhatunk évben a 430 Ft összegű tanulónkénti diáksport támogatással sem. Az üdülőhelyi feladatokra évben még 2 Ft-ot kapott az önkormányzat idegenforgalmi adóforintonként, melyet 2010-ben 1 Ft-ra csökkentettek. A törvényjavaslat ismeretében elvégzett számítások alapján az önkormányzatnak évben E Ft-tal kevesebb normatív bevételből kell gazdálkodnia, mint 2009-ben. Az elvonás közel Ft-tal sújtja az oktatási ágazatot, Ft-tal a szociális ágazatot és további E Fttal a közművelődési, sport, és egyéb általános feladatokat. A számok ismeretében szeptember 16-án, majd november 4-én a város intézményeinek vezetőivel és gazdasági vezetőivel egyeztető megbeszéléseket, tárgyalásokat folytattunk. A megbeszélések célja közös gondolkodás, javaslattétel volt arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne a E Ft-os bevételi oldalon jelentkező elvonást a kiadási oldalon megtakarítani. A feladat rendkívül nehéz, hiszen a rendelkezésre álló forrás nagymértékben lecsökkent, ugyanakkor az ellátandó feladatok köre nem változott vagy inkább bővült, szigorodott. Intézményeinktől a évi koncepció összeállításánál az alábbi tényezők figyelembe vételét kértük: személyi juttatásoknál: amennyiben a munkakör engedi közcélú foglalkoztatottak alkalmazása munkaadót terhelő járulékoknál: jogszabályi változások alkalmazása (2010. január 1.-től a munkaadót terhelő járulékok mértéke 32%-ról 27%-ra módosul, EHO megszűnik) dologi kiadásoknál: a kiadások felülvizsgálata, a működtetéshez nem nélkülözhetetlen tételek megszűntetése. Az elkészített költségvetési koncepcióban a személyi juttatások között az egyes intézmények esetében nem egységesen, de megjelenik a dolgozók részére biztosított melegétkeztetés, az ezt terhelő 25%-os kifizetői adó, a dologi kiadások között az intézmények (a Polgármesteri Hivatal kivételével) beépítették az ÁFA kulcs változásából adódó többletigényt, - 20%-ról 25%-ra módosult - valamint a rehabilitációs hozzájárulás mértékének növekedését. Nem számolt a dologi kiadások tervezésénél egyetlen intézmény se a 4,1%-os infláció mértékű növekedéssel. A közös gázbeszerzés értelmében a következő évtől kb. 20%-os gázenergia megtakarítással kalkulálhatunk, melyet az intézmények többsége érvényesített költségvetési tervszámaiban. A köztisztviselőkre vonatkozó illetményalap évben maradt a Ft, a közalkalmazottak garantált illetménye is változatlan, a közalkalmazottak illetménypótlék számítási alapja Ft, a vezetői illetményalap Ft. Összességében a közszféra bérrendszereiben kizárólag a soros előmenetelek érvényesülhetnek következő évben is. A jövő évi költségvetés egyik legfontosabb irányelve az önkormányzati kötelező feladatok ellátása. Ezen kötelező feladatok ellátását előreláthatólag létszámleépítés mellett kell évben megoldanunk. A fejlesztési célú kiadások között megtervezésre kerültek a gazdasági programban szereplő évi elképzelések, a évről áthúzódó beruházások, továbbá az intézmények (Rózsahegyi: 8537 E Ft, Kis Bálint: 1200 E Ft) felújítási igényei. A fejlesztésekhez kapcsolódóan a pályázati lehetőségek számbavétele is megtörtént. Az állami támogatások csökkenéséből adódóan, továbbá a fejlesztési elképzelések megvalósítása érdekében számítani kell rá, hogy a évi költségvetést jelentős hiánnyal tudjuk megtervezni. 10

12 A évi költségvetési koncepció várható bevételeinek és kiadásainak alakulása: Adatok E Ft-ban Bevételek Forrás hiány Kiadások Működési kiadások Felújítás Fejlesztés Tartalékok A évi költségvetési rendelet elfogadásáig megfontolt intézkedések meghozatalával törekedni kell a jelenleg kimutatott E Ft összegű működési és a E Ft összegű fejlesztési hiány csökkentésére. A feladat nehézségét fokozza, hogy a koncepcióba már beépítésre kerültek a működési költségek csökkentése érdekében meghozott - intézmények által feltárt - döntések, intézkedések. A évi költségvetési rendelettervezet készítésének szakaszában ismételt elemzések, vizsgálatok szükségesek annak érdekében, hogy a további megtakarítási lehetőségek feltárásra kerüljenek. A Képviselő-testületnek a évi költségvetési rendelet elfogadásáig felülvizsgálni szükséges a fejlesztési elképzeléseket, dönteni kell a kibocsájtott kötvényből megvalósuló beruházások köréről. A kötvény terhére megvalósuló fejlesztések csökkentőleg hatnak a fejlesztési hiány alakulására. Az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 28. paragrafusában rögzített kötelezettségének Gyomaendrőd Város Polgármestere eleget tett, évre vonatkozó költségvetési koncepcióját további egyeztetetés és elemzés lefolytatása céljából a Képviselő-testület elé beterjesztette. Gyomaendrőd, november 11. Döntéshozói vélemények Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Humánpolitikai Bizottság Döntési javaslat "Gyomaendrőd Város Önkormányzatának évi költségvetési koncepciója" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás Az Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a évi költségvetési koncepció beterjesztésének tudomásul vételét. A költségvetési rendelet tervezet során a következő alapelvek érvényesülését javasolja biztosítani: A végleges tervezet kidolgozása során tovább szükséges vizsgálni a bevételek növelésének és a kiadások csökkentésének a lehetőségeit, működési hiány nélküli költségvetés összeállítására kell törekedni, biztosítani kell a folyamatban lévő beruházások és felújítások befejezését, az intézmények költségvetési előirányzatait az intézményvezetőkkel történő egyeztetés útján kell kialakítani. Határidők, felelősök: Határidő: Felelős: Várfi András Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella 11

13 1. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai évben Cím Alcím Előir. Alcím Előir. neve szám szám szám Cím neve 2009.évi eredeti neve ei évi terv 1. Költségvetési támogatások 1. Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású tám Központosított támogatás Címzett- és céltámogatások TEKI támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Vis maior támogatás Egyéb központi támogatás 1. Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: Önkormányzati sajátos működési bevételek 1. Helyi adók 1. Iparűzési adó Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális ad Idegenforgalmi adó Pótlékok, bírságok bevétele Talajterhelési díj-környezetvédel Átengedett központi adók 1. SZJA helyben maradó része SZJA jöv.kül.mérséklése SZJA normatív módon elosztott 4. Gépjármű adó Termőföld bérbeadása 3. Különféle bírságok 4. Egyéb sajátos folyó bevételek 1. Önkormányzati lakások lakbérbevétele 2. Mezőőri járulék bevétele Önkormányzati sajátos működési bevételek össze Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése 2. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése (Faház ért.) 3. Pénzügyi befektetések bevételei-állampapí Koncesszióból származó bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Költségvetési bevételek összesen: Önállóan műk. és gazd. intézmények bevételei 4. Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz működési célr Felhalmozási célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 0 4. Kis Bálint Ált.Isk.és Óv. összesen: Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk. 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 0 5. Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.összese Kner Imre Gimnázium 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 0 6. Kner Imre Gimnázium összesen: Oktatási ágazat összesen: Városi Egészségügyi Intézmény 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c. OEP Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 7. Városi Egészségügyi Intézmény összesen: Térségi Szociális Gondozási Központ 1

14 1. számú melléklet 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen: Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan műk.intézmények 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány Térségi Humánsegítő Szolgálat összese Határ Győző Városi Könyvtár 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 2. Határ Győző Városi Könyvtár összesen: Városi Alapfokú Művészetokt.Int. 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel 0 4. Előző évi pénzmaradvány 0 3. Városi Alapfokú Művészetokt.Int.összese Katona J.Műv.Központ Endrődi Tájház és Helytört.Gyűjtemény 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel 0 4. Előző évi pénzmaradvány 0 4. Katona J.Műv.Központ Endrődi Tájház és H Cigány Kisebbség 1. Saját bevétel 2. Műk.c.pe.átvét Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány Cigány Kisebbség összesen: Német Kisebbség 1. Saját bevétel Műk.c.pe.átvét Felhalm.célú bevétel 0 4. Előző évi pénzmaradvány Német Kisebbség összesen: Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összese Polg.Hiv. összesen: 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal összesen: Kölcsönök visszatérülése Lakáshitel visszafizetés Elemi kár hiteltörlesztés Belvíz kölcsön visszafizetés Csoda-Vár Gyemekc. Kölcsön vi egyéb kölcsön vf. Békési Kistérségi Társulás kölcsön vf. Gyomaszolg Kft tul.kölcsön vfiz.290/2008. (VII.7.)Kt.h. Gyomaközszolg Kft tul.kölcsön vfiz. 289/2008. (VII.7.) Kt.h. Közköltséges temetés visszatér Kölcsönök visszatérülése összesen: Egyéb finanszírozási bevételek 0 Önkormányzat bevétel összesen Rövid lejáratú hitelfelvétel Tartozás kötvénykibocsátásból 2

15 1/a. számú melléklet Gyomaendrőd Önkormányzat évi normatív támogatása Adatok Ft-ban Megnevezés telj.mut. mutató fajlagos mutató 2010.évi normatíva Település-üzemeltetési,igazgatási,sportfel Tömegközlekedési feladatok Települési sportfeladatok Körzetközpontonként egységes Körzeti igazg.-okmányiroda működési kiadásai Körzeti igazg.-gyámügyi igazgatási felad Körzeti igazg.-ép.ügyi igazgatási felad.-alap Körzeti igazg.-ép.ügyi igazgatási felad.kieg Lakott külterülettel kapcs.fel Társ.,gazd.-i szemp.elmaradott önk.hozz Üdülőhelyi feladatok Közművelődési feladatok Pénzbeli szociális juttatások Lakáshoz jutás feladatai 0 Családsegítés Gyermekjóléti Szolgálat c Otthonközeli ellátás -ca) házi gondozás és szoc.étk cb) szoc.étkezés és nappali cc) csak szoc. étkezés cd) csak házigondozás ce) csak nappali ellátás e Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás j Fogyatékos és demens személyek nappali int.ell a Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás 0 -ac) Demens betegek bentlakásos int.ell b Átl.ápolást, gondozást igénylő ellátás 0 -bca) Időskorúak ápoló-gondozó bentlak.otthoni ell bcb) Átmeneti elhelyezést nyújtó bentlakásos c Emelt színvonalú bentlakásos ellátás Óvoda- 1-3.nevelési év-legfelj.napi 8 óra Óvoda- 1-3.nev.év-napi 8 órát meghaladja 8, szept.1-től iskolai okt évf. 13, szept.1-től iskolai okt- 3. évf. 5, szept.1-től iskolai okt- 4. évf. 9, szept.1-től iskolai okt évf. 14, szept.1-től iskolai okt- 7. évf. 9, szept.1-től iskolai okt- 8. évf. 10, szept.1-től iskolai okt évf. 12, szept.1-től iskolai okt- 11 évf. 8, szept.1-től iskolai okt évf. 12, Alapfokú zene Alapfokú képző-tánc,szín-bábműv. 3, Kollégiumi nevelésre- ált.isk. 1, Kollégiumi nevelésre- gimi 1, Kollégiumi nevelésre- középisk napközi-1-4. évf 3, napközi-5-8. évf szept.1-től ált.i.sni-magántanuló

16 1/a. számú melléklet szept.1-től középi.sni-magántanuló szept.1-től gyógyped.nev.visszahely szept.1-től ált.isk.-sni-testi érzékszervi szept.1-től SNI-beszédfogy.-ovi szept.1-től SNI-beszédfogy.-isk szept.1-től SNI-vis.fejl.-ovi szept.1-től SNI-vis.fejl.-ált.isk szept.1-től kizárólag m.nyelv okt.roma szept.1-től nyelvi felkészítő szept.1-től ped.módsz.tám.-zene szept.1-től ped.módsz.tám.-képző,tánc szept.1-től gimi.bejáró szept.1-től középisk.bejáró szept.1-től 1-4.már műk.int.társ.bejáró szept.1-től 5-6.már műk.int.társ.bejáró szept.1-től 7-8.már műk.int.társ.bejáró szept.1-től-ált.i.koll.lakhatási feltételek megter szept.1-től-gimi.koll.lakhatási feltételek megter szept.1-től-szak.koll.lakhatási feltételek megter Kedvezményes óvodai étkeztetés Kedvezményes ált.iskolai étkeztetés Kedvezményes középisk. étkeztetés Kedvezményes kollégiumi étkeztetés RGYK.kieg hj évf.étk ingyenes tankönyv Ált.hj.tanulók tankönyv tám Óvoda- 1-3.nevelési év-legf.napi 8 óra Óvoda- 1-3.nev.év-napi 8 órát meghaladja 8, szept.1-től iskolai okt évf. 13, szept.1-től iskolai okt- 3. évf. 6, szept.1-től iskolai okt- 4. évf. 6, szept.1-től iskolai okt évf szept.1-től iskolai okt- 7. évf. 7, szept.1-től iskolai okt- 8. évf. 10, szept.1-től iskolai okt évf. 15, szept.1-től iskolai okt- 11. évf. 6, szept.1-től iskolai okt- 12. évf. 8, szept.1-től iskolai okt- 13. évf. 3, Alapfokú zene 1, Alapfokú képző-tánc,szín-bábműv Kollégiumi nevelésre- ált.isk Kollégiumi nevelésre- gimi 3, Kollégiumi nevelésre- középisk napközi-1-4. évf 3, napközi-5-8. évf 0, szept.1-től SNI-magánt-ált.i szept.1-től SNI-magánt-középi szept.1-től ovi SNI-testi érzékszervi szept.1-től ált.i SNI-testi érzékszervi szept.1-től ovi SNI-beszédfogy szept.1-től ált.i SNI-beszédfogy szept.1-től SNI-vis.fejl.-ovi szept.1-től SNI-vis.fejl.-ált.isk szept.1-től kizárólag m.nyelv okt.roma szept.1-től nyelvi felkészítő szept.1-től ped.módsz.tám.-zene szept.1-től ped.módsz.tám.-képző,tánc szept.1-től gimi.bejáró

17 1/a. számú melléklet szept.1-től szakköz.bejáró szept.1-től 1-4.már műk.int.társ.bejáró szept.1-től 5-7.már műk.int.társ.bejáró szept.1-től 5-7.már műk.int.társ.bejáró szept.1-től-ált.i.koll.lakhatási feltételek megter szept.1-től-gimi.koll.lakhatási feltételek megter szept.1-től-szakkö.koll.lakhatási feltételek megter Közoktatás összesen: Költségvet.tv. 3. sz. melléklet összesen: Pedagógiai szakszolgálat Szoc.továbbképzés,szakvizsga, sz. mell.kötött felhasználású tám.összesen Szja 8 % Jöv.diff.mérs Mindösszesen:

18 Polgármesteri Hivatal évi bevételeinek részletezése 1/c. számú melléklet Szakf. Cím szám Alcím szám Előir. szám Megn ev. Cí m nev e Alcím neve Előir. neve évi eredeti ei évi terv Polgármesteri Hivatal saját bevétel Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Alaptevékenység bevételei-igazgatá Áru -és készletértékesítés Fűnyírás Hirdetés Sokszorosítás, fénymásolás Pályázati díj Névadó,esküvő Adatszolgáltatás Közter.felügyelői bírság Ellenőrzési díj Holtágak haszonbére Tourinform iroda bevétele Tájház bevétele 200 Új intézmény bevétele Földhaszonbér Bérleti díj Bérleti díj polgárvédelem Közterületfoglalás Egyéb bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások be Szellemi és anyagi infrastr.magáncélú használata Kamatbevétel Kamatbevétel kötvény Működési és felhalmozási ÁFA visszatérülés ÁFA bevétel-befizetendő ÁFA visszatérülés Vízművek bérleti díj bev. (szennyvíz és ivóvíz) nettó Hulladéklerakó bérleti díj bev Saját bevétel összesen: Polgármesteri hivatal műk.c.pe.átvétel Polgárvédelem műk.c.peszk.átvét Rendszeres segély átvett pénz Mezőőri jár. átvett pénz Közhasznú tám.bev.70% tám Közcélú munkavégzők támog.-95 % Ösztöndíjasok tám-a (Békés M.Terfejl.T.) Vízművektől peszk.átv.ösztöndíjas évben be nem folyt támog Népszavazásra átvett peszk. Térségi közmunkapr.pály.pe.átv Térségi közmunkapr.pe.átv.cssz. 180 Tájház 3 pályázati pénz műk.része( évi 13. havi korrekció(hivatal, m 858 Testvérvárosi kapcs.pály. pe. Műk.célú pénzeszközátvétel ö Polgármesteri hivatal felh.c.pe.átvét Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson belülről Kirendeltség épüle Településrendezé Fürdő gyógyvíz ta Belvíz V. ütem Lévai, Kálvin felúj Fűzfás zug pály.p évben be ne

19 Temat.túraútv. 279 Tájház 3 pályázat Magtárlaposi ép.b.daop pály Zöldpark eszk.besz. Pályázat utca építése pályázat Járdafelújítás pályázat Kerékpárút ép.pályázat Vízmű bérleti díj Arop szervezetfejl.pály.tám Polg.hiv.akadályment.pály.pe /c. számú melléklet Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről 8 db belterületi út lakossági hj Szennyvízberuh.érdekeltségi Útépítési hozzájárulás (előző Új közösségi tér kialakítása (H Felh.célú pénzeszközátvétel ö Előző évi pénzmaradvány ebből Működési pm Felhalmozási pm pm.változás: 7

20 2.számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának évi működési kiadásai Adatok E Ft-ban Cím Alcím Előir. Cím Alcím évi Előirányzat neve szám szám szám neve neve eredeti ei évi terv Oktatási ágazat Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda összese Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk. 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása Rózsahegyi K.Kist.Ált.Isk. összese Kner Imre Gimnázium 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása Kner Imre Gimnázium összesen: Oktatási ágazat összesen 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása Oktatási ágazat összesen: Városi Egészségügyi Intézmény 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása 7. Városi Egészségügyi Intézmény összesen Térségi Szociális Gondozási Központ 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása 8. Térségi Szoc.Gondozási Központ összese Polgármesteri Hivatal 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat öss Határ Győző Városi Könyvtár 1. Személyi juttatás

M E G H Í V Ó. 2009. október 19-én 13.30 órakor

M E G H Í V Ó. 2009. október 19-én 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. február 15-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. február 15-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. április 20-án 14 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. április 20-án 14 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. június 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. június 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2014. január 30-án 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2014. január 30-án 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. december 8-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2014. december 8-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. március 18-án 8.00 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2015. március 18-án 8.00 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának Sorszám: III/5 2010. évi költségvetési koncepciója Döntéshozatal módja: Elıkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı Tárnok Lászlóné aljegyzı Véleményezı bizottság:

Részletesebben

Tájékoztató. a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2008. évi el irányzatairól

Tájékoztató. a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2008. évi el irányzatairól Tervezet Tájékoztató a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2008. évi el irányzatairól Budapest, 2007. október hó A helyi önkormányzatok támogatását a központi költségvetési kapcsolatokból származó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 12.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. szeptember 19-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. szeptember 19-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2005. október 27-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2005. október 27-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2005. október 27-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 126/2005. (V. 26.) KT számú határozat (Határidő: 2005.09.30) Tárgy: Gellai Józsefné

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. szeptember 18-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2012. szeptember 18-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

2013. december 10-én 14.00 órakor

2013. december 10-én 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 55 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. szeptember 27-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. szeptember 27-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. december 22-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. december 22-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. június 19-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2012. június 19-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 55 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 2 Tolna Város Önkormányzata 13/2007. (IV.27.) Önkormányzati rendelete Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2011. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására Tisztelt Képviselő-testületi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére Tárgy: Települési szilárd hulladék győjtésére, szállítására és ártalmatlanítására irányuló szerzıdéssel

Részletesebben

Kövegy Község Önkormányzatának. 9/1991.(VIII.1)Ö.r. számú rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL

Kövegy Község Önkormányzatának. 9/1991.(VIII.1)Ö.r. számú rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL Kövegy Község Önkormányzatának 9/1991.(VIII.1)Ö.r. számú rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL Egységes szerkezetben a 8/2008. /VI.25./ Ö.r. rendelettel. Kövegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. június 15-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2015. június 15-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1995. augusztus 24-i ülésérıl.

Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1995. augusztus 24-i ülésérıl. 10 /1995. JEGYZİKÖNYV Készült 1995. augusztus 24-i ülésérıl. Jelen vannak: Dr. Frankó Károly polgármester, Czibulka György alpolgármester, Balázs Imre, Bátori Gyula, Dávid István, Garai János, Hangya Lajosné,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. május 21-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2014. május 21-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. május 12- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. május 12- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. május 12- i rendkívüli ülésére Tárgy: Többcélú kistérségi társulási megállapodás jóváhagyása, hozzájárulás pályázat benyújtásához Előterjesztés

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. október 18-án 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. október 18-án 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 23-án 14 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. március 23-án 14 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2013. december 19-én 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2013. december 19-én 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 66/2013. Közös Önkormányzati

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. október 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. október 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2007. május 31-i üléséről a Városháza Nagytermében.

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2007. május 31-i üléséről a Városháza Nagytermében. Gyomaendrőd 14/2007. JEGYZŐKÖNYV Készült 2007. május 31-i üléséről a Városháza Nagytermében. Jelen vannak: Várfi András polgármester, Csányi István alpolgármester Babos László, Béres János, Czibulka György,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. január 23-án 14 órakor kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. január 23-án 14 órakor kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 45/2001 (XII. 22.) SZÁMÚ RENDELETE. a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 45/2001 (XII. 22.) SZÁMÚ RENDELETE. a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 45/2001 (XII. 22.) SZÁMÚ RENDELETE a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről egységes szerkezetben a 25/2002. (XII. 17.) számú rendelettel

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról /2006. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról Nádudvar, 2006. április 2 Tisztelt Képviselı-testület! A helyi önkormányzatoktól szóló módosított 1990.

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.; képviseli: Tálas László polgármester) és Nagyrév Község Önkormányzatának

Részletesebben

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2013. (XII.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2013. (XII.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2013. (XII.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 12/2010. (V.03.) ÖKT számú rendelettel elfogadott a 2009 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

... 1/1995.(1.17.) sz. önkormányzati rendelet

... 1/1995.(1.17.) sz. önkormányzati rendelet ... BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 1/1995.(1.17.) sz. önkormányzati rendelet a 11/1994~iii.22.) sz. önkormányzati rendelettel, a 6/1994. (1.25.) sz. önkormányzati rendelettel, a 39/1993. (X.26.) sz. önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. február 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. február 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 3. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére Tárgy: A társulás által fenntartott intézmények éves költségvetésének elfogadásához előzetes

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 9/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl, a lakbérek

Részletesebben

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I.

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I. Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. szeptember 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2014. szeptember 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszerérıl

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszerérıl Hatályos: 2011.augusztus 1-tıl. Egységesítve: 2011. augusztus 1. Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl (Módosításokkal egységes

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzatának. 8/2011. (IV.19.) számú rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Zamárdi Város Önkormányzatának. 8/2011. (IV.19.) számú rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Zamárdi Város Önkormányzatának 8/2011. (IV.19.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben) 2 I. fejezet* Bevezető rész 1..* *Az Alaptörvény 32. cikk 2.) bekezdése,

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014.( IX..) önkormányzati rendelete A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról, valamint a közterületek tisztántartásának szabályairól

Részletesebben

M e g h í v ó. 2012. szeptember 13-án (csütörtök) 17 órára. 2./ A 2012. évi költségvetés módosítása I. (11/2012.(IX. 13.

M e g h í v ó. 2012. szeptember 13-án (csütörtök) 17 órára. 2./ A 2012. évi költségvetés módosítása I. (11/2012.(IX. 13. A 2012. szeptember 13-i rendes képviselő-testületi ülés előterjesztései M e g h í v ó Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testület 7/2010.(X. 28.) számú rendelete (SZMSZ) 8. (1) bekezdésére figyelemmel

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2013. október 31. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2013. október 31. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2013. október 31. napján tartandó rendes üléséhez Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 26-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének. Dr. Kovács Beáta jegyzı. Rendelet tervezet

Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének. Dr. Kovács Beáta jegyzı. Rendelet tervezet ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének Elıterjesztı: Dr. Kovács Beáta jegyzı Tárgy: Rendelet-tervezet a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjérıl Iktatószám: 3-30/2010.

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalomjegyzék 2010. évi költségvetés általános indoklása Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános indokolása...1 oldal

Részletesebben

DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A

DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A 1 DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A ( Az 1995. április 4-ei, az 1998. április 23-ai, a 2000. április 27-ei, a 2002.március 28-ai, a 2005.november 23-ai, a 2009. május 6-ai és a 2012.

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. március 20-án Folyáson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási Kirendeltségének hivatalos helyiségében a Folyás Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról és a közterület használat díjáról Záradék: A rendelet megalkotás napja: 2015.

Részletesebben

Sárisáp Község P o l g á r m e s t e r e 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel.

Sárisáp Község P o l g á r m e s t e r e 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel. Sárisáp Község P o l g á r m e s t e r e 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel.hu 1-99/2008. M E G H Í V Ó Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 23-án megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

I. Fejezet Bevezet rendelkezések

I. Fejezet Bevezet rendelkezések Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 8/2011.(IV.13.) rendelete a Szervezeti és M ködési Szabályzatról egységes szerkezetben a 25/2011.(X.07.), a 6/2013. (IV. 3.), a 7/2013. (IV.15.) és a 14/2013.

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 17/2007.

Részletesebben

Sándorfalva Város Képviselıtestületének 5/2009. (II.12.) Ör. sz. rendelete az. Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Sándorfalva Város Képviselıtestületének 5/2009. (II.12.) Ör. sz. rendelete az. Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Sándorfalva Város Képviselıtestületének 5/2009. (II.12.) Ör. sz. rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Sándorfalva Város Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

2015. évi 8. szám 2015. április 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

2015. évi 8. szám 2015. április 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 2015. évi 8. szám 2015. április 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelete

10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelete 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelete A képviselőtestület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról. 1 A Magyar Köztársaság Országgyűlése

Részletesebben

A Közbeszerzési Dönt bizottság (a továbbiakban: Dönt bizottság) meghozta az alábbi. V É G Z É S - t.

A Közbeszerzési Dönt bizottság (a továbbiakban: Dönt bizottság) meghozta az alábbi. V É G Z É S - t. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNT BIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.422/ 12 /2010. A Közbeszerzési Dönt bizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak:

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak: 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/18.028 /2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére Tárgy: Tapolca város 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5.

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 12-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 20 DB TÁRGY: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Tarnaméra Község Önkormányzata képviselő-testületének 7/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tarnaméra a Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2005. április 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2005. április 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2005. április 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2004. évi költségvetés végrehajtásáról. Készítette: Tóth Lajosné mb. osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző Képviseli:

Részletesebben

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S (változásokkal egységes szerkezetbe foglalva) Szerződő felek, mint a SOPRONTISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (I.18.) ÖKT. rendelete

Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (I.18.) ÖKT. rendelete Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (I.18.) ÖKT. rendelete A közterület használatáról Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közterület használat és igénybevétel szabályozására

Részletesebben

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca város 2009.

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE ALAPSZABÁLYA Nyíregyháza, 2014. szeptember 11. 2 ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben, a 2014. szeptember 11.-i módosítások vékony

Részletesebben

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 7362-2/2012. 22/2012. számú 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 175-190/2012. (XII. 12.) sz. Kth.

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2011.(II.23.)sz. rendelete. A települési szilárd hulladékgazdálkodásról

Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2011.(II.23.)sz. rendelete. A települési szilárd hulladékgazdálkodásról Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2011.(II.23.)sz. rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodásról Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010.augusztus 16-án 09. 00 órakor

M E G H Í V Ó. 2010.augusztus 16-án 09. 00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1999. június 24-i ülésérıl a Városháza Dísztermében.

JEGYZİKÖNYV. Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1999. június 24-i ülésérıl a Városháza Dísztermében. Gyomaendrıd 16/1999. JEGYZİKÖNYV Készült 1999. június 24-i ülésérıl a Városháza Dísztermében. Jelen vannak: Dr. Dávid Imre polgármester, Gellai Imre, Dezsı Zoltán alpolgármesterek; Babos László, Bátori

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022 E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2009. december 01.-i ülésére Újszász Város Önkormányzatának

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 16/2003.(IX. 24. )számú rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 16/2003.(IX. 24. )számú rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 16/2003.(IX. 24. )számú rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl Tokaj Város területén lévı közterületek alapvetıen a közösség céljait szolgálják,

Részletesebben

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE, JELKÉPEI

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE, JELKÉPEI Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (IV. 19.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-29/2015. Tárgy: A 2015. évi költségvetési rendelet II. változatának

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. (1992. évi LXIII. tv. hatályát vesztette: 2011. december 31.) (2011. évi CXII. tv. hatályba lépése: 2012. január 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. (1992. évi LXIII. tv. hatályát vesztette: 2011. december 31.) (2011. évi CXII. tv. hatályba lépése: 2012. január 1. Billzone.eu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Verziószám:..1.5 Hatályba lépés dátuma: 2014.10.31. Változáskezelés Verziószám Dátum Változás leírása 1.0 2010. március 4. Első verzió kiadása 1.1 2012. február

Részletesebben

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

az önkormányzat 2016. évi költségvetése

az önkormányzat 2016. évi költségvetése Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő Testülete H e l y b e n E L Ő T E R J E S Z T É S az önkormányzat 2016. évi költségvetése 1. napirend Összeállította: Göndörné Frajka Gabriella jegyző Tóth Anikó

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 15-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 15-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3035 Gyöngyöspata, Fő út 65/a. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita megbízott

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója. Horváth Miklós polgármester

Velem községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója. Horváth Miklós polgármester E L Ő T E R J E S Z T É S Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 13-ai testületi ülésére Tárgy: Előterjesztő: Összeállította: Melléklet: Velem községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési

Részletesebben

állattartásról I. Általános rendelkezések

állattartásról I. Általános rendelkezések . Legénd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2007. (XII. 28.) rendelete állattartásról Legénd község Képviselő-testülete az Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben