Sárisáp Község P o l g á r m e s t e r e 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/ Fax: 33/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sárisáp Község P o l g á r m e s t e r e 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel."

Átírás

1 Sárisáp Község P o l g á r m e s t e r e 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/ Fax: 33/ /2008. M E G H Í V Ó Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete december 12-én pénteken órakor tartja ülését a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, melyre ezúton meghívom. 1./ évi csatornadíj megállapítása. Napirendi javaslat: Elıadók: Kollár Károly polgármester, Észak-dunántúli Vízmő Zrt. Dorogi Üzemének képviselıje 2./ évi költségvetés elıkészítése. Elıadók: Kollár Károly polgármester, Tittmann Jánosné pénzügyi fıelıadó. 3./ évi költségvetésrıl szóló 3/2008. (I.31.) rendelet módosítása. Elıadók: Kollár Károly polgármester, Tittmann Jánosné pénzügyi fıelıadó. 4./ évi munkaterv meghatározása. Elıadó: Kollár Károly polgármester. 5./ Az önkormányzat évi kiemelt céljainak meghatározása a köztisztviselık teljesítménykövetelményeinek meghatározásához, a jegyzı évi teljesítmény-értékelésérıl tájékoztatás. Elıadók: Flórián Józsefné jegyzı, Kollár Károly polgármester. 6./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben tett intézkedésekrıl, a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, két ülés közötti eseményekrıl. 7./ Egyebek. Elıadó: Kollár Károly polgármester S á r i s á p, december 4. Kollár Károly polgármester

2 Mellékletek az 1. napirendi ponthoz Sárisáp Község Polgármesteri Hivatala 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon/fax: 33/ , 33/ ; cím: H a t á r o z a t i j a v a s l a t:../2008. (XII.12.) számú Képviselı-testületi határozat: Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete mint illetékes árhatóság, egyetért az Észak-dunántúli Vízmő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság által kimutatott 11,70 Ft/m 3 vízterhelési díj 100 %-ának a szolgáltatást igénybevevıkre történı áthárításával évben. Határidı: december 31. az ÉDV Zrt. értesítésére. Felelıs: Kollár Károly polgármester K.m.f. Kollár Károly s.k. polgármester Flórián Józsefné s.k. jegyzı

3

4

5

6 T E R V E Z E T Sárisáp Község Önkormányzat Képviselı-testületének /2008. (.) rendelete a község közigazgatási területén fizetendı csatornadíjról Az árak megállapításáról szóló évi LXXXVII. törvény 7. /1/ bekezdésében és 11. /1/ bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzat a csatornadíj mértékérıl a következı rendeletet alkotja: 1. /1/ Sárisáp község közigazgatási területén a csatornadíj mértéke lakossági fogyasztók esetén 435,- Ft/m 3, közületi fogyasztók esetén 470,- Ft/m 3, amely összeg az ÁFÁ-t nem tartalmazza. /2/ A csatornadíj alapja lakossági fogyasztók esetében: a) az év április hó 1. napjától szeptember 30-ig terjedı idıszakában az elhasznált mért vízmennyiség, illetve a megállapított átalányfogyasztás 80 %-a (nyári idıszak), b) az év többi idıszakában az elhasznált mért vízmennyiség, illetve a megállapított átalányfogyasztás 100 %-a (téli idıszak). /3/ A csatornadíj alapja közületi fogyasztók esetében az év minden idıszakában az elhasznált vízmennyiség 100 %-a. /4/ A lakossági díj megállapításánál figyelembe vett költségtényezık: a) üzemeltetési költség: 325,- Ft/m 3, b) amortizációs költség: 110,- Ft/m 3. /5/ A közületi díj megállapításánál figyelembe vett költségtényezık: a) üzemeltetési költség: 360,- Ft/m 3, b) amortizációs költség: 110,- Ft/m 3. /1/ Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba. /2/ A rendelet hatályba lépésével egyidejőleg a 30/2007.(XII.20.) rendelet hatályát veszti. S á r i s á p, december Kollár Károly polgármester Flórián Józsefné jegyzı

7 Melléklet az 1. napirendi ponthoz Ajánlás a évi víz- és csatornaszolgáltatási díjak meghatározásához Az önkormányzati törvény megalkotása óta a települési önkormányzatok kötelezı feladata a település egészséges ivóvízzel történı ellátása, és 2003-tól a szennyvízelvezetés tisztítás is azzá vált. A feladat ellátásához a víziközmő rendszerek megbízható mőködtetése, jókarban tartása, rekonstrukciója, fejlesztése szükséges. E feltételnek a rendszereket mőködtetı szervezet, a tulajdonos önkormányzattal közösen, akkor tud eleget tenni, ha szervezetten, a korszerő mőszaki megoldásokat, technológiát alkalmazva, magasan képzett szakember állománnyal és hatékony gazdálkodással látja el közszolgáltatási feladatait. A tulajdonos önkormányzatok alapvetı érdeke, és néhány év múlva kötelezettsége is, hogy a szolgáltatás önfinanszírozó legyen, a szolgáltató saját bevételeibıl, mőködési támogatás nélkül legyen képes ellátni feladatát, amelybe a napi mőködésen túl beletartozik a távlati vagyonbiztonság is: folyamatosan gondoskodni a közmővek korszerősítésérıl, felújításáról, pótlásáról a szolgáltatás hosszú távú biztonsága érdekében. A víziközmő szolgáltatónak a fogyasztói igények kielégítése érdekében folyamatosan a fogyasztók rendelkezésére kell állni. A szolgáltató a víziközmővek üzemeltetésével köteles a fogyasztóknak a külön jogszabályban és a vízjogi üzemeltetési engedélyben foglalt elıírásoknak megfelelıen a víziközmővek teljesítıképességének mértékéig szolgáltatni (38/1995. (IV.5.) Korm. rendelet 1. ). A kialakított díjrendszernek olyannak kell lennie, amely a fentiekben leírtaknak megfelelıen biztosítja a hatékonyan mőködı vállalkozó ráfordításaira és a mőködéshez szükséges nyereségre a fedezetet, tekintettel az elvonásokra és a támogatásokra (1990. évi LXXXVII. tv. - Ártörvény - 8. (1) bekezdés). Ezt az elvet erısíti meg az Európai Unióban alkalmazott Víz Keret Irányelv is, amely elıírja, hogy a víz- és csatornadíjak meghatározása során a tagállamoknak figyelembe kell venni a víziközmő szolgáltatások költségei megtérülésének elvét, beleértve a környezeti és a vízkészletek védelmével összefüggı költségeket is (teljes költség megtérülés elve), továbbá a szennyezı fizet elvet. A tagállamoknak 2010-re biztosítaniuk kell, hogy a vízzel kapcsolatos árpolitika a készletek hatékony használatára ösztönözze a vízhasználókat, és ezen keresztül járuljon hozzá ezen irányelv környezeti célkitőzéseinek teljesüléséhez, valamint hogy a különbözı vízhasználatok megfelelı módon járuljanak hozzá a vízi szolgáltatások költségeinek megtérítéséhez. Ennek megfelelıen az alábbi fıbb tényezık alakulásának figyelembe vétele indokolt a víz- és csatornaszolgáltatási díjak változtatásának meghatározásánál: 1. A szolgáltatás terjedelmében, színvonalában bekövetkezı változások (belépı új létesítmények) 2. Az infláció alakulása, ill. a kiemelt költségelemek árváltozása (anyag, szolgáltatások, villamos energia, gáz, üzemanyag) 3. A fogyasztás mennyiségi változása 4. A közmővagyon pótlási, felújítási fedezetének, ill. bérleti díjának szükséges változása 5. Az árat befolyásoló adójellegő befizetések változása (különös tekintettel a kormányzati intézkedések hatásaira) Emellett meg kell említeni azt a bizonytalansági tényezıt is, amely az elmúlt évekhez hasonlóan a évre is jellemzı volt. A makrogazdasági mutatók (gazdasági növekedés,

8 2 infláció) évre vonatkozó - elırejelzések szerinti -mértéke jelentısen meghaladja a évi díjtervezésnél alkalmazott mértéket. A 2008 évre elırejelzett 4,5 %-os inflációval szemben ma már 6,5 %-ot prognosztizálnak, mely jelentıs, a 2008.évi díjban nem finanszírozott költségnövekedést okoz a szolgáltatási díjkalkulációnál. 1. A szolgáltatás terjedelmében, színvonalában bekövetkezı változások A lakossági árkiegészítések megszőnése, az árakban a valós költségek érvényesítése a lakosságot nagymértékő takarékosságra ösztönözte. A kilencvenes évek elejétıl napjainkig több tízezer lakásba építettek be mellékvízmérıket. A vállalkozások a piacaik szőkülése mellett víztakarékos technológiák alkalmazásával, saját ellátás kialakításával igyekeznek csökkenteni kiadásaikat, az intézmények pedig a finanszírozási nehézségek miatt takarékoskodnak. Ugyanakkor a települések fejlıdésével együtt járó infrastruktúra-fejlesztésekkel nemcsak hogy jelentısen nıtt a kedvezıtlenebb fajlagos költségekkel üzemeltethetı hálózat, hanem azon fogyasztóhelyek száma is, ahol csak idıszakos fogyasztás van (pl. kertek, üdülık) és így a rendelkezésre állás és a vízmérıkhöz kapcsolódó szolgáltatási költségek nem, vagy csak töredékében térülnek meg a csekély fogyasztás miatt. Mindezek mellett a víziközmő szolgáltatások területén az európai uniós követelményeknek való megfelelés jelentıs vízminıségjavító, vízbázis védelembehelyezési, valamint szennyvízkezelési beruházásokat indukált, ill. indukál a következı években is mintegy milliárd Ft értékben. Az ezek nyomán belépı mőszaki rendszerek üzemeltetési költségei általában meghaladják a velük elérhetı bevételeket. Ugyanis vagy az ivóvíz, ill. szennyvíztisztítás minıségét javítják a mőködési terület számottevı bıvülése nélkül, vagy olyan új mőszaki rendszerek, amelyek már a fajlagosan nagyobb költséggel ellátható kisebb települések ellátását oldják meg. Ugyanakkor a szintén EU irányelveknek megfelelı jogharmonizáció mind a környezetvédelem, mind a fogyasztóvédelem területén szigorodó elıírásokhoz vezet. Az ivóvíz-szolgáltatás területén növekvı költségeket jelent a folyamatosan növekvı vizsgálati spektrum és a vizsgálatok száma, gyakorisága, amely minden érintettnek elemi érdeke. El kell kerülni a jövıben minden vízfertızéses esetet! A tisztítástechnológiák csak fejlesztések árán tudnak megfelelni a hatósági elıírásoknak. Az elvezetett szennyviznél folyamatosan tapasztalható, hogy egyrészt a szennyvizek koncentrációja, szennyezettsége növekszik, az alulterhelt csatornákban a szennyvíz minısége tovább romlik, másrészt az egyes túlterhelt és/vagy korszerőtlen telepek nem képesek az elvárt színvonalú tisztításra. Ebbıl adódóan a tisztítási költségek is emelkednek. Az elızıekben említettek alapján a szolgáltatás terjedelmének és színvonalának - állami eszközökkel is ösztönzött - növekedése, a víziközmő szolgáltató cégek munkájának folyamatos hatékonyság javítása mellett is, a fajlagos ráfordítások növekedését eredményezi. 2. Az infláció alakulása A ivóvíz- és csatornaszolgáltatásban nem az általános fogyasztói kosárra alapozott tendenciák érvényesek, hanem - jelentıs költségaránya következtében - sokkal nagyobb az energia és anyagár változások hatása. Az összes költség mintegy 10%-át elérı vásárolt anyagok és alkatrészek árának változását a termelıi árindex határozza meg, melyet befolyásol az import anyagok (színes- és nehézfémek, kıolajszármazékok, stb.) világpiaci árának alakulása, a forint árfolyam, illetve a beszállítók versenyeztetése. A földgáz árak tekintetében - a világpiaci árakat követı ármechanizmus okán a várhatóan ismét több ütemő áremelés év során átlagban %-os mértékő lehet. A villamos energia árának alakulásában jelentıs szerepet játszik a szabad piac -ra való kötelezı kilépés során elért ár. A közüzemi díjas szolgáltatás igénybevételt felváltja az egyetemes szolgáltatás, ahol a 3x50 A alatti kisfeszültségen vételezı fogyasztási helyek maradhatnak. Az e feletti fogyasztási helyek átkerülnek az energiakereskedıkhöz, ahol az árakat a kereslet-kínálat, valamint a piaci várakozások határozzák meg. A magyar

9 3 energiapiacon kapacitás felesleg nincs, így az árakat jellemzıen - az MVM tenderen kialakuló árak határozzák meg. A víziközmő szolgáltatás energiafelhasználásának árszínvonala 16-20%-kal emelkedhet. Az ágazatban jellemzı költségarányok alapján a villamos energia súlyaránya 10-20% közötti az összköltségen belül. A személyi jellegő ráfordításoknál - a kormány által meghirdetettek alapján évben a reáljövedelem szinten tartása a cél, amely a és évi fogyasztói árindex várakozások függvényében alakul. A fentiek alapján a évi díjak megállapításához az alábbiak szerinti valorizációs indexeket javasoljuk figyelembe venni: anyag 4-6 % anyagjellegő ráfordítás 4-6 % üzemanyag (jelenlegi árszinthez) 8-10 % földgáz % villamos energia (jelenlegi árszinthez) 16-20% személyi jellegő ráfordítás 4-6 % egyéb ráfordítások (környezetterhelési díj nélkül) 4,5-5 % 3. A fogyasztás változása A 2009-as évben - a pénzügyi világválság begyőrőzı hatásaként - a GDP legfeljebb 1 % körüli növekedésével számolhatunk. Azonban a gazdasági növekedés jellemzıen - nem a vízigényes gazdasági ágakban jelentkezik. Ugyanakkor általában a belépı létesítmények miatti fogyasztásnövekedést ellentételezik az egyre terjedı - egyébként környezetvédelmi szempontból kedvezı - víztakarékos technológiák, vagy a finanszírozási okokból szükségszerő víztakarékosság. A klímaváltozás hatásaként jelentkezı esetleges többlet-fogyasztás a gazdálkodók vízigény csökkenését nem ellensúlyozza. Ennek következtében általában - a évi fogyasztást is csak a 2008-as értékesítési adatok alatt lehet felelısséggel tervezni, amely a szolgáltatás változatlanul magas fix költséghányada miatt a fajlagos ráfordítást növeli. Terjed a locsolási mellékmérı, ami tovább csökkenti a számlázható csatornadíj mennyiséget. Hatása az elıbbiekben leírtakkal megegyezı. 4. A közmővagyon pótlási, felújítási fedezetének, ill. bérleti díjának szükséges változása Az amortizáció a beruházáskori árszínvonalnak megfelelı forrást képez, amelynek reálértéke csökkent a létesítés óta eltelt akár több évtized inflációs hatásai miatt, tehát a pótlást a jelen árakon már messze nem fedezi. A szükséges fedezet díjakba történı beépítését indokolja a víziközmő hálózatok ismert állaga, és a forráshiány miatt elmaradt rekonstrukciók, valamint felújítások. A NFT II. ismert preferenciái alapján nem számíthatunk jelentısebb EU-s forrásokra a rekonstrukciók területén. Az elmúlt évek állami támogatással megvalósuló közmő beruházásainál a díjfedezet hiánya miatt kényszerőségbıl felvállalt kezdeti alacsonyabb amortizációs idıszak lejár, a valós pótlási szükséglet alapján, a legalább 5 éves mővek amortizációs fedezetét is el kell kezdeni beépíteni a díjakba. Hasonló a helyzet az elkövetkezı években belépı mővek (több mint milliárd Ft!) amortizációja esetén is.

10 4 Az önkormányzati tulajdonban lévı eszközök üzemeltetéséért fizetett bérleti díj általában csak az eseményvezérelt (hibajavító) rekonstrukciókra, felújításokra elegendı. Az eszközök tervszerő, ütemezett pótlására, felújítására az ágazat cégeinek 2/3-ánál nem, vagy csak töredékében nyújt fedezetet. A fenti indokok alapján a víziközmő vagyon díjakban is érvényesíthetı amortizációs hányadát, ill. bérleti díját a valós pótlási, felújítási, korszerősítési igényeknek megfelelıen kell a díjakba építeni, az így nem fedezhetı kiadásokra pedig a tevékenység eredményébıl (nyereségébıl) lehet forrást biztosítani. Ezért ezen árképzı tényezınek jelentısen az infláció feletti (8-10%-os) emelése szükséges évben, és az elkövetkezı években is. 5. Az árat befolyásoló adójellegő befizetések változása Jelenleg még folyamatban van a jövı évi állami költségvetés kialakítása, így még nem ismertek a díjat érintı esetleges további kormányzati intézkedések. A ráfordítás támogatás keretösszege a költségvetés-tervezet szerint 4,8 Mrd Ft-ról, 4,5 Mrd Ftra (mintegy 6 %-kal) csökken. Ebbıl következıen a támogatási küszöb jelentısen infláció feletti növelése várható. 6. Összegzés A díjak megállapítása tekintetében az önkormányzatoknak az alábbi szempontokat szükséges érvényre juttatni a jogszerő szabályozás és differenciálás érdekében: az EU irányelveknek megfelelıen figyelembe kell venni a víziközmő szolgáltatások költségei megtérülésének elvét, beleértve a környezeti és a vízkészletek védelmével összefüggı költségeket is (teljes költség megtérülés elve), továbbá a szennyezı fizet elvet, érvényesítendı emellett a fenntarthatóság és megfizethetıség elve, melynek értelmében a szolgáltatás hosszú távú, magas színvonalú fenntartását a lakosság számára megfizethetı áron kell biztosítani. Az ivóvíz- és csatornadíj kiadást a háztartási jövedelem 2-4 %-a között indokolt tartani, ezért célszerő a helyi támogatások alkalmazása a rászorultak számára, a helyi körülmények figyelembevétele mellett pontosan határozzák meg az adott díjhoz, díjakhoz tartozó áralkalmazási feltételeket, célszerő, ha a ráfordítások elemzésébıl kiindulva differenciált díjakat alkalmaznak attól függıen, hogy a vevı milyen kapacitásokat köt le, idıszakosan vagy folyamatosan veszi igénybe a szolgáltatást, stb. a szolgáltatás kapacitás-lekötésével arányos költségek megtérülése érdekében javasolt az alapdíj alkalmazása, mely alkotmányossági szempontból sem vitatható. Az elızı pontokban ismertetett szakmai szempontok hosszú távú érvényesítése szükséges a szolgáltatás mőszakilag megfelelıen jó színvonalú ellátása, ill. annak fenntarthatósága érdekében. Természetesen e szempontok az egyes szolgáltatók sajátosságainak megfelelıen jelennek meg költségszerkezetükben, és ennek megfelelıen differenciálják a szolgáltatási díjak változtatási igényét. A szolgáltatás terjedelmének és színvonalának állami eszközökkel is ösztönzött növekedése, a víziközmő szolgáltató cégek folyamatos hatékonyság javítása mellett is, a fajlagos ráfordítások növekedését eredményezi évben - a fogyasztói teherbíró-képességet, és a szükséges hosszabb távú fokozatosságot is figyelembe véve - legalább 7-10 %-os szolgáltatási díjemelés lenne szükséges, hogy az ágazatra vonatkozó - a kormány által is támogatott - EU célok megvalósításának esélyei megmaradjanak. A lakossági díjak megállapításánál számolni kell továbbá azzal, hogy várhatóan a lakossági díjtámogatás feltételei szigorúbbak lesznek az elismerhetı költségváltozás tekintetében az elızı évinél, és az indokolt, de arányaiban magas bérleti díjakat a támogatás elbírálásánál nem veszik figyelembe.

11 Melléklet a 3. napirendi ponthoz Törölt: ELİTERJESZTÉS a december 12-ei rendeletmódosításhoz A augusztus 11-ei rendeletmódosítás óta eltelt idıszakban több olyan esemény történt, amely az elıirányzatok módosítását teszi szükségessé. Ezek a következık: Bevételek: - Közmőfejlesztési támogatásra ,-Ft érkezett, mely a lakosság részére kifizetésre került. - A Szlovák Önkormányzat részére megérkezett a feladatalapú támogatás második üteme, melynek összege ,-Ft. - A Gondozási Központra igényelt normatív támogatás egy részérıl ( ,-Ftról) lemondott az Önkormányzat, mivel a létszám a tervezettıl eltérıen alakult. - Az óvoda udvari játszóeszközeinek megvásárlásához a Sárisáp Községért Közalapítványtól ,-Ft hozzájárulás érkezett. - Mivel a védını vállalkozásban látja el feladatát, ezért a betervezett Tb. finanszírozás fel nem használt részével csökkenteni kell a bevételi elıirányzatot, ezzel párhuzamosan a kiadási elıirányzat csökkentésére is szükség van. - A évi iparőzési adóerı-képesség elszámolása után a fennmaradó összeg felosztásra kerül az SZJA kiegészítésben részesülı önkormányzatok között. Ennek az összege ,-Ft. - Az iparterület értékesítésének összege, ,-Ft november végén megérkezett. - A védını részére a közüzemi díjak továbbszámlázásra kerülnek, az ebbıl származó bevétel összege október végéig ,-Ft. - A április 24-ei ülésen betervezésre került egy bérlakás értékesítése ,-Ft értékben. A lakás értékesítésére még nem került sor. - Az iparőzési adóból származó többletbevétel ,-Ft. - A IV. negyedévi ÁFA elszámolás során ,-Ft volt a visszaigényelhetı ÁFA. - Tárgyi eszköz értékesítés bevétel a villanykályhák értékesítésébıl származott. - A gépjármőadóból származó többletbevétel ,-Ft. - A Szlovák Önkormányzat pénzmaradványát a kisebbségi önkormányzat szakfeladatán kell szerepeltetni, ami jelenleg nem ott szerepel. Kiadások: - Az óvoda udvari játszóeszközeinek beszerzésére ,-Ft. - A kisebbségi önkormányzat dologi kiadásaira ,-Ft. - Az iskola főtéskorszerősítésére ,-Ft. (pályázati rész) - A járdafelújítás ,-Ft-os önrésze elvonásra kerül, mivel a pályázat nem nyert. - Az útfelújítás önrésze ,-Ft-tal megemelésre kerül, mivel a rendelkezésre álló elıirányzat a beadott pályázatnál alacsonyabb összegő. - A lakossági közmőfejlesztési támogatás kifizetett összege ,-Ft. - A tartalék összege teljes egészében felhasználásra kerül a Fı u sz. alatti lakás megvásárlásához. - A Képviselı-testület a Sportegyesület támogatásáról döntött a 90/2008. (VI.16.) számú határozatában, melynek összege 475 e Ft. - Szintén Képviselı-testületi határozat rendelkezik a Rédei József emlékhely kialakításához történı hozzájárulásról, melynek összege 100 e Ft. Törölt: 190 Törölt: <#>Az útbaigazító táblák ,-Ft-os önrésze, szintén a pályázat elutasítása miatt elvonásra kerül. 1

12 Melléklet a 3. napirendi ponthoz Törölt: - A képviselık 1 havi tiszteletdíjukról mondtak le a Ravatalozói elıtetı elkészítésének javára, ennek összege ,-Ft. Bevételek módosítása 1.) Költségvetési támogatások Közmőfejlesztési hozzájárulás Kisebbségek támogatása Normatív támogatásról lemondás Költségvetési támogatások összesen: ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft 2.) Átvett pénzeszközök Sárisáp Községért Közalapítványtól óvodai játszótéri eszk. Tb. finanszírozás (védınıi szolg.) évi jövedelemkülönbség mérséklés Átvett pénzeszközök összesen: 3.) Többletbevételek Iparterület értékesítés Továbbszámlázott szolgáltatás (védını) Lakásértékesítés Iparőzési adó ÁFA visszatérülés (2007) Tárgyi eszközök értékesítése Gépjármőadó Többletbevételek összesen: 4.) Pénzmaradvány szakfeladatok közötti rendezése Szlovák Önkormányzat pénzmaradványa (751164) Szlovák Önkormányzat pénzmaradványa (751153) ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft Törölt: 190 Törölt: 089 Eredeti bevételi elıirányzat: Bevételi elıirányzat ei módosítása Bevételi elıirányzat június 16-ai módosítása Bevételi elıirányzat augusztus 11-ei módosítása Bevételi elıirányzat december 12-ei módosítása Módosított bevételi elıirányzat: ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft Törölt: 405 Törölt: Kiadások módosítása 1.) Személyi juttatások összesen ,-Ft 2.) Járulékok ,-Ft 2

13 Melléklet a 3. napirendi ponthoz Törölt: 3.) Dologi kiadások ,-Ft 4.) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ,-Ft 5.) Beruházás ,-Ft Törölt: ) Felújítás ,-Ft 7.) Mőködési célú pénzeszköz átadás ,-Ft 8.) Tartalék ,-Ft Eredeti kiadási elıirányzat: Kiadási elıirányzat április 24-ei módosítása Kiadási elıirányzat június 16-ai módosítása Kiadási elıirányzat augusztus 11-ei módosítása Kiadási elıirányzat december 12-ei módosítása Módosított kiadási elıirányzat: Sárisáp, december ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft Törölt: 405 Törölt: Kollár Károly polgármester 3

14 Melléklet 3. napirendi ponthoz T E R V E Z E T Sárisáp Község Önkormányzat Képviselı-testületének /2008.(..) rendelete az Önkormányzat évi költségvetését megállapító 3/2008. (I.31.) rendelet módosításáról Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. 65. /1/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat évi költségvetését megállapító 3/2008. (I.31.) rendeletét (a továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja: 1. A R. 3. -ának helyébe a következı rendelkezés lép: 3. A képviselı-testület az önkormányzat a./ bevételeinek fıösszegét ebbıl: a mőködési bevételek összegét a fejlesztési bevételek összegét b./ a kiadások fıösszegét ebbıl: a mőködési kiadások összegét a felhalmozási kiadások összegét a hitel- és kölcsöntörlesztés összegét az általános tartalék összegét e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban 0 e Ft-ban hagyja jóvá. A bevételek és kiadások közötti különbözet e Ft, melyre az önkormányzat mőködési célú hitelt vesz fel." (1) A rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. (2) A rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép. (3) A rendelet 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép. (4) A rendelet 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép. (5) A rendelet 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép

15 Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Sárisáp, december 12. Kollár Károly polgármester Flórián Józsefné jegyzı

16 Sárisáp Község Önkormányzatának 1. sz. melléklet évi összesített eredeti és módosított költségvetési elıirányzata EFt-ban M e g n e v e z é s Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat BEVÉTELEK Intézményi mőködési bevételek összesen: Hatósági jogkörhöz köthetı mők. bevételek 0 0 Intézményi mőködéshez kapcsolódó bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Továbbszámlázott szolgáltatások Kamatbevételek ÁFA bevételek, -visszatérülések Önkormányzatok sajátos mőködési bevétele Illetékek 0 0 Helyi adók Telekadó ebbıl felhalmozási bevétel 20 % Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója ebbıl felhalmozási bevétel 100 % Iparőzési adó Pótlékok, bírságok Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része SZJA jöv. különbség mérsékelése SZJA normatív módon elosztott része 0 0 Gépjármőadó Helyszíni és szabálysért. bírságok Talajterhelési díj Egyéb sajátos folyó bevételek Önkormányzati lakások lakbérbevétele Egyéb különféle sajátos bevételek 0 0 Felhalmozási és tıke jellegő bevételei Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei Önkormányzati lakások értékesítése Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásábó sz. bevétel Üzemeltetésbıl, koncesszióból származó bevételek 0 0 Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív állami hozzájárulás ebbıl: lakosságszámhoz kötött feladatmutatóhoz kötött ebbıl: felhalmozási bevétel Normatív, kötött felhaszn. támog Központosított elıirányzatok Mőködésképtelenné vált helyi önkorm. támog. 0 0 Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása Támogatásértékő bevételek, elızı évi támogatások Mőködési célú, támogatásértékő bevétel ebbıl: OEP-tıl Felhalmozási célú, támogatásértékő bevétel 0 0 Államháztartáson kívőlrıl végleleg. pénzeszköz átv Mőködési célú pénzeszköz átvétel államházt. kív Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kív Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 0 0 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen Pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi pénzmaradvány ebbıl: felhalmozási maradvány Költségvetési bevétel összesen Finanszírozási mőveletek bevételei Mőködési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele 0 0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

17 M e g n e v e z é s Elıirányzat összege EFt-ban Elıirányzat összege KIADÁSOK Személyi juttatások összesen: ebbıl: rendszeres személyi juttatás nem rendszeres személyi juttatások külsı személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok: Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: ebbıl: készletbeszerzés szolgáltatás különféle dologi kiadások ebbıl ÁFA: egyéb folyó kiadások ebbıl: mőködési célú kamatkiadás 0 0 felhalmozási célú kamatkiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 Szociálpolitikai juttatások Mőködési célú támogatásértékő kiadások Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás Mőködési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre Beruházások Beruházások ÁFA Felújítások Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen Pénzforgalom nélküli kiadások Tartalék Ebbıl: általános tartalék céltartalék Költségvetési kiadások összesen Pénzügyi mőveletek kiadásai összesen Fejlesztési célú hitel törlesztése Mőködési hitel törlesztése 0 0 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN Sárisáp, december 4. 2

18 Sárisáp Község Önkormányzatának évi mőködési kiadásainak eredeti és módosított elıirányzata szakfeladatonként és intézményenként 2.sz. melléklet EFt-ban Intézmény, szakfeladat Kiadás Kiadásból összesen dologi és személyi juttatás járulékok egyéb folyó kiad. ell.pénzbeni jutt. pe.átadás szoc.pol.jutt. Házi segítségnyújtás Eredeti elıirányzat Elıirányzat módosítás I. n. év Elıirányzat módosítás II. n. év Elıirányzat módosítás III. n év Elıirányzat módosítás IV. n. év Módosított elıirányzat Szociális étkeztetés Eredeti elıirányzat Elıirányzat módosítás I. n. év Elıirányzat módosítás II. n. év Elıirányzat módosítás III. n év Elıirányzat módosítás IV. n. év Módosított elıirányzat Nappali szoc.ell. Eredeti elıirányzat Elıirányzat módosítás I. n. év Elıirányzat módosítás II. n. év Elıirányzat módosítás III. n év Elıirányzat módosítás IV. n. év Elıirányzat módosítás év végi Módosított elıirányzat Gondozási Központ össz. Eredeti elıirányzat Elıirányzat módosítás I. n. év Elıirányzat módosítás II. n. év Elıirányzat módosítás III. n év Elıirányzat módosítás IV. n. év Elıirányzat módosítás év végi Módosított elıirányzat

19 %-a 2 Intézmény, szakfeladat Kiadás Kiadásból összesen dologi és személyi juttatás járulékok egyéb folyó kiad. ell.pénzbeni jutt. pe.átadás szoc.pol.jutt. 1. Részben önállóan gazd.int. Eredeti elıirányzat Elıirányzat módosítás I. n. év Elıirányzat módosítás II. n. év Elıirányzat módosítás III. n év Elıirányzat módosítás IV. n. év Elıirányzat módosítás év végi Módosított elıirányzat %-a 2. Önkorm. ig. tevékenység Eredeti elıirányzat Elıirányzat módosítás I. n. év Elıirányzat módosítás II. n. év Elıirányzat módosítás III. n év Elıirányzat módosítás IV. n. év Elıirányzat módosítás év végi Módosított elıirányzat %-a 3. Helyi kisebbségi önk.ig.tev. Eredeti elıirányzat Elıirányzat módosítás I. n. év Elıirányzat módosítás II. n. év Elıirányzat módosítás III. n év Elıirányzat módosítás IV. n. év Elıirányzat módosítás év végi Módosított elıirányzat %-a

20 3 Intézmény, szakfeladat Kiadás Kiadásból összesen dologi és személyi juttatás járulékok egyéb folyó kiad. ell.pénzbeni jutt. pe.átadás szoc.pol.jutt. Óvodai intézményi étkezt. Eredeti elıirányzat Elıirányzat módosítás I. n. év Elıirányzat módosítás II. n. év Elıirányzat módosítás III. n év Elıirányzat módosítás IV. n. év Elıirányzat módosítás év végi Módosított elıirányzat %-a Iskolai intézm. étkezt. Eredeti elıirányzat Elıirányzat módosítás I. n. év Elıirányzat módosítás II. n. év Elıirányzat módosítás III. n év Elıirányzat módosítás IV. n. év Elıirányzat módosítás év végi Módosított elıirányzat %-a Utak, hidak üzemeltetése Eredeti elıirányzat Elıirányzat módosítás I. n. év Elıirányzat módosítás II. n. év Elıirányzat módosítás III. n év Elıirányzat módosítás IV. n. év Elıirányzat módosítás év végi Módosított elıirányzat %-a Saját v. bérelt ing. hasznosítás Eredeti elıirányzat Elıirányzat módosítás I. n. év Elıirányzat módosítás II. n. év Elıirányzat módosítás III. n év Elıirányzat módosítás IV. n. év Elıirányzat módosítás év végi Módosított elıirányzat

21 %-a 4 Intézmény, szakfeladat Kiadás Kiadásból összesen dologi és személyi juttatás járulékok egyéb folyó kiad. ell.pénzbeni jutt. pe.átadás szoc.pol.jutt. Községgazdálkodás Eredeti elıirányzat Elıirányzat módosítás I. n. év Elıirányzat módosítás II. n. év Elıirányzat módosítás III. n év Elıirányzat módosítás IV. n. év Elıirányzat módosítás év végi Módosított elıirányzat %-a Köztemetı fenntartása Eredeti elıirányzat Elıirányzat módosítás I. n. év Elıirányzat módosítás II. n. év Elıirányzat módosítás III. n év Elıirányzat módosítás IV. n. év Elıirányzat módosítás év végi Módosított elıirányzat %-a Közvilágítás Eredeti elıirányzat Elıirányzat módosítás I. n. év Elıirányzat módosítás II. n. év Elıirányzat módosítás III. n év Elıirányzat módosítás IV. n. év Elıirányzat módosítás év végi Módosított elıirányzat %-a Védınıi szolgálat Eredeti elıirányzat Elıirányzat módosítás I. n. év Elıirányzat módosítás II. n. év Elıirányzat módosítás III. n év Elıirányzat módosítás IV. n. év Elıirányzat módosítás év végi

22 Módosított elıirányzat %-a 5 Intézmény, szakfeladat Kiadás Kiadásból összesen dologi és személyi juttatás járulékok egyéb folyó kiad. ell.pénzbeni jutt. pe.átadás szoc.pol.jutt. Anya-, gyermek- és csecsemıvéd. Eredeti elıirányzat Elıirányzat módosítás I. n. év Elıirányzat módosítás II. n. év Elıirányzat módosítás III. n év Elıirányzat módosítás IV. n. év Elıirányzat módosítás év végi Módosított elıirányzat %-a Egészségügyi ellátás egy.fel. Eredeti elıirányzat Elıirányzat módosítás I. n. év Elıirányzat módosítás II. n. év Elıirányzat módosítás III. n év Elıirányzat módosítás IV. n. év Elıirányzat módosítás év végi Módosított elıirányzat %-a Állateü. tevékenység Eredeti elıirányzat Elıirányzat módosítás I. n. év Elıirányzat módosítás II. n. év Elıirányzat módosítás III. n év Elıirányzat módosítás IV. n. év Elıirányzat módosítás év végi Módosított elıirányzat %-a Családsegítés Eredeti elıirányzat Elıirányzat módosítás I. n. év Elıirányzat módosítás II. n. év Elıirányzat módosítás III. n év Elıirányzat módosítás IV. n. év

23 Elıirányzat módosítás év végi Módosított elıirányzat %-a 6 Intézmény, szakfeladat Kiadás Kiadásból összesen dologi és személyi juttatás járulékok egyéb folyó kiad. ell.pénzbeni jutt. pe.átadás szoc.pol.jutt. Rendsz. szoc. pénzbeli ellátások Eredeti elıirányzat Elıirányzat módosítás I. n. év Elıirányzat módosítás II. n. év Elıirányzat módosítás III. n év Elıirányzat módosítás IV. n. év Elıirányzat módosítás év végi Módosított elıirányzat %-a Munkanélküli ellátások Eredeti elıirányzat Elıirányzat módosítás I. n. év Elıirányzat módosítás II. n. év Elıirányzat módosítás III. n év Elıirányzat módosítás IV. n. év Elıirányzat módosítás év végi Módosított elıirányzat %-a Eseti pénzbeli szoc. ellátások Eredeti elıirányzat Elıirányzat módosítás I. n. év Elıirányzat módosítás II. n. év Elıirányzat módosítás III. n év Elıirányzat módosítás IV. n. év Elıirányzat módosítás év végi Módosított elıirányzat %-a Eseti pénzbeli gyermekvéd. ell. Eredeti elıirányzat Elıirányzat módosítás I. n. év Elıirányzat módosítás II. n. év Elıirányzat módosítás III. n év

24 Elıirányzat módosítás IV. n. év Elıirányzat módosítás év végi Módosított elıirányzat %-a 7 Intézmény, szakfeladat Kiadás Kiadásból összesen dologi és személyi juttatás járulékok egyéb folyó kiad. ell.pénzbeni jutt. pe.átadás szoc.pol.jutt. Mővelıdési házak tevékenysége Eredeti elıirányzat Elıirányzat módosítás I. n. év Elıirányzat módosítás II. n. év Elıirányzat módosítás III. n év Elıirányzat módosítás IV. n. év Elıirányzat módosítás év végi Módosított elıirányzat %-a Országgyőlési képviselı választás Eredeti elıirányzat Elıirányzat módosítás I. n. év Elıirányzat módosítás II. n. év Elıirányzat módosítás III. n év Elıirányzat módosítás IV. n. év Elıirányzat módosítás év végi Módosított elıirányzat %-a 4. Nem intézm. felad. összesen Eredeti elıirányzat Elıirányzat módosítás I. n. év Elıirányzat módosítás II. n. év Elıirányzat módosítás III. n év Elıirányzat módosítás IV. n. év Elıirányzat módosítás év végi Módosított elıirányzat %-a Polgármesteri Hivatal összesen Eredeti elıirányzat Elıirányzat módosítás I. n. év Elıirányzat módosítás II. n. év

25 Elıirányzat módosítás III. n év Elıirányzat módosítás IV. n. év Elıirányzat módosítás év végi Módosított elıirányzat %-a 8 Intézmény, szakfeladat Kiadás Kiadásból összesen dologi és személyi juttatás járulékok egyéb folyó kiad. ell.pénzbeni jutt. pe.átadás szoc.pol.jutt. Mőködési kiadások összesen Eredeti elıirányzat Elıirányzat módosítás I. n. év Elıirányzat módosítás II. n. év Elıirányzat módosítás III. n év Elıirányzat módosítás IV. n. év Elıirányzat módosítás év végi Módosított elıirányzat %-a Hitel és kamatai Eredeti elıirányzat Elıirányzat módosítás I. n. év Elıirányzat módosítás II. n. év Elıirányzat módosítás III. n év Elıirányzat módosítás IV. n. év Módosított elıirányzat %-a Általános és céltartalék Eredeti elıirányzat 500 Elıirányzat módosítás I. n. év Elıirányzat módosítás II. n. év 500 Elıirányzat módosítás III. n év Elıirányzat módosítás IV. n. év Elıirányzat módosítás év végi Módosított elıirányzat 0 %-a Mőködési kiadások mindösszesen Eredeti elıirányzat Elıirányzat módosítás I. n. év Elıirányzat módosítás II. n. év

26 Elıirányzat módosítás III. n év Elıirányzat módosítás IV. n. év Elıirányzat módosítás év végi Módosított elıirányzat %-a Intézmény, szakfeladat Kiadás Kiadásból összesen dologi és személyi juttatás járulékok egyéb folyó kiad. ell.pénzbeni jutt. pe.átadás szoc.pol.jutt. Felhalmozási kiadások összesen Eredeti elıirányzat Elıirányzat módosítás I. n. év Elıirányzat módosítás II. n. év Elıirányzat módosítás III. n év Elıirányzat módosítás IV. n. év Elıirányzat módosítás év végi Módosított elıirányzat %-a KIADÁSOK MINDÖSSZESEN Eredeti elıirányzat Elıirányzat módosítás I. n. év Elıirányzat módosítás II. n. év Elıirányzat módosítás III. n év Elıirányzat módosítás IV. n. év Elıirányzat módosítás év végi Módosított elıirányzat %-a Sárisáp, december 4. 9

27 3. sz. melléklet Sárisáp Község Önkormányzatának évi eredeti és módosított felhalmozási kiadási elıirányzatai feladatonként, szakfeladatonként EFt-ban Szakfeladat Feladat Kiadás Kiadásból összesen Beruházás Felújítás Pénzeszk.átad. Pénzü.befekt.,részvény Helyi közutak Útfelújítás önrész Eredeti elıirányzat Módosítás I. n. év Módosítás II. n. év -4-4 Módosítás III. n. év Módosítás IV. n. év Módosítás év végi Módosított elıirányzat %-a Járdafelújítás Eredeti elıirányzat Módosítás I. n. év Módosítás II. n. év Módosítás III. n. év Módosítás IV. n. év Módosított elıirányzat %-a Útbaigazító táblák Eredeti elıirányzat Módosítás I. n. év Módosítás II. n. év Módosítás III. n. év Módosítás IV. n. év Módosított elıirányzat %-a Ingatlan hasznosítás Felhalmozási célú pe. átadás Eredeti elıirányzat Módosítás I. n. év Módosítás II. n. év Módosítás III. n. év Módosítás IV. n. év Módosított elıirányzat %-a 2

28 Szakfeladat Feladat Kiadás Kiadásból összesen Beruházás Felújítás Pénzeszk.átad. Pénzü.befekt.,részvény Fı u sz. igatlan vásárlás Eredeti elıirányzat Módosítás I. n. év Módosítás II. n. év Módosítás III. n. év Módosítás IV. n. év Módosítás év végi Módosított elıirányzat %-a Gázgazán vásárlás (rendırlakás) Eredeti elıirányzat Módosítás I. n. év Módosítás II. n. év 4 4 Módosítás III. n. év Módosítás IV. n. év Módosított elıirányzat %-a Köztemetı fenntartási feladatok Temetıi elıtetı Eredeti elıirányzat Módosítás I. n. év Módosítás II. n. év Módosítás III. n. év Módosítás IV. n. év Módosítás év végi Módosított elıirányzat %-a Óvoda Pályázati önrész (udvari játékok) Eredeti elıirányzat Módosítás I. n. év Módosítás II. n. év Módosítás III. n. év Módosítás IV. n. év Módosított elıirányzat %-a 3 Szakfeladat Feladat Kiadás Kiadásból összesen Beruházás Felújítás Pénzeszk.átad. Pénzü.befekt.,részvény

29 Önkormányzati igazgatási tev. Iktatóprogram vásárlás Eredeti elıirányzat Módosítás I. n. év Módosítás II. n. év Módosítás III. n. év Módosítás IV. n. év Módosított elıirányzat %-a Elsı lakáshozjutók támogatása Eredeti elıirányzat Módosítás I. n. év Módosítás II. n. év Módosítás III. n. év Módosítás IV. n. év Módosított elıirányzat %-a Közmőfejlesztési hozzájárulás Eredeti elıirányzat Módosítás I. n. év Módosítás II. n. év Módosítás III. n. év Módosítás IV. n. év Módosítás év végi Módosított elıirányzat %-a Rédei József emlékhely Eredeti elıirányzat Módosítás I. n. év Módosítás II. n. év Módosítás III. n. év Módosítás IV. n. év Módosítás év végi Módosított elıirányzat %-a 4 Iskola Szakfeladat Feladat Kiadás Kiadásból összesen Beruházás Felújítás Pénzeszk.átad. Pénzü.befekt.,részvény Pályázati önrész (felújítás,ablakcsere) Eredeti elıirányzat

30 Módosítás I. n. év Módosítás II. n. év Módosítás III. n. év Módosítás IV. n. év Módosítás év végi Módosított elıirányzat %-a Pályázati önrész főtéskorszerősítés Eredeti elıirányzat Módosítás I. n. év Módosítás II. n. év Módosítás III. n. év Módosítás IV. n. év Módosítás év végi Módosított elıirányzat %-a Idısek Klubja Gépkocsi lízingdíja Eredeti elıirányzat Módosítás I. n. év Módosítás II. n. év Módosítás III. n. év Módosítás IV. n. év Módosított elıirányzat %-a Háziorvosi szolgálat Pályázati önrész (belsı felúj.,akadálym.) Eredeti elıirányzat Módosítás I. n. év Módosítás II. n. év Módosítás III. n. év Módosítás IV. n. év Módosított elıirányzat %-a ÖSSZESEN Szakfeladat Feladat Kiadás Kiadásból összesen Beruházás Felújítás Pénzeszk.átad. Pénzü.befekt.,részvény Felhalmozási célú hitel törlesztése Felhalmozási célú hitel kamata 270 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Eredeti elıirányzat

31 Sárisáp, 2008.december 4. Módosítás I. n. év Módosítás II. n. év Módosítás III. n. év Módosítás IV. n. év Módosítás év végi Módosított elıirányzat %-a

32 4. sz. melléklet Sárisáp Község Önkormányzatának évi szakfeladatonkénti eredeti és módosított bevételei elıirányzatai E Ft-ban Szakfeladat megnevezése mőködési bevételek felhalmozási bevételek összes bevétel eredeti módosított telje- teljesítés eredeti módosított telje- teljesítés eredeti módosított telje- teljesítés sítés %-a sítés %-a sítés %-a Házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés Nappali szociális ellátás Gondozási Központ összesen Részben önállóan gazd. int. össz Önkormányzati igazg. tev Helyi kisebbs. önkorm. ig. tev Helyi közutak Óvodai intézményi közétkeztetés Iskolai intézményi közétkeztetés Saját v. bérelt ing. haszn Községgazdálkodás Köztemetı fenntartási felad Közvilágítás Országgyőlési képviselıválasztás Önkormányzati képviselıválasztás Önkormányzatok elszámolásai Önkorm. feladatra nem terv. elsz Háziorvosi szolgálat Fogorvosi szolgáltatás Védınıi szolgálat Anya-, gyermek- és csecsemıvédelem Állategészségü. tevékenység Gyermek- és ifjúságvédelmi felad Rendszeres szociális pénzbeli ell Rendszeres gyermekvéd. pénzbeli ell Munkavédelmi ellátások Eseti szociális pénzbeni ellátások Eseti gyermekvéd. pénzbeni ellátások Szennyvízelvezetés és kezelés Települési hulladékok kez Mővelıdési ház tevékenysége Sportintézm. és sportlét Nem intézményi feladatok össz Önállóan gazdálkodó int. össz Költségvetési bevételek össz Sárisáp, december 4.

33 5. számú melléklet Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása Rendszeres személyi juttatások M e g n e v e z é s 2008 Sorszám ezer forintban Eredeti Módosított elıirányzat Nem rendszeres személyi juttatások 02 Külsı személyi juttatások 03 Személyi juttatások ( ) 04 Munkaadókat terhelı járulékok 05 Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07) Támogatásértékő mőködési kiadás Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 10 Mőködési kiadás államháztartáson belül ( ) Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Mőködési kiadás államháztartáson kívülre ( ) Mőködési költségvetés kiadásai (11+15) Felújítás Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Támogatásértékő felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Kölcsönök kiadásai Pénzforgalmi kiadások összesen ( ) Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (23+24) Hitelek és értékpapírok kiadásai Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen ( ) Intézményi mőködési bevételek Normatív hozzájárulás Települési és területi kisebbségi önkormányzatok mőködésének támogatása Egyéb állami támogatás, hozzájárulás Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Támogatásértékő mőködési bevétel Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Államháztartáson kívülrıl átvett mőködési pénzeszköz bevétel Felhalmozási és tıke jellegő bevételek

34 5. számú melléklet Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása Támogatásértékő felhalmozási bevétel M e g n e v e z é s 2008 Sorszám ezer forintban Eredeti Módosított elıirányzat Államháztartáson kívülrıl átvett felhalmozási pénzeszközök bevételei Kölcsönök bevételei 41 Pénzforgalmi bevételek összesen ( ) 42 Pénzforgalom nélküli bevételek 43 Költségvetési bevételek (42+43) 44 Hitelek és értékpapírok bevételei Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások Települési és területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen ( )

35 Melléklet a 4. napirendi ponthoz T E R V E Z E T SÁRISÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE

36 2009. évi ülésterv Képviselı-testület üléseit rendszerint minden hó közepén hétfıi napokon órától tartja a községháza tanácstermében A képviselı-testület a falugyőlést és közmeghallgatást november 20-án tervezi megtartani. Ülések ütemezése: Január 26 (hétfı) óra tanácsterem Február 16. Március 16. Április 20. Május 18. Június 15. Július Augusztus 10. Szeptember 14. Október 12. November 23. November 20. falugyőlés, közmeghallgatás December 18. Kiemelt rendezvényeink idıpontjai: - Pilisi Szlovákok Bálja január Nemzeti ünnep - március 15-én - Idısek Napja, Nemzetiségi Nap - április Juniális és Gyermeknap június Szent István és az új kenyér ünnepe - augusztus án - Bányásznap szeptember 5-én - Nemzeti ünnep - október 23-án - Falukarácsony - december 20-án 2

37 2009. ÉVI MUNKATERV I. Kiemelt feladatok: - az oktatás-nevelés, a szociális gondoskodás, az egészségügy színvonalának továbbfejlesztése, - az önkormányzat pénzügyi egyensúlyának fenntartása, - a kultúra, a sport, a közösségi élet erısítése, a társadalmi és civil szervezetekkel való kapcsolat fokozottabb kiszélesítése, - községünk hagyományainak ápolása, nemzetiségi, bányász és kulturális örökségünk megırzése, megtartása, - pályázati lehetıségek folyamatos figyelemmel kísérése és a lehetıségek szerinti igénybevétele II. Az önkormányzat képviselı testületének évi ülései JANUÁR / Tájékoztató a Nyugdíjas Klub mőködésérıl Elıadó: Nyugdíjas Klub vezetıje 2./ Tájékoztató a Sárisápi Bányász Nyugdíjas Szakszervezet mőködésérıl Elıadó: szakszervezet elnöke 3./ A évi költségvetés tervezetének megtárgyalása Elıadók: polgármester pénzügyi munkatárs 4./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben tett intézkedésekrıl, a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, két ülés közötti eseményekrıl Elıadó: polgármester 5./ Egyéb kérdések, bejelentések FEBRUÁR / A évi költségvetési rendelet megalkotása Elıadók: polgármester pénzügyi munkatárs 2./ Polgármester beszámolója a évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozásának teljesítésérıl Elıadó: polgármester 3

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. év december 17.-i ülésére Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. év november 30-i ülésére Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az önkormányzati

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. december 18-án csütörtök 15 órakor ülést tart, melyre tisztelettel

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalomjegyzék 2010. évi költségvetés általános indoklása Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános indokolása...1 oldal

Részletesebben

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztárt (rövidített nevén Allianz Hungária Egészségpénztár) 34 fő természetes személy alapította

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója. Horváth Miklós polgármester

Velem községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója. Horváth Miklós polgármester E L Ő T E R J E S Z T É S Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 13-ai testületi ülésére Tárgy: Előterjesztő: Összeállította: Melléklet: Velem községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező bizottság: valamennyi bizottság Sorszám: III/1. Döntéshozatal módja: Minősített

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

IKT. SZ:1177-4 /2012. Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. Dávid István polgármester.

IKT. SZ:1177-4 /2012. Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. Dávid István polgármester. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. AUGUSZTUS 23-i MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ:1177-4 /2012. MELLÉKLETEK SZÁMA: 5 DB I I I. N A P I RE N D Tárgy: Tájékoztatás

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Békés Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl és a 2009. évi költségvetésrıl szóló 4/2009.(II.13.) KT. rendelet módosítása Elıkészítette: Tárnok

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Véleményezı bizottság: Gazdálkodási Osztály Valamennyi

Részletesebben

A költségvetési tervezés megalapozása

A költségvetési tervezés megalapozása Ö CS KÖZSÉG ÖNKORMÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8292 ÖCS, Béke u. 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/198/2015. Az előterjesztést összeállította: Sárfi Józsefné Tárgy: Öcs község Önkormányzatának

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2011. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására Tisztelt Képviselő-testületi

Részletesebben

Készült: Szentes Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2011. augusztus- szeptemberében

Készült: Szentes Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2011. augusztus- szeptemberében Készült: Szentes Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2011. augusztus- szeptemberében Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-21812-5/2011. ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! Herceghalom község 2013. évi költségvetése a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. CCIV. törvény, a költségvetési szervekre vonatkozó hatályos jogszabályok,

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának Sorszám: III/5 2010. évi költségvetési koncepciója Döntéshozatal módja: Elıkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı Tárnok Lászlóné aljegyzı Véleményezı bizottság:

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, az eredménykimutatás és az üzleti jelentés jóváhagyására Tartalom: Határozati

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2014. március végi helyzetéről 2014. április * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124.

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között eseményekről

Részletesebben

Féléves jelentés Diákhitel Központ Zrt. 2015. A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése

Féléves jelentés Diákhitel Központ Zrt. 2015. A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 54. (6) bekezdés b) pontja értelmében a Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE 1. Általános rész A Certus Önkéntes Nyugdíjpénztár 1996. évben alakult az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. február 16.-án tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. február 16.-án tartandó ülésére. Körösladány Város Önkormányzata 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/474-012 Fax:06/66/475-155 Web: www.korosladany.hu / E-mail: hivatal@korosladany.hu ELŐTERJESZTÉS Körösladány Város Önkormányzatának

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. NOVEMBER 22-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról /2006. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról Nádudvar, 2006. április 2 Tisztelt Képviselı-testület! A helyi önkormányzatoktól szóló módosított 1990.

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról El terjeszt : Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék A 2008. évi gazdálkodásról szóló beszámoló általános

Részletesebben

Számviteli törvény változásai

Számviteli törvény változásai Számviteli törvény változásai 2012. évi CXLVI. törvény MK 136. a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 2012. évi CXLVII. törvény MK 136

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 79-9/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2006. évi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. február 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. február 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 3. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére Tárgy: A társulás által fenntartott intézmények éves költségvetésének elfogadásához előzetes

Részletesebben

Tájékoztató. a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2008. évi el irányzatairól

Tájékoztató. a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2008. évi el irányzatairól Tervezet Tájékoztató a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2008. évi el irányzatairól Budapest, 2007. október hó A helyi önkormányzatok támogatását a központi költségvetési kapcsolatokból származó

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének indokolása)

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének indokolása) Város Polgármestere 251 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 6 23 31-174/213, 242 Fax: 6 23 31-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010.

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetése Előterjesztő: Patay Vilmos

Részletesebben

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sorsz. 1 2 5 5 0 7 5 3-3 5 1 2-1 1 4-0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 4 4 7 0 Cégjegyzék száma 2014. december 31. MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari MÉRLEG Eszközök (aktívák) Átviteli Rendszerirányító

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi tevékenységéről J A V A S L A T

B E S Z Á M O L Ó. az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi tevékenységéről J A V A S L A T B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST Kft. 215. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 215. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2013. február havi helyzetéről 2013. március * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4.-én 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/2) 1163 2011.

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/2) 1163 2011. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/2) 1163 2011. december Számvevői Iroda lktatószám: V-3019-14/2011. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 12.

Részletesebben

JELENTÉS. Kisköre Város Önkormányzata pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályosságának ellenőrzéséről. 13057 2013. július

JELENTÉS. Kisköre Város Önkormányzata pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályosságának ellenőrzéséről. 13057 2013. július JELENTÉS Kisköre Város Önkormányzata pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályosságának ellenőrzéséről 13057 2013. július Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0030-341-017/2013. Témaszám: 1069 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA 1 1./ SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KFT A társaság az előző üzleti hez képest az alábbi változásokat építette be a 2012. június 22-i közgyűlésre benyújtott üzleti ébe:

Részletesebben

Sződ Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. Ökt. 1/2011.(II.24.) rendelete

Sződ Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. Ökt. 1/2011.(II.24.) rendelete Sződ Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ökt. 1/2011.(II.24.) rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 1 Sződ Község Önkormányzata képviselő-testülete 1/2011.(II.24. ) Ökt rendelete az

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2014. július végi helyzetéről 2014. augusztus * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022 E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2009. december 01.-i ülésére Újszász Város Önkormányzatának

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-178/ 2009. JAVASLAT Pásztó Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési koncepciójának

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. Általános kiegészítések I.1 A Diákhitel Központ Rt. rövid bemutatása I.2 A Diákhitel Központ Rt. számviteli politikájának főbb vonásai I.2.1 I.2.2. I.2.3. I.2.4. I.2.5.

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

KVTÖKT Társulási. Belső Ellenőrzési Csoport

KVTÖKT Társulási. Belső Ellenőrzési Csoport ELŐTERJESZTÉS SAJÓGALGÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 17-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 2179-6/2013. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB I. N API R E N D Tárgy: 2012. évi

Részletesebben

JAVASLAT A KÖZSZOLGÁLTATÁSI HULLADÉKKEZELÉSI DÍJ MÉRTÉKÉRE

JAVASLAT A KÖZSZOLGÁLTATÁSI HULLADÉKKEZELÉSI DÍJ MÉRTÉKÉRE FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG JAVASLAT A KÖZSZOLGÁLTATÁSI HULLADÉKKEZELÉSI DÍJ MÉRTÉKÉRE Készítette: Vida István m. b. gazdasági vezérigazgatóhelyettes Dr. Halász József

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének teljesítéséről Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető és a Gazdasági Osztály munkatársai Véleményező bizottság: Valamennyi bizottság

Részletesebben

Számvitel alapjai Feladatok/4.

Számvitel alapjai Feladatok/4. 1. FELADAT Társaságunk 20X1. március 1-jén egy termelő gépsort szerez be külföldről (közösségen kívülről), mellyel kapcsolatban következő tételek merültek fel (az összegek ÁFA nélkül értendők): Import

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 12/2010. (V.03.) ÖKT számú rendelettel elfogadott a 2009 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minısége védelmének szabályairól A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. február 15-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. február 15-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. január 23-án 14 órakor kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. január 23-án 14 órakor kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a 2011. évi zárszámadásról

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a 2011. évi zárszámadásról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadása (szöveges beszámoló) I. Az önkormányzati feladat általános értékelése

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadása (szöveges beszámoló) I. Az önkormányzati feladat általános értékelése I. Az önkormányzati feladat általános értékelése A kötelezően ellátandó feladatait az Önkormányzat 2011. évben is az előző évekhez hasonlóan az egyre szűkölő forrás lehetőségek kiaknázása révén a minimális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: Tengelic Község Önkormányzata 2012. évi Költségvetési Koncepciója

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: Tengelic Község Önkormányzata 2012. évi Költségvetési Koncepciója ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Tengelic Község Önkormányzata 2012. évi Költségvetési Koncepciója Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság Tengelic Cigány Kisebbségi Önkormányzat Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézménye BESZÁMOLÓ. Egészségügyi és Szociális Intézménye

Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézménye BESZÁMOLÓ. Egészségügyi és Szociális Intézménye . Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának BESZÁMOLÓ Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Terjedelem: 68 oldal Készült 3 példányban. Kapják: 2009. évi tevékenységérıl

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet

Országos Idegtudományi Intézet 1. oldal: összesen: 20 Iktatószám: Országos Idegtudományi Intézet ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyom: Budapest, 2010. január 06.. F igazgató F igazgató gazdasági helyettese 2. oldal: összesen: 20 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu 2008. évi éves beszámoló Mérleg

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307423-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba.

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba. A RÁBA Nyrt. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A Társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyrt. Társaság

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testület 2010. december 21-i ülésére a menetrend

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a 2009. évi költségvetési terv kialakításához

E L Ő T E R J E S Z T É S a 2009. évi költségvetési terv kialakításához Tisztelt Képviselőtestület! E L Ő T E R J E S Z T É S a 2009. évi költségvetési terv kialakításához A módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 68-69. -ai alapján készítette el a jegyző a 2009. évi költségvetési

Részletesebben

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő községi önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992.évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5.

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 12-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 20 DB TÁRGY: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról _)rsma S H vwtala ;rományszá;n9-1 (0 8 /1 < Érkezett : 2012 ÁR 1 7. 2012. évi... törvény a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról 1. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI.

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014. év január hó 1.

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S 7. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. november 19-i ülésére Tárgy: Jelentés a 2008. évi költségvetés I.-III. negyedévi végrehajtásáról Az elıterjesztést

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:115174-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 7-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 7-i ülésére Tárgy: Közoktatási intézményi struktúra átszervezése Előterjesztő: Bükösdi Olga Bizottság elnöke

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2009. december 10-i nyilvános ülésére. Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak!

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2009. december 10-i nyilvános ülésére. Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! 1. számú napirendi pont Nyirád Község Polgármesterétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 1-102/2009. Ügyintézı: Kovács Károlyné ELİTERJESZTÉS

Részletesebben

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31.

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31. 1 3 2 3 5 2 9 5 3 7 0 0 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-1 7 7 2 9 3 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Pilisvörösvári Vízművek Kft. v.a. A vállalkozás címe, telefonszáma: 1134 Budapest,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. november 16-án 13.30 órakor

M E G H Í V Ó. 2009. november 16-án 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

JAVASLAT Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására

JAVASLAT Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására JAVASLAT Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására Tisztelt Közgyűlés! Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdasági pozíciója

Részletesebben

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi Éves beszámolója 2007. március 20. Tartalomjegyzék I. Összefoglaló II. Általános ismertető 1. Cégadatok 2. Részvényinformációk 3. Cégvezetés 4. Általános adatok a társaságról

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzata Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottsága. Elnökétől

Hajdúhadház Város Önkormányzata Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottsága. Elnökétől Hajdúhadház Város Önkormányzata Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottsága Elnökétől és Hajdúhadház Város Önkormányzata Ügyrendi, Etikai és Közrendvédelmi Bizottsága Elnökétől 4242 Hajdúhadház,

Részletesebben

JELENTÉS. Balmazújváros Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1214 2012. április

JELENTÉS. Balmazújváros Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1214 2012. április JELENTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1214 2012. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3093-025/2012. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám: V0560124

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város alpolgármesterétől

Salgótarján Megyei Jogú Város alpolgármesterétől Salgótarján Megyei Jogú Város alpolgármesterétől Szám: 42487/2011 Javaslat Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos, vagy többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok,

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1..

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1.. Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2007. (I. 31.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Szalkszentmárton

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2005. április 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2005. április 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2005. április 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2004. évi költségvetés végrehajtásáról. Készítette: Tóth Lajosné mb. osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző Képviseli:

Részletesebben

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2009.XI.30.) rendelete 1, 2 A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Balatonkeresztúr Község

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére EÜ. Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye

Részletesebben

J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására

J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására Ózd, 2011. április 21. Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági

Részletesebben

3.. Az Önkormányzat 2010.évi közvetett támogatásokat a 3.sz melléklet szerint állapítja meg.

3.. Az Önkormányzat 2010.évi közvetett támogatásokat a 3.sz melléklet szerint állapítja meg. Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. (VIII.24.) sz. rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. ( II. 15.) sz. rendelet módosításáról Rudabánya Város Önkormányzat

Részletesebben

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 30765/2014. Tárgy: Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Melléklet: előterjesztés melléklete (8 db táblázat) 1 db határozati javaslat 1 db

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL -TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL -TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL -TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu El terjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita El terjeszt : Mez

Részletesebben

Előterjesztés. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és. 2014. április 24. napján tartandó nyílt ülésére

Előterjesztés. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és. 2014. április 24. napján tartandó nyílt ülésére BALATONKENESE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. Telefon: +36(88)481-741 Fax: +36(88)481-741 email: hivatal@balatonkenese.hu Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata

Részletesebben

Az év során az átmenetileg szabad pénzeszközeinket rövid lejáratú bankbetétekben helyeztük el.

Az év során az átmenetileg szabad pénzeszközeinket rövid lejáratú bankbetétekben helyeztük el. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest i ivaros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése lqlgijb\k.\jlo\o. i TíílvTi Tárgy: Tájékoztató a Budapest Főváros

Részletesebben

2013.05.23. Gazdaági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült előterjesztések:

2013.05.23. Gazdaági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült előterjesztések: 2013.05.23. Gazdaági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült előterjesztések: 2/ Napirendi pont Önkormányzati rendeletalkotás a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S 1 SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL E L İ T E R J E S Z T É S - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetési koncepciójára Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2009. január 1-tıl érvényes egyes fixösszegő ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2009. január 1-tıl érvényes egyes fixösszegő ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2009. január 1-tıl érvényes egyes fixösszegő ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2007. 2008. 2009. A legkisebb munkabér (Minimálbér Ft/hó)

Részletesebben

Ózd, 2016. május 20. ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője

Ózd, 2016. május 20. ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője Beszámoló az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Előterjesztő: ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b. 6701 Pf. 129 (62) 551-950 Fax: (62) 425-581 web:www.csmfhiv.hu

CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b. 6701 Pf. 129 (62) 551-950 Fax: (62) 425-581 web:www.csmfhiv.hu CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b. 6701 Pf. 129 (62) 551-950 Fax: (62) 425-581 web:www.csmfhiv.hu Szám: 28008-22/2008. Tárgy: 2007. évi szöveges beszámoló Elıadó: Bozsóné Hiv.sz.:

Részletesebben