Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út /

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010"

Átírás

1 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út / MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE NOVEMBER 22-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel meghívom Helye: községháza tanácsterme Napirendek előtt: Interpelláció Napirendi javaslat: 1. Polgármester tájékoztatója 2. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről 3. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat évi költségvetési tervkoncepciójáról 4. Magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet módosításáról 5. Szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet módosításáról évi nyersanyagnormáról szóló rendelet elfogadásáról 7. Fegyverneki önkormányzat tulajdonában lévő utak forgalomszabályozásáról szóló rendelet módosításáról 8. Társulási Megállapodások felbontásáról 9. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények Alapító Okiratának módosításáról 10.Beszámoló a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény tevékenységéről 11.Orvosi ügyeleti ellátásra kötendő megállapodásról 12.Háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogászati alapellátást végző orvosokkal kötött feladat-ellátási szerződésekről 13.Orvosi ügyeleti díjakról 14.Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete évi munkatervének elfogadásáról 15.Az Önkormányzat által támogatott évi ünnepekről és rendezvényekről 16.A szovjet katonai emlékmű helyreállításáról és áthelyezés helyszínének kijelöléséről 17.Tartós kötelezettségvállalásról szóló határozat módosításáról 18.Fegyvernek, Felszabadulás út 190. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról 19.Fegyvernek, Csillag út 22/a sz. alatti ingatlan megvásárlásáról 20.Fegyvernek 083/1 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú út átminősítéséről Valamennyi napirendhez meghívott: Képviselőtestület tagjai Buzás Istvánné dr. jegyző Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező, 2. és 3. napirendhez meghívott: Valamennyi intézményvezető

2 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út / , 14., 15., 17. napirendhez meghívott: Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója , 15. napirendhez meghívott: Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde igazgatója 8., 9., 10. napirendhez meghívott: Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény megbízott igazgatója 14., 15. napirendhez meghívott: Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója 11., 12., 13., 14. napirendhez meghívott: Orvosi Rendelő igazgatója 6. napirendhez meghívott: Gyermekélelmezési Konyha Fegyvernek, november 12. Tatár László polgármester

3 F e g yv e r n e k N a g yk ö zs é g P o lg á r m e s t e r e Fegyvernek, Felszabadulás u Tájékoztató Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület november 22-ei ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről. Tisztelt Képviselőtestület! A két ülés közötti események: Október 30-án Nemzeti Földalap által önkormányzati használatba adott területek haszonbérleti szerződés aláírására került sor, amelyet a START közmunkaprogram mezőgazdasági projektjében fogunk művelni. November 5-én az Örményesi Polgármesteri Hivatalban tárgyaláson vettem részt Örményes, Fegyvernek, Kuncsorba társulásaival kapcsolatban. November 8-án Karcagon a évi START munkaprogramról tájékoztatást kaptunk. November 9-én Kistérségi ülésre került sor. Témája a kistérség évi működése. November 13-án Fegyverneken megrendezésre került a Víz szerepe a vidékfejlesztésben c. konferencia, melynek vendége volt Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter. November 14-én a Törökszentmiklósi Munkaügyi Központban tervtárgyaláson vettünk részt, mely során aláírásra került a évi START munkaprogram tervezete. November 15-én állampolgársági esküt tettek. November 16-án megbeszélés folytattam a háziorvosokkal a évi ügyeleti rendszerről és a rendelési időről. Rendőrségtől kapott tájékoztatás: Hó Emberölés Testi Rablás Garázdaság Bet.lopás Lopás Rongálás Szolgálati sért. óra Október I. Átruházott hatáskörben hozott döntések A.) Polgármester döntései: szeptember és október hónapban 1.) Az SZMSZ 11. -ában biztosított átruházott hatáskörömben hozott döntés: - temetési segély 3 - köztemetés - - átállási támogatás - B.) Bizottság döntései: Az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság a SZMSZ 12.. (2) bek.biztosított átruházott hatáskörében hozott döntései: - átmeneti segély megállapítás 1 - átmeneti segély elut. 1 - szociális kölcsön - - szociális kölcsön elutasítás - - tüzelő tám. - - tüzelő tám.elutasítás - - rendkívüli gyvt. elutasítás - II. Polgármesteri keret felhasználás: évben felhasználható: ,- Ft

4 III. Jogszabályok által meghatározott képviselőtestület nem egyedi döntései alapján megítélt 200 eft. és az feletti támogatások augusztus hónapban. (SZMSZ 23.. (4) bek. 1/b. pont) Vállalkozások támogatása: nemleges Lakáscélú támogatás: nemleges Közművelődési Alap felosztása:nemleges Sportkör támogatása: évben felhasználható: ,- Ft Okt.31-ig felhaszn.: ,- Ft Felhasználható: 0,- Ft Civil szervezetek támogatása: nemleges Foglalkoztatás támogatása: nemleges Nettó ötmillió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás megrendelése, vagyon értékesítés, vagyon hasznosítás, vagyoni értékű jog átadása, koncesszióba adásra vonatkozó szerződések: nemleges IV. Fontosabb jogszabályok : évi CXLI. tv. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. tv. módosításáról évi CXLV. tv. Egyes önkormányzati tárgyú törvények módosításáról évi CLXIII. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv. módosításáról Fegyvernek, november 12. Tatár László polgármester

5 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere Fegyvernek, Felszabadulás u T Á J É K O Z T A T Ó Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestület november 22-i ülésére az Önkormányzat évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről Tisztelt Képviselőtestület! Az Államháztartásról szóló többször módosított évi CXCV. tv. 87. (1) bekezdése értelmében a a helyi önkormányzat gazdálkodásának I-III. negyed éves helyzetéről az alábbi tájékoztatást adom: A évi önkormányzati költségvetés eredeti főösszege eft. Ez idáig a költségvetés kettő alkalommal került módosításra, melyek során a főösszeg eft-tal emelkedett, így a módosított költségvetés főösszege eft. Az önállóan gazdálkodó intézményeknél az I-III. negyed évben saját hatáskörben előirányzat módosítás nem történt. A polgármesteri hatáskörben végrehajtott feladatok az engedélyezett eft-os keret terhére a következők voltak: Feladat megnevezése Összeg (e Ft) POLGÁRMESTERI KERET ) Kölcsön 28 fő részére ) Segély 4 fő részére ) Civil szervezetek működési támogatása Összes felhasználás Visszatérülés kölcsönökből 411 Maradvány: A bevételek és kiadások alakulását kiemelt előirányzatonként, önkormányzati szinten az 1. számú melléklet utolsó két lapja tartalmazza. Összegzés Az Önkormányzat költségvetésének I-III. negyedéves teljesítése BEVÉTELEK: Az önkormányzati szintű bevételek teljesítése összességében eft, 63,98%-os, mely nem éri el az időarányos szintet. A működési bevételek teljesítése ezen belül 61,82%-os. Az intézmények közül a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, az Önkormányzat, a Gyermekélelmezési Konyha, és az Orvosi rendelő működési bevételei az időarányos szint alatti, a többi intézménynél időarányos szint feletti a teljesítés. A bevételi lemaradás oka, hogy a nyári hónapokban a tervezettnél kevesebb gyermek vette igénybe az étkezést, így az ehhez kapcsolódó bevételek kissé elmaradtak a tervezettől. A legjelentősebb bevételi lemaradást az okozza, hogy a folyékony hulladék szállítására szolgáló közmű építés tervezett Áfa visszatérülése nem realizálódott. (intézményi beszámolókban részletesen indokolva). Az önkormányzat sajátos működési bevételei időarányos szint felett realizálódtak a teljesítés 80,06%. Ezen belül a helyi adókból időarányosan többlet bevétel folyt be (a teljesítés 94,08 %), az átengedett SZJA bevételek a finanszírozási rend szerint alakultak 76,23%-os teljesítést mutatnak a beszámolási időszakra, a pótlék, bírság bevételek meghaladják a

6 2 tervezett előirányzat összegét, a többlet bevételt a következő költségvetés módosításkor be kell emelni az előirányzatok közé, itt a teljesítés 119,76%. A költségvetési támogatások 81,39 %-a folyt be a finanszírozási rendnek megfelelő mértékben. Eltérés az előirányzattól a központosított előirányzatoknál nagyobb mértékű, itt a évi bérkompenzáció támogatásának utalása miatt van eltérés, melyeket a költségvetés soron következő módosításakor az előirányzatok közé be kell emelni. A felhalmozási és tőke bevételeknél összességében 86,49%-os a teljesítés. Ezen belül a tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 98,23%-os. A tervezettnek megfelelően alakul. Az önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételeinek teljesítése 62,41%, az időarányos teljesítéstől való eltérés oka, hogy a szemétszállító autók bérbeadásából tervezett összeg csak részben realizálódott, illetve az önkormányzati ingatlan (földterület) értékesítése pénzügyileg a negyedik negyed évben fog realizálódni. A TIGÁZ részvények értékesítése a tervezett szerint realizálódott. A támogatás értékű bevételek tervezett összegének 50,68%-a folyt be a beszámolási időszakban. Az előirányzatban szereplő kistérségi hozzájárulások a finanszírozás rendjének megfelelően érkeztek, az OEP finanszírozás is a finanszírozási rend szerint alakult. A felhalmozási célú támogatásértékű bevételként megtervezett összegeknek 19,67 %-a folyt be, ezen az előirányzaton szerepelnek a tervezett beruházások pályázati forrásai. A véglegesen átvett pénzeszközök bevételeinek önkormányzati szintű teljesítése 11,70 %-os. A működési célra átvett pénzeszközök időarányos szint felett, A felhalmozási célú végleges pénzeszköz átvételeknél a teljesítés 5,64%-os. Ez az előirányzat tartalmazza a szennyvízcsatorna építéshez kapcsolódó lakossági forrást. A kölcsönök visszatérüléséből tervezett előirányzat teljesítése 51,26 %-os. A pénzforgalom nélküli bevételek 96,53%-os teljesítést mutatnak. Az előző évi pénzmaradvány felhasználást mutatja az intézményeknél leírtak szerint. A hitel felvételek alakulása: Az Önkormányzat szeptember 30-án eft folyószámla hitelt vett igénybe. A zavartalan működés biztosítása érdekében a beszámoló időpontjáig eft munkabér hitelre volt szükség. KIADÁSOK: Az önkormányzat kiadásait összességében 68,57%-ra teljesítette, a teljesítés a bevételekkel összhangban időarányos szint alatti. A személyi juttatások teljesítése 76,30%-os, időarányosnak tekinthető figyelembe véve az egyszeri kereset kiegészítéseket. Míg a bér felhasználása 75,85%-os, az egyéb személyi juttatások kiadásai 84,44%-os teljesítést mutatnak. Ezek tartalmazzák a jubileumi jutalmak összegét, melyek kifizetése nem időarányos, valamint a köztisztviselők cafetéria juttatásait, mely szintén nem időarányosan kerül kifizetésre. A járulékok kiadásai a személyi juttatásoknak megfelelően alakultak az I-III. negyedévben.(76,09%) A dologi kiadások önkormányzati szintű teljesítése összességében alatta marad az időarányos szintnek. 62,17 %-os. A dologi kiadáson belül kiemelt előirányzatok közül az energia kiadások időarányos szint felett teljesültek 84,54%-ra. A rehabilitációs hozzájárulások tervezett kifizetéseinek 60,61 %-a valósult meg. A feladatra kapott (kötött) dologi kiadásoknál a felhasználás 86%-os, míg az egyéb dologi kiadások 53,93%-a, a vásárolt élelmezés kiadásai az étkezés igénybevételével arányosan 66,10%-ra teljesült. A végleges pénzeszköz átadások felhasználása az éves előirányzat 97,18%-a. Ezen belül a működési célú pénzeszközátadások 97,74 %-ra teljesültek, a beszámolási időszakban kifizetésre került a vállalkozások támogatása helyi rendelet alapján. A non-profit szervezetek részére csaknem 100%-ban kiutalásra került a költségvetésben meghatározott támogatás. Az egyéb támogatások kiemelt előirányzat teljesítése összességében 89,81% -os, A szociális ellátások kifizetése összességében időarányos szint feletti. A felhalmozási kiadások alakulása 19,04%-os részletesen a 2-3. számú mellékletben található, valamint szövegesen a tájékoztató további részében. Az adott kölcsönök előirányzatának 30,37 %-a került felhasználásra. Ezen belül a működére adott kölcsönök jóval alatta maradnak az időarányos teljesítés szintjének 52,39% (temetési kölcsönök nyújtása polgármesteri keretből) a felhalmozási célra nyújtott kölcsönök tervezett előirányzatából a beszámolási időszakban nem volt felhasználás. Az ellátottak pénzbeni juttatásainak teljesítése 170,58 %-os, meghaladja az éves előirányzott összeget. Az Orczy Iskola által kifizetett tanulói bérlettérítés még nem tervezett kiadásának és az ingyenesen juttatott tankönyvek magas értékének köszönhető, ezek előirányzata a kötött dologi kiadásoknál van. A hitel visszafizetések alakulása:

7 3 A fejlesztési hitel törlesztésre tervezett előirányzat 73,57 %-ban került felhasználásra az éves ütemezésnek megfelelően. Ezen felül eft folyószámla hitelt és eft munkabérhitelt fizetett vissza az Önkormányzat. A támogatás értékű kiadások teljesítése jelentős eltérést mutat. Az eltérés a pénzmaradvány átadások miatt, valamint az intézményi átalakulás miatt van (Polgármesteri Hivatal-Önkormányzat ) év végére az eltérés rendeződni fog. Létszám: Az önkormányzati szintű teljesítés 335,84 fő, 102,00%-os, az eltérés +6,6 főt jelent. Intézmény megnevezése/indoklás Eltérés az engedélyezett létszámtól (fő) I. Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapszolg. Kp. nincs eltérés II.Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde nincs eltérés III. Orczy Anna Álatlános Isk., Szakisk., és EPSz IV. Művelődési Ház és Könyvtár V. Önkormányzat -közfoglalkoztatás miatt VI. Polgármesteri Hivatal -betöltetlen álláshely Önállóan működő intézmények A.)Gyermekélelmezési Konyha -betöltetlen álláshely miatt(intézményvezető B.) Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Int. -intézménynél részletezve C.) Egészségügy betöltetlen álláshely (védőnői, háziorvosi) ÖSSZESEN: +3 fő (költségvetés módosítás október 1-ével lépett hatályba főkönyvi könyvelés nem tartaltalmazza) nincs eltérés +9,73-1,46-1,00-1,67-2,00 +6,6 fő A IV. negyed évben a kiadások és bevételek alakulását az intézmények előrejelzései alapján a költségvetésben már meghatározott feladatok végrehajtása határozza meg. I. CSORBA MIKRO-TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT Az intézmény összességében a bevételeit 74,12 %-ra, kiadásait 68,64 %-ra teljesítette. Mindhárom telephelyre vonatkozik, hogy az utóbb beadott és a Képviselőtestületek által elfogadott előirányzat módosítás még az I-III. negyed éves beszámolóban nem jelentkezik, mert csak október 1-én lépett hatályba. Fegyvernek Telephely Bevételek A működési bevételek teljesítése összességében kissé elmarad az időarányostól. Az étkezési térítési díj bevétel a tervezett alatt maradt. Sajnálatos módon az ellátottak egyre kevesebb ebédet kérnek, ami az anyagi helyzetükre vezethető vissza. Az előző évben az első félévben havonta átlagosan adagot, ebben az évben az első félévben átlagosan adag ebédet kértek. Ez szerencsére a hármadik negyedévben változott és ismét körüli adagszámot igényeltek. Az első féléves csökkenés viszont befolyásolja az állami normatív támogatást.

8 4 Az egyéb működési bevételek házi gondozási, ebéd kiszállítási és nappali ellátási díjat ( december hóra), valamint az SOS telefon térítési díját ( áprilistól) tartalmazza. A magasabb teljesítést az SOS telefon térítési díja okozza, mivel azt az intézmény nem tervezte, a módosítás pedig a fent leírtak miatt itt még nem szerepel. Az egyéb támogatásértékű bevétel egyrészt a Munkaügyi Központ által küldött támogatást mutatja, ami a közcélú foglalkoztatottak támogatása. Ez áthúzódó támogatás december hónapról. Ugyancsak itt szerepel a szociális szakemberek képzése pályázat miatt az elkülönített számlára utalt összeg is, mivel az ezzel kapcsolatos számlákat erről az elkülönített bankszámláról kell kiegyenlíteni. A véglegesen átvett pénzeszköz az ellátottak által befizetett támogatást mutatja. A pénzmaradványt a 15/2012.(IV.27.) sz. önk. határozat szerint az intézmény felhasználta. Az intézményfinanszírozást a 5/2012.(I.26.) sz. önkormányzati rendelet alapján igény szerint kérte az intézmény. A szociálpolitikai támogatás az étkezési térítési díj befizetés és az élelmezési kiadás függvénye. Az étkezési bevételnél írtuk, hogy csökkent az étkezés, ez maga után vonja a szociálpolitikai támogatás csökkenését is. Az étkezés csökkenése miatt júliusban 20 fő normatívát mondtunk vissza, ami az önkormányzati kiegészítés I. előirányzatnál növekedésként jelentkezik. A módosítást a Képviselőtestület elfogadott, de a fent leírtak miatt ez még nem látszik, a teljesítési adat azért ilyen magas. Kiadások A személyi juttatásokon belül a bér felhasználása időarányos, a kisebb megtakarítást a betegszabadság igénybevétele okozta, ami az egyéb személyi juttatások között jelentkezik. Év közben jogszabályi előírás miatt a bér a kompenzációval nőtt, aminek előirányzatát utólag módosítjuk. Az egyéb személyi juttatás is megtakarítást mutat. Ez a tiszteletdíjas gondozók részére ebéd kiszállításért kifizetendő tiszteletdíj, valamint a képzésre betervezett kiadások megtakarítása, mivel ez a dologi kiadások között jelentkezett többletként. Ugyanakkor növelte az előirányzat felhasználást az itt elszámolt betegszabadság. A járulékok a járulékköteles jövedelmeknek megfelelően alakultak. A dologi kiadásoknál összességében az előirányzat felhasználása kisebb megtakarítást mutat. A vásárolt élelmezés előirányzat teljesítése jóval alatta marad a tervezettnek. Ennek oka az ebéd igény csökkenése, mint az a bevételnél leírtuk, és hogy az élelmezési számlákat utólagosan egyenlítjük ki, így ebben a beszámolási időszakban nyolc hónapot nem pedig kilencet. A kötött dologi kiadások között az energia felhasználás magasabb az időarányostól, az előirányzat valószínűleg nem fedezi a szükséges kiadásokat. A pszichológus foglalkoztatására jóváhagyott összeg felhasználása megfelelő. Az egyéb dologi kiadásokat a módosított előirányzat szerint túllépte az intézmény. Évek óta ezt az összeget tervezhetjük, ezért az árak emelkedése miatt ez várható volt, annak ellenére, hogy amennyire lehetséges minden területen takarékoskodunk. Jelentős a túllépés az irodaszer beszerzés, a telefon használat, a szennyvízszippantás területén, a fénymásoló üzemeltetésére már tervezni sem tudtunk. A második félévben teljesen visszafogtuk a kiadásokat, csak a legszükségesebbeket vásároltuk, viszont ezek az intézmény működéséhez elengedhetetlenek. Az évek alatt számítógépekkel, fénymásolóval bővült az intézmény, de az ezek fenntartásához szükséges kiadásokkal nem növelhettük a dologi kiadások előirányzatát, úgy mint ebben az évben az ÁFA növekedésével sem. Sajnos egyre kevesebb többletbevétellel számíthatunk, amit ezekre a kiadásokra fordíthatunk. Más kiadások megtakarításával próbáljuk fedezni. A harmadik negyedévben a fegyverneki telephely esetében, amennyiben az ellátotti létszám nem változik a saját bevétel és az élelmezési kiadás a módosított előirányzat szerint fog alakulni. Így várhatóan nem kell az állami támogatást tovább csökkenteni. A telephelyen sem beruházás, sem felújítás nem történt. A létszám, bér, és járulékok az I-III. negyedévben a tervezett szerint alakult. Testületi döntésből adódóan kiemelt előirányzatok felhasználása Pszichológus foglalkoztatása Energia felhasználás 300 e Ft e Ft

9 Pénzmaradvány felhasználás a 15/2012.(IV.27.) sz. önk. határozat szerint e Ft Tervezett szociálpolitikai támogatás fedezi az évben várható támogatási igényt. Az intézményfinanszírozást érintő előirányzat módosító javaslat az intézmény részéről: bér kompenzáció e Ft energiára 200 e Ft Kint levőségek án: Térítési dij hátralék ,- Ft A Szoc.tv. előírásai miatt az ellátottak utólag, következő hó 10-ig fizetik meg a térítési díjakat. Ebből adódik az, hogy amennyiben nem fizet megszüntetjük az ellátást, de a hátralékot nem minden esetben sikerül beszedni. Örményes A Képviselőtestületek által elfogadott előirányzat módosítás még az I-III. negyed éves beszámolóban nem jelentkezik, mert csak október 1-én lépett hatályba. Bevételek Az intézményi működési bevételek: Az étkezési bevétel elmarad az időarányostól. Ennek oka, hogy eredetileg 850 adag/hó ebéddel számoltunk,de az ellátottak átlag 660 adag/hó ebédet kértek, ez havonta átlag 190 adaggal kevesebbet jelent. Az előirányzat módosítását javasoltuk, azt a Képviselőtestület elfogadta. Az egyéb bevétel házi gondozási, ebéd kiszállítási és nappali ellátási díjat takar. A nappali ellátási díjat az eredeti költségvetésben nem terveztük, csak 2011.december hónapot érinti, 2012-ben ez a térítési díj megszűnt. Az ebéd kiszállításért befizetett térítés nem éri el a tervezett időarányos részt, és a házi gondozásért sem fizettek az ellátottak. Az egyéb támogatásértékű bevétel a Munkaügyi Központ által küldött támogatást mutatja, ami a közcélú foglalkoztatottak támogatása. Ez áthúzódó támogatás december hónapról. Az intézményfinanszírozást a 5/2012.(I.26.) sz. önkormányzati rendelet alapján igény szerint kérte az intézmény. A szociálpolitikai támogatás az étkezési térítési díj befizetés és az élelmezési kiadás függvénye. Az ebéd csökkenése miatt várhatóan a szociálpolitikai támogatás is csökkeni fog. Az étkezés csökkenése miatt 6 fő állami támogatást mondtunk le. A pénzmaradványt a 15/2012.(IV.27.) sz. önk. határozat szerint az intézmény felhasználta. Kiadások A személyi juttatások felhasználása a tervezettek szerint alakultak. A bér felhasználás kissé magasabb, melynek oka, hogy a dolgozóknak jogszabályban előírt bér kompenzációt fizetünk, melynek előirányzata utólag kerül módosításra. A tervezett jutalom az I-III. negyedévben nem került kifizetésre. Az egyéb személyi juttatások az előirányzat szerint alakultak. A járulékok a járulékköteles jövedelmeknek megfelelően alakultak. A dologi kiadások összességében megtakarítást mutat. A vásárolt élelmezés a bevételnél leírtak miatt kevesebb, valamint hogy a számlákat utólag kapjuk a konyhától, így az a következő hónapban kerül könyvelésre. E szerint nem kilenc, hanem nyolc hónap mutatkozik a beszámolási időszakban. Az energiára tervezett összeg felhasználása a tervezett szerint alakul, mivel a második félévi felhasználást egy összegben számlázza az önkormányzat év végén. Az előirányzat várhatóan fedezi a kiadásokat.

10 6 Az egyéb dologi kiadások megtakarítást mutatnak. Ez szinte minden területre érvényes. A folyóirat előfizetés, munkaruha vásárlás, az idősek napja az év utolsó negyedévében várható, törekszünk a takarékosságra. A negyedik negyedévben az örményesi telephelyen várhatóan az étkezési bevétel és kiadás a módosított előirányzat szerint alakul, valamint az ebéd szállításért fizetendő térítési díj, a tervezettől a kisebb igénybevétel miatt kisebb lesz. A telephelyen sem beruházás, sem felújítás nem történt A létszám, bér, és járulékok az I-III. negyedévben a tervezett szerint alakult. Az étkezési bevétel és kiadás elmaradt a tervezettől, a módosított előirányzat szerint várható. Testületi döntésből adódóan kiemelt előirányzatok felhasználása Pénzmaradvány felhasználás : a 15/2012.(V.27.) sz. önk. határozat szerint az intézmény felhasználta A tervezett szociálpolitikai támogatásra várhatóan teljes egészében nem lesz szüksége a telephelynek. Az intézményfinanszírozást érintő előirányzat módosító javaslat az intézmény részéről bér kompenzáció 437 e Ft Kint levőségek án: Térítési dij hátralék ,- Ft A Szoc.tv. előírásai miatt az ellátottak utólag, következő hó 10-ig fizetik meg a térítési díjakat. Ebből adódik az, hogy amennyiben nem fizet megszüntetjük az ellátást, de a hátralékot nem minden esetben sikerül beszedni. Kuncsorba A Képviselőtestületek által elfogadott előirányzat módosítás még az I-III. negyed éves beszámolóban nem jelentkezik, mert csak október 1-én lépett hatályba. Bevételek Az intézményi működési bevételek összességében elmaradnak a tervezett előirányzat időarányos részétől. Az étkezési bevétel elmaradásának oka, hogy a tervezettől kevesebb ebédet kértek az ellátottak. Az eredetileg tervezett adag/hó-val szemben átlag 791 adag/hó ebédet kértek az ellátottak, ez havonta átlag 309 adag csökkenést jelent. Az előirányzat módosítási javaslatot a Képviselőtestület elfogadta, a fent írtak miatt itt még nem jelentkezik. Az egyéb bevétel házi gondozási, ebéd kiszállítási díjat takar. Az házi gondozásért az ellátottak még nem fizettek térítési díjat, az ebéd szállításért a fent leírt csökkenés miatt, pedig kevesebbet a tervezett időarányos résztől. Az intézményfinanszírozást a 5/2012.(I.26.) sz. önkormányzati rendelet alapján igény szerint kérte az intézmény. A szociálpolitikai támogatás az étkezési térítési díj befizetés és az élelmezési kiadás függvénye. A felhasználás meg takarítást mutat, melynek oka a tervezettnél kevesebb ebéd. Az eredetileg tervezett összegre nem lesz szükség, módosításban 800 e Ft-al csökkentettük. A pénzmaradványt a 15/2012.(IV.27.) sz. önk. határozat szerint az intézmény felhasználta. Kiadások A személyi juttatások a tervezettnek megfelelően alakultak. A bér többlet felhasználását az okozza, hogy a dolgozóknak jogszabályban előírt bér kompenzációt fizetünk, melynek előirányzata utólag kerül módosításra. A tervezett jutalom az I-III. negyedévben nem került kifizetésre. Az egyéb személyi juttatások a nyugdíjba vonuló dolgozó felmentési idejére fizetett juttatást és a jubileumi jutalmat tartalmazza. Ezeket az első félévben kifizettük.

11 A járulékok a járulékköteles jövedelmeknek megfelelően alakult. 7 A dologi kiadások felhasználása összességében jelentős megtakarítást mutat. A vásárolt élelmezés a bevételnél leírtak miatt kevesebb, valamint hogy a számlákat utólag kapjuk a konyhától, így az a következő hónapban kerül könyvelésre. E szerint nem kilenc, hanem nyolc hónap mutatkozik a beszámolási időszakban. Az energia kiadás a tervezett szerint alakult. Az egyéb dologi kiadásnál is megtakarítás mutatkozik. Ez szinte minden területre érvényes. Van olyan kiadás pl. a munkaruha vásárlás ami az év utolsó negyedévében várható, mindemellett törekszünk a takarékosságra. A második félévben a kuncsorbai telephelyen várhatóan kisebb lesz az étkezési bevétel és az étkezési kiadás, valamint az ebéd szállításért fizetett térítés az eredeti előirányzathoz képest. A telephelyen sem beruházás, sem felújítás nem történt A létszám, bér, és járulékok az I-III. negyedévben a tervezett szerint alakult. Az étkezési bevétel és kiadás elmaradt az eredetileg tervezettől, a IV. negyedévben a módosított előirányzat szerint alakul. Testületi döntésből adódóan kiemelt előirányzatok felhasználása Pénzmaradvány felhasználás: a 15/2012.(IV.27.) sz. önk. határozat szerint az intézmény felhasználta A tervezett szociálpolitikai támogatásra várhatóan teljes egészében nem lesz szüksége a telephelynek. Az intézményfinanszírozást érintő előirányzat módosító javaslat az intézmény részéről bér kompenzáció 168 e Ft Kint levőségek án: Térítési díj hátralék ,- Ft A Szoc.tv. előírásai miatt az ellátottak utólag, következő hó 10-ig fizetik meg a térítési díjakat. Ebből adódik az, hogy amennyiben nem fizet megszüntetjük az ellátást, de a hátralékot nem minden esetben sikerül beszedni. II. TISZAVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE Fegyverneki Óvodák 1.) Az intézmény költségvetési előirányzatainak időarányos alakulása. Az eredeti előirányzathoz képest a módosított előirányzat 102,7%-ra változott, a félévi szinttel egyező, a további módosításokat még nem tartalmazza. a. Az intézményi működési bevételek, a támogatás értékű bevételi előirányzat, és a véglegesen átvett pénzeszköz előirányzata nem változott. b. Az intézményfinanszírozás változását a dolgozók bérkompenzációjára kapott előirányzat növekedés jelenti. A szoc. pol. bevételi előirányzat évben az intézményfinanszírozás között szerepel, melynek teljesítése időarányos (szorgalmi idő figyelembevétele mellett). c. További előirányzat változás volt az előző évi jóváhagyott pénzmaradvány. ( 1 sz. melléklet szerint) A kiadási előirányzatok változásai a fentiekben említett bevételi növekedésekkel összhangban van. 2.) A tartalék felhasználása Az intézménynek nem volt úgynevezett tartaléka. A pénzmaradványa az ami tartaléka lehetne, de az teljes egészében kötelezettséggel terhelt, így jóváhagyást követően átcsoportosításra került a jogcímekhez (bér, járulék, nyertes pályázatok összegei energia költség maradvány visszafizetése, továbbképzés maradványának visszafizetése.) Felhasználása megtörtént. 3.) Hiány/többlet összegének alakulása

12 8 Költségvetésünket felülvizsgálva megállapítottuk, hogy Fegyvernek esetében hiánnyal, illetve többlettel nem számolunk. 4.) A költségvetés teljesülésének alakulása A bevételek teljesítése időarányos. Az intézményi működési bevételek esetében 64,5 % a teljesítés, mely abból adódik, hogy az élelmezés igénybevétele nyári hónapokban igen kismértékű volt. Támogatásértékű bevétel a Munkaügyi Központtal kapcsolatos közcélú foglalkoztatás (1hó) illetve gyermekfelügyelő foglalkoztatására pályázat. Véglegesen átvett pénzeszközök alapítványi támogatásokból, illetve szülői befizetésből meghatározott feladatokhoz teljesítésre kerültek (úszásoktatás és napközis tábor). Az intézményfinanszírozás teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva több, mert a terv nem tartalmazza a bérkompenzáció fedezetét április-augusztus hónapokra, valamint az IPR pályázaton nyert összeget. Az Önkormányzat által jóváhagyott előző évi pénzmaradvány igénybevétele megtörtént. A kiadások teljesítése összességében vizsgálva időarányos. A személyi juttatáson belül a bérfelhasználás óvodáknál 76,2%. A személyi feltételek biztosítva voltak. Tárgyév folyamán a betegszabadságra kifizetett összeg 312 e Ft. A jogszabály által előírt bérkompenzáció kifizetésre került, illetve folyamatos. Az Önkormányzat 2012-ben is pályázott az óvodai fejlesztő program támogatására, mely sikeres volt. A pályázott összeg bér részének felhasználása megtörtént szeptember 30-ig. A bérkompenzáció öt havi összegét és a pályázott HHH bér összege nem szerepel az előirányzatban, az a későbbiekben kerül megjelenítésre. Erre tekintettel a bérfelhasználás 73,3% A kiemelkedő munkáért járó kereset kiegészítés tervezett összege időarányosan felhasználásra került, részben havi rendszerességgel, részben pedig alkalmanként egyegy célfeladat elvégzése után. Az előző évi pénzmaradvány bér része is itt került felhasználásra - MIP csoport tagjainak, illetve az óvodai fejlesztőprogramban résztvevő pedagógusoknak május 9-től 2 fő dolgozót alkalmazunk a rehabilitációs hozzájárulás terhére napi 4 órában. A közcélú foglalkoztatás keretében december 1-től 31-ig 6 fő került foglalkoztatásra napi 4órában től ig a Munkaügyi Központ 85%-os térítése mellett (TÁMOP Pályázat) 1 fő dolgozott az óvodában, mint oktatási asszisztens től ig 1 főt alkalmazunk szintén oktatási asszisztensként a Munkaügyi Központ 100%-os térítése mellett, Első munkahely garancia program keretében. Az egyéb személyi jellegű juttatások teljesítése több az időarányosnál. Oka: 1 fő pedagógus jogviszonya megszűnt, részére szabadságmegváltást fizettünk, melynek fedezete a bérnél van, továbbá a betegszabadság fedezetét is a bérnél terveztük. A járulékok a személyi jellegű juttatások járulékköteles részének függvénye. Dologi kiadásokon belül a vásárolt élelmezés teljesítése kismértékben eltér az időarányostól, melynek oka a bevételeknél elemzésre került. A céljelleggel biztosított összegek (úszásoktatás,.ipr.i. pályázati része, Generáli pályázat) teljes mértékben felhasználásra került. Teljesítésként igen, de előirányzatban nem szerepel a 2011/2012 tanév II. félévi IPR pályázati összeg, a szülői és alapítványi támogatás dologira fordítható része, ezért a teljesítés az előirányzatnak több mint kétszerese. Az egyéb dologi kiadások teljesítése magasabb az időarányostól, ebben közrejátszik az energia költségeinek egyenlőtlen megoszlása. A gázenergia számlázás havonként történik előleg formájában (kivéve az újtelepi óvodaegység) elszámolás következő év márciusban lesz márciusi elszámolásnál tagóvodánként az átalánydíjnak 2-3-szorosa volt a számla értéke. Így a gázdíj szeptember 30-ig a tervezett összeget 6,8%-kal meghaladta, év végéig várhatóan- lényegesen túllépi. Szakmai kiadások elsősorban az IPR (óvodai fejlesztő program) e célra fordítható összegéből történtek évben beruházás nem volt. Az évvégéig várható bevételek és kiadások. A IV. negyedévi várható bevételeink az eredetileg tervezett bevételeken túl, IPR. II. pályázat végrehajtása. Intézmény finanszírozási többlet igényünk az év végi energia költség lefedezése.

13 9 A Munkaügyi Központtól kapott támogatás költségvetésbe történő beemelése. Várható kiadások: az intézmény költségvetésében meghatározott feladatok végrehajtása, illetve a végrehajtott feladatok fedezetének rendezése. Szociálpolitikai támogatással összefüggésben módosítást tervezünk. Az ezzel kapcsolatos módosítási igény december elejére válik ismertté.(támogatásban részesülők miatt). 5.) A költségvetési rendeletben meghatározott létszám alakulása: 1fő óvónő munkaviszonya megszűnt, helyére 1fő óvónőt alkalmazunk. 1fő dajka szült, helyére határozott időre 1főt alkalmazunk május 9-től 2 fő csökkent munkaképességű dolgozót alkalmazunk a rehabilitációs hozzájárulás terhére jelenleg is szeptember 19-től 2012.szeptember 17-ig 1 fő gyógypedagógiai asszisztenst foglalkoztattunk munkatapasztalat szerzése céljából Munkaügyi Központon keresztül 85 %-os támogatás mellett. Őket az induló létszám tartalmazza szeptember 1-től december 31-ig 1fő oktatási asszisztenst foglalkoztatunk a Munkaügyi Központ 100%-os támogatásával. Összességében a létszámváltozás (redukált) +0,25 fő lesz. Bölcsőde 1.) Az intézmény költségvetési előirányzatainak időarányos alakulása. Az eredeti előirányzathoz képest a módosított előirányzat 100,5 %-ra változott. a. Az intézményi működési bevételi előirányzat nem változott. b. Az intézményfinanszírozás változását a dolgozók bérkompenzációjára kapott pénzeszköz növekedés jelenti. A szoc.pol. bevételi előirányzat 2012.évben az intézményfinanszírozás között szerepel, teljesítése az időarányostól elmarad. A kiadási előirányzatok változásai a fentiekben említett bevételi növekedéssel összhangban van. 2.) A tartalék felhasználása Az intézménynek nem volt úgynevezett tartaléka. 3.) Hiány/többlet összegének alakulása Költségvetésünket felülvizsgálva megállapítottuk, hogy a Bölcsőde esetében hiánnyal, illetve többlettel nem számolunk. 4.) A költségvetés teljesülésének alakulása A bevételek teljesítése kevesebb mint időarányosan várható lenne. Az intézményi működési bevételek esetében 57,16% a teljesítés, mely abból adódik, hogy az élelmezés igénybevétele csökkent, így elmaradt az időarányos tervtől. Az intézményfinanszírozás teljesítése időarányos a módosított előirányzathoz viszonyítva, figyelembe véve az egyszeri kifizetéseket. A kiadások teljesítése összességében vizsgálva elmarad az időarányostól. A személyi juttatáson belül a bérfelhasználás 73,14 %. A bérfelhasználás teljesítése is tükrözi, hogy személyi feltételek biztosítva voltak. A jogszabály által előírt bérkompenzáció kifizetése megtörtént. A járulékok a személyi jellegű juttatások járulékköteles részének függvénye. Dologi kiadásokon belül a vásárolt élelmezés teljesítése eltér az időarányostól, melynek oka a bevételeknél elemzésre került. A bölcsőde folyamatos üzemeltetéséhez biztosítottuk a feltételeket. A nyár folyamán a szükséges tisztasági meszelés, nagytakarítás megtörtént. Az egyéb dologi kiadások előirányzat túllépését a meszeléshez szükséges anyagok vásárlása és a csekély összegű nyomtatvány előirányzat túllépése okozta. Az energia költségek teljesítése az időarányostól eltér a fűtés miatt. 1. sz. melléklet tartalmazza kiemelten. Az év végéig várható bevételek és kiadások. A IV.n. évi várható bevételeink az eredetileg tervezett bevételek teljesítése. Várható kiadások: az intézmény költségvetésében meghatározott feladatok végrehajtása. Az energia többletköltségek fedezetének biztosítása intézményfinanszírozással.

14 10 5.) A költségvetési rendeletben meghatározott létszám alakulása: Létszámváltozás nem volt. Örményes Napsugár óvoda 1.) Az intézmény költségvetési előirányzatainak időarányos alakulása. Az eredeti előirányzathoz képest a módosított előirányzat 104,95 %-ra változott. a. Az intézményi működési bevételek előirányzatai nem változtak b. Támogatásértékű bevételként szerepel a Munkaügyi Központtól átvett támogatás melynek alapja a megkötött szerződés, 1 fő rövid távú közfoglalkoztatott alkalmazására (2011.december 31-ig). c Az intézményfinanszírozás változását a dolgozók bérkompenzációjára kapott pénzeszköz növekedés jelenti. A szoc.pol. bevételi előirányzat 2012.évben az intézményfinanszírozás között szerepel, melynek teljesítése időarányos (szorgalmi idő figyelembevétele mellett). d. További előirányzat változás volt az előző évi jóváhagyott pénzmaradvány. ( 1 sz. melléklet szerint) A kiadási előirányzatok változásai a fentiekben említett bevételi növekedéssel összhangban van. 2.) A tartalék felhasználása A pénzmaradvány az ami tartalékként jelenhetne meg, de az teljes egészében kötelezettséggel terhelt, így jóváhagyást követően átcsoportosításra került a jogcímekhez (bérhez, járulékhoz, kötött maradvány visszafizetésre, energia költség visszafizetésre.) Felhasználása, illetve visszautasítása megtörtént. 3.) Hiány/többlet összegének alakulása Költségvetésünket felülvizsgálva megállapítottuk, hogy Örményes esetében hiánnyal, illetve többlettel nem számolunk. 4.) A költségvetés teljesülésének alakulása A bevételek teljesítése időarányos. Az intézményi működési bevételek esetében 70,3% a teljesítés, mely abból adódik, hogy az élelmezést igénybevevők között nőtt a fizetősök aránya. Támogatásértékű bevételként szerepel a Munkaügyi Központtól átvett támogatás melynek alapja a megkötött szerződés, 1 fő rövid távú közfoglalkoztatott alkalmazására (2011.december 31-ig). Az intézményfinanszírozás teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva kevesebb a szoc.pol. kisebb aránya miatt. Az előző évi pénzmaradvány az Önkormányzat által jóváhagyott, igénybevétele megtörtént. A kiadások teljesítése összességében vizsgálva időarányos. A személyi juttatáson belül a bérfelhasználás 76,44 %. A bérfelhasználás teljesítése is tükrözi, hogy személyi feltételek biztosítva voltak. Tárgyév folyamán a betegszabadságra kifizetett összeg 39 e Ft. 1fő dajka tartós betegállományba került március közepétől szeptemberig, helyettesítésére 1főt alkalmaztunk határozott idejű kinevezéssel. A jogszabály által előírt bérkompenzáció kifizetése megtörtént. A kiemelkedő munkáért járó kereset-kiegészítés tervezett összege időarányosan felhasználásra került, részben havi rendszerességgel, részben pedig alkalmanként egy-egy célfeladat elvégzése után. Az előző évi pénzmaradvány bér része is itt került felhasználásra - MIP csoport tagjának. Az egyéb személyi jellegű juttatások teljesítése időarányostól eltérő, mivel l fő dolgozó jubileumi jutalma kifizetésre került, így 89,3 % a teljesítés. A járulékok a személyi jellegű juttatások járulékköteles részének függvénye. Dologi kiadásokon belül a vásárolt élelmezés teljesítése elmarad az időarányostól, szeptemberben csak előleget fizettünk a konyhának, végszámla októberben lesz. Az egyéb dologi kiadások teljesítése alacsonyabb az időarányostól, ebben közrejátszik az energia költségeinek egyenlőtlen megoszlása. A villamos energia és gázenergia számlázás havonként történik előleg formájában elszámolás következő év márciusban van. Ebből adódik, hogy az előző évi elszámolás kapcsán gázdíj visszatérítés jelentkezett, ami fedezte az első félévi szilárdtüzelő

15 11 anyag árának harmadát. Karbantartási munka a folyosó lábazat meszelése, tisztasági meszelés, valamint egy vízcsőtörés elhárítása volt. Szakmai kiadásokra az további részében kerül sor ben beruházási felújítási feladatot nem hajtottunk végre, mivel ehhez anyagi lehetőségeink nincsenek. Az évvégéig várható bevételek és kiadások. A IV.n. évi várható bevételeink az eredetileg tervezett bevételek teljesítése. Várható kiadások: az intézmény költségvetésében meghatározott feladatok végrehajtása. Szociálpolitikai támogatással összefüggésben módosítást tervezünk. Az ezzel kapcsolatos módosítási igény december elejére válik ismertté (támogatásban részesülők miatt). 5.) A költségvetési rendeletben meghatározott létszám alakulása: Létszámváltozás nem volt. Kuncsorbai óvoda 1.) Az intézmény költségvetési előirányzatainak időarányos alakulása. Az eredeti előirányzathoz képest a módosított előirányzat 102,3 %-ra változott. a. Az intézményi működési bevételek előirányzatai nem változtak b. Támogatásértékű bevételek előirányzata között szerepel az iskolától átvett pénzeszköz (iskolának energia költségek), melynek teljesítése a továbbiakban lesz. c. Az intézményfinanszírozás változását a dolgozók bérkompenzációjára kapott pénzeszköz növekedés jelenti. A szoc.pol. bevételi előirányzat 2012.évben az intézményfinanszírozás között szerepel, melynek teljesítése időarányos tervnél több az ingyenes-fizető arány változása miatt. d. További előirányzat változás volt az előző évi jóváhagyott pénzmaradvány. ( 1 sz. melléklet szerint) A kiadási előirányzatok változásai a fentiekben említett bevételi növekedésekkel összhangban van. 2.) A tartalék felhasználása Az intézménynek nem volt úgynevezett tartaléka. A pénzmaradványa az ami tartalékként jelenhetne meg, de az teljes egészében kötelezettséggel terhelt, így jóváhagyást követően átcsoportosításra került a jogcímekhez (bér-járulék, kötött maradvány visszafizetése.) Felhasználása megtörtént. 3.) Hiány/többlet összegének alakulása Költségvetésünket felülvizsgálva megállapítottuk, hogy Kuncsorba esetében hiánnyal, illetve többlettel nem számolunk. A gyermeklétszám alakulása- növekedése- miatt azonban belső átcsoportosításokra lesz szükség, mely összhangban kell hogy legyen a társulási megállapodásban foglaltakkal. 4.) A költségvetés teljesülésének alakulása A bevételek teljesítése időarányos. Az intézményi működési bevételek esetében igaz ugyan, hogy 38,09 % a teljesítés, mely abból adódik, hogy az élelmezést igénybevevők köre a tervezett szülői térítés helyett szoc.pol körébe tartozik. Támogatásértékű bevételek előirányzata között szerepel az iskolától átvett pénzeszköz (iskolának energia költségek), melynek teljesítésére az év további részében kerül sor. Az intézményfinanszírozás teljesítése időarányosnál több a módosított előirányzathoz viszonyítva, figyelembe véve az egyszeri kifizetéseket és a társulási megállapodásban foglaltakat. Az előző évi pénzmaradvány az Önkormányzat által jóváhagyott, igénybevétele megtörtént. A kiadások teljesítése összességében vizsgálva időarányos. A személyi juttatáson belül a bérfelhasználás 78,45 %. A bérfelhasználás teljesítése is tükrözi, hogy személyi feltételek biztosítva voltak. Az év során 1fő dajka nyugdíjba vonult, helyére 1főt alkalmaztunk kinevezéssel. Logopédus bérét 9 hónapra terveztük, de szükséges a további 3 hónapra is az alkalmazása. Tárgyév folyamán a betegszabadságra kifizetett összeg 20 e Ft. A jogszabály által előírt bérkompenzáció kifizetésre került. A kiemelkedő munkáért járó kereset kiegészítés tervezett

16 12 összege időarányosan felhasználásra került, részben havi rendszerességgel, részben pedig alkalmanként egy-egy célfeladat elvégzése után. Az előző évi pénzmaradvány bér része is itt került felhasználásra - MIP csoport tagjának. Az egyéb személyi jellegű juttatások teljesítése időarányos. bérlettérítés, dolgozóknak ajándékutalvány. A járulékok a személyi jellegű juttatások járulékköteles részének függvénye. Dologi kiadásokon belül a vásárolt élelmezés teljesítése kismértékben eltér az időarányostól, melynek oka a bevételeknél elemzésre került. Az egyéb dologi kiadások teljesítése eltér az időarányostól, ebben közrejátszik az energia költségeinek egyenlőtlen megoszlása. A villamos energia és gázenergia számlázás havonként történik előleg formájában elszámolás következő év márciusban lesz. Gázdíj esetében az elmúlt évi elszámolási különbözet 1448m 3 -rel haladta meg az előző évit, így a beszámolási időszak végéig a teljesítés 144,3%. Szakmai kiadásokra az év további részében kerül sor évi beruházási felújítási feladatot nem hajtottunk végre, mivel ehhez anyagi lehetőségeink nincsenek. Az évvégéig várható bevételek és kiadások. A IV.n. évi várható bevételeink az eredetileg tervezett bevételek teljesítése. Várható kiadások: az intézmény költségvetésében meghatározott feladatok végrehajtása, illetve a végrehajtott feladatok fedezetének rendezése.pl. logopédus 3 havi bére és járuléka. Az energia többletköltségek fedezete intézményfinanszírozással. A gyermeklétszám alakulása- növekedése- miatt belső átcsoportosításokra lesz szükség. Szociálpolitikai támogatással összefüggésben módosítást tervezünk. Az ezzel kapcsolatos módosítási igény december elejére válik ismertté. (támogatásban részesülők miatt). 5.) A költségvetési rendeletben meghatározott létszám alakulása: Az év során 1fő dajka nyugdíjba vonult, helyére 1főt alkalmaztunk kinevezéssel. Szükségessé vált egy logopédus foglalkoztatása szeptembertől ismét heti 4órában. Összességében a létszámváltozás (redukált) +0,1 fő lesz III. ORCZY ANNA ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKSZOLGÁLAT SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI Az intézmény I-III. negyedévi bevételeit a módosított előirányzathoz viszonyítva 81,52%-ra, kiadásait pedig 81,65%-ra teljesítette, ami az időarányosnál jelentősebb mértékű túllépést jelent. A 2. sz. költségvetés módosításunkat októberben fogadta el a testület, így értelemszerűen ezen változtatások hiánya is rontja a teljesítési mutatókat. Az időarányos mutatók - a már elfogadott eft-os ktgvet. módosítással korrigálva mind a bevétel, mind a kiadás tekintetében 77% mértékűek. Tekintettel az egyszeri kiadásokra (bérkompenzáció, jubileumi jutalmak, pályázati összegek) időarányosnak tekinthető ez az állapot (az előző év azonos időszakában 78% ill. 76% volt a mutató. A korrekciós tényezőket (egyszeri kiadások, aktuális előirányzat módosítások stb.) figyelembe véve kettő előirányzatnál várható feszültség az év hátralévő részében: 1. Energia kiadások tekintetében a teljesítés (Fegyvernek esetében) nagyon magas, az éves előirányzat 119,08 %-a. Ezen a költségeknek évek óta azonos szintű az előirányzata, amit mindenképpen felül kellene vizsgálni. Az előző évben eft pótlólagos támogatásra volt szükség a tényleges fogyasztás fedezetéhez, minden bizonnyal ebben az évben is a várható teljesítés nagysága és a kiadás-megtakarítások bizonytalansága miatt elkerülhetetlennek látszik az évvégi pótigénylés. 2. Az egyéb személyi juttatások teljesítése intézményi szinten az aktuális előirányzat 124,42 %-a (Fegyvernek esetében 137,73 %). A nagyon magas teljesítés több tényezőre vezethető vissza. Az IPR pályázat továbbképzéseinek forrása a dologi kiadások előirányzatánál van, (az csak a számlából derül ki, hogy pedagógiai szakmai szolgáltatás, vagy egyéb személyi juttatás). A TÁMOP pályázat és a bérkompenzáció teljesült kiadásainak egy része még nincs előirányzatosítva. Nagyon magas

17 13 továbbá a betegszabadság eft-os ¾-ed éves teljesítése, ráadásul e tételnek nincsen a költségvetési forrása. Orczy Anna Általános Iskola Tagintézmény A tagintézmény I-III. negyedévi bevételét a módosított előirányzathoz viszonyítva 85,89%-ra, kiadását pedig 86,27%-ra teljesítette, ami tekintettel az általános résznél leírtakra nehezen értékelhető. A 3/4 év folyamán az intézmény működési bevételei 79,5%-os szintje torzít, hiszen a tagintézmény az elemi költségvetésében 772 eft fiktív eszközbérleti bevételt tervezett. Ezen bevételi előirányzat nélkül a teljesítési arány 106,8 % lenne, ami úgyszintén torz, hiszen a realizált egyéb működési bevételek előirányzatosítása még nem történt meg, valamint az étkezési bevételek a tervezettnél magasabb szinten teljesültek. A támogatásértékű bevételek teljesülése a tervezett és realizált közcélú támogatások, pályázati összegek, illetve az ingyenes alma pénzforgalom nélküli forrásának arányát mutatja. A működési célra véglegesen átvett pénzeszközök esetében magánszemély és vállalkozók kisebb támogatási összegeit (sportszervásárlás, ill. Határtalanul pályázat) teljesítését tartalmazzák. Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele az előirányzatnak megfelelően történt. Az intézményfinanszírozás 81,14%-os magas teljesítése nagyrészt technikai jellegű a többi tagintézmény bevétel és kiadás egyensúlyteremtése az intézményfinanszírozás könyvelésén keresztül történik, másrészt a függő kiadások forrása is itt mutatkozik meg. A szociálpolitikai támogatás 68,65%- os teljesülése nem mértékadó, hiszen a ¾-ed éves szocpol elszámolást még nem tartalmazza a könyvelés. A személyi juttatások-on belül a bér 82,82%-os teljesítése és az egyéb személyi juttatások 166,38%-os magas teljesítése az általános részben leírtak miatt nem valóságos előirányzat-túllépés. A járulékok 83,5%-os teljesítése a járulékköteles személyi juttatások függvénye. A vásárolt élelmezési kiadások 68,21%-os mértéke összességében időarányosnak mondható, hiszen étkezési napok számaránya 70%. A dologi kiadások 83,06%-os teljesítése több összetett tényező eredője. Az energia kiadások 113,57%- os teljesítése nagyon magas, a kapott előirányzat jelentős túllépése várható. A rehabilitációs hozzájárulás és a kötött dologi kiadások a megfelelő ütemben alakulnak, viszont a tankönyvek előirányzatából az ingyenesen juttatott könyvek értékét még át kell csoportosítani az ellátottak pénzbeli juttatásaihoz. Az egyéb dologi kiadások 82,71 %-os teljesítése jelen adatok birtokában nehezen értékelhető. Az ellátottak pénzbeli juttatása 960,00%-os magas teljesülése az IPR pályázat elszámolásának, az ingyenes alma elszámolásának és az ingyenesen juttatott tankönyvek értékének köszönhető, hiszen ezen tételeknek vagy nincs előirányzatuk, vagy máshol szerepel (ingy. tank.) A felhalmozási kiadás 419 eft-os összege a még nem előirányzatosított TÁMOP pályázat terhére történő központi nyomtató/fénymásoló vásárlását jelenti. Támogatásértékű kiadás a tagintézmény előző évi szabad pénzmaradványának visszafizetése. Az engedélyezett 37,25 fő létszám teljesítése az időszakban 38,0 fő volt. Szakiskola Intézményegység Az intézményegység I-III. negyedévi bevételét és kiadását egyaránt 75,2%-ra teljesítette, ami az általános részben leírtak ellenére időarányosnak tekinthető. A ¾ év folyamán az intézményegységnél nem terveztünk működési bevételt, a befolyt 275 eft. közvetített szolgáltatás bevételéből és dolgozói térítésekből áll. A támogatásértékű működési célú bevételek 180,29%-os teljesítése a még nem előirányzatosított Szakiskolai ösztöndíj (OD/EA) és az Útravaló pályázatok befolyt összegének köszönhető. A felhalmozási célra véglegesen átvett pénzeszközök esetében a befolyt szakképzési hozzájárulások adatai állnak szemben az aktuális előirányzattal.

18 14 Az előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele az előirányzatnak megfelelően történt, míg a felhalmozási kiadások a IV. n.évben várhatók. Az intézményfinanszírozás 72,88%-os teljesítése a befolyt, de fel nem használt szakképzési hozzájárulás miatt alacsonyabb az időarányos mértéknél. A személyi juttatások-on belül a bér 80,53%-os teljesítése összhangban van a jelenlegi tervezett számokkal, hiszen a szeptemberi csoport megszűnés miatt csökken a fajlagos kiadásunk. Az egyéb személyi juttatások 98,57%-os magas teljesítése az általános részben leírtak miatt nem valóságos előirányzat-túllépés. A járulékok 81,5%-os teljesítése a járulékköteles személyi juttatások függvénye. A dologi kiadások 73,45%-os teljesítése több összetett tényező eredője A kötött dologi kiadások teljesítése megfelelő ütemben alakul, az egyéb dologi kiadások esetében az előirányzat egy részét az Orczy Anna Általános Iskola Tagintézményi költségvetése tartalmazza (a felhasznált szakképzési kiadások 20%-a növelni fogja az előirányzatot), de az IPR pályázat kiadásai tovább növelik a jelenlegi mutatót. Az ellátottak pénzbeli juttatása 109,52%-os teljesülése a még nem tervezett szakmunkás és útravaló ösztöndíj mértékének köszönhető. A felhalmozási kiadások az év hátralévő részében teljesülnek. Támogatásértékű kiadás a tagintézmény előző évi szabad pénzmaradványának visszafizetése. Az engedélyezett 14,75 fő létszám teljesítése az időszakban 14,5 fő volt (a következő módosítás alkalmával a létszám tovább csökken). Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Intézményegység Az intézményegység I-III. negyedévi bevételét és kiadását egyaránt 78,31%-ra teljesítette, ami az általános résznél leírtak miatt időarányosnak tekinthető. A ¾ év folyamán az intézményegységnél nem terveztünk működési bevételt, a befolyt összeg egyéb térítésből adódik. Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele az előirányzatnak megfelelően történt. Az intézményfinanszírozás gyakorlatilag a kiadások kizárólagos forrása, így az 77,54%-os teljesítés a kiadás mértékének megfelelő nagyságú. A személyi juttatások 76,43%-os teljesítése időarányosnak mondható, annak ellenére, hogy az egyéb személyi juttatások időarányosan túlteljesültek. A járulékok 75,88%-os teljesítése a járulékköteles személyi juttatások függvénye. A dologi kiadásoknál az előirányzatot az Orczy Anna Általános Iskola Tagintézményi költségvetése tartalmazza. Ellátottak pénzbeli juttatása a tagintézménynél nincs. Felhalmozási kiadás a tagintézménynél nem volt. Támogatásértékű kiadás a tagintézmény előző évi szabad pénzmaradványának visszafizetése. Az engedélyezett 5,5 fő létszám teljesítése az időszakban 5,5 fő volt. Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézmény A tagintézmény I-III. negyedévi bevételét és kiadását pedig 82,64%-ra teljesítette, ami tekintettel az általános résznél leírtakra nehezen értékelhető. A 3/4 év folyamán az intézmény működési bevételei 62,74%-os szintje torzít, hiszen a tagintézmény az elemi költségvetésében 772 eft fiktív eszközbérleti bevételt tervezett. Ezen bevételi előirányzat nélkül a teljesítési arány 82,74 % lenne, ami úgyszintén torz, hiszen a realizált egyéb működési bevételek

19 15 előirányzatosítása még nem történt meg, valamint az étkezési bevételek a tervezettnél alacsonyabb szinten teljesültek. A támogatásértékű bevételek teljesülése a tervezett és realizált pályázati összegek, illetve az ingyenes alma pénzforgalom nélküli forrásának arányát mutatja. A működési célra véglegesen átvett pénzeszközök esetében vállalkozók kisebb támogatási összegeit ( Határtalanul pályázat) teljesítését tartalmazzák. Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele az előirányzatnak megfelelően történt. Az intézményfinanszírozás 81,15%-os teljesítése az általános részben leírtak miatt nehezen értékelhető, a szociálpolitikai támogatás 65,02%-os teljesülése nem mértékadó, hiszen a ¾-ed éves szocpol elszámolást még nem tartalmazza a könyvelés. A személyi juttatások-on belül a bér 80,65%-os teljesítése és az egyéb személyi juttatások 140,12%-os magas teljesítése az általános részben leírtak miatt nem valóságos előirányzat-túllépés. A járulékok 81,68%-os teljesítése a járulékköteles személyi juttatások függvénye. A vásárolt élelmezési kiadások 62,35%-os mértéke az időarányosnál alacsonyabb, annak ellenére, hogy az első félévben az étkezési napok száma magasabb, mint a II. félévben. A dologi kiadások 81,45%-os teljesítése több összetett tényező eredője. Az energia kiadások 126,48%- os teljesítése nagyon magas, a kapott előirányzat jelentős túllépése várható. A kötött dologi kiadások a megfelelő ütemben alakulnak, viszont a tankönyvek előirányzatából az ingyenesen juttatott könyvek értékét még át kell csoportosítani az ellátottak pénzbeli juttatásaihoz. Az egyéb dologi kiadások 93,91 %- os teljesítése jelen adatok birtokában nehezen értékelhető. Az ellátottak pénzbeli juttatása 313,77%-os magas teljesülése az IPR pályázat és az ingyenes alma elszámolásának köszönhető, hiszen ezen tételeknek vagy nincs, vagy csak részben van előirányzatuk. A felhalmozási kiadás a tagintézménynél nem volt. Támogatásértékű kiadás a tagintézmény előző évi szabad pénzmaradványának visszafizetése. Az engedélyezett 38,5 fő létszám teljesítése az időszakban 38,0 fő volt. Szalai Sándor Általános Iskola Tagintézmény A tagintézmény I-III. negyedévi bevételét és kiadását a módosított előirányzathoz viszonyítva 75,63%-ra teljesítette, ami az általános részben leírtak ellenére időarányosnak tekinthető. A 3/4 év folyamán az intézmény működési bevételei 79,92%-os magas szintje annak köszönhető, hogy az egyéb működési bevételek előirányzatosítása még nem történt meg, valamint az étkezési bevételek a tervezettnél magasabb szinten teljesültek. A támogatásértékű működési célú bevételek aránytalan teljesülése a tervezett és közcélú támogatást, illetve az ingyenes alma még nem előirányzatosított - pénzforgalom nélküli forrását foglalja magában. Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele az előirányzatnak megfelelően történt. Az intézményfinanszírozás 74,98%-os teljesítése összességében megfelelő mértékű, azonban a szociálpolitikai támogatás 58,45%-os teljesülése alacsonynak tűnik, annak ellenére, hogy a ¾-ed éves szocpol elszámolást még nem tartalmazza a könyvelés. A személyi juttatások-on belül a bér 80,44%-os teljesítése és az egyéb személyi juttatások 82,6%-os magas teljesítése az általános részben leírtak miatt nem valóságos előirányzat-túllépés. A járulékok 81,31%-os teljesítése a járulékköteles személyi juttatások függvénye. A vásárolt élelmezési kiadások 57,46%-os mértéke az időarányosnál alacsonyabb, annak ellenére, hogy az első félévben az étkezési napok száma magasabb, mint a II. félévben. A dologi kiadások 56,98%-os teljesítése több összetett tényező eredője. Az energia kiadások 41,44%-os teljesítése nagyon alacsony, viszont a tüzelési pellet jelentős részének beszerzése a IV. n.évet terheli. A kötött dologi kiadások a megfelelő ütemben alakulnak, viszont a tankönyvek előirányzatából az

20 16 ingyenesen juttatott könyvek értékét még át kell csoportosítani az ellátottak pénzbeli juttatásaihoz. Az egyéb dologi kiadások 53,06 %-os teljesítése jelen adatok birtokában nehezen értékelhető. Az ellátottak pénzbeli juttatása 376,67%-os magas teljesülése az IPR pályázat és az ingyenes alma elszámolásának köszönhető, hiszen ezen tételeknek vagy nincs, vagy csak részben van előirányzatuk. A felhalmozási kiadás a tagintézménynél nem volt. Támogatásértékű kiadás a tagintézmény előző évi szabad pénzmaradványának visszafizetése. Az engedélyezett 12,25 fő létszám teljesítése az időszakban 12,25 fő volt. Általános Iskola Tagintézmény Kuncsorba A tagintézmény I-III. negyedévi bevételét és kiadását a módosított előirányzathoz viszonyítva 66,15%-ra teljesítette, ami alacsonyabb az időarányosnál. A 3/4 év folyamán az intézmény működési bevételei 71,2%-os szintje főként az élelmezési bevételek alacsonyabb teljesülése miatt elmarad a tervezett szinttől. A támogatásértékű működési célú bevétel a még nem előirányzatosított - ingyenes alma pénzforgalom nélküli forrását foglalja magában. Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele az előirányzatnak megfelelően történt. Az intézményfinanszírozás 65,08%-os teljesítése összetételében is alacsony mértékű, hiszen a szociálpolitikai támogatás 46,07%-os teljesülése mellett az intézményfinanszírozás 67,47 %-ra teljesült, aminek a legfőbb oka, hogy az Óvoda működési költségeihez még nem járultunk hozzá. A személyi juttatások-on belül a bér 69,07%-os teljesítése szintén alacsonyabb a jelenlegi tervezett számoknál, az egyéb személyi juttatások 35,69%-os teljesítése szintén alacsonyabb a prognosztizált mértéknél. A járulékok 74,59%-os teljesítése a járulékköteles személyi juttatások függvénye. A vásárolt élelmezési kiadások 48,05%-os mértéke alacsonyabb az időarányosnál, valószínűleg előirányzat-módosításra lesz szükség az év végén. A dologi kiadások 53,35%-os teljesítése több összetett tényező eredője. Az energia kiadások 19,52%-os teljesítése látszólag alacsony (erre a célra terveztünk kifizetni az Óvodának 562 eft-ot). A rehabilitációs hozzájárulás és az egyéb dologi kiadások a megfelelő ütemben alakulnak, viszont a tankönyvek előirányzatából az ingyenesen juttatott könyvek értékét még át kell csoportosítani az ellátottak pénzbeli juttatásaihoz. Az ellátottak pénzbeli juttatása aránytalanságának az oka a még nem előirányzatosított ingyenesen adott alma pénzforgalom nélküli kiadása és az ingyenesen juttatott tankönyvek értéke, hiszen ennek előirányzata a kötött dologi kiadásoknál van. Támogatásértékű kiadás a tagintézménynél nem volt. Felhalmozási kiadás a tagintézménynél nem volt. Az engedélyezett 2,0 fő létszám teljesítése az időszakban 2,0 fő volt. IV. MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR Az intézmény összességében bevételeit 82,88 %-ra, kiadásait 81,75 %-ra teljesítette. BEVÉTELEK A működési bevételek teljesítése magasabb az időarányostól. Ezt alapvetően a káváházi bevétel 93,4 %-os és a bérleti díj bevételek 151 %-os teljesítése okozta. Ugyanakkor elmarad a könyvtári tagdíjbefizetés és internet használat után fizetett díj a tervezettől. Az utóbbinak valószínűleg azaz oka, hogy egyre több otthonban már elérhető ez a szolgáltatás.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. december 18-án csütörtök 15 órakor ülést tart, melyre tisztelettel

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. szeptember 25-én csütörtök 15 órakor ülést tart, melyre tisztelettel

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2016. ÁPRILIS 28-án CSÜTÖRTÖKÖN - 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, melyre

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2010. DECEMBER 16-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő- TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. FEBRUÁR 23-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő- TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 20-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő TESTÜLETE 2013. MÁRCIUS 28-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ TESTÜLETÉNEK T Á J É K O Z T A T Ó SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSÁNAK

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 26-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata Nagykáta Város Önkormányzata jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata 2011. évi többször módosított 6/2011. (II.23.) költségvetési rendeletének végrehajtásáról

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. január 29-én csütörtök 15 órakor tartandó ülésére tisztelettel

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2005. április 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2005. április 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2005. április 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2004. évi költségvetés végrehajtásáról. Készítette: Tóth Lajosné mb. osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző Képviseli:

Részletesebben

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2009.(III.2.) rendelete Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről B E V E Z E T Ő Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása I. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetése egyenlegének alakulása, feltételrendszerének értékelése A Magyar Köztársaság

Részletesebben

Tájékoztató. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről.

Tájékoztató. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről. Fegyvernek Nagyközség Pol gár mester e Fegyvernek, Felszabadulás u. 171. Tájékoztató Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről.

Részletesebben

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadása (szöveges beszámoló) I. Az önkormányzati feladat általános értékelése

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadása (szöveges beszámoló) I. Az önkormányzati feladat általános értékelése I. Az önkormányzati feladat általános értékelése A kötelezően ellátandó feladatait az Önkormányzat 2011. évben is az előző évekhez hasonlóan az egyre szűkölő forrás lehetőségek kiaknázása révén a minimális

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

A vizsgált időszakban az önkormányzat kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

A vizsgált időszakban az önkormányzat kiadásai az alábbiak szerint alakultak: 1. melléklet Tájékoztató az Önkormányzat, a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal, a hivatalhoz rendelt gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények, valamint az önálló gazdasági szervezettel rendelkező

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 79-9/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2006. évi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S 7. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. november 19-i ülésére Tárgy: Jelentés a 2008. évi költségvetés I.-III. negyedévi végrehajtásáról Az elıterjesztést

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2014. március végi helyzetéről 2014. április * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2014 2015 2016 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 101.500,-

Részletesebben

2/2011. sz. jegyzőkönyv. Távolmaradását jelezte: Csöbör Katalin alpolgármester, Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag

2/2011. sz. jegyzőkönyv. Távolmaradását jelezte: Csöbör Katalin alpolgármester, Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag 2/2011. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2011. február 14-én 17 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról /2006. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról Nádudvar, 2006. április 2 Tisztelt Képviselı-testület! A helyi önkormányzatoktól szóló módosított 1990.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. február 16.-án tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. február 16.-án tartandó ülésére. Körösladány Város Önkormányzata 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/474-012 Fax:06/66/475-155 Web: www.korosladany.hu / E-mail: hivatal@korosladany.hu ELŐTERJESZTÉS Körösladány Város Önkormányzatának

Részletesebben

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S 5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 215. január 27-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Vértesacsa Község Önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének indokolása)

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének indokolása) Város Polgármestere 251 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 6 23 31-174/213, 242 Fax: 6 23 31-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. november 22-ei ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. november 22-ei ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. november 22-ei ülésének jegyzőkönyvéhez 153/2012.(XI.22.) sz. önk.hat. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I- III. negyéves

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

B E S Z Á M O L Ó az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 2. 01 Száma: 16523-3/2012. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı A beszámoló törvényességi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5.

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 12-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 20 DB TÁRGY: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Sárisáp Község P o l g á r m e s t e r e 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel.

Sárisáp Község P o l g á r m e s t e r e 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel. Sárisáp Község P o l g á r m e s t e r e 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel.hu 1-99/2008. M E G H Í V Ó Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló

Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló Budaörs Város Önkormányzat Polgármestere ELŐTERJESZTÉSE a Képviselő-testület 2014. május.-ei, valamint valamennyi Bizottság, valamint a Kamaraerdei Részönkormányzat és a Frankhegyi Részönkormányzat 2014.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! Herceghalom község 2013. évi költségvetése a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. CCIV. törvény, a költségvetési szervekre vonatkozó hatályos jogszabályok,

Részletesebben

./2011. TÁJÉKOZTATÓ az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről

./2011. TÁJÉKOZTATÓ az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről Heréd Község Polgármesterétől Heréd, Rákóczi út 39. 377-009./2011. TÁJÉKOZTATÓ az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Heréd Község Önkormányzatának

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ - A Képviselő-testülethez - Nagykálló Város Önkormányzata 2011. I.-III. negyedévi gazdálkodásának végrehajtásáról

TÁJÉKOZTATÓ - A Képviselő-testülethez - Nagykálló Város Önkormányzata 2011. I.-III. negyedévi gazdálkodásának végrehajtásáról Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. (42) 263-101 Fax: 42/263-309 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgmest@nagykallo.hu Ügyiratszám: /2011. Ügyintéző: Kondor

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2014. július végi helyzetéről 2014. augusztus * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2013. február havi helyzetéről 2013. március * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról. - Tájékoztató az önkormányzat 2010. III. negyedéves

TARTALOMJEGYZÉK. az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról. - Tájékoztató az önkormányzat 2010. III. negyedéves TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához Tájékoztató az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról Bevételek (1. számú melléklet) Mködési

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 12/2010. (V.03.) ÖKT számú rendelettel elfogadott a 2009 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010.

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetése Előterjesztő: Patay Vilmos

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó Kunfehértó Község Önkormányzata 2015. I. félévi gazdálkodásának alakulásáról (a Képviselő-testület 2015. augusztus 26-i ülésére)

T á j é k o z t a t ó Kunfehértó Község Önkormányzata 2015. I. félévi gazdálkodásának alakulásáról (a Képviselő-testület 2015. augusztus 26-i ülésére) Kunfehértó Község Polgármesterétől T á j é k o z t a t ó Kunfehértó Község Önkormányzata 2015. I. félévi gazdálkodásának alakulásáról (a Képviselő-testület 2015. augusztus 26-i ülésére) Az Áht. bár már

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022 E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2009. december 01.-i ülésére Újszász Város Önkormányzatának

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat 2015. évi módosított bevételi és kiadási előirányzatok főösszege intézményenként a következő:

Szatymaz Községi Önkormányzat 2015. évi módosított bevételi és kiadási előirányzatok főösszege intézményenként a következő: Iktsz.: 10-2./2015. Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat i költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról Szatymaz Község Képviselő-testületének Szatymaz Tisztelt Képviselő-testület! Szatymaz Községi

Részletesebben

- 1 - El adó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képvisel -testület!

- 1 - El adó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képvisel -testület! - 1 - A 2008. augusztus 27-ei képvisel -testületi ülés II. számú napirendi pontja: Tájékoztató a Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének els félévi végrehajtásáról. El adó: Ribányi József polgármester

Részletesebben

Költségvetési beszámoló / 2009. év /

Költségvetési beszámoló / 2009. év / Költségvetési beszámoló / 2009. év / Nagyecsed Város Önkormányzata a 2009. évi költségvetését a 2/2009. (II.13.) Ör. rendeletében fogadta el. 2009. év során nyolc alkalommal módosítottuk a költségvetésünket

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE 1. Általános rész A Certus Önkéntes Nyugdíjpénztár 1996. évben alakult az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS Képviselő-testület 2012. október 17-i ülésére

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-2/2014. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Tájékoztató Berente Község Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásról, annak első félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 121/2013.(XII.12.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Családi kedvezmény (1) A családi kedvezmény 2014. január 1-jétől már nem csak az összevont adóalap csökkentése révén érvényesíthető, hanem az összevont

Részletesebben

1.sz.melléklet. Ikt. szám: 212 / 2009. Kiegészítő melléklet a 2008. évi intézményi költségvetési beszámolóhoz. I. A feladat általános értékelése

1.sz.melléklet. Ikt. szám: 212 / 2009. Kiegészítő melléklet a 2008. évi intézményi költségvetési beszámolóhoz. I. A feladat általános értékelése Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. : 06-66/386-006; Fax/: 06-66/386-016 E-mail: igazgato@ kisb-gyomae.sulinet.hu Honlap: www.kisb-gyomae.sulinet.hu OM azonosító: 028297 1.sz.melléklet

Részletesebben

1. melléklet az 2/2015. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez

1. melléklet az 2/2015. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez 1. mell. 1. melléklet az 2/215. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez Mátraszentimre Községi Önkormányzat 215. évi költségvetésének egységes rovatrend szerint kiemelt kiadási és bevételi jogcímei Rovatrend

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Részére. Beszámoló Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2014 évi foglalkoztatáspolitikájáról

Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Részére. Beszámoló Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2014 évi foglalkoztatáspolitikájáról Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Részére Beszámoló Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2014 évi foglalkoztatáspolitikájáról Készítette: Bóta Barbara aljegyző 1 1 Bevezetés A Képviselő-testület

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Lászlóné Dr.Kovács Ilona Pécs Széchenyi tér 9. 2006.évi költségvetési beszámoló szöveges értékelése 218948

Baranya Megyei Önkormányzat Lászlóné Dr.Kovács Ilona Pécs Széchenyi tér 9. 2006.évi költségvetési beszámoló szöveges értékelése 218948 II.Béla Középiskola Élelmiszeripari Szakiskola és Kollégium 7720 Pécsvárad, Vak Béla út 8../2006. Tárgy:2006.évi költségv.beszámoló Baranya Megyei Önkormányzat Lászlóné Dr.Kovács Ilona Főjegyző Asszony

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2009. január 1-tıl érvényes egyes fixösszegő ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2009. január 1-tıl érvényes egyes fixösszegő ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2009. január 1-tıl érvényes egyes fixösszegő ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2007. 2008. 2009. A legkisebb munkabér (Minimálbér Ft/hó)

Részletesebben

Bevételi források és azok teljesülése

Bevételi források és azok teljesülése Előterjesztés Harsány Község Képviselő-testülete 211. szeptember 13-én tartandó ülésének 2. számú beszámoló Harsány Község Önkormányzata 211. I. félévi gazdálkodásáról - napirendi pontjához Tisztelt Képviselő

Részletesebben

A költségvetési tervezés megalapozása

A költségvetési tervezés megalapozása Ö CS KÖZSÉG ÖNKORMÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8292 ÖCS, Béke u. 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/198/2015. Az előterjesztést összeállította: Sárfi Józsefné Tárgy: Öcs község Önkormányzatának

Részletesebben

Az év során az átmenetileg szabad pénzeszközeinket rövid lejáratú bankbetétekben helyeztük el.

Az év során az átmenetileg szabad pénzeszközeinket rövid lejáratú bankbetétekben helyeztük el. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest i ivaros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése lqlgijb\k.\jlo\o. i TíílvTi Tárgy: Tájékoztató a Budapest Főváros

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől

Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. (42) 263-101 Fax: 42/263-309 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgmest@nagykallo.hu Ügyiratszám: /2010. Ügyintéző: Kondor

Részletesebben

I. RÉSZ. 1.. *3 *5*6 (1) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete Fegyvernek Önkormányzat 2014. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

I. RÉSZ. 1.. *3 *5*6 (1) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete Fegyvernek Önkormányzat 2014. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá: Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2014.(II.03.) önkormányzati rendelet Fegyvernek Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről *1 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROS P O LG Á R M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/281-095., Telefax száma: 42/281-311

NYÍRBÁTOR VÁROS P O LG Á R M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/281-095., Telefax száma: 42/281-311 NYÍRBÁTOR VÁROS P O LG Á R M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/281-095., Telefax száma: 42/281-311 Ügyirat száma: 510-20/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselőtestületnek

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. számú melléklet 2. számú melléklet: 3. számú melléklet 3/a. számú melléklet: 4. számú melléklet:

TARTALOMJEGYZÉK 1. számú melléklet 2. számú melléklet: 3. számú melléklet 3/a. számú melléklet: 4. számú melléklet: TARTALOMJEGYZÉK - Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítására - Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelet tervezete az önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

vállalkozó (52. 26. pont) e)17

vállalkozó (52. 26. pont) e)17 e)17 a 26.152 vállalkozó: a egyéni az A 170/2011.(VI.21.) számú képviselı-testületi határozat: a.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi adórendelet felülvizsgálatára vonatkozó

Részletesebben

2013.05.23. Gazdaági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült előterjesztések:

2013.05.23. Gazdaági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült előterjesztések: 2013.05.23. Gazdaági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült előterjesztések: 2/ Napirendi pont Önkormányzati rendeletalkotás a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. február 15-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. február 15-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

HATVAN VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

HATVAN VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE HATVAN VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Mellékletek: Költségvetés szöveges indoklása Szöveges indoklás mellékletei Rendelet Rendelet mellékletei /2014. Előkészítésben részt vett: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási

Részletesebben

I. a.) a település lakosságszáma 2010. január 1-én 1.000 fő feletti

I. a.) a település lakosságszáma 2010. január 1-én 1.000 fő feletti 102/2012.(V.11.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI... 7 23. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....

Részletesebben

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. III. negyedév)

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. III. negyedév) A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. III. negyedév) 1. Ellenőrzési adatok 2015. első kilenc hónapjában a munkaügyi hatóság 13 586 munkáltatót ellenőrzött, a vizsgálatok során a foglalkoztatók 66

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JGÚ V AR S PLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VIII. 332/2013. Előadó: Tamé Sil/ber ÉvalSoc=óné Dömény Edit Mell.: Postacím: 5601 Pf 11 2. Telefon: (66) 523-803

Részletesebben

Kiegészítő melléklet Paks Város 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz. 1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése

Kiegészítő melléklet Paks Város 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz. 1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése Kiegészítő melléklet Paks Város 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz 1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése Paks Város Önkormányzata részben 15 intézményével, részben

Részletesebben

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP. fejezet. 2010. évi költségvetésének végrehajtása

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP. fejezet. 2010. évi költségvetésének végrehajtása A LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP fejezet 2010. évi költségvetésének végrehajtása 2011. június hó Az Egészségbiztosítási Alap 2010. évi költségvetésének végrehajtása Az Egészségbiztosítási Alap 2010. évi

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Békés Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl és a 2009. évi költségvetésrıl szóló 4/2009.(II.13.) KT. rendelet módosítása Elıkészítette: Tárnok

Részletesebben

JELENTÉS. Balmazújváros Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1214 2012. április

JELENTÉS. Balmazújváros Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1214 2012. április JELENTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1214 2012. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3093-025/2012. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám: V0560124

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalomjegyzék 2010. évi költségvetés általános indoklása Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános indokolása...1 oldal

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének teljesítéséről Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető és a Gazdasági Osztály munkatársai Véleményező bizottság: Valamennyi bizottság

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 27 -i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról.

B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról. Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Feledi Jánosné osztályvezető Dolniczky Lászlóné költségvetési csoportvezető B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének

Részletesebben

Tisztelt Képviselők!

Tisztelt Képviselők! Tisztelt Képviselők! Az Államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. Tv. 79.. (1) bekezdése alapján a polgármester az önkormányzat, illetve a részben önállóan gazdálkodó intézményének,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: minden bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2014. február 18.-i ülésére Újszász

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának Sorszám: III/5 2010. évi költségvetési koncepciója Döntéshozatal módja: Elıkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı Tárnok Lászlóné aljegyzı Véleményezı bizottság:

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról.

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 36-22/2007. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 2007. április 17. Tisztelt Képviselıtestület! A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 66/2013. Közös Önkormányzati

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történ ő finanszírozásának részletes szabályairól

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történ ő finanszírozásának részletes szabályairól A jogszabály mai napon hatályos állapota 2009.04.02 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történ ő finanszírozásának részletes szabályairól A kötelez

Részletesebben

Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézménye BESZÁMOLÓ. Egészségügyi és Szociális Intézménye

Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézménye BESZÁMOLÓ. Egészségügyi és Szociális Intézménye . Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának BESZÁMOLÓ Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Terjedelem: 68 oldal Készült 3 példányban. Kapják: 2009. évi tevékenységérıl

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2010. november 29-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 445/27.9.2. TÁJÉKOZTATÓ A Képviselı-testület 27. szeptember 2-ai ülésére Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának 27. elsı félévi alakulásáról Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. (42) 263-101 Fax: 42/263-309 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgarmester@nagykallo.hu Ügyiratszám: 3316-3/2011.közp. Ügyintéző:

Részletesebben