ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei évi gazdálkodásáról.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról."

Átírás

1 36-22/2007. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei évi gazdálkodásáról április 17.

2 Tisztelt Képviselıtestület! A helyi önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. tv. az államháztartásról szóló módosított évi XXXVIII. tv ának megfelelıen az önkormányzat évi gazdálkodásának alakulásáról a következık szerint számolok be: A Nádudvar Város Önkormányzat évi költségvetését a többszörösen módosított 1/2006. (II.28.)Ök.sz. rendeletével állapította meg. A módosítások tartalmazzák a központi költségvetésbıl érkezett pótelıirányzatokat, a képviselıtestület döntéseinek megfelelı elıirányzat-módosításokat, valamint az intézményi hatáskörben végrehajtható elıirányzatváltozásokat. I. ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ALAKULÁSA Az önkormányzat évi bevételeit forrásonként az 1.sz. melléklet 1.oldala tartalmazza. Az önkormányzat eredeti költségvetési elıirányzata: eft - módosított elıirányzata: eft - teljesített bevétele: eft - a teljesítés 90 %-os Az elıirányzat módosítások nagyobbik része központi forrásokból, fejlesztési célú lehívásokból következtek be, amelynek pontos részletezését a rendelet-módosítások indokolása tartalmazza. A módosítások megoszlása: - országgyőlési hatáskörben: eft - kormányzati hatáskörben: eft - képviselıtestületi hatáskörben: eft Az Országgyőlési hatáskörben elrendelt elıirányzat módosítás az iskola beruházás címzett támogatásának évre megítélt támogatása (függetlenül attól, hogy az összeg nem került lehívásra, hiszen az elsı részszámla majd nyarán lesz esedékes). A Kormány hatáskörében megvalósult elıirányzat változásokból közel 300 Mft fejlesztési elıirányzat, amely a szennyvízberuházás céltámogatását, vis-maior és rendkívüli idıjárás okozta károk enyhítésére adott támogatásokat tartalmazza. A módosítások további része pedig a mőködést támogatja, úgy mint az ÖNHIKI és egyéb szakmai tevékenységek elısegítése. A helyi hatáskörben a képviselıtestület által elfogadott elıirányzat-módosítások: tartalékok, az elızı évben képzıdött pénzmaradványok és a bevételi többletek felhasználását tartalmazzák. A bevételek összességében 90 %-os teljesülése pontos tervezést és eredményes gazdálkodást mutat. 2

3 A bevételek megoszlása és tendenciája a következı: Ezer ft-ban S.sz. Megnevezés Vált. %-a Bevétel összege Megoszl.vs z.%-a Bevétel összege Megoszl.vs z.%-a 1. Mőködési célú bevételek 2. Felhalmozási célú bevételek Bevételek összesen: Látható, hogy a mőködési bevételek aránya az összköltségvetésen belül a évi 84 %-ról 2006-ban 68 %-ra csökkent, viszont az abszolút összege 10 %-os növekedést mutat. A felhalmozási bevételek évre majdnem megháromszorozódtak a évihez képest, és aránya a összköltségvetésen belül meghaladta a 30 %-ot. 1. Befolyt bevételek forrásonként Az intézményi mőködési bevételek összege eft, a teljesítés 100,8 %-os. Az intézmények az ÁMK-t kivéve túlteljesítették a saját mőködési bevételüket (6-9.sz. melléklet) A hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevételek (hatósági okmányok kiállításáért fizetett díjak, bírságok, stb.) összege eft. Egyéb sajátos bevételek közé tartoznak a kereskedelmi értékesítés bevétele, a szolgáltatások ellenértéke, alkalmazottak térítési díja és az intézményi ellátási díjak. E címeken befolyt bevételek eft. Az ÁFA bevételek, visszatérülések összege eft. A kamatbevételek lényegesen elmaradtak a korábbi évek szintjétıl, hasonlóan alakult, mint évben. 621 eft kamatbevétel realizálódott. A költségvetési elszámolási számlánk napi egyenlege a 252 banki napból 168 /67 %/ napon volt negatív az elmúlt évben. Az önkormányzati intézmények pályázati tevékenységei egyre sikeresebbek, évben az alábbi támogatásokat nyerték el. Ezer Ft-ban Sorszám Intézmény Elnyert támogatás Önkormányzati önerı 1. Általános iskola Óvoda Szakiskola Mővészeti iskola Mővelıdési központ Szociális Szolgáltató Központ Összesen A pályázatok a szakmai tevékenység eszközellátását és a színvonalas munkavégzés feltételeit segítik megteremteni. 3

4 Az önkormányzat további általában fejlesztési célú pályázati tevékenysége is kiemelkedıen sikeres volt a elmúlt évben. Ezer Ft-ban Sorszám. Pályázati cél Elnyert támogatás Önkormányzati önerı 1. Kossuth tér felújítása Jókai út strandfürdı elıtti szakaszának felújítása 3. Puskin utca felújítása Strandfürdıben vízforgató építése 5. Piactéri parkoló kialakítása Játszótér építés Sportpálya szociális helyiség felújítása 8. Jókai úti sportpálya felújítása Vis-maior feladatokra (belvíz védekezés, esızés okozta kár) Összesen: Az elnyert támogatások években hívhtatók le a megkötött támogatási szerzıdések alapján. A támogatások között vannak, amelyeket az önkormányzatnak meg kell elılegezni, és vannak, amelyek a kivitelezés elvégzésének igazolása után lehívhatóak. Az önkormányzat sajátos mőködési bevétele 99,3 %-ra teljesült, a befolyt bevétel eft (2.sz. kimutatás). A helyi adó címén eft realizálódott, amelybıl eft a vállalkozók kommunális adója, eft iparőzési adó és 379 eft idegenforgalmi adó. Az átengedett központi adók összege eft, amely 99 %-ban befolyt az önkormányzat bankszámlájára. Az SZJA visszaosztásából származó bevétel a kötelezı államháztartási tartalék elvonása után kiutalásra került. Az elvont tartalék összege eft. Az SZJA jövedelemkülönbség mérséklése címén az eft elvonásra került év közben, mivel az adóerı képességünk ugyanezzel az összeggel növekedett. Az SZJA normatív módon elosztott része eft-tal nıtt az ÖNHIKI I. pályázatból, és eft-tal csökkent az év közbeni normatív pótigénynek és a lemondások arányában. A gépjármőadóból befolyt bevétel eft. Mezııri járulékból eft, egyéb pótlékokból 508 eft, talajterhelési díjból 224 eft bevétel keletkezett. Termıföld bérbeadásból származó bevétel 95 eft. Támogatások címén eft bevétele keletkezett az önkormányzatnak, a teljesítés a fejlesztési támogatási kivételével 100 %-os. A központi támogatások részletezését az 1.sz. kimutatás tartalmazza. A normatív támogatás összege eft. Az évközi lemondások és pótigénylések után eft-tal több támogatás illette meg az önkormányzatot. Központosított elıirányzatot eft-ot igényeltünk. Eredeti elıirányzatként a kisebbségi önkormányzat támogatása állítható be. Év közbeni pályázat és jogszabályi megfelelés, és az 4

5 esedékes külön igénylés alapján közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás, közoktatási intézmények eszközök és informatikai fejlesztésre, szakmai vizsgák támogatására, közmőfejlesztési támogatása és a pályázati fejezetnél kifejtett fejlesztési támogatások lehívott összege szerepel. Kiegészítı támogatásként eft ÖNHIKI és eft egyéb mőködésképtelen önkormányzati támogatás került kiutalásra. A normatív kötött felhasználású támogatások összege eft, amelybıl eft a szociális segélyezés és közcélú foglalkoztatás támogatása, a többi kisebb összeg a pedagógiai szakmai feladatellátás támogatása. A felhalmozási támogatások már az elızıekben említésre kerültek eft. céltámogatás került lehívásra a szennyvízberuházás II/1 ütemére. A belvíz okozta károk enyhítésére (csatornakotrásokra, belvízelvezetésre) eft vis-maior támogatást kapott az önkormányzat. Egyéb központi támogatásként eft támogatás érkezett a rendkívüli idıjárás okozta károk enyhítésére és helyreállításra. A nyári gyermekétkeztetésre eft támogatást kaptunk az Óvodában és Szociális Szolgáltató Központban étkeztetett gyerekek ellátására. Támogatásértékő bevételek közös jellemzıje, hogy államháztartáson belülrıl érkezı támogatások, amelyek vagy a felhalmozást, vagy a mőködést segítik. A 3.sz.kimutatás részletezi a támogatások forrásait. Mőködési célokra eft-, felhalmozási célra eft folyt be. Minisztériumi szinten a mezııri feladatok támogatására eft-ot, nemzeti kézilabda utánpótlás támogatására az Általános Iskola részére 487 eft-ot, szakiskolai pályázatra eft-ot kaptunk. Közhasznú munkavégzésre eft-ot kaptunk a Munkaügyi Központtól. Az egészségügyi feladatokra eft támogatás érkezett a TB. Alaptól. Kistérségi Társulástól eft kiegészítı támogatást kapott a Szociális Szolgáltató Központ a feladat ellátásához, továbbá a közös intézményfenntartáshoz Nádudvar és Tetétlen között eft került átadásra. Fejezetektıl átvett támogatások között zömmel a korábban említett pályázati támogatások szerepelnek, továbbá eft támogatás érkezett az 1 havi külön juttatásra, eft az ÖNHIKI SZJA kiegészítésére, eft iskolatej támogatásra, a többi összeg pedig a segélyezés pénzügyi keretét bıvíti. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek eft keletkezett, a tervezetthez képest jelentısen kevesebb (a teljesítés 55 %). A lemaradás oka a tárgyi eszköz értékesítés alacsony teljesítési szintje. Ezen a címen eft bevétel realizálódott. Lakbérekbıl 939 eft, bérleti díjból eft bevétel keletkezett Felhalmozási célú pénzeszközátvétel eft folyt be, amelybıl eft a szennyvízcsatorna beruházáshoz nyújtott lakossági hozzájárulások megelılegezése, eft szakképzési támogatás, és 234 eft pályázati támogatás. Támogatási kölcsönök visszatérülése eft. amelybıl eft felhalmozási célú hitel, 524 eft pedig mőködési célú hitel visszatérülése. 5

6 Év végén a módosított hiány összege eft, amelybıl eft hitellel fedezett. Felhalmozási célú hitel folyósítására eft-ban került sor. Három hosszú lejáratú fejlesztési hitelszerzıdés került megkötésre az év folyamán. Ebbıl kettı az önkormányzat tartozás állományát 100 %-ban növeli, míg az egyik a lakossági közmőbefizetések megelılegezésére szóló önkormányzati kezességvállalás. A hitelszerzıdések összegei - szennyvíz beruházásra: eft - útfelújításra eft - kezességvállalás LTP. befizetésekre: eft December 31-én a költségvetési elszámolási számla záró egyenlege eft volt, a pénztár 27 eft-tal zárt. Az egyéb alszámlákon lévı pénzkészlet pedig eft volt. A záró likvid hitel összege az elszámolási számla záró egyenlegével egyezik meg, amelyet 2007-ben a befolyt bevételekbıl azonnal kiegyenlít a bank. A 240 Mft-os felhalmozási hitelkeret fel nem használt része 2007-ben felvételre kerül a szennyvízberuházás végszámlája kifizetésével. Elızı évi pénzmaradványként pénzforgalom nélküli körben eft bevétel jelenik meg, amelybıl eft a szakképzési alapból a szakiskola felújítására tartalékolt összeg igénybevétele, a fennmaradó rész pedig a évi beszámoló adatok alapján 2006-ban kiutalt központi támogatások összege. Az önkormányzat vállalkozási tevékenységben végzi a temetıi kegyeleti bolt és a fürdı büfé üzemeltetését. E két tevékenység pénzforgalmi nyeresége eft, amely teljes egészében az alapfeladatok ellátásához használtunk fel, így adójellegő befizetési kötelezettsége az önkormányzatnak nem keletkezett. 2. Bevételek alakulása intézményenként: A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó gazdasági jellegő szakfeladatok mőködési bevételeit az 5.sz. melléklet tartalmazza. A bevételek 105,4 %-ban befolytak. A Kisegítı mezıgazdasági szolgáltatás szakfeladatra befolyt nemcsak a évi, hanem a 2005-ben elmaradt mezıri tevékenység állami támogatása is. Nagyobb túlteljesítés mutatkozik a víz- és szennyvíztelep bevételeiben. Lemaradás tapasztalható a piaci és temetıi szolgáltatási díjaknál. A szennyvíz szippantás bevétele is kevesebb a tervezettnél, hiszen a tömeges rákötések miatt kevesebben szippantatnak. A kedvezıtlen nyári idıjárás miatt mintegy 1,5 Mft-al kevesebb jegybevétel folyt be. A fürdıben a vállalkozási tevékenységbıl származó bevétel eft. Az Általános Iskola (6.sz. melléklet) intézményi mőködési bevétele (átvett pénzeszközökön kívül) 113 %-ra teljesült, a többletbevétel eft, amely elsısorban az étkeztetésbıl származik. A kiutalt pályázati pénzeszközök nagyságrendje eléri a 9 Mft-ot. A központi támogatások év közbeni pótigénylésbıl fakadó többletét sajnos elvitte az év végi elszámolási különbözet, így az eredeti elıirányzathoz képest az intézményt megilletı támogatás csak mintegy 650 eft-al több. A 12.sz. melléklet részletesen bemutatja, hogy az Általános Iskolának ft normatíva visszafizetése keletkezett, amely elsısorban az ingyenes és kedvezményes étkeztetésben részt vevı tanulók az igényléstıl lényegesen elmaradt létszáma miatt következett be. A visszafizetés aránya 3,8 % az összes normatíva bevételhez képest. 6

7 Jelentısen nıtt viszont az önkormányzati támogatás nagysága, az eredetileg betervezetthez képest eft-tal. Ebbıl 10 Mft a nyugdíjba vonuló dolgozók többletköltsége, a többi pedig a közüzemi szolgáltatási díj és az ÁFA emelkedés év közben jelentkezı hatása. Az Óvoda és Bölcsıde (7. sz. melléklet) a tevékenységébıl származó térítési díj bevételét 104 %-ra túlteljesítette. A többletbevétel eft. Kiutalt pályázati támogatása eft. Az óvoda normatíva elszámolásából ft visszafizetés mutatkozik, amely szintén az étkezık létszáma miatt következett be. (0,7 %) Az év közbeni pótelıirányzatok következtében a központi bevételek eft-tal meghaladják az eredeti elıirányzatot. Az intézmény- fenntartási szerepkörben az önkormányzatnak eft többlettámogatással kellett helyt állnia az óvoda megnövekedett rezsi és ÁFA költsége miatt. Az ÁMK (8.sz. melléklet) intézményi tevékenységébıl származó díjbevétele eft, amely 416 eft-al kevesebb, mint a tervezett. Pályázati támogatásból befolyt eft, szakképzési támogatásból pedig eft. Ez utóbbiból 6 Mft tartalékolásra kerül a jövı évi felhasználás végett. Az ÁMK normatíva igénylése igen pontos volt ft, többlettámogatási igényt tudtunk év végén benyújtani. Ezek alapján a központi bevételek a tervezetthez képest szinten maradtak és a költségek lefedezéséhez eft többlet önkormányzati támogatást kellett nyújtani. A Szociális Szolgáltató Központ (9.sz. melléklet) intézményi terítési díjbevétele eft-al magasabb a tervezettnél, a teljesítés 118 %. Pályázaton elnyert támogatása 10 eft. Tetétlen községtıl és a kistérségtıl átvett normatív támogatása eft. Az intézménynek ft normatív pótigénye keletkezett év végén, mivel a feladatmutatóit maradéktalanul teljesítette és szeptember 1-tıl a Bihardancsházán beindította a nappali ellátást és a szociális étkeztetést. Összességében az SZSZK eft önkormányzati támogatást takarított meg a 2006-os gazdasági évben. Az egészségügyi feladatokra (10. sz. melléklet) befolyt bevételek alatta maradnak a tervezettnek (86 %) eft. A MEP-tıl befolyt támogatás eft. Az önkormányzati támogatás eft-tal több, mint az eredetileg tervezett, ennek oka az év közben belépı ügyeleti ellátás többletköltsége. A cigány kisebbségi önkormányzat (15.sz. melléklet) bevétele 678 eft. Központosított támogatásként 640 eft került kiutalásra, és volt a számlájukon év elején 38 eft megtakarítás. 3. Az intézmények támogatottsága (11.sz. melléklet): Igen jelentıs anyagi teher nehezedett évben az önkormányzatra az intézményfenntartó feladatkörében. Lényegesen nagyobb arányú és összegő önkormányzati pénzeszközt kellett ráfordítani, hogy a korábbiakhoz hasonló színvonalú ellátást tudjanak az intézményekben biztosítani. Az öt intézményi feladatkör összes kiadása eft-al több 2006.évben, mint 2005-ben volt. A mőködési bevételek összege eft-al haladták meg a évit. A központi támogatások mindössze eft-tal haladták meg a évit. Így a kiadási többlet nagy 7

8 részét saját önkormányzati többlettámogatásból kellett leállni, amelynek növekménye a két év között eft. Az önkormányzati támogatás változása intézményenként az alábbiak szerint alakult az elmúlt 2 évben: s.sz. Intézmény/feladat 2005.évi 2006.évi változás támogatás támogatás összege %-a 1. Általános Iskola Óvoda-bölcsıde Szociális Szolg.Közp Általános Mőv.Közp Egészségügyi feladatok Összesen: Tehát az által, hogy az önkormányzati támogatás több, mint másfélszeresére nıtt, az önkormányzati támogatás aránya az összintézményi költségvetésen belül 18 %-ról 25 %-ra emelkedett. I. ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ALAKULÁSA Az önkormányzat kiadásait az 1.sz. melléklet 2. oldala tartalmazza a kiemelt elıirányzatonként. Az önkormányzat eredeti kiadási elıirányzata: módosított elıirányzata: a teljesített kiadása: a teljesítés: eft eft eft 89,5 %-os A évi beszámoló adatokkal való összehasonlítás során az alábbiak állapíthatóak meg: Sorszám Megnevezés 2005.év 2006.év Vált. %- a Kiadás összege Megosz vsz. %-a Kiadás összege Megosz vsz. %-a 1. Mőködési célú kiadás Felhalmozás célú kiadás Összesen: A mőködési kiadások 10 %-kal haladták meg az elızı évit. Ez a növekmény tartalmazza a IV.01-tıl végrehajtott 5 %-os illetményemelést és a dologi kiadások inflációs áremelkedéseit, továbbá az ÁFA- kulcs emelkedésébıl adódó kiadási többletet. A felhalmozási kiadásaink mintegy megháromszorozódtak, hiszen 2006-ban a szennyvízberuházás jelentıs része kifizetésre került. 8

9 1. A kiadások alakulása kiemelt elıirányzatonként A személyi juttatások összege eft, 98,9 %-ban teljesült. Április 1-tıl végrehajtásra került a közszféra betervezett illetményemelése. Kifizetésre került minden önkormányzati dolgozónak a 13. havi illetmény. Az étkezési hozzájárulás január 1-tıl ft-ra lett felemelve. Az eredetileg betervezett létszám 334 fı volt. Év elején a képviselıtestület 1 fıvel megemelte a Polgármesteri Hivatal létszámát, és félévtıl a tetétleni Szivárvány Szolgáltató Központ és a bihardancsházi feladatellátási állományi létszám áthelyezésre került városunkba, amely 10 fı növekedést jelent, így éves átlagban a tervezett létszám 340 fı lett. A betöltött létszám 337 fı. A foglalkoztatási törvény szerinti juttatások és a nyugdíjazással kapcsolatos többlet költségek jubileumi jutalom, felmentési idıre járó bér, járulékok, stb eft. (ebben nincs benne a felmentési idı alatti dupla foglalkoztatás kiadása.) Étkezési hozzájárulásra elszámolt kiadás eft. A munkaadókat terhelı járulékok összege eft, a teljesítés 98,9 %-os A dologi és egyéb folyó kiadások összege eft a évihez képest a növekedés 19 %-os. Nagyarányú áremelkedés következett be az energia árakban, az ÁFA 15 %-ról 20 %-ra emelkedett, mindez végsı fogyasztóként súlytotta az önkormányzatot, amelyet év elején még betervezni sem lehetett, mert a változások év közben jelentkeztek. Központi kompenzációt nem kapott az önkormányzat, saját forrásból kellett a többletköltséget kigazdálkodni. Néhány jelentısebb kiadási tétel: - élelmiszer beszerzés: eft - gyógyszer-vegyszer: eft - irodaszer beszerzés: eft - hajtóanyag beszerzés: eft - kisértékü tárgyi eszköz, szellemi termék: eft - telefondijak: eft - szállitási dijak: eft - gázenergia dijak: eft - villamos energia dijak: eft - karbantartások, kisjavitások: eft - ÁFA kiadás: eft - reprezentáció: eft - reklám kiadás 434 eft - számlás szellemi tevékenység végzése: eft - adók, dijak: eft - kamatkiadás: eft Társadalmi és szociálpolitikai juttatásokra eft-ot fordított az önkormányzat. A teljesítés 100 %-os. Az eredeti elıirányzathoz képest közel 20 Mft-al többet fordítottunk segélyezésre. Ennek egyrészt a segélyezésre jogosultak számának a növekedése, másrészt a szociális ellátásról szóló törvény év közbeni megváltoztatása alapvetıen növelte az egy fıre jutó segély nagyságát. Továbbá vannak olyan juttatások, amelyek pótelıirányzat formájában jelennek meg. A segélynemenként történı részletezést a 4.sz. kimutatás tartalmazza. 9

10 Speciális célú támogatásokra kifizettünk eft-ot, a részletezést a 4.sz. kimutatás tartalmazza. Látható, hogy mőködési célra eft-ot fordítottunk, amelybıl eft a háztartásoknak átadott viharkár okozta kártérítés és eft a civilszervezetek támogatása. Fejlesztési célú pénzeszköz átadás eft volt, amelybıl 684 eft a gázközmő hozzájárulás a háztartásoknak fizetendı vis-maior támogatás, és 10 Mft pályázati díj visszautalása. Lakossági károk enyhítésére kapott támogatásokból eft-ot kell visszafizeti, mert a kihelyezési feltételek kedvezıtlen helyzete miatt a lakosság egy része visszautasította a támogatást. A 22.sz. melléklet a közvetett támogatásokat, illetve egyéb pénzbeli támogatásokat mutatja be. A tartalékok az év folyamán felhasználásra kerültek. 30 Mft-os mőködési tartalék nem nyújtott fedezetet a nyugdíjazás többletköltségének, a rezsiköltségek, valamint az ÁFA többletköltségének, mőködés terén elnyert pályázatok önerejének, és a normatíva lemondások fedezetére. Az államháztartási tartalék mint arról már korábban beszámoltam elvonásra került. A 10 Mft céltartalékból az elnyert beruházási és felújítási pályázatok önerejét finanszíroztuk. A felhalmozási kiadásokra összesen: eft-ot, továbbá felhalmozási hitel és kamatának visszafizetésére eft-ot fordítottunk. A beruházási és felújítási kiadásokat a 3.sz. melléklet részletezi. A több évben megvalósuló fejlesztést évenként mutatja be a táblázat. Külön melléklet (17. sz.) összesíti a több éves pénzügyi kihatású beruházásokat. A szennyvízberuházás az önkormányzat legnagyobb folyamatban lévı beruházása. Az elsı részszámla év végén kifizetésre került ( a régiós támogatási rész kivételével) A teljesített kiadás eft. Az általános iskola bıvítésére kifizetett összeg eft, amely a közbeszerzési és tervezési költségeket foglalja magában. A fürdı vízforgató építési kivitelezése elkezdıdött, 2006-ban még kifizetés nem történt. A szennyvízberuházás II/2 ütemére a pályázat beadásra került. Gépek, berendezések,, felszerelések vásárlására eft-ot fordítottunk, amely elsısorban pályázatokon nyert támogatás. A pályázatok közül három kiemelkedıen nagy összegő, az Általános Iskola és az Óvoda HEFOP pályázata, és a Szakiskola szakképzési pályázata, mindhárom pályázat nagy része eszközbeszerzési forrást jelent. Szintén jelentıs tétel az oktatási intézmények szakmai és informatikai eszközfejlesztésére elnyert eft. Megvalósult beszerzések: - Általános Iskolában számítástechnikai eszközök, digitális tábla, szoftverek, másológépek, burgonyakoptató: eft, - Óvodába számítástechnikai eszközök: eft 10

11 - Szakiskolába bútorok, laptop: 454 eft, - Mővészeti iskolában másológép, hangszerek: 447 eft, - Mővelıdési Házban üvegajtó, klímaberendezés, hangtechnikai készülék: 803 eft - Vízmő telepen: vegyszer adagoló, szivattyú beszerzés: 473 eft - Polgármesteri Hivatalban számítógép beszerzés: 952 eft - Sportpályán: futball kapu beszerzés 460 eft Összesen: eft Vásároltunk egy Citroen Berlingo gépjármővet, amellyel kiváltottuk az ételszállító autót, a régi gépkocsi pedig átadásra került a vízmő telepre. Sok kisgyermekes család örömére megépült az uniós elıírásoknak is megfelelı központi játszótér a Megyei Önkormányzat támogatásával, bekerülési költsége eft, és a brigád 1 Mft körüli teljesítményértékő tereprendezéssel járult hozzá a beruházás kivitelezéséhez. A Halottak Napjára kiépült a köztemetı fıutcája mentén a megvilágítás, a kiépítés költsége: eft. Lakásépítési hitel nyújtásokra eft került kifizetésre, amelybıl 4000 eft elsı lakáshoz jutók, 200 eft munkáltatói kölcsönként került átutalásra. Felhalmozási hiteltörlesztésre eft került kifizetésre szeptember 30-án, ezzel a leköszönı önkormányzat hitelmentesen adta át az önkormányzati kasszát. A IV. negyedévben felvett hitelek után fizetendı kamat 814 eft volt. Felújításra eft-ot fordított az önkormányzat évben. Befejezıdött a szakiskola felújítása, amellyel az épület eredeti arculatát nyerte vissza, illetve a galériával és bemutató teremmel bıvítve lett. A teljes felújítás költsége eft. A felújításhoz eft megyei támogatást kaptunk. A szakiskola Mft szakképzési támogatással járult hozzá a felújításhoz. Útfelújítások az elnyert támogatások alapján valósultak meg. Felújításra került a Kossuth tér, egyben a parkolók kialakításával, a Jókai úti strandfürdı elıtti szakasz és a Puskin utca. A parkoló építés és a Puskin utca felújítása pénzügyi rendezése évre került átütemezésre. Szintén évben fejezıdött be a sportpálya szociális helyiségének belsı felújítása és a Jókai úti sportpálya felújítása, amely a Sárréti Kistérség közös elnyert pályázati támogatása keretében valósult meg. 3 Mft értékben felújításra került a tetétleni Szociális Szolgáltató Központ épületének nyílászárói. 2. A kiadások alakulása intézményenként A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok kiadásait a 4. és 5. sz melléklet tartalmazza. A hivatal igazgatási jellegő kiadásai eft, amely tartalmazza az önkormányzati és országgyőlési képviselı választás költségeit is. A teljesítés 92,6 %-os. A gazdasági feladatok kiadásai eft, a teljesítés 95,4 %. 11

12 Kiemelkedı a többletköltség a szennyvíztelepen mutatkozik, az eredeti elıirányzathoz képest megduplázódott a kiadás. Szintén jelentıs a túllépés az Önkormányzati kisegítı szolgálati szakfeladaton, ahol a gépkocsik, a mosoda üzemeltetése és nagyobb részt a közhasznú és közcélú foglalkoztatás bonyolódik. Az Általános Iskola (6.sz. melléklet) kiadása jelentısen meghaladja az eredeti elıirányzatot. A mőködési kiadások közel 30 Mft-al haladták meg az év elején kalkulált összeget. Ebbıl 10 Mft a nyugdíjazás miatti jubileumi jutalmak kifizetése, amelyet az önkormányzat a tartalékalapjából fedezett le, további bérkiáramlást jelentett a nyugdíjazás miatt felmentési idıre járó dupla bérfizetés, (helyettesítés miatt) ennek összege 9,2 Mft és a dologi kiadások 11 Mft-al haladják meg a tervezettet, különösen a szolgáltatások és az ÁFA kiadások tételein. Csökkenti az önkormányzati tehervállalást mintegy 4,5 Mft mőködési célú pályázati támogatás, és 2,2 Mft mőködési bevételi többlet. Az Óvoda mőködési kiadása (7.sz. melléklet) eft, a felhalmozási kiadás eft. A bér és járulék kiadások alatta maradtak az év elején betervezett összegnek, a dologi kiadások 9 Mft-al haladták meg az eredeti elıirányzatot. Az önkormányzati támogatás többletét csökkenti a 700 eft-os mőködési bevételi többlet és a 480 eft-os pályázati támogatás, továbbá az év közben kapott központi támogatások. Az Általános Mővelıdési Központ (8.sz. melléklet) mőködési kiadása eft, 10 Mft-tal több, mint az eredeti elıirányzat. A szakiskola költségvetésében a dologi kiadások csak korlátozottan kerülnek betervezésre, mert a szakmai kiadásaikat az év közben képzıdı szakképzési támogatásból fedezi az intézmény. A bérek és a járulékok kifizetésére a pályázati támogatásokkal együtt az eredeti elıirányzat kellı fedezetet nyújtott. A dologi kiadások mintegy 8 Mft-al haladták meg az eredeti elıirányzatot. A Szociális Szolgáltató Központ (9.sz. melléklet) mőködési kiadása eft, a teljesítés 98%-os. Az intézmény kiadási elıirányzatában év közben jelentıs változás következett be, hiszen félévtıl Tetétlen és Bihardancsháza szociális intézménye teljesen beépült az SZSZK költségvetésébe. Az intézményt kevésbé terhelte meg a rezsi költség és az ÁFA növekedése, mivel az épületük rezsije lényegesen kisebb, mint a többi intézményé. Az egészségügyi feladatok (10.sz.melléklet ) kiadása eft, az eredeti elıirányzat eft. A többletkiadás oka, hogy június 1-tıl az ügyeleti ellátást külsı egészségügyi vállalkozóval látja el az önkormányzat. A feladatellátás az új jogszabályoknak megfelelıen, az önkormányzat számára költségesebb megoldás, de a betegellátás érdekében a többletterhet felvállalta az önkormányzat. A kisebbségi önkormányzat (15., 16. sz. melléklet) kiadása 676 eft, amelybıl 261 eft készletbeszerzés, zömmel élelmiszer, munkaruha beszerzés, és a többi kiküldetési költség. II. ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ALAKULÁSA: Az önkormányzat egyszerősített mérlegét a 20.sz. melléklet, a 249/2000. (XII.24.) korm.sz. rendelet szerinti vagyonkimutatást pedig a 21. sz. melléklet tartalmazza. 12

13 Az önkormányzat kötelezettségekkel csökkentett saját vagyon értéke eft. Az elızı évi záró értékhez képest a növekedés eft. Legjelentısebb növekedés a folyamatban lévı beruházás (szennyvízberuházás) miatt következett be. Vagyoncsökkenés következett be 1 telek és 2 ingatlan eladással eft értékben, továbbá eft selejtezéssel, valamint az elszámolt értékcsökkenéssel. III. PÉNZMARADVÁNY ALAKULÁSA (13.sz.melléklet) Bankszámláink és a házipénztár záró egyenlege eft. Az aktív és passzív elszámolásokkal és a vállalkozási tevékenység eredményével csökkentett helyesbített pénzmaradvány összege eft. A normatív támogatások és egyéb központi támogatások elszámolási különbözetével korrigáltan a módosított pénzmaradvány összege eft. A központi támogatások elszámolásának részletezése: - normatív támogatás elszámolása: eft - érettségi vizsga támogatása: -660 eft - egyéb -75 eft - kiutalatlan támogatás (SZJA jöv. különbség) eft Visszafizetési kötelezettség 5368 eft A pénzmaradvány feladattal terhelt, hiszen az önkormányzat mérlegében a pénzmaradvány összegét lényegesen meghaladó szállítói kötelezettségek vannak nyilvántartva. IV. EREDMÉNYKIMUTATÁS (14.sz.melléklet) A Polgármesteri Hivatal alapító okiratában a Képviselı-testület engedélyezte a vállalkozási tevékenység végzését. Az ÁHT és a Számviteli Törvény alapján a Kegyeleti Bolt és a Fürdı-Büfé üzemeltetése vállalkozásnak minısül. A két tevékenység eredmény kimutatása a következı: Ezer ft-ban S.sz. Megnevezés Kegyeleti bolt Fürdı-büfé Összesen 1. Bevétel (+) Kiadás (-) Leltárkészlet Nyereség A vállalkozásban képzıdött eredmény teljes összegében vissza lett forgatva az alaptevékenység végzésére ( Temetı, Fürdı egyéb kiadása) így befizetési kötelezettség nem terheli a nyereséget. V. ÖSSZEGZÉS Összességében megállapítható, hogy a város 2006.évi beszámolójában eleget tett az Ötv. és az ÁHT elıírás szerinti feladatellátásának. Különös hangsúlyt fektetett a kötelezı feladatok eddig megszokott színvonalának megtartására. Jelentıs többletköltséggel járt az év során nyugdíjba 13

14 vonuló dolgozók juttatásai és a felmentési idejükre járó helyettesítés díjai. A leköszönı un. régi képviselı- testület a költségvetést hitelmentesen, de feladattal terhelten, rendezett önkormányzati szervezettel adta át az új képviselı- testületnek. Nagy megterhelést jelentettek az év közben belépı energia áremelkedések, és szeptember 1-tıl az ÁFA-kulcs 15%-ról 20%-ra történı megemelése. Ez utóbbi kiadási többletek 20 Mft-tal növelték a mőködési hiányt. Mind a Polgármesteri Hivatal, mind a költségvetési intézmények nagy erıfeszítéseket tettek a mőködési bevételek terven felüli növelésére és a hiányt csökkentı pályázati támogatások megszerzésére. Mindezek ellenére nem sikerült kinullázni a bankszámlák egyenlegét, év végével eft-tal zártunk. A hiányt néhány napos, un. likvid hitelfelvétellel kezeltük, és a következı év elsı napjaiban a bevételeink megérkezésével kiegyenlítésre került. A Szociális Szolgáltató Központot kivéve minden intézmény saját bevétellel nem fedezett kiadási többletét az önkormányzatnak-mint fenntartónak- kellett lefedeznie. A sorból kiemelkedett az Általános Iskola, ahol még a tavalyi jelentıs túllépésen kívül ebben az évben közel 10 Mft-os normatíva visszafizetést kellett eszközölni. A mőködést súlytó jelentıs többletkiadások és nehézségek ellenére példátlanul nagy értékő fejlesztést hajtott végre az önkormányzat. Az összkiadás 30%-át kitevı fejlesztés még akkor is jelentısnek mondható, ha ennek ¼ -ét hitelbıl valósította meg. Igaz, hogy a beruházások zöme a föld alá került kiépítésre, de a lakosság számára és a környezetünk megóvása érdekében nagyon fontos és a régóta várt, közel 50km-es csatornaszakasz került lefektetésre. E mellett voltak látványos és impozáns beruházások is. Például a Szakiskola megújult épülete, vagy a játszótér, parkírozók és lehetne sorolni a számítógépeket, irodatechnikai gépeket, amelyek sok sok ember mindennapos munkáját és szabadidejét szépítik meg. A kistérségi feladatellátásban jó kapcsolat alakult ki az együttmőködési területeken belül a mikrotérségi településekkel, a szakmai és gazdálkodási teendık letisztázódtak, a megállapodásokat mindenki betartja. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a Nádudvar Város Önkormányzat 2006.évi gazdálkodásáról szóló beszámolót megvitatást követıen szíveskedjen elfogadni. Nádudvar, április 17. Beke Imre polgármester 14

15 Nádudvar város önkormányzatának 2006.évi konszolidált mérlege BEVÉTELEK 1. melléklet adatok ezer Ft-ban Sorszám Bevételi jogcímek eredeti elıirányzat évi módosított elıirányzat éves teljesítés Teljesítés %-a I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK ,7 1. Intézményi mőködési bevételek , Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel , Egyéb sajátos bevétel , Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések Kamat bevételek Mőködési célú pénzeszközátvétel államházt.kívülrıl Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei , Helyi adók , Átengedett központi adók , Mezııri járulékok, pótlékok, bírságok , Talajterhelési díj ,4 II. TÁMOGATÁSOK, TÁM.ÉRTÉKŐ BEVÉTELEK ,4 1. Normatív állami hozzájárulás Központosított elıirányzatok Kiegészítı támogatások, ÖNHIKI Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások ,4 6. Egyéb központi támogatások Támogatásértékő mők.célú pénze.átvétel állh.belülr Támogatásértékő felh.célú pénze.átvétel állh.belülrıl III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKEJELLEGŐ BEVÉTELEK ,1 1. Tárgyi eszköz értékesítés ,1 2. Önk. sajátos felhalmozási és tıkebevételei Lakóingatlan bérbeadásából származó bevételek , Egyéb önk. vagyon bérbeadásából származó bev ,5 3. Felhalmozási célú pénze.átvétel államházt.kívülrıl ,4 IV. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSE ,5 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ,5 2. Értékpapírok értékesítésébıl származó bevételek V. HIÁNY ,7 1. Felhalmozási célú hiány ,3 2. Mőködési célú hiány ,3 VI. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ,1 1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Alap-és vállalkozási tev. közötti elszámolások VII. KIEGYENLÍTİ, FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTELEK MŐKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,9 FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,3 BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

16 Sorszám Kiadási jogcímek évi eredeti elıirányzat évi módosított elıirányzat éves teljesítés Teljesítés %-a I. MŐKÖDÉSI KIADÁSOK ,2 1. Önkormányzat összesített kiadása ,2 1.1 Személyi juttatások , Munkaadókat terhelı járulékok , Dologi és egyéb folyó kiadások , Társadalmi és szociálpolitikai juttatások , Speciális célú támogatások , Támogatásértékő mőködési kiadás , Létszámkeret (fı) ,1 Ebbıl: 2. Polgármesteri Hivatal mőködési kiadásai Személyi juttatások , Munkaadókat terhelı járulékok , Dologi és egyéb folyó kiadások , Speciális célú támogatások , Polgármesteri Hivatal múzeumi, kult., szoc., sport feladatok kiadásai , Polgármesteri Hivatal gazdasági feladatok kiadásai , Létszámkeret ,3 II. TESTÜLETI HATÁSKÖRŐ KÖZPONTOSÍTOTT FELADATOK Általános tartalék Mőködési célú céltartalék ebbıl kötelezı államháztartási tartalék III. ÖNKORMÁNYZATI FELHALMOZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK Beruházási kiadások ,3 2. Felújítási kiadások ,4 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 3. kívülre ,7 4. Felhalmozási célú hitelnyújtás Felhalmozási céltartalék IV. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI ,2 1. Mőködési célú hitel visszafizetése Felhalmozási célú hitel visszafizetése V. KIEGYENLÍTİ,FÜGGİ, ÁTFUTÓ KIADÁS MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN: ,8 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN: ,3 KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,5

17 S.sz. E S Z K Ö Z Ö K Elızı évi költségvetési beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai 1. l. Immateriális javak ll. Tárgyi eszközök lll. Befektett pénzügyi eszközök lv.üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök A) BEFEKTETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN l. Készletek ll. Követelések lll. Értékpapírok IV.Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN F O R R Á S O K Induló tıke Tıkeváltozások D) SAJÁT TİKE ÖSSZESEN l. Költségvetési tartalékok ll. Vállalkozási tartalékok E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN l. Hosszú lejáratú kötelezettségek ll. Rövid lejáratú kötelezettségek lll. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Hévízgyörk Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r é t ı l E L İ T E R J E S Z T É S HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Az elıterjesztés a 2011. évi zárszámadási rendelet-tervezethez

Részletesebben

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Ügyiratszám: 351/2007. Elıadó: Árva Béláné Elıterjesztést látta: Elıterjesztést vitató bizottságok: valamennyi bizottság Mórahalom város Képviselıtestületének Helyben Tisztelt Képviselıtestület! M ó r

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 110. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének./2009. (.) rendelete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 7./2011 (IV.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

Bevételek alakulása. 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség

Bevételek alakulása. 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. április 24-i ülése III. napirendi pontjához Az önkormányzat 2007. évi zárszámadása Elıadó:

Részletesebben

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról /2006. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról Nádudvar, 2006. április 2 Tisztelt Képviselı-testület! A helyi önkormányzatoktól szóló módosított 1990.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl Salgótarján, 2008. november 11. Elıterjesztı: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1218/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-ei ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Elıterjesztı: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 34864/2011. Tárgy: Beszámoló 2010.költségvetés végrehajtásáról és a belsı ellenırzési tevékenységrıl Melléklet: elıterjesztés melléklete

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának./2009.( ) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló

Részletesebben

2014. El. XV. A. 1/8. Hiv.szám:2014.OBH.XXXIII.C.7. Tisztelt Fıosztályvezetı-helyettes Asszony!

2014. El. XV. A. 1/8. Hiv.szám:2014.OBH.XXXIII.C.7. Tisztelt Fıosztályvezetı-helyettes Asszony! ELNÖKE 8000 Székesfehérvár, Dózsa Gy. út 1. t. 06 22 330-577 f. 06 22 330-577 e. birosag@szekesfehervarit.birosag.hu http://szekesfehervaritorvenyszek.birosag.hu 2014. El. XV. A. 1/8. Hiv.szám:2014.OBH.XXXIII.C.7.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2010. évi zárszámadására Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14.

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14. Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Bizalom Nyugdíjpénztár Budapest, 2009. március 14. 2 Bevezetı A Bizalom Önkéntes Kölcsönös Kiegészítı Nyugdíjpénztár az 1994. május 16-i alakuló közgyőlésén

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Hévízgyörk Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r é t ı l E L İ T E R J E S Z T É S HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Az elıterjesztés a 2012. évi zárszámadási rendelet-tervezethez

Részletesebben

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján)

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktızsde számára 2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester. Iktatószám: 3359-16/2009.

Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester. Iktatószám: 3359-16/2009. Elıterjesztı: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 3359-16/2009. Tárgy: A Szegedi Sport és Fürdık Kft. és a Szegedi Sportlétesítmény Beruházó Kft. egyesülése kapcsán elkészített vagyonmérleg-,vagyonleltár

Részletesebben

Elıadó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képviselı-testület!

Elıadó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képviselı-testület! - 1 - A 2011. augusztus 31-ei képviselı-testületi ülés II. számú napirendi pontja: Tájékoztató a Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének elsı félévi végrehajtásáról. Elıadó: Ribányi József polgármester

Részletesebben

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT.

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Continental Danubia Kft. Bejegyzett Könyvvizsgáló Társaság MKVK Tagsági Ig.szám: 001262 Független Könyvvizsgálói Jelentés A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Készült: Pécsett, 2007. március 19-én A könyvvizsgálói

Részletesebben

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója 2013. november Alapadatok a Társaságról A Társaság cégneve: VISONKA Takarmánykeverı Szolgáltató

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. a Képviselıtestület 2008. szeptemberi ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2008. I. félévi gazdálkodásáról

E L İ T E R J E S Z T É S. a Képviselıtestület 2008. szeptemberi ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2008. I. félévi gazdálkodásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 91. 8500 PÁPA, Fİ U. 12. Tel: (89) 324-585 Fax: (89) 515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselıtestület 2008. szeptemberi ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról

TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 271 MELLÉKLET : - db TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt feladatai ellátásának

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 6/2010.(IV.30.) Alap

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet A 2009. évi költségvetés I. félévi teljesüléséről szóló tájékoztató...2

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képvisel -testülete

Részletesebben

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 212-3/2011. 1. E LŐTERJESZTÉS a Bizottságokhoz Földes Nagyközség

Részletesebben

Ásotthalom Község Polgármesterétől 5/2010.

Ásotthalom Község Polgármesterétől 5/2010. Ásotthalom Község Polgármesterétől 5/2010. Témafelelős: Pipicz Anita Véleményező Bizottság: minden bizottság Ikt.szám: 21 /2010. Tárgy: Az Önkormányzat 2009. évi zárszámadása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 297/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Részletesebben

2008. I. félévi beszámoló

2008. I. félévi beszámoló 2008. I. félévi beszámoló 2 Statisztikai számjel: 13980335-6810-114-18 Cégjegyzék szám: 18-10-100680 Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2008. június 30. MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) Adatok eft-ban

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2008. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2008. évi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei évi gazdálkodásáról A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv., az államháztartásról szóló módosított

Részletesebben

I. FEJEZET. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

I. FEJEZET. Az önkormányzat bevételei és kiadásai Tolna Város Önkormányzatának /2009. (II.13.) Ör. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl, végrehajtásának rendjérıl Tolna Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi. 2012. évi beszámolójához. Nonprofit Kft. Székhelye: 7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41.

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi. 2012. évi beszámolójához. Nonprofit Kft. Székhelye: 7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. 2012. évi beszámolójához 1. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA A vállalkozás elnevezése: Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft.

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL Békés Város Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz.

Részletesebben

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása Az elmúlt évek válsághatásai a társas vállalkozásokhoz képest súlyosabban érintették az egyéni vállalkozásokat, mivel azok az egyre

Részletesebben

Elıterjesztés és általános indoklás az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 3/2010. (III. 03.) sz. önkormányzati rendelethez

Elıterjesztés és általános indoklás az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 3/2010. (III. 03.) sz. önkormányzati rendelethez Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés és általános indoklás az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 3/2010. (III. 03.) sz. önkormányzati rendelethez A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérıl

Részletesebben

ZÁRSZÁMADÁS 2006 INDOKLÁS. (Elıterjesztés Hajdúszoboszló Város 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról)

ZÁRSZÁMADÁS 2006 INDOKLÁS. (Elıterjesztés Hajdúszoboszló Város 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról) ZÁRSZÁMADÁS 2006 INDOKLÁS (Elıterjesztés Hajdúszoboszló Város 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról) Hajdúszoboszló Város Képviselı-testülete a 6/2006 /II.23/ számú rendeletével fogadta el a város

Részletesebben

Beszámoló és indoklás az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról

Beszámoló és indoklás az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról Kisköre Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. április 27-i ülésére Beszámoló és indoklás az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról A 2008 évi gazdálkodás tapasztalatairól az alábbiakban adunk

Részletesebben

ZÁRSZÁMADÁS 2004 INDOKLÁS. (Elıterjesztés Hajdúszoboszló Város 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról)

ZÁRSZÁMADÁS 2004 INDOKLÁS. (Elıterjesztés Hajdúszoboszló Város 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról) ZÁRSZÁMADÁS 2004 INDOKLÁS (Elıterjesztés Hajdúszoboszló Város 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról) Hajdúszoboszló Város Képviselı-testülete a 4/2004. (II.26.) Ör. számú rendeletében elfogadta a

Részletesebben

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése Tájékoztatásunk a Számviteli Törvény 10. (2) bekezdésével összhangban a nemzetközi számviteli (IFRS) standardoknak megfelelı szabályok

Részletesebben

össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757

össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757 össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757 Összesített beszámolóból: BEVÉTELI OLDAL Saját bevételek 835 669 102 435 733 234 Ellátmány 256 864 256 864 Támogatások 198 874 0 198

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Polgármesterétıl

Pécel Város Önkormányzat Polgármesterétıl Pécel Város Önkormányzat Polgármesterétıl 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 WEB: www.pecel-hivatal.hu E-mail: polgarmester@pecel.hu Sz/880/7/2010 ELİTERJESZTÉS Pécel

Részletesebben

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza.

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/29.(IV.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 28. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított Államháztartásról

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS - 2011.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS - 2011. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS - 2011. I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ EGYSZERŐSÍTETT MÉRLEG 2011. ÉV S.sz. Megnevezés 2010. év ezer Ft 2011. év ezer Ft 1. A. Befektetett eszközök 2.976 2.865 2. I. Immateriális javak

Részletesebben

BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT.

BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT. BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT. 1108 Budapest, Kozma u. 13. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2010. évi gazdálkodásról Budapest, 2011. március 25. Bódis Sándor ügyvezetı igazgató Kiegészítı melléklet

Részletesebben

Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól. 2008. év

Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól. 2008. év Tisztelt Közgyőlés! Az önkormányzat 100%-os tulajdonú gazdasági társasági elkészítették a évi üzleti üket, melyeket jelen elıterjesztés keretében, gazdasági társaságonként az alábbiakban foglalunk össze:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 1. Napirend Beszámoló a 2013. I. félévi gazdálkodásról 1. Napirend BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Társulási Tanács!! A Tolmács-Bánk Óvoda önállóan

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2007. január 24. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2005/2006.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 28-i soros ülésére. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadása

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 28-i soros ülésére. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadása Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı u. 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 41-.../2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. NOVEMBER 22-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

05. 09. 2012.évi kereset kompenzáció 1 413 Kereset kompenzáció járulékai 382 Temetési segély 50 Pénzmaradvány elszámolás 716 311 579

05. 09. 2012.évi kereset kompenzáció 1 413 Kereset kompenzáció járulékai 382 Temetési segély 50 Pénzmaradvány elszámolás 716 311 579 1.sz. melléklet elıirányzatmódosítások 2012. Az alábbi jogcímeken módosítottuk éves költségvetésünk fı összegeit: e Ft-ban Eredeti ei / Módosítások leírása + - Módosiított ei. Jóváhagyott eredeti elıirányzat

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselı-testületnek - a költségvetés háromnegyed éves végrehajtásáról Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 79-9/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2006. évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Egyszerű többség Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának háromnegyedéves

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához ------------------------------------------------------ az Igazgatótanács elnöke Budapest,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. Általános rész I/1. A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: Primor Audit Könyvelı és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelısségő Társaság

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadása (szöveges beszámoló) I. Az önkormányzati feladat általános értékelése

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadása (szöveges beszámoló) I. Az önkormányzati feladat általános értékelése I. Az önkormányzati feladat általános értékelése A kötelezően ellátandó feladatait az Önkormányzat 2011. évben is az előző évekhez hasonlóan az egyre szűkölő forrás lehetőségek kiaknázása révén a minimális

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása (4. sz. függelék)

- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása (4. sz. függelék) TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat 2008. III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához Tájékoztató az önkormányzat 2008. III. negyedéves gazdálkodásáról Bevételek (1. számú melléklet) Működési

Részletesebben

Alapítvány a Szívbetegekért a Szívinfarktus Megelızésére 2007. évi közhasznúsági beszámolója. Székhelye: 6000 Kecskemét, Nyíri út 38.

Alapítvány a Szívbetegekért a Szívinfarktus Megelızésére 2007. évi közhasznúsági beszámolója. Székhelye: 6000 Kecskemét, Nyíri út 38. Alapítvány a Szívbetegekért a Szívinfarktus Megelızésére 2007. évi közhasznúsági beszámolója Székhelye: 6000 Kecskemét, Nyíri út 38. Kecskemét, 2008. május 30. Záradék: A közhasznúsági jelentést a kuratórium

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdés

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS HIVATALOS LAPJA 3. szám Kecskemét, 2011. május 31. TARTALOMJEGYZÉK I. SZEMÉLYI RÉSZ: 73/2011. (V. 27.) Kgy. A Megyei kitüntetı díjakra

Részletesebben

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu A 2006.02.10-én elfogadott SZÁMLAREND Módosításának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 74/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapításáról Fejér Megye Közgyőlése

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a költségvetés teljesítéséről Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó TARTALO M M UTAT Ó 1. Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről. 2. A fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló rendelet

Részletesebben

Szörfi István Jegyzı

Szörfi István Jegyzı Elıterjesztés Tárgy: 2011. évi költségvetési koncepció. Elıterjesztı: Szörfi István, jegyzı Tisztelt Képviselık! A 2011. évi költségvetési koncepció az elızı évek bevált gyakorlatának megfelelıen szöveges

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr!

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr! Ülésnap Napirend Felszólaló Az Állami Számvevőszék elnökének expozéja - A Magyar Köztársaság 2011. 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslatról és a Domokos László szeptember 20.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága /PÜB/ / 2010. február 01-jén (hétfın) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésérıl 1 Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE 2 2 A BEVÉTELEK ÉRTÉKELÉSE 2. 2.1 OEP bevételek alakulásának részletes ismertetése 3

TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE 2 2 A BEVÉTELEK ÉRTÉKELÉSE 2. 2.1 OEP bevételek alakulásának részletes ismertetése 3 TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE 2 2 A BEVÉTELEK ÉRTÉKELÉSE 2 2.1 OEP bevételek alakulásának részletes ismertetése 3 2.2 Egyéb támogatás, támogatásértékű bevételek: 6 3 A

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 74. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 74. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 74. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. május 17-i ülésére Tárgy: I./ Pápa Város

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról. - Tájékoztató az önkormányzat 2010. III. negyedéves

TARTALOMJEGYZÉK. az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról. - Tájékoztató az önkormányzat 2010. III. negyedéves TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához Tájékoztató az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról Bevételek (1. számú melléklet) Mködési

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete Főszerpaprika KutatóFejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2010. év I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. Társaság bemutatása Alapító:

Részletesebben

Jelentés a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl Budapest, Hegyvidék 2010. augusztus 31.

Jelentés a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl Budapest, Hegyvidék 2010. augusztus 31. Jelentés a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl Budapest, Hegyvidék 2010. augusztus 31. Pokorni Zoltán polgármester Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Kiegészítı melléklet

Kiegészítı melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23987522-2-09 Debreceni Törvényszék Cégbírósága 09-09-023360 MIS-TEAM ÉPKER KFT 4254 Nyíradony, KÖLCSEY FERENC UTCA 35 2013 Fordulónap: Beszámolási idıszak: 2013.

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E Iktatószám: I-57/2007. E L İ T E R J E S Z T É S Érd Megyei Jogú Város Közgyőlése 2007. március 1.-ei ülésére Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város

Részletesebben

Biatorbágy Város Képviselő-testületének 5/2010. (04.30.)Ör.sz. rendelete

Biatorbágy Város Képviselő-testületének 5/2010. (04.30.)Ör.sz. rendelete Biatorbágy Város Képviselő-testületének 5/2010. (04.30.)Ör.sz. rendelete Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Biatorbágy Város Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Iktatószám: SZ/120/14/2010. Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Pécel Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl

Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl Dusnok Község Önkormányzat képviselı-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés A Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft tulajdonosainak Elvégeztem a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát,

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

JAVASLAT Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására

JAVASLAT Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására JAVASLAT Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására Tisztelt Közgyűlés! Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdasági pozíciója

Részletesebben

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269.

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. 2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 80/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 81/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 82/2011.

Részletesebben

Az év során az átmenetileg szabad pénzeszközeinket rövid lejáratú bankbetétekben helyeztük el.

Az év során az átmenetileg szabad pénzeszközeinket rövid lejáratú bankbetétekben helyeztük el. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest i ivaros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése lqlgijb\k.\jlo\o. i TíílvTi Tárgy: Tájékoztató a Budapest Főváros

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Békés Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl és a 2009. évi költségvetésrıl szóló 4/2009.(II.13.) KT. rendelet módosítása Elıkészítette: Tárnok

Részletesebben

Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás)

Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás) Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás) 1. Feladatellátás A helyi önkormányzatok által a 2011. évben ellátandó feladatok

Részletesebben

Költségvetési beszámoló / 2009. év /

Költségvetési beszámoló / 2009. év / Költségvetési beszámoló / 2009. év / Nagyecsed Város Önkormányzata a 2009. évi költségvetését a 2/2009. (II.13.) Ör. rendeletében fogadta el. 2009. év során nyolc alkalommal módosítottuk a költségvetésünket

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Véleményezı bizottság: Gazdálkodási Osztály Valamennyi

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ TESTÜLETÉNEK T Á J É K O Z T A T Ó SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSÁNAK

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 2011 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék A 2011. évi gazdálkodásról szóló beszámoló általános

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 31. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésrıl

Részletesebben