I. FEJEZET. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. FEJEZET. Az önkormányzat bevételei és kiadásai"

Átírás

1 Tolna Város Önkormányzatának /2009. (II.13.) Ör. rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl, végrehajtásának rendjérıl Tolna Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv a.) és d.) pontjában rögzített hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen, tekintettel a Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló évi CII. törvényben foglaltakara Tolna Város Önkormányzata évi költségvetésérıl az önkormányzat és intézményei gazdálkodási szabályairól az alábbi rendeletet (továbbiakban: Rendelet) alkotja: Tolna Város Önkormányzata évi I. FEJEZET Az önkormányzat bevételei és kiadásai 1.. a./ bevételi fıösszegét eft-ban b./ kiadási fıösszegét eft-ban c./ költségvetési bevételek összegét eft-ban d./ költségvetési kiadások összegét eft-ban e./ költségvetési hiány összegét 0 eft-ban f./ finanszírozási bevételek összegét 0 eft-ban - ebbıl mőködési hitelfelvétel összegét 0 eft-ban felhalmozási célú hitelfelvétel összegét 0 eft-ban g./ finanszírozási kiadások összegét 0 eft-ban - ebbıl mőködési hitel visszafizetés összegét 0 eft-ban felhalmozási célú hitel visszafizetés összegét 0 eft-ban állapítja meg. 2.. (1) A Képviselı-testület az önkormányzat évi összevont pénzügyi mérlegét bevételi forrásonként és kiadási jogcímenként az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint határozza meg. (2) A mőködési, felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerően az 1/a. sz., a felhalmozási bevételek részletezését az 1/b. sz. melléklet tartalmazza. (3) A Képviselı-testület az 1.. a./, b./ pontjában megállapított bevételi és kiadási fıöszszegek, címek, alcímek (önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervek) elıirányzatcsoportok, kiemelt elıirányzatok szerinti részletezését a 2/1., 2/2., 2/3., 2/4.,,2/7. mellékletekben foglaltaknak megfelelıen hagyták jóvá. (4) A Cigány és Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetését a 2/5. és a 2/6. sz. mellékletek tartalmazzák. A Német Kisebbségi Önkormányzat /2009. (II...) határozata, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat./2009. (II.) határozatának megfelelıen.

2 2 (5) A Képviselı-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplı felhalmozási kiadások célonkénti, a felújítási kiadások feladatonkénti részletezését a 3. sz. melléklet szerint határozza meg. (6) A Polgármesteri Hivatal belsı gazdálkodás alcím kiadásainak feladatonkénti megoszlását a rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza. (7) Az Önkormányzat évi költségvetésének a) általános tartaléka eft a/ mőködési céltartaléka eft b) felhalmozási céltartaléka eft c/ államháztartási céltartaléka 0 eft (8) A Képviselı-testület az önkormányzat intézményeinél, a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatható létszámkeretet az 5. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 3.. (1) Az önkormányzat által felvett hitelállomány és kötvénykibocsátását a 6. sz melléklet tartalmazza. (2) A Képviselı-testület a több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) elıirányzatait éves bontásban a 7. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a késıbbi évek elıirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés jóváhagyásakor állapítja meg. (3) A Képviselı-testület a évet követı két év bevételeit és kiadásait a gazdasági elırejelzések ismeretében 8. sz. melléklet szerint elfogadja. (4) A Képviselı-testület az önkormányzat évi elıirányzat-felhasználási tervét a 9. sz. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. (5) A Képviselı-testület az önkormányzat évi tervezett közvetett támogatásait a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) A Képviselı-testület az önkormányzat által nyújtandó évi szociális ellátások részletezését a 11. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (7)A képviselı-testület a költségvetés címrendjét a 12 sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 4.. (1) Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv (3) bekezdése alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg. (2) Alcímet alkotnak az Wosinsky Mór Oktatási Intézmény, Polgármesteri Hivatalon belül a Hivatal belsı gazdálkodása, a Családsegítı Központ, a Bezerédj Pál Szabadidıközpont és Könyvtár, Német Kissebségi Önkormányzat és a Cigány Kissebségi Önkormányzat.

3 3 II. FEJEZET Az elıirányzatok felhasználásának szabályai 5.. (1) Az önkormányzat hivatalánál az év közben az e rendeletben jóváhagyott elıirányzatot meghaladóan képzıdı bevétel a (2) bekezdésben foglaltak kivételével az általános tartalékot növeli. (2) A mőködési célú állami támogatás évközi emelésébıl származó többletforrásból céltartalékot, a felhalmozási célú állami támogatásból egyéb céljellegő forrásból származó nem tervezett bevételbıl a céljának megfelelı felhalmozási elıirányzatot, az egyéb, nem céljellegő, a tervezettet meghaladóan képzıdı felhalmozási célú bevételbıl felhalmozási célú céltartalékot kell képezni. (3) Az önkormányzat intézményei a jóváhagyott bevételi elıirányzataikon felül képzıdött többletbevételeiket figyelemmel az államháztartás mőködési rendjérıl szóló, 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 51.. (1)-(3) bekezdésében foglaltakra saját hatáskörben jogosultak felhasználni. (4) Az elızı évi pénzmaradvány az elızı évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggı kiadások kivételével a Képviselı-testület jóváhagyását követıen használható fel. (5) A Képviselı-testület a források növelése érdekében elrendeli az értékesítésre kijelölt ingatlanok, esetleg egyéb vagyonrészek értékesítéséhez szükséges intézkedések megtételét, a pályázati lehetıségek felkutatását és igénybevételét. (6) Az önkormányzat a helyi adókról szóló 16/1992. (XII.21.) Ör. rendelete alapján tervezett magánszemélyek kommunális adójából származó bevétel 100,0 %-át felhalmozási célú bevételként veszi figyelembe. (7) Az önkormányzat a Kv.tv. 8. számú mellékletében foglalt feladatok finanszírozása céljából normatív, kötött felhasználású támogatásokban részesül. (8) A normatív kötött felhasználású támogatások felhasználási szabályait a Kv. tv. 8. számú melléklete részletezi, illetve az abban megjelölt további jogszabályok határozzák meg. A támogatásra jogosult, illetve támogatásban részesült intézmény köteles a felhasználásról analitikus nyilvántartást vezetni, illetve a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen a mutatókról és a tényleges felhasználásról elszámolni, év közben a mutatók tervezettıl eltérı alakulása esetén a jogszabályi elıírások betartásával, a megjelölt határidı elıtt legalább 15 nappal a tévesen igényelt támogatásról lemondani. A lemondást Tolna Város Polgármesteri Hivatalához (továbbiakban hivatal) kell megküldeni. (9) A pedagógusok szakkönyvvásárlási támogatását, a diáksport, a kulturális, sport- és szabadidı tevékenység, valamint a tanulók tankönyvtámogatását, az ingyenes tankönyvellátás támogatását, a Wosinsky Mór Oktatási Intézmény költségvetési elıirányzata tartalmazza. (10) A pedagógusok szakkönyvvásárlási támogatása 2009-ben ,- Ft/fı/év. A támogatást a jogosultak részére a Kormány által meghatározott feltételek szerint kell biztosíta-

4 4 ni. Az intézményt a támogatás kifizetésérıl a felügyeleti szerv felé elszámolási kötelezettség nem terheli. 6.. (1) A Képviselıtestület az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv (3) bekezdésében foglaltak alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy a évre jóváhagyott mőködési tartalék terhére eft összeghatárig bármely céllal, további eft. öszszeghatárig önkormányzati és intézményi feladatok végrehajtása céljából kötelezettséget vállaljon, illetve a felhasználásáról rendelkezzen. Ha a eft. polgármester a keret felhasználása során magánszemélynek, civilszervezetnek, önszervezıdı közösségnek támogatást nyújt, a döntést követıen megállapodást kell kötni a támogatás felhasználásának és elszámolásának feltételérıl. A támogatás kiutalására csak a megállapodás aláírását követıen kerülhet sor. (2) A polgármester a mőködési céltartalék átruházott hatáskörben történı felhasználásáról a költségvetési rendelet módosításának részeként, legkésıbb azonban a zárszámadás keretében köteles elszámolni. (3) A Képviselıtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv (2) bek. alapján a 2/2. sz. melléklet, Polgármesteri Hivatal belsı gazdálkodása alcím és elıirányzat csoporton jóváhagyott elıirányzatok között indokolt esetben átcsoportosítást hajtson végre. (4) A Képviselıtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv (2) bek. alapján, hogy az évközi többletigények, valamint az elmaradott bevételek pótlására elkülönítetten jóváhagyott eft általános tartalék terhére az intézmények mőködıképességének fenntartása érdekében a jóváhagyott intézményi költségvetési támogatási elıirányzaton felül támogatás kiutalásáról rendelkezzen. 7.. (1) A Képviselı-testület felhatalmazza a Humán Bizottságot, hogy a 2/2. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal kiadási cím belsı gazdálkodás alcímén elıirányzott szakfeladaton a Mőködési céltartalékokban lévı gyermektáborozás és az önszervezıdı közösségek támogatása felhasználásáról a (4)-(5) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével rendelkezzen. (2) A Képviselı-testület felhatalmazza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot, hogy a Polgármesteri Hivatal kiadási cím belsı gazdálkodás alcím 21 elıirányzat-csoport, 3 kiemelt elıirányzat dologi kiadások között szereplı szakfeladaton lévı út- és járda fenntartás, üzemeltetés felhasználásáról a (4) (5) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével rendelkezzen. (3) A bizottság az átruházott hatáskört tovább nem ruházhatja, a támogatás konkrét címzettjérıl a bizottság köteles dönteni. (4) Az elıirányzatok felhasználásáról a Képviselı-testületet legkésıbb a zárszámadás keretén belül tájékoztatni kell. (5) Alapítvány támogatásáról bármely költségvetési elıirányzat terhére is valósul meg, a Képviselı-testület rendelkezhet.

5 5 (6) A támogatásban részesült szervezettel városi fenntartású intézmény kivételével a bizottsági döntést követıen megállapodást kell kötni a támogatás felhasználásának és elszámolásának feltételérıl. A támogatás kiutalására csak a megállapodás aláírását követıen kerülhet sor. A gazdálkodás rendje 8.. (1) Az önkormányzat által fenntartott intézmények éves költségvetés alapján az alapító okiratukban foglaltaknak megfelelıen a vonatkozó jogszabályi elıírások szerint gazdálkodnak. (2) Az intézmények gazdálkodási jogkör szerinti besorolásuktól függetlenül önállóan gazdálkodnak a részükre jóváhagyott, illetve módosított személyi kiadási és létszám elıirányzatokkal. (3) Az önkormányzat által fenntartott, részben önállóan gazdálkodó intézmények az elıirányzat feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkeznek. (4) Az önkormányzat a részben önálló gazdálkodású Bezerédj Pál Sport és Szabadidıközpont és a Családsegítı Központ gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatalon keresztül látja el. (5) Az önkormányzat nevében kötelezettséget a (6)-(7) bek-ben foglaltak kivételével a Polgármester vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat, amelynek ellenjegyzésére a Jegyzı vagy az általa megbízott személy jogosult. (6) A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv (2) bek. b./ pontjában meghatározott munkáltatói jogok gyakorlásával összefüggésben a Jegyzı vállalhat kötelezettséget, melynek ellenjegyzésére a Polgármester vagy az általa megbízott személy jogosult. (7) A választási eljárásról szóló évi C. törvény 2. -ának hatálya alá tartozó választások helyi elıkészítésére, lebonyolítására felhasználandó pénzeszközök feletti kötelezettségvállalásra a jegyzı, a kötelezettségvállalás ellenjegyzésére az általa felhatalmazott személy jogosult. 9.. (1) Az önkormányzat követeléseirıl lemondani behajthatatlan követelések kivételével az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv (2) bekezdésében foglaltak, megalapozott indokok (adós anyagi helyzetének, körülményeinek mérlegelése, közérdek stb.) figyelembe vételével lehet. A követelés elengedését eft értékhatár alatt a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyetértésével a polgármester engedélyezi. A behajthatatlan követelés leírása nem minısül az elıbb említett követelésrıl történı lemondásnak. (2) A behajthatatlan követelések leírását az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 5. -ának 3. pontjában meghatározottak figyelembe vételével kell végrehajtani az éves költségvetési beszámoló elkészítése során. A vonatkozó számviteli elıírások szerint a behajthatatlan követelést a mérlegben nem lehet kimutatni, azt hitelezési veszteségként le kell írni.

6 6 (3) A behajthatatlan követelés intézményi hatáskörben törölhetı. A behajthatatlanság tényét és mértékét bizonyító dokumentumok, valamint a behajthatatlan követelés törlését elrendelı dokumentum másolatát a törlés elrendelését követı 30 napon belül tájékoztatás céljából meg kell küldeni Tolna Város jegyzıjének. (4) A Kv.tv. 9.. (2) bekezdésében meghatározott kis összegő követelésnek minısülı értékhatár évben 100 eft. Az Áht (4) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével az önkéntes teljesítésre történı felhíváson kívül a kis összegő követelést behajtásra elıírni nem kell (1) Az ellátottakról gondoskodó intézmények a normatív támogatás alapját képezı mutatószámokról, a évi CII. tv. 3. és 8. sz. mellékletében normatívánként megjelölt nyilvántartások folyamatos és naprakész vezetésével kötelesek gondoskodni. (2) A tanügyi alapokmányoknak mindazon adatokat tartalmazniuk kell, amelyek az elszámoláshoz szükségesek. (3) A kötött felhasználású normatív támogatások felhasználásáról az elszámolást lehetıvé tevı analitikus nyilvántartást kell vezetni. (4) Az intézmény vezetıje figyelemmel az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. 64. és 64/A. -aiban foglaltakra a Polgármesteri Hivatal külön felhívása nélkül is haladéktalanul köteles a hivatalt írásban tájékoztatni a normatív, és kötött felhasználású normatív támogatás alapját képezı mutatószámok tervezettıl eltérı alakulása esetén. A naprakész információkat az analitikus nyilvántartások folyamatos vezetésével kell biztosítani. A változás bejelentésének elmulasztásából adódó igénybevételi kamat a mulasztó intézményt terheli (1) Az önkormányzat intézményeinél a évi pénzmaradvány megállapításakor a módosított 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 65. és 66. -aiban foglaltak szerint kell eljárni. (2) A pénzmaradványból az intézményt nem illeti meg: - a módosított 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 66.. (6) bek. a./, b./, c./, d./, e./ f./ pontja szerinti összeg, - a költségvetési elıirányzatok jóváhagyásakor alapul vett, az évközi határidın belül érkezett lemondással korrigált, tervezett ellátotti, tanuló és foglalkoztatott létszám és a tényleges ellátotti és foglalkoztatott létszám átlaglétszám különbözete figyelembe vételével számított összeg, amennyiben a teljesítés elmarad a tervezett létszámtól. Ebben az esetben a létszámkülönbözet és a költségvetési törvényben rögzített egy ellátottra jutó normatív hozzájárulás teljes összegének alapul vételével meghatározott összeget kell feladat-elmaradásból származó maradványként kezelni, - a normatív elszámolású kötött felhasználású támogatás évközi határidın belüli lemondásokkal korrigált, tervezett és ténylegesen elszámolható teljesítéskülönbözete, - az igényelt állami támogatás alapját képezı mutatószámok tervezettıl elmaradó teljesítése miatt elıírt évközi lemondások elmulasztásából adódó igénybevételi kamat teljes összege,

7 7 - a képviselı-testület által év közben biztosított kötelezettség vállalással nem terhelt támogatások maradványa (1) A Képviselıtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy - a címzett és egyéb állami támogatással megvalósuló beruházások finanszírozása érdekében finanszírozási szerzıdést kössön a Magyar Államkincstárral, - a pályázati kiírásokban foglalt nyilatkozatokat megtegye, illetve aláírja, - az illetmények számfejtésével összefüggı feladatok teljesítésérıl megállapodást kössön a Magyar Államkincstárral az illetményeket terhelı levonások teljesítése érdekében forgótıke átadást engedélyezzen, - az illetmények bankszámlára történı utalásáról megállapodást kössön a Raiffeisen Bank Zrt-vel. (2) A Képviselıtestület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitelek tıke- és kamatterheit költségvetésében a felhalmozási kiadásokat megelızıen biztosítja (1) Mőködési és fejlesztési hitel felvételérıl a likvid hitelek kivételével - a Képviselıtestület dönt. (2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötésérıl, letétbe történı elhelyezésérıl, éven belüli lejáratú, államilag garantált értékpapír vásárlásáról a Jegyzı ellenjegyzésével a Polgármester dönt, melyrıl a következı képviselı-testületi ülésen beszámol. (3) Az önkormányzat számlavezetı intézete a Raiffeisen Bank Zrt (1) Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének felügyelete alá tartozó költségvetési szervek vezetıi az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv ában foglalt kötelezettségüknek megfelelıen az egyéb hatályos jogszabályi rendelkezéseken túlmenıen az éves beszámoló elkészítésével egyidejőleg kötelesek értékelni a folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzési rendszer mőködését. Az értékelést az éves beszámolóra vonatkozó határidı betartásával meg kell küldeni a felügyeleti szervnek. A beszámolás során eleget kell tenni az Ámr (2) bekezdésében foglalt kötelezettségnek. (2) A folyamatba épített elızetes és utólagos vezetıi ellenırzési rendszer mőködése és kialakítása során az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv ában, valamint az államháztartás mőködési rendjérıl szóló módosított 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet XIII/A. fejezete 145/A, 145/B. és 145/C. -aiban foglalt rendelkezések betartásával kell eljárni. (3) Az önkormányzat fenntartásában mőködı költségvetési szervek év folyamán kötelesek vizsgálni, melyek azok az intézkedések, amelyek a költséghatékonyság javítása érdekében megtehetıek..

8 8 III. FEJEZET Létszám és bérgazdálkodás szabályai 15. (1) A közalkalmazottak garantált illetményét besorolásuktól függıen a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvényben (továbbiakban: Kjt.) foglaltakat alapul vételével kell meghatározni. (2) A Kjt. 1. számú mellékletében meghatározott illetménytábla szerinti alapillletménynél magasabb alapilletmény munkáltatói hatáskörben történı megállapítására a munkáltatói jog gyakorlásának döntése szerint legfeljebb az intézmény évi költségvetésében erre a célra rendelkezésre álló keret használható fel, annak intézményi volumene nem növelhetı. (3) A korábban megállapított pótlék mértékek (a pótlékalaphoz viszonyított %-os mértékek) jogszabályok eltérı rendelkezéséig változatlanok maradnak. (5) A Kjt ában foglalt illetménypótlék számítási alapja a Kv. tv ában foglaltaknak megfelelıen ,- Ft. (6) Jutalom tervezésére és évközi kifizetésére az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 356/2006. (XII.27) Korm. rendelettel módosított 217/1998. (XII.30) Korm. rendelet (továbbiakban Ámr.) (5) bek., 59.. (2) (6) és (7) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. (7) A Képviselı-testület év közben a felügyelete alá tartozó intézmények jóváhagyott elıirányzatot meghaladó bevételi többlete terhére az éves személyi juttatás és az azzal öszszefüggı munkaadókat terhelı járulék elıirányzatát az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 48.. (2)-(4) bekezdésében foglaltak betartásával emeli meg. Az intézmények saját hatáskörben a személyi kiadási elıirányzatukat csak a jóváhagyott pénzmaradvány terhére emelhetik meg. (8) A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv ának (11) bekezdésében meghatározott kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja évben 5.250,- Ft/fı/hó. A szükséges összeget a pedagógusok létszámára vetítve tartalmazza az intézmény költségvetése. (9) A évre vonatkozó január hónapban kifizetett egy havi illetménynek megfelelı összegő külön juttatás az intézmények tárgy évre jóváhagyott személyi kiadását terheli ben havonta kerül kifizetésre a kereset-kiegészítés összege (1) A köztisztviselık illetményére, egyéb juttatásaira a Polgármesteri Hivatal kiadási cím, belsı gazdálkodás alcím mőködési kiadások elıirányzat csoport kiadásainak betartása mellett a köztisztviselık jogállásáról szóló évi XXIII. tv-ben, Tolna Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselıinek díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 33/2003. (XII.16.) Ör. rendelet és a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatában foglaltak az irányadóak.

9 9 (2) Illetményemelésre évben az elımeneteli rendszerbıl adódóan, jegyzıi hatáskörben, illetve személyi illetmény megállapítása esetén kerülhet sor a jóváhagyott elıirányzat betartásával. (3) A Képviselı-testület a SZJA törvényben szereplı feltételek mellett tekintettel a Köztisztviselık jogállásáról szóló évi XXIII tv. 49/F (2) bek-ben elıírtakra január 1-tıl biztosítja az adómentesen kifizethetı étkezési hozzájárulást 6.000,- ill ,- Ft összegben (1) A Képviselıtestület intézményei, valamint az önkormányzati hivatal dolgozói részére 2009-ben lehetıvé teszi lakás építéséhez, vásárlásához, korszerősítéséhez munkáltatói támogatás folyósítását. (2) A (1) bek-ben megjelölt célra a kezeléssel kapcsolatban felmerülı költségekkel, és az áthúzódó kötelezettségekkel csökkentett, a törlesztı részletekbıl év során befolyó bevétel és a lakásépítés-vásárlás számla december 31-i egyenlege használható fel az érvényes eljárási szabályok szerint. (3) A támogatások odaítélése a bevételek beszedéséhez igazodó negyedéves ütemezésben történhet, külön szabályozás alapján. IV. FEJEZET Az intézmények finanszírozására, elıirányzataik módosítására és pénzmaradványuk megállapítására vonatkozó szabályok 18.. (1) A költségvetési szervek részére jóváhagyott elıirányzatok szerinti támogatást havi bontásban kell folyósítani. A finanszírozási tervet a költségvetési rendelet elfogadását követı 30 napon belül az intézményekkel együtt a jegyzı állítja összeg. (2) A megrendelések ütemezésénél, a kötelezettségvállalás megtételénél az intézmény vezetıje az önkormányzati forrásképzıdés idıbeli alakulását köteles figyelembe venni. (3) Az intézmény által igényelt havi támogatási keret a költségvetési rendeletben jóváhagyott költségvetési támogatási elıirányzat finanszírozásra fordítható éves összegének 1/12 részét, illetve idıarányos részét az idıarányosan számítható támogatás összegének 10 %-ával haladhatja meg. (4) Az I. félév végéig a mőködési célt szolgáló költségvetési támogatási elıirányzat éves összegének maximum 60 %-a használható fel. (5) A jóváhagyott intézményi kiadási elıirányzat nem léphetı túl, kivéve ha az államháztartás más alrendszerétıl, alapítványtól átvett és a saját tevékenységbıl származó, de nem tervezett többletbevételt ér el, valamint jóváhagyott pénzmaradvánnyal rendelkezik. (6) Az intézmények és a hivatal dologi elıirányzatában szereplı víz- és csatornadíj, főtésés energiaköltségek, valamint gyermek,- diák és szociális étkeztetés rezsihányada céljellegő elıirányzatnak tekintendık.

10 10 (7) Az intézmények az alaptevékenységükbıl származó az elıirányzatot meghaladó bevételükhöz kapcsolódó kiadásaik önkormányzati támogatással fedezett részét, kalkuláció alapján kötelesek saját dologi kiadásaik fedezetére felhasználni. Kalkuláció hiányában elért többletbevétel teljes egészében dologi kiadásokra fordítandó, fel nem használás esetén pénzmaradványként kell kezelni (1) Az intézmények kiadásainak finanszírozása a havi ütemterven belül elsıdlegesen az intézmény elszámolási számláján lévı saját bevételek terhére történik. (2) Az intézmény és a hivatal vezetıje köteles gondoskodni a kötelezettségvállalások naprakész, folyamatos nyilvántartásáról, a rendelkezésre álló elıirányzatok és a finanszírozási tervben rögzített felhasználási ütemterv összevethetı, folyamatos nyilvántartásáról, a tényleges teljesítés és az elıirányzatok alakulásának rendszeres figyelemmel kísérésérıl, ellenırzésérıl, a finanszírozási terv szükség szerinti módosításáról, a finanszírozási szabályok betartásáról (1) A kiemelt elıirányzatok közötti átcsoportosítást az intézmény kezdeményezése alapján e Rendelet módosítása keretében a Képviselı-testület hagyja jóvá. (2) A saját hatáskörben végrehajtott írásba foglalt és iktatott elıirányzat módosításról a jegyzıt az intézmény-vezetı a rendelkezés elkészítését követıen haladéktalanul köteles tájékoztatni. (3) A Képviselı-testületet az intézményi saját hatáskörben végrehajtott elıirányzat módosításról a módosított 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 53.. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen kell tájékoztatni. A Képviselı-testület az intézmények saját hatáskörben végrehajtott elıirányzat módosításai miatt költségvetési rendeletét évente legalább egyszer, de legkésıbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történı megküldésének külön jogszabályban meghatározott határnapjáig, december 31-i hatállyal módosítja (1) Költségvetési szerv a kezelésében, illetve használatában lévı a feladatai ellátásához feleslegessé váló tárgyi eszközöket ,- Ft nyilvántartási érték felett csak a polgármester engedélyével selejtezhet, illetve értékesíthet. (2) Az /1/ bekezdésben írt selejtezésbıl, illetve értékesítésbıl származó bevétel eltérı döntés hiányában ,- Ft-ig az intézményt, ,- Ft felett a fenntartót illeti meg. (3) Az intézményi pénzmaradvány elszámolását a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet aiban írtak szerint kell elvégezni. (4) Az intézmények pénzmaradványát a jegyzı vizsgálja felül és a polgármester elıterjesztésében a Képviselı-testület dönt annak felhasználásáról.

11 11 V. FEJEZET Vegyes és záró rendelkezések 22.. (1) Ha a költségvetési szerv az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv ában írt beszámolási és jelentési kötelezettségének nem tesz eleget, az intézmény finanszírozását a jegyzı felfüggeszti és az elmaradt támogatás folyósítását a költségvetési év hátralévı részében, havi egyenlı részletekben utaltatja át. (2) Az intézményekkel egyeztetett finanszírozási terv elıírásaitól, ha az önkormányzat likviditási helyzete ezt indokolja, a jegyzı az intézmény alapfeladata ellátásának veszélyeztetése nélkül eltérhet A lakásfenntartási támogatás egy négyzetméterre jutó elismert havi költsége évben 425,- Ft (1) Az önkormányzat költségvetését érintı elıterjesztés csak a megvalósítás forrását, áthúzódó kötelezettségvállalás esetén a következı év-(ek) kötelezettségeit is bemutató módon terjeszthetı elı. (2) Költségvetést érintı bármely elıterjesztés csak a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az /1/ bekezdésben írtak vizsgálatát is minısítı állásfoglalásával terjeszthetı elı. (3) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezését január 1. napjától kell alkalmazni. T o l n a, február 12. dr. Sümegi Zoltán polgármester Ezerné dr. Huber Éva jegyzı Záradék: Jelen rendelet február 13-én kihirdetésre került. T o l n a, február 13. Ezerné dr. Huber Éva jegyzı

Bevételek alakulása. 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség

Bevételek alakulása. 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. április 24-i ülése III. napirendi pontjához Az önkormányzat 2007. évi zárszámadása Elıadó:

Részletesebben

Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 31. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésrıl

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdés

Részletesebben

A rendelet hatálya. A költségvetés szerkezete

A rendelet hatálya. A költségvetés szerkezete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 10/2011. (III. 12.) önkormányzati rendelete a Város 2011. évi költségvetéséről (A 27/2011.(VI.27.), a 40/2011.(IX.27.) és a../2011.(xii ) módosító önkormányzati

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2011.(II.28.) önkormányzati rendelete a település 2011. évi költségvetésérıl

Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2011.(II.28.) önkormányzati rendelete a település 2011. évi költségvetésérıl Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2011.(II.28.) önkormányzati rendelete a település 2011. évi költségvetésérıl Az Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 2. szám 2007. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. március 1-jei ülése RENDELET

Részletesebben

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapításáról Fejér Megye Közgyőlése

Részletesebben

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Az önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

Közgyőlési határozatok

Közgyőlési határozatok Közgyőlési határozatok 2009 Az MNOÖ Közgyőlésének 1/2009 (02.14.) számú határozata: A Közgyőlés úgy dönt, hogy Pilisvörösvár Város Önkormányzatával a Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1 /2011. (I.27.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1 /2011. (I.27.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1 /2011. (I.27.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579 XXI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. JÚNIUS 3. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 41/2010. (II. 12.) sz. határozata A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzat

Letenye Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzat 2010. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság - 1 - Letenye Város Önkormányzat önállóan működő

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének. /2014. (.) rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének. /2014. (.) rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

II. Az aláírásbélyegzı használata

II. Az aláírásbélyegzı használata 7. számú melléklet Keszthely Város Önkormányzata Ügyrendje I. 1./ Keszthely Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) feladatai: (1) Az önkormányzat törvényben meghatározott kötelezıen elıirt, illetve

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzata. önkormányzatokra. a Képviselı-testület

Esztergom Város Önkormányzata. önkormányzatokra. a Képviselı-testület Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2011. (I.21.) önkormányzati rendelete a 2011. évi önkormányzati válságköltségvetésrıl és a válságköltségvetés végrehajtásának szabályairól Esztergom

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2007. február 22-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2007. február 22-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 756/2007. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2007.

Részletesebben

Kivonat Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. január 3-i ülése jegyzıkönyvébıl

Kivonat Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. január 3-i ülése jegyzıkönyvébıl 2008. január 3-i ülése könyvébıl 1/2008. (I. 3.) Kt. határozata KEOP pályázat benyújtásáról: 1. Tolna Város Önkormányzata Fadd Nagyközség és Bogyiszló Község Önkormányzataival együttmőködve, Tolna város

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának./2009.( ) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Javaslat a 2009. évi költségvetési rendelet módosítására A közgyőlés

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Részletesebben

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete Javaslat Bıcs Község Önkormányzatának a Zempléni Szakképzés-szervezési Társuláshoz történı csatlakozás elfogadására,

Részletesebben

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu A 2006.02.10-én elfogadott SZÁMLAREND Módosításának

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2010. évi zárszámadására Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére. Intézményi referens.

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére. Intézményi referens. 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kormányzati funkciók átvezetése az érintett okiratokon Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 7./2011 (IV.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hiányból:

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hiányból: NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3/2008. (II. 14) számú R E N D E L E T E Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről Nyírbátor Város Képviselőtestülete az államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 30-i rendkívüli n y í l t ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János polgármester,

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2008.(II.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2008.(II.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2008.(II.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl Csorvás Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Elıadó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képviselı-testület!

Elıadó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képviselı-testület! - 1 - A 2011. augusztus 31-ei képviselı-testületi ülés II. számú napirendi pontja: Tájékoztató a Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének elsı félévi végrehajtásáról. Elıadó: Ribányi József polgármester

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2007. (III. 12.) számú rendelete

Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2007. (III. 12.) számú rendelete Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2007. (III. 12.) számú rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről* Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 1522/2010. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Elıterjesztés és általános indoklás az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 3/2010. (III. 03.) sz. önkormányzati rendelethez

Elıterjesztés és általános indoklás az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 3/2010. (III. 03.) sz. önkormányzati rendelethez Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés és általános indoklás az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 3/2010. (III. 03.) sz. önkormányzati rendelethez A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérıl

Részletesebben

Általános rendelkezések 1. 2

Általános rendelkezések 1. 2 Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése 3/1996. (II.15.) Kgy. sz. rendelete a közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Döntés a Békéscsaba Kalandpark kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

1. sz. melléklet 1/a. sz. melléklet 1/b. sz. melléklet 1/c. sz. melléklet 1/d. sz. melléklet 2. sz. melléklet 2/a. sz. melléklet 2/b. sz.

1. sz. melléklet 1/a. sz. melléklet 1/b. sz. melléklet 1/c. sz. melléklet 1/d. sz. melléklet 2. sz. melléklet 2/a. sz. melléklet 2/b. sz. SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Készült: Szentes Város Önkormányzata Közgazdasági Osztályán 2010. január-február TARTALOMJJEGYZÉK SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE /2010.

Részletesebben

2010. évi ellenırzési jelentés

2010. évi ellenırzési jelentés 2010. évi ellenırzési jelentés A belsı ellenırzés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 121/B. (1) bekezdésében meghatározott tevékenység. A belsı ellenırzés a belsı

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E Iktatószám: I-57/2007. E L İ T E R J E S Z T É S Érd Megyei Jogú Város Közgyőlése 2007. március 1.-ei ülésére Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 20-án - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testületi ülésének

Részletesebben

1. A 2013. évi költségvetés előirányzatai

1. A 2013. évi költségvetés előirányzatai A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2013. (II. 15.) önkormányzati R E N D E L E T E a Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 1, 2, 3, 4, 5 A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Hatályos: 2012. október 1-tıl. Egységesítve:2012. szeptember 28. a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetben

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2011. május 26-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2011. május 26-i ülésére Tárgy: Tagok kilépése intézményfenntartó társulásból, gesztor önkormányzat közoktatási feladatátadása államháztartáson kívülre Elıkészítette: Sápi András oktatási referens Igazgatási Osztály Váczi Julianna

Részletesebben

Szörfi István Jegyzı

Szörfi István Jegyzı Elıterjesztés Tárgy: 2011. évi költségvetési koncepció. Elıterjesztı: Szörfi István, jegyzı Tisztelt Képviselık! A 2011. évi költségvetési koncepció az elızı évek bevált gyakorlatának megfelelıen szöveges

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról.

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 36-22/2007. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 2007. április 17. Tisztelt Képviselıtestület! A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e Nyírbátor Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről Nyírbátor Város Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozóterme (Balatonberény, Kossuth tér 1.)

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozóterme (Balatonberény, Kossuth tér 1.) BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről,

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére Szám: 02/114-14/2008. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELİTE RJE SZTÉ S a Veszprém Megyei

Részletesebben

A 2012.évi költségvetési módosított pénzmaradványt a 9. melléklet szerint. 2 498 132 EFt-tal. jóváhagyja, melybıl: 491 870 EFt-ban

A 2012.évi költségvetési módosított pénzmaradványt a 9. melléklet szerint. 2 498 132 EFt-tal. jóváhagyja, melybıl: 491 870 EFt-ban Pápa Város Önkormányzata Képviselıtestületének 11/2013.(V.9.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2012.évi költségvetése végrehajtásáról Pápa Város Önkormányzatának Képvieslıtestülete az államháztartásról

Részletesebben

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján)

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) amely létrejött egyrészrıl

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 110. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének./2009. (.) rendelete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269.

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. 2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 80/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 81/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 82/2011.

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének indokolása)

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének indokolása) Város Polgármestere 251 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 6 23 31-174/112, 113, 142 Fax: 6 23 31-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 19. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzata E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

I. A HIVATAL FELADATA

I. A HIVATAL FELADATA FELSİZSOLCA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK (TOVÁBBIAKBAN: HIVATAL) SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben a 80/2008. (VIII.19. Kth. számú határozattal) I. A HIVATAL FELADATA 1. A Hivatal

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 6/2015. (II. 23.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetésérıl

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 6/2015. (II. 23.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetésérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 6/2015. (II. 23.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetésérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT 2006 El. I. D. 17. ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT PÉCSI ÍTÉLİTÁBLA P É C S ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2004. január 1.-tıl 2 E L İ S Z Ó Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési

Részletesebben

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének 9/2007. (XI. 05.) rendelete Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam,

Részletesebben

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL (továbbiakban SZMSZ) Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.), 11/1996. (V.16.) és a 14/2000. (III.16.) önk. rendeletekkel)

(Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.), 11/1996. (V.16.) és a 14/2000. (III.16.) önk. rendeletekkel) Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének 32/1994.(VII.7.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl 1/ (Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.),

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 1656-2/2009. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetési

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 14/2000. (X.19.) rendelete a köztemetırıl és temetkezési rendjérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 14/2000. (X.19.) rendelete a köztemetırıl és temetkezési rendjérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 14/2000. (X.19.) rendelete a köztemetırıl és temetkezési rendjérıl (egységes szerkezetben a 15/2009. (X.15.)Ör. sz. rendelettel, valamint az 1. sz. mellékletben

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Tahitótfalu Községi önkormányzat 7/1996.(XII.10.) sz. Képviselıtestületi rendelete a kéményseprıipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl egységes szerkezetben a 4/2000.(III.31.) önkormányzati

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S M E G Á L L A P O D Á S a csákánydoroszlói Csaba József ÁMK és rábagyarmati, ivánci Tagintézményei oktatási - nevelési feladatokat ellátó intézményi társulásról A megállapodás 2. pontjában részletesen

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1/ÖK/2011.(I.27.) Határozat úgy határoz, hogy Czeglédy Gergı javaslatát, miszerint a meghívó szerinti 37. és 38. napirendi pontok a napirendrıl kerüljenek levételre, nem fogadja el. (Szavazott 23 képviselı:

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 5. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 5. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 5. sz. JEGYZİKÖNYV Erdıkürt és Bér Község Önkormányzatok Képviselı-testületeinek 2011. március 10.-én megtartott

Részletesebben

Komjáti Község Önkormányzati Képviselőtestülete 1/2011.(II.10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Komjáti Község Önkormányzati Képviselőtestülete 1/2011.(II.10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Komjáti Község Önkormányzati Képviselőtestülete 1/2011.(II.10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Komjáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete

Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete Veszprém,2011.05.17. Vándorfi László ügyvezetı I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (a

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Tájékoztató a kötvényforrás forgatásának eredményérıl (2009. január

Részletesebben

A költségvetés címrendje

A költségvetés címrendje Diósd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (II. 11.) rendelete, az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről, és 2011-2012-2013 évi gördülőtervéről Diósd Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA 60/2014. sz. elıterjesztés 1. sz. melléklet PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA A JELEN KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATOT PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE A /2014. ( ) SZÁMÚ

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/2014. sz. elıterjesztés 1. sz. melléklete PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /2014. (II.16.) sz. önkormányzati rendelete A Képviselı-testület Hivatalában dolgozó köztisztviselık, ügykezelık

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2014. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

4/2008. (II.26.) rendelet. az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

4/2008. (II.26.) rendelet. az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 1. oldal 4/2008. (II.26.) rendelet az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvényben

Részletesebben

1. számú melléklet Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /215. (II. 27.) önkormányzati rendelete Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 215. évi költségvetéséről Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A 118 /2011.(V.30.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Sajószentpéter Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

TÁT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011. ( I.25. ) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

TÁT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011. ( I.25. ) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL TÁT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011. ( I.25. ) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata)

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata) ELFOGADOTT VÁLTOZAT! (2011.06.30.) 2011. ÉVBEN ELFOGADOTT VÁLTOZTATÁSOK: VASTAG BETŐVEL KIEMELVE! PILIS, 2011. JÚNIUS 30. DR. CSIKI GÁBOR JEGYZİ Pilis Város Önkormányzatának Számviteli Politikája és Számlarendje

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete 1 1 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetésről az 5/2009. (IV.1.) 1, a 8/2009. (IV.24.) 2, a 12/2009. (V.27.) 3, a 13/2009. (VI.3.) 4, a 14/2009.

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Bársony János alpolgármester Kránicz József Tibor képviselı

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2016. évi költségvetéséről Szentgotthárd Város Önkormányzatának

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II.27) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

A jelen Lakossági Kondíciós Lista elválaszthatatlan részét képezi a Bank által alkalmazott referencia kamatlábak, kamatváltoztatási/kamatfelár

A jelen Lakossági Kondíciós Lista elválaszthatatlan részét képezi a Bank által alkalmazott referencia kamatlábak, kamatváltoztatási/kamatfelár VII/C. Deviza alapú (forintban törlesztett) Raiffeisen Lakáshitel és Raiffeisen Személyi Kölcsön Ingatlanfedezettel Hitelek III. Kondíciós Lista Érvényben: 2016. február 1-tıl visszavonásig A jelen Lakossági

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. 1 Érd megyei jogú város Önkormányzatának Minıségirányítási Programja Minıségirányítási program területi hatálya:

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 139/2009. (VI. 26.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórházért Alapítvány

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. a Képviselıtestület 2008. szeptemberi ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2008. I. félévi gazdálkodásáról

E L İ T E R J E S Z T É S. a Képviselıtestület 2008. szeptemberi ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2008. I. félévi gazdálkodásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 91. 8500 PÁPA, Fİ U. 12. Tel: (89) 324-585 Fax: (89) 515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselıtestület 2008. szeptemberi ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

ELİTERJESZTÉSEK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

ELİTERJESZTÉSEK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA ELİTERJESZTÉSEK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2009. április 17- én megtartandó taggyőléséhez 1 Napirendi pontok 1. Beszámoló a 2008. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Nógrádi Zoltán 2. Beszámoló

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 5/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. március 17-én megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 1999. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 1999. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 1999. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA 1/1999. (II. 01.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozati javaslat A Pénzügyi Bizottság egyöntetően elfogadásra ajánlja a Képviselı-testületnek

Részletesebben

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl felhatalmazása

Részletesebben