BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A"

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Javaslat a évi költségvetési rendelet módosítására A közgyőlés 19 igen, 1 nem szavazattal, 6 tartózkodással alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 5/2010. (II. 22.) önk. rendelete a évi költségvetésrıl szóló 6/2009. (II. 23.) önk. rendelet módosításáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 74. -ában kapott felhatalmazás alapján a évi költségvetésrıl szóló 6/2009. (II. 23.) önk. rendelet (a továbbiakban: rendelet) módosításáról a következı rendeletet alkotja. 1. (1) A rendelet 1. (1) bekezdésében foglalt évi összes bevétel ezer Ft-tal nı, a költségvetés fı összege ezer Ft-ra módosul. (2) Az (1) bekezdésben foglalt bevételi fıösszeg növekmény forrásonkénti részletezését e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 2. (1) A rendelet 2. (1) bekezdésében foglalt évi összes kiadás ezer Ft-tal nı, a költségvetés fı összege ezer Ft-ra módosul. (2) A rendelet 1. sz. mellékletének helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. (3) A rendelet 3. (3) bekezdésében foglalt önkormányzat személyi juttatásainak elıirányzata ezer Ft-tal nı, ezer Ft-ra módosul, a munkaadókat terhelı járulékok összege ezer Ft-tal csökken, ezer Ft-ra módosul. 3. (1) A rendelet 3. (1) bekezdésében foglalt önkormányzati intézmények kiadási fıösszege ezer Ft-tal nı, így ezer Ft-ra módosul. (2) A rendelet 3. (2) bekezdésében meghatározottak a következıkkel egészülnek ki, illetve módosulnak:

2 2 Az önkormányzati intézmények önkormányzati támogatása ezer Ft-tal nı, az intézményi mőködési bevétel ezer Ft-tal nı, a felhalmozási és tıkejellegő bevétel 60 ezer Ft-tal nı, az OEP-tıl átvett pénzeszköz ezer Ft-tal nı, a támogatásértékő egyéb mőködési és felhalmozási bevétel ezer Ft-tal nı, a véglegesen átvett pénzeszközök elıirányzata ezer Ft-tal nı, amelynek részletezését e rendelet 2/a. sz. melléklete tartalmazza. Az önkormányzati intézmények önkormányzati támogatása ezer Ft-ra, az intézményi mőködési bevétel ezer Ft-ra, a felhalmozási és tıkejellegő bevétel ezer Ft-ra, az OEP támogatás ezer Ft-ra, a támogatásértékő egyéb mőködési és felhalmozási bevétel ezer Ft-ra, a véglegesen átvett pénzeszközök elıirányzata ezer Ft-ra módosul, míg a támogatási kölcsön visszatérülése 679 ezer Ft, és az elızı évi pénzmaradvány, eredmény ezer Ft marad. (3) A rendelet 3. (3) bekezdésében foglalt önkormányzati intézmények személyi juttatása ezer Ft-tal nı, a munkaadókat terhelı járulékok összege ezer Ft-tal csökken, a dologi kiadásainak összege ezer Ft-tal növekszik, a támogatásértékő kiadások elıirányzata 140 ezer Ft-tal nı, az ellátottak pénzbeni juttatása ezer Ft-tal nı, a felújítási kiadások elıirányzata ezer Ft-tal nı, a fejlesztési kiadás elıirányzata ezer Ft-tal nı, amelyeknek részletezését e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. Az önkormányzati intézmények személyi juttatása ezer Ft-ra, a munkaadókat terhelı járulékok összege ezer Ft-ra, a dologi kiadások összege ezer Ft-ra, a támogatásértékő kiadások 216 ezer Ft-ra, az ellátottak pénzbeni juttatása ezer Ft-ra, a fejlesztési kiadások összege ezer Ft-ra, a felújítási kiadások összege ezer Ft-ra módosul, míg a véglegesen átadott pénzeszközök 44 ezer Ft, és a támogatási kölcsön nyújtása ezer Ft marad. (4) A rendelet 2., 2/a. sz. mellékleteinek helyébe jelen rendelet 2., 2/a. sz. mellékletei lépnek. 4. (1) A rendelet 4. (1) bekezdésében foglalt Polgármesteri Hivatalhoz tartozó feladatok ellátásának kiadási elıirányzata ezer Ft-tal nı, így ezer Ft-ra módosul. (2) A rendelet 4. (2) bekezdésében foglalt Polgármesteri Hivatal személyi juttatása ezer Ft-tal csökken, így ezer Ft-ra módosul, a munkaadókat terhelı járulékok összege Ft-tal csökken, így ezer Ft-ra módosul, a dologi kiadások összege ezer Ft-tal nı, így ezer Ft-ra módosul, a szociálpolitikai ellátások összege ezer Ft-tal nı, így ezer Ft-ra módosul, a véglegesen átadott pénzeszközök és a támogatásértékő kiadások összege ezer Ft-tal csökken, így ezer Ft-ra módosul, a fejlesztési kiadások elıirányzata ezer Ft-tal emelkedik, így ezer Ft-ra módosul, a felújítási kiadások összege ezer Ft-tal nı, így ezer Ft-ra módosul, a kölcsönök nyújtásának összege ezer Ft-tal csökken, így ezer Ft-ra módosul.

3 3 (3) Az (1) (2) bekezdésben foglalt kiadási változások feladatonkénti részletezését e rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza. A rendelet 3. sz. mellékletének helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép. (4) A 3/a. számú melléklet szerint a Polgármesteri Hivatal és a kisebbségi önkormányzatok bevételei ezer Ft-tal növekednek, ezer Ft-ra módosulnak. A rendelet 3/a. sz. mellékletének helyébe jelen rendelet 3/a. sz. melléklete lép. A kisebbségi önkormányzatok bevételeinek és kiadásainak részletezését a rendelet 3/b. számú melléklete tartalmazza. 5. A rendelet 5. -ában foglalt önkormányzat fejlesztési kiadásainak fıösszege ezer Ft-tal csökken, amelynek részletezését e rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza. A rendelet 5. (1) bekezdésében szereplı fejlesztési kiadások fıösszege ezer Ft-ra módosul. A rendelet 4. sz. mellékletének helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép. 6. A rendelet 6. -ában foglalt, az önkormányzat tulajdonában lévı tárgyi eszközök felújítási kiadásainak fıösszege ezer Ft-tal nı, így ezer Ft-ra módosul. A feladatonkénti változást e rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza. A rendelet 5. sz. mellékletének helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép. 7. A rendelet 8. (1) bekezdésében foglalt más szervek, jogi személyek, civil szervezetek támogatásának összege ezer Ft-tal emelkedik, amelyet e rendelet 3. sz. mellékletének 24. cím 1. alcíme részletez. A más szervek, jogi személyek, civil szervezetek támogatása ezer Ft-ra módosul. 8. A rendelet 10. -ában foglalt tartalékok elıirányzata ezer Ft-tal nı, amelynek összege ezer Ft-ra módosul. Az intézményekhez kötıdı céltartalékok összege ezer Fttal nı, ezer Ft-ra módosul, a hibaelhárítási tartalék összege 983 ezer Ft-tal csökken, 489 ezer Ft-ra módosul, a felhalmozási céltartalék ezer Ft-tal nı, ezer Ft-ra módosul, az általános tartalék ezer Ft-tal csökken, ezer Ft-ra módosul, az egyéb céltartalék 0 Ft marad. A céltartalékok célonkénti meghatározását az 1. számú melléklet tartalmazza.

4 4 9. A közgyőlés felhatalmazza a polgármestert és a jegyzıt, hogy a II. félévet érintı központi költségvetésbıl kapott támogatások vonatkozásában a Magyar Államkincstárral történı egyeztetés után jelentkezı eltéréseket a költségvetési rendeleten átvezetesse. 10. Ezen rendelet február 22-én lép hatályba, rendelkezéseit december 31. napjával kell alkalmazni. Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a 6/2009. (II. 23.) önk. rendelet 1. (1) bekezdése, 2. (1), (3) bekezdései, a 3. (1), (2) és (3), bekezdései, a 4. (1), (2), és (5) bekezdései, az 5. (1) bekezdése, a 6. -a, a 8. (1) bekezdése és 10. -a. Vantara Gyula sk. polgármester Dr. Szvercsák Szilvia sk. jegyzı Tárgy: A Békéscsaba, Lázár u. 4. szám alatti ingatlan bérbeadása A közgyőlés 18 igen, 2 nem szavazattal, 8 tartózkodással a következı határozatot hozta: 67/2010. (II.18.) közgy. H A T Á R O Z A T 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a 20/2008. (I. 24.) közgy. határozatot hatályon kívül helyezi. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése térítésmentesen a Csupaszív Nagycsaládos Egyesület Közhasznú Szervezet (5600 Békéscsaba, Rövid utca 14.) mint kölcsönvevı használatába adja a Békéscsaba, Szabadság tér 10. szám alatt található, hrsz-ú, 1016 m 2 területő, vagy a Békéscsaba, Andrássy út 38. szám alatt található, hrsz-ú, 5893 m 2 területő ingatlant, az alábbi feltételekkel: - a haszonkölcsön szerzıdést határozatlan idıre kell megkötni, 30 napos felmondási idıvel, - a közüzemi számlákat a kölcsönvevı köteles megfizetni, - az ingatlan ırzése és állagának megóvása a kölcsönvevı feladata és költsége, - a szerzıdésben rögzíteni kell, hogy a hrsz-ú és a hrsz-ú ingatlanok továbbra is értékesítés alatt állnak, amennyiben az értékesítés sikeres lesz, az önkormányzat a szerzıdést 30 napon belül felmondja, és csereingatlan biztosítására nem köteles. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése bérbe adja a Bé-Kis Kft. (Békéscsaba, Lázár utca 2.) számára az önkormányzat tulajdonát képezı hrsz-ú, 1620 m 2 területő ingatlant, az alábbi feltételekkel:

5 5 - a bérleti szerzıdést határozatlan idıre kell megkötni, 60 napos felmondási idıvel, - a bérleti díj ,- Ft/hó + áfa, azaz kétszázezer forint/hó+ áfa. - az ingatlan ırzése, állagának megóvása a bérlı feladata és költsége, a közüzemi számlákat a bérlı köteles megfizetni, - a szerzıdésben rögzíteni kell, hogy a hrsz-ú ingatlan értékesítése folyamatban van, amennyiben az értékesítés sikeres lesz, az önkormányzat a szerzıdést 60 napon belül felmondja, és csereingatlan biztosítására nem köteles. Felelıs: Hanó Miklós alpolgármester Határidı: december 31. Tárgy: Szennyvízcsatorna megépítése a pósteleki Kemping, Autósmozi és Parkerdı területén A közgyőlés 23 igen, 3 nem szavazattal, 2 tartózkodással a következı határozatot hozta: 68/2010. (II.18.) közgy. H A T Á R O Z A T 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése hozzájárul az ingatlannyilvántartásban , és 01305/2. helyrajzi szám alatt bejegyzett, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képezı ingatlanokat érintı, Gerla-Póstelek nyomvonalú szennyvíz-gerincvezeték és átemelı létesítéséhez. A beruházás összes költsége ,- Ft + áfa, melynek finanszírozása az alábbiak szerint történik: az önkormányzat fizeti - a évi költségvetésben jóváhagyásra került kommunális elıirányzat terhére - az anyagköltséget, maximum bruttó ,- Ft-ot, minden további költséget a KÖVIÉP Kft. finanszírozza. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert, hogy a létesítmény megvalósításának alapját képezı vállalkozási szerzıdést az alábbi feltételekkel kösse meg: - A KÖVIÉP Kft. (Vállalkozó) a szerzıdéses kötelezettségét a jelen határozat 1. pontjában írt pénzügyi feltételekkel december 31. napjáig teljesíti, - a Vállalkozó köteles a szükséges hatósági engedélyek beszerzésére, - Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata az anyagköltséget köteles a Vállalkozó részére megfizetni, - a Vállalkozó az elkészült létesítményt a meghatározott teljesítési határidın belül (2010. december 31.), átadás-átvételi eljárás keretében átadja a Megrendelınek, aki az eljárás befejezésekor lezárt jegyzıkönyvben a teljesítésigazolást kiadja. Az átadással járó valamennyi költség a vállalkozót terheli.

6 6 3. A jelen határozat 1. pontjában írt beruházás fedezete a évi költségvetés kommunális elıirányzata. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: december 31. Tárgy: Részvétel a Tematikus turisztikai programok szervezése a Körösök Völgyében pályázaton Pályázat kódszáma: HURO/0901 A közgyőlés 20 igen szavazattal, 5 tartózkodással a következı határozatot hozta: 69/2010. (II.18.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Közép-Békési Településfejlesztési Önkormányzati Társulás által a Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttmőködési Programra benyújtott Tematikus turisztikai programok szervezése a Körösök Völgyében címő pályázathoz a pályázati önerıt, maximum ,- Ft-ot, azaz Hatszázezer forintot a évi költségvetésben az általános tartalékból biztosítja, amennyiben a bíráló bizottság a projekttervet támogatja. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: február 28. Tárgy: Pályázat benyújtása az Árpád Gyógy- és Strandfürdı energetikai fejlesztésére A közgyőlés 21 igen szavazattal, 4 tartózkodással a következı határozatot hozta: 70/2010. (II.18.) közgy. H A T Á R O Z A T 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a KEOP O/B., Helyi hı és hőtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal címő pályázati felhívására. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a pályázat benyújtásával az Árpád Gyógy- és Strandfürdı energetikai fejlesztésére igényel támogatást. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a projekt megvalósításához szükséges önerıt, Ft-ot, azaz egyszázhuszonnyolcmillió-háromszáznyolcvannyolcezer forintot fejlesztési hitelbıl biztosítja.

7 7 4. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert a pályázat aláírására és a szükséges nyilatkozatok megtételére. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: április 30. Tárgy: Az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményezı korszerősítésének, felújításának támogatásáról szóló 31/2008. (VII.14.) önk. rendelet alapján kamattámogatás odaítélése Gábor Á. u A közgyőlés 20 igen szavazattal, 4 tartózkodással a következı határozatot hozta: 71/2010. (II.18.) közgy. H A T Á R O Z A T 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményezı korszerősítésének, felújításának támogatásáról szóló 31/2008. (VII.14.) önkormányzati rendelete alapján az alábbiak szerint támogatja a 3080/10. helyrajzi szám alatt felvett, Békéscsaba, Gábor Áron utca számú, a Csabai Üzemeltetı és Szolgáltató Kft. (5600 Békéscsaba, Alsó-Körös sor 2.) kezelésében lévı társasház beruházását: a. A tervezett program teljes felújítási költsége ,- Ft. b. Az önkormányzati vissza nem térítendı kamattámogatás mértéke lakásonként a pályázaton elnyert állami támogatás kétszeresének megfelelı mértékő önrész biztosítására felvett, legfeljebb 5 év futamidejő pénzintézeti hitel legfeljebb évi 6 %-os mértékő kamata lehet, de nem haladhatja meg lakásonként a ,- Ft-ot, azaz kettıszázezer forintot. c. A kamattámogatásban részesülı társasházakkal az önkormányzat támogatási szerzıdést köt. A szerzıdések aláírására a polgármester jogosult. d. A kamattámogatás folyósítása utólag, a hitelt nyújtó pénzintézet kamatfizetési értesítıje vagy a pénzintézet által kibocsátott kölcsöntartozás ügyleti évének elszámolása alapján a kamatfizetést megelızıen negyedévente, félévente vagy évente egy alkalommal, átutalással történik. A kamatfizetési értesítı, illetıleg az elszámolás bemutatása az önkormányzati kamattámogatásban részesült kötelezettsége. 2. A vissza nem térítendı önkormányzati kamattámogatás összege maximum összesen ,- e Ft, amely maximum évi 3.280,- e Ft-ot jelent. Ennek fedezetét Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a évi költségvetésében az általános tartalék elıirányzata terhére biztosítja , 2012., 2013., években az éves költségvetésben betervezni szükséges. 3. Az önkormányzati kamattámogatás folyósításának feltétele a megkötött minisztériumi támogatási szerzıdés bemutatása a társasház részérıl.

8 8 4. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert a támogatási szerzıdés aláírására. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: február 18. Tárgy: Az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményezı korszerősítésének, felújításának támogatásáról szóló 31/2008. (VII.14.) önk. rendelet alapján kamattámogatás odaítélése Tolnai u A közgyőlés 20 igen szavazattal, 4 tartózkodással a következı határozatot hozta: 72/2010. (II.18.) közgy.. H A T Á R O Z A T 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményezı korszerősítésének, felújításának támogatásáról szóló 31/2008. (VII.14.) önkormányzati rendelete alapján az alábbiak szerint támogatja a 3273/5. helyrajzi szám alatt felvett, Békéscsaba, Tolnai utca 1-3. számú, a Csabai Üzemeltetı és Szolgáltató Kft. (5600 Békéscsaba, Alsó-Körös sor 2.) kezelésében lévı résztársasház beruházását: a. A tervezett program teljes felújítási költsége ,- Ft. b. Az önkormányzati vissza nem térítendı kamattámogatás mértéke lakásonként a pályázaton elnyert állami támogatás kétszeresének megfelelı mértékő önrész biztosítására felvett, legfeljebb 5 év futamidejő pénzintézeti hitel legfeljebb évi 6 %-os mértékő kamata lehet, de nem haladhatja meg lakásonként a ,- Ft-ot, azaz kettıszázezer forintot. c. A kamattámogatásban részesülı társasházakkal az önkormányzat támogatási szerzıdést köt. A szerzıdések aláírására a polgármester jogosult. d. A kamattámogatás folyósítása utólag, a hitelt nyújtó pénzintézet kamatfizetési értesítıje vagy a pénzintézet által kibocsátott kölcsöntartozás ügyleti évének elszámolása alapján a kamatfizetést megelızıen negyedévente, félévente vagy évente egy alkalommal, átutalással történik. A kamatfizetési értesítı, illetıleg az elszámolás bemutatása az önkormányzati kamattámogatásban részesült kötelezettsége. 2. A vissza nem térítendı önkormányzati kamattámogatás összege maximum összesen 5.800,- e Ft, amely maximum évi 1.160,- e Ft-ot jelent. Ennek fedezetét Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a évi költségvetésében az általános tartalék elıirányzata terhére biztosítja , 2012., 2013., években az éves költségvetésben betervezni szükséges. 3. Az önkormányzati kamattámogatás folyósításának feltétele a megkötött minisztériumi támogatási szerzıdés bemutatása a társasház részérıl.

9 9 4. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert a támogatási szerzıdés aláírására. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: február 18. Tárgy: Az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményezı korszerősítésének, felújításának támogatásáról szóló 31/2008. (VII.14.) önk. rendelet alapján kamattámogatás odaítélése Vécsey u A közgyőlés 22 igen szavazattal, 2 tartózkodással a következı határozatot hozta: 73/2010. (II.18.) közgy.. H A T Á R O Z A T 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményezı korszerősítésének, felújításának támogatásáról szóló 31/2008. (VII.14.) önkormányzati rendelete alapján az alábbiak szerint támogatja a 3080/4. helyrajzi szám alatt felvett, Békéscsaba, Vécsey utca számú, a Csabai Üzemeltetı és Szolgáltató Kft. (5600 Békéscsaba, Alsó-Körös sor 2.) kezelésében lévı társasház beruházását: a. A tervezett program teljes felújítási költsége ,- Ft b. Az önkormányzati vissza nem térítendı kamattámogatás mértéke lakásonként a pályázaton elnyert állami támogatás kétszeresének megfelelı mértékő önrész biztosítására felvett, legfeljebb 5 év futamidejő pénzintézeti hitel legfeljebb évi 6 %-os mértékő kamata lehet, de nem haladhatja meg lakásonként a ,- Ft-ot, azaz kettıszázezer forintot. c. A kamattámogatásban részesülı társasházakkal az önkormányzat támogatási szerzıdést köt. A szerzıdések aláírására a polgármester jogosult. d. A kamattámogatás folyósítása utólag, a hitelt nyújtó pénzintézet kamatfizetési értesítıje vagy a pénzintézet által kibocsátott kölcsöntartozás ügyleti évének elszámolása alapján a kamatfizetést megelızıen negyedévente, félévente vagy évente egy alkalommal, átutalással történik. A kamatfizetési értesítı, illetıleg az elszámolás bemutatása az önkormányzati kamattámogatásban részesült kötelezettsége. 2. A vissza nem térítendı önkormányzati kamattámogatás összege maximum összesen ,- eft, amely maximum évi 2.240,- eft-ot jelent. Ennek fedezetét Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a évi költségvetésében az általános tartalék elıirányzata terhére biztosítja , 2012., 2013., években az éves költségvetésben betervezni szükséges. 3. Az önkormányzati kamattámogatás folyósításának feltétele a megkötött minisztériumi támogatási szerzıdés bemutatása a társasház részérıl.

10 10 4. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert a támogatási szerzıdés aláírására. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: február 18. Tárgy: Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése címő projekthez kapcsolódó mérnöki feladatok ellátása tárgyú nyílt közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevı kiválasztása A közgyőlés 18 igen, 1 nem szavazattal, 4 tartózkodással a következı határozatot hozta: 74/2010. (II.18.) közgy.. H A T Á R O Z A T 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése tárgyú projekthez kapcsolódó mérnöki feladatok ellátása elnevezéső közbeszerzési eljárást a beérkezett ajánlatok alapján érvényesnek nyilvánítja. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése tárgyú projekthez kapcsolódó mérnöki feladatok ellátása elnevezéső közbeszerzési eljárás eredményeként a Szegedi Víziközmő Mőködtetı és Fejlesztı Zrt., 6720 Szeged, Széchenyi tér 5. ajánlatát érvénytelenné nyilvánítja a Kbt. 88. (1) bekezdés f) pontja alapján. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése tárgyú projekthez kapcsolódó mérnöki feladatok ellátása elnevezéső közbeszerzési eljárás eredményeként az M-Ister Konzorcium, 2091 Etyek, Hısök tere 11. ajánlatát érvényesnek nyilvánítja. 4. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése tárgyú projekthez kapcsolódó mérnöki feladatok ellátása elnevezéső közbeszerzési eljárás eredményeként a TRANS-AKVA Konzorcium, 1106 Budapest, Fehér u. 10. ajánlatát érvénytelenné nyilvánítja a Kbt. 88. (1) bekezdés e) és g) pontja alapján. 5. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése tárgyú projekthez kapcsolódó mérnöki feladatok ellátása elnevezéső közbeszerzési eljárás eredményeként a CSABA 2009 MÉRNÖK Konzorcium, 1115 Budapest, Csóka u ajánlatát érvényesnek nyilvánítja. 6. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése tárgyú projekthez kapcsolódó mérnöki feladatok ellátása elnevezéső közbeszerzési eljárás eredményeként a

11 11 FİBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztı és Mérnöki Zrt., 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 14. ajánlatát érvényesnek nyilvánítja. 7. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése tárgyú projekthez kapcsolódó mérnöki feladatok ellátása elnevezéső közbeszerzési eljárás eredményeként az OKG Konzorcium, 1054 Budapest, Alkotmány u. 27. ajánlatát érvényesnek nyilvánítja. 8. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése tárgyú projekthez kapcsolódó mérnöki feladatok ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevıjének a következı céget hirdeti ki: OKG Konzorcium, 1054 Budapest, Alkotmány u. 27. Ajánlati ár (nettó) ,- Ft. 9. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése tárgyú projekthez kapcsolódó mérnöki feladatok ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás második legkedvezıbb ajánlatot benyújtó ajánlattevıjének a következı céget hirdeti ki: FİBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztı és Mérnöki Zrt., 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 14. Ajánlati ár (nettó) ,- Ft. 10. A közgyőlés felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert a nyertes ajánlattevıvel kötendı szerzıdés aláírására. Felelıs: Vantara Gyula polgármester, Sztankó Ilona PIU vezetı Határidı: Az pontok tekintetében február 23., a 10. pont tekintetében március 11. Tárgy: Tájékoztató a Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése címő projekt állásáról A közgyőlés 18 igen szavazattal, 6 tartózkodással a következı határozatot hozta: 75/2010. (II.18.) közgy.. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése címő projekt állásáról szóló tájékoztatót elfogadja. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: február 18. Tárgy: A 306/2006. (IV. 8.) közgyőlési határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv módosítása

12 12 A közgyőlés 26 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következı határozatot hozta: 76/2010. (II.18.) közgy.. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése megismerte a 306/2006. (IV. 8.) közgy. határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv 13 területen történı módosításáról szóló elıterjesztést, és az alábbi határozatot hozza. A 202/2008. (III. 27.) közgy. határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv 13 területen módosuljon: 1./ A Balassa utcának az Ipari út és a 47. számú városi elkerülı út közötti szakaszán belüli nyomvonala a 16,00 m-es szabályozási szélesség megtartása mellett módosuljon. 2./ Az Omaszta dőlı és a Trófea utca közötti lakóterület Lke-Ok (kertvárosias lakóterület oldalhatáron álló beépítéssel) övezeti besorolással rendelkezı Gyulai út melletti egy telekmélységig tartó ingatlanjai Lk-Ok (kisvárosias lakóterület oldalhatáron álló beépítéssel) övezetre módosuljon. 3./ A Lencsési út - Tölgyfa utca hrsz-ú csatorna és a városi körtöltés közötti Má-1v (mezıgazdasági terület) övezeti besorolás KS-1 (különleges terület-sport, szabadidı, strand) övezetre módosuljon. 4./ A Kossuth tér és az Ifjúsági ház telekhatára közötti 3910/2; 3910/3; 3910/4. hrsz-ú terület Vt-2 (településközpont vegyes terület) övezeti besorolása K-KZ (különleges terület (közlekedési)) övezetre módosuljon. 5./ A IV. Transz-európai Közlekedési Folyosó fejlesztése során a város közigazgatási területén belül az alábbi módosítások történjenek meg: a. Mezımegyeri gyalogos, kerékpáros aluljáró (a megszüntetett közúti keresztezés helyén), b. Szerdahelyi- Franklin utcai személygépkocsi, kerékpáros és gyalogos aluljáró, c. Békéscsaba vasútállomáson aluljáró létesítése, valamint az aluljáró kivezetése a Ludvigh utca és a buszpályaudvar felé, d. az Orosházi úti vasúti felüljáró és az útcsatlakozások átépítése, e. a Kétegyházi út (4433 jelő) és az Orosházi út (4432 jelő) összekötése a Gyár utcán keresztül, f. Kereki utcai szintbeli közúti átjáró korszerősítése, bıvítése, g. a Kétegyházi úti (4433 jelő) szintbeli közúti keresztezés megszüntetése, h. a Makkosháti szintbeli közúti keresztezés megszüntetése, i. a kutyamenhelytıl bekötıút létesítése, a makkosháti bekötıút kiváltására. 6./ A Fürjesi feltáró út kialakítása a 44-es számú fıközlekedési út és a 47. számú közlekedési út között. 7./ Mezımegyeren a hrsz-ú Z (közpark) övezeti besorolású zöldterület Szeder utca felöli része Lke-Ok (kertvárosias beépítés oldalhatáron álló beépítéssel) övezetre módosuljon.

13 13 8./ Az 1512/5. hrsz-ú parkerdıre korábban tervezett Lke-Ok (kertvárosias beépítés oldalhatáron álló beépítéssel) övezeti besorolású lakóterület Ee (egészségügyi-szociális, turisztikai rendeltetéső erdıterület) övezetre módosuljon. 9./ A Békéscsabai Réthy Pál Kórház mellett a hrsz-ú; a 792. hrsz-ú; 793. hrsz-ú és a 794/1. hrsz-ú ingatlanok K-EÜ (különleges terület-egészségügyi) övezeti besorolása Lke- OK (kertvárosias lakóövezet- oldalhatáron álló beépítéssel) övezetre módosuljon. 10./ A Varságh Béla és a Vandháti utcák összekötése a várost elkerülı 47 sz. fıközlekedési úttal párhuzamosan a 0518/9. hrsz-ú földrészleten. 11./ A Mester utcával határos 13327/2. hrsz.-ú útra és a hrsz-ú lakóingatlanra elıírt 14,00 m-es utcaszabályozási szélesség 12,00 m-re csökkenjen. 12./ A Dobozi útról délkeleti irányba nyíló 18703/2. hrsz-ú és a 18703/1. hrsz-ú földrészletek egyéb közút besorolásának megszüntetése az elıírt 14,00 m-es utcaszabályozási szélesség csökkentésével. 13./ Az Andrássy út Kinizsi utca Csaba utca Mednyánszki utca által határolt területnek az átminısítése Vt-2 (településközpont vegyes terület) övezetrıl Vt-K1 (településközpont vegyes terület kialakult beépítéssel) övezetre a 3777/16. hrsz-ú és a 3777/19. hrsz-ú terület Andrássy út felöli részének a kivételével. Felelıs: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı Határidı: március 1. Tárgy: Békéscsaba Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 5/2006. (I.26.) önk. rendelet módosítása A közgyőlés 25 igen szavazattal, 3 tartózkodással alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 6/2010. (II. 22.) önk. rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 5/2006. (I. 26.) önk. rendelet módosításáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV tv. 16. (1) bekezdésében, az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló évi LXXVIII. tv. 13. (1) bekezdésében, valamint az országos településrendezési és építési követelményekrıl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rend. 2. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi építési szabályzatról szóló 5/2006 (I.26.) önk. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. (1) A Rendelet 1. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 1. (1) Jelen rendelet (Békéscsaba MJV 1 Helyi Építési Szabályzat, a továbbiakban: HÉSZ) és a Szabályozási Terv (a továbbiakban: SZT) hatálya Békéscsaba Megyei jogú Város közigazgatási területére terjed ki. (2) A Rendelet 1. (2) bekezdés b) és c) pontjai helyébe a következı rendelkezés lép: 1. (2) b) SZT, c) HÉSZ,

14 14 (1) A Rendelet 2. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 2. (1) A SZT méretaránya nyomtatásban M=1:4 000, külterületen M 1: (2) A Rendelet 2. (3) bekezdés c) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 2. (3) c) szabályozási vonal 2. (szaggatott vonallal jelölve) geodéziailag beazonosítható pontokhoz nem köthetı szabályozási vonal, amit telekalakítási eljárás során kell pontosítani a szabályozási terv alaptérképén nem feltüntetett tereptárgyakat és adottságokat is figyelembe véve, de a pontosítás során az SZT-ben feltüntetett szabályozási szélesség nem csökkenthetı, (3) A Rendelet 2. (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 2. (4) A kötelezı jelleggel meghatározott elemektıl való eltérés a (3) a) b), c) alatti elemeknél csak legalább egy telektömbre kiterjedı SZT és a HÉSZ rendelet módosításával lehetséges. (4) A Rendelet 2. (5) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 2. (5) Abban az esetben, ha az ingatlan-nyilvántartásban szereplı és a szabályozási terven feltüntetett telekhatárok között eltérés alakul ki, a szabályozási tervben meghatározott övezeti határvonalak a telekhatárokkal összhangban a szabályozási terv módosítása nélkül korrigálhatók, ha a beépítésre szánt területen a korrekció mértéke nem haladja meg a kisebbik telek területének 25%-át. Különbözı övezetbe tartozó telkek összevonása esetén a szabályozási terven feltüntetett övezeti határvonalat továbbra is figyelembe kell venni és az eltérı övezetekbe tartozó telekrészekre külön-külön alkalmazni kell az eltérı övezeti elıírásokat, azonban a beépítésre nem szánt övezetbe tartozó telekrész területe a beépítettségi hányad számítása során figyelembe vehetı. (5) A Rendelet 2. (9) bekezdés b) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 2. (9) b) Az építésügyi hatóság az elvi építési engedélyezési eljárásban elıírhatja, hogy az építési (bejelentési) tervdokumentáció térjen ki: 1. a közlekedési, 2. közmő és 3. környezetvédelmi kérdésekre, 4. városépítészeti és építészeti kérdésekre, továbbá 5. a beavatkozás városrendezési hatásainak az engedélyezési eljárás keretében történı megítéléséhez szükséges egyéb (pl.: kertészeti) kérdésekre is. (6) A Rendelet 2. (9) bekezdés e) pontja törlésre kerül. 3. (1) A Rendelet 3. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 3. (1) Ott ahol a HÉSZ és/vagy a SZT övezeti jele kialakult állapotra utal, ott az övezeti elıírásokat a kialakult állapotra figyelemmel kell alkalmazni.

15 15 (2) A Rendelet 3. (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 3. (2) A városkép elınyösebb kialakítása, illetıleg megóvása érdekében az építésügyi hatóság a HÉSZ keretei között tervezıi egyeztetés során építési elıírásban meghatározhatja: a) az építmények elhelyezési módját, b) az építmények méreteit, c) az épületek homlokzatának kialakítását, d) az épületek tetızetének kialakítását, e) a közterületek mentén az épületek földszinti kialakítását (üzlet, árkád, stb.), f) az építmények takaratlanul maradó és közterületrıl közvetlenül látható határfelületeinek kialakítását, g) a közterületek burkolatának, mőtárgyainak, köztárgyainak, növényzetének, továbbá a díszvilágító és hirdetı-berendezések kialakítását, h) a telkek és építési területek közterületrıl közvetlenül látható részén a tereprendezési- és kertészeti munkák elvégzését, i) a kerítések és a támfalak kialakítását. (3) A Rendelet 3. (3) a) és b) pontja törlésre kerül, a c) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 3. (3) c) A helyi értékvédelmi területen a telekalakításnál, valamint a közterületen és telken belül végzendı építési tevékenységek során a HÉSZ és a helyi értékvédelemre vonatkozó önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelıen kell eljárni. (4) A Rendelet 3. (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 3. (4) Lakóterületen a kialakítható legnagyobb telekterület az építési övezetre elıírt legkisebb telekterület legfeljebb 2,5-szerese lehet. Vegyes területen a kialakítható legnagyobb telekterület az építési övezetre elıírt legkisebb telekterület legfeljebb 6,0-szorosa lehet. Ennél nagyobb telek csak szabályozási terv alapján alakítható ki. (5) A Rendelet 3. (5) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 3. (5) A telkekre már meghatározó módon felosztott telektömbben az építési telkek kialakítása a telek építési övezetben elıírt legkisebb területének legfeljebb 20%-os csökkentésével lehetséges, ha az így kialakítható egyedi telkek az övezeti és más általános érvényő hatósági elıírások figyelembevételével beépíthetık. (6) A Rendelet 3. (6) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 3. (6) Amennyiben (a SZT-ben feltüntetett) régészeti lelıhely védelme ezt indokolja, az építési hatóság a telek beépítési módját, elı-, oldal- és hátsókert méretét a lelıhely figyelembevételével az egyébként megengedettıl eltérı módon is engedélyezheti. 4. (1) A Rendelet 4. alcíme helyébe a következı alcím lép:

16 16 4. Elvi építési engedélyhez kötött feltételek (2) A Rendelet 4. (1) b) pontja törlésre kerül. (3) A Rendelet 4. (1) d) 2, 4, 9, 14 alpontjai helyébe a következı rendelkezések lépnek, továbbá az 5 alpont törlése mellett kiegészül a 16, 17 alpontokkal: 4. (1) d) a HÉSZ elıírása elvi engedélyt említ, különösen: %-os beépítettség kialakítása (6. (5) c)) esetén 4. a Lk, Lke, Lf jelő lakóövezetek területén tömbbelsı feltárás esetén egy telken több épület az övezeti elıírások keretei között történı elhelyezése (10. (4)) 9. az építési vonal eltérı elıírás hiányában a kialakult állapotnak megfelelı meghatározásakor (20. (4)) 14. ha -a Nagyrét városrész csapadékvíz elvezetı csatornái mellett kialakított telkek kivételével- olyan közbensı telket szándékoznak beépíteni, amely két közterület felıl is megközelíthetı illetıleg ilyen telekkel szomszédos saroktelkeknél. 16. ahol a B. melléklet így rendelkezik. 17. jelleg-védett erdıterületeken épület, építmény létesítése esetén (36. (11)) (4) A Rendelet 4. (3) a) 2., 4., 5., b) 2., 3., 4. és c) 3. alpontjai helyébe a következı rendelkezések lépnek, továbbá az c) 5 alpont törlése kerül: 4. (3) Az építésügyi hatóság az elvi építési engedélyben meghatározhatja: a) 2. egy telken több épület elhelyezése esetében (a városkép egységes megjelenése érdekében); 4. egyéb települési értékhez, és az adottságokhoz történı illeszkedés érdekében; 5. közterületi építmény elhelyezését úgy, hogy az a közlekedés biztonságát ne veszélyeztesse, a beavatkozással érintett közterületszakasz (utcakép) látványát ne zavarja (korlátozza, takarja) az indokoltnál, illetve a környezetben kialakultnál nagyobb mértékben; b) 2. a tetınyílás kialakításának módját; 3. az építmény tömeg- és homlokzatképzését az építészeti, utcaképi, településképi és tájképi illeszkedés módját, illetve az építmény jellemzı anyaghasználatát (a látványban, utcaképben együttesen érvényesülı, csatlakozó, illetve szomszédos épületek, illetve utcaszakasz látványához történı illeszkedés érdekében); 4. a zártsorú beépítéső épületek esetében az épület színezésének módját; c) 2. az övezet elsıdleges rendeltetését kiegészítı épületekre kialakult beépítés esetén; (5) A Rendelet 4. (4) bekezdése törlésre kerül. (6) A Rendelet 4. (5) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:

17 17 4. (5) Az (1) d) 15. pont szerint a telepszerő beépítéső területeken szükséges elvi építési engedélyt a beépítési követelmények tisztázása érdekében kell kérni. Ennek megfelelıen a kérelemhez mellékelt tervdokumentációban legalább M 1:500 léptéknek megfelelı részletességő, értelemszerően az egész SZT-ben meghatározott tömböt ábrázoló helyszínrajzon fel kell tüntetni az építési helyeket amelyen belül az egyes építmények elhelyezhetık, az építési hely beépíthetıségének mértékét, az elhelyezhetı építmények magasságát, az út- és közmőlétesítményeket a burkolatok jellemzı szintmagasságával, a gépjármő tárolók helyét és a zöldfelületeket. 5. (1) A Rendelet 5. alcíme helyébe a következı alcím lép: 5. Építési engedélyhez, szakhatósági hozzájáruláshoz és egyéb elıírásokhoz kötött létesítési feltételek (2) A Rendelet 5. paragrafusa kiegészül a (2) bekezdéssel: 5. (2) Az SZT-ben lehatárolt feltételhez kötött beépítés jelő területeken: a) az új beépítésre szánt területen jogszabály szerint elvégzendı telekalakítással kapcsolatban az út- és közmő építésre való törvényi kötelezés keretében az építési hatóság az út -és közmőépítés telekalakítási tervvel összehangolt terveinek elkészítését és a telekalakítási tervvel egyidejő benyújtását is elıírja; b) az a) pontban meghatározott telekalakítási terv a meglévı közterületekkel és a tömbbelsı feltárását szolgáló, önálló helyrajzi számon nyilvántartott közterülettel (úttal vagy magánúttal) határolt újonnan kialakított önálló tömbben is alkalmazható; c) ha a területen a SZT szerint a beépítést káros környezeti hatás érinti, annak elhárításáig a terület beépítését célzó telekalakítás sem engedélyezhetı; d) ha a területen egykori bombázás vagy tüzérségi tevékenység bármilyen nyoma tapasztalható vagy ismert, a telekalakítási tervhez tőzszerészeti vizsgálat dokumentumait is csatolni kell. 6. (1) A Rendelet 6. (1) a) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 6. (1) a) kialakult tömbben: akkor szabad, ha az újabb és a visszamaradó telkek területe eléri az övezetre elıírt legkisebb telekméretet (vagy ha ennél kevesebb, akkor a telektömbben kialakult és beépített telkek területének átlagos területét); (2) A Rendelet 6. (3) b), c) és d) pontjai helyébe a következı rendelkezés lép: 6. (3) b) Az oldalkert mérete a beépítési módtól függıen oldalhatáron álló beépítés esetén a tényleges építménymagasság, szabadon álló és ikres beépítés esetén annak fele kell legyen, amely 2/3-ára csökkenthetı, de legalább 4,0 méter kell legyen, ha ahhoz a tőzvédelmi szakhatóság szakvéleményben elızetesen így nyilatkozik.

18 18 c) A hátsókert mérete a tényleges építménymagasság mértéke kell legyen, amely az elıírt érték 2/3-ára csökkenthetı, ha ahhoz a tőzvédelmi szakhatóság szakvéleményben elızetesen így nyilatkozik. A telekmélységtıl függıen el is maradhat. d) Az övezetben elıírt vagy az övezetben kialakult legkisebb telekmélységet kétszeresen meghaladó mélységő telek esetében az építési hely mélysége nem haladhatja meg: 1. sem az övezetre elıírt legkisebb telekmélységnek a megengedett építménymagasság mértékével csökkentett értékét, 2. sem az övezetben kialakult telekmélységnek a megengedett építménymagasság mértékével csökkentett értékét, 3. sem a kisvárosi övezetben a 30 métert, kertvárosi övezetben 40 métert, falusi övezetben 60 métert. (3) A Rendelet 6. (4) b) és c) pontjai helyébe a következı rendelkezés lép: 6. (4) b) Ott, ahol az övezeti elıírások oldalhatáron álló beépítési módot írnak elı, de az a kialakult állapot (pl.: kis telekszélességnél) miatt nem alakítható ki az övezeti elıírások keretei között zártsorú beépítési mód létesítése is megengedett. c) Ha az oldalhatáron álló beépítés céljára már kialakított egyedi telek a szomszédos telken álló vagy elhelyezhetı vagy építési engedéllyel rendelkezı épületeket figyelembe véve az épületek között elıírt legkisebb távolság hiánya miatt nem volna beépíthetı, az építésügyi hatóság a tőzvédelmi hatóság elızetes szakvéleménye alapján azt is engedélyezheti, hogy az I-III. tőzállósági fokozatú lakó- és üdülıépületek egymással szemben fekvı, illetve az így elhelyezhetı homlokzatai között az elıírt benapozottság teljesülése esetén min. 4,0 m távolság legyen, ha az épületek egymástól átfedı oldalhomlokzatainak magassága 5,0 m-nél nem nagyobb és az egyiken legfeljebb csak 1,80 m mellvédmagasságú és helyiségenként (közlekedı, tisztálkodó, illemhely, fızı és élelmiszertároló mellékhelyiségek) legfeljebb 1 db 60/60 cm mérető szellızıablak, szellızınyílás található. megfelelı épület oldalkert irányú keresztszárnnyal történı bıvítése esetén is alkalmazható, ha a bıvítés célját szolgáló keresztszárny a fıépület utcai homlokzatsíkjától legalább 3,0 m-rel hátrább áll, tetıszerkezete a fıépületével egybeépül és gerincmagassága a fıépület tetıgerincének magasságát nem lépi túl. 2. Ez a lehetıség a már meglévı, oldalhatáron álló fıépület hátsókert irányú bıvítése esetén is alkalmazható, kizárólag oldalhatáron álló beépítéső, egyedi lakó övezetben lévı telkek esetén. (4) A Rendelet 6. (5) a) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 6. (5) a) Ott, ahol zártsorú beépítés alakult ki, a zártsorúan összeépült épület vagy épületrész mélysége általában a szomszédos telken álló épületek átlagos mélysége, illetve legfeljebb 18 m lehet az övezeti elıírások keretei között, továbbá a hátsókert felé esı épületrész szélessége nem lehet több az ott található telekszélesség 40%-ánál. (5) A Rendelet 6. (7) a) 3. és b) 3. alpontja helyébe a következı rendelkezés lép:

19 19 6. (7) a) 3. Az 1. és 2. ponttól eltérı építménymagasság az utcakép kedvezıbb kialakítása érdekében elvi építési engedély igazolásával, az övezetben elıírt maximális építmény-magasság betartásával engedélyezhetı. b) 3. Az 1. és 2. ponttól eltérı építménymagasság az utcakép kedvezıbb kialakítása érdekében elvi építési engedély igazolásával, az övezetben elıírt maximális építmény-magasság betartásával engedélyezhetı. (1) A Rendelet 7. (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 7. (3) A belterület határvonalát a településszerkezeti terv és a SZT rögzíti (1) A Rendelet 9. (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 9. (3) A területen a terület nyugalmának biztosítása érdekében a környezetet zavaró hatású tevékenységre szolgáló új építmény és a már meglévı építmény bıvítése nem helyezhetı el az alábbi területfelhasználási egységek területén: a) lakóterületek: - nagyvárosias lakóterület; - kisvárosias lakóterületek, - kertvárosias lakóterületek, - falusias lakóterületek, b) különleges területek - nagykiterjedéső sport- és szabadidı-terület, egészségügyi, oktatási és konferencia központok területe. (2) A Rendelet 9. (4) e) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 9. (4) e) A lakóterületen (azaz a köz-, ill. magánutakkal határolt lakóterületi egységben) élık ellátásához szükségesnél nagyobb kapacitású, vagy/és nagyobb területet kiszolgáló létesítmény, így az a alábbi létesítmények nem helyezhetık el, amennyiben azok nem győjtıút, vagy annál magasabb rendő út mellett létesülnének: m2-nél nagyobb alapterületen napi cikkeket, 100 m2-nél nagyobb alapterületen egyéb árufajtákat, és 20 kg-nál nagyobb tömegő árucikkeket árusító továbbá a viszonteladókat is kiszolgáló kereskedelmi létesítmény, - 20 kg-nál nagyobb tömegő berendezések javítására is alkalmas szolgáltató egység, - több, mint 50 fı egyidejő befogadására alkalmas vendéglátó egység, - körzeti nagyságrendnél nagyobb orvosi rendelı, gyógyszertár. 9. (1) A Rendelet 10. (1) c) pontja helyébe a következı rendelkezés lép:

20 (1) c) Lke - kertvárosias lakóterületek: Lke-OK; Lke-O; Lke-SK; Lke-SK2; Lke-S1; Lke-IK; Lke-ZK; (2) A Rendelet 10. (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 10. (3) A lakó- és üdülıterületek közmő ellátottsága: a) Az Ln, Lk, és Üü jelő övezetek területét teljes közmővesítéssel kell ellátni. b) Az Lke és Lf jelő lakóövezetek területét legalább hiányos közmővesítéssel kell ellátni; a keletkezı szennyvíz elhelyezése ideiglenes jelleggel a közcsatorna megépítéséig zárt szennyvíztároló alkalmazásával is megoldható. c) d) A felszíni vizek nyílt árkos elvezetése az Ln, Lk és az Üü jelő építési övezetek területén ideiglenes jelleggel; a Lke és az Lf jelő építési övezetek területén megengedett. (3) A Rendelet 10. (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 10. (4) A Lk, Lke, Lf és Üü jelő övezetek területén tömbbelsı feltárás esetén helyszínrajzi elrendezést is tartalmazó elvi engedély alapján egy telken a 10. (7)- ben megállapított lakásszámnál több lakás is elhelyezhetı, az övezeti elıírások keretei között. E területeket teljes közmővesítéssel kell ellátni. (4) A Rendelet 10. (5) bekezdés alábbi övezeti paraméter meghatározásainak helyébe a következı rendelkezések lépnek: 10. (5) Kisvárosias lakó Lk-OK K (oldalhatáron álló) K (400) 40* K (6,0**) 0,8*** 40 K (14,0) (16,0) K (25,0) *saroktelken: 60 **saroktelken: 7,50 ***saroktelken: 1,0 Kisvárosias lakó Lk-SK K (szabadonálló) K (450) 40 K (7,5) 1,0 40 K (14,0) (16,0) K (25,0) Kisvárosias lakó Lk-IK K (ikresen csatlakozó) K (400) 40 K (6,0) 0,8 40 K (12,0) (14,0) K (25,0) Kisvárosias lakó Lk-ZK K (zártsorú) K (360) 50* K (7,5) 1,0** 40*** K(8,0) (12,0) K (25,0) *Saroktelken: 70 **saroktelken: 1,50 ***saroktelken: 20 Kisvárosias lakó Lk-CK K (csoportházas) K (200) 60* K (6,0) 1,5 20 SZT szerint SZT szerint *- melléképítmény kizárásával Kert váro sias lakó Lke-OK K (oldalhatáron álló) K (550) 30 K (4,5) 0,45 50 K (14,0) (16,0) K (30,0)

21 21 Kert váro sias Kert lakó váro sias Kert lakó váro sias lakó Lke-OK Lke-SK Lke-IK K (oldalhatáron álló) K (szabadonálló) K (ikresen csatlakozó) K (550) K (600) K (550) 30 K (4,5) 0, K (6,0) 0, K (6,0) 0,6 50 K (14,0) (16,0) K (14,0) (16,0) K (12,0) (14,0) K (30,0) K (30,0) K (30,0) Falu si-as lakó Falu si-as lakó Falu si-as lakó Falu si-as lakó Lf-OK1 Lf-OK2 Lf-SK1 Lf-SK2 K (oldalhatáron álló) K (oldalhatáron álló) K (szabadonálló) K (szabadonálló) K (4,5) 0, K (4,5) 0, K (4,5) 0, K (0,3) 0,45 40 K (14,0) (14,0) K (16,0) K (14,0) (16,0) K (28,0) K (40,0) K (45,0) K (40,0) K (70,0) (4) A Rendelet 10. (7) d) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 10. (7) d) az Lf jelő építési övezetek területén telkenként legfeljebb 2 lakás építhetı, de lakásonként legalább 350 m 2 telekterület szükséges. 10. (1) A Rendelet 11. (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 11. (3) A vegyes területek övezeteinek területén építmény csak teljes közmővesítéssel helyezhetı el. Az övezetek területén a felszíni vizek nyílt árkos elvezetése közterület tulajdonosának, kezelıjének elızetes hozzájárulásával ideiglenes jelleggel megengedett. (2) A Rendelet 11. (4) bekezdés alábbi övezeti paraméter meghatározásainak helyébe a következı rendelkezések lépnek: 11. (4) Településközpont vegyes Településközpont vegyes Településközpont vegyes Településközpont vegyes Településközpont vegyes Vt-K1 Vt-K2 Vt-1 Vt-2 Vt-3 K (zártsorú) K (zártsorú) zártsorú zártsorú zártsorú K (400) K (400) K (360) K (400) K (400) 50* 75* K (10,5) K (10,5) 1, ,0 1, ,0 40* 7,5 1,0** 20 40* 14,0 1,4** 20 40* 13,5 1,8 20 8,0 (12,0) 10,0 (12,0) 10,0 (12,0) K (25,0) K (25,0) K (25,0) K (25,0) K (25,0) *Lakásokat is tartartalmazó ép.-nél: 40, Saroktelken: 80 * Saroktelken: 80 *Saroktelken: 80 **Saroktelken: 2,0 *Saroktelken: 80 **Saroktelken: 2,4 *Saroktelken: 80

22 22 Településközpont vegyes Vt-5 K (oldalhatá -ron álló) K (400) 40 K (7,5) 1,0 20 K (14,0) K (25,0) (3) A Rendelet 11. (5) bekezdése törlésre kerül. (4) A Rendelet 11. paragrafusa kiegészül a (6) bekezdéssel: 11. (6) Vegyes területek (Vt és Vk) övezeteinek mindegyikében, ha az üres vagy a már beépített telkeken csak parkolóház és a hozzá tartozó kereskedelmi és vendéglátó létesítmény épül, akkor a telek beépíthetısége és a telekre számított szintterületsőrősége az OTÉK által megengedett legnagyobb, a zöldfelület mértéke az OTÉK által megengedett legkisebb lehet a telekre vonatkozó egyéb elıírások és a beépítés a szerkezeti tervben meghatározott, területfelhasználási-egységre vonatkozó szintterület-sőrőség betartása mellett. 11. (1) A Rendelet 12. (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 12. (3) A gazdasági területek övezeteinek területén szennyvizet kibocsátó építmény az Gipe-4 jelő (mezıgazdasági major) övezet kivételével csak teljes közmővesítéssel helyezhetı el. Az övezetek területén a felszíni vizek nyílt árkos elvezetése a telektulajdonos, közútkezelı elızetes hozzájárulásával ideiglenes jelleggel megengedett. (2) A Rendelet 12. (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 12. (3) A gazdasági területek övezeteinek területén szennyvizet kibocsátó építmény az Gipe-4 jelő (mezıgazdasági major) övezet kivételével csak teljes közmővesítéssel helyezhetı el. Az övezetek területén a felszíni vizek nyílt árkos elvezetése a telektulajdonos, közútkezelı elızetes hozzájárulásával ideiglenes jelleggel megengedett. (3) A Rendelet 12. (4) bekezdés táblázat elıtti szövegének helyébe a következı rendelkezés lép: 12. (4) A gazdasági övezetek építési telkeinek kialakítása: Az építési övezetekben kialakítható telkek és építmények jellemzıit a táblázat adatainak felhasználásával kell meghatározni. A kialakult övezetekben csak a szabályozási terv módosításával végrehajtható változtatásnak minısül: a) jelentıs káros környezeti hatást elıidézı létesítmény telepítése ilyen hatást nem, vagy csak a tervezetténél kisebb mértékben elıidézı létesítmény építési telkén, b) olyan több telket érintı telekalakítás, amelynek eredményeképpen az övezetben a jellemzı teleknagyság az eltérı övezetekben megengedett teleknagyságok közti különbséghez hasonló mértékben megváltozik. (4) A Rendelet 12. (5) b) pontja törlésre kerül.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Döntés a Békéscsaba Kalandpark kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. február 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. október hó 26-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. október hó 26-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. október hó 26-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Zárt ülés elrendelése A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következő

Részletesebben

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 200. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Javaslat a 200. évi költségvetési rendelet módosítására I. A közgyőlés

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl

Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

I. FEJEZET. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

I. FEJEZET. Az önkormányzat bevételei és kiadásai Tolna Város Önkormányzatának /2009. (II.13.) Ör. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl, végrehajtásának rendjérıl Tolna Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Kutyej

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007 március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Aljegyzői pályázat kiírása A közgyűlés 17 igen szavazattal, 9 tartózkodással

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdés

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A kommunista diktatúrák áldozatainak emlékműve A közgyűlés a határozat 1./ pontját

Részletesebben

3.1 NAGYTARCSA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZ.ABÁLYZATA (HÉSZ)

3.1 NAGYTARCSA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZ.ABÁLYZATA (HÉSZ) 3.1 NAGYTARCSA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZ.ABÁLYZATA (HÉSZ) Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK 1. A rendelet hatálya és alkalmazása 2. A szabályozás elemei 3. Területfelhasználás II. BEL- ÉS KÜLTERÜLET

Részletesebben

Tervezık névsora. SZÁRLIGET Hatályos Településrendezési Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosítása. Végdokumentáció

Tervezık névsora. SZÁRLIGET Hatályos Településrendezési Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosítása. Végdokumentáció BAU-URB Tsz.: 54/2008. Tervezı és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezık névsora SZÁRLIGET Hatályos Településrendezési Tervének és Helyi Építési Szabályzatának

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 2. szám 2007. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. március 1-jei ülése RENDELET

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. március 30-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FİÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FİÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FİÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. szám: 7399-8 /2008. Javaslat a településrendezési terv és a Salgótarján Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl EGYSÉGES SZERKEZET 118. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testület 39/2010. (IX. 23.), ÖR, 30/2010. (IX. 15.) ÖR, 29/2010. (IX. 15.) ÖR, 1/2009. (I. 19.), 54/2008. (XII. 17.), 38/2007. (X. 3.), 5/2007.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2008. december hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2008. december hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2008. december hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tájékoztató a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. tv. módosítási

Részletesebben

Elıterjesztés. Aszód Város Önkormányzat értékhatár alatti Közbeszerzési szabályzat módosítására

Elıterjesztés. Aszód Város Önkormányzat értékhatár alatti Közbeszerzési szabályzat módosítására Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9 Tel. 28:500-666 Fax. 400-575 Email: jegyzo.aszod@invitel.hu /2009 szám Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 30-i rendkívüli n y í l t ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János polgármester,

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 29/2005. (VII.1.) rendelete. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 29/2005. (VII.1.) rendelete. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 29/2005. (VII.1.) rendelete Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

A közterületeken elvárt magatartásformák

A közterületeken elvárt magatartásformák - MEZİCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ TESTÜLETÉNEK 7/ 2007. (V.24.) évi R E N D E L E T E a közterületek használatáról Mezıcsát Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.), 11/1996. (V.16.) és a 14/2000. (III.16.) önk. rendeletekkel)

(Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.), 11/1996. (V.16.) és a 14/2000. (III.16.) önk. rendeletekkel) Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének 32/1994.(VII.7.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl 1/ (Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.),

Részletesebben

Aba Nagyközség Önkormányzatának 14 / 2008.(X. 10.) számú rendelete Aba Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Tervének megállapításáról

Aba Nagyközség Önkormányzatának 14 / 2008.(X. 10.) számú rendelete Aba Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Tervének megállapításáról Aba Nagyközség Önkormányzatának 14 / 2008.(X. 10.) számú rendelete Aba Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Tervének megállapításáról Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

(3) hatályát vesztette**

(3) hatályát vesztette** Az Esztergomi Önkormányzat 43/2006.(VII.14.) ör. rendelete az Esztergom, Királyi város (Királyi város, Hévíz, Szentanna, Csutimonostor városrészek) helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 14/2008. (III.31.) önkormányzati rendelettel)

(Egységes szerkezetben a 14/2008. (III.31.) önkormányzati rendelettel) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 57/2006.(XII.18..) rendelete a parkoló építési kötelezettségnek nem a beruházás keretein belül történı teljesítése esetén fizetendı megváltásról,

Részletesebben

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2011. február 15-i ülésére TÁRGY:

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2011. február 15-i ülésére TÁRGY: BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. február 15-i ülésére TÁRGY: Pályázati lehetőségekről tájékoztató KEOP-2011-6.2.0/B KEOP-2011.4.9.0 ELŐADÓ: Kovács József polgármester

Részletesebben

KAPOSFİ RENDEZÉSI TERVÉNEK M6 JELŐ MÓDOSÍTÁSA

KAPOSFİ RENDEZÉSI TERVÉNEK M6 JELŐ MÓDOSÍTÁSA KAPOSFİ RENDEZÉSI TERVÉNEK M6 JELŐ MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYVA: Helyi Építési Szabályzat és a szabályozási terv módosítása: 4/2011.(IV.22.) önkormányzati rendelettel, Településszerkezeti terv módosítása: 56/2011.(IV.21k)

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 5/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. március 17-én megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 1. Egyes közrendvédelmi és közbiztonsági feladatokat ellátó szervezetek beszámolói

J e g y z ı k ö n y v. 1. Egyes közrendvédelmi és közbiztonsági feladatokat ellátó szervezetek beszámolói 83 J e g y z ı k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2010. május 7. napján tartott soros (nyílt) ülésérıl Ülésvezetı: Dr. Botka László polgármester 1. Egyes közrendvédelmi és közbiztonsági

Részletesebben

BAGAMÉR Nagy 1 község H e l y i É p í t é s i S z a b á l y z a t a m ó d o s í t á s á n a k

BAGAMÉR Nagy 1 község H e l y i É p í t é s i S z a b á l y z a t a m ó d o s í t á s á n a k BAGAMÉR Nagy 1 község H e l y i É p í t é s i S z a b á l y z a t a m ó d o s í t á s á n a k R E N D E L E T E E g y s é g e s s z e r k e z e t b e n - 1-1. számú melléklet: Szabályozási Tervek A T 2m

Részletesebben

Igazoltan volt távol: dr. Pécsi Huszár Zoltán és dr. Futaki Zoltán képviselık.

Igazoltan volt távol: dr. Pécsi Huszár Zoltán és dr. Futaki Zoltán képviselık. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 202-2/2002. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2002. január 31-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 12. (péntek) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 12. (péntek) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Javaslat bérlakás építési városi program előkészítésére A közgyűlés 24 igen, egyhangú

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 31. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésrıl

Részletesebben

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 1999. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 1999. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 1999. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA 1/1999. (II. 01.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozati javaslat A Pénzügyi Bizottság egyöntetően elfogadásra ajánlja a Képviselı-testületnek

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselı-testülete 3/2009. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselı-testület 2009. március 17-én tartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 42/ÖK/2009.(II.25.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND 1. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2009. évi költségvetése (II. forduló) a) 2009. évi ingatlanhasznosítási

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2008.(II.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2008.(II.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2008.(II.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl Csorvás Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

REGIOPLAN GÖNYŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS GYİR-GÖNYŐ ORSZÁGOS KÖZFORGALMÚ KIKÖTİ TERÜLETÉRE

REGIOPLAN GÖNYŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS GYİR-GÖNYŐ ORSZÁGOS KÖZFORGALMÚ KIKÖTİ TERÜLETÉRE REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZİ KFT. 9022 GYİR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu GÖNYŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS GYİR-GÖNYŐ ORSZÁGOS KÖZFORGALMÚ

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 105/ÖK/2009.(III.25.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND 1. Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 9/1995.(VI.1.) rendelet módosítása

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS HIVATALOS LAPJA 3. szám Kecskemét, 2011. május 31. TARTALOMJEGYZÉK I. SZEMÉLYI RÉSZ: 73/2011. (V. 27.) Kgy. A Megyei kitüntetı díjakra

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Tájékoztató a kötvényforrás forgatásának eredményérıl (2009. január

Részletesebben

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579 XXI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. JÚNIUS 3. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 41/2010. (II. 12.) sz. határozata A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

GOSZTOLA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.15.) számú rendelete GOSZTOLA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

GOSZTOLA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.15.) számú rendelete GOSZTOLA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL GOSZTOLA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.15.) számú rendelete GOSZTOLA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Gosztola Község Önkormányzat Képviselı-testülete az

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése. számú napirendi pontja Javaslat ingatlan részterületének kisajátítást helyettesítő adásvétel útján történő értékesítésére

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzıkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzıkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 14.-én megtartott ülésérıl Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Elıterjesztés Besenyszög Községi Önkormányzat

Részletesebben

Jelen rendelet 2009. szeptember 07. napjával lép hatályba. Füzesabony, 2009. szeptember 2. jegyzı. polgármester

Jelen rendelet 2009. szeptember 07. napjával lép hatályba. Füzesabony, 2009. szeptember 2. jegyzı. polgármester Füzesabony Város Önkormányzatának 34/2009.(IX.02.) rendelete Füzesabony Város Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 30/2008.(XI.26.) rendelet módosításáról 1. (1) A Szabályzat megnevezése

Részletesebben

KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI A Képviselı-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett a 1/2005. (I. 26.) sz. önk. határozat Pilis Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Sorszám:./2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZİKÖNYV Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Napirendi pontok: 1.) A polgármester

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 500/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére Szám: 02/114-14/2008. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELİTE RJE SZTÉ S a Veszprém Megyei

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Elıterjesztı: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 34864/2011. Tárgy: Beszámoló 2010.költségvetés végrehajtásáról és a belsı ellenırzési tevékenységrıl Melléklet: elıterjesztés melléklete

Részletesebben

M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról.

M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról. M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról. A képviselı-testület a lakáscélú támogatásokról szóló, többször módosított 106/1988. (XII.26.)MT. számú rendelet

Részletesebben

Lezárva: 2013. április 8. Hatály: 2011.V.2. - Sopron Megyei Jogú Város - Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének I.

Lezárva: 2013. április 8. Hatály: 2011.V.2. - Sopron Megyei Jogú Város - Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének I. 1. oldal Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 11/2001. (IV. 1.) önkormányzati rendelete Sopronkıhida-Tómalom-Kistómalom dőlı-sand dőlı Szabályozási Tervérıl és Helyi Építési Szabályzatáról

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2008. évi 1. szám 2008. január KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2008. január 31-ei ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. január 28. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2011. január 28. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

KÉPVISELİ-TESTÜLET 1993. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

KÉPVISELİ-TESTÜLET 1993. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI KÉPVISELİ-TESTÜLET 1993. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI A Képviselı-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag a 1/1993.(I.28.) sz. önk. határozat 1./ Pilis Nagyközség Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2008. július 16-án (szerda) 15.00 órakor megtartott Képviselı-testületi ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 2-i rendkívüli ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 2-i rendkívüli ülésére Tárgy: Belvízrendezés az élhetıbb településért projekttel kapcsolatos új konzorciumi együttmőködési megállapodás és a támogatási szerzıdés elfogadása Elıkészítette: K. Szabóné Kocsor Anna Véleményezı bizottság:

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének Községi Polgármestertől S o n k á d 11-2/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c) rendeletei: 6/2009.

Részletesebben

K É P V I S E L İ T E S T Ü L E T E 6/2009. (II.19.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

K É P V I S E L İ T E S T Ü L E T E 6/2009. (II.19.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L İ T E S T Ü L E T E 6/2009. (II.19.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az egyes szociális és gyermekjóléti tárgyú önkormányzati

Részletesebben

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2009. (III.16.) rendelete

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2009. (III.16.) rendelete Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2009. (III.16.) rendelete az önkormányzati közút- és közmőépítések fejlesztési hozzájárulásáról Záradék: Ezen rendelet kihirdetésre került Piliscsaba

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Módosítva: 13/1993.(V.28.) KT, 1/1994.(I.28.) KT, 6/1994.(IV.22.)KT, 23/1995.(VIII.25.) KT,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

2.) Árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló

2.) Árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. február hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A HUNGAROTEL Rt. koncessziós ügye - Takács Péter képviselő kérdést tett

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 15/2000.(III.31.) Kgy rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról (Egységes szerkezetben) A lakások és helyiségek

Részletesebben

A rendelet célja. Általános rendelkezések

A rendelet célja. Általános rendelkezések 1 Páty község Kerületi Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2007.(X.29) rendelete a jármővek elhelyezésének helyi szabályairól, a parkolás biztosításának módjáról, a parkolóhely-építési kötelezettségrıl

Részletesebben

1. Beszámoló a Szemesért Kht 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Liber Árpád a Szemesért Kht igazgatója

1. Beszámoló a Szemesért Kht 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Liber Árpád a Szemesért Kht igazgatója JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 16-án 14.00. órakor a Latinovits Zoltán Mővelıdési Ház földszinti tanácskozó termében megtartott sosros nyilvános

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 9810-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269.

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. 2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 80/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 81/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 82/2011.

Részletesebben

BÁRÁND HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

BÁRÁND HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Báránd Község Önkormányzatának 15/2008.(XII.22.) KT rendelete Báránd Község Önkormányzati Képviselı-testülete az Önkormányzatokról szóló 1997. évi CXXXIV. tv.-elmódosított 1990. évi LXV. tv. 8. (1) bekezdése

Részletesebben

S Z AB Á L Y Z AT A A S Z T E K E R E T E I K Ö Z Ö T T F O L Y T AT O T T P Á L Y Á Z AT I T E V É K E N Y S É G RİL

S Z AB Á L Y Z AT A A S Z T E K E R E T E I K Ö Z Ö T T F O L Y T AT O T T P Á L Y Á Z AT I T E V É K E N Y S É G RİL S Z EGEDI TUDOMÁNYEGYETEM S Z AB Á L Y Z AT A A S Z T E K E R E T E I K Ö Z Ö T T F O L Y T AT O T T P Á L Y Á Z AT I T E V É K E N Y S É G RİL Szeged, 2009. Szabályzat az SZTE keretei között folytatott

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) BALATONSZÁRSZÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 15/2010. (XI.08.) SZ., 35/2009.(XI.14.) SZ., 1/2009.(I.29.) SZ. és 6/2007.(VII.26.) SZ. RENDELETÉVEL MÓDOSÍTOTT 10/2005. (IV.28.) SZ. RENDELETE

Részletesebben

6/1998. ( IX.17.) RENDELETE Recsk településrendezési tervének helyi építési szabályzatáról

6/1998. ( IX.17.) RENDELETE Recsk településrendezési tervének helyi építési szabályzatáról Rendezési terv egységes.doc RECSK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/1998. ( IX.17.) RENDELETE Recsk településrendezési tervének helyi építési szabályzatáról /Egységes szerkezetben a módosítására hozott 2/2001.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZŐGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:iv. 393-2/2005. Előadó: Mell.: 2 db Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax:

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére egységes szerkezetben a 19/2006. (VI. 28.), 5/2004. (II.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal Mokos terme Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Miklós Attila

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2011.(II.28.) önkormányzati rendelete a település 2011. évi költségvetésérıl

Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2011.(II.28.) önkormányzati rendelete a település 2011. évi költségvetésérıl Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2011.(II.28.) önkormányzati rendelete a település 2011. évi költségvetésérıl Az Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. április 18. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı, nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza,

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E Iktatószám: I-57/2007. E L İ T E R J E S Z T É S Érd Megyei Jogú Város Közgyőlése 2007. március 1.-ei ülésére Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 ELİTERJESZTÉS

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 ELİTERJESZTÉS Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 Ügyiratszám:10-10 /1001/2011 ELİTERJESZTÉS a Népjóléti és Sport Bizottság

Részletesebben

Kivonat Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. január 3-i ülése jegyzıkönyvébıl

Kivonat Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. január 3-i ülése jegyzıkönyvébıl 2008. január 3-i ülése könyvébıl 1/2008. (I. 3.) Kt. határozata KEOP pályázat benyújtásáról: 1. Tolna Város Önkormányzata Fadd Nagyközség és Bogyiszló Község Önkormányzataival együttmőködve, Tolna város

Részletesebben

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról /Egységes szerkezet/ Kiszombor Község

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA BÉÉSCSABA MJV HÉSZ 2015 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat özgyűlésének 5/2006 (I.26.) önk. rendelete egységes szerkezetben a 22/2015. (XI.3.) önkormányzati rendelettel BÉÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE. 11/2002. (VII. 4.) számú. r e n d e l e t e

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE. 11/2002. (VII. 4.) számú. r e n d e l e t e SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 11/2002. (VII. 4.) számú r e n d e l e t e a város kül- és belterületének Szabályozási Tervérıl és Helyi Építési Szabályzatáról Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

BAGLAD Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.8.) számú rendelete BAGLAD KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

BAGLAD Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.8.) számú rendelete BAGLAD KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL BAGLAD Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.8.) számú rendelete BAGLAD KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Baglad Község Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990.

Részletesebben

Ordacsehi Község Önkormányzatának../200..önkormányzati rendelete

Ordacsehi Község Önkormányzatának../200..önkormányzati rendelete Ordacsehi Község Önkormányzatának./200..önkormányzati rendelete Ordacsehi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló, többször módosított 1 23/2004.(X.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. november 20-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. november 20-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 929-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 18/2005. (VI.1.) Ör. és a 26/2006. (V.29.) Ör. és az 55/2006. (VI.26.) Ör. és a 65/2006. (IX.18.) Ör. és a 3/2007. (I.29.) Ör. és a 38/2007.(IX.17.)

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bevezetı rendelkezés Dévaványa Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. - jóváhagyandó munkarész -

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. - jóváhagyandó munkarész - TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK OSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TERVEZETE - jóváhagyandó munkarész - GYÖMRŐ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK../2011. (..) RENDELETE A TELEPÜLÉS HELYI ÉPÍTÉSI

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Szalai Tünde, Koós Mariann, Dr. Balázs Lajos, Hujber Lászlóné intézményvezetık. Szaka Zsolt az AVE Zöldfok Zrt.

JEGYZİKÖNYV. Szalai Tünde, Koós Mariann, Dr. Balázs Lajos, Hujber Lászlóné intézményvezetık. Szaka Zsolt az AVE Zöldfok Zrt. JEGYZİKÖNYV Készült Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Mészáros Miklós polgármester Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı Dr.

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI FÖLDMŐVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 41.381/5/2007 ELİTERJESZTÉS a Kormány részére a földrendezı és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi Tárgy: Ipari parki telek értékesítése K I V O N A T A A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következő

Részletesebben

Hk-2010-04-29. Változat: 1. Sorszám: 6. HATÁROZAT-KIVONAT a Képviselő-testület 2010. április 29-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Hk-2010-04-29. Változat: 1. Sorszám: 6. HATÁROZAT-KIVONAT a Képviselő-testület 2010. április 29-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete HATÁROZAT-KIVONAT a Képviselő-testület 2010. április 29-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből 715/2010.

Részletesebben

Elıadó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képviselı-testület!

Elıadó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képviselı-testület! - 1 - A 2011. augusztus 31-ei képviselı-testületi ülés II. számú napirendi pontja: Tájékoztató a Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének elsı félévi végrehajtásáról. Elıadó: Ribányi József polgármester

Részletesebben