J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága április 21-én tartott nyilvános ülésérıl.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl."

Átírás

1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága április 21-én tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal Mokos terme Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Miklós Attila bizottsági tag Strifler Attila bizottsági tag Andó Tamás külsı bizottsági tag Bíró Csaba István külsı bizottsági tag Labos Tibor külsı bizottsági tag Petróczy Zoltán külsı bizottsági tag Nicolas Santini SADE Magyarország Kft. projektigazgató Székely Orsolya SADE Magyarország Kft tolmács Csányi János SADE Magyarország Kft mőszaki munkatárs Gyömbér Mihály SADE Magyarország Kft. projektvezetı Bánfi Ádám PIU mőszaki szakértı Sztankó Ilona PIU vezetı Dr. Tıgye Ildikó Szociálpolitikai Osztály vezetıje Dr. Burai Mihály Közigazgatási Osztály vezetıje Csiaki Tamás Városüzemeltetési Osztály vezetıje Wittmann László Stratégiai-Fejlesztési Osztály vezetıje Soczóné Dömény Edit Pénzügyi és Gazdasági Osztály vezetı-helyettese Távolmaradását elızetesen jelezte: Tímár Ella bizottsági tag Kutyej Pál bizottsági tag Dr. Ferenczi Attila a bizottság elnöke üdvözölte a bizottsági ülésen megjelenteket, megállapította az ülés határozatképességét: jelen van 7 fı bizottsági tag. Javasolta a meghívóban jelzett napirendi pontok megtárgyalását azzal a módosítással, hogy a 11. és 12. pontokat az április 26-ai bizottsági ülésén tárgyalja a bizottság. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésnek Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága 7 igen, egyhangú szavazattal támogatja a 11. és 12. pont napirendrıl történı levételét. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésnek Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Nyilvános ülés: 1. SADE Magyarország Kft. szóbeli beszámolója a Békéscsaba Megyei Jogú Város szennvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése címő projekt keretében megvalósuló csatornahálózat-fejlesztés, vezeték átépítés és -felújítás munkálatainak elırehaladásáról 2. A békéscsabai csatornahálózat-fejlesztés 1. rész szerzıdésmódosítása 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése címő projekthez kapcsolódó régészeti és lıszermentesítési feladatokra kötött szerzıdés módosítása

2 2 4. Békéscsaba telephelyő ALMEX 96 Kft. ipari szennyvíz elhelyezésének befogadó nyilatkozatához szükséges tulajdonosi hozzájárulás 5. Az idıszakos gyermekfelügyelet, a sajátos nevelési igényő gyermekek ellátása és a játszóház mőködtetésének további fenntartása 6. A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában mőködı szociális intézmények által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló rendelet megalkotása (2. forduló) 7. A hivatali munkaidın kívül és a hivatali helyiségen kívül történı házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és az anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatások ellentételezéseként fizetendı díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 8. A Békéscsaba, Bajza utca átmenı forgalmával kapcsolatos lakossági panasz 9. A hulladékgyőjtı edények zárható térben történı elhelyezésére beérkezett pályázatok elbírálása 10. Egyházi temetık fenntartásának támogatása évi járdafelújítási program levéve napirendrıl 12. Infrastrukturális választókerületi fejlesztések levéve napirendrıl 13. Tájékoztatás a Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén közvilágítás üzemeltetése és karbantartása tárgyú közbeszerzési eljárás során az EDF DÉMÁSZ Zrt.-vel lefolytatott tárgyalásról 14. Könyvvizsgálói feladatok ellátása Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatánál tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és dokumentációjának elfogadása 15. Vállalkozási szerzıdés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata kezelésében lévı út és járda burkolatok seprésére, közutak mosására, portalanítására, sármentesítésére, kézi hulladékgyőjtık ürítésére, karbantartására és javítására, téli burkolatüzemeltetésre (síkosság, mentesítésre és hó eltakarításra) tárgyú közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlatok értékelése, nyertes ajánlattevı kiválasztása 16. Építési telkek értékesítése a Franklin, Báthori utcák melletti területen 17. Közterület egy részének értékesítése a régi Csorvási úton 18. Az önkormányzat vagyonáról és vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának a szabályairól szóló 16/2009. (IV. 6.) önkormányzati rendelet módosítása 19. Csikós utcai és Kisfényesi utcai tőzivízvezeték építési, valamint a Kisfényesi utcai szennyvízvezeték-tervezési és -építési elıirányzat módosítása 20. Kórház utcai és Gızmalom téri parkolók létesítése 1. napirendi pont Tárgy: SADE Magyarország Kft. szóbeli beszámolója a Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése címő projekt keretében megvalósuló csatornahálózat-fejlesztés, vezeték átépítés és -felújítás munkálatainak elırehaladásáról Nicolas Santini SADE Magyarország Kft.: Vetítés keretében tájékoztatta a bizottságot a szennyvíz projekt jelenlegi állásáról. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Megköszönöm Santini úrnak az értékes elıadást, amely néhány kérdésre rá is világított. Tegnap volt egy lakossági fórum, amelyen felmerültek problémák. Örömmel tapasztaltam, hogy arra a problémára tudtak megoldást keresni,

3 3 nevezetesen a lakosság idıbeni tájékoztatása táblák kihelyezésével, mert korábban elıfordultak ezzel kapcsolatban nehézségek. Köszönöm, hogy közben járt a Mednyánszki utcában, nagyon rossz volt a burkolat és egy kicsit kisimították. Természetesen nagyon sok lakossági észrevétel, panasz érkezik, de gondolom ezeket nyomon követik és kezelik is. Santini úr nagyon szerényen mondta, hogy Békéscsaba legnagyobb beruházása a csatornázás, véleményem szerint Európa legnagyobb mőanyagcsöves beruházása folyik jelenleg Békéscsabán. Ami megragadta a figyelmemet tegnap a lakossági fórumon is elhangzott -, hogy a Szent László utcai csıfektetés kapcsán bizonytalan kıtörmelékkel támasztották alá a csöveket a lakók jelzése szerint. A kérdés arra vonatkozik, hogy a mőanyag csövek nem történek-e el, ha megfeszülnek? Egyébként nagyon örül a lakosság annak, hogy nıni fog nemcsak komfortjában, hanem környezetvédelemi szempontból is a város. Az elsı kérdés arra vonatkozik, hogy mikor lesznek meg az elsı bekötések? Közel egy éve indult el a projekt és az emberek már várják, mikor köthetnének rá a csatornára. A másik pedig, egy picit fordítva látjuk, amit Santini úr mondott, hiszen addig nem aszfaltozunk és nem építünk utakat, járdákat, amíg a csatornaberuházás folyik. Emiatt vagyunk egy kicsit eltolódva, minden beruházásunkat próbáljuk a csatornázásához igazítani. Teljesen egyetértek abban, hogy egy jó együttmőködésnek kell megvalósulnia a hivatal és a cég között. Kevés céget szoktunk meghívni a bizottsági ülésre, a SADE Kft.-t úgy gondoltuk meg kell hívni, mert nemcsak a beruházás nagysága, hanem a várost érintı kiterjedtsége miatt is jó, hogy ha a szakbizottság is közvetlenül, elsı kézbıl kap információt. Korábban is elvárás volt, hogy a városban folyó nagyobb beruházásokról tájékoztatást kért a bizottság, ezért nagyon szeretnénk megköszönni a szép és igényes powerpoint bemutatót. Miklós Attila bizottsági tag: A kérdésem az, hogy valóban igaz-e az, hogy az elmúlt idıszakban sőrőn cserélıdtek az alvállalkozók? Gyömbér Mihály SADE projektvezetı: Az elsı kérdésre a válaszom: A technológia szerint mindenképpen ágyazatba kell a csöveket fektetni, az említett problémát kivizsgáljuk. A rákötésekkel kapcsolatosan: Nem tudok nyilatkozni, mert belsı átadások még folynak és a mőszaki átadást követıen kezdıdhetnek a rákötések. Az alvállalkozók vonatkozásában: Hogy sok vagy kevés az alvállalkozó, viszonyítás kérdése. Az az alvállalkozó, aki nem tartja be a technológiai fegyelmet, nem megfelelıen kivitelez, az nem maradhat. Nagyon kevés alvállalkozó ment el és csak a technológiai fegyelem be nem tartása miatt, tudomásom szerint 2-3 esetben fordult elı ilyen eset. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Helyi vállalkozók miért nem vesznek részt ebben a munkában? Gyömbér Mihály SADE projektvezetı: Békés megyei vállalkozás szerepet kap a kivitelezés során. Ami számomra is meglepı volt olyan vállalkozási csapatok nem tudnak fizikálisan részt venni a kivitelezésben, mert vagy megszőntek, vagyon olyan pénzügyi helyzetbe kerültek, hogy nem tudták vállalni a munkát. Jelenleg az UVIÉP Kft. helyi vállalkozás végzi a csatornák kamerás vizsgálatait, bekötéseket és csatorna-kivitelezéseket végeznek. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Javaslom a beszámoló elfogadását. Városfejlesztési Bizottsága 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

4 76/2011. (IV. 21.) Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága 4 Városfejlesztési Bizottsága a SADE Magyarország Kft. Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése címő projekt keretében megvalósuló csatornahálózat-fejlesztés, vezeték átépítés és -felújítás munkálatainak elırehaladásáról szóló szóbeli beszámolóját elfogadja. 2. napirendi pont Tárgy: A békéscsabai csatornahálózat-fejlesztés 1. rész szerzıdésmódosítása Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Javaslom a határozati javaslat elfogadását. Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 77/2011. (IV. 21.) Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága Városfejlesztési Bizottsága az elıterjesztés határozati javaslatát támogatja: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése egyetért Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése tárgyú projekt keretében belül megvalósuló csatornahálózat-fejlesztéshez, vezetéképítés és felújítás, valamint a kivitelezés során felmerülı egyéb tervek elkészítése 1. rész tárgyú szerzıdés 4, 5, 6, és 7. számú változtatási javaslatokban foglalt módosításokkal és felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert arra, hogy a SADE Magyarország Mélyépítı Kft.-vel a szerzıdésmódosítást aláírja. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert arra, hogy a Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése tárgyú projekt keretében belül megvalósuló csatornahálózatfejlesztéshez, vezetéképítés és felújítás, valamint a kivitelezés során felmerülı egyéb tervek elkészítése 1., 2., 3. rész tárgyú szerzıdés elfogadott végösszegét, befejezési határidıt és szerzıdést biztosító mellékkötelezettséget nem érintı szerzıdésmódosításokat a Közgyőlésnek való utólagos beszámolási kötelezettséggel aláírja. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: 1. pont tekintetében május 5 2. pont tekintetében április napirendi pont Tárgy: Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése címő projekthez kapcsolódó régészeti és lıszermentesítési feladatokra kötött szerzıdés módosítása

5 Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Javaslom a határozati javaslat elfogadását. 5 Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 78/2011. (IV. 21.) Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága Városfejlesztési Bizottsága az elıterjesztés határozati javaslatát támogatja: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése egyetért a Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése tárgyú projekt régészeti és lıszermentesítési munkálataira vonatkozó szerzıdés módosításaival az alábbiak szerint: A Nemzeti Örökségvédelmi Központ által feltárással vizsgálandó terület az elızetes vizsgálatok alapján m 2 -rıl 6120 m 2 -re csökken. A régészeti megfigyelés óráinak száma 1100 óráról 8500 órára nı. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert arra, hogy a Magyar Nemzeti Múzeummal a szerzıdésmódosítást megkösse. 2.Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert arra, hogy a Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése tárgyú projekt régészeti és lıszermentesítési feladatok munkálataira vonatkozó szerzıdés végösszeget, befejezési határidıt és szerzıdést biztosító mellékkötelezettséget nem érintı módosításait a Közgyőlésnek való utólagos beszámolási kötelezettséggel megkösse. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: 1. pont tekintetében május 5 2. pont tekintetében április napirendi pont Tárgy Békéscsaba telephelyő ALMEX 96 Kft. ipari szennyvíz elhelyezésének befogadó nyilatkozatához szükséges tulajdonosi hozzájárulás Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Javaslom a határozati javaslat elfogadását. Városfejlesztési Bizottsága 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 79/2011. (IV. 21.) Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága Városfejlesztési Bizottsága az elıterjesztés határozati javaslatát támogatja: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése egyetért a Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése tárgyú projekt keretén belül az ALMEX 96 Kft.-vel a szennyvíztisztító-telep fejlesztésének

6 6 zavartalansága érdekében megkötendı, a jelen határozat mellékletét képezı megállapodás tervezetével. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert a megállapodás aláírására és ezt követıen a tulajdonosi hozzájárulás kiadására. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: 1. pont tekintetében április pont tekintetében május napirendi pont Tárgy: Az idıszakos gyermekfelügyelet, a sajátos nevelési igényő gyermekek ellátása és a játszóház mőködtetésének további fenntartása Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: A táblázatot megnézve pontosítást szeretnék kérni, mert a 3. táblázatban a sajátos nevelési igényő gyermekek ellátása integrált csoportban évben 0 fıre, az idıszakos gyermekfelügyelet esetében 1 fıre csökkent a szám. Kinek tartjuk fenn a játszóházat? Dr. Tıgye Ildikó osztályvezetı: A bölcsödének ez egy szolgáltatása. Az idıszakos gyermekfelügyelet azt jelenti, hogy ha valaki nem akarja bölcsıdébe járatni a gyereket, de szeretné néhány órára beadni, üres férıhely esetén beviheti térítési díj ellenében. Nem kerül plusz költségbe, hanem térítési díj ellenében felügyelnek a gyermekre. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Javaslom a határozati javaslat elfogadását. Városfejlesztési Bizottsága 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 80/2011. (IV. 21.) Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága Városfejlesztési Bizottsága az elıterjesztés határozati javaslatát támogatja: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a bölcsıdei tevékenységen belül a sérült, sajátos nevelési igényő gyermekek korai habilitációs és rehabilitációs célú nevelésének, gondozásának, illetve a bölcsıdei tevékenység mellett külön szolgáltatásként végzett Játszóház és az Idıszakos gyermekfelügyelet mőködtetését - amennyiben az többletforrást nem igényel - továbbra is fenntartja. Felelıs: Dr. Kerekes Attila, az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke Határidı: április Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése felkéri Dr. Szvercsák Szilvia jegyzıt, hogy az 1. pontban meghatározott szolgáltatások biztosításának szükségességét egy év elteltével vizsgálja meg és ennek eredményérıl a közgyőlést tájékoztassa. Felelıs: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı Határidı: április Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése az Egészségügyi Alapellátási Intézmény 3. sz. Bölcsıdéjében mőködtetett Játszóház térítési díját - az étkeztetés térítési díján felül május 1. napjától az elsı két óra idıtartamára

7 7 200,- Ft/óra, minden további igénybevett óra díját 150,- Ft/óra összegben határozza meg. Felelıs: Dr. Kerekes Attila, az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke Határidı: május napirendi pont Tárgy: A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában mőködı szociális intézmények által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló rendelet megalkotása (2. forduló) Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Javaslom a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában mőködı szociális intézmények által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló rendelet megalkotásának támogatását. Városfejlesztési Bizottsága 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 81/2011. (IV. 21.) Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága Városfejlesztési Bizottsága a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában mőködı szociális intézmények által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló rendelet megalkotását támogatja. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában mőködı szociális intézmények által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendı térítési díjakról (tervezet) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 62. (2) bekezdésében, a 92. (1)-(2) bekezdésében, a 115. (10) bekezdésében, a 116. (2) bekezdésében és a 140/C. -ában foglalt felhatalmazás alapján alábbi rendeletet alkotja: I. Fejezet Általános rendelkezések 1. (1) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulással (a továbbiakban: Társulás) kötött megállapodás alapján a Társulás fenntartásában mőködı szociális intézmények útján, a személyes gondoskodás keretén belül biztosítja a szociális alapszolgáltatásokat, valamint a szakosított szociális ellátásokat. Jelen rendelet hatálya ezen intézményekre, valamint a szolgáltatásokat igénybe vevı és a szolgáltatásért térítési díj fizetésére kötelezett személyekre terjed ki. (2) E rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése, illetve megırzése érdekében meghatározza a Társulás által fenntartott intézményekben az egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáit, az ellátásra való jogosultság feltételeit, az ellátások igénybe vételének módját és a fizetendı térítési díjak mértékét.

8 8 2. (1) E rendelet hatálya a rendeletben szabályozott szociális ellátások tekintetében kiterjed a Társulást alkotó települések közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezı a) magyar állampolgárokra, b) bevándoroltakra és letelepedettekre, c) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre, d) a településen életvitelszerően tartózkodó hajléktalanokra, e) hontalanokra. (2) E rendelet hatálya az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenıen a Szoctv. 7. (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében kiterjed az Európai Szociális Kartát megerısítı országoknak a Magyar Köztársaság területén jogszerően tartózkodó állampolgáraira is, valamint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi I. törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyekre, amennyiben az ellátás igénylésének idıpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik. II. Fejezet Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 3. (1) E rendelet hatálya alá tartozó személyes gondoskodást nyújtó ellátások a szociális alapszolgáltatások, valamint a szakosított szociális ellátások. (2) A szociális alapszolgáltatások: a) étkeztetés; b) házi segítségnyújtás; c) családsegítés; d) jelzırendszeres házi segítségnyújtás; e) támogató szolgáltatás; f) utcai szociális munka; g) nappali ellátást nyújtó intézmények: ga) idısek klubja, gb) fogyatékosok nappali intézménye, gc) szenvedélybetegek nappali intézménye, gd) nappali melegedı; h) tanyagondnoki szolgáltatás. (3) A szakosított szociális ellátások: a) tartós elhelyezést ápolást, gondozást nyújtó intézmények: aa) idısek otthona, ab) emelt szintő férıhellyel rendelkezı idısek otthona, ac) szenvedélybetegek otthona; b) átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények: ba) idıskorúak gondozóháza, bb) hajléktalanok átmeneti szállása. III. Fejezet Szociálpolitikai kerekasztal 4. (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások, valamint a gyermekjóléti ellátások fejlesztése, az ellátások színvonalának, hatékonyságának javítása, szociális szolgáltatástervezési koncepcióban foglalt feladatok megvalósulásának, végrehajtásának figyelemmel kísérése érdekében helyi szociálpolitikai kerekasztal mőködik. (2) A szociálpolitikai kerekasztal szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülést tart. A szociálpolitikai kerekasztal ülései nyilvánosak. (3) A szociálpolitikai kerekasztal mőködésének további szabályait az általa elfogadott mőködési szabályzatban határozza meg. (4) A szociálpolitikai kerekasztal ülésein elhangzottakról Emlékeztetı készül. (5) A kerekasztal tagjai Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén szociális intézményeket mőködtetı fenntartók képviselıi, illetve intézményvezetıi, valamint a közhasznú szervezetekrıl szóló évi CLVI. törvény 26. c) 2. és 11. pontjai szerinti közhasznú tevékenységet végzı szervezetek, a

9 9 települési kisebbségi önkormányzatok, továbbá a szolgáltatástervezésben és annak végrehajtásában partnerséget vállaló szervezetek képviselıi. IV. Fejezet A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételének módja 5. (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes. Az ellátást igénylı, illetve törvényes képviselıje az intézmény, illetve a szolgáltatás vezetıjénél terjeszti elı kérelmét szóban vagy írásban. Az intézmények saját használatú nyomtatvány összeállítására jogosultak. (2) A kérelemhez mellékelni kell a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételérıl szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet (a továbbiakban: SzCsM rendelet) 1. számú melléklet I. része szerinti orvosi igazolást házi segítségnyújtás, jelzırendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, idısek, fogyatékosok és demens személyek nappali ellátása, továbbá bentlakásos intézmény éjjeli menedékhely kivételével esetén. (3) A szociális ellátások igénybe vétele iránti kérelemhez csatolni kell az SzCsM rendelet 1. számú melléklet II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot és az adatok valódiságát bizonyító okiratokat, ha jogszabály másként nem rendelkezik, az alábbiak szerint: a) a havi rendszerességgel járó nem vállalkozásból származó jövedelmekrıl, valamint a kapott gyermektartásdíjról, egyéb, szerzıdés alapján járó tartásdíjról, életjáradékról, a Szoctv. 4. (1) bekezdés i) pontjában meghatározott rendszeres pénzellátásokról, a családok támogatásáról szóló törvény által szabályozott családtámogatási ellátás esetén a kérelem benyújtását megelızı hónapban folyósított nettó összegrıl a kifizetı igazolását vagy a folyósítási szelvényt, kivéve, ha az ellátás a kérelem benyújtását megelızıen megszőnt; b) a nem havi rendszerességgel szerzett, vállalkozásból, ıstermelıi tevékenységbıl amennyiben adóbevallásra kötelezett származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelızı évben szerzett jövedelemrıl és a jövedelmet csökkentı elismert költségekrıl és a befizetési kötelezettségekrıl az állami adóhatóság által kiállított igazolást, kivéve, ha a vállalkozás, ıstermelıi tevékenység a kérelem benyújtását megelızıen megszőnt; c) a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató személy részérıl ösztöndíjról, felsıoktatási intézményi hallgatók szociális és egyéb juttatásairól az intézmény igazolását, ha a nagykorú személy adóbevallásra kötelezett, az állami adóhatóság igazolását; d) a kifizetett, levont gyermektartásdíjról a kifizetı igazolását, a postai feladóvevényt, a jogosult átvételi elismervényét, az önálló bírósági végrehajtó igazolását; e) a kérelem benyújtását megelızıen megszőnt havi rendszerességgel járó jövedelem megszőnésérıl az okiratot; f) vállalkozási, ıstermelıi tevékenység megszőnésérıl az illetékes hatóság határozatát, társas vállalkozás esetén a cégbíróság döntését a cégjegyzékbıl való törlésrıl. (4) A Szoctv. 115/A -a vagy a fenntartó döntése alapján térítésmentesen biztosítandó ellátások esetén jövedelemnyilatkozatot nem kell benyújtani. Tartós bentlakásos ellátás esetén, az intézményi térítési díjjal egyezı mértékő személyi térítési díj megfizetésének vállalása hiányában az SzCsM rendelet 1. sz. melléklete III. része szerinti vagyonnyilatkozatot csatolni kell a kérelem benyújtásakor. (5) Amennyiben a szolgáltatást igénylı, vagy a térítési díj fizetésére kötelezett a teljes térítési díjat nem tudja megfizetni, akkor az ellátást igénylı és családja vagyoni, jövedelmi viszonyainak, szociális körülményeinek feltárása céljából a (3) bekezdésben felsorolt igazolásokat kell csatolni. (6) A szociális rászorultságot az intézményvezetı vizsgálja az ellátás igénybevételét megelızıen, amelynek fennállását a nyilvántartásban rögzíti a szolgáltatás megkezdésekor, a rászorultságot megalapozó körülményekre vonatkozó adatokkal. A szociális rászorultság felülvizsgálata késıbb csak akkor szükséges, ha a rászorultság alapjául szolgáló körülmény határozott ideig áll fenn. A felülvizsgálatot a határozott idı elteltét követıen 60 napon belül kell elvégezni. (7) Az intézmények vezetıinek hatáskörébe tartozó intézményi elhelyezés részletes szabályait az SzCsM rendelet szabályozza. A benyújtott kérelem alapján az intézményvezetı dönt a szolgáltatás nyújtásáról, vagy a kérelem elutasításáról, amelyrıl a kérelmezıt tájékoztatja. Az elutasításról és a jogorvoslati lehetıségrıl a kérelmezıt írásban kell tájékoztatni. Az intézményi ellátás igénybevételének megkezdése elıtt az intézményvezetı és az ellátást igénybe vevı, illetve törvényes képviselıje megállapodást köt a Szoctv. szerinti tartalommal. (8) Nem kell megállapodást kötni a Szoctv. 94/C. (2) bekezdésében meghatározott esetekben. (9) Ha az ellátást igénybe vevı, illetve törvényes képviselıje az intézmény vezetıjének az ellátás igénybevételérıl szóló döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétıl számított 8 napon belül a Társuláshoz fordulhat, amely a kérelem elbírálásáról 30 napon belül határozattal dönt.

10 10 (10) Az ellátásban részesülı köteles a jogosultság feltételeit érintı lényeges tényekben, családi körülményeiben, jövedelmi és vagyoni viszonyaiban bekövetkezett változást 15 napon belül az intézmény vezetıjének bejelenteni. (11) Az intézmény vezetıje az ellátást igénylı személy soron kívüli elhelyezésérıl az SzCsM rendelet szerint dönt. A döntés ellen, annak közlésétıl számított 8 napon belül a fenntartó Társuláshoz lehet fordulni. V. Fejezet A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások 1. Étkeztetés 6. (1) Az étkezetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi legalább egyszeri meleg étkeztetésérıl kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen a) koruk, b) egészségi állapotuk, c) fogyatékosságuk, d) pszichiátriai betegségük, e) szenvedélybetegségük, f) hajléktalanságuk miatt. (2) E szakasz alkalmazásában rászorulónak tekintendı: a) kora miatt, aki 70. életévét betöltötte; b) egészségi állapota, aki mozgásában korlátozott, krónikus, vagy akut megbetegedése miatt önmaga ellátásáról részben vagy teljesen nem tud gondoskodni; c) fogyatékossága miatt, aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlıségük biztosításáról szóló törvény alapján fogyatékossági támogatásban részesül; d) pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt, aki fekvıbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes; e) hajléktalansága miatt, aki bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalan szállás. (3) Az étkezetés igénybevételérıl a döntést: a) az (1) bekezdés a) pontja esetében a személyazonosításra alkalmas okirat, b) az (1) bekezdés b) pontja esetén a háziorvos vagy kezelıorvos vagy szakorvos igazolása, c) az (1) bekezdés c) pontja esetén a fogyatékossági támogatásról vagy az emelt családi pótlékról szóló határozat, d) az (1) bekezdés d)-e) pontjai esetén kezelıorvos vagy szakorvos igazolása, e) az (1) bekezdés f) pontja esetén a lakcímkártya vagy a hajléktalan ellátást végzı intézmény igazolása alapozza meg. (4) A (3) bekezdés b) e) pontjai szerinti igazolásnak ki kell térnie a megbetegedés, mozgáskorlátozottság fennállásának várható idıtartamára. Az étkeztetésre való jogosultság erre az idıtartamra, határozott idıre állapítható meg. A jogosultság lejártát megelızıen az ellátott egészségi állapotát felül kell vizsgálni, és amennyiben jogosultsága továbbra is fennáll, az ellátás megfelelı orvosi igazolás ismételt csatolásával meghosszabbítható. 2. Nappali ellátást nyújtó intézmények 7. A nappali ellátás keretében idıskorúak nappali ellátását (idısek klubja), fogyatékos személyek nappali ellátását, szenvedélybetegek nappali ellátását, valamint hajléktalan személyek nappali ellátását biztosítja a szolgáltatást nyújtó intézmény. 8. (1) Az idısek klubjába felvehetıek a tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idıs koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek. A klub lehetıséget biztosít a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvetı higiéniai szükségleteik kielégítésére. (2) Nem vehetı fel az idısek klubjába az a személy, aki egészségi állapota, összeférhetetlen magatartása miatt, vagy bármely más okból közösségi életre alkalmatlan. 9.

11 11 (1) A fogyatékos nappali ellátás a saját otthonukban élı, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetıséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvetı higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését. (2) Nem vehetı fel a fogyatékosok nappali intézményébe az a személy, aki egészségi állapota, összeférhetetlen magatartása miatt, vagy bármely más okból közösségi életre alkalmatlan. (3) Az intézménybe az ellátottakat egy hónapos próbaidı kikötésével lehet felvenni. 10. (1) A szenvedélybetegek számára nyújtott nappali ellátás a saját otthonukban élı, a Szoctv. 93. (4) bekezdése szerinti kivétellel a tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvıbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylı szenvedélybetegek, részére biztosít lehetıséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvetı higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak ide nem értve az idıs személyeket napközbeni étkeztetését. (2) A kiskorúság miatt korlátozottan cselekvıképes 16 és 18 év közötti személynek a szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátással és nappali ellátással összefüggésben tett jognyilatkozatához nem szükséges a törvényes képviselı beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása. 11. A nappali melegedı hajléktalan személyek részére biztosít lehetıséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvetı higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését. 3. Egyéb személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások 12. A házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzırendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, utcai szociális munka és tanyagondnoki szolgáltatás igénybevételére a Szoctv át, át, valamint 65/C 65/E. -át megfelelıen kell alkalmazni. VI. Fejezet A személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátások 4. Tartós bentlakásos elhelyezést, ápolást, gondozást nyújtó intézmények 13. Tartós elhelyezést (ápolást, gondozást) nyújtó intézmény az idısek otthona, az emelt szintő férıhellyel rendelkezı idısek otthona és a szenvedélybetegek otthona. 14. (1) A Társulás által fenntartott Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ és Életfa Idısek Otthona telephelyén emelt szintő idısotthoni ellátást nyújt, a mindenkor hatályos, jogerıs mőködési engedélyben rögzített létszámmal. (2) Az emelt szintő ellátás egy, illetve kétszemélyes lakóegységekben történik, ahol az elhelyezési körülmények és a biztosított szolgáltatások az átlagot jóval meghaladó minıségőek. (3) Amennyiben az intézményben lakóegység használatával rendelkezı ellátott a beköltözését követı 5 éven belül kiköltözik, úgy az egyszeri hozzájárulás idıarányos része kamatok nélkül visszajár részére. A jogviszony felmondásának idıtartama nem vonható le. 15. Az idısek otthona, valamint a szenvedélybetegek otthona ellátást nyújtó intézményekre a Szoctv /A. rendelkezéseit kell megfelelıen alkalmazni. 5. Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátási formák 16. (1) Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények a hajléktalanok átmeneti szállása kivételével ideiglenes jelleggel legfeljebb egyévi idıtartamra teljes körő ellátást biztosítanak. (2) Az átmeneti elhelyezés különös méltánylást érdemlı esetben az intézmény orvosa szakvéleményének figyelembevételével egy alkalommal egy évvel meghosszabbítható. (3) Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények típusai:

12 12 a) idıskorúak gondozóháza; b) hajléktalan személyek átmeneti szállása. 17. Az idıskorúak gondozóházába azok az idıskorúak, valamint azok a 18. életévüket betöltött beteg személyek vehetık fel, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban idılegesen nem képesek gondoskodni. 18. A hajléktalan személyek átmeneti szállása azoknak a hajléktalan személyeknek az elhelyezését biztosítja, akik az életvitelszerő szálláshasználat és a szociális munka segítségével képesek az önellátásra. VII. Fejezet A térítési díjak megállapításának szabályai 19. (1) Ha az Szoctv. másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni, azok mértékét e rendelet 1. és 1/A. melléklete tartalmazza. (2) A térítési díjat a Szoctv (2) bekezdésében felsorolt személy köteles megfizetni. (3) A személyi térítési díj összegét a fenntartó az ellátott kérelme alapján mérsékelheti, ha a jövedelemvizsgálat alapján az egy fıre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, valamint a tartásra köteles hozzátartozó családjában az egy fıre jutó jövedelem a tartási kötelezettség teljesítése mellett nem haladja meg a nyugdíjminimum két és félszeresét. Az ellátott kérelméhez csatolni kell az 5. (3) bekezdése szerinti iratokat. (4) A személyi térítési díj megfizetését a fenntartó elengedheti, ha a jövedelemvizsgálat alapján az egy fıre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum másfélszeresét, valamint a tartásra köteles hozzátartozó családjában az egy fıre jutó jövedelem a tartási kötelezettség teljesítése mellett nem haladja meg a nyugdíjminimum két és félszeresét. Az ellátott kérelméhez csatolni kell az 5. (3) bekezdése szerinti iratokat. (5) Az intézményvezetı a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendı térítési díjat e rendelet hatályba lépését követıen, 15 napon belül felülvizsgálja, és a megállapított új intézményi és személyi térítési díj összegérıl írásban értesíti a díj fizetésére kötelezettet. (6) Az intézmény vezetıje minden negyedév elsı hónap 15. napjáig az elızı negyedévrıl szóló térítésidíjhátralékosok aktuális névsorát tartalmazó listát, a felszólításokat és azok átvételét igazoló dokumentumokat eljuttatja a fenntartónak. (7) A (6) bekezdésben foglalt tájékoztatás alapján a fenntartó a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendeletben szabályozottak szerint intézkedik a térítésidíj-hátralék behajtásáról. (8) A fenntartó a díjhátralékot a kötelezett szociális, jövedelmi, vagyoni helyzete mérlegelésével részben vagy egészben elengedheti, vagy részletfizetési kedvezményt engedélyezhet, amennyiben a kérelmezı megfelel a (3) (4) bekezdésében foglalt feltételeknek. A fenntartó a behajthatatlan hátralékot törli. VIII. Fejezet Az intézményi jogviszony megszőnése és megszüntetése 20. Az intézményi jogviszony megszőnésére és megszüntetésére a Szoctv ait, valamint rendelkezéseit kell megfelelıen alkalmazni. IX. Fejezet A jogosultak érdekvédelme 21. A jogosultak érdekvédelmére a Szoctv /A. rendelkezéseit kell megfelelıen alkalmazni. X. Fejezet Záró rendelkezések (1) Ez a rendelet május 1-jén lép hatályba. 22.

13 13 (2) Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 6/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 35/2008. (IX. 22.), 8/2009. (II. 23.), 17/2009. (V. 18.), 31/2009. (IX. 28.), 15/2010. (V. 31.) önkormányzati rendeletek. Vantara Gyula polgármester Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı 1. melléklet A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által fenntartott Békéscsabai Egyesített Szociális Intézmény (BKESZI) normatív hozzájárulási kategóriák szerinti szolgáltatási önköltségszámítás adatai és a térítési díjak ALAPSZOLGÁLTATÁSOK I. Szociális étkeztetés: - Mőködési költség: ,- Ft - egy ellátottra esı szolgáltatási önköltség: napi: 744 Ft/adag/nap - egy ellátottra esı normatív hozzájárulás: Ft/év napi: 221 Ft/adag/nap - számított intézményi térítési díj: napi: 523 Ft/adag/nap - fenntartó által megállapított intézményi térítési díj: 400+ÁFA Ft/fı/nap/adag (a személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott jövedelmének 30 %-át!) II. Házi segítségnyújtás: - Mőködési költség: ,- Ft - egy ellátási órára esı szolgáltatási önköltség: Ft/óra - egy ellátottra esı normatív hozzájárulás: Ft/év 165 Ft/óra - számított intézményi térítési díj: Ft/óra - fenntartó által megállapított intézményi térítési díj: 0 Ft/fı/óra III. Nappali ellátás idısek klubjában: - Mőködési költség: ,- Ft III.1. Nappali ellátás és étkezés - egy ellátottra esı szolgáltatási önköltség: 785 Ft/adag/nap - egy ellátottra esı normatív állami hozzájárulás: Ft/év 221 Ft /nap - számított intézményi térítési díj: 564 Ft/adag/nap - fenntartó által megállapított intézményi térítési díj: 400+ÁFA+Ft/adag/nap III.2. Csak nappali ellátás - Mőködési költség: ,- Ft - egy ellátottra esı szolgáltatási önköltség: 569 Ft/nap - egy ellátottra esı normatív állami hozzájárulás: Ft/év 353 Ft /nap - számított intézményi térítési díj: 216 Ft/ nap - fenntartó által megállapított intézményi térítési díj: 0 Ft/nap III/3. Demens személyek nappali intézményi ellátása étkezéssel március hótól induló ellátása - Mőködési költség: ,- Ft - egy ellátottra jutó költség Ft/nap - egy ellátottra esı normatív hozzájárulás Ft/nap - számított intézményi térítési díj Ft/nap - fenntartó által megállapított intézményi térítési díj 240 Ft + ÁFA/nap III/4. Demens személyek nappali int.ellátás étkezés nélkül - Mőködési költség: ,-Ft - egy ellátottra jutó költség Ft/nap - egy ellátottra esı normatív hozzájárulás Ft/nap - számított intézményi térítési díj 535 Ft/nap - fenntartó által megállapított intézményi térítési díj 0 Ft/nap További alapszolgáltatások

14 14 Ebédszállítás (Doboz): Ft/hó 130 Ft/nap IV. Jelzırendszeres házi segítségnyújtás: - Mőködési költség: ,- Ft - egy készülékre esı szolgáltatási önköltség: 210 Ft /nap/készülék - egy készülékre jutó költségvetési támogatás: 202 Ft/ nap/készülék - számított intézményi térítési díj: 8 Ft/ nap/készülék - fenntartó által megállapított intézményi térítési díj: 0 Ft/nap/készülék V. Nappali ellátás szenvedélybetegek részére: V.1. - Mőködési költség: ,- Ft - egy ellátottra esı szolgáltatási önköltség étkezés nélkül: 982 Ft/nap - egy ellátottra esı normatív hozzájárulás: Ft / év 821 Ft/nap - számított intézményi térítési díj: 161 Ft/nap - fenntartó által megállapított intézményi térítési díj: 0 Ft/nap V.2. Mőködési költség: ,- Ft - egy ellátottra esı szolgáltatási önköltség étkezéssel: Ft/nap - egy ellátottra esı normatív állami hozzájárulás: Ft /év 821 Ft/nap - számított intézményi térítési díj: 599 Ft/nap - fenntartó által megállapított intézményi térítési díj: ÁFA Ft/nap VI. Támogató szolgáltatás: Mőködési költség: Ft Személyi segítés - egy ellátottra esı szolgáltatási önköltség: Ft/óra - egy ellátottra esı költségvetési támogatás: Ft /óra - számított intézményi térítési díj: 0 Ft/óra - fenntartó által megállapított intézményi térítési díj: 0 Ft/óra Szállítási kilométer díj 1 személy esetén - egy ellátottra esı szolgáltatási önköltség: 691 Ft/km - egy ellátottra esı költségvetési támogatás: 498 Ft/km - számított intézményi térítési díj: 193 Ft/km - fenntartó által megállapított intézményi térítési díj: 0 Ft/km Ha a szállítást egyidejőleg több jogosult veszi igénybe, a szállítási díjat személyenként külön-külön kell megállapítani. VII. Tanyagondnoki szolgálat: - Mőködési költség: ,- Ft - egy ellátottra esı szolgáltatási önköltség: 0 Ft/fı/év - normatív állami hozzájárulás: Ft /szolgálat/év Ft/fı/év - számított intézményi térítési díj: 0 Ft/fı/nap - fenntartó által megállapított intézményi térítési díj: 0 Ft/fı/nap SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK VIII. Átlagos ápolást, gondozást igénylı ellátás - Mőködési költség: ,- Ft VIII.1. Ady Endre utcai Idısek otthona - egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség Ft/év Ft/hó - egy ellátottra jutó normatív hozzájárulás Ft/év Ft/hó - számított intézményi térítési díj: Ft/hó - fenntartó által megállapított intézményi térítési díj: Ft/hó 2.634Ft/nap VIII.2. Bartók Béla úti Idısek Otthona - egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség Ft/év Ft/hó - egy ellátottra jutó normatív hozzájárulás Ft/év Ft/hó - számított intézményi térítési díj: Ft/ hó

15 - fenntartó által megállapított intézményi térítési díj: Ft/hó Ft/nap VIII.3. Csaba utcai Idısek Otthona - egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség Ft/év Ft/hó - egy ellátottra jutó normatív hozzájárulás Ft/év Ft/hó - számított intézményi térítési díj: Ft/hó - fenntartó által megállapított intézményi térítési díj: Ft/hó Ft/nap VIII.4. Bankó András utcai Idısek Otthona - egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség Ft/év Ft/hó - egy ellátottra jutó normatív hozzájárulás Ft/év Ft/hó - számított intézményi térítési díj: Ft/hó - fenntartó által megállapított intézményi térítési díj: Ft/hó Ft/nap IX.Fokozott ápolást, gondozást igénylı ellátás - Mőködési költség: ,- Ft IX.1.Ady Endre utcai Szenvedélybetegek otthona - egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség Ft/év Ft/hó - egy ellátottra jutó normatív hozzájárulás Ft/év Ft/hó - számított intézményi térítési díj: Ft/hó - fenntartó által megállapított intézményi térítési díj: Ft/hó Ft/nap IX. 2.Ady Endre utcai Demens betegek otthona - Mőködési költség: ,- Ft - ellátottra jutó szolgáltatási önköltség Ft/év Ft/hó - egy ellátottra jutó normatív hozzájárulás Ft/év Ft/hó - számított intézményi térítési díj: Ft/hó - fenntartó által megállapított intézményi térítési díj: Ft/hó Ft/nap IX.3. Idıskorúak gondozóháza - Mőködési költség: ,- Ft (Urszinyi Andor utcai, 4-es Honvéd utcai, Orosházi úti) - ellátottra jutó szolgáltatási önköltség Ft/év Ft/hó - egy ellátottra jutó normatív hozzájárulás Ft/év Ft/hó - számított intézményi térítési díj: Ft/hó - fenntartó által megállapított intézményi térítési díj: Ft/hó Ft/nap 15 A fentiekben részletezett intézményi térítési díj a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény minden egységére értendı, úgymint Békéscsaba, Kétsoprony, Doboz, Csabaszabadi, Telekgerendás, Újkígyós, Szabadkígyós településeken lévı szociális ellátásaira. 1/A. melléklet A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által fenntartott Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ normatív hozzájárulási kategóriák szerinti szolgáltatási önköltségszámítás adatai és a térítési díjak ÉLETFA IDİSEK OTTHONA TELEPHELY ALAPSZOLGÁLTATÁSOK X.1. Nappali ellátás idısek klubjában: X.1. - egy ellátottra esı szolgáltatási önköltség, étkezés nélkül: 1.726,- Ft/nap - egy ellátottra esı normatív állami hozzájárulás: Ft/év 353 Ft/nap - számított intézményi térítési díj, étkezés nélkül: Ft/ nap - fenntartó által megállapított intézményi térítési díj, étkezés nélkül: 0 Ft/nap XI. Fogyatékos, demens nappali ellátás: XI.1. - egy ellátottra esı szolgáltatási önköltség étkezés nélkül: 2.474,- Ft/nap - egy ellátottra esı normatív állami hozzájárulás: Ft év Ft/nap - számított intézményi térítési díj, étkezés nélkül: 858 Ft/nap - számított intézményi térítési díj, étkezéssel: Ft/nap

16 - fenntartó által megállapított intézményi térítési díj, étkezés nélkül: 0 Ft/nap - fenntartó által megállapított intézményi térítési díj, étkezéssel: 300 Ft/nap SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK XII.1. Emelt szintő ellátás: - egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség: Ft / hó - egy ellátottra jutó normatív hozzájárulás (2009. évi tény Ft) Ft/hó - számított intézményi térítési díj: Ft/ hó - fenntartó által megállapított intézményi térítési díj: Ft/ hó Ft/nap XII.2. Általános szintő ellátás - egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség: Ft/hó - egy ellátottra jutó normatív hozzájárulás ( Ft/év) Ft/hó - számított intézményi térítési díj: Ft/hó - fenntartó által megállapított intézményi térítési díj: Ft/hó Ft/nap XII.3. Fokozott ápolást, gondozást igénylı ellátás - demens ellátás egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség: Ft/hó - egy ellátottra jutó normatív hozzájárulás ( Ft) Ft/hó - számított intézményi térítési díj: Ft /hó - fenntartó által megállapított intézményi térítési díj: Ft/hó Ft/nap XIII. Hajléktalanok Átmeneti Szállása 2010 évi összes ráfordítás: Ft évi normatíva Ft évi ellátási napok száma nap 1 ellátási napra jutó szolgáltatási önköltség = Ft/7.062 nap = Ft/nap Havi szolgáltatási önköltség = Ft x 30 nap = Ft Szolgáltatási önköltség normatíva = Ft Ft = Ft Napi intézményi térítési díj = /7.062 Ft = 648 Ft/nap Havi intézményi térítési díja = 648 Ft * 30 nap = Ft A fenntartó által megállapított intézményi térítési díj: 4500,- Ft/hó 150,- Ft/nap XIV. Nappali Melegedı 2010 évi összes ráfordítás: Ft évi normatíva Ft évi ellátási napok száma nap 1 ellátási napra jutó szolgáltatási önköltség = Ft/2.578 nap = Ft/nap Havi szolgáltatási önköltség = Ft x 30 nap = Ft Szolgáltatási önköltség normatíva = Ft Ft = Ft Napi intézményi térítési díj = /2.578 nap = 830 Ft/nap Havi intézményi térítési díja = 830 Ft * 21 nap = Ft (osztószám 251) A fenntartó által megállapított intézményi térítési díj: 0,- Ft 7. napirendi pont 16 Tárgy: A hivatali munkaidın kívül és a hivatali helyiségen kívül történı házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és az anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatások ellentételezéseként fizetendı díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotása Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Javaslom a hivatali munkaidın kívül és a hivatali helyiségen kívül történı házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és az anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatások ellentételezéseként fizetendı díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotásának támogatását.

17 17 Városfejlesztési Bizottsága 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 82/2011. (IV. 21.) Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága Városfejlesztési Bizottsága a hivatali munkaidın kívül és a hivatali helyiségen kívül történı házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és az anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatások ellentételezéseként fizetendı díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotását támogatja. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a hivatali munkaidın kívül és a hivatali helyiségen kívül történı házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és az anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatások ellentételezéseként fizetendı díjakról (tervezet) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, valamint az anyakönyvekrıl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrıl szóló évi 17. tvr. 15/A. (6)-(7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. Általános rendelkezések 1. E rendelet hatálya Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén történı házasságkötésekre, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésével összefüggı eljárásokra és az azokkal kapcsolatos többletszolgáltatást igénybe vevıkre terjed ki. A rendeletben foglalt rendelkezések irányadóak az egyéb társadalmi események megünneplésére is. 2. E rendelet alkalmazásában: 1. anyakönyvi esemény: házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, 2. egyéb társadalmi esemény: jubileumi házasságkötés, 3. hivatali helyiség: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) által az anyakönyvi esemény és egyéb társadalmi esemény lebonyolítására a Békéscsaba, Szent István tér 7. szám alatti épületben biztosított alkalmas hivatali helyiség, 4. hivatali munkaidı: a Hivatal Közszolgálati Szabályzatában meghatározott hivatali munkarend. 2. Hivatali munkaidın kívül, valamint a hivatali helyiségen kívül történı anyakönyvi esemény megtartásának szabályai 3. (1) Az anyakönyvi eseményeket a házasságról, a családról és a gyámságról szóló törvény rendelkezései alapján úgy kell megszervezni és lefolytatni, hogy az emelje azok színvonalát, kifejezze azok méltóságát. Ennek érdekében a házasság megkötése, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti eljárásban részt vevı személyek (házasuló pár, tanúk, vendégek, hivatali dolgozók) és a közremőködı hivatali szervezeti egységek úgy kötelesek eljárni, hogy munkájukkal, hozzáállásukkal elısegítsék azok megvalósulását. (2) Az (1) bekezdésben meghatározottak érdekében az anyakönyvvezetık a Hivatal anyakönyvvezetı irodájában, a Hivatal dísztermében, illetve a Hivatal udvarán tarthatnak anyakönyvi eseményt. (3) A Hivatal területén kívül házasságot kötni, bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni a 4. -ban szabályozottak szerint csak jegyzıi engedéllyel lehet. (4) A Hivatal térítésmentesen biztosítja az anyakönyvi eseményre alkalmas hivatali helyiséget.

18 18 4. (1) Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen (külsı helyszínen) kívüli megtartásának jegyzıi engedélye esetén az anyakönyvvezetı kizárólag akkor mőködik közre az anyakönyvi eseménynek hivatali helyiségen kívüli lebonyolításában, ha a felek a) a tanúk, - és ha szükséges a tolmács vagy a jelbeszédben jártas személy jelenlétét biztosítják, b) gondoskodnak az anyakönyvi esemény létesítésének törvényben elıírt módjáról és ünnepélyességérıl, c) biztosítják az anyakönyv helyszínen való biztonságos kezelésének feltételeit. (2) Az anyakönyvvezetı ırizetében lévı anyakönyvnek, az anyakönyvvezetınek és a családi rendezvényszervezınek az anyakönyvi esemény létesítésének helyszínére való szállításáról és a hivatali helyiségbe való visszajuttatásáról a Hivatal gondoskodik. (3) Szabadtéren az anyakönyvi esemény kizárólag május 1. és szeptember 30. napja közötti idıszakban engedélyezhetı azzal a feltétellel, hogy kedvezıtlen idıjárási viszonyok (zápor, zivatar, szélvihar, 18 Celsius fok alatti, 30 Celsius fok feletti hımérséklet) esetén az anyakönyv, illetve az anyakönyvi esemény megtartásánál közremőködı anyakönyvvezetı védelmére napernyı, sátor vagy egyéb tetızet biztosítása kötelezı. Mindez irányadó a Hivatal udvarán tartandó anyakönyvi eseményekre is. 5. (1) Az anyakönyvi esemény hivatali munkaidın és hivatali helyiségen kívüli, vagy a hivatali munkaidın kívüli hivatali helyiségben történı lebonyolítása iránti kérelmet a házasságkötési, illetve bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándék bejelentését követıen, de legkésıbb az anyakönyvi esemény idıpontját megelızı 32 nappal korábban kell benyújtani. (2) A kérelemhez csatolni kell az e rendelet szerinti díj megfizetését igazoló feladóvevényt. (3) Az anyakönyvi eseményekkel kapcsolatos szolgáltatások az 1. mellékletben meghatározott szolgáltatási díj megfizetése ellenében vehetık igénybe. (4) Az e rendelet alapján fizetendı szolgáltatási díjak megfizetése az erre rendszeresített postautalványon történik, amelyet a családi rendezvényszervezı a házasságkötési, illetve a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándék bejelentését követıen a 2. melléklet szerinti megállapodás megkötésével egyidejőleg ad át a szolgáltatást igénybe venni kívánóknak. (5) A (4) bekezdésben meghatározott szolgáltatási díj megfizetése alól kizárólag akkor adható mentesség, ha valamelyik fél egészségi állapota miatt az anyakönyvi eseményre az otthonában vagy a tartózkodási helyén kerülhet sor. (6) Amennyiben az anyakönyvi esemény valamely körülmény folytán meghiúsul, úgy az e rendelet szerint megfizetett szolgáltatási díjat 5 napon belül vissza kell téríteni. 3. Az anyakönyvvezetı és a családi rendezvényszervezı részére fizetendı díj mértéke 6. (1) Amennyiben az anyakönyvvezetı az anyakönyvi eseményeken történı hivatali munkaidın kívüli közremőködéséért a köztisztviselık jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidı kiadását nem kérte, - anyakönyvi eseményenként a kifizetés idıpontjában irányadó illetményalap 10 %-ára jogosult, amelyet havonta utólag kell kifizetni. (2) Az anyakönyvi eseményeken az anyakönyvvezetı mellett mőködı családi rendezvényszervezıt hivatali munkaidın kívüli közremőködéséért, ha a köztisztviselık jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidı kiadását nem kérte anyakönyvi eseményenként -, a kifizetési idıpontjában irányadó illetményalap 10 %-a illeti meg, amelyet havonta utólag kell kifizetni. (3) Az egyes adott napra szervezett anyakönyvi események közötti, közremőködést nem igénylı idıtartamra az anyakönyvvezetıt, illetve a családi rendezvényszervezıt, ha a hivatali munkaidın kívüli közremőködéséért a köztisztviselık jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidı kiadását nem kérte az anyakönyvi eseményekre esı idıkeretenként a kifizetés idıpontjában irányadó illetményalap 5 %-a illeti meg, amelyet havonta utólag kell kifizetni. (4) Az anyakönyvvezetıt és a családi rendezvényszervezıt a hivatali helyiségen kívüli házasságkötésben és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésében való közremőködéséért, ha a köztisztviselık jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidı kiadását nem kérte anyakönyvi eseményenként ,- Ft díj illeti meg. Ebben az esetben az (1) és (2) bekezdésben foglalt rendelkezések nem alkalmazhatók.

19 19 4. Záró rendelkezések 7. Ez a rendelet május 2. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését követıen elıjegyzett anyakönyvi eseményekre kell alkalmazni. Vantara Gyula polgármester Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı 1. melléklet Az igényelhetı szolgáltatások jegyzékérıl és árairól (az árak magukban foglalják az áfát és a szerzıi jogdíjakat) 1. A Hivatal anyakönyvvezetıjének irodájában hétfıtıl-péntekig ingyenesen vehetık igénybe az alábbi szolgáltatások: győrőhúzás; virágátadás szülınek hozott csokorból; ünnepi beszéd tartása (igény szerint). 2. A Hivatal dísztermében pénteki és szombati napon az alábbi szolgáltatások vehetık igénybe térítési díj ellenében: győrőhúzás (a hivatal által biztosított győrőtálcán); virágátadás szülıknek hozott csokorból; emléklap; ünnepi beszéd; pezsgı felszolgálva; zeneszolgáltatás hangtechnikus által; díszítés. A felsorolt szolgáltatások ára: ,- Ft, azaz huszonnyolcezer forint. Plusz szolgáltatás: - gyertya biztosítása: ,- Ft - versmondó szervezése: ,- Ft 3. A Hivatal díszudvarán pénteki és szombati napon az alábbi szolgáltatások vehetık igénybe térítési díj ellenében: győrőhúzás (a hivatal által biztosított győrőtálcán); virágátadás szülıknek hozott csokorból; emléklap; ünnepi beszéd; pezsgı felszolgálva; zeneszolgáltatás hangtechnikus által; díszítés. A felsorolt szolgáltatások ára: ,- Ft, azaz negyvenezer forint. Plusz szolgáltatás: - gyertya biztosítása: ,- Ft - versmondó szervezése: ,- Ft 4. A hivatali helyiségen kívül szombati napon az alábbi szolgáltatások vehetık igénybe térítési díj ellenében: győrőhúzás; virágátadás szülıknek hozott csokorból; emléklap; ünnepi beszéd; pezsgı igény szerint felszolgálva; zeneszolgáltatás a házasulók által biztosítottan. A felsorolt szolgáltatások ára: ,- Ft, azaz kilencvennégyezer forint. Plusz szolgáltatás: - versmondó szervezése: ,- Ft 5. Az anyakönyvi eseményekre rendelkezésre álló idıkeret tekintettel az egyes események nagy számára 30 perc, amelybe beletartozik a bevonulás és a gratuláció is. Lehetıség van az idıkeret legfeljebb 15 perces kibıvítésére is, ez esetben ,- Ft, azaz tízezerötszáz forint díjat kell megfizetnie az

20 20 igénylınek. Az idıkeret túllépése esetén külön igénylés nélkül is a fenti összeg számlázandó ki utólag azoknak, akik az idıkeretet túllépték. 6. A fentiekben felsoroltakon kívüli szolgáltatásokra irányuló igények teljesítése eseti elbírálás alá esik. 8. napirendi pont Tárgy: A Békéscsaba, Bajza utca átmenı forgalmával kapcsolatos lakossági panasz Dr. Ferenczi Attila: Javaslom a határozati javaslat támogatását. Városfejlesztési Bizottsága 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 83/2011. (IV. 21.) Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága Városfejlesztési Bizottsága az elıterjesztés határozati javaslatát támogatja: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése Az állampolgári jogok országgyőlési biztosának jelentése az AJB-3430/2010. számú ügyben címő anyagban foglaltakat megismerte. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése felkéri a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vezetését, hogy a 444. számú másodrendő fıút Bajza utcai szakaszára - anyagi lehetıségeik figyelembe vételével - készíttesse el a közúti közlekedésrıl szóló évi I. törvényben elıírt zaj- és rezgésterhelésre, illetve a veszélyes légszennyezettség mértékére vonatkozó, annak elkészítésére jogosult szakértı által összeállított szakértıi véleményt, amelyet az önkormányzat részére is küldje meg. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: május napirendi pont Tárgy: A hulladékgyőjtı edények zárható térben történı elhelyezésére beérkezett pályázatok elbírálása Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: A pályázat beadása után életbe lépett az új önkormányzati rendelet, amely maximálta lakásonként Ft-ban a támogatás összegét. A közösség által kért ,- Ft támogatás az új szabályozás szerint már csak Ft lenne. Ez egy átmeneti állapot, ahol még a pályázat beadásakor a régi szabályzat élt, a bírálatkor pedig már az új. Csiaki Tamás osztályvezetı: Bizottsági hatáskörben van a megítélhetı támogatás mértéke. Mindig a maximális összeget adta meg a bizottság a lakóközösségek részére. Véleményem szerint figyelembe veheti a bizottság azt, hogy a pályázat beadása még tavasszal történt, idıközben született egy pályázati kiírás-módosítás, ahova bekerült egy korlát, ezért dönthet úgy a bizottság, hogy figyelembe veszi azt, hogy a kérelem beadása a pályázati kiírás módosítása elıtt érkezett be.

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában működő szociális intézmények

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában működő szociális intézmények

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Mórahalom város Képviselıtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Mórahalom város Képviselıtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Mórahalom város Képviselıtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Mórahalom város Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16. (1)

Részletesebben

R E N D E L E T T E R V E Z E T

R E N D E L E T T E R V E Z E T R E N D E L E T T E R V E Z E T Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének.../2011.(...) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a személyes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. február 25-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 55 MELLÉKLET:1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet hatálya Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 28/2013. (XII.06.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Szentes

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére Szám: 02/114-14/2008. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELİTE RJE SZTÉ S a Veszprém Megyei

Részletesebben

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról

Részletesebben

Bevezetı rész. A rendelet hatálya

Bevezetı rész. A rendelet hatálya Szekszárdi Önkormányzat 36/2001.(XII.21.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése

Részletesebben

elınyben kell részesíteni azokat a szociális ellátási formákat, amelyek a család szerepét erısítik.

elınyben kell részesíteni azokat a szociális ellátási formákat, amelyek a család szerepét erısítik. Esztergom Város Önkormányzatának 24/2007.(IV.26.) ör. rendelete a nehéz élethelyzetőek támogatásáról Egységes szerkezetben az 56/2007.(VIII.31.)*, 70/2007.(X.31.)**, 38/2008.(V.29.)***,, 50/2009.(XII.17.)****

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bevezetı rendelkezés Dévaványa Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális

Részletesebben

Igénybevételi eljárás rendjérıl

Igénybevételi eljárás rendjérıl Igénybevételi eljárás rendjérıl I. Bevezetés: Az eljárásrend kidolgozásának célja, hogy a 2008. 01.01-tıl érvényes jogszabályi elıírások maradéktalan betartása mellett szabályszerően lehessen a kérelmeket

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Csörög Község Önkormányzat

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS HIVATALOS LAPJA 3. szám Kecskemét, 2011. május 31. TARTALOMJEGYZÉK I. SZEMÉLYI RÉSZ: 73/2011. (V. 27.) Kgy. A Megyei kitüntetı díjakra

Részletesebben

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének. 36/2003.(XII.31.) számú. r e n d e l e t e

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének. 36/2003.(XII.31.) számú. r e n d e l e t e Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 36/2003.(XII.31.) számú r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról, valamint a személyes

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselı-testülete 3/2009. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselı-testület 2009. március 17-én tartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Kutyej

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2010. február 19. napján tartott soros (nyílt) ülésérıl Üléselnök: Dr. Botka László polgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 500/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2015. október 26. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 3/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 12-29. Rendelet száma: 1. TARTALOMJEGYZÉK OK: 12/2013.(I.31.)

Részletesebben

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 2012 I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és i Szabályzat (SZMSZ) célja: Az SZMSZ célja, hogy rögzítse a Sándorfalva

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Hatályos: 2012. október 1-tıl. Egységesítve:2012. szeptember 28. a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetben

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 93. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének szabályairól Letenye

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl (egységes szerkezetben a 9/2001. (VI.21.), 5/2005. (II.24), 17/2006. (V. 18.), 34/2006.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Döntés a Békéscsaba Kalandpark kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1.

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. január hó 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A CIB Bank Zrt.-vel kötött keretszerzıdés A közgyőlés 17 igen,

Részletesebben

K É R E L E M a krízishelyzetbe került személyek támogatásának megállapításához

K É R E L E M a krízishelyzetbe került személyek támogatásának megállapításához (Átvétel: Szignó: ) Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda 6724 Szeged, Huszár u. 1. Levelezési cím: 6701 Szeged, Pf. 763 K É R E L E M a krízishelyzetbe

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - A Képviselı-testületnek - Az RFV-Sárospatak Városgazdálkodási

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. február 12-én tartott ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. február 12-én tartott ülésérıl. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. február 12-én tartott ülésérıl. Jelen vannak: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics Lajos, Jakus Tünde, Horváth Béla, Kiss Anikó, Kovács Gábor,

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 3/2013. (II.27.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és a köznevelési intézményekben nyújtott gyermekétkeztetés térítési

Részletesebben

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni.

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni. Gépjármű átírás Mikor kell Gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármő korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevı) is be kell jelentenie az okmányirodában. A korábbi tulajdonos

Részletesebben

Nappali ellátás Idısek Klubja

Nappali ellátás Idısek Klubja MAGYARGÉC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3133. Magyargéc, Rákóczi út 75. Nappali ellátás Idısek Klubja Szakmai programja Ellátási terület: Magyargéc 2 Idısek Klubja Magyargéc Község Önkormányzata a nappali ellátást

Részletesebben

A Magyar Országos Görkorcsolyázó Sportági Szakszövetség

A Magyar Országos Görkorcsolyázó Sportági Szakszövetség Nyilvántartási Szabályzat 1 A Magyar Országos Görkorcsolyázó Sportági Szakszövetség NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 23.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG Rendeletek: 1/2011. (I.14.) J e g y z ı k ö n y v Határozatok: 8/2011. (I.13.) 9/2011. (I.13.) 10/2011. (I.13.) 11/2011. (I.13.) 12/2011. (I.13.) 13/2011. (I.13.) 14/2011.

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 337-7/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2015. június 25-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. február 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Enying Város Önkormányzatának

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. június 05. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2009. június 05. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési

Részletesebben

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról 1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE a közterület-használatról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y ALAPSZABÁLY Alulírottak elhatároztuk, hogy az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdésében, a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI törvényben foglalt követelményeknek, valamint

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL Egységes szerkezetben Letenye Város Önkormányzatának a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-8/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2007. május 31-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-4/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. március 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: a lırinci Közösségi Házban Lırinci Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2009. június 29-i rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Víg Zoltán polgármester Sárosi Károly alpolgármester

Részletesebben

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete Javaslat Bıcs Község Önkormányzatának a Zempléni Szakképzés-szervezési Társuláshoz történı csatlakozás elfogadására,

Részletesebben

Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Bevezető rész I.

Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Bevezető rész I. Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális

Részletesebben

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY A Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetıleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény 3. Alapellátások Étkeztetés 3. Nappali ellátást nyújtó intézmény Idősek Klubja 4.

átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény 3. Alapellátások Étkeztetés 3.  Nappali ellátást nyújtó intézmény Idősek Klubja 4. Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(IV.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és az ezért fizetendő térítési díjakról.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. október 9-én (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2014. október 9-én (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Elıterjesztés. Aszód Város Önkormányzat értékhatár alatti Közbeszerzési szabályzat módosítására

Elıterjesztés. Aszód Város Önkormányzat értékhatár alatti Közbeszerzési szabályzat módosítására Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9 Tel. 28:500-666 Fax. 400-575 Email: jegyzo.aszod@invitel.hu /2009 szám Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 337-4/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2015. március 26-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról /Egységes szerkezet/ Kiszombor Község

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 31-ÉN TARTOTT

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 31-ÉN TARTOTT 1 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 31-ÉN TARTOTT SORON KÖVETKEZİ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2009. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 76-78. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 76/2009.(VII.30.)

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1/ÖK/2011.(I.27.) Határozat úgy határoz, hogy Czeglédy Gergı javaslatát, miszerint a meghívó szerinti 37. és 38. napirendi pontok a napirendrıl kerüljenek levételre, nem fogadja el. (Szavazott 23 képviselı:

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3.

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3. Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati

Részletesebben

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások. (1) A személyes gondoskodás magába foglalja a szociális alapszolgáltatásokat.

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások. (1) A személyes gondoskodás magába foglalja a szociális alapszolgáltatásokat. Borsodnádasd Város Önkormányzatának 7/2009.(III.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Borsodnádasd Város

Részletesebben

1. 8. Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének

1. 8. Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2005. (IV. 4.) 1 ök. rendelete a szociális szolgáltatásokról egységes szerkezetben az 5/2006. (III.31.)

Részletesebben

Szekszárdi Önkormányzat 35/2001.(XII.21.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárdi Önkormányzat 35/2001.(XII.21.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárdi Önkormányzat 35/2001.(XII.21.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése (a továbbiakban:

Részletesebben

GARA községi ÖNKORMÁNYZAT képviselı-testületének 4/2006. /II. 17./ ökr. r e n d e l e t e

GARA községi ÖNKORMÁNYZAT képviselı-testületének 4/2006. /II. 17./ ökr. r e n d e l e t e GARA községi ÖNKORMÁNYZAT képviselı-testületének 4/2006. /II. 17./ ökr. r e n d e l e t e a közterület használatról és rendjérıl (egységes szerkezetben) Gara község közigazgatási területén lévı közterületek

Részletesebben

DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM B A R Á T I K Ö R E EGYESÜLET

DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM B A R Á T I K Ö R E EGYESÜLET DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM B A R Á T I K Ö R E EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y Debrecen, 2002. június 21. 2 A Debreceni Református Kollégium hazánk legısibb és legjelentısebb iskoláinak egyike, melynek

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 41/2011 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. szeptember 29-én megtartott rendkívüli nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 11 fı képviselı a jelenléti

Részletesebben

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT 2011/2012. MENETRENDI ÉVRE VONATKOZÓ HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT ADVANCED WORLD TRANSPORT RAIL HU Zrt. HATÁLYOS: 2011. DECEMBER 11-TİL 2012. DECEMBER 8-IG 1 Módosítások jegyzéke Módosítás sorszáma tárgya

Részletesebben

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Nyúl Község Önkormányzata a Nemzeti Erıforrás Minisztériummal együttmőködve ezennel kiírja a 2011. évre a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsıoktatási

Részletesebben

BÉRSZÁMFEJTİK KLUBJA

BÉRSZÁMFEJTİK KLUBJA BÉRSZÁMFEJTİK KLUBJA 2015. december 8-i alkalom kiemelt témái 1 2015. november 17-én elfogadott törvényi változások áttekintése bérügyviteli szempontból 1 oldal 1.1 2016. január 1-jétıl hatályos kiemelt

Részletesebben

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A biztosító jelen biztosítás keretében a biztosítási díj ellenében megtéríti a harmadik személy által a megjelölt országok területén okozott és a biztosított

Részletesebben

Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó. Általános keresés: OK. Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám. 2009/57. lapszám. 2009/56.

Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó. Általános keresés: OK. Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám. 2009/57. lapszám. 2009/56. Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2009/57. lapszám 2009/56. lapszám 2009/55.

Részletesebben

Postai irányítószám: 2523

Postai irányítószám: 2523 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 5/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. március 17-én megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2015. (IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI RENDSZERÉRŐL

NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2015. (IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI RENDSZERÉRŐL NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2015. (IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI RENDSZERÉRŐL (Egységes szerkezetben a 15/2015. (VII.2.) önkormányzati rendelettel.)

Részletesebben

2006. évi XCIV. törvény. a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításáról

2006. évi XCIV. törvény. a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításáról Mi változott a tőzvédelmi törvényben, 2006-ban? A 2006. évi XCIV. törvény több ponton módosította az 1996. évi XXXI. Törvényt. A változások és az eredeti szöveg egymás melletti vizsgálata és a hozzá főzött

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

ELİTERJESZTÉS a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról Hajdúnánás Városi Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T İ L 9. Száma: 4853-8/2013. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Csegöldiné Tóth Erzsébet Adóügyi Csoport vezetıje Az elıterjesztés

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek -

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - együttmőködési megállapodástól való elállásról Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Bársony János alpolgármester Kránicz József Tibor képviselı

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1. A Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ Fövenyes utcai területi irodájának 2013. évi szakmai beszámolója

Jegyzıkönyv. 1. A Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ Fövenyes utcai területi irodájának 2013. évi szakmai beszámolója Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének József Attila-lakótelepi Településrészi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: I. 315-5/2014. Jegyzıkönyv Készült: a József

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-10/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. október 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés a következı törvényt alkotja: ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

J E L E N T É S a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl

J E L E N T É S a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 1 Pomáz Város Önkormányzata 2/2013.ÖTÜ. J E L E N T É S a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 150/2012.(IX.18.)sz.Ök.határozat Pomáz Város

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - a Kistérségi Közösségi Ház

Részletesebben

Postai irányítószám: 9724. Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok):

Postai irányítószám: 9724. Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás [x] Árubeszerzés [ ] Szolgáltatás [ ] Építési koncesszió [ ] A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének

Részletesebben

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Makó Város Önkormányzata a Nemzeti Erıforrás Minisztériummal együttmőködve ezennel kiírja a 2011. évre a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsıoktatási

Részletesebben

XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. MÁRCIUS 28. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. MÁRCIUS 28. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. MÁRCIUS 28. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 32/2008. (II. 15.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 13-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. szeptember 3-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. szeptember 3-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2012. szeptember 3-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. augusztus 10-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. augusztus 10-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága 2011. augusztus 10-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Tahitótfalu Községi önkormányzat 7/1996.(XII.10.) sz. Képviselıtestületi rendelete a kéményseprıipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl egységes szerkezetben a 4/2000.(III.31.) önkormányzati

Részletesebben