J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága április 21-én tartott nyilvános ülésérıl.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl."

Átírás

1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága április 21-én tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal Mokos terme Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Miklós Attila bizottsági tag Strifler Attila bizottsági tag Andó Tamás külsı bizottsági tag Bíró Csaba István külsı bizottsági tag Labos Tibor külsı bizottsági tag Petróczy Zoltán külsı bizottsági tag Nicolas Santini SADE Magyarország Kft. projektigazgató Székely Orsolya SADE Magyarország Kft tolmács Csányi János SADE Magyarország Kft mőszaki munkatárs Gyömbér Mihály SADE Magyarország Kft. projektvezetı Bánfi Ádám PIU mőszaki szakértı Sztankó Ilona PIU vezetı Dr. Tıgye Ildikó Szociálpolitikai Osztály vezetıje Dr. Burai Mihály Közigazgatási Osztály vezetıje Csiaki Tamás Városüzemeltetési Osztály vezetıje Wittmann László Stratégiai-Fejlesztési Osztály vezetıje Soczóné Dömény Edit Pénzügyi és Gazdasági Osztály vezetı-helyettese Távolmaradását elızetesen jelezte: Tímár Ella bizottsági tag Kutyej Pál bizottsági tag Dr. Ferenczi Attila a bizottság elnöke üdvözölte a bizottsági ülésen megjelenteket, megállapította az ülés határozatképességét: jelen van 7 fı bizottsági tag. Javasolta a meghívóban jelzett napirendi pontok megtárgyalását azzal a módosítással, hogy a 11. és 12. pontokat az április 26-ai bizottsági ülésén tárgyalja a bizottság. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésnek Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága 7 igen, egyhangú szavazattal támogatja a 11. és 12. pont napirendrıl történı levételét. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésnek Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Nyilvános ülés: 1. SADE Magyarország Kft. szóbeli beszámolója a Békéscsaba Megyei Jogú Város szennvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése címő projekt keretében megvalósuló csatornahálózat-fejlesztés, vezeték átépítés és -felújítás munkálatainak elırehaladásáról 2. A békéscsabai csatornahálózat-fejlesztés 1. rész szerzıdésmódosítása 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése címő projekthez kapcsolódó régészeti és lıszermentesítési feladatokra kötött szerzıdés módosítása

2 2 4. Békéscsaba telephelyő ALMEX 96 Kft. ipari szennyvíz elhelyezésének befogadó nyilatkozatához szükséges tulajdonosi hozzájárulás 5. Az idıszakos gyermekfelügyelet, a sajátos nevelési igényő gyermekek ellátása és a játszóház mőködtetésének további fenntartása 6. A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában mőködı szociális intézmények által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló rendelet megalkotása (2. forduló) 7. A hivatali munkaidın kívül és a hivatali helyiségen kívül történı házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és az anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatások ellentételezéseként fizetendı díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 8. A Békéscsaba, Bajza utca átmenı forgalmával kapcsolatos lakossági panasz 9. A hulladékgyőjtı edények zárható térben történı elhelyezésére beérkezett pályázatok elbírálása 10. Egyházi temetık fenntartásának támogatása évi járdafelújítási program levéve napirendrıl 12. Infrastrukturális választókerületi fejlesztések levéve napirendrıl 13. Tájékoztatás a Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén közvilágítás üzemeltetése és karbantartása tárgyú közbeszerzési eljárás során az EDF DÉMÁSZ Zrt.-vel lefolytatott tárgyalásról 14. Könyvvizsgálói feladatok ellátása Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatánál tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és dokumentációjának elfogadása 15. Vállalkozási szerzıdés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata kezelésében lévı út és járda burkolatok seprésére, közutak mosására, portalanítására, sármentesítésére, kézi hulladékgyőjtık ürítésére, karbantartására és javítására, téli burkolatüzemeltetésre (síkosság, mentesítésre és hó eltakarításra) tárgyú közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlatok értékelése, nyertes ajánlattevı kiválasztása 16. Építési telkek értékesítése a Franklin, Báthori utcák melletti területen 17. Közterület egy részének értékesítése a régi Csorvási úton 18. Az önkormányzat vagyonáról és vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának a szabályairól szóló 16/2009. (IV. 6.) önkormányzati rendelet módosítása 19. Csikós utcai és Kisfényesi utcai tőzivízvezeték építési, valamint a Kisfényesi utcai szennyvízvezeték-tervezési és -építési elıirányzat módosítása 20. Kórház utcai és Gızmalom téri parkolók létesítése 1. napirendi pont Tárgy: SADE Magyarország Kft. szóbeli beszámolója a Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése címő projekt keretében megvalósuló csatornahálózat-fejlesztés, vezeték átépítés és -felújítás munkálatainak elırehaladásáról Nicolas Santini SADE Magyarország Kft.: Vetítés keretében tájékoztatta a bizottságot a szennyvíz projekt jelenlegi állásáról. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Megköszönöm Santini úrnak az értékes elıadást, amely néhány kérdésre rá is világított. Tegnap volt egy lakossági fórum, amelyen felmerültek problémák. Örömmel tapasztaltam, hogy arra a problémára tudtak megoldást keresni,

3 3 nevezetesen a lakosság idıbeni tájékoztatása táblák kihelyezésével, mert korábban elıfordultak ezzel kapcsolatban nehézségek. Köszönöm, hogy közben járt a Mednyánszki utcában, nagyon rossz volt a burkolat és egy kicsit kisimították. Természetesen nagyon sok lakossági észrevétel, panasz érkezik, de gondolom ezeket nyomon követik és kezelik is. Santini úr nagyon szerényen mondta, hogy Békéscsaba legnagyobb beruházása a csatornázás, véleményem szerint Európa legnagyobb mőanyagcsöves beruházása folyik jelenleg Békéscsabán. Ami megragadta a figyelmemet tegnap a lakossági fórumon is elhangzott -, hogy a Szent László utcai csıfektetés kapcsán bizonytalan kıtörmelékkel támasztották alá a csöveket a lakók jelzése szerint. A kérdés arra vonatkozik, hogy a mőanyag csövek nem történek-e el, ha megfeszülnek? Egyébként nagyon örül a lakosság annak, hogy nıni fog nemcsak komfortjában, hanem környezetvédelemi szempontból is a város. Az elsı kérdés arra vonatkozik, hogy mikor lesznek meg az elsı bekötések? Közel egy éve indult el a projekt és az emberek már várják, mikor köthetnének rá a csatornára. A másik pedig, egy picit fordítva látjuk, amit Santini úr mondott, hiszen addig nem aszfaltozunk és nem építünk utakat, járdákat, amíg a csatornaberuházás folyik. Emiatt vagyunk egy kicsit eltolódva, minden beruházásunkat próbáljuk a csatornázásához igazítani. Teljesen egyetértek abban, hogy egy jó együttmőködésnek kell megvalósulnia a hivatal és a cég között. Kevés céget szoktunk meghívni a bizottsági ülésre, a SADE Kft.-t úgy gondoltuk meg kell hívni, mert nemcsak a beruházás nagysága, hanem a várost érintı kiterjedtsége miatt is jó, hogy ha a szakbizottság is közvetlenül, elsı kézbıl kap információt. Korábban is elvárás volt, hogy a városban folyó nagyobb beruházásokról tájékoztatást kért a bizottság, ezért nagyon szeretnénk megköszönni a szép és igényes powerpoint bemutatót. Miklós Attila bizottsági tag: A kérdésem az, hogy valóban igaz-e az, hogy az elmúlt idıszakban sőrőn cserélıdtek az alvállalkozók? Gyömbér Mihály SADE projektvezetı: Az elsı kérdésre a válaszom: A technológia szerint mindenképpen ágyazatba kell a csöveket fektetni, az említett problémát kivizsgáljuk. A rákötésekkel kapcsolatosan: Nem tudok nyilatkozni, mert belsı átadások még folynak és a mőszaki átadást követıen kezdıdhetnek a rákötések. Az alvállalkozók vonatkozásában: Hogy sok vagy kevés az alvállalkozó, viszonyítás kérdése. Az az alvállalkozó, aki nem tartja be a technológiai fegyelmet, nem megfelelıen kivitelez, az nem maradhat. Nagyon kevés alvállalkozó ment el és csak a technológiai fegyelem be nem tartása miatt, tudomásom szerint 2-3 esetben fordult elı ilyen eset. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Helyi vállalkozók miért nem vesznek részt ebben a munkában? Gyömbér Mihály SADE projektvezetı: Békés megyei vállalkozás szerepet kap a kivitelezés során. Ami számomra is meglepı volt olyan vállalkozási csapatok nem tudnak fizikálisan részt venni a kivitelezésben, mert vagy megszőntek, vagyon olyan pénzügyi helyzetbe kerültek, hogy nem tudták vállalni a munkát. Jelenleg az UVIÉP Kft. helyi vállalkozás végzi a csatornák kamerás vizsgálatait, bekötéseket és csatorna-kivitelezéseket végeznek. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Javaslom a beszámoló elfogadását. Városfejlesztési Bizottsága 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

4 76/2011. (IV. 21.) Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága 4 Városfejlesztési Bizottsága a SADE Magyarország Kft. Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése címő projekt keretében megvalósuló csatornahálózat-fejlesztés, vezeték átépítés és -felújítás munkálatainak elırehaladásáról szóló szóbeli beszámolóját elfogadja. 2. napirendi pont Tárgy: A békéscsabai csatornahálózat-fejlesztés 1. rész szerzıdésmódosítása Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Javaslom a határozati javaslat elfogadását. Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 77/2011. (IV. 21.) Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága Városfejlesztési Bizottsága az elıterjesztés határozati javaslatát támogatja: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése egyetért Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése tárgyú projekt keretében belül megvalósuló csatornahálózat-fejlesztéshez, vezetéképítés és felújítás, valamint a kivitelezés során felmerülı egyéb tervek elkészítése 1. rész tárgyú szerzıdés 4, 5, 6, és 7. számú változtatási javaslatokban foglalt módosításokkal és felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert arra, hogy a SADE Magyarország Mélyépítı Kft.-vel a szerzıdésmódosítást aláírja. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert arra, hogy a Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése tárgyú projekt keretében belül megvalósuló csatornahálózatfejlesztéshez, vezetéképítés és felújítás, valamint a kivitelezés során felmerülı egyéb tervek elkészítése 1., 2., 3. rész tárgyú szerzıdés elfogadott végösszegét, befejezési határidıt és szerzıdést biztosító mellékkötelezettséget nem érintı szerzıdésmódosításokat a Közgyőlésnek való utólagos beszámolási kötelezettséggel aláírja. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: 1. pont tekintetében május 5 2. pont tekintetében április napirendi pont Tárgy: Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése címő projekthez kapcsolódó régészeti és lıszermentesítési feladatokra kötött szerzıdés módosítása

5 Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Javaslom a határozati javaslat elfogadását. 5 Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 78/2011. (IV. 21.) Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága Városfejlesztési Bizottsága az elıterjesztés határozati javaslatát támogatja: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése egyetért a Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése tárgyú projekt régészeti és lıszermentesítési munkálataira vonatkozó szerzıdés módosításaival az alábbiak szerint: A Nemzeti Örökségvédelmi Központ által feltárással vizsgálandó terület az elızetes vizsgálatok alapján m 2 -rıl 6120 m 2 -re csökken. A régészeti megfigyelés óráinak száma 1100 óráról 8500 órára nı. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert arra, hogy a Magyar Nemzeti Múzeummal a szerzıdésmódosítást megkösse. 2.Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert arra, hogy a Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése tárgyú projekt régészeti és lıszermentesítési feladatok munkálataira vonatkozó szerzıdés végösszeget, befejezési határidıt és szerzıdést biztosító mellékkötelezettséget nem érintı módosításait a Közgyőlésnek való utólagos beszámolási kötelezettséggel megkösse. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: 1. pont tekintetében május 5 2. pont tekintetében április napirendi pont Tárgy Békéscsaba telephelyő ALMEX 96 Kft. ipari szennyvíz elhelyezésének befogadó nyilatkozatához szükséges tulajdonosi hozzájárulás Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Javaslom a határozati javaslat elfogadását. Városfejlesztési Bizottsága 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 79/2011. (IV. 21.) Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága Városfejlesztési Bizottsága az elıterjesztés határozati javaslatát támogatja: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése egyetért a Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése tárgyú projekt keretén belül az ALMEX 96 Kft.-vel a szennyvíztisztító-telep fejlesztésének

6 6 zavartalansága érdekében megkötendı, a jelen határozat mellékletét képezı megállapodás tervezetével. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert a megállapodás aláírására és ezt követıen a tulajdonosi hozzájárulás kiadására. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: 1. pont tekintetében április pont tekintetében május napirendi pont Tárgy: Az idıszakos gyermekfelügyelet, a sajátos nevelési igényő gyermekek ellátása és a játszóház mőködtetésének további fenntartása Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: A táblázatot megnézve pontosítást szeretnék kérni, mert a 3. táblázatban a sajátos nevelési igényő gyermekek ellátása integrált csoportban évben 0 fıre, az idıszakos gyermekfelügyelet esetében 1 fıre csökkent a szám. Kinek tartjuk fenn a játszóházat? Dr. Tıgye Ildikó osztályvezetı: A bölcsödének ez egy szolgáltatása. Az idıszakos gyermekfelügyelet azt jelenti, hogy ha valaki nem akarja bölcsıdébe járatni a gyereket, de szeretné néhány órára beadni, üres férıhely esetén beviheti térítési díj ellenében. Nem kerül plusz költségbe, hanem térítési díj ellenében felügyelnek a gyermekre. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Javaslom a határozati javaslat elfogadását. Városfejlesztési Bizottsága 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 80/2011. (IV. 21.) Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága Városfejlesztési Bizottsága az elıterjesztés határozati javaslatát támogatja: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a bölcsıdei tevékenységen belül a sérült, sajátos nevelési igényő gyermekek korai habilitációs és rehabilitációs célú nevelésének, gondozásának, illetve a bölcsıdei tevékenység mellett külön szolgáltatásként végzett Játszóház és az Idıszakos gyermekfelügyelet mőködtetését - amennyiben az többletforrást nem igényel - továbbra is fenntartja. Felelıs: Dr. Kerekes Attila, az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke Határidı: április Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése felkéri Dr. Szvercsák Szilvia jegyzıt, hogy az 1. pontban meghatározott szolgáltatások biztosításának szükségességét egy év elteltével vizsgálja meg és ennek eredményérıl a közgyőlést tájékoztassa. Felelıs: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı Határidı: április Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése az Egészségügyi Alapellátási Intézmény 3. sz. Bölcsıdéjében mőködtetett Játszóház térítési díját - az étkeztetés térítési díján felül május 1. napjától az elsı két óra idıtartamára

7 7 200,- Ft/óra, minden további igénybevett óra díját 150,- Ft/óra összegben határozza meg. Felelıs: Dr. Kerekes Attila, az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke Határidı: május napirendi pont Tárgy: A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában mőködı szociális intézmények által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló rendelet megalkotása (2. forduló) Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Javaslom a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában mőködı szociális intézmények által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló rendelet megalkotásának támogatását. Városfejlesztési Bizottsága 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 81/2011. (IV. 21.) Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága Városfejlesztési Bizottsága a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában mőködı szociális intézmények által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló rendelet megalkotását támogatja. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában mőködı szociális intézmények által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendı térítési díjakról (tervezet) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 62. (2) bekezdésében, a 92. (1)-(2) bekezdésében, a 115. (10) bekezdésében, a 116. (2) bekezdésében és a 140/C. -ában foglalt felhatalmazás alapján alábbi rendeletet alkotja: I. Fejezet Általános rendelkezések 1. (1) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulással (a továbbiakban: Társulás) kötött megállapodás alapján a Társulás fenntartásában mőködı szociális intézmények útján, a személyes gondoskodás keretén belül biztosítja a szociális alapszolgáltatásokat, valamint a szakosított szociális ellátásokat. Jelen rendelet hatálya ezen intézményekre, valamint a szolgáltatásokat igénybe vevı és a szolgáltatásért térítési díj fizetésére kötelezett személyekre terjed ki. (2) E rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése, illetve megırzése érdekében meghatározza a Társulás által fenntartott intézményekben az egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáit, az ellátásra való jogosultság feltételeit, az ellátások igénybe vételének módját és a fizetendı térítési díjak mértékét.

8 8 2. (1) E rendelet hatálya a rendeletben szabályozott szociális ellátások tekintetében kiterjed a Társulást alkotó települések közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezı a) magyar állampolgárokra, b) bevándoroltakra és letelepedettekre, c) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre, d) a településen életvitelszerően tartózkodó hajléktalanokra, e) hontalanokra. (2) E rendelet hatálya az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenıen a Szoctv. 7. (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében kiterjed az Európai Szociális Kartát megerısítı országoknak a Magyar Köztársaság területén jogszerően tartózkodó állampolgáraira is, valamint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi I. törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyekre, amennyiben az ellátás igénylésének idıpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik. II. Fejezet Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 3. (1) E rendelet hatálya alá tartozó személyes gondoskodást nyújtó ellátások a szociális alapszolgáltatások, valamint a szakosított szociális ellátások. (2) A szociális alapszolgáltatások: a) étkeztetés; b) házi segítségnyújtás; c) családsegítés; d) jelzırendszeres házi segítségnyújtás; e) támogató szolgáltatás; f) utcai szociális munka; g) nappali ellátást nyújtó intézmények: ga) idısek klubja, gb) fogyatékosok nappali intézménye, gc) szenvedélybetegek nappali intézménye, gd) nappali melegedı; h) tanyagondnoki szolgáltatás. (3) A szakosított szociális ellátások: a) tartós elhelyezést ápolást, gondozást nyújtó intézmények: aa) idısek otthona, ab) emelt szintő férıhellyel rendelkezı idısek otthona, ac) szenvedélybetegek otthona; b) átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények: ba) idıskorúak gondozóháza, bb) hajléktalanok átmeneti szállása. III. Fejezet Szociálpolitikai kerekasztal 4. (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások, valamint a gyermekjóléti ellátások fejlesztése, az ellátások színvonalának, hatékonyságának javítása, szociális szolgáltatástervezési koncepcióban foglalt feladatok megvalósulásának, végrehajtásának figyelemmel kísérése érdekében helyi szociálpolitikai kerekasztal mőködik. (2) A szociálpolitikai kerekasztal szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülést tart. A szociálpolitikai kerekasztal ülései nyilvánosak. (3) A szociálpolitikai kerekasztal mőködésének további szabályait az általa elfogadott mőködési szabályzatban határozza meg. (4) A szociálpolitikai kerekasztal ülésein elhangzottakról Emlékeztetı készül. (5) A kerekasztal tagjai Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén szociális intézményeket mőködtetı fenntartók képviselıi, illetve intézményvezetıi, valamint a közhasznú szervezetekrıl szóló évi CLVI. törvény 26. c) 2. és 11. pontjai szerinti közhasznú tevékenységet végzı szervezetek, a

9 9 települési kisebbségi önkormányzatok, továbbá a szolgáltatástervezésben és annak végrehajtásában partnerséget vállaló szervezetek képviselıi. IV. Fejezet A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételének módja 5. (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes. Az ellátást igénylı, illetve törvényes képviselıje az intézmény, illetve a szolgáltatás vezetıjénél terjeszti elı kérelmét szóban vagy írásban. Az intézmények saját használatú nyomtatvány összeállítására jogosultak. (2) A kérelemhez mellékelni kell a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételérıl szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet (a továbbiakban: SzCsM rendelet) 1. számú melléklet I. része szerinti orvosi igazolást házi segítségnyújtás, jelzırendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, idısek, fogyatékosok és demens személyek nappali ellátása, továbbá bentlakásos intézmény éjjeli menedékhely kivételével esetén. (3) A szociális ellátások igénybe vétele iránti kérelemhez csatolni kell az SzCsM rendelet 1. számú melléklet II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot és az adatok valódiságát bizonyító okiratokat, ha jogszabály másként nem rendelkezik, az alábbiak szerint: a) a havi rendszerességgel járó nem vállalkozásból származó jövedelmekrıl, valamint a kapott gyermektartásdíjról, egyéb, szerzıdés alapján járó tartásdíjról, életjáradékról, a Szoctv. 4. (1) bekezdés i) pontjában meghatározott rendszeres pénzellátásokról, a családok támogatásáról szóló törvény által szabályozott családtámogatási ellátás esetén a kérelem benyújtását megelızı hónapban folyósított nettó összegrıl a kifizetı igazolását vagy a folyósítási szelvényt, kivéve, ha az ellátás a kérelem benyújtását megelızıen megszőnt; b) a nem havi rendszerességgel szerzett, vállalkozásból, ıstermelıi tevékenységbıl amennyiben adóbevallásra kötelezett származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelızı évben szerzett jövedelemrıl és a jövedelmet csökkentı elismert költségekrıl és a befizetési kötelezettségekrıl az állami adóhatóság által kiállított igazolást, kivéve, ha a vállalkozás, ıstermelıi tevékenység a kérelem benyújtását megelızıen megszőnt; c) a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató személy részérıl ösztöndíjról, felsıoktatási intézményi hallgatók szociális és egyéb juttatásairól az intézmény igazolását, ha a nagykorú személy adóbevallásra kötelezett, az állami adóhatóság igazolását; d) a kifizetett, levont gyermektartásdíjról a kifizetı igazolását, a postai feladóvevényt, a jogosult átvételi elismervényét, az önálló bírósági végrehajtó igazolását; e) a kérelem benyújtását megelızıen megszőnt havi rendszerességgel járó jövedelem megszőnésérıl az okiratot; f) vállalkozási, ıstermelıi tevékenység megszőnésérıl az illetékes hatóság határozatát, társas vállalkozás esetén a cégbíróság döntését a cégjegyzékbıl való törlésrıl. (4) A Szoctv. 115/A -a vagy a fenntartó döntése alapján térítésmentesen biztosítandó ellátások esetén jövedelemnyilatkozatot nem kell benyújtani. Tartós bentlakásos ellátás esetén, az intézményi térítési díjjal egyezı mértékő személyi térítési díj megfizetésének vállalása hiányában az SzCsM rendelet 1. sz. melléklete III. része szerinti vagyonnyilatkozatot csatolni kell a kérelem benyújtásakor. (5) Amennyiben a szolgáltatást igénylı, vagy a térítési díj fizetésére kötelezett a teljes térítési díjat nem tudja megfizetni, akkor az ellátást igénylı és családja vagyoni, jövedelmi viszonyainak, szociális körülményeinek feltárása céljából a (3) bekezdésben felsorolt igazolásokat kell csatolni. (6) A szociális rászorultságot az intézményvezetı vizsgálja az ellátás igénybevételét megelızıen, amelynek fennállását a nyilvántartásban rögzíti a szolgáltatás megkezdésekor, a rászorultságot megalapozó körülményekre vonatkozó adatokkal. A szociális rászorultság felülvizsgálata késıbb csak akkor szükséges, ha a rászorultság alapjául szolgáló körülmény határozott ideig áll fenn. A felülvizsgálatot a határozott idı elteltét követıen 60 napon belül kell elvégezni. (7) Az intézmények vezetıinek hatáskörébe tartozó intézményi elhelyezés részletes szabályait az SzCsM rendelet szabályozza. A benyújtott kérelem alapján az intézményvezetı dönt a szolgáltatás nyújtásáról, vagy a kérelem elutasításáról, amelyrıl a kérelmezıt tájékoztatja. Az elutasításról és a jogorvoslati lehetıségrıl a kérelmezıt írásban kell tájékoztatni. Az intézményi ellátás igénybevételének megkezdése elıtt az intézményvezetı és az ellátást igénybe vevı, illetve törvényes képviselıje megállapodást köt a Szoctv. szerinti tartalommal. (8) Nem kell megállapodást kötni a Szoctv. 94/C. (2) bekezdésében meghatározott esetekben. (9) Ha az ellátást igénybe vevı, illetve törvényes képviselıje az intézmény vezetıjének az ellátás igénybevételérıl szóló döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétıl számított 8 napon belül a Társuláshoz fordulhat, amely a kérelem elbírálásáról 30 napon belül határozattal dönt.

10 10 (10) Az ellátásban részesülı köteles a jogosultság feltételeit érintı lényeges tényekben, családi körülményeiben, jövedelmi és vagyoni viszonyaiban bekövetkezett változást 15 napon belül az intézmény vezetıjének bejelenteni. (11) Az intézmény vezetıje az ellátást igénylı személy soron kívüli elhelyezésérıl az SzCsM rendelet szerint dönt. A döntés ellen, annak közlésétıl számított 8 napon belül a fenntartó Társuláshoz lehet fordulni. V. Fejezet A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások 1. Étkeztetés 6. (1) Az étkezetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi legalább egyszeri meleg étkeztetésérıl kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen a) koruk, b) egészségi állapotuk, c) fogyatékosságuk, d) pszichiátriai betegségük, e) szenvedélybetegségük, f) hajléktalanságuk miatt. (2) E szakasz alkalmazásában rászorulónak tekintendı: a) kora miatt, aki 70. életévét betöltötte; b) egészségi állapota, aki mozgásában korlátozott, krónikus, vagy akut megbetegedése miatt önmaga ellátásáról részben vagy teljesen nem tud gondoskodni; c) fogyatékossága miatt, aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlıségük biztosításáról szóló törvény alapján fogyatékossági támogatásban részesül; d) pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt, aki fekvıbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes; e) hajléktalansága miatt, aki bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalan szállás. (3) Az étkezetés igénybevételérıl a döntést: a) az (1) bekezdés a) pontja esetében a személyazonosításra alkalmas okirat, b) az (1) bekezdés b) pontja esetén a háziorvos vagy kezelıorvos vagy szakorvos igazolása, c) az (1) bekezdés c) pontja esetén a fogyatékossági támogatásról vagy az emelt családi pótlékról szóló határozat, d) az (1) bekezdés d)-e) pontjai esetén kezelıorvos vagy szakorvos igazolása, e) az (1) bekezdés f) pontja esetén a lakcímkártya vagy a hajléktalan ellátást végzı intézmény igazolása alapozza meg. (4) A (3) bekezdés b) e) pontjai szerinti igazolásnak ki kell térnie a megbetegedés, mozgáskorlátozottság fennállásának várható idıtartamára. Az étkeztetésre való jogosultság erre az idıtartamra, határozott idıre állapítható meg. A jogosultság lejártát megelızıen az ellátott egészségi állapotát felül kell vizsgálni, és amennyiben jogosultsága továbbra is fennáll, az ellátás megfelelı orvosi igazolás ismételt csatolásával meghosszabbítható. 2. Nappali ellátást nyújtó intézmények 7. A nappali ellátás keretében idıskorúak nappali ellátását (idısek klubja), fogyatékos személyek nappali ellátását, szenvedélybetegek nappali ellátását, valamint hajléktalan személyek nappali ellátását biztosítja a szolgáltatást nyújtó intézmény. 8. (1) Az idısek klubjába felvehetıek a tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idıs koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek. A klub lehetıséget biztosít a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvetı higiéniai szükségleteik kielégítésére. (2) Nem vehetı fel az idısek klubjába az a személy, aki egészségi állapota, összeférhetetlen magatartása miatt, vagy bármely más okból közösségi életre alkalmatlan. 9.

11 11 (1) A fogyatékos nappali ellátás a saját otthonukban élı, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetıséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvetı higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését. (2) Nem vehetı fel a fogyatékosok nappali intézményébe az a személy, aki egészségi állapota, összeférhetetlen magatartása miatt, vagy bármely más okból közösségi életre alkalmatlan. (3) Az intézménybe az ellátottakat egy hónapos próbaidı kikötésével lehet felvenni. 10. (1) A szenvedélybetegek számára nyújtott nappali ellátás a saját otthonukban élı, a Szoctv. 93. (4) bekezdése szerinti kivétellel a tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvıbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylı szenvedélybetegek, részére biztosít lehetıséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvetı higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak ide nem értve az idıs személyeket napközbeni étkeztetését. (2) A kiskorúság miatt korlátozottan cselekvıképes 16 és 18 év közötti személynek a szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátással és nappali ellátással összefüggésben tett jognyilatkozatához nem szükséges a törvényes képviselı beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása. 11. A nappali melegedı hajléktalan személyek részére biztosít lehetıséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvetı higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését. 3. Egyéb személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások 12. A házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzırendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, utcai szociális munka és tanyagondnoki szolgáltatás igénybevételére a Szoctv át, át, valamint 65/C 65/E. -át megfelelıen kell alkalmazni. VI. Fejezet A személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátások 4. Tartós bentlakásos elhelyezést, ápolást, gondozást nyújtó intézmények 13. Tartós elhelyezést (ápolást, gondozást) nyújtó intézmény az idısek otthona, az emelt szintő férıhellyel rendelkezı idısek otthona és a szenvedélybetegek otthona. 14. (1) A Társulás által fenntartott Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ és Életfa Idısek Otthona telephelyén emelt szintő idısotthoni ellátást nyújt, a mindenkor hatályos, jogerıs mőködési engedélyben rögzített létszámmal. (2) Az emelt szintő ellátás egy, illetve kétszemélyes lakóegységekben történik, ahol az elhelyezési körülmények és a biztosított szolgáltatások az átlagot jóval meghaladó minıségőek. (3) Amennyiben az intézményben lakóegység használatával rendelkezı ellátott a beköltözését követı 5 éven belül kiköltözik, úgy az egyszeri hozzájárulás idıarányos része kamatok nélkül visszajár részére. A jogviszony felmondásának idıtartama nem vonható le. 15. Az idısek otthona, valamint a szenvedélybetegek otthona ellátást nyújtó intézményekre a Szoctv /A. rendelkezéseit kell megfelelıen alkalmazni. 5. Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátási formák 16. (1) Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények a hajléktalanok átmeneti szállása kivételével ideiglenes jelleggel legfeljebb egyévi idıtartamra teljes körő ellátást biztosítanak. (2) Az átmeneti elhelyezés különös méltánylást érdemlı esetben az intézmény orvosa szakvéleményének figyelembevételével egy alkalommal egy évvel meghosszabbítható. (3) Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények típusai:

12 12 a) idıskorúak gondozóháza; b) hajléktalan személyek átmeneti szállása. 17. Az idıskorúak gondozóházába azok az idıskorúak, valamint azok a 18. életévüket betöltött beteg személyek vehetık fel, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban idılegesen nem képesek gondoskodni. 18. A hajléktalan személyek átmeneti szállása azoknak a hajléktalan személyeknek az elhelyezését biztosítja, akik az életvitelszerő szálláshasználat és a szociális munka segítségével képesek az önellátásra. VII. Fejezet A térítési díjak megállapításának szabályai 19. (1) Ha az Szoctv. másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni, azok mértékét e rendelet 1. és 1/A. melléklete tartalmazza. (2) A térítési díjat a Szoctv (2) bekezdésében felsorolt személy köteles megfizetni. (3) A személyi térítési díj összegét a fenntartó az ellátott kérelme alapján mérsékelheti, ha a jövedelemvizsgálat alapján az egy fıre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, valamint a tartásra köteles hozzátartozó családjában az egy fıre jutó jövedelem a tartási kötelezettség teljesítése mellett nem haladja meg a nyugdíjminimum két és félszeresét. Az ellátott kérelméhez csatolni kell az 5. (3) bekezdése szerinti iratokat. (4) A személyi térítési díj megfizetését a fenntartó elengedheti, ha a jövedelemvizsgálat alapján az egy fıre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum másfélszeresét, valamint a tartásra köteles hozzátartozó családjában az egy fıre jutó jövedelem a tartási kötelezettség teljesítése mellett nem haladja meg a nyugdíjminimum két és félszeresét. Az ellátott kérelméhez csatolni kell az 5. (3) bekezdése szerinti iratokat. (5) Az intézményvezetı a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendı térítési díjat e rendelet hatályba lépését követıen, 15 napon belül felülvizsgálja, és a megállapított új intézményi és személyi térítési díj összegérıl írásban értesíti a díj fizetésére kötelezettet. (6) Az intézmény vezetıje minden negyedév elsı hónap 15. napjáig az elızı negyedévrıl szóló térítésidíjhátralékosok aktuális névsorát tartalmazó listát, a felszólításokat és azok átvételét igazoló dokumentumokat eljuttatja a fenntartónak. (7) A (6) bekezdésben foglalt tájékoztatás alapján a fenntartó a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendeletben szabályozottak szerint intézkedik a térítésidíj-hátralék behajtásáról. (8) A fenntartó a díjhátralékot a kötelezett szociális, jövedelmi, vagyoni helyzete mérlegelésével részben vagy egészben elengedheti, vagy részletfizetési kedvezményt engedélyezhet, amennyiben a kérelmezı megfelel a (3) (4) bekezdésében foglalt feltételeknek. A fenntartó a behajthatatlan hátralékot törli. VIII. Fejezet Az intézményi jogviszony megszőnése és megszüntetése 20. Az intézményi jogviszony megszőnésére és megszüntetésére a Szoctv ait, valamint rendelkezéseit kell megfelelıen alkalmazni. IX. Fejezet A jogosultak érdekvédelme 21. A jogosultak érdekvédelmére a Szoctv /A. rendelkezéseit kell megfelelıen alkalmazni. X. Fejezet Záró rendelkezések (1) Ez a rendelet május 1-jén lép hatályba. 22.

13 13 (2) Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 6/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 35/2008. (IX. 22.), 8/2009. (II. 23.), 17/2009. (V. 18.), 31/2009. (IX. 28.), 15/2010. (V. 31.) önkormányzati rendeletek. Vantara Gyula polgármester Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı 1. melléklet A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által fenntartott Békéscsabai Egyesített Szociális Intézmény (BKESZI) normatív hozzájárulási kategóriák szerinti szolgáltatási önköltségszámítás adatai és a térítési díjak ALAPSZOLGÁLTATÁSOK I. Szociális étkeztetés: - Mőködési költség: ,- Ft - egy ellátottra esı szolgáltatási önköltség: napi: 744 Ft/adag/nap - egy ellátottra esı normatív hozzájárulás: Ft/év napi: 221 Ft/adag/nap - számított intézményi térítési díj: napi: 523 Ft/adag/nap - fenntartó által megállapított intézményi térítési díj: 400+ÁFA Ft/fı/nap/adag (a személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott jövedelmének 30 %-át!) II. Házi segítségnyújtás: - Mőködési költség: ,- Ft - egy ellátási órára esı szolgáltatási önköltség: Ft/óra - egy ellátottra esı normatív hozzájárulás: Ft/év 165 Ft/óra - számított intézményi térítési díj: Ft/óra - fenntartó által megállapított intézményi térítési díj: 0 Ft/fı/óra III. Nappali ellátás idısek klubjában: - Mőködési költség: ,- Ft III.1. Nappali ellátás és étkezés - egy ellátottra esı szolgáltatási önköltség: 785 Ft/adag/nap - egy ellátottra esı normatív állami hozzájárulás: Ft/év 221 Ft /nap - számított intézményi térítési díj: 564 Ft/adag/nap - fenntartó által megállapított intézményi térítési díj: 400+ÁFA+Ft/adag/nap III.2. Csak nappali ellátás - Mőködési költség: ,- Ft - egy ellátottra esı szolgáltatási önköltség: 569 Ft/nap - egy ellátottra esı normatív állami hozzájárulás: Ft/év 353 Ft /nap - számított intézményi térítési díj: 216 Ft/ nap - fenntartó által megállapított intézményi térítési díj: 0 Ft/nap III/3. Demens személyek nappali intézményi ellátása étkezéssel március hótól induló ellátása - Mőködési költség: ,- Ft - egy ellátottra jutó költség Ft/nap - egy ellátottra esı normatív hozzájárulás Ft/nap - számított intézményi térítési díj Ft/nap - fenntartó által megállapított intézményi térítési díj 240 Ft + ÁFA/nap III/4. Demens személyek nappali int.ellátás étkezés nélkül - Mőködési költség: ,-Ft - egy ellátottra jutó költség Ft/nap - egy ellátottra esı normatív hozzájárulás Ft/nap - számított intézményi térítési díj 535 Ft/nap - fenntartó által megállapított intézményi térítési díj 0 Ft/nap További alapszolgáltatások

14 14 Ebédszállítás (Doboz): Ft/hó 130 Ft/nap IV. Jelzırendszeres házi segítségnyújtás: - Mőködési költség: ,- Ft - egy készülékre esı szolgáltatási önköltség: 210 Ft /nap/készülék - egy készülékre jutó költségvetési támogatás: 202 Ft/ nap/készülék - számított intézményi térítési díj: 8 Ft/ nap/készülék - fenntartó által megállapított intézményi térítési díj: 0 Ft/nap/készülék V. Nappali ellátás szenvedélybetegek részére: V.1. - Mőködési költség: ,- Ft - egy ellátottra esı szolgáltatási önköltség étkezés nélkül: 982 Ft/nap - egy ellátottra esı normatív hozzájárulás: Ft / év 821 Ft/nap - számított intézményi térítési díj: 161 Ft/nap - fenntartó által megállapított intézményi térítési díj: 0 Ft/nap V.2. Mőködési költség: ,- Ft - egy ellátottra esı szolgáltatási önköltség étkezéssel: Ft/nap - egy ellátottra esı normatív állami hozzájárulás: Ft /év 821 Ft/nap - számított intézményi térítési díj: 599 Ft/nap - fenntartó által megállapított intézményi térítési díj: ÁFA Ft/nap VI. Támogató szolgáltatás: Mőködési költség: Ft Személyi segítés - egy ellátottra esı szolgáltatási önköltség: Ft/óra - egy ellátottra esı költségvetési támogatás: Ft /óra - számított intézményi térítési díj: 0 Ft/óra - fenntartó által megállapított intézményi térítési díj: 0 Ft/óra Szállítási kilométer díj 1 személy esetén - egy ellátottra esı szolgáltatási önköltség: 691 Ft/km - egy ellátottra esı költségvetési támogatás: 498 Ft/km - számított intézményi térítési díj: 193 Ft/km - fenntartó által megállapított intézményi térítési díj: 0 Ft/km Ha a szállítást egyidejőleg több jogosult veszi igénybe, a szállítási díjat személyenként külön-külön kell megállapítani. VII. Tanyagondnoki szolgálat: - Mőködési költség: ,- Ft - egy ellátottra esı szolgáltatási önköltség: 0 Ft/fı/év - normatív állami hozzájárulás: Ft /szolgálat/év Ft/fı/év - számított intézményi térítési díj: 0 Ft/fı/nap - fenntartó által megállapított intézményi térítési díj: 0 Ft/fı/nap SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK VIII. Átlagos ápolást, gondozást igénylı ellátás - Mőködési költség: ,- Ft VIII.1. Ady Endre utcai Idısek otthona - egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség Ft/év Ft/hó - egy ellátottra jutó normatív hozzájárulás Ft/év Ft/hó - számított intézményi térítési díj: Ft/hó - fenntartó által megállapított intézményi térítési díj: Ft/hó 2.634Ft/nap VIII.2. Bartók Béla úti Idısek Otthona - egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség Ft/év Ft/hó - egy ellátottra jutó normatív hozzájárulás Ft/év Ft/hó - számított intézményi térítési díj: Ft/ hó

15 - fenntartó által megállapított intézményi térítési díj: Ft/hó Ft/nap VIII.3. Csaba utcai Idısek Otthona - egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség Ft/év Ft/hó - egy ellátottra jutó normatív hozzájárulás Ft/év Ft/hó - számított intézményi térítési díj: Ft/hó - fenntartó által megállapított intézményi térítési díj: Ft/hó Ft/nap VIII.4. Bankó András utcai Idısek Otthona - egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség Ft/év Ft/hó - egy ellátottra jutó normatív hozzájárulás Ft/év Ft/hó - számított intézményi térítési díj: Ft/hó - fenntartó által megállapított intézményi térítési díj: Ft/hó Ft/nap IX.Fokozott ápolást, gondozást igénylı ellátás - Mőködési költség: ,- Ft IX.1.Ady Endre utcai Szenvedélybetegek otthona - egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség Ft/év Ft/hó - egy ellátottra jutó normatív hozzájárulás Ft/év Ft/hó - számított intézményi térítési díj: Ft/hó - fenntartó által megállapított intézményi térítési díj: Ft/hó Ft/nap IX. 2.Ady Endre utcai Demens betegek otthona - Mőködési költség: ,- Ft - ellátottra jutó szolgáltatási önköltség Ft/év Ft/hó - egy ellátottra jutó normatív hozzájárulás Ft/év Ft/hó - számított intézményi térítési díj: Ft/hó - fenntartó által megállapított intézményi térítési díj: Ft/hó Ft/nap IX.3. Idıskorúak gondozóháza - Mőködési költség: ,- Ft (Urszinyi Andor utcai, 4-es Honvéd utcai, Orosházi úti) - ellátottra jutó szolgáltatási önköltség Ft/év Ft/hó - egy ellátottra jutó normatív hozzájárulás Ft/év Ft/hó - számított intézményi térítési díj: Ft/hó - fenntartó által megállapított intézményi térítési díj: Ft/hó Ft/nap 15 A fentiekben részletezett intézményi térítési díj a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény minden egységére értendı, úgymint Békéscsaba, Kétsoprony, Doboz, Csabaszabadi, Telekgerendás, Újkígyós, Szabadkígyós településeken lévı szociális ellátásaira. 1/A. melléklet A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által fenntartott Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ normatív hozzájárulási kategóriák szerinti szolgáltatási önköltségszámítás adatai és a térítési díjak ÉLETFA IDİSEK OTTHONA TELEPHELY ALAPSZOLGÁLTATÁSOK X.1. Nappali ellátás idısek klubjában: X.1. - egy ellátottra esı szolgáltatási önköltség, étkezés nélkül: 1.726,- Ft/nap - egy ellátottra esı normatív állami hozzájárulás: Ft/év 353 Ft/nap - számított intézményi térítési díj, étkezés nélkül: Ft/ nap - fenntartó által megállapított intézményi térítési díj, étkezés nélkül: 0 Ft/nap XI. Fogyatékos, demens nappali ellátás: XI.1. - egy ellátottra esı szolgáltatási önköltség étkezés nélkül: 2.474,- Ft/nap - egy ellátottra esı normatív állami hozzájárulás: Ft év Ft/nap - számított intézményi térítési díj, étkezés nélkül: 858 Ft/nap - számított intézményi térítési díj, étkezéssel: Ft/nap

16 - fenntartó által megállapított intézményi térítési díj, étkezés nélkül: 0 Ft/nap - fenntartó által megállapított intézményi térítési díj, étkezéssel: 300 Ft/nap SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK XII.1. Emelt szintő ellátás: - egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség: Ft / hó - egy ellátottra jutó normatív hozzájárulás (2009. évi tény Ft) Ft/hó - számított intézményi térítési díj: Ft/ hó - fenntartó által megállapított intézményi térítési díj: Ft/ hó Ft/nap XII.2. Általános szintő ellátás - egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség: Ft/hó - egy ellátottra jutó normatív hozzájárulás ( Ft/év) Ft/hó - számított intézményi térítési díj: Ft/hó - fenntartó által megállapított intézményi térítési díj: Ft/hó Ft/nap XII.3. Fokozott ápolást, gondozást igénylı ellátás - demens ellátás egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség: Ft/hó - egy ellátottra jutó normatív hozzájárulás ( Ft) Ft/hó - számított intézményi térítési díj: Ft /hó - fenntartó által megállapított intézményi térítési díj: Ft/hó Ft/nap XIII. Hajléktalanok Átmeneti Szállása 2010 évi összes ráfordítás: Ft évi normatíva Ft évi ellátási napok száma nap 1 ellátási napra jutó szolgáltatási önköltség = Ft/7.062 nap = Ft/nap Havi szolgáltatási önköltség = Ft x 30 nap = Ft Szolgáltatási önköltség normatíva = Ft Ft = Ft Napi intézményi térítési díj = /7.062 Ft = 648 Ft/nap Havi intézményi térítési díja = 648 Ft * 30 nap = Ft A fenntartó által megállapított intézményi térítési díj: 4500,- Ft/hó 150,- Ft/nap XIV. Nappali Melegedı 2010 évi összes ráfordítás: Ft évi normatíva Ft évi ellátási napok száma nap 1 ellátási napra jutó szolgáltatási önköltség = Ft/2.578 nap = Ft/nap Havi szolgáltatási önköltség = Ft x 30 nap = Ft Szolgáltatási önköltség normatíva = Ft Ft = Ft Napi intézményi térítési díj = /2.578 nap = 830 Ft/nap Havi intézményi térítési díja = 830 Ft * 21 nap = Ft (osztószám 251) A fenntartó által megállapított intézményi térítési díj: 0,- Ft 7. napirendi pont 16 Tárgy: A hivatali munkaidın kívül és a hivatali helyiségen kívül történı házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és az anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatások ellentételezéseként fizetendı díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotása Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Javaslom a hivatali munkaidın kívül és a hivatali helyiségen kívül történı házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és az anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatások ellentételezéseként fizetendı díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotásának támogatását.

17 17 Városfejlesztési Bizottsága 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 82/2011. (IV. 21.) Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága Városfejlesztési Bizottsága a hivatali munkaidın kívül és a hivatali helyiségen kívül történı házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és az anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatások ellentételezéseként fizetendı díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotását támogatja. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a hivatali munkaidın kívül és a hivatali helyiségen kívül történı házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és az anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatások ellentételezéseként fizetendı díjakról (tervezet) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, valamint az anyakönyvekrıl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrıl szóló évi 17. tvr. 15/A. (6)-(7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. Általános rendelkezések 1. E rendelet hatálya Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén történı házasságkötésekre, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésével összefüggı eljárásokra és az azokkal kapcsolatos többletszolgáltatást igénybe vevıkre terjed ki. A rendeletben foglalt rendelkezések irányadóak az egyéb társadalmi események megünneplésére is. 2. E rendelet alkalmazásában: 1. anyakönyvi esemény: házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, 2. egyéb társadalmi esemény: jubileumi házasságkötés, 3. hivatali helyiség: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) által az anyakönyvi esemény és egyéb társadalmi esemény lebonyolítására a Békéscsaba, Szent István tér 7. szám alatti épületben biztosított alkalmas hivatali helyiség, 4. hivatali munkaidı: a Hivatal Közszolgálati Szabályzatában meghatározott hivatali munkarend. 2. Hivatali munkaidın kívül, valamint a hivatali helyiségen kívül történı anyakönyvi esemény megtartásának szabályai 3. (1) Az anyakönyvi eseményeket a házasságról, a családról és a gyámságról szóló törvény rendelkezései alapján úgy kell megszervezni és lefolytatni, hogy az emelje azok színvonalát, kifejezze azok méltóságát. Ennek érdekében a házasság megkötése, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti eljárásban részt vevı személyek (házasuló pár, tanúk, vendégek, hivatali dolgozók) és a közremőködı hivatali szervezeti egységek úgy kötelesek eljárni, hogy munkájukkal, hozzáállásukkal elısegítsék azok megvalósulását. (2) Az (1) bekezdésben meghatározottak érdekében az anyakönyvvezetık a Hivatal anyakönyvvezetı irodájában, a Hivatal dísztermében, illetve a Hivatal udvarán tarthatnak anyakönyvi eseményt. (3) A Hivatal területén kívül házasságot kötni, bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni a 4. -ban szabályozottak szerint csak jegyzıi engedéllyel lehet. (4) A Hivatal térítésmentesen biztosítja az anyakönyvi eseményre alkalmas hivatali helyiséget.

18 18 4. (1) Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen (külsı helyszínen) kívüli megtartásának jegyzıi engedélye esetén az anyakönyvvezetı kizárólag akkor mőködik közre az anyakönyvi eseménynek hivatali helyiségen kívüli lebonyolításában, ha a felek a) a tanúk, - és ha szükséges a tolmács vagy a jelbeszédben jártas személy jelenlétét biztosítják, b) gondoskodnak az anyakönyvi esemény létesítésének törvényben elıírt módjáról és ünnepélyességérıl, c) biztosítják az anyakönyv helyszínen való biztonságos kezelésének feltételeit. (2) Az anyakönyvvezetı ırizetében lévı anyakönyvnek, az anyakönyvvezetınek és a családi rendezvényszervezınek az anyakönyvi esemény létesítésének helyszínére való szállításáról és a hivatali helyiségbe való visszajuttatásáról a Hivatal gondoskodik. (3) Szabadtéren az anyakönyvi esemény kizárólag május 1. és szeptember 30. napja közötti idıszakban engedélyezhetı azzal a feltétellel, hogy kedvezıtlen idıjárási viszonyok (zápor, zivatar, szélvihar, 18 Celsius fok alatti, 30 Celsius fok feletti hımérséklet) esetén az anyakönyv, illetve az anyakönyvi esemény megtartásánál közremőködı anyakönyvvezetı védelmére napernyı, sátor vagy egyéb tetızet biztosítása kötelezı. Mindez irányadó a Hivatal udvarán tartandó anyakönyvi eseményekre is. 5. (1) Az anyakönyvi esemény hivatali munkaidın és hivatali helyiségen kívüli, vagy a hivatali munkaidın kívüli hivatali helyiségben történı lebonyolítása iránti kérelmet a házasságkötési, illetve bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándék bejelentését követıen, de legkésıbb az anyakönyvi esemény idıpontját megelızı 32 nappal korábban kell benyújtani. (2) A kérelemhez csatolni kell az e rendelet szerinti díj megfizetését igazoló feladóvevényt. (3) Az anyakönyvi eseményekkel kapcsolatos szolgáltatások az 1. mellékletben meghatározott szolgáltatási díj megfizetése ellenében vehetık igénybe. (4) Az e rendelet alapján fizetendı szolgáltatási díjak megfizetése az erre rendszeresített postautalványon történik, amelyet a családi rendezvényszervezı a házasságkötési, illetve a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándék bejelentését követıen a 2. melléklet szerinti megállapodás megkötésével egyidejőleg ad át a szolgáltatást igénybe venni kívánóknak. (5) A (4) bekezdésben meghatározott szolgáltatási díj megfizetése alól kizárólag akkor adható mentesség, ha valamelyik fél egészségi állapota miatt az anyakönyvi eseményre az otthonában vagy a tartózkodási helyén kerülhet sor. (6) Amennyiben az anyakönyvi esemény valamely körülmény folytán meghiúsul, úgy az e rendelet szerint megfizetett szolgáltatási díjat 5 napon belül vissza kell téríteni. 3. Az anyakönyvvezetı és a családi rendezvényszervezı részére fizetendı díj mértéke 6. (1) Amennyiben az anyakönyvvezetı az anyakönyvi eseményeken történı hivatali munkaidın kívüli közremőködéséért a köztisztviselık jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidı kiadását nem kérte, - anyakönyvi eseményenként a kifizetés idıpontjában irányadó illetményalap 10 %-ára jogosult, amelyet havonta utólag kell kifizetni. (2) Az anyakönyvi eseményeken az anyakönyvvezetı mellett mőködı családi rendezvényszervezıt hivatali munkaidın kívüli közremőködéséért, ha a köztisztviselık jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidı kiadását nem kérte anyakönyvi eseményenként -, a kifizetési idıpontjában irányadó illetményalap 10 %-a illeti meg, amelyet havonta utólag kell kifizetni. (3) Az egyes adott napra szervezett anyakönyvi események közötti, közremőködést nem igénylı idıtartamra az anyakönyvvezetıt, illetve a családi rendezvényszervezıt, ha a hivatali munkaidın kívüli közremőködéséért a köztisztviselık jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidı kiadását nem kérte az anyakönyvi eseményekre esı idıkeretenként a kifizetés idıpontjában irányadó illetményalap 5 %-a illeti meg, amelyet havonta utólag kell kifizetni. (4) Az anyakönyvvezetıt és a családi rendezvényszervezıt a hivatali helyiségen kívüli házasságkötésben és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésében való közremőködéséért, ha a köztisztviselık jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidı kiadását nem kérte anyakönyvi eseményenként ,- Ft díj illeti meg. Ebben az esetben az (1) és (2) bekezdésben foglalt rendelkezések nem alkalmazhatók.

19 19 4. Záró rendelkezések 7. Ez a rendelet május 2. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését követıen elıjegyzett anyakönyvi eseményekre kell alkalmazni. Vantara Gyula polgármester Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı 1. melléklet Az igényelhetı szolgáltatások jegyzékérıl és árairól (az árak magukban foglalják az áfát és a szerzıi jogdíjakat) 1. A Hivatal anyakönyvvezetıjének irodájában hétfıtıl-péntekig ingyenesen vehetık igénybe az alábbi szolgáltatások: győrőhúzás; virágátadás szülınek hozott csokorból; ünnepi beszéd tartása (igény szerint). 2. A Hivatal dísztermében pénteki és szombati napon az alábbi szolgáltatások vehetık igénybe térítési díj ellenében: győrőhúzás (a hivatal által biztosított győrőtálcán); virágátadás szülıknek hozott csokorból; emléklap; ünnepi beszéd; pezsgı felszolgálva; zeneszolgáltatás hangtechnikus által; díszítés. A felsorolt szolgáltatások ára: ,- Ft, azaz huszonnyolcezer forint. Plusz szolgáltatás: - gyertya biztosítása: ,- Ft - versmondó szervezése: ,- Ft 3. A Hivatal díszudvarán pénteki és szombati napon az alábbi szolgáltatások vehetık igénybe térítési díj ellenében: győrőhúzás (a hivatal által biztosított győrőtálcán); virágátadás szülıknek hozott csokorból; emléklap; ünnepi beszéd; pezsgı felszolgálva; zeneszolgáltatás hangtechnikus által; díszítés. A felsorolt szolgáltatások ára: ,- Ft, azaz negyvenezer forint. Plusz szolgáltatás: - gyertya biztosítása: ,- Ft - versmondó szervezése: ,- Ft 4. A hivatali helyiségen kívül szombati napon az alábbi szolgáltatások vehetık igénybe térítési díj ellenében: győrőhúzás; virágátadás szülıknek hozott csokorból; emléklap; ünnepi beszéd; pezsgı igény szerint felszolgálva; zeneszolgáltatás a házasulók által biztosítottan. A felsorolt szolgáltatások ára: ,- Ft, azaz kilencvennégyezer forint. Plusz szolgáltatás: - versmondó szervezése: ,- Ft 5. Az anyakönyvi eseményekre rendelkezésre álló idıkeret tekintettel az egyes események nagy számára 30 perc, amelybe beletartozik a bevonulás és a gratuláció is. Lehetıség van az idıkeret legfeljebb 15 perces kibıvítésére is, ez esetben ,- Ft, azaz tízezerötszáz forint díjat kell megfizetnie az

20 20 igénylınek. Az idıkeret túllépése esetén külön igénylés nélkül is a fenti összeg számlázandó ki utólag azoknak, akik az idıkeretet túllépték. 6. A fentiekben felsoroltakon kívüli szolgáltatásokra irányuló igények teljesítése eseti elbírálás alá esik. 8. napirendi pont Tárgy: A Békéscsaba, Bajza utca átmenı forgalmával kapcsolatos lakossági panasz Dr. Ferenczi Attila: Javaslom a határozati javaslat támogatását. Városfejlesztési Bizottsága 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 83/2011. (IV. 21.) Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága Városfejlesztési Bizottsága az elıterjesztés határozati javaslatát támogatja: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése Az állampolgári jogok országgyőlési biztosának jelentése az AJB-3430/2010. számú ügyben címő anyagban foglaltakat megismerte. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése felkéri a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vezetését, hogy a 444. számú másodrendő fıút Bajza utcai szakaszára - anyagi lehetıségeik figyelembe vételével - készíttesse el a közúti közlekedésrıl szóló évi I. törvényben elıírt zaj- és rezgésterhelésre, illetve a veszélyes légszennyezettség mértékére vonatkozó, annak elkészítésére jogosult szakértı által összeállított szakértıi véleményt, amelyet az önkormányzat részére is küldje meg. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: május napirendi pont Tárgy: A hulladékgyőjtı edények zárható térben történı elhelyezésére beérkezett pályázatok elbírálása Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: A pályázat beadása után életbe lépett az új önkormányzati rendelet, amely maximálta lakásonként Ft-ban a támogatás összegét. A közösség által kért ,- Ft támogatás az új szabályozás szerint már csak Ft lenne. Ez egy átmeneti állapot, ahol még a pályázat beadásakor a régi szabályzat élt, a bírálatkor pedig már az új. Csiaki Tamás osztályvezetı: Bizottsági hatáskörben van a megítélhetı támogatás mértéke. Mindig a maximális összeget adta meg a bizottság a lakóközösségek részére. Véleményem szerint figyelembe veheti a bizottság azt, hogy a pályázat beadása még tavasszal történt, idıközben született egy pályázati kiírás-módosítás, ahova bekerült egy korlát, ezért dönthet úgy a bizottság, hogy figyelembe veszi azt, hogy a kérelem beadása a pályázati kiírás módosítása elıtt érkezett be.

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya 1 JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2008. (II.28.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti alapellátásokról és az igénybevétel feltételeirıl, valamint a fizetendı

Részletesebben

11/2008./IV.24./ számú. r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

11/2008./IV.24./ számú. r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL TÓSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2008./IV.24./ számú r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 Tószeg község önkormányzati képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének../2009. (II. 23.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 6/2008.

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2013.(X.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2013.(X.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2013.(X.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Szociális

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 51/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 51/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 51/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselıket megilletı szociális, jóléti és egészségügyi

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T. a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásról

S Z A B Á L Y Z A T. a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásról S Z A B Á L Y Z A T a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásról Aszód Város Önkormányzat Képviselı -testülete a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásról

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2008. (IV. 3.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) A szociális

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 05-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

Kérelem a Támogató Szolgálat szolgáltatásainak igénybevételéhez

Kérelem a Támogató Szolgálat szolgáltatásainak igénybevételéhez Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál út 87. Telefon: 42/520-002, 520-003 Támogató Szolgálat 4440 Tiszavasvári, Kabay János út 23. Telefon:

Részletesebben

29/2007.(VI.1.) Ör. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjérıl, a fizetendı térítési díjak megállapításáról

29/2007.(VI.1.) Ör. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjérıl, a fizetendı térítési díjak megállapításáról 1 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 6/2008. (II.29.) Ör., a 21/2008. (IV.30.) Ör., a 79/2008. (XII.19.) Ör., a 7/2009. (II.27.) Ör., a 45/2009. (IX.16.) Ör. és az 1/2010.(I.29.) Ör.-rel

Részletesebben

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról valamint az ezt módosító 8/1996 (IV. 16.), 13/1996 (XII. 20.), 1/1997 (II. 11.), 13/1997 (XII. 18.),

Részletesebben

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı testületének. 1/2004. /I. 30./ ÖR. számú r e n d e l e t e. a lakáscélú helyi támogatási formákról

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı testületének. 1/2004. /I. 30./ ÖR. számú r e n d e l e t e. a lakáscélú helyi támogatási formákról Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı testületének 1/2004. /I. 30./ ÖR. számú a lakáscélú helyi támogatási formákról Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı- testülete az önkormányzatokról

Részletesebben

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

K É R E L E M. 2. Szolgáltatás típusa: 3. Milyen idıponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: 200. hó nap. Dátum: 200 év hó nap

K É R E L E M. 2. Szolgáltatás típusa: 3. Milyen idıponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: 200. hó nap. Dátum: 200 év hó nap Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál út 87. Jelzırendszeres házi segítségnyújtás Telephely: 4440 Tiszavasvári, Hısök út 38. K É R E

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ Sajtoskál község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.:: I. 240-5/2012 Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

1. Hatásköri szabályok és az igazgatás módja

1. Hatásköri szabályok és az igazgatás módja Súr Község Önkormányzat Képviselı-testülete 4/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekjóléti ellátási formák helyi szabályozásáról Súr Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Módosította: 35/2008.(XI.25.) MÖK sz. rendelet (csak a 4.sz. Mellékletet), 1/2009.(II.24.) MÖK sz. rendelet, a 10/2009.(V.27.) MÖK sz. rendelet (csak a 4.sz. Melléklet), a 13/2009.(VI.30.) MÖK sz. rendelet

Részletesebben

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 20-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 20-i ülésére 3. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 20-i ülésére Tárgy: I. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 24/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 150-154. TARTALOMJEGYZÉK OK: 150/2011.(XII.19.)

Részletesebben

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2008.12.09. Határozat száma: 2008/5/49. Hatályos: 2008.12.09 Készítette: dr. Kohány

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 18/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 110-112. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 110/2011.(IX.27.)

Részletesebben

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2000. (I. 30.) számú rendelete a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi tevékenységrıl 1 (az idıközbeni módosításokkal

Részletesebben

Jánossomorja Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1998. (XI.26.) ÖKT. számú rendelete a Fiatalok Lakóháza mőködésérıl

Jánossomorja Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1998. (XI.26.) ÖKT. számú rendelete a Fiatalok Lakóháza mőködésérıl Jánossomorja Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1998. (XI.26.) ÖKT. számú rendelete a Fiatalok Lakóháza mőködésérıl Jánossomorja Nagyközség Önkormányzat Képviselıtestülete a fiatalok takarékosságának,

Részletesebben

4. (4) e) pályázati eljárás során valótlan adatot közöl, az eredményhirdetéstıl számított 2 évig.

4. (4) e) pályázati eljárás során valótlan adatot közöl, az eredményhirdetéstıl számított 2 évig. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 4/2011.(III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletérıl, a lakbérek mértékérıl és a lakbértámogatásról

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK FELSİZSOLCA NAGYKÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/1991. (XI.30.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL (A 16/1993. (IX.25.), a 6/1995. (V.26.), a 11/1995. (XII.8.), a 12/1996. (XII.20.), a 14/1999.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg?

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg? TÁJÉKOZTATÓ Ahhoz, hogy az álláskeresıt az egyes támogatások megillessék, illetve alkalmazása esetén munkáltatója támogatást igényelhessen foglalkoztatásához, álláskeresıként történı regisztrálását kell

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (Egységes szerkezetben.) Egységes szerkezetbe

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

Támogatási táblázat 2006

Támogatási táblázat 2006 Támogatási táblázat 2006 Minimálbér: 2006. január 1-tıl: a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) havi összege bruttó: 62 500 Ft/fı/hó, minimális órabér 360 Ft/fı/óra 2006. július 1-tıl 2006. december

Részletesebben

Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról

Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról Darvas község Önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 32/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 32/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 32/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete a köznevelési intézményekben térítésmentesen, valamint térítési díj és tandíj ellenében biztosított köznevelési

Részletesebben

Házastársa, élettársa: Név: Születési név: Szül.helye: Szül.ideje: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Családi állapota:

Házastársa, élettársa: Név: Születési név: Szül.helye: Szül.ideje: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Családi állapota: Szank Község Jegyzıjének Kérelem Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (A megfelelı aláhúzandó!) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete költségvetési szerv vezetı

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-154/2011. Tárgy: Dózsa György Általános Iskola alapító okiratának módosítása

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselıtestületének 30/2004. (VII. 1.) Önkormányzati rendelete az elsı lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselıtestületének 30/2004. (VII. 1.) Önkormányzati rendelete az elsı lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselıtestületének 30/2004. (VII. 1.) Önkormányzati rendelete az elsı lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról Módosítva: - Kihirdetve: 2004. VII.1. 20/2005. (VIII.30.)

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg?

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg? TÁJÉKOZTATÓ Ahhoz, hogy az álláskeresıt az egyes támogatások megillessék, illetve alkalmazása esetén munkáltatója támogatást igényelhessen foglalkoztatásához, álláskeresıként történı regisztrálását kell

Részletesebben

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testület JEGYİKÖNYV 2012. december 14. JEGYZİKÖNYV

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testület JEGYİKÖNYV 2012. december 14. JEGYZİKÖNYV 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 14-én 9 órakor megkezdett ülésén. Az ülés helye: Körjegyzıség, 8244. Dörgicse, Fı u. 16. Jelen vannak: Kis-Pál

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Területi hatály

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Területi hatály Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2002. (XII. 14.) rendelete a helyi adóról 1 [Egységes szerkezetben a 24/2003. (XII. 12.), a 3/2004. (I. 28.), a 22/2004. (VI. 30.), a 32/2004.

Részletesebben

Általános rendelkezések A rendelet célja

Általános rendelkezések A rendelet célja Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testülete 19/2008. (IX.18.) számú rendelete a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról

Részletesebben

az egyes gyermekvédelmi ellátásokról

az egyes gyermekvédelmi ellátásokról 1 Jánossmorja Város Önkormányzata Képviselı testületének 6/2007. (III.1.) rendelete az egyes gyermekvédelmi ellátásokról Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, és a fizetendő térítési díjakról Zalalövő

Részletesebben

a helyi iparőzési adóról

a helyi iparőzési adóról SAJÓLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2003/II.19/sz. RENDELETE a helyi iparőzési adóról A képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2013

Közhasznúsági melléklet 2013 Adószám: 21886171-2-42 Cégbíróság: Fıvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-921653 Kıbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft 1108 Budapest, Sütöde utca 4.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 6/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjairól * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

ADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2009. (V. 29.) RENDELETE. a szociális ellátásokról

ADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2009. (V. 29.) RENDELETE. a szociális ellátásokról ADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2009. (V. 29.) RENDELETE a szociális ellátásokról Adony Város Önkormányzat Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv.

Részletesebben

Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottsága Elnökétıl 6900 Makó, Széchenyi tér 22. 62/511-800

Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottsága Elnökétıl 6900 Makó, Széchenyi tér 22. 62/511-800 Makó Város Önkormányzati Képviselı-testület Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottsága Elnökétıl 6900 Makó, Széchenyi tér 22. 62/511-800 Ikt.sz.: 6/1911-1/2010/IX. Tárgy: Makó, Kálvin u.

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 16-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 16-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/218-30/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. november 16-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Dr. Pintér György polgármester,

Részletesebben

A rendelet célja. 3. Általános rendelkezések

A rendelet célja. 3. Általános rendelkezések Bucsa Község Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet Bucsa Község Önkormányzata által nyújtott szociális ellátásokról Bucsa Község Önkormányzat képviselı-testülete a

Részletesebben

2/2012. (II.29.) 17/1994. (IV.26.)

2/2012. (II.29.) 17/1994. (IV.26.) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl szóló 17/1994. (IV.26.) Kgy. rendelet módosításáról

Részletesebben

Több mint lehetıség START

Több mint lehetıség START Több mint lehetıség START Napra kész információk a START, START PLUSZ és START EXTRA kártyákról FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás idıpontja elıtt célszerő igényelni START kártya Az a személy,

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

J e g y z ı k ön y v

J e g y z ı k ön y v J e g y z ı k ön y v készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 2008. augusztus 28-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: - - Dankó József, Kenyér Endre, Dr. Kovácsné Füstös

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 13/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 84-85. Rendelet száma: 10. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek -

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. Tisztelt Képviselı-testület! E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - önkormányzati ingatlan ideiglenes

Részletesebben

Balatonfőzfı Város Önkormányzat Képviselı-testületének 20/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete a temetı üzemeltetésérıl és a temetkezésrıl

Balatonfőzfı Város Önkormányzat Képviselı-testületének 20/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete a temetı üzemeltetésérıl és a temetkezésrıl Balatonfőzfı Város Önkormányzat Képviselı-testületének 20/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete a temetı üzemeltetésérıl és a temetkezésrıl Balatonfőzfı Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjármővek súlykorlátozásáról

EGYSÉGES SZERKEZET. 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjármővek súlykorlátozásáról EGYSÉGES SZERKEZET 149. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2012. (II. 20.) ÖR és 21/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelettel módosított 47/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 3,5

Részletesebben

BORGÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 3/2009. (IV.01.)

BORGÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 3/2009. (IV.01.) BORGÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 3/2009. (IV.01.) számú rendelete a szociális ellátásokról egységes szerkezetbe foglalva a módosítós 9/2010.(XI.04.) sz. Önkormányzati Rendelettel Borgáta

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által alapított alapítványok

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. július 26-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Tündérkert

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére 9. Elıterjesztés Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város igazgatói beosztására beérkezett pályázatok elbírálása Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı

Részletesebben

Módosítva a 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelettel bezárólag

Módosítva a 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelettel bezárólag Egységes szerkezetben Módosítva a 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelettel bezárólag Balatonfőzfı Város Önkormányzat Képviselı-testületének 25/2005. (X.28.) rendelete a SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ

Részletesebben

.../2013. (...) önkormányzati rendelet-tervezete

.../2013. (...) önkormányzati rendelet-tervezete SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK.../2013. (...) önkormányzati rendelet-tervezete a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról szóló 13/2004. (VI. 29.)

Részletesebben

410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet

410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések körérıl, az e tevékenységekre vonatkozó megsértése esetén kiszabható bírságok összegérıl, felhasználásának

Részletesebben

Gara Község Önkormányzatának 2/2009.(II.12.) Kt. számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl

Gara Község Önkormányzatának 2/2009.(II.12.) Kt. számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl Gara Község Önkormányzatának 2/2009.(II.12.) Kt. számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl Gara Község Képviselı-testülete a lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés

Részletesebben

Külföldi diákok egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága

Külföldi diákok egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága Külföldi diákok egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága dr. Gervai Nóra OEP Nyilvántartási és Szakigazgatási Fıosztály 1 Az elıadás tartalma Az egészségbiztosítás szervezete Jogszabályi háttér A

Részletesebben

A Szent Miklós Alap létrehozása, célja

A Szent Miklós Alap létrehozása, célja Az Esztergomi Önkormányzat 52/2004. (XI.25.) rendelete a Szent Miklós Alap az Esztergomi Gyermekekért támogatási alap létrehozásáról, a jogosultság feltételeirıl és a mőködtetésének rendjérıl (Egységes

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2010. február 23-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2010. február 23-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. február 23-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-12/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 10-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról

Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról A képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

A 8/2009.(VI.30) számú rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt szövege

A 8/2009.(VI.30) számú rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt szövege Piliscsév község Önkormányzatának 1/2009.(II.27.) számú, a Piliscsév község Önkormányzat által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó, illetve oktatási intézményeknél történı szolgáltatások igénybevételérıl

Részletesebben

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselıtestületének. 37/2003.(XII. 31.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszerérıl

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselıtestületének. 37/2003.(XII. 31.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszerérıl Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselıtestületének 37/2003.(XII. 31.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl (Egységes szerkezetben) Kadarkút Nagyközség Önkormányzatának Képviselıtestülete

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2006. (IX.4.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól (A módosításokkal egységes szerkezetben) Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének 14/2008.(V.1.) ÖR RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról azok igénybevételérıl és a fizetendı térítési díjakról 1 Aszód Város Önkormányzat

Részletesebben

FELSİZSOLCA NAGYKÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 15/1993. (VIII.19.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

FELSİZSOLCA NAGYKÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 15/1993. (VIII.19.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE FELSİZSOLCA NAGYKÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 15/1993. (VIII.19.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL (A 7/1994. (IV.22.), a 9/1995. (X.20.), az 5/1997. (IV.8.),

Részletesebben

Alapító okirat. Alapítvány létrehozása tárgyában. Talentum Alapítvány. 4069 Egyek, Fı tér 1-3.

Alapító okirat. Alapítvány létrehozása tárgyában. Talentum Alapítvány. 4069 Egyek, Fı tér 1-3. Alapító okirat Alapítvány létrehozása tárgyában A jogi személyként mőködı és az 1997. évi CLVI. tv. rendelkezései alapján közhasznúnak minısülı alapítványt alulírott Prokisch Sándor (Debrecen, 1947. február

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2011. január 27-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2011. január 27-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a közfoglalkoztatás új rendszerérıl Elıkészítette: Tárnok Lászlóné jegyzı Véleményezı bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság, Pénzügyi Bizottság Sorszám:

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Jánosháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. augusztus 3-i ülésére 3. számú napirendi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 9/2012. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 45-46. TARTALOMJEGYZÉK 45/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült 2012. június 27-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült 2012. június 27-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület Községi Önkormányzat RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-10/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült 2012. június 27-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület

Részletesebben

Újra szabályozzák az egyéni vállalkozók és az egyéni cégek mőködését (2009. évi CXV. törvény)

Újra szabályozzák az egyéni vállalkozók és az egyéni cégek mőködését (2009. évi CXV. törvény) Újra szabályozzák az egyéni vállalkozók és az egyéni cégek mőködését (2009. évi CXV. törvény) 2010. január 1.-tıl több ponton változnak az egyéni vállalkozókra vonatkozó elıírások, illetve teljesen új

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzatának 19/2010.(VI.30.) ör. rendelete a nehéz élethelyzetőek támogatásáról. A rendelet hatálya

Esztergom Város Önkormányzatának 19/2010.(VI.30.) ör. rendelete a nehéz élethelyzetőek támogatásáról. A rendelet hatálya Esztergom Város Önkormányzatának 19/2010.(VI.30.) ör. rendelete a nehéz élethelyzetőek támogatásáról Egységes szerkezetben az 51/2010.(XII.22.)* módosító rendelettel Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Kisfaludy

Részletesebben