Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz."

Átírás

1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I /2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: március 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének nyilvános ülésén. (Technikai megjegyzés: Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére a jegyzıkönyv rövidített formában készült. A hozzászóló neve után tett számok az egyes megnyilatkozások hangfelvételen lévı helyét jelölik meg. A jegyzıkönyv készítése során különbözı típusú magnetofonok kerültek alkalmazásra. A hangfelvétel esetleges visszahallgatása során a számeltérések a különbözı típusú magnetofonok eltérésébıl adódnak.) Jelen volt: Pap János polgármester, Baji Lajos alpolgármester, Velkey Gábor alpolgármester, Benkóné Dudás Piroska, dr. Békéssy Györgyné Sajti Emese, Miklós Attila, Szilvásy Ferenc, Tóth Károly országgyőlési képviselı, Galisz Géza, Vágvölgyi Gábor, dr. Molnár Zsolt, Király János, Tóth Mihály, Mezei Zsolt, Tímár Imre, Bokros Mátyás, Végh László országgyőlési képviselı, Takács Péter, Kiss Tibor, Kondacs Pál, Andó Tamás, Hanó Miklós, Vámos József, dr. Futaki Géza és Kutyej Pál képviselı. Igazoltan volt távol: Hrabovszki György alpolgármester, Herczeg Tamás, Köles István, Klampeczki Béla képviselı. Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Kurucz Ferenc jegyzı, Szedlacsekné dr. Pelle Beatrix aljegyzı, Meghívottként részt vett: Pénzügyi és Gazdasági Iroda részérıl: Uhrin Nándor irodavezetı, Tarné Stuber Éva irodavezetı-helyettes, Oktatási, Közmővelıdési és Sportiroda részérıl: Tuskáné Papp Erzsébet irodavezetı, Szigeti Csaba csoportvezetı, Városüzemeltetési Iroda részérıl: Bánfi Ádám irodavezetı, Vagyonkezelı Iroda részérıl: Gojdárné dr. Balázs Katalin irodavezetı, Benkı Mátyásné vagyonkezelı, Márton László vagyonkezelı, Szociális Iroda részérıl: dr. Tóth Kálmán irodavezetı, az Egészségügyi Iroda részérıl: dr. Kovács Zoltán városi fıorvos, Vagyonkezelı Rt. részérıl: Kozma János ügyvezetı igazgató Pap János polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a megválasztott 29 képviselıbıl 21 fı jelen van, így a közgyőlés határozatképes, az ülést megnyitotta. Javaslatot tett a meghívóban szereplı napirendi pontokra: Módosító javaslata, hogy a közgyőlés 8/6 jelzéssel vegye fel napirendi pontjai közé a Pályázati önrész biztosítása, 9/7 jelzéssel a Körös Volán Rt. mőködési támogatás kérelme tárgyú elıterjesztéseket. A 10/4. jelzéső, Sportkoncepció és sportfinanszírozási rendszer módosítása tárgyú elıterjesztéshez helyszínen kerül kiosztásra az APEH-tıl érkezett levél, melyet ezzel a napirendi ponttal együtt tárgyal meg a közgyőlés.

2 2 Galisz Géza képviselı a szemétszállítással kapcsolatosan írásban eljuttatott hozzá egy levelet, melyet a jegyzınek címzett. A levélben kérte, hogy a nyilvános ülésen kapjon lehetıséget az ezzel kapcsolatos felszólalásra. A levelet átadta a jegyzı részére. Herczeg Tamás, Klampeczki Béla, Köles István képviselık és Hrabovszki György alpolgármester elıre jelezték, hogy a mai ülésen nem vesznek részt, így igazoltan vannak távol. (Kazetta 1/ ) Kondacs Pál képviselı: A zárt ülés elején felszólalásra kért lehetıséget. (Kazetta 1/ ) Miklós Attila képviselı: A nyilvános ülés elején felszólalásra kért lehetıséget. (Kazetta 1/ ) Vámos József képviselı, az Egészségügyi Bizottság elnöke: Módosító javaslata, hogy a 8/4. jelzéső, a Réthy Pál Kórház- Rendelıintézet belgyógyászati tömb rekonstrukciója címzett támogatás tárgyú elıterjesztést a közgyőlés 3/4. napirendi pontként tárgyalja meg, mivel ez is az egészségügyet érintı témák közé tartozik. (Kazetta 1/ ) Dr. Futaki Géza képviselı, a Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elnöke: A Vagyoni ügyek között szereplı 1/6. jelzéső, a Tájékoztató a Csabai Kolbászfesztivál szervezésérıl és finanszírozásáról szóló anyagot, mint elıterjesztı kérte levenni napirendrıl. Javasolta, hogy az elıterjesztést a közgyőlés az áprilisi ülésén tárgyalja meg. Kérte az alpolgármestereket, hogy az áprilisi ülésig konkrét intézkedési tervvel együtt terjesszék közgyőlés elı az ügyet. (Kazetta 1/ ) Galisz Géza képviselı, az Ügyrendi és Ellenırzési Bizottság elnöke: Módosító javaslata, hogy a közgyőlés a 3/2. jelzéső, Javaslat Békéscsaba Kiváló Egészségügyi Dolgozója cím adományozására tárgyú elıterjesztést vegye le napirendjérıl, és azt a következı ülésén tárgyalja meg. A bizottság által folyamatban van a kitüntetések áttekintése, így a többi kitüntetéssel együtt tárgyalnák meg ez a témát is. (Kazetta 1/ ) Vámos József képviselı, az Egészségügyi Bizottság elnöke: Az Ügyrendi és Ellenırzési Bizottság csak azokat a kitüntetéseket tudja áttekinteni, melyeket a közgyőlés már létrehozott. Jelenleg Békéscsaba Kiváló Egészségügyi Dolgozója kitüntetés nem létezik. Ez az elıterjesztés nem arról szól, hogy meg kell alkotni egy rendeletet, hanem arról, hogy a közgyőlés kinyilvánítja azon szándékát, mely szerint ezt a kitüntetı címet létrehozza. A közgyőlés ezt követıen felkéri a szakbizottságokat arra, tekintsék át az elıterjesztést és az azzal kapcsolatos javaslataikat az áprilisi közgyőlésre terjesszék elı. Az egészségügyi témát érintı ügyeket azért tárgyalják óra után, mert a békéscsabai kórház megkapta az Év Kórháza címet. Az egészségügyben dolgozók számára gesztust gyakorolnának azzal, ha a Békéscsaba Kiváló Egészségügyi Dolgozója kitüntetéssel kapcsolatos ügyet is ezen a napon tárgyalnák meg. Nem rendeletalkotásról van szó, hanem szándéknyilatkozatról. Javasolta, hogy ne vegyék le ezt a témát napirendrıl. (Kazetta 1/ )

3 3 Pap János polgármester: Szavazásra bocsátotta azt a módosító javaslatot, mely szerint a közgyőlés a 3/2. jelzéső, Javaslat Békéscsaba Kiváló Egészségügyi Dolgozója cím adományozására tárgyú elıterjesztést vegye le napirendjérıl és azt az áprilisi ülésén tárgyalja meg. - Megállapította, hogy a közgyőlés 11 igen, 11 nem szavazattal, 1 tartózkodással a módosító javaslatot elvetette. Szavazásra bocsátotta azt a módosító javaslatot, mely szerint a közgyőlés a 8/4. jelzéső, Réthy Pál Kórház- Rendelıintézet belgyógyászati tömb rekonstrukciója címzett támogatás tárgyú elıterjesztést az egészségügyet érintı ügyek között 3/4. jelzésként tárgyalják meg. - Megállapította, hogy a közgyőlés 22 igen szavazattal, 1 tartózkodással a módosító javaslatot elfogadta. Szavazásra bocsátotta azt a módosító javaslatot, mely szerint a közgyőlés 8/6. jelzéssel vegye fel napirendi pontjai közé a Pályázati önrész biztosítása tárgyú elıterjesztést. - Megállapította, hogy a közgyőlés 23 igen, egyhangú szavazattal a módosító javaslatot elfogadta. Szavazásra bocsátotta azt a módosító javaslatot, mely szerint a közgyőlés 9/7. jelzéssel vegye fel napirendi pontjai közé a Körös Volán Rt. mőködési támogatás kérelme tárgyú elıterjesztést. - Megállapította, hogy a közgyőlés 22 igen szavazattal, 1 tartózkodással a módosító javaslatot elfogadta. (Kazetta 1/ ) Szilvásy Ferenc képviselı, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke: A bizottság 10/5. jelzéssel javasolja megtárgyalni az általuk elıterjesztett anyagot az Elıre FC finanszírozásával kapcsolatosan. Nem a sportkoncepció részeként kívánják az APEH-tıl érkezett levélben foglaltakat megtárgyalni, hanem önálló napirendi pontként. (Kazetta 1/ ) Pap János polgármester: Szavazásra bocsátotta a Szilvásy Ferenc képviselı, bizottsági elnök által elmondott módosító javaslatot. - Megállapította, hogy a közgyőlés 23 igen, egyhangú szavazattal a módosító javaslatot elfogadta. Szavazásra bocsátotta az elfogadott módosításokkal együtt a meghívóban szereplı napirendi pontokat. - Megállapította, hogy a közgyőlés 23 igen, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: (Kazetta 1/ )

4 4 NAPIRENDI JAVASLAT: Zárt ülés: 1./ Vagyoni ügyek 1. Békéscsaba, Irányi u. 10. bérletére és üzemeltetésére kiírt ajánlatkérési eljárás eredménye 2./ Fellebbezések, méltányossági ügyek Elıterjesztı: Pap János polgármester 3./ Békéscsaba Tőzvédelméért kitüntetés adományozása Elıterjesztı: Pap János polgármester 4./ Egyéb zárt ülési ügyek Nyilvános ülés: 1./ Vagyoni ügyek 1. Dr. Klára Géza (Békéscsaba, Wesselényi u. 15. sz.) orvosi rendelıjének értékesítése 2. Állami tulajdonú ingatlanok igénylése 3. Lakóterületek további bıvítési lehetıségei 4. Nádas sor szélesítése 5. Nyilatkozat elıvásárlási jog gyakorlásához (3812/A/9. hrsz.) 6. Tájékoztatás a 69/2005. (II.25.) közgyőlési határozat végrehajtásáról óra 2./ Beszámoló Békéscsaba Megyei Jogú Város évi közrend, közbiztonságának helyzetérıl Elıterjesztı: Marik András városi rendırkapitány 3./ Egészségügyet érintı ügyek 1. Tájékoztatás az Év Kórháza cím elnyerésérıl Elıterjesztı: Pap János polgármester 2. Javaslat a Békéscsaba Kiváló Egészségügyi Dolgozója cím adományozására Elıterjesztı: Vámos József, az Egészségügyi Bizottság elnöke 3. Egészségügyi Szakmai Program végleges véleményezése - részletes anyag CD-lemezen mellékelve Elıterjesztı: Vámos József az Egészségügyi Bizottság elnöke 4. Réthy Pál Kórház- Rendelıintézet belgyógyászati tömb rekonstrukciója címzett támogatás Elıterjesztı: Vámos József, az Egészségügyi Bizottság elnöke

5 5 4./ A lakáscélú kamatmentes kölcsöntámogatás helyi rendszerérıl szóló rendelet megalkotása Elıterjesztı: Dr. Kurucz Ferenc jegyzı 5./ A szennyvízcsatornákra, vízvezetékekre történı csatlakozás feltételeit szabályozó 8/2003. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása Elıterjesztı: Dr. Kurucz Ferenc jegyzı 6./ A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 21/2000. (V. 11.) önkormányzati. rendelet kétfordulós módosítása Elıterjesztı: Dr. Kurucz Ferenc jegyzı 7./ Egyesített Szociális Intézmény alapító okiratának módosítása Elıterjesztı: Dr. Kurucz Ferenc jegyzı 8./ Pénzügyi, költségvetési ügyek, pályázatok: évi céltámogatott gép- mőszer beszerzésére bíráló bizottság tagjainak megválasztása 2. DARFT évi pályázat benyújtása 3. Pályázat benyújtása a helyi önkormányzatok felhalmozási és felújítási feladatainak támogatására (CÉDE) 4. PEA pályázat - Nyilatkozat: saját forrás rendelkezésre állásáról, felajánlott biztosítékról, kötelezettségvállalásról Elıterjesztı: Pap János polgármester 5. Pályázati önrész biztosítása Elıterjesztı: Szilvásy Ferenc képviselı, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke 9./ Városüzemeltetési ügyek: 1./ A vízterhelési díj megállapításáról szóló 29/2004. (I.29.) közgyőlési határozat módosítása Elıterjesztı: Szedlacsekné dr. Pelle Beatrix aljegyzı 2./ Egyéni választókerületek kommunális felújítási és fejlesztési keretének felosztása 3./ Orosházi úti felüljáró támfal megerısítés hozzájárulása Elıterjesztı: Dr. Molnár Zsolt, a Városfejlesztési-, Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 4./ Játszótér építéshez önrész biztosítása 5./ Andrássy úti sétálóutca építésére kiírt közbeszerzési eljárásban közremőködı bíráló bizottság képviselı tagjainak kijelölése Elıterjesztı: Pap János polgármester 6./ Városüzemeltetési feladatok közbeszerzési eljárásai Elıterjesztı: Baji Lajos alpolgármester

6 6 7./ Körös Volán Rt. mőködési támogatás kérelme Elıterjesztı: Pap János polgármester 10./ Közmővelıdési, oktatási és sportügyek 1./ Tájékoztató a TISZK pályázatok eredményérıl 2./ Az iskolacentrumra vonatkozó 45/2004. (I.29.) közgyőlési határozat végrehajtása: a Ruhaipari és Iparmővészeti Szakképzı Iskola és Kollégium, a Hugonnai Vilma Egészségügyi Szakközépiskola és a Tevan Andor Gimnázium és Nyomdaipar Szakközépiskola integrációja Elıterjesztı: Velkey Gábor alpolgármester 3./ Közterületek elnevezése Elıterjesztı: Benkóné Dudás Piroska a Közmővelıdési, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke 4./ Sportkoncepció és sportfinanszírozási rendszer módosítása Elıterjesztı: Benkóné Dudás Piroska a Közmővelıdési, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke 5./ Elıre FC Kft. támogatása Elıterjesztı: Szilvásy Ferenc képviselı, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke 11./ Beszámoló a évi Karácsonyi Sokadalom lebonyolításáról - 562/2004. (X.20.) közgyőlési határozat Karácsonyi Sokadalom és Szilveszter tervezett programja Elıterjesztı: Velkey Gábor alpolgármester 12./ TESZT Kft. bányafektetése Elıterjesztı: Baji Lajos alpolgármester 13./ Tájékoztatás a 66/2005. (II.24.) közgyőlési határozat végrehajtásáról Elıterjesztı: Dr. Kurucz Ferenc jegyzı 14./ BEJELENTÉSEK Pap János polgármester: A nyilvános ülést 9 óra 43 perckor felfüggesztette és zárt ülést rendelt el, melyrıl külön jegyzıkönyv készül. (Kazetta 1/ ) Zárt ülés Pap János polgármester: A közgyőlés 10 óra 48 perckor nyilvános ülésen folytatja munkáját. (Kazetta 1/ ) Napirend tárgya: Vagyoni ügyek Tárgy: Dr. Klára Géza (Békéscsaba, Wesselényi u.15.sz.) orvosi rendelıjének értékesítése

7 7 Pap János polgármester: Szavazásra bocsátotta az elıterjesztésben szereplı határozati javaslatot. (Kazetta 1/ ) A közgyőlés 22 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 117/2005. (III.24.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése a Dr. Klára Géza, 5600 Békéscsaba, Wesselényi u. 15.sz. alatti lakos, vállalkozó orvos részére értékesített, ténylegesen 5600 Békéscsaba, Árpád sor 6.sz. alatti társasházban lévı, a 222/A/1. hrsz-ú orvosi rendelı eladásához hozzájárul Dr. Kovács Lajos, 5600 Békéscsaba, Aulich u. 2/1.sz. vállalkozó orvos részére, mivel a telken Dr. Klára Géza önerıbıl új rendelıt és hozzá tartozó helyiségeket építtetett, amelyben a praxist tovább gyakorolja. Az eladó és a vevı rendelkeznek feladat-ellátási és feladatvállalási szerzıdéssel. Az önkormányzat nem kíván élni elıvásárlási jogával. Az önkormányzat az ingatlanra bejegyzett visszavásárlási jogot az eredeti adásvételi szerzıdésben meghatározottak szerint augusztus 26-ig fenntartja. A társasház alapító okiratának módosítása a tulajdonostársak feladata. Felelıs: Határidı. Pap János polgármester azonnal Tárgy: Állami tulajdonú ingatlanok igénylése I. Pap János polgármester: Szavazásra bocsátotta az elıterjesztésben szereplı határozati javaslatot. A határozatokat külön határozatszámmal kéri ellátni. (Kazetta 1/ ) A közgyőlés 21 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 118/2005. (III.24.) közgy. H A T Á R O Z A T 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviselıtestülete úgy határoz, hogy a 797 hrsz.-ú Gızmalom tér közterület mővelési ágú ingatlan önkormányzati tulajdonba adását kezdeményezi. 2./ A képviselı-testület felhatalmazza Baji Lajos alpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának önkormányzat részére történı megszerzése érdekében. 3./ Az ingatlant az önkormányzat az évi LXV. törvény 6. - ban meghatározott kötelezı és önként vállalt önkormányzati feladat ellátása érdekében kívánja tulajdonba

8 8 venni, és foglalkoztatási gondjai enyhítésére, szociális, oktatási és kulturális, gazdaságfejlesztési és városfejlesztési céljai megvalósítására kívánja felhasználni. 4./ Az önkormányzat saját költségén vállalja az ingatlan környezeti állapotának felmérését, szükség esetén kármentesítését, és az ingatlan vonatkozásában lemond az állammal szemben támasztott bármely követelésrıl. 5./ Az önkormányzat vállalja, hogy tájékoztatja a KVI- t az ingatlannal kapcsolatos értékesítési szándékáról. Az önkormányzat vállalja, hogy az ingatlan önkormányzati tulajdonban maradása esetén, az ingatlan tulajdonba adásától számított 5 éven át évente, tárgyévet követı év elsı felétıl kezdıdıen tájékoztatja a KVI-t a hasznosítási cél megvalósításáról. 6./ Az önkormányzat vállalja, hogy az 1./ pontban feltüntetett ingatlan tulajdonjogát az ingatlanra vonatkozó terhekkel veszi át. A törvényben meghatározott egyeztetések lefolytatását követıen, közgyőlési határozat tartalmának megfelelıen kell az igénylést benyújtani. Felelıs: Baji Lajos alpolgármester Határidı: azonnal Tárgy: Állami tulajdonú ingatlanok igénylése II. A közgyőlés 21 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 119/2005. (III.24.) közgy. H A T Á R O Z A T 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviselıtestülete úgy határoz, hogy a 801. hrsz.-ú Aradi Vértanuk ligete közterület mővelési ágú ingatlan önkormányzati tulajdonba adását kezdeményezi. 2./ A képviselı-testület felhatalmazza Baji Lajos alpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának önkormányzat részére történı megszerzése érdekében. 3./ Az ingatlant az önkormányzat az évi LXV. törvény 6. - ban meghatározott kötelezı és önként vállalt önkormányzati feladat ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni, és foglalkoztatási gondjai enyhítésére, szociális, oktatási és kulturális, gazdaságfejlesztési és városfejlesztési céljai megvalósítására kívánja felhasználni. 4./ Az önkormányzat saját költségén vállalja az ingatlan környezeti állapotának felmérését, szükség esetén kármentesítését, és az ingatlan vonatkozásában lemond az állammal szemben támasztott bármely követelésrıl. 5./ Az önkormányzat vállalja, hogy tájékoztatja a KVI- t az ingatlannal kapcsolatos értékesítési szándékáról.

9 9 Az önkormányzat vállalja, hogy az ingatlan önkormányzati tulajdonban maradása esetén, az ingatlan tulajdonba adásától számított 5 éven át évente, tárgyévet követı év elsı felétıl kezdıdıen tájékoztatja a KVI-t a hasznosítási cél megvalósításáról. 6./ Az önkormányzat vállalja, hogy az 1./ pontban feltüntetett ingatlan tulajdonjogát az ingatlanra vonatkozó terhekkel veszi át. A törvényben meghatározott egyeztetések lefolytatását követıen, közgyőlési határozat tartalmának megfelelıen kell az igénylést benyújtani. Felelıs: Baji Lajos alpolgármester Határidı: azonnal Tárgy: Állami tulajdonú ingatlanok igénylése III. A közgyőlés 21 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 120/2005. (III.24.) közgy. H A T Á R O Z A T 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviselıtestülete úgy határoz, hogy a 6164/1.hrsz.-ú Víztároló utcai lakóház udvar mővelési ágú ingatlan önkormányzati tulajdonba adását kezdeményezi. 2./ A képviselı-testület felhatalmazza Baji Lajos alpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának önkormányzat részére történı megszerzése érdekében. 3./ Az ingatlant az önkormányzat az évi LXV. törvény 6. - ban meghatározott kötelezı és önként vállalt önkormányzati feladat ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni, és foglalkoztatási gondjai enyhítésére, szociális, oktatási és kulturális, gazdaságfejlesztési és városfejlesztési céljai megvalósítására kívánja felhasználni. 4./ Az önkormányzat saját költségén vállalja az ingatlan környezeti állapotának felmérését, szükség esetén kármentesítését, és az ingatlan vonatkozásában lemond az állammal szemben támasztott bármely követelésrıl 5./ Az önkormányzat vállalja, hogy tájékoztatja a KVI- t az ingatlannal kapcsolatos értékesítési szándékáról. Az önkormányzat vállalja, hogy az ingatlan önkormányzati tulajdonban maradása esetén, az ingatlan tulajdonba adásától számított 5 éven át évente, tárgyévet követı év elsı felétıl kezdıdıen tájékoztatja a KVI-t a hasznosítási cél megvalósításáról. 6./ Az önkormányzat vállalja, hogy az 1./ pontban feltüntetett ingatlan tulajdonjogát az ingatlanra vonatkozó terhekkel veszi át.

10 10 A törvényben meghatározott egyeztetések lefolytatását követıen, közgyőlési határozat tartalmának megfelelıen kell az igénylést benyújtani. Felelıs: Baji Lajos alpolgármester Határidı: azonnal Tárgy: Lakóparkká alakítás feltételei Tóth Károly képviselı: Kérte a Városfejlesztési, -Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottságot, a területért felelıs alpolgármestert és dr. Kurucz Ferenc jegyzıt, vizsgálják meg annak lehetıségét, hogy a Penza lakótelep és a Bánszki utca által határolt tér belsı részen miként lehet lakóparkot kialakítani. Vizsgálják meg a lakóparkká alakítás jogi és rendezési lehetıségeit. Mind a két terület viszonylag zárt egységes rendszert alkot, a városon átmenı közlekedési forgalomban nem vesz részt. A lakóparkká alakítás növelné az ott lakók érdekeit, javítaná az életminıséget, de néhány parkolóhelyet elveszítenének. Ezzel megoldódnának a Penza lakótelepen jellemzı problémák (lakóházaknál történı megállás és parkolás). Nem kell errıl most dönteni, de a lakóparkká nyilvánítás lehetıségét vizsgálják meg a fent említett két területen. Amennyiben ezen a területen pozitívan alakulna az ügy, akkor Békéscsabán vannak még olyan területek, amelyeket lakóparkká lehetne nyilvánítani. Elıkészítı munkát kér az ügyben. (Kazetta 1/ ) Velkey Gábor alpolgármester: Logikus lenne a zárt tereket lakóparkká nyilvánítani, de nem ismerik ennek szabályozását. Elfogadja, hogy vizsgálják meg az ügyet, de tekintsék át azt is, hogy a lakóparkká alakítás vagyis funkcionálisan is lakóparkként mőködjön a terület milyen szolgáltatásokat és fejlesztéseket igényel. Meg kell vizsgálni azt is, hogy a szükséges fejlesztéseket ki hajtja végre. A lakóparkoknál a körbekerítés jellemzı, és ezen belül konkrét szolgáltatások vannak az ott lakók számára. Itt személyzetre is szükség van, akiket fizetni kell. Kérte, amellett, hogy feltárják milyen terek vannak, amelyek lakóparkká alakíthatók, mérjék fel a feltételeket és azok költségeit, továbbá vizsgálják meg azt, hogy a költségeket mibıl finanszírozzák. (Kazetta 1/ ) Kondacs Pál képviselı: Egyetért a Velkey Gábor alpolgármester által elmondottakkal, és támogatja a felmérés elkészítését. (Kazetta 1/ ) Baji Lajos alpolgármester: İsszel volt egy bejárás ezeken a területeken, ahol a rendırség, a Városüzemeltetési Iroda, az üzemeltetık és a lakók képviselıi részt vettek. Ezen a bejáráson elhangzott, hogy az önkormányzat és az illetékes szervek fordítsanak nagyobb figyelmet ezekre a területekre és a felmerülı problémákat oldják meg. A város kiemelt szolgáltatást nem tud ehhez biztosítani. A felméréseket és vizsgálatokat a lakók, illetve képviselıik bevonásával érdemes elvégezni. Ha egy területre példaként kidolgozzák a lakparkká nyilvánítás lehetıségeit, stb., akkor azt a többi területre is fel lehet használni. A rendırség illetékeseitıl meg kell tudni, hogy ez egy-egy terület közlekedését, közbiztonságát, térfigyelését, stb., hogyan befolyásolja. (Kazetta 1/ )

11 11 Tímár Imre képviselı: A felmérés annyit jelent, hogy az egyéni képviselık is tehetnek javaslatot saját területeiket illetıen, így ı is szeretne ezzel a lehetıséggel élni Mezımegyer vonatkozásában, mivel sokan szeretnének építkezni, de nincs terület. (Kazetta 1/ ) Pap János polgármester: Kérte, hogy elsısorban a már utcákkal, lakóépületekkel körbe vett területek esetében vizsgálják meg a lakóparkká nyilvánítás lehetıségeit. A szélsı területek bevonása közmő, út, közlekedés szempontjából problémát okoz. (Kazetta 1/ ) Vágvölgyi Gábor képviselı, a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke: A közgyőlés már tárgyalta a Csaba utca belsı részével kapcsolatos parkolási problémát. Lakógyőlésen is kérték, hogy oldják meg ezt a helyzetet. A felülvizsgálat körébe ezt a területet is be kellene vonni. A Városüzemeltetési Iroda vezetıje javasolta, hogy alakítsanak ki parkolót, de ezzel csak az ott lakók életét keserítenék meg. (Kazetta 1/ ) Király János képviselı: Az elıterjesztés 5. pontjában szerepel, hogy A jegyzı készíttessen javaslatot a település más részein további lakóterület kijelölésére. Ezt azért fogalmazták meg bizottsági ülésen, mert nem szeretnék, ha évenként módosítanának valamilyen tervet a felmerülı problémák, ötletek alapján. Egy ütemben lépjenek az ügyben. (Kazetta 1/ ) Pap János polgármester: Az öntözött réten, a most beépített terület mellett saját tulajdonú terület van, melyre beépítési tervek is készültek. Szavazásra bocsátotta azt javaslatot, mely szerint Baji Lajos alpolgármester, dr. Kurucz Ferenc jegyzı és a Városfejlesztési- Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság vizsgálja meg, hogy a lakóparkká alakításhoz milyen feltételeket kell teljesíteni. Mintaként a Penza ltp., a Derkovits sor, Szabadság tér és Bánszki u. közötti, valamint a Csaba utcai tömb vonatkozásában dolgozzák ki a lehetıségeket. A közgyőlés 21 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 121/2005. (III.24.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése felkéri Baji Lajos alpolgármestert, Dr. Kurucz Ferenc jegyzıt, valamint a Városfejlesztési-, Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottságot arra, vizsgálják meg, hogy a lakóparkká alakításhoz milyen feltételek teljesítésére van szükség. A vizsgálat mintaként terjedjen ki a Penza lakótelepre, a Derkovits sor Szabadság tér Bánszki utca által határolt tömbre és a Csabai utcai tömbre. Felelıs: Határidı: Tárgy: Baji Lajos alpolgármester júniusi közgyőlés Lakóterületek további bıvítési lehetıségei

12 12 Pap János polgármester: Szavazásra bocsátotta az elıterjesztésben (1/3. jelzéső anyag) szereplı határozati javaslatot. (Kazetta 1/ ) A közgyőlés 21 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 122/2005. (III.24.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése a város területén található lakóterületek kibıvítésével kapcsolatban az alábbi döntést hozza: 1./ A közgyőlés felkéri dr. Kurucz Ferenc jegyzıt, hogy az önkormányzat tulajdonában lévı fényesi telkek beépíthetıségét vizsgáltassa meg abból a szempontból, hogy az alacsony fekvés miatt esetlegesen jelentkezı talajvíz mennyiben korlátozza az építési célú hasznosítást. 2./ A közgyőlés felhatalmazza Baji Lajos alpolgármestert, hogy a békéscsabai 0909/2 hrsz-ú tanya tulajdonjogának megszerzéséhez szükséges egyeztetı tárgyalásokat az ingatlan tulajdonosaival folytassa le. Az ingatlan megszerzésével kapcsolatban az egyeztetések eredményének ismeretében a közgyőlés egyedi döntést fog hozni. 3./ A közgyőlés felkéri dr. Kurucz Ferenc jegyzıt, hogy a rendezési terv módosítását olyan módon készíttesse elı, hogy a 0908, 0909/2 és 0909/9 hrsz-ú területek, továbbá a 8912/1 hrsz-ú terület lakóövezetbe legyenek besorolva, és a volt VGV telephely Egyéb ipari terület -bıl Kereskedelmi, szolgáltató terület -té legyen átsorolva. 4./ A közgyőlés a 3./ pontban leírt rendezési tervmódosítások költségeinek fedezetéül 1,5 Millió Ft + áfa összeget a költségvetés általános tartalékából elkülönít. 5./ A közgyőlés felkéri dr. Kurucz Ferenc jegyzıt, hogy készíttessen javaslatot arra vonatkozóan, hogy mely település részeken lehetséges további lakóterületek létesítése. Felelıs: Baji Lajos alpolgármester Dr. Kurucz Ferenc jegyzı Határidı december 31. Tárgy: A Nádas sor szélesítése Pap János polgármester: Szavazásra bocsátotta az elıterjesztésben szereplı határozati javaslatot. (Kazetta 1/ ) A közgyőlés 22 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta:

13 13 123/2005. (III.24.) közgy. H A T Á R O Z A T 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése átveszi a Nádas sor kiszélesítéséhez szükséges kb. 270 m 2 területet a 869/5 hrsz-ú ingatlan tulajdonosától. Az átvett területért cserébe kb. 135 m 2 területet (a leadott terület 50 %-át) átadja az önkormányzat tulajdonában lévı 869/7 hrsz-ú földrészletbıl a 869/5 hrsz-ú földrészlet tulajdonosai számára. 2. A területátadáshoz szükséges vázrajz elkészíttetése az önkormányzat feladata és költsége. A terület átadásról megállapodást kell kötni, melynek aláírására a közgyőlés felhatalmazza Baji Lajos alpolgármestert. 3. A közgyőlés felkéri Dr. Kurucz Ferenc jegyzıt, hogy a hivatal munkatársaival készíttessen fejlesztési koncepciót a 869/1, /6 és /7 hrsz-ú földterületek jövıbeni hasznosítására vonatkozóan. Felelıs: Baji Lajos alpolgármester Dr. Kurucz Ferenc jegyzı Határidı: december 31. Tárgy: Nyilatkozat elıvásárlási jog gyakorlásához (3812/A/9.hrsz.) Tímár Imre képviselı: A ,- Ft + áfa reális ár ezen a területen? (Kazetta 1/ ) Szilvásy Ferenc képviselı, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke: Az önkormányzatnak elıvásárlási joga van az ingatlan vonatkozásában. Békéscsabán nagyon sok üres ingatlan van, amit nem tudtak bérbe adni. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság nem javasolja az ingatlan megvásárlását csak azért, hogy 20 m 2 -rel több ingatlan legyen. Azért nem kell az ingatlant megvásárolni, hogy az épületben tulajdonosként benne maradjanak, mert az önkormányzat résztulajdonos. (Kazetta 1/ ) Dr. Futaki Géza képviselı, a Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elnöke: Tímár Imre képviselı kérdésére, mely szerint reális-e az ingatlan ára, elmondta, hogy az összeg a piaci értéknek megfelelı. Az elıterjesztés mellett szereplı rajzon nem látszik, hogy melyik ingatlan van az önkormányzat tulajdonában, ezért ismertette azokat: a 12-es, a 13-as és a mögötte lévı iroda tartozik az önkormányzat tulajdonába. Tudomása szerint ezeket az ingatlanokat sportegyesületek számára kiadják. (Kazetta 1/ ) Baji Lajos alpolgármester: A közgyőlés volt már hasonló helyzetben, amikor a Gyóni Géza utcában egy hármas társasházból egy elemet nem vásároltak meg, mert magasnak tartották a vételárat. Késıbb ezt értékesítették a tulajdonosok. Ettıl kezdve egy egységes nagy ingatlanon belül lett egy társtulajdonosa az önkormányzatnak, és aki hiába rendelkezett kis résztulajdonnal, mégis elıvásárlási joga lett az egész ingatlanra vonatkozóan.

14 14 Felhívta a közgyőlés figyelmét arra, hogy ilyen esetekben üzleti megfontolásokat kellene elıtérbe helyezni. (Kazetta 1/ ) Pap János polgármester: Szavazásra bocsátotta az elıterjesztésben szereplı határozati javaslat A./ alternatívájában foglaltakat. (Kazetta 1/ ) A közgyőlés 16 igen szavazattal, 7 tartózkodással a következı határozatot hozta: 124/2005. (III.24.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése, mint a hrsz-ú Békéscsaba, Kinizsi u. 11. számú társasházban 575/10000-ed tulajdoni hányaddal rendelkezı tulajdonostárs a 3812/A/9. hrsz-ú, önálló társasházi albetét adásvételének feltételeit megismerte, és úgy dönt, hogy elıvásárlási jogával nem kíván élni. Az elıvásárlási jogról való lemondó nyilatkozat kiadásával Pap János polgármestert bízza meg a közgyőlés. Felelıs: Határidı: Tárgy: Pap János polgármester azonnal Tájékoztatás a 69/2005. (II.24.) közgyőlési határozat végrehajtásáról Pap János polgármester: Szavazásra bocsátotta az elıterjesztésben szereplı határozati javaslatot. (Kazetta 1/ ) A közgyőlés 19 igen szavazattal, 3 tartózkodással a következı határozatot hozta: 125/2005. (III.24.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése a 69/2005. (II.24.) közgyőlési határozat végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadta. Napirend tárgya: A lakáscélú kamatmentes kölcsön támogatás helyi rendszerérıl szóló rendelet megalkotása Pap János polgármester: A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság az elıterjesztésben foglaltakkal egyetért. Szavazásra bocsátotta az elıterjesztésben szereplı rendelet megalkotását. (Kazetta 1/ ) A közgyőlés 21 igen szavazattal, 1 tartózkodással alkotta meg rendeletét:

15 15 Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének 5/2005. (III. 24.) önkormányzati rendelete a lakáscélú kamatmentes kölcsön támogatás helyi rendszerérıl Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján a lakáscélú támogatás helyi rendszerérıl az alábbi rendeletet alkotja: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Bevezetı rendelkezések 1. E rendelet célja elsısorban a fiatalok otthonteremtésének támogatása, valamint a lakóépületek energiatakarékos felújításához, korszerősítéséhez szükséges anyagi források pályázati úton történı biztosítása. 2. E rendelet hatálya kiterjed Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén a) bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezı magyar állampolgárokra, b) érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezı és Magyarországon munkavállaló - a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosultsági körbe tartozó személyekre, valamint c) bevándorlási engedéllyel, illetve letelepedési engedéllyel rendelkezıkre, továbbá d) a magyar hatóságok által menekültként elismert személyekre. 2. Az önkormányzat által nyújtható lakáscélú támogatások formái 3. (1) Az önkormányzat a mindenkori éves költségvetésben elıirányzott összeg terhére kamatmentes kölcsön támogatást nyújthat a) elsı lakástulajdon megszerzéséhez: lakás építéséhez, illetve új vagy használt lakás vásárlásához, b) lakótelek (építési telek) vásárlásához, c) lakóépület energiatakarékos felújításához, korszerősítéséhez. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott célok évente felülvizsgálatra kerülnek és módosíthatók. (3) A lakáscélú kamatmentes kölcsön igénylésének módját, feltételeit, a támogatás biztosítására vonatkozó eljárási rendet az önkormányzat a Csabai Mérleg címő városi lapban teszi közzé felhívás, vagy pályázat formájában.

16 16 4. (1) A kamatmentes kölcsön támogatás iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített formanyomtatvány felhasználásával, az abban feltüntetett dokumentumok (igazolások, nyilatkozatok) csatolásával, a polgármesteri hivatalhoz kell benyújtani. 3. Az önkormányzat által nyújtható lakáscélú támogatások általános feltételei 5. (1) A lakáscélú támogatás ugyanazon célra, ugyanazon személynek csak egy alkalommal adható. (2) Amennyiben az igénylı korábban már részesült lakáscélú önkormányzati támogatásban, a korábbitól eltérı támogatás iránt akkor nyújthat be kérelmet, ha a korábbi támogatást teljes összegben visszafizette. (3) Nem nyújtható lakáscélú önkormányzati támogatás annak a kérelmezınek, aki a) bármely fizetési kötelezettségében hat hónapot meghaladó hátralékot halmozott fel, b) ellene végrehajtási eljárás van folyamatban, c) igazolt jövedelmének mértéke veszélyezteti az önkormányzati kölcsön visszafizetését, d) támogatásra irányuló kérelmében olyan valótlan adatot közöl, amely számára jogosulatlan elınyt jelent. 6. (1) A lakáscélú támogatás iránti kérelmekrıl a) magánszemélyek részére nyújtható támogatások esetén a közgyőlés Szociális és Lakásügyi Bizottsága dönt, b) lakóépületek energiatakarékos felújításához korszerősítéséhez nyújtható támogatásokról a közgyőlés dönt. (2) Amennyiben a kérelmeket a bizottság, vagy a közgyőlés nyilvános ülésen tárgyalja, be kell tartani a személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló külön törvény rendelkezéseit. (3) A támogatásról szóló határozat alapján a támogatott személlyel kölcsönszerzıdést köt az önkormányzat képviseletében eljáró jegyzı. A kölcsönszerzıdésben feltüntetésre kerül a támogatásban részesült személy a) neve, lakcíme, személyi száma, anyja neve, b) a támogatás jogcíme és összege, c) a támogatott ingatlan helyrajzi száma, címe, d) a kölcsön biztosításának és visszafizetésének feltételei, e) a szerzıdésszegés jogkövetkezményei. (4) Az önkormányzat a lakáscélú támogatást az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. pénzintézeten keresztül folyósítja. Amennyiben a támogatásban részesülı személy lakáscélja megvalósításához pénzintézeti kölcsönt, vagy kedvezményt is igénybe vesz, az

17 17 önkormányzat a támogatás összegét a kölcsönt, vagy kedvezményt nyújtó pénzintézeten keresztül folyósítja. 7. (1) Az önkormányzat a kamatmentes kölcsön biztosítására a kölcsönösszeg erejéig jelzálogjogot, a visszafizetés idıtartamára elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztet be az ingatlan-nyilvántartásba. A bejegyeztetés költségét a támogatásban részesült személy (adós) viseli. (2) Az ingatlan-nyilvántartásba a kölcsön biztosítására bejegyzett terhek másik ingatlanra való átjegyeztetése, vagy a bejegyzett terhek rangsorának megváltoztatása, illetve az ingatlanra további terhek bejegyzéséhez való hozzájárulás a polgármesteri hivatalnál kérelmezhetı. A kérelmek elbírálása, illetve a vonatkozó nyilatkozatok kiadása a jegyzı hatásköre. Az ügyintézéssel kapcsolatos költségeket a kérelmezı viseli. (3) A kamatmentes kölcsön teljes összegő visszafizetését követıen a kölcsön biztosítására bejegyzett jelzálogjog, terhelési és elidegenítési tilalom ingatlan-nyilvántartásból való törlésére vonatkozó engedélyt a jegyzı adja ki. A törléssel kapcsolatos költségeket a támogatásban részesült személy viseli. 8. (1) A megítélt támogatás három hónapon túli átvételének hiánya, vagy a kérelemtıl eltérı célra történı felhasználása, továbbá a visszafizetési kötelezettség elmulasztása, illetve a részletfizetési kötelezettség rendszertelen teljesítése estén a támogatás visszavonásáról a Szociális és Lakásügyi Bizottság határozattal dönt. (2) A támogatás visszavonása esetén a kamatmentes kölcsönbıl fennálló tartozást egy összegben, azonnal az igénybevétel napjától a Ptk a szerint számított kamataival együtt - kell visszafizetni. 9. (1) A kamatmentes kölcsön támogatás visszafizetésének meghatározott idıre szóló - maximum egy év idıtartamú - elhalasztását a támogatásban részesült személy a Szociális és Lakásügyi Bizottságtól kérheti. (2) A Szociális és Lakásügyi Bizottság a kérelem elbírálásánál figyelembe veszi a kérelmezı szociális és vagyoni helyzetében, életkörülményeiben a kölcsönszerzıdés megkötése után beállt olyan rendkívüli körülményt, amely közrejátszhat a visszafizetés halasztásában. A kérelemrıl a Szociális és Lakásügyi Bizottság határozattal dönt. II. RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK 1. Elsı lakástulajdon megszerzéséhez nyújtható önkormányzati támogatás

18 (1) Az elsı lakástulajdon megszerzésének támogatása azon házaspárokra, élettársakra és kiskorú gyermeke(ke)t nevelı egyedülálló személyekre terjed ki, akik Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén kívánják elsı lakásukat felépíteni, vagy megvásárolni. (2) Elsı lakástulajdon megszerzésének kell tekinteni azt az esetet is, amikor az igénylınek, házastársának, élettársának, kiskorú gyermekének a) együttesen legfeljebb 50 %-os tulajdoni hányada van egy olyan lakásban, amely tulajdonközösség megszüntetése, vagy öröklés útján került a tulajdonukba, vagy b) a lakás több mint két éve öröklés, vagy ajándékozás jogcímén, haszonélvezettel terhelten került a tulajdonába és a haszonélvezı bent lakik, vagy c) önkormányzati tulajdonban lévı, illetıleg szolgálati jogviszonyhoz, vagy munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszonya van, azonban arról támogatás iránti kérelme számára kedvezı elbírálása esetén érvényesen írásban lemond, és a bérbeadó azt írásban elfogadja. 11. (1) Lakásvásárlás esetén önkormányzati támogatás akkor igényelhetı, ha az eladó az igénylınek nem a Ptk b) pontja szerinti közeli hozzátartozója, és nem élettársa. (2) Az (1) bekezdésben leírtak alól kivétel a közös tulajdon megszüntetése, ide nem értve a házasság, illetve élettársi kapcsolat fennállása alatt a házastársak, illetve élettársak között fennálló közös tulajdon megszüntetését. 12. A lakás építéséhez, illetve új vagy használt lakás vásárlásához nyújtható kamatmentes kölcsön iránti kérelmek elbírálásakor elınyben részesíthetı, aki a) legalább 2 éve békéscsabai lakóhellyel rendelkezik, b) gyermeke(ke)t nevel, c) önkormányzati bérlakás bérlıje, különös tekintettel az Erzsébet lakópark I-II. ütem lakóegységeiben, az Ifjúsági Garzonházban, valamint az Irányi u szám alatt átmeneti elhelyezést nyert bérlık, amennyiben támogatás iránti kérelme számára kedvezı elbírálása esetén arról érvényesen írásban lemond, és a bérbeadó azt írásban elfogadja, d) szociális rászorultság alapján bérbe adható önkormányzati bérlakás iránti érvényes kérelemmel rendelkezik, amelyet a támogatási kérelem elbírálását megelızı legalább egy éve benyújtott. 13. (1) Önkormányzati kamatmentes kölcsön nyújtására van lehetıség a) lakásvásárlásnál az adásvételi szerzıdés megkötését követı 120 napon belül, b) lakás építése esetén a használatbavételi engedély kiadásáig. (2) Az (1) bekezdés alkalmazásakor a kérelem elbírálásának idıpontja az irányadó.

19 Az elsı lakástulajdon megszerzéséhez támogatás nyújtható (1) Lakásvásárláshoz a) vételár-hátralékra, amennyiben az önkormányzati támogatás folyósításáig a vételárból az adásvételi szerzıdés szerint legalább az önkormányzati támogatásnak megfelelı összegő tartozás áll fenn, vagy b) pénzintézeti hitel csökkentésére, amennyiben az önkormányzati támogatás folyósításáig a vételár az adásvételi szerzıdés szerint kiegyenlítésre került, azonban a lakás megvásárlásához (pénzintézeti szerzıdéssel igazoltan) legalább az önkormányzati támogatásnak megfelelı összegő lakáshitel-tartozás áll fenn. (2) Lakásépítéshez, amennyiben az jogerıs hatósági építési engedéllyel és a kérelmezı tulajdonát képezı építési telekre vonatkozó tulajdoni lap másolattal igazolható. (3) Az (1) bekezdés a) pontja és a (2) bekezdés szerinti támogatás készpénzben történı kifizetést jelent. Az (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás közvetlenül a lakáshitelt folyósító pénzintézethez kerül átutalásra, a lakáshitel csökkentése céljából. (4) Az elsı lakástulajdon megszerzésével összefüggésben igénybe vett magánkölcsön, illetve nem pénzintézeti kölcsön kiegyenlítésére önkormányzati támogatás nem nyújtható. 15. (1) Az önkormányzati támogatás saját erınek minısülı pénztámogatás. (2) A kamatmentes kölcsön összege - rászorultságtól és szociális helyzettıl függı differenciált támogatás keretében minimum Ft, maximum Ft lehet. (3) A kamatmentes kölcsön visszafizetése a kölcsönszerzıdés megkötését követı maximum 12. hónap elsı napjától esedékes. A visszafizetést havi egyenlı minimum Ft, maximum Ft összegő - részletekben, és legfeljebb 5 év alatt kell teljesíteni. (4) A kamatmentes kölcsön visszafizetésének idıtartama - a 9. -ban leírtak szerint - engedélyezett halasztás esetén sem haladhatja meg a 6 évet. 16. (1) Az elsı lakástulajdon megszerzéséhez igényelhetı kamatmentes kölcsön támogatás iránti kérelmek elbírálása a Szociális és Lakásügyi Bizottság hatásköre. A döntéshozatal rászorultságtól és szociális helyzettıl függı differenciált támogatás keretében a közgyőlés által elfogadott elbírálási szempontrendszer alapján történik. (2) E rendeletben szabályozottaktól eltérı esetekben a közgyőlés jogosult dönteni, amennyiben a) az igénylı fellebbezést nyújt be a közgyőlés felé a bizottság határozatával szemben, vagy b) a bizottság állásfoglalásában a közgyőlés döntését kéri.

20 20 2. Lakótelek (építési telek) vásárlásához nyújtható önkormányzati támogatás 17. A lakótelek (építési telek) vásárlásának támogatására e rendelet szabályait kell alkalmazni az e címben foglalt eltérésekkel. 18. Lakótelek vásárlásához nyújtható önkormányzati támogatás azon házaspárokra, élettársakra és egyedülálló személyekre terjed ki, akik Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén kívánják elsı lakástulajdonukat felépíteni. 19. Önkormányzati kamatmentes kölcsön nyújtására van lehetıség lakótelek vásárlásához az adásvételi szerzıdés megkötését követı 120 napon belül. 20. Lakótelek vásárlásához támogatás nyújtható vételár-hátralékra, vagy pénzintézeti hitel csökkentésére a 14. (1) bekezdésének a) és b) pontjában, valamint a 14. (3) bekezdésében foglaltak szerint azzal az eltéréssel, hogy e paragrafusban lakótelek vásárlásához, illetve ezzel összefüggésben felvett pénzintézeti hitel csökkentésére értendık az abban leírtak. 21. (1) A kamatmentes kölcsön támogatást a 8. (1) bekezdésében foglaltakon túlmenıen vissza kell fizetni, amennyiben: a) a beépítés nem felel meg a szabályozási terv elıírásainak, b) építési engedély nélkül történt a kivitelezés, c) a beépítési kötelezettségre elıírt határidıig nem történik meg a használatbavételi engedély kiadása, d) a lakótelket az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom idıtartama alatt értékesíteni kívánja, e) a lakótelek beépítését követıen a lakóingatlant a d) pont szerinti elidegenítési és terhelési tilalom idıtartama alatt értékesíteni óhajtja. (2) A támogatás visszafizetésére való kötelezés esetén a visszafizetést a 8. (2) bekezdésében leírtak szerint kell teljesíteni évben lakótelek vásárlásához kamatmentes kölcsön támogatás kizárólag az Erzsébet lakópark III. ütem közmővesített építési telkeinek megvásárlásához nyújtható. 23. A lakópark telkeinek vásárlásához nyújtható kamatmentes kölcsön iránti kérelmek elbírálásakor kiemelt elınyben részesíthetık a 12. -ban foglaltakon túlmenıen az Erzsébet

21 21 lakópark I. és II. ütem lakóegységeiben, az Ifjúsági Garzonházban, valamint az Irányi u szám alatt elhelyezést nyert bérlık. 24. (1) A telekvásárláshoz nyújtható kamatmentes kölcsön összege - rászorultságtól és szociális helyzettıl függı differenciált támogatás keretében - minimum Ft, maximum Ft lehet. (2) Az önkormányzat a kamatmentes kölcsön biztosítására a kölcsönösszeg erejéig jelzálogjogot, a visszafizetés idıtartamára elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztet be az ingatlan-nyilvántartásba. Erre vonatkozóan a 7. -ban foglaltak az irányadók. (3) A kamatmentes kölcsön visszafizetése a kölcsönszerzıdés megkötését követı harmadik hónap elsı napjától esedékes. A visszafizetést havi egyenlı minimum Ft, maximum Ft összegő részletekben, és legfeljebb 5 év alatt kell teljesíteni. (4) A kamatmentes kölcsön visszafizetésének idıtartama - a 9. -ban leírtak szerint - engedélyezett halasztás esetén sem haladhatja meg a 6 évet. 25. (1) A telekvásárláshoz nyújtható támogatás iránti kérelmek elbírálása a Szociális és Lakásügyi Bizottság hatásköre. A döntéshozatal rászorultságtól és szociális helyzettıl függı differenciált támogatás keretében a közgyőlés által elfogadott elbírálási szempontrendszer alapján történik. (2) E rendeletben szabályozottaktól eltérı esetekben a 16. (2) bekezdésében leírtak szerint kell eljárni. 3. Lakóépület energiatakarékos felújításához, korszerősítéséhez nyújtható támogatás 26. A lakóépület energiatakarékos felújításához, korszerősítéséhez nyújtható önkormányzati támogatásra e rendelet szabályait kell alkalmazni az e címben foglalt eltérésekkel. 27. Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén elhelyezkedı lakóépületek energiamegtakarítást eredményezı felújítására, korszerősítésére a Korm. rendelet alapján kiírt pályázat keretében önkormányzati támogatás nyújtható a) az iparosított technológiával épült minimum 10 lakást tartalmazó lakóépületek felújítására, b) az egyéb technológiával épült lakóépületek korszerősítésére, c) a városrehabilitáció érdekében a legalább 25 lakást tartalmazó lakóépületek felújítására, d) az egycsatornás győjtıkémények (termofor kémények) felújításához a legalább 8 lakással rendelkezı lakóépületekben.

22 (1) évben támogatás kizárólag a 27. a) pontjában foglalt az önkormányzat lakóépület-felújítási programjával összhangban lévı iparosított technológiával épült társasházak, lakásszövetkezeti épületek, illetve önkormányzati bérlakások azon lakóközösségeire terjed ki, ahol a lakóépület legalább 10 lakást tartalmaz. (2) E rendelet alkalmazásában iparosított technológiával épült lakóépületeknek minısülnek a panel, a blokk az alagútzsalu, az öntött, a vasbeton vázas és egyéb elıre gyártott technológiával épült lakóépületek. 29. (1) Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújítására, korszerősítésére a Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása elıirányzatból csak az alábbi munkák megvalósításához nyújtható állami és önkormányzati támogatás: a) Utólagos hıszigetelési feladatok: 1. nyílászárók szigetelése, cseréje, tetı vagy pincefödém szigetelésével együtt, 2. homlokzat hıszigetelése. b) Épületgépészeti rendszerek korszerősítése, felújítása, épület környezetének korszerősítése: 1. meglévı főtési berendezések és rendszerek korszerősítése, energiatakarékos berendezésekre történı cseréje, 2. hálózati melegvíz-ellátási berendezések és rendszerek korszerősítése, energiatakarékos berendezésekre történı cseréje, 3. épületek közös részei világításának korszerő berendezésekre történı cseréje, 4. felvonó javítása, illetıleg cseréje energia-megtakarítás esetén, 5. szellızırendszerek korszerősítése, felújítása, 6. lakóépületek közvetlen környezetében lévı utak, parkolók, játszóterek, parkok korszerősítése. (2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott munkákra csak az esetben igényelhetı támogatás, amennyiben az (1) bekezdés a) pontjában szereplı feladatokat az épületen ezen pályázat keretében elvégzik. E munkák elvégzésétıl csak abban az esetben lehet eltekinteni, ha az épület kielégíti a pályázat benyújtásakor érvényes hıtechnikai szabályokat. (3) Támogatás csak akkor nyújtható állékonysági problémával rendelkezı lakóépület energiatakarékos felújításához, korszerősítéséhez, amennyiben ezen munkálatok a pályázati munkákkal egy idıben, de a jelen pályázat keretében támogatott munkálatokat megelızıen elvégzésre kerülnek és finanszírozásuk a pályázatnak nem képezi részét. (4) Nem nyújtható támogatás olyan munkálatokra, amelyek nem eredményeznek kimutatható energia-megtakarítást. (5) A támogatás tárgya csak teljes épület, vagy dilatációval határolt épületrész lehet. (6) Nem igényelhetı támogatás a pályázat benyújtása elıtt már megkezdett beruházáshoz. Ugyanakkor a beruházás a pályázó saját kockázatára a pályázat benyújtását követıen megkezdhetı.

23 23 (7) Egy pályázó több pályázatot is benyújthat, de egy pályázatban csak egy támogatási jogcím szerepelhet. (8) Nem vehet részt a pályázaton az a pályázó, amelynek 60 napon túl meg nem fizetett köztartozása van, illetve adósságrendezési eljárás alatt áll. (9) Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának programjában elınyt élvez az a pályázat, amely: a) 1982 elıtt épült lakóház energiatakarékos felújítására irányul, b) magasabb a megajánlott önrész, a saját erı mértéke, c) egyszerre nagyobb lakásszámú lakóépület felújítását célozza, d) az éves megtakarítás/összes beruházási költség hányadosa az adott feladatra vetítve a legnagyobb, e) a felújítás során korszerőbb technikai megoldásokat alkalmaz, f) közel azonos technikai paraméterek esetén alacsonyabb fajlagos költséget tartalmaz. 30. Az önkormányzat a Korm. rendeletben meghatározott szempontok szerinti pályázati felhívást a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelıs tárca nélküli miniszter által a Belügyi Közlönyben közzétételre kerülı pályázati felhívást követıen a Csabai Mérleg címő városi lapban jelenteti meg. 31. (1) A pályázaton az iparosított technológiával épület lakóépületek felújításának bekerülési költségeihez vissza nem térítendı állami támogatás igényelhetı. (2) A pályázat nem önkormányzati tulajdonú lakóépület esetén - kétlépcsıs: a) elsı lépcsıben a lakóépület tulajdonosainak (lakóközösség) az önkormányzat felé kell benyújtaniuk a felújítási pályázatot, amennyiben vállalják az önkormányzati pályázatban megjelölt mértékő saját erıbıl történı finanszírozást, b) második lépcsıben az önkormányzat a közgyőlés által elfogadott lakóközösség pályázatát nyújtja be a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelıs tárca nélküli miniszter felé állami támogatás elnyerésére. (3) Amennyiben az épület teljes egészében önkormányzati tulajdonban van, úgy az önkormányzat közvetlenül nyújthat be pályázatot állami támogatás elnyerésére. 32. (1) A Korm. rendelettel összhangban az önkormányzat által nyújtható maximális támogatást figyelembe véve - a költségmegosztás az alábbi: a) központi költségvetés: maximum a bekerülési költség 1/3- a, de lakásonként legfeljebb Ft vissza nem térítendı támogatás, b) tulajdonosok: minimum a bekerülési költség 1/3-a, c) önkormányzat: rászorultságtól és szociális helyzettıl függı differenciált támogatás keretében lakásonként maximum Ft kamatmentes kölcsön.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-3/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. február 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. március hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. március hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. március hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Dr. Klára Géza (Békéscsaba, Wesselényi u.15.sz.) orvosi rendelőjének értékesítése

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-10/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. október 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-12/2004. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. december 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-11/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. november 13-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. április 29-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. 1 Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 222-13/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. december 15-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-10/2004. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. október 20-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 222-10/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. november 17-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-7/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. július 10-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-2/2006. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2006. február 13-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. április 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Igazoltan volt távol: dr. Pécsi Huszár Zoltán és dr. Futaki Zoltán képviselık.

Igazoltan volt távol: dr. Pécsi Huszár Zoltán és dr. Futaki Zoltán képviselık. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 202-2/2002. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2002. január 31-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-2/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. február 27-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. február 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220/2006. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2006. január 26-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-9/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. szeptember 23-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-7/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. május 19-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-8/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2007. május 31-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-12/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-12/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-12/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. december 11-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-5/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. május 22-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2000. október 19-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 210-12/2000.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 210-12/2000. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-12/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2000. szeptember 21-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Mely készült: Bakonykuti Önkormányzat Képviselı Testületének 2008. szeptember 15-én 9.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: Községháza 8046 Bakonykúti,

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-6/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. április 21-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Kutyej

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:i. 220-6/2005 Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-801 E-mail: papj@bekescsaba.hu M E G

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. szeptember 11-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-16/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2000. december 20-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 9810-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 20-án - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testületi ülésének

Részletesebben

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-12/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. október 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert alpolgármester, Barkász Sándor, Mészáros

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-2/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. február 27-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 500/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 337-7/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2015. június 25-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 337-4/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2015. március 26-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG Rendeletek: 1/2011. (I.14.) J e g y z ı k ö n y v Határozatok: 8/2011. (I.13.) 9/2011. (I.13.) 10/2011. (I.13.) 11/2011. (I.13.) 12/2011. (I.13.) 13/2011. (I.13.) 14/2011.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 ELİTERJESZTÉS

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 ELİTERJESZTÉS Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 Ügyiratszám:10-10 /1001/2011 ELİTERJESZTÉS a Népjóléti és Sport Bizottság

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 265-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2011. március 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2011. március 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2011. március 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a Csepreg Város Önkormányzat 25/2010. JEGYZİKÖNYV Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 10-én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. szeptember 18-án megtartott ülésérıl Jelen voltak: Dávid Zoltán Derecskei

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 13-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. július 7-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma:13-38/2007. J E G Y Z Õ K Ö N Y V

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-7/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. április 26-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme JEGYZİKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

2.) Árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló

2.) Árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. február hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A HUNGAROTEL Rt. koncessziós ügye - Takács Péter képviselő kérdést tett

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. december 13-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl- Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. december 5-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Berecz Pál képviselı Harangozó

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Sorszám:./2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZİKÖNYV Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Napirendi pontok: 1.) A polgármester

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Jarecsni János László

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. május 31-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester Gulyás

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-Testületének 1993. március 23-i ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-Testületének 1993. március 23-i ülésérıl. Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete 5/1993. Jegyzıkönyv Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-Testületének 1993. március 23-i ülésérıl. Jelen vannak: dr. Frankó Károly polgármester, dr. Farkas Zoltán és

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. március 7-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

A meghívóban jelzett napirendeken kívül a következő előterjesztés napirendre vételét javasolta:

A meghívóban jelzett napirendeken kívül a következő előterjesztés napirendre vételét javasolta: Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-5/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. március 29-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2008. június 16-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal Mokos terme Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Miklós Attila

Részletesebben

(185/2011. (V. 26.) számú, 186/2011. (V. 26.) számú Képviselı-testületi Határozatok)

(185/2011. (V. 26.) számú, 186/2011. (V. 26.) számú Képviselı-testületi Határozatok) Száma: 11954-1/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V TERKA Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. május 26-án - csütörtökön - du. 15,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Napirendi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 30-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Szomor

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi Tárgy: Ipari parki telek értékesítése K I V O N A T A A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következő

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-19/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. július 3-án (csütörtökön) 8 óra 30 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-33/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.), 11/1996. (V.16.) és a 14/2000. (III.16.) önk. rendeletekkel)

(Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.), 11/1996. (V.16.) és a 14/2000. (III.16.) önk. rendeletekkel) Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének 32/1994.(VII.7.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl 1/ (Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.),

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. november 12-én - hétfın - de. 7,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl. A képviselı-testület rendkívüli

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. augusztus 6-án - kedden - de. 7,30 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl. A képviselı-testület ülésének

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31. Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya: 26/2009.(VIII.31.) ÖH Felsılajos község közrend-és közbiztonsági

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 10-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak:

Részletesebben

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl.

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-24/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. szeptember 25-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/251-1/2014. JEGYZİKÖNYV 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár színházterme 8130 Enying, Bocskai u. 1., Nyikos István

Részletesebben

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. március 13-án 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 10831-2/2006. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március 18-án megtartott nyilvános ülésén hozott rendeletei, határozatai

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március 18-án megtartott nyilvános ülésén hozott rendeletei, határozatai Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március 18-án megtartott nyilvános ülésén hozott rendeletei, határozatai Rendelet száma Tárgy Kód 6/2010. (III. 25.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1/ÖK/2011.(I.27.) Határozat úgy határoz, hogy Czeglédy Gergı javaslatát, miszerint a meghívó szerinti 37. és 38. napirendi pontok a napirendrıl kerüljenek levételre, nem fogadja el. (Szavazott 23 képviselı:

Részletesebben

372-31/2013. 4. sz. példány

372-31/2013. 4. sz. példány Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 4 példányban 372-31/2013. 4. sz. példány JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. DECEMBER

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Humán Bizottság 2012. július 24-ei rendkívüli együttes ülésén. Jelen vannak: a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 4-én - csütörtökön - du. 16,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i üléséről. A rendkívüli képviselő-testület

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Szilágyi Gábor Pálmai József Dr.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 27-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, dr.. Gulyás Mihály alpolgármester, Vona Tamás

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 6/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 31-én tartott ülésérıl készült jegyzıkönyv. Napirend: I. A 2009. évi költségvetés

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült 2006. március 9-én, 15 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Gazdasági Bizottságának és Településfejlesztési, Építési, Mezıgazdasági és

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 2/2010. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. január 26-án (kedden) 15.00 órai kezdettel a

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2009. október 29. napján 16.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén.

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2009. október 29. napján 16.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. JEGYZİKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2009. október 29. napján 16.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal alagsori terme Jelen vannak: Borbély

Részletesebben

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző,

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző, Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 260-4/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. április 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S 7. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesülettel kapcsolatos döntések Az elıterjesztést

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2012. február 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2012. február 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. február 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Pálmai József Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 25-én, 15,00 órakor tartott nyílt ülésén. Rendelet száma 8/2010. (V.26.) Határozat száma 91/2010. (V.25.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-14/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. augusztus 7-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV.50/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 25- én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: : Községháza (Iszkaszentgyörgy,

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉRİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak, Szent Erzsébet u. 26. sz. alatti önkormányzati

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 7950-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. február 12-én tartott ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. február 12-én tartott ülésérıl. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. február 12-én tartott ülésérıl. Jelen vannak: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics Lajos, Jakus Tünde, Horváth Béla, Kiss Anikó, Kovács Gábor,

Részletesebben