Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl"

Átírás

1 Jegyzıkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Szilágyi Gábor Pálmai József Dr. Kóthy Miklós Bartók László Csonka József Pál Dr. Pálinkási Csaba képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı 50 fı dömösi lakos Jegyzıkönyvvezetı: Herman Jenıné Novák Lajos polgármester köszönti a megjelenteket és megállapította, hogy a képviselık határozatképes számban megjelentek, az ülés határozat képes. Külön üdvözli Kiss Péter tiszteletes urat. Mielıtt elkezdıdne a testületi ülés, átadja a szót a tiszteletes úrnak. Kiss Péter tiszteletes úr bejelentéssel szeretne élni, miszerint szeretne elköszönni a településtıl. Budapesti Soroksári Református Közösség megválasztotta esperesnek és elfogadta az ajánlatot, ezért elköltözik a családjával Pilismarótról. Novák Lajos polgármester a település nevében kíván jó egészséget a tiszteletes úrnak és családjának. Kérdezi a képviselıket, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését? Dr. Kóthy Miklós és Bartók László képviselık kézfelemelésükkel jelezték, hogy vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy a képviselık egyetértenek-e vele? A képviselık 5 igen és 2 tartózkodás mellett egyetértenek azzal, hogy Dr. Kóthy Miklós és Bartók László képviselık hitelesítsék a jegyzıkönyvet. Novák Lajos polgármester elmondja, hogy a kiküldött napirenddel kapcsolatban három módosító indítványa lenne. Egyik a Malom patak áradásai miatt önkormányzati tulajdonban keletkezett károk helyreállítása kapcsán a közbeszerzési eljárás megindítása kérdésének a megvitatása, a második Kóthy és Pálinkási képviselık önálló képviselıi indítványaik a tiszteletdíjaikkal kapcsolatban, amihez testületi határozat szükséges. Harmadik Csonka József képviselı sürgısségi indítványa a polgármester által felvett gépjármő vezetıi pótlékkal kapcsolatos. Pálmai József képviselı napirend elıtt szeretné megköszönni a kulturális és sportbizottság nevében az óvodában végzett munkát. Bartók László képviselı szeretne beszámolni a településfejlesztési bizottság két ülés közötti munkájáról. 1

2 Csonka József képviselı elmondja, hogy az óvoda homlokzat-felújítása megtörtént. Köszönetet szeretne mondani a Baumit Kft-nek és Somogyi László közremőködésének, aki a homlokzat felújításához az anyagot biztosította és a szülıknek, akik segítettek a munkákban és a gyerekeknek, akik jó kedvvel járultak hozzá a munkálatokhoz. Novák Lajos polgármester kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e észrevétel illetve egyéb módosító javaslat. Pálmai József képviselı elmondja, mivel a képviselıtestület többsége nem kíván lemondani, ezért kéri, hogy a 2. napirendi pontot ne is vegyék napirendre, azaz kéri a napirendrıl történı levételét. Novák Lajos polgármester kéri Pálmai képviselıt, hogy indokolja meg a módosító indítványát, mivel a lakosság szeretné tudni, hogy miért ne tárgyalják meg a képviselı-testület feloszlatásának a kérdését. A képviselık elıtt van 250 db aláírás, melyben a lakosok kérik, hogy a képviselı-testület oszlassa fel magát. Bartók László képviselı kérdezi, hogy az miért nem merült fel senkiben sem, hogy a polgármester mondjon le? Elindultak azok a folyamatok, amivel a testület elkezdte munkára bírni a polgármestert. Egyetlen célja a polgármesternek, hogy minél kevesebb munkával ezt a pénzt megkeresse. Nagyon sajnálja, hogy eddig fajultak a dolgok Dömösön. A munkájáról be fog számolni az után, miután polgármester elmondja, hogy milyen munkát végzett az elmúlt ülés óta. A képviselı-testületben van öt ember, aki szeretne tenni valamit a faluért, és van két ember aki ezt gátolja. Novák Lajos polgármester elmondja, hogy a képviselı-testület feloszlatásával neki is megszőnik a mandátuma, amit bátran vállal. Népszavazást nem lehet kezdeményezni a képviselı-testület feloszlatására, az aláírások csak jelzés értékő a testület számára, ha akarják figyelembe veszik, ha nem akarják akkor nem. Az a baj, hogy már a falu kárára megy a veszekedés. A képviselı-testület mindenben akadályozza a polgármestert. Ezt így nem lehet tovább csinálni, ezért szeretné a képviselı-testület feloszlatását. Csonka József képviselı szeretné, ha azok, akik aláírták a beadványt gondolkodjanak el azon, hogy pénz nélkül semmit sem lehet csinálni. Az elızı képviselı-testület évekre elıre elköltötte az összes pénzt. Felesleges beszélgetni a faluház főtésérıl is, mert nincs az önkormányzatnak 5 millió Ft-ja és nem kap hitelt sem. Hiába szavazza meg a testület. Annyit tudtak tenni, hogy itt van például az óvoda homlokzatának felújítása mely a két képviselı egy havi tiszteletdíjába került. Az aláírók miért várják el a képviselıktıl, hogy munka után többet végezzenek, mint a polgármester 8 órában nem kevés fizetésért. Az elızı testület az utolsó évben végzett csak érdemi munkát, három éven keresztül nem csináltak semmit sem. A faluház főtésének beruházását nem bírja el az önkormányzat, fenntartani sem tudja. Novák Lajos polgármester elmondja, hogy az elızı testület hat-hét beruházást végzett el és nem a harmadik évtıl, hanem már a második évben elkezdte. Dr. Kóthy Miklós képviselı elmondja, hogy a képviselı-testületet négy évre választották és úgy gondolja, hogy hat-hét hónap után nem lehet megítélni a testület munkáját. 2

3 Dr. Pálinkási Csaba képviselı az új választással kapcsolatban azt szeretné elmondani, hogy személy szerint félre tudja tenni a nézeteltéréseket és a polgármester is félre tudná tenni, akkor hatékonyabb munka folyhatna. Kikéri magának, hogy tönkre teszi a falut. Ha kompromisszum képes lenne a polgármester, akkor hatékonyabb munka folyhatna. A polgármester úr nem hajlandó együttmőködni a testülettel, akkor fel kell állnia. Az önkormányzati törvény értelmében a testület sorozatos törvénysértések esetén kezdeményezheti a bíróságon a polgármester felfüggesztését, mely eljárást a bíróság soron kívül folytat le. Ha elakarná lehetetleníteni a testület a polgármestert és errıl lenne szó, akkor már rég a bírósághoz fordultak volna. Csonka József képviselı elmondja, hogy akármilyen kultúrkörben vannak, ha nem az övé valami, azt visszaadja. A polgármester jogtalanul vett fel ,- Ft gépjármővezetıi pótlékot, amit már az elızı testület is megállapított és azóta sem fizette vissza. Novák Lajos polgármester elmondja, hogy Csonka képviselı szokásához híven dobálódzik a szavakkal. Azt csak ı állítja, hogy jogtalanul vette fel a gépjármő vezetıi pótlékot. Az elızı testület arról határozatot nem hozott, hogy fizesse vissza ban az akkori jegyzı írta meg a kinevezését. Amikor ben a képviselıtársai jelezték, hogy nem jár, akkor módosításra került a kinevezése és azóta nem veszi fel a gépjármő vezetıi pótlékot. Csonka József képviselı elmondja, hogy a jogszabály szerint akkor jár gépjármővezetıi pótlék, ha hivatali gépkocsit saját maga vezeti és nincs sofırje. Dr. Szabó Attila jegyzı elmondja, hogy gépjármővezetıi pótlék valóban akkor jár, ha hivatali gépjármővet vezet valaki. Mivel között nem volt a hivatalnak gépjármőve, így mindenki, a polgármester is a saját gépjármővét használta, ezért nem jár a polgármesternek gépjármő vezetıi pótlék. Dr. Pálinkási Csaba képviselı úgy gondolja, hogy a 250 db aláírás még nem jogosítja fel hogy lemondjon, mert akkor a rá szavazó emberek bizalmát veszíti el. A megoldást abban látja, ha a polgármester hajlandó lenne a képviselı-testülettel együtt dolgozni. Dr. Kóthy Miklós képviselı elmondja, hogy nem tartja szerencsésnek összemosni több dolgot. A napi civil munkát és a képviselı-testületben való részvételt külön kell választani. Szilágyi Gábor képviselı úgy gondolja, hogy az együttmőködés hiánya a polgármester úr részérıl nem nyilvánult meg. Bartók László képviselı úgy érzi, hogy érdektelenség van a faluban. Azt mondják, hogy úgy sem fog történni semmi sem, így nem csinálnak semmit. Novák Lajos polgármester elmondja, hogy igenis szívügye a falu, amit be is fog bizonyítani, mert vállalja, hogy a képviselıtestület feloszlassa magát, mellyel neki is megszőnik a mandátuma és újra kell kezdenie. A falu érdekében hajlandó lemondani a polgármester tisztségérıl, de csak a képviselı-testülettel együtt. Dr. Pálinkási Csaba képviselı elmondja, hogy ı neki is a falu a szívügye, és mivel a falu a szívügye, így ı is marad, azaz nem mond le a képviselıségrıl. 3

4 Novák Lajos polgármester elmondja, hogy Pálmai József képviselı módosító indítványa, hogy a napirendrıl kerüljön le a 2. napirendi pont, melyrıl a polgármester név szerinti szavazást kér. Képviselıket kérdezi, aki egyetért azzal, hogy a képviselı-testület feloszlatásának a napirendrıl történı levételérıl a képviselı-testület név szerint szavazzon, az kézfelemeléssel jelezze. A képviselıtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 69/2011. (V.26.) Ökt. Határozata Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testület úgy dönt, hogy Novák Lajos polgármester javaslatát elfogadja és a képviselı-testület feloszlatásának a kérdésének a napirendrıl történı levételérıl név szerinti szavazással dönt. Felelıs: Novák Lajos polgármester Határidı: azonnal Novák Lajos polgármester képviselıket kérdezi, aki egyetért azzal, hogy a képviselıtestület feloszlatásának a kérdését vegyék le a napirendrıl, az igennel szavazzon. Bartók László igen Csonka József igen Dr. Kóthy Miklós igen Novák Lajos nem Dr. Pálinkási Csaba igen Pálmai József igen Szilágyi Gábor nem A képviselıtestület 5 igen 2 nem szavazattal a képviselıtestület feloszlatásának a kérdését levette a napirendrıl. Dr. Pálinkási Csaba képviselı a napirendi pontok megtárgyalása után zárt ülés tartását javasolja személyi ügy megtárgyalása miatt. Novák Lajos polgármester képviselıket kérdezi, aki Dr. Pálinkási Csaba képviselı javaslatát elfogadja és a napirendi pontok megtárgyalása után zárt ülés legyen személyi ügy megtárgyalása okán, az kézfelemeléssel jelezze. A képviselı-testület 5 igen 2 nem szavazattal megszavazta a zárt ülés tartását. Novák Lajos polgármester kérdezi a képviselıket, aki egyetért a módosított napirenddel, az kézfelemeléssel jelezze? A képviselıtestület 6 igen 1 nem szavazattal elfogadta a módosított napirendi pontok tárgyalását. 4

5 Napirendi pontok: 1. Két ülés között történt események beszámolója Elıterjesztı: Novák Lajos polgármester 2. Folyószámlahitel szerzıdés módosítása Elıterjesztı: Novák Lajos polgármester 3. Malom patak áradásai miatt önkormányzati tulajdonban keletkezett károk helyreállítása kapcsán a közbeszerzési eljárás megindítása Elıterjesztı: Novák Lajos polgármester 4. Dr. Pálinási Csaba és Dr. Kóthy Miklós képviselık önálló képviselıi indítványuk a tiszteletdíjuk felhasználásáról Elıterjesztı: Dr. Pálinkási Csaba és Dr. Kóthy Miklós képviselık 5. Csonka József képviselı önálló képviselıi indítványa Elıterjesztı: Csonka József képviselı 6. Egyebek Napirendi pontok: 1. Két ülés között történt események beszámolója Elıterjesztı: Novák Lajos polgármester Novák Lajos polgármester a futballpálya felújításával kapcsolatban elmondja, hogy sikerült 2,8 millió Ft vissza nem térítendı támogatást szerezni a futballpálya megépítéséhez az Esztergom-Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulástól, így a futballpálya felújítása az önkormányzatnak végül is 100 eft-jába fog kerülni. Még egy örömteli esemény történt. Még az elızı képviselı-testület benyújtott egy pályázatot a Malom-galéria tetıszerkezetének a javítására. Értesítést kapott az önkormányzat, hogy ,- Ft-ot nyert a pályázaton. Több feljelentést is tettek ismeretlen személyek, többek között a plébános urat is feljelentették a ravatalozóval kapcsolatban. A plébánost a pályázati pénzek hőtlen kezelésével vádolták. A faluház külsı felújítását és minden beruházást, ami az elmúlt négy évben történt érintik a feljelentések. Bartók László képviselı szeretne beszámolni a Településfejlesztési Bizottsági üléseken történtekrıl. Tárgyalásokat folytatott a Pilisi Parkerdı vezetıjével, Brandhuber Ádámmal a Malom-patak helyreállításával kapcsolatban, hogy ne csak helyreállítás történjen, hanem a patak felsı részénél egy kıfogó is kialakításra kerüljön. Megbeszélés történt a közbeszerzési pályázatíróval, aki elmondja, ha nem rendelkezünk az önrésszel, akkor az önkormányzat nem írhatja ki a közbeszerzési pályázatot. Cégeket kell keresni, akik vállalják a munkát. Három céggel tárgyalt, akiknek ilyen jellegő gépparkjuk van. Az önrész biztosítását úgy lehetne megoldani, hogy az önkormányzatnak ingatlanokat kellene értékesíteni, így nem kellene hitelt felvennie. Polgármester is tárgyalt egy céggel oly módon, hogy az önkormányzat nem fizetné ki a saját forrást, hanem cserébe a cég a jövı évi iparőzési adójukat nem kellene befizetnie. Ezt nem tartja jó ötletnek. 5

6 A mai nap folyamán megcsinálták a játszótéren lévı várat, melyért köszönetét fejezi ki Holtság Attilának. 2. Folyószámlahitel szerzıdés módosítása Elıterjesztı: Novák Lajos polgármester Novák Lajos polgármester felkéri Dr. Szabó Attila jegyzıt, hogy tájékoztassa a képviselıket a folyószámlahitel szerzıdés módosításának okairól. Dr. Szabó Attila jegyzı tájékoztatja a képviselıtestületet, hogy az önkormányzat folyószámla hitel szerzıdését azért kell módosítani, mert június 30.-án lejár. Az elızı képviselı-testület a Malom-patak áradása miatti helyreállítási munkák miatt a 4 millió Ft-os hitelkeretet felemelte 9 millió Ft-ra. Az önkormányzat mőködésének finanszírozásához szükséges folyószámlahitelt továbbra is igénybe tudja venni, ezért meg kell újabb egy évre hosszabbítani. A Raiffeisen Bank továbbra is változatlan feltételek mellett tudja biztosítani ezt az összeget. Novák Lajos polgármester annyi kiegészítést szeretne tenni, hogy 22,5 millió Ft-os mőködési hiánnyal fogadta el a képviselı-testület a költségvetését. Idıarányosan kb millió Ft között van a kifizetetlen számlák összege. Fontosnak tartja, hogy a 9 millió Ft folyószámla hitelt a képviselı-testület továbbra is fenntartsa. Hozzászólás, észrevétel nem lévén, ezért Novák Lajos polgármester szavazásra bocsátja a folyószámla hitel szerzıdésének módosítását. A képviselıtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 70/2011. (V.26.) Ökt. Határozata Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat és Raiffeisen Bank Zrt. (1054 Budapest, Akadémia u. 6.) között szeptember 11-én létrejött és június 30-án lejáró bankszámlahitel szerzıdést további egy évvel meghosszabbítja, azaz a ,- Ft összegő bankszámlahitelt a Raiffeisen Bank Zrt-tıl továbbra is igényeli. A képviselıtestület felhatalmazza Novák Lajos polgármestert, hogy Dömös Község Önkormányzat nevében a bankszámlahitel szerzıdés módosítását írja alá. Felelıs: Novák Lajos polgármester Határidı: június Malom patak áradásai miatt önkormányzati tulajdonban keletkezett károk helyreállítása kapcsán a közbeszerzési eljárás megindítása Elıterjesztı: Novák Lajos polgármester Novák Lajos polgármester felkéri Dr. Szabó Attila jegyzıt, hogy tájékoztassa a képviselıket a napirendi pontról. Dr. Szabó Attila jegyzı tájékoztatja a képviselıtestületet, hogy az önkormányzat a Komlósvölgyi, Szuha és a Malom patak május 16.-i és június 1.-i áradásai miatt 6

7 önkormányzati tulajdonban keletkezett károk megtérítésére és az eredeti állapot helyreállítására az ún. vis maior pályázaton belügyminiszter döntései értelmében támogatásban részesült. A május 16-i áradások miatti védekezés során , -Ft védekezéshez kapcsolódó támogatást, míg helyreállítás keretében ,- Ft összegő helyreállítási költséget ismertek el az önkormányzatnak. A június 1.-i áradások miatt védekezés okán ,- Ft védekezéshez kapcsolódó támogatást, míg az önkormányzati tulajdonban keletkezett károk helyreállítása okán 90 %-os támogatás mellett ,- Ft helyreállításhoz kapcsolódó támogatást ítéltek meg az önkormányzatnak. A képviselı-testület úgy döntött, hogy a szükséges építési kiviteli tervek illetve a mőszaki ellenırzési feladatok ellátásával a Stabil Mérnök Iroda Kft-t bízza meg ,- Ft vállalkozási díj ellenében. Az összeg nagyságánál fogva a Malom patak helyreállítási munkáira közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, melynek lefolytatására egy közbeszerzési tanácsadót kért fel az önkormányzat Dr. Farkas Edit ügyvéd személyében. Az ügyvéd a közbeszerzési kiírással és lebonyolítással kapcsolatos feladatokért ,- Ft ügyvédi díjat kért. A közbeszerzési törvény vonatkozó rendelkezése elıírja, hogy a nemzeti értékhatárt elérı, egyszerő, tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárásnál legalább három ajánlattevıt kell meghívni a közbeszerzési eljárásba. A képviselı-testületi ülés elıtt egy közbeszerzési bíráló bizottság ülés zajlott le, ahol elfogadták Dr. Farkas Edit ügyvédnı által készített ajánlati felhívást illetve ajánlati dokumentációt illetve arra jutottak, hogy négy ajánlattevıt kérnek fel ajánlattevésre, melyek az alábbiak Hídépítı-Soletanche Bachy Mélyalapozó Kft, a Varga Fuvarozási Kft, a V. V. Gép Kft, a Ringmasters Építı Kft. Bartók László képviselı elmondja, hogy az önkormányzat által a pályázat megvalósításához biztosítandó önerı elıteremtését abban látja, hogy az önkormányzat a volt mozi területét értékesíti, így nem kellene hitelt felvennie. Csak az általa javasolt három cég meghívását javasolja, azaz a HBM Kft meghívását nem, mert nem tartja jó ötletnek, ha az önkormányzat nem fizetné ki a saját forrást, hanem cserébe a cégnek, ha ı nyeri a közbeszerzési eljárást, akkor a jövı évi iparőzési adóját nem kellene befizetnie, mert ez az összeg a jövı évi költségvetésbıl fog hiányozni. Novák Lajos polgármester ragaszkodik ahhoz, hogy Dömös legnagyobb adózója a HBM Kft is részt vegyen a közbeszerzési pályázaton. Csonka József képviselı három céget javasol meghívni a közbeszerzési eljárásba, mert a vesztes bármilyen indokkal bírósághoz fordulhat. Novák Lajos polgármester elmondja, hogy legyen három cég, de legyen benne a HBM Kft. Csonka József képviselı elmondja, hogy olyan céget javasol meghívni, akik saját maguk végzik el a munkát, nincs szükségük alvállalkozó bevonására, ezért nem javasolja meghívni a HBM Kft-t. Dr. Kóthy Miklós képviselı kérdezi, hogy a jegyzı úr valamelyik verzió mellett lát-e aggályt jogi vonatkozásban? Dr. Szabó Attila jegyzı válaszában elmondja, hogy a közbeszerzési törvény értelmében az önkormányzatnak a Malom patak helyreállítási munkáinak elvégzésére a nemzeti értékhatárt elérı, egyszerő, tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást kell kiírnia, mely eljárásba legalább három ajánlattevıt kell felkérni ajánlattételre. A közbeszerzési eljárásban csak azok a cégek 7

8 vehetnek részt, melyeket a képviselıtestület felkér ajánlattevésre, mások nem. Annak a híve, hogy minél több cég kerüljön meghívásra. Csonka József képviselı elmondja, hogy ı annak a híve, ha egy cég saját maga végzi a munkát és nem alvállalkozókkal végezteti. Úgy gondolja, hogy egy több milliárdos költségvetéső cégnek ez a 70 millió Ft-os beruházás nem szív ügye. A HBM Kft-nél kisebb költségvetéssel rendelkezı cégek bevonását javasolja a közbeszerzési eljárásba, amelyeknek ez a 70 millió Ft-os beruházás a szív ügye. Bartók László képviselı elmondja, hogy vette a fáradtságot és beszélt mind a három céggel. Van egy lehetıség, jó lenne élni vele. A Beton Keszta Kft írásban a volt mozi területére 23 millió forintos vételi szándékot jelentett be és a vételi szándék akkor realizálódik, ha az általa javasolt három cég közül valamelyik nyeri meg a közbeszerzési eljárást. Van a falunak egy lehetısége, hogy az önrészt ki tudja fizetni hitel nélkül, úgy, hogy értékesíti a volt mozi területét. Csonka József képviselı elmondja, hogy elolvasta az 51 oldalas ajánlatot, melyben az is benne van, hogy az önkormányzat nem köteles elfogadni egyik ajánlatot sem, tehát az eljárás végén is dönthet úgy, hogy az eljárást eredménytelennek nyilvánítja. Dr. Pálinkási Csaba képviselı kérdezi, hogy ha HBM Kft nyerné meg a közbeszerzési eljárást, akkor az önkormányzat a saját forrás összegét a cég jövı évi iparőzési adójából tudná le? Dr. Szabó Attila jegyzı válaszában elmondja, hogy a HBM Kft könyvelıje úgy tájékoztatta, hogy errıl lehet beszélni. Dr. Pálinkási Csaba képviselı 5 perc szünetet kért. Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba képviselı kérésére 20 óra 15 perckor 5 perc szünetet rendelt el. 20. óra 20 perckor az 5 perc szünetet követıen a képviselı-testületi ülés folytatódik. Novák Lajos polgármester továbbra is azt javasolja, hogy négy cég vegyen részt a közbeszerzési eljáráson. Az eredeti közbeszerzési bírálóbizottsági határozatban négy cég szerepel, ezért az eredeti indítványról szavaznak. Képviselıket kérdezi, aki egyetért azzal, hogy a Malom patak helyreállítási munkáira közbeszerzési eljárás induljon, elfogadja az ajánlati felhívást, az ajánlati dokumentációt, a közbeszerzési eljárás lebonyolításával Dr. Farkas Edit ügyvédnıt bízza meg és a jegyzı úr által felsorolt négy cég vegyen részt a közbeszerzési eljáráson, az kézfelemeléssel jelezze. A képviselı-testület 6 igen 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 71/2011. (V.26.) Ökt. Határozata 1) Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Malom patak árvízi károk utáni helyreállítása, és kapcsolódó helyreállítási építési munkák megvalósítása 8

9 tárgyában a közbeszerzésekrıl szóló évi CXXIX. törvény 251. (2) bekezdése szerint nemzeti értékhatárt elérı, egyszerő, tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást indít meg. 2) A képviselı-testület úgy dönt, hogy az 1. pontban foglalt közbeszerzési eljárás lebonyolítására vonatkozó feladatok ellátásával Ft+ Áfa összesen Ft munkadíj ellenében a évi költségvetése terhére megbízza Dr. Farkas Edit Ügyvédi Irodát (1055 Budapest, Falk Miksa u. 3. 3/2, képviseli: dr. Farkas Edit). 3) A képviselı-testület a Malom patak árvízi károk utáni helyreállítása, és kapcsolódó helyreállítási építési munkák megvalósítása tárgyában megindított közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és az ajánlati dokumentációt a határozat mellékletét képezı tartalommal elfogadja. 4) A képviselı-testület úgy dönt, hogy az 1. pontban foglalt közbeszerzési eljárás kapcsán ajánlattételre 4 ajánlattevıt hív fel, melyek az alábbiak: a) Hídépítı-Soletanche Bachy Mélyalapozó Kft 1133 Budapest Árboc u. 6. b) Varga Fuvarozási Kft. (2500 Esztergom Kálvária út 77.) c) Ringmasters Építı Kft. (1022 Budapest, Bimbó u ) d) V.V. Gép, Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2500 Esztergom, Aradi vértanúk tere 2/b.) 5) A képviselı-testület felhatalmazza Novák Lajos polgármestert, hogy Dömös Község Önkormányzat nevében az 1. pontban foglalt közbeszerzési eljárás lebonyolítására vonatkozó feladatok ellátására Dr. Farkas Edit Ügyvédi Irodával a megbízási szerzıdést kösse meg. Határidı: Felelıs: azonnal Novák Lajos polgármester 4. Dr. Pálinási Csaba és Dr. Kóthy Miklós képviselık önálló képviselıi indítványuk a tiszteletdíjuk felhasználásáról Elıterjesztı: Dr. Pálinkási Csaba és Dr. Kóthy Miklós képviselık Novák Lajos polgármester felkéri Dr. Szabó Attila jegyzıt, hogy tájékoztassa a képviselıket az önálló képviselıi indítványok tartalmáról. Dr. Szabó Attila jegyzı tájékoztatja a képviselıtestületet, hogy Dr. Kóthy Miklós és Dr. Pálinkási Csaba önálló képviselıi indítványt nyújtottak be a évi képviselıi tiszteletdíjuk felhasználásával kapcsolatban. Az indítványaikban elıadták, hogy az óvoda mőködésének és esetleges felújításának finanszírozására szeretnék felajánlani a évi tiszteletdíjukat. Novák Lajos polgármester kérdezi a képviselıket, hogy a képviselıi indítványokkal kapcsolatban kérdés, észrevétel, hozzászólás van-e? Hozzászólás, kérdés, észrevétel nem lévén, ezért Novák Lajos polgármester szavazásra bocsátja Dr. Kóthy Miklós képviselı indítványát. A képviselıtestület 5 igen 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 72/2011. (V.26.) Ökt. Határozata 9

10 Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Dr. Kóthy Miklós képviselı önálló indítványát elfogadja, azaz Dr. Kóthy Miklós évi tiszteletdíjának teljes egészét az óvoda évi mőködésének és esetleges felújításának finanszírozása fordítja. Határidı: folyamatos Felelıs: Novák Lajos polgármester Hozzászólás, kérdés, észrevétel nem lévén, ezért Novák Lajos polgármester szavazásra bocsátja Dr. Pálinkási Csaba képviselı indítványát. A képviselıtestület 5 igen 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 73/2011. (V.26.) Ökt. Határozata Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Dr. Pálinkási Csaba képviselı önálló indítványát elfogadja, azaz Dr. Pálinkási Csaba évi tiszteletdíjának teljes egészét az óvoda évi mőködésének és esetleges felújításának finanszírozása fordítja. Határidı: folyamatos Felelıs: Novák Lajos polgármester 5. Csonka József képviselı önálló képviselıi indítványa Elıterjesztı: Csonka József képviselı Novák Lajos polgármester felolvassa Csonka József képviselı sürgısségi indítványát: Novák Lajos polgármester október 1. és december 31. között gépjármővezetıi pótlékot vett fel jogtalanul az önkormányzattól. Az elızı képviselı-testület megállapította pótlék felvételének jogtalanságát, és további kifizetéséket leállította. Azonban legjobb tudomása szerint Novák Lajos a jogtalanul felvett összeget nem fizette vissza az önkormányzatnak, ezért a következı határozati javaslatot terjesztette Csonka József a képviselı-testület elé: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a polgármester a október 1. és december 31. között jogtalanul felvett gépjármővezetıi pótlékát a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével kamatosan fizesse vissza Dömös Község Önkormányzatának 8 napon belül. Ha ezt nem teszi meg akkor az Önkormányzat nevében a polgármester tegye meg a megfelelı jogi lépéseket, bírósági végrehajtás elindítása, ha indokolt büntetı feljelentés megtétele az önkormányzatot ért anyagi hátrányok miatt. Az indítvánnyal kapcsolatban elmondja, hogy jóhiszemően írta alá októberében az akkori jegyzı asszony által készített munkaszerzıdését. Miután tudomására jutott, hogy jogtalan a megállapított gépjármővezetıi pótlék, azonnal lemondott róla és azóta nem veszi fel. Egyébként havi bruttó Ft-ról összesen nettó Ft-ról van szó. Csonka József képviselı kéri, hogy a jegyzı nézzen utána és tegye meg a jogi lépéseket, a pénz visszafizetésének az érdekében. Novák Lajos polgármester elmondja, hogy ártatlannak érzi magát, nem az ı hibája, hanem az akkori jegyzıé és nem szándékozik visszafizetni ezt az összeget. Ez a javaslat beillik abba a sorba, ahogy megpróbálja Csonka úr az idegeimet kikészíteni, de ezt nem fogja hagyni. 10

11 Amennyiben bírósági szakaszba kerül az ügy, akkor áll a bírósági eljárás elé, mert jóhiszemően járt el. Pálmai József képviselı elmondja, hogy elvárta volna a polgármestertıl, hogy ezt az összeget önként visszafizesse. Mivel egyéb hozzászólás nem lévén, ezért Novák Lajos polgármester szavazásra bocsátja Csonka József képviselı önálló képviselıi indítványát. A képviselıtestület 3 igen 2 nem 2 tartózkodás mellett nem fogadta el Csonka József képviselı önálló képviselıi indítványát. 6. Egyebek Pálmai József képviselı elmondja, hogy a temetı feljárónál nagy a fő, le kellene kaszáltatni. Sajnálja, hogy a plébános úr ilyen helyzetbe került a ravatalozóval kapcsolatban, mert a ravatalozó állaga úgy rossz, ahogy van. Bartók László képviselı 21. óra 25 perckor távozott a testületi ülésrıl. Képviselıi felvetés a közterület-felügyelıvel kapcsolatban Pálmai József képviselı elmondja, hogy a közterület-felügyelı nagyon sok kellemetlenséget okoz. Csonka József képviselı elmondja, hogy a közterület-felügyelı ideális eszköz a turisták elüldözésére. Dr. Szabó Attila jegyzı elmondja, hogy a képviselı-testület ban döntött úgy, hogy egy fél állású közterület-felügyelıt alkalmaz, mert a gépkocsival Dömösre látogató turisták a dömösiek tulajdonát nem kímélve a házak elıtt lévı virágágyasokba, zöldterületre álltak meg, tehát a közterület-felügyelı alkalmazása a dömösi lakosok érdekében történt annak idején is. Képviselıi felvetés a Dömösi Harsona címő újsággal kapcsolatban Szilágyi Gábor képviselı szeretné elmondani a Dömösi Harsona címő újsággal kapcsolatban azt, hogy annak idején úgy indult az újság, hogy olyan jellegő dolgok lesznek benne, melyek tájékoztatást adnak a lakosok számára, véleménynyilvánítás nem lesz benne. Ezzel szemben a Harsona legutóbbi számában három oldalon keresztül csak véleménynyilvánítás van benne. Az újság terjesztésével kapcsolatban elmondja, hogy mikor indult az újság azt mondták, fıleg Pálmai képviselı úr, hogy pár óra alatt a képviselık is ki tudják hordani. Ehhez képest! Dr. Pálinkási Csaba képviselı szeretné elmondani, hogy a felesége a Magyar Vöröskereszt helyi képviselıje lett. Ha valaki úgy gondolja, hogy szeretné támogatni a Vöröskeresztet, az megteheti nálunk. Szilágyi Gábor képviselı elmondja, hogy örül a kezdeményezésnek, de ezt fel lehetett volna tenni a dömösi honlapra, ugyanúgy mint a Dömösi Harsona címő újságot is. 11

12 Csonka József képviselı elmondja, hogy a késıbbiekben el kellene különíteni a testületi ülést a falugyőléstıl mert erre senki sem kíváncsi. Szeretné, ha minden képviselı, polgármester és jegyzı úr tenne javaslatot ennek megoldására. Elkészült a futballpálya. Megnézte a föld mennyiségét, aminek 15 cm-nek kellene lennie, ezzel szemben 5 cm. A kivitelezınek jelezni kell, hogy nem megfelelı. A terület nem sík, elég nagy lejtés van benne, kb. 30 cm. A jegyzıkönyvben a hiányosságok nincsenek felsorolva. Idıbe kell jelezni a hiányosságokat, mert jogvesztı határidık vannak. Novák Lajos polgármester elmondja, hogy m 2 -nyi terület felújítására pályázott az önkormányzat, de helyette összesen m 2 -nyi terület lett füvesítve, úgyhogy a futballpálya két széle csak szívességbıl lett füvesítve. Mivel a képviselıtestületi ülésnek más napirendi pontja nem volt, ezért Novák Lajos polgármester az ülés bezárta és a részvételt megköszönte. Kmf. Novák Lajos polgármester Dr. Szabó Attila jegyzı A jegyzıkönyvet hitelesítette: Dr. Kóthy Miklós képviselı Bartók László képviselı 12

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. augusztus 1-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 09.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 32-34 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Határozatok: 48-50 /2011. (IV. 19.) Perkáta, 2011. április 19.

JEGYZŐKÖNYV. Határozatok: 48-50 /2011. (IV. 19.) Perkáta, 2011. április 19. Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 19-én (kedd) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Határozatok: 48-50 /2011.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2012. április 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2012. április 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2012. április 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-12/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 10-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 97-99 /2012. (XI. 24.) számú határozatok.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2010. február 23-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2010. február 23-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. február 23-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 11/2008. (II.13.) kt. határozat: A 2008. február 13-ai ülés napirendjének elfogadása. 12/2008. (II.13.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 31-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 208. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat fennmaradó folyószámla hitelkeret átütemezésérıl E L İ T E R J E S Z T É S A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2013. július

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. április 23-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Derecskei

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 02-án megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 02-án megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 02-án megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 60-61. d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Simon Attiláné, a Wunderland Óvoda vezetıje.

JEGYZİKÖNYV. Simon Attiláné, a Wunderland Óvoda vezetıje. Iktatószám: IV. 136-2/2015. JEGYZİKÖNYV Amely készült 2015. február 24-én (kedden) 15 órakor a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének az Ifjúsági Cserkészházban (Szekszárd, Hrabovszki

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 6. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 6. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 6. sz. JEGYZİKÖNYV Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. február 15.én megtartott zárt ülésérıl. Az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 98 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 18-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 42/2014.

Részletesebben

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testület JEGYİKÖNYV 2012. december 14. JEGYZİKÖNYV

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testület JEGYİKÖNYV 2012. december 14. JEGYZİKÖNYV 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 14-én 9 órakor megkezdett ülésén. Az ülés helye: Körjegyzıség, 8244. Dörgicse, Fı u. 16. Jelen vannak: Kis-Pál

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. október 17-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Fejér Megye Közgyőlése 2012. szeptember 22-én a Megyenap keretében Csákberény Orondpusztán megtartott ünnepi, nyílt ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Fejér Megye Közgyőlése 2012. szeptember 22-én a Megyenap keretében Csákberény Orondpusztán megtartott ünnepi, nyílt ülésérıl Szám: 2-10/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Jelen vannak: továbbá: Fejér Megye Közgyőlése 2012. szeptember 22-én a Megyenap keretében Csákberény Orondpusztán megtartott ünnepi, nyílt ülésérıl Adravecz

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. február 12-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Varsány Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. december 13-án (hétfı) 17 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Polgármesteri Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 37/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. november 30. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 18/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 110-112. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 110/2011.(IX.27.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 24/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 150-154. TARTALOMJEGYZÉK OK: 150/2011.(XII.19.)

Részletesebben

ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli, nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli, nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Ó n o d K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t á n a k K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli, nyilvános ülésének

Részletesebben

NAPIRENDI PONTOK: 2. Napelemes rendszer kialakítása pályázati konstrukcióra pályázatírási szerződés megkötése (szóbeli előterjesztés)

NAPIRENDI PONTOK: 2. Napelemes rendszer kialakítása pályázati konstrukcióra pályázatírási szerződés megkötése (szóbeli előterjesztés) Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 18.-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:1-3/2013. (I. 18.) számú határozatok d. rendeletek:

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Július 1.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Július 1.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Július 1.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:69-72/2013. (VII. 1.) számú határozatok d.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 01-jén du. 14 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Határozatok: - 41/2013. (IV. 4.) számú határozat: Simon János és Czibere József kérelme a művelődési ház bérlésére vonatkozóan

Határozatok: - 41/2013. (IV. 4.) számú határozat: Simon János és Czibere József kérelme a művelődési ház bérlésére vonatkozóan Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 4.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. könyve c. határozatok:41/2013. (IV. 4.) számú határozat d. rendeletek:

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. augusztus 01. rendkívüli ülés

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. augusztus 01. rendkívüli ülés Felsılajos Község Önkormányzata II/33/17/2013. Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. augusztus 01. rendkívüli ülés Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 44/2013. (VIII.01.) ÖH. Forgalomirányító

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. OKTÓBER 6-ÁN. megtartott. rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. OKTÓBER 6-ÁN. megtartott. rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. OKTÓBER 6-ÁN megtartott rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 56/2011. (X.06.) számú képviselő-testületi határozat

Részletesebben

2014. évi. 24. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. szeptember 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 24. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. szeptember 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 24. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y ZŐ K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2/1/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 2-8., 11. TARTALOMJEGYZÉK OK: 2/2013.(I.15.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. március 24-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. március 24-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 6/2009. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. március 24-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 25-26. 1 TARTALOMJEGYZÉK 25/2009.(III.24.)

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. január 27-én megtartott nyílt ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. január 27-én megtartott nyílt ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült: Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. január 27-én megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: jelenléti ív szerint. Fekete Gyula: köszönti a megjelenteket, megállapítja

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29. i rendkívüli nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29. i rendkívüli nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510 7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2011. május 19-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendkívüli ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2011. május 19-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendkívüli ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2011. május 19-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Hajdu Imre

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2007. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2007. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2007. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzıkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az önkormányzat tulajdonát

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU MEGHÍVÓ Dorog Város Képviselı-testületének 2010. április 9-én (péntek)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Pásztor Ferenc, Pingiczer Józsefné, Ruzsinszki Györgyné képviselık, Velki Róbert polgármester

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Pásztor Ferenc, Pingiczer Józsefné, Ruzsinszki Györgyné képviselık, Velki Róbert polgármester J e g y z ı k ö n y v Készült: Magyargécben a Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 28-án 14 órakor megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Pásztor Ferenc, Pingiczer Józsefné, Ruzsinszki

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/21/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 16-án megtartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal Egyházasrádóc

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 27. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 27. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 27. sz. JEGYZİKÖNYV 2010. november 30-án megtartott zárt ülésérıl. Az ülés helye: Tanácskozó-terme, 3045. Bér, Petıfi út 32. Készült:

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2011. június 14-i soron kívüli ülésének Jegyzőkönyve 40/2011. (VI. 14.) számú Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozata A folyószámla-hitel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális Bizottságának 2015. június 25-én tartott nyilvános üléséről. Tartalmazza a 34/2015.(VI.25.) 35/2015.(VI.25.) 36/2015.(VI.25.)

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 108-112 /2012. (XII. 11.) számú határozatok.

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 107/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Időpont: 2012. augusztus 22. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak:

Részletesebben

2. J e g y z ő k ö n y v

2. J e g y z ő k ö n y v Farmos Község 1. Önkormányzat 2. J e g y z ő k ö n y v 2. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 20-án 17.00 órai kezdettel tartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Boros

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2013. október 21-én 8 órától megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. 2013. október 21-én 8 órától megtartott rendkívüli üléséről 1 Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2852. Kecskéd, Vasút u. 105. Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. október 21-én 8 órától megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2011/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. május 27-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Berecz Pál képviselı Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296. Hegyesd, Zrínyi u.1. Tel: 87/435-038. Száma: 120-14/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2013.

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-18/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő - Testület 2014. október 2-án megtartott rendkívüli ülésének a.) jegyzőkönyve: 1 b.) tárgysorozata: 1- c.) határozatai: 94-97. d.) rendelete: - 369-31/2014. T Á

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17. Ügyszám: 9-31/2014. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2014. április 17. Szıc 2014 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41. Az ülés idıpontja: 2014.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 12-én (csütörtök), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál, Bocskayné Tóth Katalin,

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. július 14-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. július 14-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2011. július 14-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Szilágyi Gábor Pálmai József Bartók László Csonka József Pál képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e Tárgy: Kistelepülések pályázatainak finanszírozását

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 80-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. október

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági Bizottságának ülésérıl készült jegyzıkönyv 2008. szeptember 10.

Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági Bizottságának ülésérıl készült jegyzıkönyv 2008. szeptember 10. Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági Bizottsága I/6-34/2008. Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági Bizottságának ülésérıl készült jegyzıkönyv 2008. szeptember 10. Az ülésen hozott határozatok

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. május 28.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. május 28. Ügyszám: 9-38/2014. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2014. május 28. Szıc 2014 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41. Az ülés idıpontja: 2014.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013. február 21-én tartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013. február 21-én tartott testületi üléséről Szakáld Község Önkormányzat Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013. február 21-én tartott testületi üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Papp

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 17. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 17. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 17. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V Vanyarc Szirák Bér Községek Önkormányzatainak inek együttes ülésérıl 2012.augusztus

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 10. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 10. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 10. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V Képviselı-testülete nyílt ülésérıl 2013. szeptember 25.-én Megtartott ülésérıl Az ülés helye: Tanácskozó

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D-20-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. szeptember 11 -én 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. augusztus 1.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 1-én 18.00

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-23/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 27-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

1/2015 Készült: 1 példányban. Mérk Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. február 02-án 08 20 órai kezdettel megtartott ülésének

1/2015 Készült: 1 példányban. Mérk Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. február 02-án 08 20 órai kezdettel megtartott ülésének 1 1/2015 Készült: 1 példányban 2015. február 02-án 08 20 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 1-5/2015. (II.02.) határozata Napirend: 1./Mérk Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2011. szeptember 28-án megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2011. szeptember 28-án megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 50-17/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2011. szeptember 28-án megtartott rendkívüli

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. július 5-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. július 5-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. július 5-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 70/2010. (VII. 5.) önkormányzati testületi határozat a Püspökladány Újtelepi Városrész szennyvízcsatorna

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én megtartott soron kívüli ülésén. Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 12/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én

Részletesebben

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. február 08.

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. február 08. Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/4/2013. Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. február 08. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 21/2013. (II. 08.) ÖH. Nyilatkozat A

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kıtelek Községi Önkormányzatok Képviselı-testülete 2012. november 26-án megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Lovász Tibor polgármester, Váradi József alpolgármester, Agócs

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. augusztus 9-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca Maglóca Község Képviselő-testülete 2-8/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. december 1-jén tartott nyilvános üléséről, közmeghallgatásáról. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2012. március 30-án megtartott ülésének 4. sz. j e g y z ő k ö n y v e Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési J e

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. június 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E HATÁROZAT száma 130/2013. (VI.12.) önkormányzati határozat 131/2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről Rendeletek és Határozatok mutatója 11/2013. (IX: 27.) önkormányzati rendelet A lakások és helyiségek bérletéről,

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: I.B.1896-15/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 5. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 5. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 5. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. február 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. szeptember 23-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. szeptember 23-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 4 példányban! /2013 4. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. szeptember 23-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

2014. évi. 10. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 10. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 10. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Felsőegerszeg. Faluház 7370 Felsőegerszeg. Fő utca 7. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-26/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. november 18-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. november 18-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. november 18-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 134/2009. (XI. 18.) önkormányzati testületi határozat folyószámla-hitelkeret meghosszabbításáról. 135/2009.

Részletesebben