J e g y z ı k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ı k ö n y v"

Átírás

1 Gara Község Képviselı-testülete 1/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület január 13-án megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal tanácskozóterme Az ülés kezdetekor jelen vannak: Faa Béla polgármester, Dr. Fridrik Pál, Kertész Ferenc, Miklós József, Nádai Norbert, Szabó Károly képviselık (6 fı) Tanácskozási joggal jelen van: Striegl Jánosné körjegyzı Meghívott vendég: Solt Csilla ÁMK vezetı, Id. Kis István Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke, Kubatov Márton Horvát Kisebbségi Önkormányzat elnöke Jegyzıkönyvvezetı: Slavonits Radován Faa Béla: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a képviselı-testület ülése határozatképes, mivel 7 képviselıbıl 6 fı jelen van. Putterer Antal alpolgármester elıre jelezte távolmaradását. Az ülést megnyitom. A mai ülés tervezett napirendjét a kiküldött meghívó tartalmazza. Kérem, aki azzal egyetért, kézfeltartással jelezze. A képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 1/2011. (I. 13.) Kt. számú határozat Nyílt ülés napirendje: 1.) Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, valamint a fontosabb intézkedésekrıl szóló tájékoztató 2.) Gara Község Önkormányzat Képviselı-testületének../2011. (I. 13.) Kt. rendelet-tervezete a helyi iparőzési adóról szóló 21/2009. (XII.16.) Kt. rendelet módosítása Elıterjesztı: Striegl Jánosné körjegyzı 3.) évi átmeneti gazdálkodásról szóló döntések 4.) A Térségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat Társulási Megállapodásának módosítása 5.) A Bajai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

2 6.) A köztisztviselık teljesítménykövetelményének alapját képezı évi kiemelt célok meghatározása Elıterjesztı: Striegl Jánosné körjegyzı 7.) Beszámoló Gara-Bácsszentgyörgy Községek Körjegyzıségének évben végzett munkájáról Elıterjesztı: Striegl Jánosné körjegyzı 8.) Egyebek Zárt ülés napirendje: 1.) Egyebek 1. Napirendi pont: Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, valamint a fontosabb intézkedésekrıl szóló tájékoztató Faa Béla: Most kaptátok meg kiosztós anyagban az elıterjesztést, egy kis kiegészítést tennék az utolsó mondathoz, tegnap tárgyaltunk Zombor alpolgármesterével, kaptunk egy térképet Szerbiából, amelyen jelezve volt, hogy a szerb elképzelések szerint melyik utakat tervezik fejleszteni. Zombor, Gakovo, Rasztina utat meg szeretnék szélesíteni, illetve erısíteni. Az ı elképzeléseik szerint, ha ezt az utat elkészítik, akkor onnan már csak 1,3 km a távolság a határ, és ami még lényeges ez az idei évi koncepcióban szerepel. Az IPA program egy olyan lehetıség, amellyel csak a határmenti települések élhetnek. A pályázat beadási határideje igen rövid, február közepe, de kétszer már tárgyaltuk Székely Lajos úrral, az ı meglátása az, hogy elıször egy tanulmányt készíttessünk, ez a tanulmány egy jó alap lehet, a következı körnél. Ennek a költsége viszont nem minket terhelne, a Bajai Fıiskola rektorával beszélünk errıl az egészrıl és gyakorlatilag a Fıiskola, illetve Zomborban van egy partner intézmény, így szerb részrıl ık készítenék el ezt a tanulmányt. Ez azért lenne jó, hogy a fıiskolák pályázzák meg, mert nyilvánvaló, hogy az önrészt nekik kell majd fizetni, de viszont jól járnak mind a két oldalon mert gyakorlatilag ebbe a pályázatba ami pénzt bele lehet tenni az ,-Ft és gyakorlatilag két ember éves fizetését ebbıl kitudják fizetni. Amikor jön az IPA pályázatnál a következı kör, ık ezeket a tanulmányokat átadják az önkormányzatoknak, amit mi tudunk hasznosítani, mert megalapozva tudjuk benyújtani a pályázatainkat. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás? Ha nincs akkor kérem, hogy aki a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja, kézfeltartással jelezze. A képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

3 2/2011. (I. 13.) Kt. számú határozat A lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, valamint a fontosabb intézkedésekrıl szóló tájékoztató A képviselı-testület a lejárt határidejő határozatokról és a testületi ülések között tett fontosabb intézkedésekrıl szóló tájékoztatót elfogadja. Intézkedést nem igényel. 2. Napirendi pont: Gara Község Önkormányzat Képviselı-testületének../2011. (I.13.) Kt. rendelet-tervezete a helyi iparőzési adóról szóló 21/2009. (XII.16.) Kt. rendelet módosítása Elıterjesztı: Striegl Jánosné körjegyzı Faa Béla: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Ha nincs kérem, hogy aki a rendelet tervezet elfogadásával egyetért, kézfeltartással jelezze. A képviselı-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletét megalkotta: Gara Község Önkormányzat Képviselı-testületének a 1/2011. (I. 13.) Kt. rendelete a helyi iparőzési adóról szóló 21/2009. (XII.16.) Kt. rendelet módosításáról Gara Község Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi adókról szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Ht.) 1. (1) bekezdésében valamint a 6. -ában foglalt felhatalmazás alapján a helyi iparőzési adóról szóló 21/2009. (XII. 16.) Kt. rendeletét az alábbiak szerint módosítja: A képviselı-testület az R.) 4. (2) bekezdését hatályon kívül helyezi. 1. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Gara, január 13. Faa Béla polgármester Striegl Jánosné körjegyzı A rendelet kihirdetése: január 14. Striegl Jánosné körjegyzı

4 3. Napirendi pont: évi átmeneti gazdálkodásról szóló döntések Faa Béla: Van valakinek kérdése, hozzászólása ezzel kapcsolatban? Ha nincs kérem, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze. A képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 3/2011. (I. 13.) Kt. számú határozat évi átmeneti gazdálkodást érintı döntések 1. A képviselı-testület felhatalmazást ad a polgármesternek Gara Község Önkormányzata bevételeinek folytatólagos beszedésére és a kiadások teljesítésére az új költségvetési rendelet hatályba lépésének napjáig. 2. A képviselı-testület úgy határozott, hogy a évi költségvetés elfogadásáig E Ft/hó összeg kifizetését engedélyezi Gara-Bácsszentgyörgy ÁMK részére. 3. A képviselı-testület úgy határozott, hogy a évi költségvetés elfogadásáig E Ft/hó összeg kifizetését engedélyezi Gara-Bácsszentgyörgy Községek Körjegyzısége részére. 4. A képviselı-testület úgy határozott, hogy a évrıl áthúzódó községháza beruházásra annak érdekében, hogy az befejezésre kerüljön a évben fel nem használt elıirányzat mértékéig kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthetı. 5. A évi költségvetési rendelet megalkotásáig új mőködési, beruházási, felújítási feladat nem indítható, azokra kötelezettség nem vállalható. 6. Az új költségvetési rendeletbe az átmeneti gazdálkodás idıszakában teljesített kiadásokat és beszedett bevételeket be kell illeszteni. Felelıs: polgármester Határidı: évi költségvetési rendelet elfogadása 4. Napirendi pont: A Térségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat Társulási Megállapodásának módosítása Faa Béla: Azért van szükség a módosításra, mert néhány helyen változott a polgármester személye illetve jogszabályi változás is történt. Van valakinek kérdése, hozzászólása ezzel kapcsolatban? Ha nincs kérem, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.

5 A képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 4/2011. (I. 13.) Kt. számú határozat A Térségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat Társulási Megállapodásának módosítása 1.) Gara Község Képviselı-testülete a Térségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat intézményének felállításáról és mőködésérıl szóló Társulási Megállapodás december 3-i hatállyal történı módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja: 2.) A október 3-i önkormányzati képviselık és polgármesterek választását követıen a Társulást képviselik: Bácsborsód község önkormányzata (székhelye: Bácsborsód, Petıfi S. u. 3.) képviseletében Csomor László polgármester, Bácsszentgyörgy község önkormányzata (székhelye: Bácsszentgyörgy, Kossuth L. u. 15.) képviseletében Szőcs Gergely polgármester, Bátmonostor község önkormányzata (székhelye: Bátmonostor, Zrínyi u. 1.) képviseletében Béleczki Mihály polgármester, Csátalja község önkormányzata (székhelye: Csátalja, Kossuth L. u. 2/b.) képviseletében Kovács Antal polgármester, Érsekcsanád község önkormányzata (székhelye: Érsekcsanád, Dózsa Gy. út. 77.) képviseletében Felsı Róbert polgármester, Érsekhalma község önkormányzata (székhelye: Érsekhalma, Fı út 22.) képviseletében Horváth Roland polgármester, Gara község önkormányzata (székhelye: Gara, Kossuth L. u. 62.) képviseletében Faa Béla polgármester, Katymár község önkormányzata (székhelye: Katymár, Szent István király u. 27.) képviseletében Pál Endre polgármester, Nagybaracska község önkormányzata (székhelye: Nagybaracska, Szabadság tér 10.) képviseletében Király Sándor polgármester, Nemesnádudvar község önkormányzata (székhelye: Nemesnádudvar, Dózsa Gy. tér 1.) képviseletében Dr. Knáb Erzsébet polgármester, Sükösd község önkormányzata (székhelye: Sükösd, Dózsa Gy. u. 201.) képviseletében Tamás Márta polgármester, Vaskút község önkormányzata (székhelye: Vaskút, Kossuth u. 90.) képviseletében Alszegi Zoltán polgármester 3. A Társulási Megállapodás7/A.pontja az alábbiakban módosul: 217/1998.(XII.30.) Korm.rendelet 292/2009. (XII. 19.) Korm. 4.) A határozatról a polgármester értesítendı. Felelıs: polgármester Határidı: azonnal

6 5. Napirendi pont: A Bajai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Faa Béla: Az elızı napirendi ponthoz hasonlóan, a polgármesterek személye miatt kell a módosítás. Van valakinek kérdése, hozzászólása ezzel kapcsolatban? Ha nincs kérem, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze. A képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 5/2011. (I. 13.) Kt. számú határozat A Bajai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 1.) Gara Község Képviselı-testülete a Bajai Többcélú Kistérségi Társulás határozathoz csatolt és a december 09-i módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodását jóváhagyja. 2.) A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezető társulási megállapodás aláírására. Határidı: január Felelıs: polgármester 6. Napirendi pont: A köztisztviselık teljesítménykövetelményének alapját képezı évi kiemelt célok meghatározása Elıterjesztı: Striegl Jánosné körjegyzı Striegl Jánosné: Mint minden évben a köztisztviselık teljesítménykövetelményének alapját képezı évi kiemelt célokat meg kell határozni. Faa Béla: Van valakinek kérdése, hozzászólása ezzel kapcsolatban? Ha nincs kérem, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze. A képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

7 6/2011. (I. 13.) Kt. számú határozat A köztisztviselık teljesítménykövetelményének alapját képezı évi kiemelt célok meghatározása Gara Községi Önkormányzat Képviselı-testülete - a köztisztviselık jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Gara- Bácsszentgyörgy Községek Körjegyzısége köztisztviselıi részére a évi teljesítménykövetelmények alapját képezı célokat az alábbiak szerint állapítja meg: I. ÁTFOGÓ CÉLOK II. TEVÉKENYSÉGI CÉLOK III. FUNKCIONÁLIS CÉLOK IV. ESETI CÉLOK KIEMELT CÉLOK I. Átfogó célok: Az önkormányzat átfogó célja, hogy mőködését az alábbiak jellemezzék: 1. Rendelkezésre álljanak a település, a térség helyzetére vonatkozó információk, elırejelzések, elemzések. 2. Törekedni kell arra, hogy a település irányítása (igazgatása) és a prioritások meghatározása közösen kialakított, többségi akaratot tükrözı értékrend alapján, de a jogkörök tiszteletben tartásával történjen. 3. Alapcélok határozzák meg a település általános stratégiájának, egyes mőködési területeinek irányait. 4. A Körjegyzıség irányítása és vezetése legyen következetes a település tudatos jövıképének kialakításában. 5. A köztisztviselık stabil és világos jövıképpel rendelkezzenek. 6. Az önkormányzati döntések nyomon követése, hatásainak elemzése, szakmai szempontból szükséges változtatás igényének megfogalmazása. Az átfogó célokból adódó követelmények: a) A Képviselı-testület és bizottságai eredményes mőködését segítı elıkészítı munka hivatali kiszélesítése, elırelépés az irányadó határidık betartása és betartatása terén. b) A települési önkormányzat gazdasági, területfejlesztési, igazgatási döntéseinél figyelembe kell venni e témában, kinyilatkoztatott térségi, regionális irányzatot, a helyi gazdasági programot, ezekre történı figyelemfelhívással készüljenek el a döntéshozó számára az elıterjesztések. c) Folyamatosan figyelemmel kell kísérni a helyi közszolgáltatások színvonalas mőködtetését, törekedni kell a szolgáltatásokat igénybe vevı polgárok megelégedettségének erısítésére.

8 d) Az önkormányzat távlati elképzeléseit, gazdasági programját figyelembe vevı pályázatfigyelés alapján javaslattétel a megvalósításra. 1. Közszolgáltatások, településmőködtetés: II. Tevékenységi célok: Cél: A helyi közszolgáltatást végzı intézmények szolgáltatási színvonalának emelése, és az azokat igénybe vevı polgárok elégedettségének a javítása. A fenti tevékenységi célból adódó követelmények: a) A közszolgáltatás színvonalas biztosításának hivatali eszközökkel történı segítése. b) Társulás útján ellátott önkormányzati feladatok szakmai koordinációja (igények és megvalósulásuk). c) Közüzemi szolgáltatások (hulladékkezelés, ivóvíz, villany, közvilágítás, gáz, kábeltévé) folyamatos biztosításával kapcsolatos tapasztalatok, észrevételek és hibabejelentések továbbítása a szolgáltatók felé. d) A helyi szociális viszonyok és tendenciák figyelése, idült szociális problémák feltárása, jelzése, és intézkedés a megoldásuk iránt. 2. Az önkormányzat gazdálkodása: Cél: Az önkormányzat intézményeinek - pénzügyi szempontból történı - zavartalan mőködését biztosítani. a) Az éves költségvetés tervezése, a költségvetési módosítások elıkészítése, költségvetési beszámolók elkészítése. b) A Körjegyzıség törvényes, hatékony és gazdaságos mőködtetését szolgáló intézkedések végrehajtása. c) Naprakész adatszolgáltatás az éves költségvetés teljesülésérıl. Pénzügyi követelések és kötelezettségek nyilvántartása és határidıben történı teljesítése. d) A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok célszerő és gazdaságos megoldása, a vagyonhasznosítási feladatok koncepciózus ellátása az önkormányzati vagyon okszerő védelmére figyelemmel. e) Az önkormányzat éves költségvetésében rögzített beruházások, felújítások és az ezzel összefüggı esetleges közbeszerzési eljárások hatékony és költségtakarékos elıkészítése. 3. A helyi gazdaság fejlesztése: Cél: A település gazdasági életének fejlıdése, a vállalkozások élénkítése, a foglalkoztatás helyzetének javítása, a foglalkoztatás fejlesztése. A fenti tevékenységi célból adódó követelmény:

9 A Képviselı-testület által meghatározott célokkal összefüggı, illetve a Polgármester, a Képviselık által meghatározott pályázatok megfelelı minıségben és határidıre történı elıkészítése, benyújtása. 4. A közigazgatási ügyintézés területén: Cél: A Körjegyzıség ügyintézésben erısödjön a szolgáltató jelleg, érvényesüljenek a polgárbarát igazgatás eszközei és módszerei. A köztisztviselık igyekezzenek munkaterületükön minél több ismeretanyag megszerzésére, képzettségi szintjük fejlesztésére. A fenti tevékenységi célból adódó követelmények: a) Humán erıforrás fejlesztése, a szakmai ismeretek és felkészültség szinten tartása és gyarapítása. b) A hatósági feladatellátásban a jogszerőség, az objektív helyzetelemzés és megítélés érvényesüljön. c) Folyamatos, jó munkakapcsolat kialakítása a tagintézményekkel és az egyéb szervekkel, szervezetekkel. d) Az ügyintézés színvonalának javítása: az ügyintézési határidık betartásának fokozott ellenırzésével, az ügymenet egyszerősítésével, az ügyfélkapcsolatokban elvárható szakszerő és udvarias ügyintézési munkastílus ellenırzésével és számonkérésével, az ügyfelek ügyintézési terheit csökkentı intézkedések megtételével, a kultúrált ügyfélvárakozás feltételeinek megteremtésével, a közszolgálatának megértésével és megértetésével, a köztisztviselıi hivatástudat erısítésével. III. Funkcionális célok: Cél: Az önkormányzati vagyontárgyak eredményes kezelése és hasznosítása. Az önkormányzat mőködéséhez szükséges pénzeszközök megfelelı biztosítása és hatékony felhasználása. Képzett, feladatát eredményesen ellátó személyi állomány biztosítása. Az önkormányzati szervek hatékony mőködtetése. A fenti funkcionális célból adódó követelmények: a) Az ingatlan vagyonkatasztert naprakészen kell vezetni. b) Az államháztartási és számviteli jogszabályokban elıírt határidıkre el kell készíteni a jelentéseket, testületi döntéshez az elıterjesztéseket. c) Az önkormányzat biztonságos gazdálkodását a döntés elıkészítésben és végrehajtásban tájékoztató anyagok készítésével elı kell segíteni. d) A gördülékeny munka érdekében a Körjegyzıségnél az éves szabadságolási tervét kell készíteni.

10 e) A Körjegyzıség és egyéb intézmények mőködése a feladatokra irányuló és hatékony legyen. IV. Eseti célok: Cél: A év során központilag és helyileg meghatározott, illetve a váratlanul adódó feladatok megoldása. Az eseti célból adódó követelmények: a) A Közigazgatási Hivatal, az Állami Számvevıszék és az egyéb szervek által végzett ellenırzések kapcsán megállapított hiányosságok megszüntetése, a belsı ellenırzés által feltárt hibás jogalkalmazási gyakorlat kiküszöbölése, az ellenırzési tapasztalatok hasznosítása. b) Közremőködés a helyi rendeletek módosításában a jogszabályváltozások alapján. c) Közremőködés a évi népszámlálás lebonyolításában. d) A polgármester, illetve a körjegyzı által meghatározott eseti- és dömping feladatok szakszerő, jogszerő, gyors, pontos végrehajtása. Felelısök: Striegl Jánosné körjegyzı, Faa Béla polgármester Határidı: február 15. az egyéni teljesítménykövetelmények meghatározása, január 31. az egyéni teljesítménykövetelmények értékelése 7. Napirendi pont: Beszámoló Gara-Bácsszentgyörgy Községek Körjegyzıségének évben végzett munkájáról Elıterjesztı: Striegl Jánosné körjegyzı Striegl Jánosné: Az elıterjesztés jogi háttere az önkormányzati törvény. A körjegyzı az elızı évben végzett hivatali munkáról köteles beszámolni a képviselı-testületek elıtt. Az elıterjesztést annyival egészítem ki, hogy a helyhatósági választással kapcsolatosan ellenırzést végzett a megyei közgyőlés hivatala a normatíva felhasználásról, majd megállapításra került, hogy a KIM elıírásainak megfelelıen végeztem el a hatáskörömbe tartozó feladatokat. Faa Béla: Van valakinek kérdése, hozzászólása ezzel kapcsolatban? Szabó Károly: Ha nem értékelsz, akkor az ügyintézı nem tehetı felelıssé? Striegl Jánosné: Ez a két dolog nem köthetı össze, a hivatalvezetınek és a köztisztviselınek kötelessége a törvényeket betartani, ezt a napirendi pontot is a jogszabálynak megfelelıen terjesztem a testület elé, amely a jegyzı hatáskörébe tartozik. Amennyiben kiváló a köztisztviselı egész évi munkája úgy eltéríthetem az illetményét, amennyiben nem megfelelı

11 úgy csökkenthetem a havi bérét. Természetesen ahhoz, hogy illetményt tudjak eltéríteni pozitívan, úgy a testület által jóváhagyott keretösszeget kell a költségvetési rendeletben elfogadni. Sajnos ez nem mőködik, mert erre a testület nem különít el fedezetet, mivel forráshiányosak vagyunk. Ennek ellenére én is és a köztisztviselık is törekszünk arra, hogy mindenki a jogszabályoknak eleget téve, megfelelıen végezze a munkáját. Most, hogy újra törvényességi felügyeletet gyakorol a kormányhivatal különösen nagy figyelemmel, kell mindenkinek a feladatait elvégezni. 8. Napirendi pont: Egyebek Faa Béla: Ma reggel bejártuk a Mővelıdési Házat, illetve a Márványost, megvizsgáltuk annak a lehetıségét, milyen megtakarításokat tudnánk ott eszközölni. Egy újabb energetikai pályázatot kellene beadni hıszigetelésre és főtéskorszerősítésre. A Márványos épülete nagyon rossz állapotú, de kár lenne veszni hagyni, célszerő lenne pályázati pénzbıl hasznosítani. Szabó Károly: A vízdíj ,-Ft, áramdíj: ,-Ft, gázdíj: ,-Ft, szennyvízszállítás: ,-Ft. Ezzel mindenféleképpen kezdeni kell valamit, az iskola és a körjegyzıség minden napi használata nem tesz ki ekkora fogyasztást. Itt mindenképpen megoldást kell találni. Dr. Fridrik Pál: Hogy lehetne korszerősíteni? Faa Béla: Ha lecserélnénk a kazánokat az iszonyatos korszerősítés lenne. Nádai Norbert: Arra kell költenünk amire szükségünk van. A fölösleges és szükségtelen ingatlanokat meg kell próbálnunk eladni. Faa Béla: A mozgókönyvtárral kapcsolatosan kaptam egy felhívást, hogy Dunafalvának, Dávodnak, Bácsszentgyörgynek és Garának nincs nyilvános könyvtára. Én úgy látom, hogy nekünk nem érdemes ezzel foglalkozni. Striegl Jánosné: Bácsszentgyörgy részt kíván venni a mozgókönyvtári feladatellátásban, ezt a többcélú kistérségi társuláson keresztül látatja majd el, ilyen célú feladatellátásra egy település kb ,-Ft-ot kaphat a társuláson keresztül. Faa Béla: Kerestem az átvilágításra egy közoktatási szakértıt, aki átvilágítja az ÁMK-t, elsı körbe nagy összeget adott, most alkudoztunk egy kicsit, és kaptunk egy jobb ajánlatot, elsı körben bruttó ,-Ft lett volna, második körben bruttó ,-Ft. Van valakinek kérdése, hozzászólása ezzel kapcsolatban? Ha nincs kérem, hogy aki a határozattal egyetért kézfeltartással jelezze. A képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

12 7/2011. (I. 13.) Kt. számú határozat ÁMK átvilágítás 1. A Képviselı-testület a polgármester által beterjesztett írásos elıterjesztést az ÁMK átvilágításáról (árajánlat) elfogadja. 2. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert az átvilágításról szóló megbízási szerzıdés aláírására. 3. A képviselı-testület az ÁMK átvilágításának költségét (fedezetét) az ÁMK személyi kiadásának megtakarítási összegét jelöli meg. Határidı: azonnal Felelıs: Faa Béla polgármester Nádai Norbert: Fontosnak tartom, hogy a falu déli oldalánál a vízelvezetıket ki kellene tisztítani. Lényeg, hogy a testület erre a munkára felhatalmazást adjon. Dr. Fridrik Pál: Ez csak kikotrás, vagy bágerolás? Nádai Norbert: Csak kotrás, 7.000,-Ft + Áfa/üzemóra. Miklós József: Erre kell valamilyen engedély? Striegl Jánosné: Gondolom, hogy a polgármester úr megkéri a mőszaki vezetıt, hogy intézkedjen ez ügyben és az engedélyeket szerezze be. Faa Béla: Majd én ez ügyben felhívom az illetékest. Kellene nekünk egy normális önjáró főnyíró. Nádai Norbert: Van-e fölösleges autónk? Faa Béla: Szerintem a Ford, annak lejárt a lízingje. A Toyota nem jó, a Fordot kiváltja a Renault. Normális önjáró főnyíró még égetıbb. Nádai Norbert: Kérek egy árajánlatot a KITE-tıl a következı testületi ülésre. Faa Béla: Mivel az egyebek napirendi pontnál egyéb tárgy, hozzászólás nem hangzott el, a mai nyilvános ülést bezárom, zárt ülésen folytatjuk a munkát. Kmf. Faa Béla Polgármester Striegl Jánosné körjegyzı

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 5/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. március 17-én megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8/2013. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június 13. napján megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 4/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. február 15-én megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselő-testülete 9/2012. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

1.) HÉSZ (Helyi Építési Szabályzat) módosításához szükséges tervezési szerződés jóváhagyása Előterjesztő: Faa Béla polgármester

1.) HÉSZ (Helyi Építési Szabályzat) módosításához szükséges tervezési szerződés jóváhagyása Előterjesztő: Faa Béla polgármester Gara Község Képviselő-testülete 5/2012. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara község képviselő-testület 2012. április 12-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Körjegyzőségi Hivatal

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselı-testülete 3/2009. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselı-testület 2009. március 17-én tartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl.

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Kovács László alpolgármester Bakány János képviselı Csuta Andor képviselı

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert alpolgármester, Barkász Sándor, Mészáros

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 7/2010. (rendkívüli nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2010. május 27-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-33/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 10/2009. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2009. szeptember 10-én megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 15 fı képviselı jelen van.

Jegyzıkönyv. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 15 fı képviselı jelen van. Jegyzıkönyv Készült: A Képviselı-testület 2007. március 29-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Alattyányi István, Czibolya Zoltán, Dabasi János, Dr. Fekete Károly, Dr.Gerencsér Balázs, Dr.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 10-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak:

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. február 9-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 13-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését?

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését? Jegyzıkönyv Készült 2009. március 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester ifj. Paulusz József Cseh János Veres-Herédi Eszter

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2003. november 26-án 16 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: - Csikós János polgármester - Tóth

Részletesebben

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Csörög Község Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Sorszám:./2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZİKÖNYV Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Napirendi pontok: 1.) A polgármester

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Ifj. Paulusz József Cseh János Marton

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Készült: 2012. december 17-én 9 00 órai kezdettel megtartott képviselı-testületi ülésrıl Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. szeptember 11-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl.

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzat

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 2/2010. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. január 26-án (kedden) 15.00 órai kezdettel a

Részletesebben

N A P I R E N D E T :

N A P I R E N D E T : J e g y z ı k ö n y v Készült: Pereszteg Község Önkormányzati képviselı-testületének 2011. május 12-én tartott testületi ülésén. Jelen vannak: Sellei Tamás polgármester, Pinezits Tamás alpolgármester,

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 8013-2/2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. VOLLMUTH PÉTER polgármester: Üdvözlöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 4 képviselő jelen van.

JEGYZŐKÖNYV. VOLLMUTH PÉTER polgármester: Üdvözlöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 4 képviselő jelen van. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 15/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17. napján 09.00 órakor megtartott

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. február 13-án megtartott ülésérıl Jelen vannak: Vona Tamás alpolgármester, dr. Gulyás Mihály alpolgármester, Okváth Dezsıné,

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 31-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 31-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/218-23/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. augusztus 31-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Dr. Pintér György polgármester,

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. február 27-én megtartott ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. február 27-én megtartott ülésérıl Jegyzıkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. február 27-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Fehér Norbert

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor,

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor, J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2007. június 28.-án 17 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester Tasi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19. J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.) HATÁROZATOK SZÁMA: 1,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2007. szeptember 19-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2007. szeptember 19-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 13/2007. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2007. szeptember 19-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 77-86. Rendelet száma: 15-17. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete Javaslat Bıcs Község Önkormányzatának a Zempléni Szakképzés-szervezési Társuláshoz történı csatlakozás elfogadására,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester. Deák Attila Kurucz Attila. Pékné Dr. Csefkó Judit

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester. Deák Attila Kurucz Attila. Pékné Dr. Csefkó Judit Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39-5/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: A Képviselı-testület 2013. február 15-én megtartott rendes nyílt ülésérıl. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 44-46/2011. (VI. 21.) d, rendeletei: Iktatószáma:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. március 7-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2013. február 12.

Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2013. február 12. y0lajosmizse Város Önkormányzata Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága I/440/5/2013. Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2013. február 12. Az ülésen hozott határozatok

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 2/2014. (nyilvános ülés) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2014. február 11. napján megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-1/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. január 31-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-1/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Szilágyi Gábor Pálmai József Dr.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy út 21. Ügyiratszám: 638-3/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Uzsa Települési Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 6/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 31-én tartott ülésérıl készült jegyzıkönyv. Napirend: I. A 2009. évi költségvetés

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. március 10. (1. ülés)

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. március 10. (1. ülés) Ügyszám: 26-6/2009. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete nyilvános ülésérıl 2009. március 10. Nyirád 2009 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzatának

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a Csepreg Város Önkormányzat 25/2010. JEGYZİKÖNYV Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 10-én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. A Lövıi KÖH 2013.évi zárszámadásának elfogadása

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. A Lövıi KÖH 2013.évi zárszámadásának elfogadása Községi Önkormányzat Nemeskér 3/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 5/2014.(V.13.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 6/2014.(V.13.) A Lövıi KÖH 2013.évi zárszámadásának

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-24/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. szeptember 25-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2012. február 6-án, 17 óra 25 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. február 12-én tartott ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. február 12-én tartott ülésérıl. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. február 12-én tartott ülésérıl. Jelen vannak: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics Lajos, Jakus Tünde, Horváth Béla, Kiss Anikó, Kovács Gábor,

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ 39- /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 27-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, dr.. Gulyás Mihály alpolgármester, Vona Tamás

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának 2012. február 13-án 13,35 órakor megtartott nyilvános ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának 2012. február 13-án 13,35 órakor megtartott nyilvános ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2012. február 13-án 13,35 órakor megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Kis-házasságkötı terem Veszprém, Óváros tér 9/B. Az ülésen megjelentek: dr. Strenner

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. június 2-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye. Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 27-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 27-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 15/1/2007. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 27-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 53-56. TARTALOMJEGYZÉK 53/2007.(XI.27.)

Részletesebben

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. január 10.

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. január 10. Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/1/2013. Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. január 10. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 1/2013. (I. 10.) ÖH. Együttmőködési megállapodás

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2006. december 18-án megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2006. december 18-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 7/2006. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2006. december 18-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 29-34. T A R T A L O M J E G

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Határozat száma. 106/2010. (VI.29) Bükkszék Község Önkormányzata II. félévi munkaterve

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Határozat száma. 106/2010. (VI.29) Bükkszék Község Önkormányzata II. félévi munkaterve J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. június 29-én, 15,00 órakor tartott nyílt ülésén. Határozat száma Tárgya 106/2010. (VI.29) Bükkszék Község Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. 2014. április 18. (péntek) 10 óra

JEGYZİKÖNYV. Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. 2014. április 18. (péntek) 10 óra IV. 71-1/2014. JEGYZİKÖNYV Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. A társulási tanács ülésének helye: A társulási tanács ülésének idıpontja: 7100 Szekszárd, Béla

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/251-1/2014. JEGYZİKÖNYV 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár színházterme 8130 Enying, Bocskai u. 1., Nyikos István

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. november 9-én megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 27-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén jelenlévıkrıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 25-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 25-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl. Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331 4/2010 JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Dr. Szántó Mária jegyzı. Mucsi György alpolgármester,

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Dr. Szántó Mária jegyzı. Mucsi György alpolgármester, J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. május 26-án megtartott soros ülésén Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében a Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi

Részletesebben

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol:--

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol:-- J e g y z ı k ö n y v amely készült, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2014. augusztus 25-én 16 óra 10 perctıl kezdıdıen, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-14/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. augusztus 7-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 25-én, 15,00 órakor tartott nyílt ülésén. Rendelet száma 8/2010. (V.26.) Határozat száma 91/2010. (V.25.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. B o r d á n y. 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött bankszámlaszerzıdés módosítása Elıadó: Tanács Gábor polgármester

J E G Y Z İ K Ö N Y V. B o r d á n y. 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött bankszámlaszerzıdés módosítása Elıadó: Tanács Gábor polgármester V./2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V B o r d á n y Önkormányzati Képviselıtestületének 2012. április 23.-án megtartott soros nyílt ülésérıl. I. N A P I R E N D 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31. Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya: 26/2009.(VIII.31.) ÖH Felsılajos község közrend-és közbiztonsági

Részletesebben

N a p i r e n d: l./ Tájékoztató a Közösségi ház felújítási költségeinek elszámolása lezárásáról

N a p i r e n d: l./ Tájékoztató a Közösségi ház felújítási költségeinek elszámolása lezárásáról J e g y z ı k ö n y v Készült Keszü Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2013. szeptember 9.-i ülésérıl. Jelen vannak: Buday-Sántha Attila polgármester, Lezsák Rudolf alpolgármester, Antal Tamás, András

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 5/2014. (nyilvános ülés) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2014. március 20. napján megtartott nyilvános

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. március 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. március 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. szeptember 26-án megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. október 30-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. október 30-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI.1511/2008 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. október 30-i ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek 6/2008 Döntés a Tatabánya,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének 2008. június 2-i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Dosztály László Baski Mária Márkus László

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. április 13-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. április 13-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 5/2010. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. április 13-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 11-15. TARTALOMJEGYZÉK 11/2010.(IV.13.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Mely készült: Bakonykuti Önkormányzat Képviselı Testületének 2008. szeptember 15-én 9.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: Községháza 8046 Bakonykúti,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-19/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. november 13-án 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

ÓPÁLYI ÉS NYÍRPARASZNYA KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2011. FEBRUÁR 7-ÉN HÉTFŐN 16:00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT KÖZÖS ÜLÉSÉNEK

ÓPÁLYI ÉS NYÍRPARASZNYA KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2011. FEBRUÁR 7-ÉN HÉTFŐN 16:00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT KÖZÖS ÜLÉSÉNEK ÓPÁLYI ÉS NYÍRPARASZNYA KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2011. FEBRUÁR 7-ÉN HÉTFŐN 16:00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT KÖZÖS ÜLÉSÉNEK A../ tárgysorozata B./ jegyzőkönyve C./ határozatai: Ópályi 9/2011.(II.07.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-19/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. július 3-án (csütörtökön) 8 óra 30 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-229/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. december 16-ai ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-229/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

Együttes Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. május 21.

Együttes Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. május 21. Felsılajos Község Önkormányzata LMKOH/685/7/2015. Lajosmizse Város Önkormányzata Együttes Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. május 21. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 14/2015. (V.

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A Körjegyzıség 8452 Halimba, Petıfi S. u. 16. Tel./fax: 88/237-003. 503-420. Szám: 1-27 / 2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. december 10-én tartott

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2008. július 16-án (szerda) 15.00 órakor megtartott Képviselı-testületi ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. 2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl.

1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. 2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl. Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete 8944 Sárhida, Béke u. 26. Sárhida, 2012. május 21-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZİKÖNYV Készült: Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. február 21-én megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. február 21-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 1/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. február 21-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 1-2.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: a Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. március 5-én 18 órakor kezdıdı rendkívüli testületi ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-68 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július

Részletesebben

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa LMKOH/1854/1/2015. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató

Részletesebben

17/2015. (X. 22.) TH.

17/2015. (X. 22.) TH. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa LMKOH/1854/7/2015. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG Rendeletek: 1/2011. (I.14.) J e g y z ı k ö n y v Határozatok: 8/2011. (I.13.) 9/2011. (I.13.) 10/2011. (I.13.) 11/2011. (I.13.) 12/2011. (I.13.) 13/2011. (I.13.) 14/2011.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2014. március 4.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2014. március 4. Ügyszám: 9-23/2014. JEGYZİKÖNYV nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2014. március 4. Szıc 2014 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41.

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2010. január 28-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2010. január 28-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tőzoltó Egyesület elhelyezése Elıkészítette: dr. Farkas László jogi munkatárs Nagy József Gazdálkodási Osztály Véleményezı bizottság: Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi, Lakásügyi

Részletesebben

Dr. Haag Éva alpolgármester, Dr. Tóth Csaba Attila, Zaják Rita képviselı

Dr. Haag Éva alpolgármester, Dr. Tóth Csaba Attila, Zaják Rita képviselı Szám: IV.110/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Közgyőlésének 2014. január 30-án (csütörtökön) 9 óra 26 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Horváth

Részletesebben

2013. évi. 15. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. szeptember 2-án megtartott rendkívüli ülésérıl készült

2013. évi. 15. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. szeptember 2-án megtartott rendkívüli ülésérıl készült 2013. évi 15. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. szeptember 2-án megtartott rendkívüli ülésérıl készült J E G Y Zİ K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet

Részletesebben

1. Beszámoló a Szemesért Kht 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Liber Árpád a Szemesért Kht igazgatója

1. Beszámoló a Szemesért Kht 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Liber Árpád a Szemesért Kht igazgatója JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 16-án 14.00. órakor a Latinovits Zoltán Mővelıdési Ház földszinti tanácskozó termében megtartott sosros nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.144/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2010. február 4-én (csütörtökön) 9 óra 20 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. május 31-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester Gulyás

Részletesebben