JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a"

Átírás

1 Csepreg Város Önkormányzat 25/2010. JEGYZİKÖNYV Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testületének november 10-én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme Jelen vannak: Király Árpád polgármester, Tóth Csaba, Háromi Jenı, Vlasich Krisztián, Ziembicki Erzsébet,Kovács András képviselık /6 fı/ Tanácskozási joggal az ülésen végig: Dr. Erdısi László jegyzı, Módosné dr. Farkas Rita aljegyzı és Grüll Lászlóné pénzügyi osztályvezetı. Meghívott vendég: Pócza Antal, Neuliszt András Józsefné Jegyzıkönyvvezetı: Tóthné Horváth Zsuzsanna Király Árpád polgármester az ülést megnyitotta, köszöntötte az ülésen megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet 6 fıvel. Ismerteti a napirendi pontokat és két módosító indítványa van a napirenddel kapcsolatosan, kéri hogy a 7. napirendi pont azon részét ahol a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság kültagjait kell megválasztani tegye a testület napirend elé, továbbá van egy sürgısségi indítvány melyet tőzzön napirendre a képviselı-testület. Továbbá javaslatot tesz Tóth Csaba alpolgármester személyében a jegyzıkönyv hitelesítıjére. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a jegyzıkönyv hitelesítıjét. A képviselı- testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett a következı határozatot hozta: 173/2010. (XI. 10.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete a jegyzıkönyv hitelesítıjének Tóth Csaba alpolgármestert elfogadta. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel a módosított napirendi pont elfogadását. A képviselı-testület 6 igen szavazattal teljes egyetértéssel a következı határozatot hozta: 174/2010. (XI. 10.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete a módosított napirendi pontok tárgyalását elfogadta. 1

2 N A P I R E N D Napirendi pontok elıtt: - Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság kültagjainak megválasztása eskütétele. 1. Polgármesteri beszámoló az eltelt idıszak eseményeirıl és a lejárt határidejő határozatok teljesítésérıl Elıadó: Király Árpád polgármester Dr. Erdısi László jegyzı 2. A évi belsı ellenırzési terv elfogadása Elıadó: Király Árpád polgármester Dr. Erdısi László jegyzı 3. Mőszaki ellenır kiválasztása a Fıtér rekonstrukciós pályázathoz Elıadó: Király Árpád polgármester Dr. Erdısi László jegyzı 4. KEOP Ivóvíz pályázattal kapcsolatos döntések, szerzıdések megtárgyalása Elıadó: Király Árpád polgármester Dr. Erdısi László jegyzı 5. Petıfi Sándor Mővelıdési Sportház és Könyvtár igazgatói pályázatának kiírása Elıadó: Király Árpád polgármester Dr. Erdısi László jegyzı 6. Vasivíz Zrt. felügyelıbizottsági tagság megtárgyalása Elıadó: Király Árpád polgármester Dr. Erdısi László jegyzı 7. Szervezési és Mőködési Szabályzatról szóló rendelet módosítása, a Bizottsági szerkezet kialakítása Elıadó: Király Árpád polgármester Dr. Erdısi László jegyzı 8. Vas Megyei Jegyzık Egyesületének kérelme Elıadó: Király Árpád polgármester Vlasich Krisztián, a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság elnöke 9. Szociális rendelet módosítása Elıadó: Dr. Erdısi László jegyzı 10. Csepreg.hu honlap oldalának megújítása Elıadó: Király Árpád polgármester Dr. Erdısi László jegyzı 11. Sürgısségi indítvány Hitelszerzıdés módosítása, Folyószámlahitel keret megemelése 12. Egyebek - 171/2010. okt. 13-ai határozat módosítása 2

3 - Aktuális pénzügyi tájékoztató - Az iparterülettel kapcsolatos tájékoztatás - Tájékoztató az általános iskola kivitelezésével kapcsolatos teendıkrıl - A Gyermeknap megrendezésével kapcsolatos pályázati szándékról szóló döntés meghozatala - Téglagyári tóval kapcsolatos tájékoztatás, megbeszélés Háromi Jenı képviselı interpellációt intéz Király Árpád polgármesterhez, mely a jegyzıkönyv 1. számú mellékletét képezi. Király Árpád polgármester az interpellációt tudomásul vette, elfogadta, és válaszát írásban fogja megtenni. Kovács András képviselı interpellációt nyújt be Király Árpád polgármesterhez, mely a jegyzıkönyv 2. számú mellékletét képezi. Király Árpád polgármester az interpellációt tudomásul vette, elfogadta, és válaszát írásban fogja megtenni Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság kültagjainak megválasztása, eskütétele Király Árpád polgármester köszönti Pócza Antalt és Neuliszt András Józsefnét akik az önkormányzati munkában kívánnak részt venni a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság kültagjaként. Kérdezi az érintetteket, hogy ragaszkodnak e a zárt üléshez, vagy nyílt ülésen tárgyalhatják tovább a napirendi pontot. Neuliszt András Józsefné és Pócza Antal hozzájárul, hogy a választási eljárás nyílt ülésen történjen. Király Árpád polgármester megkérdezi az érintetteket, hogy elfogadják e a felkérést a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság kültagjává. Pócza Antal elfogadja és Neuliszt András Józsefné is úgy nyilatkozott, hogy elfogadja. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság kültagjának megválasztását Neuliszt András Józsefné személyében. A képviselı testület 5 igen szavazattal és 1 nem szavazattal a következı határozatot hozta: 175/2010. (XI. 10.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 8/2007. (III. 22. ) rendeletének 23. (5.) bekezdése alapján a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság kültagjává a következı személyt választotta meg: Neuliszt András Józsefné kültag Határidı: azonnali folyamatos végrehajtásra Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság kültagjának megválasztását Pócza Antal személyében. 3

4 A képviselı testület 6 igen szavazattal teljes egyetértéssel következı határozatot hozta: 176/2010. (XI. 10.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 8/2007. (III. 22. ) rendeletének 23. (5.) bekezdése alapján a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság kültagjává a következı személyt választotta meg: Pócza Antal kültag Határidı: azonnali folyamatos végrehajtásra Neuliszt András Józsefné és Pócza Antal Király Árpád polgármester elıolvasása után az esküt letették, majd az esküokmányt aláírták. Pócza Antal Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság kültagja köszöni a megszavazott bizalmat, és ezúton lemond a bizottsági tagsággal járó tiszteletdíjáról. Az esküokmány szövege a jegyzıkönyv 3. számú mellékletét képezi, az írásbeli lemondó nyilatkozat a jegyzıkönyv 4. számú mellékletét képezi. I. Napirendi pont: Polgármesteri beszámoló az eltelt idıszak eseményeirıl és a lejárt határidejő határozatok teljesítésérıl Király Árpád polgármester beszámol az eltelt idıszak eseményeirıl, melyek a következık: - október 15-én a kıszegi rendırkapitánnyal, és a büki rendırırs parancsnokkal tárgyalást folytatott a település közbiztonsági helyzetérıl - Programegyeztetés Básti Béla Kıszeg Város Polgármesterével a Foglalkoztatási Paktummal kapcsolatban - október 21-én helyszíni bejárás, szemle történt a Dr. Csepregi Horváth János KIKI általános iskolában a balesetveszélyes helyzet megszőntetése, esetleges megoldások kivitelezése tárgyában, melyrıl értesítést kapott a kivitelezı, a mőszaki ellenır és a tervezı, a bejárásra csak a mőszaki ellenır Eredits Norbert jött el. - Ugyanezen napon Bükön kistérségi alakuló ülésen vett részt, ahol ıt választották meg FRTKT elnökévé - TÁMOP pályázattal kapcsolatos egyeztetı megbeszélés Bük, Bı, Csepreg település részvételével a drog prevencióval kapcsolatosan, ahol a három település iskolái vettek részt. - október 22- én a Csepregi Sport Egyesület vezetıivel történı feladat megbeszélés - november 2-án tárgyalást folytatott Johann Gangl úrral SWH képviselıjével az újrahasznosítható energiával kapcsolatban - november 4-én a BFH Európa képviselıjével Bozzai Balázzsal folytatott egyeztetı tárgyalást az ívóvíz minıségjavítási pályázattal kapcsolatban 4

5 - november 5-én a Gajdán Ügyvédi Iroda által képviselt lezárult peres ügyekrıl egyeztetı megbeszélés az ügyvédúrral - november 8-án a Savaria Takarékszövetkezet elnökével tárgyalás Csepreg város adósságának átütemezése, és a folyószámla hitelkeret növelése tárgyában - A Helyi Horgász Szövetséggel folytatott egyeztetı tárgyalás - november 9-én FRTKT Társulási Tanács ülése - november 10-én egyeztetı tárgyalás az ívóvíz minıségjavításában résztvevı önkormányzatokkal Horvátzsidányban Dr. Erdısi László jegyzı beszámol a lejárt határidejő határozatok teljesítésérıl, és elmondja, hogy képviselı- testület által hozott 172/2010. számú határozat értelmében a támogatás megtörtént. Az írásos beszámoló a jegyzıkönyv 5. számú mellékletét képezi. Vlasich Krisztián a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a segélyszállítmányt eljutatták a vörösiszap károsultjainak, sokan csatlakoztak a támogatásukhoz, ez részben az adományok elszállításában, valamint anyagi támogatásban jelentkezett. Ezúton szeretné megköszönni mindenkinek a támogatást, az aktív részvételt. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel a polgármesteri beszámoló és a lejárt határidejő határozatok teljesítésérıl szóló napirendi pontot. A képviselı-testület 6 igen szavazattal teljes egyetértéssel a következı határozatot hozta. 177/2010. (XI. 10.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete a polgármester beszámolóját, és a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. Felelıs: Dr. Erdısi László jegyzı Határidı: azonnali II. Napirendi pont: A évi belsı ellenırzési terv elfogadása Dr. Erdısi László jegyzı elmondja, az önkormányzatok belsı ellenırzésérıl szóló jogszabály elıírja, hogy az önkormányzatoknak a következı évi belsı ellenırzési tervét, a tárgyévet megelızı november 15-ei napjáig el kell fogadni.csepreg Város Önkormányzatánál a belsı ellenıri feladatokat a többcélú kistérségi társulás által finanszírozott Szántó és Társa BT látja el. A javasolt terv összeállításában részt vett még a belsı ellenır, a polgármester és a pénzügyi osztályvezetı. Vlasich Krisztián a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta és s javasolja, hogy a normatíva ellenırzés 15 napra csökkentésre kerüljön, a soron kívüli ellenırzés 8 napra emelkedjen. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel a napirendi pontot az elıterjesztés szerint. 5

6 A képviselı-testület 6 igen szavazattal teljes egyetértéssel a következı határozatot hozta: 178/2010. (XI. 10.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy, határozott, hogy Csepreg Város Önkormányzat évi belsı ellenırzési tervét a beterjesztett formában elfogadja. A évi belsı ellenırzési terv a határozat részét képezi. Felelıs: Király Árpád Polgármester Grüll Lászlóné Pénzügyi o. vez III. Napirendi pont : Mőszaki ellenır kiválasztása a Fıtér rekonstrukciós pályázathoz Király Árpád polgármester elmondja, hogy a Fıtér revitalizáció munkáinak kivitelezéséhez mőszaki ellenır foglalkoztatása kötelezı, és kiválasztása idıszerővé vált. Vlasich Krisztián a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta és a fıtér revitalizáció teljes körő (valamennyi szakágra kiterjedı) mőszaki ellenıri tevékenység elvégzésére Membránplast Kft. Vasi Dolomit Kft, Vasber Zrt., Szövterv Kft. - Baranyai Róbert, Kiss Péter felkérését javasolja. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel a napirendi pontot az elıterjesztés szerint. A képviselı-testület 6 igen szavazattal teljes egyetértéssel a következı határozatot hozta: 179/2010. (XI.10) sz. határozat Csepreg Város Önkormányzatának Képviselıtestülete elfogadja a mőszaki ellenıri tevékenység elvégzésére irányuló Megbízási Szerzıdés tervezetet, a feladat ellátására az alábbi szervezetektıl, vállalkozóktól kér ajánlatot: Membránplast Kft Szombathely, Acsádi Ignác u. 11/A Vasi Dolomit Kft Szombathely, Széll Kálmán u. 14. Vasber Zrt Szombathely, Kıszegi u. 2. Szövterv Kft Szombathely, Óperint u. 4-6 Baranyai Róbert Bük, Kossuth u. 119 Kiss Péter Csepreg, Alkotmány u 21. Felelıs: Király Árpád polgármester Határidı: azonnal 6

7 IV. Napirendi pont: KEOP Ivóvíz pályázattal kapcsolatos döntések, szerzıdések megtárgyalása Király Árpád polgármester elmondja, hogy a pályázat kétfordulós az elsı fordulón túljutottunk, rendezıdtek az anyagi kérdések. Felkéri Dr. Erdısi László jegyzıt, hogy ismertesse a továbbiakat. Dr. Erdısi László jegyzı elmondja, hogy a pályázat olyan stádiumba került, hogy szükségessé vált a jelenlegi és leendı mőködtetıvel a jogi helyzet tisztázása, az elıterjesztés mellékletét képezı szerzıdések szükségesek a pályázat benyújtásához, ezért kéri a testületet a szerzıdések jóváhagyására. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel a napirendi pontot: A képviselı-testület 6 igen szavazattal teljes egyetértéssel a következı határozatot hozta: 180/2010. (XI. 10.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy, határozott, hogy KEOP Ivóvíz pályázattal kapcsolatos szerzıdéseket együttmőködési megállapodás, üzemeltetési jog adás-vételi szerzıdés, társulási megállapodás jóváhagyja, egyben biztosítja a pályázathoz szükséges saját erıt is. Felhatalmazza Király Árpád polgármestert a szerzıdések aláírására. Felelıs: Király Árpád Polgármester Határidı: folyamatos V. Napirendi pont: Petıfi Sándor Mővelıdési Sportház és Könyvtár igazgatói pályázatának kiírása Király Árpád polgármester elmondja, hogy dönteni kell a pályázati kiírásról mivel december 31-vel lejár a jelenlegi igazgató megbízása, valamint a pályáztatási és elbírálási folyamatokat is figyelembe kell venni. Tóth Csaba alpolgármester javasolja, hogy a pályázati kiírásban szereplı elınyök, csak azonos feltételek megléte esetén valósuljanak meg. Kovács András képviselı elmondja, hogy a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság elég hosszadalmas tárgyalást követıen hozta meg döntését a pályázati kiírással kapcsolatosan. Mégis módosító indítványt kezdeményez a bizottsági döntéshez képest, mégpedig hogy a két nyelvvizsga megléte elınyt jelentsen ne pedig kötelezı feltétele legyen a pályázat beadásának. 7

8 Ziembicki Erzsébet képviselı elmondja, hogy vezetıi pályázat esetén miért nincs a vezetı gyakorlat kiírva, csak törvényi hivatkozással szerepel, nem ért egyet a nyelvvizsga kötelezettséggel. Vlasich Krisztián Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta a pályázati kiírást, a bizottság javaslatánál módosítani kell a szakmai gyakorlatot, mivel a törvény legalább 5 évet ír elı. A pályázati kiírásban szereplı becsatolandó dokumentumok között jobban ki lett emelve a sport, mivel ez is beletartozik a mővelıdésbe, és Csepregen a sport területén vannak nagyobb problémák. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Kovács András képviselı és Tóth Csaba alpolgármester által javasolt módosításokkal a pályázati kiírást. A képviselı-testület 6 igen szavazattal- teljes egyetértéssel a következı határozatot hozta: 181/2010. (XI. 10.) számú határozat Csepreg Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Petıfi Sándor Mővelıdési - Sportház és Könyvtár (9735 Csepreg, Széchenyi tér 31.) igazgatói magasabb vezetıi - álláshelyének betöltésére - közalkalmazotti jogviszonyban- pályázatot ír ki. A pályázati kiírás a jegyzıkönyv 6. számú mellékletét képezi. Felelıs: Király Árpád polgármester Dr. Erdısi László jegyzı Határidı: oldalon Vas Népe napilap folyamatos VI. Napirendi pont: Vasivíz Zrt. felügyelıbizottsági tagság megtárgyalása Király Árpád polgármester elmondja, hogy Vasivíz Zrt felügyelıbizottságának Háromi Jenı képviselı a tagja, mely tagság május 31-ével lejár és új tagot választhatnak, javasolja Vlasich Krisztián Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági elnököt erre a tisztségre. Szavazásra teszi fel javaslatát. A képviselı-testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett a következı határozatot hozta: 182/2010. (XI. 10.) számú határozat Csepreg Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a Vasivíz Zrt Felügyelı Bizottság 8

9 tagjának választja Vlasich Krisztián Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság elnökét. Felelıs: Király Árpád polgármester Vlasich Krisztián Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság elnöke Határidı: folyamatos Rabi Imre képviselı az ülésre megérkezett. A képviselı-testület 7 fıvel határozatképes. VII. Napirendi pont: Szervezési és Mőködési Szabályzatról szóló rendelet módosítása, a Bizottsági szerkezet kialakítása Király Árpád polgármester elmondja, hogy a bizottsági szerkezet kialakítására három bizottsági struktúrát javasol, Kulturális Oktatási Ifjúsági és Sport Bizottság, Egészségügyi Családügyi és Szociális Bizottság, Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság. Kovács András képviselı elmondja, hogy a struktúrával egyetért, csak a bizottsági feladatok nagyságában lát eltérést. Módosné dr. Farkas Rita aljegyzı elmondja, hogy az Egészségügyi Családügyi és Szociális Bizottságnak nem csak az SZMSZ rögzít feladatot, hanem még két helyi rendelet szabályozza azokat, ad még plusz hatáskört. Háromi Jenı képviselı elmondja, hogy nem érti a bizottsági strukturális kérdést, mivel az elızı testületi ülésen eldöntötték, hogy két bizottsági struktúra lesz. Két bizottsági szerkezet mellett dönt. Vlasich Krisztián Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a két bizottság felállását javasolja anyagi szempontok szerint is, két referenssel meg lehet oldani a sport és kulturális feladatokat és a szociális feladatokat is. Ziembicki Erzsébet képviselı felkéri a képviselı-testületet, hogy jól gondolja végig a bizottsági szerkezet kialakítását, az SZMSZ mellékletét képezı bizottsági feladatok felsorolásánál az Egészségügyi Családügyi és Szociális Bizottság feladata lehet, hogy csak öt sor, de a mögötte lévı feladat hatalmas. A három bizottsági struktúra mellett döntene, azonban a szociális területen nem állhat meg az élet, tenni kell dolgokat, kötelességünket. Tóth Csaba alpolgármester elmondja, hogy a bizottság összetételénél szociális területen is legalább 3 fı képviselı és 2 kültag kellene. Dr. Erdısi László jegyzı elmondja, hogy ha a bizottság személyi összetételérıl is dönteti szeretne a testület az zárt ülésen teheti meg. Módosné dr. Farkas Rita aljegyzı elmondja, hogy a szociális ügyek elintézési határideje, mivel KET-es ügy, ezért maximum 45 munkanap, tehát ma dönteni kellene a bizottsági szerkezetrıl, mert különben az eljárási határidıket nem tudjuk tartani. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel a három bizottsági szerkezet kialakítását. 9

10 A képviselı- testület 3 igen szavazattal és 4 nem szavazattal a következı határozati javaslatot hozta a rendelet megalkotásához. 183/2010. (XI. 10.) számú határozat Csepreg Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az SZMSZ helyi rendeletét nem módosítja, nem fogadta el a három bizottságos struktúrát Felelıs: Dr. Erdısi László jegyzı Határidı: azonnal Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel a két bizottsági szerkezet kialakítását. A képviselı-testület 4 igen szavazattal 2 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett a következı határozati javaslatot hozta a rendelet megalkotásához. 184/2010. (XI. 10.) számú határozat Csepreg Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az SZMSZ helyi rendeletét a következıképpen javasolja módosítani: két bizottságos struktúra. Felkéri Dr. Erdısi László jegyzıt a rendelet elkészítésével. Felelıs: Dr. Erdısi László jegyzı Határidı: azonnal Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel a bizottság megnevezését. A képviselı-testület 4 igen szavazattal 1 nem szavazattal és 2 tartózkodás mellett a következı határozati javaslatot hozta a rendelet megalkotásához. 185/2010. (XI. 10.) számú határozat Csepreg Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az SZMSZ helyi rendeletét a következıképpen javasolja módosítani: bizottság neve: Humánpolitikai Bizottság Felkéri Dr. Erdısi László jegyzıt a rendelet elkészítésével. Felelıs: Dr. Erdısi László jegyzı Határidı: azonnal Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel a bizottság összetételét. A képviselı-testület 4 igen szavazattal 1 nem szavazattal és 2 tartózkodás mellett a következı határozati javaslatot hozta a rendelet megalkotásához. 10

11 186/2010. (XI. 10.) számú határozat Csepreg Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az SZMSZ helyi rendeletét a következıképpen javasolja módosítani: bizottság összetétele: 3 fı képviselı, és 2 fı kültag Felkéri Dr. Erdısi László jegyzıt a rendelet elkészítésével. Felelıs: Dr. Erdısi László jegyzı Határidı: azonnal Rabi Imre képviselı javasolja, hogy a Jogi és ügyrendi Bizottság feladatai is kerüljenek át a Humánpolitikai Bizottsághoz. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Rabi Imre módosító indítványát. A képviselı testület 2 igen szavazattal, 5 nem szavazattal nem fogadta el a módosított indítványt. 187/2010. (XI. 10.) számú határozat Csepreg Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az SZMSZ helyi rendeletét nem módosítja, abba a formában, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság feladatai bekerüljenek a Humánpolitikai Bizottság feladati közé. Felelıs: Dr. Erdısi László jegyzı Határidı: azonnal Király Árpád polgármester szünetet rendel el, és felkéri Dr. Erdısi László jegyzıt, hogy készítse el a testület által javasolt módosításokkal a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló rendelet tervezetet. Király Árpád polgármester a szünet után megállapítja, hogy a képviselı-testület 7 fıvel határozatképes, és felkéri Dr. Erdısi László jegyzıt, hogy összegezve ismertesse a rendelet módosítást. Dr. Erdısi László jegyzı ismertette a rendelet tervezetet, a testület által javasolt módosításokkal, két bizottságos struktúra, Humánpolitikai Bizottság és Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság, a Humánpolitikai Bizottság összetétele, 3 fı képviselı, 2 fı kültag, valamint a rendelet 1. számú mellékletében szereplı feladatok összevonásra kerülnek. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel a rendelet módosítását. A képviselı-testület 4 igen szavazattal és 3 nem szavazattal a következı rendeletet alkotta: 11

12 Csepreg Város Önkormányzat Képviselı testületének 16/2010. (XI. 11.) önkormányzati rendelete, a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 8/2007. (III. 22. ) önkormányzati rendelet módosításáról A rendelet szövege a jegyzıkönyv 7. számú mellékletét képezi. Csepreg, november 10.. Király Árpád polgármester Dr. Erdısi László jegyzı Kihirdetési záradék: E rendelet november 11 én kihirdetésre került. Csepreg, november 11 Dr. Erdısi László jegyzı Rabi Imre képviselı távozott a terembıl. Király Árpád polgármester megállapítja hogy a testület 6 fıvel határozatképes. VIII. Napirendi pont : Vas Megyei Jegyzık Egyesületének kérelme Király Árpád polgármester elmondja, hogy A Vas Megyei Jegyzık Egyesülete szeptember hóban szervezıdött. Az Egyesület tagjai a jegyzık, aljegyzık. Csepreg Város Önkormányzatából szintén tagja a jegyzı illetve az aljegyzı.az Egyesület célja, hogy a jegyzık szakmai munkáját segítse azzal. hogy kölcsönıs konzultációkat tartsanak, meghatározott jegyzıi feladatokat átfogó témákban.az Egyesület elnöke levélben fordult az önkormányzathoz, hogy tagdíjuk kiegészítésére, támogatást kérjen az önkormányzatoktól. Vlasich Krisztián Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság elnöke elmonjda, hogy a bizottság tárgyalta a munkájukhoz sok sikert és kitartást kíván, de forráshiány miatt nem tudja javasolni a támogatást. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel a napirendi pontot: A képviselı-testület 6 igen szavazattal teljes egyetértéssel a következı határozatot hozta: 12

13 188/2010. (XI. 10.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy forrás hiányára való tekintettel nem áll módjában a Vas Megyei jegyzık Egyesület kérelmét támogatni Felelıs: Király Árpád polgármester Grüll Lászlóné pénzügyi o. vez. IX. Napirendi pont: Szociális rendelet módosítása Módosné dr. Farkas Rita aljegyzı elmondja, hogy a helyi szociális rendeletet az önkormányzat évi költségvetésével kapcsolatban tekintették át, számba vették azokat a megoldásokat, amelyekkel költséget lehetne megtakarítani, és az ügyfelek szociális biztonsága a legkevésbé sérülne. Ezért tesznek javaslatot a szociális kiadások csökkentésére. Csepreg Város Önkormányzat Képviselı Testülete a szociális ellátásokat átruházta az Egészségügyi, Családügyi és Szociális Bizottságra, a települési önkormányzat képviselı-testülete az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek fennállása esetén méltányossági ápolási díjat állapíthat meg Csepregen a szociális kiadások jelentıs (legnagyobb) része a méltányosságból megállapított ápolási díj. A évi költségvetésben Ft az elıirányzata, az I. félévi teljesítés közel 2 M Ft volt. A Szt. értelmezése szerint az önkormányzatoknak a méltányossági ápolási díj szabályozása, mőködtetése nem kötelezı feladat, mindezekre tekintettel javaslatot teszünk a méltányossági ápolási díj megszüntetésére. A rendelet módosítás másik fontos része, hogy a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálása a szociális bizottság javaslata alapján visszakerülne képviselı-testület hatáskörbe. Vlasich Krisztián Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja a bizottság tárgyalta a rendelet módosítási javaslatokat, és elfogadásra javasolja. Továbbá kéri, hogy az új rendelet által kikerült méltányossági ápolási díjasok minden segítséget kapjanak meg, hogy normatív alapon támogatáshoz jussanak. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel a rendelet módosítását. A képviselı-testület 6 igen szavazattal teljes egyetértéssel a következı rendeletet alkotta: 13

14 CSEPREG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 17/2010. (XI.11) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Csepreg Város Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 1. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 9/2006. (III.31.) rendelet (R) módosításáról következıképpen rendelkezik A rendelet szövege a jegyzıkönyv 8. számú mellékletét képezi. Csepreg, november 10.. Király Árpád polgármester Dr. Erdısi László jegyzı Kihirdetési záradék: E rendelet november 11 én kihirdetésre került. Csepreg, november 11 Dr. Erdısi László jegyzı Rabi Imre az ülésre megérkezett. Király Árpád polgármester megállapítja hogy a testület 7 fıvel határozatképes. X. Napirendi pont: Csepreg.hu honlap oldalának megújítása Vlasich Krisztián Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta és javasolja, a VitaLap legyen törölve, a Vendégkönyv pedig a jelenlegi formában (regisztrációval) mőködjön tovább. Legyen elindítva a csepreg.hu arculatának váltása,átszerkesztése. Két bizottság aloldalán legyen lehetıség egy őrlap kitöltésével bárkinek kérdéseket feltenni. A bizottsági elnököknek az innen, en érkezı érdemi kérdésekre pedig kötelessége legyen válaszolni. Továbbá ezen a helyen a bizottságok munkájáról jelenjenek meg folyamatos tájékoztatások. A honlapon a közérdekő adatok közzétételének szerkezete legyen átalakítva a jogszabálynak megfelelı struktúrában. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság javaslatát, kiegészítve, hogy a honlapon Csepreg városában eladó ingatlanokról is legyen tájékoztatás. A képviselı-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett a következı határozatot hozta: 14

15 189/2010. (XI. 10.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzata úgy határozott, hogy, a Csepreg.hu weboldalon a következı módosítások kerüljenek végre hajtásra: - A VitaLap legyen törölve, a Vendégkönyv pedig a jelenlegi formában (regisztrációval) mőködjön tovább. - Legyen elindítva a csepreg.hu arculatának váltása, átszerkesztése, frissítése. Ehhez kapcsolódó képterv a címen megtekinthetı. - A két bizottság aloldalán legyen lehetıség egy őrlap kitöltésével bárkinek kérdéseket feltenni. A bizottsági elnököknek az innen, en érkezı érdemi kérdésekre pedig kötelessége legyen válaszolni. Továbbá ezen a helyen a bizottságok munkájáról jelenjenek meg folyamatos tájékoztatások. - A honlapon a közérdekő adatok közzétételének szerkezete legyen átalakítva a jogszabálynak megfelelı struktúrában. - a honlapon legyenek közzétéve a településen eladó ingatlanok. Felelıs : Király Árpád polgármester Kardos Attila informatikus Határidı: folyamatos XI. Napirendi pont: Sürgısségi indítvány Hitelszerzıdés módosítása, Folyószámlahitel keret megemelése Grüll Lászlóné pénzügyi osztályvezetı elmondja,hogy Csepreg Város Önkormányzatának évi költségvetésében 30 millió forintos hitel visszafizetést tervezett, a visszafizetés dátuma 2010.december 31. Az önkormányzat évi likvidítási helyzete a hiányos költségvetés, illetve a Nádasdy Kastély vételárának esetleges dec. 31-ét meghaladó határideje, kétségessé teszi a hitel visszafizetésének lehetıségét. A jelenlegi számlavezetı pénzintézetünk a tárgyalások során nem zárkózott el a hitel visszafizetés késıbbi idıpontban történı megvalósításához. A visszafizetés határideje átalakíthatóvá tehetı úgy,hogy 1, 5 év alatt kerüljön a hitel visszafizetésre, 5 millió forintos törlesztı részletekkel. Abban az esetben, amennyiben, a testület, úgy határoz, hogy szerzıdést kíván módosítani akkor a testületnek errıl határozatot kell alkotni. A hitellel kapcsolatos jogosultságok képviselı-testületi hatáskörbe tartoznak. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel a hitelszerzıdés módosítását. A képviselı-testület 7 igen szavazat mellett teljes egyetértéssel a következı határozatot hozta: 15

16 190/2010. (XI. 10.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete, úgy határozott, hogy 30 millió forint fejlesztési hitel szerzıdés módosítását kezdeményezi a Savária Takarékszövetkezetnél, úgy, hogy a hitel visszafizetésének futamideje meghosszabbodik 1, 5 évvel, és a törlesztı részletek nagysága negyedévente 5 millió forint. Elsı törlesztı részlet: A hitel visszafizetésének utolsó dátuma: A szerzıdés módosításának aláírására felhatalmazza a polgármestert. Felelıs: Király Árpád polgármester Határidı: azonnal Grüll Lászlóné pénzügyi osztályvezetı elmondja, hogy Csepreg Város Önkormányzata határozatlan idıre 5 millió forintos folyószámla hitellel rendelkezik, a hitel fedezete az önkormányzat saját bevétele volt. A folyószámla hitel az önkormányzatok likvidítási helyzetének átsegítésére szolgál ( a bevételek befolyása nem rendszeres idıközönként történnek ), másik fontos ismérvük, hogy rulírozó jellegőek. Az önkormányzat költségvetési nagysága miatt igényként merült fel, hogy ezt a keretet az önkormányzat megemelje. A pénzintézeti felügyeleti ellenırzések kifogásolták, hogy ezen hitel típusoknál sem elfogadott a saját bevétel fedezetként. Az elızetes tárgyalások során a SAVÁRIA Takarékszövetkezet módot ad, hogy az 5 millió forintos hitelkeretünket felemeljük 10 millió forint keret erejéig, úgy, hogy ingatlan fedezetet kell biztosítani. Az ingatlan fedezethez értékbecslés kell, a 10 millió hitelhez milliós értékő fedezet szükséges. Az ingatlan fedezet Csepreg 543 hrsz-on, 1288 hrsz-on lévı önkormányzati ingatlan lenne, sportpálya, turistaszálló. Vlasich Krisztián Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja a bizottság megtárgyalta és támogatja az elıterjesztést. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel a folyószámla hitelkeret megemelésének kérdését. A képviselı-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett a következı határozatot hozták: 191/2010. (XI. 10.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete, úgy határozott, hogy a SAVÁRI Takarékszövetkezetnél fennálló 5 millió forintos hitelkeretének 10 millió forintos hitelkeret megállapítását kezdeményezi ( tartós, folyamatos ). Hitel fedezeteként az 543 hrsz-on megtalálható Sportpálya és az 1288 hrsz-on lévı Turistaszálló ingatlant ajánlja fel. 16

17 Felhatalmazza a polgármestert, hogy a folyószámlahitellel kapcsolatos hitelszerzıdést írja alá, és a fedezetként felajánlott ingatlanokat a korlátozottan forgalomképes vagyonból minısítse át forgalomképes vagyonná. Felelıs: Király Árpád polgármester Határidı: azonnal 192/2010. (XI. 10.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat az évi LXV.tv. 88..(2) bekezdésében elıírt adósság felvételi korlátot a következık szerint állapítja meg: eft-ban Helyi adók : Gépjármőadó: Kamat 400 Bírság 300 Egyéb sajátos Saját bevétel Hitel+kamat tartozás Korrigált saját bevétel: ( )x0, Felelıs: Király Árpád polgármester Határidı : azonnal XII. Napirendi pont: Egyebek - 171/2010. okt. 13-ai határozat módosítása - Aktuális pénzügyi tájékoztató - Az iparterülettel kapcsolatos tájékoztatás - Tájékoztató az általános iskola kivitelezésével kapcsolatos teendıkrıl - A Gyermeknap megrendezésével kapcsolatos pályázati szándékról szóló döntés meghozatala - Téglagyári tóval kapcsolatos tájékoztatás, megbeszélés 17

18 171/2010. okt. 13-ai határozat módosítása Grüll Lászlóné pénzügyi osztályvezetı elmondja, hogy október 13-én a képviselı-testület a leköszönı polgármester kötelezı végkielégítésének, szabadság megváltásának és annak járulékainak forrását a tartalék terhére jelölték meg. Csepreg Város Önkormányzata nem rendelkezik szabad felhasználású tartalékkal, ezért a határozat módosítása szükséges. Vlasich Krisztián Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta és javasolja a személyi és járulék kifizetésének forrását a hitel ( hiány )terhére jelölte meg. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot. A képviselı-testület 7 igen szavazattal teljes egyetértéssel a következı határozatot hozta: 193/2010. (XI. 10.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy, határozott a 171/2010.(X.13. ) számú képviselıtestületi határozatában megjelölt tartalékalapot, hitelre ( hiányra) módosítja. Felelıs: Király Árpád polgármester Dr Erdısi László jegyzı Határidı: azonnal Aktuális pénzügyi tájékoztató Grüll Lászlóné pénzügyi osztályvezetı elmondja, hogy az önkormányzat nagyon rossz pénzügyi helyzetben van, a kifizetetlen számlák összege eléri a 15 millió forintot, és a bankszámlán csak 2 millió Ft folyószámlahitellel rendelkezik az önkormányzat. Likviditási szempontból probléma a 80 millió Ft-os kastélyértékesítés, amely bevételként a évre betervezésre került, de csak 2 millió Ft realizálódott. További nehézséget okoz a mőködési likviditásban, hogy a Fıtér pályázattal kapcsolatban nagy összegő számlák kerültek kifizetése, de az ingatlan értékesítésbıl nem folyt be a bevétel. Vlasich Krisztián Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottsági ülésen is beszéltek az ingatlan értékesítésrıl, és javasolja hogy Király Árpád polgármester hozzon össze egy egyeztetı megbeszélést a vevıvel és a képviselı-testülettel, melynek tárgya lenne a vételár kifizetés idıpontjának a módosítása. Király Árpád polgármester elmondja, hogy történt már megkeresés a vevık felé, de kérésnek eleget téve az egyeztetı tárgyalást fog kezdeményezni, mely idıpontjáról értesíti a testületet is. Megköszöni Grüll Lászlóné pénzügyi osztályvezetı tájékoztatóját. 18

19 Az iparterülettel kapcsolatos tájékoztatás Király Árpád polgármester elmondja, hogy a képviselı-testület évben adta el az IPC Hungaria Kft-nek. A szerzıdés kötésnél kitétel volt, hogy 5 éven belül a Kft valamilyen beruházást hajt végre a területen, az 5 év lejárt, fejlesztés nem történt, ezáltal bánatpénzt kell fizetnie a Kft-nek. Telekadót ettıl az évtıl már nem fizet, mely jogszerő. Vlasich Krisztián Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság kezdeményezi hogy az önkormányzat minél elıbb folytasson a tárgyalásokat a tulajdonosokkal. Dr. Erdısi László jegyzı elmondja, hogy az iparterület a mővelési ágból ki lett vonva, és mezıgazdasági mővelési ágba került, ezáltal nem telekadó alanya. Tájékoztató az általános iskola kivitelezésével kapcsolatos teendıkrıl Király Árpád polgármester elmondja, hogy az általános iskola igazgatónıje jelezte, hogy az iskolában két balesetveszélyes helyzet alakult ki. A bepucolatlan béléstest esett le, mely balesetveszélyes. Helyszíni bejárás történt, és a szakvélemény is többször kitér erre a tényre. Kérte Tóth György mőszaki kollegát, hogy durva számolásokkal számolja ki ennek a problémának a megoldását, körülbelüli összege 4-5 millió forintba kerülne a javítás. Vlasich Krisztián Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság foglalkozott a kérdéssel, és minél hamarabb el kell hárítani. Az egész épületen ordít a hiányosság, látszik, hogy tervezési vagy kivitelezési probléma van. Javasolja, hogy a Gajdán ügyvédi irodát bízza meg az önkormányzat, hogy ezt az ügyet vegye kézbe és nyomatékosan jelezni a hibákat és írásban felkérni a kivitelezıt a problémák tisztázására. Dr. Erdısi László jegyzı elmondja, hogy az ügyvédi megbízatással egyetért, de a balesetveszélyes állapotot, problémát akkor is meg kell oldani, valamilyen megoldást kell keresni. Pócza Antal Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság kültagja elmondja, hogy az önkormányzatnak már volt pere szerzıi jogvita miatt, ezért ha közvetlenül hozzányúl az önkormányzat erre ismételten oda kell figyelni. Az bizonyos, hogy ügyvédet kell megbízni, szakértıvel megvizsgáltatni az épületet, és a szakértıi vélemény lehetne az alapja a pernek. Továbbá a szakértık ténymegállapítását is gátolná ha belenyúl az önkormányzat a javításba. Alátámasztásos rendszert tudna még javasolni gipszkartonos megoldással. Dr. Erdısi László jegyzı elmondja, hogy van az önkormányzat tulajdonában szakértıi vélemény, amely ezt mind alá is támasztja. Úgy gondolja, hogy statikussal kellene az épületet átvizsgáltatni, és mérnık építészeket keresni, aki felvállalja és garanciát is ad a probléma megoldására, javítására, ilyen árajánlatokat kellene bekérni. A Gyermeknap megrendezésével kapcsolatos pályázati szándékról meghozatala szóló döntés Király Árpád polgármester elmondja, hogy pályázhatnak: iskolák, óvodák hétfıtıl péntekig bonyolítandó rendezvényekre, valamint önkormányzatok, intézmények, civil szervezetek. A pályázat részvételi díja 8000,-Ft, a részvételi díj elutasított pályázat esetén sem igényelhetı vissza. 19

20 Vlasich Krisztián Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a pályázat célja Magyarország területén megvalósuló települési rendezvények támogatása, melyek hozzájárulnak a gyermekek és fiatalok közösségi élményeinek kialakításához, lehetıvé teszik a szabadidı hasznos eltöltését. A pályázat keretében egy légvárat és egy Segway önegyensúlyozó transzportert biztosítanak. A bizottság megtárgyalta és javasolja elfogadásra a pályázat beadását. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel a napirendi pontot. A képviselı-testület 7 igen szavazattal teljes egyetértéssel a következı határozatot hozták. 194/2010. (XI. 10.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı- testülete úgy határozott, hogy indulni kíván a HI-PP-10 jelő, a települési rendezvények, programok támogatására kiírt pályázaton, a 8.000,-Ft részvételi díjat biztosítja Felelıs: Király Árpád polgármester Grüll Lászlóné pénzügyi osztályvezetı Téglagyári tóval kapcsolatos tájékoztatás, megbeszélés Király Árpád polgármester elmondja, hogy a Horgász Szövetség jelezte, hogy a téglagyári tó nincs minısítve, ezt ık el tudnák rendezni, ha tulajdonjoghoz jutnának, de gondolkoznak más konstrukcióban is a béreltben, de ezt hosszú távra évre gondolják. Úgy gondolja hogy, mindenféleképpen a bérlés mellett kellene döntenie majd a képviselı-testületnek, mivel az önkormányzat jelenleg sem rendelkezik túl sok önkormányzati tulajdonban lévı ingatlannal, vagyonnal. Vlasich Krisztián Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság elnöke is támogatja a bérbeadást, ezáltal a tó környezete, és jelenlegi állapota is helyreállna. Javasolja a képviselı-testületnek hogy hatalmazza fel Király Árpád polgármestert az ez irányú tárgyas kezdeményezésére. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Vlasich Krisztián Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági elnök javaslatát. A képviselı-testület 7 igen szavazattal teljes egyetértéssel a következı határozatot hozta: 195/2010. (XI. 10.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı- testülete felhatalmazza Király Árpád polgármestert, hogy a Téglagyári tó bérbeadásával kapcsolatosan folytasson tárgyalásokat a Horgász Szövetséggel, és terjessze a Képviselı-testület elé az így megalkotott szerzıdést. Felelıs: Király Árpád polgármester Határidı. Folyamatos 20

21 Egyéb tárgy nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt és a képviselı-testület nyílt ülését bezárta Kelt, mint az elsı oldalon Király Árpád polgármester Dr. Erdısi László jegyzı Tóth Csaba alpolgármester jegyzıkönyv hitelesítı 21

7/2008. (I. 31.) számú határozat. 8/2008. (I. 31.) számú határozat. 9/2008. (I. 31.) számú határozat. 10/2008. (I. 31.

7/2008. (I. 31.) számú határozat. 8/2008. (I. 31.) számú határozat. 9/2008. (I. 31.) számú határozat. 10/2008. (I. 31. 7/2008. (I. 31.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete a jegyzıkönyv hitelesítıt Tóth Csaba képviselı személyében elfogadta. 8/2008. (I. 31.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Mely készült: Bakonykuti Önkormányzat Képviselı Testületének 2008. szeptember 15-én 9.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: Községháza 8046 Bakonykúti,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. szeptember 11-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-24/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. szeptember 25-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Ifj. Paulusz József Cseh János Marton

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. szeptember 18-án megtartott ülésérıl Jelen voltak: Dávid Zoltán Derecskei

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 14933-2/2007. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város Képviselı-testülete

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzıkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Edelény Város Integrált

Részletesebben

1. Beszámoló a Szemesért Kht 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Liber Árpád a Szemesért Kht igazgatója

1. Beszámoló a Szemesért Kht 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Liber Árpád a Szemesért Kht igazgatója JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 16-án 14.00. órakor a Latinovits Zoltán Mővelıdési Ház földszinti tanácskozó termében megtartott sosros nyilvános

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Napirend elıtt:

JEGYZİKÖNYV. Napirend elıtt: JEGYZİKÖNYV Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében a Gazdasági Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság 2009. szeptember 30-i ülésén. Jelen vannak: Gazdasági és Idegenforgalmi

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 11.200/2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2003. november 26-án 16 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: - Csikós János polgármester - Tóth

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. február 9-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert alpolgármester, Barkász Sándor, Mészáros

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 9810-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága /PÜB/, és Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottsága /TGB/ 2009. november 25-én (szerdán) 16.00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. december 5-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Berecz Pál képviselı Harangozó

Részletesebben

1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. 2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl.

1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. 2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl. Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete 8944 Sárhida, Béke u. 26. Sárhida, 2012. május 21-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZİKÖNYV Készült: Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 16-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. március 13-án 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19. J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.) HATÁROZATOK SZÁMA: 1,

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 8013-2/2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

N a p i r e n d: l./ Tájékoztató a Közösségi ház felújítási költségeinek elszámolása lezárásáról

N a p i r e n d: l./ Tájékoztató a Közösségi ház felújítási költségeinek elszámolása lezárásáról J e g y z ı k ö n y v Készült Keszü Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2013. szeptember 9.-i ülésérıl. Jelen vannak: Buday-Sántha Attila polgármester, Lezsák Rudolf alpolgármester, Antal Tamás, András

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2004. október 21.-én 17 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Kis József polgármester

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-4/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. március 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. július 7-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Balogh Csilla jegyzı Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı Gyuricza Máté mőszaki ügyintézı Szarka Andrea igazgatási irodavezetı

JEGYZİKÖNYV. Balogh Csilla jegyzı Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı Gyuricza Máté mőszaki ügyintézı Szarka Andrea igazgatási irodavezetı I-1/6-19/2012. ikt.sz. JEGYZİKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. október 25-én megtartott ülésén a Városháza 8-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2014. szeptember 30-án megtartott soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 8. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. szeptember 7-én (szerdán) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Meghívottak: Misztina Magdolna a PATAQUA Kft. megbízott ügyvezetıje Oros István a PATAQUA Kft. ügyvezetıje

Jegyzıkönyv. Meghívottak: Misztina Magdolna a PATAQUA Kft. megbízott ügyvezetıje Oros István a PATAQUA Kft. ügyvezetıje Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében 2010. július 14-én a Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság és a Pénzügyi Bizottság rendkívüli együttes ülésén.

Részletesebben

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Csörög Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. április 18. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı, nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza,

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 500/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Sorszám:./2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZİKÖNYV Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Napirendi pontok: 1.) A polgármester

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 25-én tartott rendes nyílt ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 25-én tartott rendes nyílt ülésérıl 01/183-25/2010. JEGYZİKÖNYV 2010. augusztus 25-én tartott rendes nyílt ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester Bíró Attila,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Humán Bizottság 2012. július 24-ei rendkívüli együttes ülésén. Jelen vannak: a

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak:

JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak: JEGYZİKÖNYV Készült a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2013. október 25-én (péntek) 10.00 órai kezdettel Szedresben megtartott ülésérıl Jelen vannak: Alsónyék Község Önkormányzata

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31. Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya: 26/2009.(VIII.31.) ÖH Felsılajos község közrend-és közbiztonsági

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 10831-2/2006. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. B o r d á n y. 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött bankszámlaszerzıdés módosítása Elıadó: Tanács Gábor polgármester

J E G Y Z İ K Ö N Y V. B o r d á n y. 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött bankszámlaszerzıdés módosítása Elıadó: Tanács Gábor polgármester V./2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V B o r d á n y Önkormányzati Képviselıtestületének 2012. április 23.-án megtartott soros nyílt ülésérıl. I. N A P I R E N D 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 21/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 136-150. Rendelet száma: 13. TARTALOMJEGYZÉK OK: 136/2012.(XII.13.)

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Szilágyi Gábor Pálmai József Dr.

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-33/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2011. január 19-én, 17 óra 15 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. május 31-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester Gulyás

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. NYILVÁNOS ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. március 7-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 13-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága /PÜB/, valamint Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottsága /TGB/ 2008. május 14-én 15.00 órakor megtartott összevont

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. 1 Tömörd Község Önkormányzat 17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Faluház

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. január 15-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 27-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, dr.. Gulyás Mihály alpolgármester, Vona Tamás

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselı-testületének 2009. január 23-án de. 8 45 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselı-testületének 2009. január 23-án de. 8 45 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselı-testületének 2009. január 23-án de. 8 45 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív alapján képviselı-testületi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 3/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 12-29. Rendelet száma: 1. TARTALOMJEGYZÉK OK: 12/2013.(I.31.)

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 18. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 18. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 18. sz. JEGYZİKÖNYV Képviselı-testülete 2011.augusztus. 19.-én megtartott nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Készült:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 4/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. február 15-én megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-14/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. augusztus 7-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. november 9-én megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl.

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2007. szeptember 19-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2007. szeptember 19-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 13/2007. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2007. szeptember 19-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 77-86. Rendelet száma: 15-17. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG Rendeletek: 1/2011. (I.14.) J e g y z ı k ö n y v Határozatok: 8/2011. (I.13.) 9/2011. (I.13.) 10/2011. (I.13.) 11/2011. (I.13.) 12/2011. (I.13.) 13/2011. (I.13.) 14/2011.

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 2000-2/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 26/2012 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Képviselı-testületének 2012. augusztus 09-én megtartott nyílt rendkívüli testületi ülésén. Jelen voltak: 9 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Czifra

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Határozat száma. 106/2010. (VI.29) Bükkszék Község Önkormányzata II. félévi munkaterve

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Határozat száma. 106/2010. (VI.29) Bükkszék Község Önkormányzata II. félévi munkaterve J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. június 29-én, 15,00 órakor tartott nyílt ülésén. Határozat száma Tárgya 106/2010. (VI.29) Bükkszék Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1515-16/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 22-én Kalotaszentkirályon

Részletesebben

J E GY Z İ K Ö NY V. 36/2012. (II.16.) TB határozatot

J E GY Z İ K Ö NY V. 36/2012. (II.16.) TB határozatot J E GY Z İ K Ö NY V Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Tulajdonosi Bizottsága 2012. február 16-án 13,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Az ülés helye: VMJV Polgármesteri

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 12.650-2/2007. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI A Képviselı-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett a 1/2005. (I. 26.) sz. önk. határozat Pilis Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2009. október 29. napján 16.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén.

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2009. október 29. napján 16.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. JEGYZİKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2009. október 29. napján 16.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal alagsori terme Jelen vannak: Borbély

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 22. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 22. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 22. sz. JEGYZİKÖNYV Bér Község Önkormányzat, Bér Cigány Kisebbségi Önkormányzat és Bér Szlovák Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 1/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. január 13-án megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. szeptember 20-iki rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint A polgármester köszöntötte a megjelenteket,

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 24-én tartott n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 24-én tartott n y í l t ülésérıl 01/183-33/2010. JEGYZİKÖNYV 2010. november 24-én tartott n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Dr. Pintér György polgármester, Buza Lajos,

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. augusztus 31-én tartott nyilvános ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Tartalma: Napirend elıtt:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlés Egészségügy és Szociális Bizottságának 2010. december 8. napján tartott nyílt ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlés Egészségügy és Szociális Bizottságának 2010. december 8. napján tartott nyílt ülésérıl J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlés Egészségügy és Szociális Bizottságának 2010. december 8. napján tartott nyílt ülésérıl Jelen vannak: dr. Kozma József, a Bizottság elnöke, képviselı

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 14600/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 4-én - csütörtökön - du. 16,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i üléséről. A rendkívüli képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-1/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. január 31-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-1/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S 7. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesülettel kapcsolatos döntések Az elıterjesztést

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Tulajdonosi Bizottságának 2011. január 20-án 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatala (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti

Részletesebben

Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 11/2012. Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Napirend elıtt: 1. Nyugati Kapu

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma:13-38/2007. J E G Y Z Õ K Ö N Y V

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzıkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzıkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 14.-én megtartott ülésérıl Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Elıterjesztés Besenyszög Községi Önkormányzat

Részletesebben

a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) szóló önkormányzati rendelet módosításához

a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) szóló önkormányzati rendelet módosításához Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa I/1336/2/2014. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 2/2010. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. január 26-án (kedden) 15.00 órai kezdettel a

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2009. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 76-78. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 76/2009.(VII.30.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Kutyej

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - A Képviselı-testületnek - Az RFV-Sárospatak Városgazdálkodási

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Csonka József Dr. Pálinkási

Részletesebben

Jegyzıkönyv. dr. Rózsahegyi Ferenc körjegyzı a polgármester távolléte okán, az SZMSZ alapján Mikó Zoltán alpolgármestert az ülés vezetésére.

Jegyzıkönyv. dr. Rózsahegyi Ferenc körjegyzı a polgármester távolléte okán, az SZMSZ alapján Mikó Zoltán alpolgármestert az ülés vezetésére. Jegyzıkönyv Készült: Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. november 25-én 16 órától a körjegyzıség székhelyén megtartott nyílt ülésérıl Jelen vannak: jelenléti ív szerint Fekete Gyula

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Mayer

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13. Ügyszám: 9-132/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2012. szeptember 13. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége Nyirád, Szabadság u. 3.

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 7950-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 6/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 31-én tartott ülésérıl készült jegyzıkönyv. Napirend: I. A 2009. évi költségvetés

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 41/2011 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. szeptember 29-én megtartott rendkívüli nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 11 fı képviselı a jelenléti

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester. Deák Attila Kurucz Attila. Pékné Dr. Csefkó Judit

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester. Deák Attila Kurucz Attila. Pékné Dr. Csefkó Judit Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39-5/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: A Képviselı-testület 2013. február 15-én megtartott rendes nyílt ülésérıl. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós

Részletesebben

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa LMKOH/1854/1/2015. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.144/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2010. február 4-én (csütörtökön) 9 óra 20 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben