J E G Y Z İ K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z İ K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének november 26-án 16 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: - Csikós János polgármester - Tóth Tibor alpolgármester - Kriskó Jánosné jegyzı - Greksza János képviselı - Domonyi Károly képviselı - Nagy János képviselı - Polgárné Czerjak Judit képviselı - Bencze László képviselı - Tóthné Mátrai Edit képviselı - Gajdos Zoltán képviselı - Pintér Erzsébet képviselı - Nagyné Lehoczki Katalin képviselı - Vereb Sándorné képviselı - Misi József képviselı - Mala Ferenc képviselı - Szabó Márton képviselı - Imecs László képviselı - Molnárné Bártfai Andrea képviselı - Tanyi József könyvvizsgáló - Mészáros Pál, az M+T. KKT. ügyvezetı igazgatója - Kovács Gyula, a FKGP. helyi szervezet elnöke - Haluszka Péter Pilis, Arany J. u. 34/a. sz. alatti lakos - Pálinkás György Pilis, Kölcsey út 38.sz. alatti lakos - Soltész Józsefné, mb. pénzügyi irodavezetı - Gábrisch Lászlóné mb. hatósági irodavezetı - Pap Tibor mőszaki irodavezetı - Soproni László, a Gerje-Forrás Kht. üv. igazgatója - Kocsis Györgyné jegyzıkönyvvezetı Csikós János polgármester: Köszönti a megjelenteket és a Kábel TV-n keresztül Pilis nagyközség lakosságát. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 17 testületi tag közül 16 fı jelen van, Molnárné Bártfai Andrea képviselını jelezte, hogy késıbb érkezik. Javaslatot tesz a kiküldött meghívón szereplı napirendi pontok módosítására, melyet a Képviselı-testület 16 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadott, a következık szerint:

2 2 N A P I R E N D: A napirendi pontok megtárgyalása elıtt a polgármester beszámol a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és az elızı ülés óta eltelt idıben tett fontosabb intézkedésekrıl 1./ Elıterjesztés a szennyvízberuházással kapcsolatos vállalkozási szerzıdés módosítására Elıadó: Csikós János polgármester 2./ Elıterjesztés az ivóvízellátás havaria helyzet felszámolása és részleges továbbfejlesztése tárgyában Elıadó: Csikós János polgármester 3./ Beszámoló az Önkormányzat gazdálkodásának helyzetérıl, a 2003 évi pénzügyi tervet érintı feladatokról - Krekácsdőlıben ingatlanvásárlás - Birizdó telkek villamosítása - Könyvtár átalakítása - Polgármesteri Hivatal épületének érintésvédelmi vizsgálata - Fénymásoló-gép beszerzése - Képernyı elıtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg - Általános és Zeneiskola nyílászárók cseréjére ajánlatok Elıadó: Csikós János polgármester 4./ 2004 évi költségvetési koncepció elıterjesztése Elıadó: Csikós János polgármester 5./ SZMSZ módosítására és bizottságok kiegészítésére javaslat Elıadó: Csikós János polgármester Kriskó Jánosné jegyzı 6./ Helyi címer és zászló alkotásáról, használatáról, a díszpolgári cím és az önkormányzat által adományozható egyéb kitüntetésekrıl, elismerésekrıl szóló önkormányzati rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Elıadó: Kriskó Jánosné jegyzı 7./ Szociális törvény hatálya alá tartozó önkormányzati rendeletek módosítása és egységes szerkezetbe foglalása Elıadó: Kriskó Jánosné jegyzı 8./ Gyermekvédelem helyi rendszerérıl és a kiskorúak átmeneti segélyezésérıl szóló önkormányzati rendeletek egységes szerkezetbe foglalása Elıadó: Kriskó Jánosné jegyzı

3 3 9./ Vásárokról és a piacokról szóló önkormányzati rendelet módosítása és egységes szerkezetbe foglalása Elıadó: Kriskó Jánosné jegyzı 10./ E g y e b e k a./ Elıterjesztés vízgazdálkodásról szóló szervezeti változásokról Elıadó: Csikós János polgármester b./ Dr. Ecsedi László rendelıhasználatra vonatkozó kérelme Elıadó: Kriskó Jánosné jegyzı c./ Dr. Páczi Antal rendelıhasználatra vonatkozó kérelme Elıadó: Kriskó Jánosné jegyzı d./ Elıterjesztés az új iskola helyének meghatározására Elıadó: Pintér Erzsébet, a Kult. Biz. elnöke e./ Gyermekétkeztetésre vonatkozó szerzıdés meghosszabbítása Elıadó: Kriskó Jánosné jegyzı f./ emagyarország Pontok c. pályázat benyújtása Elıadó: Csikós János polgármester g./ Gerje Forrás Kht. ügyvezetı igazgatójának fizetésemelésére vonatkozó moratórium feloldása Elıadó: Csikós János polgármester g./ Lakásgazdálkodás Elıadó: Kriskó Jánosné jegyzı Csikós János polgármester: Javasolja a 10/g. napirendi pontot zárt ülésen tárgyalni, mivel annak nyilvános tárgyalása személyiségi jogokat sérthet. Megkérdezi egyetértenek-e a javaslattal. A Képviselı-testület 16 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag a következı határozatot hozza: 150/2003. (XI. 26.) sz. önk. h a t á r o z a t Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Pilis, Rákóczi út 67.sz. alatti közcélú lakás bérletével kapcsolatos elıterjesztést z á r t ülésen tárgyalja. Határidı: azonnal Felelıs: Csikós János polgármester Csikós János polgármester a napirendi pontok megtárgyalása elıtt beszámol a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és az elızı ülés óta eltelt idıben tett fontosabb intézkedésekrıl, a következık szerint:

4 4-144/2003. /X. 29.) sz. önk. határozat szerint az ivóvízhálózat fejlesztésére vonatkozó létesítési engedélyezési tervdokumentáció készítésének pénzügyi rendezése érdekében az ENTERPLAN BT. részére 5,5 millió Ft. átutalása megtörtént /2003. (X. 29.) sz. önk. határozat alapján dr. Fehér-Polgár Pálné lakásbérleti szerzıdésének meghosszabbítása további 2 évre megtörtént /2003. (X. 29.) sz. önk. határozatnak megfelelıen a Viziközmő Társulás a szennyvízberuházás érdekeltjei részére a befizetési csekkek kiküldését megkezdte. - Meghívja a település lakóit december 3-án, szerdán, 18 órakor a Községháza nagytermében tartandó közmeghallgatásra, ahol közérdekő kérdésekben várja a Képviselı-testület észrevételeiket, hozzászólásaikat. - Bejelenti, hogy a Pilis Nagyközségért Közalapítvány Kuratóriuma december 4- én, csütörtökön, 18 órakor ülésezik itt a nagyteremben, ahol az elmúlt évrıl és az Alapítvány következı évi terveirıl lesz szó. A kuratóriumi ülés nyilvános. - Tájékoztatást ad Magyar Bálint oktatási miniszter úr Általános és Zeneiskolában tett látogatásáról. Megkérdezi van-e az elmondottakkal kapcsolatban kérdés, észrevétel. Pintér Erzsébet a Kulturális Bizottság elnöke: A Kábel TV. közvetítést kihasználva szeretettel meghívja a település lakóit a SPECIÁL TRIO mősorára, ami az evangélikus gyülekezeti teremben lesz pénteken 18 órakor. Csikós János polgármester: Megkérdezi, hogy elfogadják-e a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. A Képviselı-testület 16 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadta a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. 1./ Elıterjesztés a szennyvízberuházással kapcsolatos vállalkozási szerzıdés módosítására Elıadó: Csikós János polgármester A szerzıdés módosítási javaslat a jegyzıkönyvhöz írásban mellékelve.

5 5 Csikós János polgármester: A szennyvízcsatorna hálózat építése és szennyvíztisztító telep bıvítésével kapcsolatos vállalkozási szerzıdés 1.sz. módosítására vonatkozó tervezetet minden képviselı kézhez kapta, azt a Pénzügyi és a Gazdasági Bizottság is megtárgyalta. Tájékoztatásul elmondja, hogy azért van szükség a módosításra, mert olyan érdemi mőszaki tartalom maradt ki az érvényben lévı szerzıdésbıl, amelyet a kivitelezés során el kell végezni, valamint az év elején olyan jogszabály jelent meg, amely alapján a szennyvíztelepet is EU. konforttá kellett tenni, ennek során új technikai megoldásokat kellett alkalmazni, valamint a régi szennyvíztisztító mőtárgyat is intenzifikálni kell. Ezeknek a feladatoknak az elvégzésére határidıket kellett szabni, ami polgári jogi értelemben kölcsönös együttmőködést predesztinált a kivitelezıvel. A beruházás magával hordozza azt, hogy a jövıben gazdaságosan kell majd mőködtetni, az ehhez szükséges feltételeket meg kell teremteni. Különösen fontos többek között a monitoring rendszer is, ami hiányzott a pályázati dokumentációból, melynek pótlásával kapcsolatban a mőszaki tartalom változtatásával jó úton jár az önkormányzat. Pénzügyi Bizottság ülésén felmerült néhány módosítási javaslat a vállalkozási szerzıdés módosítás tervezet szövegével kapcsolatban, amely elsısorban a kötbérterhekre vonatkozott. A jogi képviselıvel konzultálva arról van szó, hogy a szerzıdésmódosítás melléklete lesz egy olyan dokumentum, amely közérthetıbbé teszi a részhatáridıkre vonatkozó kötbér terheket. Ez azt jelenti, hogy a részhatáridıkre is az eredeti vállalkozási szerzıdésben a kivitelezı által vállalt napi 100 millió Ft-os kötbér teher vonatkozik. A Kávai úti aszfaltozás utolsó szınyegrétegét a fıvállalkozó már ebben az évben szerette volna elhelyezni, erre az illetékes PEMÁK KHT. vezetıje határozatában a mőszaki átadás-átvételt követı 6-12 hónapos határidıt jelölt meg. Ez a hatósági döntés kötelezı érvényő. Elızetes megegyezés szerint a Gerje-Forrás Kht., mint a Délépítı Rt. alvállalkozója fogja végezni az utak helyreállítását, melynek véghatárideje augusztus 30.-a. Megkérdezi, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás. Vereb Sándorné a Pénzügyi Bizottság tagja: A Pénzügyi Bizottság november 24-én tartotta ülését. A bizottság egyöntetően javasolja a szennyvízberuházás vállalkozási szerzıdését a következık szerint módosítani: A bizottság kéri a Képviselı-testületet, hogy a 4. pont szerinti teljesítési határidık elsı mondatában a kötbérterhes részhatáridıre is állapítson meg kötbért, amelynek mértékét az aktuális beruházási rész elıállítási költségének 5 %-ában javasolja megállapítani. Külön kössenek ki határidıt a Kávai úti aszfaltszınyeg és az önkormányzati utak aszfaltburkolatának végleges helyreállítására június 30-a a kivitelezési határidı, a szerzıdés szerint a próbaüzem 3 hónapos, ezért szeptember 30-ig javasolja kivitelezınek a próbaüzemet biztosítani. Szabó Márton a Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság részletesen tárgyalta az elıterjesztést, és egyhangúlag javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra. Csikós János polgármester: Szakmai szempontból megvizsgálták a Pénzügyi Bizottság szeptember 30-i próbaüzem határidıre vonatkozó javaslatát, és ezt nem tartják indokoltnak.

6 6 Soproni László a Gerje Forrás Kht. ügyvezetı igazgatója: A régi szennyvíztisztító medence átalakítása, felújítása után 2 hónapos próbaüzem bıven elég ahhoz, hogy tökéletesen mőködjön, hiszen az újonnan épült medence bizonyította azt, hogy 30 nap után már olyan eredményt adott, ami elfogadható volt. Csikós János polgármester: A szennyvíztelepen a kivitelezı a Purátor Kft, akinek a hozzáállása és munkavégzése pozitívnak mondható, semmi kétség nincs afelıl, hogy a jövıben is hasonló minıségben végzi a munkálatokat. Vereb Sándorné képviselı: Véleménye szerint nem véletlenül van meghatározva 3 hónapos próbaüzem, ezért ezt be kellene tartani. Mészáros Pál az M+T. KKt. ügyvezetı igazgatója, a szennyvízberuházás mőszaki ellenıre: Összességében a határidıket úgy kellene értelmezni, hogy a szerzıdésmódosítást nem akarták túl sok részhatáridıvel szétszabdalni június 30-ra van rögzítve a véghatáridı, ami úgy alakult ki, hogy a Kávai úti teljes aszfalt helyreállítás is beleférjen. Ez nem azt jelenti, hogy a régi szennyvíztelep intenzifikálása ekkor fog befejezıdni, hiszen feltételezések szerint április 30-án, vagy május 15-én befejezıdik ez a munka. Elmondja, hogy a szennyvíztisztító kapacitás intenzifikálásnak két fontos momentuma van, az egyik egy 500 m3-es biológiai tisztító, amely egy meglévı mőtárgyra épül, és egy olyan technológia kerül bele, amelynek napokon belül a 3 hónapos próbaüzeme befejezıdik. Egy új technológiánál fontos a 3 hónapos próbaüzem, mert az eleven iszapot ki kell tenyészteni, de mivel a régi medence intenzifikálása után az új medencébıl az eleven iszapot átteszik a régi medencébe is, így nap fórral indul a régi medence. Amennyiben a próbaüzem befejezése után keletkezne hiba, az már a 15 évre vállalt szavazatosságot érinti. A szerzıdésmódosítási tervezetben az szerepel, hogy a módosításnál nem érintett pontok az alapszerzıdésnek megfelelıen változatlanul érvényben vannak. Ez azt jelenti, hogy minden kötbérterhes részhatáridıre is a napi 100 millió Ft-os kötbér vonatkozik. Véleménye szerint nem lenne célszerő változtatni a meghatározott kötbér mértékén, még akkor sem, ha ez illuzórikus. Imecs László képviselı: A Pénzügyi Bizottság ülésén úgy hangzott el, hogy ha a 100 millió Ft-os kötbér nem érvényes a belsı részhatáridıkre, akkor nem szabad elfogadni. Tóthné Mátrai Edit az EU. Biz. elnöke: Véleménye szerint a 3 hónapos próbaüzemtıl nem szabadna eltekinteni, a kötbér mértéke pedig érvényesítés esetén talán veszélyeztetné a beruházást. Mészáros Pál mőszaki ellenır: A kötbér mértéke valóban illuzórikus, azonban annak nincs értelme, hogy ennek módosítását éppen a beruházói oldal kezdeményezze, hiszen ennek vállalásával a kivitelezı elınyben volt a többi pályázóval szemben. Véleménye szerint ebbıl a beruházásból nem lehet nagy kötbérre számítani, ezt már akkor is látta, amikor a mőszaki ellenırzéssel megbízták és a szerzıdést átolvasta. A realitásoknál maradva meg kell próbálni egy kiváló minıségő munkát megkövetelni a kivitelezıtıl, a település legnagyobb hasznával. Információi szerint e hét pénteken készre jelenti a kivitelezı a teljes hálózatot és a két vákuumgépházat, ez annyit jelent, hogy december 10-e után a mőszaki átadás-átvételi eljárás megindul, ami 30 napon belül be is fog fejezıdni. Tehát a hálózaton is elindulhat a próbaüzem.

7 7 A Kávai út teljes helyreállítását akkor lenne célszerő elvégezni, ha ott az ivóvízhálózat korszerősítés megoldást nyerne. Esély van arra, hogy a vezetékes vízzel kapcsolatos havária helyzet kiküszöbölésére állami támogatáshoz jut az Önkormányzat és akkor a Kávai út végén megépülhet az új vízmő. Azt tartaná jó megoldásnak, ha a vállalkozó átutalná a szınyeg árát és a vízberuházás után az Önkormányzat elvégeztetné az aszfaltozást. Csikós János polgármester: A szerzıdésmódosítási tervezet ügyvéd bevonásával is értelmezésre került, a szerzıdésmódosítás mellé egy külön értelmezés lesz mellékelve, ahol rögzítésre kerül a részhatáridıkre vonatkozó kötbér. Az önkormányzati utak helyreállításánál a Délépítı Rt. alvállalkozója a Gerje Forrás Kht. lesz, így nem lenne célszerő számukra kötbérterhes határidıt megállapítani. A Kávai út helyreállítására az illetékes hatóság 6-12 hónapos határidıt adott. Az önkormányzati utak helyreállításánál nagyon jó lehetıség, hogy a Gerje Forrás Kht. alvállalkozói szerepkört kap, így az Önkormányzat rendelkezési körébe marad az, hogy melyik utcák legyenek azok, ahol a legnagyobb szükség van a helyreállításra. Megkérdezi egyetértenek-e a vállalkozási szerzıdés 1. sz. módosításával úgy, hogy mellékletében értelmezni kell a kötbérterhes határidıket. A Képviselı-testület 14 szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett a következı határozatot hozza: 151/2003. (XI. 26.) sz. önk. h a t á r o z a t 1./ Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a szennyvízcsatorna hálózat építése és szennyvíztisztító telep bıvítése építési munkáinak teljes körő megvalósítása tárgyú, augusztus 14-én kelt, Délépítı Rt-vel kötött vállalkozási szerzıdés 1. sz. módosítását elfogadja. 2./ A Képviselı-testület az 1./ pontban elfogadott vállalkozási szerzıdés mellékletében értelmezni kell a kötbérterhes részhatáridıket. Határidı: azonnal Felelıs: Csikós János polgármester 2./ Elıterjesztés az ivóvízellátás havaria helyzet felszámolása és részleges továbbfejlesztése tárgyában Elıadó: Csikós János polgármester Az elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz írásban mellékelve.

8 8 Csikós János polgármester: Tájékoztatásként elmondja, hogy olyan végszükség helyzet állt elı a településen, amely a most még mőködı vízmőtelep és hálózat esetében a szakemberek szerint feltétlenül szükségessé teszi a technikai változtatást. A számítások szerint ez a változtatás összesen eft+áfa összegbe kerülne, ennek részletezését az elıterjesztés tartalmazza. Úgy tőnik, hogy most lehetıség nyílik ennek a havaria helyzetnek a felszámolása érdekében pályázatot benyújtani. A pályázat elkészítésével, összeállításával és benyújtásával javasolja a KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft-t megbízni, a kiküldött ajánlatukban foglalt Ft+ÁFA. Ezzel egy idıben a 29/2003. (III.12.) sz. önk. határozatot melyben a Képviselı-testület az ivóvízhálózat fejlesztés beruházás pénzügyigazdasági szakértıi és közbeszerzés bonyolítói szolgáltatással a Pro-Vital 2000 Kft.- t bízta meg - javasolja visszavonni, annál is inkább, mivel ez a szerzıdés létre sem jött. Mészáros Pál az M+T. KKT: Részletes tájékoztatást ad arról, hogy milyen mőszaki megoldásokat kell alkalmazni a havaria helyzet elhárítása érdekében, ezeket az elıterjesztés, pénzügyi kihatásaival együtt tartalmazza. Csikós János polgármester: A havaria helyzet megszüntetésével kapcsolatos pályázati lehetıségnek nincs meghatározva önrésze, azonban talán nagyobb esélye lehet az Önkormányzatnak a pályázat elnyerésére, ha legalább 10 % önerıt biztosít. Vereb Sándorné képviselı: A Pénzügyi Bizottság ülésén is tárgyalták ezt a kérdést és a 2004 évi koncepcióba javasolnak 30 millió Ft-ot a vízpályázat önrészeként meghatározni. Domonyi Károly képviselı: Megkérdezi, hogy mi indokolja azt, hogy a megépített vízbázis és a vezeték is felújításra szorul? A most benyújtandó pályázattal a még hiányzó vízvezeték is kiépülésre kerülne-e? Mészáros Pál az M+T KKt. vezetıje: A jelenleg meglévı vízbázis, valamint a megépítendı vízbázis és ahhoz csatlakozó csıvezetékek közötti különbségeket részletesen ismerteti. A havaria helyzet elhárítására vonatkozó pályázat nem tartalmazza a még hiányzó vízvezeték kiépítését, arra a késıbbiekben kell majd pályázni. Kovács Gyula Pilis, Attila u. 2.sz. alatti lakos: Véleménye szerint meg kellene keresni a felelısöket, akik miatt most a pilisieknek kell úgy a vízhálózat korszerősítését, mint a csatornahálózat korszerősítését megfizetniük. Csikós János polgármester: Megkérdezi egyetértenek-e azzal, hogy az Önkormányzat pályázzon az ivóvízellátással kapcsolatos havaria helyzet felszámolása és részleges továbbfejlesztése tárgyában úgy, hogy ehhez 10 %-os, azaz 30 millió Ft-os önerıt biztosít? Egyetértenek-e 29/2003. (III.12.) sz. önk. határozat visszavonásával, valamint a pályázat december 15-ig történı elkészítése összeállítása, benyújtása érdekében a KSK. Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft. megbízásával, Ft+ÁFA megbízási díjjal.

9 9 A Képviselı-testület 16 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag a következı határozatokat hozza: 152/2003. (XI. 26.) sz. önk. h a t á r o z a t 1./ Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az ivóvízellátás havaria helyzet felszámolása és részleges továbbfejlesztése érdekében eft+áfa összegő beruházásra pályázatot nyújt be. 2./ A Képviselı-testület szükség esetén a beruházáshoz 10 % saját forrást biztosít. Határidı: december 15. Felelıs: Csikós János polgármester 153/2003. (XI. 26.) sz. önk. h a t á r o z a t 1./ Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a 29/2003. (III.12.) sz. önk. határozatát melyben a Pro-Vital 2000 Kft. részére, ivóvízhálózat pénzügyi-gazdasági bonyolítására adott megbízást visszavonja. 2./ A Képviselı-testület Pilis nagyközség ivóvízellátás havaria helyzet felszámolására és részleges továbbfejlesztésére vonatkozó pályázat elkészítésével, összeállításával és benyújtásával a KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft-t (5000 Szolnok, Ságvári krt. 4.) bízza meg Ft+ÁFA árajánlat elfogadásával. Határidı: december 15. Felelıs: Csikós János polgármester 3./ Beszámoló az Önkormányzat gazdálkodásának helyzetérıl, a 2003 évi pénzügyi tervet érintı feladatokról Elıadó: Csikós János polgármester

10 10 Csikós János polgármester: A beszámolóval kapcsolatban elmondja, hogy véleménye szerint az Önkormányzat háromnegyedéves gazdálkodása elfogadhatóan alakult, az idıközben felmerült problémákat kisebb-nagyobb nehézségek árán sikerült megoldani. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel. Vereb Sándorné képviselı: A Pénzügyi Bizottság a háromnegyedéves gazdálkodásának helyzetérıl szóló beszámolót és a rendelet módosítást javasolja elfogadni. Szabó Márton a Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a beszámolót és kéri, hogy különbözı tervezési, átalakítási munkálatoknál jobban figyeljenek oda a jövıben, mert a Kossuth L. 30. sz. alatti közcélú lakás és a Könyvtár átalakításánál vannak problémák. Csikós János polgármester: Megkérdezi, hogy az Önkormányzat évi háromnegyedéves gazdálkodásáról szóló elıterjesztést elfogadják-e. A Képviselı-testület 15 szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a következı határozatot hozza: 154/2003. (XI. 26.) sz. önk. h a t á r o z a t Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az Önkormányzat évi háromnegyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. Határidı: azonnal Felelıs: Csikós János polgármester Kriskó Jánosné jegyzı Krekács dőlıben ingatlanvásárlás Elıadó: Csikós János polgármester Az elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz írásban mellékelve. Csikós János polgármester: Az írásos elıterjesztést a Településfejlesztési Bizottság részletesen megtárgyalta. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás. Tóth Tibor alpolgármester: Megkérdezi, hogy a testület pozitív döntése alapján minden fennálló probléma telek megosztás, építési, használatbavételi engedélyek, stb. - megoldódik-e, van-e erre lehetıség? Pap Tibor mőszaki irodavezetı: A feltett kérdésre nem tud most egyértelmő választ adni, mivel az épületek további sorsát az elvégzendı vizsgálatok eredménye fogja

11 11 befolyásolni. A hulladékgazdálkodási projekt tervezıje sem tudott erre a problémára egyértelmő választ adni, elképzelhetı az is, hogy ezeket az épületeket el kell majd bontani, ezt Marosvári úrral már közölték is. Tóthné Mátrai Edit az EU. Biz. elnöke: Ez azt jelenti, hogy az épületek elbontásáról Marosvári úr gondoskodna? Csikós János polgármester: A rekultivációt megelızı vizsgálati eredményektıl függ az, hogy mi lesz a továbbiakban az épületek sorsa? Vereb Sándorné képviselı: Ha most megosztásra kerül az ingatlan, akkor az épületekkel érintett területek rekultivációja hogyan történik meg? Mala Ferenc a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Biz. elnöke: Az elıterjesztés lényege, hogy a volt szemétbányát az Önkormányzat korábban értékesítette Marosvári úrnak, aki a terület egy részét beépítette, a másik részébe erdıt telepített. A regionális hulladéklerakó építésével kapcsolatos projektnek része a régi bányák rekultivációja is, de ennek az a feltétele, hogy a terület önkormányzati tulajdonban legyen. Marosvári úrral történt egyeztetés alapján a területet vissza lehet szerezni, amennyiben két beépíthetı építési telket ad cserébe az Önkormányzat. Miután most véleménye szerint nincs más lehetısége az Önkormányzatnak, így javasolja az elıterjesztés elfogadását. Pap Tibor mőszaki irodavezetı: Kiegészítésként elmondja, hogy Marosvári úr még azt is felajánlotta, hogy ha szükséges, akkor az eljárás idıszakára a beépített területeket is átadja az önkormányzatnak. Csikós János polgármester: Megkérdezi elfogadják-e a Településfejlesztési Bizottság javaslatát? A Képviselı-testület 14 szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett a következı határozatot hozza: 155/2003. (XI. 26.) sz. önk. h a t á r o z a t 1./ Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a 6337/1 hrsz-ú 1 ha 7939 m2 területő ingatlan tulajdonjogáért cserébe a Birizdó féle belterületi építési telkekbıl 2 db-ot biztosít Marosvári Mihály Pilis, Nap u. 41. sz. alatti lakos részére. 2./ A Képviselı-testület utasítja a Polgármesteri Hivatalt a jogügylet lebonyolítására. Határidı: azonnal Felelıs: Csikós János polgármester

12 12 Kriskó Jánosné jegyzı Birizdó telkek villamosítása Elıadó: Kriskó Jánosné jegyzı Az elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz írásban mellékelve. Csikós János polgármester: Megkérdezi, hogy az írásos elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kiegészítés, kérdés, hozzászólás. Mala Ferenc a Településfejlesztési Biz. Elnöke: A bizottság megtárgyalta az elıterjesztést és az a véleményük, hogy kényszerhelyzetbıl fel kell vállalni a villamosítással kapcsolatos költségeket. Szabó Márton a Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az elıterjesztést. Csikós János polgármester: Megállapítja, hogy Molnárné Bártfai Andrea a Pénzügyi Bizottság elnöke idıközben 17,30 órakor az ülésre megérkezett, így a Képviselıtestület 17 fıvel folytatja munkáját. Megkérdezi elfogadják-e az elıterjesztés szerinti határozati javaslatot. A Képviselı-testület 16 szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a következı határozatot hozza: 156/2003. (XI. 26.) sz. önk. h a t á r o z a t Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a Huba utcai építési telkek elektromos árammal történı ellátására tett DÉMÁSZ árajánlatot és Ftért a munka megrendeléséhez hozzájárul azzal a kikötéssel, hogy a kifizetés csak a 2004 évi költségvetés terhére történhet. Határidı: január 15. Felelıs: Csikós János polgármester - Könyvtár átalakítása Elıadó: Csikós János polgármester Az elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz írásban mellékelve.

13 13 Csikós János polgármester: Megkérdezi, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kiegészítés, kérdés, hozzászólás. Mala Ferenc a Településfejlesztési Biz. Elnöke: A bizottság megtárgyalta az elıterjesztést, az abban leírt munkálatok elvégzése szükségszerő, a kapott árajánlatot reálisnak tartják, ezért elfogadásra javasolják. Javasolják a Favorit Hírös Kft-vel között vállalkozási szerzıdés ennek megfelelı módosítását. Szabó Márton a Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság is elfogadásra javasolja az elıterjesztést, azonban a jövıben nagyobb odafigyelést kell tanúsítani a beruházásoknál. Domonyi Károly képviselı: Egyetért azzal, hogy jobban oda kell figyelni a beruházásokra, ez a Könyvtár esetében is így van, mert megtekintette az eddig végzett munkálatokat, és vannak problémák. Pap Tibor építéshatósági irodavezetı: A munkálatokat felelıs mőszaki ellenır irányítása mellett végezték, a festésnél vannak kisebb problémák, amelyek főtési problémákból adódtak és természetesen javításra kerülnek. Csikós János polgármester: Megkérdezi egyetértenek-e a két bizottság javaslatával. A Képviselı-testület 17 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag a következı határozatot hozza: 157/2003. (XI. 26.) sz. önk. h a t á r o z a t 1./ Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Könyvtár felújításával kapcsolatban hozott 129/2003. (IX. 03.) sz. önk. határozatát módosítja és az elıterjesztés szerinti pótmunkákra bruttó Ft-ot biztosít. 2./ A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert a Favorit-Hírös Kft-vel megkötött vállalkozási szerzıdés módosítására. Határidı: december 31. Felelıs: Csikós János polgármester - Polgármesteri Hivatal épületének érintésvédelmi vizsgálata Elıadó: Csikós János polgármester Az árajánlatok a jegyzıkönyvhöz írásban mellékelve vannak. Csikós János polgármester: A képviselık kézhez kapták Máté Gábor és a TRAP-P Bt. érintésvédelmi és szabványossági felülvizsgálatra vonatkozó árajánlatát, melyet a

14 14 Településfejlesztési, valamint a Gazdasági Bizottság megtárgyalt. Kéri a bizottsági elnököket, hogy ismertessék javaslatukat. Mala Ferenc a Településfejlesztési Bizottság elnöke: Tulajdonképpen a Polgármesteri Hivatal épületének érintésvédelmi és szabványossági felülvizsgálatáról van szó, melynek során azt is vizsgálják, hogy a villamoshálózat mennyire felel meg a terhelési viszonyoknak. A bizottság javaslata alapján Máté Gábor villamosmérnökkel a Gerje Forrás Kht. már meg is kötötte a szerzıdést és a munkálatok megkezdıdtek, napokon belül pontos adatokat fog szolgáltatni a vállalkozó és a hibák kijavítására ajánlatot is tesz. Természetesen a munkálatokra más vállalkozók is nyújthatnak be ajánlatot. Tudomása szerint a tanácskozó terem felülvizsgálata során már a hibás vezetékeket ki is cserélték annak érdekében, hogy a festı elkezdhesse a terem festését. A vállalkozó elmondása szerint a villanyhálózat nagyon rossz állapotban van, feltétlenül felújítást igényel. Javasolja Máté Gábor árajánlatának elfogadását. Domonyi Károly képviselı: Felhívja a bizottság figyelmét, hogy ha legközelebb ilyen témától lesz szó, akkor Gengeliczki András pilisi vállalkozót is kérdezzék meg. Molnárné Bártfai Andrea a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság hosszasan tárgyalta ezt a napirendi pontot. A bizottsági ülésen szóba került az is, hogy korábban a lámpatestek cseréjével megbízott vállalkozó a bizottsági üléseken és a testületi ülésen is ígéretet tett arra, hogy az oktatási intézmények érintésvédelmi felülvizsgálatánál tapasztalt hiányosságokat kijavítja. Az oktatási intézmények vezetıi jelezték, hogy ez nem valósult meg és bizottsági ülésen arról volt szó, hogy a hivatal utánanéz, hogy miért nem, errıl kér tájékoztatást. Mala Ferenc a Településfejlesztési Bizottság elnöke: A lámpatestek cseréjével egy idıben a hozzá kapcsolódó vezetékek kicserélésre kerültek, azonban ez nem történt meg az elosztó szekrényig, a köztes vezetékek kicserélésére nem is volt megállapodás. A Településfejlesztési Bizottságnak annyi volt a feladata, hogy a meglévı árajánlatok közül válasszon. Véleménye szerint a pilisi vállalkozókkal tárgyalni kellene annak érdekében, hogy jelezzék ki, milyen feladatokat vállalna, mert senki nincs az ellen, hogy pilisi vállalkozók részt vegyenek a pályázatokon, ha megfelelı ajánlatot tesz. Tóthné Mátrai Edit az EU. Biz. elnöke: A nyár folyamán a bizottság tárgyalt a helyi vállalkozókkal kapcsolatban. Ekkor az Ipartestület vezetıjével megállapodtak abban, hogy ez év végéig, vagy jövı év elején a helyi vállalkozókról adatbázis készül annak érdekében, hogy árajánlatokat tudjon tılük kérni az Önkormányzat. Tóth Tibor alpolgármester: Az iskola és a könyvtár felújításánál pilisi vállalkozóktól is kértek árajánlatot, ami nem vezetett eredményre. Kriskó Jánosné jegyzı: A Gerje Forrás Kht. kérte be az árajánlatokat, azonban költségvetésében nem szerepel a hivatal villanyhálózatának vizsgálatára, felújítására pénz, ezért a Képviselı-testületnek dönteni kell és a pénzügyi rendeletben biztosítani erre a célra keretet. Az intézményeknél egy évvel ezelıtt kötött vállalkozási szerzıdés alapján elvégezték az energiatakarékos lámpatestek cseréjét. A beruházás után készült

15 15 összefoglaló jelentés szerint a felszerelt energiatakarékos lámpatestekre vonatkozik az érintésvédelmi vizsgálat és nem az intézmények teljes villanyhálózatára. Pár nappal ezelıtt jelezte az egyik iskola, hogy problémák vannak az égıkkel. A Gerje Forrás Kht. telefonon, majd írásban is megkereste a kivitelezıt az 1 éven belüli hibák elhárítása érdekében. Molnárné Bártfai Andrea a Pénzügyi Bizottság elnöke: Képviselı-testületi ülésen a kivitelezı olyan munkálatok végzésére is ígéretet tett, melyek tudomása szerint nem kerültek be a vállalkozási szerzıdésbe, ennélfogva nem kérhetık tıle számon. Csikós János polgármester: Azért volt halaszthatatlan a hivatal villamoshálózatának felülvizsgálata, mert kigyulladt a kapcsolószekrény, nem lehetett munkát végezni, mert a hivatalban nem volt áram, a DÉMÁSZ szakemberei szerint a belsı vezetékekkel van probléma. Téves az a szemlélet, hogy csak az Önkormányzatnak kell a vállalkozókat keresni, a kereslet-kínálat és a piac szabályai szerint kölcsönösnek kell lenni a kapcsolatteremtésnek. Megkérdezi elfogadják-e Máté Gábor villamosmérnök árajánlatát. A Képviselı-testület 14 szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett a következı határozatot hozza: 158/2003. (XI. 26.) sz. önk. h a t á r o z a t 1./ Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal épületének érintésvédelmi és szabványossági felülvizsgálatára szóló Ft+ÁFA, azaz Ft-os árajánlatát elfogadja és a pénzügyi fedezetet költségvetésében biztosítja. 2./ A Képviselı-testület megbízza a Gerje Forrás Kht-t a feladat ellátásával. Határidı: azonnal Felelıs: Soproni László, a Gerje Forrás Kht. üv. igazgatója - Fénymásoló-gép beszerzése Elıadó: Kriskó Jánosné jegyzı Az árajánlatok a jegyzıkönyvhöz mellékelve vannak. Csikós János polgármester: Az árajánlatokat a képviselık kézhez kapták, a Pénzügyi Bizottság részletesen megvitatta, így kéri a bizottság elnökét ismertesse javaslatukat.

16 16 Molnárné Bártfai Andrea a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság másodszor is megtárgyalta az ajánlatokat és feltétlenül új digitális fénymásoló-gép beszerzését javasolja. A benyújtott árajánlatok nem voltak megfelelı mélységig elemezhetık, a hivatal véleményét pedig kérik, hogy melyik gép lenne számukra megfelelı. Kriskó Jánosné jegyzı: A korábbi árajánlatban szereplı eft-os gépet már nem tudják biztosítani, mert elfogyott. A Pannónia '98 Kft. ajánlatában szereplı két új gép közül az elsıbıl a Printer kulcsot és a hálózati kártyát tudná nélkülözni a hivatal, így eft-os áron lehetne egy minden igényt kielégítı fénymásoló-gépe a hivatalnak. A második gépbıl a Printing system megnevezéső 205 eft-os szerkezet elhagyható lenne, így a második gép eft-ba kerülne. Az ajánlattevı cég 1 év garanciát vállal az új gépre. Egyébként évek óta ez a cég végzi a fénymásoló-gép karbantartását, a festék, papír biztosítását, és a megkötött szerzıdés alapján a 3,80 Ft-ba kerül egy fénymásolat a hivatalnak, amelyben minden benne van. Molnárné Bártfai Andrea a Pénzügyi Bizottság elnöke: Nem javasolja a felsorolt szerkezetek elhagyását, hiszen azokkal biztosítani lehet a teljes hálózaton lévı számítógéprıl a nyomtatást 3,80 Ft-os áron, a nyomtatón elıállított oldalankénti ár ennél sokkal magasabb. Imecs László képviselı: Kedvezıbb lehetıség lenne a hivatali dolgozók számára a korszerőbb gép beszerzése, így azt javasolja biztosítani. Misi József képviselı: Szeretné tudni, hogy a környezı települések hivatalaiban milyen fénymásolási lehetıségek vannak. Soltész Józsefné pénzügyi irodavezetı: Nyáregyháza községben egy kisebb teljesítményő, olcsóbb kategóriájú fénymásoló-géppel rendelkeznek. Albertirsán viszont 5 fénymásoló-gép van a hivatalban, ebbıl egy külön a titkárságon van, amit pályázaton nyertek, így az árát nem tudták megmondani. Vereb Sándorné képviselı: Arról is volt szó, hogy egy ember kezelje az új fénymásoló-gépet akár közcélú munkás is lehet -, mert így kisebb lenne a hibalehetıség. Tóthné Mátrai Edit az EU. Biz. elnöke: Véleménye szerint a Képviselı-testületnek csak a pénzügyi keretet kell biztosítani, és a hivatal vezetıjének szakember véleményének kikérésével - feladata a beszerzés. Nagy János a Szociális-Egészségügyi Bizottság elnöke: Javasolja az ajánlat szerinti legkorszerőbb gép beszerzését az összes kiegészítı berendezéssel együtt. Ugyanakkor a meglévı számítógépet fel kell kínálni az ajánlattevıt annak érdekében, hogy számítsa le az eladási árból. Kriskó Jánosné jegyzı: Valószínőleg lenne lehetıség a leszámításra is, azonban akár a hivatal, akár valamelyik intézmény is szívesen használná tovább a meglévı felújított gépet.

17 17 Csikós János polgármester: Megkérdezi egyetértenek-e azzal a javaslattal, hogy a Képviselı-testület eft-ot biztosítson költségvetésébıl a Polgármesteri Hivatalnak fénymásoló-gép beszerzésére. A Képviselı-testület 17 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag a következı határozatot hozza: 159/2003. (XI. 26.) sz. önk. h a t á r o z a t Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal részére fénymásoló-gép beszerzésére költségvetésébıl eft-ot biztosít. Határidı: azonnal Felelıs: Kriskó Jánosné jegyzı - Képernyı elıtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg Elıadó: Kriskó Jánosné jegyzı Az árajánlatok a jegyzıkönyvhöz írásban mellékelve vannak. Csikós János polgármester: Az árajánlatokat a képviselık kézhez kapták, melyeket a Pénzügyi Bizottság megvitatott. Kéri a bizottság elnökét ismertesse javaslatukat. Molnárné Bártfai Andrea a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az elıterjesztést. Javasolják, hogy 2 évenként, elszámolási kötelezettség mellett Ft/fı értékben az Önkormányzat az éleslátást biztosító szemüveg beszerzésének lehetıségét biztosítsa. Nagyné Lehoczki Katalin képviselı: Megkérdezi, hogy a javaslat csak a hivatali dolgozókra, vagy az Önkormányzat egész területén dolgozókra vonatkozik-e? Kriskó Jánosné jegyzı: Jogszabály szerint mindenkinek kötelezı ilyen szemüveget biztosítani, aki napi 6 órát meghaladó idıt tölt számítógép elıtt, tehát ez az önkormányzati intézményekre is vonatkozik. Csikós János polgármester: Megkérdezi elfogadják-e a Pénzügyi Bizottság javaslatát. A Képviselı-testület 17 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag a következı határozatot hozza: 160/2003. (XI. 26.) sz. önk. h a t á r o z a t Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2 évenként elszámolási kötelezettség mellett Ft/fı értékben éleslátást biztosító szemüveg vásárlására nyújt

18 18 lehetıséget az Önkormányzat területén jogszabály szerint arra jogosult dolgozók részére. Határidı: december 31, a továbbiakban 2 évenként Felelıs: Csikós János polgármester Kriskó Jánosné jegyzı - Általános és Zeneiskola nyílászárók cseréjére ajánlatok Elıadó: Csikós János polgármester Az árajánlatok a jegyzıkönyvhöz írásban mellékelve vannak. Csikós János polgármester: A Településfejlesztési Bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot. Kéri a bizottság elnökét, ismertesse javaslatukat. Mala Ferenc a Településfejlesztési Bizottság elnöke: Elızı ülésen döntött arról a Képviselı-testület, hogy az Általános és Zeneiskola nyílászáróit ki kell cserélni és elfogadta a FENESTRA Kft. mőanyag nyílászárókra vonatkozó árajánlatát. Errıl a döntésrıl a Kábel TV-n keresztül Spiegl József az S+B Kft. ügyvezetıje, helyi vállalkozó értesült és ajánlatot tett fa nyílászárókra, melyet a Településfejlesztési Bizottság megtárgyalt. A két árajánlat között kb. 30 % különbség van, ami reális, mert a fa nyílászárók ennyivel drágábbak. A bizottság javasolja a Képviselıtestületnek, hogy Spiegl József árajánlatát fogadják el, mivel helyi vállalkozóról van szó, probléma esetén könnyebb elérni, és valóban könnyebb üveget cserélni a fa nyílászárókban. Amennyiben elfogadja a Képviselı-testület, akkor a vállalkozó január hónapban elkezdi a kivitelezést és a tanítást nem zavarva, tanítási szünetekben, hétvégéken fogja végrehajtani. Az árajánlat szerint bruttó Ft-ért végezné el ezeket a munkálatokat. Az árajánlatban nem szerepeltetett régi nyílászárókat további bruttó 1 millió Ft-ért cserélné ki, ezek még zárhatók ugyan, de a mai követelményeknek nem felelnek meg. Pintér Erzsébet az Oktatási Bizottság elnöke: Az árajánlatban szereplı feladatokat feltétlenül el kell végezni, az utóbb említettek helyett viszont javasolja inkább a piactéri iskola nyílászáróinak cseréjét, mert azok sokkal régebbiek és rosszabb állapotban vannak. Misi József képviselı: Egyetért azzal, hogy inkább fa nyílászárók legyenek beépítve, annál is inkább, mert helyi vállalkozó végezné el a munkát, de azt figyelembe kell venni, hogy 2-3 évenként a fát le kell kezelni.

19 19 Tóthné Mátrai Edit az EU. Biz. elnöke: Véleménye szerint most az emeletes iskola nyílászáróinak cseréjét is nehezen tudja finanszírozni az Önkormányzat, a következı évben kellene felmérni a piactéri iskolában a nyílászárók cseréjét. Csikós János polgármester. Megkérdezi ki ért egyet azzal, hogy az elızı döntéssel ellentétben az S+B Kft Ft-os ajánlatát fogadja el a Képviselı-testület. A Képviselı-testület 15 szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett a következı határozatot hozza: 161/2003. )XI. 26.) sz. önk. h a t á r o z a t Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a 142/2003. (X. 29.) sz. önk. határozatát hatályon kívül helyezi és az Általános és Zeneiskola nyílászáróinak cseréjére vonatkozóan az S+B Kft Ft-os ajánlatát fogadja el. Határidı: azonnal Felelıs: Csikós János polgármester Csikós János polgármester: Megkérdezi, hogy egyetértenek-e az elızı döntések alapján a pénzügyi rendelet módosításával. A Képviselı-testület 15 szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett a következı rendeletet alkotja: PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2003. (XI.27.) sz. Önk. rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 13/2003. (VI.13.), 18/2003. (IX.18.) és 20/2003. (XI.13.) sz. Önk. rendelettel módosított 6/2003. (III.27.) sz. Önk. rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

20 20 Az Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 91. (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a évi költségvetésérıl az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1.. (1)A rendelet hatálya kiterjed a Képviselı-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az általa koordinált feladatokra, az önkormányzat önálló és részben önálló intézményeire. Az önkormányzat bevételei 2.. (1) Az önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat évi költségvetésének bevételi fıösszegét eft-ban, azaz Egymilliárd-nyolcszáznyolcvanhét-millió-ötszázharmincötezer Forintban állapította meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi fıösszeg jogcímenkénti megosz-lását az 1. sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat kiadásai 3. (1) Az önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat évi költségvetésének kiadási fıösszegét eft-ban, azaz Egymilliárd-nyolcszáznyolcvanhárom-millió-hétszázkilencvenhétezer Forintban állapította meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási fıösszegbıl eft, azaz Kilenc-százhuszonhatmillió-négyszázharmincnégyezer Forint az önkormányzat mőködési kiadási fıösszege. Általános és Zeneiskola 4.

21 21 (1) A Képviselı-testület az önállóan gazdálkodó Általános és Zeneiskola mőködési költségvetését eft-ban, azaz Egyszázkilencvennyolc-milliókilencszáz-harminchatezer Forintban állapította meg. (2) Az intézmény részére járó oktatási normatíva eft, melyhez a Képviselı-testület eft támogatást biztosít. (3) Az intézményben foglalkoztatható létszámkeret 71 fı fıfoglalkozású munkavállaló, melybıl 59 fı szakalkalmazott, 12 fı egyéb foglalkoztatott. (4) Az intézmény költségvetésének kiadási jogcímenkénti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. Széchenyi István Általános Iskola és Szakiskola 5. (1) A Képviselı-testület az önállóan gazdálkodó Széchenyi István Általános Iskola és Szakiskola mőködési kiadásait eft-ban, azaz Kilencvenhatmillió-tizenötezer Forintban állapította meg. (2) Az (1) bekezdésben biztosított összegbıl az intézménynek járó állami normatíva eft, melyhez a Képviselı-testület eft támogatást biztosít. (3) Az intézményben a foglalkoztatható létszámkeretet 32 fı fıállású munkavállaló, melybıl 26 fı szakalkalmazott és 6 fı egyéb foglalkoztatott. (4) Az intézmény költségvetésének kiadási jogcímenkénti részletezését az 5. sz. melléklet tartalmazza. Óvodai Intézmény 6. (1) A Képviselı-testület az önállóan gazdálkodó Óvodai Intézmény mőködési költségvetését eft-ban, azaz Egyszázhuszonkilenc-millió-kettıszázkilencvenegy-ezer Forintban állapította meg. (2) Az intézmény részére járó oktatási normatíva eft, melyhez a Képviselı-testület eft támogatást biztosít. (3)Az intézményben foglalkoztatható létszámkeret 50 fı fıfoglalkozású, 2 fı részmunkaidıs munkavállaló, melybıl 28 fı szakalkalmazott, 24 fı egyéb foglalkoztatott. (4) Az intézmény költségvetésének kiadási jogcímenkénti részletezését a 3. sz. melléklete tartalmazza.

22 22 Polgármesteri Hivatal és az általa koordinált feladatok 7. (1) A Képviselı-testület az önállóan gazdálkodó Polgármesteri Hivatal és az általa koordinált feladatok mőködési költségvetését eft-ban, azaz Négyszázhatvan-nyolcmillió-négyszáztizenháromezer Forintban állapította meg. (2) A Polgármesteri Hivatal és az általa koordinált feladatok mőködési kiadásainak szakfeladatonkénti és kiadási jogcímenkénti részletezését a 4. sz. melléklet tartalmazza. (3) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az általa koordinált feladatok ellátására az alábbiak szerinti létszámkeretet határozta meg: a., Egészségügy szakalkalmazott egyéb - védınıi szolgálat 3 fı fıállású 3 - vérvételi hely 1 fı részmunkaidıs 1 - intézmény fenntartás 2 fı fıállású 2 b., Közhasznú foglalkoztatás 15 fı fıállású 15 c., Polgármesteri Hivatal 31 fı fıállású 26 5 Összesen: 51 fı fıállású fı részmunkaidıs 1 (4) A köztisztviselıi illetményalap 2003-ban: ,-Ft. Családsegítı Központ 8. (1) A Képviselı-testület a részben önállóan gazdálkodó Családsegítı Központ mőködési költségvetését eft-ban, azaz Huszonegymillió-kettıszáznyolcezer Forint-ban állapította meg. (2) Az intézményben foglalkoztatható létszámkeret 11 fı fıállású munkavállaló, melybıl 8 fı szakalkalmazott és 3 fı egyéb foglalkoztatott. (3) Az intézmény kiadási jogcímenkénti mőködési költségeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. (4) Az intézmény felügyeleti szerveként a Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatalt jelölte ki. (5) A Polgármesteri Hivatal végzi az intézmény gazdálkodási feladatait az elfogadott költségvetési elıirányzaton belül azok folyamatos figyelemmel kísérése mellett. Könyvtár 9..

23 23 (1) A Képviselı-testület a részben önállóan gazdálkodó Könyvtár mőködési költségvetését eft-ban, azaz Tizenegymillió-hétszázharminckettıezer Forintban állapította meg. (2) Az intézményben foglalkoztatható létszámkeret 4 fı fıállású munkavállaló, melybıl 2 fı szakalkalmazott és 2 fı egyéb foglalkoztatott. (3) Az intézmény kiadási jogcímenkénti mőködési költségeit a 7. sz. melléklet tartalmazza. (4) Az intézmény felügyeleti szerveként a Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatalt jelölte ki. (5) A Polgármesteri Hivatal végzi az intézmény gazdálkodási feladatait az elfogadott költségvetési elıirányzatokon belül, azok folyamatos figyelemmel kísérése mellett. Cigány Kisebbségi Önkormányzat 10. (1) A helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi mőködési kiadásainak fıösszegét 839 eft-ban, azaz Nyolcszázharminckilencezer forintban állapította meg. (2) A Polgármesteri Hivatal végzi a Cigány Kisebbségi Önkormányzat gazdálkodási feladatait az elfogadott költségvetési elıirányzatokon belül, azok folyamatos figyelemmel kísérése és a költségvetési szervekre vonatkozó gazdálkodási jogszabályok betartása mellett. (3) Az önkormányzat Képviselı-testülete a Cigány Kisebbségi Önkormányzat mőködéséhez díjmentesen biztosít megfelelı helyiséget, annak főtését, világítását, víz-és csatornaszolgáltatását, valamint fénymásoló használatot. (4) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat részletes költségvetési elıirányzatait a 8. sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat kötelezettségei 11. (1) Az önkormányzat évi hitel tıketörlesztési és kamatfizetési elıirányzatát, mint hosszú lejáratú kötelezettség tárgyévi törlesztését eftban állapította meg a Képviselı-testület. (1) A fizetési kötelezettségek teljesítési határidıit, valamint a kötelezettségek jogcímek szerinti részletezését a 9. sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat fejlesztési kiadásai

24 (1) A Képviselı-testület az önkormányzat évi felhalmozási kiadásait eft-ban állapította meg. (2) A felhalmozási kiadásokat fejlesztési célonként e rendelet 10. sz. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat tartaléka 13. (1) Az önkormányzat évi általános tartaléka eft. Az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó szabályok 14. (1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester a felelıs. (2) A évi költségvetés végrehajtása során az önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal a mindenkor érvényes, a gazdálkodást érintı jogszabályi elıírások szerint kötelesek eljárni. 15. (1) Az önálló és a részben önálló költségvetési szervek a költségvetésükben jóváhagyott kiadási elıirányzataikat csak az idıarányos részen belül teljesíthetik a likviditási problémák elkerülése érdekében. (2) A költségvetési szervek dologi elıirányzataik között átcsoportosíthatnak. (3)Az oktatási és nevelési intézmények a gazdálkodásuk során keletkezı mőködési bevételeiket intézményük karbantartási és felújítási feladataira fordít-hatják. (4) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézményekben a gazdálkodás során a tervezett személyi juttatásokból keletkezı megtakarítás jutalmazásra felhasználható az intézményvezetı döntése szerint. (5) A Képviselı-testület felhívja intézményei és a Polgármesteri Hivatal figyelmét a lehetı legtakarékosabb gazdálkodás folytatására.

25 25 (6) Az önálló és részben önálló oktatási és nevelési intézmények jóváhagyott költségvetési elıirányzataik fedezetét 12 havi részletben a nettó finanszírozás figyelembe vételével kapják meg. 16. (1) Az önkormányzathoz tartozó költségvetési szerveknél a munkabért a tárgy-hót követı 3-áig kell a munkavállalók folyószámlájára utalni. (2) A Képviselı-testület - annak szükségessége esetén - hozzájárul munkabérhitel felvételéhez. 17. (1) Az önkormányzat mőködési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulását évekre bemutató mérlegét e rendelet 11. sz. Melléklete tartalmazza. 18. (1) Az önkormányzat évi költségvetésének elıirányzat-felhasználási tervét e rendelet 12. sz. melléklete tartalmazza. 19. (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban január 01-tıl kell alkalmazni. Pilis Nagyközség Önkormányzata 21/2003. (XI.27.) sz. rendeletének 1. számú melléklete Az önkormányzat évi bevételei m.e.: eft I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK ELİIRÁNYZAT 1./ Intézményi mőködési bevételek

26 26 a/ étkezési térítési díj b/ bérleti díj c/ eü. üzemeltetési hozzájár d/ közterület foglalás 100 e/ lakáshitel visszafizetés 100 f/ lakossági közmőhozzájárulás g/ kamatbevétel 400 h/ egyéb intézményi bevétel i/ ÁFA visszatérülés Intézményi mőködési bevételek összesen / Önkormányzat sajátos mőködési bevételei 2.1 Helyi adók - magánszemélyek kommunális adója iparőzési adó Átengedett központi adók - személyi jövedelemadó gépjármő súlyadó termıföld bérbeadás forrásadója Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek - bírságok, pótlékok átengedett egyéb központi adók egyéb sajátos mőködési bevételek Sajátos mőködési bevételek összesen II. TÁMOGATÁSOK 1./ Az önkormányzat költségvetési támogatása Normatív támogatások - szociális és gyermekjóléti ellátások nappali szociális intézményi ellátás óvodai nevelés iskolai oktatás gyógypedagógiai oktatás alapfokú mővészetoktatás kiegészítı hozzájárulás egyéb közoktatási fel minimálbér támogatás köztisztviselıi bérfejlesztés támogatás 2.373

KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI A Képviselı-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett a 1/2005. (I. 26.) sz. önk. határozat Pilis Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. március 13-án 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. NYILVÁNOS ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült 2006. március 9-én, 15 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Gazdasági Bizottságának és Településfejlesztési, Építési, Mezıgazdasági és

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2005. február 23-án 16 órai kezdettel megtartott ülésérıl Jelen vannak: - Csikós János polgármester - Tóth Tibor alpolgármester

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2012. február 6-án, 17 óra 25 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a Csepreg Város Önkormányzat 25/2010. JEGYZİKÖNYV Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 10-én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Részletesebben

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság 2010. március 23-án 16 óra 00perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl.

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság 2010. március 23-án 16 óra 00perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl. 1 Jegyzıkönyv a Pénzügyi Bizottság 2010. március 23-án 16 óra 00perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl. Jelen vannak a Pénzügyi Bizottság részérıl: Varju Zoltán, a Bizottság elnöke,

Részletesebben

N a p i r e n d: l./ Tájékoztató a Közösségi ház felújítási költségeinek elszámolása lezárásáról

N a p i r e n d: l./ Tájékoztató a Közösségi ház felújítási költségeinek elszámolása lezárásáról J e g y z ı k ö n y v Készült Keszü Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2013. szeptember 9.-i ülésérıl. Jelen vannak: Buday-Sántha Attila polgármester, Lezsák Rudolf alpolgármester, Antal Tamás, András

Részletesebben

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 1999. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 1999. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 1999. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA 1/1999. (II. 01.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozati javaslat A Pénzügyi Bizottság egyöntetően elfogadásra ajánlja a Képviselı-testületnek

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19. J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.) HATÁROZATOK SZÁMA: 1,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl.

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Kovács László alpolgármester Bakány János képviselı Csuta Andor képviselı

Részletesebben

KÉPVISELİ-TESTÜLET 1993. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

KÉPVISELİ-TESTÜLET 1993. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI KÉPVISELİ-TESTÜLET 1993. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI A Képviselı-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag a 1/1993.(I.28.) sz. önk. határozat 1./ Pilis Nagyközség Önkormányzati

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-33/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2011. március 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2011. március 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2011. március 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. B o r d á n y. 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött bankszámlaszerzıdés módosítása Elıadó: Tanács Gábor polgármester

J E G Y Z İ K Ö N Y V. B o r d á n y. 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött bankszámlaszerzıdés módosítása Elıadó: Tanács Gábor polgármester V./2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V B o r d á n y Önkormányzati Képviselıtestületének 2012. április 23.-án megtartott soros nyílt ülésérıl. I. N A P I R E N D 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 29.-én 17 óra 15 perc kezdettel a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében megtartott

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. február 9-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 1/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. január 13-án megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/251-1/2014. JEGYZİKÖNYV 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár színházterme 8130 Enying, Bocskai u. 1., Nyikos István

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzıkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Edelény Város Integrált

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Ifj. Paulusz József Cseh János Marton

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 9810-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. szeptember 13. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza,

Részletesebben

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl.

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Balogh Csilla jegyzı Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı Gyuricza Máté mőszaki ügyintézı Szarka Andrea igazgatási irodavezetı

JEGYZİKÖNYV. Balogh Csilla jegyzı Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı Gyuricza Máté mőszaki ügyintézı Szarka Andrea igazgatási irodavezetı I-1/6-19/2012. ikt.sz. JEGYZİKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. október 25-én megtartott ülésén a Városháza 8-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

1. Beszámoló a Szemesért Kht 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Liber Árpád a Szemesért Kht igazgatója

1. Beszámoló a Szemesért Kht 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Liber Árpád a Szemesért Kht igazgatója JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 16-án 14.00. órakor a Latinovits Zoltán Mővelıdési Ház földszinti tanácskozó termében megtartott sosros nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 11-én - pénteken - du. 16,30 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl. A képviselı-testület rendkívüli

Részletesebben

Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 11/2012. Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Napirend elıtt: 1. Nyugati Kapu

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2008. július 16-án (szerda) 15.00 órakor megtartott Képviselı-testületi ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselı-testületének 2009. január 23-án de. 8 45 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselı-testületének 2009. január 23-án de. 8 45 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselı-testületének 2009. január 23-án de. 8 45 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív alapján képviselı-testületi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága /PÜB/, valamint Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottsága /TGB/ 2008. május 14-én 15.00 órakor megtartott összevont

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 200-2/2013. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. szeptember 18-án megtartott ülésérıl Jelen voltak: Dávid Zoltán Derecskei

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága /PÜB/, és Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottsága /TGB/ 2009. november 25-én (szerdán) 16.00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 30-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Szomor

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését?

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését? Jegyzıkönyv Készült 2009. március 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester ifj. Paulusz József Cseh János Veres-Herédi Eszter

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Napirend elıtt:

JEGYZİKÖNYV. Napirend elıtt: JEGYZİKÖNYV Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében a Gazdasági Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság 2009. szeptember 30-i ülésén. Jelen vannak: Gazdasági és Idegenforgalmi

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. április 29-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-19/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. július 3-án (csütörtökön) 8 óra 30 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 27-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Ambruska

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2004. október 21.-én 17 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Kis József polgármester

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 4/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. február 15-én megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. március 7-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Sorszám:./2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZİKÖNYV Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Napirendi pontok: 1.) A polgármester

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 8013-2/2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. február 27-én megtartott ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. február 27-én megtartott ülésérıl Jegyzıkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. február 27-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Fehér Norbert

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2007. szeptember 19-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2007. szeptember 19-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 13/2007. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2007. szeptember 19-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 77-86. Rendelet száma: 15-17. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2000. október 19-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

1. Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása Elıadó: Szabó Gergely polgármester

1. Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása Elıadó: Szabó Gergely polgármester JEGYZİKÖNYV Amely készült Küngös Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. április 22. napján 17.oo órakor a Polgármesteri Hivatalban (Küngös, Kossuth L. u. 30.) tartott testületi ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2004. december 8- án 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról Jelen vannak: Csikós János polgármester Tóth Tibor

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 14933-2/2007. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város Képviselı-testülete

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 13-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. szeptember 11-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. NOVEMBER 7-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 31-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 31-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/218-23/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. augusztus 31-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Dr. Pintér György polgármester,

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Az ülést megnyitja.

Jegyzıkönyv. Az ülést megnyitja. Jegyzıkönyv Készült: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. november 18-én megtartott ülésérıl. Vecsés, Szent István tér 1. (kezdés idıpontja: 15. 00 óra.) Jelen vannak: Alattyányi István,

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2012. február 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2012. február 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. február 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Pálmai József Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 24-én tartott n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 24-én tartott n y í l t ülésérıl 01/183-33/2010. JEGYZİKÖNYV 2010. november 24-én tartott n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Dr. Pintér György polgármester, Buza Lajos,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 26/2012 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Képviselı-testületének 2012. augusztus 09-én megtartott nyílt rendkívüli testületi ülésén. Jelen voltak: 9 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Czifra

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. november 9-én megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-11/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. november 13-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Kutyej

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG Rendeletek: 1/2011. (I.14.) J e g y z ı k ö n y v Határozatok: 8/2011. (I.13.) 9/2011. (I.13.) 10/2011. (I.13.) 11/2011. (I.13.) 12/2011. (I.13.) 13/2011. (I.13.) 14/2011.

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 25-én tartott rendes nyílt ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 25-én tartott rendes nyílt ülésérıl 01/183-25/2010. JEGYZİKÖNYV 2010. augusztus 25-én tartott rendes nyílt ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester Bíró Attila,

Részletesebben

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. december 10.-én megtartott Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. április 18. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı, nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza,

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-3/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. február 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Tulajdonosi Bizottságának 2011. január 20-án 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatala (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Humán Bizottság 2012. július 24-ei rendkívüli együttes ülésén. Jelen vannak: a

Részletesebben

Továbbá: Faragó Rózsa bizottsági tag, FÓKUSZ Szociális Szolgálat vezetıje

Továbbá: Faragó Rózsa bizottsági tag, FÓKUSZ Szociális Szolgálat vezetıje JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. június 18-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Császár

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-10/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. október 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. július 27- én megtartott nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. július 27- én megtartott nyilvános ülésérıl J e g y z ı k ö n y v Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. július 27- én megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Nagy István alpolgármester

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 11.133-4/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Hogyorné Szi-Márton Ildikó alpolgármester Gábor Oszkár, Perger István, Szi Benedek Józsefné és Táborosi László képviselı

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Hogyorné Szi-Márton Ildikó alpolgármester Gábor Oszkár, Perger István, Szi Benedek Józsefné és Táborosi László képviselı UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy út 21. Ügyiratszám: 638-1/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Uzsa Települési Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. március 16-án (hétfı)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13. Ügyszám: 9-132/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2012. szeptember 13. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége Nyirád, Szabadság u. 3.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester. Deák Attila Kurucz Attila. Pékné Dr. Csefkó Judit

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester. Deák Attila Kurucz Attila. Pékné Dr. Csefkó Judit Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39-5/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: A Képviselı-testület 2013. február 15-én megtartott rendes nyílt ülésérıl. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 28-i. nyílt ülésérıl

Jegyzıkönyv. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 28-i. nyílt ülésérıl Jegyzıkönyv Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 28-i nyílt ülésérıl Tartalomjegyzék 134/2013. (XI. 28.) Kt. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 4.o. 2013. október

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. február 12-én tartott ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. február 12-én tartott ülésérıl. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. február 12-én tartott ülésérıl. Jelen vannak: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics Lajos, Jakus Tünde, Horváth Béla, Kiss Anikó, Kovács Gábor,

Részletesebben

2013. évi. 15. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. szeptember 2-án megtartott rendkívüli ülésérıl készült

2013. évi. 15. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. szeptember 2-án megtartott rendkívüli ülésérıl készült 2013. évi 15. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. szeptember 2-án megtartott rendkívüli ülésérıl készült J E G Y Zİ K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-8/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2007. május 31-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. június 2-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye. Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-Testületének 1993. március 23-i ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-Testületének 1993. március 23-i ülésérıl. Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete 5/1993. Jegyzıkönyv Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-Testületének 1993. március 23-i ülésérıl. Jelen vannak: dr. Frankó Károly polgármester, dr. Farkas Zoltán és

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2007. március 20. napján 13.00 órakor megtartott ülésén.

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2007. március 20. napján 13.00 órakor megtartott ülésén. JEGYZİKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2007. március 20. napján 13.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. szeptember 15.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. szeptember 15. Ügyszám: 26-18/2009. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete nyilvános ülésérıl 2009. szeptember 15. Nyirád 2009 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzatának

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy út 21. Ügyiratszám: 638-3/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Uzsa Települési Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak:

JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak: JEGYZİKÖNYV Készült a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2013. október 25-én (péntek) 10.00 órai kezdettel Szedresben megtartott ülésérıl Jelen vannak: Alsónyék Község Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV 88-3/2012. (II. 20.) Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testületének. 2012. február 20-án tartott. nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV 88-3/2012. (II. 20.) Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testületének. 2012. február 20-án tartott. nyílt ülésérıl. Sárhida község Önkormányzata 8944 Sárhida, Béke utca 26. Tel./Fax: (92) 693 964, (92) 461 042 E-mail: polgarmester@sarhida.hu, web: www.sarhida.hu 88-3/2012. (II. 20.) JEGYZİKÖNYV Sárhida község Önkormányzati

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március 18-án megtartott nyilvános ülésén hozott rendeletei, határozatai

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március 18-án megtartott nyilvános ülésén hozott rendeletei, határozatai Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március 18-án megtartott nyilvános ülésén hozott rendeletei, határozatai Rendelet száma Tárgy Kód 6/2010. (III. 25.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-24/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. szeptember 25-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert alpolgármester, Barkász Sándor, Mészáros

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor,

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor, J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2007. június 28.-án 17 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester Tasi

Részletesebben

1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. 2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl.

1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. 2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl. Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete 8944 Sárhida, Béke u. 26. Sárhida, 2012. május 21-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZİKÖNYV Készült: Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 25-én, 15,00 órakor tartott nyílt ülésén. Rendelet száma 8/2010. (V.26.) Határozat száma 91/2010. (V.25.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. szeptember 26-án megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2009. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 76-78. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 76/2009.(VII.30.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-7/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. július 10-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 6/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 31-én tartott ülésérıl készült jegyzıkönyv. Napirend: I. A 2009. évi költségvetés

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012.

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012. 10/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének a 2012. szeptember 13-án 16,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Határozat száma 61/2012.(IX.13.) 62/2012.(IX.13.) 63/2012.(IX.13.)

Részletesebben