Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz."

Átírás

1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I /2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: április 29-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének nyilvános ülésén. (Technikai megjegyzés: Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére a jegyzıkönyv rövidített formában készült. A hozzászóló neve után tett számok az egyes megnyilatkozások hangfelvételen lévı helyét jelölik meg. A jegyzıkönyv készítése során különbözı típusú magnetofonok kerültek alkalmazásra. A hangfelvétel esetleges visszahallgatása során a számeltérések a különbözı típusú magnetofonok eltérésébıl adódnak.) Jelen volt: Pap János polgármester, Baji Lajos alpolgármester, Velkey Gábor alpolgármester, Hrabovszki György alpolgármester, Benkóné Dudás Piroska, dr. Békéssy Györgyné, Miklós Attila, Mezei Zsolt, Szilvásy Ferenc, Tóth Károly országgyőlési képviselı, Galisz Géza, Vágvölgyi Gábor, Dr. Molnár Zsolt, Herczeg Tamás, Tóth Mihály, Tímár Imre, Végh László országgyőlési képviselı, Köles István, Takács Péter, Bokros Mátyás, Kondacs Pál, Andó Tamás, Hanó Miklós, Vámos József, Klampeczki Béla, dr. Futaki Géza, Kutyej Pál képviselı. Igazoltan volt távol: Király János, Kiss Tibor képviselık Tanácskozási joggal részt vett: Dr. Simon Mihály címzetes fıjegyzı, Szedlacsekné Dr. Pelle Beatrix aljegyzı, Pénzügyi és Gazdasági Iroda részérıl: Uhrin Nándor irodavezetı, Tarné Stuber Éva irodavezetı-helyettes, Oktatási, Közmővelıdési és Sportiroda részérıl: Tuskáné Papp Erzsébet irodavezetı, Városüzemeltetési Iroda részérıl: Bánfi Ádám irodavezetı, Vagyonkezelı Iroda részérıl: Gojdárné dr. Balázs Katalin irodavezetı, Benkı Mátyásné vagyonkezelı, Szociális Iroda részérıl: Juhász Andrásné irodavezetı-helyettes, Csernók Éva vezetı fıtanácsos, Menyhért István könyvvizsgáló. Pap János polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a megválasztott 29 fı testületi tagból 21 fı jelen van, így a közgyőlés határozatképes, az ülést megnyitotta. Kérte a képviselıket, hogy az eredeti 19/5. jelzéső elıterjesztést cseréljék ki a kiosztott 19/5. jelzéső csere feliratúval. Javasolta, hogy a nyilvános ülés 1/10. jelzéső napirendi pontja elıtt célszerő megtárgyalni a 18/3. jelzéső napirendi pontot. Módosító javaslatában kérte, hogy a közgyőlés vegye fel napirendi pontjai közé: - 16/9. jelzéssel az Ifjúsági Ház emeletes épület, nagyterem, és a Kórház A, B, D jelő épületek tetıszigetelésének felújítása,

2 2-16/10. jelzéssel a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület PEA pályázat befogadása tárgyú elıterjesztést. - 20/2. jelzéssel a Bíráló Bizottság létrehozása a pályázatíró cég kiválasztása, - 20/3. jelzéssel az Elıre Futball Club Kft. kérelme, - 20/4. jelzéssel a Tájékoztató a többcélú kistérségi társulásokról, - 20/5. jelzéssel az Erzsébet lakópark 13. és 32. szám alatti lakóházainak bérlı kiválasztása tárgyú elıterjesztéseket. (Kazetta 1/ ) Végh László képviselı, országgyőlési képviselı: Kérte, hogy a közgyőlés vegye fel napirendjére a Jaminai Bánya-tavak területének tulajdon megosztásával kapcsolatos lakossági kérés megvitatását. Az ipar-, és a lakóterület között a jelenlegi megosztási kezdeményezés szerint 6 méteres út szolgál a feltárásra. Az ott lakók ezt teljesen jogosan megkifogásolták. Kérte, hogy az elıterjesztés elıször a Városfejlesztési, Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság ülésén kerüljön megvitatásra, a közgyőlés mint tulajdonos - ne járuljon hozzá a megosztáshoz. (Kazetta 1/ ) Pap János polgármester: Javaslatot tett arra, hogy a közgyőlés 1/13. jelzéssel vegye napirendjére a Bányatavak területmegosztására vonatkozó kérelmet. (Kazetta 1/ ) Tóth Károly képviselı, országgyőlési képviselı: Jelezte, hogy a Bejelentések végén kíván szót kérni június 20-án a Kazinczy Ihász utcák sarkán lévı épületben győjtötték össze deportálásra a megye zsidó lakosságát. Kérte, hogy az emlékhely rendbetétele történjen meg, szervezzen az önkormányzat megemlékezést. (Kazetta 1/ ) Pap János polgármester: A zsidó temetı mellett épülı imaház és szolgálati lakás átadása is júniusban lesz. Az átadási rendezvénnyel együtt a megemlékezésre is sor kerülhet. Más egyházak képviselıi is jelezték, hogy részt kívánnak venni az ünnepségen. (Kazetta 1/ ) Takács Péter képviselı: Jelezte, hogy a délutáni ülés megkezdése elıtt kíván szót kérni, illetve az ülés végén szeretne képviselıi kérdést intézni Pap János polgármester és Dr. Simon Mihály c. fıjegyzı felé. Felhívta a figyelmet arra, hogy a helyben kiosztott Bejelentések között szereplı Elıre FC Kft. kérelmét a szakbizottságok nem tárgyalták. A PEA pályázat témája csak tájékoztató jellegő? (Kazetta 1/ ) Pap János polgármester: A PEA pályázat nem tájékoztató jellegő, elkötelezettséget jelent, hiszen az európai uniós turisztikai vonzerıfejlesztésben 5 % saját erıt kell biztosítani. 110 millió forintos tervezett program esetében 6 millió forint önrészt kell vállalni. Az elıterjesztést bizottság nem látta. A témában hétfıi napon, az érintett települések bevonásával tárgyalt az irányító hatóság és a szakértıi csapat.

3 3 Bejelentette, hogy 1/13. jelzéssel kerül megvitatásra a Bányatavak területmegosztására irányuló kérelem. Szavazásra bocsátotta azt a módosító javaslatot, mely szerint a közgyőlés 16/9. jelzéssel vegye fel napirendi pontjai közé az Ifjúsági Ház emeletes épület, nagyterem, és a Kórház A, B, D jelő épületek tetıszigetelésének felújítása, 16/10. jelzéssel a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület PEA pályázat tárgyú elıterjesztést. - Megállapította, hogy a közgyőlés 22 igen, egyhangú szavazattal a módosító javaslatot elfogadta. Szavazásra bocsátotta azt a módosító javaslatot, mely szerint a bejelentések között 2. jelzéssel vegye fel napirendi pontjai közé a Bíráló bizottság létrehozása, pályázatíró cég kiválasztására tárgyú elıterjesztést. - Megállapította, hogy a közgyőlés 21 igen szavazattal, 1 tartózkodással a módosító javaslatot elfogadta. Szavazásra bocsátotta azt a módosító javaslatot, mely szerint a bejelentések között 3. jelzéssel vegye fel napirendi pontjai közé az Elıre FC. Kft. kérelme tárgyú elıterjesztést. - Megállapította, hogy a közgyőlés 20 igen szavazattal, 2 tartózkodással a módosító javaslatot elfogadta. Szavazásra bocsátotta azt a módosító javaslatot, mely szerint a bejelentések között 4. jelzéssel vegye fel napirendi pontjai közé a többcélú kistérségi társulásokról szóló tájékoztatót. - Megállapította, hogy a közgyőlés 24 egyhangú igen szavazattal a módosító javaslatot elfogadta. Szavazásra bocsátotta azt a módosító javaslatot, mely szerint a bejelentések között 5. jelzéssel vegye fel napirendi pontjai közé az Erzsébet lakópark 13. és 32. szám alatti lakóházainak bérlıkiválasztása tárgyú elıterjesztést. - Megállapította, hogy a közgyőlés 24 egyhangú igen szavazattal a módosító javaslatot elfogadta. (Kazetta 1/ ) Dr. Molnár Zsolt képviselı: Zárt ülésen, a napirendi pontok elfogadása utáni hozzászólásra kért lehetıséget. (Kazetta 1/ ) Pap János polgármester: Tóth Károly és Takács Péter képviselık jelezték, hogy a bejelentések tárgyalásakor szeretnének szót kérni.

4 4 Szavazásra bocsátotta az elfogadott módosításokkal együtt a meghívóban szereplı napirendi pontokat. - Megállapította, hogy a közgyőlés 24 igen, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Zárt ülés: 1./ Vagyoni ügyek 1. ÁPV Rt. kamat-per folytatása Elıterjesztı: Dr.Futaki Géza, a Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elnöke 2./ Fellebbezések, méltányossági ügyek Elıterjesztı: Pap János polgármester 3./ Szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztása Elıterjesztı: Dr. Simon Mihály c. fıjegyzı 4./ Egyéb zárt ülési ügyek 1. Korlátozási kártalanítási igény a 0772/30 hrsz-ú ingatlanra 2. Tájékoztató 3. Nıi Kézilabdacsapat volt edzıjével kapcsolatos tájékoztatás 4. Útépítési érdekeltségi hozzájárulás 5. Békéscsaba, Irányi u alatti jogcím nélküli lakáshasználat 6. Tájékoztató a Városüzemeltetési Kft. privatizációjával és a FORGTECH Kft évi hó-munkájával kapcsolatos bírósági döntésekrıl Nyilvános ülés: 1./ Vagyoni ügyek 1. Ipari parki telek értékesítése 2. A Gerlai kastély hasznosítása 3. Építési telek kialakítása a Franklin utca mögött 4. Földterület értékesítése az Andrássy Jókai u. sarkán 5. Közterületen létesült építmények alatti földterületek hasznosítása 6. Üzlet alatti terület értékesítése a piac mellett 7. Pavilon alatti földterület értékesítése 8. A Gerlai tó értékesítése 9. Zártkerti utcaszélesítések miatti terület vásárlások 10. Dr.Kocsis Pál, Békéscsaba, Munkácsy u.1.sz. alatti rendelıjének értékesítése 11. Állami tulajdonú, HM kezelésében lévı ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adása 12. Az elkerülı út II. ütemének elıkészítésérıl tájékoztatás - Bányatavak területének megosztására irányuló kérelem 2./ Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról Elıterjesztı: dr. Simon Mihály c. fıjegyzı

5 5 3./ A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 21/2000. (V.11.) önk. rendelet módosítása Elıterjesztı: Dr. Simon Mihály c. fıjegyzı 4./ A lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 21/1999. (IX.30.) önk. rendelet módosítása Elıterjesztı: Dr. Simon Mihály c. fıjegyzı 5./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének közbeszerzési szabályzata Elıterjesztı: Szedlacsekné dr. Pelle Beatrix aljegyzı 6./ A köztisztaság fenntartásáról és egyes közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl szóló 31/1998. (XII.17.) önk. rendelet módosítása Elıterjesztı: Dr. Simon Mihály c. fıjegyzı 7./ A belvíz sújtotta személyi tulajdonú ingatlanokban okozott károk enyhítése céljából nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló 16/1999. (VII.8.) önk. rendelet hatályon kívül helyezése Elıterjesztı: Dr. Simon Mihály c. fıjegyzı 8./ A helyi címer és zászló alkotásának és használatának rendjérıl szóló 36/1999. (XII.18.) önk. rendelet módosítása Elıterjesztı: Dr. Simon Mihály c. fıjegyzı 9./ A 3/1999. (II.25.) önkormányzati Vagyonrendelet mellékletének módosítása Elıterjesztı: Dr. Simon Mihlály c. fıjegyzı 10./ Békéscsaba Vagyonkezelı Rt-vel kapcsolatos alapítói döntéshozatal évi éves beszámoló (mérleg és eredmény kimutatás, kiegészítı melléklet, üzleti jelentés, könyvvizsgáló jelentése, Felügyelı Bizottság jelentése) elfogadása évi üzleti terv véleményezése, jóváhagyása Elıterjesztı: az Igazgatóság elnöke 3. Vagyonkezelı Rt. alapító okirat módosítása 4. Békéscsaba Vagyonkezelı Rt. Igazgatóságának, a Felügyelı Bizottság tagjainak, valamint a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása Elıterjesztı: Pap János polgármester 11./ Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft-vel kapcsolatos alapítói döntéshozatal évi egyszerősített éves (mérleg) beszámoló (kiegészítı melléklet, könyvvizsgáló jelentése, Felügyelı Bizottság jelentése) elfogadása évi üzleti terve Elıterjesztı: Sztankó János ügyvezetı igazgató 3. A Vállalkozói Centrum Kft. könyvvizsgálója megbízásának meghosszabbítása 4. Békéscsaba Vállalkozói Centrum Kft. Felügyelı Bizottság tagjai, valamint a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása Elıterjesztı: Pap János polgármester

6 6 12./ Csabai Életfa Kht-val kapcsolatos alapítói döntéshozatal évi éves beszámoló (egyszerősített mérleg és eredmény kimutatás, kiegészítı melléklet, Felügyelı Bizottság jelentése, könyvvizsgáló jelentése) elfogadása 2. Közhasznúsági jelentés Csabai Életfa Kht évi üzleti tervének véleményezése, jóváhagyása Elıterjesztı: Dr. Kiss Éva ügyvezetı igazgató 4. Csabai Életfa Kht Felügyelı Bizottság tagjainak, valamint a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása Elıterjesztı: Pap János polgármester 13./ 8. sz. Idısek Klubja mőködési feltételeinek biztosítása Elıterjesztı: Hrabovszki György alpolgármester 14./ Tájékoztató a Békés Megyei Vízmővek Rt-vel kötendı adósságkezelési keret megállapodásról Elıterjesztı: Hrabovszki György alpolgármester 15./ Intézmények alapító okiratának módosítása Elıterjesztı: Dr. Simon Mihály c. fıjegyzı 16./ Pénzügyi, költségvetési ügyek: 1. A évrıl szóló költségvetési beszámoló 2. A évi vagyonváltozás bemutatása Elıterjesztı: Pap János polgármester 3. Könyvvizsgálói jelentés Elıterjesztı: Menyhért István könyvvizsgáló 4. Beszámoló a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság átadott hatáskörben hozott döntéseirıl Elıterjesztı: Szilvásy Ferenc, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke 5. Tájékoztató a Körgát sori Idısek Otthona közbeszerzési eljárásáról 6. Pályázat benyújtása a KIOP támogatásra 7. Pályázat benyújtása az EU önerı alap támogatásra - Pályázat benyújtása a CÉDA támogatásra 9. Ifjúsági Ház emeletes épület, nagyterem, és a Kórház A, B, D jelő épületek tetıszigetelésének felújítása 10. Körösök Völgye Natúrpark Egyesület PEA pályázat befogadása Elıterjesztı: Pap János polgármester 17./ Oktatási, közmővelıdési ügyek: 1. Az 1. osztályosok beiskolázása, a 2004/2005. tanévben indítható osztályok számának meghatározása

7 7 2. Óvodák mőködési rendjének módosítása évi oktatási célú kötött felhasználású pénzeszközök felosztása kétszintő érettségi minıségfejlesztési feladatok 4. Program- és ütemterv közoktatási intézmények ellenırzéséhez és értékeléséhez 5. Érettségi és szakmai vizsgák normatív támogatásának felhasználása Elıterjesztı: Klampeczki Béla, az Oktatási Bizottság elnöke 6. Európai Uniós pályázatok - térségi integrált szakképzı központ 7. Európai Uniós pályázatok sajátos nevelési igényő tanulók integrált nevelésének támogatása intézményi együttmőködés keretében a közoktatás területén Elıterjesztı: Velkey Gábor alpolgármester 8. Korzó téri képzımővészeti beruházás Elıterjesztı: Benkóné Dudás Piroska, a Közmővelıdési, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke 9. A Jankay hagyaték raktározási helyzete Elıterjesztı: Szilvásy Ferenc kurátor 10. SZAK pályázat Elıterjesztı: Klampeczki Béla, az Oktatási Bizottság elnöke 11. Nıi Kézilabda Európa Bajnokság (helyszíni kiosztással) Elıterjesztı: Velkey Gábor alpolgármester 18./ Egészségügyet érintı ügyek: 1. Együttmőködési megállapodás egészséges városok 2. Réthy Pál Kórház- Rendelıintézet évi finanszírozási helyzete 3. Új fogorvosi ellátási szerzıdés megkötése Elıterjesztı: Vámos József, az Egészségügyi Bizottság elnöke 19./ Városüzemeltetés érintı ügyek: 1. Szennyvízkezelı projekt jelenlegi állása, várható költségei 2. Békéscsaba, Dobos István u. útburkolat építése 3. Zsidó Hitközség imaház és gondnoki lakás szennyvízelvezetésének támogatása 4. Vízbázis- védelmi beruházási munkák átadás- átvétele 5. Pályázat benyújtása a Békés Megyei Vízmővek Rt-hez vízvezeték építésre Elıterjesztı: Dr. Molnár Zsolt, Városfejlesztési, Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 6. A Békéscsbai Hulladékkezelı-mő II. ütem kivitelezésének tervezése Elıterjesztı. Dr. Simon Mihály c. fıjegyzı 7. Hévízkút kísérıgáz hasznosítása

8 8 8. Réthy Pál Kórház- Rendelıintézet és kapcsolódó intézmények ene3rgiaracionalizálására kiírt közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottsága tagjainak választása Elıterjesztı: Pap János polgármester 9. Bánát u 20. sz. alatti túlhasznált területre vételi szándék Elıterjesztı: Dr. Futaki Géza, a Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elnöke 10. Gyulai úti körforgalom és a Hínár u. (ASCO terület) közúti csatlakozása Elıterjesztı: Dr. Simon Mihály c. fıjegyzı 20./ BEJELENTÉSEK 1. Békéscsabai Regionális Munkaerıfejlesztı és Képzı Központ Felügyelı Tanácsában delegálás 2. Bíráló Bizottság létrehozása a pályázatíró cég kiválasztása 3. Elıre Futball Club Kft. kérelme 4. Tájékoztató a többcélú kistérségi társulásokról 5. Erzsébet lakópark 13. és 32. szám alatti lakóházainak bérlı kiválasztása A nyilvános ülést 9 óra 35 perckor felfüggesztette, a közgyőlés zárt ülésen folytatja munkáját. (Kazetta 1/ ) Pap János polgármester: A közgyőlés 11 órakor nyilvános ülésen folytatja munkáját. (Kazetta 2/ ) Napirend tárgya: Vagyoni ügyek Tárgy: Ipari parki telek értékesítése Pap János polgármester: Szavazásra bocsátotta az elıterjesztés szerinti határozati javaslatot. (Kazetta 2/ ) A közgyőlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 211/2004. (IV.29.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése értékesíti a Békéscsaba Almáskerti Ipari Parkban levı 20528/4 hrsz-ú m 2 területő telket a Meszlényi Autó Kft-nek. (5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 1-3.), új és használt személy, és kis haszonjármővek kereskedelme tevékenységet szolgáló telephely létesítésére. A terület vételára m 2 -re vonatkozóan Ft/m % áfa és a fennmaradó, a tavat is magában foglaló földterület m 2 területre vonatkozóan Ft/m 2 +áfa, összesen Ft + 25 % áfa. A szerzıdéskor megfizetendı vételárrészbıl Ft-ot, azaz Hatmillió Ft-ot foglalóként kell megfizessen a vevı.

9 9 Fizetési határidı: 30 % szerzıdéskötéskor, 70 % a szerzıdéskötést követı 90 napon belül Beépítési kötelezettség: I. ütem: beépített hasznos alapterület = m 2, beépítési határidı május 31. II. ütem: beépített hasznos alapterület = 750 m 2, beépítési határidı december 31. A kötbér összege a fenti beépített hasznos alapterület mértékétıl elmaradó beépítés esetén a hiányzó négyzetméterenként Ft + áfa. A kötbér megfizetésére akkor kerül sor, ha a Vevı a fent meghatározott határidın belül a fent megjelölt mértékben nem építi be. A kötbér esedékessége a fenti határidı leteltét követı 30 nap. Foglalkoztatás: I. ütem: foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma évre vonatkozóan: 35 fı II. ütem: foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma évre vonatkozóan: 40 fı A kötbér összege a fenti foglalkoztatotti létszámtól való elmaradás esetén a hiányzó foglalkoztatottanként az akkor érvényes minimálbér járulékaival növelt éves értéke + áfa. A kötbér esedékessége ütemenként a fenti gazdasági éveket követı 30 nap. A közgyőlés felhatalmazza a polgármestert az ipari parki telek értékesítésénél alkalmazott, a fentiekkel kiegészített szerzıdés aláírására. Felelıs: Pap János polgármester Sztankó János ügyvezetı igazgató Határidı: május 31. Tárgy: A Gerlai Kastély hasznosítása Mezei Zsolt képviselı: Javaslatot tett arra, hogy D alternatívaként a C. alternatíva az alábbiakra módosuljon: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése az általa hozott 133/2004. (III. 25.) számú határozatát továbbra is hatályában tartja azzal a kiegészítéssel, hogy a területfejlesztési referens keressen további pályázati lehetıségeket. Amennyiben az öt operatív programból egyik sem valósítható meg, akkor a B. alternatíva kerüljön elfogadásra. Jelenleg csak a ROP programra összpontosult a figyelem. (Kazetta 2/ ) Pap János polgármester: Amennyiben nincs operatív program kiírva, mit csináljon a területfejlesztési referens? (Kazetta 2/ ) Szilvásy Ferenc képviselı, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke: A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság többségi állásfoglalása semmilyen saját pályázatot nem támogat.

10 10 Megítélése szerint a közeljövıben nem lesz szabadon felhasználható saját forrása az önrész finanszírozására az önkormányzatnak. (Kazetta 2/ ) Dr. Futaki Géza képviselı, a Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elnöke: Jelezte, hogy a Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság döntése a C alternatíva elfogadását támogatja. Személy szerint az eladás mellett érvel. Az eddigi felmérések, kutatások alapján nincs olyan jelenleg érvényben lévı pályázat, amellyel a kastélyt fel lehetne építeni és tartalmas funkcióval lehetne megtölteni. Fentiek hiányában nem lehet turisztikai, vagy egyéb célra forrást szerezni. (Kazetta 2/ ) Dr. Simon Mihály c. fıjegyzı: Az elıterjesztés tartalmazza, hogy milyen feltételek mellett lehet pályázatot benyújtani. Nem lehet azonban pályázatot a közgyőlés szándéka nélkül elkészíteni. Szükséges a tulajdonosnak döntenie, hogy mit kíván megvalósítani, csak ezután lehet a megfelelı szakembereket bevonni, és a pályázatot elkészíteni. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnökével egyetért abban, hogy forrás nem áll rendelkezésre. Egyetlen megoldás az értékesítés lehet. (Kazetta 2/ ) Baji Lajos alpolgármester: A közgyőlésnek van jogi lehetısége a döntésben. Az apparátus csak végrehajtja a közgyőlés által hozott utasításokat. A közgyőlés, mint tulajdonos létrehozhat egy olyan egységet, amely ötletekkel látja el. Hasonlóképpen mőködik a Vállalkozói Centrum Kft is. Dr. Simon Mihály c. fıjegyzı által ismertetettek a klasszikus felállást jelenti. A mai felgyorsult világban vannak tevékenységek, amelyek már régen túlmutatnak a klasszikus önkormányzati feladatokon, mégis érdemes lenne foglalkozni vele. Jó lenne, ha rendelkezésre állna egy olyan szervezet, amely a pályázatokat megvizsgálja, ötleteket ad, pályázati lehetıségeket keres. Egyszerőbb megoldás a terület értékesítése. Amennyiben az adott területre külsı források kerülnek bevonásra, és csak utána kerül értékesítésre, már sokkal értékesebb. Nem ez az egyetlen megoldás, a lehetıség tartalmi elemei ne menjenek veszendıbe. (Kazetta 2/ ) Galisz Géza képviselı: Pályázni kell és meg kell találni azt a forrás lehetıséget, amellyel a saját erıt kiegészítve az önkormányzat hasznos közcélokat tud megvalósítani. Személy szerint a határozati javaslat A alternatívájának elfogadását támogatja. (Kazetta 2/ ) Dr. Futaki Géza képviselı, a Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság rendelkezésére álló elemzés szerint lehet forrásokat igénybe venni, de annak az egész projektre kell vonatkoznia. Saját erı igény ,- Ft felett van. Az elemzést a Magyar Kastélyprogram Kht. készítette. (Kazetta 2/ ) Tóth Károly képviselı, országgyőlési képviselı: Az eladással már korábban is próbálkozott az önkormányzat, sajnos sikertelenül. A pályázati forrásokat érdemes megszerezni, viszont nem ismert mekkora lenne a kastély környékén az idegenforgalom. Személy szerint az eladást javasolná, vagy a késıbbi befektetés reményében vállalkozó bevonásával kezdıdjön meg az átalakítás. A magas arányú saját erı befektetését nem javasolja. (Kazetta 2/ )

11 11 Pap János polgármester: Problémát jelent az is, hogy nincs konkrét funkció tervezve az épületre. (Kazetta 2/ ) Szilvásy Ferenc képviselı, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke: Ismételten felhívta a figyelmet arra, hogy nem áll rendelkezésre forrás. (Kazetta 2/ ) Mezei Zsolt képviselı: Javaslata nem tartalmazott forrásigényt, azt kérte, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése az általa hozott 133/2004. (III. 25.) számú határozatát tartsa továbbra is tartsa hatályban, keressen további pályázati lehetıségeket önkormányzati munkatársak bevonása mellett. (Kazetta 2/ ) Köles István képviselı: Az elıterjesztésben jelzett ,- Ft közvetlen életveszély elhárítására szükséges? Véleménye szerint a tulajdonos felelıs az állagmegóvásért. (Kazetta 2/ ) Dr. Futaki Géza képviselı, a Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elnöke: Az ingatlan körbe van kerítve, oda elvileg senki nem léphet. A probléma az, hogy az omlás már olyan közel van a kápolnához, ha nem fordít gondot az önkormányzat a tetıszerkezet javítására, akkor a következı telet a kápolna megsínyli. A kápolna mőérték. Amennyiben tönkremegy, nincs értelme a kastély további fenntartásának. Két lehetıség adódik, vagy az állagmegóvásra forrást szükséges elkülöníteni, vagy új tulajdonost kell keresni, aki számára kötelezettségként elı kell írni az állagmegóvási munkálatok elvégzését. (Kazetta 2/ ) Pap János polgármester: A kápolna jelenleg magántulajdonban van. Szavazásra bocsátotta Mezei Zsolt képviselı által javasoltakat. (Kazetta 2/ ) A közgyőlés 16 igen, 4 nem szavazattal, 4 tartózkodással a következı határozatot hozta: 212/2004. (IV.29.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése az általa hozott 133/2004. (III. 25.) határozatot hatályában továbbra is fenntartja. A közgyőlés szükségesnek tartja az összes pályázati lehetıség feltárását, a hivatal valamennyi érintett dolgozójának bevonásával. Felelıs: Dr. Simon Mihály c. fıjegyzı Határidı: december 31. Tárgy: Építési telek kialakítása a Franklin utca mögött

12 12 Mezei Zsolt képviselı: Módosításként javasolta, hogy az elsı és a második ütem kerüljön felcserélésre. Fentiek értelmében 43 telek helyett 27 telek fog módosulni, mellyel biztosítható a városrész folyamatos kiépülése. A cserével szerény mértékő költségmegtakarítás érhetı el, de a bevétel is csökkenni fog. (Kazetta 2/ ) Végh László képviselı, országgyőlési képviselı: A javaslattal egyetért. Kérte, hogy a két oldalhatárral párhuzamos telekosztás a jelenlegi épületsorra derékszögben kerüljön kialakításra. Amennyiben nem történik változtatás, úgy a beépítés homlokzati formája nem lesz esztétikus. A változtatás minimális területvesztéssel végrehajtható. (Kazetta 2/ ) Pap János polgármester: A főrészfogas beépítési stílus kifejezetten magyar népi beépítési forma. (Kazetta 2/ ) Tóth Károly képviselı: Felhívta a figyelmet arra, hogy a változtatás elfogadása esetén új rendezési tervet kell készíteni, ki kell méretni a földterületet, be kell jegyeztetni, stb., így az idei évben értékesítésre nem nyílik lehetıség. (Kazetta 2/ ) Pap János polgármester: Szavazásra bocsátotta az ütemcserére vonatkozó javaslatot. - Megállapította, hogy a közgyőlés 25 igen szavazattal, 1 tartózkodással a javaslattal egyetértett. Szavazásra bocsátotta azt a javaslatot, miszerint derékszögben kerüljenek kimérésre a telkek. - Megállapította, hogy a közgyőlés 8 igen, 6 nem szavazattal, 12 tartózkodással a javaslatot nem támogatta. Az elfogadott módosítással szavazásra bocsátotta az elıterjesztést. A közgyőlés 26 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 213/2004. (IV.29.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyulése a Franklin és Báthori utcák mögötti területen kialakítható építési telkekre vonatkozó tájékoztatást megismerte. A közgyulés a telkek kialakításához az alábbi feltételekkel járul hozzá: 1. Az elıterjesztés mellékletét képezı vázrajz szerinti II. ütemben szereplı 27 darab telek kialakítása és közmővesítése valósítható meg. A közmővesítés során a villany és közvilágítás, a gáz, a víz és szennyvíz, valamint a csapadékvíz közmővek építendık ki.

13 13 2. A kivitelezési munkákat az önkormányzat versenyszabályzatának megfelelıen kell vállalkozásba adni. A évben közmővesítésre 14 millió forint használható fel. Az II. ütem további részét március 31.-ig el kell végeztetni. A közgyőlés az II. ütem közmőveinek teljes kiépítése érdekében a évi költségvetésben 14 millió forintot elkülönít. A fenti összeget a évi költségvetésben a városfejlesztési kiadások között szerepeltetni kell. 3. A közgyőlés felkéri a Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottságot, hogy a októberi ülésre készítsen elıterjesztést a telkek értékesítésével kapcsolatban. 4. A telkek értékesítéséig az alábbi tájékoztatás adható az érdeklıdık részére. - A telkek közmővesítése várhatóan március végéig fejezıdik be. - Az értékesítésre várhatóan november, decemberében kerül sor. - A várható minimális vételár: bruttó 1,8 millió Ft. 5. Az elıterjesztés mellékletét képezı vázrajz szerinti I. ütem pénzügyi és mőszaki megvalósítása érdekében külön elıterjesztést kell készíteni az II. ütemben található telkek 90 %-ának értékesítését követıen. Felelıs: Dr. Simon Mihály c. fıjegyzı Határidı: március 31. Tárgy: Földterület értékesítése az Andrássy-Jókai u. sarkán Dr. Futaki Géza képviselı, a Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslat pontjának elfogadását támogatja, kötelezettséget nem jelent az önkormányzat számára. (Kazetta 2/ ) Pap János polgármester: Szavazásra bocsátotta az elıterjesztés szerinti határozati javaslat pontjait. (Kazetta 2/ ) A közgyőlés 26 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 214/2004. (IV.29.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése a Spaten sörsátor tulajdonosának ajánlatát megismerte, és ezzel kapcsolatban az alábbi döntést hozza: 1. A közgyőlés lehetıséget biztosít a Spaten sörsátor tulajdonosa számára, hogy az ajánlatának kiegészítéseként látványtervet és költségbecslést nyújtson be az önkormányzathoz, amelyben közterület kialakítást szemlélteti A látványterven a tervezett saját tulajdonú építmény kialakítását is ábrázolni kell. A látványterv kialakításakor a felépítmény tulajdonosának a Békéscsaba Közterületeiért alapítvány képviselıivel is konzultálni kell.

14 14 2. A közgyőlés a 3. pontban leírtak benyújtását követıen fog végleges döntést hozni arról, hogy a 3428/14 hrsz-ú közterületbıl beépíthetı 300 m 2 területet milyen feltételekkel fogja értékesíteni a jövıben. 3. A közgyőlés felkéri Dr. Simon Mihály c. fıjegyzıt, hogy adjon tájékoztatást a sörsátor megépítésének körülményeirıl és elızményeirıl. Felelıs: Dr. Simon Mihály c. fıjegyzı Határidı: június 30. Tárgy: Közterületeken létesült építmények alatti földterületek hasznosítása Hrabovszki György alpolgármester: Módosító javaslatában kérte, hogy a határozati javaslat egészüljön ki azzal a kitétellel, miszerint az értékesítések május 15. elıtt nem történhetnek meg. Elképzelhetı, hogy az unióhoz történı csatlakozás folytán a telekárak emelkedni fognak. (Kazetta 2/ ) Takács Péter képviselı: Az elıterjesztés 3. pontjával nem ért egyet. Ahol lehet bıvíteni, miért ne adna engedélyt a közgyőlés? (Kazetta 2/ ) Pap János polgármester: A cél az, hogy a szabad területek ne épüljenek be újabb garázsokkal. Az elhangzott kiegészítéssel szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. (Kazetta 2/ ) A közgyőlés 24 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következı határozatot hozta: 215/2004, (IV.29.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése a közterületeken létesült idegen tulajdonú felépítmények alatti földterületek hasznosítási koncepcióját az alábbiak szerint határozza meg: 1. Az olyan ingatlanok esetében, ahol a magántulajdonú garázs felépítmények és az azok alatti földterületek is már többségükben magántulajdonban vannak, az önkormányzat tulajdonában még meglévı felépítmények alatti földterületet értékesíteni kell az elıvételi jog jogosultjai számára. Az ilyen ügyekben a benyújtott vételi ajánlatok alapján egyedi döntést fog hozni a közgyőlés. A felépítmény tulajdonosait a Csabai Mérleg címő lapban megjelent felhívás útján a tulajdonjog rendezésének lehetıségérıl értesíteni kell. 2. Azoknak a garázssoroknak az esetében, ahol a teljes felépítmény alatti földterület az önkormányzat tulajdonában van, a felépítmény tulajdonosok megkeresése esetén az értékesítés lehetıségét meg kell vizsgálni, és a Városüzemeltetési, és Városépítészeti

15 15 Irodák javaslata, továbbá a Gazdasági és Mezıgazdasági, valamint a Városgazdálkodási, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságok egyetértése esetén az ügyet a közgyőlés elé kell terjeszteni a szükséges döntés meghozatala céljából. 3. A közgyőlés a meglévı garázssorok további kibıvítéséhez nem járul hozzá, és felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt, hogy az ilyen célú megkereséseket testületi elıterjesztés nélkül utasítsa el. 4. A közterületen létesült kereskedelmi, vendéglátó létesítmények földterület vásárlási igényével kapcsolatban egyedi döntéseket fog hozni a közgyőlés. 5. Az értékesítések május 15. elıtt nem történhetnek meg. Felelıs: Dr. Simon Mihály c. fıjegyzı Határidı: december 31. Tárgy: Üzlet alatti terület értékesítése a piac mellett Pap János polgármester: Szavazásra bocsátotta az elıterjesztés szerinti határozati javaslatot. (Kazetta 2/ ) A közgyőlés 24 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következı határozatot hozta: 216/2004. (IV.29.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése a Trefort utcai vegyesbolt felépítményi tulajdonosának földterület vásárlási kérelmét megismerte. A közgyőlés az ügyben korábban meghozott 440/2002. (IX. 12.) számú közgyőlési határozat 10. pontjában foglaltakat nem változtatja meg, így a felépítmény alatti földterületet nem értékesíti a pavilon tulajdonosa számára. Felelıs: Dr. Simon Mihály jegyzı Határidı: június 30. Tárgy: Pavilon alatti földterület értékesítése Pap János polgármester: Szavazásra bocsátotta az elıterjesztés szerinti határozati javaslatot. (Kazetta 2/ ) A közgyőlés 23 igen szavazattal, 2 tartózkodással a következı határozatot hozta:

16 217/2004. (IV.29.) közgy. 16 H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése a Lencsési út 39. szám alatti lakóház elıtti közterületen lévı zöldség elárusító pavilon tulajdonosának földterület vásárlási kérelmét megismerte. A közgyőlés az ügyben korábban meghozott 440/2002. (IX.12.) közgyőlési határozat 6. pontjában foglaltakat nem változtatja meg, így a felépítmény alatti földterületet nem értékesíti a pavilon tulajdonosa számára. Felelıs: Dr. Simon Mihály c. fıjegyzı Határidı: június 30. Tárgy: A Gerlai tó értékesítése Bokros Mátyás képviselı: Kérte a közgyőlés támogassa a kubikgödör kitakarítását. A gödör teljesen fel van töltıdve, nádtenger van benne, nyári estéken kellemetlen szagot áraszt. A megengedett mennyiségnél sokkal magasabb a nehézfémsó és káros anyag tartalma, ezért veszélyes hulladéknak minısül, így nem lehet elszállítani. A gödröt célszerő lenne kitakarítani, a benne lévı iszapra pedig földet hordani. Kérte az indítvány támogatását. (Kazetta 2/ ) Hrabovszki György alpolgármester: Az elıterjesztésben leírt technikai megoldást nem támogatja. Abban az esetben, ha a vállalkozóval azt követıen jön létre az adásvételi szerzıdés, hogy megvizsgáljuk hogyan takarította ki a másik gödröt, elıfordulhat, hogy a vállalkozó a vételár megfizetése érdekében az egyik gödröt kitakarítja, de az önkormányzat nem köt vele szerzıdést. Ez semmiképpen nem tartható szerencsés megoldásnak. A két jogügylet egymástól elkülönítve valósuljon meg. (Kazetta 2/ ) Takács Péter képviselı: Egyetért Hrabovszki György által javasoltakkal. Jelen esetben tóról van szó, telek vásárlása esetén pályáztatással történik az értékesítés. Célszerő lenne jelen esetben is hasonlóan eljárni. (Kazetta 2/ ) Dr. Futaki Géza képviselı, a Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elnöke: Hrabovszki György felszólalására a határozati javaslat tartalmazza a választ. Abban az esetben köthetı meg az adásvételi szerzıdés, amennyiben a vállalkozó a gödör kitakarításával kapcsolatos munkálatokat elvégezte. Ez jelenti az önkormányzat számára a biztosítékot, a vállalkozó garanciája az elıszerzıdés. Takács Péter hozzászólására reagálva elmondta, hogy meg lehet hirdetni, ajánlat beérkezése esetén az önkormányzat számára kedvezıbb kerüljön elfogadásra. (Kazetta 2/ )

17 17 Gojdárné dr. Balázs Katalin irodavezetı: Kiegészítésként elmondta, hogy a kitakarításra ítélt gödör nem a tó, hanem egy kubikgödör, amely nehézfémet tartalmaz. (Kazetta 2/ ) Velkey Gábor alpolgármester: Elfogadható az az elképzelés, mely szerint a tó pályázat útján kerül meghirdetésre. Ajánlatot kell kérni a kubikgödör kitisztítására. Kérte, hogy a Városfejlesztési, Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság a következı testületi ülésre fentiek szellemében készítsen elıterjesztést. (Kazetta 2/ /2. 006) Végh László képviselı, országgyőlési képviselı: Nehézfémmel szennyezett kubikgödröt miért kell kitisztítani? Nem lenne célszerőbb betemetni? Egyetértett Velkey Gábor alpolgármester javaslatával. Az agyaggödör földhivatali megjelöléső tájseb rehabilitációjára állam által 100 %-ban finanszírozott pályázati lehetıséget lehetne igénybe venni. (Kazetta 2/ ) Herczeg Tamás képviselı: Szimpatikus megoldásnak tartja, ha a kubikgödör kitisztítása kapcsolódik a tó területének értékesítéséhez. (Kazetta 2/ ) Dr. Futaki Géza képviselı, a Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elnöke: Nem ért egyet a kubikgödör értékesítésével. Nem ismert, hogy a kubikgödör tisztítási munkálata mekkora költséget jelent. Csak bartellban érdemes a munkát elvégezni. Javaslatot tett arra, hogy a határozati javaslatból kerüljön kivételre Bor Gábor neve, helyette az szerepelje, hogy versenytárgyalás keretében kívánja megoldani az önkormányzat a feladatot. (Kazetta 2/ ) Bokros Mátyás képviselı: évben már pályázott az önkormányzat a munkálatok elvégzésére, sajnos nem nyert támogatást. A probléma az, hogy a kubikgödör kitisztítása magasabb költséget jelentene, mint Ft. Kb Ft-ba kerülne. (Kazetta 2/ ) Végh László képviselı, országgyőlési képviselı: Nincs tudomása arról, hogy a gödör milyen nehézfémeket tartalmaz. Ki végzett vizsgálatot? A gödör kitisztítása után jelentıs eredmény nem várható, hiszen összegyőlik benne a talajvíz, nem lesz frissítés, nyáron ugyan úgy kellemetlen szagot fog árasztani. Kérte, hogy a Városfejlesztési- Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság folytasson vizsgálatot. Véleménye szerint a téma nem kellıen kidolgozott. (Kazetta 2/ ) Gojdárné dr. Balázs Katalin irodavezetı: A vizsgálatokat a Békés Megyei Vízmővek készítette el saját laboratóriumában. A mért mennyiség arányában legsúlyosabb a higany jelenléte, 39,2 %. (Kazetta 2/ ) Takács Péter képviselı: Javasolta, hogy a kubikgödör témáját a Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság, valamint a Városfejlesztési- Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság vizsgálja meg, a megoldás érdekében készítsen a következı közgyőlésre elıterjesztést. (Kazetta 2/ )

18 18 Szilvásy Ferenc képviselı, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke: Ügyrendi javaslatában kérte, hogy a téma kerüljön levételre a napirendrıl, az illetékes szakbizottságok megfelelı elıkészítése után kerüljön ismét napirendre. Kérte a szavazás elrendelését. (Kazetta 2/ ) Pap János polgármester: Szavazásra bocsátotta az ügyrendi javaslatot. (Kazetta 2/ ) A közgyőlés 20 igen, 3 nem szavazattal, 2 tartózkodással a következı határozatot hozta: 218/2004. (IV.29.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése a Gerlai tó értékesítése tárgyú elıterjesztést jelen ülése napirendjérıl leveszi. A közgyőlés felkéri a Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottságot, hogy megfelelı elıkészítés után terjessze a következı közgyőlésre. Felelıs : Határidı: Tárgy: Dr Futaki Géza, a Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elnöke májusi közgyőlés Zártkerti utcaszélesítések miatti területvásárlások Takács Péter képviselı: Dr. Simon Mihály c. fıjegyzı felé intézte kérdését. Amennyiben a tulajdonos nem adja át az adott területrészt, mert alacsonynak tartja az árat, akkor a terület automatikusan kisajátításra kerül? Véleménye szerint a Dobozi út esetében lényeges az árkülönbség. (Kazetta 2/ ) Hrabovszki György alpolgármester: Hiányolta, hogy az elıterjesztés nem tartalmaz indokolást arra vonatkozóan, hogy miért szükséges az pontokban az eltérı megközelítést, valamint vételárak közötti nagyarányú eltérés. Az Ft/m 2 ár a Fényesi belsı ingatlanra vonatkozik. Tudomása szerint a Dobozi út mellett lévı ingatlanoknak lényegesen magasabb a telek vételára, esetükben az elıterjesztés a szükséges számítások elvégzése után - már csak Ft/m 2 árat tartalmaz. Kérte, hogy kerüljön meghatározásra a pontos m 2 ára. Elıfordulhat-e, hogy azonos megközelítéssel vannak jelölve az egységárak? Mi indokolja azt, hogy egyébként sokkal kedvezıtlenebb területen háromszoros, illetve két és félszeres vételár kerül meghatározásra, egy preferált területtel szemben? (Kazetta 2/ ) Dr. Futaki Géza képviselı, a Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elnöke: A Bizottság a vételár kialakításakor az ingatlanforgalmi szakértıi véleményeket és a környezetben szokásos ingatlan árakat vette figyelembe. Egyébként is 50 % a térítésmentes leadási kötelezettség. Javasolta, hogy a Dobozi út vonatkozásában amennyiben az ajánlatot nem fogadja el az érintett ingatlantulajdonos, azok akik a közmő vezetéket igényelték vállalják fel a földkábel fektetésének plusz költségét. Így megoldható az érintett ingatlan megkímélése. Mőszakilag a kivitelezés megoldható. (Kazetta 2/ )

19 19 Dr. Molnár Zsolt képviselı: A közgyőlés korábbi döntése értelmében ad.hoc bizottság revízió alá veszi az utcaszélesítéseket. Ez a bizottság május hónapban fog tevékenykedni, és javaslatot tenni arra vonatkozóan, hogy szükséges-e az utcaszélesítés. Feltétlenül szükséges a témában döntést hozni? (Kazetta 2/ ) Dr. Futaki Géza képviselı, a Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elnöke: Nem szükséges. (Kazetta 2/ ) Dr. Molnár Zsolt képviselı: Tudomása szerint jegyzıi utasítás az utcák szélesítését akkor szabályozza, ha valaki építési engedélyt kért az adott területre. Ennek kommunikálása folyamatosan rosszul történik a város lakossága felé, téves levelek kerültek kiküldésre. Kérte, a téma kerüljön kivizsgálásra. Egyetért az utcák szélesítésével, de nem biztos, hogy az adott területen a leírt megoldás a legmegfelelıbb. Hamarabb elérhetı a cél, ha csak 2 métert kell leadni. A júniusi közgyőlésig a döntés kerüljön felfüggesztésre. (Kazetta 2/ ) Pap János polgármester: Szavazásra bocsátotta azt a javaslatot, miszerint a júniusi közgyőlésen kerüljön a téma ismételten napirendre. (Kazetta 2/ ) A közgyőlés 21 igen szavazattal, 3 tartózkodással a következı határozatot hozta: 219/2004. (IV.29.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése a Zártkerti utcaszélesítések miatti területvásárlások tárgyú elıterjesztést jelen ülése napirendjérıl leveszi és a júniusi ülésén tárgyalja ismét. Felelıs: Határidı: Dr. Futaki Géza, a Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elnöke júniusi közgyőlés Napirend tárgya: Egészségügyet érintı ügyek Tárgy: Új fogorvosi ellátási szerzıdés megkötése Pap János polgármester: Szavazásra bocsátotta Dr. Gál László Zsolt fogszakorvos ellátási szerzıdésének megkötését. (Kazetta 2/ ) A közgyőlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta:

20 220/2004. (IV.29.) közgy. 20 H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése Dr. Kocsis Pál fogszakorvos nyugdíjba vonulása után a Dr. Gál és Varga Betéti Társasággal képviseli: Dr. Gál László Zsolt fogszakorvos - kíván ellátási szerzıdést kötni az adott körzet fogorvosi ellátására. Felelıs: Határidı: Pap János polgármester értelem szerint. Napirend tárgya: Vagyoni ügyek Tárgy: Dr. Kocsis Pál, Békéscsaba, Munkácsy u. 1. sz. alatti rendelıjének értékesítése Pap János polgármester: Szavazásra bocsátotta az elıterjesztés szerinti határozati javaslatot. (Kazetta 2/ ) A közgyőlés 24 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következı határozatot hozta: 221/2004. (IV.29.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése a dr. Kocsis Pál (5600 Békéscsaba, Csaba u. 11.) sz. alatti lakos, fogorvos részére értékesített: ténylegesen 5600 Békéscsaba, Munkácsy u. 1. sz. alatti társasházban lévı 2949/1/A/2. hrsz-ú orvosi rendelı, valamint a 2949/1/A/9. hrsz-ú osztatlan közös tulajdonból 1/8-ad tulajdoni rész eladásához az alábbi feltételekkel járul hozzá: - Eladó dr. Kocsis Pál az általa megkötött szerzıdésben foglalt jogokkal és kötelezettségekkel adhatja tovább az általa kedvezményesen megvásárolt célvagyon ingatlant (eredeti szerzıdés 7.9. pontja). - A közgyőlés az egészségügyi célvagyon értékesítését funkció-ellátási kötelezettséggel engedélyezi. - A vevı: Dr. Gál és Varga Fogászati Betéti Társaság (5600 Békéscsaba, Erkel u. 16.) funkció ellátási kötelezettsége: az egészségügyi szolgáltatás ellátása és a rendelı fenntartása. - Az önkormányzat nem kíván élni elıvásárlási jogával. - Az önkormányzat visszavásárolási jogot a Ptk. szerint meghatározott 5 éves idıtartamra- az eredeti adásvételi szerzıdés aláírásától számítottan július 23- ig fenntartja, ezért azt az új adásvételi szerzıdésben is rögzíteni kell. Felelıs: Határidı: Pap János polgármester azonnal Tárgy: Állami tulajdonú, HM kezelésében lévı ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adása

21 21 Baji Lajos alpolgármester: Nem titok, katonai hírszerzés dolgozott az épületben. A technika leszerelésre került. A honvédségnek hivatalosan kell nyilatkoznia arról, hogy az épületet nem kívánja a továbbiakban használni. Kérte az elıterjesztés elfogadását. (Kazetta 2/ ) Pap János polgármester: Szavazásra bocsátotta az elıterjesztés szerinti határozati javaslatot. (Kazetta 2/ ) A közgyőlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 222/2004. (IV.29.) közgy. H A T Á R O Z A T 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése az elızetesen lefolytatott egyeztetések és az évi XXXVIII. törvény 109/K. /9/ bekezdésében foglaltak alapján az alábbi ingatlanokat megigényli a Magyar Államtól: - a békéscsabai 0955 hrsz. alatt nyilvántartott Dugonics laktanya. 10 ha 7612 m 2 területő kivett mővelési ágú ingatlan, - a békéscsabai 0963 hrsz. alatt nyilvántartott 6104 m 2 területő, út mővelési ágú ingatlan, - a békéscsabai 0964 hrsz. alatt nyilvántartott 6 ha 1368 m 2 lıszer-raktár mővelési ágú ingatlant. 2./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése az ingatlanokat, a kötelezı és önként vállalt feladatai ellátásának elısegítésére, foglalkoztatási gondjainak enyhítésére, szociális-, sport- és a gazdaság, valamint városfejlesztési céljainak megvalósítására kívánja felhasználni. 3./ Az önkormányzat saját költségén vállalja az ingatlan környezeti állapotának felmérését, szükség esetén kármentesítését és az ingatlan vonatkozásában lemond az állammal szemben támasztott bármely követelésérıl. 4./ Az önkormányzat vállalja, hogy az ingatlan tulajdonba-adásától számított 5 éven át évente, a tárgyévet követı év elsı felétıl kezdıdıen tájékoztatja a KVI-t a hasznosítási cél megvalósításáról, illetve az ingatlannal kapcsolatos értékesítési szándékáról. 5./ Amennyiben az önkormányzati tulajdonba kerüléstıl számított 5 éven belül értékesítésre kerül, az eladási árból befolyó összeg 50 %-át az önkormányzat a Kincstári Vagyoni Igazgatóságnak átutalja. Felelıs: Határidı: Tárgy: Dr. Futaki Géza, a Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elnöke értelem szerint Az elkerülı út II. ütemének elıkészítésérıl tájékoztatás

22 Pap János polgármester: Szavazásra bocsátotta a tájékoztató elfogadását. (Kazetta 2/ ) A közgyőlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 223/2004. (IV.29.) közgy. 22 H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése az elkerülı út II. ütemének elıkészítésérıl szóló tájékoztatót elfogadja. Felelıs: Határidı: Tárgy: Baji Lajos alpolgármester értelem szerint Ingatlan megosztás a bányatavak területén Pap János polgármester: Kérte, hogy a Városfejlesztési-, Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság a Bányatavak területén ingatlan megosztás témájában a szükséges utak szélességérıl tájékozódjon és annak megfelelıen alakítsa ki az utca szélességet. Szavazásra bocsátotta azt a javaslatot, miszerint a bizottság a júniusi közgyőlésre készítsen elıterjesztést. (Kazetta 2/ ) A közgyőlés 26 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 224/2004. (IV.29.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése a Ingatlan megosztás a bányatavak területén tárgyú elıterjesztést júniusi ülésén tárgyalja. Felelıs: Határidı: Dr. Molnár Zsolt, Városgazdálkodási- Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke júniusi közgyőlés Napirend tárgya: Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról Pap János polgármester: Szavazásra bocsátotta a lejárt határidejő határozatok végrehajtására vonatkozó tájékoztatót. (Kazetta 2/ ) A közgyőlés 26 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta:

23 225/2004. (IV.29.) közgy. 23 H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése a közgyőlési határozatok végrehajtásáról adott tájékoztatót elfogadja, végrehajtottnak tekinti az alábbi határozatokat: 1/2002. (I. 4.) 1/2004. (I. 29.) 2/2004. (I. 29.) 9/2004. (I. 29.) 10/2003. (I.30.) 14/2004. (I. 29.) 16/2003. (I. 30.) 17/2003. (I. 30.) 19/2001. (I.25.) 33/2004. (I. 29.) 35/2004. (I. 29.) 42/2004. (I. 29.) 43/2004. (I. 29.) 47/1991. (III. 13.) 50/2004. (I. 29.) 54/2004. (I. 29.) 60/2004. (II. 26.) 61/2004. (II. 26.) 62/2003. (II. 27.) 81/2004. (II. 26.) 82/2004. (II. 26.) 86/2003. (II. 27.) 86/2004. (II. 26.) 87/2004. (II. 26.) 88/2003. (II. 27.) 90/2004. (II. 26.) 92/2004. (II. 26.) 95/1999. (II. 25.) 99/2004. (II. 26.) 101/2004. (II. 26.) 104/1991. (V. 09.) 106/2002. (III. 7.) 128/1995. (IV.13.) 148/2003. (II. 27.) 163/2003. (III.27.) 168/2000. (IV. 13.) 218/1991. (X. 10.) 234/1991. (X. 10.) 225/1998. (VI. 11.) 238/2003. (IV. 24.) 254/2003. (IV. 24.) 263/2003. (IV. 24.) 276/1999. (IV.22.) 292/2003. (V.22.) 300/2003. (V. 22.) 303/2003. (V. 22.) 308/1999. (V. 27.) 312/2002. (VII. 11.) 314/2003. (V. 22.) 324/2002. (VII. 11.) 326/2003. (V. 22.) 328/2003. (V. 22.) 342/2003. (VI. 19.) 343/2002. (VII. 11.) 367/2003. (VI. 19.) 372/2003. (VI. 19.) 420/0999. (VI.17.) 423/2003. (VII. 10.) 433/2003. (VII. 10.) 439/1997. (IX. 11.) 446/2003. (VII. 10.) 447/2003. (VII. 10.) 448/2003. (VII. 10.) 449/2003. (VII. 10.) 476/2003. (IX. 18.) 477/2003. (IX. 18.) 482/2002. (XI.14.) 484/2003. (IX. 18.) 487/2003. (IX. 18.) 489/1995. (XI. 9.) 501/2003. (IX. 18.) 508/2000. (IX. 21.) 508/2003. (IX. 18.) 521/2003. (IX. 18.) 522/2003. (IX. 18.) 524/2003. (X. 16.) 536/2003. (X. 16.) 552/2003. (X. 16.) 558/2002. (XII. 19.) 568/2003. (XI. 13.) 585/2003. (XI. 13.) 587/2003. (XI. 13.) 588/2003. (XI. 13.) 592/2003. (XI. 13.) 595/2003. (XI. 13.) 601/2003. (XI. 13.) 602/2003. (XI. 13.) 605/2003. (XI. 13.) 606/2003. (XI. 13.) 609/2003. (XI. 13.) 613/2003. (XII. 11.) 614/2003. (XII. 11.) 615/2003. (XII. 11.) 616/2003. (XII. 11.) 617/2003. (XII. 11.) 622/2003. (XII. 11.) 623/2003. (XII. 11.) 624/2003. (XII. 11.) 625/2003. (XII. 11.) 642/2003. (XII. 11.) 644/2003. (XII. 11.) 645/2003. (XII. 11.) 662/2003. (XII. 11.) 674/2003. (XII. 11.) 676/2003. (XII. 11.) 678/2003. (XII. 11.)

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. április 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-10/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. október 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-12/2004. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. december 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-10/2004. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. október 20-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-11/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. november 13-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-4/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. március 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. 1 Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 222-13/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. december 15-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-3/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. február 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-7/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. július 10-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Igazoltan volt távol: dr. Pécsi Huszár Zoltán és dr. Futaki Zoltán képviselık.

Igazoltan volt távol: dr. Pécsi Huszár Zoltán és dr. Futaki Zoltán képviselık. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 202-2/2002. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2002. január 31-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220/2006. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2006. január 26-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2000. október 19-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-2/2006. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2006. február 13-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 222-10/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. november 17-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-12/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-12/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-12/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. december 11-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-8/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2007. május 31-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-9/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. szeptember 23-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-2/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. február 27-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 210-12/2000.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 210-12/2000. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-12/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2000. szeptember 21-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi Tárgy: Ipari parki telek értékesítése K I V O N A T A A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következő

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. február 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-7/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. május 19-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-12/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. október 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Kutyej

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-2/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. február 27-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-5/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. május 22-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-7/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. április 26-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 20-án - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testületi ülésének

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-6/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. április 21-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-16/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2000. december 20-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

A meghívóban jelzett napirendeken kívül a következő előterjesztés napirendre vételét javasolta:

A meghívóban jelzett napirendeken kívül a következő előterjesztés napirendre vételét javasolta: Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-5/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. március 29-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 337-7/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2015. június 25-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-19/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. július 3-án (csütörtökön) 8 óra 30 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. szeptember 10-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság elnöke Baji Lajos Tímár Ella Aranyi Tímea Kovács Sándor

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselı-testületének 2009. január 23-án de. 8 45 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselı-testületének 2009. január 23-án de. 8 45 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselı-testületének 2009. január 23-án de. 8 45 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív alapján képviselı-testületi

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzıkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Edelény Város Integrált

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:i. 220-6/2005 Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-801 E-mail: papj@bekescsaba.hu M E G

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. május 21-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság

Részletesebben

(185/2011. (V. 26.) számú, 186/2011. (V. 26.) számú Képviselı-testületi Határozatok)

(185/2011. (V. 26.) számú, 186/2011. (V. 26.) számú Képviselı-testületi Határozatok) Száma: 11954-1/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V TERKA Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. május 26-án - csütörtökön - du. 15,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Napirendi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2008. június 16-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl.

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. július 7-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. szeptember 18-án megtartott ülésérıl Jelen voltak: Dávid Zoltán Derecskei

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző,

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző, Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 260-4/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. április 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Sorszám:./2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZİKÖNYV Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Napirendi pontok: 1.) A polgármester

Részletesebben

2.) Árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló

2.) Árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. február hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A HUNGAROTEL Rt. koncessziós ügye - Takács Péter képviselő kérdést tett

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 6/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 31-én tartott ülésérıl készült jegyzıkönyv. Napirend: I. A 2009. évi költségvetés

Részletesebben

Tanácskozási joggal részt vett: Fodorné dr. Szabó Zsuzsanna aljegyzı.

Tanácskozási joggal részt vett: Fodorné dr. Szabó Zsuzsanna aljegyzı. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 222-6/2001. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2001. július 12-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. március 30-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 11/2012. Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Napirend elıtt: 1. Nyugati Kapu

Részletesebben

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. március 13-án 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. szeptember 20-iki rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint A polgármester köszöntötte a megjelenteket,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2003. november 26-án 16 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: - Csikós János polgármester - Tóth

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Tulajdonosi Bizottságának 2011. január 20-án 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatala (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 265-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2012. február 6-án, 17 óra 25 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 337-4/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2015. március 26-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert alpolgármester, Barkász Sándor, Mészáros

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG Rendeletek: 1/2011. (I.14.) J e g y z ı k ö n y v Határozatok: 8/2011. (I.13.) 9/2011. (I.13.) 10/2011. (I.13.) 11/2011. (I.13.) 12/2011. (I.13.) 13/2011. (I.13.) 14/2011.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012.

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012. 10/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének a 2012. szeptember 13-án 16,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Határozat száma 61/2012.(IX.13.) 62/2012.(IX.13.) 63/2012.(IX.13.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl.

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Kovács László alpolgármester Bakány János képviselı Csuta Andor képviselı

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült 2006. március 9-én, 15 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Gazdasági Bizottságának és Településfejlesztési, Építési, Mezıgazdasági és

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. június 26-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. június 26-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 1068/2008 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. június 26-i ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítás 3/2008. Kórház 01. telephely értékesítése

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI.1595/2009 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek 5/2009. Balatonvilágosi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2011. március 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2011. március 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2011. március 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA Ikt. szám: III. 13-52/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Közgyőlése Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottságának

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március 18-án megtartott nyilvános ülésén hozott rendeletei, határozatai

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március 18-án megtartott nyilvános ülésén hozott rendeletei, határozatai Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március 18-án megtartott nyilvános ülésén hozott rendeletei, határozatai Rendelet száma Tárgy Kód 6/2010. (III. 25.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének 2008. június 2-i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Dosztály László Baski Mária Márkus László

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a Csepreg Város Önkormányzat 25/2010. JEGYZİKÖNYV Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 10-én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 27-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, dr.. Gulyás Mihály alpolgármester, Vona Tamás

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Döntés a Békéscsaba Kalandpark kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. szeptember 11-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. november 12-én - hétfın - de. 7,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl. A képviselı-testület rendkívüli

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. NYILVÁNOS ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester,

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-33/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. március 7-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2004. október 21.-én 17 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Kis József polgármester

Részletesebben

1. Beszámoló a Szemesért Kht 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Liber Árpád a Szemesért Kht igazgatója

1. Beszámoló a Szemesért Kht 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Liber Árpád a Szemesért Kht igazgatója JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 16-án 14.00. órakor a Latinovits Zoltán Mővelıdési Ház földszinti tanácskozó termében megtartott sosros nyilvános

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. október 30-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. október 30-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI.1511/2008 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. október 30-i ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek 6/2008 Döntés a Tatabánya,

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31. Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya: 26/2009.(VIII.31.) ÖH Felsılajos község közrend-és közbiztonsági

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 9810-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Szalai Tünde, Koós Mariann, Dr. Balázs Lajos, Hujber Lászlóné intézményvezetık. Szaka Zsolt az AVE Zöldfok Zrt.

JEGYZİKÖNYV. Szalai Tünde, Koós Mariann, Dr. Balázs Lajos, Hujber Lászlóné intézményvezetık. Szaka Zsolt az AVE Zöldfok Zrt. JEGYZİKÖNYV Készült Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Mészáros Miklós polgármester Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. augusztus 10-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. augusztus 10-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága 2011. augusztus 10-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri

Részletesebben

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 1999. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 1999. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 1999. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA 1/1999. (II. 01.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozati javaslat A Pénzügyi Bizottság egyöntetően elfogadásra ajánlja a Képviselı-testületnek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 4-én - csütörtökön - du. 16,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i üléséről. A rendkívüli képviselő-testület

Részletesebben

Jegyzıkönyv. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az alábbi napirend tárgyalását 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta:

Jegyzıkönyv. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az alábbi napirend tárgyalását 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta: Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2011. augusztus 9-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Hajdu

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 8013-2/2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 31-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 31-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/218-23/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. augusztus 31-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Dr. Pintér György polgármester,

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@axelero.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@axelero. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@axelero.hu 13960/2006. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-1/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. január 31-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-1/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol:--

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol:-- J e g y z ı k ö n y v amely készült, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2014. augusztus 25-én 16 óra 10 perctıl kezdıdıen, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 21/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 136-150. Rendelet száma: 13. TARTALOMJEGYZÉK OK: 136/2012.(XII.13.)

Részletesebben

Együttes Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. május 21.

Együttes Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. május 21. Felsılajos Község Önkormányzata LMKOH/685/7/2015. Lajosmizse Város Önkormányzata Együttes Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. május 21. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 14/2015. (V.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült a Kisberény Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2008. november 26-án megtartott közmeghallgatással egybekötött ülésérıl. Jelen vannak: -, - Bogdán Gyula, Harangozó Gyula,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlés Egészségügy és Szociális Bizottságának 2010. december 8. napján tartott nyílt ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlés Egészségügy és Szociális Bizottságának 2010. december 8. napján tartott nyílt ülésérıl J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlés Egészségügy és Szociális Bizottságának 2010. december 8. napján tartott nyílt ülésérıl Jelen vannak: dr. Kozma József, a Bizottság elnöke, képviselı

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 202-6/2002.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 202-6/2002. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 202-6/2002. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2002. június 6-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1515-16/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 22-én Kalotaszentkirályon

Részletesebben

2013. évi. 15. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. szeptember 2-án megtartott rendkívüli ülésérıl készült

2013. évi. 15. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. szeptember 2-án megtartott rendkívüli ülésérıl készült 2013. évi 15. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. szeptember 2-án megtartott rendkívüli ülésérıl készült J E G Y Zİ K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet

Részletesebben