Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz."

Átírás

1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I /2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: május 22-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének nyilvános ülésén. (Technikai megjegyzés: Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére a jegyzıkönyv rövidített formában készült. A hozzászóló neve után tett számok az egyes megnyilatkozások hangfelvételen lévı helyét jelölik meg. A jegyzıkönyv készítése során különbözı típusú magnetofonok kerültek alkalmazásra. A hangfelvétel esetleges visszahallgatása során a számeltérések a különbözı típusú magnetofonok eltérésébıl adódnak.) Jelen volt: Pap János polgármester, Baji Lajos alpolgármester, Velkey Gábor alpolgármester, Hrabovszki György alpolgármester, Benkóné Dudás Piroska, dr. Békéssy Györgyné, Miklós Attila, Szilvásy Ferenc, Tóth Károly országgyőlési képviselı, Galisz Géza, dr. Molnár Zsolt, Herczeg Tamás, Király János, Tóth Mihály, Mezei Zsolt, Tímár Imre, Bokros Mátyás, Köles István, Takács Péter, Kiss Tibor, Kondacs Pál, Hanó Miklós, Vámos József, Klampeczki Béla, dr. Futaki Géza, Végh László országgyőlési képviselı, Kutyej Pál önkormányzati képviselık. Igazoltan volt távol: Vágvölgyi Gábor képviselı. Tanácskozási joggal részt vett: Dr. Simon Mihály címzetes fıjegyzı, Szedlacsekné Dr. Pelle Beatrix aljegyzı, Molnár László országgyőlési képviselı, Pénzügyi és Gazdasági Iroda részérıl Uhrin Nándor irodavezetı, Tarné Stuber Éva irodavezetı-helyettes, Városüzemeltetési Iroda részérıl Bánfi Ádám irodavezetı, Oktatási, Közmővelıdési és Sportiroda részérıl Tuskáné Papp Erzsébet irodavezetı, Szegediné Kozák Mária csoportvezetı, Vagyonkezelı Iroda részérıl Gojdárné dr. Balázs Katalin irodavezetı, Benkı Mátyásné fımunkatárs, Márton László fımunkatárs, Szociális Iroda részérıl: dr. Tóth Kálmán irodavezetı, Egészségügyi Iroda részérıl: Dr. Kovács Zoltán irodavezetı, Menyhért István könyvvizsgáló. Pap János polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a megválasztott 29 fı testületi tagból 22 fı jelen van, így a közgyőlés határozatképes, az ülést megnyitotta. Javaslatot tett a meghívóban szereplı napirendi pontokra: Javasolta, hogy: - 8/7. jelzéssel a Békéscsabai repülıtér és Fényes vízellátása címő elıterjesztést, - 8/8. jelzéssel a Békés-Békéscsaba közti kerékpárút pályázat I. ütem címő elıterjesztést, - 10/15. jelzéssel a Békés Megye Közoktatási Közalapítványa kuratóriumi elnöki megbízatásának meghosszabbítása címő elıterjesztést, - B/1. jelzéssel pedig a Dózsa György út 7. sz. alatti garzonlakóinak kérelme címő elıterjesztést tárgyalja meg a közgyőlés.

2 2 A zárt ülés kezdete elıtt tájékoztatás megadására kért lehetıséget. (Kazetta 1/ ) Klamepczki Béla képviselı, az oktatási bizottság elnöke: Kérte, hogy a 10/11. jelzéső elıterjesztés Ágazati szintő megoldásra váró feladatok - határozati javaslatának 1. pontját és kapcsolódó részét zárt ülésen tárgyalja meg a közgyőlés. (Kazetta 1/ ) Takács Péter képviselı: Az áprilisi ülésen a napirend elfogadása keretében feltette azt a kérdést, hogy az ifjúsági garzonokkal kapcsolatos elıterjesztést mikor tárgyalja a közgyőlés. Akkor azt a választ kapta a polgármestertıl, hogy a minisztériumokkal tárgyalásokat kell lefolytatni, és ezt követıen, májusban kerül közgyőlés elé az ügy. (Kazetta 1/ ) Pap János polgármester: Egyeztetett Baji Lajos alpolgármesterrel, aki jelen ülésen szóbeli tájékoztatást ad az ügy állásáról. Szavazásra bocsátotta azt a javaslatot, mely szerint a 10/11. jelzéső elıterjesztést a közgyőlés zárt ülésen tárgyalja meg. - Megállapította, hogy a közgyőlés 20 igen szavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot elfogadta. Szavazásra bocsátotta az alábbi módosító javaslatokat: - 8/7. jelzéssel a Békéscsabai repülıtér és Fényes vízellátása címő elıterjesztést, - 8/8. jelzéssel a Békés-Békéscsaba közti kerékpárút pályázat I. ütem címő elıterjesztést, - 10/15. jelzéssel a Békés Megye Közoktatási Közalapítványa kuratóriumi elnöki megbízatásának meghosszabbítása címő elıterjesztést, - B/1. jelzéssel pedig a Dózsa György út 7. sz. alatti garzonlakóinak kérelme címő elıterjesztést - B/2. jelzéssel pedig a szóbeli tájékoztatás alapján a garzon lakásokkal kapcsolatos ügyet tárgyalja meg a közgyőlés. - Megállapította, hogy a közgyőlés 21 igen szavazattal, 1 tartózkodással a módosító javaslatokat elfogadta. Szavazásra bocsátotta az elfogadott módosításokkal együtt a meghívóban szereplı napirendi pontokat. - Megállapította, hogy a közgyőlés 23 igen, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: (Kazetta 1/ ) NAPIRENDI JAVASLAT: Zárt ülés:

3 1./ Fellebbezések, méltányossági ügyek Elıterjesztı: Pap János polgármester 2./ Kitüntetési javaslat Elıterjesztı: Pap János polgármester 3./ Békéscsaba Tőzvédelméért kitüntetés odaítélése Elıterjesztı: dr. Simon Mihály c. fıjegyzı 4./ BÉKÉS MEGYÉÉRT kitüntetı díjra javaslat tétel Elıterjesztı: Pap János polgármester 5./ Erzsébet lakópark I. ütem 20 lakóházára beérkezett pályázatok elbírálása Elıterjesztı: Vágvölgyi Gábor, a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke 6./ Egyéb zárt ülési ügyek 1. Tájékoztatás az önkormányzati bérlakások kiürítésérıl 7./ Ágazati szintő megoldásra váró feladatok Elıterjesztı: Klampeczki Béla, az Oktatási Bizottság elnöke Nyilvános ülés: óra Magyar Hısök Emlékünnepe megemlékezés Megemlékezést tart: Brazda Zsolt, a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola történelem tanára 1./ Vagyoni ügyek 1. Zártkerti utcaszélesítések miatti területvásárlások Elıterjesztıs: Dr. Futaki Géza, a Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elnöke 2./ A helyi jelentıségő természeti értékek védetté nyilvánításáról szóló 11/1997. (III.27.) önkormányzati rendelet módosítása rendeletalkotás Elıterjesztı: dr. Simon Mihály c. fıjegyzı 3./ Gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv.-bıl adódó egyes feladatok szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása Elıterjesztı: Dr. Simon Mihály c. fıjegyzı 4./ Pénzügyi, költségvetési ügyek: 1. Pótlólagos állami hozzájárulás felhasználása 2. Javaslat évi hitelfelvételre Elıterjesztı: Pap János polgármester 3. Javaslat a Polgármesteri Hivatal évi felújítási munkáira Elıterjesztı: Dr. Simon Mihály c. fıjegyzı 4. Bankgarancia igénylése a Beruházás a XXI. századi iskolába c. pályázathoz Elıterjesztı: Pap János polgármester

4 évi ESZCSM pályázatokhoz önrész biztosítása Elıterjesztı: Vágvölgyi Gábor, a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke /2002. (XI.14.) közgyőlési határozat végrehajtása Elıterjesztı: Pap János polgármester 5./ Csatlakozás a Duna-Körös-Maros- Tisza Eurorégió Együttmőködéshez Elıterjesztı: Pap János polgármester 4 6./ EU Pályázat Elıkészítı Alaphoz benyújtandó projekt ötletek meghatározása (helyszíni anyag) Elıterjesztı: Pap János polgármester 7./ Natúr Park Egyesület pályázata a Pályázat Elıkészítı Alaphoz (helyszíni anyag) Elıterjesztı: Pap János polgármester 8./ Városüzemeltetési ügyek: 1. Ilosvai utcai csapadékvíz átemelı felújítási pályázat 2. Békés Megyei Vízmővek Rt-vé alakulása Elıterjesztı: Pap János polgármester 3. Zsidó Hitközség imaház gondnoki lakás vízellátása 4. Omaszta utcai vízvezeték építés támogatása 5. Parkolási lehetıség biztosítása a Lenkey Utcai Óvodánál Elıterjesztı: Dr. Molnár Zsolt, a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 6. Gázmotor létesítése a Békéscsabai Réthy Pál Kórház- Rendelıintézetben Elıterjesztı: Baji Lajos alpolgármester - Békéscsabai repülıtér és Fényes vízellátása 8. Békés-Békéscsaba közti kerékpárút pályázat I. ütem Elıterjesztı: Pap János polgármester 9./ Egészségügyet érintı ügyek: 1. Szülészeti- Nıgyógyászati Prevenciós Tudományos Társaság pályázati felhívása 2. Pályázatok az egészségügyben Elıterjesztı: Vámos József, az Egészségügyi Bizottság elnöke 10./ Közmővelıdési, oktatási és sport ügyek 1. Közmővelıdési megállapodás a Vasutas Mővelıdési Házzal Elıterjesztı: Benkóné Dudás Piroska, Közmővelıdési, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke 2. Ifjúsági és Gyermekszínházi Alapítvány alapító okiratának módosítása 3. Nemzeti Színház megyejárás Elıterjesztı: Pap János polgármester

5 5 4. Normatív támogatás felosztása Elıterjesztı: Benkóné Dudás Piroska, Közmővelıdési, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke 5. Tour de Hongrie kerékpáros körverseny támogatása Elıterjesztı: Pap János polgármester 6. Óvodai beíratás: évben indítandó óvodai csoportok számának meghatározása 7. Pedagógiai szakszolgálatok integrációja tárgyú közgyőlési határozat végrehajtása évi kötött felhasználású oktatási keretek felosztása a) szakmai fejlesztési feladatok b) pedagógiai szakszolgálatok c) pedagógiai szakmai szolgáltatásának megoldása 9. Sajátos nevelési igényő tanulók ellátása szakiskolákban 10. SZAK 2003 pályázat (11. Ágazati szintő megoldásra váró feladatok - zárt ülés ) 12. Madách Utcai Általános Iskola kérelme a Szántó K.J. utcai épület használatának meghosszabbítására Sz. Általános Iskola szabadidı-szervezı státusz igénye Elıterjesztı: Klampeczki Béla, az Oktatási Bizottság elnöke 14. Megye-város közötti megegyezés II. pontja Elıterjesztı: Pap János polgármester 15. Békés Megye Közoktatási Közalapítványa kuratóriumi elnöki megbízatásának meghosszabbítása Elıterjesztı: Velkey Gábor alpolgármester 11./ Egyházi célú alap felosztása Elıterjesztı: Kutyej Pál, a Kisebbségi, Érdekegyeztetı és Külkapcsolati Bizottság elnöke 12./ BEJELENTÉSEK Tárgy: Iskolán belüli vizsgálat Pap János polgármester: Az egyik békéscsabai iskolában az érettségi alkalmával hiba történt, amit országos lapok is megírtak. Az érintett iskola igazgatójától tájékoztatást kértek, belsı vizsgálatot rendeltek el. Ezt követıen kerülhet testület elé az ügy annak, hogy a vizsgálat eredményét megismerve hozzon döntést. A közgyőlés felkérheti az oktatási bizottságot, kérje be a belsı intézményi vizsgálat eredményét, és ez alapján tegyen javaslatot a képviselı-testület felé. (Kazetta 1/ ) - A közgyőlés megbízza az Oktatási Bizottságot azzal, hogy a Trefort Ágoston Villamos- és Fémipari Szakképzı Iskolában megtartott érettségi vizsga

6 6 körülményeinek belsı vizsgálatáról szóló eredményt kérje be, és annak alapján készítsen közgyőlési elıterjesztést. Pap János polgármester: Zárt ülést rendelt el, melyrıl külön jegyzıkönyv készült. (Kazetta 1/ ) Pap János polgármester: A közgyőlés folytatja nyilvános ülését. (Kazetta 2/ ) Napirend tárgya: Tárgy: Vagyoni ügyek Zártkerti utcaszélesítések miatti területvásárlások Pap János polgármester: Szavazásra bocsátotta az elıterjesztésben szereplı határozati javaslatot. (Kazetta 2/ ) A közgyőlés 17 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozat: 299/2003. (V.22.) közgy. H A T Á R O Z A T 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése megvásárolja a békéscsabai és hrsz-ú ingatlanokból leválasztott 190 m 2 nagyságú földterületet. A felajánlott vételár Ft, amely meghatározásánál figyelembe lett véve, hogy az utcaszélesítés céljára leadott összterület 50 %-a térítésmentesen kerül az önkormányzat tulajdonába. 2./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése megvásárolja a békéscsabai hrsz-ú ingatlanból leválasztott 109 m 2 nagyságú földterületet. A felajánlott vételár Ft, amely meghatározásánál figyelembe lett véve, hogy az utcaszélesítés céljára leadott összterület 50 %-a térítésmentesen kerül az önkormányzat tulajdonába. 3./ A közgyőlés megvásárolja a békéscsabai hrsz-ú ingatlanokból leválasztott 279 m 2 nagyságú földterületet. A felajánlott vételár Ft, amely meghatározásánál figyelembe lett véve, hogy az utcaszélesítés céljára leadott összterület 50 %-a térítésmentesen kerül az önkormányzat tulajdonába. 4./ Az pontban meghatározott területvásárlásokra csak abban az esetben kerülhet sor, ha az eladók az ingatlanuk építési telekké nyilvánításának további költségeit és a kerítés új birtokhatárra történı áthelyezését magukra vállalják. 5./ Az pontban leírt vásárlások fedezete a költségvetés vagyoni kiadásaiban az utcaszélesítések céljára elkülönített összeg. Felelıs: Baji Lajos alpolgármester Határidı: augusztus 29.

7 7 Végh László képviselı: A koncepció változott? Nemcsak azokat a területrészeket vásárolják meg, ahol az építési telek az elvonások miatt ellehetetlenült, hanem mindet megvásárolják? (Kazetta 2/ ) Dr. Futaki Géza képviselı, a gazdasági és mezıgazdasági bizottság elnöke: A területek vásárlása folyamatosan történik. A bizottsági ülésen javaslatot tettek arra, hogy tekintsék át a rendezési tervet, hogy nem lehet-e egyirányosításokkal megspórolni területvásárlásokat, így az utcaszélességek mennyiségét is csökkenteni. (Kazetta 2/ ) Pap János polgármester: Az önkormányzat csak ott vásárol területet, ahol két utcafronton kell telket leadni. Ha egy utcát érintıen kell leadni a területet a telek elejébıl, akkor azt nem vásárolják meg, de ha két utcát érint a terület, akkor történik vásárlás. A korábbi koncepció van érvényben. (Kazetta 2/ ) Hanó Miklós képviselı: Ha valaki területet ad le, és építési engedélyt kap, akkor nem helyes eljárás az, hogy azok, akik felajánlják a szükséges telket az önkormányzatnak, ık fizessék a földhivatali és egyéb költségeket is. Ezen módosítani kellene, mert a költségek több százezer forintot is jelenthetnek. (Kazetta 2/ ) Pap János polgármester: Egységesen érdemes eljárni ezekben az ügyekben, ezért javasolta, hogy a közgyőlés kérje fel a gazdasági és mezıgazdasági bizottságot, hogy vizsgálja meg, mennyibe kerülnek a telekleadással kapcsolatos, tulajdonosra vonatkozó költségek, és milyen lehetıség van arra, hogy a kiadások egy részét az önkormányzat átvállalja. (Kazetta 2/ ) Tóth Károly képviselı: A telkek kialakítását korszerően, hatékonyan és a környezeti elıírásoknak is megfelelıen kell végrehajtani. Egyetért azzal, a bizottság vizsgálja meg, hogy az önkormányzat a tulajdonosoktól milyen módon és mekkora összeget tud átvállalni a telekleadásokkal kapcsolatos költségekbıl. Tudomása szerint azonban a közgyőlés már több mint 1 éve feladatul adta az érintett iroda számára, hogy dolgozzon ki javaslatot a környezetet is védı közmőfejlesztés érdekében leadott telkek átírásával, rajzok elkészíttetésével, stb. kapcsolatos költségek hozzájárulását illetıen. Ezt a hivatalnak végre kellett volna hajtania. (Kazetta 2/ ) Pap János polgármester: A jegyzı feljegyezte Tóth Károly képviselı által elmondottakat, majd vezetıi értekezleten, és az érintett bizottság ülésén is áttekintik az ügyet. (Kazetta 2/ ) Napirend tárgya: A helyi jelentıségő természeti értékek védetté nyilvánításáról szóló 11//1997.(III.27.) önkormányzati rendelet módosítása rendeletalkotás Pap János polgármester: Szavazásra bocsátotta az elıterjesztésben szereplı rendelettervezetet. (Kazetta 2/ )

8 A közgyőlés 24 igen, egyhangú szavazattal alkotta meg rendeletét: 8 Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének 18/ (V.22.) a helyi jelentıségő természeti értékek védetté nyilvánításáról szóló 20/2000 (V.11.) önkormányzati rendelettel módosított 11/1997.(III.27.) önkormányzat rendelet módosításáról A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségő szervek feladat- és hatásköreirıl szóló többször módosított évi XX. tv. 85. /1/ a) pontja és a természetvédelemrıl szóló LIII. törvény 24. /1/ bekezdés b) pontja alapján Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi jelentıségő természeti értékek védelmére a következı önkormányzati rendeletet alkotja: A rendelet az alábbi 9/A -sal egészül ki: 1. (1) Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése helyi jelentıségő természeti értékké nyilvánítja a város területén található felsorolt természeti értékeket: - "Békéscsaba- Nagyrét Élıvíz csatorna mellett lévı 3 db fehérnyárt (Populus alba), a Bandikafa néven ismert facsoportot. A védetté nyilvánított fák természetvédelmi kezelése, megóvása, fenntartása, bemutatása a kezelı feladata Kezelı: Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság Helyrajzi szám: 0478" - "Békéscsaba- Nagyrét Élıvíz csatorna mellett lévı fehérnyárt (Populus alba), a Cimborafa néven ismert faegyedet, melynek törzskörmérete 730 cm. A védetté nyilvánított fák természetvédelmi kezelése, megóvása, fenntartása, bemutatása a kezelı feladata Kezelı: Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság. Helyrajzi szám: 0479" - "Pósteleki kastélypark (1906-ban kezdték építeni, 1909-ben már lakott), Békéscsabától 6 km-re, kb. 14 hektár parkmaradvány. Gazdag növényállománnyal rendelkezett, amelyekbıl még ma is található egy-két kuriózum, mint pl.: a vérbükk (Fagus silvatica), kocsányos tölgy (Q. robur), ezüsthárs (Tilia argentea), platán (Platanus x hybrida), törökmogyoró (Corylus colurna), jegenyefenyı (Abies alba), lucfenyı (Picea abies K.), tiszafa (Taxus baccata), tuja (thuja occidentalis). A fák kora év, de kocsányos tölgybıl 200 éves is található. Kezelı: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyrajzi szám: 01305, törzskönyvi száma: 3/23(TT)1989." - "Békéscsaba, Fiala Tölgyfa-csárda mellett lévı idıs kocsányos tölgyek,

9 100 éven felüliek, 2 db (Q.robur), törzskörméretük 250 és 180 cm. (átmérı: 79,6; átmérı 57,3) Kezelı: Két Páros Kereskedelmi Bt. (Békéscsaba, Pásztor u. 61. Fsz. 3.) Helyrajzi szám: 0824, törzskönyvi száma: 3/57(TT)1989" - "Fényes Tanya 1365 sz. alatt 1 db kocsányos tölgy (Q. robur), kb. 220 éves, törzs körmérete 250 cm. Kezelı: Csüllög Terézia (a.n. Molnár Teréz) Békéscsaba, Mester u. 7. Helyrajzi szám: törzskönyvi száma: 3/58(TT)1989." 9 - "Békéscsaba- Nagyrét Tanya sz. alatt 1 db kocsányos tölgy (Q.robur), kb. 150 éves, törzskörmérete 390 cm. Kezelı: Szilágyi Ferencné (an. Bagyinka Pálné) Békéscsaba, Csabai út 36. Helyrajzi szám: 0553/5, törzskönyvi szám: 3/59(TT) "Békéscsaba Élıvíz csatorna partján, a Sikonyi dőlıvel párhuzamosan, a Sikonyi gátırházig egyedileg és sorfaként elıforduló 35 db öreg főz (Salix alba), törzskörméretük cm. Kezelı: Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság Helyrajzi szám: 1706, törzskönyvi száma: 3/60(TT)1989." - "Békéscsaba, Lencsési úti tölgyfasor (26 db), mely kb. 100 éves, legnagyobb törzskörmérete 560 cm. Kezelı: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyrajzi szám: 1706, törzskönyvi száma: 3/61(TT)1989." - "Békéscsaba, Széchenyi liget, a csatlakozó izraelita temetıvel együtt. Lischka Lipót ( ) nevéhez főzıdik a ma még fellelhetı idıs fák telepítése. Legnagyobb törzs körmérete 510 cm (Q.robur). Kezelı: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyrajzi szám: 809, törzskönyvi száma: 3/63(TT)1989." - "Békéscsaba, kórházkertben található faegyedek. Kezelı: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyrajzi szám: 795 törzskönyvi száma: 3/64(TT)1989." - "Békéscsaba, Deák utcai hársfasor, 51 db (kis- és nagylevelő), (Tilia c. és Tilia platyphyllos) éves. Kezelı: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyrajzi szám: 101 törzskönyvi száma: 3/65(TT) "Békéscsaba, Dr. Becsey O. utcai éves nyírfák, 32 db (Betula pendula). Kezelı: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyrajzi szám: 209 törzskönyvi száma: 3/66(TT)1989." - "Békéscsaba, Gyóni G. u., 19 db-ból álló ezüstjuhar fái (Acer saccharinum). Kezelı: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyrajzi szám: 3645, törzskönyvi száma: 3/67(TT)1989." - " Békéscsaba, Árpád sor, az Árpád ligettel együtt. Értékesebb részei:

10 10 a vadgesztenyefasor, 102 db(aesculus hippocastanum) évesek, a kocsányos tölgyek, 11 db (Q.robur). Kezelı: Békés Megyei Vízmővek Vállalat Helyrajzi szám: 30-31/2, 18-20, törzskönyvi száma: 3/68(TT)1989." - " Békéscsaba, a volt Híd -és Vízmő Technikum kertjében található néhány faegyed: 2 db törökmogyoró (Corylus colurna), törzskörmérete 200 és 240 cm, 2 db páfrányfenyı (Ginkgo biloba), törzskörmérete 150, 100 cm, 1 db platánfa (Platanus orientális), 310 cm és 1 db mocsári ciprus (Taxadium d). Kezelı: Vásárhelyi Pál Mőszaki Szakiskola Helyrajzi szám: 48/2, törzskönyvi száma: 3/69(TT)1989." - "Békéscsaba, Élıvíz csatorna két oldala Veszelytıl Sikonyig, a gerlai Ó-Körös és Élıvíz csatorna találkozási pontjáig. Kiemelten az Árpád sor, Gyula út és Bajza utca közötti szakasz (gesztenyefasor), valamint az Árpád sor és Degré utca, Erdélyi sor Élıvíz csatorna felıli oldalán az idıs kocsányos tölgyekbıl álló sétány. Kezelı: Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság Helyrajzi szám: , törzskönyvi száma: 3/70(TT)1989." - "I. világháborús hısi temetı a Szarvasi úti híd mellett. Értékei: 26 pld. szomorú japánakác (Sophora japonica), erdei fenyı (Pinus silvestris), fekete fenyı (Pinus nigra), ezüstfenyı (Picea punges), tiszafa (Taxus baccata), vadgesztenyefasor (Aesculus hippocastanum). Kezelı Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyrajzi szám: 4647/2, törzskönyvi száma: 3/71(TT)1989." - "Békéscsaba, Kinizsi u. japán akác 61 db (Sophora japonica) fasor. Kezelı: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyrajzi szám: 3792, törzskönyvi száma: 3/72(TT)1989." (2) A tulajdonosoknak, kezelıknek a tulajdonukban, kezelésükben álló ingatlanokat és az ezeken található helyi természeti értékeket szakszerően úgy kell kezelniük, hogy azok olyan állapotban maradjanak, mint amilyenek a védelem alá helyezés idıpontjában voltak. A kezelı köteles szakszerően pótolni a fasorba illı fajtákkal az engedéllyel kivágott fákat. Ez a rendelet június 1-jén lép hatályba. Békéscsaba, május Pap János sk. polgármester Napirend tárgya: dr. Simon Mihály sk. c. fıjegyzı A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv-bıl adódó egyes feladatok szabályozásáról szóló 29/2000. (VI.8.) önkormányzati rendelet módosítása

11 11 Pap János polgármester: Szavazásra bocsátotta az elıterjesztésben szereplı rendelettervezetet. (Kazetta 2/ ) A közgyőlés 24 igen, egyhangú szavazattal alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének 19/2003. (V.22.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvénybıl adódó egyes feladatok szabályozásáról szóló 29/2000.(VI.8.) önkormányzati rendelet módosításáról A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvénybıl adódó egyes feladatok szabályozásáról szóló 29/2000.(VI.8.) önkormányzati rendelet az alábbiak szerint módosul: 1. A rendelet 5. /1/ bekezdésében, a 6. címében, a 8. /4/ bekezdésében, a 10. címében, a 10. /1/ bekezdésében, a 11. -ában a kiegészítı családi pótlék elnevezés rendszeres gyermekvédelmi támogatás elnevezésre változik. A rendelet 2. /2/ bekezdése e.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: A keresı tevékenységet folytató szülı esetében a kérelem benyújtását megelızı 3 (három) hónap nettó jövedelmének havi átlagára vonatkozó jövedelem-igazolást. i.) pontja hatályát veszti. j.) pontja kiegészül. A bekezdés helyesen: 2. Elvált szülık esetében a gyermektartásdíj megállapításáról szóló bírói ítélet másolatát, ennek hiányában a szülık nyilatkozatát a fizetett-kapott gyermektartásdíjra vonatkozóan. 3. A rendelet 7. -a a következı (2) és (3) bekezdéssel egészül ki és a jelenlegi (2)-(3)-(4) bekezdés számozása (4)- (5)-(6) bekezdésre változik, és a (6) bekezdésben a szeptember hónap június hónapra módosul. (2) Az (1) bekezdésben foglalt élethelyzeteken túl rendkívüli gyermekvédelmi támogatás állapítható meg akkor is, ha a súlyosan fogyatékos gyermeket gondozó családban az egy fıre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, súlyosan fogyatékos gyermekét egyedül nevelı szülı esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 175 %-át nem haladja meg.

12 12 (3) A (2) bekezdés alkalmazásában súlyosan fogyatékos az a gyermek, aki a külön jogszabály szerint magasabb összegő családi pótlékra jogosult. A rendelet 1. sz. melléklete /1/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 4. A helyettes-szülıi díj mértéke a mindenkori éves költségvetési törvény által megállapított legalacsonyabb összeg 120 %-a. Ez a rendelet május 22-én lép hatályba. Békéscsaba, május Pap János sk. polgármester dr. Simon Mihály sk. c. fıjegyzı Napirend tárgya: Pénzügyi, költségvetési ügyek Tárgy: Pótlólagos állami hozzájárulás felhasználása Pap János polgármester: Ismertette az elıterjesztésben foglaltakat ,- Ft pótlólagos állami hozzájárulást kapott az önkormányzat az intézményi étkeztetéshez nyújtott állami hozzájárulás miatt. A határozati javaslat tartalmazza az összeg felosztásának egy módját. Javaslata szerint az önkormányzati hitelt csökkenteni kellene. (Kazetta 2/ ) Szilvásy Ferenc képviselı, a pénzügyi, költségvetési bizottság elnöke: A bizottság állásfoglalását az elıterjesztés tartalmazza. Hozzászólásában az MSZP képviselıcsoport javaslatát ismerteti. Az MSZP javasolja, hogy a ,- Ft-ból ,- Ft erejéig folytassák a sétáló utca burkolását az Irányi utcától a Kinizsi utca felé, ,- Ft-tal növeljék az intézményi céltartalék elıirányzatát, a fennmaradó ,- Ft-tal pedig az általános tartalék kerüljön növelésre. (Kazetta 2/ ) Pap János polgármester: A javaslat nem tartalmazza a hitelfelvétel csökkentését. (Kazetta 2/ ) Végh László alpolgármester: Egyetért a polgármesterrel abban, hogy ,- Ft erejéig csökkenteni kell a hitelfelvételt. Javasolta, hogy ,- Ft-ot a Városháza Dísztermének klimatizálására fordítsanak. (Kazetta 2/ ) Pap János polgármester: Érdeklıdtek a díszterem klimatizálásával kapcsolatosan, és azt az információt kapták, hogy ehhez ,- Ft szükséges. (Kazetta 2/ )

13 13 Végh László alpolgármester: Korábban tervet készíttetett a terem klimatizálásáról, a ,- Ft-ba benne van az épület kétoldali szárnyának a klimatizálása is. (Kazetta 2/ ) Tóth Károly képviselı: Szilvásy Ferenc képviselı által elmondott módosítást támogatja. Azzal, hogy az intézményi céltartalék, illetve az általános tartalék összegét is növelik, évre teljes egészében kielégítették a plusz forrást igénylı mőködési költségeket. Ragaszkodnak ahhoz, hogy minden plusz bevétel 93 %-át fejlesztésre, legfeljebb 7 %-át pedig mőködési kiadásra fordítsák. Elismerik, hogy Békéscsabát könnyebb mőködtetni, mint fejleszteni, ezért tudomásul veszik, hogy az intézményi céltartalékot növelni kell. Figyelembe véve, hogy még az általános tartalék összege is növekszik, ezért a továbbiakban valamennyi plusz forrást 100 %-ban fejlesztésre kell fordítani. Folytatni szeretnék a sétáló utca burkolását másokkal együttmőködve - a Kinizsi utcától a Jókai utca végéig. Ehhez a belvárosban lévı egyéni képviselık képviselıi alapjuk terhére új forgalomirányítási, szervezési rendet készíttetnek a belvárosra vonatkozóan. (Kazetta 2/ ) Velkey Gábor alpolgármester: Az intézményi céltartalékot folyamatosan felhasználja az önkormányzat olyan bérjellegő kiadások és személyi költségek finanszírozására, amelyeket az intézményi költségvetésben nem terveztek. A költségvetés tárgyalásakor jelentıs összeget vont el a közgyőlés az intézményi céltartalékból, aminek részleges visszapótlását elıirányozták. Az intézményi céltartalék nem szolgál jutalom kifizetésére, és nem is a felújítási kerethez kapcsolódik. A kiadásokról a közgyőlés részletes kimutatást kap, de a pénzügyi és költségvetési bizottság is ellenırzi azokat. A mőködés szempontjából létkérdés az intézményi céltartalék korlátozott visszapótlása a költségvetési összeg lecsökkentése után. Kérte, hogy a közgyőlés támogassa az intézményi céltartalék ,- Ft-tal történı növelését. Egyetért az általános tartalék összegének növelésével is. Elıre kellene lépni a fejlesztések területén is, de a hitelkeretet is csökkenteni kellene. (Kazetta 2/ ) Végh László képviselı: Az intézményi céltartalék összege 25 millió forint, amit 30 millió forinttal kellene növelni? A 25 millió forintot felhasználták már? (Kazetta 2/ ) Pap János polgármester: A felmerülı költségeket finanszírozni kell, ha most nem biztosítanak erre forrást, akkor a késıbbiekben kell fedezetet találni a kiadásokra, amelyek törvény szerint megilleti a dolgozókat. (Kazetta 2/ ) Herczeg Tamás képviselı: Azt a tájékoztatást kapta, hogy a tapasztalati szám alapján a kiadásokra millió forint szükséges. Mekkora összeg van az intézményi céltartalékban? (Kazetta 2/ )

14 14 Tarné Stuber Éva irodavezetı-helyettes: Az intézményi céltartalék rendszerét az intézményvezetık több éve ismerik. Ezek nem zsebpénzek, hanem a közalkalmazotti törvényhez kapcsolódó kifizetések, szokásos, illetve olyan létszámmozgásoknak a fedezete, amit a közgyőlés fog elrendelni. A tapasztalati szám a költségvetési rendelet eredeti elıirányzatában szerepel. Ez a szám 90 millió forint volt a beterjesztett költségvetési rendelettervezetben. Indoka az volt, hogy az intézményvezetık 1 havi jutalmát a közgyőlés eldöntötte év ıszén, aminek a kiadási vonzata kb. 20 millió forint, az intézményi céltartalékban tervezik. Ebben kerül megtervezésre a költségvetési tervezéskor felmért olyan nyugdíjba menı közalkalmazottak díjazása, amelyekre törvényi kifizetésük van - felmentési idı, jubileumi jutalom, amely nem áll rendelkezésre ezen tervezési elv szerint az intézmények költségvetésében. Ennek tapasztalati száma kb millió forint volt a tavalyi évben. İsszel 50 %-kal megnövelték a közalkalmazotti béreket. Úgy számoltak, hogy ebben az évben esetleges létszámleépítési dolgokat is figyelembe véve 90 millió forintra lenne szükség. Ezt a közgyőlés a költségvetési rendelet megalkotásakor csökkentette, és 25 millió forint marad az elıirányzatban. Minden évben az éves beszámolókhoz kötıdıen intézményi céltartalék összevont elıterjesztése elkészül. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek folyamatos igények, csak a pénzügyi iroda elıkészítésében ütemezetten kerül be az anyag. Ennek ütemezése a következı: a júniusi közgyőlésre fog bekerülni, a szeptemberire és a novemberire. Jelenleg a Pénzügyi és Gazdasági Irodán 23 millió forint olyan igényjelzés szerepel, amelyet az elmúlt évek szokása alapján kifizettek, és nem áll rendelkezésre a fedezet az intézmények költségvetésében. Nagy tétel a nyugdíjba menı pedagógusok juttatása, amit ki kell fizetni a törvény erejénél fogva, de nem szerepel az intézmények költségvetésében. Várható két óvodavezetı részére történı nagy összegő kifizetés (több millió forintos tételek), mert a megbízatásuk megszőnik. Várhatóan júniusban kerül közgyőlésre, és kb. 30 millió forint kiadást jelent, amit a pénzügyi és költségvetési bizottság ellenırizhet, azonban ettıl függetlenül a kifizetési kötelezettség áll fenn. Ha az intézményvezetıket jutalmazni szeretnék a novemberi közgyőlési határozat alapján, akkor annak fedezésére 20 millió forintot biztosítani kell. Ezt az összeget vissza lehet pótolni. Az eredeti elıterjesztésben azért javasolták az 58 millió forintos támogatást, mert így kerülnének vissza az általuk kalkulált kiadási szintre. (Kazetta 2/ ) Végh László képviselı: Ha most meglévı 25 millió forintos intézményi céltartalék összegét 30 millió forinttal növelik, akkor is millió forintos hiány jelentkezik. Az eredeti költségvetési rendelet elfogadásakor a közgyőlés már tudta, hogy ez olyan tétel, amit kötelezı kifizetni, de nem fogadta el. Az idıarányos kifizetést támogatta volna úgy, hogy a hitelfelvételt halasszák késıbbre, és csak akkor vegyenek fel hitelt, amikor a törvényszerő kifizetések miatt forrásra lesz szükség. Máskor is volt olyan, hogy adott költségvetési tétel túlfutott a kötelezettségek miatt és utólag lett bepótolva. Ez akkor, amikor el van adósodva az önkormányzat, célszerő eljárás lenne. Az intézményi céltartalékból májusban nem történt kifizetést, ezért feleslegesnek tartja a pénzt ezen a számlán parkoltatni. Akkor kell a forrást biztosítani, amikor arra szükség van.

15 15 Finanszírozási szempontból az a legjobb, ha törvény, illetve a közgyőlés által elıírt tételeket elıre kifizetnek, és utólag visszapótolnak. (Kazetta 2/ ) Pap János polgármester: Mőködési kiadás fedezésére nem lehet hitelt felvenni. Ha éves szinten tudják, hogy mennyi hitelre van szükség, akkor azt olyankor kell felvenni a törvény szerint, amikor tényleges fejlesztési kifizetések vannak. A hitelkeretet célszerő fokozatosan csökkenteni. Tárgyalásokat folytattak az érintettekkel, és úgy tőnik, hogy a csatornázásokkal kapcsolatos munkálatok 2004-ben elindulhatnak. Ez a tervezés készültségi fokától, a többi városok helyzetétıl, illetve az unióból lehívható pénzektıl függ, hogy 2004-es vagy 2007-es kezdéssel, melyik kategóriába kerül egy város. A korábban meghozott döntések elhúzódó hatása, illetve az alultervezettség miatt magasabb összegre van szükség a évben meghatározott feladatok megvalósítására, mert a leigazoltnál magasabb lett a bekerülési költség. Az önkormányzatnak 10 %-os önrészre mindenképpen szüksége lesz, mert ha ban ki kell fizetni millió forintot a csatornázásra, akkor a hitelkeretre szükség lesz az önrész biztosítása végett. A Pályázat Elıkészítı Alapban elkészült az a program, amelyiknek az egyik fı eleme a belváros rekonstrukciója, amiben szerepel a sétáló utca fejlesztése is. Ezt 90 %-os uniós támogatással lehet végrehajtani, ha az önkormányzat pályázat útján támogatást nyer. Ebben az esetben nem kellene 100 %-os saját erıbıl a sétáló utca felújítását finanszírozni. Javasolta, hogy a közgyőlés vagy az eredeti elıterjesztést, vagy a pénzügyi és költségvetési bizottság javaslatát támogassa. (Kazetta 2/ /2. 027) Végh László képviselı: Egyetért az eredeti elıterjesztéssel úgy, hogy az intézményi céltartalék növelésére szánt összeget ,- Ft-tal csökkentsék, és ezt a díszterem klimatizálására fordítsa a közgyőlés. (Kazetta 2/ ) Pap János polgármester: A módosítást figyelembe véve az eredeti elıterjesztés a következıképpen módosulna: ,- forintot hitelfelvétel csökkentésére, ,- forintot intézményi céltartalék növelésére, ,- Ft-ot pedig a díszterem klimatizálására fordít a közgyőlés. Szavazásra bocsátotta azt a módosító javaslatot, mely szerint a közgyőlés ,- Ft-ot a díszterem klimatizálására fordítson. - Megállapította, hogy a közgyőlés 8 igen, 6 nem szavazattal, 11 tartózkodással a módosító javaslatot elvetette. (Kazetta 2/ ) Tóth Károly képviselı: Szilvásy Ferenc képviselı egységes módosító javaslatot terjesztett a közgyőlés elé. Kérte a polgármestert, hogy a szavazás is ennek megfelelıen történjen. Ne részelemekrıl szavazzanak, hanem egységes programokról. (Kazetta 2/ )

16 16 Pap János polgármester: Szavazásra bocsátotta azt a módosító javaslatot, mely szerint ,- forintot fejlesztési hitel csökkentésére, ,- forintot intézményi céltartalék növelésére, és ,- Ft-ot pedig a díszterem klimatizálására fordítson a közgyőlés. - Megállapította, hogy a közgyőlés 10 igen, 6 nem szavazattal, 10 tartózkodással a módosító javaslatot elvetette. Szavazásra bocsátotta azt a módosító javaslatot, mely szerint ,- Ft-ot a sétáló utca felújítására, ,- Ft-ot az intézményi céltartalék összegének növelésére, ,- Ft-ot pedig az általános tartalék összegének növelésére fordítson a közgyőlés. - Megállapította, hogy a közgyőlés 14 igen szavazattal, 13 tartózkodással a javaslatot elvetette. Szavazásra bocsátotta a pénzügyi és költségvetési bizottság javaslatát, mely szerint ,- Ft-ot hitelösszeg csökkentésére, ,- Ft-ot az intézményi céltartalék összegének növelésére, ,- Ft-ot pedig az általános tartalék összegének növelésére fordítson a közgyőlés. - Megállapította, hogy a közgyőlés 5 igen, 4 nem szavazattal, 18 tartózkodással a javaslatot elfogadta. Szavazásra bocsátotta az elıterjesztésben szereplı eredeti határozati javaslatot. - Megállapította, hogy a közgyőlés 7 igen, 6 nem szavazattal, 14 tartózkodással a javaslatot elvetette. A ,- Ft-ot felosztásáról nem döntött a közgyőlés. (Kazetta 2/ ) - A közgyőlés a Pótlólagos állami hozzájárulás felhasználása tárgyában elıterjesztett határozati javaslatot elutasította. Tárgy: Javaslat a évi hitelfelvételre Pap János polgármester: Az elıterjesztés ,- Ft hitelfelvételt tartalmaz, ezt továbbra is fenntartja, az összeget nem kívánja módosítani. (Kazetta 2/ ) Szilvásy Ferenc képviselı, a pénzügyi és költségvetési bizottság elnöke: Kérte, hogy a közgyőlés a határozati javaslatot ne fogadja el. A felvett hitel nagyságáról nem tudnak addig dönteni, amíg nem látják, hogy mekkora összegő hitelre lesz szükség. Akkor kell a kérdést újra tárgyalni, ha a ,- Ft felosztásáról döntött a közgyőlés. (Kazetta 2/ ) Pap János polgármester: Ez nem így van. Az elızı napirendi pontnak nincs technikai jelentısége jelen napirendi pontot illetıen. Most vannak olyan fejlesztési kiadások, amelyeket a hitelfelvétel céljaként meg lehet nevezni.

17 17 Szavazásra bocsátotta az elıterjesztésben szereplı határozati javaslatot. - Megállapította, hogy a közgyőlés 8 igen, 6 nem szavazattal, 12 tartózkodással a javaslatot elvetette. (Kazetta 2/ ) - A közgyőlés a Javaslat a évi hitelfelvételre tárgyában elıterjesztett határozati javaslatot elutasította. Tárgy: Javaslat a Polgármesteri Hivatal évi felújítási munkáira Tóth Károly képviselı: Módosító javaslata, hogy a polgármesteri hivatal felújítására 15 millió forint helyett 10 millió forintot biztosítson a közgyőlés. Az aljegyzıi iroda bıvítését indokolatlannak tartja, azt nem támogatja. Javasolta, hogy az iroda bıvítése maradjon ki a felújításból. (Kazetta 2/ ) Pap János polgármester: Szavazásra bocsátotta a módosító javaslatot, mely szerint a felújítási feladatok végrehajtására 15 millió forint helyett 10 millió forintot biztosítson a közgyőlés úgy, hogy az aljegyzıi iroda bıvítésére ne kerüljön sor. (Kazetta 2/ ) A közgyőlés 19 igen szavazattal, 7 tartózkodással a következı határozatot hozta: 300/2003. (V.22.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése a Polgármesteri Hivatal létesítményeinek évi felújítási munkáira tett javaslatot elfogadja azzal a módosítással, hogy az aljegyzıi iroda átalakítása elmarad. A elıterjesztésben részletezett felújítási feladatok végrehajtására ,- Ft-ot jóváhagy a fejlesztési céltartalékból. Felelıs: dr. Simon Mihály c. fıjegyzı Határidı: december 31. Tárgy: Biztosíték felajánlása a Beruházás a XXI. századi iskolába pályázathoz Szilvásy Ferenc képviselı, a pénzügyi és költségvetési bizottság elnöke: A bankgaranciának magas a költségvonzata, ezért javasolta, hogy ha a pályázaton nem lehet módosítani, akkor azt vonják vissza. Az önkormányzatnak van piacképes ingatlana, ezért javasolta, hogy fedezetként azt ajánljon fel a közgyőlés. (Kazetta 2/ ) Velkey Gábor alpolgármester: A pályázatot módosítani lehet, ezért kérte a közgyőlést hatalmazza fel arra, hogy a pályázat módosításaként a bankgarancia helyett forgalomképes ingatlant ajánljon fel. A Városi Sportcsarnokot garanciaként fel lehet ajánlani. Amennyiben a módosítás nem sikerül, akkor a közgyőlési javaslat értelmében a pályázatot visszavonják, és majd a legközelebbi pályázati beadáskor tárgyalja újra az ügyet a testület. (Kazetta 2/ )

18 18 Pap János polgármester: Ehhez kapnak kamattámogatást? (Kazetta 2/ ) Velkey Gábor alpolgármester: Ehhez nem kapnak kamattámogatást. (Kazetta 2/ ) Pap János polgármester: Szavazásra bocsátotta azt a módosító javaslatot, miszerint a közgyőlés felhatalmazza Velkey Gábor alpolgármestert, hogy járjon el a pályázat módosítása kapcsán úgy, hogy a bankgarancia helyett forgalom képes ingatlant (Városi Sportcsarnok) ajánljon fel fedezetként. (Kazetta 2/ ) A közgyőlés 17 igen, 5 nem szavazattal, 4 tartózkodással a következı határozatot hozta: 301/2003. (V. 22.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése jóváhagyja a Vásárhelyi Pál Mőszaki Szakközépiskola tetıfelújításának a Beruházás a XXI.. századi iskolába pályázatra történı benyújtását, összesen eft költségelıirányzattal. Sikeres pályázat esetén eft hosszúlejáratú hitelt vesz fel (12 év futamidıvel, ezen belül 3 év türelmi idıvel). Az önkormányzat kötelezettséget vállal a hitel és járulékainak megfizetésére, illetve ezen kötelezettségeknek a hitel futamideje alatti éves költségvetésekben való betervezésére. A közgyőlés felhatalmazza Velkey Gábor alpolgármestert, hogy az Oktatási Minisztériummal a pályázat módosítása érdekében egyeztessen oly módon, hogy az önkormányzat bankgarancia helyett ingatlan fedezetet biztosít, amely a Városi Sportcsarnok. Felelıs: Határidı: Tárgy: Pap János polgármester azonnal évi ESZCSM pályázathoz önrész biztosítása Szilvásy Ferenc képviselı, a pénzügyi és költségvetési bizottság elnöke: Módosító javaslata, hogy a határozati javaslatban az önrész forrásaként az intézményi céltartalékot jelöljék meg, mivel intézményi pályázatról van szó. (Kazetta 2/ ) Pap János polgármester: Szavazásra bocsátotta az elıterjesztésben szereplı módosító javaslatot azzal a módosítással, hogy az önrész forrása az intézményi céltartalék legyen. (Kazetta 2/ ) A közgyőlés 20 igen szavazattal, 5 tartózkodással a következı határozatot hozta:

19 302/2003. (V.22.) közgy. 19 H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése egyetért azzal, hogy a évi ESZCSM pályázatok közül A jelzırendszeres házi segítségnyújtás kialakítása és mőködtetése, valamint az Idısek otthonaiban demens betegek ellátási feltételeinek javítása címő pályázati alprogramok benyújtásra kerüljenek. A közgyőlés az 1,7 M Ft-os, - azaz egymillió-hétszázezer forintos - önrész forrásaként az intézményi céltartalékot jelöli meg. Felelıs: Határidı: Hrabovszki György alpolgármester értelem szerint Pap János polgármester: Fejlesztési jellegő ügyrıl van szó, amit nem az intézményi céltartalékból szoktak fedezni. Az intézményi céltartalékból a törvény által kötelezıen kifizetendı kiadásokat szokták fedezni. (Kazetta 2/ ) Tárgy: 518/2002.(XI.4.) közgyőlési határozat végrehajtása Pap János polgármester: A közalapítványoknak 5 millió forint támogatást biztosítottak, amit az SMK-tól kellene beszedni. Az SMK-t felszólították, de úgy tőnik, hogy a évben vállalt 5 millió forintot nehéz lesz behajtani. Az Idıskorúak Intézményi Ellátását Segítı Közalapítvány, a Békéscsaba Diáktanya Közalapítvány és a Balassi Közalapítvány nehéz helyzetbe került, mert a közgyőlés a költségvetésben úgy fogadta el a támogatásukat, mint amit már korábban biztosítottak számukra. Javasolta, hogy a határozati javaslatban szereplı összegeket biztosítsák a közalapítványok számára. Az Idıskorúak Intézményi Ellátását Segítı Közalapítvány számára a támogatás nem létkérdése, mert az intézmény mőködik, egy plusz szolgáltatást nyújt az ott élık számára. Az intézmény mőködését nem veszélyezteti, ha a közgyőlés a 2 millió forintos támogatást nem biztosítja számukra. A Békéscsaba Diáktanya Közalapítvány és a Balassi Közalapítvány mőködését támogatásokból tartja fenn, pályázatoknál önrészként jelöli meg a kapott támogatást. (Kazetta 2/ ) Tóth Károly képviselı: Javasolta, hogy a határozati javaslat 1./ pontja az alábbi legyen (új 1./ pont): Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése felszólítja a polgármesteri hivatalt, hogy indítson peres eljárást a pénz behajtására (tulajdonra benyújtott igény, felszámolás, stb.). Felkéri a gazdasági és mezıgazdasági bizottságot, vizsgálja meg az SMK kérésére megkötött szerzıdést, miszerint a helyi adók és más költségek egy részét alapítványi támogatásokban fizethesse meg.

20 20 A Békéscsaba Diáktanya Közalapítvány és a Balassi Közalapítvány számára a közgyőlés azonnal fizesse ki a támogatást, és az Idıskorúak Intézményi Ellátását Biztosító Közalapítvány esetében is fejezze ki szándékát a támogatásra az SMK-val szemben indított per megnyerését követıen. Az SMK által megfizetett 5 millió forint beérkezése után az addig kifizetett mértékig vissza kell tölteni az általános tartalék összegét. (Kazetta 2/ ) Hrabovszki György alpolgármester: Tudni kell, hogy az SMK és az önkormányzat áll jogviszonyban egymással, ugyanakkor egy harmadik személy a kedvezményezett. Ezért a jogviszony keretében, ha a szerzıdésnek érvényt akarnak szerezni, akkor az önkormányzathoz nem folyhat be az 5 millió forint, csak az érintett alapítványokhoz, még akkor is, ha megnyerik a pert. Tóth Károly képviselı által tett módosító javaslathoz kiegészítése, hogy a jelenleg átutalásra kerülı pénzek felhasználásáról az alapítványokkal szerzıdést kell kötni, amiben rögzíteni kell, hogy az SMK fizetési készsége esetén, illetve az összeg átutalását követıen az önkormányzat által átutalt támogatást az alapítványok utalják vissza. (Kazetta 2/ ) Pap János polgármester: Ha jogilag nem valósítható meg, hogy egy alapítvány az önkormányzatnak fizessen, akkor a következı évi támogatásból levonják az átutalt összeget. (Kazetta 2/ ) Herczeg Tamás képviselı: Külön kell választani a peres eljárás, illetve a gazdasági és mezıgazdasági bizottság által végzendı vizsgálat elindítását. Módosító javaslata, hogy a vizsgálat eredményétıl függetlenül a közgyőlés mind a három közalapítványnak fizesse ki a határozati javaslatban szereplı támogatást. (Kazetta 2/ ) Pap János polgármester: A pert megindították. Minısített többséggel dönthet a közgyőlés arról, hogy melyik közalapítványnak fizeti ki a támogatást és melyiknek nem. Szerzıdésben is rögzíthetik azt, hogy ha az alapítványok az SMK-tól megkapják a támogatást, akkor az önkormányzat által átutalt összeget vissza kell fizetniük. Szavazásra bocsátotta azt a módosító javaslatot, mely szerint indítsanak pert az SMK-val szemben az igérvényük teljesítése érdekében. A közgyőlés felkéri a gazdasági és mezıgazdasági bizottságot, hogy folytasson vizsgálatot az ügyben. Ettıl függetlenül a közgyőlés Békéscsaba Diáktanya Közalapítvány és a Balassi Közalapítvány számára a határozati javaslatban szereplı összegő támogatást átutalja. Szerzıdésben rögzítsék azt, hogy ha az alapítványok az SMK-tól megkapják a támogatást, akkor az önkormányzat által átutalt összeget vissza kell fizetniük. Az Idıskorúak Intézményi Ellátását Segítı Közalapítvány részére a közgyőlés a támogatást most ne fizesse ki.

21 21 - Megállapította, hogy a közgyőlés 23 igen szavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot elfogadta. Szavazásra bocsátotta azt a javaslatot, mely szerint az Idıskorúak Intézményi Ellátását Segítı Közalapítvány részére a közgyőlés a 2 millió forintos támogatást biztosítsa. Forrása: az általános tartalék. - Megállapította, hogy a közgyőlés 14 igen szavazattal, 11 tartózkodással a javaslatot elvetette. (Kazetta 2/ ) A közgyőlés 23 igen szavazattal, 2 tartózkodással a következı határozatot hozta: 303/2003. (V.22.) közgy. H A T Á R O Z A T 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése felszólítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy indítson peres eljárást az SMK Hungary Kft. által beígért ,- Ft támogatási összeg behajtására. Felelıs: Határidı: dr. Simon Mihály c. fıjegyzı december 31-i beszámolással 2./ A közgyőlés felkéri a Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottságot, hogy vizsgálja meg az SMK Hungary Kft. kérésére kötött szerzıdést (melyben a helyi adó- és költségek egy részét alapítványi támogatásra szándékozott befizetni), és tegyen javaslatot a szerzıdés lehetséges módosítására, vagy felmondására. Felelıs: Határidı: Dr. Futaki Géza, a Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elnöke december 31-i beszámolással 3./ A közgyőlés engedélyezi a Békéscsabai Diáktanya Közalapítvány részére Balassi Közalapítvány részére 2 millió Ft 1 millió Ft összegő támogatás folyósítását az önkormányzat költségvetésébıl. A támogatás felhasználásáról az alapítványok kuratóriumaival szerzıdést kell kötni, és ebben rögzíteni kell, hogy ha az SMK Hungary Kft. a szerzıdésben ígért támogatást kifizette, akkor az alapítványok a városi támogatást az önkormányzat költségvetésébe visszautalják. Forrás: Felelıs: Határidı: általános tartalék Pap János polgármester közgyőlési határozat után azonnal

22 22 Napirend tárgya: Csatlakozás a Duna-Körös-Maros-Tisza Eurórégió Együttmőködéshez Pap János polgármester: Ismertette az elıterjesztésben foglaltakat. Szavazásra bocsátotta az elıterjesztésben szereplı határozati javaslatot. (Kazetta 2/ ) A közgyőlés 24 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 304/2003. (V. 22.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata csatlakozik a Duna-Körös-Maros-Tisza (DKMT) Eurórégióhoz. A tagfelvétellel járó mindenkori tagdíj befizetésére kötelezettséget vállal. A 2003 évi tagdíj Ft, ennek forrása az általános tartalékalap. A következı évtıl kezdve a tagdíj összegét a mindenkori költségvetésben tervezi. Felelıs: Határidı: Pap János polgármester azonnal Szilvásy Ferenc képviselı: Az SZMSZ által biztosított lehetıséggel élve, az MSZP képviselıcsoport nevében 15 perces tárgyalási szünetet kér a következı napirendi pont megtárgyalása elıtt, mivel az elıterjesztés helyszínen került kiosztásra. Szavazás elıtti tárgyalási szünetet kér. (Kazetta 2/ ) Pap János polgármester: A nyilvános ülést 12 óra 10 perckor felfüggesztette, ebédszünetet rendelt el. (Kazetta 2/ ) Tárgy: Magyar Hısök Emlékünnepe megemlékezés Pap János polgármester: Felkérte Brazda Zsoltot, a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola történelem tanárát a megemlékezés megtartására. (Kazetta 2/ ) Brazda Zsolt a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola történelem tanára: Megemlékezett a Magyar Hısök Emlékünnepe alkalmából. (A megemlékezés szövege a jegyzıkönyv írásos mellékletét képezi.) (Kazetta 2/ /1. 100) Pap János polgármester: Megköszönte Brazda Zsolt megemlékezı szavait. (Kazetta 3/ )

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-4/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. március 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-12/2004. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. december 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-7/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. július 10-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-10/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. október 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. április 29-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-3/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. február 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-11/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. november 13-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-10/2004. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. október 20-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220/2006. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2006. január 26-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. április 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Igazoltan volt távol: dr. Pécsi Huszár Zoltán és dr. Futaki Zoltán képviselık.

Igazoltan volt távol: dr. Pécsi Huszár Zoltán és dr. Futaki Zoltán képviselık. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 202-2/2002. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2002. január 31-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-2/2006. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2006. február 13-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2000. október 19-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. 1 Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 222-13/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. december 15-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 222-10/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. november 17-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-12/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-12/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-12/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. december 11-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-2/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. február 27-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. február 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 20-án - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testületi ülésének

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-9/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. szeptember 23-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. szeptember 11-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-8/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2007. május 31-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-16/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2000. december 20-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Kutyej

Részletesebben

Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2013. február 12.

Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2013. február 12. y0lajosmizse Város Önkormányzata Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága I/440/5/2013. Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2013. február 12. Az ülésen hozott határozatok

Részletesebben

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. március 13-án 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-2/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. február 27-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 13-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 7950-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. NYILVÁNOS ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester,

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 337-4/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2015. március 26-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Jarecsni János László

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-7/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. május 19-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 ELİTERJESZTÉS

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 ELİTERJESZTÉS Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 Ügyiratszám:10-10 /1001/2011 ELİTERJESZTÉS a Népjóléti és Sport Bizottság

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 337-7/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2015. június 25-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 210-12/2000.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 210-12/2000. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-12/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2000. szeptember 21-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Továbbá: Faragó Rózsa bizottsági tag, FÓKUSZ Szociális Szolgálat vezetıje

Továbbá: Faragó Rózsa bizottsági tag, FÓKUSZ Szociális Szolgálat vezetıje JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. június 18-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Császár

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 14600/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. november 29-i ülésérıl a mellékelt jelenléti ív szerint Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket.

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Készült: 2012. december 17-én 9 00 órai kezdettel megtartott képviselı-testületi ülésrıl Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Szilágyi Gábor Pálmai József Dr.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2011. március 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2011. március 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2011. március 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzıkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Edelény Város Integrált

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. február 12-én tartott ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. február 12-én tartott ülésérıl. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. február 12-én tartott ülésérıl. Jelen vannak: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics Lajos, Jakus Tünde, Horváth Béla, Kiss Anikó, Kovács Gábor,

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-33/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-1/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. január 31-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-1/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 9810-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Döntés a Békéscsaba Kalandpark kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én 14 óra 30 perces kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137

Részletesebben

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-12/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. október 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 8/1998.(II. 15.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 8/1998.(II. 15.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/1998.(II. 15.) számú r e n d e l e t e Egyes helyi jelentőségű természeti emlékek védetté nyilvánításáról (egységes szerkezetben a 15/1998 (V.1.) a 12/2000.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Tulajdonosi Bizottságának 2011. január 20-án 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatala (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Sorszám:./2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZİKÖNYV Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Napirendi pontok: 1.) A polgármester

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 11-én - pénteken - du. 16,30 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl. A képviselı-testület rendkívüli

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. december 10.-én megtartott Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 13.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 13. Lajosmizse Város Önkormányzata I/1018/14/2011. Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 13. Az ülésen hozott rendeletek, és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza a :

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 21/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 136-150. Rendelet száma: 13. TARTALOMJEGYZÉK OK: 136/2012.(XII.13.)

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 265-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme JEGYZİKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Javaslat a 2009. évi költségvetési rendelet módosítására A közgyőlés

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert alpolgármester, Barkász Sándor, Mészáros

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. november 16-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 2. szám 2007. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. március 1-jei ülése RENDELET

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a Csepreg Város Önkormányzat 25/2010. JEGYZİKÖNYV Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 10-én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 22. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 22. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 22. sz. JEGYZİKÖNYV Bér Község Önkormányzat, Bér Cigány Kisebbségi Önkormányzat és Bér Szlovák Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

2.) Árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló

2.) Árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. február hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A HUNGAROTEL Rt. koncessziós ügye - Takács Péter képviselő kérdést tett

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 5/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. március 17-én megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. március 7-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG Rendeletek: 1/2011. (I.14.) J e g y z ı k ö n y v Határozatok: 8/2011. (I.13.) 9/2011. (I.13.) 10/2011. (I.13.) 11/2011. (I.13.) 12/2011. (I.13.) 13/2011. (I.13.) 14/2011.

Részletesebben

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 1999. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 1999. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 1999. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA 1/1999. (II. 01.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozati javaslat A Pénzügyi Bizottság egyöntetően elfogadásra ajánlja a Képviselı-testületnek

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 200-2/2013. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 25-én, 15,00 órakor tartott nyílt ülésén. Rendelet száma 8/2010. (V.26.) Határozat száma 91/2010. (V.25.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. május 11-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 27-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, dr.. Gulyás Mihály alpolgármester, Vona Tamás

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. február 13-án megtartott ülésérıl Jelen vannak: Vona Tamás alpolgármester, dr. Gulyás Mihály alpolgármester, Okváth Dezsıné,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 27-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 27-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 15/1/2007. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 27-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 53-56. TARTALOMJEGYZÉK 53/2007.(XI.27.)

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/1995. (III. 3.) számú r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ÉS SZERVEINEK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL /*: A rendelet

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 14/1/2007. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 46-51. TARTALOMJEGYZÉK 46/2007.(XI.12.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-14/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. augusztus 7-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma:13-38/2007. J E G Y Z Õ K Ö N Y V

Részletesebben

A meghívóban jelzett napirendeken kívül a következő előterjesztés napirendre vételét javasolta:

A meghívóban jelzett napirendeken kívül a következő előterjesztés napirendre vételét javasolta: Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-5/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. március 29-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi Tárgy: Ipari parki telek értékesítése K I V O N A T A A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következő

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 30-i rendkívüli n y í l t ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János polgármester,

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 14933-2/2007. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város Képviselı-testülete

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19. J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.) HATÁROZATOK SZÁMA: 1,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2008. június 16-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/251-1/2014. JEGYZİKÖNYV 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár színházterme 8130 Enying, Bocskai u. 1., Nyikos István

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 18. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 18. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 18. sz. JEGYZİKÖNYV Képviselı-testülete 2011.augusztus. 19.-én megtartott nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Készült:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának./2009.( ) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-Testületének 1993. március 23-i ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-Testületének 1993. március 23-i ülésérıl. Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete 5/1993. Jegyzıkönyv Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-Testületének 1993. március 23-i ülésérıl. Jelen vannak: dr. Frankó Károly polgármester, dr. Farkas Zoltán és

Részletesebben

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Csörög Község Önkormányzat

Részletesebben