Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I /2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-12/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V"

Átírás

1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I /2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: december 11-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének nyilvános ülésén. (Technikai megjegyzés: Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére a jegyzıkönyv rövidített formában készült. A hozzászóló neve után tett számok az egyes megnyilatkozások hangfelvételen lévı helyét jelölik meg. A jegyzıkönyv készítése során különbözı típusú magnetofonok kerültek alkalmazásra. A hangfelvétel esetleges visszahallgatása során a számeltérések a különbözı típusú magnetofonok eltérésébıl adódnak.) Jelen volt: Pap János polgármester, Baji Lajos alpolgármester, Velkey Gábor alpolgármester, Hrabovszki György alpolgármester, Benkóné Dudás Piroska, dr. Békéssy Györgyné, Miklós Attila, Szilvásy Ferenc, Tóth Károly országgyőlési képviselı, Vágvölgyi Gábor, dr. Molnár Zsolt, Herczeg Tamás, Király János, Tóth Mihály, Mezei Zsolt, Tímár Imre, Bokros Mátyás, Köles István, Takács Péter, Kiss Tibor, Andó Tamás, Kondacs Pál, Hanó Miklós, Klampeczki Béla, dr. Futaki Géza, Végh László országgyőlési képviselı, Kutyej Pál önkormányzati képviselık. Igazoltan volt távol: Galisz Géza és Vámos József képviselı. Tanácskozási joggal részt vett: Dr. Simon Mihály címzetes fıjegyzı, Szedlacsekné Dr. Pelle Beatrix aljegyzı, Pénzügyi és Gazdasági Iroda részérıl Tarné Stuber Éva irodavezetıhelyettes, Városüzemeltetési Iroda részérıl Bánfi Ádám irodavezetı, Oktatási, Közmővelıdési és Sportiroda részérıl Tuskáné Papp Erzsébet irodavezetı, Szegediné Kozák Mária csoportvezetı, Turiné Kovács Márta, Vagyonkezelı Iroda részérıl Gojdárné dr. Balázs Katalin irodavezetı, Benkı Mátyásné vagyonkezelı, Márton László vagyonkezelı, Szociális Iroda részérıl: dr. Tóth Kálmán irodavezetı, Közigazgatási Iroda részérıl: Dr. Bartha László irodavezetı, Csernók Éva vezetı fıtanácsos, Menyhért István könyvvizsgáló, Dr. Kiss Éva, a Csabai Életfa Kht. ügyvezetı igazgatója, Kozma János, a Békéscsaba Vagyonkezelı Rt. ügyvezetı igazgatója, Sztankó János a Vállalkozói Centrum Kft. ügyvezetı igazgatója., Susánszki Pál a Pegazus Lovasiskola tulajdonosa. Pap János polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a megválasztott 29 fı testületi tagból 22 fı jelen van, így a közgyőlés határozatképes, az ülést megnyitotta. Javaslatot tett a meghívóban szereplı napirendi pontokra: Az Egészségügyi Alapellátási Intézmény igazgatói pályázatával kapcsolatos elıterjesztést (14/1. jelzéső anyag) a közgyőlésnek zárt ülésen kell tárgyalnia (Z/2/2. jelzéssel), mivel azt a pályázó, Bogár Éva így kérte. Módosító javaslata, hogy a nyilvános ülés vagyoni ügyei közé 1/18. jelzéssel vegye fel a közgyőlés A JUNIOR OPTIKA alatti földterület értékesítése tárgyú elıterjesztést.

2 2 Módosító javaslatai továbbá: 14/4. jelzéssel az Együttmőködés a RET-ben, 18/4. jelzéssel a Sétáló utca építésére beadott pályázat elbírálása, 24/2. jelzéssel az Önkormányzati informatikai rendszerek bevezetésének, elterjesztésének és továbbfejlesztésének támogatása, B/1 jelzéssel a Javaslat az 536/2001.(X.18.) számú közgyőlési határozat végrehajtására (a polgármester és az alpolgármesterek jutalmazása), B/2. jelzéssel Tájékoztató, B/3. jelzéssel a Tájékoztató az Erzsébet lakópark tároló helyiség létesítésérıl és kábel TV szolgáltatásról, B/4. jelzéssel pedig a Csatlakozás a POLIS szakmai szervezethez tárgyú elıterjesztéseket vegye fel a közgyőlés napirendi pontjai közé. (Kazetta 1/ ) Tímár Imre képviselı: A napirendi pontokban, Városüzemeltetési ügyek között szereplı 12/3. jelzéső (helyszínen kiosztásra került) elıterjesztést nem kapta ugyan meg, de módosító javaslata, hogy a közgyőlés vegye le napirendrıl, hogy azt a bizottságok is tárgyalhassák. (Kazetta 1/ ) Szilvásy Ferenc képviselı, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke: Módosító javaslata, hogy az 1/11. jelzéső, Ingatlanok vásárlása a Mester utcában tárgyú elıterjesztés a közgyőlés vegye le napirendjérıl, mivel az jelentıs költségvetési kiadást generál, de a bizottság nem tárgyalta. Az elıterjesztés olyan forrást jelöl meg a vásárlás fedezetéül, ami a költségvetési rendeletben nem szerepel. Módosító javaslata továbbá, hogy a közgyőlés a 13/4. jelzéső, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának közoktatást érintı feladatellátási, intézményhálózat mőködtetési, fejlesztési terve tárgyú elıterjesztést vegye le napirendjérıl. Az elıterjesztés VI. fejezete jelenleg nem számszerősíthetı, egyértelmően megfogalmazott nem kötelezı feladatok vállalását tartalmazza, amelyekben további egyeztetésre lenne szükség. A bizottság az elıterjesztést nem tárgyalta. Jelen formájában nem lenne célszerő az anyagot társadalmi vitára bocsátani, mert ezután nehezebb lesz néhány kérdésben más állásfoglalást hozni, mint ami jelenleg az elıterjesztésben szerepel. Úgy tőnik, mint ha az anyag minden érintett által egyeztetett és elfogadott lenne, ami véleménye szerint nem igaz. Mindkét elıterjesztést a közgyőlés januári ülésén megtárgyalhatják. (Kazetta 1/ ) Dr. Molnár Zsolt képviselı: Nyilvános ülésen, az ebédszünetet követıen interpellációval kíván élni a jegyzı felé. (Kazetta 1/ ) Benkóné Dudás Piroska képviselı: Jelezte a közgyőlés felé, hogy a 13/5. jelzéső, Hátrányos helyzető diákok Arany János tehetséggondozó programhoz történı csatlakozásának egyedi támogatása tárgyú anyag elıterjesztıje Klampeczki Béla, az Oktatási Bizottság elnöke. (Kazetta 1/ ) Velkey Gábor alpolgármester: Szilvásy Ferenc képviselı azon módosító javaslatát, mely szerint a 13/4. jelzéső, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának közoktatást érintı feladatellátási, intézményhálózat mőködtetési fejlesztési terve tárgyú elıterjesztést a közgyőlés vegye le napirendjérıl, nem támogatja. Jogszabály írja elı, hogy a tervet egyeztetést

3 3 követıen a közgyőlésnek januárig el kell fogadnia. Az intézményekben folyamatban van a pedagógiai programok elıkészítése, amiket szintén határidıre el kell készíteni. Ezek megfogalmazásánál figyelembe kell venni az elıterjesztésben leírtakat. Jelen ülésen megoldást találhatnak a VI. fejezetben lévı problémákra. Az V. fejezetre vonatkozóan a Pénzügyi és Gazdasági Iroda, valamint a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság kifogásait figyelembe véve módosító javaslat kerül a képviselık elé, ami a helyszínen kerül kiosztásra. Kérte, hogy a 13/4. jelzéső elıterjesztést a közgyőlés jelen ülésén tárgyalja meg, és fogadja el. (Kazetta 1/ ) Takács Péter képviselı: Az ebédszünetet követıen Baji Lajos alpolgármester felé kérdést kíván feltenni. (Kazetta 1/ ) Pap János polgármester: Az 1/11. jelzéső anyaggal kapcsolatban az elutasító válasz érlelıdött meg. A Megyei Közgyőlés elnöke kérte, hogy a városi közgyőlés hozzon valamilyen döntést az ügyben. Szavazásra bocsátotta azt a módosító javaslatot, mely szerint a közgyőlés az 1/11. jelzéső, Ingatlanok vásárlása a Mester utcában tárgyú elıterjesztést vegye le napirendjérıl. - Megállapította, hogy a közgyőlés 15 igen, 1 nem szavazattal, 6 tartózkodással a módosító javaslatot elfogadta. Szavazásra bocsátotta azt a módosító javaslatot, mely szerint a nyilvános ülés vagyoni ügyei közé 1/18. jelzéssel vegye fel a közgyőlés A JUNIOR OPTIKA alatti földterület értékesítése tárgyú elıterjesztést. - Megállapította, hogy a közgyőlés 16 igen, 2 nem szavazattal, 5 tartózkodással a módosító javaslatot elfogadta. Szavazásra bocsátotta azt a módosító javaslatot, mely szerint a közgyőlés a 13/4. jelzéső, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának közoktatást érintı feladat ellátási, intézményhálózat mőködtetési, fejlesztési terve tárgyú elıterjesztést vegye le napirendjérıl. - Megállapította, hogy a közgyőlés 3 igen, 9 nem szavazattal, 11 tartózkodással a módosító javaslatot elvetette. Szavazásra bocsátotta azt a módosító javaslatot, mely szerint 14/4. jelzéssel, az Együttmőködés a RET-ben tárgyú elıterjesztést a közgyőlés vegye fel napirendi pontjai közé. - Megállapította, hogy a közgyőlés 23 igen, egyhangú szavazattal a módosító javaslatot elfogadta. (Kazetta 1/ )

4 4 Bánfi Ádám irodavezetı: A közgyőlés döntése szerint helyi versenyszabályzat hatálya alá tartozik sétáló utca továbbépítésével kapcsolatban kiírt pályázat elbírálása, így a döntés nem közgyőlési hatáskörbe tartozik. A vezetıi értekezlet döntött úgy, hogy a nagy érdeklıdésre tekintettel közgyőlés elé kell terjeszteni az ügyet. (Kazetta 1/ ) Pap János polgármester: Ha a közgyőlés nem veszi fel napirendi pontjai közé az ügyet, akkor a bizottság dönt a kérdésben. Bizottsági hatáskör elvonásra tesz javaslatot. A képviselıtestület tagjai közül többen érdeklıdtek a sétáló utca fejlesztésével kapcsolatban. (Kazetta 1/ ) Tóth Károly képviselı: A közgyőlés által alkotott szabályokat be kellene tartani. Mint a terület képviselıje nem akarta befolyásolni a döntést, kialakítottak egy mechanizmust, ami alapján valakiknek dönteni kellett az ügyben. Ezen nem kellene változtatni. (Kazetta 1/ ) Dr. Simon Mihály c.fıjegyzı: ,- Ft-os beruházásról van szó, így az ezzel kapcsolatos döntés nem tartozik vezetıi hatáskörbe. A versenyszabályzat még nincs módosítva, a hatályos versenyszabályzat szerint pedig a döntés nem tartozik vezetıi hatáskörbe. (Kazetta 1/ ) Pap János polgármester: Szavazásra bocsátotta azt a módosító javaslatot, mely szerint a közgyőlés 18/4. jelzéssel vegye fel napirendi pontjai közé a Sétáló utca építésére beadott pályázat elbírálása tárgyú elıterjesztést. - Megállapította, hogy a közgyőlés 22 igen, 2 nem szavazattal a módosító javaslatot elfogadta. Szavazásra bocsátotta azt a módosító javaslatot, mely szerint a közgyőlés 24/2. jelzéssel vegye fel napirendi pontjai közé az Önkormányzati informatikai rendszerek bevezetésének, elterjesztésének és továbbfejlesztésének támogatása tárgyú elıterjesztést. - Megállapította, hogy a közgyőlés 23 igen, egyhangú szavazattal a módosító javaslatot elfogadta. Szavazásra bocsátotta azt a módosító javaslatot, mely szerint a közgyőlés B/2. jelzéssel vegye fel napirendi pontjai közé a Tájékoztató a REVET-rıl tárgyú elıterjesztést. - Megállapította, hogy a közgyőlés 23 igen, egyhangú szavazattal a módosító javaslatot elfogadta. Szavazásra bocsátotta azt a módosító javaslatot, mely szerint a közgyőlés B/3. jelzéssel vegye fel napirendi pontjai közé a Tájékoztató az Erzsébet lakópark tároló helyiség létesítésérıl és kábel TV szolgáltatásról tárgyú elıterjesztést. - Megállapította, hogy a közgyőlés 23 igen, egyhangú szavazattal a módosító javaslatot elfogadta.

5 5 Szavazásra bocsátotta azt a módosító javaslatot, mely szerint a közgyőlés B/4. jelzéssel vegye fel napirendi pontjai közé a Csatlakozás a POLIS szakmai szervezethez tárgyú elıterjesztést. - Megállapította, hogy a közgyőlés 23 igen, egyhangú szavazattal a módosító javaslatot elfogadta. Az elfogadott módosításokkal együtt szavazásra bocsátotta a meghívóban szereplı napirendi pontokat. - Megállapította, hogy a közgyőlés 23 igen, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el. (Kazetta 1/ ) NAPIRENDI PONTOK Zárt ülés: 1./ Fellebbezések, méltányossági ügyek Elıterjesztı: Pap János polgármester 2./ Elıterjesztés a Kemény Gábor Mőszaki Szakközépiskola igazgatójának megbízására Elıterjesztı: Dr. Simon Mihály c. fıjegyzı 1. Egészségügyi Alapellátási Intézmény igazgatói pályázata Elıterjesztı: Pap János polgármester 3./ Egyéb zárt ülési ügyek 1. Lakáscsere támogatás iránti ismételt kérelem Nyilvános ülés: 1./ Vagyoni ügyek 1. Javaslat a Csabai Életfa Nyugdíjasház személyi térítési díjának emelésére 2. Bank garancia iránti kérelem 3. Telekértékesítések az Almáskerti Ipari Parkban 4. Szerzıdés módosítási kérelmek Ipari parki telekvásárlók részérıl 5. Pályázat beadása Mőszaki Fejlesztési Céltámogatás elnyerésére 6. A Penny Market földcsere ajánlata 7. A 4019 hrsz-ú telek tulajdonba adása 8. A 0787/13 hrsz földterület elkerülı útba esı részének megvásárlása 9. A 0622/3 hrsz földterület elkerülı útba esı részének megvásárlása 10. Vételi ajánlat az Öntözött réten lévı területekre 12. Az 5100/1 hrsz-ú ingatlan értékesítése 13. A 2626/12 hrsz-ú terület egy részének értékesítése 14. A 2593/2 hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítése 15. Zártkerti utcaszélesítések miatti terület vásárlás 16. Építési telkek kialakítása a Franklin utca mögött - A Dégáz Rt. szolgalmi joggal kapcsolatos megkeresése

6 - A JUNIOR OPTIKA alatti földterület értékesítése 2./ Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról Elıterjesztı: Dr. Simon Mihály c. fıjegyzı 3./ Pénzügyi, költségvetési ügyek: 1. Javaslat az intézményi céltartalék felhasználására 2. A évi tankönyvtámogatás elszámolása Elıterjesztı: Baji Lajos alpolgármester 3. A évi költségvetési rendelet módosítása 4. A évi átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet 5. A évi költségvetési koncepció Elıterjesztı: Pap János polgármester 6 6. Gépjármőadóról szóló 35/1997. (XII.11.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 7. Csoportos beszedési megbízásról önkormányzati rendeletalkotás Elıterjesztı: Dr. Simon Mihály c. fıjegyzı 8. Tájékoztató a évben behajthatatlanná vált követelésekrıl Elıterjesztı: Baji Lajos alpolgármester 9. Élelmezési nyersanyagnorma megállapítása Elıterjesztı: Pap János polgármester 10. A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvénybıl adódó egyes feladatok szabályozásáról szóló 29/2000. (VI.8.) önkormányzati rendelet módosítása (étkezési térítési díjak) 11. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 21/2000. (VI.11.) önkormányzati rendelet módosítása Elıterjesztı: Dr. Simon Mihály c. fıjegyzı 4./ Rendeletalkotás a szociálisan hátrányos helyzetben lévık lakhatását segítı adósságkezelési szolgáltatás mőködtetésérıl Elıterjesztı: Dr. Simon Mihály c. fıjegyzı 5./ A köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl szóló 31/1998. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítása Elıterjesztı: Dr. Simon Mihály c. fıjegyzı 6./ A közterületek rendjérıl szóló 11/1999. (IV.22.) önkormányzati rendelet módosítása Elıterjesztı: Dr. Simon Mihály c. fıjegyzı 7./ A köztemetıkrıl és a temetkezés rendjérıl szóló 36/2000. (IX.21.) önkormányzati rendelet módosítása Elıterjesztı: Dr. Simon Mihály c. fıjegyzı

7 8./ A fizetı parkolóhelyek mőködésének és igénybevételének rendjérıl szóló 33/2000. (VII. 6.) önkormányzati rendelet módosítása Elıterjesztı: Dr. Simon Mihály c. fıjegyzı 9./ Az ivóvíz-ellátási és szennyvízelvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseirıl szóló 66/1995. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása Elıterjesztı: Dr. Simon Mihály c. fıjegyzı 10./ A helyi autóbusz-közlekedési díjak megállapításáról szóló 2/1995. (I.19.) önkormányzati rendelet módosítása Elıterjesztı: Dr. Simon Mihály c. fıjegyzı 11./ A lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 21/1999. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosítása Elıterjesztı: Dr. Simon Mihály c. fıjegyzı 12./ Városüzemeltetési ügyek: 7 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város forgalmi rendjének felülvizsgálata 2. Kommunális felújítás és fejlesztési javaslat 3. Békés Megyei Tüzeléstechnikai Kft. üzletrész adás-vételi szerzıdése (helyszíni anyag) Elıterjesztı: Dr. Molnár Zsolt, a Városfejlesztési-, Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 13./ Közmővelıdési, oktatási és sport ügyek 1. Elıterjesztés a 10. Sz. Általános Iskola vezetıjének kinevezésérıl Elıterjesztı: Dr. Simon Mihály c. fıjegyzı 2. Közoktatási intézményekben kötelezı eszköz- és felszerelési jegyzék ütemének jóváhagyása 3. A tornászok oktatásának lehetséges mőködtetési formái 2004/2005 tanévtıl Elıterjesztı. Klampeczki Béla, az Oktatási Bizottság elnöke 4. Békéscsaba Megyei Jogú Város önkormányzatának közoktatást érintı feladat ellátási, intézményhálózat mőködtetési, fejlesztési terve Elıterjesztı: Velkey Gábor alpolgármester 5. Hátrányos helyzető diákok Arany János tehetséggondozó programhoz történı csatlakozásának egyedi támogatása Elıterjesztı: Benkóné Dudás Piroska, Közmővelıdési, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke 6. A Békéscsabai Atlétikai Club kérelme 7. Tour de Hongrie kerékpáros körverseny elszámolása 8. E-Magyarország I. pályázatok Elıterjesztı: Velkey Gábor alpolgármester

8 14./ Egészségügyi ügyek 8 2. Kapacitás lekötés módosítási kérelem 3. Pályakezdık lakáskérdése Elıterjesztı: Vámos József, az Egészségügyi Bizottság elnöke - Együttmőködés a RET-ben Elıterjesztı: Pap János polgármester 15./ Szociális ágazat elıirányzat-maradvány átcsoportosítására javaslat Elıterjesztı: Hrabovszki György alpolgármester 16./ Egyesített Szociális Intézmény alapító okirat módosítása Elıterjesztı: Dr. Simon Mihály c. fıjegyzı 17./ GADARA Ifjúsági Gondozóház- Pszichoklinika pszichiátriai betegek nappali ellátást nyújtó intézmény évi pénzügyi, szakmai beszámolója, évi támogatása Elıterjesztı: Vágvölgyi Gábor, a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke 18./ Városépítészetet érintı ügyek 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város településfejlesztési koncepció készítésére kiírt pályázat elbírálása Elıterjesztı: Pap János polgármester 2. Szélerımő létesítése Elıterjesztı: Baji Lajos alpolgármester 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város külterületi szabályozási tervének elfogadása Elıterjesztı: Pap János polgármester - Sétáló utca építésére beadott pályázat elbírálása Elıterjesztı: Baji Lajos alpolgármester 19./ A polgármesteri hivatal köztisztviselıinek teljesítménykövetelményei alapját képezı évi kiemelt célok meghatározása Elıterjesztı: Pap János polgármester 20./ A jegyzı éves munkájának teljesítményértékelése (szóbeli elıterjesztés) Elıterjesztı: Pap János polgármester 21./ A teljesítménykövetelmény alapját képezı évi célok meghatározása a Hivatásos Önkormányzati Tőzoltóparancsnokság dolgozói számára Elıterjesztı: Pap János polgármester 22./ Hivatásos Önkormányzati Tőzoltóparancsnokság Alapító Okiratának módosítása Elıterjesztı: Pap János polgármester 23./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének munkaterv-tervezete I. félévre

9 Elıterjesztı: Pap János polgármester 24./ 1. Belépés az Intelligens Települések Szövetségébe - Önkormányzati informatikai rendszerek bevezetésének, elterjesztésének és továbbfejlesztésének támogatása Elıterjesztı: Pap János polgármester 25./ Közterület elnevezése Elıterjesztı: Dr. Simon Mihály c. fıjegyzı 26./ Beszámoló a évi közcélú foglalkoztatásról Elıterjesztı: Baji Lajos alpolgármester 9 27./ BEJELENTÉSEK 1. Javaslat az 536/2001. (X.18.) közgyőlési határozat végrehajtására helyszíni anyag - Tájékoztató a REVET-rıl - Tájékoztató az Erzsébet lakópark tároló helyiség létesítésérıl és kábel TV szolgáltatásról - Csatlakozás a POLIS szakmai szervezethez Pap János polgármester: A nyilvános ülést felfüggesztette, a közgyőlés zárt ülésen folytatja munkáját. (Kazetta 1/ ) Velkey Gábor alpolgármester: A közgyőlés a zárt ülést befejezte, nyilvános ülésen folytatja munkáját. (Kazetta 1/ ) Napirend tárgya: Vagyoni ügyek Tárgy: Javaslat a Csabai Életfa Nyugdíjasház személyi térítési díjának emelésére Takács Péter képviselı: Magasnak tartja a 10 %-os intézményi térítési díj emelését, ezért a javaslatot nem szavazza meg. (Kazetta 1/ ) Velkey Gábor alpolgármester: Szavazásra bocsátotta az elıterjesztésben szereplı határozati javaslatot. (Kazetta 1/ ) A közgyőlés 13 igen, 2 nem szavazattal, 2 tartózkodással a következı határozatot hozta: 621/2003. (XII.11.) közgy. H A T Á R O Z A T

10 10 Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése a Csabai Életfa Nyugdíjasházban fizetendı intézményi térítési díjat január 1-tıl 1440 Ft/fı/nap, Ft/fı/hó összegben állapítja meg. Felelıs: Dr. Kiss Éva ügyvezetı Határidı: január 1. Dr. Simon Mihály c.fıjegyzı: Ahogy az elıterjesztés eleje is tartalmazza, a döntés egyszerő többséget igényel, mivel nem rendeletbe foglalt díjról van szó. A díjak többsége rendeletbe foglalt, de jelen esetben kht-ról van szó. Amikor rendeletmódosítással történik díjemelés, akkor a rendelet miatt szükséges a döntést minısített többséggel meghozni. Jelen esetben nem errıl van szó. (Kazetta 1/ ) Tárgy: Bank garancia iránti kérelem Szilvásy Ferenc képviselı, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke: Az elıterjesztésben foglaltakat megszavazza. Felhívta a Vállalkozói Centrum Kft. igazgatójának figyelmét arra, hogy a pénzügyi forrást igénylı közgyőlési elıterjesztéseket a Pénzügyi és Költségvetési Bizottságnak is tárgyalnia kell. (Kazetta 1/ ) Dr. Molnár Zsolt képviselı: Az Inkubátorház megépítésének költségvetésében nem szerepel a gépsorok beszerzési értéke, ami 100 millió forint feletti összegre tehetı. Kérte, hogy az ügyvezetı gondolja végig, mibıl tudják a szükséges forrást biztosítani. (Kazetta 1/ ) Velkey Gábor alpolgármester: Szavazásra bocsátotta az elıterjesztésben szereplı határozati javaslatot. (Kazetta 1/ ) A közgyőlés 18 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 622/2003. (XII.11.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése Mezıgazdasági és Élelmiszer Innovációs Központ építésére ,- Ft vissza nem térítendı támogatást nyert el a Területfejlesztési célelıirányzatból a 116/2003 (X.31) BMTT határozatának megfelelıen. A támogatási szerzıdés elıírása szerint az Önkormányzat bankgarancia szerzıdést köt a számlavezetı OTP Bank Rt.- vel Ft mértékben szeptember ig terjedı határidıig a támogatás biztosítékaként a Miniszterelnöki Hivatal (1055 Budapest, Kossuth tér 4) javára.

11 11 Az önkormányzat a bankgarancia járulékainak költségét az OTP Bank Rt. részére vállalja megfizetni és azt az éves költségvetésekbe betervezi. A közgyőlés egyúttal felhatalmazza a polgármestert a bankgarancia szerzıdés aláírására a pénzintézettel, illetve a támogatási szerzıdés aláírására a Békés Megyei Területfejlesztési Tanáccsal. Felelıs: Határidı: Pap János polgármester Sztankó János ügyvezetı igazgató értelem szerint Tárgy: Telekértékesítések az Almáskerti Ipari parkban I. Hrabovszki György alpolgármester: Három vételi ajánlat van: az egyik ajánlatban 2.000,- Ft/m 2 + áfa összeget határoz meg a közgyőlés, a fizetés pedig szerzıdéskötéskor egyösszegben történik. A második vételi ajánlatban ugyanez az összeg szerepel, de az összeg 12 hónap múlva lesz kiegyenlítve, amire sem kamatot, sem áremelést, stb. nem számolnak fel. A harmadik vételi ajánlatra ugyanez vonatkozik, azonban itt a fizetési határidı augusztus 31- ben van meghatározva. Nem tartja szerencsésnek, hogy ugyanolyan vételárat határozzanak meg mindhárom esetben, mindenféle plusz emelés nélkül. Ezzel csak azt érik el, hogy a vállalkozók a fizetési ütemezést és a fizetés csúsztatását kérik majd. Javasolta, hogy minimum jegybanki alapkamattal növelt összegben kerüljön meghatározásra az aktuálisan fizetendı részlet, vagy, ha 1 éves csúszás van, akkor 6-10 %-kal növelt vételáron történjen az értékesítés. (Kazetta 1/ ) Dr. Futaki Géza képviselı, a Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elnöke: Általában az ipari parki telkek értékesítésénél szokás, hogy részletfizetési kedvezményt biztosítanak, elısegítve ezzel a telkek értékesítését. Helyi vállalkozók vásárolják meg a telkeket, és az önkormányzat nem tudja másként támogatni ıket, pl. árcsökkentést nem engedélyeztek. A részletfizetési kedvezmény engedélyezésével tudnak segíteni a helyi vállalkozóknak. A három vevı közül az egyik készpénzben fizetett. Ez a vevı ajánlata és kérése miatt történt így. Ennek a vevınek is tudomása volt arról, hogy részletfizetési kedvezményt kérhet, de nem akart ezzel a lehetıséggel élni. (Kazetta 1/ ) Végh László képviselı: Nem a piaci versenyszféra kiszolgálását szolgálja az Ipari Park, hanem az olyan vállalkozásokét, amelyek különbözı támogatásokon (EU-s, gazdasági minisztériumi, munkahelyteremtı vagy Munkaügyi Központon keresztül elérhetı támogatások) keresztül akarják fejleszteni, inkubálni vállalkozásukat. Mindenféle egyedi kedvezmény támogatható azért, hogy a program megvalósuljon. Vannak feltételek (pl. a területeladásra, a betelepülı vállalkozások létszámára, az ott foglalkoztatott alkalmazottak számára, stb. vonatkozóan), amelyeket az önkormányzatnak az Ipari Park címhez kapcsolódóan teljesítenie kell. Az önkormányzatnak a helyi vállalkozásokat kell támogatnia. Az elıterjesztés elfogadását kérte. (Kazetta 1/ )

12 12 Pap János polgármester: A Hrabovszki György alpolgármester által elmondottak logikájával egyetért, ha a hirdetésben az elhangzottak szerint szerepel a felhívás. Utólag nem lehet magasabb árat kérni a területért. Jövı évben az elırehozott telekvásárlások miatt várhatóan visszaesik majd az ingatlanforgalom, amit a költségvetés készítésénél figyelembe kell venni. (Kazetta 1/ ) Hrabovszki György alpolgármester: Nem akarja akadályozni a szerzıdéskötéseket. Az általa elmondottakat úgy kell értelmezni, hogy a késıbbi pályáztatásban praktikus lenne valamilyen kamatot kikötni, pl. a jegybanki alapkamata felét, hogy a vállalkozóknak megérje egyösszegben kifizetni a telek vételárát. (Kazetta 1/ ) Sztankó János ügyvezetı igazgató: Az elıterjesztésben szereplı harmadik határozati javaslatban az szerepel, hogy a telekár 35 %-a aug.31.-ig. Ez helyesen: a telekár 1/3- a aug.31.-ig. A korábbi összetételő közgyőlés, valamint jelen közgyőlés és az önkormányzat is támogatta azokat a helyi vállalkozásokat, akik az Ipari Parkban telket vásároltak. (Kazetta 1/ ) Velkey Gábor alpolgármester: Szavazásra bocsátotta az elıterjesztésben szereplı határozati javaslatokat az ügyvezetı igazgató által elmondott pontosítással együtt. (Kazetta 1/ ) A közgyőlés 20 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 623/2003. (XII.11.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése értékesíti a Békéscsabai Almáskerti Ipari Parkban lévı 20525/15 hrsz.-ú területbıl telekalakítás után létrejövı kb m 2 területet Balogh Lajos részére (5600 Békéscsaba, Felsı Körös sor 29.) Elektronikus és számítógépes rendszerek gyártása, fejlesztése céljára szolgáló telephely létesítésére. - az 552/2001 (XI.15.) közgyőlési határozatnak megfelelıen a terület vételára 2000 Ft/m 2 + áfa, (a közmő gerincvezeték kiépítési költség vételárrészre esı áfa) - fizetési határidı: a szerzıdéskötéstıl számított 8 napon belül - beépítési kötelezettség: a szerzıdéskötéstıl számított 2 év A közgyőlés felhatalmazza a polgármestert az ipari parki telkek értékesítésénél alkalmazott, a fentiekkel kiegészített szerzıdés aláírására. Felelıs: Pap János polgármester Sztankó János ügyvezetı igazgató Határidı: január 31.

13 Tárgy: 13 Telekértékesítések az Almáskerti Ipari parkban II. A közgyőlés 20 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 624/2003. (XII.11.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése értékesíti a Békéscsabai Almáskerti Ipari Parkban lévı 20525/15 hrsz.-ú területbıl telekalakítás után létrejövı kb m 2 területet a Kovács és Társa Bt. (5600, Békéscsaba Padrach Lajos u. 33) részére, drótfonatgyártás és kereskedelmi tevékenység céljára szolgáló telephely létesítésére. - az 552/2001 (XI.15.) közgyőlési határozatnak megfelelıen a terület vételára 2000 Ft/m 2 + áfa, (a közmő gerincvezeték kiépítési költség vételárrészre esı áfa) - fizetési határidı: a telekár 30 %- a szerzıdéskötéskor a telekár 35 %- a június 30.- ig. a telekár 35 %- a november 30. ig. - beépítési kötelezettség: a szerzıdéskötéstıl számított 2 év - a szerzıdéskötéskor megfizetendı vételárrészbıl a teljes nettó vételár 10 %- át, foglalóként kell megfizessen a vevı. A közgyőlés felhatalmazza a polgármestert az ipari parki telkek értékesítésénél alkalmazott, a fentiekkel kiegészített szerzıdés aláírására. Felelıs: Pap János polgármester Sztankó János ügyvezetı igazgató Határidı: január 31. Tárgy: Telekértékesítések az Almáskerti Ipari parkban III. A közgyőlés 20 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 625/2003. (XII.11.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése értékesíti a Békéscsabai Almáskerti Ipari Parkban lévı 20525/15 hrsz.-ú területbıl telekalakítás után létrejövı kb m 2 területet a Novák és Fiai Bt. (5600 Békéscsaba, Áchim L. András u. 13) részére papír és mőanyag csomagoló eszközök gyártása, forgalmazása céljára szolgáló telephely létesítésére. - az 552/2001 (XI.15.) közgyőlési határozatnak megfelelıen a terület vételára 2000 Ft/m 2 + áfa, (a közmő gerincvezeték kiépítési költség vételárrészre esı áfa) - fizetési határidı: a telekár 1/3- a szerzıdéskötéskor a telekár 1/3- a ápr ig. a telekár 1/3- a aug. 31. ig.

14 14 - beépítési kötelezettség: a szerzıdéskötéstıl számított 2 év - a szerzıdéskötéskor megfizetendı vételárrészbıl a teljes nettó vételár 10 %- át, foglalóként kell megfizessen a vevı. A közgyőlés felhatalmazza a polgármestert az ipari parki telkek értékesítésénél alkalmazott, a fentiekkel kiegészített szerzıdés aláírására. Felelıs: Pap János polgármester Sztankó János ügyvezetı igazgató Határidı: január 31. Tárgy: Szerzıdés módosítási kérelmek ipari parki telekvásárlók részérıl I. Pap János polgármester: Szavazásra bocsátotta az elıterjesztésben szereplı határozati javaslatokat. (Kazetta 1/ ) A közgyőlés 20 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 626/2003. (XII.11.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése a Körös Agrogép Kft. kérelmére tekintettel a 484/2003 (XI.18) közgyőlési határozat fizetési határidıre vonatkozó döntését akképpen módosítja, hogy a vételár 2. részletére vonatkozó fizetési határidıt december 31- helyett, március 31.- ben állapítja meg. Egyebekben a határozat és az alkalmazott általános szerzıdéses feltételek változás nélkül érvényben maradnak. Felelıs: Határidı: Tárgy: Pap János polgármester Sztankó János ügyvezetı igazgató értelem szerint Szerzıdés módosítási kérelmek ipari parki telekvásárlók részérıl II. A közgyőlés 20 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 627/2003. (XII.11.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése az 524/2003 (X.16) közgyőlési határozatát változtatás nélkül érvényben tartja. Az adásvételi szerzıdésre vonatkozóan pedig az általános, a Közgyőlés által elfogadott szerzıdést rendeli el alkalmazni azzal a kiegészítéssel, hogy vevı tekintettel a terület mezıgazdasági mővelési ágból kivont állapotára, a telek tulajdonba kerülése (a teljes vételár megfizetése) után jogosult a területen lévı, a beruházását akadályozó fák kivágására.

15 Felelıs: Határidı: Tárgy: 15 Pap János polgármester Sztankó János ügyvezetı igazgató értelem szerint Pályázat beadása Mőszaki Fejlesztési Céltámogatás elnyerésére Pap János polgármester: Szavazásra bocsátotta az elıterjesztésben szereplı határozati javaslatot. (Kazetta 1/ ) A közgyőlés 19 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 628/2003. (XII.11.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése egyetért pályázatok beadásával a Békés Megyei Területfejlesztési Tanács Mőszaki Fejlesztési Célelıirányzatára, 100 %- os vissza nem térítendı támogatás elnyerésére, a jövı évben felépítendı Mezıgazdasági és Élelmiszeripari Innovációs Központ mőködtetése és fejlesztése céljából december 15. határidıvel. A közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a pályázat beadására és egyúttal pozitív döntés esetén a támogatási szerzıdés megkötésére. A támogatási döntések meghozatalát követıen a polgármester tájékoztassa a közgyőlést a pályázatok eredményességérıl. Felelıs: Határidı: Tárgy: Pap János polgármester Sztankó János ügyvezetı igazgató értelem szerint A PENNY MARKET földcsere ajánlata Pap János polgármester: Már régóta szeretnék, ha ezen a területen valamilyen élelmiszer áruház létesülne. Törekszenek arra, hogy Jamina is be legyen kapcsolva egy ilyen rendszerbe. Az Autószalonnal szembeni sarkon, a Szarvasi út és Baross utca folytatásánál vásárolt fel magántelkeket a PENNY MARKET. A mellékelt vázlaton pöttyözött rész önkormányzati tulajdonban van. Ha ennek egy részét átadnák a PENNY MARKET-nek, akkor cserébe az általa megvásárolt 4359 hrsz-ú telekbıl ugyanakkora területet átadna az önkormányzatnak. Így az önkormányzat számára használható telek jönne létre, és a PENNY MARKET számára is kedvezıbben beépíthetı terület alakulna ki. Az elıterjesztést bizottságok még nem tárgyalták, mivel nem volt rá idı. Az önkormányzat 887 m 2 területet cserélne el 880 m 2 -ért, ezért ár meghatározására nincs szükség. Az elıterjesztéshez mellékelt ábrák a Ráckevei PENNY MARKET Áruházról készültek. (Kazetta 1/ ) Király János képviselı: Forgalomtechnikai szempontból megvizsgálták az ügyet?

16 (Kazetta 1/ ) 16 Pap János polgármester: Igen, a Közlekedés Felügyelet forgalomtechnikai szempontból megvizsgálta a lehetıségeket. (Kazetta 1/ ) Király János képviselı: Ha az elkerülı út azon szakasza megépül, amelyik a Békési útba csatlakozik, akkor a kamionforgalom ezt a keresztezıdést fogja érinteni, amit Gyula felé elterelnek. Katasztrofális helyzet fog kialakulni. Reméli, hogy nem a képeken lévı épületet kívánják megépíteni, mert az a forma eléggé tájidegen a békéscsabai környéktıl. A Tervtanács is vizsgálja meg az ügyet. (Kazetta 1/ ) Végh László képviselı: Támogatható, hogy a tömbrehabilitáció vagy funkcióváltás megtörténjen. A Rendezési Tervnél is így lett tervezve. Oda kell figyelni, hogy ne járjanak úgy, mint a TESCO ügyében, hogy minden jog és lehetıség kicsúszik az önkormányzat kezében. A PENNY MARKET beruházója magas áron vásárolt meg magáningatlanokat. Véleménye szerint nem telket kell cserélni, hanem értékesíteni kell a telket a PENNY MARKET számára. A pénzbıl a választókerületben, vagy abban a kerületben egyéb akadálymentesítéseket meg lehetne oldani, vagy járdát lehetne építeni. Az eladásról kellene tárgyalni a Penny Markettel. (Kazetta 1/ ) Végh László képviselı: Bizottságok nem tárgyalták az elıterjesztést, ezért kérte a Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elnökét, mondja el az üggyel kapcsolatos véleményét. (Kazetta 1/ ) Dr. Futaki Géza képviselı, a Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elnöke: Ha jelen napirendi pont kapcsán szükséges, akkor össze tudja hívni a bizottságot, mert a jelenlévı három képviselı és két külsı bizottsági tag rendelkezésre áll. Mivel azonos területen lévı földcserérıl van szó, amivel használhatóbb ingatlanok alakulhatnak ki, ezért úgy gondolja, hogy a közgyőlés a bizottság véleménye nélkül is dönthet az ügyben. Érdeksérelem nem történik, mivel az önkormányzat a cserével olyan területhez juthat, amelyik a mellette lévı területtel bıvíthetı, és a határozati javaslatban erre utalás is van: A Szarvasi út melletti rész kibıvíthetı egy ingatlannal és akkor az új tulajdonos útáthelyezéssel megoldhatja a nagyobb terület létrehozását. Ehhez a Penny Market elızetes hozzájárulását kérik. Véleménye szerint mindkét fél számára elınyös a földcsere. (Kazetta 1/ ) Dr. Simon Mihály c.fıjegyzı: A PENNY MARKET nem akarta beépíteni az önkormányzati területet, hanem magáningatlanok területére akart építeni. A fıépítész véleménye az volt, hogy nem lehet az általa megvásárolandó teleknek a Víztorony felé esı végét nyitottan hagyni (a PENNY MARKET nyitottan akart hagyni). Ez építészeti szempontból indokolatlan. Az ilyen multik azt szeretik, ha nincsenek utca sarkok és mindenhonnan belátható az üzletük. A fıépítész ráhatására született az az ötlet, hogy a PENNY MARKET építse be az önkormányzati területet is, amiért cserébe az önkormányzatnak adjon át az általa megvásárolt

17 17 területbıl egy részt, amit önállóan beépítenek, ezzel létrejönnek az utcasarkok, stb., így megvalósul a zárt beépítési mód. Azért nem adásvételrıl van szó, mert a PENNY MARKET az építkezéséhez nem akart és nem is akar az önkormányzattól területet vásárolni. (Kazetta 1/ ) Végh László képviselı: Az építészeti elıírások minden békéscsabai telektulajdonosra, építtetıre, stb. vonatkozik, amit be kell tartani. ha a PENNY MARKET nem építheti meg saját telkén az élelmiszer áruházat, akkor az önkormányzat tulajdonát is meg kell vásárolnia. Az a földterület, amit az önkormányzat cserébe kap, nem értékesíthetı ugyanolyan magas áron, mint ahogy azt a PENNY MARKET vásárolta meg, és nincs is rá vevı. Az értékesítésre vonatkozó tárgyalást valamelyik bizottságnak vagy tisztségviselınek le kellene folytatnia. (Kazetta 1/ ) Kondacs Pál képviselı: A frakcióülésen nem merült fel a telek értékesítése, azonban Végh László képviselı javaslatát támogatni tudja. (Kazetta 1/ ) Tóth Károly képviselı: Dr. Futaki Géza képviselı, bizottsági elnök által elmondottakkal egyetért. Ha egy városrészben, vagy térségben elindulna valami fejlıdés, ami nem csak a belvárost érinti pl. szóban forgó terület vagy Jamina -, akkor azt ne akadályozzák. Ha valaki azt akarja, hogy legyenek tudatosan visszaszorított városrészek Békéscsabán, akkor tegyen hasonló módosító javaslatokat, mint amit Végh László képviselı tett. A földcsere nem jelent hátrányt Békéscsabának. A beruházás elımozdíthatja a városrész felértékelıdését, fejlıdését. Ezt a folyamatot nem szabad megállítani. (Kazetta 1/ ) Pap János polgármester: Kérte, hogy azt a térképet tekintse meg mindenki, amelyiket a helyrajzi számok szerepelnek. A 4347 hrsz-ú, Berényi út 14. sz. alatti telek a PENNY MARKET tulajdonában van. Ennek a mezsgyéjére építenék fel az áruházat. Az önkormányzat kérte, hogy ennél kijjebb, a Szarvasi út felé építsen, hogy ne egy kajla telekhatár jöjjön létre. A PENNY MARKET nem akar az önkormányzat területére építeni, ezt az önkormányzat kérte. Három variáció rajzolódott ki: Egyik, hogy a Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság üljön össze, és tegyen javaslatot, másik, kerüljön értékesítésre a terület, a harmadik pedig az elıterjesztés szerinti fölcsere. (Kazetta 1/ /1. 012) Herczeg Tamás képviselı: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság tárgyalhatja az ügyet, azonban oda kell figyelni arra, hogy valamilyen irreális összeggel ne akadályozzák meg a régi lakossági igényt kielégítı fejlesztést. (Kazetta 2/ )

18 18 Végh László képviselı: Ez az ügy jogos kerületi igényt elégít ki, illetve egy városrész fejlıdését indíthatja el. Visszautasította Tóth Károly azon hozzászólását, miszerint aki az értékesítésre tesz javaslatot, az egy városrész hátrányát szolgálja. Azért nem valósult eddig meg az ilyen jellegő beruházás, mert ahová az épületet tervezték, a telektulajdonos nem adta el a tulajdonában lévı ingatlant. Ha vezetıi szinten már eldöntötték, hogy elcserélik a területet, akkor azt az elıterjesztésbe bele kell írni. (Kazetta 2/ ) Takács Péter képviselı: Több esetben elıfordult, hogy abban reménykedtek, egy-egy beruházással nı majd a környék ingatlanforgalmi értéke. Vannak példák arra, hogy ez nem valósult meg. (Kazetta 2/ ) Pap János polgármester: A 4347 hrsz-ú, ÉK-i, a Szarvasi úti telek határánál kijjebb épülne a PENNY MARKET. A beruházó megvásárolja a 4359 hrsz-ú területet, mert azon keresztül tud a Hadház utca felıl bemenni, és a térképen pöttyözött részért cserébe a 4349 hrsz-ú, számára nem szükséges területét átadja az önkormányzatnak. A pöttyözött rész Víztorony felé levı sarka önkormányzati tulajdonban van, a 4359 hrsz-ú terület egy része is önkormányzati tulajdonba kerülne, így értékesíthetı önkormányzati telek jönne létre, ráadásul a Hadház utca felıl ezzel a PENNY MARKET által kiépített úttal feltárható. Ha még a mellette lévı, 4358 hrsz-ú területet is megszerzik, akkor még nagyobb terület állhatna az önkormányzat vagy bármilyen befektetı rendelkezésére. A másik rajzon sőrő, apróval bekockázott 877,07 m 2 kapott terület és a be nem kockázott hegyes háromszögő terület is önkormányzati tulajdonba kerülne. Jelenleg a pöttyözött rész van önkormányzati tulajdonban, amit önállóan nem lehet beépíteni. (Kazetta 2/ ) Dr. Molnár Zsolt képviselı: Egyetért azzal, hogy szükség van egy ilyen PENNY MARKET szolgáltatásra területen. A rajzról egyértelmően látszik, hogy egy beépíthetetlen terület helyett egységesebb körvonalú telket kapna az önkormányzat. Értéknövelı cserét hajt végre az önkormányzat, ezért nem lenne racionális még pénzt is kérni a fölcseréért. (Kazetta 2/ ) Végh László képviselı: Meg kell oldani az ügyet. A terület attól közterület, mert az önkormányzat annak minısítette, de ezt meg lehet változtatni. Ha a beépítési lehetıséget megengednék, és a PENNY MARKET beépítené a jelenlegi saját telkének szélét, akkor az önkormányzati terület is lehetne építési telek, és akár egy új üzletet is építhetnének. (Kazetta 2/ ) Kutyej Pál képviselı: Három alternatíva rajzolódott ki a közgyőlésben: a földcsere, valamint földcsere plusz valamennyi összeg, illetve a Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság állásfoglalásának kérése. Kérte, hogy ezekrıl a variációkról szavazzon a közgyőlés. A földcserére vonatkozó javaslatot támogatja. (Kazetta 2/ )

19 19 Pap János polgármester: Szavazásra bocsátotta az elıterjesztésben szereplı határozati javaslatot. (Kazetta 2/ ) A közgyőlés 21 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 629/2003. (XII.11.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése területcsere megállapodást köt a PENNY MARKET Kft-vel (2351 Alsónémedi Pf: 12.) az alábbi feltételekkel: 1./ A közgyőlés az önkormányzati tulajdonban lévı 4345/3 hrsz-ú közterületbıl térítésmentesen átad kb. 880 m 2 területet a PENNY MARKET Kft számára. 2./ A PENNY MARKET térítésmentesen átad a tulajdonába kerülı 4359 hrsz-ú földrészletbıl kb. 877 m 2 területet az önkormányzat számára. 3./ A PENNY MARKET Kft vállalja, hogy saját költségén a 4345/3 hrsz-ú közterület a Hat ház utca és a Berényi út közötti szakaszán az új beépítés miatt szükségessé váló közmőkiváltásokat saját költségén elvégzi. 4./ A PENNY MARKET Kft térítésmentesen átjárási szolgalmi jogot biztosít az önkormányzat számára a tulajdonában maradó, az áruház Hat ház utca felöli megközelítését biztosító útra vonatkozóan. A PENNY MARKET elızetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a szolgalmi joggal érintett útszakasz áthelyezésre kerüljön abban az esetben, ha az önkormányzat fejlesztéseket kíván megvalósítani a szomszédos hrsz-ú területeken, és ez az áruház megközelítési lehetıségeit nem rontja. A közgyőlés felhatalmazza Pap János polgármestert a fenti feltételekkel megkötött szerzıdés aláírására, és felkéri Dr. Simon Mihály c. fıjegyzıt annak ellenjegyzésére. Felelıs: Pap János polgármester Határidı: január 31. Tárgy: A 4019 hrsz-ú telek tulajdonba adása Pap János polgármester: Ismertette az elıterjesztésben foglaltakat. Szavazásra bocsátotta az elıterjesztésben szereplı határozati javaslatot. (Kazetta 2/ ) A közgyőlés 22 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 630/2003. (XII.11.) közgy. H A T Á R O Z A T

20 20 Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése közösségi célra, térítésmentesen a Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Kisebbségi Önkormányzatának tulajdonába adja a 4019 hrsz-ú, 519 m 2 területő, 2,5 millió forint értékő telket. A térítésmentes átadásról szóló megállapodás a 4018 hrsz-ú és a 4019 hrsz-ú telkek ingatlannyilvántartásban történı összevonásával egyidejőleg írható alá. A közgyőlés felhatalmazza Pap János polgármestert, hogy a fenti feltétel teljesítése esetén a megállapodást aláírja, és felkéri Dr. Simon Mihály c. fıjegyzıt a megállapodás ellenjegyzésére. Felelıs: Dr. Simon Mihály jegyzı Határidı: május 30. Tárgy: A 0787/13 hrsz. földterület elkerülı útba esı részének megvásárlása Pap János polgármester: Szavazásra bocsátotta az elıterjesztésben szereplı határozati javaslatot. (Kazetta 2/ ) A közgyőlés 22 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 631/2003. (XII.11.) közgy. H A T Á R O Z A T 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése megvásárolja a békéscsabai 0787/13 hrszú tanyából az elkerülı út megépítéséhez szükséges 267 m 2 földterületet, az alábbi feltételekkel: - A földterület felajánlott vételára bruttó Ft. - Az adásvételi szerzıdést a megosztási vázrajz engedélyezését követıen kell megkötni. 2./ Amennyiben a 0787/13 hrsz-ú ingatlan tulajdonosai az 1. pontban foglaltakat nem fogadják el, úgy a Közgyőlés az útépítéssel érintett 267 m 2 területet kisajátítja. A kisajátítási eljárást a tulajdonosok nyilatkozatát követıen azonnal meg kell indítani. 3./ A területvásárlás, vagy kisajátítás fedezetéül az elkerülı út létesítése céljára a költségvetésben elkülönített összeg használható fel. Felelıs: Baji Lajos alpolgármester Határidı: március 31. Tárgy: A 0622/3 hrsz. földterület elkerülı útba esı részének megvásárlása Pap János polgármester: Szavazásra bocsátotta az elıterjesztésben szereplı határozati javaslatot.

21 (Kazetta 2/ ) 21 A közgyőlés 22 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 632/2003. (XII.11.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése a 0622/3 hrsz-ú földrészletbıl kialakítandó 312 m 2 földterület tulajdonjogának megszerzése érdekében a földterület tulajdonosai számára az alábbi ajánlatot teszi: 1./ A közgyőlés megvásárolja az útépítéshez szükséges területet. A felajánlott vételár bruttó Ft. 2./ A közgyőlés a 312 m 2 földterületért cserébe felajánlja az önkormányzat tulajdonában lévı 0526/47 hrsz-ú, 752 m 2 területő földingatlant. A két ingatlan értékének különbözete bruttó Ft, amelyet a 0622/3 hrsz-ú földrészlet tulajdonosainak kell megfizetni. 3./ A közgyőlés a 312 m 2 földterületért cserébe felajánlja az önkormányzat tulajdonában lévı hrsz-ú, 862 m 2 területő földingatlant. A két ingatlan értékének különbözete bruttó Ft, amelyet a 0622/3 hrsz-ú földrészlet tulajdonosainak kell megfizetni. 4./ A határozat 1, 2, és 3. pontjában leírtak közül csak az egyik végrehajtható. 5./ Amennyiben a 0622/3 hrsz-ú ingatlan tulajdonosai az pontban rögzített ajánlatok közül egyiket sem fogadják el, úgy a Közgyőlés az útépítéssel érintett 312 m 2 területet kisajátítja. A kisajátítási eljárást a tulajdonosok nyilatkozatát követıen azonnal meg kell indítani. 6./ A területvásárlás, vagy kisajátítás fedezetéül az elkerülı út létesítése céljára a költségvetésben elkülönített összeg használható fel. Felelıs: Baji Lajos alpolgármester Határidı: március 31. Tárgy: Vételi ajánlat az Öntözött réten lévı területekre Bokros Mátyás képviselı: Nem támogatja a telek eladását. Az EU-hoz való csatlakozás kapcsán a telekárak emelkedni fognak. Az eladási árát egyébként is alacsonynak tartja. Ha az Ipari Park benépesül, akkor néhány év múlva ebbe az irányba terjeszkedni lehetne. Az elıterjesztésben foglaltakat nem támogatja. (Kazetta 2/ ) Végh László képviselı: Természetvédelmi területrıl van szó, ami az önkormányzat tulajdonában van. Hosszú próbálkozások után sikerült olyan tulajdonost találni, aki lótenyésztéssel, versenypálya építésével kapcsolatos célt valósítja meg a mai kor

22 22 követelményeinek megfelelıen. A tulajdonos munkája következtében Békés megye második vagy elsı számú lóversenypályája épült meg ezen a területen. Ahhoz, hogy a meglévı funkció fejlıdıképes és a megfelelı feltételekkel bíró telep legyen, a tulajdonosnak szüksége van arra a biztosítékra, hogy a területre más ipari és egyéb létesítmény nem épülhet. Fontos szempont még, hogy az Öntözött rétnek a szeméttelep felé esı részérıl van, ami mély fekvéső terület és állandóan víz borítja. A használatba vételhez fel kellene tölteni a területet, ami a bérleti jogviszony vagy használat átadása keretében nem valósítható meg. Bármilyen ipari létesítmény telepítését ellenzi, mivel természetvédelmi területrıl van szó. A Rendezési Tervben is úgy határozták meg, hogy a déli ipartelep, ami a Kétegyházi úti részt jelenti, nem fejlesztendı, azért, mert minden átmenı forgalmat a városon keresztül kellene biztosítani. Az északi ipartelep, a Repülıtér, illetve a Szarvasi út környékén a jelenlegi Ipari Park ezeket a célokat kiszolgálja. A jelenlegi békéscsabai földár ,- Ft/Ak ár körül van, attól függıen, hogy mennyi egybefüggı területet tudnak kínálni. Az Öntözött rét másra nem használható. Egyetért azzal, hogy a közgyőlés értékesítse a területet. Módosító javaslata, hogy a 210,94 Akt ,- Ft/Ak áron számítsák fel, ami a jelenlegi árszínvonalnak megfeleln. (Kazetta 2/ ) Dr. Molnár Zsolt képviselı: Szokott kijárni a területre, mert nagyon szép és rendezett. A vállalkozó saját forrásból hozta létre az istállót és lovasközpontot. Oda kellene figyelni arra, hogyan tudnák az önkormányzat szempontjából jobban kihasználni (pl. megközelíthetıség, rendezvény naptárakban való szerepeltetés, stb.).- A területen magas színvonalú lovasrendezvényeket tartanak. Támogatja az Öntözött réten lévı terület értékesítését. A vállalkozó ménes jellegő lótartást akar kialakítani, és másfele nem tud terjeszkedni. Az aranykoronát kell figyelembe venni, mert hiába van szó nagy földterületrıl, semmire nem használható a terület. Támogatja Végh László módosító javaslatot, mely szerint a közgyőlés a területet ,- Ft/Ak áron értékesítse. A szerzıdésbe bele lehet foglalni, hogy vállalkozó vállalja, hogy a területet nem értékesíti tovább, illetve a megvásárolt területen nem építkezik. Ezt jogszabály is tiltja, de megnyugtatásként a szerzıdésben ezeket a feltételeket szerepeltetni lehet. (Kazetta 2/ ) Vágvölgyi Gábor képviselı: Támogatja a terület értékesítését május 31-ét követıen sem lehet másra használni a területet. Susánszki Pál által megvalósítandó terveket támogatja (pl. ménes kialakítása, stb.). Tájvédelmi körzeten van a terület, ezért mindenhez engedély szükséges. A vevı karámot szeretne építeni, rekultiválni akarja a területet, ezzel Békéscsaba számára megırzi a tájvédelmi körzetet.

23 23 A területen elindított versenyprogram példaértékő, nagyon sok embert vonz, országos hírővé váltak a lovasrendezvények, melyek Békéscsaba hírnevét növelik. Ezzel a programmal akár az idegenforgalom számára is lehetıség nyílik. (Kazetta 2/ ) Kutyej Pál képviselı: Az utóbbi 2 évben, amikor az idegenforgalmi konferenciákat tartanak, felvetıdik, hogy lehetne Békéscsabára vonzani a turistákat. Van egy vállalkozó, aki befektetéseket hajtott végre a területen. Ezt támogatni, és nem akadályozni kell. Az Evangélikus Szeretetotthon több éven keresztül bérelte a földeket állattartásra, ezért tudja, hogy nem lehet lekaszálni a füvet, mert a területen áll a víz. Fizették a bérleti díjat, de a területet nem tudták használni. Európai szintő istállók vannak felépítve a területen, amire Békéscsaba büszke lehet. A vállalkozó által felajánlott aranykorona érték nem kisösszeg. A terület értékesítését támogatja. (Kazetta 2/ ) Kondacs Pál képviselı: A terület addig természetvédelmi terület, amíg a közgyőlés másként nem dönt. Városi értékrıl van szó. Arra tették le az esküt, hogy a város érdekeit veszik figyelembe. A közgyőlés hosszú távú bérleti szerzıdéssel is biztosítani tudja a vállalkozó számára a fejlesztéshez szükséges feltételeket. Biztosítsanak a vállalkozó számára 20 éves bérleti lehetıséget, de ne értékesítsék a területet. Nem szántóról van szó, ezért a területet nem aranykoronában kellene mérni. Egy értékes természetvédelmi területrıl van szó, amit az önkormányzatnak kötelessége hosszú távon megtartani. Elsıdlegesen a város érdekeit kell szem elıtt tartani, és másodlagos szempont, hogy a vállalkozókat segítsék a továbbfejlıdésben. (Kazetta 2/ ) Tóth Károly képviselı: Támogatja, hogy a területet a közgyőlés most értékesítse a Végh László képviselı által javasolt áron azzal a kiegészítéssel, hogy az adásvételi szerzıdésben szerepeljen az is, hogy ha a vállalkozó 10 éven belül értékesíteni kívánja a területet, akkor a jelenleg értékesített ár inflációval növelt részével az önkormányzatnak elıvásárlási joga van. Támogatni kell azt, hogy a vállalkozó értéket ıriz meg, idegenforgalom szempontjából jelentıs lehet a lovasrendezvény, de ha mégis üzleti szempontból meg akarja változtatni célját, akkor az önkormányzat számára garancia az elıvásárlási jog. Ha a vállalkozó az eredeti célnak megfelelıen egy kultúra meghonosítását irányozza elı a térségben, akkor támogatni kell. (Kazetta 2/ ) Takács Péter képviselı: Nem emlékszik arra, hogy az Ipari Park kapcsán valamilyen vállalkozást jelképes telekárral támogattak volna. Közgyőlés által meghatározott díjtétel van m 2 -re vetítve.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-9/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. szeptember 23-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-7/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. május 19-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-2/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. február 27-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-12/2004. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. december 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. április 29-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-11/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. november 13-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-4/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. március 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-10/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. október 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-3/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. február 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-6/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. április 21-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. 1 Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 222-13/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. december 15-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Tanácskozási joggal részt vett: Fodorné dr. Szabó Zsuzsanna aljegyzı.

Tanácskozási joggal részt vett: Fodorné dr. Szabó Zsuzsanna aljegyzı. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 222-6/2001. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2001. július 12-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-10/2004. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. október 20-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. április 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-12/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. október 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Egy orvos egy rendelő kialakítására jóváhagyott keretösszeg maradvány felosztása

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. december 08. -ai üléséről. 806/2015. (12.08.)TELB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. december 08. -ai üléséről. 806/2015. (12.08.)TELB. Határozat a A Tárgy: napirend 806/2015. (12.08.)TELB. Határozat A úgy dönt, hogy a 30/2015 sorszámú meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja, azzal a módosítással, hogy leveszi a ZÁRT ülésre megjelölt 14.

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi Tárgy: Ipari parki telek értékesítése K I V O N A T A A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következő

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 222-10/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. november 17-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

2.) Árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló

2.) Árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. február hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A HUNGAROTEL Rt. koncessziós ügye - Takács Péter képviselő kérdést tett

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 3. Hírközlési hálózat építéséhez tulajdonosi hozzájárulás a DIGI Kft. részére

JEGYZŐKÖNYV. 3. Hírközlési hálózat építéséhez tulajdonosi hozzájárulás a DIGI Kft. részére 70 JEGYZŐKÖNYV Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 07-i rendkívüli, ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében. Jelen vannak: jelenléti ív szerint Tárgy: a Képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. március 30-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-2/2006. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2006. február 13-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-7/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. április 26-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

Igazoltan volt távol: dr. Pécsi Huszár Zoltán és dr. Futaki Zoltán képviselık.

Igazoltan volt távol: dr. Pécsi Huszár Zoltán és dr. Futaki Zoltán képviselık. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 202-2/2002. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2002. január 31-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. szeptember 12-én a Városháza emeleti kistermében 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság nyilvános ülésén, 2006. október 24-én. Helye: Polgármesteri Hivatal I. számú tárgyalója

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 202-6/2002.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 202-6/2002. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 202-6/2002. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2002. június 6-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2010. március 9-én tartott üléséről Jelen voltak: Dr. Ferenczi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-7/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. július 10-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 21-én megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Régi Városháza Díszterme Ráckeve, Kossuth L. u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 25-én, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-2/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. február 27-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Javaslat bérlakás építési városi program előkészítésére A közgyűlés 24 igen, egyhangú

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban más javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban más javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2016. március 8-án 9.45 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: I. 250 /2006. Előadó: Mell.: db szervezeti és létszámadatok táblázat db rendelet-tervezet Hiv. sz.: Postacím: 560

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 20 816/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es tanácskozó terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. január 24-án 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2000. október 19-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. szeptember 5-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (79-80) T á rgysorozat 1.) Előterjesztés a Piac

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. május 21-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. szeptember 10-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság elnöke Baji Lajos Tímár Ella Aranyi Tímea Kovács Sándor

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 1999. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása - A közgyűlés 16 igen, egyhangú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár Ella

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-9/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. június 28-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 1-14/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2009. november 24-én megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (VII.22.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (VII.22.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (VII.22.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 22.-én a községi önkormányzat tanácstermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-3/2012/JT. 18-29 /2012. sz. határozat 1-3/2012.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

/: Szabó Béla :/ /:Soltész Ferenc Dávid :/ polgármester jegyző

/: Szabó Béla :/ /:Soltész Ferenc Dávid :/ polgármester jegyző Képviselő-testülete ÖKÖRITÓFÜLPÖS Száma: Ö/515/2014./ált. 2014. január 16-án tartott rendkívüli NYÍLT ülésének: a./ Jegyzőkönyve:1-től 5-ig b./ Tárgysorozata: 1-től 2 -ig c./ i: 1-től 4-ig d./ Rendelete:-

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 25-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 25-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 25-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozatszám: 266 283. Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal T i s z a a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2015. december 16 -án (szerda) 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. október 22-i ülésének

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. október 22-i ülésének Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 J/51-14/2015. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület 2015. október 22-i ülésének

Részletesebben

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2007. május 31-i üléséről a Városháza Nagytermében.

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2007. május 31-i üléséről a Városháza Nagytermében. Gyomaendrőd 14/2007. JEGYZŐKÖNYV Készült 2007. május 31-i üléséről a Városháza Nagytermében. Jelen vannak: Várfi András polgármester, Csányi István alpolgármester Babos László, Béres János, Czibulka György,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme.

J e g y z ő k ö n y v. A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme. 67 J e g y z ő k ö n y v A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme. Készült: Nyírmada Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én délután

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2011. május 26. napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2011. május 26. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Intézményi Társulás 0. május 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉS Az Intézményi Társulás 0. május 6-i ülésére. napirendi pont Tárgy: Az Intézményi

Részletesebben

A 3 9/2013 (II.12.) PTB

A 3 9/2013 (II.12.) PTB Jegyzıkönyv Készült, 2013. február 12-én a Széchenyi Ifjúsági Közösségi Központ Kamaratermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság ülésérıl. A jegyzıkönyv mellékletei: - Meghívó a 2013. február

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 508-14/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 4-én megtartott soron kívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. június 23-án a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Haynald Lajos termében, 2013. december 30-án tartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: 5 települési képviselő:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. március 27-én 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. augusztus 10-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. augusztus 10-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága 2011. augusztus 10-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve Készült: 2011. február 15-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán polgármester Antal András alpolgármester

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-8/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2007. május 31-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ballagó Zoltán irodavezető Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális, Sport és ifjúsági Iroda

JEGYZŐKÖNYV. Ballagó Zoltán irodavezető Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális, Sport és ifjúsági Iroda JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2011. június 21- én megtartott n y í l t testületi üléséről. Jelen vannak:, Lőrincz József, Nahóczki László, Dr.Zsirai Sándor

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220/2006. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2006. január 26-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban más javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban más javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2013. november 13-án 8.00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal ovális termében

Részletesebben

2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK

2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK 2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 41/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és

Részletesebben

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. szeptember 12. 130/2013. (IX. 12.) ÖH. Dr. Szántó Kristóf kártérítési igénye

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. szeptember 12. 130/2013. (IX. 12.) ÖH. Dr. Szántó Kristóf kártérítési igénye Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/19/2013. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. szeptember 12. 130/2013. (IX. 12.) ÖH. Dr. Szántó Kristóf

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. június 26.. napján megtartott nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. június 26.. napján megtartott nyílt üléséről. Szám: 7988-2/2014. J e g y z ő k ö n y v Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. június 26.. napján megtartott nyílt üléséről. Készült: 4 példányban 1 pld. Pest Megyei Kormányhivatal vezetője

Részletesebben

(15,42 órakor Vámosi Tibor bejött, a létszám: 18 fő).

(15,42 órakor Vámosi Tibor bejött, a létszám: 18 fő). 66 296/2000. (XI. 23.) számú Képviselő-testület határozat: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Várpalotai Ipari Park Kft. által a Gazdasági Minisztérium

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 759 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 24-én - pénteken - de. 8.00 órakor megtartott ülésérıl. A képviselı-testület ülésének helye: a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 16/2014 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2014. november 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy tárgyalóterme. Veszprém, 501 hrsz-ú ingatlan vevője

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy tárgyalóterme. Veszprém, 501 hrsz-ú ingatlan vevője JEGYZŐKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottságának, 2016. március 24-én 13,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonfűzfő Város Önkormányzata 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-910 Fax: 06/88 596-901 e-mail: jegyzo@balatonfuzfo.hu Szám: 4/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonfűzfő Város

Részletesebben

Mell. : Hiv. sz.: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Ikt. sz.: 1. 250-812007. Békéscsaba, Szent István tér 7.

Mell. : Hiv. sz.: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Ikt. sz.: 1. 250-812007. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: 1. 250-812007. Előadó: Mell. : Hiv. sz.: Gyarmati Irén Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-802 Telefax: (66) 523-804

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. március 22-én a Városháza emeleti kistermében 9 15 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. február 17-én 14 óra 30 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. július 7-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2014. május 13. napján 13:00 órai kezdettel a Pénzügyi Bizottság rendkívüli NYILVÁNOS ülésén. Jelen

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Benke József, Horeczki László képviselık

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Benke József, Horeczki László képviselık Jegyzıkönyv Készült Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. október 6. napján 14 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kezdıdı rendkívüli nyilvános képviselıtestületi ülésérıl.

Részletesebben

A meghívóban jelzett napirendeken kívül a következő előterjesztés napirendre vételét javasolta:

A meghívóban jelzett napirendeken kívül a következő előterjesztés napirendre vételét javasolta: Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-5/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. március 29-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2010. február 24-én a Pénzügyi Bizottság ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2010. február 24-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2010. február 24-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Feró István Ferenc elnök Egyed

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 27/2013. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2013. november 7-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

Jegyzıkönyv. A polgármester javaslata alapján a képviselı-testület az alábbi napirendet 7 igen szavazattal elfogadta.

Jegyzıkönyv. A polgármester javaslata alapján a képviselı-testület az alábbi napirendet 7 igen szavazattal elfogadta. Jegyzıkönyv Készült Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 23. napján 14 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kezdıdı nyilvános képviselı-testületi ülésérıl. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2008. június 16-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. január 28-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. január 28-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. január 28-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 1999. évi költségvetési előirányzat a "Településfejlesztési koncepció" elkészítésére

Részletesebben