2015. évi 28. szám december 18. TARTALOMJEGYZÉK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK"

Átírás

1 2015. évi 28. szám december 18. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 41/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 42/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 43/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről és a vezetői pótlékról 44/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról DECEMBER 17-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

2 Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 2. Ez a rendelet december 21-én lép hatályba, és december 22-én hatályát veszti. Hatvan, december 17. dr. Szikszai Márta jegyző Horváth Richárd polgármester 1. melléklet a 41/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez 5. melléklet a 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez Önként vállalt feladatok Köznevelés: általános iskolai gyógytestnevelés. Felsőoktatás: Hatvani Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ üzemeltetése. Sport: Sport: szabadidősport, verseny- és élsport, természetjárás, valamint turizmus feltételeinek biztosításának, továbbá a lakosság testedzési igényei kielégítése érdekében a sport létesítmények fenntartásának és fejlesztésének támogatása. szabadidősport, verseny- és élsport, természetjárás, valamint turizmus feltételeinek biztosításának, továbbá a lakosság testedzési igényei kielégítése érdekében a sport létesítmények fenntartásának és fejlesztésének támogatása. Környezetvédelem: étel hulladék, -maradék begyűjtése a megvalósuló állati hulladékgyűjtő- átrakó telepen. Településfejlesztés: önkormányzati tulajdonú ingatlanon megvalósuló vásár és piac fenntartása, működtetése, rendszeres, illetve folyamatos működésének elősegítése. Szociális ellátások: munkahelyi és közétkeztetés, adósságkezelési szolgáltatás nyújtása, szociális földprogram, szociális vásárlási kedvezmény. Közművelődés: helyi közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása, elősegítése.

3 Lakásgazdálkodás: önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadása, önkormányzati tulajdonú nem lakáscélú helyiségek bérbeadása. Vízrendezés és csapadékvíz elvezetés: Hatvan város közigazgatási területén csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése és fenntartása. Csatornázás: Hatvan város közigazgatási területén szennyvízcsatorna-hálózat és szennyvíz-tisztítómű fejlesztése és működtetése. Közterületek fenntartása: önkormányzati tulajdonú közparkok és játszóterek gondozása, önkormányzati tulajdonú egyéb közterületek karbantartása, Hatvan város közigazgatási területén lévő egyes állami tulajdonú közutak és közterületek gondozása és karbantartása. Helyi tömegközlekedés biztosítása: Hatvan város közigazgatási területén helyi autóbusz-tömegközlekedés biztosítása, autóbusz-pályaudvar létesítése és fenntartása. Köztisztaság és településtisztaság biztosítása: önkormányzati tulajdonú közterületek tisztaságának biztosítása, kommunális hulladékszállítás, -gyűjtés és -ártalmatlanítás biztosítása, szelektív hulladékszállítás és -gyűjtés biztosítása, települési folyékony hulladék szállítása, gyűjtése és ártalmatlanítása. Gondoskodás a helyi közbiztonságról: helyi közbiztonság védelme érdekében létrejött civil szervezetek támogatása, önkormányzati vagyonvédelem biztosítása. Közösségi tér biztosítása: művelődési ház fenntartása. Közművelődési, tudományos és művészeti tevékenység támogatása: közművelődési tevékenységet végző civil szervezetek támogatása, tudományos tevékenységet végző civil szervezetek támogatása, művészeti tevékenységet végző civil szervezetek támogatása. Egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése: önkormányzati rendezvények szervezése. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 42/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló évi C. törvény 1. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet 7. (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Iroda véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete határozatlan időre az alábbi adónemeket vezeti be: a) építményadó, b) magánszemélyek kommunális adója, c) helyi iparűzési adó.

4 2. Az adófizetési kötelezettség az adózó előzetes hozzájárulásával csoportos beszedési megbízással is teljesíthető. 2. Az építményadó 3. (1) Az építményadó alapja az építmény m 2 -ben számított hasznos alapterülete. (2) Az adó mértéke beépítésre szánt területen a (3) bekezdésben foglaltak kivételével 660 Ft/m 2. (3) Az alábbi, beépítésre szánt területeken az adó mértéke 330,- Ft/m²: a) Nagygombos településrész, b) Kisgombos településrész, c) Nagytelek településrész, d) Sashalom településrész. (4) Beépítésre nem szánt területen az adó mértéke 220,- Ft/m². (5) Mentes az építményadó kötelezettség alól a magánszemély adóalany tulajdonában (használatában) lévő, a magánszemélyek kommunális adókötelezettsége alá tartozó lakás és a nem lakás céljára szolgáló építmények közül a gépjárműtároló. (6) Az építményadót félévenként két egyenlő részletben, az adóév március 31. és szeptember 30. napjáig kell megfizetni. (7) E szakasz alkalmazásában: 1. Nagygombos településrész: Hatvan város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 39/2009. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) szabályozási tervlapja szerint azon gazdasági területbe (Gip, Gksz) sorolt ingatlanok, amelyek a Lőrinci út és a Zagyva-folyó között helyezkednek el; a településrész térképi megjelenítését az 1. melléklet tartalmazza. 2. Kisgombos településrész: a HÉSZ szabályozási tervlapja szerint azon ingatlanok, melyek ipari gazdasági övezetbe tartoznak; a településrész térképi megjelenítését a 2. melléklet tartalmazza. 3. Nagytelek településrész: a HÉSZ szabályozási tervlapja szerint azon lakóterületbe és gazdasági területbe (Gip, Gksz) sorolt ingatlanok, amelyek a Városi Strand telekhatára Teleki út Béke úti házas ingatlanok hátsó telekhatára Doktay Gy. utcai ingatlanok hátsó telekhatára Móricz Zs. utcai ingatlanok hátsó telekhatára Turai út az e településrészt érintő déli közigazgatási határ a hatvani 1662 hrsz.-ú ingatlan telekhatára által határolt tömbbelsőben helyezkednek el; a településrész térképi megjelenítését a 3. melléklet tartalmazza. 4. Sashalom településrész: a HÉSZ szabályozási tervlapja szerint azon gazdasági területbe (Gksz) tartozó ingatlanok, amelyek a Csány felé vezető sz. közút jobb oldalán, az úttól számítva kb méterre helyezkednek el; az ingatlanok megközelítéséül szolgáló út a sz. közútba annak sz. útszelvényei között csatlakozik be; a településrész térképi megjelenítését a 4. melléklet tartalmazza. 3. Magánszemélyek kommunális adója 4. (1) Magánszemélyek kommunális adója köteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész; beépítetlen belterületi földrészlet (a továbbiakban: telek); és a nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti joga. (2) A magánszemélyek kommunális adójának mértéke: a) adótárgyanként hasznos alapterület után: aa) 0 30 m 2 -ig 5520 Ft/év ab) m 2 -ig 6970 Ft/év ac) m 2 -ig 9580 Ft/év ad) m 2 -ig Ft/év ae) 120 m 2 felett Ft/év b) gépjárműtároló után 5040 Ft/év c) telek után: 7560 Ft/év (3) A magánszemélyek kommunális adóját félévenként két egyenlő részletben, az adóév március 31. és szeptember 30. napjáig kell megfizetni. (4) Mentes a) az egy lakás után esedékes adó megfizetése alól az a magánszemély, aki az adóév első napjáig a 70. életévét betöltötte, b) a magánszemélyek kommunális adója alól a lakással beépített belterületi telek, c) a magánszemélyek kommunális adója alól az adóalanyok tulajdonában (használatában) lévő, az építményadó kötelezettség alá tartozó, a gépjárműtároló kivételével minden egyéb nem lakás céljára szolgáló építmény. (5) Az éves adóösszeg után 10%-os mértékű kedvezmény illeti meg azt az adózót, aki éves adóját legkésőbb március 31-ig megfizeti. (6) 17%-os mértékű adókedvezmény illeti meg az adóalanyt az adóév első napjától azután az adótárgy után, amelyre a közszolgáltatóval kötött megállapodás alapján szelektív hulladékgyűjtést valósítanak meg. (7) A (6) bekezdésben foglalt kedvezmény nem vehető igénybe a gépjárműtároló és a telek után.

5 4. Helyi iparűzési adó 5. (1) A helyi iparűzési adó mértéke az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a helyi adókról szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) rendelkezései szerint számított adóalap 1,9 %-a. (2) A helyi iparűzési adó mértéke az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén naptári naponként 3000 Ft. (3) Mentes a helyi iparűzési adó megfizetése alól az a vállalkozó, akinek/amelynek a Htv. rendelkezései szerint számított vállalkozási szintű adóalapja nem éri el a 2,5 millió Ft-ot. (4) A Htv. 40/A. alapján érvényesíthető kedvezményekkel csökkentett adóból 50%-os önkormányzati adókedvezményre jogosult az a háziorvos, védőnő vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű adóalapja éves szinten az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg (5) E szakasz alkalmazásában: 1. Állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet pontja szerinti támogatás. 2. Egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás. (6) Az 5. (3)-(4) bekezdésben meghatározott adómentesség, illetve adókedvezmény formájában nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani. (7) A kedvezményezett az adómentesség, illetve adókedvezmény következtében megszerzett előnyt az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével nem használhatja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására. (8) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról. (5. melléklet) (9) A kedvezményezett és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. [Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. -a alapján kell eljárni.] (10) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., , 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható. (11) A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget. (12) A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őriznie, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni. (13) A támogatást nyújtó írásban tájékoztatja a kedvezményezettet a támogatás bruttó támogatási egyenértékben kifejezett összegéről és arról, hogy az csekély összegűnek minősül. Az igazolás jelen rendelet 6. számú mellékletét képezi. 5. Záró rendelkezések 6. (1) Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba. (2) Hatályát veszti Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a) az építményadóról szóló 26/1995. (X. 26.) önkormányzati rendelete, b) a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 27/1997. (XI. 27.) önkormányzati rendelete,

6 c) a helyi iparűzési adóról szóló 40/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. Hatvan, december 17. dr. Szikszai Márta jegyző Horváth Richárd polgármester (A 42/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről és a vezetői pótlékról Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény 234. (3) bekezdésében és 236. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre, és vezetői megbízással rendelkező köztisztviselőkre terjed ki. 2. A hivatal köztisztviselője felsőfokú iskolai végzettség esetén alapilletménye 30%-ának, középiskolai végzettség esetén alapilletménye 10 %-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult. 3. A hivatal vezetői megbízással rendelkező köztisztviselője főosztályvezető-helyettesi szintnek megfelelő vezetői megbízás esetén alapilletménye 15 %-ának, osztályvezetői szintnek megfelelő vezetői megbízás esetén alapilletménye 10 %-ának megfelelő mértékű vezetői illetménypótlékra jogosult. 4. (1) Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba és december 31-én hatályát veszti. (2) Hatályát veszti Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és ügykezelők illetménykiegészítéséről és a vezetői pótlékról szóló 29/2003. (X. 31.) önkormányzati rendelete. Hatvan, december 17. dr. Szikszai Márta jegyző Horváth Richárd polgármester Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 132. (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8a. pontja szerinti feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 1. (1) A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 21. (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki: (Szociálisan rászorult személynek minősül az a személy:) h) az a kiskorú gyermek, akinek jogán szülője, vagy törvényes képviselője rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, de az intézményi étkeztetést nem veszi igénybe. (2) A R a a következő (7) bekezdéssel egészül ki: (7) A (2) bekezdés h) pontja szerint megállapított ellátás után térítési díjat nem kell fizetni. 2. Ez a rendelet december 19-én lép hatályba, és december 20-án hatályát veszti. Hatvan, december 17. dr. Szikszai Márta jegyző Horváth Richárd polgármester

7 HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK DECEMBER 17-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI : 827/2015. (XII. 17.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete december 17-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: Napirend előtt: Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról Előterjesztő, előadó: Horváth Richárd polgármester N A P I R E N D NYÍLT ÜLÉS: 1. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjteménnyel kapcsolatos döntésekről 2. Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 3. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kötendő közszolgáltatási szerződésről 4. Előterjesztés a Hatvani Közösségi Főiskolával kapcsolatos további döntésről 5. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság telephely létesítésével kapcsolatos képviselő-testületi határozat módosításáról 6. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kötött vagyonkezelési szerződéshez kapcsolódó elszámolásról és a szerződés módosításáról 7. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjével kötendő munkaszerződésről 8. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság végelszámolásáról 9. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.-vel megkötött önkormányzati tulajdonban álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetéséről szóló közszolgáltatási szerződés megszüntetéséről 10. Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal az önkormányzati tulajdonban álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetésére szóló közszolgáltatási szerződés megkötéséről 11. Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének lemondásáról, új ügyvezető megválasztásáról, a tevékenységi körök bővítéséről, a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény rendelkezéseire történő áttérésről, valamint az alapító okirat módosításáról 12. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. ügyvezetőjének lemondásáról, új ügyvezetőjének a megválasztásáról, és az alapító okirat módosításáról 13. Előterjesztés a munkahelyi és közétkeztetési közszolgáltatási szerződés módosításáról 14. Előterjesztés a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretének módosításáról 15. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás forgóeszköz hitelének meghosszabbításáról és a fenntarthatósági terv elfogadásáról 16. Előterjesztés a Fenntarthatósági Terv elfogadásáról 17. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötéséről 18. Előterjesztés a települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 19. Tájékoztató Hatvan város évi virágosítási- és fásítási tervéről 20. Előterjesztés a helyi adókról szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról 21. Előterjesztés a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről és a vezetői pótlékról szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról 22. Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 23. Előterjesztés feladat-ellátási szerződés megkötéséről 24. Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat szervezeti és működési szabályzatának, valamint szakmai programjának kiegészítéséről 25. Előterjesztés a Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetési határidejének módosításáról 26. Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek egyéb részterületekre vonatkozó módosításáról 27. Előterjesztés a képviselő-testület évi munkatervéről 28. Előterjesztés a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Házzal kötendő közművelődési megállapodásról 29. Előterjesztés az intézményi élelmezési nyersanyagköltségről és azok térítési díjainak felülvizsgálatáról 30. Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról

8 31. Előterjesztés a téli szünet ideje alatt a gyermekétkeztetés biztosításáról 32. Előterjesztés a Markovits Kálmán Városi Uszodában történő intézményi úszásoktatás évi költségeinek finanszírozásáról 33. Előterjesztés a Hatvani Rendőrkapitányság munkatársainak jutalmazásáról 34. Előterjesztés Hort község várossá nyilvánításának támogatásáról 35. Előterjesztés tanya elnevezéséről 36. Előterjesztés a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezettel a hatvani 5233 hrsz. alatt felvett ingatlannal kapcsolatban megkötött bérleti szerződés módosításáról 37. Előterjesztés zöldfelület karbantartására vonatkozó megállapodás jóváhagyásáról 38. Előterjesztés a hatvani 0302/7 helyrajzi számú külterületi ingatlan belterületbe vonásáról 39. Előterjesztés felújítási kötelezettséget biztosító visszavásárlási jog törléséről 40. Előterjesztés a Gyöngyössolymos-Gyöngyös-Nagyréde-Hort-Hatvan útvonalon közlekedő próbajárat januárjától történő végleges bevezetéséről 41. Előterjesztés a tervezett gyalog- és kerékpárút Balassi Bálint út Béla és Akácfa utcák közötti szakaszával kapcsolatos megállapodás utólagos jóváhagyásáról 42. Előterjesztés a Szúnyog-szigeten létesülő mobil kerítésszakaszról 43. Előterjesztés egyes önkormányzati tulajdonú bérlakások és szivattyúházak távfelügyeleti rendszerbe történő bekapcsolásáról 44. Előterjesztés a Liszt Ferenc Művelődési Ház fűtési rendszerének korszerűsítéséről 45. Előterjesztés a közvilágítás aktív elemeinek, valamint a díszvilágítás karbantartásáról 46. Előterjesztés a térfigyelő kamerarendszer üzemeltetéséről, karbantartásáról, valamint a garanciális időn túli eszközök javításához szükséges anyagköltség elszámolási módjáról 47. Előterjesztés a Hatvani Szent István Általános Iskola padlás takarításáról 48. Előterjesztés a évben elvégzett környezetvédelmi feladatokról 49. Előterjesztés a Béla utcai forgalomtechnikai küszöbök telepítéséről 50. Előterjesztés figyelmeztető táblák kihelyezéséről Előterjesztő, előadó az napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 51. Egyebek ZÁRT ÜLÉS: 1. Előterjesztés Az év vállalkozása díj, a Hatvan Város Együttműködő Partnere díj, és a Hatvan Város Együttműködő Partnere különdíj adományozásáról Előterjesztő, előadó: Horváth Richárd polgármester : 828/2015. (XII. 17.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 474. (VI. 25.), 587., 591., 592., 595. (IX. 3.), 641., 642., 643., 647., 653., 654., 655., 656., 659., 662., 663., 664. (IX. 24.), 685., 687. (X. 14.), 690. (X. 21.), 698., 699., 700., 710., 711., 712., 713., 715., 716., 717., 720., 721., 722., 723., 724., 725., 726., 727., 728., 731., 733., 734., 735., 736., 737., 738., 739., 740., 743., 744., 745., 746., 747., 749., 750., 752. (X. 29.), 756., 757., 758., 759., 760., 761., 764., 765., 766., 767., 786., 787., 788., 789., 790., 791., 792., 805., 812., 818., 819. (XI. 26.) évi lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról adott polgármesteri beszámolót elfogadja. : 829/2015. (XII. 17.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) fenntartója, valamint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: , székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) egyszemélyes alapítója és kizárólagos tulajdonosa jóváhagyja az Integrált Intézmény, a Beruházó Kft., valamint a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. (cg.száma: , székhelye: 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély hrsz.) között kötendő jelen határozat mellékeltét képező megállapodás szövegét és felhatalmazza az intézményvezetőt, illetve az ügyvezetőt annak aláírására. : december 30. (a megállapodás aláírására) : intézményvezető és ügyvezető (A 829/2015. (XII. 17.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) : 830/2015. (XII. 17.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Közhasznú Kft.-vel (cg.száma: , székhelye: 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély hrsz.) kötendő jelen határozat mellékeltét képező megállapodás szövegét és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét annak aláírására. : december 30. (a megállapodás aláírására)

9 : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött egyrészről, Hatvan Város Önkormányzata - székhelye: 3000 Hatvan Kossuth tér 2. - törzsszáma: adószáma: képviseli: Horváth Richárd polgármester - /továbbiakban, mint: Önkormányzat / másrészről: Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság - székhelye: 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély 5852 hrsz. - cg. száma: adószáma: képviseli: Gönczi Tibor Kálmán ügyvezető - /továbbiakban, mint: Gödöllői Kastély Kft./ együttesen: felek között, alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel: ELŐZMÉNYEK Megállapodó felek rögzítik, hogy február 1-jei hatállyal a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint az Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény között megkötendő megállapodás értelmében A Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum létrehozása a hatvani Grassalkovich-kastély rekonstrukciója és turisztikai célú hasznosítása című projekt keretében megvalósított épületegyüttest és az abban található ingóságokat a projekt fenntartása céljából a jövőben a Gödöllői Kastély Kft., valamint a Beruházó Kft. egymás között megosztva üzemelteti. A fent hivatkozott megállapodás értelmében a Magyar Állam kizárólagos tulajdonában és a Beruházó Kft. vagyonkezelésében álló a Hatvani Járási Hivatal Járási Földhivatala Ingatlan-nyilvántartásában a hatvani 2713/4 hrsz. alatt felvett, természetben: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24. szám alatt fekvő, az ingatlan-nyilvántartásban kastély megnevezésű ingatlan, valamint az ÉMOP-pályázat megvalósítása során beszerzett, a kastélyban elhelyezett eszközállomány a Gödöllői Kastély Kft. üzemeltetésébe kerül. Megállapodó felek Hatvan Városában történő hatékony együttműködésük érdekében az alábbi megállapodást kötik: 1.) A kastélyban található díszterem méltó helyéül szolgál az Önkormányzat által megtartott rangos eseményeknek, különösen díjátadóknak, ünnepi testületi-üléseknek, valamint esküvői szertartásoknak. Jelen megállapodás hatálya alatt Gödöllői Kastély Kft az Önkormányzat részére 4.000,-Ft+ÁFA/ alkalom bérleti díj ellenében biztosítja a hatvani Grassalkovich-kastély dísztermének előre egyeztetett időpontban történő használatát a rangos önkormányzati események megtartásához alkalmanként maximum 6 órás időintervallumban, évente legfeljebb 15 alkalommal. 2.) Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozólag, hogy, mint anyakönyvi szolgáltatási díjat, nem számít fel külső helyszínért fizetendő díjat a hatvani Grassalkovich-kastély dísztermében tartandó esküvői szertartásokért, továbbá az anyakönyvvezetőnél házasságkötési szándékukat bejelentőknek helyszínként ajánlja a hatvani Grassalkovich-kastély dísztermét, valamint a Gödöllői Kastély Kft. esküvői szertartásokhoz nyújtott szolgáltatásait. 3.) A Gödöllői Kastély Kft. kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a házasulandóknak a hatvani Grassalkovich-kastély díszterem használatának díjából legalább 50%, az általa esküvők kiszolgálásához nyújtott szolgáltatások díjából legalább 30% kedvezményt nyújt, amennyiben legalább az egyik házasulandó fél állandó lakcíme Hatvanban van. 4.) A Gödöllői Kastély Kft vállalja, hogy a Hatvan Kártyáról 6/2011. (I. 28.) önkormányzati rendeletben rendelkezéseiben meghatározottak szerint Hatvan Kártya elfogadó hely lesz a hatvani Széchenyi Zsigmond Kárpátmedencei Magyar Vadászati Múzeum tekintetében, és a kártya birtokosok részére 60 % mértékű kedvezményt biztosít a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum normál, listás nem akciós múzeumi jegy

10 árakból, valamint 10% kedvezményt biztosít az általa a hatvani Grassalkovich-kastélyban szervezett programok belépő díjaiból. A Gödöllői Kastély Kft vállalja, hogy a hatvani lakcímkártyával rendelkezőknek, illetve a hatvani oktatási intézményekből szervezett, előre bejelentett módon érkezőknek 50% kedvezményt biztosít a hatvani Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum múzeumi normál belépőjegy áraiból. Felek rögzítik, hogy azon alkalmak esetében, amikor a Gödöllői Kastély Kft a hatvani Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum tekintetében egyedi akciók keretében a listás belépő árakból 50%-ot elérő, vagy meghaladó kedvezmény biztosít bárki számára, az ilyen akciós jegyekből a hatvani lakcím kártyával rendelkezők, vagy a hatvani oktatási intézményből szervezett, előre bejelentett módon érkezők számára további kedvezményt már nem köteles nyújtani. 5.) Felek kötelezettséget vállalnak arra vonatkozóan, hogy a Hatvan városában megrendezésre kerülő valamennyi rendezvény és program időpontja és tartalma vonatkozásában az adott időszakra megjelenő önkormányzati programfüzet kiadását megelőzően egymással egyeztetnek annak érdekében, hogy a város és intézményei által szervezett programok és a Gödöllői Kastély Kft. által szervezett rendezvények időben összehangoltan kerüljenek megszervezésre, és a Gödöllői Kastély Kft. programjai és rendezvényei az önkormányzat által kiadott programfüzetben megjelenhessenek, ezáltal a lakosság számára elérhetővé váljanak. 6.) Felek kötelezettséget vállalnak arra vonatkozóan, hogy egymás programjait, kiadványait kölcsönösen népszerűsítik, és közreműködnek abban, hogy az általuk végzett tevékenységek sikeresen tudjanak működni. 7.) Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Hatvan városában működő turisztikai attrakciót nyújtó közművelődési intézmények és Gödöllői Kastély Kft. népszerűsítése és látogatószámának növelése érdekében szorosan együttműködnek, egymás szolgáltatásait kölcsönösen ajánlják. A turisztikai vonzerő fejlesztés- és turisztikai szolgáltatási kínálat növelése érdekében Felek vállalják, hogy egymás tevékenységét segítik. 8.) Önkormányzat kifejezetten hozzájárul, hogy a tulajdonában álló Nagy Endre Rendezvényterem és kapcsolódó terei tekintetében az azt mindenkor vagyonkezelő, üzemeltető Társasággal a Gödöllői Kastély Kft a terem jutalék ellenében történő, rendezvény célú értékesítésére megállapodást kössön. 9.) Jelen megállapodást a felek február 1. napjától számított 6 éves határozott időtartamra, kötik meg, mely ezen időtartam lejárta előtt felek legalább 90 nappal a lejárat előtti erre vonatkozó közös megállapodása alapján meghosszabbítható további legalább 5 éves időtartammal. 10.) Felek közös megegyezésük esetén írásbeli alakban jogosultak jelen megállapodás módosítására. Felek megállapodnak abban, hogy évente legalább egy alkalommal a tárgyév január 31. napjáig jelen megállapodás rendelkezéseit közösen áttekintik, és szükség esetén azt módosítják. Felek vállalják, hogy a jelen Megállapodás 1. pontjában Hatvan város Önkormányzata részére biztosított kedvezményes bérleti díjat minden évben a KSH által az előző évre kiadott inflációs rátával egyező mértékben megemelik. Amennyiben az előző évben a KSH által megadott éves infláció negatív mértékű, abban az esetben az előző év bérleti díja marad hatályban. 11.) Jelen megállapodást annak lejárata előtt rendes felmondással megszüntetni nem lehet, bármelyik felet azonban megilleti az azonnali felmondás joga, ha a másik fél jelen szerződésből eredő valamely lényeges kötelezettségét megsérti. Az azonnali hatályú felmondás jogának gyakorlása előtt felek a szerződésszegő felet kötelesek felhívni a szerződésszegés megszüntetésére, és az azonnali hatályú felmondási jog csak és kizárólag a megadott határidő eredménytelen elteltét követően gyakorolható. 12.) Szerződő felek tudják és feltétel nélkül elfogadják, hogy a jelen okirat keretében történt megállapodásuk minden további intézkedés nélkül megszűnik, amennyiben a Gödöllői Kastély Kft bérleti és üzemeltetési joga bármely okból a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum vonatkozásában megszűnik. 13.) A Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodás végrehajtásakor a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket figyelembe véve, az eljárási cselekmények során jóhiszeműen, egymással szorosan együttműködve jártak el. 14.) Jelen megállapodás aláírására Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 830/2015. (XII.17.) számú határozatával Hatvan Város Polgármesterét felhatalmazta. Felek a jelen megállapodást elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, képviselőik útján jóváhagyólag aláírták. Hatvan, hó. napján Hatvan Város Önkormányzata képv : Horváth Richárd polgármester

11 Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. képv: Gönczi Tibor Kálmán ügyvezető : 831/2015. (XII. 17.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) 384/2015. (V. 28.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát február 1- jei hatállyal a jelen határozat 1. sz. mellékletét képező módosító okiratnak megfelelően módosítja. A képviselőtestület a módosításokkal együtt jóváhagyja a jelen határozat 2. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. : december 30. (az alapító okirat kiadására) : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján (A 831/2015. (XII. 17.) sz. képv. test. határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) : 832/2015. (XII. 17.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Integrált Könyvtár és Muzeális Intézmény, mint költségvetési szerv létszámkeretét február 1. napjától 26 főben állapítja meg. : december 30. (munkáltatói tájékoztatás kiadása) február 1. (alkalmazás) : intézményvezető : 833/2015. (XII. 17.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény igazgatói feladatainak ellátásával január 1. napjától (2016. február 1. napjától az Integrált Könyvtár és Muzeális Intézmény igazgatói feladatainak ellátásával), Ferencz Beatrixet bízza meg az intézmény magasabb vezetői pályázatának eredményes lezárásáig, de legkésőbb május 31. napjáig. Az illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, közművelődési és közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg: ( ) : december 31. (a munkajogi dokumentumok kiadására) : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján : 834/2015. (XII. 17.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) elnevezésű intézmény igazgatói (magasabb vezető) beosztására vonatkozó nyilvános pályázati felhívást tesz közzé a jelen határozat mellékletét képező tartalommal. : február 15. (pályázati kiírás közzétételére) : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján Hatvan Város Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony (4 hónap próbaidő kikötésével) Foglakoztatás jellege:

12 Teljes munkaidő A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, ig szól. A munkavégzés helye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 11. A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény egyszemélyi felelős vezetője az igazgató. Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, takarékos és hatékony gazdálkodásáért, a megbízatása alatt gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézményi dolgozók felett, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörébe. Felelős az intézmény alapító okiratában meghatározott önkormányzati közszolgáltatások biztosításának kellő minőségi szintű ellátásáért. Felel az intézmény gazdálkodásának rendjéért, az éves költségvetésének megbízatása alatt időarányos betartásáért, a költségvetési bevételek megszerzésének teljesítéséért. Képviseli az intézményt, mint önkormányzati közszolgáltatást nyújtó intézményt. Az intézmény feladatellátására vonatkozóan munkatervet készít. Gondoskodik a törvényesség és munkafegyelem megtartásáról, eljár a hatáskörbe utalt minden egyéb ügyben. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/B. (1), 6/E. (2) és 6/F. (1) bekezdései alapján: szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség (aki legalább az egyik kulturális intézménytípus intézményvezetővel szemben támasztott követelményeinek megfelel), azaz rendelkezik 2009 előtt szerzett szakirányú főiskolai végzettséggel és szakképzettséggel, és a végzettségnek és szakképzettségnek és egyben a közérdekű muzeális gyűjtemény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább három éves szakmai gyakorlatot szerzett, vagy rendelkezik szakirányú egyetemi végzettséggel és szakképzettséggel, vagy rendelkezik nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával, vagy főiskolai könyvtárosi képzettséggel, idegennyelv-ismerettel, amelynek igazolása történhet különösen legalább államilag elismert komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával, a felsőfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségének vagy az ab) alpontban megnevezett szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez. magyar állampolgárság, büntetlen előélet. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: fényképpel ellátott szakmai önéletrajz (telefonos elérhetőség feltüntetése szükséges), mely tartalmazza a korábbi munkahelyeket is, a pályázó az intézmény vezetésére, fejlesztésre vonatkozó programja, a végzettséget igazoló okmányok, 3 hónapnál nem régebbi keltezésű erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az állás betöltésnél a Kjt. 41. és a a alapján összeférhetetlenség nem áll fenn. nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, a pályázati anyagát az eljárásban résztvevők megismerhetik, valamint a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalása, nyilatkozat, hogy az illetékes bizottsági ülések, valamint a képviselő-testületi ülés nyilvánosságához hozzájárul-e. A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban június 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: április 15. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal humánpolitikai tanácsadója nyújt a es telefonszámon.

13 A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a beosztás megnevezését: igazgató. A pályázat érvényessége: A pályázat kizárólag akkor érvényes, ha a pályamunka az összes tartalmi és formai követelménynek egyaránt megfelel. Hiánypótlásra nincs lehetőség, az érvénytelen pályázat kizárásra kerül a pályázati eljárásból. A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázót a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, továbbá Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt a pályázatról. A pályázat elbírálásának határideje: május 26. A pályázati kiírás további közzétételének helye: - Hatvan város honlapja - Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapja - : 835/2015. (XII. 17.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: , székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott településüzemeltetési közfeladatának ellátása érdekében a Kft.-vel megkötött közszolgáltatási szerződést közös megegyezéssel megszünteti a jelen határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező közszolgáltatási szerződést megszüntető okirat szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a közszolgáltatási szerződést megszüntető okirat aláírására. : december 15. (aláírásra) : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján Közterületek karbantartására, és építésére vonatkozó közszolgáltatási szerződést megszüntető okirat amely létrejött egyrészről: Hatvan Város Önkormányzata (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; KSH törzsszáma: ; adószáma: ; bankszámlaszáma: K&H Bank Zrt ; képviseli: Horváth Richárd polgármester) mint megrendelő (továbbiakban: megrendelő), másrészről: Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; képviseli: Nagy Ferenc ügyvezető) mint közszolgáltató (továbbiakban: közszolgáltató) (továbbiakban együtt: Felek) között alulírott napon és helyen a következő feltételek szerint: I. Előzmények 1.) Felek megállapítják, hogy egymással közszolgáltatási szerződést kötöttek október 30. napján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatokra. 2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 800/2014 (X.30.) sz. képviselő-testületi határozatával a közszolgáltatási szerződést jóváhagyta. II. A jelen szerződés tárgya

14 1.) Felek megállapodnak abban, hogy az okirat I/1. pontjában meghatározott közszolgáltatási szerződést figyelemmel a szerződés VIII. fejezetének 4.) pontjában foglalt hivatkozással december 17. napjával közös megegyezéssel megszüntetik. III. Pénzügyi rendelkezések 1.) Felek megállapodnak abban, hogy a szolgáltatások és azok ellenértéke vonatkozásában december 17. napi állapottal számolnak el egymással, legkésőbb december 31. napjáig. IV. Záró rendelkezések 1.) Jelen közszolgáltatási szerződést Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 835/2015. (XII.17.) számú képviselő-testületi határozatával jóváhagyta. Jelen közszolgáltatási szerződést megszüntető okiratot felek elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. Hatvan, december 17. Hatvan Város Önkormányzata (képviseli: Horváth Richárd polgármester) mint megrendelő Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (képviseli: Nagy Ferenc ügyvezető) mint közszolgáltató : 836/2015. (XII. 17.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: , székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdésének 7. pontjában meghatározott kulturális szolgáltatás közfeladatának ellátása érdekében február 1. napjától közszolgáltatási szerződést köt a Széchenyi Zsigmond Kárpátmedencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel jelen határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező közszolgáltatási szerződés szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a közszolgáltatási szerződés aláírására. : december 30. (aláírásra) : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján Amely létrejött egyrészről: Kulturális szolgáltatások ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés Hatvan Város Önkormányzata (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; KSH törzsszáma: ; adószáma: ; bankszámlaszáma: K&H Bank Zrt ; képviseli: Horváth Richárd polgármester) mint megrendelő (továbbiakban: megrendelő), másrészről: Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; képviseli: Nagy Ferenc ügyvezető) mint közszolgáltató (továbbiakban: közszolgáltató) (továbbiakban együtt: Felek) között alulírott napon és helyen a következő feltételek szerint: I. Előzmények 3.) Felek rögzítik, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdésének 7. pontjában meghatározott kulturális szolgáltatás közfeladatnak minősül, mely közfeladat ellátására az önkormányzat,mint megrendelő ezen jogszabályhely alapján köteles.

15 4.) Felek jelen okirat keretében meghatározzák a kulturális szolgáltatások ellátására vonatkozó közszolgáltatás tartalmát, melyet Hatvan Város Önkormányzata az általa alapított és kizárólagos tulajdonában álló Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. útján lát el. 5.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete július 26. napján kelt 446/2011.(VII.26.) 600/2010 (X. 28.) sz. határozatával megalapította a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-t (cg.száma: , székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.), mely gazdasági társaságnak alapítója és egyszemélyes tulajdonosa. II. A jelen szerződés tárgya 1) Jelen szerződés tárgya : Felek rögzítik, hogy a hatvani 2713/6 hrsz. alatti ingatlannak (vadászati élménytér) Hatvan Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonosa, míg a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. vagyonkezelője. Ezen ingatlan kulturális célú üzemeltetése, valamint a létesítmények, mint kulturális örökségek helyi védelme képezi jelen közszolgáltatási szerződés tárgyát. 2) Felek megállapodnak abban, hogy közszolgáltató a jelen okirat keretében meghatározott kulturális szolgáltatás közfeladatot a mindenkor hatályos jogszabályok és Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletei és határozatai alapján köteles végezni. III. A kulturális közszolgáltatás tartalma 1) A kulturális szolgáltatás közfeladat a következő feladatokat foglalja magában: a) a szerződés tárgyát képező ingatlanok kulturális célú használata és hasznosítása együttműködve Hatvan Város Önkormányzata által fenntartott illetve a városban működő - kulturális, közművelődési, nevelési, oktatási, közgyűjteményi intézményekkel, és kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal b) kulturális rendezvények szervezése, időszaki kiállítások rendezése c) gyermek programok szervezése, d) Hatvan város és térsége szempontjából jelentős rendezvények, konferenciák, szakmai bemutatók lebonyolítása 2) Felek megállapodnak, hogy közszolgáltató az 1.) pont szerinti tevékenységét köteles a vonatkozó jogszabályoknak, szakmai előírásoknak megfelelően ellátni. 3) Közszolgáltató jelen közszolgáltatási tevékenysége ellátásához alvállalkozót igénybe vehet. IV. Pénzügyi rendelkezések 1) Megrendelő a közszolgáltató által vállalt, jelen szerződés III. 1.) pontjában foglalt közszolgáltatási feladat ellátásáért ,- Ft/hó összegű közszolgáltatási díjat fizet havi átalány keretében. 2) Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közszolgáltatási díj mértékét minden év január 31. napjáig az adott évre vonatkozóan felülvizsgálják. V. Közszolgáltató kötelezettségei 1) Közszolgáltató jelen közszolgáltatási szerződés tárgyát képező munkáltatokat, feladatokat a jogszabályi és szakmai előírások betartása mellett köteles elvégezni. 2) Közszolgáltató évente egy alkalommal beszámol Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének jelen szerződés tárgyát képező közszolgáltatási feladatok végrehajtásáról. VI. Megrendelő kötelezettségei

16 Megrendelő köteles minden, a jelen szerződés tárgyát érintő közérdekű lakossági, illetve képviselői bejelentést továbbítani közszolgáltató felé. VII. A szerződés időbeli hatálya Szerződő felek jelen közszolgáltatási szerződést február 1. napjától kezdődő hatállyal december 31. napjáig tartó határozott időtartamra kötik. VIII. A közszolgáltatási szerződés megszűnése Jelen szerződés megszűnik: 1.) A jelen okirat VII.) pontjában meghatározott határozott időtartam elteltével, 2.) A felek között létrejött vagyonkezelési szerződés megszűnésével; 3.) A jelen szerződésben vagy jogszabályban előírt kötelezettség súlyos vagy ismételt megszegése esetében bármelyik fél általi rendkívüli felmondással; 4.) Közös megegyezéssel; 5.) Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés megszűnését követően egymással tételesen elszámolnak a megszűnést követő 15 napon belül. IX. Záró rendelkezések 1.) Felek a közszolgáltatások maradéktalan elvégzése érdekében szoros együttműködésre kötelesek. 2.) Jelen szerződéssel kapcsolatos vitás kérdést felek elsősorban tárgyalások útján rendezik; netáni per esetére kikötik hatáskörtől függően a Hatvani Járásbíróság, illetve az Egri Törvényszék kizárólagos illetékességét. 3.) Felek között vitás kérdés nincsen, jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a vonatkozó helyi önkormányzati rendeletek, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény rendelkezései az irányadók. 4.) Jelen közszolgáltatási szerződést Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 836/2015. (XII.17.) számú képviselő-testületi határozatával jóváhagyta. Jelen közszolgáltatási szerződést felek elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. Hatvan, december 17. Hatvan Város Önkormányzata (képviseli: Horváth Richárd polgármester) mint megrendelő Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (képviseli: Nagy Ferenc ügyvezető) mint közszolgáltató : 837/2015. (XII. 17.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 464/2015. (VI. 25.) számú határozatát február 1-jével hatályon kívül helyezi. : folyamatos : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján : 838/2015. (XII. 17.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: , székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt Hatvani Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ üzemeltetése önként vállalt közfeladatának ellátása érdekében 2016.

17 február 1. napjától közszolgáltatási szerződést köt a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel jelen határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező közszolgáltatási szerződés szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a közszolgáltatási szerződés aláírására. : december 30. (aláírásra) : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján Hatvani Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ üzemeltetésre vonatkozó közszolgáltatási szerződés Amely létrejött egyrészről: Hatvan Város Önkormányzata (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; KSH törzsszáma: ; adószáma: ; bankszámlaszáma: K&H Bank Zrt ; képviseli: Horváth Richárd polgármester) mint megrendelő (továbbiakban: megrendelő), másrészről: Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; képviseli: Nagy Ferenc ügyvezető) mint közszolgáltató (továbbiakban: közszolgáltató) (továbbiakban együtt: Felek) között alulírott napon és helyen a következő feltételek szerint: I. Előzmények 1. Hatvan Város Önkormányzata képviselő-testülete 826/2015. (XII.1.) számú határozatával döntött arról, hogy elkötelezett abban, hogy Hatvan városban felsőfokú oktatás elérhető legyen, mind a lakosság, mind a munkáltatók számára, ennek érdekében a Hatvan Város Önkormányzatának tulajdonában álló, és a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. vagyonkezelésben álló hatvani 2711 hrsz-ú, 4361 m 2 nagyságú, kivett lakóház, udvar és kollégium megnevezésű, természetben 3000 Hatvan, Thurzó utca 16. szám alatti ingatlanban Hatvani Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ alakuljon, melynek egyszeri, induláshoz szükséges költségeit, valamint a folyamatos működtetéshez szükséges költségeit a Kft. részére közszolgáltatási szerződés keretén belül biztosítja. 2. A képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete tartalmazza az önkormányzat önként vállalt feladatait, melyek között szerepel a Hatvani Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ üzemeltetése. 3. Felek jelen okirat keretében meghatározzák a Hatvani Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatás tartalmát, melyet Hatvan Város Önkormányzata az általa alapított és kizárólagos tulajdonában álló Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. útján lát el. 4. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete július 26. napján kelt 446/2011.(VII.26.) 600/2010 (X. 28.) sz. határozatával megalapította a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-t (cg.száma: , székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.), mely gazdasági társaságnak alapítója és egyszemélyes tulajdonosa. II. A jelen szerződés tárgya 1) Jelen szerződés tárgya : Felek rögzítik, hogy az I.1) pontban meghatározott ingatlan emeleti részén közszolgáltató a Hatvani Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ infrastrukturális feltételeinek biztosításával üzemelteti figyelembe véve az épületrész befogadóképességét és közszolgáltató felsőoktatási intézményekkel kötött, illetve kötendő megállapodásokban foglaltakat (továbbiakban: közösségi felsőoktatási központ üzemeltetése). 2) Felek megállapodnak abban, hogy közszolgáltató a jelen okirat keretében meghatározott közösségi felsőoktatási központ üzemeltetése közfeladatot a mindenkor hatályos jogszabályok és Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletei és határozatai alapján köteles végezni.

18 III. A közösségi felsőoktatási központ üzemeltetése közfeladat közszolgáltatás tartalma 1) A közösségi felsőoktatási központ üzemeltetése közfeladat a következő feladatokat foglalja magában: A szerződés tárgyát képező ingatlanrész közösségi felsőoktatási központ célú használata és hasznosítása együttműködve Hatvan Város Önkormányzata által fenntartott nevelési, oktatási intézményekkel, az országban működő felsőoktatási intézményekkel, valamint a felsőoktatási szolgáltatásra igényt tartó gazdasági társaságokkal, munkáltatókkal. 2) Felek megállapodnak, hogy közszolgáltató az 1.) pont szerinti tevékenységét köteles a vonatkozó jogszabályoknak, szakmai előírásoknak megfelelően ellátni. 3) Közszolgáltató jelen közszolgáltatási tevékenysége ellátásához alvállalkozót igénybe vehet. IV. Pénzügyi rendelkezések 1) Megrendelő a közszolgáltató által vállalt, jelen szerződés III. 1.) pontjában foglalt közszolgáltatási feladat ellátásáért ,- Ft/hó összegű közszolgáltatási díjat fizet havi átalány keretében. 2) Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közszolgáltatási díj mértékét minden év január 31. napjáig az adott évre vonatkozóan felülvizsgálják. V. Közszolgáltató kötelezettségei 1) Közszolgáltató jelen közszolgáltatási szerződés tárgyát képező munkáltatokat, feladatokat a jogszabályi és szakmai előírások betartása mellett köteles elvégezni. 2) Közszolgáltató évente egy alkalommal beszámol Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének jelen szerződés tárgyát képező közszolgáltatási feladatok végrehajtásáról. VI. Megrendelő kötelezettségei Megrendelő köteles minden, a jelen szerződés tárgyát érintő a felsőoktatásban együttműködő partnerek részéről felmerülő bejelentést, javaslatot továbbítani közszolgáltató felé. VII. A szerződés időbeli hatálya Szerződő felek jelen közszolgáltatási szerződést február 1. napjától kezdődő hatállyal január 31. napjáig tartó határozott időtartamra kötik. VIII. A közszolgáltatási szerződés megszűnése Jelen szerződés megszűnik: 1.) A jelen okirat VII.) pontjában meghatározott határozott időtartam elteltével, 2.) A felek között létrejött vagyonkezelési szerződés megszűnésével; 3.) A jelen szerződésben vagy jogszabályban előírt kötelezettség súlyos vagy ismételt megszegése esetében bármelyik fél általi rendkívüli felmondással; 4.) Közös megegyezéssel; 5.) Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés megszűnését követően egymással tételesen elszámolnak a megszűnést követő 15 napon belül. IX. Záró rendelkezések 1) Felek a közszolgáltatások maradéktalan elvégzése érdekében szoros együttműködésre kötelesek. 2) Jelen szerződéssel kapcsolatos vitás kérdést felek elsősorban tárgyalások útján rendezik; netáni per esetére kikötik hatáskörtől függően a Hatvani Járásbíróság, illetve az Egri Törvényszék kizárólagos illetékességét. 3) Felek között vitás kérdés nincsen, jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a vonatkozó

19 helyi önkormányzati rendeletek, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény rendelkezései az irányadók. 4) Jelen közszolgáltatási szerződést Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 838/2015. (XII.17.) számú képviselő-testületi határozatával jóváhagyta. Jelen közszolgáltatási szerződést felek elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. Hatvan, december 17. Hatvan Város Önkormányzata (képviseli: Horváth Richárd polgármester) mint megrendelő Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (képviseli: Nagy Ferenc ügyvezető) mint közszolgáltató : 839/2015. (XII. 17.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a december 1. napján tartott ülésén hozott - 824/2015.(XII.1.) számú határozatát, a - 825/2015.(XII.1.) számú határozatát, és a - 826/2015.(XII.1.) számú határozatát akként módosítja, hogy a határozatokban a Hatvani Közösségi Főiskola és Egyetem elnevezés helyébe a Hatvani Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ elnevezés lép. : azonnal (átvezetésre) : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján : 840/2015. (XII. 17.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 821/2015. (XII. 1.) számú képviselő-testületi határozatát módosítja és annak szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: , székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa akként határoz, hogy a társaság telephelyet létesít a 3000 Hatvan, Thurzó utca 16., a 3000 Hatvan, Kossuth tér 24. és a 3000 Hatvan, Radnóti tér 2. szám alatti ingatlanokon. : december 18. : Hatvan város polgármestere a jegyző útján : 841/2015. (XII. 17.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft., mint vagyonkezelő vagyonkezelésében lévő, önkormányzati tulajdonban álló hatvani 2711 hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, Thurzó u. 16. sz. alatti ingatlanon végzett értéknövelő beruházást bruttó ,- Ft értékben fogadja el és ezen összeggel számol el akként, hogy a ,- eft részére folyósított tagi kölcsön összegével kompenzálásra kerül. A kompenzáció következtében maradó különbség ,- Ft, mely az önkormányzat 2016.évi költségvetésébe beépítésre kerül. : december 31. : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján : 842/2015. (XII. 17.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel, mint vagyonkezelővel a társaság vagyonkezelésében lévő önkormányzati tulajdonban álló hatvani 2711 hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, Thurzó u. 16. sz. alatti ingatlanra augusztus 29. napján megkötött vagyonkezelési szerződést kiegészíti azzal, hogy a vagyonkezelő évente a bruttó vagyonérték 1 ezrelékének megfelelő összegű vagyonkezelési díjat köteles fizetni a tulajdonos Hatvan Város Önkormányzata részére. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a vagyonkezelési szerződést kiegészítő okirat aláírására.

20 : december 31. : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján Amely létrejött egyrészről, VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉST KIEGÉSZÍTŐ OKIRAT Hatvan Város Önkormányzata - székhelye: Hatvan, Kossuth tér 2 - adószáma: PIR száma: képviseletében: Horváth Richárd polgármester másrészről Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. - székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. - cg.száma: adószáma: képviseli: Nagy Ferenc ügyvezető mint Szerződő Felek között az alábbi feltételek szerint 1. Szerződő Felek egymással március 13. napján vagyonkezelési szerződést kötöttek, melynek tárgya a hatvani 2711 hrsz.-ú és természetben 3000 Hatvan, Thurzó utca 16. szám alatti ingatlan. 2. Szerződő Felek jelen okirat aláírásával egyidejűleg az 1./pontban meghatározott és közöttük létrejött vagyonkezelési szerződés III. pontját január 1. napjával hatályon kívül helyezik, és ezzel egyidejűleg helyébe az alábbi rendelkezéseket lépetik: III. A vagyonkezelői jog ellenértéke, egyén kötelezettségvállalások A vagyonkezelő évente a bruttó vagyonérték 1 ezrelékének megfelelő összegű vagyonkezelési díjat köteles fizetni az általa kezelt vagyon vonatkozásában a tulajdonos önkormányzat részére. 3. A vagyonkezelési szerződés jelen kiegészítő okirattal nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. 4. Jelen vagyonkezelési szerződést kiegészítő okiratot Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 842/2015. (XII.17.) számú határozatával hagyta jóvá. Jelen okiratot Szerződő Felek elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben egyezőt, cégszerűen, jóváhagyólag okiratszerkesztő ügyvéd előtt aláírták. Hatvan, december 17. Hatvan Város Önkormányzata képviseli: Horváth Richárd polgármester Jelen okiratot készítettem és ellenjegyzem: Hatvan, december 17. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft képviseli: Nagy Ferenc ügyvezető : 843/2015. (XII. 17.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: , székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Kft. ügyvezetőjével augusztus 26. napján megkötött megbízási szerződést közös megegyezéssel december 31. napjával megszünteti, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a megszüntető okirat aláírására.

2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II.

Részletesebben

2014. évi 21. szám 2014. december 12. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 21. szám 2014. december 12. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 21. szám 2014. december 12. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 46/2014. (XII. 12.) önkormányzati rendelete a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjáról

Részletesebben

2015. évi 8. szám 2015. április 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

2015. évi 8. szám 2015. április 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 2015. évi 8. szám 2015. április 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015.

Részletesebben

2013. évi 18. szám 2013. október 15. TARTALOMJEGYZÉK

2013. évi 18. szám 2013. október 15. TARTALOMJEGYZÉK 2013. évi 18. szám 2013. október 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 51/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete a Hatvan Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási

Részletesebben

2014. évi 6. szám 2014. március 14. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 6. szám 2014. március 14. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 6. szám 2014. március 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2014. (III. 14.) önkormányzati rendelete a város napjáról, a helyi kitüntetések, címek alapításáról

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzatának 30/2012. (XII. 12.) sz. Önkormányzati rendelete a helyi adókról EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Újhartyán Város Önkormányzatának 30/2012. (XII. 12.) sz. Önkormányzati rendelete a helyi adókról EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Város Önkormányzatának 30/2012. (XII. 12.) sz. Önkormányzati rendelete a helyi adókról EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 14-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI. 2014. évi 2. szám 2014. január 15.

TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 14-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI. 2014. évi 2. szám 2014. január 15. 2014. évi 2. szám 2014. január 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2014. (I. 15.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 609-10/2013. Beszámoló - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

ÉRDI TARTALOM. 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a vállalkozásoknak nyújtandó támogatások feltételrendszeréről...4

ÉRDI TARTALOM. 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a vállalkozásoknak nyújtandó támogatások feltételrendszeréről...4 ÉRDI VI. évfolyam. 1. szám 2016. január 28. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. Rendeletek 2 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a Közgyűlés bizottsági szervezetének átalakításával érintett

Részletesebben

2011. évi 18. szám 2011. november 25. TARTALOMJEGYZÉK

2011. évi 18. szám 2011. november 25. TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi 18. szám 2011. november 25. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2011. (XI. 25.) önkormányzati rendelete Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011.

Részletesebben

ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 24/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról

ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 24/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról egységes szerkezetben a 17/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelettel (hatályos 2016. január

Részletesebben

2012. évi 15. szám 2012. szeptember 13. TARTALOMJEGYZÉK

2012. évi 15. szám 2012. szeptember 13. TARTALOMJEGYZÉK 2012. évi 15. szám 2012. szeptember 13. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 52/2012. (IX. 13.) önkormányzati rendelete a felsőoktatási intézményben tanulók ösztöndíjjal történő

Részletesebben

ÉRDI. V. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM

ÉRDI. V. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM ÉRDI 2015. október 27. V. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. RENDELETEK 2 28/2015. (X.27.) önkormányzati rendelet a Pest Megye területén történő kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/14/2011. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének rendjéről Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2015. évi 5. szám 2015. február 27. TARTALOMJEGYZÉK

2015. évi 5. szám 2015. február 27. TARTALOMJEGYZÉK 2015. évi 5. szám 2015. február 27. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. június 23-án a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

Részletesebben

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1 / 39 2016.03.29. 10:35 1990. évi C. törvény a helyi adókról 2016.01.01 2016.12.31 60 1990. évi C. TÖRVÉNY a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-i ülésére Tárgy: A Szekszárdi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása, valamint a közös önkormányzati

Részletesebben

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a település rendjének szabályairól 1

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a település rendjének szabályairól 1 Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a település rendjének szabályairól 1 Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. október 18-án 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. október 18-án 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

1. Általános rendelkezések, a közszolgáltató tagjai

1. Általános rendelkezések, a közszolgáltató tagjai Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (VIII..) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól, valamint a közterület tisztán

Részletesebben

Előterjesztés Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 25-i ülésére

Előterjesztés Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 25-i ülésére 1. számú napirend Cserszegtomaj Község Polgármestere Az előterjesztés ellen törvényességi szempontból kifogást nem emelek. dr. Milus Lajos jegyző Előterjesztés Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZŐGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:iv. 393-2/2005. Előadó: Mell.: 2 db Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax:

Részletesebben

a Nyíregyháza, Búza u. 5. szám alatti ingatlanrész bérbeadására meghirdetett pályázat elbírálásáról, bérleti szerződés jóváhagyásáról

a Nyíregyháza, Búza u. 5. szám alatti ingatlanrész bérbeadására meghirdetett pályázat elbírálásáról, bérleti szerződés jóváhagyásáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. június 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete

Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, a településtisztaság biztosításáról Ordacsehi Községi Önkormányzat

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú KOMPAKT KÖLCSÖN nyújtásához

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú KOMPAKT KÖLCSÖN nyújtásához 1 Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet számú szerződés Készítette: Ellenőrizte: Ellenőrzés dátuma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. március 20-án Folyáson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási Kirendeltségének hivatalos helyiségében a Folyás Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI. 2012. évi 20. szám 2012. november 14.

TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI. 2012. évi 20. szám 2012. november 14. 2012. évi 20. szám 2012. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 64/2012. (XI. 14.) önkormányzati rendelete a Hatvan Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 34/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelete

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 34/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelete Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 34/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzati tulajdonban lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Részletesebben

Ügymenetleírások melléklete. Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára

Ügymenetleírások melléklete. Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára Ügymenetleírások melléklete Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára I ADÓÜGYEK... 6 I.1 ÉPÍTMÉNYADÓ ÜGYINTÉZÉS... 6 I.2 TELEKADÓ ÜGYINTÉZÉS... 9 I.3 TARTÓZKODÁS UTÁNI IDEGENFORGALMI ADÓ ÜGYINTÉZÉS...

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Általános Szabályok 4 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 4 2. Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (VIII. 22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁSÁRÓL Nyárlőrinc Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

2013.03.13.Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült napirendek.

2013.03.13.Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült napirendek. 2013.03.13.Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült napirendek. 6/ Napirendi pont A Sárvári Járási Hivatal üzemeltetésére vonatkozó megállapodás módosítása. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.; képviseli: Tálas László polgármester) és Nagyrév Község Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. november 27-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. november 27-i rendkívüli ülésére BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám:./2014 Előkészítő: Horváth Zsolt ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. november

Részletesebben

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

2013. évi 7. szám 2013. április 19. TARTALOMJEGYZÉK

2013. évi 7. szám 2013. április 19. TARTALOMJEGYZÉK 2013. évi 7. szám 2013. április 19. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2013. (IV. 19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyongazdálkodásról szóló 11/2012. (II.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 12.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. november 13-án a Városháza emeleti kistermében 7 45 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ a 46/2012. (XII.01.), 51/2012. (XII.17.), 4/2013. (III.01.)

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés 1. A szerződő felek adatai: A szolgáltató adatai: Neve NORDTELEKOM Nyrt. Székhelye és postacíme 1074 Budapest, Dohány u. 12-14. Cégjegyzékszáma 01-10-046480 Adószáma 14921359-2-42

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2016. március 31-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2016. március 31-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. március 31-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 4/2016. (IV. 01.) önk. rendelet Nagykereki Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési

Részletesebben

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. Szakmai továbbképzés

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. Szakmai továbbképzés 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben)

SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben) SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben) 2010.11.13. 1 SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. szeptember 12-én a Városháza emeleti kistermében 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ a 46/2012. (XII.01.), 51/2012. (XII.17.), 4/2013. (III.01.),

Részletesebben

VI. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM 2014. MÁJUS 8.

VI. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM 2014. MÁJUS 8. VI. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM 2014. MÁJUS 8. Az Oktatási és Kulturális Közlöny 2014. évi 8. számának tartalmából: teljes tematikus összeállítás a köznevelés és a felsőoktatás, illetve kulturális élet szabályozására

Részletesebben

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013.(VIII.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről Balatonfüred Város Önkormányzatának

Részletesebben

2014. évi 18. szám 2014. október 31. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 18. szám 2014. október 31. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 18. szám 2014. október 31. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelete a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014.

Részletesebben

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 62/263-001 Fax: 62/263-105 398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

Értelmez rendelkezések 2.

Értelmez rendelkezések 2. Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének 11/2015. (IV.09.) számú rendelete egységes szerkezetben a 19/2015.(VI. 19.) számú módosítással a fizet parkolóhelyek m ködtetésér l Harkány Város Képvisel

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére 10. Tárgy: Lajosmizse, Szabadság tér 13. szám alatti 700 hrsz-ú ingatlanon található víztorony meghatározott

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról Budaörs Város Önkormányzat

Részletesebben

72 J e g y z ő k ö n y v. Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 13. napján tartott soros (nyílt) üléséről

72 J e g y z ő k ö n y v. Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 13. napján tartott soros (nyílt) üléséről 72 J e g y z ő k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 13. napján tartott soros (nyílt) üléséről Üléselnök: Dr. Botka László polgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök:

Részletesebben

1991. évi XLIX. törvény

1991. évi XLIX. törvény 1991. évi XLIX. törvény a csıdeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyőlés a fizetésképtelenséggel fenyegetı helyzetben lévı vagy fizetésképtelen gazdálkodó szervezetek adósságának csıdeljárásban,

Részletesebben

vállalkozó (52. 26. pont) e)17

vállalkozó (52. 26. pont) e)17 e)17 a 26.152 vállalkozó: a egyéni az A 170/2011.(VI.21.) számú képviselı-testületi határozat: a.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi adórendelet felülvizsgálatára vonatkozó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Jegyzője ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének szabályzata

Részletesebben

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére Érvényes 2015.12.01-től 1 Tartalomjegyzék 1.Általános adatok, elérhetőség...5 1.1.A Szolgáltató neve, címe...5 1.2.A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Új munkahelyek létrehozásának támogatása, ezáltal a foglalkoztatás tartós növelése, a munkanélküliek számának csökkentése.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Új munkahelyek létrehozásának támogatása, ezáltal a foglalkoztatás tartós növelése, a munkanélküliek számának csökkentése. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a vállalkozás-támogató programjáról szóló 78/2011.(VII.11.) önkormányzati rendelet alapján 2016. évre vonatkozóan pályázatot hirdet munkahelyteremtés

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 16/2003.(IX. 24. )számú rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 16/2003.(IX. 24. )számú rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 16/2003.(IX. 24. )számú rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl Tokaj Város területén lévı közterületek alapvetıen a közösség céljait szolgálják,

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól A Képviselő-testület a nemzeti vagyonról szóló 2011.

Részletesebben

2013. ÉVI III. TÖRVÉNY A ZELENKA PÁL EVANGÉLIKUS SZOLIDARITÁSI ALAPRÓL

2013. ÉVI III. TÖRVÉNY A ZELENKA PÁL EVANGÉLIKUS SZOLIDARITÁSI ALAPRÓL 2013. ÉVI III. TÖRVÉNY A ZELENKA PÁL EVANGÉLIKUS SZOLIDARITÁSI ALAPRÓL A zsinat elismerve, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház (a továbbiakban: Egyház) tartási kötelezettsége körében felelősséggel

Részletesebben

ÉRDI TARTALOM. II. Határozatok 7 A Közgyűlés 2014. március 20-ai ülésén hozott határozatok 7

ÉRDI TARTALOM. II. Határozatok 7 A Közgyűlés 2014. március 20-ai ülésén hozott határozatok 7 ÉRDI IV. évfolyam. 3. szám 2014. Március 27. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. Rendeletek 2 4/2014. (III.27.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. június 30-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. június 30-ai ülésére 1 ELŐTERJESZTÉS Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. június 30-ai ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Döntés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelettel.

Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelettel. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 13/2011. (IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a feln tt korúakra vonatkozó szociális gondoskodásról Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XI.28) önkormányzati rendelete a helyi adókról és az adózás rendjéről

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XI.28) önkormányzati rendelete a helyi adókról és az adózás rendjéről TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XI.28) önkormányzati rendelete a helyi adókról és az adózás rendjéről egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 33. MELLÉKLET: - db. TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl E L İ T E R J E S

Részletesebben

13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1

13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1 1. oldal 13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1 a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról, valamint a zöldterületek használatáról Egységes szerkezetbe foglalva a 25/2008. (VI.20.), valamint

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben)

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

2012. évi 5. szám 2012. március 23. TARTALOMJEGYZÉK

2012. évi 5. szám 2012. március 23. TARTALOMJEGYZÉK 2012. évi 5. szám 2012. március 23. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2012. (III. 23.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 23-án megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 66/2013. Közös Önkormányzati

Részletesebben

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA Az MVDSE 115. Közgyűlése által 2015. november 19. napján és 2016. március 11. napján elfogadott és a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület

Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, 2012.03.25. napjától hatályos alapszabálya Az alapítók a Balatonlellén, 1997.03.07. napján jóváhagyott alapszabállyal, az

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

70/2012. (VII. 16.) VM rendelet

70/2012. (VII. 16.) VM rendelet 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő lepárlásáról [Figyelem! Az itt elérhető módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2013. május 30. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2013. május 30. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Intézményi Társulás 2013. május 30. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉS Az Intézményi Társulás 2013. május 30-i ülésére 1. napirendi pont Tárgy:

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-2/2015/JT Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Rendelettervezet az étkeztetés nyersanyagköltségeiről és térítési díjáról Előadó: Dr.

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Rendelettervezet az étkeztetés nyersanyagköltségeiről és térítési díjáról Előadó: Dr. Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. március 14-én (hétfőn) 17,30 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013. Előkészítő: Gulyás Anetta ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére Tárgy: Támogatási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 4090 Polgár, Fürdı u. 2. Telefonszám: 52/391-188 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 10. 01. -tıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE 1./A Szervezeti

Részletesebben

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (VII.22.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (VII.22.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (VII.22.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 22.-én a községi önkormányzat tanácstermében

Részletesebben

Az előterjesztés munkaanyag, ezért az nem tekinthető a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontjának.

Az előterjesztés munkaanyag, ezért az nem tekinthető a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontjának. Az előterjesztés munkaanyag, ezért az nem tekinthető a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontjának. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A

Részletesebben

I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS... 4 III. AZ ISKOLA MUNKATÁRSAI... 5 IV. A VEZETŐK KÖZTI KAPCSOLATTARTÁS, SZAKMAI TESTÜLETEK...

I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS... 4 III. AZ ISKOLA MUNKATÁRSAI... 5 IV. A VEZETŐK KÖZTI KAPCSOLATTARTÁS, SZAKMAI TESTÜLETEK... Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS... 4 III. AZ ISKOLA MUNKATÁRSAI... 5 IV. A VEZETŐK KÖZTI KAPCSOLATTARTÁS, SZAKMAI TESTÜLETEK... 10 V AZ INTÉZMÉNYI KÖZÖSSÉGEK... 11 VI. A PEDAGÓGIAI

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról és a közterület használat díjáról Záradék: A rendelet megalkotás napja: 2015.

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés 1. A szerződő felek adatai: A szolgáltató adatai: Neve NORDTELEKOM Nyrt. Székhelye és postacíme 1074 Budapest, Dohány u. 12-14. Cégjegyzékszáma 01-10-046480 Adószáma 14921359-2-42

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 508-14/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 4-én megtartott soron kívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE ALAPSZABÁLYA Nyíregyháza, 2014. szeptember 11. 2 ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben, a 2014. szeptember 11.-i módosítások vékony

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt a bizottság elnöke Gila

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balatonlelle Város Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

Pilis Város Önkormányzata lakás-és nem lakáscélú helyiségei, beépítetlen földrészletei (vagyon)gazdálkodásával összefüggı koncepciója

Pilis Város Önkormányzata lakás-és nem lakáscélú helyiségei, beépítetlen földrészletei (vagyon)gazdálkodásával összefüggı koncepciója Pilis Város Önkormányzata lakás-és nem lakáscélú helyiségei, beépítetlen földrészletei (vagyon)gazdálkodásával összefüggı koncepciója A Koncepciót Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, a Képviselı-testület

Részletesebben

Letéti Szerződés a(z)... számú hitelügylethez

Letéti Szerződés a(z)... számú hitelügylethez Letéti Szerződés a(z)... számú hitelügylethez amely létrejött egyrészről Fundamenta-Lakáskassza Zrt. székhelye: 1052 Budapest, Váci utca 19-21., cg.: 01-10-043304) továbbiakban mint Letevő vagy Hitelező

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. költségalapon meghatározott lakbérű Önkormányzati bérlakások bérbeadás útján történő hasznosítására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. költségalapon meghatározott lakbérű Önkormányzati bérlakások bérbeadás útján történő hasznosítására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS költségalapon meghatározott lakbérű Önkormányzati bérlakások bérbeadás útján történő hasznosítására Nagykálló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban

Részletesebben

Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz

Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11. Tisztelt Közgyűlés! Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztéshez

Részletesebben

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól (a 11/2015. (V. 11.), 14/2015. (VII. 30.), 21/2015.

Részletesebben