vállalkozó ( pont) e)17

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "vállalkozó (52. 26. pont) e)17"

Átírás

1 e)17 a vállalkozó: a egyéni az A 170/2011.(VI.21.) számú képviselı-testületi határozat: a.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi adórendelet felülvizsgálatára vonatkozó elıterjesztést megtárgyalta és a évtıl hatályba lépı rendelet módosítását az alábbi elvek alapján rendeli elıkészíteni a vállalkozások adóterheinek csökkentése érdekében: (6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) - az adott ingatlant mentesíti a telekadó alól, ha mind három adónemet (telek-, építmény, iparőzési adó) fizeti a vállalkozás (6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) - újonnan létrehozott legalább 35 millió Ft értékhatárig és legalább 250 m2 alapterülető a vállalkozás mőködéséhez konkrétan kapcsolódó fejlesztés esetén, amennyiben a fejlesztést követıen legalább 5 évig mőködik a vállalkozás kedvezményt biztosít (6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül) - A képviselı-testület felkéri a körjegyzıt, hogy a helyi adórendelet módosítását, a konkrét és törvényes feltételrendszer megfogalmazásával készítse elı a október havi ülésre. 7.. vállalkozó ( pont) a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerően végzı 153 a) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó, b)1 54 személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezıgazdasági ıstermelı, feltéve, hogy ıstermelıi tevékenységébıl származó bevétele az adóévben a forintot meghaladja, c) a jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll, 55 d)1 cég, egyéb szervezet, ideértve azt is, ha azok felszámolás vagy végelszámolás alatt állnak; üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze utáni építményadó, telke utáni telekadó és a helyi iparőzési adó megállapítása során ha e törvény eltérıen nem rendelkezik a 6. d) pontja d)1 4 e törvény második részében meghatározott mentességeket, kedvezményeket további mentességekkel, kedvezményekkel, így különösen a lakások esetében a lakásban lakóhellyel rendelkezı eltartottak számától, a lakáson fennálló, hitelintézet által lakásvásárlásra, lakásépítésre nyújtott hitel biztosítékául szolgáló jelzálogjog fennállásától, a lakásban lakóhellyel rendelkezık jövedelmétıl függı mentességekkel, kedvezményekkel kibıvítse, nem alkalmazható. A helyi iparőzési adó esetén egy adómérték alkalmazható. A vállalkozó üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze utáni építményadó, telke utáni telekadó alapjának alapterület szerinti megállapítása esetén kizárólag az adótárgy fajtája, a településen belüli

2 a (1) (1)89 (1)85 földrajzi elhelyezkedése, (hasznos) alapterülete, funkciója (használati módja), továbbá a kereskedelemrıl szóló törvény szerinti vendéglátás célját szolgáló épület, épületrész esetén annak nyitvatartása alapján állapítható meg differenciált adómérték, Az önkormányzat által nyújtható adómentesség, adókedvezmény 39/C. 98 Az önkormányzat rendeletében a (2) (3) bekezdésben foglaltak alapján jogosult adómentességet, adókedvezményt megállapítani a vállalkozó számára. (2) Az adómentesség, adókedvezmény csak azt a vállalkozót illetheti meg, akinek/amelynek a 39. (1) bekezdés, Állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetén az adó alapja a nettó árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével, az anyagköltséggel, továbbá az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével. Mentes az adóalapnak az a része, amely a külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységbıl származik. illetıleg a 39/A. Állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén az adó alapjának egyszerősített meghatározása87 39/A. 88 A 39. (1) bekezdésétıl eltérıen 0 a)9 személyi jövedelemadóról szóló törvény91 szerint az adóévben átalány szerinti jövedelem-megállapítást (a továbbiakban: átalányadózás) alkalmazó magánszemély (egyéni vállalkozó, mezıgazdasági kistermelı) vállalkozó, b) az a) pont alá nem tartozó más vállalkozó, feltéve, hogy nettó árbevétele az adóévet megelızı adóévben az adóévet megelızı 12 hónapnál rövidebb adóév esetén napi arányosítással számítva idıarányosan nem haladta meg a 8 millió forintot, illetve a tevékenységét adóévben kezdı vállalkozó esetén az adóévben idıarányosan a 8 millió forintot várhatóan nem haladja meg, az adó alapját a (2), illetıleg a (3) bekezdésben foglaltak szerint figyelemmel a (4) és (5) bekezdésre is megállapíthatja. (2)92 Az (1) bekezdés a) pontja szerinti vállalkozó esetében az adó alapja a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányban megállapított jövedelem 20%-kal növelt összege, azzal, hogy az adó alapja nem lehet több, mint a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti e tevékenységbıl származó bevételének 80 százaléka. (3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti vállalkozó esetében az adó alapja a nettó árbevételének 80 százaléka. (4)93 Ha az adóévben a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadózásra való jogosultság nem munkaviszony létesítése miatt szőnik meg, vagy az (1) bekezdés b) pontjában említett vállalkozó az adóévben idıarányosan 8 millió forintot meghaladó nettó árbevételt ért el, akkor az adó alapját az adóév egészére a 39. (1) bekezdése szerint kell megállapítani. Ha az (1) bekezdés a) pontjában említett magánszemély vállalkozó a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadózásra való jogosultságát munkaviszony létesítése miatt úgy veszíti el, hogy az adóévben elért árbevétele a 8 millió forintot nem haladja meg, az iparőzési adójának alapját ebben az adóévben a (3) bekezdés alkalmazásával is megállapíthatja.

3 köteles (1) (5)94 Az adó alapjának (2) vagy (3) bekezdés szerinti megállapítása adóévre választható, az errıl szóló bejelentést legkésıbb az adóévrıl szóló bevallás benyújtására elıírt határidıig kell megtenni az adóhatóságnál. vagy 39/B. 39/B. 95 Az egyszerősített vállalkozói adó hatálya alá tartozó vállalkozó az adó alapját a 39. (1) bekezdésében vagy a 39/A. -ban foglalt elıírásoktól eltérıen az egyszerősített vállalkozói adó alapjának 50%-ában is megállapíthatja. (2) Az adó alapjának az (1) bekezdés szerinti megállapítása adóévre választható, az errıl szóló bejelentést a 39/A. (5) bekezdése szerint kell megtenni. (3) Ha a vállalkozó az egyszerősített vállalkozói adóról szóló törvény96 hatálya alól kikerül, akkor az adó alapját az egyszerősített vállalkozói adóról szóló törvény szerinti adóévére az (1) bekezdés szerint, a naptári év hátralévı részére a 39. (1) bekezdése vagy a 39/A. elıírásai szerint kell megállapítani, utóbbi esetén feltéve, hogy a 39/A. -ban foglalt feltételek egyébként fennállnak. (4) Ha a vállalkozó az egyszerősített vállalkozói adóról szóló törvény hatálya alól kikerül, akkor 7 a)9 az egyszerősített vállalkozói adókötelezettségérıl szóló bevallás-benyújtással egyidejőleg az egyszerősített vállalkozói adóalanyiság megszőnését követı naptól az azt követı adóév elsı félévének utolsó napjáig terjedı idıszakra (e pont alkalmazásában: elılegfizetési idıszak) a bevallásban szereplı, a bevallással lefedett idıszak naptári napjai alapján 12 hónapra számított összegő adóelıleget az elılegfizetési idıszakra esı egyes elılegfizetési idıpontokra, egyenlı arányban bevallani. Nem kell adóelıleget bevallani arra az elılegfizetési idıpontra, amelyre a vállalkozó már vallott be adóelıleget. b) az egyszerősített vállalkozói adóról szóló törvény szerinti adóévérıl szóló bevallást az egyszerősített vállalkozói adóról szóló törvényben meghatározott idıpontig köteles benyújtani, s ezzel egyidejőleg az adóévre már megfizetett elıleg és a fizetendı adó összegének különbözetét megfizeti, illetve igényelheti vissza. alapján számított (vállalkozási szintő) adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot. Az önkormányzat az adómentességre, adókedvezményre való jogosultság szempontjából 2,5 millió Ft-nál alacsonyabb adóalap-összeget is meghatározhat. (3) Az adómentesség, adókedvezmény terjedelmének, mértékének valamennyi a (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelı vállalkozó számára azonosnak kell lennie.

4 Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/ , fax: 85/ M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselı-testületének szeptember 20-án (kedden) 13 órakor kezdıdı nyilvános ülésére. Helye: községháza emeleti tanácskozó terme Napirendi javaslat: 1. Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekrıl Elıadó: Kovács József polgármester 2. Községszemle intézkedési terv Elıadó: Kovács József polgármester 3. Közvilágítás korszerősítése Elıadó: Kovács József polgármester 4. Hatósági Igazgatási Társulási Megállapodás módosítása Elıadó: Mestyán Valéria címzetes fıjegyzı

5 5. Egyéb ügyek Elıadó: Kovács József polgármester Az elıterjesztéseket mellékelem. Balatonkeresztúr, szeptember 16. Kovács József sk. Polgármester

6 ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ AZ ALAPTÖRVÉNY IGÉNYLÉSÉRİL Tisztelt Állampolgár! Az Országgyőlés április 18-án elfogadta Magyarország Alaptörvényét, amely a Magyar Közlöny április 25-i különszámában jelent meg. A rendszerváltás után több mint húsz évvel január 1-jén hatályba lép Magyarország új Alaptörvénye. A Kormány ebbıl az alkalomból személyre szóló Alaptörvény kérelmezését biztosítja. A Kormány ily módon is szeretné lehetıvé tenni, hogy Magyarország új Alaptörvénye a kérelmezık számára megismerhetı, elérhetı legyen, és egyúttal - a közelgı hatályba lépés alkalmából - személyre szóló emléktárgy is lehessen. Ha Ön szeretne az Alaptörvénybıl Kövér László, a Magyar Országgyőlés elnöke aláírásával ellátott, személyre szólóan dedikált példányt kapni, kérjük, hogy az Alaptörvény asztalán található igénylılapot pontosan, nyomtatott nagybetőkkel töltse ki, és adja át a hivatal kijelölt munkatársának. A leadott igénylılapon aláírásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy a személyre szóló ajánlás, és a pontos kézbesítés érdekében a terjesztésben résztvevı szervezetek felhasználják az Ön megadott személyes adatait (családi és utónevét, valamint a címadatokat: irányítószám, település, cím). A személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény (Adatvédelmi törvény) alapján az adatszolgáltatás önkéntes. Az adatkezelés jogalapjára lásd: Adatvédelmi törvény 3. (1) bekezdés a) pontja. Az adatkezelés célja kizárólag az Alaptörvény Önnek dedikált példányának a megadott címre való eljuttatása, az eljárásban részt vevı szervek az Ön által megadott adatokat semmilyen más célra nem használják fel. A kézbesítést követıen az Ön által megadott adatok további kezelésére nem kerül sor. Az adatkezeléssel összefüggésben, az Adatvédelmi törvényben foglaltak szerint Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésérıl, kérheti személyes adatainak helyesbítését vagy törlését. Amennyiben az adatkezelés jogszerőségét kifogásolja, tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, valamint a bírósághoz, illetve az adatvédelmi biztoshoz fordulhat. Lásd: az Adatvédelmi törvény 11. (1) bekezdése, , 16/A. -a, 17. -a, 27. -a. Az adatkezelést az alábbi szervezetek végzik, a következı tevékenységeik során, az alábbiakban meghatározott rendben: a) A polgármesteri hivatalok, a körjegyzıségek és a kormányablakok átveszik az Ön által kitöltött igénylılapot és az azon szereplı személyes adatokat elektronikus úton egy központi adatbázisban rögzítik. b) A központi adatbázist a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEK KH) kezeli. c) A KEK KH az Alaptörvény példányok dedikálásának és postai kézbesítésének elıkészítése céljából a központi adatbázis adataiból rendszerezett adatállományokat idıszaki rendszerességgel továbbítja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.-nek és a Magyar Posta Zrt-nek. d) A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. a KEK KH-tól megkapott adatállomány alapján elkészíti és dedikálja a szükséges példányszámú Alaptörvény díszkiadásokat, amelyek dedikációjára az Országgyőlés Elnökének aláírása kerül. e) A Magyar Posta Zrt. a részére továbbított adatállomány alapján csomagolással és címzéssel látja el a hozzá eljuttatott Alaptörvény példányokat, és azokat az igénylık otthonába kézbesíti. Az igénylılap leadása után így Ön postai úton megkapja az Alaptörvény Önnek dedikált és a Házelnök személyes aláírásával ellátott példányát.

7 ELİTERJESZTÉS BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK szeptember 20-i ülésére TÁRGY: Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekrıl ELİADÓ: Kovács József polgármester

8 2 Tisztelt Képviselı-testület! Az elızı képviselı-testületi ülésen és azt követı rendkívüli üléseken hozott határozatok végrehajtásáról az alábbiak szerint számolok be: 197/2011.(VIII.16.) számú képviselı-testületi határozat: Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a augusztus 16-i nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1. Festetics Kristóf Általános Iskola beszámolója a évi tanévrıl 2. Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekrıl 3. Az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról beszámoló 4. Szociális rendelet módosítása 5. Egyéb ügyek Intézkedést nem igényel. 198/2011.(VIII.16.) számú képviselı-testületi határozat: Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a Festetics Kristóf Általános Iskola évi beszámolóját elfogadja, és megköszöni az intézmény vezetésének és dolgozóinak a tanév során végzett munkáját. A határozatról az igazgatót értesítettem, illetve az évnyitó értekezlet keretében a munkavállalói közösséget tájékoztattam. 199/2011.(VIII.16.) számú képviselı-testületi határozat: Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti fontosabb eseményekrıl adott tájékoztatást a szóbeli kiegészítésekkel együtt elfogadja. Intézkedést nem igényel. 200/2011.(VIII.16.) számú képviselı-testületi határozat: A Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja. Intézkedést nem igényel. 201/2011.(VIII.16.) számú képviselı-testületi határozat: Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a szociális rendelet módosítását azzal fogadja el, hogy a szeptember 1-jét követıen a helyi kiegészítésre jogosultak, akiknek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150 %-át, és a részére járó normatív lakásfenntartási támogatás havi összege nem haladja meg a Ft-ot.

9 3 A rendelet kihirdetése megtörtént, a szükséges nyomtatványokat a hivatal elkészítette, mely a honlapon is elérhetı, tájékoztatóval együtt. 202/2011.(VIII.16.) számú képviselı-testületi határozat: Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete Antal Ferenc vállalkozónak az Iskola utcai üzletközpontban történı fejlesztéséhez szükséges önkormányzati tulajdont képezı területrész vételével kapcsolatosan megismerte az ingatlanforgalmi értékbecslést, és a vállalkozói indokait. A képviselı-testület az önkormányzat tulajdonát képezı 322/1 hrsz-u ingatlanból a fejlesztéshez szükséges területet 2500 Ft/m2 vételáron értékesíti. Antal Ferenc vállalkozót a döntésrıl írásban értesítettem. 203/2011.(VIII.16.) számú képviselı-testületi határozat: Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete megismerte az Olaj utca kiépítésével kapcsolatos költségbecslést. A képviselı-testület a megvalósíthatóságról a évi költségvetési koncepció keretében dönt annak függvényében is, hogy az érintett tulajdonosok részérıl is megfelelı mértékő igény merül fel. Költségvetési koncepció része lesz a költségbecslés. 204/2011.(VIII.16.) számú képviselı-testületi határozat: Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a Somogy megyei Bíróság által 3939 sorszám alatt bejegyezett Balaton Old Boys Egyesület részére évben Ft mőködési támogatást állapít meg. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerzıdés aláírására. A támogatási szerzıdés aláírása és a támogatás átutalása a szerzıdés szerint megtörtént. 205/2011.(VIII.16.) számú képviselı-testületi határozat: Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a településen tervezett térfigyelı kamera rendszer kiépítésével kapcsolatosan megismerte az Adatvédelmi Biztos ABI /2011/K számú átiratát, melynek figyelembevételével a rendszer kiépítését megvalósításáról a Marcali Rendırkapitánysággal történt ismételt tárgyalást követıen dönt. A rendırség álláspontja ombudsmani vélemény alapján - változatlan. További lehetıségek keresése folyik.

10 4 206/2011.(VIII.16.) számú képviselı-testületi határozat: Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a balatonkeresztúri 380/2 hrsz-u ingatlanrészre vonatkozó Göndöcsné Lázár Médea Balatonkeresztúr Berzsenyi D. u. 1. szám alatti lakos ajánlatát és HÉSZ módosítási kérelmét megismerte. A képviselı-testület az ingatlanrészt 3000 Ft/m2 összegben kívánja elidegeníteni, tekintettel a HÉSZ módosítással, az ügyvédi költséggel kapcsolatos költségekre és a kialakuló beépíthetı telekre. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés aláírására azzal, hogy a vételár 50 %-át a szerzıdés aláírásakor, míg y a második 50 %- ot a szabályozási terv elfogadását követı 5 napon belül kell a vevınek megfizetni, a szerzıdéskötéssel kapcsolatos költségeket az önkormányzat vállalja. Értesítés megtörtént, az ajánlattevı visszavonta vásárlási szándékát. 207/2011.(VIII.16.) számú képviselı-testületi határozat: Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete megismerte az Ady Endre u. 21 szám elıtti úttestrıl lefolyó esıvíz miatt árokmeder kimosódását bemutató lakossági felvételt. A képviselı-testület a megoldás érdekében a következıket határozza: a kora ısz folyamán (szeptember hónapban) területbejárást tart a képviselı-testület, és a tárgybani ügyben, és a további jelzéseket, lakossági bejelentéseket, javaslatokat is megvizsgálja, és ezt követıen alakítja ki álláspontját, ha milyen keretek között és feltételekkel építi azt be a jövı évi költségvetésébe. A szeptember 13-i i területbejárás során a képviselı-testület megtekintette a problémás területet. Intézkedés a községszemle napirend keretében található. 208/2011.(VIII.16.) számú képviselı-testületi határozat: Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyugati területe meliorációs munkálatainak költségeihez való hozzájárulás érdekében az érintett ingatlantulajdonosokkal a megállapodást megkösse, és a befizetett hozzájárulás függvényében: a.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete megismerte a nyugati mezıgazdasági területek meliorációs terveivel kapcsolatos szerzıdési ajánlatokat. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hortum Tervezı és Mérnöktanácsadói Kft-vel( Zalaegerszeg Nekeresdi u. 9/A) Ft bruttó összegben a tervezési és mőszaki ellenıri feladatokra a megbízási szerzıdést megkösse b.) A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Enviflex Btvel az EMVA támogatási kérelem összeállítására és lebonyolítására (Budapest Lehel u. 24/b. ) Ft bruttó összegben a megbízási szerzıdést megkösse. c.) A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a földmérési munkálatokra vonatkozó szerzıdés Ft + áfa összegben

11 5 megkösse a Geo-Tóth Földmérı Kft vel (8700 Marcali Dózsa Gy. u. 11/a. fsz. 2.) Az érintett tulajdonosokkal a szerzıdéskötés, a pénzeszköz átadás megtörtént, illetve a vállalkozói szerzıdést megkötöttem a földmérési munkára. A tervezıvel szeptember 19-én került aláírásra szerzıdés. A tervezı teljes garanciát nem vállal a határidıre való elkészítésre, melyrıl a tulajdonosokat értesítettem, akik így is támogatták, hogy indítsuk el a tervezést. 209/2011.(VIII.16.) számú képviselı-testületi határozat: Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a HÉSZ módosítására vonatkozó ajánlat alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy a 378/3 és 379/2 hrsz-u ingatlanok övezeti elıírásainak módosítására, valamint a Gksz3 jelő gazdasági kereskedelmi szolgáltató területek elıkertjére vonatkozó tervezési szerzıdést Ft + áfa, összesen Ft összegben megkösse. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Gksz3 jelő területekre vonatkozóan az Ft + áfa összegben területrendezési megállapodást kössön a Z+D vállalkozással azzal, hogy a tervezési költséget egy összegben kell megfizetni a tervezési szerzıdés megkötése elıtt. Az egyik tervezési pont Kerti rti-harmat utca módosítása jelenleg aktualitását vesztette. 210/2011.(VIII.16.) számú képviselı-testületi határozat: Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy Ft keretösszegben a település úthálózatának szükséges kátyúzási munkálatait megrendelje. A vállalkozói szerzıdést megkötöttem, a munka elkészült. 211/2011.(VIII.16.) számú képviselı-testületi határozat: Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a szociális segély ügyek tárgyalására zárt ülést rendel el. Intézkedést nem igényel. 212/2011.(VIII.16.) számú képviselı-testületi határozat: Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a augusztus 16-i zárt ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg. Intézkedést nem igényel /2011.(VIII.16.) számú képviselı-testületi határozatokkal megállapított átmeneti segélyek kifizetésre kerültek.

12 6 216/2011.(VIII.16.) számú képviselı-testületi határozat: a) Balatonkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Festetics Kristóf Általános Iskolában tanuló ingyenes tankönyvre jogosult 31 gyermek - állami támogatással nem fedezett - tankönyvköltségének fedezete céljából Ft összegő kiegészítı tankönyvtámogatást állapít meg a 20/2010. (X.27.) önkormányzati rendelet 9. alapján. A támogatás összegét az általános iskola számlájára kell átutalni. b) Balatonkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az ingyenes tankönyvre nem jogosult 4 fı balatonkeresztúri 1. osztályos gyermek Ft összegő tankönyvköltségét 100 %-ban átvállalja a 20/2010. (X.27.) önkormányzati rendelet 8. (3) bekezdésének a) pontja alapján. A támogatási összeget az általános iskola számlájára kell átutalni. c) Balatonkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az ingyenes tankönyvre nem jogosult 29 fı 2-8. osztályos balatonkeresztúri gyermek tankönyvköltségét 60 %-ban átvállalja, összesen Ft összegben, a 20/2010. (X.27.) önkormányzati rendelet 8. (3) bekezdésének b) pontja alapján. A támogatási összeget az általános iskola számlájára kell átutalni. A adatok alapján az a-c) a pontok tekintetében a határozat módosítására teszek javaslatot. d) Balatonkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a nem helyben tanuló ingyenes tankönyvre nem jogosult - balatonkeresztúri általános iskolás gyermekek részére a 20 %-os mértékő tankönyvtámogatást állapít meg a Festetics Kristóf Általános Iskolában megállapított tankönyvköltségek alapul vételével, a 20/2010. (X.27.) önkormányzati rendelet 8. (2) bekezdésének b) pontja és (3) bekezdésének a)-b) pontja alapján. A támogatás kifizetésének feltétele a tanulóviszonyt igazoló iskolalátogatási igazolás leadása. A kifizetés az önkormányzat házipénztárából történik szeptember 1- október 31. között. A határidı elmulasztása jogvesztı. e) Balatonkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a balatonkeresztúri állandó lakos ingyenes tankönyvre nem jogosult - nappali tagozatos középiskolások részére Ft/fı tankönyvtámogatást állapít meg a 22/2010. (X.27.) önkormányzati rendelet (4)-(7) bekezdése alapján. A támogatás kifizetésének feltétele a tanulóviszonyt igazoló iskolalátogatási igazolás leadása. A kifizetés az önkormányzat házipénztárából történik szeptember 1- október 31. között. A határidı elmulasztása jogvesztı. A kifizetések folyamatosan zajlanak.

13 7 217/2011.(VIII.29.) számú képviselı-testületi határozat: Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a augusztus 29-i nyilvános, rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1. Antal Ferenc vállalkozó területvásárlási ügye 2. Térítési díj rendelet módosítása 3. Többcélú Társulási megállapodás módosítása 4. Balaton díj Intézkedést nem igényel. 218/2011.(VIII.29.) számú képviselı-testületi határozat: Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a 202/2011.(VIII.16.) számú határozatát akként módosítja, hogy Antal Ferenc vállalkozónak az Iskola utcai üzletközpontban történı fejlesztéséhez szükséges önkormányzati tulajdont képezı területrész vételével kapcsolatosan megismerte az ingatlanforgalmi értékbecslést, és a vállalkozói indokait. A képviselı-testület az önkormányzat tulajdonát képezı 322/1 hrsz-u ingatlanból a fejlesztéshez szükséges területet Ft/m2 vételáron értékesíti, egyösszegő fizetéssel. Antal Ferenc vállalkozót írásban értesítettem. 219/2011.(VIII.29.) számú képviselı-testületi határozat: Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási megállapodásának módosításáról szóló elıterjesztést megtárgyalta, a módosítást, valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az elıterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a Társulási Megállapodás módosításáról szóló döntést a Társulás munkaszervezetének vezetıje részére küldje meg. Határidı: 5 nap Felelıs: Kovács József polgármester A munkaszervezet részére a határozatot megküldtem. 220/2011.(VIII.29.) számú képviselı-testületi határozat: Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete évben nem kíván javaslatot tenni a Balatoni Szövetség által alapított Balaton-díj adományozására. A szövetséget írásban í értesítettem. 221/2011.(VIII.29.) számú képviselı-testületi határozat: Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselı-testülete a augusztus 29-én Balatonmáriafürdı Község Önkormányzati Képviselıtestületével tartott együttes testületi ülésen az alábbi napirendet tárgyalja: 1. Beszámoló a Körjegyzıség I. félévi gazdálkodásáról Elıadó: Mestyán Valéria címzetes fıjegyzı, Jankovics Sándorné pü. fımunkatárs

14 8 Intézkedést nem igényel. 222/2011.(VIII.29.) számú képviselı-testületi határozat: a.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselı-testülete a Körjegyzıség I. félévi beszámolóját elfogadja. b.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselı-testülete a Körjegyzıség évi elıirányzat módosítását engedélyezi. Intézkedést nem igényel. 223/2011.(IX.2) számú képviselı-testületi határozat: Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a szeptember 2-i nyilvános, rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1. Térítési díj rendelet módosítása Elıadó: Kovács József polgármester 2. Vízpart-rehabilitációval kapcsolatos módosítási javaslatok Elıadó: Kovács József polgármester Intézkedést nem igényel. 224/2011.(IX.2) számú képviselı-testületi határozat: Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a BKÜ vízpartrehabilitációs tervvel kapcsolatosan az alábbi javaslatot teszi: A 057/10 hrsz a TNM rendeletben jelölt strand helyett a tervezett szálloda beruházáshoz kapcsolódóan a beruházó jelenleg is bérli a területet magánstrand valamint vitorlás és hajókikötı kialakításának lehetıségét, valamint a terület mellett található VK 4 övezet beépítési százalékát 10 %-ról 30 %-ra való növelését kezdeményezi, mivel a környezı hasonló övezető besorolások tekintetében is ez a beépítési százalék. A 057/2 hrsz, és 057/4 hrsz területek tekintetében a jelenleg érvényben levı rendeleti szabályozás változatlanul hagyását kezdeményezi. A Vitorlás utca végén strand és kikötı létesítésének a lehetısége álljon fenn, valamint a szárazföldi területen késıbbiek folyamán a kikötıi parti területet is ki kell szabályozni. A meglevı Berényi úti kerékpárút lehetséges szélesítését, valamint Balatonkeresztúr-Marcalival összekötı kerékpárút kiépítésének lehetıségét is kezdeményezi. Határidı: adatlap megküldése Balatoni Integrációs Kht részére 3 nap Felelıs: Kovács József polgármester A kht részére a határozatot megküldtem. 225/2011.(IX.13.) számú képviselı-testületi határozat:

15 9 Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a szeptember 13-i nyilvános, rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1.) Keszeg utca felújításával kapcsolatos közvilágítási beruházás 2.) Szervezett mammográfiás emlırák szőrés támogatása 3.) Leader pályázati lehetıségekrıl tájékozgatás 4.) Egyéb aktuális ügyek 5.) Községszemle Intézkedést nem igényel. 226/2011.(IX.13.) számú képviselı-testületi határozat: Balatonkeresztúr Község önkormányzati Képviselı-testülete a Balatonmáriafürdı Önkormányzatával együttmőködésben megvalósítandó Keszeg utca fejlesztése tárgyában a Keszeg utca közvilágításának átépítésének és hálózat bıvítésének Ft + áfa költségét évi költségvetésében biztosítja. Határidı: Balatonmáriafürdı Polgármesterének értesítése 2 nap Felelıs: Kovács József polgármester Polgármester kollégámat értesítettem a döntésrıl. 227/2011.(IX.13.) számú képviselı-testületi határozat: Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a balatonkeresztúri állandó lakos éves hölgyek mammográfiás emlırák szőréséhez a létszám függvényében megrendelt autóbusz költségét az OEP 60 %-os utólagos visszatérítése mellett 40 %-ban, max Ft-ban biztosítja. A költségekrıl a november havi ülésen a képviselı-testületet tájékoztatni kell. Határidı: autóbusz megrendelésre jelentkezés függvényében Felelıs: Kovács József polgármester A hölgyek jelentkezése folyamatosan történik. 228/2011.(IX.13.) számú képviselı-testületi határozat: Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete megismerte a Dél-balatoni LEADER Vidékfejlesztési Nonprofit Zrt. által kiírt pályázatokról adott polgármesteri tájékoztatást tudomásul vette. A képviselı-testület a pályázati célterületek és a település igényei alapján a következı pályázati elıkészítést határozza meg: - sportöltözı építés, - tőzoltó-polgárıregyesület elhelyezésére szolgáló Rákóczi u. 4. szám alatti épület felújítása, - színpadbıvítés, hang-fénytechnika beszerzése Elıkészítés folyamatosan történik. 229/2011.(IX.13.) számú képviselı-testületi határozat: Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete kinyilvánítja csatlakozási szándékát a Balaton Gyöngye vidékfejlesztési egyesülethez történı csatlakozásra. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert,

16 10 hogy az egyesület alakuló ülésén részt vegyen, mint alapító tag képviselıje, és a következı testületi ülésen adjon tájékoztatást az ülésén elhangzottakról. Alakuló ülés szeptember 16-án lesz. Két ülés közötti fontosabb eseményekrıl tájékoztatás Augusztus 17. Az Oktatási Bizottság ülése volt Marcaliban. Augusztus 18. Lipódi Sándornét, Margit nénit köszöntöttük 100. születésnapján Augusztus 20. Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata Települési Emlékérmet adományozott Balatonkeresztúr község önkormányzata részére. Augusztus 23. Jürgen Hoffmann Úrral, Hohenberg új polgármesterével tárgyaltam. Augusztus Keresztúrok XII. találkozóján vett részt a településünk Rákoskeresztúron. A Bárdos Lajos Nıikar, valamint a Fergeteges Forgatag Táncbarát kör nagy sikert aratott fellépésével. Az általános iskola gyermekei 3. helyezést értek el az EU vetélkedın. Augusztus 29. Tanévnyitó értekezlet volt az általános iskolában. Rendkívüli és együttes ülés tartott a képviselı-testület. Szeptember 2. KEIOP kerékpártároló pályázat átadó ünnepségre került sor. Rendkívüli ülést tartott a képviselı-testület. Szeptember 6. DRV-s konferencián vettem részt Siófokon. Szeptember 8. Ülésezett az Aranyhíd Kulturális Szövetség. Szeptember éves testvér települési kapcsolat alkalmából az énekkar, valamint a labdarugók részvételével delegációnk Bodrogkeresztúrra látogatott. Szeptember 13. Rendkívüli ülés és területbejárás volt. Szeptember 16. A Balaton Gyöngye Egyesület alakuló ülésén vettem részt. Az elmúlt egy hónapban számos egyeztetés volt pályázatok elıkészítésérıl, a közvilágítás költségeink csökkentésérıl, aktuális ügyekben. Kérem, hogy jelentésemet, valamint a két ülés közötti fontosabb eseményekrıl adott tájékoztatásomat szíveskedjen a képviselı-testület. Határozati javaslat: a.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti fontosabb eseményekrıl adott tájékoztatást elfogadja.

17 11 b.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete Madaras Éva székelykeresztúri lakos gyógykezelését támogatja Ft- tal/ lakossági győjtést indít / nem áll módjában támogatni. c.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a tourist.com induló honlapon meg kíván jelenni, j nem kíván megjelenni. Balatonkeresztúr, szeptember 15. Kovács József sk polgármester

18 Balatonkeresztúr Önkormányzat pénzügyi 1 Szakfeladat megnevezés 2010.évi BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT pénzügyi hó KIADÁS eredeti módosított Teljesítés %- a Közutak üzemeltetése, fenntartása ,98% 2010.évi eredeti módosított Önkormányzati jogalkotás ,82% Teljesítés %- a Önkormányzatok igazgatási tevékenysége ,18% ,30% Kiemelt önkormányzati rendezvények ,16% Közvilágítás ,33% Város és községgazdálkodás m.n.s.szolgáltatás ,71% ,51% Önkormányzatok elszámolásai ,19% Általános tartalék elszámolása ,00% Önkormányzatok m.n.s.nemzetközi kapcsolatai ,00% Óvodai nevelés, ellátás ,70% ,00% Iskolai oktatás 1-4.évfolyam ,29% ,94% Iskolai oktatás 5-8.évfolyam ,08% Család-és nıvédelmi egészségügyi gondozás ,62% ,00% Ifjúság-egészségügyi gondozás ,76% Idısek nappali ellátása ,00% ,64% Rendsz.szociális segély ,08% Idıskorúak járadéka ,00% Lakásfenntartási támogatás normatív alapon ,13% Ápolási díj alanyi jogon ,22% Ápolási díj méltányossági alapon ,05% Rendsz.gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Átmeneti segély ,00% Temetési segély ,00% Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ,24% Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások ,07% Közgyógyellátás ,10% Köztemetés ,00% BEVÉTEL Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás ,70% ,53% Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás ,00% ,98%

19 Balatonkeresztúr Önkormányzat pénzügyi 2 Szakfeladat megnevezés 2010.évi eredeti KIADÁS módosított Teljesítés %- a Civil szervezetek mőködési támogatása ,54% 2010.évi eredeti módosított Teljesítés %- a Civil szervezetek program és egyéb támogatása ,33% ,31% Közcélú foglalkoztatás ,46% Közmunka foglalkoztatás Közmunka ,20% Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása ,24% Könyvtári állomány feltárása, megırzése, védelme ,72% Könyvtári szolgáltatások ,18% Önkormányzat összesen ,46% ,54% Idısek nappali ellátása ,24% ,56% Gyermekjóléti szolgáltatás ,25% Szociális étkeztetés ,00% ,80% Házi segítségnyújtás ,16% ,33% Családsegítés ,15% Alapszolg. Központ összesen ,92% ,70% Közutak üzemeltetése, fenntartása ,20% Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés ,00% Nem lakóingatlan bébeadás, üzemeltetés ,43% Város és községgazdálkodás m.n.s.szolgáltatás ,37% ,39% Közcélú foglalkoztatás ,82% BEVÉTEL közmunka program ,29% ,40% Sport öltözı mőködtetés ,74% Sportcsarnok mőködtetés ,57% ,56% Köztemetı fenntartás és mőködtetés ,25% ,08% Szolgáltató Szervezet összesen ,34% ,04% Általános Iskola összesen ,32% ,04% Körjegyzıség összesen ,46% ,32% Önkormányzat mindösszesen ,23% ,86%

20 Balatonkeresztúr Önkormányzati szinten összesített pénzügyi hó 2010.évi eredeti módosított Adatok: 1000 Ft-ban Teljesítés %- a KIADÁSOK 1. Személyi juttatások ,06% 2. Munkaadót terhelı járulékok ,29% 3. Dologi kiadások ,12% 4. Mőködési célú pénz átadás ,76% Mők.kölcsön nyújtás ,00% 5. Szociális ellátások, segélyek ,03% 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai ,00% 7. Mőködési célú tartalék ,00% 8. Hitel visszafizetés Mőködési kiadás összesen (1-8) ,77% 9. Felújítás ,09% 10. Beruházás ,60% 11. Felhalmozási célú pénz átadás ,06% 12. Felhalmozási célú tartalék ,00% Felhalmozási kiadás összesen(9-12) ,28% 13. Kölcsön nyújtás ,85% 14. Pénzügyi részesedések vásárlása ,68% 15. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások KIADÁS ÖSSZESEN (1-15) ,26% BEVÉTELEK 1. Saját bevételek ,66% 2. Építményadó ,20% 3. Telekadó ,53% 4. Idegenforgalmi adó ,67% 5. Iparőzési adó ,74% 6. Helyi adó pótlék, bírság ,86% Helyi adó összesen (2-6) ,99% 7. Termıföld bérbeadásából szárm.szja Gépjármőadó ,21% 9. Személyi jövedelemadó áteng.része ,70% 10. Önkorm. költségvetési támogatása ,81% 11. Mőködési célú pénz átvétel ,67% 12. Mőködési célú pénzmaradvány ,58% 13. Mők.kölcsön visszatérülés ,00% 14. Hitel felvétel Mőködési bevétel összesen (1-14) ,46% 15. Tárgyi eszköz értékesítés Osztalék Felhalmozási célú pénz átvétel ,79% 18. Felh.kölcsön visszatérülés ,81% 19. Felhalmozási célú pénzmaradvány ,00% Felhalm. bevétel összesen (15-19) ,21% 20. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek BEVÉTEL ÖSSZESEN (1-20) ,32% Pénzkészlet Tényleges bevételek Tényleges kiadások Pénzkészlet

21 pénzügyi hó.xls 4. oldal BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT pénzügyi hó 2010.évi eredeti módosított Teljesítés %- a /1/000 Közutak üzemeltetése, fenntartása Iskola u.3-11.sz.közti járda felúj Iskola kerékpárút javítás Temetı út ív szélesítés Dózsa utca aszfaltozás Petıfi utca járda aszfaltozás Kossuth u.k-i járda aszfaltozás Arany J.u. út aszfaltozás Utak felújítása ,10% Felújítás Áfa ,11% 5531 Utak javítása ,60% 5531 Berzsenyi utca útpadka rendezés,átereszek tisztítása ,00% 5531 Zártkerti utak ,00% ÁFA ,09% összesen: ,98% /1/000 Önkormányzati jogalkotás Bevétel Lap top eladás Tárgyi eszköz Áfa Bevétel összesen: /1/000 Önkormányzati jogalkotás Laptop beszerzés képv.pm Beruházás Áfa Polgármester alapilletmény ,67% Jutalom Betegszabadság Üdülési hozzájárulás Étkezési hozzájárulás ,48% Egyéb ktg térítés polgm ,00% Polgármester ktg átalány ,64% Külsı biz. Tag megb dij Képviselık tiszteletdíja ,89% TB járulék ,40% 5321 Munkaadói járulék ,00% 5331 Egészségügyi hozzájár Irodaszer,nyomtatvány Kis értékú tárgyi eszköz ,00% Telefondíj polgármester ,08% Egyéb kiadás ,00% Egyéb reprezentáció testület ,00% Továbbképzés ,00% ÁFA ,03% Belföldi kiküldetés ,00% Munkált.által fiz.szja(cafetéria) ,63% Munkált.által fiz.szja ,00% összesen ,71%

22 pénzügyi hó.xls 5. oldal 2010.évi eredeti módosított Teljesítés %- a /5/000 Önkormányzati jogalkotás Tám egyéb polgármester keret ,00% összesen ,00% /5/000 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Bevétel Körjegyz.támogatása Bmária ,51% Egyéb feladatra B.mária Körjegyzıség elızı évi elsz Körjegyzıség támogatása kurtaxa ellenırzésre B.mária ,00% Prémiuméves támogatás ,00% Bevétel összesen ,30% /5/000 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Körjegyz.elızı évi elszámolás ,00% Tagdíj Marcali kistérség ,00% Igazgatási társ.díj elızı évi elszámolás Tagdíj kistérs.igazgat.társ ,75% Tagdíj kistérs.végrehajtási társ ,00% összesen ,18% /1/000 Kiemelt önkormányzati rendezvények Keresztúri találk.szállítás ,00% Keresztúr napja július Keresztúr napja ,89% Bodrogkeresztúri találkozó ,92% Nınap ,00% Pedagógusnap ,00% Köztisztviselıi nap ,00% Idısek napja ,00% Nemzeti ünnepek ,00% 5531 Területrend.fúvószenekari tal ÁFA ,24% összesen ,16% /1/000 Közvilágítás Részvény vásárlás ELMIB ,68% Villamosenergia ,57% Rendszerhasználati díj ,00% Tárgyi eszköz karbantartás ,56% ÁFA ,49% Árfolyamveszteség ,64% összesen: ,33%

23 pénzügyi hó.xls 6. oldal Bevétel 2010.évi eredeti módosított /1/000 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Teljesítés %- a Támog. kölcsön visszatérülés ,00% Támog. kölcsön visszatérülés mők.sport Egy ,00% Támog. kölcsön visszatérülés Sport Egyesület (felújítás) ,00% Bérleti dij rendırség,közter ,06% Igazgatási szolgáltatási díj ,00% Környezetvédelmi bírság Egyéb bevétel ,33% Könyv értékesítés Kamatbevétel (müködési) ,00% Kártérítés csarnok,szosz Kártérítés Dr.Moór Továbbszámlázott bevétel Kamat lekötött betét ,97% ÁFA ,75% Tárgyi eszköz ért.áfa Ingatlan értékesítés Bevétel összesen ,87% Pénzmaradvány ig.vétel (müködési) ,78% Pénzmaradvány ig.vétel (felhalmozási) ,00% Bevétel mindösszesen: ,77% /1/000 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Iskola felújítás pályázat Bél Mátyás Turistaház vásárlás Bél Mátyás Turistaház felújítás Bél Mátyás építési engedély terv ,00% Sportcsarnok gázkazán csere Vitorlás utca vízelvezetı árok felúj Stég készítés Vitorlás utca Rákóczi utca parkoló kialakítás ,18% db hirdetıtábla készítés Belvízelvezetés vízjogi engedélyezés ,00% Belvízelvezetés pályázatírás ,00% Védıszınyeg beszerzés ,00% Térfigyelı rendszer kialakítás Szivattyú beszerzés Sterilizátor háziorvos ,00% Felújitás ÁFA ,00% Beruházás ÁFA ,41% Részvény vásárlás (DRV) Mők.kölcsön Sport Egyesület ,00% Visszatérítendı kölcsön Balaton M&K Sportcsarnok felúj.pály. Visszatérít.kölcsön Sport Egyesület Jutalom /pályázat/ x 5% bruttó ,00% TB járulék ,00% 5321 Munkaadói jár.pály.után ,00% Szivattyúhoz alkatrész 25

24 pénzügyi hó.xls 7. oldal Facsemeték Honlap, weboldal ,00% Fuvardíj ,00% Községi egyéb kiadás ,56% 2010.évi eredeti módosított Teljesítés %- a /1/000 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Sircsokor temetésre ,00% Gáz tőzoltószertár ,00% Gáz orvosi rendelı 2008.évi Áram tőzoltószertár ,00% Áram camping Áram szılıhegy ,00% E-On rendszerhasználati díj ,00% Vízdíj tőzoltószertár ,67% Vízdíj camping Tartós bérlet 058/28.hrsz ,00% Bérl.díj iskola Taninform progr Iskola törvényességi ellenırzés ,00% 5531 Karácsonyi díszvilágítás ,00% 5531 Forgalomszabályozó táblák Olaj utca telekhatár kitőzés Toldi utca nyomvonal rendezés Ingatlan közvetítıi díj Törökkereszt felújítás Utcanévtáblák, jelzıtáblák ,00% 5531 Szúnyogírtás ,36% 5531 Pályázati egységcsomag,pályázati díj ,00% 5531 Közs.újság szerkesztés ,67% 5531 Közs.újság nyomtatás ,10% 5531 Honlap rendszergazda ,67% 5531 Orvosi ügyelet, készenlét ,00% 5531 Hídvizsgálat ,00% 5531 Könyvvizsgáló Rendezési terv Veszélyes fák kivágása Bél M Festetics utca ivóvízvez.kiépítés Pályázat készítés ,00% 5531 E-on fák rendezése ,00% 5531 Vitorlás-Kemping utca közti árok ,24% 5531 Vitorlás utca partvédelem ,46% 5531 Vitorlás utca iszapkotrás ,00% Hóeltakarítás megb.díjtóth István Hóeltakarítás munkaadói járulék Hóeltakarítás Szunyogh ,26% 5531 Térfigyelı rendszer felügyeleti díj Térfigyelı rendszer táblák kihelyezése Vasút-Ady utca csapadékvíz elvezetés Továbbszámlázott kiadás ÁFA ,07% ÁFA befizetés ,00% Végh Zsolt gépkocsi elsz ,67% Újság kihordás ,28% Belföldi kiküldetés önkormányzati ügy ,00% Reklám és propaganda kiadás ,00%

25 pénzügyi hó.xls 8. oldal Elızı évi állami támogatás visszafizetés Szerzıi jogdíjak ,00% Jogi képviselet ,40% Elızı évi áll.tám.vissza kamat évi eredeti módosított Teljesítés %- a /1/000 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Kez ktg lakáshitel szla Kez.ktg.banki ,68% Vagyonbiztosítás/hivatallal együtt/ ,91% összesen ,72% /5/000 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Bevétel 4612 Elızı évi áll.tám.visszatérítés Kríziskezelı program támogatás MÉV áram visszatérülés Támogatásra átvett pénz lakosságtól Felúj.pályázati összeg Sport Egy Viziközmő számla bevétel ,25% Bevétel összesen ,50% /5/000 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Nyugdíjas klub fennt.tám.bmária Zeneiskola támogatás ,00% Traianus lovagrend támogatás Iszapkárosultak támogatása Keszeg utca elektromos tervezésre pénz átadás ,00% Sportcsarnok felúj.pályázatra pénz átadás Sport Egyesület Pihés Panna gyógykezelés támog Árvízkárosultak támogatása Kötél utca szennyvíz szolgalmi jog Pelso Foam Kft felújítási támog ,00% Közmő visszatérítés összesen ,35% /9/000 Önkormányzatok elszámolásai Bevétel Épitményadó ,20% Telekadó ,53% Idegenforgalmi adó ,67% Iparőzési adó ,74% Késedelmi pótlék ,00% Bírság ,00% Szja helyben maradó része ,70% Szja kiegészítés ,70% Gépjármőadó ,21% Termıföld bérb.ad.szárm.szja Helyszíni bírság

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 1/2016. számú

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 1/2016. számú BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2016. számú JEGYZŐKÖNYVE 2016. január 19-ei nyilvános üléséről 2 JEGYZŐKÖNYV Készült a Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 Nyílt ülésen kerül tárgyalásra: A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések 18./ Napirendi pont Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 E

Részletesebben

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. február 25-i ülésére TÁRGY: Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása ELŐADÓ: Mestyán Valéria körjegyző 2 Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2009. (XII.28) Önk. rendelete. a helyi adókról

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2009. (XII.28) Önk. rendelete. a helyi adókról Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2009. (XII.28) Önk. rendelete a helyi adókról Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. (továbbiakban: Hatv.)

Részletesebben

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 2010.évi költségvetés. 2010.évi ktgvetési koncepció. 2008.évi tényleges teljesítés

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 2010.évi költségvetés. 2010.évi ktgvetési koncepció. 2008.évi tényleges teljesítés 1 BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS 2010.évi költségvetés BEVÉTEL Szakfeladat megnevezés 2008.évi tényleges teljesítés 2009.évi eredeti ktgvetés 2009.évi módosított ktgvetés 2009.évi tényleges teljesítés

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Ügymenetleírások melléklete. Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára

Ügymenetleírások melléklete. Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára Ügymenetleírások melléklete Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára I ADÓÜGYEK... 6 I.1 ÉPÍTMÉNYADÓ ÜGYINTÉZÉS... 6 I.2 TELEKADÓ ÜGYINTÉZÉS... 9 I.3 TARTÓZKODÁS UTÁNI IDEGENFORGALMI ADÓ ÜGYINTÉZÉS...

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e. - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1..

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e. - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.. Ibrány Város Képviselő Testülete a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi Tárgy: Ipari parki telek értékesítése K I V O N A T A A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

/l0. módosító javaslat. Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökéne k. Helybe n. Tisztelt Elnök Úr!

/l0. módosító javaslat. Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökéne k. Helybe n. Tisztelt Elnök Úr! s f livatala kcc. /l0 S`ikc etfi : 2011 OK T 2 8. országgyűlési képvisel ő Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökéne k módosító javaslat Helybe n Tisztelt Elnök Úr! Az egyes adótörvények és azzal összefügg

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Újdonság a 2015. adóévtől!

ÚTMUTATÓ. Újdonság a 2015. adóévtől! ÚTMUTATÓ A 2015. ÉVRŐL SZÓLÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉK, A KÜLÖNADÓ, AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS, AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS BEVALLÁSÁHOZ, HELYESBÍTÉSÉHEZ, ÖNELLENŐRZÉSÉHEZ

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Szám: 137-8/2015. BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 19 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 137-8/2015. BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 19 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 137-8/2015. BAKONYSZÜCS Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 19 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testület 8572 Bakonyszücs, Kossuth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 29-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

1/2004.(I.15.) 1/2004.(I.15.) Önk. sz. határozat. 2/2004.(I.29.) 2/2004.(I.29.) Önk. sz. határozat

1/2004.(I.15.) 1/2004.(I.15.) Önk. sz. határozat. 2/2004.(I.29.) 2/2004.(I.29.) Önk. sz. határozat 2004. évi Képviselő-testületi határozatok: 1/2004.(I.15.) 1/2004.(I.15.) Önk. sz. határozat Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete az alsóörsi 4 hrsz-u ingatlan elvi építési engedélye ügyében a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 2800-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK

2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK 2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 41/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2009. december 10-i nyilvános ülésére. Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak!

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2009. december 10-i nyilvános ülésére. Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! 1. számú napirendi pont Nyirád Község Polgármesterétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 1-102/2009. Ügyintézı: Kovács Károlyné ELİTERJESZTÉS

Részletesebben

Hivatkozási szám a TAB ülésén: 4. (T/10537) Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata.

Hivatkozási szám a TAB ülésén: 4. (T/10537) Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Hivatkozási szám a TAB ülésén: 4. (T/10537) A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Javaslat módosítási szándék megfogalmazásához a Törvényalkotási bizottság

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2008. szeptember 25-én tartandó ülésére. Beszámoló az adóhatósági tevékenységről. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2008. szeptember 25-én tartandó ülésére. Beszámoló az adóhatósági tevékenységről. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés a Képviselő-testület 2008. szeptember 25-én tartandó ülésére Beszámoló az adóhatósági tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület! Az alábbiakban szeretnék számot adni és beszámolni az önkormányzati

Részletesebben

Családi Aranyszárny rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás különös feltételei (G50/2014)

Családi Aranyszárny rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás különös feltételei (G50/2014) Családi Aranyszárny rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás különös feltételei (G50/014) Hatályos: 014. március 15. Módosítva: 015. december 1. Nysz.: 180 Tartalomjegyzék Családi

Részletesebben

Juttatás típusa Értékhatára Felhasználhatóság. 50 000 Ft / év. korlátlan értékben

Juttatás típusa Értékhatára Felhasználhatóság. 50 000 Ft / év. korlátlan értékben C A F E T E R I A 2 0 1 6 1. A D Ó M E N T E S J U T T A T Á S O K Juttatás típusa Értékhatára Felhasználhatóság KULTÚRA utalvány / Kulturális eseményre szóló belépőjegy / bérlet Sport utalvány / Sportrendezvényre

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz Hitelszámla szám:...-... A hitel ikt. száma:... A hitel száma:... Készítette:... Ellenőrizte:... Engedélyezte:... Utalványozta:... Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-15/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. október 6-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XVI. évfolyam 4. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2015. MÁRCIUS 13. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 45/2015. (III.05.) sz. hat. Kulturális, közművelődési gazdasági ellátó szervezet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK 1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI "Malomvölgy Centrum" Idegenforgalmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített név: Malomvölgy Centrum Kft.

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Oroszlány Város Önkormányzatának 22/2007. (XI.14.) Ör. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, lakbéréről és elidegenítéséről Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA Az MVDSE 115. Közgyűlése által 2015. november 19. napján és 2016. március 11. napján elfogadott és a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Szám: 10/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Katona Imre polgármester

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2005. február 23-án 16 órai kezdettel megtartott ülésérıl Jelen vannak: - Csikós János polgármester - Tóth Tibor alpolgármester

Részletesebben

I. a.) a település lakosságszáma 2010. január 1-én 1.000 fő feletti

I. a.) a település lakosságszáma 2010. január 1-én 1.000 fő feletti 102/2012.(V.11.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1..

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1.. Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2007. (I. 31.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Szalkszentmárton

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról behajtások helyzetéről a Képviselő-testület 2010. december 14-én 14 órától tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt évben

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. október 9-én (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2014. október 9-én (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1 / 39 2016.03.29. 10:35 1990. évi C. törvény a helyi adókról 2016.01.01 2016.12.31 60 1990. évi C. TÖRVÉNY a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7-én, 18:30 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi üléséről, a Faluháza Tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve Készült: 2011. február 15-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán polgármester Antal András alpolgármester

Részletesebben

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A La Grotta Holidays Idegenforgalmi Kft. (székhelye és levelezési címe: 1065 Budapest, Podmaniczky u. 6., Tel.: +36 1 3540664,65, fax: +36 1 3024840, e-mail: info@lagrotta.hu,

Részletesebben

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben)

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. január 21. Nagymányok, 2008. január 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2008. (I.18.) számú rendelet A szociális ellátásokról (módosításokkal

Részletesebben

M E G H Í V Ó. a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. június 18-án (szerda) 8 órára

M E G H Í V Ó. a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. június 18-án (szerda) 8 órára BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről EGYSÉGES

Részletesebben

A tárgyban megnevezett ingatlan villamos energia ellátásának előzetes műszaki-gazdasági feltételeiről az alábbi tájékoztató jellegű ajánlatot adjuk:

A tárgyban megnevezett ingatlan villamos energia ellátásának előzetes műszaki-gazdasági feltételeiről az alábbi tájékoztató jellegű ajánlatot adjuk: * DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Csatlakozási Iroda @ 6720 Szeged Klauzál tér 1. Dátum:... Ikt. szám: Ügyintézőnk: Tel: 40/823-823 Fax: 62/568-000 Hivatkozási számunk: Levelük száma: Ügyintézőjük: : Ügyfél

Részletesebben

2012. október 17. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2012. október 17. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (79-80) T á rgysorozat 1.) Előterjesztés a Piac

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2016

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2016 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2016 Az adó mértéke, az adó alapja 2016. január 1-jétől a személyi jövedelemadó mértéke 15 százalékra csökken. Szja tv. 8. (1) A tartós befektetéshez és a vállalkozói adóalaphoz tartozó

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának n DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 19. szám 2009. november 10. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 217/2009. (IX. 24.) Ö.h. Csokonai-,

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Családi kedvezmény (1) A családi kedvezmény 2014. január 1-jétől már nem csak az összevont adóalap csökkentése révén érvényesíthető, hanem az összevont

Részletesebben

NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére

NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tájékoztató az Állami Számvevőszék

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 215. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésük szabályairól

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 26-án /szerda/ 16 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2007. szeptember 6-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2007. szeptember 6-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 3575-1/2007. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének

Részletesebben

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz Hiteliktatószám: Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Örkényi Takarékszövetkezet székhelye:

Részletesebben

Kivonat az Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat az Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat az 2009.január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. 1/2009. (I.29.) sz. határozata: Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyek Nagyközség közbiztonsági helyzetéről készült

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 225/2014. (VIII.27.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 225/2014. (VIII.27.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása 225/2014. (VIII.27.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) A közterületek elnevezése, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól

Részletesebben

48/2008.(IV.24.)HÖ. sz. határozat

48/2008.(IV.24.)HÖ. sz. határozat 48/2008.(IV.24.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. szeptember 12-én a Városháza emeleti kistermében 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 12.

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól (a 11/2015. (V. 11.), 14/2015. (VII. 30.), 21/2015.

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről.

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338 /2/2013. 2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/131-40/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. október

Részletesebben

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete a helyi adók bevezetéséről (egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Nagyberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. május 5-i ülésérıl Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint A polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította,

Részletesebben

14 /1994. / V. 2./MÖK

14 /1994. / V. 2./MÖK 1 Helyi jogtár. Hatályos szöveg. (Módosította a 2/1995.(I.30.)MÖK sz. a 11/1995.(III.27.)MÖK sz., a 16/2000. (VII.20.)MÖK sz., a 3/2001./ II. 19./ MÖK sz. és a 15/2001.(X. 1.) MÖK sz., 11/2003.(IV. 25.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T ÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T ÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23.-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T ÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23.-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének a lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre

Részletesebben

1/a. sz. melléklet. A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású

1/a. sz. melléklet. A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású A fedezetként felajánlott ingatlan területi elhelyezkedése: a Takarékbank

Részletesebben

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. április 26-án 17 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. április 26-án 17 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-10/2011. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. április 10-én megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 15/2012. (IV. 10.) Z 1 16/2012. (IV. 10.) Z

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú KOMPAKT KÖLCSÖN nyújtásához

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú KOMPAKT KÖLCSÖN nyújtásához 1 Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet számú szerződés Készítette: Ellenőrizte: Ellenőrzés dátuma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú

Részletesebben

3. Számú melléklet... 25. Díjak... 25

3. Számú melléklet... 25. Díjak... 25 Tartalomjegyzék 1. A szerződő felek... 3 1.1. A szolgáltató... 3 1.2. Ügyfél, Megrendelő... 3 2. A szerződés tárgya... 4 3. A szerződés létrejötte, módosítása... 4 3.1. A szerződés létrejötte:... 4 3.1.1.

Részletesebben

VIDÉKHÁLÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE MELLÉKLETEK

VIDÉKHÁLÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE MELLÉKLETEK VIDÉKHÁLÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE MELLÉKLETEK VEZETÉKES TELEFON SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ KÜLÖN RENDELKEZÉSEK Tartalomjegyzék I. II.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. október 18-án 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. október 18-án 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Szegi Emma polgármester

Szegi Emma polgármester KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu M E G H Í V Ó A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben

Részletesebben

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 200. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Javaslat a 200. évi költségvetési rendelet módosítására I. A közgyőlés

Részletesebben

10/2015. sz. jegyzőkönyv

10/2015. sz. jegyzőkönyv 10/2015. sz. jegyzőkönyv Készült: az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtárban megtartott munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésről, mely 2015. május 28-án 17 óra 00 perckor kezdődött. Jelen vannak:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 33. MELLÉKLET: - db. TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl E L İ T E R J E S

Részletesebben

2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II.

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 13-án, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről CSEHBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8445 Csehbánya, Fő u. 39., Tel./fax: (88) 241-009 e-mail: csehbanya@invitel.hu, web: www.csehbanya.hu Szám: 25/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

PÉNZBELI ELLÁTÁSOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 2015.

PÉNZBELI ELLÁTÁSOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 2015. PÉNZBELI ELLÁTÁSOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 2015. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 1997. LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, 217/1997. (XII.1) kormányrendelet a kötelező egészségbiztosításról

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart Balmazújváros Sportélete, lehetıségek a sportolásra Balmazújvároson

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. április 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2015. április 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben