Szegi Emma polgármester

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szegi Emma polgármester"

Átírás

1 KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/ Fax: 54/ M E G H Í V Ó A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi és megvalósítja a helyi közakaratot A képviselő-testület szeptember 10-én 14,00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre ezúton meghívom. Az ülés helye: Városháza emeleti tanácskozó terem Napirend: 1. Dzierzkowice településről érkező delegáció látogatásához kapcsolódó programokra fedezet biztosítása Előadó: Szegi Emma polgármester 2. Önkormányzati lakások eladásra történő kijelölése Előadó: Szegi Emma polgármester 3. Fedezet biztosítása Városgazdálkodás Kaba Nonprofit Kft. által végzendő feladatokra Előadó: Szegi Emma polgármester Kaba, szeptember 8. Szegi Emma polgármester

2 Kaba Város Polgármestere 4183 Kaba, Szabadság tér 1. Tel.:(54) , Fax.:(54) /2015. Tárgy: Előterjesztés K/1 E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület szeptember 10-ei nyilvános ülésére Tárgy: Dzierzkowice településről érkező delegáció látogatásához kapcsolódó programokra fedezet biztosítása Tisztelt Képviselő-testület! Mint Önök előtt ismert a Tisztelt Képviselő-testület 75/2015. (IV.16.) Kvt. határozata alapján május 15-én Kaba Város Önkormányzata és Dzierzkowice Község Önkormányzata együttműködési megállapodást kötött a két település lakossága közötti baráti kötelék létrehozása, a kulturális, gazdasági és társadalmi értékek kölcsönös megismerése, továbbá a különböző Európai Uniós pályázatok kidolgozása és közös megvalósítása érdekében. A települések között kapcsolat létrehozása és ápolása érdekében Dzierzkowice polgármestere meghívására Kaba város képviseletében 5 fős delegáció látogatott el Dzierzkowice településre a augusztus 30-án megrendezésre került Községi Terményünnepre. A baráti kapcsolat fenntartása érdekében a szeptember 12-én Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület által megrendezésre kerülő Partnerség a vidékért nemzetközi rendezvényre az önkormányzat meghívására és között 8 fős delegáció érkezik városunkba. A lengyel delegáció látogatásához kapcsolódó programokra előzetes költségkalkulációt készítettünk. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségekre fedezetet biztosítani szíveskedjen. Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslatot támogatni szíveskedjen. Határozati javaslat Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (IX.10.) Kvt.h. Dzierzkowice településről érkező delegáció látogatásához kapcsolódó programokra fedezet biztosítása Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dzierzkowice településről érkező delegáció látogatásához kapcsolódó költségekre Ft + járulék összegű fedezet biztosít a évi tartalék terhére. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. Határidő: azonnal Felelős: Szegi Emma polgármester Kaba, szeptember 8. Szegi Emma polgármester

3 Kaba Város Polgármestere 4183 Kaba, Szabadság tér 1. Tel.:(54) , Fax.:(54) /2015. Tárgy: Előterjesztés K/. E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület szeptember 10-ei ülésére Tárgy: Önkormányzati lakások eladásra történő kijelölése Tisztelt Képviselő-testület! Mint Önök előtt ismert megtörtént a Béke u. 3.sz. alatt lévő hat lakásos épület társasházzá nyilvánítása, annak érdekében, hogy a képviselő-testület az épületben lévő önkormányzati lakásokat szándéka esetén értékesíteni tudja. Az önkormányzati lakások értékesítését elsősorban a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Lhtv.) szabályozza a 49. (1) bekezdése és 50. -a szerint: 49. (1) Az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került önkormányzati, illetőleg az állami lakásra, más személyt megelőző elővásárlási jog illeti meg a) a bérlőt; b) a bérlőtársakat egyenlő arányban; c) a társbérlőt az általa kizárólagosan használt lakóterület arányában; d) az a)-c) pontban felsoroltak hozzájárulásával, azok egyenes ági rokonát, valamint örökbe fogadott gyermekét. 50. Annak a bérlőnek a lakását, aki nyugdíjas vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül, és az elővásárlási jogával nem él, a szerződésének fennállásáig harmadik személy részére csak a bérlő írásbeli hozzájárulásával lehet elidegeníteni. Az Lhtv. szerint a bérlőnek az általa bérelt lakásra elővásárlási joga van. A bérlő általi vásárlás feltételeit és a befolyó vételár felhasználásának kereteit az önkormányzati tulajdonban álló lakások és helyiségek bérletének, elidegenítésének szabályairól szóló 24/2013. (XI. 04.) Ör. számú önkormányzati rendelet a következőképpen szabályozza: 17.. (1) A lakás forgalmi értékét független értékbecslővel üres lakásra kell megállapítani. (2) A törvény szerint jogosult vásárlása esetén a vételár a forgalmi érték 85 %-a. A szerződés megkötésekor a vételár 20 %-át kell egy összegben megfizetni. 18..(1) A vételár fennmaradó részét 15 év alatt kell megfizetni havi egyenlő részletekben. (2) Ha a vevő a vételárat a szerződés megkötésekor egy összegben fizeti meg, részére a 17.. (2) bekezdésben meghatározott vételár 20 % feletti részéből 16 % engedmény jár. (3) Ha a vevő a vételárhátralékot a megállapított időtartamnál korábban fizeti meg, úgy ahány évvel korábban teljesít, annyiszor 1 % engedményt kell részére biztosítani a még fennálló vételár hátralékból. 19..(1) A vételár hátralék összegére a részletfizetés első öt éve kamatmentes. A hatodik évtől a vevő kamatot köteles fizetni, melynek mértéke a mindenkor érvényben lévő jegybanki alapkamat.

4 (2) A törvény szerint elővásárlási joggal nem érintett lakások vételára a forgalmi értékkel azonos, melyet a szerződés megkötésekor egy összegben kell megfizetni A helyiségek vételára a helyi forgalmi érték, melyet egy összegben kell megfizetni, kivéve a törvény alapján elővásárlási joggal érintett helyiséget. Ez esetben a szerződés aláírásával egyidejűleg a vételár felét kell megfizetni, a fennmaradó hátralékot pedig 6 hónap alatt havi egyenlő részletekben. 21..(1) A rendelet alapján elidegenített lakásokra és helyiségekre elidegenítési és terhelési tilalmat kell az ingatlan nyilvántartásba bejegyeztetni a vételár hátralék erejéig. (2) Elidegenítési tilalom alól felmentés csak akkor adható, ha a vevő a teljes vételárat kiegyenlítette. Terhelési tilalom alóli felmentés akkor adható, ha a lakás korszerűsítését, felújítását, közművesítését vállalják, illetve kérik és a vevő részletfizetési kötelezettségét időben teljesíti. 22..(1) Az elidegenítésre kerülő lakásokat és helyiségeket a képviselő-testület jelöli ki külön határozatban a Pénzügyi-, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján. A kijelölést a lakás bérlője is kérheti, ha nem áll fenn törvényi kizáró feltétel. (2) A testület által történt kijelölés esetén az elővásárlási joggal rendelkezőt az ajánlatban tájékoztatni kell a lakás vételáráról, a műszaki állapotról, a fizetési feltételekről, valamint arról, hogy a törvény szerinti jogosult vételi szándékáról 90 napon belül nyilatkozni köteles. (3) Ha a törvény szerinti jogosult az előző bekezdés szerinti határidőben vételi szándékáról nem nyilatkozik, úgy a testület az ajánlati kötöttség alól mentesül, a lakást a törvény előírása szerint más számára is értékesítheti Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletével, illetőleg elidegenítésével kapcsolatban az érintett állampolgárok adatszolgáltatási kötelezettsége kiterjed nevükre, születési helyükre és idejükre, anyjuk nevére, lakcímükre, munkahelyükre (1) Az önkormányzat képviselő-testületének az elidegenítésből származó bevételét lakóépületei felújítására, korszerűsítésére, karbantartására és új lakás építésére beleértve a bérlőkkel szemben fennálló tartozásait is kell fordítania. A Kaba, Béke utca 3. szám alatti, önkormányzati tulajdonú társasházban található 6 lakás közül 3 lakásban laknak bérlők hatályos bérleti szerződés alapján. A lakott ingatlan bérlő által történő megvásárlása esetén a vételár meghatározásánál az önkormányzati tulajdonban álló lakások és helyiségek bérletének, elidegenítésének szabályairól szóló 24/2013. (XI. 04.) Ör. számú önkormányzati rendelet fent idézet szabályai szerint kell eljárni. 1 lakásban jogcím nélkül tartózkodnak, míg 2 lakás jelenleg üresen áll. Ezen lakások értékesítése során a korábbi ülésen elfogadott Árverési szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) szerint kell eljárni. A Szabályzat szerint az árverési eljárásba közjegyző is bevonásra kerül. A dr. Kun Zoltán püspökladányi közjegyző az eljárásban való részvételt ,- Ft/lakás díjért vállalja, illetve az árverés időpontját kéri előzetesen egyeztetni. A Szabályzat elfogadására vonatkozó előterjesztésben jeleztük, hogy a bérlőkijelöléssel érintett (II. em. 6. ajtó) lakás tekintetében megkértük a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság elidegenítésre történő kijelöléshez szükséges hozzájárulását. A válaszlevélben a rendőrség július 1. nappal a bérlőkijelölési jogáról a Béke u. 3. II.em. 6.ajtó. alatti lakás esetében lemondott.

5 A társasházban lévő lakások Valamennyi lakás esetében a közmű ellátottság: - elektromos áram: közműhálózati 220 V - vízellátás: közműhálózati - használati melegvíz ellátás: villanybojlerrel biztosított - szennyvízelvezetés: városi közműcsatornába - fűtés: gázkonvektor - gázellátás: vezetékes földgáz - szemétszállítás: kommunális üzemi 1.) Béke u. 3. fszt. 1. Hrsz.: 168/2/A/1; 51 m2 2 szoba, konyha, kamra, fürdőszoba, WC. közlekedő helyiség,; Közművesítettség: komfortos Forgalmi értéke: ,- Ft (nettó ,- Ft ,- Ft ÁFA) Közös tulajdonból a lakáshoz tartozó tulajdoni hányadrész 1566/10000, Telekhányad értéke: ,- Ft. (nettó ,- Ft ,- Ft ÁFA) Különálló tárolóépület Hrsz: 168/2/B/1.: 6 m2., Forgalmi értéke: Ft, (nettó ,- Ft ,- Ft ÁFA) A lakás bérlője: Kovács Lajosné A bérleti szerződés lejárta: február ) Béke u. 3. fszt. 2. Hrsz: 168/2/A/2. 51 m2, 2 szoba, konyha, kamra, fürdőszoba, WC, közlekedő helyiség, Közművesítettség: komfortos, Forgalmi értéke: ,- Ft, ( ,- Ft ,- Ft ÁFA) Közös tulajdonból a lakáshoz tartozó tulajdoni hányadrész:1566/10000, Telekhányad értéke: ,- Ft. (nettó ,- Ft ,- Ft ÁFA) Különálló tárolóépület, 6 m2 Hrsz: 168/2/B/2. Forgalmi értéke: ,- Ft, (nettó ,- Ft ,- Ft ÁFA) Jelenleg nincs bérlője (strandszezonban a fürdőmesterek laknak benne). 3.) Béke u e. 3. Hrsz: 168/2/A/3, 59 m2, 2+fél szoba, konyha, kamra, fürdőszoba, W.C, közlekedő, loggia helyiség, Közművesítettség: komfortos, Forgalmi értéke: ,- Ft, (nettó ,- Ft ,- Ft ÁFA) Közös tulajdonból a lakáshoz tartozó tulajdoni hányadrész: 1787/10000, Telekhányad értéke: ,- Ft. (nettó ,- Ft ,- Ft ÁFA) Különálló tárolóépület, 6 m2 Hrsz:168/2/B3. Forgalmi értéke: ,- Ft, (nettó ,- Ft ,- Ft)

6 A lakás bérlője Zagyva Ilona. A bérleti szerződés lejárta: február ) Béke u e. 4. Hrsz:168/2/A/4, 54 m2, 2 szoba, konyha, kamra, fürdőszoba, W.C, közlekedő, loggia helyiség, Közművesítettség: komfortos, Forgalmi értéke: ,- Ft, (nettó ,- Ft ,- Ft ÁFA) Közös tulajdonból a lakáshoz tartozó tulajdoni hányadrész: 1649/10000, Telekhányad értéke: ,- Ft. (nettó ,- Ft ,- Ft ÁFA) Különálló tárolóépület 6 m2, Hrsz:168/2/B/4., Forgalmi értéke: ,- Ft, (nettó ,- Ft ,- Ft) Jelenleg nincs bérlője 5.) Béke u e.5. Hrsz:168/2/A/5, 59 m2 2+fél szoba, konyha, kamra, fürdőszoba, W.C, közlekedő, loggia helyiség, Közművesítettség: komfortos, Forgalmi értéke: ,- Ft, (nettó ,- Ft ,- Ft ÁFA) Közös tulajdonból a lakáshoz tartozó tulajdoni hányadrész: 1787/10000, Telekhányad értéke: ,- Ft. (nettó ,- Ft ,- Ft ÁFA) Különálló tárolóépület, 6 m2, Hrsz: 168/2/B/5, Forgalmi értéke: ,- Ft, (nettó ,- Ft ,- Ft) Jelenleg nincs bérlője (a lakásban jogcím nélkül lakik Sike Judit Tünde). 6.) Béke u e. 6.a. Hrsz: 168/2/A/6. 2 szoba, konyha, kamra, fürdőszoba, WC, közlekedő, loggia helyiségek, Közművesítettség: komfortos, Forgalmi értéke: ,- Ft, (nettó ,- Ft ,- Ft ÁFA) Közös tulajdonból a lakáshoz tartozó tulajdoni hányadrész: 1649/10000, Telekhányad értéke: ,- Ft, (nettó ,- Ft ,- Ft ÁFA) Különálló tárolóépület, 6 m2, Hrsz: 168/2/B/6, Forgalmi értéke: ,- Ft, (nettó ,- Ft ,- Ft) A lakás bérlője: Szarvas Béla A bérleti szerződés lejárta: határozatlan idejű A lakások forgalmi értékét Bartha Tibor okleveles építészmérnök, ingatlanforgalmi értékbecslő (NJSZ.: B-13/2001) állapította meg az önkormányzat megbízásából március 07.-én. Az eltelt idő és a piac élénkülése miatt érdemes megfontolni az esetlegesen elidegenítésre kijelölt lakások esetében a korábbi értékbecslés felülvizsgálatát. Az értékbecslés során bruttó ár lett meghatározva, amelyből az önkormányzatnak az ÁFA értékét be kell fizetni.

7 Maga az értékesítés folyamata azzal kezdődik, hogy a Képviselő-testület a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javaslatára - kijelöli az elidegenítésre szánt lakás(oka)t, majd az elidegenítésre kijelölt lakások esetében amennyiben nincs bérlője árverési hirdetmény elfogadásával, - mely tartalmazza az elidegenítésre kijelölt lakások fent ismertetett adatait megindítja az eljárást. Az árverési hirdetményben szükséges meghatározni az árverés időpontját és az árverés helyét, amit a közjegyzővel szükséges előzetesen egyeztetni. Árverezni személyesen vagy meghatalmazott útján lehet. Nem természetes személy pályázó a pályázat részeként köteles benyújtani a nyilvántartásba vételét igazoló okirat, valamint aláírási címpéldány, illetve képviseleti jogosultságot igazoló okirat egyszerű másolatait, indokolt esetben ezen okiratok hiteles másolatait, vagy eredeti példányait. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Az árverésen az vehet részt, aki az induló ár 10 %-át letéti díjként az önkormányzat számlájára legkésőbb az árverés megkezdéséig befizeti és a befizetés tényét az árverésen igazolja. Az árverési vevő által befizetett letéti díj beszámításra kerül a vételárba. A második legjobb ajánlatot tevő részére amennyiben nem lép árverési vevő pozícióba a szerződés megkötését követő 8 napon belül, a többi árverező részére az árverés befejezését követő 15 napon belül vissza kell fizetni a letéti díjat. Az árverési vevővel a szerződést az árverést követő 30 napon belül kell megkötni. Amennyiben az árverési vevővel a szerződéskötés meghiúsul, a szerződést a második legjobb ajánlatot tevővel lehet megkötni. A teljes vételárat egy összegben a szerződés aláírásával egyidejűleg kell az eladó számlájára megfizetni. Amennyiben a szerződéskötésre jogosult vevő árverési vevő vagy második legjobb ajánlatot tevő saját hibájából határidőben nem köti meg a szerződést vagy a vételárat a megadott feltételek szerint nem fizeti meg, az általa befizetett letéti díj az önkormányzatot illeti meg. Az árverés sikertelen, ha a.) nem tettek vételi ajánlatot, vagy b.) a második legmagasabb vételi ajánlatot tevő árverési vevő sem köt szerződést. Az árverés sikertelenségének esetén a megismételt árverésen nem vehet részt az, aki az előző árverésen nyertes vevőként vagy utóbb a nyertes helyébe lépett második legjobb ajánlatot tevőként később a szerződéskötéstől visszalépett, vagy a vételárat határidőn belül nem fizette meg. A nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 14.. (2) bekezdésében foglaltak értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában lévő, az 5 millió forintot meghaladó értékű ingatlan értékesítése esetén a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az árverés eredményeként megkötött adásvételi szerződések hatályba lépésének feltétele az elővásárlási jog gyakorlójának nemleges nyilatkozata, vagy a 35 napon nyilatkozattételi határidő eredménytelen letelte. Az önkormányzati tulajdonban álló lakások és helyiségek bérletének, elidegenítésének szabályairól szóló 24/2013. (XI.4.) Ör.sz. rendelet 22.. (2) bekezdése alapján az elidegenítésre kijelölés esetén az elővásárlási joggal rendelkezőt tájékoztatni kell a lakás vételáráról, műszaki állapotáról, a fizetési feltételekről, valamint arról, hogy 90 napon belül nyilatkozni köteles vételi szándékáról.

8 Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen dönteni kéri-e az értékbecslés felülvizsgálatát, vagy felülvizsgálat nélkül jelöl-e ki lakás(oka)t értékesítésre. Határozati javaslat Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (IX.10.) Kvt.h. Önkormányzati lakások elidegenítésre történő kijelöléséről és árverési hirdetmény elfogadásáról A./ Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján elidegenítésre való esetleges kijelölés előtt az önkormányzat 1/1 arányú tulajdonát képező Kaba belterület hrsz-ú, Kaba belterület hrsz-ú, a valóságban Kaba, Béke u. 3.sz. alatt található lakás(ok) tekintettel az értékbecslés óta eltelt időre értékbecslésének felülvizsgálatát elvégezteti a közös tulajdonból a lakásokhoz tartozó tulajdoni hányadrésszel, továbbá a hozzátartozó tároló helyiséggel együtt. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. B./ Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján elidegenítésre jelöli ki az önkormányzat 1/1 arányú tulajdonát képező Kaba belterület hrsz-ú, Kaba belterület hrsz-ú, a valóságban Kaba, Béke u. 3.sz. alatt található lakás(oka)t a közös tulajdonból a lakásokhoz tartozó tulajdoni hányadrésszel együtt. Továbbá értékesítésre jelöli ki a Kaba belterület..hrsz-ú különálló tároló helyisége(ke)t Kaba belterület..hrsz-ú különálló tároló helyisége(ke)t Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ingatlanokat árverés keretében kívánja értékesíteni. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: szeptember 10-től folyamatos Felelős: Szegi Emma polgármester dr. Csabai Zsolt jegyző K a b a, augusztus 25. Szegi Emma polgármester

9 Kaba Város Polgármestere 4183 Kaba, Szabadság tér 1. Tel.:(54) , Fax.:(54) /2015. Tárgy: Előterjesztés K/3 E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület szeptember 10-ei ülésére Tárgy: Fedezet biztosítása Városgazdálkodás Kaba Nonprofit Kft. által végzendő feladatokra Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő-testület korábbi ülésein és a Települési és Mezőgazdasági Bizottság szeptember 1- ei ülésén felmerült néhány feladat, amelyeket a Városgazdálkodás Kaba Nonprofit Kft-nek az idei évben meg kellene valósítani, azonban a szükséges fedezet nem állt rendelkezésre. Ezek a feladatok a következők: - Kultúriskola kerítésének felújítása - Iskola előtti parkoló megépítése - Rákóczi F. u alatti tér rendezése - Rákóczi F. u sz. előtt folyóka építése Mind a négy feladat megvalósításához szükséges anyagszükségletet felmérettük és ennek ismeretében került meghatározásra a költsége. Egyébként az elmúlt időszakban történt változás eredményeként a Kft. számláján a fedezet rendelkezésre áll és a költségkimutatást tájékoztatásul közöljük és kérjük elfogadni, hogy az ismertetett formában valósuljanak meg a feladatok. Elvégzendő feladat Kultúriskola kerítésének felújítása Iskola előtti parkoló megépítése Rákóczi F. u alatti tér rendezése Rákóczi F. u sz. előtt folyóka építése Költség Ft Ft Ft Ft Az iskola előtt 17 db parkoló kialakítására van lehetőség. Az anyagszükséglet közül a sóderágy és az aljzatbeton költsége került meghatározásra, mivel a térkő árát csa a kiválasztás után tudjuk meghatározni. Egyébként a burkolandó felület nagysága kb. 250 m2. Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy állásfoglalását kialakítani szíveskedjen. K a b a, szeptember 8. Szegi Emma polgármester

10 Különfélék 3. melléklet Kultúriskola kerítésének anyagigénye 24 db horganyzott kerítéspanel 170 x 200 cm 24 db oszlop és 6 db támaszték 40 x 40 zártszelvényvől 1 db oszlop hossza 3 m 24 x 3 m = 72 m 12 szál 6 m-es zártszelvény 6 x 2 m = 12 m 2 szál 6 m-es zártszelvény 2 szál 10 Ø betonvas betonfogónak 2 szál 6 m-es Oszlopok és támaszték bebetonozása: (24+6) x 0,4 x 0,4 x 0,8 x 1,13 = 4,34 m3 (0-24) sóder és 1085 kg cement II. 24 db kupak az oszlopok tetejére Anyagszükséglet: kupak 24 x 50 = Ft 14 szál 40 x 40 zártszelvény 14 x = Ft 2 szál 10Ø betonvas: 2 x 930 = Ft 0-24 kavics 4,34 X = Ft Cement II x = Ft 24 db horganyzott kerítéspanel 170 x 200 cm 24 x Áfa = Ft Összesen: Ft

11 Iskola előtti parkoló 14,3 m x 3 m = 42,9 43 m² térkő ehhez 120 m szegélykő (van) kavicságy: 14,3 x 3 x 0,1 = 4,3 m3 (0-24) nyersbeton: 14,3 x 3 x 0,05 x 1,13 = 2,42 m3 (0-24) kg lem. térkő ágy: 14,3 x 3 x 0,05 =2,15 m3 (0,4) parkolók helye: 17 db 204 m² kavicságy: 17 x 5 x 2,4 x 0,1 = 20,4 m3 (0-24) nyersbeton: 17 x 5 x 2,4 x 0,05 x 1,13 = 11,55 m kg cement térkő ágy: 17 x 5 x 2,4 x 0,05 = 10,2 m3 (0,4) szegélykövek beágyazásához: 3,4 m3 (0-24) kg cement 247 m2 x 0,02 m = 4,94 m3 föveny Összes anyagszükséglet: 0-24 kavics: 42,2 m3 x 5080 Ft = Ft 0-4 kavics: 12,4 m3 x Ft = Ft föveny: 4,94 m3 x Ft = Ft Cement II: 52,2 q x Ft = Ft Ft Rákóczi u Közpark Szegélykő: 146 m (van) Szegélykő beállításhoz: 3,1 m3 beton kg cement Járda: Kavicságy: 65,95 x 0,6 x 0,05 = 2 m3 (0-24) nyersbeton: 65,95 x 0,6 x 0,12 x 1,13 = 5,35 m3 (0-24) kg cement sövény mellé: kavicságy: 40,58 x 0,25 x 0,05 = 0,50 m3 (0-24) járda: 40,58 x 0,25 x 0,12 x 1,13 = 1,4 m kg cement Összes anyagszükséglet: 12,4 m3 (0-24) x Ft = Ft 29,53 q cement II. x Ft = Ft Ft Számítás a Püspökladányi Molnár Tüzép ÁFA-s áraival. Rákóczi u sz. közötti folyóka 80 m hosszan Anyagszükséglet: kavicságy: 80 x 0,4 x 0,1 = 3,2 m3 nyersbeton: 80 x 0,4 x 0,15 x 1,13 = 5,45 m3 + 10,9q cement II. 3,2 + 5,45 = 8,65 m kavics x 5080= Ft 10,9 q cement II x 3350 = Ft Összesen: Ft

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Oroszlány Város Önkormányzatának 22/2007. (XI.14.) Ör. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, lakbéréről és elidegenítéséről Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

Üzemeltetési Szabályzat

Üzemeltetési Szabályzat Üzemeltetési Szabályzat Tartalomjegyzék I. Az elektronikus árverések közös szabályai... 3 1. Részvételi feltételek... 3 1.1 Regisztráció... 4 1.2 Bejelentkezés... 4 1.3 Engedélyhez kötött tulajdonszerzés...

Részletesebben

VERSENYTÁRGYALÁSI FELHÍVÁS

VERSENYTÁRGYALÁSI FELHÍVÁS VERSENYTÁRGYALÁSI FELHÍVÁS 1. A kiíró megnevezése, székhelye: Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete (székhely: 5630 Békés, Petőfi u. 2.) 2. A pályázat célja, jellege: ingatlan értékesítése 3. A

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 34/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelete

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 34/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelete Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 34/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzati tulajdonban lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Részletesebben

Javaslat önkormányzati tulajdonú lakások hasznosítására. dr. Balázs Orsolya osztályvezető Vagyonkezelési Osztály

Javaslat önkormányzati tulajdonú lakások hasznosítására. dr. Balázs Orsolya osztályvezető Vagyonkezelési Osztály Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat önkormányzati tulajdonú lakások hasznosítására

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 609-10/2013. Beszámoló - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1..

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1.. Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2007. (I. 31.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Szalkszentmárton

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

14 /1994. / V. 2./MÖK

14 /1994. / V. 2./MÖK 1 Helyi jogtár. Hatályos szöveg. (Módosította a 2/1995.(I.30.)MÖK sz. a 11/1995.(III.27.)MÖK sz., a 16/2000. (VII.20.)MÖK sz., a 3/2001./ II. 19./ MÖK sz. és a 15/2001.(X. 1.) MÖK sz., 11/2003.(IV. 25.)

Részletesebben

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról,

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT ÍR KI A VESZPRÉM, SZABADSÁG TÉR 12. SZÁM ALATTI TÁRSASHÁZBAN LÉVŐ 35/A/1 HRSZ. ALATTI INGATLAN MEGVÁSÁRLÁSÁRA TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről EGYSÉGES

Részletesebben

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 8/1994. (IV.20.) számú. rendelete. az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről.

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 8/1994. (IV.20.) számú. rendelete. az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről. TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/1994. (IV.20.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről. Tokaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 19. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 19. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 19. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2016. május 11., szerda Tartalomjegyzék I. Utasítások 7/2016. (V. 11.) BM utasítás az egyes lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri utasítások

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁS MEGVÁSÁRLÁSA

ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁS MEGVÁSÁRLÁSA 1041 Budapest, István út 14. 231-3179, Fax.: 231-3191 lakas.osztaly@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL SZOCIÁLIS FŐOSZTÁLY LAKÁSÜGYI OSZTÁLY www.tuv.com ID

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2013. január 1-jétıl) Tisztelt Érdeklıdı, Tisztelt Lakásépítı! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő,

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (III. 24.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (III. 24.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (III. 24.) önkormányzati rendelete a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT ÍR KI A VESZPRÉM, ÁDÁM IVÁN UTCA 1. SZÁM ALATTI 4768 HRSZ.-Ú INGATLAN MEGVÁSÁRLÁSÁRA TARTALOMJEGYZÉK ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK...

Részletesebben

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A rendelet hatálya

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A rendelet hatálya Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 10/1994.(XI. 28.) rendelete az önkormányzati tulajdonban lév lakások és helyiségek elidegenítésér l. 1 Egységes szerkezetben a 11/2004. (IV.27.) számú

Részletesebben

INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK KIAJÁNLÁSI DOKUMENTÁCIÓJA

INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK KIAJÁNLÁSI DOKUMENTÁCIÓJA Nyékládháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Nyékládháza Vasút u. 16. 3433 iktatószáma: 154/2016. NYÉKLÁDHÁZA, Szeder utcában található 4002/5 helyrajzi számú INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK KIAJÁNLÁSI

Részletesebben

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 Nyílt ülésen kerül tárgyalásra: A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések 18./ Napirendi pont Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 E

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz Hiteliktatószám: Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Örkényi Takarékszövetkezet székhelye:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T ÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T ÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23.-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T ÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23.-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének a lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2016. május 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2016. május 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat tulajdonában álló lakótelkek nyilvános pályázati felhívásáról szóló döntés meghozatala Előadó:

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Vecsés Város Önkormányzatának 1/2010. (I. 29.) rendelete az Önkormányzat által életjáradéki szerződés keretén belül nyújtott szolgáltatás feltételeiről Vecsés Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Iktatószám: 4264/2015.

Iktatószám: 4264/2015. Előterjesztő megnevezése: Dr. Szentgyörgyi Pál alpolgármester Iktatószám: 4264/2015. Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról

Részletesebben

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat licites ingatlan értékesítési szabályzata

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat licites ingatlan értékesítési szabályzata A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat licites ingatlan értékesítési szabályzata 1./A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat (1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.) - a továbbiakban

Részletesebben

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 38/1994_ (VI_28-) sz_ önkormányzati rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről A Budapest

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a lakások bérletére, elidegenítésére, valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról (egységes

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. október 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. október 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 9/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl, a lakbérek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 28-i ülésére Tárgy: Simon József és Simon Józsefné lakásvásárlási kérelme Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Általános egyszerű eljárás Kbt. 251. (2) bekezdés alapján ajánlattételi felhívás

Általános egyszerű eljárás Kbt. 251. (2) bekezdés alapján ajánlattételi felhívás Általános egyszerű eljárás Kbt. 251. (2) bekezdés alapján ajánlattételi felhívás 1.) Ajánlatkérő neve: Kaba Város Önkormányzata Címe: 4183 Kaba, Szabadság tér 1. Kapcsolattartó: Szegi Emma polgármester

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: A napirend előterjesztője: Az előterjesztést készítője:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/468-1/2013/I. Üi.: dr. Sánta Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Kalász étterem udvarában lévő önkormányzati

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA A LAKÁSÉPÍTÉSI CÉLÚ ÁLLAMI LAKÁSTÁMOGATÁSOKRÓL

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA A LAKÁSÉPÍTÉSI CÉLÚ ÁLLAMI LAKÁSTÁMOGATÁSOKRÓL A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA A LAKÁSÉPÍTÉSI CÉLÚ ÁLLAMI LAKÁSTÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2011. május 5-től) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásépítő! A fiatalok, valamint a többes családok

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2015.07.13.-tól

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2013. október 1-től Egységesítve: 2013. szept. 27. Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1. A rendelet hatálya Fajsz Község Önkormányzatának ( a továbbiakban: önkormányzat ) vagyonára terjed ki. Az önkormányzat vagyona

A rendelet hatálya. 1. A rendelet hatálya Fajsz Község Önkormányzatának ( a továbbiakban: önkormányzat ) vagyonára terjed ki. Az önkormányzat vagyona Fajsz Község Önkormányzata Képviselő- testületének 6/2014. (IV.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól A Képviselő-testület a nemzeti vagyonról szóló 2011.

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Egy orvos egy rendelő kialakítására jóváhagyott keretösszeg maradvány felosztása

Részletesebben

Lakáscélú közvetlen állami támogatások

Lakáscélú közvetlen állami támogatások A házasok, a gyermeket nevelő fiatal családok és más rászorultak lakásigényének kielégítése érdekében a Kormány lakáscélú közvetlen állami támogatások igénybevételét teszi lehetővé a vonatkozó Rendeletben

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi Tárgy: Ipari parki telek értékesítése K I V O N A T A A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következő

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 217/2011. (10.27.)Öh.

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 9028 Győr, Arató utca 5.

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 9028 Győr, Arató utca 5. Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

FHB OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL TERMÉKPARAMÉTEREK

FHB OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL TERMÉKPARAMÉTEREK FHB OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL Jelen termékismertető az FHB Jelzálogbank Nyrt. (a továbbiakban: Bank) által, a 341/2011. (XII.29.) Korm. rendelet szerint nyújtott FHB Otthonteremtő Kamattámogatott

Részletesebben

I. A polgármester az alábbi komfortos és összkomfortos helyreállított lakásokat jelölte ki bérbeadásra:

I. A polgármester az alábbi komfortos és összkomfortos helyreállított lakásokat jelölte ki bérbeadásra: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szombathely Megyei Jogú Város Polgármestere pályázatot hirdet - helyreállított komfortos vagy összkomfortos lakás és - lakás helyreállításának vállalásával történő bérbeadásra nagykorú

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Általános Szabályok 4 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 4 2. Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az

Részletesebben

Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok 2015. december 04. Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. III. A beszámolónak megfelelő információs adatlap Éves/Egyszerűsített éves beszámolóval

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. február 11-től) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt

Részletesebben

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL *1766339795* Vonalkód: 1766339795 Iktatószám: 2139/23/1/2016 A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Tárgy: A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, valamint a helyiségek bérbeadásáról Rakamaz Város

Részletesebben

INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Kölcsön ingatlancélra KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS türelmi idővel 1 szerződéskötéssel járó költségek finanszírozásával 2 amely

Részletesebben

N Y I L V Á N O S Á R V E R É S I D O K U M E N T Á C I Ó a Budapest XIII. kerület Váci út 171. szám alatti, 26070 hrsz-ú, 2115 m² telekterületű

N Y I L V Á N O S Á R V E R É S I D O K U M E N T Á C I Ó a Budapest XIII. kerület Váci út 171. szám alatti, 26070 hrsz-ú, 2115 m² telekterületű N Y I L V Á N O S Á R V E R É S I D O K U M E N T Á C I Ó a Budapest XIII. kerület Váci út 171. szám alatti, 26070 hrsz-ú, 2115 m² telekterületű ingatlan értékesítésére 2 P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: Magyar Állam tulajdoni hányada. A teljes ingatlan terület

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: Magyar Állam tulajdoni hányada. A teljes ingatlan terület ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. (1133 Budapest, XIII. Pozsonyi út 56.) a továbbiakban Kiíró, a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó földterületek értékesítési szabályzata vonatkozó

Részletesebben

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához Hitelszerz dés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. H I T E L SZ E R Z D É S Lakás-el takarékossági szerz dés megtakarítási összegének takarékszövetkezeti forint lakáscélú hitellel történ el

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 140/2015.(XII. 07.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 35/2013. (XII.13.) sz. önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 35/2013. (XII.13.) sz. önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 35/2013. (XII.13.) sz. önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl Hatályba lépés napja: 2014. január 01. Ezen önkormányzati rendelet a

Részletesebben

MISKOLC, Kamilla u. 7. szám alatt elhelyezkedő 6093/219 helyrajzi számú INGATLAN KIAJÁNLÁSI DOKUMENTÁCIÓJA

MISKOLC, Kamilla u. 7. szám alatt elhelyezkedő 6093/219 helyrajzi számú INGATLAN KIAJÁNLÁSI DOKUMENTÁCIÓJA MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. Üzleti Ingatlan Hasznosítási Iroda Miskolc, Széchenyi u. 60. iktatószám: 12946 1 /G30/2016. MISKOLC, Kamilla u. 7. szám alatt elhelyezkedő 6093/219 helyrajzi számú

Részletesebben

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés alapján, a 29391 hrsz-ú, VI. ker. Hegedű

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. szeptember 30-ai ülésére Nyílt

Részletesebben

N Y I L V Á N O S Á R V E R É S I D O K U M E N T Á C I Ó a. Budapest XIII. kerület Róbert Károly krt. 52. szám alatti,

N Y I L V Á N O S Á R V E R É S I D O K U M E N T Á C I Ó a. Budapest XIII. kerület Róbert Károly krt. 52. szám alatti, N Y I L V Á N O S Á R V E R É S I D O K U M E N T Á C I Ó a Budapest XIII. kerület Róbert Károly krt. 50. szám alatti, 27493 hrsz-ú, 977 m² területű, és a Budapest XIII. kerület Róbert Károly krt. 52.

Részletesebben

vállalkozó (52. 26. pont) e)17

vállalkozó (52. 26. pont) e)17 e)17 a 26.152 vállalkozó: a egyéni az A 170/2011.(VI.21.) számú képviselı-testületi határozat: a.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi adórendelet felülvizsgálatára vonatkozó

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről. ( Módosításokkal egysége szerkezetbe foglalva ) Kiskunmajsa

Részletesebben

i^^^jm l^<^ x h \ C\P^,$AJ1- 2015 M 0 í Szerződés lejárata: 2015 FEBR 0 3. 2015 MÁRC I 6. 2. számú melléklet

i^^^jm l^<^ x h \ C\P^,$AJ1- 2015 M 0 í Szerződés lejárata: 2015 FEBR 0 3. 2015 MÁRC I 6. 2. számú melléklet Szerződés lejárata: 2. számú melléklet Ügyiratszám: MI/8011/2014 \ Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Lakásgazdálkodási Osztály A szerződés tárgya: Adásvételi szerződés Bp. XIV. ker. Újvilág utca

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL a Magatartási Kódex valamint a Pénzügyi Szervezetetek Állami Felügyelete elnöke 14/2012. (XII.13.)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2012. szeptember 3-án tartott soron kívüli nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2012. szeptember 3-án tartott soron kívüli nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2012. szeptember 3-án tartott soron kívüli nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Telekértékesítés az Északi Ipartelepen A közgyőlés

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. október 18-án 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. október 18-án 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2016. április havi ülésére Tárgy:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2016. február 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2016. február 25-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-i ülésére Tárgy: A városi főépítészi státusz létesítése, az állás betöltésére pályázat kiírása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi

Részletesebben

Előterjesztés. Hulladékgyűjtés és kapcsolódó szolgáltatások közbeszerzési eljárás megindításáról

Előterjesztés. Hulladékgyűjtés és kapcsolódó szolgáltatások közbeszerzési eljárás megindításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEKHEZ KAPCSOLÓDÓAN AZ ALÁBBI KAMATOKAT, DÍJAKAT ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEKET ALKALMAZZA

LAKOSSÁGI HITELEKHEZ KAPCSOLÓDÓAN AZ ALÁBBI KAMATOKAT, DÍJAKAT ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEKET ALKALMAZZA A2015/20 AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNYE BALMAZÚJVÁROS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 2015. év május 01. napjától A LAKOSSÁGI HITELEKHEZ KAPCSOLÓDÓAN AZ ALÁBBI KAMATOKAT, DÍJAKAT ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEKET ALKALMAZZA

Részletesebben

Füzesgyarmat Nagyközség Képvisel-testületének 14/1995. (X.27.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lév lakások és helyiségek elidegenítésérl

Füzesgyarmat Nagyközség Képvisel-testületének 14/1995. (X.27.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lév lakások és helyiségek elidegenítésérl -1- Füzesgyarmat Nagyközség Képvisel-testületének 14/1995. (X.27.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lév lakások és helyiségek elidegenítésérl A Képvisel-testület a lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

1/2006.(I.30.) r e n d e l e t e. az önkormányzati lakások bérletérıl

1/2006.(I.30.) r e n d e l e t e. az önkormányzati lakások bérletérıl LAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2006.(I.30.) r e n d e l e t e az önkormányzati lakások bérletérıl Lad Község Önkormányzat Képviselı-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS. Friss Fagyaszott Plazma értékesítése

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS. Friss Fagyaszott Plazma értékesítése VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS Friss Fagyaszott Plazma értékesítése 1. Az Országos Vérellátó Szolgálat (a továbbiakban: OVSz), mint Kiíró nyílt versenyeztetési eljárást hirdet az általa, továbbá az OVSz-szel

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS ÉS EGYÉB KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS ÉS EGYÉB KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS ÉS EGYÉB KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Az ELI lézer kutatóközpont megvalósítása GINOP-2.3.6-15-2015-00001 (ELI-ALPS) nagyprojekt 2. fázisa (P4) projekt keretében Mobil tisztatér

Részletesebben

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére Érvényes 2015.12.01-től 1 Tartalomjegyzék 1.Általános adatok, elérhetőség...5 1.1.A Szolgáltató neve, címe...5 1.2.A

Részletesebben

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. Kalcium-klorid oldat és granulátum beszerzése 2011-2012. tárgyban kiírt nyílt közbeszerzési eljáráshoz Módosításokkal egységes szerkezetben A módosítások vastag betűvel és aláhúzással,

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Tövishát Lakópark Társasház Tulajdonosainak Közössége 1186. Budapest Csáth Géza utca 1-3 és Visnyovszky Lajos utca 2-4. 2011. A Budapest, XVIII ker., Csáth Géza utca 1-3,

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 21. napjától 1 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. ALAPADATOK, ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A STARTMUNKA mintaprogramhoz kapcsolódó közbeszerzési ajánlattételi felhívásra

E L Ő T E R J E S Z T É S A STARTMUNKA mintaprogramhoz kapcsolódó közbeszerzési ajánlattételi felhívásra E L Ő T E R J E S Z T É S A STARTMUNKA mintaprogramhoz kapcsolódó közbeszerzési ajánlattételi felhívásra Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

Verzió: 8. Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Szabályzat címe: Szolgáltatási és elszámolási szabályzat Pénzügy és számvitel, backoffice, frontoffice,

Verzió: 8. Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Szabályzat címe: Szolgáltatási és elszámolási szabályzat Pénzügy és számvitel, backoffice, frontoffice, Azonosító: 1/2016 Szolgáltatási és Elszámolási szabályzat Állapot: végleges Verzió: 8. Szabályzat címe: Szolgáltatási és elszámolási szabályzat Személyi hatály: Pénzügy és számvitel, backoffice, frontoffice,

Részletesebben

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére Tárgy: A Települési Pályázati, Fejlesztési és Vis major Alap létrehozása

Részletesebben

lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatására a 15/2010. (IV.16.) számú önkormányzati rendelet alapján Adóazonosító jele: Adóazonosító jele:

lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatására a 15/2010. (IV.16.) számú önkormányzati rendelet alapján Adóazonosító jele: Adóazonosító jele: P Á L Y Á Z A T I K É R E L E M lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatására a 15/2010. (IV.16.) számú önkormányzati rendelet alapján 1. A kérelmező(k) személyi adatai: A kérelmező neve, állampolgársága:

Részletesebben

K i v o n a t. 6. A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

K i v o n a t. 6. A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása K i v o n a t a képviselő-testület 2010. december 9-ei ülésének jegyzőkönyvéből 281/2010. (XII.9.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 9-ei ülésének

Részletesebben

A 1859/2008. (XII. 18.)sz. Bp. Főv. X. ker. Köb. Önk. határozatára tekintettel a fent megjelölt tárgyban az alábbi tájékoztatást terjesztjük elő.

A 1859/2008. (XII. 18.)sz. Bp. Főv. X. ker. Köb. Önk. határozatára tekintettel a fent megjelölt tárgyban az alábbi tájékoztatást terjesztjük elő. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. / f r Tisztelt Képviselő-testület! Budapest. " Tárgy: tájékoztatás a Bp., X. Kada 120-124. sz. alatti,

Részletesebben

településen 300 adagos községi konyhaüzem kialakításához szükséges átalakítási és felújítási munkálatok elvégzése tárgyában közbeszerzési eljárást

településen 300 adagos községi konyhaüzem kialakításához szükséges átalakítási és felújítási munkálatok elvégzése tárgyában közbeszerzési eljárást 7. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére 6. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Gazdasági, Pénzügyi és

Részletesebben