BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE szeptember 3-án tartott soron kívüli nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2012. szeptember 3-án tartott soron kívüli nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A"

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE szeptember 3-án tartott soron kívüli nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Telekértékesítés az Északi Ipartelepen A közgyőlés 13 igen szavazattal, 4 tartózkodással a következı határozatot hozta: 234/2012. (IX. 3.) közgy. H A T Á R O Z A T 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése az önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 19/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelet alapján zártkörő pályázat útján értékesíti a tulajdonában lévı, az Ipari út északi területén elhelyezkedı, az elıterjesztés mellékletét képezı légi felvételen megjelölt 1-es számú, kb m 2 területő és 2-es számú, kb m 2 területő ingatlanjait. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése jóváhagyja a jelen határozat mellékletét képezı pályázati kiírásokat és elrendeli az alábbi vállalkozások részére való megküldését: 1-es számú ingatlan esetében: - Bora Ital-nagykereskedelmi Kft. (székhely: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 78.) - Electroplast Magyarország Kft. (székhely: 5600 Békéscsaba, Balassa u. 6147/9 hrsz.) 2-es számú ingatlan esetében: - Marzek Kner Packaging Kft. (székhely: 5600 Békéscsaba, Baross u ) - Electroplast Magyarország Kft. (székhely: 5600 Békéscsaba, Balassa u. 6147/9 hrsz.) 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a pályázatokon benyújtott ajánlatok véleményezésére bíráló bizottságként Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságát jelöli ki. 4. Az egyes területekre vonatkozó pályázatok nyertesének a bíráló bizottság véleménye alapján az önkormányzat érdekeinek összességében legmegfelelıbb, az ingatlanokra vonatkozó szakértıi véleményben meghatározott összeget elérı, illetve azt meghaladó vételárat tartalmazó érvényes pályázatot benyújtó ajánlattevıt kell kihirdetni. 5. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert, hogy a pályázatok elbírálását követıen a nyertesekkel az adásvételi

2 2 elıszerzıdéseket, valamint a telekhatár-rendezéseket követıen a végleges adásvételi szerzıdéseket kösse meg az alábbi feltételekkel: - A pályázat nyertese a telekhatár-rendezések után, a támogatási szerzıdés aláírását követıen 30 napon belül adásvételi szerzıdés megkötésére köteles. - Az ingatlan eladási ára a nyertes ajánlatban feltüntetett, az ingatlanforgalmi szakértıi véleményben meghatározott összeget elérı vagy azt meghaladó összeg. - A vevı a vételárat a végleges adásvételi szerzıdés aláírásától számított 30 napon belül egyösszegben fizeti meg. Az eladó a tulajdonjog-változás bejegyzéséhez a teljes vételár megfizetését követıen járul hozzá. - Az ingatlan eladási ára nem tartalmazza a közmőhálózati csatlakozások díjait, azok megfizetése a vevıt terheli. - A vevı köteles az ingatlanon fennálló beépítési kötelezettséget december 31-ig teljesíteni. - Arra az esetre, ha a beépítési kötelezettség határidıre nem teljesül, az eladó visszavásárlási jogot köt ki az ingatlanra az eredeti vételár évi 5 %-kal csökkentett értékén, illetve kötbér igényt érvényesít, amelynek mértéke az ingatlan bruttó forgalmi értékének a 20 %-a. - A megvásárolt ingatlan továbbértékesítése az eladó hozzájárulása mellett történhet, erre az esetre az eladó vételi jogot köt ki az eredeti vételi áron. 6. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése jóváhagyja az elıterjesztés mellékletében meghatározott 1-es és 2-es számú ingatlanok kialakítását és felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert, hogy a telekalakítási-engedélyezési eljárásokkal kapcsolatos intézkedéseket megtegye. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: március 31. PÁLYÁZATI KIÍRÁS Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése az önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának a szabályairól szóló 19/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelet 21. -ára figyelemmel a következı pályázati felhívást teszi közzé a 234/2012. (IX. 3.) közgy. határozata alapján: 1. Pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, 5600 Békéscsaba, Szent István tér Pályázat célja: önkormányzati ingatlan értékesítése. 3. Pályázat jellege: zárt. 4. Pályáztatásra kerülı ingatlan: Az ingatlan a 44-es fıút, valamint az Ipari út között lévı, a Balassa utca mentén elhelyezkedı, a mellékelt légi felvételen 2-es számú terület.

3 3 A terület nagysága: m 2 A terület jelenleg két, külön helyrajzi számon lévı ingatlant érint, a végleges ingatlan telekhatár-rendezés során alakul ki. Az ingatlanok mővelési ága: beépítetlen terület. Az ingatlanok közmővekkel történı ellátottsága: A Balassa utcán négy közmő (gáz, víz, szennyvíz, távközlés) gerincvezetéke megtalálható, a rácsatlakozás költségei az igények megjelölését követıen további egyeztetéseket igényelnek, az elektromos hálózatra való rácsatlakozásra az Ipartelep középsı részén található transzformátor állomásról van lehetıség. Minimális vételár: nettó 3.500,- Ft/m 2. Az ajánlat megtételekor, az ajánlati ár kialakítása során az ajánlattevınek figyelemmel kell lennie arra, hogy ez az összeg nem tartalmazza a közmőhálózati csatlakozások díjait. 5. A pályázat tartalma terjedjen ki az alábbiakra: - A pályázó tevékenységének részletes bemutatása, referenciái. - Tervezett tevékenység bemutatása, annak tervezett nagysága és idıtartama, a foglalkoztatottak összetétele és száma (új munkahelyek létesítésének szándéka). - Tevékenységének esetleges bıvítésére vonatkozó elképzelések. - Az ingatlan vételára. - Közmő hálózati kapacitások igénye. - 3 hónapnál nem régebbi közjegyzı által hitelesített cégkivonat, aláírási címpéldány. - Az ajánlattevı részletes és jogilag kötelezı erejő alábbi nyilatkozatai: - a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására, - az általa vállalt szolgáltatásokra és kötelezettségekre, - a vételár összegére, - az ajánlati kötöttségre vonatkozóan, - egyéb, a kiíró által meghatározott kötelezettségvállalásra. 6. Az ajánlatok benyújtásának helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Stratégiai-Fejlesztési Osztály Vagyonkezelési Csoport (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. I. emelet 123. iroda). 7. Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatok benyújthatók személyesen, meghatalmazott útján vagy postai úton. Az ajánlatot zárt borítékban, két példányban 1 db eredeti és 1 db másolati példányban, az eredeti példány megjelölésével kell benyújtani, a borítékon kérjük feltüntetni Ajánlat az Északi Ipartelepen kialakított 2. számú ingatlan vételére. Az ajánlatokat cégszerő aláírással kell ellátni. 8. Az ajánlatok benyújtásának határideje: szeptember óra (a postai úton feladott pályázatoknak ezen idıpontig be kell érkezniük). 9. A pályázatok bontásának idıpontja, helye: szeptember óra, Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Stratégiai-Fejlesztési Osztály Vagyonkezelési

4 4 Csoportja, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. I. emelet 124. iroda. A pályázat bontása külön meghívó nélkül a megjelent pályázók jelenlétében történik. 10. Az ajánlati kötöttség idıtartama: a pályázó által meghatározott idıpont, amely nem lehet korábbi, mint december A jelen pályázattal kapcsolatban további információ kérhetı: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Stratégiai-Fejlesztési Osztály Vagyonkezelési Csoportjánál (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. I. emelet 123. iroda, Czigléczkiné Liszkai Edit ügyintézı 66/ ) a hivatal ügyfélfogadás idejében. Indokolt esetben, elızetes idıpont egyeztetést követıen a helyszíni szemle lehetısége biztosított az ajánlatok értékeléséig. 12. Az ajánlatok elbírálásának szempontja: az önkormányzat érdekeinek összességében legmegfelelıbb, az ingatlanra vonatkozó szakértıi véleményben meghatározott összeget elérı, illetve meghaladó vételárat tartalmazó érvényes ajánlat. Értékelési részszempontok: Vételár: - Legmagasabb vételárat tartalmazó pályázat: 50 pont - Második legmagasabb vételárat tartalmazó pályázat: 10 pont Új munkahelyek létesítése: Meglévı munkahelyek megtartása: + 25 pont + 25 pont 13. A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy a pályázat során ajánlatot tett egyik ajánlattevıvel se kössön szerzıdést, és ily módon a pályázatot akár indokolás nélkül is eredménytelennek minısítse. 14. Az önkormányzat tájékoztatja az ajánlattevıket az alábbiakról: - A pályázat nyertese a telekhatár-rendezések után, a támogatási szerzıdés aláírását követıen 30 napon belül adásvételi szerzıdés megkötésére köteles. - Az ingatlan eladási ára a nyertes ajánlatban feltüntetett, az ingatlanforgalmi szakértıi véleményben meghatározott összeget elérı vagy azt meghaladó összeg. - A vevı a vételárat a végleges adásvételi szerzıdés aláírásától számított 30 napon belül egyösszegben fizeti meg. Az eladó a tulajdonjog-változás bejegyzéséhez a teljes vételár megfizetését követıen járul hozzá. - Az ingatlan eladási ára nem tartalmazza a közmőhálózati csatlakozások díjait, azok megfizetése a vevıt terheli. - A nyertes ajánlattevı köteles az ingatlanon fennálló beépítési kötelezettséget december 31-ig teljesíteni. - A nemzeti vagyonról szóló CXCVI. törvény alapján a Magyar Államnak elıvásárlási joga van az adott ingatlanokra vonatkozóan. - Arra az esetre, ha a beépítési kötelezettség határidıre nem teljesül, a kiíró visszavásárlási jogot köt ki az ingatlanra az eredeti vételár évi 5 %-kal csökkentett

5 5 értékén, illetve kötbérigényt érvényesít, amelynek mértéke az ingatlan bruttó forgalmi értékének a 20 %-a. - A megvásárolt ingatlan továbbértékesítése az eladó hozzájárulása mellett történhet, erre az esetre az eladó vételi jogot köt ki az eredeti vételi áron. - Az ajánlattevı nem igényelhet térítést a kiírótól az ajánlata kidolgozásáért, és az ajánlattétellel kapcsolatosan más jogcímen sem terjeszthet elı követelést. - Az ajánlattevı a benyújtásra nyitva álló határidı lejártáig az ajánlatát bármikor visszavonhatja, illetve módosíthatja. 15. A pályázatok elbírálásának módja, várható ideje: A beérkezett pályázatok véleményezését mint bíráló bizottság Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) végzi, a szeptember hónapban tartandó ülésén. A nyertes pályázó kiválasztása Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 234/2012. (IX.3.) közgy. határozata és a bíráló bizottság véleménye alapján az önkormányzat érdekeinek összességében legmegfelelıbb, érvényes ajánlat kiválasztásával történik. 16. A szerzıdéskötés várható idıpontjáról a kiíró tájékoztatja a nyertes ajánlattevıt. PÁLYÁZATI KIÍRÁS Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése az önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának a szabályairól szóló 19/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelet 21. -ára figyelemmel a következı pályázati felhívást teszi közzé a 234/2012. (IX. 3.) közgy. határozata alapján: 1. Pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, 5600 Békéscsaba, Szent István tér Pályázat célja: önkormányzati ingatlan értékesítése. 3. Pályázat jellege: zárt. 4. Pályáztatásra kerülı ingatlan: Az ingatlan a 44-es fıút, valamint az Ipari út között lévı, a Balassa utca mentén elhelyezkedı, a mellékelt légi felvételen 1-es számú terület. A terület nagysága: m 2 A terület jelenleg két, külön helyrajzi számon lévı ingatlant érint, a végleges ingatlan telekhatár-rendezés során alakul ki. Az ingatlanok mővelési ága: beépítetlen terület.

6 6 Az ingatlanok közmővekkel történı ellátottsága: A Balassa utcán négy közmő (gáz, víz, szennyvíz, távközlés) gerincvezetéke megtalálható, a rácsatlakozás költségei az igények megjelölését követıen további egyeztetéseket igényelnek, az elektromos hálózatra való rácsatlakozásra az Ipartelep középsı részén található transzformátor állomásról van lehetıség. Minimális vételár: nettó 3.500,- Ft/m 2. Az ajánlat megtételekor, az ajánlati ár kialakítása során az ajánlattevınek figyelemmel kell lennie arra, hogy ez az összeg nem tartalmazza a közmőhálózati csatlakozások díjait. 5. A pályázat tartalma terjedjen ki az alábbiakra: - A pályázó tevékenységének részletes bemutatása, referenciái. - Tervezett tevékenység bemutatása, annak tervezett nagysága és idıtartama, a foglalkoztatottak összetétele és száma (új munkahelyek létesítésének szándéka). - Tevékenységének esetleges bıvítésére vonatkozó elképzelések. - Az ingatlan vételára. - Közmő hálózati kapacitások igénye. - 3 hónapnál nem régebbi közjegyzı által hitelesített cégkivonat, aláírási címpéldány. - Az ajánlattevı részletes és jogilag kötelezı erejő alábbi nyilatkozatai: - a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására, - az általa vállalt szolgáltatásokra és kötelezettségekre, - a vételár összegére, - az ajánlati kötöttségre vonatkozóan, - egyéb, a kiíró által meghatározott kötelezettségvállalásra. 6. Az ajánlatok benyújtásának helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Stratégiai-Fejlesztési Osztály Vagyonkezelési Csoport (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. I. emelet 123. iroda). 7. Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatok benyújthatók személyesen, meghatalmazott útján vagy postai úton. Az ajánlatot zárt borítékban, két példányban 1 db eredeti és 1 db másolati példányban, az eredeti példány megjelölésével kell benyújtani, a borítékon kérjük feltüntetni Ajánlat az Északi Ipartelepen kialakított 1. számú ingatlan vételére. Az ajánlatokat cégszerő aláírással kell ellátni. 8. Az ajánlatok benyújtásának határideje: szeptember óra (a postai úton feladott pályázatoknak ezen idıpontig be kell érkezniük). 9. A pályázatok bontásának idıpontja, helye: szeptember óra, Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Stratégiai-Fejlesztési Osztály Vagyonkezelési Csoportja, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. I. emelet 124. iroda. A pályázat bontása külön meghívó nélkül a megjelent pályázók jelenlétében történik. 10. Az ajánlati kötöttség idıtartama: a pályázó által meghatározott idıpont, amely nem lehet korábbi, mint december 31.

7 7 11. A jelen pályázattal kapcsolatban további információ kérhetı: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Stratégiai-Fejlesztési Osztály Vagyonkezelési Csoportjánál (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. I. emelet 123. iroda, Czigléczkiné Liszkai Edit ügyintézı 66/ ) a hivatal ügyfélfogadás idejében. Indokolt esetben, elızetes idıpont egyeztetést követıen a helyszíni szemle lehetısége biztosított az ajánlatok értékeléséig. 12. Az ajánlatok elbírálásának szempontja: az önkormányzat érdekeinek összességében legmegfelelıbb, az ingatlanra vonatkozó szakértıi véleményben meghatározott összeget elérı, illetve meghaladó vételárat tartalmazó érvényes ajánlat. Értékelési részszempontok: Vételár: Legmagasabb vételárat tartalmazó pályázat: Második legmagasabb vételárat tartalmazó pályázat: Új munkahelyek létesítése: Meglévı munkahelyek megtartása: 50 pont 10 pont + 25 pont + 25 pont 13. A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy a pályázat során ajánlatot tett egyik ajánlattevıvel se kössön szerzıdést, és ily módon a pályázatot akár indokolás nélkül is eredménytelennek minısítse. 14. Az önkormányzat tájékoztatja az ajánlattevıket az alábbiakról: - A pályázat nyertese a telekhatár-rendezések után, a támogatási szerzıdés aláírását követıen 30 napon belül adásvételi szerzıdés megkötésére köteles. - Az ingatlan eladási ára a nyertes ajánlatban feltüntetett, az ingatlanforgalmi szakértıi véleményben meghatározott összeget elérı vagy azt meghaladó összeg. - A vevı a vételárat a végleges adásvételi szerzıdés aláírásától számított 30 napon belül egyösszegben fizeti meg. Az eladó a tulajdonjog-változás bejegyzéséhez a teljes vételár megfizetését követıen járul hozzá. - Az ingatlan eladási ára nem tartalmazza a közmőhálózati csatlakozások díjait, azok megfizetése a vevıt terheli. - A nyertes ajánlattevı köteles az ingatlanon fennálló beépítési kötelezettséget december 31-ig teljesíteni. - A nemzeti vagyonról szóló CXCVI. törvény alapján a Magyar Államnak elıvásárlási joga van az adott ingatlanokra vonatkozóan. - Arra az esetre, ha a beépítési kötelezettség határidıre nem teljesül, a kiíró visszavásárlási jogot köt ki az ingatlanra az eredeti vételár évi 5 %-kal csökkentett értékén, illetve kötbérigényt érvényesít, amelynek mértéke az ingatlan bruttó forgalmi értékének a 20 %-a. - A megvásárolt ingatlan továbbértékesítése az eladó hozzájárulása mellett történhet, erre az esetre az eladó vételi jogot köt ki az eredeti vételi áron. - Az ajánlattevı nem igényelhet térítést a kiírótól az ajánlata kidolgozásáért, és az ajánlattétellel kapcsolatosan más jogcímen sem terjeszthet elı követelést.

8 8 - Az ajánlattevı a benyújtásra nyitva álló határidı lejártáig az ajánlatát bármikor visszavonhatja, illetve módosíthatja. 15. A pályázatok elbírálásának módja, várható ideje: A beérkezett pályázatok véleményezését, mint bíráló bizottság Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) végzi, a szeptember hónapban tartandó ülésén. A nyertes pályázó kiválasztása Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 234/2012. (IX.3.) közgy. határozata és a bíráló bizottság véleménye alapján az önkormányzat érdekeinek összességében legmegfelelıbb, érvényes ajánlat kiválasztásával történik. 16. A szerzıdéskötés várható idıpontjáról a kiíró tájékoztatja a nyertes ajánlattevıt. Tárgy: A Békéscsaba 2998/12/A/17. hrsz. alatt található önkormányzati tulajdonú ingatlan árverés útján történı elidegenítése A közgyőlés 15 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással a következı határozatot hozta: 235/2012. (IX. 3.) közgy. H A T Á R O Z A T 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévı békéscsabai 2998/12/A/17. hrsz.-ú, 48 m 2 területő ingatlant bruttó ,- Ft, azaz ötmillió-háromszázötvenezer forint kikiáltási áron, árverés útján értékesíti. Az árverési hirdetmény az önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 19/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelet 3. mellékletét képezı árverési szabályzat alapján kerül elkészítésre. 2. Az árverésen kialakult licitárat a vevınek az adásvételi szerzıdés aláírásától számított 30 napon belül egy összegben kell megfizetnie. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott ingatlanárverés nyertesével az adásvételi szerzıdést kösse meg. 4. A tulajdonjog bejegyzést követıen a Békéscsaba Vagyonkezelı Zrt.-vel kötött lakásingatlanokat tartalmazó megállapodást az ingatlan vonatkozásában módosítani szükséges. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert ezen megállapodás módosításának aláírására. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: december 31. Tárgy: A Békéscsaba Lázár utca 2/1. sz. alatti ingatlan értékesítése

9 9 A közgyőlés 14 igen szavazattal, 3 tartózkodással a következı határozatot hozta: 236/2012. (IX. 3.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a békéscsabai hrsz-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatban az alábbi döntést hozza: I. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése nyilvános árverésen értékesíti a békéscsabai hrsz-ú ingatlant, az alábbi feltételekkel: - az ingatlan kikiáltási ára ,- Ft + áfa, azaz huszonhárommillióötszázezer forint + áfa, - a nyilvános árverésen történı részvétel feltétele a bruttó kikiáltási ár 10 %-ának megfelelı árverési letéti díj megfizetése, - az árverés nyertesével végleges adásvételi vagy adásvételi elıszerzıdés köthetı, - amennyiben az árverés nyertese az adásvételi elıszerzıdés megkötését kéri, akkor lehetıséget lehet biztosítani a vevı számára 6 hónapon belüli elállásra 500 ezer Ft bánatpénz megfizetése mellett - a végleges adásvételi szerzıdés megkötése alól, arra az esetre, ha az ingatlan megvásárlása érdekében benyújtott pályázata sikertelen lesz, és a pályázat eredménytelenségét hivatalos dokumentummal az önkormányzat számára igazolja, - a vevı 6 hónapon belüli elállása esetén az árverési letéti díj a részére visszafizethetı, az önkormányzat ebben az esetben kamatot nem fizet a visszaadott összeg után, - a vevı 6 hónapon belüli elállása esetén az árverés során második legkedvezıbb ajánlatot adó ajánlattevıvel a szerzıdés megköthetı, - a 6 hónapos határidı lejártát követıen a végleges adásvételi szerzıdést meg kell kötni, - a vevınek vállalni kell, hogy a volt iskola ingatlan udvarán keresztülhaladó, a Lázár utcai ingatlanok egy részének ivóvízellátását biztosító gerincvezetéket a saját költségén kiváltja vagy a zavartalan üzemeltetésre térítésmentesen garanciát biztosít, - a hrsz-ú ingatlan bérlıinek a kialakult licitáron, az árverés nyertesére vonatkozó feltételekkel elıvásárlási jogot kell biztosítani. II. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a végleges adásvételi szerzıdés megkötéséig a békéscsabai hrsz-ú ingatlan hasznosítását az alábbiak szerint szabályozza: - a Csupaszív Nagycsaládos Egyesület Közhasznú Szervezet és a Bé-Kis Kft. az általuk használt ingatlanrészeket a korábbi feltételekkel továbbra is használhatják, - amennyiben a hrsz-ú ingatlan értékesítése az elızıekben írt határidıig megtörténik, a Csupaszív Nagycsaládos Egyesület Közhasznú Szervezet részére csereingatlant kell felajánlani,

10 10 - a csereingatlan biztosításáról szóló döntést az önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 19/2012. (V. 2.) önkormányzati rendeletben biztosított hatáskörök szerint kell meghozni. III. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a 497/2010. (XI. 19.) közgy. határozatot hatályon kívül helyezi. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: április 30. K.m.f. Vantara Gyula sk. polgármester Dr. Szvercsák Szilvia sk. jegyzı A kivonat hiteléül:

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. szeptember 3-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. szeptember 3-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2012. szeptember 3-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági

Részletesebben

VERSENYTÁRGYALÁSI FELHÍVÁS

VERSENYTÁRGYALÁSI FELHÍVÁS VERSENYTÁRGYALÁSI FELHÍVÁS 1. A kiíró megnevezése, székhelye: Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete (székhely: 5630 Békés, Petőfi u. 2.) 2. A pályázat célja, jellege: ingatlan értékesítése 3. A

Részletesebben

Pomáz Város Polgármesterétıl 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-300, 814-381 Telefax: (26) 325-640

Pomáz Város Polgármesterétıl 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-300, 814-381 Telefax: (26) 325-640 Pomáz Város Polgármesterétıl 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-300, 814-381 Telefax: (26) 325-640 E L İ T E R J E S Z T É S A Képviselı-testület 2012. szeptember 18. ülésére az önkormányzat

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2012. (IV. 25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testülete az

Részletesebben

INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK KIAJÁNLÁSI DOKUMENTÁCIÓJA

INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK KIAJÁNLÁSI DOKUMENTÁCIÓJA Nyékládháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Nyékládháza Vasút u. 16. 3433 iktatószáma: 154/2016. NYÉKLÁDHÁZA, Szeder utcában található 4002/5 helyrajzi számú INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK KIAJÁNLÁSI

Részletesebben

24247/0/A/6, 24247/0/A/9, 24247/0/A/13)

24247/0/A/6, 24247/0/A/9, 24247/0/A/13) I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest V. kerület, Semmelweis u. 9. szám alatti ingatlanok (hrsz.: 24247/0/A/6, 24247/0/A/9, 24247/0/A/13)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő részéről a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

Kalocsa Város Önkormányzata NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁST. tesz közzé

Kalocsa Város Önkormányzata NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁST. tesz közzé 1 Kalocsa Város Önkormányzata NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁST tesz közzé Pályázati azonosító: KPH-JO-2590/2016 a dunaszentbenedeki 0106 hrsz. alatti Vízimadárpark és Szabadidőközpont ingatlan bérbeadására,

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS JEGYZİJÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - ingatlan tulajdonjog rendezésérıl Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2016. május 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2016. május 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat tulajdonában álló lakótelkek nyilvános pályázati felhívásáról szóló döntés meghozatala Előadó:

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Adra Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-173345, székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 13.., levelezési cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 13..), mint a(z) ARARAT-HEGY Kft.

Részletesebben

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 Nyílt ülésen kerül tárgyalásra: A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések 18./ Napirendi pont Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 E

Részletesebben

HAJDU ÉPKER Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság felszámolás alatt. 1/2016. számú. Nyilvános Pályázati Felhívás és Tájékoztató

HAJDU ÉPKER Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság felszámolás alatt. 1/2016. számú. Nyilvános Pályázati Felhívás és Tájékoztató HAJDU ÉPKER Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság felszámolás alatt 1/2016. számú Nyilvános Pályázati Felhívás és Tájékoztató Tartalomjegyzék 1. NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS... 3 2.

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (79-80) T á rgysorozat 1.) Előterjesztés a Piac

Részletesebben

MISKOLC, Kamilla u. 7. szám alatt elhelyezkedő 6093/219 helyrajzi számú INGATLAN KIAJÁNLÁSI DOKUMENTÁCIÓJA

MISKOLC, Kamilla u. 7. szám alatt elhelyezkedő 6093/219 helyrajzi számú INGATLAN KIAJÁNLÁSI DOKUMENTÁCIÓJA MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. Üzleti Ingatlan Hasznosítási Iroda Miskolc, Széchenyi u. 60. iktatószám: 12946 1 /G30/2016. MISKOLC, Kamilla u. 7. szám alatt elhelyezkedő 6093/219 helyrajzi számú

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (VIII. 22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁSÁRÓL Nyárlőrinc Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/2009. (III.19.) R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő beépítetlen földterületek elidegenítéséről

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/2009. (III.19.) R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő beépítetlen földterületek elidegenítéséről SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/2009. (III.19.) R E N D E L E T E az önkormányzat tulajdonában lévő beépítetlen földterületek elidegenítéséről Szerencs Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/468-1/2013/I. Üi.: dr. Sánta Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Kalász étterem udvarában lévő önkormányzati

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés alapján, a 29391 hrsz-ú, VI. ker. Hegedű

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-i rendes ülésére Új napirendi pont 42. számú előterjesztés ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-i rendes ülésére Egyszerű többség Tárgy: Önkormányzati ingatlanok értékesítése,

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 9/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl, a lakbérek

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 140/2015.(XII. 07.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Adra Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-173345, székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 13.., levelezési cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 13..), mint a(z) Váli-Patak Kft.

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Budapest Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044329, székhely: 1016 Budapest, Naphegy utca 19.., levelezési cím: 1016 Budapest, Naphegy utca 19..), mint a(z) "MERT KELL" Kft f.a

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS VKSZ VESZPRÉMI KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ ZRT. A VESZPRÉM, JUTASI ÚT 2. SZÁM ALATTI PIAC ÉS VÁSÁRCSARNOK PÁLYÁZATOT ÍR KI

PÁLYÁZATI KIÍRÁS VKSZ VESZPRÉMI KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ ZRT. A VESZPRÉM, JUTASI ÚT 2. SZÁM ALATTI PIAC ÉS VÁSÁRCSARNOK PÁLYÁZATOT ÍR KI PÁLYÁZATI KIÍRÁS VKSZ VESZPRÉMI KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ ZRT. PÁLYÁZATOT ÍR KI A VESZPRÉM, JUTASI ÚT 2. SZÁM ALATTI PIAC ÉS VÁSÁRCSARNOK MELLETT TALÁLHATÓ VEGYESPIAC ELÁRUSÍTÓ HELYEK SZOMBATI NAPRA SZÓLÓ BÉRLETÉRE

Részletesebben

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL *1766339795* Vonalkód: 1766339795 Iktatószám: 2139/23/1/2016 A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Tárgy: A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/480-1/2014/I Üi.: dr. Vass Zoltán Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Pályázat kiírása a Béke utca 9. szám

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú VAROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 314-4/2014. Előadó: Moravszkyné Kalcsu Gizella, Vass Csaba Mell.: 2 db Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon:

Részletesebben

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 15306-2/2008 Az előterjesztés készítésében

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. szeptember 15.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. szeptember 15.-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. szeptember 15.-i ülésére Tárgy: A zirci 0154/7 helyrajzi számú külterületi ingatlan értékesítésre történő kijelölése Előadó:

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Vecsés Város Önkormányzatának 1/2010. (I. 29.) rendelete az Önkormányzat által életjáradéki szerződés keretén belül nyújtott szolgáltatás feltételeiről Vecsés Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

10/2007.(II.12.) önkormányzati rendelet 1. Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

10/2007.(II.12.) önkormányzati rendelet 1. Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól 10/2007.(II.12.) önkormányzati rendelet 1 Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 8/1994. (IV.20.) számú. rendelete. az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről.

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 8/1994. (IV.20.) számú. rendelete. az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről. TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/1994. (IV.20.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről. Tokaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

Teleki téri piac ingatlanértékesítés Pályázati felhívás

Teleki téri piac ingatlanértékesítés Pályázati felhívás Kivonat 1/1. számú melléklet Teleki téri piac ingatlanértékesítés Pályázati felhívás Kiíró: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2 Tartalomjegyzék A Kiíró megnevezése, székhelye 3 A

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 9028 Győr, Arató utca 5.

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 9028 Győr, Arató utca 5. Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT ÍR KI A VESZPRÉM, ÁDÁM IVÁN UTCA 1. SZÁM ALATTI 4768 HRSZ.-Ú INGATLAN MEGVÁSÁRLÁSÁRA TARTALOMJEGYZÉK ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK...

Részletesebben

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól 1. oldal 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. (1) bekezdésének

Részletesebben

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól I. FEJEZET

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól I. FEJEZET 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. (1) bekezdésének

Részletesebben

2016. március 23-án (szerda) 16.00 órakor

2016. március 23-án (szerda) 16.00 órakor Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. Szám: 6960/2016. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

Részletesebben

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat licites ingatlan értékesítési szabályzata

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat licites ingatlan értékesítési szabályzata A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat licites ingatlan értékesítési szabályzata 1./A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat (1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.) - a továbbiakban

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 18-4/2014/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről. Napirend:

Részletesebben

Szegi Emma polgármester

Szegi Emma polgármester KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu M E G H Í V Ó A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1. A rendelet hatálya Fajsz Község Önkormányzatának ( a továbbiakban: önkormányzat ) vagyonára terjed ki. Az önkormányzat vagyona

A rendelet hatálya. 1. A rendelet hatálya Fajsz Község Önkormányzatának ( a továbbiakban: önkormányzat ) vagyonára terjed ki. Az önkormányzat vagyona Fajsz Község Önkormányzata Képviselő- testületének 6/2014. (IV.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Javaslat bérlakás építési városi program előkészítésére A közgyűlés 24 igen, egyhangú

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: Magyar Állam tulajdoni hányada. A teljes ingatlan terület

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: Magyar Állam tulajdoni hányada. A teljes ingatlan terület ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. (1133 Budapest, XIII. Pozsonyi út 56.) a továbbiakban Kiíró, a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó földterületek értékesítési szabályzata vonatkozó

Részletesebben

Üzemeltetési Szabályzat

Üzemeltetési Szabályzat Üzemeltetési Szabályzat Tartalomjegyzék I. Az elektronikus árverések közös szabályai... 3 1. Részvételi feltételek... 3 1.1 Regisztráció... 4 1.2 Bejelentkezés... 4 1.3 Engedélyhez kötött tulajdonszerzés...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. A pályázaton részt vehet, aki:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. A pályázaton részt vehet, aki: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat, mint Kiíró megbízásából a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. mint bonyolító - a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Városgazdálkodási

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 34/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelete

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 34/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelete Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 34/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzati tulajdonban lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Részletesebben

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY. Nyilvános versenytárgyalás lefolytatására

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY. Nyilvános versenytárgyalás lefolytatására Ügyszám: PH/6001-3/2016. PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY Nyilvános versenytárgyalás lefolytatására A jászberényi 3921 hrsz-ú, természetben Jászberény, Lehel vezér tér 31. szám alatti ingatlan (Bathó Palota) értékesítésére

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képvisel -testülete. 27/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelete A MAGÁNSZEMÉLY KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képvisel -testülete. 27/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelete A MAGÁNSZEMÉLY KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 27/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelete A MAGÁNSZEMÉLY KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 27/2012. (XI. 30.)

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól A Képviselő-testület a nemzeti vagyonról szóló 2011.

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának n DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 19. szám 2009. november 10. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 217/2009. (IX. 24.) Ö.h. Csokonai-,

Részletesebben

K I V O N A T. Tárgy: Javaslat a 0121/14, 0121/17, 0121/18, 0121/21 és a 0121/22, 0117/3 ingatlanok bérbevételére irányuló kérelemre.

K I V O N A T. Tárgy: Javaslat a 0121/14, 0121/17, 0121/18, 0121/21 és a 0121/22, 0117/3 ingatlanok bérbevételére irányuló kérelemre. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március 4-én (szerda) 10 órakor megtartott soron kívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a 0121/14, 0121/17, 0121/18,

Részletesebben

KIVONAT. A Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 07-én megtartott rendkívüli ülésén készült jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. A Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 07-én megtartott rendkívüli ülésén készült jegyzőkönyvéből. KIVONAT A Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 07-én megtartott rendkívüli ülésén készült jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület egyhangúan, 6 igen szavazattal, ellenszavazat

Részletesebben

és a várakozási díjról

és a várakozási díjról 2/2004. (II. 2.) számú önkormányzati rendelet és az ezt módosító 25/2004. (IX. 27.) sz., 3/2005. (I. 31.) sz., a 30/2006.(XII.18.) sz., a 7/2007.(II.23.) sz., a 27/2007.(X.19.) a 14/2008. (IV.7.) sz.,

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15.., levelezési cím: 1071 Budapest, Damjanich utca

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelete

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelete Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelete Jászladány nagyközség nemzeti vagyonáról (egységes szerkezetben) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/606-1/2012/I. Üi.: Varga Szilvia Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Volt Csanád ABC (József Attila u. 2.)

Részletesebben

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

2.) Árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló

2.) Árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. február hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A HUNGAROTEL Rt. koncessziós ügye - Takács Péter képviselő kérdést tett

Részletesebben

N Y I L V Á N O S Á R V E R É S I D O K U M E N T Á C I Ó a Budapest XIII. kerület Váci út 171. szám alatti, 26070 hrsz-ú, 2115 m² telekterületű

N Y I L V Á N O S Á R V E R É S I D O K U M E N T Á C I Ó a Budapest XIII. kerület Váci út 171. szám alatti, 26070 hrsz-ú, 2115 m² telekterületű N Y I L V Á N O S Á R V E R É S I D O K U M E N T Á C I Ó a Budapest XIII. kerület Váci út 171. szám alatti, 26070 hrsz-ú, 2115 m² telekterületű ingatlan értékesítésére 2 P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Alexander & Co Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-709122, székhely: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59.., levelezési cím: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59..), mint a(z) "STRAMA" Kft. "vr.a."

Részletesebben

Szociális célú tűzifa támogatás megállapításához

Szociális célú tűzifa támogatás megállapításához TÁJÉKOZTATÁS! Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 11/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendeletében megállapítottak szerint szociális célú tűzifa támogatást biztosít a szociálisan rászorulók

Részletesebben

Módosítva: 21/2013. (X.14.), 7/2014. (IV.04.), 18/2014. (VIII.09.), 16/2015. (V.04.), 25/2015. (XI.13.), 8/2016. (V.13.), 1. Általános rendelkezések

Módosítva: 21/2013. (X.14.), 7/2014. (IV.04.), 18/2014. (VIII.09.), 16/2015. (V.04.), 25/2015. (XI.13.), 8/2016. (V.13.), 1. Általános rendelkezések 667 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (VII.17.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyona feletti tulajdonjog gyakorlásának, hasznosításának és vagyonkezelésbe

Részletesebben

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKÖRMÁNYZATA VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 202/2013. (X. 30.) SZ. HATÁROZATA ALAPJÁN

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKÖRMÁNYZATA VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 202/2013. (X. 30.) SZ. HATÁROZATA ALAPJÁN PÁLYÁZATI FELHÍVÁS VÁRPALOTA VÁROS ÖNKÖRMÁNYZATA VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 202/2013. (X. 30.) SZ. HATÁROZATA ALAPJÁN (8100 VÁRPALOTA, GÁRDONYI G. U. 39.) LICIT ÚTJÁN 3.000Ft/m²

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. november 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. november 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. november 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi Tárgy: Dr.Vécsei László képviselő kérdése K I V O N A T A - Dr.Vécsei László képviselő kérdést tett

Részletesebben

Javaslat üzlethelyiség hasznosítására (Bp. XXIII. Grassalkovich út 243. fszt. 6. sz., 187772/0/A/6 hrsz.) Vagyonkezelési Osztály

Javaslat üzlethelyiség hasznosítására (Bp. XXIII. Grassalkovich út 243. fszt. 6. sz., 187772/0/A/6 hrsz.) Vagyonkezelési Osztály Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. GAZDASÁGI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat üzlethelyiség hasznosítására

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 9. szám 2010. március 31. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 45/2010. (III. 18. ) Ö.h. Jelzálogjog

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2013.(V.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2015.(IX.1.) önkormányzati rendelete

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2015.(IX.1.) önkormányzati rendelete Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(IX.1.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának rendjéről

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 1712/2009 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek 6/2009. Balatonvilágosi

Részletesebben

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11. BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 1. A szolgáltató neve,

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. Az óvodaépítés lehetséges helyszíneiről, a 455/1 hrsz alatti ingatlan megvásárlásáról

Város Polgármestere. Előterjesztés. Az óvodaépítés lehetséges helyszíneiről, a 455/1 hrsz alatti ingatlan megvásárlásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/124, 125, 133 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Az óvodaépítés

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-7/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Eplény, Veszprémi

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1..

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1.. Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2007. (I. 31.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Szalkszentmárton

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (III. 24.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (III. 24.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (III. 24.) önkormányzati rendelete a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati

Részletesebben

K I V O N A T. a Képviselő-testület 2007. február 8-i nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Képviselő-testület 2007. február 8-i nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T a Képviselő-testület 2007. február 8-i nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 7/2007. (II.08.) számú h a t á r o z a t : 1. Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2007. évi költségvetés

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és annak mellékleteit szíveskedjen megvitatni és az alábbi határozatot meghozni:

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és annak mellékleteit szíveskedjen megvitatni és az alábbi határozatot meghozni: Ásotthalom Község Önkormányzata Polgármesterétől 9/2008 Tf.: Bodor Krisztina Ikt. Szám: Véleményező Bizottság:TVMB, PTB Tárgy: A volt Őzike Presszó épületének bérbeadására pályázat kiírása Melléklet: 2

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére 3. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat

Részletesebben

INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉSI SZAKVÉLEMÉNY

INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉSI SZAKVÉLEMÉNY INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉSI SZAKVÉLEMÉNY A Gyomaendrőd, külterület 10080 hrsz.-ú ingatlan becsült forgalmi értékének megállapításáról Készült: 2014. december 30. Készítette: Csényi István Ingatlanforgalmi szakértő

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 217/2011. (10.27.)Öh.

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. Tv. 79. -ának (2) bekezdés b) pontja, valamint a 80. (1)

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére 10. Tárgy: Lajosmizse, Szabadság tér 13. szám alatti 700 hrsz-ú ingatlanon található víztorony meghatározott

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi Tárgy: Ipari parki telek értékesítése K I V O N A T A A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következő

Részletesebben

Pályázati felhívás önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadására

Pályázati felhívás önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadására Bánk Községi Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 342-806 Iktatószám: 40-2/2016. Közzététel napja: 2016.01.11. Pályázati felhívás önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadására A pályázat

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz.

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz. Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz.:u-12736/2009 Témafelelős: dr. Tabajdi Ágnes Tárgy: A nem lakás céljára

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET!!!!!

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET!!!!! TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET!!!!! amely létrejött egyrészről Szentendre Város Önkormányzata (székhelye: 2000 Szentendre, Városház tér 3.; adószáma: 15731292-2-13; statisztikai számjele: 15731292-8411-321-13;

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. október 18-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. október 18-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Minősített többség I. határozati javaslat Egyszerű többség II. határozati javaslat ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 18-i rendes ülésére

Részletesebben

2016. évi 5. szám 2016. március 9. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. MÁRCIUS 8-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

2016. évi 5. szám 2016. március 9. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. MÁRCIUS 8-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 2016. évi 5. szám 2016. március 9. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. MÁRCIUS 8-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016.

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 18-22/2014/JT Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT ÍR KI A VESZPRÉM, SZABADSÁG TÉR 12. SZÁM ALATTI TÁRSASHÁZBAN LÉVŐ 35/A/1 HRSZ. ALATTI INGATLAN MEGVÁSÁRLÁSÁRA TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére. Az elıterjesztést készítette: - Gulyás Attiláné pénzügyi csoportvezetı

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére. Az elıterjesztést készítette: - Gulyás Attiláné pénzügyi csoportvezetı Elıterjesztés 10. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse belterületi 259. hrsz.-ú ingatlan értékesítése Az elıterjesztést készítette: - Gulyás

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁS MEGVÁSÁRLÁSA

ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁS MEGVÁSÁRLÁSA 1041 Budapest, István út 14. 231-3179, Fax.: 231-3191 lakas.osztaly@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL SZOCIÁLIS FŐOSZTÁLY LAKÁSÜGYI OSZTÁLY www.tuv.com ID

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEJ JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent Jstván tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEJ JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent Jstván tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEJ JOGÚ V AR OS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent Jstván tér 7. Ikt. sz.: IV. 457/2013. Előadó: Czigléczkiné Liszkai Edit Mell.: l db Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben