BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7."

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú VAROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 314-4/2014. Előadó: Moravszkyné Kalcsu Gizella, Vass Csaba Mell.: 2 db Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) Telefax: (66) E-maiI: NYIL VANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: A hulladékkezelő telepből kialakított békéscsabai 0763/192 hrsz.-ú ingatlan értékesítése Előkészítő: Véleményező: Stratégiai-Fejlesztési Osztály Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének2014. február 28-án tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyűlés! Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Ca továbbiakban: Önkormányzat) a 408/2011. (IX. 23.) közgy. határozat alapján kilépett a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulásból Ca továbbiakban: Társulás). Az Önkormányzat kilépését követően egyeztetések kezdődtek a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Ca továbbiakban: NFÜ), a Társulás és az Önkormányzat között egy új, a délalföldi térség hulladékkezelését megoldani hivatott koncepció kialakítása érdekében. A részletes megvalósíthatósági tanulmány szerint Békéscsabán mintegy 7,5 milliárd forint értékű beruházás kerül kivitelezésre, amelyhez Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 267/2012. (IX. 28.) közgy. határozatával a helyszínt biztosította. A létrehozandó hulladékfeldolgozó technológia területigényének teljesítéséhez az Önkormányzat tulajdonában lévő békéscsabai 0763/192 hrsz.-ú külterületi ingatlan értékesítésére lesz szükség. A fenti ingatlan az ingatlan-nyilvántartás szerint kivett beruházási terület megnevezésű, 5 ha 7897 m 2 nagyságú.

2 2 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Kö zgyűl é s éne k az önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabál yairó l szóló 19/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelete alapján nyilvános pályázat helyett csak akkor írható ki zártkö rű pályázat, ha a) a pályázat tárgyául szolgáló önkormányzati vagyon jellege, j e l entő ség e, valamint annak leghatékonyabb hasznosításával kapcsolatos feladatok megoldása előre meghatározott ajánlattevők, befektetők, illetőleg társasági partnerek részvételét teszi szükségessé, b) az önkormányzati érdekek azt indokolttá teszik, c) a kiírásban foglaltak teljesítésére csak meghatározott ajánlattevők képesek. Jelen esetben a fenti indokok mindegyike alátámasztja a zártkörű pályázat lebonyolítását. A pályázat bírálati szempontja: a vételár, a munkahelyteremtés és a munkahelymegtartás figyelembe vételével összességében l e ge l őnyö s ebb ajánlat. A Társulás mellett indokolt, hogy a pályázat másik meghívottja a Békéscsabai Városüzemeltetési Kft. legyen, amelynek tevékenységi köre indokolja a pályázati eljárásban történő részvételt. Az Európai Bizottságnak a hatóságok általi földterület- és épületértékesítés állami támogatási elemeiről szóló 971C 2009/03 számú közleménye szerint köztulajdonban lévő földterület és épület vállalkozások részére történő értékesítésére kizárólag akkor kerülhet sor az Európai Bizottság eljárása nélkül, ha a jogügylet során a vállalkozás nem jut állami támogatáshoz. A közlemény alapján a támogatási elem hiánya független értékbecslésre jogosult szakértő által megállapított vételár figyelembe vételével biztosítható. A fentiekre tekintettel szükséges szakértői véleményt az értékesítendő külterületi ingatlanra elkészíttettük, amely szerint az ingatlan ára nettó ,- Ft, azaz nettó egyszázötvenmillió forint (bruttó ,- Ft). A javaslatot a Pénzügyi, Gazdasági és Városfej lesztési Bizottság véleményezi. A bizottsági határozat a közgyűlési előterjesztés mellékletét képezi. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy döntését az alábbi határozati javaslat alapján hozza meg. A határozat végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Stratégiai-Fejlesztési Osztály. HATÁROZATI JAVASLAT: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közg yűlése az önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabál yairól szóló 19/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelet alapján zártkörű pályázat útján értékesíti a tulajdonában lévő békéscsabai 0763/192 hrsz.-ú, kivett beruházási terület megnevezésű, 5 ha 7897 m 2 területű ingatlant. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a j elen határozat mellékletét képező pályázati kiírást és elrendeli az alábbi jogi személyek részére való megküldését:

3 3 Békéscsabai Városüzemeltetési Kft. (székhely: 5600 Békéscsaba, Laktanya utca 3.), Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás (székhely: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.). 3. Az ingatlanra vonatkozó pályázat nyertesének a bíráló bizottság véleménye alapján az önkormányzat érdekeinek összességében legmegfelelőbb, az ingatlama vonatkozó szakértői véleményben meghatározott összeget elérő, illetve azt meghaladó vételárat tartalmazó érvényes pályázatot benyújtó ajánlattevőtkell kihirdetni. 4. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert, hogy a pályázat nyertesével az adásvételi szerződést kösse meg az alábbi feltételekkel: A pályázat nyertesével a kihirdetést követő 30 napon belül adásvételi szerződést kell kötni. Az ingatlan eladási ára a nyertes ajánlatban feltüntetett, az ingatlanforgalmi szakértő i véleményben meghatározott összeget elérő vagy azt meghaladó összeg. A vevő a vételárat az adásvételi szerződés aláírásától számított 6 hónapon belül egyösszegben fizeti meg. Az eladó a tulajdonjog-változás bejegyzéséhez a teljes véte lár megfizetését követőenjárul hozzá. Az ingatlan eladási ára nem tartalmazza a közműhálózat i csatlakozások díjait, azok megfizetése a vevő t terheli. A tulajdonjog-változást követően a közterületi csatlakozás biztosításáról a v ev ő köteles gondoskodni. 5. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Kö zgyű l é s e felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert, hogy a békéscsabai 0763/192 hrsz. alatt felvett külterületi ingatlan értékesítésével kapcsolatos eljárás során teljes jogkörben eljárjon, valamennyi szükséges nyilatkozatot megtegyen. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: december 31. Békéscsaba, február 17. CfJ--flJJ Ellenjegyz?s: JOgI:. enzugyi: J..':-:::1 "~?rjl. P r I Vantara Gyula polgármester

4 PÁLYÁZATI KIÍRÁS Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának a szabályairól szóló 19/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelet 21. -ára figyelemmel a következő pályázati felhívást teszi közzé a (II. 28.) közgy. határozata alapján: 1. Pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, 5600 Békéscsaba, Szent István tér Pályázat célja: önkormányzati ingatlan értékesítése. 3. Pályázat jellege: zárt. 4. Pályáztatásra kerülő ingatlan: A békéscsabai 0763/192 hrsz.-ú, kivett beruházási terület megnevezésű, ingatlan. 5 ha 7897 m 2 területű Az ingatlanok közművekkel történő ellátottsága: az ingatlan közművekkel nem rendelkezik. Az ingatlan környezetében elektromos áram elérhető. Minimális vételár: nettó ,- Ft. Az ajánlat megtételekor, az ajánlati ár kialakítása során az ajánlattevőnek figyelemmel kell lennie arra, hogy ez az összeg nem tartalmazza a közműhálózati csatlakozások díjait. 5. A pályázat tartalma terjedjen ki az alábbiakra: A pályázó tevékenységének részletes bemutatása, referenciái. Tervezett tevékenység bemutatása, annak tervezett nagysága és i dőtartam a, a foglalkoztatottak összetétele és száma (új munkahelyek létesítésének szándéka). Tevékenységének esetleges bővítésére vonatkozó elképzelések. Az ingatlan vételára. Közmű hálózati kapac itások igénye. 3 hónapnál nem régebbi közjegyző által hitelesített cégkivonat, alapító okirat, aláírás i címpéldány. Az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű alábbi nyilatkozatai: ~ a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására, ~ az általa vállalt szolgáltatásokra és kötelezettségekre, ~ a vételár összegére, ~ az ajánlati kötöttségre, ~ egyéb, a kiíró által meghatározott köte lezettségvállalásra vonatkozóan. 6. Az ajánlatok benyújtásának helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Stratég iai-fejlesztési Osztály Vagyonkezelési Csoport (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. I. emelet 123. iroda).

5 2 7. Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatok benyújthatók személyesen, meghatalmazott útján vagy postai úton. Az ajánlatot zárt borítékban, két példányban - 1 db eredeti és 1 db másolati példányban, az eredeti példány megjelölésével - kell benyújtani. Az ajánlatokat cégszerű aláírással kell ellátni. 8. Az ajánlatok benyújtásának határideje: március óra (a postai úton feladott pályázatoknak ezen időpontig be kell érkezniük). 9. A pályázatok bontásának időpontja, helye: március óra, Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Stratégiai-Fejlesztési Osztály Vagyonkezelési Csoportja, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. I. emelet 124. iroda. A pályázat bontása külön meghívó nélkül - a megjelent pályázók jelenlétében történik. 10. Az ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlatok benyújtásától számított 90 nap. 11. A jelen pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Stratégiai-Fejlesztési Osztály Vagyonkezelési Csoportjánál (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. I. emelet 123. iroda, Moravszkyné Ka1csu Gizella Ügyintéző, tel.: 66/ ) a hivatal ügyfélfogadás idejében. Indokolt esetben, előzetes időpont egyeztetést követően a helyszíni szemle lehetősége biztosított az ajánlatok értékeléséig. 12. Az ajánlatok elbírálásának szempontja: az önkormányzat érdekeinek összességében legmegfelelőbb, az ingatlanra vonatkozó szakértői véleményben meghatározott összeget elérő, illetve meghaladó vételárat tartalmazó érvényes ajánlat. Értékelési részszempontok: Vételár: Legmagasabb vételárat tartalmazó pályázat: Második legmagasabb vételárat tartalmazó pályázat: 50 pont 10 pont Új munkahelyek létesítése: Meglévő munkahelyek megtartása + 25 pont + 25 pont 13. A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy a pályázat során ajánlatot tett egyik ajánlattevővel se kössön szerződést, és ily módon a pályázatot - akár indokolás nélkül is eredménytelennek minősítse. 14. Az önkormányzat tájékoztatja az ajánlattevőket az alábbiakról: A pályázat nyertese a kihirdetést követően 30 napon belül adásvételi szerződés megkötésére köteles. Az ingatlan eladási ára a nyertes ajánlatban feltüntetett, az ingatlanforgalmi szakértői véleményben meghatározott összeget elérő vagy azt meghaladó összeg.

6 3 A vev ő a vételárat az adásvétel i s zerződé s aláírásától számított 6 hónapon belül egyösszegben fizeti meg. Az eladó a tulajdonjog-változás bej egyzé séhez a teljes vételár megfizetését köve tő en járul hozzá. Az ingatlan eladási ára nem tartalmazza a közműhálózati csatlakozások díjait, azok megfizetése a vevőt terheli. A tulajdonjog-változást követően a közterületi csatlakozás biztosításáról a v ev ő köteles gondoskodni. A nemzeti vagyonról szóló CXCVI. törvény alapján a Magyar Államnak elővásár1ásijoga van az ingatlanra vonatkozóan. Az ajánlattevő nem igényelhet térítést a kiírótól az ajánlata kidolgozásáért, és az ajánlattétellel kapcsolatosan más jogcímen sem terjeszthet elő követelést. Az ajánlattevő a benyújtásra nyitva határidő lejártáig az ajánlatát bármikor visszavonhatja, illetve módosíthatja. 15. A pályázatok elbírálásának módja, várható ideje: A beérkezett pályázatok véleményezését mint bíráló bizottság Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) végzi a április hónapban tartandó ülésén. A nyertes pályázó kiválasztása Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének határozata és a bíráló bizottság véleménye alapján az önkormányzat érdekeinek összességében legmegfelelőbb, érvényes ajánlat kiválasztásával április 25-én történik. 16. A szerződéskötés várható időpontjáról a kiíró tájékoztatja a nyertes ajánlatte vőt.

7 II. Példány fngatlanértékbecslés Készült a Békéscsaba, Külterület 0763/192 helyrajzi számú, 5600 Békéscsaba, Felső-nyomás szám alatti, 'beruházási terület' megnevezésű,5,7897 ha területű ingatlanról. Készült: Békéscsabán, február 17. napján Készítette: Cseke Tamás CS-269/2006. I --~,j;- ~--- Ellenőrizte:Szabó Lajos /1993. LUXOR TRADE KFT. Békéscsaba Andrássy u. 14. T: 66/ ,30/

8 Értékelt ingatlan: 5600 Békéscsaba, Fel ső- nyom ás , Külterület 0763/192 helyrajzi szám l. A SZAKÉRTŐI JELENTÉS TÁRGYA, AZ ÉRTÉKELÉS CÉLJA: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízta a Luxor Trade Kft-t, a Békéscsaba, Külterület 0763/192 helyrajzi számú, 5600 Békéscsaba, Felső-nyomás szám alatti, 1/1 tulajdoni hányadban Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlan értékelésével. Az ingatlanértékelés célja piaci forgalmi érték megállapítása értékesítéshez. Az értékbecslés 2 példányban készült a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata részére. 2. AZ ÉRTÉKBECSLÉST MEGRENDELŐADATSZOLGÁLTATÁSAI: - Tulajdoni lap másolat, - Helyszíni szemle, - Tulajdonos tájékoztatása, - Térképmásolat 3. AZ INGATLAN ISMERTETÉSE: 3.1. Ingatlan-nyilvántartási adatok: Ingatlan címe: Település: Besorolás: Helyrajzi szám: Megnevezése: Terület összesen: Tulajdonos bejegyzetten: Széljegy: Szolgalmi jog, jogi jelleg: Bejegyző határozat: Bejegyző határozat: 5600 Békéscsaba, Felső-nyomás Békéscsaba külterület 0763/192 fejlesztési terület ha 1/1 tul. hányad Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Nem szerepel. Nem szerepel. Az 1/1 alatti ingatlan a 0763/27 hrsz-ú ingatlan megosztása során keletkezett. A békéscsabai 0763/192, 0763/193, 0763/194 helyrajzi szamu ingatlanok megosztása és telekhatárrendezés során az 1/1 alatti ingatlan területéhez 6000 m2 átjegyezve. 2 Luxor Trade Kft. (5600 Békéscsaba, Andrássy út 14.)

9 Értékelt ingatlan: 5600 Békéscsaba, Felső-nyomás , Külterület 0763/192 helyrajzi szám 3.2. Az ingatlan elhelyezkedése, általános leírása: Az ingatlan elhelyezkedése, környezete: MACYAROftSZÁG kolic;azcatásittri(épf Békéscsaba Megyei Jogú Város a Tiszántúl déli részén, Békés megye földrajzi középpontjában, a Körös-Maros közén, a Kettős -Körös folyótól 8 km-re, délnyugatra fekszik. A város Gyulától 16 km-re nyugatra, Orosházától 36 km-re, északkeletre található. A román határ (Gyulavarsánd) mintegy 20 km-re keleti irányban húzódik. Békéscsaba a 44-es és 47-es főútvonalak találkozópontja. A 44-es számú, elsőrendú főút Kecskemét-Szarvas-Békéscsaba-Gyula-országhatár, míg a 47-es másodrendű főút Debrecen Berettyóújfalu-Szeghalom-Békéscsaba-Orosháza-Hódmezővásárhely-Szeged irányába biztosít megfelelő kapcsolatot. Ezen kívül mellékutak és egyéb alacsonyabb besorolású útszakaszok futnak be a városba, illetve indulnak ki onnan. A két számjegyű főútvonalak jó állapotban vannak. 3 Luxor Trade Kft. (5600 Békéscsaba, Andrássy út 14.)

10 Értékelt ingatlan: 5600 Békéscsaba, Felső-nyomás , Külterület 0763/192 helyrajzi szám Az értékelt ingatlan a Mezőberény felé vezető, 47-es számú főút közelében a város külterületén helyezkedik el. Környezetében elsősorban külterületi mezőgazdasági területek, tanya ingatlanok találhatók. Az ingatlan megközelítése a 47-es számú főútrólletérve, főúttól 1,2 kmre, jó minőségű aszfaltúton, majd földúton lehetséges. Az ingatlan a város önkormányzatától kb m, belterület határától kb m távolságra fekszik, a tömegközlekedés meghelye kb m. Az ingatlan megközelítése gépkocsival egy irányból lehetséges, parkolás jelenleg nem megoldott Az ingatlan alakja, domborzati viszonyai: Az ingatlan szabálytalan alakú, sík terület, részben kerített, nyugati és déli oldalról erdővel határolt. A telek felszíne jelenleg műveletlen, felépítmény nem található rajta. A felszín alatt agyagpaplan réteg található, amely megakadályozza a szennyező anyagok altalajbajutását. Azagyagpaplan megléte növeli az ingatlan értékét. Az ingatlan déli része régészeti lelőhelyként nyilvántartott, amely jelentősen csökkenti a telek értékét, korlátozza beépíthetőségét (vázrajz mellékelve) Közműellátottság: Az ingatlan közművekkel elérhető. nem rendelkezik. Az ingatlan környezetében elektromos áram 3.5. Jelenlegi hasznosítás, övezeti besorolás: Az ingatlant jelenleg a szomszédos hulladékkezelőmű hasznosítja. Az ingatlan jellege és kialakítása miatt elsősorban a szomszédos hulladékkezelő és az ahhoz kapcsolódó tevékenységek végzésére alkalmas. Az értékelt ingatlan K-H (hulladékkezelők-, lerakók, szennyvíz-tisztító területei) övezeti besorolású, amely a kialakult állapothoz igazodó, csak a szabályozási terv készítésével változtatható. 4 Luxor Trade Kft. (5600 Békéscsaba, Andrássy út 14.)

11 Értéke lt ingatlan: 5600 Békéscsaba, Felső-nyomás , Külterület 0763/192 helyrajzi szám 4. AZ ÉRTÉKELÉS MÓDSZERÉNEK MEGHATÁROZÁSA: A szakvélemény felépítése és tartalmi összetétele megfelel a Termő földnek nem minősülő ingatlanok hitelbiztosítéki értékének meghatározására vonatkozó 32/ 2000.(VIII.29.) és 26/2005. (VII!.1L) PM rendeletekkel módosított 25/1997. (VIII.l.) PM rendelet előírásainak. Az értékbecslés alkalmazott módszerei megfelelnek az EVS 2003 (Európai Értékelési Szabvány) ajánlásainak. A forgalmi érték megállapítása fenti rendelet és az EVS 2003 ajánlása szerint általában három különböző módszerrel történhet, melyek közül lehetőség szerint legalább két módszert kell kiválasztani: 4.1. Piaci összehasonlító adatokon alapuló értékelés: A piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelés konkrét és ismert adásvételi ügyletek árainak a vizsgált esetre való kiterjesztésével, összehasonlításával történik. Az összehasonlító vizsgálatokat olyan alaphalmazban kell elvégezni, amely földrajzi elhelyezkedése a vizsgált ingatlanéhoz hasonló, és az abban szereplő ingatlanok azonos típusúak az értékelt ingatlanna!. Az értékelés során az ingatlanpiacon a közelmúltban eladott, vagy kínált ingatlanokat kell elemezni, és összehasonlítani az értékelés tárgyát képező ingatlannal Költség alapú értékelés: Az ingatlanok költségalapú érték-megközelítésének lényege, hogy a felépítmények újraelőállítási költségéből levonjuk az idő múlása miatti fizikai kopásból, funkcionális avulásból és környezeti-gazdasági avulásból származó értékcsökkenést, majd hozzáadjuk a felépítményhez tartozó földterület piaci összehasonlítással meghatározott értékét. A piaci érték meghatározására ez a módszer csak korlátozottan alkalmas, mivel az elv nem a piac, hanem a műszaki tartalom felől közelít. A valós forgalmi értéket az ingatlanpiaci keresleli és kínálati viszonyok eltéríthetik a költségalapú értéktől Hozamszámításon alapuló értékelés: A hozamszámításon alapuló értékelés az ingatlan jövőbeli hasznai és az ezek megszerzése érdekében felmerülő kiadások különbségéből vezeti le az értéket. Az érték megállapítása azon az elven alapszik, hogy bármely eszköz értéke annyi, mint a belőle származó tiszta jövedelmek jelenértéke. Az ingatlan jellege miatt az értékelést piaci összehasonlító módszerrel végeztük el. 5 Luxor Trade Kft. (5600 Békéscsaba, Andrássy út 14.)

12 Értékelt ingatlan: 5600 Békéscsaba, Fe l ső - nyom ás , Külterület 0763/192 helyrajzi szám 5. ÉRTÉKELÉS: Az ingatlan jelenlegi becsült forgalmi értékének megállapítása során figyelemmel voltam az ingatlan fekvésére, közművesítettségére, jellegére, területére, a használhatóságára, valamint a hazai ingatlanpiacon kialakult viszonyokra, az ingatlan piaci, gazdasági lehetőségeire. Összehasonlító adatok bemutatása: Piaciösszehasonlító adatok elemzé,én alapuló módszer Adat jellege I dátuma adásvétel Irányítószám Település Békéscsaba Békéscsaba Békéscsaba Békéscsaba Közterület neve Felső-nyomás Belterület, Szarvasi út Külterület Fe l s ő - n yom á s Ingatlan megnevezése Telek terület m Békéscsaba a 44-es elkerülő és Berényi út lámpás -e.(3.lll:: e o '"' Jellemzők Vizsgált ingatlan Realizált / h6 kínálati adat I 2014 Kínálati adat I 2014 Fejlesztési terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Fejlesztési terület Békéscsaba, Szarvasi út, m2, 6 hrsz-on nyilvántartott, kiépített útcsatlakozással, közmüvek nélkül kereszteződésénél, egy beépítetlen terület, m2-es telek kiépített útcsatlakozás eladó. A terület nélkül, elkerülő út befektetésre is kiválóan közelében, 4 helyrajzi alkalmas. Építési számon besorolása: GKSZ; nyilvántartott terület, beépíthetősége 40%. elektromos Közművek a áramejlátással. telekhatáron, útlecsatlakozás a Berényi útr61 engedélyezhető. Eladási/kínálati ár 600 OOO OOO OOO 269 OOO OOO Inflációkorrekció -15% Kínálati ár korrekció -15% -15% Fajlagos ár 7807 Ftlm Ftlm Ftlm2 Környezet/el helyezkedés -20% -10% Infrastruktúra -20% -15% -15% Telek alakja Agyagpaplan +15% +15% +1 5% Telek méret +5% -15% 10% ~ PL:befejezetiensé~ Egyéb panoráma, emeleti elhelyezkedés, jelleg... megközelíthet öség -20%, Régészeti Régészeti -35% -15% Régészeti lelőhely lelőhely lelőhely -15% Használhatóság - 10% -10% -10% Korrigált fajlagos ár 2599 Ftlm Ftlm Ftlm Ftlm2 Piaci hasonlító alapú módszerrel számított érték kerekítve: 150 OOO OOO Ft -15% 6 Luxor Trade Kft. (5600 Békéscsaba, Andrássy út 14.)

13 Értékel t ingatlan: 5600 Békéscsaba, Felső-nyomás , Külterület 0763/192 helyrajzi szám 6. ÖSSZEFOGLALÁS: A Békéscsaba, Külterület 0763/192 helyrajzi számú, 5600 Békéscsaba, Felső-nyomás szám alatti, 1/1 tul. hányadban Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlan, február 17. fordulónapra érvényes forgalmi értéke nettó: Ft, azaz Egyszázötven-millió forint. Az ingatlan likviditációs értéke: 70 % A kialakítottforgalmi értéket 90 napigfenntartom; Kijelentem, hogy felelősséget vállalok az értékbecslés tartalmáért, a megállapított értékért. Az ingatlan értékbecslést megrendelő tudomásul veszi, hogy az ingatlan értékének megállapítása szemrevételezéssel, ill. a megrendelő adatszolgáltatásai alapján készült. Geodéziai, statikai, talajmechanikai épületfizikai, környezetvédelmi és egyéb vizsgálatok nem készültek. Az értékbecslést végző nem vállal felelősséget a tulajdonos által szolgáltatott adatok ténylegességéért, később jelentkező gazdasági, vagy fizikai tényezőkért, amelyek a későbbiekben befolyásolhatjákaz itt meghatározottértéket. A jelen értékelés kizárólag csak a megjelölt célra használható, egyéb célra történőfelhasználás csak az értékelést készítő értékbecslő hozzájárulásával. Az adatszolgáltatás során kapott információkat ellenőrzés nélkül elfogadtam. Békéscsaba, február 17. Készítette: Cseke Tamás CS-269/2006. Ellenőrizte: Szabó Lajos II. 8642/1993. LUXOR TRADE KFT. Békéscsaba Andrássy u. 14. T: 66/ ,30/ Luxor Trade Kft. (5600 Békéscsaba, Andrássy út 14.)

14 Nemhiteles tulajdoni1ap Nem hit élestulajdoni lap Békéscsabai Járási Földhivatal Biktxsaba5601 B&:X:.saba Sz~TIt Istvántér 18. pf. n L Nemhiteles tulajdoni lap. Szemle másc...lat Oldali l/l BÉRÉSGSAEA Kü l t e r ü l e t 0763/192 helyrajzi s z~a IVk grcndclé s szám: 30005l4 163l Szektor 53 l. A~ ingatlan aciatai: a l r é El z l e t adato k I.R É S Z min.o b? r l:ilet ha rn2. Ki v e t t berdhá z ási terület o s.j bejegyz6 határoz~t : 46E8ú / 2ú P.';; I/l alatti ingatlan a 076?-/27 hrs'z-g ú 1.gatlan l1legosztása 3. b ejeg::l'z6 határozat : 40575/2/2013.0';1.17 P. békés c 8aba i0763/ 192, Ú763/1'B, 0763/194 he.lyraj ú 8z.3.11l6 t 'e l ekhatán:end",zés során az I/l alatti i ng a t l an teüil etéhez l. t u.lajcloni, h á nyad: l /l n.rész b e j e gyz ő hat.3.ro zat ~ ér~ez és i idő : 4668Ú/ jogcím: réc::z a r á ny ki acl áe 31019/58/ j"og á l l á s : t Lllajdonos né~: BÉKÉSCSABA NEGYEI JOGÚVjFOS ÖNKOR1~~~YZATA citn: 5600 BÉKÉS CSABA S~ e nt > I stvá n tér 7 Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulaj doni lap

15 \, \ \', -: I' ( I I \ \., 3CII.tUn, C;,,'. 't \;C ::r " \ 11 ~~ I Ct: wl!ia s -:.c. 9 \ I I \ I \ I \ / \ \ \ \ \ \

16 BítidSCSABAMJV HESZ néj, sem a mindenkor hatályos tüzvédelmi rendeletben előírt tüztávojság által a - beépíteni kívánt, telekre eső - megkövetelt értékénél. c) A hátsókert az övezerre előírt legkisebb telekmélységet elérő vagy meghaladótelekmélységgel rendelkező telkek esetén nem lehet kisebb sem az övezetre előírt építménymagasság mértékénél, sem 6,0 ni-nél. Kialakult beé.pítésú telektömbben, az övezetre előírt legkisebb telekrnélységgel rendelkező telkek esetén - a mindenkor hatályos túzvédelmi szabályok előírásainak betartása mellett - a hátsókert elhagyható vagy csökkenthető, amennyiben előzetes építészeti, városrendezési környezeti hatástanulmány igazolja, hogy a szomszédos ingatlan beépítési lehetőségét és jelenlegi használatát a megvalósítani kívánt beépítés hátrányosan nem befolyásolja. Az építészeti, városrendezési-környezeti hatástanulmányt amely tartalmaz és elemez minden olyan környezeti hatást és következményt, amelyet a beépítési helyzet okozhat - legkésőbb az építési engedély beadásáig, építészeti és városrendezési tervezési~ szakértői jogosultsággal rendelkező tervező készíti. Különleges temletek 13. (l) A különjeges területek építési övezetei az alábbiak: a) K-S - sport-, szabadidő-,strand-teriletek: K-SI; K-82; K..S3 b) K-KZ - nem közlekedési területen lévő közlekedési építmények területei: K-KZ; c) K-T - temetők terilletei: K-TI; K-T2; d) K-EÜ - egészségügyi létesftmények területei: K..EÜ; e) K-O - oktatási központokterületei: K-O; t) K-V - vegyes konferencia- és szabadidő központ területe: K-V; g) K-NK - nagy kiterjedésű kereskedelmi célú területek: K-NK h) K-H - hulladékkezel6k-, lerakók, szenny-víztisztító területei: KwH, K-Hl, K-H2 i) K-BT - honvédeimi területek: K-BT; j) K-B - nyersanyaglelőhelyek (bányák) területei: K-B. k) K-MÜ - mezőgazdasági Uzemi terület: K-MÜ (2) Az építési övezetek területén elhelyezhető építményeket és melléképítményeket a 3. számú melléklet tartalmazza. A különleges övezetek területét - a K-B övezetek kivételével- teljes közmúvesítéssel kell ellátni. Területükön a felszíni vizek nyílt árkos elvezetése - a közterület tulajdonosának, kezelőjének hozzájárulásával - ideiglenes jelleggel megengedett. A K-MÜ övezetekben a szennyvízcsatorna kiépítéséig a szennyvizek közmüpétlő berendezésekben elhelyezhetók. (3) Az építési övezetekben kialakítható telkek és építmények jellemzöit a táblázat adatainak felhasználásával kell meghatározni. Sajátos terület használat Különleges Övezetijel K-Sl K-S2 K-S3 Beépítés módja Megen Meg- l KialaJdtandó új Megen Megen gedett enge- telek leekisebb gedett legna- dett gedett rlegkilegki- gyobb legnaépit- gyobb zöld- Széles- Mély- Megjegyzés Jogna- Isebb sebb gyobb telek- beép, mény- szint- felület sége sége terület magas- ~~Iets I(~~ (m) Cm) (%) (ml) ság uru- (m) sé~ I ,0 0,3 j I 50 35,0 50, ,5 0, ,0 80, ,5 0, ,0 80,0 I 20

17 I K-KZ K-Tt K-TI K-ro K-WI K-o K-V K-NK K.MÜ K-H , ,0 35,0 legfeljebba tedmo1ó-. ag szübéges iitereti2növe1her6 K 10 6,0-0,15 60 K K a beépített terilli!t So/.- án IO,s m-ig növelhetó Hősi és lezárttemet6k K 5,0 6,0-0,05 60 K K a beépített területs%- án 1005 m-ia növdbctö á1i6 sza don ádó ádá ádó BEdSCSABAMJVHÉSZ l~ 40 25,0 35, l~ , ,0 35, ,5 0,75 SO 35, SOOO 3S 10,5 r 0, ,0 50,0 l I ,5 j 1, csak I szabályozási terv kés7itésével változt tbatói K-llI I tclcp3zci'ú ,00* 0, ,0 80,0 K-Dr telepszerii ,50* ~8 40 SO,O 80,0 K-BT K-B.,K"- kialakult átlapothoz igazodó (5) (6) (7) (8) ha a szabályozási terv másként em rendelkezik, csak új szabályozási terv k.és2itélével változtathat6! csak a bályozási terv készitésével változtat tól legfeljebba mezőgazdasági tennénytárolásho és takarmányok elmllftásához teehnológiaiiag szübéges méretig növelhet6 legfeljebb a technojógiailag szükséges mérdig növelhetó legfeljebb a teehnojógiafiag szükséges méretig nftvdbet6 3(Jj bányászati terület kijelölése, kijelölt bányászati területen eddig érintetlen területrész felhasználása a helyi önkormányzattal és a közlekedési terület, illetve az út kezelójével egyeztetett módon, továbbá a Fényes külterűletrészen csak az önkormányzati természetvédelmi hatóság hozzájárulásávalkezdhető meg. A bánya múködtetóje a bányászati tevékenység felhagyása után legalább a helyreállítandó területetet magában foglaló, közutakkal és magánutakkal határolt összefüggö területre tájrendezési munkarészt is tartalmazó terv és ennek megfelelő megvalósítási tervek alapján köteles elvégezni a terület rekultivációját. új bánya területet csak a majdani rekultiváció legfontosabb elemeit és a bányászattai érintett terület pontos lehatárolását tartalmazó hatósági engedély alapján szabad megnyitni. A tájrehabllitáció során - különösen védett területek környezetében - a lehetséges mértékig törekedni kell a hagyományos mílvelési ágak helyreállítására és gondoskodni kell a terület megfelelő fásításáról illetve indokolt esetben erdősítéséről Amennyiben bármilyen tevékenység, beruházása termőföld más célú hasznosítását érinti, úgy az elsőfokú földhívatal földvédelmi engedélyétbe kell szerezni. I Módosirottaa 3/2012.(1.30.) Önk.read.Hatályos: MódosítoUa a 3/2012.(I.30.)Önk.rend.Hatályos:2012JI Módosította a (X1.22.) önk.rend.2. (4)Hatályos:2010JCI

18 47-es számú főútról bekötőút Az ingatlan megközelítése

19 Az. ingatlant határoló erdő Az. ingatlant határoló erdő Az értékelt ingatlan Az értékelt ingatlan

20 Az értékelt ingatlan Az értékelt ingatlan

BÉKÉSCSABA MEGYEJ JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent Jstván tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEJ JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent Jstván tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEJ JOGÚ V AR OS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent Jstván tér 7. Ikt. sz.: IV. 457/2013. Előadó: Czigléczkiné Liszkai Edit Mell.: l db Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

Békéscsaba, Szent istván tér 7.

Békéscsaba, Szent istván tér 7. BÉKÉSCSABA lviegyel JOGÚ VAROS POLGAR1l1ESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent istván tér 7. Ikt. sz.: fv. 72212013. Eldado: Czigléczkiné Liszkai Edit Mell.:ldh Hiv. sz.:- Postacím: 5601 ri J 12. Telefon : (66) 5:!3-

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2012. szeptember 3-án tartott soron kívüli nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2012. szeptember 3-án tartott soron kívüli nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2012. szeptember 3-án tartott soron kívüli nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Telekértékesítés az Északi Ipartelepen A közgyőlés

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI OSZTÁLY VÁROSÉPÍTÉSZETI CSOPORT Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI OSZTÁLY VÁROSÉPÍTÉSZETI CSOPORT Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI OSZTÁLY VÁROSÉPÍTÉSZETI CSOPORT Békéscsaba, Szent István tér 7. lkt. sz.: XIV. 210-3212015. XIV. 243-3312015. XIV. 271-3612015.

Részletesebben

Város Polgármestere. ELŐTERJESZTÉS A Biatorbágy, 087/14 hrsz-ú ingatlan megvásárlására vonatkozó kérelemről

Város Polgármestere. ELŐTERJESZTÉS A Biatorbágy, 087/14 hrsz-ú ingatlan megvásárlására vonatkozó kérelemről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/230, 229, 295 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: epitesipont@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu : ELŐTERJESZTÉS A Biatorbágy,

Részletesebben

~l f. lecstr ~ '. [1. Jegyzői kabinet vezetője ~ GAZDÁLKODÁSI FÖOSZTÁLY NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA.

~l f. lecstr ~ '. [1. Jegyzői kabinet vezetője ~ GAZDÁLKODÁSI FÖOSZTÁLY NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA. Ügyiratszám: 45.397/2012.v1l1. Ügyintéző: File János NYÍREGYHÁZA MEGYE JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTER HVATALA GAZDÁLKODÁS FÖOSZTÁLY 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-524, (42) 524-540;

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: 1. 982/20 J 4. Előadó: dr. Tőgye Ildikó, Tarné Stuber Éva, dr. Deák Zoltán Mell.: 4 db Hiv. sz. : Postacím: 5601

Részletesebben

MEGÁLLAPÍTOTT BÉRLETI DÍJ: 47B jelű helyiség: 11.000 Ft/hó 47C jelű helyiség: 34.000 Ft/hó 47D jelű helyiség: 15.000 Ft/hó

MEGÁLLAPÍTOTT BÉRLETI DÍJ: 47B jelű helyiség: 11.000 Ft/hó 47C jelű helyiség: 34.000 Ft/hó 47D jelű helyiség: 15.000 Ft/hó SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY A 7621 PÉCS, SZÉCHENYI TÉR 1. HRSZ 17514 I. emeleti, összesen 61 m2-es ingatlanrész, TERVEZETT EMELETI BÜFÉ bérleti díjának meghatározásáról MEGÁLLAPÍTOTT BÉRLETI DÍJ: 47B jelű helyiség:

Részletesebben

2. A SZAKÉRTOi FELADAT MEGHATÁROZÁSA, AZ ÉRTÉKELÉS CÉLJA. Az értékelés a Megbízó tájékoztatása szerint értékesítés céljából vált szü kségessé.

2. A SZAKÉRTOi FELADAT MEGHATÁROZÁSA, AZ ÉRTÉKELÉS CÉLJA. Az értékelés a Megbízó tájékoztatása szerint értékesítés céljából vált szü kségessé. Értékeit ingatlan: Révfülöp, belterület, hrsz: 157. 1/5 1. ELOZMÉNY A Révfülöp Nagyközség Önkormányzata (8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8.) megbízta az INGATLAN-ST Kft-t (8200 Veszprém, Szabadság tér 2.),

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2014. június 18. napján tartandó Kt. ülésre Készítette: Handelné Kiscelli Ágnes vagyonhasznosítási referens Tárgy: Javaslat a 2010-2014-ig

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. A Budapest XVI. kerület, Prodám utca 11. szám alatti, 105937/1 hrsz-ú, 1397 m 2

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. A Budapest XVI. kerület, Prodám utca 11. szám alatti, 105937/1 hrsz-ú, 1397 m 2 3 / l ü l O BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a Budapest, XVI. kerület Prodám utca 11. szám alatti, 105937/1 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú beépítetlen ingatlan

Részletesebben

Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének

Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2005. (II. 11.), 7/2005. (IV. 7.), 2/2006. (I. 19.), 15/2006. (X. 26.), 7/2007. (VI. 28.), 12/2007. (XI. 22.), 7/2009. (V. 28.), 15/2009. (X. 1.), 14/2010.

Részletesebben

Ingatlan értékbecslési szakvélemény Szentendre, Ady Endre út, Hrsz.: 4777-4782 - Szenei Ferenc, 2015.11.24.

Ingatlan értékbecslési szakvélemény Szentendre, Ady Endre út, Hrsz.: 4777-4782 - Szenei Ferenc, 2015.11.24. 1 INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉSI SZAKVÉLEMÉNY Ingatlan címe:, Jellege: Belterület - Kivett beépítetlen terület Helyrajzi szám: 4777, 4778, 4779/1, 4781, 4782 Készítette: Szenei Ferenc Készítés dátuma: 2015.11.24.

Részletesebben

24247/0/A/6, 24247/0/A/9, 24247/0/A/13)

24247/0/A/6, 24247/0/A/9, 24247/0/A/13) I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest V. kerület, Semmelweis u. 9. szám alatti ingatlanok (hrsz.: 24247/0/A/6, 24247/0/A/9, 24247/0/A/13)

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS (VIII.)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS (VIII.) Törökbálint Város Polgármestere Levelezési cím: 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Tel.: 06-23-335-021 Fax: 06-23-336-039 e-mail: polgarmester@torokbalint.hu honlap:www.torokbalint.hu PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Részletesebben

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 15306-2/2008 Az előterjesztés készítésében

Részletesebben

Levelükhöz mellékelték a 42473 hrsz-ú ingatlanukkal kapcsolatban készített vázrajzot,

Levelükhöz mellékelték a 42473 hrsz-ú ingatlanukkal kapcsolatban készített vázrajzot, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: Javaslat telekingatlanok értékesítésére (Budapest X., Harmat utca 42480/l és 42480/15 hrsz.) Tisztelt Gazdasági Bizottság! Az L.S&P

Részletesebben

HALIMBA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HALIMBA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ Budapest, 2015. december HALIMBA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere I. Tartalmi összefoglaló II. Hatásvizsgálat

szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere I. Tartalmi összefoglaló II. Hatásvizsgálat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere 1 szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest X., 41451/3 helyrajzi számú ingatlan (Albert Camus utca) tulajdonjogának

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Kérem a Képviselő-testületet, hogy a sürgősségi indítványt napirendre venni szíveskedjék.

POLGÁRMESTERE. Kérem a Képviselő-testületet, hogy a sürgősségi indítványt napirendre venni szíveskedjék. 8 1 l l O \ G BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e lehetőséget ad sürgősségi

Részletesebben

SZOMÓD KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Alátámasztó leírás

SZOMÓD KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Alátámasztó leírás SZOMÓD KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Alátámasztó leírás Szomód község hatályos, 2006-ban elfogadott településrendezési tervét jelen megbízással egyezően a Fülöp Építésziroda készítette,

Részletesebben

2.) Árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló

2.) Árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. február hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A HUNGAROTEL Rt. koncessziós ügye - Takács Péter képviselő kérdést tett

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselı-testületének ülésére. Tisztelt Képviselı-testület!

ELİTERJESZTÉS. a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselı-testületének ülésére. Tisztelt Képviselı-testület! Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármester A Képviselı-testület nyílt ülésének anyaga /SzMSz 17. (1) bek./ ELİTERJESZTÉS a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 65312015. Előadó: Csizmadia Bernadett Mell.:l db Hiv. sz.:- Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. lkt. sz.: Vl 569-412015.; Vl 706-512015. Előadó: dr. Bacsáné, Fazekas István,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Előterjesztés a Sárvár, 0270/4 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatról

ELŐTERJESZTÉS Előterjesztés a Sárvár, 0270/4 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatról SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Pf. 78. Fax.: 95/323-555, Tel.:95/ 320-265, Tx 37-417 ELŐTERJESZTÉS Előterjesztés a Sárvár, 0270/4 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatról

Részletesebben

INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK KIAJÁNLÁSI DOKUMENTÁCIÓJA

INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK KIAJÁNLÁSI DOKUMENTÁCIÓJA Nyékládháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Nyékládháza Vasút u. 16. 3433 iktatószáma: 154/2016. NYÉKLÁDHÁZA, Szeder utcában található 4002/5 helyrajzi számú INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK KIAJÁNLÁSI

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel!

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! i BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. lk!. sz.: ly. 713-3 /2011. Előadó: Gál Gabriella Mell.: 8112011. (XI. 24.) sz. KKT határozat kivonata Hiv. SZ:- Postacím:

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:4308 / 2014. Sorszám: 11. ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27. napján tartandó ülésére

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/606-1/2012/I. Üi.: Varga Szilvia Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Volt Csanád ABC (József Attila u. 2.)

Részletesebben

Kalocsa Város Önkormányzata NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁST. tesz közzé

Kalocsa Város Önkormányzata NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁST. tesz közzé 1 Kalocsa Város Önkormányzata NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁST tesz közzé Pályázati azonosító: KPH-JO-2590/2016 a dunaszentbenedeki 0106 hrsz. alatti Vízimadárpark és Szabadidőközpont ingatlan bérbeadására,

Részletesebben

Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA. Jóváhagyandó terv 2014. június

Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA. Jóváhagyandó terv 2014. június Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Jóváhagyandó terv 2014. június Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező Fehér Vártervező Kft 1 TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 8-i rendkívüli ülésére Tárgy: A zirci 1893/1 hrsz-ú ingatlan hasznosítása Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés

Részletesebben

A 2010. október 15.-én készült értékbecslési szakvéleményben tárgyi ingatlan - jelen állapotában - meghatározott forgalmi értéke 3.500.000,-Ft.

A 2010. október 15.-én készült értékbecslési szakvéleményben tárgyi ingatlan - jelen állapotában - meghatározott forgalmi értéke 3.500.000,-Ft. Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. s>u?ir>pest Kfívüros X. kerület Kőbányai önkorinánr/at Képviselő-testület ülése lc.llsi.[ 57, {ZOtO- Uu^ 15M.lI Tárgy: Bp. X. Petrőczy u. 24. fsz. 3. sz. alatti 42011/0/A/6 hrsz-ú

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 28-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 28-i rendes ülésére 29. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 28-i rendes ülésére Tárgy: Önkormányzati tulajdonban lévő zártkerti ingatlanokkal

Részletesebben

HAJDU ÉPKER Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság felszámolás alatt. 1/2016. számú. Nyilvános Pályázati Felhívás és Tájékoztató

HAJDU ÉPKER Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság felszámolás alatt. 1/2016. számú. Nyilvános Pályázati Felhívás és Tájékoztató HAJDU ÉPKER Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság felszámolás alatt 1/2016. számú Nyilvános Pályázati Felhívás és Tájékoztató Tartalomjegyzék 1. NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS... 3 2.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az ingatlan 624/1000 tulajdoni hányadának kikiáltási ára: 8.531.000 Ft. Pályázati feltételek:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az ingatlan 624/1000 tulajdoni hányadának kikiáltási ára: 8.531.000 Ft. Pályázati feltételek: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 35/2004. (IX.30.) rendelete alapján, a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint kiíró (1163. Budapest, Havashalom

Részletesebben

SV/3.355-.. h...j 2 0 \5.

SV/3.355-.. h...j 2 0 \5. 14253126 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján SV/3.355-.. h...j 2 0 \5. Javaslat a Salgótarján, Hősök út 35. és Salgótarján, Petőfi út 85. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanok Salgótarján Foglalkoztatási

Részletesebben

Veresegyház Város Polgármestere. 2112 Veresegyház, Fő út 35. tel: 28 588-600; fax: 28 588-646 ELŐTERJESZTÉS

Veresegyház Város Polgármestere. 2112 Veresegyház, Fő út 35. tel: 28 588-600; fax: 28 588-646 ELŐTERJESZTÉS Veresegyház Város Polgármestere 2112 Veresegyház, Fő út 35. tel: 28 588-600; fax: 28 588-646 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014-11- 18-i rendes/rendkívüli ülésére Tárgy: Önkormányzati tulajdonú ingatlan

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) SEDINA Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-071721, székhely: 7623 Pécs, Rákóczi út 10.., levelezési cím: 7623 Pécs, Rákóczi út 10..), mint a(z) Kaposvári Nyomda Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

3.2. TELEPÜLÉSRENDEZÉS, TÁJRENDEZÉS

3.2. TELEPÜLÉSRENDEZÉS, TÁJRENDEZÉS 3.2. TELEPÜLÉSRENDEZÉS, TÁJRENDEZÉS M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e Képviselő-testület 178/2013.(XI.20.) Kt. határozatában kezdeményezte a településrendezési terv módosítását a 083/9 hrsz-ú térségben.

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente. nyilvános pályázatot hirdet 148/2013. (V. 23.) Kt. határozat melléklete PÁLYÁZATI KIÍRÁS Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonát képező 130144 helyrajzi szám alatt felvett,

Részletesebben

Tisztelt Képviselőtestület!

Tisztelt Képviselőtestület! Előterjesztés Közbeszerzési pályázat kiírása Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola engedélyezési tervezési feladatainak elkészítésére Tisztelt

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VII 201-60212012. Előadó: Bátori Sándor Mell.: 3 db Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl NYIL VANOS

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 24.-i ülésére Tárgy: A zirci 1893/1 hrsz-ú ingatlan hasznosítása Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

INGATLANÉRTÉKELÉSI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY a 2049 Diósd, belterület 1380/45 hrsz alatti telekről

INGATLANÉRTÉKELÉSI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY a 2049 Diósd, belterület 1380/45 hrsz alatti telekről INGATLANÉRTÉKELÉSI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY a 2049 Diósd, belterület 1380/45 hrsz alatti telekről 1 INGATLAN ÉRTÉKELÉS Építési telek T Az értékelő társaság: Szakértő(k) neve: Spisák Sándor A vizsgálat időpontja:

Részletesebben

MISKOLC, Bartók B. u. 69. szám alatt elhelyezkedő 32312 helyrajzi számú INGATLAN KIAJÁNLÁSI DOKUMENTÁCIÓJA

MISKOLC, Bartók B. u. 69. szám alatt elhelyezkedő 32312 helyrajzi számú INGATLAN KIAJÁNLÁSI DOKUMENTÁCIÓJA MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. Üzlet Vagyon Hasznosítási Iroda Miskolc, Széchenyi u. 60. iktatószám: 6331 4 /G30/2016. MISKOLC, Bartók B. u. 69. szám alatt elhelyezkedő 32312 helyrajzi számú INGATLAN

Részletesebben

Eladó ingatlan - Zárda utcai orvosi rendelő

Eladó ingatlan - Zárda utcai orvosi rendelő Eladó ingatlan - Zárda utcai orvosi rendelő Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályáztatás útján kívánja értékesíteni az alábbi ingatlant: Cím (Zalaegerszeg) Megnevezés Alapterület

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2012. április 4.-i ülésére.

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2012. április 4.-i ülésére. 6 1 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2012. április 4.-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat a Budapest, XVI. kerület, Sasvár u. -

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása A Verpeléti Önkormányzat 1/2005. (II. 14.) rendelete Verpelét helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Verpelét Nagyközség Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdés

Részletesebben

(2) Trágyatároló és lakóépület távolsága min. 10 m. (4) A zöldterületi mutatóba csak a min 0,6 m-es földtakarású területrészek számítók be.

(2) Trágyatároló és lakóépület távolsága min. 10 m. (4) A zöldterületi mutatóba csak a min 0,6 m-es földtakarású területrészek számítók be. KUNSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2005 (III.22. Ör). sz. rendelete a helyi építési szabályokról 1 Kunszállás Község Képviselő-testülete az 1999. Évi CXV. törvénnyel módosított 1997.évi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/3/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 26-i ülésére Tárgy: A) Eplény község helyi építési

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/281-1/2013/I Üi.: Varga Sz. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Deák Ferenc utca 41. szám alatti ingatlanrész

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S a Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére

Részletesebben

a Helyi Építési Szabályzatról

a Helyi Építési Szabályzatról Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 13/2004. (IX. 9.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a módosítására kiadott 15/2005.(XI.30.) és a 13/2009. (IX. 18.)

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M10/3-OTÉK JELŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG A 314/2012. (XI.8.) KORM.REND.

Részletesebben

Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet)

Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet) Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet) PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.. számú önkormányzati határozata a Pilis város Településszerkezeti Tervének jóváhagyásáról

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 21-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 21-i ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 21-i ülésére 6. Tárgy: Lajosmizse, 0275/98 hrsz-ú ingatlan megosztása, egy részének elidegenítése, árverés kiírása Az

Részletesebben

KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 4. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 1/2014 VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG Készült a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési

Részletesebben

e; A haszonbérlet időtartama: A haszonbérlet idejét a kiíró 5 gazdasági évben határozza meg, de legfeljebb 2019. december 31. napjáig.

e; A haszonbérlet időtartama: A haszonbérlet idejét a kiíró 5 gazdasági évben határozza meg, de legfeljebb 2019. december 31. napjáig. Részletes pályázati kiírás I. a; A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye, a képviselő-testületi rendelet számának megjelölése: A pályázatot kiíró szerv neve: Baja Vagyon Zrt. A pályázatot kiíró

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. november hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. november hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. november hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Önkormányzati tulajdonú pincék értékesítéséről szóló határozat módosítása

Részletesebben

Törzsszám: VO-5/2014. A HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. 2016.

Törzsszám: VO-5/2014. A HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. 2016. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK a 4. számú főút 02637 hrsz-ú út Budapest-Záhony vasúti fővonal 02636/25 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület által határolt területrészét érintő MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

RÉSZLETES PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

RÉSZLETES PÁLYÁZATI FELTÉTELEK RÉSZLETES PÁLYÁZATI FELTÉTELEK 4300 Nyírbátor Szabadság tér 22. 2527/1/A/2-hrsz. 2527/1/A/3-hrsz. 2527/1/A/9-hrsz. 2527/1/A/10-hrsz. Üzletek, iroda komplexum megnevezésű ingatlan elidegenítésére RÉSZLETES

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

2. Az ingatlan területi elhelyezkedése, megközelitése, közmű és infrastrukturális ellátottsága:

2. Az ingatlan területi elhelyezkedése, megközelitése, közmű és infrastrukturális ellátottsága: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése 1008. Budapest,, Tárgy: Javaslat a Budapest, X. ker. Fokos u.

Részletesebben

Ügyiratszám: 1077-.../2015/U1 Ügyintéző: Aklan Anikó Tárgy: 1244/2 helyrajzi számú ingatlan eladása Melléklet: értékbecslés

Ügyiratszám: 1077-.../2015/U1 Ügyintéző: Aklan Anikó Tárgy: 1244/2 helyrajzi számú ingatlan eladása Melléklet: értékbecslés Ügyiratszám: 1077-.../2015/U1 Ügyintéző: Aklan Anikó Tárgy: 1244/2 helyrajzi számú ingatlan eladása Melléklet: értékbecslés Tisztelt Képviselő-testület! Tárgybani helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonban

Részletesebben

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL 1 BELED NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2009. (III.02.) RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) Beled Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY

HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY Debrecen Megyeii Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjje Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I C S O P O R T 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Sárospatak belterület 1629 helyrajzi számú ingatlan adásvétel útján történő értékesítésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Sárospatak belterület 1629 helyrajzi számú ingatlan adásvétel útján történő értékesítésére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Sárospatak belterület 1629 helyrajzi számú ingatlan adásvétel útján történő értékesítésére Készítette: Sárospatak Város Önkormányzata 2013. szeptember 27. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Sárospatak

Részletesebben

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 Nyílt ülésen kerül tárgyalásra: A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések 18./ Napirendi pont Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 E

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. szeptember 3-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. szeptember 3-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2012. szeptember 3-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági

Részletesebben

MISKOLC, Kamilla u. 7. szám alatt elhelyezkedő 6093/219 helyrajzi számú INGATLAN KIAJÁNLÁSI DOKUMENTÁCIÓJA

MISKOLC, Kamilla u. 7. szám alatt elhelyezkedő 6093/219 helyrajzi számú INGATLAN KIAJÁNLÁSI DOKUMENTÁCIÓJA MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. Üzleti Ingatlan Hasznosítási Iroda Miskolc, Széchenyi u. 60. iktatószám: 12946 1 /G30/2016. MISKOLC, Kamilla u. 7. szám alatt elhelyezkedő 6093/219 helyrajzi számú

Részletesebben

VERSENYTÁRGYALÁSI FELHÍVÁS

VERSENYTÁRGYALÁSI FELHÍVÁS VERSENYTÁRGYALÁSI FELHÍVÁS 1. A kiíró megnevezése, székhelye: Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete (székhely: 5630 Békés, Petőfi u. 2.) 2. A pályázat célja, jellege: ingatlan értékesítése 3. A

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. szeptember 10-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság elnöke Baji Lajos Tímár Ella Aranyi Tímea Kovács Sándor

Részletesebben

BÉKÉSCSABA JvJEGYE1JOCÚ VAROS

BÉKÉSCSABA JvJEGYE1JOCÚ VAROS BÉKÉSCSABA JvJEGYE1JOCÚ VAROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba. Szent stván tér 7. 1kt. sz. : V 262-S12013. Előadó: Kalcsu Gizella Mell.: 1 db Hiv.sz.: - Moravszkyné Postacím: 5601 Pl 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/124, 125, 133 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy

Részletesebben

0c ~. számú előterjesztés

0c ~. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 0c ~. számú előterjesztés Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X., Újhegyi lakótelepen fekvő Guttmann-tó hasznosításáról

Részletesebben

N A G Y V E N Y I M É S SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA MEZŐFALVI ÚT ÉSZAKI OLDALA GAZDASÁGI TERÜLETEN. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41.

N A G Y V E N Y I M É S SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA MEZŐFALVI ÚT ÉSZAKI OLDALA GAZDASÁGI TERÜLETEN. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. N A G Y V E N Y I M H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T A É S SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA MEZŐFALVI ÚT ÉSZAKI OLDALA GAZDASÁGI TERÜLETEN A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. szerinti v é l

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet megalkotásának célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet megalkotásának célja Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IX.07.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségekbérletéről, elidegenítéséről, a lakbérek

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 18-4/2014/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről. Napirend:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE ALPOLGÁRMESTERE Ikt. sz.: IV. 369-2/2005. Mell: Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808 Telefon: (66) 523-805 E-mail:bajil@bekescsaba.hu Véleményező: Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság

Részletesebben

ÉRTÉKBECSLÉSI IGAZOLÁS

ÉRTÉKBECSLÉSI IGAZOLÁS ÉRTÉKBECSLÉSI IGAZOLÁS A vonatkozó okmányok, a piaci viszonyok tanulmányozása után, a helyszíni bejárás és az értékelési számítások alapján megállapítottam, hogy a Nagyvázsony külterület 044/3.hrsz. ingatlan

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2000./VII.31./ számú rendelete. a helyi építési szabályzatáról.

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2000./VII.31./ számú rendelete. a helyi építési szabályzatáról. Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2000./VII.31./ számú rendelete a helyi építési szabályzatáról. Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990.évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ NÁGOCS településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ JÓVÁHAGYVA: HÉSZ módosítása: 11/2015.(IX.10.)önk. rendelettel településszerkezeti terv módosítása: 58/2015.(IX.10.)

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének. 2/2001./II.15./ r e n d e l e t e. Hegyesd község Helyi Építési Szabályzatának.

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének. 2/2001./II.15./ r e n d e l e t e. Hegyesd község Helyi Építési Szabályzatának. 1 Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2001./II.15./ r e n d e l e t e Hegyesd község Helyi Építési Szabályzatának elfogadásáról / egységes szerkezetben / 2 HEGYESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

E G E R M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T E L E P Ü L É S S Z E R K E Z E T I T E R V É N E K É S N A G Y L A P O S ÉS F E L N É M E T V Á R O S R É S Z E K S Z A B Á L Y O Z Á S I T E R V É N E K M Ó D

Részletesebben

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Záradék: Ez a határozauvégzés jogerőre emelkedett < Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Ügyiratszám: 1-1/46-10/2015. Tárgy: Zenés, táncos rendezvény engedélyezése Ügyintéző: Czene Boglárka Hiv. sz.:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail); KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7300 KOMLÓ, VÁROSHÁZ TÉR 3. Telefon: +36-72/584-000 Fax: +36-73/584-008 E-mail: varosuzemeltetes.ph@komlo.hu

Részletesebben

A HAJDÚNÁNÁS KÜLTERÜLET 01058/16 HRSZ ALATTI SZÁNTÓ FELÉRTÉKELÉSE

A HAJDÚNÁNÁS KÜLTERÜLET 01058/16 HRSZ ALATTI SZÁNTÓ FELÉRTÉKELÉSE HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT FELKÉRÉSE ALAPJÁN A HAJDÚNÁNÁS KÜLTERÜLET 01058/16 HRSZ ALATTI SZÁNTÓ FELÉRTÉKELÉSE Hajdúdorog, 2016. január 18. - 1 - BEVEZETÉS A Hajdúnánás Város Önkormányzata nevében

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK DOMBIRATOS ÖNKORMÁNYZAT 20/2007 (XII.20.) KT SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Dombiratos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i rendes ülésére Tárgy: Önkormányzati ingatlanrészek értékesítése Előterjesztő:

Részletesebben

54/2014.(III.18.) Kt. határozat: Tárgy: A Belsőmajor utca feletti építési telkek értékesítése

54/2014.(III.18.) Kt. határozat: Tárgy: A Belsőmajor utca feletti építési telkek értékesítése 54/2014.(III.18.) Kt. határozat: Tárgy: A Belsőmajor utca feletti építési telkek értékesítése Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete értékesíteni kívánja a Belsőmajori utca feletti építési telkeket.

Részletesebben

I. BERKENYE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA (Hrsz: 03/4)

I. BERKENYE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA (Hrsz: 03/4) I. BERKENYE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA (Hrsz: 03/4) Megrendelő: Berkenye Község Önkormányzata Berkenye Kossuth u. 20. 2641 Tervező: TARJÁNTERV Mérnöki Iroda Kft. Salgótarján Mártírok

Részletesebben

Városi Önkormányzat. 2013. július hó. Kazincbarcika város Településrendezési tervének K-10 jelű módosítása 1

Városi Önkormányzat. 2013. július hó. Kazincbarcika város Településrendezési tervének K-10 jelű módosítása 1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezési, Hatósági és Humánpolitikai Osztály Városi Főépítész Székhely: Kazincbarcika, Fő tér 4. Levelezési cím: 3701 Kazincbarcika, Fő tér 4 email: lautner.emoke@kazincbarcika.hu.

Részletesebben

BÖd",sCSABA MEGYEJ JOGÚ VÁROS KOZGYŰLf,sÉNEK. GAZfJASÁGI, KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGY' BIZOTTSÁGA Békéscsaba, SzentIstván tér 7.

BÖd,sCSABA MEGYEJ JOGÚ VÁROS KOZGYŰLf,sÉNEK. GAZfJASÁGI, KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGY' BIZOTTSÁGA Békéscsaba, SzentIstván tér 7. BÖd"sCSABA MEGYEJ JOGÚ VÁROS KOZGYŰLfsÉNEK GAZfJASÁGI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGY' BIZOTTSÁGA Békéscsaba SzentIstván tér 7. Ikt. sz.: IV 377/2008. Előadó: Múrlon László Mell: J db NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E LİTERJESZTÉS - Képviselı-testületnek - pályázat kiírására ingatlanhasznosítás

Részletesebben

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS 24000/0/A/3 helyrajzi számon felvett, természetben a Budapest V kerület, Veres Pálné u. 4-6. szám alatt található, iroda megnevezésű, 126 m² alapterületű helyiség bérleti jogviszony

Részletesebben

1.) A 71/2011. (IV.28.) számú határozatának visszavonásával egyetért.

1.) A 71/2011. (IV.28.) számú határozatának visszavonásával egyetért. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 144/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 71/2011. (IV. 28.) számú határozatának visszavonásáról, a 117/2011. (VI.30.)

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2005. (VII. 1.) rendelete a Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (Egységes szerkezetben a 40/2014. (XII.05.) 12,

Részletesebben