BÖd",sCSABA MEGYEJ JOGÚ VÁROS KOZGYŰLf,sÉNEK. GAZfJASÁGI, KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGY' BIZOTTSÁGA Békéscsaba, SzentIstván tér 7.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÖd",sCSABA MEGYEJ JOGÚ VÁROS KOZGYŰLf,sÉNEK. GAZfJASÁGI, KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGY' BIZOTTSÁGA Békéscsaba, SzentIstván tér 7."

Átírás

1 BÖd"sCSABA MEGYEJ JOGÚ VÁROS KOZGYŰLfsÉNEK GAZfJASÁGI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGY' BIZOTTSÁGA Békéscsaba SzentIstván tér 7. Ikt. sz.: IV 377/2008. Előadó: Múrlon László Mell: J db NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatalminösített többséget igényel! Tárgy: A Gerlai Kastély értékesítése Előkészítő: Stratégiai - Fejlesztési Osztály Véleményező: Yárosfejlesztési Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság :>.I1 Előterjesztés Békéscsaba Megyei JOh>Ú Város Önkormányzat Közgyülésének szeptember IS-án tartandó nyilvános ülésére Tisuelt Közgyűlés! A Gerlai Kastély értékesitését már több alkalommal megkíséreltük. A legutóbb december 14-én aláírt adásvételi szerzódés alapján a hrsz alatt felvett ingatlant a PAPÍRHÁZ Bt. (6900 Makó Vörösmarty u. 8) vásárolta meg brunó Ft vételárért. Az adásvételi szerződés célja már akkor is az volt hogy az ingatlan felújítása megtörténjen és minél több új munkahely létesüljön. Annak érdekében hogy a vevő által a fejlesztésre tett ígéretek számonkérhetőek legyenek az adásvételi szerződésben visszavásáriási jogot kötöttünk ki. Tájékoztatjuk a Tisztelt Közgyűlést hogy az ígért fejlesztések elmaradása és a felújításra biztosított határidő lejál1a miatt az elövásáriásí joggal éltünk az ingatlan-nyilvántartásban az eredeti állapot visszaállítását kezdeményeztük. Ezzel egyidejűleg intézkedések történnek a vevő által biztosított bruttó SO millió forint kaució behajtása érdekében. Az adásvét.e1i szerzödés hatálya alatt és jelenleg is több befektető kereste meg az önkonnányzatot a kastélyra vonatkozó fejlesztési elképzeléseivel. Tekintettel a fent írtakra. az ingatlan újbóli értékesítése megfontolandó lehet. Az önkormányzat számára a legelőnyösebbnek a nyilvános árverés kitűzése tűnik. Az értékesítés konkrét feltételeit a határozati javaslatba foglaltuk bele. A Gazdasági Költségvetési és Pénzügyi Bizottsag a szeptember 8-án tartott ülésén az előterjesztést megtárgyalta és 4 igen egyhangú szavazattal a határozati javaslatot terjeszti elő. A Városfejlesztési Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a szeptember 9-én tartott ülésén az előterjesztést megtárgyalta és 5 igen l nem szavazattaj támogatja a határozati javaslat elfogadását. A határozat végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Stratégiai - Fejlesztési Osztály. Kérem a Tisztelt Közgyűlést hogy döntését az alábbi határozati javaslat alapján hozza meg.

2 HATÁROZATI.JAVASLAT: -2- Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzat Közf')'Űlése nyilvános árverésen értékesíti az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő békéscsabai hrsz ú ingatlant. A nyilvános árverés fcltételei az alábbiak: l. A nyilvános árverést azt követően lehet megtartani amikor az önkormanyzat tulajdonjoga a 18003/2 hrsz-ú ingatlanra visszajegyzésre kerül. 2. Az ingatlan kikialtási ara Ft + Áfa amelyet az adásvételi előszerződés ajáírásától számított 8 napon belül kell megfizetni. Az árverésen történő részvétel feltétele fl bánatpénz megfizetése. A bánatpénz az árverési vevő nyertesével kötendő szerződésben foglalóvá válik. Az árverési licitlépcsö \ Ft. 3. A müemléki védelem alatt álló Gerlai Kastélyra a Magyar Állam elővásáriási joggal rendelkezik. Erről a nyilvános árverésen tájékoztatni kell az érdeklődőket. 4. A vevőnek vállalnia kell hogya kastélyt a műemléki előírásoknak megfelelően üzemelteti és újítja fel. 5. A vevőnek kötelezettséget kell vállalnia arra hogy az általa megvásárolt ingatlant az eredeti állapotot idéző stílusjegyek szerint felújítja és új munkahelyeket hoz létre a létesítményben. A felújitás ütemezését az eladó önkormányzat az alábbiak szerint határozza meg: a felújítani kívánt létesítmény jogerős építési engedélyét az adásvételi szerződés aláírásának napjától számított l éven belül be kell szerezni. a teljes felújítás befejezési határideje az adásvételi szerződés aláírásának napjától számított 4 év. a vevőnek vállalnia kell hogy az általa jogerős építési engedély alapján megvalósítani kívánt létesítmény mííszaki készültsége az adásvételi szerződés aláírásának napjától számított 2 éven belül a 30 %-os készültséget eléri. Az S. pontban írtak biztosítékául az egész ingatlanra vonatkozóan visszavásár!ási jogot kell kikötni és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztetni. Az eladó önkormányzat az eredeti vételáron történő visszavásárlási jogával akkor fog élni ha a vevő akár az építési engedélyre akár a felújítás rész vagy teljes határidejére vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti. Az előzőekben írt esetekben az eladó az adásvételi szerződéstől eláll. Az eladó kötelezettséget vállal arra hogy abban az esetben ha a vevő által megvalósítani kívánt létesítmény műszakí készültsége az 50 o/o-ot eléri akkor az ingatlannyilvántartasban bejegyzett visszavilsárlási jogát törölteti. A műszaki készültség felmérését a Békés Megyei Mérnökkamara ahai javasolt szakértövel kell elkészíttetni. A jogerős építési engedély megszerzéséig a vevő az ingatlanon semmilyen beruházást átalakítást bontást nem hajthat végre. 6. A felújítás további biztosítékául az eladó önkormányzat Ft + Áfa óvadék letételét kéri a vevőtől. Az óvadék formája lehet készpénzletét bankgarancia vagy az eladó által is jóváhagyott énékbecslés alapján a vevő kizárólagos tulajdonában lévő per - teher- és igénymentes ingatlanra bejegyzett jelzálogjog. Az óvadékot a nemteljesítési kötbér forrására valamint a felújítási munkák befejezésére kelj felhasználni. Az önkormányzatot Ft kötbér illeti meg ha a vevő a jogerős építési engedélyt nem szerzi meg a végleges adásvételi szerződés aláírásától számítolt egy éven belül vagy két éven belül nem éri el a felújítás a 30 %-os készültségi szintet illetve ha a felújítás nem fejeződik be négy éven belül. Az önkormányzat az óvadékot az SO %-05 készültségi szint e!érésekor \ Ft-ra mérsékeli.

3 'l I Az érdeklődőket tájékoztatni kelj arról. hogy a kastély épületén belu! önálló helyrajzi számmal rendelkczö (18004) ingatlanrész található amely a Leonardo CAD Bt. tulajdonában és a Római Katolikus Egyház kezelésében van. A vevőnek kötelezettséget kell vállalnia arra hogy az ingatlanrész hitélet gyakorlásához szükséges működését a megközelítési lehetőség megadásával biztosítja. 8. Az eladó önkonnányzat a nyilvános árverés nyertesével három hónapos határidőre szóló adásvételi előszerzódést köthet amely célja hogy a vevő ezen a határidőn belül a végleges adásvételi szetzödés óvadékra vonatkozó feltételeit biztositani tudja. Amennyiben a vevő ezeket a feltételeket a három hónapos határidőn belül nem tudja teljesíteni. úgy az önkonnányzat a végleges adásvételi szerződés megkötésétöl eláll. Felelös: Hanó Miklós alpolgármester Határidö: június 30. BékéscSlba szeptember 10. /''1[0('( Fodor Ltljus a bizottság elnöke \- Ellenjegyzés: ril; Jogi:.. \.J.jY-...'... PénzÜgYi/

4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyülésének Városfejlesztési Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 5600 Békéscsaba Szent István tér 7. KIVONAT a Városfejlesztési Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság szeptember 9-í nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: A Gerlai Kastély értékesítése 188/2008. (IX.9.) VKMB határozata 6 igen egyhangú szavazattal Békéscsaba Megyei JoglÍ Város Önkormányzat KözgYIUésének Városfejlesztési Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizoltsága az alábbijavaslatot reljeszti döntéshozatalra a Közgyúlés elé: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat KözgyüIése nyilvános árverésen értékesíti az önkonnányzat kizárólagos tulajdonában lévő békéscsabai hrsz-ú ingatlant. A nyilvános árverés feltételei az alábbiak: l. A nyilvános árverést azt követően lehet megtartani amikor az önkonnányzat tulajdonjoga a lrsz-ú ingatlanra visszajegyzésre kerül. 2. Az ingatlan kikiáltási ára Ft + Áfa amelyet az adásvételi előszerződés aláírásától számított 8 napon belül kell megfizetni. Az árverésen történő részvétel feltétele Ft bánatpénz megfizetése. A bánatpénz az árverési vevő nyertesével kötcndő szerződésben foglalóvá válik. Az árverési licitlépcső: ft. 3. A műemléki védelem alatt álló Gcrlai Kastélyra a Magyar Állam elővásárlási joggal rendelkezik. Erről a nyilvános árverésen tájékoztatni kell az érdeklődőkct. 4. A vevőnek vállalnia kell hogya kastélyt a műemléki előírásoknak megfelelően üzemelteti és újítja fel. 5. A vevőnek kötelezettséget kell vállalnia arra hogy az általa megvásárolt ingatlant az eredeti állapotot idéző stílusjegyek szerint felújítja és új munkahelyeket hoz létre a létesítményben. A felújítás ütemezését az eladó önkonnányzat az alábbiak szerint határozza meg: a felújítani kívánt létesítmény jogerös építési engedélyét az adásvételi szerződés aláírásának napjától számított l éven belül be kell szerezni. a teljes felújítás befejezési határideje az adásvételi szerződés aláírásának napjától számított 4 év.

5 a vevőnek vállalnia kell hogy az általa jogerős építési engedély alapján megvalósítani kívánt létesítmény műszaki készültsége az adásvételi szerződés aláírásának napjától számított 2 éven belül a 30 %-os készültséget eléri. Az 5. pontban írtak biztosítékául az egész ingatlanra vonatkozóan visszavásáriási jogot kell kikötni és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztetni. Az eladó önkonnányzat az eredeti vételáron történő visszavásáriási jogával akkor fog élni ha a vevő akár az építési engedélyre akár a felújítás rész vagy teljes határidejére vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti. Az előzőekben Írt esetekben az eladó az adásvételi szerződéstől eláll. Az eladó kötelezettséget vállal arra hogy abban az esetben ha a vevő által megvalósítani kivánt létesítmény műszaki készültsége az 50 %-ot eléri akkor az ingatlannyilvántartásban bejegyzett visszavásáriási jogát törölteti. A műszaki készültség felmérését a Békés Megyei Mémökkamara által javasolt szakértővel kell elkészíttetni. A jogerős építési engedély megszerzéséig a vevő az ingatlanon semmilyen beruházást átalakítást bontást nem hajthat végre. 6. A felújítás további biztosítékául az eladó önkonnányzat Ft + Áfa óvadék letételét kéri a vevőtől. Az óvadék fonnája lehet készpénzletét bankgarancia vagy az eladó által is jóváhagyott értékbecslés alapján a vevő kizárólagos tulajdonában lévő per - teher- és igénymentes illgatlanra bejegyzett jelzálogjog. Az óvadékot a nemteljesitési kötbér forrására valamint a felújítási munkálatok befejezésére kell felhasználni. Az önkonnányzatot Ft kötbér illeti meg ha a vevő a jogerős építési engedélyt nem szerzi meg a végleges adásvételi szerződés aláírásától számított egy éven belül vagy két éven belül nem éri el a felújítás a 30%-os készültségi szintet ill. ha a felújítás nem fejeződik be négy éven belül. Az önkonnányzat az óvadékot az 50%-os készi.iltségi szint elérésekor 1O Ft-ra mérsékli 7. Az érdeklődőket tájékoztatni kell arról hogy a kastély épületén belül önálló helyrajzi számmal rendelkező (18004) ingatlanrész található amely a Leonardo CAD Bt. tulajdonában és a Római Katolikus Egyház kezelésében van. A vevőnek kötelezettséget kell vállalnia arra hogy az ingatlanrész hitélet gyakorlásához szükséges működését a megközelítési lehetőség megadásával biztosítja. 8. Az eladó önkonnányzat a nyilvános árverés nyertesével három hónapos határidőre szóló adásvételi előszerződést köthet amely célja hogy a vevő ezen a határidőn belül a végleges adásvételi szerződés óvadékra vonatkozó feltételeit biztosítani tudja. Amennyiben a vevő ezeket a feltételeket a három hónapos határidőn belül nem tudja teljesíteni úgy az önkormányzat a végleges adásvételi szerződés megkötésétől eláll. Felelős: Dr. Ferenczi Attila a bizottság elnöke Határidő: szeptember 18. Kmf. A kivonat hiteléül: -.D::>'Uh. Bondámé Viczián Anikó Bizottsági titkár / Dr. Ferenczi Attila s.k. elnök

6 BÉKÉSCSABA MEGYEJ JOGU varas KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba Szent /s1l'án fér 7. Ikl. sz.: IV 846/2008. Előadó: MártolI László Mell: 2 db Előkészítő: Stratégiai - Fejlesztési Osztály Véleményező: Városfejiesztési Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság NYILVÁ OS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: A MÁV Zrt. tulajdonában lévő sporttelep megvásárlása Előteriesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyülésének szeptember IS-án tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyűlés! A Békéscsaba Bánát és Csányi utcák sarkán található 2 ha alapteruletü sportte1ep a MAGYAR ÁLLAM VASUTAK ZRT. (J 062 Budapest Andrássy út ) tulajdona. Ismereteink szerint cl; tulajdonos több más ingatlannal együtt ezt is értékesíteni kivánja bruttó 195 millió forint vételárért öt éves funkciómegtartási kötelezettséggel. A sporttelep megvásárlása megfontolandó lehet az alábbi szempontok vehetők ligyelembe: a funkciómegtartási kötelezettség lejártát követően is megtartjuk az ingatlant sporttelepnek. Emellett szól az hogy közel van a belvároshoz és a Lencsési lakótelephez is. A kihasználtságát más a város területén található sportlétesitmény bezárásával növeini lehetne. az ingatlan szomszédságában a bevásárló áruházak benzinkút található igy az öt éves határidő lejártát követően ilyen célra is hasznosítható lenne a nagy alapterületű földrészlet. A korábbi használókat a város más létesítményeibe lehetne irányítani. az ingatlan lakóterülettel ugyancsak szomszédos. Koncepció lehet az is hogy a funkciójának megszüntetését követően építési telkek legyenek kialakítva itt. Mindezeket figyelembe véve az ingatlan megvásárlása megfontolandó lehet. A Gazdasági Költségvetési és Pénzügyi Bizottság a 2ooS. szeptember S-án tartott ülésén az előterjesztéstmegtárgyalta és 5 igen egyhangú szavazattal a határozati javaslatot terjeszti elő. A Városfejlesztési Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a 200S. szeptember 9-én tartott ülésén az előterjesztést megtárgyalta és 6 igen egyhangú szavazattal támogatja a hatarozati javaslat elfogadását. A határozat végrehajtásában közremúködő felelős hivatali egység: Stratégiai - Fejlesztési Osztály.

7 -2- Kérem a Tisztelt Közgyűlést hogy döntését az alábbi határozati javaslat alapján hozza meg. IlATÁROZATI JAVASLAT: Békéscsaba Mcgyei Jogú Város Önkonnányzat Közgyűlése vételi ajánlatot tesz a MAGYAR ÁLLAMVA5UTAK ZRT. (1062 Budapest Andrássy út ) számára a békéscsabai hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan. az alábbi feltételekkel: I. A hrsz-ú ingatlan felajánlott vételára bruttó 195 millió forint. 2. Az önkormányzat az adásvételi szerződés aláírásának napjától számított öt éven belüli funkciómegtartási kötelezettséget vállalja. 3. A vásárlás pénzügyi fedezetéül a költségvetés fejlesztési céltartajék előirányzata szolgál Felelős: Hanó Miklós alpolgármester Határidő: június 30. Békéscsaba szeptember 10. / ( ('O')y-- FOlioT Liljos a bizottság elnöke \ Ellenjegyzés: JOgi.. JfJ Pénzügyi / L V / l

8 0 C'.r:: t'" """ t. <'I '> '. o o o o o " o s: o o.. o ' \ V- / I<? t: co S "+ "' '> <...<1..'.. <- -..?...(fy" :;;.e I n t.\\( IOV / \ \ djf lu <.-".9.9 '"? n t 0\ 'O C" $sp \...AJ CD I ' I :í4 Gi fi I S I -.f:: o " '. '. lj

9 Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztesi Környezetvédelmi és Mezőgazdasági 5600 Békéscsaba Szent István tér 7. Bizottsága KIVO 'AT a Városfejlesztési Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság szeptember 9-i nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Tárg)': A MÁv Zrt. tulajdonában lévő sporttelep megvásárlása (IX.9.) VKM B határozata 6 igen egyhangú szavazattal Békéscsaba Megyci Jogú Város Környezetvédelmi és Mezőgazdasági közgyűléselé: Önkomlányzat Közgyűlésének Városfejlesztési Bizonság az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése vételi ajánlatot tesz a MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. (1062 Budapest Andrássy út ) számára a békéscsabai 2302/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan az alábbi feltételekkel: I. A hrsz-ú ingatlan felajánlott vételára bruttó 195 millió forint. 2. Az önkormányzat az adásvételi szerződés aláírásának napjától számított öt éven belüli funkciómegtartási kötelezettséget vállalja. 3. A vásárlás pénzügyi fedezetéül a költségvetés fejlesztési céltartalék előirányzata szolgál. Felelős: Dr. Ferenczi Attila a bizottság elnöke Határidő: szeptember 18. Kmf. A kivonal hiteléül: "- Bondámé Viczián Anikó Bizottsági titkár Dr. Ferenczi Attila s.k. elnök

10 BÉKEsCSABA MEGYEJ JOGÚ VÁROS KOZGYŰLESÉNEK GAZDASÁGI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Béké!icsaba Szent István/ér 7. Ikl. sz.: W /2008. Előadó: Már/OlI Ui.dó Mell: 3 db Előkészítő: Stratégiai - Fejlesztési Osztály Véleményező: Városfejlesztési Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság NYILvÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel t Tárgy: A Pósteleki kastély értékesítése Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzat Közgyülésének szeptember 18-án tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyíílésf A Pósteleki kastély értékesítésével legutóbb a 380/2007. (VU. 16.) közgy. határozat foglalkozott. A határozat végrehajtása érdekében két alkalommal nyilvános árverés megtartásra került ezek azonban érdeklődő hiányában eredménytelenek voltak. Most újabb befektető jelentkezett az ingatlanra ajánlata a hivatk07..ott közgyülési határozatban foglalt feltételeknél részben kedvezőtlenebb részben viszont kedvezőbb is. Kedvezőtlenebb egyrészt azért mert a kastélyromot magában foglaló hrsz-ú ingatlan árának felét (35 millió Ft + AFA) kínálja másrészt a környező hrsz alatt felvett park bérleti jogát 90 évre kéri és nem fizetne a használatért bérleti díjat. A befektetők a kastélyrom tulajdonjogán és a parkerdő bérleti jogán felül a szomszédos kempinget és erdészházat is meg kívánják vásárolni. Kedvezőbb az ajánlat viszont abból a szempontból hogy a kastély eredeti állapotának megfelelő visszaállítását ajánlja igaz öt év alatt. Mivel a kastély helyreállítására és új funkciókkal történő ellátására irányuló erőfeszítéseink eddig sikertelenek voltak az ajánlat elfogadása megfontolandó lehet. A Gazdasági Költségvetési és Pénzügyi Bizottság a szeptember 8-án tartott ülésén az előtetjesztéstmegtárgyalta és 5 igen egyhangú szavazattal a határozati javaslatot terjeszti elő. A Városfejlesztési Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a szeptember 9-én tarton ülésén az elötetjesztést megtárgyalta és 4 igen I nem I tartózkodással támogatja a határozati javaslat elfogadását. A határozat végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Stratégiai - Fejlesztési Osztály. Kérem a Tisztelt Közgyűlést hogy döntését az alábbi határozati javaslat alapján hozza meg.

11 HATÁROZATI JAVASLAT: -2- Békéscsaba Megyei logó Város Önkonnányzat Közgyűlése nyilvános álvcrésen értékesíti az önkomlányzat kizárólagos tulajdonát képező hrsz-ú 7569 m 2 területü udvar és út művelési ágú ingatlant az alábbi feltételckkel: I. Az ingatlan kikiáltási ára Ft + ÁFA. a kastély eredeti állapotának megfelelő újjáépítésének határideje öl év. Az árverési előleg l millió forint + áfa mely bánatpénznek minősül. A bánatpénz a nyertes árverési vevő esetében foglalóvá változik. U. Az ingatlan közműcsatlakozásainak kiépítése a vevő feladata és költsége. UL Az önkormányzat az árverés nyertesével kötendő végleges adásvételi szerződés feltételeit az alábbiak szerint határozza meg: A kastély teljes megépítésének és jogerős használatbavételi engedélyének megszerzéséig az önkormányzatot megillető visszavásárlási jogot kell kikötni melyet az ingatlan tulajdoni lapjára be kell jegyeztetni és amellyel akkor kell élni ha a vevő a beépítés részhatilridóit vagy befejezési határidejét nem teljesíti. A visszavásárlási ár a vevő által az árverésen kialkudott és kifizetett licitár. Az eladó önkormányzat érvényesíti a vísszavásárlási jogát abban az esetben ha a vevő a szerződés aláírásának napjától számított egy éven belül a létesítmény jogerős építési engedélyét nem szerzi meg vagy ha a szerződés aláírásának napjától számított két éven belül a létesítmény műszaki készültsége a 10 %-ot három éven belül az 50 %-ot nem éri el. A műszaki készültség felmérését a Békés Megyei Mérnökkamara által javasolt szakénővel kell elkészittetni. A jogerős építési engedély megszerzéséig a vevő az ingatlanon semmilyen beruházást átalakítást bontást nem hajthat végre. Az önkormányzat a beépítés feltételeínek biztosítása érdekében a vevőtől bruttó 50 millió forint óvadék letételét kéri amely fonnája lehet bankgarancia ügyvédi készpénzleht vagy a vevő kizárólagos tulajdonában lévő per- teher- és igénymentes ingatlanra bejegyzett jelzálogjog. Az óvadék abban az esetben illeti meg az önkormányzatot ha a vevő az építési engedélyre műszaki részteljesítésre vagy a teljes felújításra vonatkozó határidőnek nem tesz eleget. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra hogy abban az esetben ha a vevő által a 01305/1 hrsz-ú ingatlanon megépíteni kivánt létesítmény műszaki készültsége az 50 %-ot eléri bérleti szerződést fog velc kötni a 01305/2 hrsz alatt fclvett parkerdőre. 30 éves időtartamra azzal a feltétellel hogy az eladó hrsz-ú ingatlanon történő visszavásárlási jogának alkalmazása esetén a bérleti szerződés is azonnali hatállyal megszünik. A bérlőnek a parkerdő használatáért bérleti díjat nem kell fizetnie viszont őt terhelik a parkerdő teljes karbantartásának és kezelésének költsége. A vevő park használatából a város lakosságát nem zárhatja ki. A park erdő kezelését üzemeltetési terv alapján lehet ellátni a tervet 5 évre vonatkozóan a bérlőnek kell elkészíteni és engedélyeztetni. IV. Az eladó önkonnányzat a nyilvános árverés nyertesével három hónapos határidőre szóló adásvételi e!őszerződést köt. amely célja hogya vevő ezen a határidőn belül a végleges adásvételi szerződés óvadékra vonatkozó feltételeit biztosítani tudja.

12 -3- V. Amennyiben a vevő ezeket a feltételeket a három hónapos határidőn belül nem tudja teljesíteni úgy az önkormányzat a végleges adásvételi szerződés megkötésétől eláll Az e!őszerződésbena vevő által befizetett I millió Ft + ÁFA árverési előleg foglalóként kerül meghatározásra melyet a végleges adásvételi szerződés meghiúsulása esetén az önkormányzat nem fizet vissza. VI. Az eladó önkormányzat kötelezettséget vállal arra hogy abban az esetben ha a vevő a kastélyrom helyreállitási munkáit a szerződésben leírt módon és határideig teljesíti végleges szerződést fog vele kötni a hrsz alatt felvett pósteleki kempingre bruttó 4 millió forint vételáron és a hrsz alatt felvett pósteleki erdészházra bruttó 4 millió forint véte\áron. Felelős: Hanó Miklós alpolgánnester Határidő: június 30. Békéscsaba szeptember 10. Fodor Lajos a bizottság elnöke l Ellenjegyzés: Jogi: JJJ..\:jF. 'JfI:-".'>... P enzugyi: /'..!

13 "..\ - - ro -:t» a '" o'... "- N :r: Q "'" Q. If) -. cll -. "'- Q - l

14 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE július hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzókönyvi KIVONATA Tárgy: A közgyűlés A Pósteleki kastély értékesítése 21 igen egyhangú szavazattai a követkew határozatot hozta: 380/2007. (VII. 16.) közgy. HATÁROZAT L Békéscsaba Megyei logú Város Önkonnányzat Közgyűlése nyilvános árverésen értékesíti az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező békéscsabai hrsz-ú 7569 m 2 területű udvar és út művelési ágú ingatlant az alábbi feltételekkel: Az ingatlan kikiáltási ára Ft +áfa a kastély eredeti állapotának megfelelő újjáépitésének határideje három év. Az árverési előleg l millió forint + áfa. Az ingatlan közmücsatlakozásainak kiépítése a vevő feladata és költsége. II. A közgyűlés az árverés nyertesével kötendő végleges adásvételi szerződés feltételeit az alábbiak szerint határozza meg: A teljes ingatlan megépítésének és jogerős használathavételi engedélyének megszerzéséig az önkormányzatot megillető visszavásárlási jogot kell kikötni. melyet az ingatlan tulajdoni lapjára be kelljegyeztetni. Az eladó önkormányzat az adásvételi szerződés megkötésétő! eláll abban az esetben ha a vevő a szerződés aláírásának napjától számított fél éven belül a létesítmény jogerős építési engedélyét nem szerzi meg vagy ha a szerzödés aláírásának napjától számított egy éven belül a tervezett létesítmény múszaki készültsége a 10 %-ot két éven belül az SO %-ot nem éri el. A jogerős építési engedély megszerzéséig a vevő értéknövelő beruházást nem hajthat végre az ingatlanon. A műszaki készültség felmérését a Békés Megyei Mérnökkamara által javasolt szakértövel kell elkészíttetni. Az önkormányzat a beépítés feltételeinek biztosítása érdekében a vevötöl bruttó 50 millió forint kaució letételét kéri amely fonnája lehet bankgarancia ügyvédi készpénz letét vagy a vevő kizárólagos tulajdonában lévő per- teher- és igénymentes ingatlanra bejegyzett jelzálogjog. A kauciót az eladó önkonnányzat abban az esetben veszi igénybe ha a vevő az építési engedélyre a műszaki részteljesítésre. vagy a teljes felújításra vonatkozó határidőnek nem tesz eleget. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra hogy abban az esetben ha a vevő által a hrsz-ú ingatlanon megépíteni kívánt létesítmény műszaki készültsége az 50 %-ot eléri bérleti szerződést fog kötni vele a 01305/2 hrsz alatt felvett parkerdöre 50 éves idötartamra Ft + áfa/év bérleti díjjal amely bérleti díjat évente a KSH által közölt fogyasztói árindexnek

15 2 megfelelően korrigáini kell. A bérlö a parkerdö használatából a város lakosságát nem zárhatja ki. A parkerdö kezelése és karbantartása a bérlő feladata és kötelezettsége ezt üzemeltetési terv alapján kell ellátni. A tervet 5 évre vonatkozóan kell elkészíteni melyet előre engedélyeztetni szükséges. lll. Az eladó önkormányzat a nyilvános árverés nyertesével két hónapos határidőre szóló adásvételi elószerzödést köt amely célja hogy a vevő ezen a határidőn belül a végleges adásvételi szerződés kaucióra vonatkozó feltételeit biztositani tudja. Amennyiben a vevő ezeket a feltételeket a két hónapos határidőn belw nem tudja teljesíteni úgy az önkormányzat a végleges adásvételi szerződés megkötésétöl eláll. Az e!őszerződésben a vevő által befizetett l millió Ft + áfa árverési előleg foglaló ként kerül meghatározásra melyet a végleges adásvételi szerződés meghiúsulása esetén az önkormányzat nem fizet vissza. Felelös: Határidő: Hanó Miklós alpolgánnester december 31. K.m.r. Vantara Gyula sk. polgármester Dr. Benedek Mária sk. jegyzö '.

16 Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési Környezetvédelmi és Mezőgazdasági 5600 Békéscsaba Szent István tér 7. Bizottsága KIVONAT a Városfejlesztési Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság szeptember 9-i nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: A Pósteleki kastély értékesítése 190/2008. (IX.9.) VKMJl határozata 4 igen 1 tartózkodó l nem szavazattai Békéscsaba Megyei Jogú VaTos Önkonnanyzat Közgyűlésének Városfejlesztési Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága az alábbi javaslatot terjeszti döntéshozatalra a Közgyiilés elé: A közgrilés nyilvanos árverésen értékesíti a kizárólagos tulajdonát képező 7569 m területíí udvar és út míívelési ágú ingatlant az alábbi feltételekkel: hrsz-ú I. Az ingatlan kikiáltási ára Ft + ÁFA a kastély eredeti állapotának megfelelő újjáépítésének határideje öt év. Az árverési előleg I millió forint + áfa mely bánatpénznek minősül. A bánatpénz a nyertes árverési vevő esetében foglalóvá változik. II. Az ingatlan közmíícsatlakozásainak kiépítése a vevő feladata és költsége. Ill. Az önkonnányzat az árverés nyertesével kötendő végleges adásvételi szerolődés feltételeit az alábbiak szerint határozza meg: A kastély teljes megépítésének és jogerős használatbavételi engedélyének megszerzéséig az önkonnányzatot megillető visszavásáriási jogot kell kikötni melyet az ingatlan tulajdoni lapjára be kell jegyeztetni és amellyel akkor kell élni ha a vevő a beépítés részhatáridőit vagy befejezési határidejét nem teljesíti. A visszavásáriási ar a vevő által az árverésen kialkudott és kifizetett Iicitár. Az eladó önkonnányzat érvényesíti a visszavásáriási jogát abban az esetben ha a vevő a szerződés aláírásanak napjától számított egy éven belül a létesítmény jogerős építési engedélyét nem szerzi meg vagy ha a szerződés aláírásának napjától számított két éven belül a létesítmény műszaki készültsége a 10 %-ot három éven belül az 50 %-ot nem éri el. A műszaki készültség felmérését a Békés Megyei Mémökkamara altal javasolt szakértövel kell elkészíttetni. A jogerős építési engedély megszerzéséig a vevő az ingatlanon semmilyen beruházást átalakítást bontást nem hajthat végre. Az önkonnányzat a beépítés fehételeinek biztosítása érdekében a vevőtől bruttó 50 millió forint óvadék letételét kéri amely fonnája lehet bankgarancia

17 ügyvédi készpénzletét vagy a vevő kizárólagos tulajdonában lévő per-o teher- és igénymentes ingatlanra bejegyzett jelzálogjog. Az óvadék abban az esetben illeti meg az önkonnányzatot ha a vevő az építési engedélyre műszaki részteljesítésre vagy a teljes felújításra vonatkozó határidőnek nem tesz eleget. Az önkonnányzat kötelezettséget vállal arra hogy abban az esetben ha a vevő által a hrszmú ingatlanon megépíteni kívánt létesítmény műszaki készültsége az 50 %-ot eléri bérleti szerződést fog vele kötni a 01305/2 hrsz alatt felvett parkerdőre 30 éves időtartamra azzal a feltétellel hogy az eladó hrsz-ú ingatlanon történő visszavásáriási jogának alkalmazása esetén a bérleti szerződés is azonnali hatállyal megszünik. A bérlőnek a parkerdő használatáért bérleti díjat nem kell fizetnie viszont őt terhelik a parkerdő teljes karbantartásának és kezelésének költsége. A vevő park használatából a város lakosságát nem zárhatja ki. A park erdő kezelését üzemeltetési terv alapján lehet ellátni a tervet 5 évre vonatkozóan a bérlőnek kell elkészíteni és engedélyeztetni. IV. v. VI. Az eladó önkonnányzat a nyilvános árverés nyertesével három hónapos határidőre szóló adásvételi e!őszerződést köt amely célja hogy a vevő ezen a határidőn belül a végleges adásvételi szerződés óvadékra vonatkozó feltételeit biztosítani tudja. Amennyiben a vevő ezeket a feltételeket a három hónapos határidőn belül nem tudja teljesíteni úgy az önkonnányzat a végleges adásvételi szerződés megkötésétől eláll. Az előszerződésbena vevő által befizetett I millió Ft + ÁFA árverési előleg foglalóként kerül meghatározásra melyet a végleges adásvételi szerződés meghiúsulása esetén az önkonnányzat nem fizet vissza. Az eladó önkomlányzat kötelezettséget vál1al arra hogy abban az esetben ha a vevő a kastélyrom helyreállítási munkáit a szerződésben leírt módon és határidcig teljesíti végleges szerződést fog vele kötni a 0\304/2 hrsz alatt felvett pósteleki kempingre bruttó 21 millió forint vétel áron és a hrsz alatt felvett pósteleki erdészházra bnlttó 22 millió forint vételáron. Felelős: Dr. Ferenczi Attila a bizottság elnöke Határidő: szeptember 18. Krnf. Dr. Ferenczi Attila s.k. elnök A kivonat hiteléül: Bondámé Viczián Anikó Bizottsági titkár

18 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba. SzeIIt István fér 7. Ikl. sz.: IV42J-J/2008. Ügyil1fezö: Kibédi-Varga Lajos Mell.: I db Hiv. sz: 3.4 Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) / Telefax: (66) E-Illail: Előkészítő:Stratégiai-Fejlesztési Osztály Véleményező: Gazdasági Költségvetési és Pénzügyi Bizottság NYILVANOS ÜLÉS napirene/je A döntéshozatal egyszerű többséget igényel! Tárg\': Tájékoztatás a Csabai Életfa Kht. \'égclszá molásáról Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyülése szeptember 18án tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Köz.gyiílé! Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzatának Közgyűlése az 555/2007 (X.18.) határozata l. pontja alapján elhatározta a Csabai Életfa Nyugdíjasházat Működtetö Közhasznú Társaság (továbbiakban: KhI.) jogutód nélküli megszünését. és a végelszámolás kezdő időpontját január \. napjában. a végelszámolás befejezésének időpontját július 21. napjában határozta meg. A Kht január l-től a Békéscsaba és Térségc Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás önálló költségvetési intézményeként múködik tovább. A cégnyilvánosságról a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény (Ctv.) lll. (l) alapján: A végelszámoló a végelszámolás befejezésekor elkészíti és a könyvvizsgáló jelentésével együtt közgyiilés elé terjeszt i jóváhagyásra a következö dokumcntumokat: a) a záró adóbevallást h) a végelsz:l.l11olás utolsó üzleti évéről készült sz;1.mviteli törvény szerinti beszámolót e) a vagyonfelosztási javaslatol cl) a végelszámolási időszak gazdasági eseményeinek bemutatásáról szóló összefoglaló értékelést (zárójelentést) valamint e) a cég vagyoni részesedésévelműködőalapítványok sorsára vonatkozó javaslatot. f) az állami adóhatóság és a vámhatóság - erre a célra rendszeresitett nyomtalványon kiadott -nyil<ltkozatát arról hogy a cégnek adótanozása nincs és a cégnél adóhatósági eljárás nincs folyamatban. A végelszámoló a fenti dokumentumokat elkészítette azonban a Ctv. J II. (1)/) pontjában szcreplő adó hatósági nyilatkozat bekérésekor az adóhivatal egy végelszámolás befejezése clőtti átfogó vizsgálat végrehajtása mellett döntöli. A végelszámoló döntésének idöpol1\jában

19 / előtti átfogó vizsgálat végrehajtása mellett döntött. A végelszámoló döntésének időpontjában nem volt folyamatban adóigazgatási eljárás így a végelszálllolás befejezésének július 21-i meghatározása nem ütközött jogszabályi előírásba (Ctv. 95. (4)). Fentiek miatt az APEH vizsgálat befejezését követően kerülhet sor a végelszámolás befejezésére. A Gazdasági Költségvetési és Pénzügyi Bizottság a szeptember 8-án tartott ülésén az előterjesztést mcgtárgyalta és 4 igen egyhangú szavazattal elfogadta (lsd. melléklet). Kérem a Tisztelt Közgyűlést hogya határozati javaslatban foglaltak szeritlt hozza meg döntésél. HATÁROZATI JAVASLAT: Békéscsaba Megyei Jogu Város Önkomlányzata mint a Csabai EleIb Nyugdíjasházat Müködtetö Közhasznú Társaság alapítója. a társaság vége1számolásával kapcsolatos tájékoztatást tudomásul vette. Felelős: Határidő: Vantara Gyula polgármester a határozat közléséért szeptember 18. Békésc.mba szeptember 10. Vantara Cyula polgármester Ellenjegyzés: JOgi;]J. Pénzügyi:..

20 KIVONAT Békéscsaba Mcgyci Jogú Város Önkormányzat KözgyűlésénekGazdasági Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága szeptember 8-i nyilvános ülése jegyzőkönyvéből Tárgv: Tájékoztatás a Csabai Életfa Kht. végelszámolásáról A Bizottság 4 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: (lx.8.) Gazdasági Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Határozat Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyíilésének Gazdasági Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága az elöterjeszlésben foglaltakat megismerte és javasolja a Kőzgyűlésnek az alábbi határozati javaslat elfogadását: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata mint a Csabai Életfa Nyugdíjasházat Működtető Közhasznú Társaság alapítója a társaság végelszámolásával kapcsolatos tájékoztatást tudomásul vette. Felelős: Vantara Gyula polgármesler Határidő: szeptember 18. Kmf. Fodor Lajos sk. a bizottság elnöke

21 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS POLGARA1ESTERÉTÖL Békéscsaba. S:elll ls/vá" té. 7. Ik/. s=.: IJf666-3/2008. EModó: Kibédi- Varga Lajos Mell.: 3 db /-liv. s:.: Postacím: 560/ Pf Jll. TeleJoll: (66) TeI4"x: (66) E-maiI: NYILVÁNOS ii/és liapire1/((je A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgv: A Békes Mcgyei Temetkezési Vállalat igazgatójának megválasztása. valamint tájékoztatás avallalat álalakulasáról Előkészítő: Stratégiai-Fejlesztesi Osztály Véleménvező:Gazdasági. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Városfcjlcsztési. Környezetvédelmi és Mezögazdasági Bizottság Tisztelt Közgyú'/ésJ Eliit erjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyülése szeptember 18-án tartandó nyilvános ülésérc A Békés Megyei Temctkezési V{i1lalat alapítói jogainak gyakorló i - Békés Megye Képviselötestülete a 196/2008. (VI. 06.) KT sz. határozatával; Békéscsaba Mcgyei Jogu Varas ÖnkormánY7..a.t Közgyűlése pedig a 357/2008. (VI.19.) közgy. számú hatarozatával- döntest hoztak a Békés Megyei Temetkezési Vallalat átalakulásának tervezctére és az igazgatói állas mcghirdetésére vonatkozóan. A Bckés Megyci Temetkezési Vállalal új igazgalójának megválaszlása A Békes Megyei Temetkezési Vállalat jelenlegi megbízott igazgatója. egészségügyi állapotára hivatkozva kérte munkaviszonyának mielőbbi megszüntetését. Megbizasa az új igazgató megválasztásáig. dc legkésőbb szeptember 30-ig szól. A vállalat igazgatójának megválasztásához ncm kötelező a pályáztatás. de mivcl a vezető megválasztásához a Békes Mcgyei Önkormányzat Képviselő - testületének és Békéscsabai Megyci Jogu Város Önkonnányzatanak. mint az alapítói jogokat gyakorló önkonnányzatoknak azonos döntése szükséges. így célszcrü volt a pályázat kiírása. A döntést a Békés Megyei Önkormányzat Képviselő - testülete a szeptembcr l2 i: a Békéscsabai Megyei Jogu Város Önkormányzata - testülete pedig a szeptember l8-i ülésén hozhatja meg. A Békés Megyei Temetkezési Vállalat igazgatói állásának betöltésére kiíl1 pályázatra 5 pályázat érkezett. FOnlmilag és tartalmilag értékelve a pályázatokat kellen nem tudták igazolni az elvan képzettséget és a vczetői gyakorlatot. A benylijtott pályázatok. valamint a pályázók személyes meghallgatása alapján javasoljuk. hogy olnóber l-től a vállalat gazdasági társasággá történő átalakulásáig. de legfeljebb

22 2009. szeptember 30 ig Unyatyinszkiné Fazekas Borbálát (lakcíme: 5600 Békéscsaba Lázár utca 26.) válassza meg a Békés Megyei Tcmetke-lési Vállalat igazgatójának. A munkakör ellátásáért összesen havi bruttó Ft. a7.3z kettöszázötvenezer forint személyi alapbért javaslunk. Tájékoztató II Békés MCg)'ci Temctkczési Váll'lht korlárolt fclclósségü 1:.ll'"Sasággá történő átalakulásán:k folyamatáról A határozatok értelmében az átalakuláshoz szükséges számviteli. könyvvizsgálói és jogi lépésck munkálatok - az átalakulási tervezetnek megfelelöen - folyamatban vannak. Lezárult a központi vagyonrészt képezö ingatlannak a tényleges tulajdonosi viszonyoknak megfelclő fóldhivatali bejcgyzése. igy nem volt akadálya annak hogy június 27-én könyvvizsgáló i hitelesítő záradékkal elkészüljőn a Békés Megyci Temetkezési Vállalat vagyonleltár és vagyon méri cg tervezete mclynek tordulónapja december 31. A tulajdonjoggal rcndclkcző 27 települési önkormányzat közül - amclycken belül a tulajdonosi összctétel alapjan 5 őnkonnányzat helyi vagyonnal 22 önkonnányzat az osztatlan közös tulajdonban résztulajdonnal rendelkezik - 20 úgy nyilatkozott. hogy tagja kíván maradni az átalakulással létrejövő korlátolt felelősségű társaságnak 7 település. pedig nem kíván tag maradni. A gazdasági társaságokról szóló évi IV. tv. (Gt.) 114. (4) bckezdése szerint az egyes törzsbetétek mértéke nem lehet kevesebb Ft nál. Ebből következően. valamint az elkészült vagyonmérleg alapján megállapítható. hogy Biharugra. Doboz. Kamut. Kétsoprony. Körösnagyharsány. Kunágota. Méhkerék. Mczögyán. Murony. Örmenykút. Telekgerendás. Zsadány önkormányzatai az átalakulással létrejövő Kft-ben nem rendelkezhetnek önálló üzletresszel mivel a jegyzett töke összegén belüli üzlctrész értékük nem éri cl a IOOe Ft-ot. A felsorolt önkormányzatok képviselő tcslületeinek dönteniük szükséges. hogy a) megállapodnak más olyan önkormányzatokkal. akik a Kft. tagjává kivánnak válni. hogy közös tulajdonú üzletrészt hoznak létre. (A Gt ( I) bekezdése értelmében egy üzletrésznek több tulajdonosa is lehet.) Ez esetben II közös képviselő személyél is ki kell jelölniük. b) a felsorolt önkormányzatok korábbi határozalukat megválloztatva úgy döntenek hogy mégscm kivánnak a jogutód Kft. lagjává válni és kérik a vállalatból őket megillető vagyon kifizetését. A Békés Mcgyei Temetkezési Vállalat átalakulására vonatkozó tervezet - mcly a 196/2008. (VI. 06.) KT sz. határozattal kerűlt elfogadásra - további lépései tchát akkor folytathatók. ha a felsorolt önkormányzatok a fenti kérdésekben meghozták határozataikat. és azt megküldték számunkra. (Jelcn előtcrjcsztés mellékletét képezi a korábban elfogadott átalakulás tervezete és a kön)'\'vizsgálói hitelesítő záradékkal ellátott vagyonleltár es vagyonmérleg tervezet) A Városfejlcsztési. Környezetvédelmi és 4ezógazdas..1.gi Bizottság II szeptember 9-én tartott ülésen az előterjesztést megtárgyalta. és -4 igen. I tartózkodás és 1 nem szavazat mellett elfogadta (lsd. 3. szamú melléklet). A Gazdasági. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság a szeptember 15-én tartandó ülésén az előterjesztést megtárgyalja. a bizottsági ülés jegyzökönyvi kivonata a közgyúlés helyszínén kcrűl kiosztásra. A határozat végrehajtásában közremüködő felclős hivatali egység a Stratégiai-Fejlesztési Osztály. Kérem a Tisztelt Közgyülést. hogya hatúroz31i ja\/aslatban toglaltak SZCfll1l döntését. hozza meg 2

23 HATÁROZATI.JAVASLAT: I. Békéscsaba Mcgyei Jogú Város ÖnkOrn'k1tl)'zat Közgyülésc a Békés Mcgyci Temetkezési Vállalat igazgatójának október l-től a vállalat gazdasági lársasággá történő átalakulásáig de legfeljebb szeptember 30-ig Unyatyinszkiné Fazekas Borbálát (lakcíme: 5600 Békéscsaba Lázár utca 26.) választja meg a munkakör betöltéséhez bruttó Ft. azaz kettősz<1zötvcnczer forilll összegű havi illelményt állapít meg. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Vant ara Gyula polgármestert hogya mcgválaszlott igazgatóval a munkaszerződést megkösse. 3. ljékéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a Békés Mcgyei Temetkezési Vállalat átalakításának jelenlegi helyzetével kapcsolatos tájékoztatót. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: szeptember 30. Békéscsaba szeptember 8. Vanlara Gyula polgármesler ;:njea ;A..<o- Pénzügyi:. 3

24 l. számú mclléklet Átalakulási terv a Békés Megyci Temetkezési Vállalat korlátolt felelősségű glzdasági tírs'ls.íggá alakulásához Az átalakulással clérni kívánt gazdasági cél megjelölése - a jelenleg működö szolgáltatások további fenntartása az átalakuló szervezet kialakítja működési tcrvét. az eszközeinek hatékony fclhasználásával biztosítja a gazdaságos működést. A vállalat áttal clkészítcndö vagyonmérleg-és vagyonleltár tervezetek fordulónapjának december ét határozza meg - a fordulónap nem lehet 180 napnál régebbi - azzal hogya vállalat e fordulónap figyelembe vctc1ével készítse el: a jogelöd gazdasági társaság vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezetét A létrejövő új gazdasági társaság beszerzi tagjaitól a tagságra vonatkozóan szándeknyilat kozatát A foglalkoztatási és szociális terv alapján a Békés Megyei Temetkezési Vállalat által foglalkoztauak munkáltatója a jogutód társaság lesz. A Békés Megyei Temetkezési Vállalat átalakulása során létrejövő jogutód társaság a működésével a környezetvédelemre vonatkozó előírásokat betartja. a működést a vállalat számára rendelkezésre álló múködési engedély szerint szintén jogutódkém folytatja. A dolgozók tul<ljdonhoz juttatásának tervezeit módja ideértve avagyonjegyek részvényre történő átalakítására vagy visszavásárlására vonatkozó megoldási javaslat kidolgozása nem releváns a Békés Megyei Temetkezési Vállalat átalakulása esetében. A Békés Megyei Temetkezési Vállalat jogutódjaként létrejövő gazdasági társaságnál önállóan működtethetö vagyonrészek nem kerülnek leválasztásra. a jövőben is a létrejövő kft céljai szerinti működését szolgálja. Avagyonmérleg - vagyonleltár tervezetek könyvvizsgálatára könyvvizsgálót jelöli ki. (a könyvvizsgáló személye nem lehet a vállalat jelenlegi és a leendő gazdasági társaság könyvvizsgálója) Az útalakuló Békés Megyei Temetkezési Vállalat vagyonleltár és vagyonmérleg tervezete valamint a végleges vagyonleltár és vagyonmérlcg könyvvizsgálói feladataival Krizsán Miklós bejegyzett könyvvizsgúlót bízza meg. (adatai: magyar könyvvizsgáló i kamarai tagsági száma: ; vállalkozói igazolvány száma: EV ; édesanyja neve: Kriván Rozália szül ; lakcím: 5600 Békéscsaba Bogárházi sétány 13.) Az átalakulásra vonatkozó döntés meghozatalát követően a vállalat (mivel két alapító van. az utolsó döntés meghozatalát követően) a döntést a Cégközlönyben - kétszer egymás után legalább 15 napos időközzel + közzéteszi. Az átalakulásról szóló hirdetményeknek az átalakulási terv és a 180 napnál nem régebbi vagyonmérlegtervezct legfontosabb adatait tartalmaznia kell. A cégbejegyzést követő 90 napon belül a társaság köteles az átalakulási idöpontra vonatkozóan fuggetlen könyvvizsgáló által hitelesített végleges vagyonmérleget és vagyonleltárt készíteni a jogelődre (átalakult vállalatra) és a jogutódra (átalakulással létrejövő korlátolt felelösségü társaságra vonatkozóan. és azokat - az alapítók testületi eltogadását követően - bejelenteni a cégbíróságon. A vállalat elkészíti az új társaság társasági szerződésének (alapító okiratállak. alapszabályának) tervezetét; A jogutód túrsaság neve: Békés Megyei Temetkezési Szolgáltató Korlátolt felelösségü Társaság Székhelye: 5600 Békéscsaba Orosházi u

25 A megalakuló gazdasági társaság elfogadja társasági szerződés lervezetél. mely meghatározza mennyi lesz a törzstőke. abból mennyi lesz a tagok által szolgáltatoli apport (ingatlan) vagy pénzbeli belet. A megalakuló gazdasági társaságnál kötelező a felügyelő bizottság és könyvvizsgáló müködése. ezért dönteni kell a felügyelő bizottság létrehozására. lagjainak számára. díjazásukra. valamint a könyvvizsgáló személyére vonatkozóan. A felügyelő bizottság tagjai sorából választhatja elnökét. szükség esetén helyettesét. A felügyelő bizonság elnöki tisztségét a társaság legfőbb szerve. az.1z majd a taggyülés lesz jogosult választani melyre vonatkozóan a társasági szerzödésben kell majd rendelkezni. A jogutód gazdasági társaság ügyvezetőjének személyére. mcgválasztásának időtartamára. díjazására vonatkozóan a társaság legfobb szerve. azaz majd a taggyülés lesz jogosult. melyre vonatkozóan a társasági szerződésben kell majd rendelkezni. 5

26 2. sz. melléklel Béké Mcgyci Tcmetkezési V;Hlalm vílgyollfclosztás."l dcccmber 5. (2+3+4) Üt.letrész 2. l3c1épéskori 3. Sajál 4.JegY.leu Település 1. Jegyzcll töke Összesen Ercdményturltllék 1+5. Vagyon összesen értéke eredményturlllck tökenövckrnény tökercnclczés összesen AIll1ásktll1lllds R I3ékéscs"llxl SR 1.52 Bill;lru 'ra I R SR07.6R Doboz R R353R I Kamul l3r OR Kétsoprony RO SO 1604R.3R I Kcvcrmcs ICH KöröslUI yh'lrsilll y R Körösü fillu KÖlccvilll RO Kuná 'Ola R LökOshá/..ll Mcdvcscvháza Méhkerék Mc/öcváll Muronv Önnén vk in I Telck 'crend{ls lsad:'lnv S Mecycl ÖnkormánYLat ÖSSLl'SCII FI

27 Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 5600 Békéscsaba Szent István tér 7. KIVONAT a Városfejlesztési Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság szeptember 9-i nyilvános ülésének jegyzökönyvéből Tárgy: A Békés Megyei Temetkezési Vállalat igazgat6jának megválasztása valamint tájékoztatás a vállalat átalakulásáról (IX.9.) VKMB határozata 4 igen 1 tartózkodó I nem szavazattal Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkomlányzat Közgyűlése Városfejlesztési Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága az előterjesztésben foglaltakat megismerte és javasolja a Közgyülésnek az alábbi határozati javaslat elfogadását: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzat Közgyűlése a Békés Megyei Temetkezési Vállalat igazgatójának október l-től a vállalat gazdasági társasággá történő átalakulásáig de legfeljebb szeptember 30-ig Unyatyinszkiné Fazekas Borbálát (lakcíme: 5600 Békéscsaba Lázár utca 26.) választja meg a munkakör betöltéséhez bruttó 250e Ftlhó összeg havi illetményt állapít meg. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkornlányzat Közgyűlése - Békés Megye Képviselőtestületének megegyező döntése esetén - felhatalmazza Vantara Gyula polgánnestert hogy a megválasztott igazgatóval a munkaszerződést megkösse. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzat Közgyűlése tudomásul veszi a Békés Megyei Temetkezési Vállalat átalakitásánakjelenlegi helyzetével kapcsolatos tájékoztatót. Felelős: Vantara Gyula polgánnester Határidő: szeptember 18. Kmf. \ Dr. Ferenczi Attila s.k. elnök A kivonat hiteléül: 2:0 Bondámé Viczián Anikó Bizottsági titkár

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2008. szeptember 9-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Jánosné bizottsági tag Dr. Ferenczi Attila bizottság elnöke Mezei

Részletesebben

BÉKÉSC5ABA MECYEI JOCÚ VAROS POLGARMESTERE

BÉKÉSC5ABA MECYEI JOCÚ VAROS POLGARMESTERE BÉKÉSC5ABA MECYEI JOCÚ VAROS POLGARMESTERE Békéscsaba. S=enf /s/váll IéI' -. Ik/. s=.: W 7S9-6 2009. Elóadó: dr. Zelel/)'ám3i Miklós Mell.: hér/ell.\":er:cjdés Hi\'. S=: Postacím: 560I Pf / f2. Telefoll."

Részletesebben

ZÁRT ÜLÉS napirendje

ZÁRT ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 717-4/2011. Előadó: Dr. Kiss Gyula, Dr. Marosvölgyi Emese, Kozma János Mell.: 3 db Hiv. sz.: - Postacím: 5601

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. NYILVANOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. NYILVANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: III. 84812011. Előadó: Rita Mell.: 2 db Hiv. sz.: Liptákné Szarvas Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-802 Telefax:

Részletesebben

Véleményező: Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Városgazdálkodási, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Véleményező: Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Városgazdálkodási, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és jj f Pénzügyi Bizottsága Postacím: 5601 Pf. 112. Telefon: (66) 452-252/1211 Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEl JOGÚ V.4ROS POLGÁRMESTERÉTŐl Békéscsaba, Szent István tér 7. lkl. sz.: f.l36/2008. Elóado: Mell.: Hiv. sz.: () 1.~ Postacím: 5601 Pf 112. Telefon. (66) 523-801 Telefax: (66) 523-80~ E-mail:

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.!kt. sz.: IV. 383-12010. Előadó: Vass Csaba Mell.: pályázat elutasítás indokai, koncepcionális javaslat Hiv. sz.: Postacím:

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel!

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! i BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. lk!. sz.: ly. 713-3 /2011. Előadó: Gál Gabriella Mell.: 8112011. (XI. 24.) sz. KKT határozat kivonata Hiv. SZ:- Postacím:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VAGYO KEZELŐ ZRT IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. Előterjesztés

BÉKÉSCSABA VAGYO KEZELŐ ZRT IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. Előterjesztés BÉKÉSCSABA VAGYO KEZELŐ ZRT IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. Ikl.sz.:5/200S. Véleményező: Gazd:lsligi, Költségvetési és Pénzüg)'i Bizotts:íg Előterjesztés NYILVANOS ÜLÉS napirendje A döntéshoz:lt:tl

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGlEl JOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent Istvim tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGlEl JOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent Istvim tér 7. BÉKÉSCSABA MEGlEl JOGÚ VAROS POLcARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent Istvim tér 7. lk!. sz.: l 21512010. Előadó: dr. László Jenő Mell.: J db megállapodás, 2 db véleli (ljánlal Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. szeptember 10-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság elnöke Baji Lajos Tímár Ella Aranyi Tímea Kovács Sándor

Részletesebben

2.) Árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló

2.) Árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. február hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A HUNGAROTEL Rt. koncessziós ügye - Takács Péter képviselő kérdést tett

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007 március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Aljegyzői pályázat kiírása A közgyűlés 17 igen szavazattal, 9 tartózkodással

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZŐGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:iv. 393-2/2005. Előadó: Mell.: 2 db Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2009. november 10-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 200. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Javaslat a 200. évi költségvetési rendelet módosítására I. A közgyőlés

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A kommunista diktatúrák áldozatainak emlékműve A közgyűlés a határozat 1./ pontját

Részletesebben

t5' Tisztelt Címzett!

t5' Tisztelt Címzett! . OTP INGATlAN ZRl: AZ OTP BANKCSOPORT TA!iJA FIABQ prix d'excellence 2002 Nem=köz! lngadanfej~i NiVódij gy6z~ Szombathe~~e~8i J~g~:VáF.~~ 6,:=.!;,~~~ftft,.~gta részére Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL A 17/2002. (VII. 4.), A 12/2003. (VI. 5.), A 7/2004. (II. 23.),

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2010. március 9-én tartott üléséről Jelen voltak: Dr. Ferenczi

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEf JOGÚ VAROS POLGÁRMESTERE Békéscsaba, SzentIstván tér 7. NYILVANOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEf JOGÚ VAROS POLGÁRMESTERE Békéscsaba, SzentIstván tér 7. NYILVANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEf JOGÚ VAROS POLGÁRMESTERE Békéscsaba, SzentIstván tér 7. Ik/.s

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. május 21-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság

Részletesebben

Stratégiai-Fejlesztési Osztály Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Önkormányzati Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság.

Stratégiai-Fejlesztési Osztály Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Önkormányzati Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság. Ikt. SZ.: IV. 202/2010. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS POLGÁRMESTERE Békéscsaba, Szent István fér 7. Elóadó: Upták Margit Mell.: I db Hiv. sz: Postacim: 5601 Pf 112. Telefo,,: (66) 523-801 Telefax: (66)

Részletesebben

24247/0/A/6, 24247/0/A/9, 24247/0/A/13)

24247/0/A/6, 24247/0/A/9, 24247/0/A/13) I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest V. kerület, Semmelweis u. 9. szám alatti ingatlanok (hrsz.: 24247/0/A/6, 24247/0/A/9, 24247/0/A/13)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Ik/. s:.. VI. 1077-1612009. POLGÁRMESTERÉTÖL. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Ik/. s:.. VI. 1077-1612009. POLGÁRMESTERÉTÖL. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-80/ BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Ik/. s:.. VI. 1077-1612009. POLGÁRMESTERÉTÖL Ügy/méza: Kiss Gabriel/a Békéscsaba, Szem István té,. 7. Mell.: lnté:::mények 2009.

Részletesebben

NYILVANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: A Jaminai Közösségi Ház működtetése

NYILVANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: A Jaminai Közösségi Ház működtetése BÉKÉSCSABA MEGYEl JOGÚ VÁROS POLCÁRMESTERE Békéscsaba, Szent István tér 7. lkt. sz.: 162512010. Ügyintéző: Mell.: Hiv. sz: Koszecz Andrea Postacím: 5601 Pf 1I2. Telefon: (66) 523-SOl Telefax: (66) 523-S04

Részletesebben

NYIL VANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel!

NYIL VANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Ikt. SZ.: IV. 837-2/2011. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Előadó: Csizmadia Bernadett, Gál Gabriella Mell.: - Hiv. sz:- Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66)

Részletesebben

polgármester Iktatószám: 23359/2015. Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság

polgármester Iktatószám: 23359/2015. Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság Előterjesztő megnevezése: polgármester Iktatószám: 23359/2015. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 6 pld. határozati javaslat Készítette: Városüzemeltetési Iroda Véleményezésre

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE POLGÁRMESTERE Előterjesztés száma: 203/2015/09.10. A határozati javaslat elfogadásához az SZMSZ 49. k) pontja alapján minősített többség szükséges ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740. Abony, Kossuth tér 1. 2/43/2007. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. október 25-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: 1. 982/20 J 4. Előadó: dr. Tőgye Ildikó, Tarné Stuber Éva, dr. Deák Zoltán Mell.: 4 db Hiv. sz. : Postacím: 5601

Részletesebben

3./ Javaslat a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. 2012. évi pénzügyi (üzleti) tervének elfogadására.

3./ Javaslat a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. 2012. évi pénzügyi (üzleti) tervének elfogadására. HATÁROZATOK amely készült a Településfejlesztési,Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 2012. február 20-án 17 óra 05 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Az Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. szeptember 02. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozat szám Megnevezése 154/2015.(IX.02.) Napirendi pont

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGl'EJJOGÚ VAROS. Előterjesztés. Békéscsaba Mcgyei Jogú Város Önkormányzat Közgyülésének 2008. szeptember l8-án tartandó nyilvános ü!

BÉKÉSCSABA MEGl'EJJOGÚ VAROS. Előterjesztés. Békéscsaba Mcgyei Jogú Város Önkormányzat Közgyülésének 2008. szeptember l8-án tartandó nyilvános ü! ) ) BÉKÉSCSABA MEGl'EJJOGÚ VAROS A LPOLGARMESTERÉrőL Békéscsaba, Szent ISlván/ér 7. Ikl. s=.: V.40Il2008. Előadó: Dr. Urbán-Zsilák Klára Mell.: I Hiv. 8Z..' Poswcim: 5601 Pf Jl2. relefon: (66) 523-819

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E LİTERJESZTÉS - Képviselı-testületnek - pályázat kiírására ingatlan

Részletesebben

SZERZÓDÉS. PRRAGH LÁSZLÓ (születési neve: Parrah László, 5310 Kisújszállás, Vas utca 16. szám; KITTLINGER KATALIN - az ingatlannyilvántartás

SZERZÓDÉS. PRRAGH LÁSZLÓ (születési neve: Parrah László, 5310 Kisújszállás, Vas utca 16. szám; KITTLINGER KATALIN - az ingatlannyilvántartás ADÁSVÉTELI SZERZÓDÉS Mely létrejött egyrészről: FARKAS SÁNDORNÉ (születési neve: Márta Mária, 5310 Kisújszállás, Rövid utca 213. szám; IMRE ISTVANNE (születési neve: Márta Anikó, 5310 Kisújszállás, Vas

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Kérem a Képviselő-testületet, hogy a sürgősségi indítványt napirendre venni szíveskedjék.

POLGÁRMESTERE. Kérem a Képviselő-testületet, hogy a sürgősségi indítványt napirendre venni szíveskedjék. 8 1 l l O \ G BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e lehetőséget ad sürgősségi

Részletesebben

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 Nyílt ülésen kerül tárgyalásra: A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések 18./ Napirendi pont Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 E

Részletesebben

H/ {.~ -./ ),'i_. / i_ L' 1 S

H/ {.~ -./ ),'i_. / i_ L' 1 S H/ {.~ -./ ),'i_. / i_ L' 1 S "-,, 1 't - ti- 1 :< ~ l~ INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS és HASZNÁLAT JOGÁNAK ALAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS ALPOLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szem /sn 1 ál1 tér 7. lkl. sz.: l. S47/2009. Előadó: Opallszki Za/tán Mell.: / db megállapodás Hiv. sz.: PosWCÍm: 5601 Pf l l 2. TelejolI: (66)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40 400 800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes:

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-21/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 18-4/2014/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről. Napirend:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2012. szeptember 3-án tartott soron kívüli nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2012. szeptember 3-án tartott soron kívüli nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2012. szeptember 3-án tartott soron kívüli nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Telekértékesítés az Északi Ipartelepen A közgyőlés

Részletesebben

421'6F2>/4Q/'2QQÍ. ím NOV 7 o Buikipest,

421'6F2>/4Q/'2QQÍ. ím NOV 7 o Buikipest, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály B'-.-ÍJipí-st Főváros X. kerület Kőbányai Ofikornián) zat Képviselő-testület ülése

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Az árverés időpontja: 2015. november 18. 10.00 óra (regisztrációt követően)

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Az árverés időpontja: 2015. november 18. 10.00 óra (regisztrációt követően) Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról a 13/2015.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Postacím: 560/ Pf II 2. Telefon. (66) 523-80/ BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGrÍRMESTERE Békéscsaba, Szent ls/ván fér 7. Ikt. sz.: I. 6/0-312009. Előadó: Dr. László Jenő Mell.: megál/apodás Hiv. sz: Telefax:

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. március 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. március 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. március 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő állami tartalékföldek hasznosítására

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. szeptember 3-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. szeptember 3-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2012. szeptember 3-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete Gazdasági, Városfejlesztési és

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEJ JOGÚ VAROS

BÉKÉSCSABA MEGYEJ JOGÚ VAROS BÉKÉSCSABA MEGYEJ JOGÚ VAROS TANAcSNOMTÓL Békéscsaba, Szent istván tér 7. Ik/. sz.: XI. 79512010. Előadó: Mell.: - Uhrin Nándorné Postacím: 5601 Pf 112. Telefoll: (66) 523-807 NYJLVANOS ÜLÉS napirendje

Részletesebben

HAJDU ÉPKER Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság felszámolás alatt. 1/2016. számú. Nyilvános Pályázati Felhívás és Tájékoztató

HAJDU ÉPKER Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság felszámolás alatt. 1/2016. számú. Nyilvános Pályázati Felhívás és Tájékoztató HAJDU ÉPKER Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság felszámolás alatt 1/2016. számú Nyilvános Pályázati Felhívás és Tájékoztató Tartalomjegyzék 1. NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS... 3 2.

Részletesebben

CSEVAK Zrt. vezérigazgató JAVASLAT. a Budapest XXI. kerület Csőgyár utca 48. című, 210180 hrsz-ú ingatlan megvásárlására

CSEVAK Zrt. vezérigazgató JAVASLAT. a Budapest XXI. kerület Csőgyár utca 48. című, 210180 hrsz-ú ingatlan megvásárlására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA CSEVAK Zrt. vezérigazgató JAVASLAT a Budapest XXI. kerület Csőgyár utca 48. című, 210180 hrsz-ú ingatlan megvásárlására Készítette: Szenteczky János vezérigazgató

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. szeptember hó 23-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. szeptember hó 23-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. szeptember hó 23-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Innovációs Központ Üzemeltetési szerződéseinek

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. december hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. december hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. december hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Javaslat a közalkalmazottak és köztisztviselők tizenharmadik havi illetményének

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS. Bekéscsaba, Szent istván fér 7. NYILVANOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS. Bekéscsaba, Szent istván fér 7. NYILVANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS POLGARMESTERÉTŐL Bekéscsaba, Szent istván fér 7. lk!. sz.: V122512010. Előadó: Petrovszki Zoltán Mell.: közgyülési halározal Körös Vo/án Zn. levele l-liv. sz: Pos1acím: 5601

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Készítette: Budapest Főváros XIX. ker. (Kispest) Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. 2009. június

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Készítette: Budapest Főváros XIX. ker. (Kispest) Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. 2009. június PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A BUDAPEST, XIX. KERÜLET KOSSUTT TÉR 23-24. SZ. ALATTI LAKÓÉPÜLETBEN 12 DB LAKÁS ÉS BEÉPÍTHETŐ TETŐTÉR MEGVÁSÁRLÁSÁHOZ HRSZ: 162301/3 Készítette: Budapest Főváros XIX. ker. (Kispest)

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS ALPOLGARMESTERE Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS ALPOLGARMESTERE Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 452-252 BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS ALPOLGARMESTERE Békéscsaba, Szent István tér 7. /kt. SZ.: VI-I230/2007 Előadó: Hadabásné Szigethy Gyöngyi Mell.: Újkígyósi VízműKft.

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu.

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu. SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - ingatlan tulajdonjogának

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest VII., Damjanich u. 16. szám alatti, 33514/0/A/3

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT. POLGÁRMESTEftE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT. POLGÁRMESTEftE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT. POLGÁRMESTEftE Tárgy: Kérelem a Hősök fasora - Galgahévíz utca 102767/1 hrsz-ú közterületből telekhatár rendezéssel történő terület részletfizetéssel történő

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-7/2012/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2008. június 16-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Szilvásváradtól 5 km-re lévő Dédestapolcsány -Nagyvisnyó közötti országút mentén a Bánvölgyében található Dédestapolcsányi Erdei Tábor bérbeadása

Részletesebben

A szerződő partner a beszállítói listában szerepei* / nem szerepel*. Budapest, Kezdeményezésért felelős * "^^Mmv & *

A szerződő partner a beszállítói listában szerepei* / nem szerepel*. Budapest, Kezdeményezésért felelős * ^^Mmv & * ;Í=..;A;-1Í>Í ÍIJ-.'ÍÍ^S vív. ;0..ij!(íí^ítf{(ó'i" 107 Ügyiratszám: / " ^ 2 0 ^ } ^ (^bo (^ Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Polgármesteri Kabinet í Pö 005/06 -- _ N : 2013 AUG 15 A - HM? tpföifeh

Részletesebben

Törvényességi véleményezésre bemutatva: 2008. december 20.

Törvényességi véleményezésre bemutatva: 2008. december 20. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 41609/2008. CÍM: Előterjesztés a Páneurópai Piknik Emlékhelyhez tartozó állami ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételi kérelméhez

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Heves Megyei Kormányhivatal 3300 Eger, Szövetkezet út 6. Fsz. Tanácsterem

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Heves Megyei Kormányhivatal 3300 Eger, Szövetkezet út 6. Fsz. Tanácsterem Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. november hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. november hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. november hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Önkormányzati tulajdonú pincék értékesítéséről szóló határozat módosítása

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTEll SZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTEll SZERZŐDÉS INGATLAN ADÁSVÉTEll SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapesti Vidám Park Zártkörüen Müködö Részvénytársaság székhely: 1146 Budapest, Állatkerti krt. 14-16. cégjegyzékszám: 01-10-042417 adószám:

Részletesebben

A D A T L A P. 1/5.oldal. 1.Adózó azonosító adatai: Adóazonosító jele:... 2. Kérelem tárgya*: *= A kívánt rész(ek) aláhúzandó(k)!

A D A T L A P. 1/5.oldal. 1.Adózó azonosító adatai: Adóazonosító jele:... 2. Kérelem tárgya*: *= A kívánt rész(ek) aláhúzandó(k)! Az első fokú közigazgatási eljárás illetékköteles, az illeték a kérelem benyújtásával egyidejűleg esedékes. Az illetékekről szóló módosított 1990. évi XCIII. Tv. (Itv) 29.. (1) bekezdés szerint a fizetendő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének 2008. június 2-i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Dosztály László Baski Mária Márkus László

Részletesebben

É Ő É é ö í é í é í í Ú é é é í í ő ö ö é É Ó É Á í é ő é í í í Í Í í í É É É í é é í Í é Íő é í é í é í í Í ú é é ű í í é í í Í ö ö ő é ö ö é é í Á ő é é é í é Í ö é é é é é é ö Í ö é é é í í é ö í í

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T

POLGÁRMESTER J A V A S L A T 1 BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Csete Balázs Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola helyiségeinek ingyenes használatba adására vonatkozó nyilvános versenytárgyalás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSÚ JELZÁLOGHITELRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSÚ JELZÁLOGHITELRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSÚ JELZÁLOGHITELRŐL A GRÁNIT Bank a 16/2016. Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) IV. fejezetében meghatározott 3 vagy több gyermekes családok részére nyújtható

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére egységes szerkezetben a 19/2006. (VI. 28.), 5/2004. (II.

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. A volt Csepel Művek Szabályozási terv szerinti közutak tulajdoni hányadának és burkolatának átvételére

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. A volt Csepel Művek Szabályozási terv szerinti közutak tulajdoni hányadának és burkolatának átvételére BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T A volt Csepel Művek Szabályozási terv szerinti közutak tulajdoni hányadának és burkolatának átvételére Készítette: Előterjesztő:

Részletesebben

Mell. : Hiv. sz.: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Ikt. sz.: 1. 250-812007. Békéscsaba, Szent István tér 7.

Mell. : Hiv. sz.: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Ikt. sz.: 1. 250-812007. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: 1. 250-812007. Előadó: Mell. : Hiv. sz.: Gyarmati Irén Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-802 Telefax: (66) 523-804

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének ^ A. /2007.(IL15.)sz. önkormányzati rendelete. a 2006. évi költségvetés módosításáról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének ^ A. /2007.(IL15.)sz. önkormányzati rendelete. a 2006. évi költségvetés módosításáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének ^ A /.(IL.)sz. önkormányzati rendelete a. évi költségvetés módosításáról Békéscsaba,. február. Előkészítő: Szendlacsekné Dr. Pelle Beatrix aljegyző Előterjesztő:

Részletesebben

IK. 1.ATf.\~P/.'c Í\T,íf:VF

IK. 1.ATf.\~P/.'c Í\T,íf:VF IK. 1.ATf.\~P/.'c Í\T,íf:VF ", ", ' ~ J- L.,, ",t r\ J l t- ~--, BUDAPEST FOVAROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANYZAT KÉPVISEL9-TESTÜLET~NEK 2014 ft8r 16. GAZDASAGI BIZOTTSAGA JEGYZŐKÖNYV Készült a Gazdasági

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. lkt. sz.: Vl 569-412015.; Vl 706-512015. Előadó: dr. Bacsáné, Fazekas István,

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának. 2015. április 9. napján tartott rendkívüli ülésének

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának. 2015. április 9. napján tartott rendkívüli ülésének 1 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2015. április 9. napján tartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e (nyílt) 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület!

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület! 15 fi I C A BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat indítvány előterjesztésére. SZMSZ-e

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEJ JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent Jstván tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEJ JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent Jstván tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEJ JOGÚ V AR OS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent Jstván tér 7. Ikt. sz.: IV. 457/2013. Előadó: Czigléczkiné Liszkai Edit Mell.: l db Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKf.."SCSABA MEGfEJ JOGÚ varas POLCÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent ls/ván tér 7. Ikl. sz.:1v.855-612009. Elűadó:Czigléczkiné Liszkai Edil Mell.:2 db Hiv. sz.: Postacím: 560/ Pf 112. relefoll: (66) 523-801

Részletesebben

5. melléklet a 29/1997. (X.21.) önkormányzati rendelethez. 1. melléklet a 41/2012 (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 29/1997. (X.21.) önkormányzati rendelethez. 1. melléklet a 41/2012 (IX. 28.) önkormányzati rendelethez 5. melléklet a 29/1997. (X.21.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 41/2012 (IX. 28.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati ingatlan vagyonra vonatkozó versenyeztetési eljárás szabályairól I. FEJEZET

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. év február 21.-ei ülésére Tárgy: Állami ingatlanok önkormányzatok részére történő ingyenes tulajdonba adása. Előadó: Horváth

Részletesebben

Békéscsaba, Szent istván tér 7.

Békéscsaba, Szent istván tér 7. BÉKÉSCSABA lviegyel JOGÚ VAROS POLGAR1l1ESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent istván tér 7. Ikt. sz.: fv. 72212013. Eldado: Czigléczkiné Liszkai Edit Mell.:ldh Hiv. sz.:- Postacím: 5601 ri J 12. Telefon : (66) 5:!3-

Részletesebben

BÉKÉSCSABA JvJEGYE1JOCÚ VAROS

BÉKÉSCSABA JvJEGYE1JOCÚ VAROS BÉKÉSCSABA JvJEGYE1JOCÚ VAROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba. Szent stván tér 7. 1kt. sz. : V 262-S12013. Előadó: Kalcsu Gizella Mell.: 1 db Hiv.sz.: - Moravszkyné Postacím: 5601 Pl 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

É É ú í ö É É í ú É Á Á Á ö í ö í ú í Ö ö ö í í Á ö ö ö í í ö í É í ö ö í í í ö í í í í ö í í ö ö í ö ö í ö í ű í ö ú ű í í ö Ö ö ö í ö ö í ö ö í í í ö É ö ö ú ö ö ö í ö ű í ú ö ú Í É ú ö ö ö É ö ö í Íí

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 25-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló a vállalkozói vagyon hasznosításával kapcsolatos tevékenységről a 45/2005.

Részletesebben

Levelükhöz mellékelték a 42473 hrsz-ú ingatlanukkal kapcsolatban készített vázrajzot,

Levelükhöz mellékelték a 42473 hrsz-ú ingatlanukkal kapcsolatban készített vázrajzot, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: Javaslat telekingatlanok értékesítésére (Budapest X., Harmat utca 42480/l és 42480/15 hrsz.) Tisztelt Gazdasági Bizottság! Az L.S&P

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Békéscsaba, Szent István tér 7.

POLGÁRMESTERE. Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV-JI3812007 Előadó: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Mell.: módosított POLGÁRMESTERE Békéscsaba, Szent István tér 7. közbeszerzési szabályzat, bizottsági döntések Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf Il2.

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata. Pénzügyi Főpolgármester-helyettes

Budapest Főváros Önkormányzata. Pénzügyi Főpolgármester-helyettes B Budapest Főváros Önkormányzata Pénzügyi Főpolgármester-helyettes FPH05811649-112012. tárgy: Beszámoló a Fővárosi Önkormányzat 201 i. évi lakcisbérbeadási tevékenységéről és javaslat a 2012. évi lakásbérbeadási

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-7/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Eplény, Veszprémi

Részletesebben

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 15306-2/2008 Az előterjesztés készítésében

Részletesebben

Váraszó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VII.11.) önkormányzati rendelete

Váraszó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VII.11.) önkormányzati rendelete 1 Váraszó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VII.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyon kezeléséről Váraszó Község Önkormányzat

Részletesebben