polgármester Iktatószám: 23359/2015. Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "polgármester Iktatószám: 23359/2015. Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság"

Átírás

1 Előterjesztő megnevezése: polgármester Iktatószám: 23359/2015. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 6 pld. határozati javaslat Készítette: Városüzemeltetési Iroda Véleményezésre megküldve: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság Városüzemeltetési, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Törvényességi véleményezésre bemutatva: április

2 Tisztelt Közgyűlés! I. A Szeged II. kerület, belterület 11064/2 hrsz.-ú ingatlan ingyenes használatára vonatkozó megállapodás módosítása (1. számú határozat) Szeged MJV Önkormányzata a 230/2007. (VI.11.) Kgy. számú határozata alapján a augusztus 23. napján megkötött és a 403/2011. (IX.30.) Kgy. számú határozatra figyelemmel a november 16. napján módosított megállapodással az Árpád-házi Szent Margitról Nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja ingyenes használatába adta az Önkormányzat tulajdonát képező Szeged II. kerület, belterület 11064/2 hrsz.-ú, 505m² alapterületű, beépítetlen terület megjelölésű ingatlant augusztus 31. napjától a szomszédos Szeged, Hóbiárt basa utca 30. szám alatti egyházi óvoda fennállásáig, játszó udvar céljára. A használatról szóló megállapodás 7. pontja értelmében a használat ingyenes, csak az ingatlanra irányadó piaci bérleti díj után a mindenkori jogszabályoknak megfelelő általános forgalmi adót fizeti meg a használó, és a Felek a bérleti díj értékét a mindenkori piaci értéknek történő megfelelése érdekében 3 évente kötelesek felülvizsgálni. A használó jelenleg a ,-Ft/év bérleti díj érték után teljesíti az áfafizetési kötelezettséget. Erre tekintettel Szeged MJV Önkormányzata kezdeményezte a bérleti díj felülvizsgálatát, és elkészíttette az ingatlan piaci bérleti díjára vonatkozó ingatlanforgalmi szakvéleményt, amelyet és az annak alapján előkészített megállapodás módosítás tervezetet a használó is elfogadott. Az ingatlanforgalmi szakvélemény szerint a tárgyi ingatlan éves piaci bérleti díja ,- Ft+ÁFA. II. Tájékoztatás a Szeged I. kerület Szőreg belterület 1454/1 hrsz.-ú és a Szeged I. kerület Szőreg külterület hrsz. alatti ingatlanok kerékpárút részével kapcsolatos kötelezettségvállalásról (2. számú határozat) A Szeged-Szőreg Újszentiván Tiszasziget Novi Knezevac kerékpárút építése -IPA -HU -SRB projekt Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében megvalósuló beruházás kapcsán Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az 59/2012 (II.24.) Kgy. sz. határozatával kezdeményezte Szeged I. kerület Szőreg belterület 1454/1 hrsz.-ú és a Szeged I. kerület Szőreg külterület hrsz.-ú, Magyar Állam tulajdonában lévő ingatlanok kerékpárutat tartalmazó részének az Önkormányzat számára történő ingyenes átruházását. Az ingatlanok kezelőjével, a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal (a továbbiakban: KKK) január 7. napján Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata megállapodást kötött, amely szerint a kisajátítási vázrajz alapján kialakuló 1454/8, 1454/ /19 és a 02613/8 hrsz.- ú ingatlanok ingyenesen az Önkormányzat tulajdonába kerültek. Az ingyenes önkormányzati tulajdonba adás tárgyában kötött megállapodás 5. pontjában az Önkormányzat vállalta, hogy a tárgyi ingatlanokat a tulajdonjog megszerzésétől számított 15 évig nem idegeníti el és azok helyi közútként történő fenntartásáról, üzemeltetéséről és kezeléséről gondoskodik, illetve vállalta azt is, hogy minden év június 30-ig az átruházott vagyon hasznosításáról írásban beszámol a KKK felé

3 III.Szeged II. kerület belterület hrsz. - ú ingatlan (volt Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola) pályázati alapárának módosítása (3. számú határozat) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő Szeged II. kerület belterület hrsz. - ú ingatlan (volt Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola) Szeged Építési Szabályzata (a továbbiakban: SZÉSZ) szerinti besorolása különleges-intézmény zóna (Ki). A SZÉSZ 17. (2) bekezdése alapján a területen csak a szabályozási tervlapon megnevezett funkciójú intézmények és az azok rendeltetésszerű működéséhez szükséges egyéb építmények helyezhetők el, jelen esetben ez a funkció: OKTATÁS. A jelenlegi SZÉSZ szerinti besorolás az ingatlan beépíthetőségét korlátozza, ezért a hasznosítás érdekében a város főépítész kezdeményezi a zónabesorolás településközponti vegyes zónára (Vt) történő módosítását. A fenti ingatlant Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 163/2012. (V.03.) Kgy. számú határozatával Ft pályázati alapáron, nyilvános pályázat útján, versenyeztetési eljárás keretében, licitálással történő értékesítésre kijelölte, majd sikertelen pályáztatást követően a Közgyűlés a 267/2013. (V.31.) Kgy. sz. határozatával a pályázati alapárat Ft összegre csökkentette le. Az ingatlan hasznosítása azóta sem megoldott, üresen áll. Az IKV Zrt. tájékoztatása alapján az elmúlt időszakban voltak érdeklődők az ingatlan iránt, de a zónabesorolásra tekintettel nem tettek vételi ajánlatot. Fentiek alapján indokolt az IKV Zrt. által a tervezett zónabesorolás figyelembe vételével március 26. napján készült ingatlanforgalmi szakértői vélemény alapján a pályázati alapárat ,-Ft-ra módosítani. IV. A 114/2010. (III.18.) Kgy. sz. határozatot módosítása (4. számú határozat) Szeged MJV Önkormányzata tulajdonát képezi a 3869/A/19 hrsz.-ú (Klauzál tér 8. - Kis Virág Cukrászda), valamint a Szeged, 3862/A/2 hrsz.-ú (Klauzál tér 1. Virág Cukrászda) ingatlanok. Felszámolás keretében 2010-ben meghirdetésre került a Virág Cukrászda (hrsz.: 3862/A/2) tulajdonjoga, továbbá a Kis Virág Cukrászda (hrsz. 3869/A/19) bérleti joga, amelyeket a felszámoló kizárólag együttesen kívánt értékesíteni. Szeged MJV Önkormányzata tulajdoni lapon is feltüntetett elővásárlási jogával élve március 26. napján megvásárolta a Nagy Virág Cukrászda tulajdonjogát, amelyet április 22. napján jegyeztek be az ingatlan-nyilvántartásba. Szintén március 26. napján a Kis Virág Cukrászda bérleti jogának átruházásáról is megállapodást kötött az Önkormányzat a felszámolóval. Szeged MJV Közgyűlése 114/2010. (III.18.) Kgy. sz. határozatának I. pontja értelmében a Közgyűlés felkérte a Városrendezési, Tulajdonosi és Lakásügyi Bizottságot, valamint a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságot, hogy a 3862/A/2 és 3869/A/19 hrsz.-ú ingatlanok birtokba vételét követően azok hasznosítására vonatkozó pályázati dokumentációt hagyja jóvá. A közgyűlési határozatnak megfelelően a Városrendezési, Tulajdonosi és Lakásügyi Bizottság a /2010. (IV.16.) VTLB. sz., a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság pedig a /2010. (IV.16.) JÜKB. sz. határozatával elfogadta a pályázati dokumentáció és a bérleti szerződés szövegét. Az Önkormányzat a tárgyi helyiségeket csak május 05. napján tudta birtokba venni a peres - 3 -

4 ügyek megindulása és elhúzódása miatt. A jóváhagyástól eltelt hosszú időre tekintettel a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési, és az Igazgatási és Építési Irodája megvizsgálta a pályázati dokumentáció és a bérleti szerződés tervezetét, annak érdekében, hogy azok megfeleljenek a hatályos jogszabályoknak, a mai jogi helyzetnek. A felülvizsgálat eredményeként a Közgyűlés módosította a hivatkozott határozatát a 533/2013. (XII.20.) Kgy. sz. határozatával. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata a Jogi, és Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság /2014. (12.15.) JÜKB sz., valamint a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság /2014. (12.17.) PVB. sz. határozatai alapján január 14. napján pályázati felhívást tett közzé a Szeged, Klauzál tér 1. (Virág Cukrászda) és Szeged, Klauzál tér 8. (Kis Virág Cukrászda) sz. alatti helyiségek határozatlan időtartamú, együttesen értékesítendő bérleti jogára vonatkozóan. A pályázat benyújtására megjelölt időpontig egyetlen pályázó nyújtott be pályázatot. A pályázót a pályázatból ki kellett zárni és a pályázatát érvénytelenné nyilvánítani, mivel nem felelt meg a pályázaton való részvétel feltételeinek. A fentiek alapján a pályázat eredménytelenül zárult. A sikertelen eljárást követően változásokat eszközölt az Önkormányzat a pályázati dokumentációban, és a második pályázati eljárás a /2015. (02.23.) PVB. sz. és /2015. (02.23.) JÜKB. sz. határozatok alapján március 05. napján került kiírásra. Sajnálatos módon egy pályázó sem jelentkezett a második körben, így ismételten eredménytelen lett a pályázati eljárás. A Közgyűlés március 27. napján tartott ülésén az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 15/2000. (III.31.) Kgy. rendeletet módosította, és új, a bérleti díj versenyeztetésén alapuló bérleti konstrukciót fogadott el, amelyet a Virág Cukrászda helyiségei hasznosításánál is indokolt alkalmazni. Ennek alapján a további, profilkötött pályáztatás során bérleti jog ellenérték fizetésének kötelezettsége nem kerülne előírásra, és a licitáltatás a bérleti díjra történne. Erre tekintettel szükséges a 114/2010. (III.18.) Kgy. sz. határozatot módosítani. V. Állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba adása (5. számú határozat) A Belügyminisztérium január 8. napján kelt levelében tájékoztatta Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatát: megvizsgálják annak lehetőségét, hogy az Önkormányzat közigazgatási területén lévő, használaton kívüli, állami tulajdonú ingatlanokat térítésmentesen önkormányzati tulajdonba adjanak. Az Önkormányzat a fenti levélben foglaltaknak eleget téve az ebr42 rendszerben az állami vagyonátvétel felmérés keretében nemlegesen nyilatkozott a felajánlott 1 db (11452 hrsz.-ú kivett lakóház, udvar megjelölésű ingatlan 2/60 tulajdoni hányada) listában szereplő ingatlannal kapcsolatosan, illetve kérelmezte az önkormányzati feladatellátásához szükséges további, az Állam által első körben fel nem ajánlott ingatlanok átadását. Az MNV Zrt. mint tulajdonosi joggyakorló február 1. napján kelt válaszlevelében úgy nyilatkozott, hogy az Önkormányzat által kért Szeged I. kerület 2273 és 3584, II. kerület és 16877/16, III. kerület 21761/1, 25869/1, 25883/2 és 25634/2 hrsz.-ú ingatlanok esetében nyílhat elvi lehetőség a térítésmentes átadásra, amennyiben az Önkormányzat a tulajdonba adás iránti - 4 -

5 szándékát a Közgyűlés határozatával alátámasztott kérelemmel kezdeményezi. A Közgyűlés a 29/2013. (II.22.) Kgy. sz. határozatával kérte az MNV Zrt.-től a fenti ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adását, azonban az MNV Zrt április 05. napján kelt tájékoztatása szerint a Szeged II. kerület 16875, III. kerület 21761/1, 25883/2 és 25634/2 hrsz.-ú ingatlanok tekintetében szükséges a vagyonkezelők hozzájárulása is, illetve a fenti tárgyban egy ismételt közgyűlési döntés, amely kizárólag az önkormányzatnak átadható ingatlanokat tartalmazza. A 25883/2 hrsz.-ú ingatlan esetében a vagyonkezelő IBUSZ Zrt. hozzájárult az átadáshoz. Az MNV Zrt február 11. napján jelezte, hogy a hrsz.-ú ingatlan esetében a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelői jogának megszüntetése érdekében intézkedik. Az MNV Zrt április 8. napján kelt levelében tájékoztatott, hogy január 19. napjával megszüntetésre került a hrsz.-ú ingatlan esetében a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelői joga, azonban időközben a Szeged-Csanádi Egyházmegye beruházása (dorozsmai úti labdarúgó stadion) miatt a Szeged III.kerület 25869/1 és 25883/2 hrsz.-ú ingatlanok önkormányzati tulajdonba kerülésére nincs lehetőség. A Szeged I. kerület 2273 és 3584, II. kerület és 16877/16 hrsz.-ú, kivett út megjelölésű ingatlanok önkormányzati tulajdonba kerülése településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása) feladat ellátására az utak javítása céljából indokolt. VI. Hársfa Lakóparkban található, az üzembe helyezés után közterületként funkcionáló Szeged I. kerület belterület 1174/8 hrsz.-ú ingatlan térítésmentes átvétele (6. számú határozat) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Otthon-Invest Ingatlanforgalmazó és Ingatlanberuházó Kft március 11-én településrendezési szerződést kötöttek a 1174/1 21 hrsz.-ú ingatlanokat magába foglaló fejlesztési területre (Hársfa Lakópark). A beruházó vállalta, hogy a fejlesztési ingatlanokon kialakít több lakóingatlant, melyeket értékesíteni kíván, továbbá elvégez több közterületi fejlesztést, úgy mint úthálózat, járda, ivóvíz, szennyvíz és csapadékvíz hálózat, közvilágítás kialakítása, valamint az ezen területekhez tartozó parkosítást, illetve pénzügyi forrás biztosításával támogatja az Erdélyi téri játszótér felújítását. A lakóingatlanok kialakítása telekcsoport újraosztás útján megtörtént, és emellett a beruházó kialakította az üzembe helyezés után közterületként funkcionáló, Szeged I. kerület belterület 1174/8 hrsz.-ú, kivett közforgalom számára megnyitott magánút megjelölésű, 3758 m² területű ingatlant. Az Önkormányzat vállalta, hogy a járdákat, utakat, csapadékvíz-elvezető rendszer, valamint a kitelepített fákat vagyonátadási megállapodás keretében az utak forgalomba helyezését követően térítésmentesen átveszi. A forgalomba helyezési eljárást a beruházó akkor kezdeményezheti, amikor az építési telkek 80%-án az építményekre jogerős használatbavételi engedélyek kiadásra kerültek. Az elkészült ivóvíz és szennyvíz hálózatot, illetve a közterületi funkciót ellátó ingatlant az Önkormányzat korábban is átveheti. Tekintettel arra, hogy az ivóvíz és szennyvíz hálózat kialakításra került, az Önkormányzat által történő átvételére a beruházó tájékoztatása alapján lakossági igény van, és az átvételnek szerződési akadálya nincs, így indokolt ezen hálózatokat átvenni. Szükséges azonban, hogy ivóvíz - 5 -

6 és szennyvíz hálózat által érintett terület önkormányzati tulajdonban álljon, ezért a beruházó kezdeményezte a 1174/8 hrsz.-ú ingatlan térítésmentes átadását. Amennyiben a 1174/8 hrsz.-ú ingatlan tulajdonjoga az Önkormányzat nevére bejegyzésre kerül, a beruházó kezdeményezheti az ivóvíz és szennyvíz hálózat átadását az Önkormányzatnak. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a mellékelt határozati javaslatok szerint döntsön. Szeged, április 29. polgármester - 6 -

7 1. számú határozati javaslat..../2015. (.) Kgy. sz. KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés án tartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta polgármester../2015. számú Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1. A Közgyűlés az Önkormányzat vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003. (VI.27.) Kgy. rendelet 15. (3) bekezdése alapján Szeged MJV Önkormányzata tulajdonát képező Szeged II. kerület belterület 11064/2 hrsz.-ú 505 m² alapterületű, beépítetlen terület megjelölésű ingatlanra az Árpád-házi Szent Margitról Nevezett Domonkos Nővérek Apostoli Kongregációjával mint az ingatlan ingyenes használójával kötött megállapodás mellékelt módosítását jóváhagyja. 2. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert és az IKV Zrt. vezérigazgatóját a határozat mellékletét képező megállapodás módosítás aláírására. A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Jegyzői Iroda, a Közgazdasági Iroda, a Városüzemeltetési Iroda, az Árpád-házi Szent Margitról Nevezett Domonkos Nővérek Apostoli Kongregációja. k.m.f. Polgármester Dr. Mózes Ervin Címzetes Főjegyző A kivonat hiteléül: - 7 -

8 1. számú határozati javaslat melléklete MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS 2. számú mely létrejött egyrészről Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér 10, adószám: ) képviseli polgármester továbbiakban tulajdonos valamint az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (6722 Szeged, Dáni u , képv.: Kardos Kálmán, adószám: ) továbbiakban használatba adó, másrészről az Árpád-házi Szent Margitról Nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja (9730 Kőszeg, Bajcsy Zsilinszky utca 16., levelezési cím: 2092 Budakeszi, Fő utca 192/B., adószám: ) - képviseli Dr. Deák Viktória Hedvig OP általános főnöknő - továbbiakban használatba vevő között az alábbiak szerint: Felek a augusztus 23. napján létrejött, november 16. napján módosított a tulajdonos tulajdonát képező Szeged II. kerület, belterület 11064/2 hrsz.-ú ingatlannak a használatba vevő részére történő ingyenes használatba adására vonatkozó megállapodás 7./ pontját az alábbiak szerint módosítják: 7./ Felek megállapodnak abban, hogy a használatba adás ingyenes, használatba vevő csak a piaci bérleti díj után a mindenkori jogszabályoknak megfelelő ÁFA-t fizeti meg. Felek a bérleti díj értékét április 1. napjától ,-Ft/év + ÁFA összegben határozzák meg, melynek ÁFA tartalmát a jelenleg hatályos jogszabályok alapján ,-Ft/év összegben állapítják meg. Felek a bérleti díj értékét a mindenkori piaci értéknek történő megfelelése érdekében 3 évente kötelesek felülvizsgálni. Az évente esedékes ÁFA fizetési kötelezettség elszámolása tárgyév március 15-i időponttal történik az egész évre vonatkozóan. A szerződés egyéb, módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. Felek jelen megállapodás-módosítást mint akaratukkal mindenben egyezőt helybenhagyólag írták alá...., Kardos Kálmán vezérigazgató használatba adó Szeged, polgármester tulajdonos..., Deák Viktória Hedvig OP általános főnöknő használatba vevő - 8 -

9 2. számú határozati javaslat..../2015. (.) Kgy. sz. KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés án tartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta polgármester közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: Ingatlanok A Közgyűlés az Önkormányzat és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ között a Szeged, I. kerület Szőreg belterület 1454/1 hrsz.-ú és a Szeged I. kerület Szőreg külterület hrsz.-ú ingatlanok kerékpárutat tartalmazó részének (kisajátítási vázrajz alapján kialakuló 1454/8, 1454/ /19 és 02613/8 hrsz.-ú ingatlanok) ingyenes átadása tárgyában január 7-én kötött szerződésben vállalt tájékoztatási kötelezettségnek eleget téve nyilatkozik, hogy a tárgyi ingatlant a szerződésben foglalt kötelezettségeknek megfelelően, településrendezési közérdekű célra hasznosítja. Fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a Tisztségviselők, Címzetes Főjegyző, Jegyzői Iroda, Közgazdasági Iroda, valamint a Városüzemeltetési Iroda és általa a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ k.m.f. Polgármester Dr. Mózes Ervin Címzetes Főjegyző A kivonat hiteléül: - 9 -

10 3. számú határozati javaslat..../2015. (.) Kgy. sz. KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés án tartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta polgármester közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: Ingatlanok A Közgyűlés a 163/2012. (V.03.) Kgy. sz. határozat 2. pontját az alábbiak szerint módosítja: 2. Pályázati alapár: ,-Ft Fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a Tisztségviselők, Címzetes Főjegyző, Jegyzői Iroda, Közgazdasági Iroda, a Városüzemeltetési Iroda, Városi Főépítész, IKV Zrt. k.m.f. Polgármester Dr. Mózes Ervin Címzetes Főjegyző A kivonat hiteléül:

11 4. számú határozati javaslat..../2015. (.) Kgy. sz. KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés án tartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta polgármester /2015. számú, Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozza: A Közgyűlés a 114/2010. (III. 18.) Kgy. sz. határozat II. és III. pontját az alábbiak szerint módosítja: II. A Közgyűlés felkéri a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottságot, valamint a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságot, hogy a pályázati felhívásban a bérlemények bérleti díját azok profilkötöttségét figyelembe véve állapítsák meg, továbbá arra, hogy írják elő, hogy a pályáztatás a helyiségek bérleti díjának licitáltatásával történik. III. A pályázati felhívás és az annak alapján a nyertes ajánlattevővel kötendő bérleti szerződés tartalmazza a beadandó pályázatok tartalmi elemeként legalább az alábbiakat: 1) a pályázó vállalását, hogy a helyiségeket kizárólag együttesen hasznosítja, 2) a pályázó vállalását, hogy az ingatlanokat profilkötötten hasznosítja, ami az alábbiakat jelenti: Virág Cukrászda kereskedelmi formája üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység. Jellege: Kiskereskedelmi, vendéglátás. Korlátlan időtartamú szeszes ital kimérés esetén: Melegkonyhás vendéglátás esetén forgalmazandó termékek köre: 1.1. Meleg-hideg étel, 1.2.Kávé-ital, alkoholmentes és szeszes ital 1.3.Dobozos, ill. palackozott alkoholmentes és szeszesital, 1.4.Cukrászati készítmény, édesipari termék, Esetlegesen forgalmazható termék: Tejtermék, 1.7. zöldség-gyümölcs, 1.8. kenyér és pékárú, sütőipari termék. Melegkonyhás vendéglátóhely: meleg-és hideg ételeket, cukrászai készítményeket, sütő- és édesipari termékeket, kávét, szeszesitalt és szeszmentes italokat forgalmazó üzlet, ahol az ételeket meghatározóan a helyszínen készítik Korlátozott időtartamú szeszes ital kimérés esetén: Nem melegkonyhás vendéglátás esetén forgalmazandó termékek köre: 1.2.Kávé-ital, alkoholmentes és szeszes ital (szeszes ital kimérés csak jegyzői engedéllyel, korlátozott időtartamban), 1.3.Dobozos, ill. palackozott alkoholmentes és szeszesital,

12 1.4.Cukrászati készítmény, édesipari termék, Esetlegesen forgalmazható termék: Tejtermék, 1.7. zöldség-gyümölcs, 1.8. kenyér és pékárú, sütőipari termék. A 210/2009. (IX. 29. ) Korm. rendelet 21. (2) bek. szerint, melegkonyhás vendéglátó üzlet kivételével, tilos szeszesitalt kimérni nevelési-oktatási, egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmény bármely bejáratától számított 20 m-es közúti (közterületi) távolságon belül. A Nagy Virág Cukrászdától 127 méterre, a Kis Virág Cukrászdától 121 méterre található a Szeged, Deák Ferenc u. 34. szám alatti egészségügyi intézmény bejárata (korlátlan időtartamú szeszesital kimérés esetén). A rendelet 21.. (3) bekezdése szerint nem melegkonyhás vendéglátás esetén a védett intézmény napi működési idejének lejárta után történő szeszes ital kimérést a jegyző engedélyezheti (korlátozott időtartamú szeszesital kimérés esetén). Fentiekre tekintettel szeszesital korlátlan kimérése esetén melegkonyhás vendéglátás keretében kell a cukrászdát üzemeltetni. Az intézmény napi működési idejének lejárta utáni a jegyzői külön engedély birtokában történő szeszes ital kimérése esetén nem kell melegkonyhás vendéglátás. Árusítás feltétele: Kereskedelmi hatóságnál a kereskedelmi tevékenység folytatására érvényesen tett bejelentés, annak a hatóság részéről történő tudomásul és nyilvántartásba vétele. 3) a pályázó a szakmai, gazdasági, pénzügyi alkalmasságát igazoló dokumentumokat, valamint referenciaanyagait a pályázatához csatolja, 4) a pályázó vállalását, hogy a helyiségek használatáért a pályázati eljárás során alapárként megjelölt, amennyiben több pályázó van a pályázati tárgyalás lezárásakor megállapított havi bérleti díjat megfizeti, 5) pályázó vállalását arra vonatkozóan, hogy a bérleti szerződés aláírásának napjától számított hat hónapon belül a profilkötöttségnek megfelelő kereskedelmi tevékenységet legalább az egyik helyiségben megkezdeni, az ehhez szükséges engedélyeket pályázó saját költségén megszerzi, valamint nyilatkozatát annak tudomásul vételéről, hogy amennyiben ezen kötelezettségének nem tesz eleget, bérbeadó jogosult a bérleti szerződést azonnali hatályú felmondással megszüntetni. Amennyiben a nyertes pályázó a másik helyiségben a kereskedelmi tevékenységet a bérleti szerződés aláírásának napjától számított tizenkettő hónapon belül nem kezdi meg, az azonnali hatályú felmondás joga akkor is megilleti bérbeadót. 6) a pályázó nyilatkozatát annak tudomásul vételéről, hogy amennyiben bármelyik helyiséget nem a profilkötöttségnek megfelelően használja, illetve ha két naptári hónapot meghaladó tartamban bármilyen okból nem üzemelteti - kivéve, ha az utóbbi esetben ahhoz a bérbeadó előzetesen hozzájárult, - a bérbeadó jogosult a bérleti szerződést azonnali hatályú felmondással megszüntetni, 7) a pályázó nyilatkozatát annak tudomásul vételéről, hogy a helyiségekkel határos közterületek, így különösen a terasz kialakítására szolgáló közterület használatára az alábbiak alapján jogosult: A Virág cukrászda üzemeltetője számára további lehetőség főként tavaszi, nyári, őszi időszakban (közterület-használati díj fizetése mellett) üzletterének kibővítése az üzlete előtti közterületen vendéglátó előkert üzemeltetésével. Igénybe vehető terület : Nagy Virág esetében mintegy 600 m 2 közterület Kis Virág esetében mintegy 41 m 2 közterület Közterület-használat feltételeit a hatályos jogi szabályozás állapítja meg. (a műemlékvédelmi, valamint a közterület-használat rendjéről szóló 57/1999. (XII. 23.) Kgy

13 rendelet, a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet, és a városkép védelméről szóló 7/2015. (IV.01.) Kgy. rendelet). A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a Tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, Jegyzői Iroda, Közgazdasági Iroda, és a Városüzemeltetési Iroda. k.m.f. Polgármester Dr. Mózes Ervin Címzetes Főjegyző A kivonat hiteléül:

14 5. számú határozati javaslat..../2015. (.) Kgy. sz. KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés án tartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta polgármester../2015. számú Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1. A Közgyűlés a 29/2013. (II.22.) Kgy. sz. határozatot hatályon kívül helyezi. 2. A Közgyűlés az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény 36. (2) bekezdés c) pontja alapján kezdeményezi a Szeged I. kerület 2273 és 3584, II. kerület és 16877/16 hrsz.-ú, Magyar Állam tulajdonában lévő ingatlanok térítésmentes átruházását Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata javára a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 2. pontja szerinti településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása) közfeladat ellátása céljából. 3. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja az 1. pontban meghatározott ingatlanok térítésmentes átruházása során felmerült költségek megfizetését. 4. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az 1. pontban meghatározott ingatlanok Önkormányzat részére történő megszerzésének érdekében, és felhatalmazza az ehhez kapcsolódó okiratok és egyéb dokumentumok aláírására. A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a Tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, Jegyzői Iroda és a Városüzemeltetési Iroda. k.m.f. Polgármester Dr. Mózes Ervin Címzetes Főjegyző A kivonat hiteléül:

15 6. számú határozati javaslat..../2015. (.) Kgy. sz. KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés án tartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta polgármester../2015. számú Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1) A Közgyűlés SZMJV Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 25/2003. (VI.27.) Kgy. rendelet 27.. (6) bekezdése alapján jóváhagyja a határozat mellékletét képező, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Otthon-Invest Ingatlanforgalmazó és Ingatlanberuházó Kft. között kötendő, Szeged I. kerület belterület 1174/8 hrsz.-ú, kivett közforgalom számára megnyitott magánút megjelölésű ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba kerüléséről szóló megállapodást. 2) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az 1. pont szerinti megállapodás aláírására. A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a Tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Közgazdasági Iroda, a Jegyzői Iroda, a Városüzemeltetési Iroda, az ingatlanvagyon-kataszter vezetője. k.m.f. Polgármester Dr. Mózes Ervin Címzetes Főjegyző A kivonat hiteléül:

16 6. számú határozati javaslat melléklete amely létrejött TÉRÍTÉSMENTES VAGYONÁTADÁSI MEGÁLLAPODÁS egyrészről: Otthon-Invest Ingatlanforgalmazó és Ingatlanberuházó Kft. Székhely: 6728 Szeged, Külterület III. körzet 42. Bankszámlaszám: Statisztikai számjele: Adószám: Cégjegyzékszám: Képviseli: Loyola Fernandez Rodolfo ügyvezető mint átadó, a továbbiakban Átadó másrészről: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Székhely: 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. Bankszámlaszám: Statisztikai számjele: Adószám: Képviseli: dr. Botka László polgármester mint átvevő, a továbbiakban mint Átvevő, együttesen a Felek között alulírott napon és helyen, a következő feltételekkel: 1. A Felek március 11-én településrendezési szerződést (továbbiakban: Településrendezési Szerződés) kötöttek a 1174/1 21 hrsz.-ú ingatlanokat magába foglaló fejlesztési területre. Az Átadó vállalta, hogy a fejlesztési ingatlanokon kialakít több lakóingatlant, melyeket értékesíteni kíván. Elvégez több közterületi fejlesztést, úgy mint úthálózat, járda, ivóvíz, szennyvíz és csapadékvíz hálózat, közvilágítás kialakítása, valamint az ezen területekhez tartozó parkosítást, illetve pénzügyi forrás biztosításával támogatja az Erdélyi téri játszótér felújítását. A lakóingatlanok mellett az Átadó kialakította az üzembe helyezés után közterületként funkcionáló, jelen szerződés tárgyát képező telekingatlant, amelynek térítésmentes átadására a Településrendezési Szerződés pontja alapján kötelezettséget vállalt. 2. Jelen megállapodás tárgya az Átadó által kialakított Szeged I. kerület belterület 1174/8 hrsz.-ú kivett közforgalom számára megnyitott magánút megjelölésű 3758 m² területű ingatlan (későbbiekben: utca) tulajdonjogának átruházása. A tárgyi ingatlanon létesült illetve létesülő vonalas közlekedési és közüzemi létesítmények átadása külön megállapodásban történik. A kialakított telek a tulajdonosa személyétől függetlenül a közlekedési létesítmények forgalomba helyezéséig építési területnek minősül, és ott ezen időpontig a kezelői feladatokat az Átadó saját költségén látja el. 3. Az Átadó vállalja az átadás kapcsán esetlegesen felmerülő ÁFA megfizetését. 4. Létesítmény jegyzék:

17 Létesítmény megnevezése Jellemző mennyisége Bekerülési költség nettó Ft ÁFA Ft Beruházáskori értéke Bruttó Ft Leendő közterület hrsz.: 1174/ m² , , ,- Átadó kijelenti, hogy az átadásra kerülő ingatlan kizárólagos tulajdonát képezi, a 49454/3/ számon az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vezetékjogokon kívül per, igény és tehermentes. 3. Az ingatlan tulajdonjogát az Átadó a beszerzéskori értéken, térítésmentesen, ezen megállapodás aláírásával egyidejűleg az átvevőre ruházza át. Az Átvevő kijelenti, hogy az átvett ingatlant és majdani létesítményeit a forgalomba helyezést követően az önkormányzati közúthálózat részeként tovább üzemelteti, és azon a közforgalom fenntartásához szükséges feltételeket folyamatosan biztosítani fogja. 4. Átadó jelen szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy jelen szerződés 2. pontjában megjelölt Szeged I. kerület belterület 1174/8 hrsz.-ú, kivett közforgalom számára megnyitott magánút megjelölésű ingatlanra az Átvevő kizárólagos tulajdonjogát átadás jogcímén az illetékes földhivatal bejegyezze. 5. A 2. pontra tekintettel a közlekedési létesítmények a Településrendezési Szerződésben foglaltaknak megfelelően történő forgalomba helyezéséig az ingatlan birtokba adására nem kerül sor. 6. Felek meghatalmazzák Dr. Tóth Kamilla jogtanácsost jelen megállapodás ellenjegyzésére és a Felek illetékes földhivatal előtti teljes körű képviseletére. 7. Felek a jelen Megállapodás minden oldalát elolvasták és kölcsönös értelmezést követően, mint ügyleti akaratukkal minden egyezőt helybenhagyólag azzal írták alá, hogy az itt nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. A megállapodás 5 eredeti példányban készült. Szeged, Szeged, Otthon-Invest Kft. Képviseli: Loyola Fernandez Rodolfo Átadó Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviseli: dr. Botka László polgármester Átvevő Ellenjegyzem:

Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései

Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő megnevezése: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 5527/2010. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 7 pld. határozati javaslat 1 pld. szerződés

Részletesebben

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 10823/2010. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 5 pld. határozati javaslat 1 pld. alapító okirat módosítás

Részletesebben

Dr. Gyimesi László Tanácsnok

Dr. Gyimesi László Tanácsnok Előterjesztő: Nógrádi Tibor Ügyiratszám: Tárgy: döntések Móra Balázs Sport és Szabadidő Park megvalósításához szükséges Melléklet: 1 db térkép Az előterjesztéshez sürgősségi ad: Dr. Gyimesi László Tanácsnok

Részletesebben

Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz

Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11. Tisztelt Közgyűlés! Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztéshez

Részletesebben

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 46620/2015. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 4 pld. határozati javaslat Készítette: Városüzemeltetési

Részletesebben

Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések. 7 határozati javaslat mellékletekkel

Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések. 7 határozati javaslat mellékletekkel Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 23433-50/2013. Tárgy: Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések Melléklet: 7 határozati javaslat mellékletekkel

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2014.

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:4308 / 2014. Sorszám: 11. ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27. napján tartandó ülésére

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt a bizottság elnöke Gila

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu.

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu. SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - ingatlan tulajdonjogának

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának. 2015. április 9. napján tartott rendkívüli ülésének

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának. 2015. április 9. napján tartott rendkívüli ülésének 1 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2015. április 9. napján tartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e (nyílt) 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Várospolitikai alpolgármester Az előterjesztés tárgya: Alapító okiratok módosítása Iktatószám: 9524/2010. Melléklet: 18 db határozati

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 18-4/2014/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről. Napirend:

Részletesebben

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester Előterjesztői módosítás a 94951/2012. ikt. számú Döntés a Móra Ferenc Múzeum átvételéről és az ehhez kapcsolódó intézmények alapító okiratainak módosításáról tárgyú előterjesztéshez (19-es napirendi pont)

Részletesebben

2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK

2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2011. (IX. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzati piacok működéséről szóló 37/2007. (IX.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/606-1/2012/I. Üi.: Varga Szilvia Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Volt Csanád ABC (József Attila u. 2.)

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

A közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződések módosítása

A közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződések módosítása Előterjesztő: Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester Tárgy: A közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződések módosítása Ikt.sz.: 11810-4/2014. Melléklet: 1 pld. határozati javaslat 1 pld. Tisza

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T

POLGÁRMESTER J A V A S L A T 1 BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Csete Balázs Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola helyiségeinek ingyenes használatba adására vonatkozó nyilvános versenytárgyalás

Részletesebben

Megállapodás a közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvételéről

Megállapodás a közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvételéről Iktatószám: FPH015/.../2015. Megállapodás a közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvételéről E megállapodás létrejött egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata (székhelye: 1052 Budapest, Városház utca

Részletesebben

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 15306-2/2008 Az előterjesztés készítésében

Részletesebben

POLGÁRMESTER JAVASLAT

POLGÁRMESTER JAVASLAT BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER JAVASLAT közös tulajdonú ingatlan kizárólagos használatára vonatkozó megállapodás megkötésére a Budapest XXI. kerület 208529/8 hrsz. ingatlan vonatkozásában

Részletesebben

Közfoglalkoztatással kapcsolatos együttműködési megállapodások megkötése. 3 db határozati javaslat

Közfoglalkoztatással kapcsolatos együttműködési megállapodások megkötése. 3 db határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Botka László Polgármester Iktatószám: 01/4749-23/2016. Tárgy: Közfoglalkoztatással kapcsolatos együttműködési megállapodások megkötése Melléklet: 3 db határozati javaslat Véleményezésre

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. június13. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-1/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 27-i ülésére Tárgy: Eplény 0216/4 helyrajzi

Részletesebben

Biztosítási alkusz szolgáltatási szerződés. 1 pld. Határozati javaslat 1 pld. Szerződés tervezet

Biztosítási alkusz szolgáltatási szerződés. 1 pld. Határozati javaslat 1 pld. Szerződés tervezet Előterjesztő megnevezése: Dr. Molnár László irodavezető Iktatószám: 11.106 /2013. Tárgy: Biztosítási alkusz szolgáltatási szerződés Melléklet: 1 pld. Határozati javaslat 1 pld. Szerződés tervezet Készítette:

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): A Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonában lévő, 3170/49

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2011. október 5-én tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2011. október 5-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2011. október 5-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt, a bizottság elnöke Gila Ferenc,

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózd, Velence telep 9/1. szám alatti (hrsz: 1239/A/1) magántulajdonú ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára

J a v a s l a t az Ózd, Velence telep 9/1. szám alatti (hrsz: 1239/A/1) magántulajdonú ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára J a v a s l a t az Ózd, Velence telep 9/1. szám alatti (hrsz: 1239/A/1) magántulajdonú ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési

Részletesebben

Vagyonkezelési Osztály

Vagyonkezelési Osztály Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. GAZDASÁGI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat önkormányzati tulajdonú

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől

Tata Város Polgármesterétől Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Szám:I/1-136 /2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. dr. Solymos László alpolgármester. módosítása

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. dr. Solymos László alpolgármester. módosítása ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: dr. Solymos László alpolgármester Az előterjesztés tárgya: A Százszorszép Gyermekház alapító okiratának módosítása Iktatószám: 42797/2012.

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. Az óvodaépítés lehetséges helyszíneiről, a 455/1 hrsz alatti ingatlan megvásárlásáról

Város Polgármestere. Előterjesztés. Az óvodaépítés lehetséges helyszíneiről, a 455/1 hrsz alatti ingatlan megvásárlásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/124, 125, 133 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Az óvodaépítés

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS JEGYZİJÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - ingatlan tulajdonjog rendezésérıl Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2015. április 24. napján tartott nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2015. április 24. napján tartott nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2015. április 24. napján tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Farkas László a bizottság elnöke Lauer

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS. a 15. számú napirendi ponthoz. (A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2011. I-III. negyedéves beszámolója )

KIEGÉSZÍTÉS. a 15. számú napirendi ponthoz. (A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2011. I-III. negyedéves beszámolója ) KIEGÉSZÍTÉS a 15. számú napirendi ponthoz (A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2011. I-III. negyedéves beszámolója ) Tisztelt Közgyűlés! A 15. sz. napirendi ponthoz az alábbi kiegészítést

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. április 20-i RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE

E L Ő T E R J E S Z T É S HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. április 20-i RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE Tárgy: Döntés Állami tulajdonban álló lelátó ülőhelyek ingyenes igényléséről Melléklet: MNV Zrt. tájékoztató E L Ő T E R J E S Z T É S HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. április 20-i RENDKÍVÜLI

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK a 15/2012. (III.30.)Ör., a 44/2012.(IX.13.) Ör., az 50/2012. (X.26.) Ör., a 65/2012. (XII.21.) Ör., a 6/2013. (II.28.) Ör., a 21/2013. (V.31.) Ör.,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 37/2009. (III. 2.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 37/2009. (III. 2.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 37/2009. (III. 2.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza településrendezési terveinek módosításával kapcsolatos szerződés, illetve megállapodás jóváhagyásáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. november 11. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. június 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. június 25-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. polgarmester@balatonfured.com Szám: 1/ 367- /2015 Előkészítő: Takácsné Szigetvári Anett ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. november 22. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Veresegyház Város Polgármestere. 2112 Veresegyház, Fő út 35. tel: 28 588-600; fax: 28 588-646 ELŐTERJESZTÉS

Veresegyház Város Polgármestere. 2112 Veresegyház, Fő út 35. tel: 28 588-600; fax: 28 588-646 ELŐTERJESZTÉS Veresegyház Város Polgármestere 2112 Veresegyház, Fő út 35. tel: 28 588-600; fax: 28 588-646 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014-11- 18-i rendes/rendkívüli ülésére Tárgy: Önkormányzati tulajdonú ingatlan

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2014. március 5-i képviselő-testületi ülésre! Készítette: dr. Varga Dorina önkormányzati referens Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 6/225-1/2011/IX Üi.: dr. Sánta Edina Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Makó, Juhász Gyula tér 39. szám alatti

Részletesebben

szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere I. Tartalmi összefoglaló II. Hatásvizsgálat

szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere I. Tartalmi összefoglaló II. Hatásvizsgálat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere 1 szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest X., 41451/3 helyrajzi számú ingatlan (Albert Camus utca) tulajdonjogának

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 31080-15/2015. Tárgy: SZMJVÖ Bölcsődéi igazgatói beosztásának betöltésére benyújtott

Részletesebben

CSEVAK Zrt. vezérigazgató JAVASLAT. a Budapest XXI. kerület Csőgyár utca 48. című, 210180 hrsz-ú ingatlan megvásárlására

CSEVAK Zrt. vezérigazgató JAVASLAT. a Budapest XXI. kerület Csőgyár utca 48. című, 210180 hrsz-ú ingatlan megvásárlására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA CSEVAK Zrt. vezérigazgató JAVASLAT a Budapest XXI. kerület Csőgyár utca 48. című, 210180 hrsz-ú ingatlan megvásárlására Készítette: Szenteczky János vezérigazgató

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6745 Szeged, Pf. 473.

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6745 Szeged, Pf. 473. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6745 Szeged, Pf. 473. Ikt.sz.: 4289-84/2015. Tárgy: Sürgősségi indítvány a Szegedi Hőszolgáltató Kft. felszámolásával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Milicz Sándor ügyvezető igazgató

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Milicz Sándor ügyvezető igazgató Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Milicz Sándor ügyvezető igazgató Készítő: Milicz Sándor ügyvezető igazgató Lövey Zoltán ügyvezető igazgató Tárgy: Javaslat városi szintű központi konyha kialakítására

Részletesebben

Ikt.sz.: 77625 /2009.

Ikt.sz.: 77625 /2009. Előterjesztő: Várospolitikai alpolgármester Ikt.sz.: 77625 /2009. Tárgy: Tájékoztató a panelprogram végrehajtásáról és a lakóépületek felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i rendes ülésére Tárgy: Önkormányzati ingatlanrészek értékesítése Előterjesztő:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 45.598/2012. Javaslat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, valamint a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet átvételével kapcsolatos döntések

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS 2. sz. melléklet (továbbiakban a Szerződés"), mely létrejött egyrészről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (1092 Budapest, Bakáts tér 14., törzskönyvi azonosító

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

2014. évi 18. szám 2014. október 31. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 18. szám 2014. október 31. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 18. szám 2014. október 31. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelete a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014.

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404. Tisztelt Képviselı-testület! J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak, Arany János út

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/281-1/2013/I Üi.: Varga Sz. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Deák Ferenc utca 41. szám alatti ingatlanrész

Részletesebben

Tárgy: Javaslat Kérelem benyújtására a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére állami vagyon ingyenes átruházása érdekében

Tárgy: Javaslat Kérelem benyújtására a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére állami vagyon ingyenes átruházása érdekében Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Lizák János pályázati koordinátor Tárgy: Javaslat Kérelem benyújtására a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére állami vagyon ingyenes átruházása érdekében

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS Állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

MEGÁLLAPODÁS Állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról 1 MEGÁLLAPODÁS Állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról amely létrejött: egyrészről a Magyar Állam képviseletében az állami vagyonról szóló 2007. évi CV!. törvény (a

Részletesebben

POLGÁRMESTER JAVASLAT

POLGÁRMESTER JAVASLAT BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER JAVASLAT Közös tulajdonú ingatlan kizárólagos használatára vonatkozó megállapodás megkötésére Budapest XXI. kerület 208529/8 hrsz. ingatlan vonatkozásában.

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek -

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - önkormányzati tulajdonú ingatlanra beérkezett vételi ajánlatról

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-7/2012/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

2015. évi 5. szám 2015. február 27. TARTALOMJEGYZÉK

2015. évi 5. szám 2015. február 27. TARTALOMJEGYZÉK 2015. évi 5. szám 2015. február 27. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI.

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzatának vagyonáról, és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 1 I.ELSŐ RÉSZ

Részletesebben

B6 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2012. (IV. 06.) Önkormányzati rendelete

B6 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2012. (IV. 06.) Önkormányzati rendelete B6 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2012. (IV. 06.) Önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról a 13/2015.

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. december 02. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és fogadja el az alábbi határozati javaslatot.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és fogadja el az alábbi határozati javaslatot. SZENTES VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. Iktatószám: U-9777/2016. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete H e l y b e n Tárgy: Szentes, Vásárhelyi út 30. szám alatti ingatlan

Részletesebben

244/2013. /X.24./ számú képviselő-testületi határozat. /:dr. Szijártó Valéria:/

244/2013. /X.24./ számú képviselő-testületi határozat. /:dr. Szijártó Valéria:/ 244/2013. /X.24./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvár Város Polgárőr Egyesülete 2013. évi működéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Egyúttal

Részletesebben

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról JEGYZŐKÖNYV Készült Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2012. szeptember 10-én de. 8 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: a

Részletesebben

JAA;+--- Dr. Kovács Ferenc

JAA;+--- Dr. Kovács Ferenc ' _ NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGY/499- /2014. Ügyintéző

Részletesebben

TULAJDONÁTADÁSI MEGÁLLAPODÁS

TULAJDONÁTADÁSI MEGÁLLAPODÁS 1 amely létrejött egyrészről: Név: Szentendre Város Önkormányzata Székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 3. PIR törzsszám: 395368 KSH azonosító: 1315440 Adószám: 15395364-2-13 Bank: Raiffeisen Bank Zrt.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/480-1/2014/I Üi.: dr. Vass Zoltán Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Pályázat kiírása a Béke utca 9. szám

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztő: polgármester Tárgy: Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal Iktatószám: 11710-2/2012. Melléklet: 1 db határozati

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. az állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezéséről

Város Polgármestere. Előterjesztés. az állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezéséről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/124, 125, 133 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az állami

Részletesebben

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt.sz.: 5552-28/2008 Az előterjesztés készítésében

Részletesebben

HIDEGKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTE E L Ő T E R J E S Z T É S

HIDEGKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTE E L Ő T E R J E S Z T É S HIDEGKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTE Szám: HID/27 4/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Hidegkút Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2014. április 29-i ülésére Tárgy: Az alapellátási központi

Részletesebben

polgármester Gulyás Tibor ügyvezető igazgató ingatlangazdálkodási ig.h.

polgármester Gulyás Tibor ügyvezető igazgató ingatlangazdálkodási ig.h. Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Gulyás Tibor ügyvezető igazgató Berentés András ingatlangazdálkodási ig.h. Tárgy: Javaslat a Jószerencsét út 12. sz. épület adásvételi szerződésének

Részletesebben

INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉSE

INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉSE MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. Helyiséghasznosítási iroda Miskolc, Széchenyi u. 60. iktatószám: 11676 1 /G30/2013. MISKOLC, Békeszálló telep 23103/4 helyrajzi számú INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉSE

Részletesebben

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Megállapodás a Hajdúhadházi Járási Hivatal kialakításához. Melléklet: Feladatot jelent: polgármester, jegyző

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Megállapodás a Hajdúhadházi Járási Hivatal kialakításához. Melléklet: Feladatot jelent: polgármester, jegyző Előterjesztő: polgármester Tárgy: Megállapodás a Hajdúhadházi Járási Hivatal kialakításához Ügyiratszám: /2011. Melléklet: Feladatot jelent: polgármester, jegyző Határidő: azonnal Előterjesztést összeállította:

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740. Abony, Kossuth tér 1. 2/43/2007. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. október 25-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

69/2013. (V. 21.) önkormányzati határozata. Sport és Rendezvénycsarnok adásvételi szerződésének módosítása

69/2013. (V. 21.) önkormányzati határozata. Sport és Rendezvénycsarnok adásvételi szerződésének módosítása 69/2013. (V. 21.) önkormányzati határozata Sport és Rendezvénycsarnok adásvételi szerződésének módosítása Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete az adásvételi szerződést az indítványban megjelölt

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-21/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2012. január 25. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2012. január 25. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2012. január 25. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gila Ferenc, a bizottság alelnöke Póda Jenő,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. március 17. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. március 17. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. március 17. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt a bizottság elnöke Gila

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésével kapcsolatos együttműködési

Részletesebben

SV/3.355-.. h...j 2 0 \5.

SV/3.355-.. h...j 2 0 \5. 14253126 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján SV/3.355-.. h...j 2 0 \5. Javaslat a Salgótarján, Hősök út 35. és Salgótarján, Petőfi út 85. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanok Salgótarján Foglalkoztatási

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2013. november 28-án a Polgármesteri Hivatal hivatalos üléstermében tartott rendes ülésének

Részletesebben

2015. évi 14. szám 2015. július 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

2015. évi 14. szám 2015. július 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 2015. évi 14. szám 2015. július 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015.

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M10/3-OTÉK JELŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG A 314/2012. (XI.8.) KORM.REND.

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. szeptember 16. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Előterjesztői kiegészítés a Kgy. 12. sz. Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései megnevezésű napirendi ponthoz

Előterjesztői kiegészítés a Kgy. 12. sz. Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései megnevezésű napirendi ponthoz Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6745 Szeged, Pf. 473. Előterjesztői kiegészítés a Kgy. 12. sz. Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései megnevezésű napirendi ponthoz Tisztelt Közgyűlés! A

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 153. MELLÉKLET: - db. TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről E L Ő T E R J E S

Részletesebben

Dr. Waltner Károly Otthon alapító okiratának módosítása és ezzel összefüggő intézkedések

Dr. Waltner Károly Otthon alapító okiratának módosítása és ezzel összefüggő intézkedések Előterjesztő: Juhász Gyula 20. v.k. önkormányzati képviselő Ügyiratszám: 92543/2010 Tárgy: Dr. Waltner Károly Otthon alapító okiratának módosítása és ezzel összefüggő intézkedések Melléklet: határozati

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-i ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-i ülésére 3. Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás MÁV P+R parkoló kivitelezésével kapcsolatban Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. február 10. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. február 10. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. február 10. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből./2006. (II.10.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta dr. Botka László Az IKV Rt., a RITEK

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: U-1742/2016. Témafelelős: Szigeti Miklós, Czirok Jánosné

Szentes Város Polgármesterétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: U-1742/2016. Témafelelős: Szigeti Miklós, Czirok Jánosné Szentes Város Polgármesterétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: U-1742/2016. Témafelelős: Szigeti Miklós, Czirok Jánosné Tárgy: Javaslat a szarvasi úti kerékpárút tulajdonviszonyainak rendezésére

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 Tisztelt Képviselı-testület! E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - önkormányzati tulajdonú ingatlan

Részletesebben

az önkormányzat vagyonrendeletének megalkotásáról

az önkormányzat vagyonrendeletének megalkotásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S az önkormányzat vagyonrendeletének megalkotásáról Tisztelt Képviselő-testület! A tavalyi év végén új önkormányzati

Részletesebben