Biztosítási alkusz szolgáltatási szerződés. 1 pld. Határozati javaslat 1 pld. Szerződés tervezet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Biztosítási alkusz szolgáltatási szerződés. 1 pld. Határozati javaslat 1 pld. Szerződés tervezet"

Átírás

1 Előterjesztő megnevezése: Dr. Molnár László irodavezető Iktatószám: /2013. Tárgy: Biztosítási alkusz szolgáltatási szerződés Melléklet: 1 pld. Határozati javaslat 1 pld. Szerződés tervezet Készítette: Városüzemeltetési Iroda Véleményezésre megküldve: Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság Törvényességi véleményezésre bemutatva: február 1

2 Tisztelt Közgyűlés! Szeged MJV Önkormányzat Közgyűlése az 580/2012 (XII.01.) Kgy. számú határozatában úgy döntött, hogy az ERIX Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft.-vel (1096 Budapest, Vendel u. 11. ) hatályos biztosítási alkuszi szerződést a kézbesítéstől számított 60 napos határidővel számítva fel kell mondani, továbbá az új alkuszi szerződést a Pannon Safe Kft.-vel (7622 Pécs, Rét u. 49. ) meg kell kötni. Az Erix Kft. felé határidőben megtörtént a felmondás, amelyet a társaság vissza is igazolt. Az Erix Kft március 03. napig látja el a biztosítási alkuszi szolgáltatást, ezt követően az új szolgáltatónak azonnal és teljes körűen el kell látnia a feladatokat. Irodánk álláspontja szerint az 580/2012 (XII.01.) Kgy. számú határozat mellékletében szereplő alkuszi megbízási szerződés - amelyet a Pannon Safe Kft. az ajánlatában nyújtott be törvényesen nem köthető meg az alábbi okok miatt. Szeged Város vagyon, felelősség és egyéb biztosítás szolgáltatására irányuló és közösségi rezsimbe tartozó közbeszerzési eljárás előkészítése, lebonyolítása, valamint a sikeresen lebonyolított közbeszerzési eljárás után a biztosítási alkuszi és kár ügyintézési szolgáltatás nyújtása olyan komplex feladatot jelent, amelynek a teljesítését, annak ellenőrizhetőségét a Pannon Safe Kft. szerződés tervezete nem fedi le, a tényállások lényeges elemeit nem szabályozza. Mivel Szeged Város becsült biztosítási vagyona meghaladja a 150 milliárd Ft-ot, ezért a megbízás tartalmát, alapvető kötelmeit körültekintően, részletesen meg kell határozni, a teljesítés érdekében pedig megfelelő személyi és tárgyi feltételeket kell megszabni. Irodánk Szeged Város vagyonának védelme érdekében egy részletesebben szabályozott megbízási szerződés tervezetet készített, amely az alábbi tényállásokat pontosabban szabályozza. A megbízási szerződéstervezet ugyanazokat az elvárásokat és szakértői kötelezettségeket tartalmazza, mint amelyeket a speciális szaktudást igénylő villamos és földgáz energetikai szakértőkkel szemben támasztottunk az uniós értékhatár alá tartozó és évtől lefolytatott energetikai közbeszerzési eljárások során. Az önkormányzati vagyon jellegzetessége, valamint kiemelkedően nagy értékű és pályázati forrásból finanszírozott tárgyi eszközök miatt, igen nagy szükség van az összesített intézményi és társasági vagyon portfólió felmérés elkészítésére, elkülönítve ezen belül a vagyoni elemek számviteli, piaci, újraelőállítási és önkormányzati vagyonkataszteri értékeit. Szeged Város vagyonát ezen túl a biztosítási események szempontjából is rangsorolni kell, ezzel előkészítve a tervezett, uniós értékhatár alá tartozó biztosítási szolgáltatásra irányuló közbeszerzési eljárás megalapozottságát. A közbeszerzésekről szóló törvény nevesítetten kiemeli a pénzügyi szolgáltatások beszerzésének rendhagyó és szakmailag bonyolult körülményeit, amelyből az következik, hogy a biztosítási szolgáltatásra irányuló közbeszerzési eljárás szakmai előkészítő munkáját körültekintően kell megrendelni, az alkuszi megbízási szerződésben követhetővé és 2

3 átláthatóvá kell tenni az eljárási cselekményeket, a felek közötti munkamegosztást pedig jól el kell határolni. Az alkuszi szerződés aláírását követően a költségvetési intézmények jelentős része számára a biztosítási alkusz fogja ellátni a kárügyintézési szolgáltatást, amely a sikeres közbeszerzési eljárás után kiterjed az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában levő gazdasági társaságaira. Az alkuszi szolgáltatás folytonosságát és eddigi jó színvonalát a megbízási szerződésnek kell garantálnia, azzal, hogy a biztosítási alkusszal szemben támasztott személyi és tárgyi feltételeket egyértelműen meg kell határozni, a közreműködők körét és a technikai felszereltséget pedig tisztázni kell. Olyan technikai hátteret kell a biztosítási alkusznak alkalmaznia, amellyel képes lesz a szegedi nevelési, oktatási és kulturális intézményeket ellátni és erre építve ki tudja szolgálni a gazdasági társaságok speciális igényeit is. Mivel a Pannon Safe Kft. eddigi üzleti stratégiája lakossági ügyfelekre irányult, ezért kiemelt jelentősége van az egyes alkuszi kötelmek időbeli teljesítésének és a pontosan meghatározott szerződést biztosító mellékkötelezettségeknek. A Pannon Safe Kft. ajánlatában foglaltak szerint a gépjármű biztosítás tette ki a portfóliójának a 41 %-át, a lakás, társasház biztosítás a 11,4 %-át és az életbiztosítások a 23,6 %-ot. A jelentős vagyont kezelő költségvetési intézmények biztosításának szakszerű alkuszi ellátása érdekében irodánk indokoltnak tartja az ajánlatban megjelölt biztosítási szakértők körének alkuszi felülvizsgálatát, mert az érintett 4 személyből 2 fő a Dunántúlon él és dolgozik, a Társaság szerződéses javaslatában pedig kizárólag a Pécsen dolgozó ügyvezető igazgatót jelölték meg kapcsolattartóként, más személyt nem. Kérem, hogy a kiugróan magas vagyoni értékre, az önkormányzati intézményi és gazdasági társasági kör egészének kiszolgálására tekintettel az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. S z e g e d, február 04. Dr. Molnár László Irodavezető 3

4 K i v o n a t Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése által február 22-n tartott ülésének jegyzőkönyvéből. /2013. (II.22.) Kgy. számú H a t á r o z a t Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Városüzemeltetési Iroda vezetőjének /2013 számú,,a biztosítási alkuszi szerződés tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 1. A Közgyűlés jóváhagyja a PannonSafe Kft-vel kötendő, a határozat mellékletét képező megbízási szerződést és felkéri a Polgármestert a megállapodás aláírására. 2. A Közgyűlés a Polgármester útján utasítja a Közgazdasági és a Városüzemeltetési Iroda vezetőit, hogy a biztosítási alkuszi szerződést juttassák el a PannonSafe Kft-hez. Határidő: február 25. Felelős: Közgazdasági Iroda vezetője A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a Címzetes Főjegyző, Jegyzői Iroda, a Közgazdasági Iroda és a Városüzemeltetési Iroda. Kmf. Dr. Botka László Polgármester Dr. Mózes Ervin Címzetes Főjegyző 4

5 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 6720 Szeged, Széchenyi tér szám Levelezési cím: 6720 Szeged, Széchenyi tér szám Intézményi azonosító: Adószáma: Statisztikai jelzőszám: Bankszámlaszáma: Képviselője: Dr. Botka László Polgármester másrészről, Pannon Safe Kft., mint biztosítási alkusz (a továbbiakban: Alkusz) Székhelye: 7622 Pécs, Rét u. 49 Levelezési cím: Cégjegyzékszáma: Adószáma: Bankszámlaszáma: Képviselője: Pesti Tibor ügyvezető igazgató (a Megbízó és az Alkusz a továbbiakban együttesen: a Felek) között a mai napon az alábbi feltételekkel. 1. A Megbízó megbízza az Alkuszt, hogy lássa el a. a évben KÉ-9517/2003 számon megindított nyílt és eredményesen lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján megkötött biztosítási szerződésben szereplő, az 1. számú mellékletben felsorolt jogosult szervezeteknek (továbbiakban: Biztosítottak) a számára a vagyon- és felelősségbiztosítással kapcsolatos biztosítási kárügyintézési alkuszi szolgáltatásokat és b. Szeged MJV Önkormányzat Közgyűlése a 411/2011 (IX.30.) Kgy. számú határozat 1. pontjának megfelelően, Szeged MJ Város vagyon, felelősség és egyéb biztosítási szolgáltatásra irányuló és közösségi rezsimbe tartozó közbeszerzési eljárás előkészítését, lebonyolítását, c. a sikeresen lebonyolított közbeszerzési eljárás után, biztosítási alkuszi és kárügyintézési szolgáltatást a közbeszerzési eljárásban érintett, Szeged MJV Önkormányzat fenntartása alatt álló intézmények és az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaságai számára. 2. Az 1.a) pontban hivatkozott kárügyintézésre jogosult Biztosítottak körét a megbízási szerződés 1. számú melléklete; az 1.c) pontban hivatkozott kárügyintézésre jogosult Biztosítottak körét a megbízási szerződés 2. számú melléklete tartalmazza. 3. Az Alkusz elfogadja a megbízást. 5

6 4. Az Alkusz a tevékenységet díjazás nélkül látja el. 5. Az Alkusz tudomásul veszi, hogy a megbízási kötelem ellátása kiugróan nagy vagyoni értékre 150 milliárd Ft becsült értékre vonatkozik, amely jelentős részben tartalmaz stratégiai fontosságú elemeket, mint a tömegközlekedés eszközei, hálózata, továbbá érinti a nevelési, oktatási és gondozási feladatokat ellátó intézmények vagyon biztosítását. Ennek ismeretében az Alkusz köteles az átlagos mértéket meghaladó gondosságot tanúsítani a megbízás ellátása során. 6. Az Alkusz tudomással rendelkezik arról, hogy Szeged MJV Önkormányzat Közgyűlése a 411/2011 (IX.30.) Kgy. számú határozat 1. pontja szerint, az Önkormányzat, mint Gesztor Ajánlatkérő jár majd el a fenntartásában levő költségvetési intézményei és a közbeszerzési eljáráshoz csatlakozó 100 %-ban önkormányzati tulajdonban levő gazdasági társaságai nevében a biztosítási szolgáltatás beszerzése érdekében. 7. Az Alkusz az általa bérelt 6722 Szeged, Szentháromság u. 31. szám alatti irodát és annak technikai elérhetőségeit tartja fenn kapcsolattartási pontként a Biztosítottak számára. 8. A közösségi rezsimbe tartozó közbeszerzési eljárás előkészítése során az Alkusz az alábbi vagyon és piac felmérési, valamint elemzési feladatokat köteles ellátni az eljárásban érintett összes intézmény és gazdasági társaság, valamint a biztosítói ajánlattevői piac vonatkozásában, majd erről ún. Felmérési Jelentést készíteni: a. A megbízási szerződés megkötésekor hatályos jogszabályok szerinti biztosított szervezeti kör meghatározása, dokumentálása. b. A nevelési, oktatási intézmények üzemeltetői, kezelői és tulajdonosi jogosítványainak évtől hatályos vagyonkezelői csoportosítása, komplex javaslat az ennek megfelelő biztosítási kockázat kezelésére. c. A nevelési, oktatási intézményekre vonatkozó külön kockázat kezelési stratégia dokumentált kidolgozása a közbeszerzési eljárással kiválasztott biztosítási szolgáltatóval kapcsolatban alkalmazott közbeszerzési tárgyalásokra vonatkozóan. d. A biztosítási területek helyszíni bejárása, a vagyon felmérése, a társasági és intézményi számviteli adatok helyszíni egyeztetése. e. A Megbízó által megjelölt kiemelt fontosságú biztosítási területek külön vagyon felmérési célú bejárása, valamint azok számviteli adatainak kiemelt egyeztetése, a leltár és számviteli egyezőség vizsgálata. f. A helyszíni bejárások tapasztalatainak részletes összegzése a Megbízó felé, ezen belül teljes körű biztosítási vagyon felmérés készítése, amely kiterjed a számviteli nyilvántartások alapján és a vagyonkataszteri nyilvántartások alapján történő részletes vagyon kimutatásra. g. Összesített intézményi és társasági vagyon portfólió felmérés készítése, elkülönítve a vagyoni elemek 6

7 számviteli, piaci, újraelőállítási és önkormányzati vagyonkataszteri értékeit. h. Vagyoni kimutatás és döntési javaslat készítése az összesített intézményi és társasági vagyonon belül az esetlegesen nem vagy alulbiztosított vagyoni elemekre. i. Külön elemzés készítése az uniós és hazai támogatási, továbbá önerős pénzügyi forrásokból finanszírozott építési beruházások, árubeszerzések alapján bevételezett, aktivált tárgyi eszközök számviteli vizsgálatáról, annak vagyon kimutatásáról és biztosítási lefedettségéről. j. A tervezett közbeszerzési eljárásban lehetséges ajánlattevőként jelentkező biztosítási szolgáltatók körének minél szélesebb körű feltérképezése, szervezeti adataik, esetleges kockázati elemeik rangsorolása, a későbbi alkalmassági feltételekkel történő egyezőségük vizsgálata. 9. Az Alkusz köteles a megbízási szerződés aláírását követő 15 napon belül eljuttatni Szeged MJ Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Iroda vezetője részére a Biztosítottak helyszíni bejárásának ütemtervét és a társaságok, intézmények vezetőivel folytatandó tárgyalási pontok tervezetét. 10. A 8. pontban felsorolt alkuszi kötelmek Felmérési Jelentésben részletesen leírt, dokumentált teljesítésének határideje: április 30. Az Alkusz legkésőbb ekkor köteles az általa elkészített Felmérési Jelentést átadni a Megbízó képviselői részére Szeged MJ Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Irodáján (6720 Szeged, Széchenyi tér 10. szám). 11. A közösségi rezsimbe tartozó közbeszerzési eljárás során az Alkusz feladata a közbeszerzési eljárás teljes körű, szakszerű lebonyolítása, ennek során az Alkusz az eljárásra, illetve a közbeszerzési dokumentációk tervezetére vonatkozóan ún. Döntési Javaslatot köteles készíteni és ezzel együtt ellátni az alábbi eljárás technikai feladatokat (a szerződés 1.b) pontjához tartozó kötelezettségek): a. Az eljárásban érintett összes intézmény és gazdasági társaság biztosítási szerződésének tartalmi áttekintése és összefoglaló jelentés készítése. b. Az intézményi és gazdasági társasági biztosítási szerződések kockázatelemzésének elkészítése, különösen az alulbiztosításra és a kedvezőtlen szerződéses feltételekre. c. Nevesített javaslat a közbeszerzési eljárás típusára, az előkészítéstől a szerződés megkötéséig tartó időbeli ütemezésére vonatkozóan. d. Az eljárásban érintett összes intézménnyel és gazdasági társasággal történő szakmai konzultáció lefolytatása a kártapasztalatokra, a limitigényekre, a meglevő és új kockázati elemekre, valamint a szakmai elvárásaikra vonatkozóan, mindezek beépítése a közbeszerzési eljárás döntés előkészítésébe. 7

8 e. Szeged MJ Város vagyon, felelősség és egyéb biztosítási szolgáltatásra irányuló és közösségi rezsimbe tartozó közbeszerzési eljárás Ajánlati Felhívásának, Részvételi Felhívásának és Részvételi, Ajánlati Dokumentációjának teljes körű elkészítése. f. A lehetséges részvételi jelentkezők (biztosítók) alkalmassági szempontjainak összeállítása és a biztosítási szerződés ajánlatkérői tervezetének elkészítése. g. A szerződés tervezet jövőbeni tárgyalási szempontoknak megfelelő részletes kidolgozása, amely kiterjed a kockázati elemekre, az önkormányzat vagyoni elemek sajátosságaira, a vállalható önerő mértékére, a kártérítési limitre. h. Az Ajánlati Dokumentációhoz szükséges naturális és pénzügyi adatok szervezeti portfólió szinten történő összesítése és biztosítási szempontból történő osztályozása. Felelősség vállalás az Ajánlati Dokumentáció műszaki-szakmai tartalmáért. i. Több változatú javaslat megtétele az elbírálás szempontjaira, ezen belül a részszempontok, al-szempontok, súlyszámok, ponthatárok, szélső értékek, abszolút és relatív módszerek alkalmazhatóságára. j. A Megbízó igénye esetén a tárgyalásos eljárás szabályaira vonatkozó részletes javaslat, alkalmazható és hatékony tárgyalási tematika kidolgozása. k. A közbeszerzési eljárásra, illetve a közbeszerzési dokumentációk tervezetére vonatkozóan ún. Döntési Javaslatot az Alkusz legkésőbb április 30.-ig köteles elkészíteni és átadni a Megbízó képviselői részére Szeged MJ Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Irodáján (6720 Szeged, Széchenyi tér 10. szám). 12. Az Alkusz a közbeszerzési eljárás előkészítése és lefolytatása során a következő vezetői döntéstámogató szolgáltatást köteles nyújtani a Megbízó számára: a. Az eljárás egészében teljes körű, ezen belül biztosítás szakmai, pénzügyi és közbeszerzés szakértői tanácsadás nyújtása a Megbízó számára. b. A közbeszerzési eljárás műszaki tartalmának összeállításába, az Ajánlati Dokumentáció szakmai részének kidolgozásába, a szerződés tervezet összeállításába bevont biztosítási szakértők a következők: NÉV SZAKTERÜLET, KÉPZETTSÉG ELÉRHETŐSÉG CÍM TELEFON MAIL 8

9 c. Hivatalos, szakmai felelősség biztosítással rendelkező közbeszerzési szakértő, aki köteles a közbeszerzési eljárásban személyesen részt venni: dr. Geéb Klaudia (Buda Ügyvédi Iroda székhely: 1025 Budapest, Csévi u. 11/A., regisztrációs szám: 748). d. Megbízói igény esetén személyes és szakmai konzultáció biztosítása a Megbízó képviselői és közbeszerzési Bíráló Bizottság részére a felek által egyeztetett időpontban. e. A Részvételi, az Ajánlati Felhívás és Részvételi, Ajánlati Dokumentáció hivatalos közbeszerzési szakértő által történő ellenjegyzése. f. A közbeszerzési és szakmai jellegű, ajánlattevők részéről felmerülő kérdések, kiegészítő tájékoztatás kérések válaszlevél tervezetének elkészítése. g. Az ajánlattevők részére tartott szakmai konzultáció megszervezése, megtartása az alkuszi és közbeszerzési szakértő részvételével. h. Aktív szakmai és közbeszerzés jogi részvétel a közbeszerzési eljárás tárgyalási szakaszában, folyamatos és azonnali szakértői tanácsadás nyújtása a Megbízó képviselői felé. i. A közbeszerzési tárgyalások során a releváns szerződéses tényezők részletes feltárása, azok beépítése a felek közötti szerződés tervezetbe, a Megbízó érdekeinek folyamatos képviselete. j. Közreműködés a Megbízó képviselőivel az ajánlatok érvényességének, a részvételre jelentkezők, ajánlattevők alkalmasságának megállapításában és az ajánlatok érvényességének eldöntésében. k. Az eredményes közbeszerzési eljárást követően a végleges biztosítási szerződés összeállítása. l. Az esetleges Közbeszerzési Hatóság előtti eljárásban a jogorvoslati kérelemnek megfelelő szakértői képviselet biztosítása. m. Az eredményhirdetést követően és jogorvoslati kérelem hiányában a közbeszerzési eljárás során az Alkusz birtokába került irat anyagok az előzetes fogalmazványok kivételével jegyzőkönyv ellenében történő átadása a Megbízó számára. 13. Az Alkusz felelős a közbeszerzési eljárás során az általa foglalkoztatott, megbízott természetes és jogi személy minden jelen megbízási szerződéssel kapcsolatos tevékenységéért. 14. Az Alkusz tudomásul veszi, hogy a biztosítási fordulónapok és Szeged Város egységes vagyonbiztosítása miatt a Megbízónak fontos érdeke fűződik a közbeszerzési eljárás alapján megkötött biztosítási szerződés január 01. napján történő hatályba lépéséhez. Az Alkusz kötelezi magát, hogy a megbízási kötelem ellátása során olyan kiemelt gondosságot tanúsít, amely lehetővé teszi a közbeszerzési 9

10 eljárásban a legkésőbb október 15. napon történő ún. összegzés kiküldését, az eljárás lezárását. 15. Szeged MJ Város vagyon, felelősség és egyéb biztosítási szolgáltatásra irányuló és közösségi rezsimbe tartozó sikeresen lebonyolított közbeszerzési eljárás után a biztosítási alkuszi és kárügyintézési szolgáltatás nyújtása, ellátása a közbeszerzési eljárásban érintett biztosítottak számára, amelynek során az Alkusz a következő szolgáltatásokat köteles nyújtani (a szerződés 1.c) pontjához tartozó kötelezettségek): a. A Biztosítottak szervezeti egészét lefedő hatékony, szakszerű adminisztrációs feladat ellátás, amelynek keretén belül napi kapcsolattartás szintjén eljár a Biztosítottak nevében és érdekében a közbeszerzési eljárásban nyertes biztosító (továbbiakban: Biztosító) felé. b. A Biztosítottak számára kárügyintézés bejelentésének szakmai fogadása és felvilágosítás nyújtása: személyesen a 6722 Szeged, Szentháromság u. 31. szám alatti irodában hétfőtől csütörtökig 9 16 óra, pénteken 9 13 óra között, elektronikus levélben a cím alkalmazásával, idő korlátozás nélkül, a 62 / telefonszámon hétfőtől csütörtökig 9 16 óra, pénteken 9 13 óra között, a mobil telefon számon, szakmai segélyvonal biztosítása, rendelkezésre tartása kiemelt fontosságú kár bejelentésre, felvilágosítás nyújtásra minden nap, napi 24 óra időtartamban mobil telefon számon. c. Biztosítási esemény bekövetkezésekor, annak bejelentését követően a Biztosító tájékoztatása, a kárszemle megszervezése, részvétel a kárszemlében, a biztosítói kár kifizetés miatti biztosítotti érdekképviselet ellátása, a kár kifizetés menetének dokumentálása, monitoringozása. d. A kárügyintézések kezdeményezésének, a bejelentéseknek a szakszerű dokumentálása. e. A kárbejelentések haladéktalan, de munkanapokon legkésőbb a bejelentéstől számított 4 órán belüli továbbítása a Biztosító felé, majd az azt követő biztosítotti érdekképviselet gyakorlása, a minél gyorsabb kárrendezés érdekében. f. Kiemelkedően súlyos, az adott biztosítotti intézmény feladat ellátását, társaság működését veszélyeztető kárra vonatkozó bejelentés esetén a munkanaptól független haladéktalan kárügyintézés megkezdése. g. Kárenyhítő lehetőségek, tényezők azonnali megállapítása és a bejelentő Biztosított felé történő jelzése. h. Kár menedzselés ellátása, különösen a helyreállítási árajánlatok bekérése, azok továbbítása a Biztosító felé, i. A Alkusz biztosítási kárszakértőjének kötelező bevonása, személyes jelenlétének, munkájának alkalmazása minden 50 ezer Ft-ot meghaladó üvegkár és minden 100 ezer Ft-ot meghaladó egyéb kár kárügyintézése esetén. j. A kárszemle megszervezése a Biztosított és a Biztosító közötti egyeztetést követően, szakmai segítség és konzultáció nyújtása a Biztosított részére. k. A kárszemlén történő aktív alkuszi részvétel, a helyszíni jegyzőkönyv tartalmának és helyességének ellenőrzése, a releváns tények rögzítése. l. Biztosítói késedelem esetén haladéktalan figyelem felhívás a Biztosított és a Biztosító felé, szükség esetén szakmai közvetítés lefolytatása közöttük. 10

11 m. A Biztosító által számított kártérítés módszertani, számszaki ellenőrzése, a kárrendezés nyomon követése, monitorozása. n. A Biztosítottak napi szintű tájékoztatása a kárrendezések aktuális állapotáról. o. A kár kifizetéséhez szükséges bizonylatok teljes körű és hiteles kezelése. p. Elektronikus ügyfélkapu működtetése a Biztosítottak részére. q. Részletes és zárt kárügyintézési adat- és feladatbázis informatikai vezetése a kárrendezés fontos elemeiről, az eljárási eseményekről, amely ezen belül legalább az alábbiakat tartalmazza: A kárbejelentő Biztosított alapadatai A kár helyszíne, időpontja A kár típusa A Biztosító kárszakértőjének adatai Becsült kárösszeg A Biztosító által átutalt előleg Az Alkusz kapcsolattartója Elintézetlen, függő eljárások elkülönítése r. Részletes és zárt szerződéses adat- és feladatbázis informatikai vezetése, amely ezen belül legalább az alábbiakat tartalmazza: A Biztosítottak szerződéseinek adatai A Biztosítottak vagyon nyilvántartási adatai Biztosítottanként elkülönült vagyon, felelősség, gépjármű és egyéb bíztosítási szerződéses adatok nyilvántartása Nagy számú és egységes adat típusokra épülő biztosítás nemek esetén (pl. gépjármű biztosítás) a Biztosítóval egyeztetett és gyorsan továbbítható adat állomány kialakítása Szervezeti kapcsolattartók A biztosítási díjak esedékessége A Biztosítottak értesítése a díj rendezéséről A biztosítási díjak pénzügyi teljesítésének teljes nyilvántartása Az éves, esetleges biztosítási vagyonváltozás nyilvántartása s. Az informatikai adatbázisok kiemelt adatvédelemmel történő ellátása, fokozott tűzfal védelem kiépítése, az Alkusz szakértőinek, munkavállalóinak szigorú beléptetési és hozzáférési rendszerben való közreműködése. t. A részletes informatikai adatbázis alkalmazásával a Megbízó részére eseti és féléves statisztikák készítése a káreseményekre, a szervezeti körre, az ügyintézés eredményére, a pénzügyi teljesítés érvényesítésére és időtartamára vonatkozóan. u. Naprakész és hiteles biztosítási díjszámlázási rendszer működtetése, aminek eredményeként az Alkusz határidőben eljuttatja a Biztosítottak és a Biztosító felé a kárügyintézés során szükséges számviteli bizonylatokat. v. Feladat ellátási, státusz jelentések készítése 10 naponként a Biztosítottak felé a függőben levő kárügyekről. w. Üzleti döntéstámogatás nyújtása a Megbízó és a Biztosítottak felé első sorban a társaságok, intézmények számára lényeges biztosítási határidők, feladatok esedékességére vonatkozóan. x. Az informatikai nyilvántartások mellett, papír alapú szerződéses és számviteli nyilvántartás vezetése a Biztosítottak adatairól és eljárási eseményeiről. 11

12 16. Az Alkusz kötelezettséget vállal, hogy a évben KÉ-9517/2003 számon megindított nyílt és eredményesen lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján megkötött biztosítási szerződésben szereplő Biztosítottak számára a szerződés 15. pontjában foglalt szolgáltatásokat a megbízási szerződés aláírását követően azonnal biztosítani fogja (a szerződés 1.a) pontjához tartozó kötelezettség). 17. Az Alkusz köteles a megbízási szerződés aláírását követő 5 napon belül eljuttatni Szeged MJ Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Iroda vezetője részére, a Biztosítottak felé az Alkusz által alkalmazni kívánt dokumentum, irat és nyomtatvány mintákat, valamint a biztosítási kézikönyvét. 18. Az Alkusz a megbízási szerződés aláírását követő 5 napon belül köteles a Biztosítottak jövőbeni kárügyintézését szolgáló informatikai adatbázisát, az Elektronikus ügyfélkapu működését és biztonságát, az ügykezelést, a kárügyintézés technikai lebonyolítását, a monitoring feladatok ellátását, az adatvédelmet szolgáló informatikai védelmi rendszert a Megbízó képviselőinek működéskész állapotban bemutatni és azon próba teszt feladatokat végrehajtani. 19. A megbízási szerződés aláírását követő 5 napon belül az Alkusz köteles a 6722 Szeged, Szentháromság u. 31. szám alatti irodát, az ott folyó kárbejelentési, kárügyintézési feladatok ellátását a Megbízó képviselőinek bemutatni. 20. Az Alkusz az ügyfélszolgálati iroda telephelyének megváltoztatása esetén, haladéktalanul köteles tájékoztatni a Megbízót a változásról és az új ügyfélszolgálati irodát, valamint a kárügyintézést szolgáló informatikai adatbázisát, az Elektronikus ügyfélkapu működését és biztonságát, az ügykezelést, a kárügyintézés technikai lebonyolítását, a monitoring feladatok ellátását, az adatvédelmet szolgáló informatikai védelmi rendszert a Megbízó képviselőinek bemutatni. 21. A Felek fontosnak tartják a Biztosítottak részére történő alkuszi szolgáltatások zökkenőmentes és folytonos ellátását, ezért az Alkusz kötelezettséget válla, hogy a megbízási szerződés aláírását követően azonnal felveszi a kapcsolatot az ERIX Kftvel (6721 Szeged, Kálmány L. u. 14.) az átvételre kerülő és a megbízási szerződés 1. számú mellékletében szereplő Biztosítottakra vonatkozó biztosítási szerződéssel kapcsolatos átadás-átvétel lebonyolítása érdekében, különös tekintettel a függő kárügyletekre. 22. Az Alkusz a évben KÉ-9517/2003 számon megindított nyílt és eredményesen lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján megkötött biztosítási szerződésben szereplő Biztosítottak számára nyújtott alkuszi szolgáltatások átvételét a megbízási szerződés aláírását követő 15 napon belül köteles eredményesen befejezni. 12

13 23. Az Alkusz a következő szakemberekkel fogja ellátni a Biztosítottak részére a kárügyintézési szolgáltatást: NÉV Pesti Tibor SZAKTERÜLET kiemelt szerződéses ügyletek Nagy Beáta Kaposvár, Olasz Mónika Juhász László Pécs Papp Zoltán Szeged önálló kárszakértő önálló kárszakértő 7623 Pécs, Rét u Szeged, Szentháromság u. 31. ELÉRHETŐSÉG CÍM TELEFON MAIL 24. Az Alkusz felelős minden általa foglalkoztatott, megbízott természetes és jogi személy jelen megbízási szerződéssel kapcsolatos tevékenységéért. 25. A megbízási szerződést biztosító mellékkötelezettségek: a. Az Alkusz a megbízási szerződés 15. és 16. pontjában rögzített kárügyintézési kötelezettségének késedelme esetén, a biztosítási kárigény összege után számított 5,0 % / késedelmi nap mértékű átalány kártérítés megfizetésére köteles a Megbízó javára. b. Az Alkusz a megbízási szerződés 17., 18. és 19. pontjában vállalt kötelezettségek teljesítési késedelme esetén kötelezettségenként külön Ft / késedelmi nap mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni a Megbízó javára. c. A megbízási szerződés 8. pontjában rögzített Felmérési Jelentés elkészítésének és átadásának késedelme esetén az Alkusz Ft / késedelmi nap mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni a Megbízó javára. d. A megbízási szerződés 11. pontjában rögzített Döntési Javaslat elkészítésének és átadásának késedelme esetén az Alkusz Ft / késedelmi nap mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni a Megbízó javára. e. A megbízási szerződés 21. pontjában rögzített átadás-átvétel késedelme és / vagy elmulasztása esetén az Alkusz Ft / késedelmi nap mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni a Megbízó javára. f. A megbízási szerződés 29. pontjában rögzített átadás-átvétel késedelme és / vagy elmulasztása esetén az Alkusz Ft / késedelmi nap mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni a Megbízó javára. 13

14 g. Amennyiben az Alkusz Szeged MJV Önkormányzat Közgyűlése által hozott 411/2011 (IX.30.) Kgy. számú határozat szerinti, az Önkormányzat, mint Gesztor Ajánlatkérő által a fenntartásában levő költségvetési intézményei és a 100 %-ban önkormányzati tulajdonban levő gazdasági társaságai nevében lefolytatandó közbeszerzési eljárás Ajánlati vagy Részvételi Felhívását az Unió Hivatalos Lapja részére nem adja fel legkésőbb július 31. napig vagy megszegi a jelen szerződés 29. pontjában foglalt kötelezettségét, úgy az ezzel okozott teljes kár megtérítésére köteles. 26. A Felek az átlagos mértéket meghaladó gondosságot fognak tanúsítani az együttműködésük során, tekintettel a kiugróan nagy vagyoni értékre és a gyermek nevelési, oktatási és gondozási feladatokat ellátó intézmények, valamint az önkormányzat tulajdonában levő gazdasági társaságok stratégiai fontosságára. 27. A Felek a megbízási szerződést határozatlan időre kötik. 28. A megbízási szerződést a Felek bármelyike felmondhatja az erről szóló, a másik félhez címzett, indoklás nélküli nyilatkozatának kézhez vételétől számított 60. napra. 29. A megbízási szerződést a Megbízó azonnali hatállyal felmondhatja, ha az Alkusz kirívó kötelezettség szegést tanúsít, különösen: a. a vagyon és felelősség, valamint egyéb biztosítási szolgáltatás közbeszerzési eljárásának előkészítése, az Ajánlati, a Részvételi Felhívás, az Ajánlati, a Részvételi Dokumentáció összeállítása során mulasztást tanúsít, b. a közbeszerzési eljárás útján köthető biztosítási szerződés tervezet elkészítése során mulasztást tanúsít, c. a közbeszerzési eljárás lefolytatása során mulasztást tanúsít, d. a kárügyintézési és / vagy a közbeszerzési eljárás lassítását idézi elő megfelelő szegedi iroda és / vagy rendelkezésre álló alkalmazottak, megbízottak hiányában, e. nem tudja biztosítani az informatikai adatvédelmet és / vagy az elektronikus ügyfélkapu működését, f. a megbízási szerződés 17., 18. és 19. pontjában vállalt kötelezettségek bármelyikének a megbízási szerződés aláírását követő 20 napot meghaladó késedelmét okozza vagy mulasztással előidézi, g. a megbízási szerződés aláírását követő 15. napot követően nem nyújt kárügyintézési szolgáltatást, h. a kárrendezések gyakorlati végrehajtása során szakmai mulasztást követ el, szakmai hibát vét. 30. Szerződés megszüntetése esetén, a megszűnésétől számított 10 munkanapon belül az Alkusz köteles Szeged MJ Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Iroda munkatársai részére átadni az alkuszi megbízással kapcsolatban minden birtokába került iratot, okiratot és bizonylatot mind papír alapon, mind elektronikus adathordozón. 31. A Felek a megbízási szerződéssel kapcsolatos okmányokat és információkat kizárólag a teljesítésre használhatják fel. A másik fél előzetes jóváhagyása nélkül ilyen információt egyik fél sem tehet közzé, harmadik személy rendelkezésére nem bocsáthat. 14

15 32. A Felek kötelesek betartani az adatvédelmi szabályokat, így különös tekintettel bizalmasan kezelnek minden egymásnak átadott, üzleti titoknak minősülő információt, valamint minden olyan információt, dokumentációt, adatot, amelyeket írásban bizalmasnak minősítettek (bizalmas információ), vagy jogszabály annak minősít. 33. Az Alkusz kizárólag a Megbízó előzetes és írásbeli engedélyével hivatkozhat a megbízási szerződés tényére, különösen a Megrendelővel kapcsolatos és alkuszi célt szolgáló referencia célú nyilatkozatokra. Az Alkusz a megbízási szerződés alapján végzett szolgáltatásáról, azzal összefüggésben tudomására jutott adatokról, információkról a sajtót és az elektronikus médiákat csak a Megbízóval előzetesen egyeztetett módon és mértékben, annak kifejezett írásos beleegyezésével tájékoztathatja. 34. A Felek vállalják, hogy vitáikat elsősorban tárgyalásos úton rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy hatáskörtől, pertárgy értéktől függően a Szegedi Járásbíróság, illetve a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 35. A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik a Megbízó által megindított beszerzési eljárás Ajánlati Felhívásában, valamint a nyertes Ajánlattevő ajánlatában foglaltak. 36. Jelen szerződés 4 eredeti példányban készült, amelyet a felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal és szerződéses érdekeikkel mindenben megegyezőt helybenhagyólag írnak alá. Szeged, február hó.. nap A szerződés mellékletei: 1. A évben KÉ-9517/2003 számon megindított nyílt és eredményesen lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján megkötött biztosítási szerződésben szereplő jogosult szervezeteknek és azok esetleges jogutódainak a neve és székhelye. 2. A 411/2011 (IX.30.) Kgy. számú határozat szerinti jövőbeni közbeszerzési eljárás jogosult szervezeteinek a neve és székhelye. Dr. Botka László Polgármester Szeged MJV Önkormányzat Megbízó Pesti Tibor Ügyvezető Igazgató PannonSafe Kft. Biztosítási Alkusz 15

16 1. számú melléklet évben KÉ-9517/2003 számon megindított nyílt és eredményesen lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján megkötött biztosítási szerződésben szereplő jogosult szervezeteknek és azok esetleges jogutódainak a neve és székhelye BIZTOSÍTOTT NEVE SZÉKHELYE 1 SZMJVÖ Bölcsődék Igazgatósága 6724 Szeged, Párizsi krt Egyesített Szociális Intézmény 6724 Szeged, Kálvária sgt Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Szeged, Dóm tér Szegedi Nemzeti Színház Szeged, Vaszy Viktor tér 1. 5 Kövér Béla Bábszínház Szeged, Tisza L. krt Szegedi Szimfonikus Zenekar Szeged, Széchenyi tér 9. 7 Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft Szeged, Pf Szent-Györgyi Albert Agóra 6722 Szeged, Kálvária sgt NGSZ 6724 Szeged, Huszár u Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft Szeged, Városgazda sor SZMJV Polgármesteri Hivatala Szeged, Széchenyi tér

17 2. számú melléklet A 411/2011 (IX.30.) Kgy. számú határozat szerinti jövőbeni közbeszerzési eljárás jogosult szervezeteinek a neve és székhelye BIZTOSÍTOTT NEVE SZÉKHELYE 1 SZMJVÖ Bölcsődék Igazgatósága 6724 Szeged, Párizsi krt Egyesített Szociális Intézmény 6724 Szeged, Kálvária sgt Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Szeged, Dóm tér Szegedi Nemzeti Színház Szeged, Vaszy Viktor tér 1. 5 Kövér Béla Bábszínház Szeged, Tisza L. krt Szegedi Szimfonikus Zenekar Szeged, Széchenyi tér 9. 7 Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft Szeged, Pf NGSZ 6724 Szeged, Huszár u 1. 9 Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft Szeged, Városgazda sor SZMJV Polgármesteri Hivatala Szeged, Széchenyi tér IKV Zrt. Szeged, Dáni J. u Szeged Pólus Nonprofit Kft. Szeged, Széchenyi tér Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft Szeged, Felső Tiszapart Szegedi Közlekedési Kft Szeged, Zrínyi u Szegedi Nemzeti Színház Szeged, Vaszy Viktor tér Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft Szeged, Tisza L. krt Szegedi Testamentum Kft. Szeged, Bajai út Szegedi Vásár és Piac Üzemeltető Kft. Szeged, Mars tér "M" pavilon 20 Szent-Györgyi Albert Agóra 6722 Szeged, Kálvária sgt SZINT Szegedi Intézménytakarító Kft. Szeged, Fonógyári u Ritek Zrt Szeged, Huszár u Városi Televízió Szeged Nonprofit Kft. Szeged, Kiss Ernő u Szegedi Városkép Kft. Szeged, Arany J. u

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 10823/2010. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 5 pld. határozati javaslat 1 pld. alapító okirat módosítás

Részletesebben

Dr. Gyimesi László Tanácsnok

Dr. Gyimesi László Tanácsnok Előterjesztő: Nógrádi Tibor Ügyiratszám: Tárgy: döntések Móra Balázs Sport és Szabadidő Park megvalósításához szükséges Melléklet: 1 db térkép Az előterjesztéshez sürgősségi ad: Dr. Gyimesi László Tanácsnok

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Tárgy: Szeged MJV Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2010. évi teljesítménykövetelményei alapjait jelentő

Részletesebben

~~. 0; Szegedi Vásár és ~m~zjotee~u j t,

~~. 0; Szegedi Vásár és ~m~zjotee~u j t, 'L~J" ~),(r. í/.l "l«~~. 0; Szegedi Vásár és ~m~zjotee~u j t, - Proj ekt azonosító: DAOP -5.1.2/C- 2009-0001 (korábban KIEPR-2008-0009~~!.~::~::0.:;'H:~:; O Szerződés száma: 2009/28 Ikt.szám: 201ONR-84K

Részletesebben

Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései

Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő megnevezése: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 5527/2010. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 7 pld. határozati javaslat 1 pld. szerződés

Részletesebben

A közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződések módosítása

A közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződések módosítása Előterjesztő: Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester Tárgy: A közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződések módosítása Ikt.sz.: 11810-4/2014. Melléklet: 1 pld. határozati javaslat 1 pld. Tisza

Részletesebben

Megbízási szerződés. 1.1. A Felek kölcsönösen rögzítik, hogy a Megbízó pályázatot szándékozik benyújtani környezet és energiahatékonyság tárgyában.

Megbízási szerződés. 1.1. A Felek kölcsönösen rögzítik, hogy a Megbízó pályázatot szándékozik benyújtani környezet és energiahatékonyság tárgyában. ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Várospolitikai alpolgármester Az előterjesztés tárgya: Alapító okiratok módosítása Iktatószám: 9524/2010. Melléklet: 18 db határozati

Részletesebben

Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések. 7 határozati javaslat mellékletekkel

Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések. 7 határozati javaslat mellékletekkel Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 23433-50/2013. Tárgy: Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések Melléklet: 7 határozati javaslat mellékletekkel

Részletesebben

Ajánlati dokumentáció

Ajánlati dokumentáció Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Ajánlati dokumentáció Szeged MJV Önkormányzata, mint Gesztor Ajánlatkérő által lebonyolított közbeszerzési eljárása, Szeged Város közigazgatási területén működő önkormányzati

Részletesebben

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt.

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt. BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS A jelen megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) az alulírott helyen és időpontban jött létre egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely:

Részletesebben

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 46620/2015. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 4 pld. határozati javaslat Készítette: Városüzemeltetési

Részletesebben

Közzététel dátuma: 2016.07.04. Iktatószám: 6984/2016 CPV Kód: 09123000-7 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közzététel dátuma: 2016.07.04. Iktatószám: 6984/2016 CPV Kód: 09123000-7 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Földgáz energia szállítása teljes ellátás alapú földgáz-kereskedelmi szerződés keretében, 2016-2017. évre, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei részére Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

polgármester Iktatószám: 23359/2015. Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság

polgármester Iktatószám: 23359/2015. Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság Előterjesztő megnevezése: polgármester Iktatószám: 23359/2015. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 6 pld. határozati javaslat Készítette: Városüzemeltetési Iroda Véleményezésre

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2015. április 24. napján tartott nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2015. április 24. napján tartott nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2015. április 24. napján tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Farkas László a bizottság elnöke Lauer

Részletesebben

Beszámoló az egészségügyi integrációról

Beszámoló az egészségügyi integrációról Előterjesztő: Szegedi Tudományegyetem Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 01/10759-31/2010. Tárgy: Beszámoló az egészségügyi integrációról Melléklet: határozati javaslat Készítette: Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 27661/2013. Tárgy: Önkormányzat 2012. évi zárszámadása Melléklet: előterjesztés melléklete (8 db táblázat) 1 db határozati javaslat 1 db

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről

Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről 43 55 Jegyzőkönyv Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről Üléselnök: dr. Botka László polgármester Tájékoztatás a szegedi integrált egészségügyi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2012. január 25. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2012. január 25. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2012. január 25. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gila Ferenc, a bizottság alelnöke Póda Jenő,

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Név: Gyulai Közüzemi Kft. Székhely: 5700 Gyula, Szent László u. 16. Képviselő: Daróczi László, ügyvezető igazgató Cégjegyzékszám: 04-09-003599 Adószáma:

Részletesebben

ERGO Klasszikus életbiztosítások. Ügyféltájékoztató. ERGO Klasszikus Életbiztosítások Általános Feltételei

ERGO Klasszikus életbiztosítások. Ügyféltájékoztató. ERGO Klasszikus Életbiztosítások Általános Feltételei ERGO Klasszikus életbiztosítások Ügyféltájékoztató ERGO Klasszikus Életbiztosítások Általános Feltételei Ratio Klasszikus Életbiztosítás Különös Feltételei Ny.sz.:1001V07 DEPOZIT + Klasszikus Életbiztosítás

Részletesebben

Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz

Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11. Tisztelt Közgyűlés! Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztéshez

Részletesebben

Független biztosításközvetítői és biztosítási szaktanácsadói felelősségbiztosítás Általános szerződési feltételek

Független biztosításközvetítői és biztosítási szaktanácsadói felelősségbiztosítás Általános szerződési feltételek Független biztosításközvetítői és biztosítási szaktanácsadói felelősségbiztosítás Általános szerződési feltételek I. A biztosítás tárgya 1. Az Allianz Hungária Biztosító Részvénytársaság a céget nyilvántartó

Részletesebben

Ikt.sz.: 77625 /2009.

Ikt.sz.: 77625 /2009. Előterjesztő: Várospolitikai alpolgármester Ikt.sz.: 77625 /2009. Tárgy: Tájékoztató a panelprogram végrehajtásáról és a lakóépületek felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2011. október 5-én tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2011. október 5-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2011. október 5-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt, a bizottság elnöke Gila Ferenc,

Részletesebben

MEGBÍZÁS! SZERZŐDÉS. 1 Előzmények. 2 A Szerződés Tárgya. 3 Felek együttműködése. Szerződésszám: 1-159427,43/2013. Amely létrejött egyrészről

MEGBÍZÁS! SZERZŐDÉS. 1 Előzmények. 2 A Szerződés Tárgya. 3 Felek együttműködése. Szerződésszám: 1-159427,43/2013. Amely létrejött egyrészről Szerződésszám: 1-159427,43/2013 MEGBÍZÁS! SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Székhely: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Adószám: 15735777-2-42 KSH szám:

Részletesebben

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. december 17. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. december 17. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. december 17. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Városfejlesztési Alpolgármester

Részletesebben

AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA

AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA hatályos: 20134. december 9március 1-től Az AXA Prémium Önkéntes Nyugdíjpénztár (alapításkori korábbi nevén: Winterthur Országos AXA Önkéntes Nyugdíjpénztár,

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS 2. sz. melléklet (továbbiakban a Szerződés"), mely létrejött egyrészről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (1092 Budapest, Bakáts tér 14., törzskönyvi azonosító

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett Budapest IX.

Részletesebben

K i v o n a t. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből K i v o n a t Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen (egyhangú)

Részletesebben

KIVONAT HATÁROZAT Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései

KIVONAT HATÁROZAT Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005 szeptember 23. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből.../2005. (IX. 23.) Kgy. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Városfejlesztési

Részletesebben

Közfoglalkoztatással kapcsolatos együttműködési megállapodások megkötése. 3 db határozati javaslat

Közfoglalkoztatással kapcsolatos együttműködési megállapodások megkötése. 3 db határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Botka László Polgármester Iktatószám: 01/4749-23/2016. Tárgy: Közfoglalkoztatással kapcsolatos együttműködési megállapodások megkötése Melléklet: 3 db határozati javaslat Véleményezésre

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 4-én (péntek) 13.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. március 4-én (péntek) 13.00 órakor Szám: /2016. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. március 4-én (péntek) 13.00 órakor rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Ülés helye: Gyáli Polgármesteri

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 28-ai rendkívüli, nyílt ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 28-ai rendkívüli, nyílt ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Dib-. számú előterjesztés

Dib-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés Dib-. számú előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére a "Informatikai eszközök beszerzése" tárgyú közbeszerzési

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt a bizottság elnöke Gila

Részletesebben

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. február 10. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. február 10. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. február 10. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből./2006. (II.10.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta dr. Botka László Az IKV Rt., a RITEK

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett 1095 Budapest,

Részletesebben

polgármester Csillapított forgalmú övezetek kijelölése 1 pld. határozati javaslat 10 pld. helyszínrajz 3 pld. közútkezelői nyilatkozat

polgármester Csillapított forgalmú övezetek kijelölése 1 pld. határozati javaslat 10 pld. helyszínrajz 3 pld. közútkezelői nyilatkozat Előterjesztő: Dr. Botka László Tárgy: Csillapított forgalmú övezetek kijelölése Ikt.sz.: 17525-4/2010. Melléklet: 1 pld. határozati javaslat 10 pld. helyszínrajz 3 pld. közútkezelői nyilatkozat Készítette:

Részletesebben

Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései

Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő: Városfejlesztési alpolgármester Ikt.sz.: 11386-4/2009 Tárgy: Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 11 db határozati javaslat Készítette: Fejlesztési Iroda Véleményezésre

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet. I. A hasznosításra meghirdetett ingatlanok adatai

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet. I. A hasznosításra meghirdetett ingatlanok adatai PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármestere Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottságának 185/2015. (IX.09.) sz. határozata

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 31080-15/2015. Tárgy: SZMJVÖ Bölcsődéi igazgatói beosztásának betöltésére benyújtott

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Balatonfűzfő Város Önkormányzata levelezési címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. számlázási címe:

Részletesebben

Vízmérő javítási-hitelesítési tevékenység pályáztatásához

Vízmérő javítási-hitelesítési tevékenység pályáztatásához DEBRECENI VÍZMŰ ZÁRKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 4 0 2 5 Debrecen, Hatvan u. 12-14. sz. Ajánlatkérési dokumentáció Vízmérő javítási-hitelesítési tevékenység pályáztatásához Debrecen, 2016. február 05.

Részletesebben

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről : az Országgyűlés flivatala székhely : 1055 Budapest, Kossuth L. tér 1-3. adószám : 15300014-2-41, PIR szám : 300014 Pénzforgalmi számlaszám : 10032000-01400805-00000000

Részletesebben

Hídmérlegek és tengelyterhelés-mérő berendezések javítása, karbantartása, hitelesítése

Hídmérlegek és tengelyterhelés-mérő berendezések javítása, karbantartása, hitelesítése Hídmérlegek és tengelyterhelés-mérő berendezések javítása, karbantartása, hitelesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

polgármester Tárgy: Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései

polgármester Tárgy: Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő: Dr. Botka László polgármester Ikt.sz.: 59196/2013 Tárgy: Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 3 db határozati javaslat Véleményezésre megküldve: Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági

Részletesebben

Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései. 4 db határozati javaslat

Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései. 4 db határozati javaslat Előterjesztő: Ikt.sz.: Tárgy: Melléklet: Véleményezésre megküldve: Dr. Botka László polgármester 1441/214 Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései 4 db határozati javaslat Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 4468-31/2008. (02.13.) VTLB.sz. HATÁROZAT

Jegyzőkönyv. 4468-31/2008. (02.13.) VTLB.sz. HATÁROZAT Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Városrendezési, Tulajdonosi és Lakásügyi Bizottsága 2008. február 13-án tartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Gila Ferenc, a bizottság elnöke

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Előterjesztő Dr. Solymos László alpolgármester Iktató szám: 01/55411-10/2015. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 27. szám 127. évfolyam 2012. december 7. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal 59/2012. (XII. 07. MÁV Ért. 27.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a HKP MEDIA SERVICES Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett, működtetett, www.hire.hu domain címen

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött, egyrészről, az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 31. cégjegyzékszáma: 01-10-041712, adószáma: 10644371-2-44;

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Megrendelő és Vállalkozó közötti ügyletekre vonatkozó szerződéses kapcsolat szabályait tartalmazzák

Részletesebben

HU-Budapest: Fogászati fogyóeszközök 2010/S 75-111976 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Fogászati fogyóeszközök 2010/S 75-111976 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:111976-2010:text:hu:html HU-Budapest: Fogászati fogyóeszközök 2010/S 75-111976 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.

Részletesebben

Intézményirányítási modell

Intézményirányítási modell 2. fejlesztési elem: A támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata ÁROP-3.A.2-2013-2013-0003 kódszámú Önkormányzati szervezetfejlesztés Érd

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános helyettese 2016. évi belső ellenőrzési terv és szerződés jóváhagyása

Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános helyettese 2016. évi belső ellenőrzési terv és szerződés jóváhagyása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános

Részletesebben

HU-Tatabánya: Szennyvíztisztító építése 2011/S 72-118519 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Építési beruházás

HU-Tatabánya: Szennyvíztisztító építése 2011/S 72-118519 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Építési beruházás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118519-2011:text:hu:html HU-Tatabánya: Szennyvíztisztító építése 2011/S 72-118519 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6745 Szeged, Pf. 473.

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6745 Szeged, Pf. 473. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6745 Szeged, Pf. 473. Ikt.sz.: 4289-84/2015. Tárgy: Sürgősségi indítvány a Szegedi Hőszolgáltató Kft. felszámolásával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára

Részletesebben

VILLAMOS ENERGIA BESZERZÉS BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA RÉSZÉRE összefoglaló

VILLAMOS ENERGIA BESZERZÉS BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA RÉSZÉRE összefoglaló VILLAMOS ENERGIA BESZERZÉS BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA RÉSZÉRE összefoglaló KÉSZÍTETTE: Szirt Tamás, Sourcing Hungary Kft. 1. PROFESSZIONÁLIS ENERGIA BESZERZÉS Az energia költségek csökkentésére nemzetközileg

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester Előterjesztői módosítás a 94951/2012. ikt. számú Döntés a Móra Ferenc Múzeum átvételéről és az ehhez kapcsolódó intézmények alapító okiratainak módosításáról tárgyú előterjesztéshez (19-es napirendi pont)

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A VIADUKT SPORT Nonprofit Kft. alapításáról

ELŐTERJESZTÉS. A VIADUKT SPORT Nonprofit Kft. alapításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának. 2015. április 9. napján tartott rendkívüli ülésének

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának. 2015. április 9. napján tartott rendkívüli ülésének 1 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2015. április 9. napján tartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e (nyílt) 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: TÁMOP-2.4.3/B-2-10/2-2010-0013 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró Oktatási és Kulturális

Részletesebben

számú kiegészítés 16. számú napirendi ponthoz

számú kiegészítés 16. számú napirendi ponthoz 2. számú kiegészítés a 16. számú napirendi ponthoz Tisztelt Közgyűlés! I. Önrész-hozzájárulás a Szeged Vízisport Egyesület (EDF-Démász Szeged) pályázatához A Szeged Vízisport Egyesület (EDF-Démász Szeged)

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. rendelkezései alapján pályázatot hirdet a Budapest Főváros

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a. Székhely:..; Cégjegyzékszám:..; Adószám:.;

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2015. november 26. I. A megyei önkormányzat rendeletei TARTALOMJEGYZÉK Rendelet száma Tárgya Oldal 11/2015. (XI.

Részletesebben

A beszerzési eljárás lefolytatója: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág Vasúti és Vállalatüzemeltetési

A beszerzési eljárás lefolytatója: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág Vasúti és Vállalatüzemeltetési 12037/2015./SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnév: MÁV-START Zrt.) Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. január 21. napjára (szerda) 8 00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2015. január 21. napjára (szerda) 8 00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Iktatószám: 5755-7/2014 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Javaslat villamos energia közbeszerzési csoportba gesztorként történő belépésre

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Békéscsaba: Villamos energia 2009/S 159-232083

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Békéscsaba: Villamos energia 2009/S 159-232083 1/6 HU-Békéscsaba: Villamos energia 2009/S 159-232083 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Békés Megyei Vízművek

Részletesebben

HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 2009/S 66-095111 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 2009/S 66-095111 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/8 HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 2009/S 66-095111 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Országos Tisztifőorvosi

Részletesebben

HU-Budapest: Közművek, közhasznú szolgáltatások 2009/S 141-206515 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Közművek, közhasznú szolgáltatások 2009/S 141-206515 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/8 HU-Budapest: Közművek, közhasznú szolgáltatások 2009/S 141-206515 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Semmelweis Egyetem, Üllői

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. március 10. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. március 10. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. március 10. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt a bizottság elnöke Gila

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő) valamint OZIRISZ Kft ( 5000 Szolnok Kossuth

Részletesebben

Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előterjesztő: Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző Iktatószám: 01/11.879/2016. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Melléklet: 5 db határozati javaslat 4 db feladatellátási

Részletesebben

polgármester Tárgy: Szeged-Csanádi Egyházmegyével kötött gyermekvédelmi tárgyú megállapodás Humán Közszolgáltatási Iroda

polgármester Tárgy: Szeged-Csanádi Egyházmegyével kötött gyermekvédelmi tárgyú megállapodás Humán Közszolgáltatási Iroda Előterjesztő: Dr. Botka László Iktatószám: 01/51012-2/2016. Tárgy: Szeged-Csanádi Egyházmegyével kötött gyermekvédelmi tárgyú megállapodás Melléklet: Határozati javaslat Megállapodás tervezet Készítette:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet 1097 Budapest, Vágóhíd 35-37. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által

Részletesebben

Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.

Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz. Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei Hatályos: 2014. március 15-étől Nysz.: 17682 Tartalomjegyzék I. A biztosítási szerződés alanyai....3 II. Biztosítási

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest VIII. Orczy út 14. szám alatti, 38728/3/A/1

Részletesebben

18/2011. (II. 22.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatáról

18/2011. (II. 22.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatáról 18/2011. (II. 22.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát a határozat

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Bölcsődéi alapító okiratának módosítása

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Bölcsődéi alapító okiratának módosítása Előterjesztő Dr. Solymos László alpolgármester Iktató szám: 01/990-7/2016. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Bölcsődéi alapító okiratának módosítása Melléklet: 1 db Módosító okirat 1 db Alapító

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Kötelezettségvállalás nyt.száma: Sz-1-6696/2008 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) statisztikai számjel: 15329877-8411-311-01,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 17-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 17-i rendkívüli ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 17-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzati átvilágításra vonatkozó ajánlatkérés tárgyában született

Részletesebben

ERGO Klasszikus életbiztosítások. Ügyféltájékoztató. ERGO Klasszikus Életbiztosítások Általános Feltételei

ERGO Klasszikus életbiztosítások. Ügyféltájékoztató. ERGO Klasszikus Életbiztosítások Általános Feltételei ERGO Klasszikus életbiztosítások Ügyféltájékoztató ERGO Klasszikus Életbiztosítások Általános Feltételei Ratio Klasszikus Életbiztosítás Különös Feltételei Ny.sz.:1001V06 DEPOZIT + Klasszikus Életbiztosítás

Részletesebben

Előterjesztő megnevezése: városfejlesztési alpolgármester

Előterjesztő megnevezése: városfejlesztési alpolgármester Előterjesztő megnevezése: Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester Iktatószám: 01/63299/2014 Tárgy: A fizető parkolási rendszerről szóló 25/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosítása Melléklet:

Részletesebben

HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128805-2010:text:hu:html HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2011. (VI. 01 ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2011. (VI. 01 ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról 3 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2011. (VI. 01 ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. (1) bek.

Részletesebben

Jo^.oS- /9. 3&/M. oc ÍU. oí \ uj 20K Mii. 2ou MÁJ i a PO 005/06

Jo^.oS- /9. 3&/M. oc ÍU. oí \ uj 20K Mii. 2ou MÁJ i a PO 005/06 PO 005/06 Ügyiratszám: 1-2287/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Zugló Önkormányzata által ÁROP-3.A.2-2013-2013-0043 azonosítószámmal és Zugló Önkormányzat

Részletesebben

Pályázati felhívás és dokumentáció

Pályázati felhívás és dokumentáció Pályázati felhívás és dokumentáció Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti közforgalmú személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő

Részletesebben