Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések. 7 határozati javaslat mellékletekkel

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések. 7 határozati javaslat mellékletekkel"

Átírás

1 Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: /2013. Tárgy: Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések Melléklet: 7 határozati javaslat mellékletekkel Készítette: Városüzemeltetési Iroda Véleményezésre megküldve: Pénzügyi Bizottság Vagyongazdálkodási Bizottság Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság Törvényességi véleményezésre bemutatva: szeptember 6.

2 Tisztelt Közgyűlés! Jelen előterjesztés keretében az alábbi társaságokat érintő tulajdonosi döntések kerülnek előterjesztésre: 1/ A SZINT Szegedi Intézménytakarító Kft. alapító okiratának módosítása A SZINT Szegedi Intézménytakarító Kft. a szeptember 04. napján kelt levelében jelezte, hogy a társaság ügyvezetője, Miklós Péter a Szegedi Tudományegyetem Doktori Tanácsa május 09. napján hozott határozata alapján doktori (PhD) tudományos fokozat viselésére és a családi neve mellett a Dr. megjelölés használatára lett jogosult. Az ügyvezető lakcíme szeptember 02. napjával szintén módosult. A társaság jelezte továbbá, hogy az egyik felügyelőbizottsági tag (Forgó Alexandra) a házasságkötése folytán a nevét megváltoztatta (Szabó-Forgó Alexandrára). A személyi adatváltozásokat a társaság alapító okiratán és a cégjegyzékben is szükséges átvezetni. Az alapító okirat-módosítás jóváhagyás céljából a határozati javaslat mellékleteként kerül csatolásra. 2./ Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. Közhasznú feladatok ellátására vonatkozó szerződésének módosítása Szeged MJV Közgyűlése a 447/1999. (V.07.) Kgy. sz. határozatával jóváhagyta a Szeged és Térsége Tourinform Iroda Kht. (jogutód: Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.) Közhasznú szolgáltatás ellátására vonatkozó szerződését. A közhasznú szerződést a hatályba lépett új jogszabályok (egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény), valamint a jogutódlás kapcsán módosítani, illetve aktualizálni szükséges. A módosítás átfogó jellegű, így célszerű a korábbi közhasznú szerződést hatályon kívül helyezni és új szerződést kötni. 3./ Dorozsmai Nagybani Piac Kft.-vel kötendő üzemeltetési szerződés Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata a Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program (HU-SRB), valamint a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program (HU-RO) keretében egy-egy nyertes pályázatot valósított meg, melyek kedvezményezettje az Önkormányzat, a megvalósítással érintett társaság pedig az Önkormányzat többségi tulajdonában (87,55%) lévő Dorozsmai Nagybani Piac Üzemeltető Kft. volt. Az Integrált mezőgazdasági árukínálat kialakítása a gazdasági együttműködés fejlesztése érdekében a szerb-magyar határtérségben (ECO-COOP) című HU-SRB/0901/211/159 számú projektben Szabadka Város Önkormányzata, míg a Regionális Integrált Agrár-logisztikai Rendszer kialakítása (RAL-SYSTEM) című, HURO/0802/153_AF számú projektben Temesvár Város Önkormányzata volt az Önkormányzat partnere. Mindkét projekt sikeresen befejeződött, ezért a Felek a megvalósult, ill. beszerzett eszközök, valamint a RAL-SYSTEM projekt részeként létrehozott honlap üzemeltetése tárgyában megállapodást kell hogy kössenek. 4./ Jogi észrevétel a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. által szeptembertől bevezetett szelektív hulladékgyűjtési gyakorlatra augusztusában a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (a továbbiakban Társaság) a

3 helyi sajtón keresztül, a saját honlapján közzétett augusztusi hírlevélben, valamint az érintett lakosság részére kiküldött szórólapok útján arról tájékoztatta a lakosságot, hogy takarékossági okokból, a háztartásoktól történő sárga zsákos lakossági szelektív hulladék begyűjtési gyakorisága megváltozik. A felhívás szerint a Társaság szeptemberétől az elkülönítetten gyűjtött hulladék begyűjtését a heti egyszeri szállítás helyett, kéthetenként, páratlan héten, a kommunális hulladékgyűjtéssel megegyező napokon kívánja végezni. A Társasággal folytatott levélváltás során a Városüzemeltetési Iroda és a Társaság között eltérő jogi álláspont alakult ki, amelynek tisztázása személyes egyeztetést követően sem vezetett eredményre. Az Iroda augusztus 13. és szeptember 3. napján kelt leveleiben nyomatékosan felhívta a Társaság figyelmét, hogy az elkülönítetten gyűjtött hulladék begyűjtési gyakoriságának csökkentése a helyi rendeletben, valamint a magasabb szintű jogszabályokban foglaltakkal ellentétes és ezáltal a Társaság jogsértést követ el. Fenti tényekre Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzőjével egyetértésben az alábbi jogi észrevételt teszem: Az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004. (XI.30.) Kgy. rendelet (a továbbiakban Rendelet) 7. (1) bekezdése kimondja, hogy a települési szilárd hulladék szervezett gyűjtésére és elszállítására irányuló közszolgáltatásba bevont területekről a szolgáltató köteles a települési szilárd hulladékot szükség szerinti gyakorisággal begyűjteni és a központi hulladék lerakóhelyre elszállítani. A szállítás gyakorisága legalább heti egy alkalom. A hulladékról szóló CLXXXV. törvény (továbbiakban Ht.) 2. (1) bekezdés 43. pontja, valamint a Rendelet 4. 8.) pontja az értelmező rendelkezések körében a települési hulladékot az alábbiak szerint definiálja: 43. települési hulladék: a háztartási és a háztartási hulladékhoz hasonló szilárd hulladék 8.) települési hulladék: a háztartásokból származó szilárd, vagy folyékony hulladék, illetőleg a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető más hulladék Tekintve, hogy a Ht. az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a 2. (1) bekezdés 21. pontja értelmében a háztartási hulladék körébe sorolja, így az elkülönítetten gyűjtött hulladék települési szilárd hulladéknak minősül és ennek megfelelően a helyi rendeletben előírt legalább egy heti gyűjtési és szállítási gyakoriság kiterjed az elkülönítetten gyűjtött hulladék begyűjtésére és elszállítására is. A Társaság álláspontja szerint a 7. (1) bekezdésben hivatkozott rendelkezés értelmében a közszolgáltatónak a szelektív hulladékot szükség szerinti gyakorisággal kell begyűjtenie és a heti egyszeri gyűjtési gyakoriság csak a vegyes hulladékra nézve állapít meg előírást. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékra nézve a Ht. 88. (4) bekezdésében felhatalmazást biztosít a települési önkormányzatok képviselő-testületeinek, hogy rendeletben állapítsák meg az elkülönített hulladékgyűjtésre vonatkozó részletszabályokat. Ennek megfelelően Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi rendeletben, a Rendelet 5. (3) bekezdésében szabályozza, hogy a sárga zsákban és fehér zsákban elkülönítetten gyűjtött hulladékot a szolgáltató a gyűjtési napokon köteles elszállítani. Fentieket erősíti meg a Ht. 42. (1) bekezdés a) pontja is, amely kimondja, hogy a

4 hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében a közszolgáltató az ingatlanhasználók által a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben gyűjtött települési hulladékot az ingatlanhasználóktól összegyűjti és elszállítja ideértve a háztartásban képződő zöldhulladék, vegyes hulladék, valamint az elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtését és elszállítását is. A Társaság által kifejtett azon álláspont, miszerint a házhoz menő szelektív gyűjtés a Társaság által nyújtott többletszolgáltatás, ellentétes továbbá a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 438/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 8. (3) bekezdésével, amely kimondja, hogy a közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékot a vegyes hulladéktól elkülönítve, külön gyűjtőedénybe vagy konténerbe helyezve szállítja el. A környezetvédelemben, és így elsősorban a hulladékgazdálkodásban az egyik legfőbb törekvés a hulladék lerakótól történő eltérítése, és ennek megfelelően az újrahasználat, az újrahasználatra előkészítés és az újrahasznosítás elve. Ennek egyik eszköze a szelektív hulladékgyűjtés, ami biztosítható gyűjtőszigetek kialakításával, valamint a hatékonyabb, házhoz menő szelektív gyűjtéssel. A 2009 és 2014 évek közötti időtartamra szóló Országos Hulladékgazdálkodási Terv (a továbbiakban OHT-II.) az Európai Unió (EU) közösségi előírásaiban és stratégiai dokumentumaiban, a közép és hosszú távú szakmai koncepcióiban foglaltakkal összhangban a szelektív hulladékgyűjtésre nézve az alábbi célkitűzéseket fogalmazza meg: 2014-ig meg kell valósítani a lakossági papír, üveg, fém és műanyag hulladékok 35%-os újrafeldolgozását (2020-ig 50%) A 2020-as cél teljesítéséhez szükséges szelektív gyűjtési rendszereknek 2015-re ki kell épülniük, amihez a szelektív gyűjtés infrastruktúrájának biztosítása szükséges a lakosság 80%-a számára. Fentieknek megfelelően Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának részvételével a Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás március 4-én benyújtotta a KEOP-1.1.1/B/10-11 pályázatot, amelynek egyik fő célkitűzése a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés fejlesztése címen került megfogalmazásra. Ez többek között Szeged esetében db gyűjtőedény beszerzését és a szelektív hulladékgyűjtő rendszert kiegészítendő Szeged-Szőreg városrész ellátására új hulladékudvar kialakítását irányozta elő. Az OHT-II-ben megfogalmazott célkitűzésekhez képest is visszalépést jelent a Társaság azon törekvése, amely szerint a szelektíven gyűjtött hulladék elszállítási gyakoriságát csökkentené, továbbá szakít az elkülönített hulladékgyűjtés korábban kialakult és bevett gyakorlatával, ami a lakosság ösztönzésének és szelektív hulladékgyűjtési hajlandóságának visszaesését is eredményezheti. Fentiekben ismertettek alapján megállapítható, hogy a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. magatartása ellentétes az irányadó jogszabályokban foglalt követelményekkel, továbbá nem áll összhangban a lakosság részéről kialakult igényekkel, az OHT-II-ben megfogalmazott irányelvekkel és az Önkormányzat által megfogalmazott fejlesztési célokkal sem. Javaslom, hogy a Közgyűlés szólítsa fel a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a helyi rendeletben foglaltak betartása mellett a törvényes működést állítsa helyre, és gondoskodjon a települési szilárd hulladék szervezett gyűjtésére és elszállítására irányuló

5 közszolgáltatásba bevont területekről az elkülönítetten gyűjtött hulladék szükség szerinti gyakorisággal, legalább heti egy alkalommal történő begyűjtéséről és a társaság Sándorfalvi úti hulladékkezelő központjába történő elszállításáról. 5./ IKV Zrt. vezérigazgatójának azonnali hatályú visszahívása Az alábbiakban néhány példával szemléltetem a cég vezetőjének gazdálkodását, melyből világosan kiderül, hogy Nagy Ferenc alkalmatlan feladatára, a közpénzekkel való gazdálkodásra és a tulajdonos önkormányzat érdekeinek, vagyonának védelmére. 1. Széchenyi tér 2/a A Liberty '95 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., mint a Széchenyi tér 2/A. földszint 6. szám alatti üzlet rendeltetésű helyiség bérlője helyiségcsere iránti kérelemmel fordult az IKV Zrt.-hez, melyben előadta, hogy gazdasági tevékenysége folytatása érdekében az általa jelenleg használt egyébként üresen álló üzlethelyiségnél (255 m 2 ) nagyobb helyiségre van szüksége. Ezt követően került számára az IKV Zrt. részéről felajánlásra a Kölcsey u. 10. fszt. 21. szám alatti üzlethelyiség (350 m 2 ), amelyet a kérelmező csereingatlanként elfogadott. Az IKV Zrt. által készített ingatlanforgalmi szakvélemények alapján a Széchenyi téri ingatlan bérleti jogának becsült ellenértéke határozatlan időtartamra Ft, míg a Kölcsey utcai ingatlant melynek területe közel 100 m 2 -el nagyobb a szakértői vélemények mindösszesen Ft-al magasabb összegben határozták meg. A Vagyongazdálkodási Bizottság az IKV előterjesztésére /2013. (07.22.) VB sz. bizottsági határozatával jóváhagyta a Szeged, Széchenyi tér 2/a szám alatti, 3969/A/6 hrsz.-ú, 255 m 2 területű üzlet rendeltetésű, valamint a Szeged, Kölcsey u. 10. szám alatti, 3903/2/A/21 hrsz.-ú, 350 m 2 területű, üzlet rendeltetésű helyiségekre az IKV Zrt. illetve a Liberty' 95 Bt. közötti cseremegállapodás megkötését. A hivatkozott határozat végrehajtása Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 61. (2) bekezdése alapján felfüggesztésre került, tekintettel arra, hogy az sérti az önkormányzat érdekeit. Az érdeksérelem az alábbiakban realizálódik: A tárgyi ingatlanok vonatkozásában az ingatlanforgalmi szakvéleményekben megállapított bérleti jog ellenértékek, valamint az azok közti értékkülönbségnek megfelelő indokoltságát a hivatkozott előterjesztés nem támasztja alá és nem reális az ingatlanpiaci viszonyok tükrében. A Széchenyi téren található üzlethelyiség vonatkozásában az értékbecslésben 25%-os korrekció került (pozitív irányban) alkalmazásra, amelyet az IKV Zrt. a helyiség területi elhelyezkedésével és annak kialakításával magyaráz. Ezzel szemben az összehasonlító adatoknál két Dugonics téri, valamint egy Somogyi B. utcai üzlethelyiséget értékel a szakértő, amelyeknek területi elhelyezkedése nyilvánvalóan legalább olyan kiváló, mint a tárgyi ingatlané. Ezen túlmenően pedig a Kölcsey utcai, valamint a Széchenyi téri helyiség kialakítása közel azonos (földszinti bérlemény, galéria, pince), így amennyiben ez a kialakítás pozitív irányban értékelendő, úgy ezt mindkét ingatlan esetében értéknövelő tényezőként kell meghatározni. A fentieken túl a Kölcsey u. 10. fsz. 21. számú üzlet esetén a bérlemény bérleti joga becsült értékének meghatározásánál a szakvéleményben egy negatív irányú 10%-os korrekció került alkalmazásra tekintettel a helyiség területi elhelyezkedésére, továbbá annak műszaki állapotára. Az alkalmazott korrekció esetében az értékbecslés nem tartalmazza, hogy a két, az IKV Zrt. által hivatkozott értékbecslési tényező számszakilag kimutathatóan milyen súllyal kerül értékelésre,

6 továbbá a műszaki állapot vonatkozásában azt sem, hogy az esetlegesen felmerülő műszaki ráfordítások esetében mennyi lenne a bérbeadót terhelő és mennyi a bérlőt terhelő munkálatok elvégzéséhez szükséges ráfordítás. Az elhelyezkedés tekintetében elmondható, hogy a negatív irányú korrekció alkalmazása indokoltságának ellentmond az a nyilvánvaló tény, hogy a forgalom szempontjából mindkét tárgyi ingatlan igen frekventált helyen található, sőt a potenciális vásárlók száma tekintetében a Kölcsey u. forgalmasabb is lehet, így a korrekció alkalmazásának indokoltsága nem alátámasztható. Az értékbecslés maga is ellentmondásos e tekintetben, ugyanis a forgalmi értéket befolyásoló tényezők körében kiemeli a helyiség frekventált, kiváló elhelyezkedést. A két ingatlan határozatlan időre megállapított bérleti jogának értéke közötti különbséget az IKV Zrt. azzal is indokolja, hogy a Széchenyi téri ingatlan kisebb alapterületű és a kisebb ingatlanok fajlagos négyzetméterára mindig magasabb. Ez a hivatkozott gyakorlat azonban nem látszik a Széchenyi tér vonatkozásában alkalmazott összehasonlító adatoknál sem. A fentiek alapján álláspontom szerint a két ingatlan bérleti jogának ellenértékeként meghatározott négyzetméterárban fennálló különbség nincs megfelelően alátámasztva, így nem alkalmas arra, hogy az önkormányzat érdekeit kellőképpen szem előtt tartható döntés születhessen az ügyben és az indokolatlanul alacsony értékkülönbség alkalmazása az önkormányzat érdekeit sérti. 2. Szerződések októberében vásárolt az IKV állandó megbízással rendelkező ügyvédjének közeli hozzátartozója egy lakást az előző pontban is érintett Széchenyi tér 2/A számú belvárosi palotában, majd egy hónappal később, november végén az IKV Zrt. Nagy Ferenc (a jelenlegi vezérigazgató apja) értékbecslésére alapozva már azt javasolta, hogy az egyik földszinti üzlethelyiség tulajdonjogát 24,9 millió forintért adja el az önkormányzat az új tulajdonostársnak. A javasolt vételár összege feltehetőleg azért 24,9 millió Ft, mert önkormányzati rendelet alapján 25 milliótól nyilvános pályázatot kell kiírni. A bizottság később a polgármester nyomására 25,1 milliós kikiáltási áron mégis a nyilvános pályázat mellett döntött nyarán az IKV Zrt. ügyvédjének családtagja tulajdonostársként kívánt megvásárolni két megüresedett önkormányzati lakást is a Széchenyi tér 2/A. alatti palotában. Az IKV-s előterjesztés az előző pontban tárgyaltakkal összhangban, ebben az esetben is pályázat nélküli, közvetlen értékesítésről szólt, de a Vagyongazdálkodási Bizottság végül csak pályázaton merte értékesíteni a lakásokat, de fura módon itt is az IKV állandó megbízással rendelkező ügyvédjének a családja járt sikerrel. 3. Hirdetés Az előző pont első esetéhez kapcsolódóan a pályázati felhívás a megyei napilapban apró betűs eldugott hirdetésként jelent meg az általános gyakorlattól eltérően és nem IKV-s fejléces nagy hirdetésben. Az eldugott pályázati felhíváson nem meglepő módon egyedüli pályázóként mégis csak az IKV ügyvédjének hozzátartozója nyert, akinek korábban versenyeztetés nélkül akarta az IKV Zrt. értékesíteni az ingatlant. 4. Osztalékfizetés A 141/2012. (V.03.). Kgy. határozat az IKV Zrt évi adózott eredménye után 4 egyenlő részletben (2012. június 30-szeptember 30-ig) kötelezte az IKV Zrt.-t osztalék megfizetésére. A 496/2012. (XII.01.) Kgy. sz. határozat a 4. részlet megfizetésének határidejét szeptember 30. napjáról március 31. napjára módosította. Fenti közgyűlési határozatoknak az igazgató többszöri felszólítás ellenére folyamatosan nem az

7 előírt határidőben és nem az előírt összegben teljesített az alábbiak szerint: Kgy. határozat szerint előírt Kgy. határozat Tényleges fizetés összeg szerint előírt ideje teljesítési határidő Fizetés összege I ig II ig III ig IV ig majd a módosított határidő: ig Az osztalékfizetések elhúzódása miatt a közgyűlés által elfogadott önkormányzati költségvetés sem teljesülhetett, hiszen a betervezett IKV osztalék, mint önkormányzati bevétel nem teljesült év folyamán, azt az önkormányzat hitel igénybevételével volt kénytelen kiváltatni, ezáltal a hitel kamatfizetési kötelezettséggel az önkormányzatnak anyagi kárt okozott. Nagy Ferenc nem tesz eleget a köztulajdonban álló cégek vezetőitől elvárható gondos gazdálkodás követelményének, ezért kezdeményezem azonnali hatályú visszahívását és pályázat kiírását az IKV Zrt. igazgatói posztjára. Nagy Ferenc az IKV Zrt.-nél működő igazgatóság elnöke is, így ebből a tisztségéből való visszahívást is kezdeményezem. Ahhoz, hogy a társaság törvényesen működjön, elnök-vezérigazgató szükséges, ezért az azonnali hatállyal visszahívott elnök-vezérigazgató helyett a pályáztatás lebonyolításáig új, ideiglenes elnök-vezérigazgató választása szükséges. Javaslom, hogy az ideiglenes igazgató megbízatása december 31. napjáig terjedjen azzal, hogy a vele kötendő munkaszerződésben kerüljön rögzítésre, hogy az igazgatói tisztségből a pályázati eljárás eredményes befejezése esetén visszahívásra kerülhet és a munkaszerződése is megszüntetésre kerülhet december 31. napja előtt. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatok alapján a döntést meghozni szíveskedjen. Szeged, szeptember 6. Dr. Solymos László alpolgármester

8 KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének szeptember 20. napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből.../2013. (IX.20.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Solymos László alpolgármester Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések tárgyú, /2013. ikt. számú előterjesztését és a következő határozatot hozza: A Közgyűlés jóváhagyja a határozat mellékletét képező SZINT Szegedi Intézménytakarító Kft. alapító okiratának módosítását, egyben felhatalmazza a Polgármestert a módosított, valamint a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. Határidő: 15 nap Felelős: Városüzemeltetési Iroda vezetője Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a SZINT Szegedi Intézménytakarító Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. k.m.f. Dr. Botka László polgármester Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző

9 Alapító okirat módosítás../2013. (IX.20.) Kgy.sz. határozat melléklete Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szeged, Széchenyi tér 10., képv.: Dr. Botka László polgármester), mint alapító a SZINT Szegedi Intézménytakarító Kft. alapító okiratát a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése által hozott /2013. (IX.20.) Kgy. sz. határozat alapján az alábbiak szerint módosítja: 1./ Az alapító okirat V. fejezetének B/ pont 1.) alpontjában az ügyvezető neve és lakcíme a következők szerint módosul: Dr. Miklós Péter (sz.: július 27., an.: Szép Erzsébet Katalin, lakcíme: 6726 Szeged, Radnóti u. 77.) 2./ Az alapító okirat VII. fejezetének 1.) pont 2./ alpontjában a társaság egyik felügyelőbizottsági tagjának neve az alábbiak szerint módosul: 2./ Szabó-Forgó Alexandra (szül.: Szeged, január 31., an.: Beretka Mária, lakik: 6724 Szeged, Rókusi krt. 17/a.) május 3. napjától december 31. napjáig. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. Szeged, szeptember... Ellenjegyezte:... Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében: Dr. Botka László polgármester

10 KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének szeptember 20. napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből.../2013. (IX.20.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Solymos László alpolgármester Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések tárgyú, /2013. ikt. számú előterjesztését és a következő határozatot hozza: A Közgyűlés jóváhagyja a határozat mellékletét képező, Szeged MJV Önkormányzata és a Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. közötti közhasznú feladatok ellátására vonatkozó Közszolgáltatási szerződést és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására. Határidő: határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül Felelős: Városüzemeltetési Iroda Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a Szegedi és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. k.m.f. Dr. Botka László polgármester Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző

11 KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS KÖZHASZNÚ FELADATOK ELLÁTÁSÁRA../2013. (IX.20.) Kgy.sz. határozat melléklete Amely létrejött egyrészről Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, (6720 Szeged, Széchenyi tér 10., képviseli: dr. Botka László polgármester, adószám: ), mint Közfeladat ellátására kötelezett (továbbiakban: Önkormányzat), másrészről a Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. (6720 Szeged, Dugonics tér 2., képviseli: Ács Szilvia ügyvezető igazgató, adószám: ), mint közhasznú tevékenységet folytató társaság (továbbiakban: Nonprofit Kft.) között alulírott napon és helyen, a következő feltételek szerint. I. Preambulum: 1./ Felek kijelentik, hogy a Nonprofit Kft. az Önkormányzat 96,67%-os tulajdonában álló társaság. 2./ Felek rögzítik, hogy Szeged MJV Közgyűlése a 447/1999. (V.07.) Kgy. sz. határozatával jóváhagyta a Szeged és Térsége Tourinform Iroda Kht. (jogutód: Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.) Közhasznú szolgáltatás ellátására vonatkozó szerződését. 3./ Felek megállapodnak abban, hogy az időközben bekövetkezett jogutódlásra, és a hatályba lépett jogszabályváltozásokra figyelemmel a Közhasznú szolgáltatás ellátására vonatkozó szerződést teljes egészében jelen szerződéssel aktualizálni kívánják, így ezáltal a májustól hatályba lépett Közhasznú szolgáltatás ellátására vonatkozó szerződés jelen szerződés felek általi aláírásának napjával hatályát veszti. II. A szerződés célja: 1./ A szerződő felek rögzítik, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban : Törvény) alapján ellátandó közfeladatairól az Önkormányzat a Nonprofit Kft. útján gondoskodik. Ezen önkormányzati feladatokat a Törvény 13. -a az alábbiakban rögzíti: A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: 7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása; 13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; A Nonprofit Kft. hatályos társasági szerződése alapján az alább megjelölt közhasznú tevékenységeket végzi: Egyéb foglalás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Egyéb kiadói tevékenység M. n. s. információs szolgáltatás

12 Médiareklám Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése M. n. s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás Kulturális képzés Múzeumi tevékenység Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése M. n. s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 2./ Jelen szerződés célja, hogy a város lakossága részére az Önkormányzat helyi közszolgáltatásként gondoskodjon az alábbi feladatokról: a turizmushoz kapcsolódó területi koordinációs tevékenység ellátása a Szegedi-Tourinform Iroda működtetése III. A szerződés tárgya 1./ Az Önkormányzat megbízza a Nonprofit Kft.-t, hogy a város lakossága számára az II./2 pont szerinti szolgáltatásokat lásson el, tekintettel a Törvény 13. -ban megfogalmazottakra. Ezen belül a Nonprofit Kft. köteles az alábbi feladatok ellátására: különböző szinteken ellátandó információs, marketing és koordinációs feladatok ellátása turisztikai vállalkozások részére telefonos válaszadó szolgáltatások, ismeretterjesztés közreműködés idegenforgalmi és kulturális delegációk fogadásában, programjaik megszervezésében, lebonyolításában a Tourinform Iroda működési területén lévő turisztikai vállalkozásoktól, lehetőségekről való informálás, valamint a belföldi és külföldi turisták versenysemleges, naprakész átfogó informálása adatgyűjtési, adatszolgáltatási és adatfrissítési kötelezettség a következő témacsoportokra: utazási irodák szálláshelyek vendéglátóhelyek múzeumok, műemlékek gyógyfürdők, strandok, uszodák védett természeti értékek szórakoztató és szabadidős programok idegenforgalmi szolgáltatások idegenforgalmi címjegyzék események, rendezvények a gyűjtött adatbázis következő célokra történő felhasználására kulturális tevékenység segítése kulturális örökség megóvása turisták tájékoztatása idegenforgalmi szakmai tájékoztatás reklám, PR, sajtótevékenység kiadványok, útikönyvek, kiadói munkák szerkesztése kutatás, piacelemzés kutatómunka, folyamatos szakmai kapcsolattartás a helyi turisztikai szolgáltatókkal, vállalkozókkal, különböző szakmai szervezetekkel, tudományos intézményekkel együttműködve

13 az adott térség idegenforgalmi fejlesztésének koordinálása, turisztikai értékeinek mint műemlékek, természetvédelmi területek stb. feltárása, számbavétele és azok megóvása aktív közreműködés a terület hazai és külföldi kapcsolatainak létrehozásában, az euroatlanti integráció elősegítése érdekében helyi rendezvények, események létrejöttében, szervezésében kezdeményező, koordináló szerep vállalása turisták helyi érdekképviseletének ellátása részvétel minden olyan szervezésben, amely a nagyközönséget az idegenforgalmi lehetőségekről tájékoztatja A Nonprofit Kft. kiemelt tevékenysége a Szegedi-Tourinform Iroda, mint a helyi turisztikai marketingmunka és információszolgáltatás központjának a szakszerű működtetése. IV. A közhasznú tevékenység pénzügyi feltételei 1./ Az Önkormányzat az átadott közhasznú közszolgáltatási feladatok ellátásához évenkénti támogatást biztosít, melynek mértékét az önkormányzat adott évre vonatkozó költségvetési rendelete tartalmazza. 2./ A támogatás ütemezéséről a Nonprofit Kft., az Önkormányzat éves költségvetésének végrehajtására vonatkozó rendeletében foglaltak alapján pénzügyi ütemtervet készít. 3./ Felek kikötik, hogy a támogatás kizárólag jelen szerződésben jóváhagyott célokra fordítható. A támogatás összegét a Nonprofit Kft. a fentiekben meghatározott céltól eltérően nem használhatja fel. 4./ Az Önkormányzat jogosult a támogatás felhasználását, illetve az abból megvalósítani kívánt célt ellenőrizni, ennek során a Nonprofit Kft.-től az ellenőrzéshez szükséges adatokat, bizonylatokat kérni, illetve a Nonprofit Kft.-nél előre írásban egyeztetett időpontban és módon helyszíni ellenőrzést tartani. 5./ A Nonprofit Kft. az Önkormányzat által nyújtott támogatás tárgyévi felhasználásáról az éves beszámolójának elkészítésével egyidejűleg az önkormányzat hatályos költségvetési végrehajtási rendelete alapján köteles számot adni. V. Egyéb záró rendelkezések 1./ Jelen szerződést a felek határozatlan időtartamra kötik. A szerződés módosítása és megszüntetése csak írásban érvényes. 2/ A felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdésekben egyeztetés és közös megegyezés útján kívánnak eljárni. Peres kérdésekben hatáskörtől függően a Szegedi Járásbírósághoz, illetve a Szegedi Törvényszékhez fordulnak. 3./A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának

14 szabályairól szóló 25/2003. (VI.27.) Kgy. sz. rendelete és az egyéb hatályos magyar jogszabályok az irányadóak. A felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. Szeged, Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. képviseletében: Ács Szilvia ügyvezető igazgató... Szeged MJV Önkormányzata képviseletében: Dr. Botka László polgármester

15 KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének szeptember 20. napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből.../2013. (IX.20.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Solymos László alpolgármester Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések tárgyú, /2013. ikt. számú előterjesztését és a következő határozatot hozza: A Közgyűlés jóváhagyja a határozat mellékletét képező, Szeged MJV Önkormányzata és a Dorozsmai Nagybani Piac Üzemeltető Kft. közötti az Integrált mezőgazdasági árukínálat kialakítása a gazdasági együttműködés fejlesztése érdekében a szerb-magyar határtérségben (ECO- COOP) című, HU-SRB/0901/211/159 számú projekt és a Regionális Integrált Agrár-logisztikai Rendszer kialakítása (RAL-SYSTEM) című, HURO/0802/153_AF számú projekt keretében megvalósult, ill. beszerzett eszközök, valamint a RAL-SYSTEM projekt részeként létrehozott honlap üzemeltetése tárgyában létrejövő üzemeltetési szerződést, és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására. Határidő: határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül Felelős: Városüzemeltetési Iroda Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Városüzemeltetési Irodát, a Fejlesztési Irodát és a Dorozsmai Nagybani Piac Üzemeltető Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. k.m.f. Dr. Botka László polgármester Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző

16 ../2013. (IX.20.) Kgy.sz. határozat melléklete ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 6720 Szeged, Széchenyi tér 10., adószám: , képviseletében: Dr. Botka László polgármester) mint Megbízó, másrészről a Dorozsmai Nagybani Piac Üzemeltető Kft. (székhely: 6791 Szeged, Kettőshatári út 2-4., cégjegyzékszám: , adószám: , képviseletében: Pap Róbert ügyvezető igazgató, mint Üzemeltető), együttesen Felek között, az alulírott helyen és napon az alábbiak szerint: Előzmények: A Dorozsmai Nagybani Piac Üzemeltető Kft. több éve együttműködik a szomszédos régiók piacaival. Célja a lakosság élelmiszerrel, közszükségleti cikkekkel, és egyéb termékekkel történő ellátásában résztvevő piacok és vásárok tevékenységének összehangolása, a fejlesztési irányok meghatározása, a beruházásokhoz szükséges saját erőn felüli források lehetőség szerinti közös megpályázása. Az együttműködés kiemelt területe a határmenti piacok közötti üzleti kapcsolatok fejlesztése. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata a Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program (HU-SRB), valamint a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program (HU-RO) programok keretében egy-egy nyertes pályázatot valósított meg, melyek kedvezményezettje az Önkormányzat, a megvalósítással érintett társaság pedig az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő Dorozsmai Nagybani Piac Üzemeltető Kft. volt. Az Integrált mezőgazdasági árukínálat kialakítása a gazdasági együttműködés fejlesztése érdekében a szerb-magyar határtérségben (ECO-COOP) című HU-SRB/0901/211/159 számú projektben Szabadka Város Önkormányzata, míg a Regionális Integrált Agrár-logisztikai Rendszer kialakítása (RAL-SYSTEM) című, HURO/0802/153_AF számú projektben Temesvár Város Önkormányzata volt az Önkormányzat partnere. Mindkét projekt sikeresen befejeződött ezért a Felek a megvalósult, ill. beszerzett eszközök, valamint a RAL-SYSTEM projekt részeként létrehozott honlap üzemeltetése tárgyában megállapodnak az alábbi feltételekkel: Felek rögzítik, hogy tudomással bírnak a projektek angol nyelvű ERFA Támogatási Szerződéseiben foglalt (ECO-COOP: 16. fejezet, RAL-SYSTEM: 17. fejezet), valamint a RAL-SYSTEM projekt esetében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség április 26-án kelt angol nyelvű levelében (1. sz. melléklet) is hivatkozott Támogatói elvárásról, mely szerint Kedvezményezettnek az alábbiak szerint kell eljárnia az üzemeltetésbe adás során: A kérelmükben foglalt indoklásra hivatkozva, az alábbi feltételek teljesülése esetén írásos hozzájárulásunkat adjuk [a beszerzett eszközök/javak üzemeltetésbe adásához] az ERFA Támogatási Szerződésben rögzítetteknek megfelelően: 1. A beszerzett eszközökhöz/javakhoz való hozzáférés mindenki számára azonos feltételek mellett ingyenesen, vagy maximálisan a használat során felmerülő költségek mértékéig terjedő díj ellenében, nettó jövedelem termelése nélkül biztosított. 2. A [z üzemeltetési] megállapodás az ERFA Támogatási Szerződés a 17. fejezetével összhangban kerül megkötésre.

17 1. Megbízó kijelenti és szavatolja, hogy a jelen szerződésben nevesített, a projektekből megvalósított és beszerzett eszközök, valamint a RAL-SYSTEM projekt részeként létrehozott honlaphoz kapcsolódó vagyoni értékű jog (továbbiakban: eszközök) a Megbízó kizárólagos tulajdonában vannak az alábbiak szerint: ECO-COOP projekt: 2. sz. melléklet szerinti, RAL-SYSTEM projekt: 3/a ( projekt-honlap vagyoni értékű joga), 3/b (várakoztató parkoló*) és 3/c (informatikai és egyéb eszközök) sz. mellékletek szerinti bontásban. Az eszközök aktivált bruttó értéke: ECO-COOP projektben: ,- Ft RAL-SYSTEM projektben: ,- Ft Mindösszesen: ,- Ft (*A várakoztató parkoló vonatkozásában Felek kijelentik, hogy tudomásuk van róla, hogy a várakoztató parkoló alatti földterületre, a Szeged (belterület), III. kerület 294 hrsz.-ú területre vonatkozóan a Felek között bérleti szerződés van érvényben. A projektnek való megfelelés érdekében a beruházás részeként létrejött várakoztató parkolóra azonban kizárólag jelen szerződés szerinti rendelkezések az irányadók, függetlenül attól, hogy a beruházás osztja a földterület(rész) jogi sorsát.) 2. Üzemeltetőnek a székhelyén kialakított, telepített, illetve raktárra vett és aktiváláskor átadott eszközökből jelen üzemeltetési szerződés megkötéséig bevétele nem származott. Üzemeltető köteles az eszközöket a jelen szerződésben foglalt módon és feltételekkel a projektek céljainak megfelelően rendeltetés-szerűen használni az üzemeltetés során, azokat hiánytalanul megőrizni, gondoskodni állaguk megóvásáról és karbantartásukról az adott projekt 5 éves fenntartási időszakának leteltéig (ECO-COOP: december 31., RAL-SYSTEM: zárása a szerződés megkötésekor folyamatban). 3. Az üzemeltetés során mindvégig figyelemmel kell lenni a pályázatos dokumentumokra, különös tekintettel ERFA Támogatási Szerződések tulajdonosi és felhasználási jogokkal, képződött bevételekkel kapcsolatos előírásaira (ECO-COOP: 16. fejezet, RAL-SYSTEM: 17. fejezet). Az eszközökhöz való szabad hozzáférést mindenki számára megkülönböztetés nélkül azonos feltételek mellett ingyenesen, vagy maximálisan a használat során felmerülő költségek mértékéig terjedő díj ellenében, nettó jövedelem termelése nélkül kell biztosítani. 4. Üzemeltető az üzemeltetést a jelen szerződésben meghatározott feltételekkel vállalja. 5. A szerződést Felek a projektek fenntartási időszakára figyelemmel a szerződés aláírásának napjától december 31. napjáig kötik, azzal, hogy ezen időszak alatt a szerződést rendes felmondással nem mondhatják fel. Az időtartam lejárta előtti 2 hónapon belül Felek a szerződés meghosszabbításában megállapodhatnak. 6. Az üzemeltetésre átadott vagyon üzemeltetésbe adása ingyenesen történik. A felek közötti elszámolás naptári évenként az alábbiak szerint történik: A társaság az Önkormányzat számára köteles számla ellenében, 15 napos fizetési határidőn belül megfizetni az ingyenes üzemeltetésbe adás piaci értékének megfelelő díj áfa- tartalmát augusztus 30-i teljesítéssel.

18 A felek a piaci értéknek megfelelő díjat az üzemeltetésbe adott eszközök aktivált bruttó értékének 2%-át, azaz ,- Ft-ot (hárommillió ötszáznegyvenegyezer kétszázhatvanöt forintot) tekintik évre vonatkozóan a szerződés megkötésétől számítottan időarányosan az áfa-tartam megfizetésére november 30. napjáig kerül sor. 7. Üzemeltető vállalja továbbá, hogy az üzemeltetésre átadott eszközök analitikus és számviteli nyilvántartását, valamint katasztervezetési/egyeztetési feladatokat elvégzi. Üzemeltető az üzemeltetésre átadott vagyonról negyedévente köteles állományváltozási feladást adni Megbízó részére, a Városüzemeltetési és Közgazdasági Irodák által megadott időpontig. Üzemeltető köteles Megbízó szabályzataiban foglaltak szerint ellátni az üzemeltetésre kapott vagyonnal kapcsolatosan a leltározási, selejtezési, számviteli és kataszteri feladatokat. 8. Üzemeltető tudomásul veszi, hogy az üzemeltetéshez önkormányzati finanszírozásra nem tarthat igényt. 9. Üzemeltető köteles az üzemeltetéssel kapcsolatos közterheket, költségeket, díjakat, ideértve az eszközök vagyonbiztosításának díjait viselni, a közüzemi számlákat kiegyenlíteni. Az Üzemeltető feladata működtetés, állagmegóvás és a karbantartás. A Megbízó előzetes jóváhagyását követően, külön megállapodásban foglaltak szerint jogosult az átadott vagyonelemeket érintő fejlesztések, átalakítások végrehajtására. Az Üzemeltető köteles az üzemeltetés körébe tartozó engedélyeket beszerezni, szükség esetén azok meghosszabbításáról gondoskodni, valamint a helyszíni szemlével járó engedélyezési eljárásokról a Megbízót értesíteni. 10. Üzemeltető köteles biztosítani az átadott vagyonelemek vonatkozásában mind a Megbízó, mind a projekt kapcsán esedékes külső szervek által történő ellenőrzést, adatbetekintést. 11. Üzemeltető szerződésben foglalt kötelezettségének elmulasztása esetén amennyiben Megbízó írásbeli felszólítását követően e kötelezettségének továbbra sem tesz eleget Megbízó írásban, a kézhezvételtől számított legkevesebb 15. napra rendkívüli felmondással élhet. Megbízó rendkívüli felmondása esetén Üzemeltető köteles mindaddig jelen szerződés szerinti feladatait ellátni, amíg Megbízó az eszközök további működtetéséről nem gondoskodik. 12. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a közösségi jogszabályok és egyéb kapcsolódó dokumentumok, valamint a nemzeti jogszabályok együttesen alkalmazandók. 13. Felek a szerződéssel kapcsolatban felmerülő vitás kérdéseket egymás közötti egyeztetéssel tisztázzák. Ha az egyeztetések nem vezetnek eredményre, Felek a jogviták tekintetében a pertárgy értékétől függően a Szegedi Járásbíróság, illetve a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. Szeged, Dorozsmai Nagybani Piac Üzemeltető Kft. képviseletében: Pap Róbert ügyvezető igazgató... Szeged MJV Önkormányzata képviseletében: Dr. Botka László polgármester

19 ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS MELLÉKLETEK 1-3/c.

20 KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének szeptember 20. napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből.../2013. (IX.20.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Solymos László alpolgármester Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések tárgyú, /2013. ikt. számú előterjesztését és a következő határozatot hozza: A Közgyűlés felszólítja a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a helyi rendeletben foglaltak betartása mellett a törvényes működést állítsa helyre, és gondoskodjon a települési szilárd hulladék szervezett gyűjtésére és elszállítására irányuló közszolgáltatásba bevont területekről az elkülönítetten gyűjtött hulladék szükség szerinti gyakorisággal, legalább heti egy alkalommal történő begyűjtéséről és a Társaság Sándorfalvi úti hulladékkezelő központjába történő elszállításáról. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. k.m.f. Dr. Botka László polgármester Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző

21 KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének szeptember 20. napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből.../2013. (IX.20.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Solymos László alpolgármester Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések tárgyú, /2013. ikt. számú előterjesztését és a következő határozatot hozza: 1./ A Közgyűlés Nagy Ferenc (szül.: Szeged, , an.: Faragó-Szuhay Éva Jolán, lakcíme: 6722 Szeged, Londoni krt. 18.), az IKV Zrt.-nél fennálló határozott időtartamú munkaviszonyát a Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. tv. 78. (1) bekezdés a.) és b.) pontja alapján azonnali hatályú felmondással megszünteti, valamint a Gazdasági Társaságokról szóló évi IV. törvény 24. (2) bekezdése alapján vezérigazgatói és igazgatósági elnöki tisztségéből azonnali hatállyal visszahívja. 2./ Nagy Ferenc a rendkívüli felmondás miatt a kézbesítéstől számított 30 napon belül keresetlevelet terjeszthet elő a Szegedi Munkaügyi Bíróságnál. A keresetnek az intézkedés végrehajtására nincs halasztó hatálya. 3./ Nagy Ferenc munkaviszonya azonnali hatályú megszűnése miatt köteles munkakörét és a munkáltató által munkavégzésre átadott munkaeszközöket a folyamatban lévő ügyek állásáról szóló tájékoztatást haladéktalanul átadni a Közgyűlés által meghatározott új igazgatónak. INDOKOLÁS Nagy Ferenc munkaviszonyának megszüntetésére az alábbi indokok miatt került sor: 1. Széchenyi tér 2/a A Liberty '95 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., mint a Széchenyi tér 2/A. földszint 6. szám alatti üzlet rendeltetésű helyiség bérlője helyiségcsere iránti kérelemmel fordult az IKV Zrt.-hez, melyben előadta, hogy gazdasági tevékenysége folytatása érdekében az általa jelenleg használt egyébként üresen álló üzlethelyiségnél (255 m 2 ) nagyobb helyiségre van szüksége. Ezt követően került számára az IKV Zrt. részéről felajánlásra a Kölcsey u. 10. fszt. 21. szám alatti üzlethelyiség (350 m 2 ), amelyet a kérelmező csereingatlanként elfogadott. Az IKV Zrt. által készített ingatlanforgalmi szakvélemények alapján a Széchenyi téri ingatlan bérleti jogának becsült ellenértéke határozatlan időtartamra Ft, míg a Kölcsey utcai ingatlant melynek területe közel 100 m 2 -el nagyobb a szakértői vélemények mindösszesen Ft-al magasabb összegben határozták meg. A Vagyongazdálkodási Bizottság az IKV előterjesztésére /2013. (07.22.) VB sz. bizottsági határozatával jóváhagyta a Szeged, Széchenyi tér 2/a szám alatti, 3969/A/6 hrsz.-ú, 255

22 m 2 területű üzlet rendeltetésű, valamint a Szeged, Kölcsey u. 10. szám alatti, 3903/2/A/21 hrsz.-ú, 350 m 2 területű, üzlet rendeltetésű helyiségekre az IKV Zrt. illetve a Liberty' 95 Bt. közötti cseremegállapodás megkötését. A hivatkozott határozat végrehajtása Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 61. (2) bekezdése alapján felfüggesztésre került, tekintettel arra, hogy az sérti az önkormányzat érdekeit. Az érdeksérelem az alábbiakban realizálódik: A tárgyi ingatlanok vonatkozásában az ingatlanforgalmi szakvéleményekben megállapított bérleti jog ellenértékek, valamint az azok közti értékkülönbségnek megfelelő indokoltságát a hivatkozott előterjesztés nem támasztja alá és nem reális az ingatlanpiaci viszonyok tükrében. A Széchenyi téren található üzlethelyiség vonatkozásában az értékbecslésben 25%-os korrekció került (pozitív irányban) alkalmazásra, amelyet az IKV Zrt. a helyiség területi elhelyezkedésével és annak kialakításával magyaráz. Ezzel szemben az összehasonlító adatoknál két Dugonics téri, valamint egy Somogyi B. utcai üzlethelyiséget értékel a szakértő, amelyeknek területi elhelyezkedése nyilvánvalóan legalább olyan kiváló, mint a tárgyi ingatlané. Ezen túlmenően pedig a Kölcsey utcai, valamint a Széchenyi téri helyiség kialakítása közel azonos (földszinti bérlemény, galéria, pince), így amennyiben ez a kialakítás pozitív irányban értékelendő, úgy ezt mindkét ingatlan esetében értéknövelő tényezőként kell meghatározni. A fentieken túl a Kölcsey u. 10. fsz. 21. számú üzlet esetén a bérlemény bérleti joga becsült értékének meghatározásánál a szakvéleményben egy negatív irányú 10%-os korrekció került alkalmazásra tekintettel a helyiség területi elhelyezkedésére, továbbá annak műszaki állapotára. Az alkalmazott korrekció esetében az értékbecslés nem tartalmazza, hogy a két, az IKV Zrt. által hivatkozott értékbecslési tényező számszakilag kimutathatóan milyen súllyal kerül értékelésre, továbbá a műszaki állapot vonatkozásában azt sem, hogy az esetlegesen felmerülő műszaki ráfordítások esetében mennyi lenne a bérbeadót terhelő és mennyi a bérlőt terhelő munkálatok elvégzéséhez szükséges ráfordítás. Az elhelyezkedés tekintetében elmondható, hogy a negatív irányú korrekció alkalmazása indokoltságának ellentmond az a nyilvánvaló tény, hogy a forgalom szempontjából mindkét tárgyi ingatlan igen frekventált helyen található, sőt a potenciális vásárlók száma tekintetében a Kölcsey u. forgalmasabb is lehet, így a korrekció alkalmazásának indokoltsága nem alátámasztható. Az értékbecslés maga is ellentmondásos e tekintetben, ugyanis a forgalmi értéket befolyásoló tényezők körében kiemeli a helyiség frekventált, kiváló elhelyezkedést. A két ingatlan határozatlan időre megállapított bérleti jogának értéke közötti különbséget az IKV Zrt. azzal is indokolja, hogy a Széchenyi téri ingatlan kisebb alapterületű és a kisebb ingatlanok fajlagos négyzetméterára mindig magasabb. Ez a hivatkozott gyakorlat azonban nem látszik a Széchenyi tér vonatkozásában alkalmazott összehasonlító adatoknál sem. A fentiek alapján a két ingatlan bérleti jogának ellenértékeként meghatározott négyzetméterárban fennálló különbség nincs megfelelően alátámasztva, így nem alkalmas arra, hogy az önkormányzat érdekeit kellőképpen szem előtt tartható döntés születhessen az ügyben és az indokolatlanul alacsony értékkülönbség alkalmazása az önkormányzat érdekeit sérti.

23 2. Szerződések októberében vásárolt az IKV állandó megbízással rendelkező ügyvédjének közeli hozzátartozója egy lakást az előző pontban is érintett Széchenyi tér 2/A számú belvárosi palotában, majd egy hónappal később, november végén az IKV Zrt. Nagy Ferenc (a jelenlegi vezérigazgató apja) értékbecslésére alapozva már azt javasolta, hogy az egyik földszinti üzlethelyiség tulajdonjogát 24,9 millió forintért adja el az önkormányzat az új tulajdonostársnak. A javasolt vételár összege feltehetőleg azért 24,9 millió Ft, mert önkormányzati rendelet alapján 25 milliótól nyilvános pályázatot kell kiírni. A bizottság később a polgármester nyomására 25,1 milliós kikiáltási áron mégis a nyilvános pályázat mellett döntött nyarán az IKV Zrt. ügyvédjének családtagja tulajdonostársként kívánt megvásárolni két megüresedett önkormányzati lakást is a Széchenyi tér 2/A. alatti palotában. Az IKV-s előterjesztés az előző pontban tárgyaltakkal összhangban, ebben az esetben is pályázat nélküli, közvetlen értékesítésről szólt, de a Vagyongazdálkodási Bizottság végül csak pályázaton merte értékesíteni a lakásokat, de fura módon itt is az IKV állandó megbízással rendelkező ügyvédjének a családja járt sikerrel. 3. Hirdetés Az előző pont első esetéhez kapcsolódóan a pályázati felhívás a megyei napilapban apró betűs eldugott hirdetésként jelent meg az általános gyakorlattól eltérően és nem IKV fejléces nagy hirdetésben. Az eldugott pályázati felhíváson nem meglepő módon egyedüli pályázóként mégis csak az IKV ügyvédjének hozzátartozója nyert, akinek korábban versenyeztetés nélkül akarta az IKV Zrt. értékesíteni az ingatlant. 4. Osztalékfizetés A 141/2012. (V.03.). Kgy. határozat az IKV Zrt évi adózott eredménye után 4 egyenlő részletben (2012. június 30-szeptember 30-ig) kötelezte az IKV Zrt.-t osztalék megfizetésére. A 496/2012. (XII.01.) Kgy. sz. határozat a 4. részlet megfizetésének határidejét szeptember 30. napjáról március 31. napjára módosította. Fenti közgyűlési határozatoknak az igazgató többszöri felszólítás ellenére folyamatosan nem az előírt határidőben és nem az előírt összegben teljesített az alábbiak szerint: Kgy. határozat szerint előírt összeg Kgy. határozat szerint előírt teljesítési határidő Tényleges fizetés ideje Fizetés összege I ig II ig III ig IV ig majd a módosított határidő: ig

Dr. Gyimesi László Tanácsnok

Dr. Gyimesi László Tanácsnok Előterjesztő: Nógrádi Tibor Ügyiratszám: Tárgy: döntések Móra Balázs Sport és Szabadidő Park megvalósításához szükséges Melléklet: 1 db térkép Az előterjesztéshez sürgősségi ad: Dr. Gyimesi László Tanácsnok

Részletesebben

polgármester Iktatószám: 23359/2015. Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság

polgármester Iktatószám: 23359/2015. Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság Előterjesztő megnevezése: polgármester Iktatószám: 23359/2015. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 6 pld. határozati javaslat Készítette: Városüzemeltetési Iroda Véleményezésre

Részletesebben

Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései

Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő megnevezése: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 5527/2010. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 7 pld. határozati javaslat 1 pld. szerződés

Részletesebben

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 10823/2010. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 5 pld. határozati javaslat 1 pld. alapító okirat módosítás

Részletesebben

Közfoglalkoztatással kapcsolatos együttműködési megállapodások megkötése. 3 db határozati javaslat

Közfoglalkoztatással kapcsolatos együttműködési megállapodások megkötése. 3 db határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Botka László Polgármester Iktatószám: 01/4749-23/2016. Tárgy: Közfoglalkoztatással kapcsolatos együttműködési megállapodások megkötése Melléklet: 3 db határozati javaslat Véleményezésre

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 27661/2013. Tárgy: Önkormányzat 2012. évi zárszámadása Melléklet: előterjesztés melléklete (8 db táblázat) 1 db határozati javaslat 1 db

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Várospolitikai alpolgármester Az előterjesztés tárgya: Alapító okiratok módosítása Iktatószám: 9524/2010. Melléklet: 18 db határozati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. dr. Solymos László alpolgármester. módosítása

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. dr. Solymos László alpolgármester. módosítása ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: dr. Solymos László alpolgármester Az előterjesztés tárgya: A Százszorszép Gyermekház alapító okiratának módosítása Iktatószám: 42797/2012.

Részletesebben

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 46620/2015. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 4 pld. határozati javaslat Készítette: Városüzemeltetési

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6745 Szeged, Pf. 473.

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6745 Szeged, Pf. 473. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6745 Szeged, Pf. 473. Ikt.sz.: 4289-84/2015. Tárgy: Sürgősségi indítvány a Szegedi Hőszolgáltató Kft. felszámolásával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára

Részletesebben

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester Előterjesztői módosítás a 94951/2012. ikt. számú Döntés a Móra Ferenc Múzeum átvételéről és az ehhez kapcsolódó intézmények alapító okiratainak módosításáról tárgyú előterjesztéshez (19-es napirendi pont)

Részletesebben

Biztosítási alkusz szolgáltatási szerződés. 1 pld. Határozati javaslat 1 pld. Szerződés tervezet

Biztosítási alkusz szolgáltatási szerződés. 1 pld. Határozati javaslat 1 pld. Szerződés tervezet Előterjesztő megnevezése: Dr. Molnár László irodavezető Iktatószám: 11.106 /2013. Tárgy: Biztosítási alkusz szolgáltatási szerződés Melléklet: 1 pld. Határozati javaslat 1 pld. Szerződés tervezet Készítette:

Részletesebben

Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz

Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11. Tisztelt Közgyűlés! Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztéshez

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Tárgy: Szeged MJV Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2010. évi teljesítménykövetelményei alapjait jelentő

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ikt.szám: 24094/2015 Javaslat a Salgótarján, Klapka György út 4. szám alatt található 3876 hrsz.-ú ingatlan KLIK részére történő ingyenes használatba adására

Részletesebben

Kérem, hogy az alábbi halaszthatatlanság okán tárgyalandó indítványomat december 1-i közgyűlésen napirendre tűzni és megtárgyalni szíveskedjenek!

Kérem, hogy az alábbi halaszthatatlanság okán tárgyalandó indítványomat december 1-i közgyűlésen napirendre tűzni és megtárgyalni szíveskedjenek! Tisztelt felhasználók! Új képviselői kezdeményezés érkezett Benyújtó neve: Kohari Nandor E-mail címe: kohari@citromail.hu Kezdeményezés tárgya: Sürgősségi indítvány Leírás: Tisztelt Közgyűlés! Kérem, hogy

Részletesebben

Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései. 4 db határozati javaslat

Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései. 4 db határozati javaslat Előterjesztő: Ikt.sz.: Tárgy: Melléklet: Véleményezésre megküldve: Dr. Botka László polgármester 1441/214 Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései 4 db határozati javaslat Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági

Részletesebben

A közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződések módosítása

A közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződések módosítása Előterjesztő: Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester Tárgy: A közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződések módosítása Ikt.sz.: 11810-4/2014. Melléklet: 1 pld. határozati javaslat 1 pld. Tisza

Részletesebben

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. február 10. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. február 10. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. február 10. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből./2006. (II.10.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta dr. Botka László Az IKV Rt., a RITEK

Részletesebben

Ikt.sz.: 77625 /2009.

Ikt.sz.: 77625 /2009. Előterjesztő: Várospolitikai alpolgármester Ikt.sz.: 77625 /2009. Tárgy: Tájékoztató a panelprogram végrehajtásáról és a lakóépületek felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. december 12-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. december 12-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 18/1/2013. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. december 12-én megtartott üléséről Határozatok száma: 150-154. Rendeletek száma: 14-15. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 30765/2014. Tárgy: Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Melléklet: előterjesztés melléklete (8 db táblázat) 1 db határozati javaslat 1 db

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Ikt. szám: 19906/2013. JAVASLAT a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatalára

Részletesebben

16/2014. (06.18.) Kgy. rendelet. A vagyonkezelés szabályairól

16/2014. (06.18.) Kgy. rendelet. A vagyonkezelés szabályairól 16/2014. (06.18.) Kgy. rendelet A vagyonkezelés szabályairól Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS. a 15. számú napirendi ponthoz. (A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2011. I-III. negyedéves beszámolója )

KIEGÉSZÍTÉS. a 15. számú napirendi ponthoz. (A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2011. I-III. negyedéves beszámolója ) KIEGÉSZÍTÉS a 15. számú napirendi ponthoz (A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2011. I-III. negyedéves beszámolója ) Tisztelt Közgyűlés! A 15. sz. napirendi ponthoz az alábbi kiegészítést

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2011. október 5-én tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2011. október 5-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2011. október 5-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt, a bizottság elnöke Gila Ferenc,

Részletesebben

Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről

Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről 43 55 Jegyzőkönyv Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről Üléselnök: dr. Botka László polgármester Tájékoztatás a szegedi integrált egészségügyi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2012. január 25. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2012. január 25. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2012. január 25. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gila Ferenc, a bizottság alelnöke Póda Jenő,

Részletesebben

TÁRGY: A Magyarországi Metodista Egyház kérelme E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

TÁRGY: A Magyarországi Metodista Egyház kérelme E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 243. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Magyarországi Metodista Egyház kérelme E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. október 28. NAPI

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2015. április 24. napján tartott nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2015. április 24. napján tartott nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2015. április 24. napján tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Farkas László a bizottság elnöke Lauer

Részletesebben

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2015. (III.20.)Ör.sz. rendelete

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2015. (III.20.)Ör.sz. rendelete Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (III.20.)Ör.sz. rendelete a települési hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK a 15/2012. (III.30.)Ör., a 44/2012.(IX.13.) Ör., az 50/2012. (X.26.) Ör., a 65/2012. (XII.21.) Ör., a 6/2013. (II.28.) Ör., a 21/2013. (V.31.) Ör.,

Részletesebben

Új napirendi pont 29. számú előterjesztés Egyszerű többség

Új napirendi pont 29. számú előterjesztés Egyszerű többség Új napirendi pont 29. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére Tárgy: Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Előterjesztő Dr. Solymos László alpolgármester Iktató szám: 01/55411-10/2015. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 31080-15/2015. Tárgy: SZMJVÖ Bölcsődéi igazgatói beosztásának betöltésére benyújtott

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere. A 2011. évi önkormányzati költségvetés 2. sz. módosítása

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere. A 2011. évi önkormányzati költségvetés 2. sz. módosítása Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt. sz.: 47227-1/2011. Tárgy: A 2011. évi önkormányzati költségvetés 2. sz. módosítása Melléklet: 13 db melléklet 2 db határozati javaslat költségvetési

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. június 26-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. június 26-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. június 26-án tartandó ülésére Javaslat a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel kötendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés elfogadására,

Részletesebben

NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez -

NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 MEGYEI JOGÚ VÁROS FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE E-MAIt..: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 62705-212012.VIlI. Ügyintéző:

Részletesebben

Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előterjesztő: Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző Iktatószám: 01/11.879/2016. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Melléklet: 5 db határozati javaslat 4 db feladatellátási

Részletesebben

K i v o n a t. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. december... napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. december... napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. december... napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből.../2015. (XII....) Kgy. sz. H a t á r o z a t A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Botka

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2011. augusztus 26-án tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Keresztúri

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Kohári Nándor önkormányzati képviselő

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Kohári Nándor önkormányzati képviselő Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Kohári Nándor önkormányzati képviselő Szám:./2013. Tárgy: Halaszthatatlan előterjesztés a Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft.

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. február 15. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

244/2013. /X.24./ számú képviselő-testületi határozat. /:dr. Szijártó Valéria:/

244/2013. /X.24./ számú képviselő-testületi határozat. /:dr. Szijártó Valéria:/ 244/2013. /X.24./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvár Város Polgárőr Egyesülete 2013. évi működéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Egyúttal

Részletesebben

~~. 0; Szegedi Vásár és ~m~zjotee~u j t,

~~. 0; Szegedi Vásár és ~m~zjotee~u j t, 'L~J" ~),(r. í/.l "l«~~. 0; Szegedi Vásár és ~m~zjotee~u j t, - Proj ekt azonosító: DAOP -5.1.2/C- 2009-0001 (korábban KIEPR-2008-0009~~!.~::~::0.:;'H:~:; O Szerződés száma: 2009/28 Ikt.szám: 201ONR-84K

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Építési Iroda vezetıje

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Építési Iroda vezetıje Elıterjesztı: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Építési Iroda vezetıje Iktatószám: 01/48533-8/2013. 01/51947-7/2013. 01/76504-1/2012. Tárgy: Közterületek elnevezése és településrész

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztő: polgármester Tárgy: Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal Iktatószám: 11710-2/2012. Melléklet: 1 db határozati

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. december 17. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. december 17. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. december 17. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 476/2015. (XII.17.) Kt. határozat Tárgy: 2015. december 17. napján megtartott soros

Részletesebben

207/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat

207/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat könyvéből: 207/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekszületési támogatás költségeinek fedezésére 7,5 mft-ot különít el, az önkormányzat

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 01/8154-4/2010. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról szóló 2/2006. (II.

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK XXII. ÉVFOLYAM 11.sz. 2012. DECEMBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI... 10-88. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

Beszámoló az egészségügyi integrációról

Beszámoló az egészségügyi integrációról Előterjesztő: Szegedi Tudományegyetem Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 01/10759-31/2010. Tárgy: Beszámoló az egészségügyi integrációról Melléklet: határozati javaslat Készítette: Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. december 17. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. december 17. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. december 17. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Városfejlesztési Alpolgármester

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Gazdasági Alpolgármestere 6745 Szeged, Pf. 473.

Szeged Megyei Jogú Város Gazdasági Alpolgármestere 6745 Szeged, Pf. 473. Szeged Megyei Jogú Város Gazdasági Alpolgármestere 6745 Szeged, Pf. 473. Ikt.sz.: 01/7611-55/2014. Tárgy: Előterjesztői KIEGÉSZÍTÉS a Közgyűlés 9. sz. napirendi pontjához Tisztelt Közgyűlés! I./ A 2014.

Részletesebben

Veresegyház Város Polgármestere. 2112 Veresegyház, Fő út 35. tel: 28 588-600; fax: 28 588-646 ELŐTERJESZTÉS

Veresegyház Város Polgármestere. 2112 Veresegyház, Fő út 35. tel: 28 588-600; fax: 28 588-646 ELŐTERJESZTÉS Veresegyház Város Polgármestere 2112 Veresegyház, Fő út 35. tel: 28 588-600; fax: 28 588-646 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014-11- 18-i rendes/rendkívüli ülésére Tárgy: Önkormányzati tulajdonú ingatlan

Részletesebben

Dr. Waltner Károly Otthon alapító okiratának módosítása és ezzel összefüggő intézkedések

Dr. Waltner Károly Otthon alapító okiratának módosítása és ezzel összefüggő intézkedések Előterjesztő: Juhász Gyula 20. v.k. önkormányzati képviselő Ügyiratszám: 92543/2010 Tárgy: Dr. Waltner Károly Otthon alapító okiratának módosítása és ezzel összefüggő intézkedések Melléklet: határozati

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő testületének 2013. december 19-én

Részletesebben

SV/3.355-.. h...j 2 0 \5.

SV/3.355-.. h...j 2 0 \5. 14253126 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján SV/3.355-.. h...j 2 0 \5. Javaslat a Salgótarján, Hősök út 35. és Salgótarján, Petőfi út 85. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanok Salgótarján Foglalkoztatási

Részletesebben

JAA;+--- Dr. Kovács Ferenc

JAA;+--- Dr. Kovács Ferenc ' _ NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGY/499- /2014. Ügyintéző

Részletesebben

E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S

E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S Amely létrejött egyrészről a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. Székhely: 2000 Szentendre, Bogdányi u.51. Adószám: 23599714-2-13 Képviseli:

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. /... (...) önkormányzati rendelet-tervezete

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. /... (...) önkormányzati rendelet-tervezete Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete /... (....) önkormányzati rendelet-tervezete Az önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról és igénybevételéről Csanytelek Község Önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2012. január 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2012. január 25-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-55/2012. ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2012. január 25-i ülésére Tárgy: Bp. IX. ker. CORVINUS Egyetem Fővám tér 13-15. sz. alatti

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. szeptember 16. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. március 17. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. március 17. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. március 17. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt a bizottság elnöke Gila

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TElEFON: +3642524-500; FAX: +3642524-501 POLGÁRMESTERE E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGY/367/2014 Ügyintéző:

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Szigeti Miklós, Labádi-Fébert Andrea

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Szigeti Miklós, Labádi-Fébert Andrea Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Szigeti Miklós, Labádi-Fébert Andrea Tárgy: SzVSz Kft. Városfejlesztési csoport működtetésére vállalkozói keretszerződés jóváhagyása

Részletesebben

2. Értelmező rendelkezések

2. Értelmező rendelkezések Pécs Meggyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2012. (II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Bölcsődéi alapító okiratának módosítása

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Bölcsődéi alapító okiratának módosítása Előterjesztő Dr. Solymos László alpolgármester Iktató szám: 01/990-7/2016. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Bölcsődéi alapító okiratának módosítása Melléklet: 1 db Módosító okirat 1 db Alapító

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról. amely létrejött

MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról. amely létrejött 1 Megállapodás szociális ellátási feladatok átvállalásáról 1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról amely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 101/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Javaslat önkormányzati tulajdonú közhasznú gazdasági társaságok

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS melléklet Amely létrejött egyrészről: Név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. adószám: 15735612-2-02 statisztikai száma: 15735612-8411-321-02

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett,

BÉRLETI SZERZŐDÉS. között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett, *1073340127* Vonalkód: 1073340127 Iktatószám: 2139/70/1/2008 BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1095 Budapest, Soroksári út 22-24., adószáma: 15329547-2-43,

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzatának vagyonáról, és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 1 I.ELSŐ RÉSZ

Részletesebben

JAVASLAT. I. A 112/2011. (X. 14.) Kgy. határozat 1. pontja. II. a 113/2011. (X. 14.) Kgy. határozat 1. pontja és a 125/2011. (XI. 22.) Kgy.

JAVASLAT. I. A 112/2011. (X. 14.) Kgy. határozat 1. pontja. II. a 113/2011. (X. 14.) Kgy. határozat 1. pontja és a 125/2011. (XI. 22.) Kgy. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 5. sz. napirendi pont 53-110/2011. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: JAVASLAT I. A 112/2011. (X. 14.) Kgy. határozat 1. pontja II. a 113/2011. (X. 14.)

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 30-i rendkívüli ülésére. A Kaposvár-TISZK Közhasznú Nonprofit Kft.

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 30-i rendkívüli ülésére. A Kaposvár-TISZK Közhasznú Nonprofit Kft. 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 30-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Kaposvár-TISZK Közhasznú Nonprofit Kft. megszüntetése

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8-85-3/2015. TÁRGY: PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLEKEDÉSSZERVEZÉSI FELADATAINAK ELLÁTÁSA

IKTATÓSZÁM: 08-8-85-3/2015. TÁRGY: PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLEKEDÉSSZERVEZÉSI FELADATAINAK ELLÁTÁSA IKTATÓSZÁM: 08-8-85-3/2015. TÁRGY: PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLEKEDÉSSZERVEZÉSI FELADATAINAK ELLÁTÁSA TÁRGYÁBAN HOZANDÓ DÖNTÉSEK MELLÉKLET: 6 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 3-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata és a Kalória Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének / (...) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének / (...) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének / (...) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Megállapodás a Hajdúhadházi Járási Hivatal kialakításához. Melléklet: Feladatot jelent: polgármester, jegyző

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Megállapodás a Hajdúhadházi Járási Hivatal kialakításához. Melléklet: Feladatot jelent: polgármester, jegyző Előterjesztő: polgármester Tárgy: Megállapodás a Hajdúhadházi Járási Hivatal kialakításához Ügyiratszám: /2011. Melléklet: Feladatot jelent: polgármester, jegyző Határidő: azonnal Előterjesztést összeállította:

Részletesebben

I. A rendelet célja és hatálya

I. A rendelet célja és hatálya Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(IX.30.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonáról és az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága

Részletesebben

Bordány Nagyközség Önkormányzatának Polgármesterétől T/8 /2014

Bordány Nagyközség Önkormányzatának Polgármesterétől T/8 /2014 Bordány Nagyközség Önkormányzatának Polgármesterétől T/8 /2014 Előterjesztés Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény kezelésében álló Mórahalom, Kölcsey u. 2. szám alatti ingatlan bérbeadásához Tisztelt Képviselő-

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelező

Részletesebben

5. (1) A pályázatok teljeskörű lebonyolításával a közgyűlés felhatalmazza az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt-t.

5. (1) A pályázatok teljeskörű lebonyolításával a közgyűlés felhatalmazza az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt-t. Szeged Megyei Jogú város Közgyűlésének 19/2006.(V.15.) Kgy. rendelete a lakóépületek felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról szóló 28/2003.(VIII.25.) Kgy. rendelet módosításáról

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. FEBRUÁR 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. FEBRUÁR 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. FEBRUÁR 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 294-2/2006. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: A Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház közhasznú

Részletesebben

Az említettekre tekintettel a korábbi szabályzat azon rendelkezései, melyek ma már nem időszerűek, nem kerülnének felvételre az új előírások közé.

Az említettekre tekintettel a korábbi szabályzat azon rendelkezései, melyek ma már nem időszerűek, nem kerülnének felvételre az új előírások közé. 1 2 3 Nyílt ülésen kerül tárgyalásra A képviselő-testület 2014.12.16-án tartandó ülésének előkészítése 1. NAPIRENDI PONT ELŐTERJESZTÉS Sárvár Város Önkormányzatának tulajdonában álló egyszemélyes cégek

Részletesebben

482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész

482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész 482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 9/2015. (III. 16.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetéséről

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt a bizottság elnöke Gila

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 17-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 28/2003. (VIII.25.) Kgy rendelete a lakóépületek felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól 1 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Javaslat a Diósgyőri labdarúgócsapatot működtető Diósgyőri FC Kft. támogatási szerződésének módosítására

Javaslat a Diósgyőri labdarúgócsapatot működtető Diósgyőri FC Kft. támogatási szerződésének módosítására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE KO. 70.552/2006. Javaslat a Diósgyőri labdarúgócsapatot működtető Diósgyőri FC Kft. támogatási szerződésének módosítására Melléklet: 1 db Összeállította: Dr. Kormos

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:4308 / 2014. Sorszám: 11. ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27. napján tartandó ülésére

Részletesebben

Dr. Serényi Iván könyvvizsgáló ERSTE Bank Nyrt.

Dr. Serényi Iván könyvvizsgáló ERSTE Bank Nyrt. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyirat: 40.232-3/2009 CÍM: ELŐTERJESZTÉS ÁTHIDALÓ JELLEGŰ, VALAMINT 2.800.000 E Ft ÖSSZEGŰ FOLYÓSZÁMLA HITELKERET/ÉVENTE MEGÚJÍTANDÓ ÁTHIDALÓ

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. MÁJUS 28-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. MÁJUS 28-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 29. MÁJUS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 114-82/29. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: Az Európa Kulturális Fővárosa Program kulcsprojektje, a Nagy Kiállítótér

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2008. január 31. 2. szám R E N D E L E T E K 1/2008. (II.1.) sz. önk. rendelet Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérleti díjáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésével kapcsolatos együttműködési

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2014. február 27-ei rendes közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 25. napirendi pont: Előterjesztés a Pro Kultúra

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 10-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 10-i rendkívüli ülésére 22. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Önkormányzati bérlemények értékesítésre való kijelölése

Részletesebben