Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései. 4 db határozati javaslat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései. 4 db határozati javaslat"

Átírás

1 Előterjesztő: Ikt.sz.: Tárgy: Melléklet: Véleményezésre megküldve: Dr. Botka László polgármester 1441/214 Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései 4 db határozati javaslat Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság Vagyongazdálkodási Bizottság Pénzügyi Bizottság Városkép és Környezetvédelmi Bizottság Törvényességi véleményezésre bemutatva: 214. január 22.

2 Tisztelt Közgyűlés! I. Biopolisz Park Egyetemi városrész közterületeinek rehabilitációja (Városrehabilitáció II. projekt) Beruházási engedélyokirat módosítása A Biopolisz Park Egyetemi városrész közterületeinek rehabilitációja (Városrehabilitáció II.) projekt 213. december 12-én lezárult, a projekt fenntartási időszakba lépett. Fentiekre tekintettel a Beruházási Engedélyokirat módosítása szükséges a ténylegesen felmerült költségek és igénybe vett támogatás figyelembe vételével. II. Tájékoztatás Szeged Megyei Jogú Város fejlesztési programjának előkészítéséről Jelenleg DAOP-os forráskeretből folyamatban van Szeged MJ Város közép- és hosszú távú stratégiai fejlesztési dokumentumainak (településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és kapcsolódó dokumentumok) felülvizsgálata, melyek a térségi szemlélet és a széleskörű partnerség előtérbe helyezésével zajlanak, elsősorban a Csongrád Megyei Önkormányzat Hivatala és Hódmezővásárhely, mint a megye másik megyei jogú városának tervezéssel foglalkozó kollégái között. Valamennyi partnerrel konstruktív és egymás elképzeléseit támogató, koherens tervezési munka zajlik. Mindez hozzájárul a közötti programozási időszak előírásainak megfelelő, stratégiailag megalapozott tervezéshez, a területi alapú, integrált megközelítést alkalmazó komplex programok előkészítéséhez és majdani megvalósításuk megalapozásához. A projekt keretében elkészült és a Közgyűlés 421/213. (IX.27.) Kgy.sz. határozatával elfogadott Partnerségi Egyeztetési Terv alapján intézkedéscsoportok (ICS) jöttek létre 4 tématerület alapján, melyek összesen 6 alkalommal üléseznek a tervezési folyamat során. Ebből 3 db ülésre kerül sor ez idáig. A Térségi- és koordinációs intézkedéscsoport munkája biztosítja a stratégiai szintű kapcsolódást egyrészt Szeged MJV várostérségéhez tartozó települések fejlesztési programjaihoz, másrészt a tervezési folyamat további szintjeihez (megyei tervezés, Hódmezővásárhely MJV tervezési folyamata). Véleményezési jogkörét gyakorolva alapvetően a térségi szemlélet érvényesülését vizsgálja az egyes szakmai dokumentumokban. A Gazdaságfejlesztési és innovációs intézkedéscsoport alapvetően Szeged MJV gazdaságfejlesztési és innovációs elképzeléseinek előkészítésében, a stratégiai irányvonalak véleményezésében működik közre. Az intézkedéscsoport a tárgyalt stratégiai dokumentumok kapcsán a gazdaságfejlesztés és innováció témakörében fogalmaz meg javaslatokat. Az intézkedéscsoport kiemelt feladatköre a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) és Szeged MJV közös stratégiai kitörési pontjainak vizsgálata. Az infrastruktúrafejlesztési, üzemeltetési és környezetvédelmi intézkedéscsoport feladata többek között a város és várostérség kiemelt infrastrukturális fejlesztéseinek (pl. közösségi

3 közlekedés, út- kerékpárút fejlesztés stb.) priorizálása összhangban a térségi fejlesztési dokumentumokba rögzített célokkal. Mindezek mellett a városi közszolgáltatások, energetika témakörében ugyancsak állásfoglalást tehet. A humán és civil intézkedéscsoport kiemelten vizsgálja a kultúra, oktatás, közbiztonság továbbá kiemelten a civil szektor aktuális helyzetét, javaslatokat fogalmaz meg e tématerületek fejlesztési irányaira vonatkozóan. Alapvető szempont továbbá, hogy a stratégiai tervezésben résztvevő és nevesített szereplők között az intézkedéscsoport lehetőséget adjon az ún. sérülékeny társadalmi csoportokat (alacsony iskolázottság, fogyatékossággal élők stb.) képviselő szervezetek bevonására és tájékoztatására. Az intézkedéscsoportok mintegy 1 tagja között vannak többek között a szomszédos települési önkormányzatok, a Csongrád Megyei Önkormányzat, meghatározó szegedi cégek és klaszterek, közműszolgáltatók, kamarák, kisebbségi önkormányzatok, egyházak, civil szervezetek, a Szegedi Tudományegyetem, Szeged MJV önkormányzati képviselői, illetőleg a tervező RVI Magyarország Kft. szakértői. Az első összevont, alakuló intézkedéscsoport ülésre én került sor, ahol ismertetésre került az intézkedéscsoportok feladatleírása és a projekt keretében folyó tervezési munka mintegy egy éves folyamata. A második ICS-ülés én zajlott, ahol a településfejlesztési koncepció és az integrált településfejlesztési stratégia megalapozó vizsgálatának munkaverzióját, valamint a funkcionális várostérség lehatárolás szakmai anyagának munkaverzióját tárgyalták a partnerek. Többen tettek konkrét javaslatokat, megjegyzéseket, melyek beépítésre kerültek a véleményezett anyagokba, így több önkormányzati képviselő, a városi főépítész, az Agrárkamara, a DÉMÁSZ, a KITT klaszter, az AKUT Egyesület, az ATIKTVF, ill. a kistérségi társulás. A harmadik ICS-ülésre én került sor, ahol Szeged MJV településfejlesztési koncepciójának készítéséről szóló előzetes tájékoztató munkaanyaga, a Szeged MJV funkcionális várostérségének lehatárolásáról szóló javaslati anyag, valamint Szeged MJV településfejlesztési koncepciójának és az intergált településfejlesztési stratégiának megalapozó vizsgálata munkaanyaga megtárgyalására került sor. Az Intézkedéscsoport tagok részére egy elektronikus felület került kialakításra, ahová a fejlesztési dokumentumok aktuális munkaverziói, illetőleg az érkezett hozzászólások feltöltésre kerülnek. A szóban forgó ftp-felülethez való hozzáférés személyes jelszóval történik. A partnerségi folyamat része a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/212. (XI.8.) Korm. rendelet 21. fejezete szerinti partnerségi egyeztetés. Ennek keretében a jogszabály 9. mellékletében meghatározott államigazgatási szervek és érintett önkormányzatok részére a koncepcióról előzetes tájékoztató került kiküldésre, a beérkezett vélemények beépítésre kerültek. Jelenleg a tervezési folyamat ott tart, hogy a koncepcióról szóló előzetes tájékoztató és a megalapozó vizsgálat végleges verziója készült el, mely a 214 februári közgyűlésre szintén előterjesztésre került.

4 Az országos szintű operatív programokkal párhuzamosan tervezés alatt áll Csongrád megye területfejlesztési stratégiai és operatív programja (CsMOP) is. A Csongrád Megyei Önkormányzat Hivatalával is folyamatosak az egyeztetések. Az első szakmai konzultáción a tervezési keretek kerültek megvitatásra, második körben pedig a CsMOP és a város fejlesztési elképzeléseinek illeszkedéséről zajlott az egyeztetés. A folyamat nyomon követhető a oldalon. A Közgyűlés a 485/213. (XI.15.) Kgy. sz. határozatával módosított 452/212. (IX.28.) Kgy. sz. határozata alapján 15 kiemelt projektjavaslatról döntött, továbbá a 4-es villamosvonal fejlesztéséről a 43/213. (II.22.) Kgy.sz. határozat rendelkezett. A as uniós tervezési ciklus Operatív Programjai (OP-k), valamint Csongrád Megye Operatív Programja jelenleg tervezés alatt állnak, azok véglegesítése hónapok múlva várható, ezért Szeged MJV fejlesztési elképzeléseinek egyes Operatív Programokhoz való besorolása is módosulhat. A megyei jogú városok a tervezés jelen szakaszában javaslatokat fogalmaznak meg annak érdekében, hogy a helyi igények ismeretében felmerülő projektjavaslataik a kialakulóban lévő operatív programok valamelyikéből megvalósíthatók legyenek. Hangsúlyozni szükséges, hogy a formálódó projektjavaslatok operatív programokban történő megjelenése és forrásallokációja csak a tervezést jóváhagyó szervek döntését követően tekinthető elfogadottnak. Az egyes projektjavaslatokhoz alábbiakban hozzárendelt költségigények becslésen alapulnak, mivel a pontos forrásigényeket csak az előkészítő munkák elvégzését követően lehet meghatározni (megvalósíthatósági tanulmányok, engedélyes és kiviteli tervek, stb. A következő hét éves uniós költségvetési ciklusban az alábbi Operatív Programok biztosítanak forrásokat a fejlesztési elképzelések megvalósítására: Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP (GINOP), Terület- és településfejlesztési OP (TOP), Integrált Közlekedés-fejlesztési OP (IKOP), Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP), Környezet- és Energetika Hatékonysági OP (KEHOP), Koordinációs OP (KOP), Vidékfejlesztési Program (VP), Halgazdálkodási OP (MAHOP) és a Versenyképes KözépMagyarország OP (VEKOP). A Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP (GINOP)-hoz az Öthalom ELI tudásváros és a Biopolisz park építése kapcsolható. Mint ismeretes, a volt öthalmi laktanya területén létesülő nemzetközi lézerközpont köré tervezett ELI-tudásváros területe az autópálya közelségét kihasználó gazdasági övezetté bővíthető (túl az öthalmi laktanyán). A SZTE-vel együttműködve, ELI fókusszal törekvések vannak a Szeged-Hódmezővásárhely térség kiemelt növekedési zónává minősítésére is. Indikatív forrásigény: 5 Mrd Ft. A Déli városrészen a Biopolisz Park fejlesztési területen a hatályos szabályozási terv egyetemi K+F intézményi együttes, illetve innovációs-technológiai ipari park (együttesen Science Park) létesítésére ad lehetőséget: egészségügyi, tudományos-kutatási, oktatási célú intézmények és ezeket kiszolgáló építmények, valamint szálláshely-szolgáltató épületek (kollégiumok-panziók), alkalmazott kutatást és ebből következő gyártást szolgáló épületek és kiszolgáló létesítmények telepíthetők. A rendezési terv számol az egyetem fejlesztési szempontjaival is. A megvalósítás érdekében a tömbök kialakításához a célforgalmat lebonyolító további közúti kapcsolatok kiépítése, valamint a közműhálózatok kapacitásának növelése és nyomvonalaiknak fejlesztése is szükséges. A fentieknek megfelelő területhasználat kialakításához szükséges a MÁV kiköltözése, a terület kármentesítése - az

5 ezzel kapcsolatos egyeztetések az érintettekkel megkezdődtek. Városrehabilitáció II. projekt projektünk keretében a Biopolisz Park területének fejlesztése az elmúlt években megkezdődött (pl. Semmelweis utca közmű cseréje, Oldal utca négysávúsítása). Indikatív forrásigény: 3,5 Mrd Ft Az Integrált Közlekedés-fejlesztési OP-hoz (IKOP) a trolibuszközlekedés fejlesztése (indikatív forrásigény: 1 Mrd Ft), az új intermodális autóbusz-pályaudvar építése, a 4-es villamos vonal rekonstrukciója, a nagy sebességű vasút fejlesztése (indikatív forrásigény: 2 Mrd Ft), illetőleg a Szeged Dorozsmai vasúti felüljáró (indikatív forrásigény: 5 Mrd Ft) megépítése kapcsolódhat. Az intermodális csomópont szervesen kapcsolódik a Déli városrész integrált fejlesztéséhez (Déli Tisza híd, Biopolisz Park). A belvárosban található Mars téri helyi és helyközi autóbuszpályaudvar jelenleg kapacitását meghaladó forgalmat bonyolít le, mely a környező utcákra és az ott lakókra is terhet ró (por-, zaj- és rezgésártalom). A projekt által a helyközi és a helyi autóbusz-forgalom elkülönítésre kerülne: a helyközi járatok új pályaudvarra kerülhetnének. A Mars térről kikerülő helyközi pályaudvar új helye Szeged Vasútállomás mellett, az Indóház tértől keletre eső területen lenne, a Mars tér pedig a helyközi/távolsági autóbuszjáratok kiköltözése után is a helyi menetrend szerinti autóbusz közforgalmú közlekedés decentruma maradhat. Indikatív forrásigény: 3,5 Mrd Ft A 4-es villamosvonal Tarján végállomás Anna-kút vágányszakasz felújítására az IKOP elődjének tekinthető KÖZOP-ból már sor került a Szeged, elektromos tömegközlekedés fejlesztése c. nagyprojekt keretén belül. Azonban a nagyprojekt nem tartalmazza a 4-es villamosvonal önálló szakaszának felújítását a Dugonics tér és Kecskés végállomások között. A vonal utasforgalma folyamatosan növekszik, ennek fő oka a vonal vonzáskörzeti területének fejlesztése, melynek során új egyetemi létesítmények, lakóparkok, bevásárlóközpontok kerültek kialakításra. Indikatív forrásigény: 2,3 Mrd Ft A Környezet- és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP) keretében a közvilágítás (Indikatív forrásigény: 2,7 Mrd Ft) korszerűsítése, a Gyálaréti Holt-Tisza rehabilitációja (Indikatív forrásigény: 2 Mrd Ft), illetőleg a távhőszolgáltató rendszer fejlesztése (indikatív forrásigény: 4,9 Mrd Ft) valósulhat meg, intézményeink energetikai korszerűsítése mellett. A Terület- és településfejlesztési OP-hoz (TOP) a Déli Tisza híd építése, a Tisza belvárosi szakasza és a Széchenyi tér rekonstrukciója (indikatív forrásigény: 6,5 Mrd Ft), a Szegedi reptér kereskedelmi célú reptérré való fejlesztése (indikatív forrásigény: műszaki tartalomtól függően,5, ill Mrd Ft) és a Szociális célú városrehabilitáció - Odessza lakótelep (indikatív forrásigény: 2 Mrd Ft) került hozzárendelésre. Az 1831/212. (XI.14.) Korm. határozatnak a megyei jogú városok önkormányzatai közvetlen tervezési jogkörében készülő fejlesztési programok forrásainak indikatív, megyei jogú városok közötti megoszlásáról szóló 2.sz. melléklete Szegednek 1925,9 MFt tervezhető forrást állapít meg. A kormányhatározat a támogatási intenzitás mértékéről (önerő arányáról) nem rendelkezik. A Nemzetgazdasági Tervezési Hivatallal (NTH) egyeztetést kezdeményeztünk a TOP-os forráskeret felhasználhatóságát illetően, mely egyeztetésre 214. február hónapban kerül sor. A fejlesztési prioritások közül első helyen javasoljuk a Déli Tisza híd létesítését, ugyanakkor annak TOP-hoz való illesztése csak az NTH és a tervezést jóváhagyó szervek döntését követően tekinthető elfogadottnak csakúgy, mint a repülőtér fejlesztési elképzelés. A híd a város jövőjét meghatározó, a körutas városszerkezetet teljessé tevő (Nagykörút bezárása), a helyi és a regionális közlekedést és a nemzetközi kapcsolatokat egyaránt szolgáló átkelési lehetőség lenne a Tiszán, amelynek megépítése az összes érintett (kormányzati szervek,

6 Csongrád megye, MÁV, Szeged Város) együttműködésével lehetséges. Az új közúti, kerékpáros és gyalogos híd az évek óta hiányzó kapcsolatot hozná létre a folyó két partja között, mellyel tehermentesítené a belvárost, és feltárhatóvá tenné Újszeged déli részét, bekapcsolva az ottani területeket a város vérkeringésébe, új fejlesztési területeket feltárva. A most folyó a tervezési folyamatban a híd megvalósításának több változata merült föl, attól függően, hogy a híd megépítésében érdekelt partnerek (MÁV, Csongrád megye) részt kívánnak-e venni a beruházás megvalósításában. A közúti híd a tervezés jelenlegi állása szerint megvalósítható olyan pillér megoldással is, ami a fejlesztés későbbi fázisában a vasúti közlekedést is szolgálhatná, ezzel lehetővé téve a vasúti átvezetést a határon túli térségek, így Temesvár és Arad felé. A teljes beruházás indikatív forrásigénye 2 Mrd Ft, csak közúti hídként 11 Mrd Ft. A Déli Tisza híd létesítése, a Biopolisz park és az új intermodális autóbusz-pályaudvar olyan egymást erősítő beruházások, amelyek földrajzi közelségük mellett erős gazdaságfejlesztési és partnerségi hatással bírnak, és ezen szempontok alapkövetelményként fogalmazódnak meg az uniós stratégiában. Az első körös adatszolgáltatás nem érintette Szeged és környéke kerékpárút-hálózat fejlesztése elnevezésű projektjavaslatot (indikatív forrásigény: 1 Mrd Ft), tekintettel arra, hogy a 485/213. (XI.15.) Kgy. sz. határozat később született, valamint nem érintette az uszodafejlesztési elképzelést sem, melyről közgyűlési határozat ez idáig nem áll rendelkezésre. A tervezés jelenlegi fázisában és a TOP forrás összegének ismeretében javasolom a közgyűlésnek, hogy a korábban közgyűlési határozatokkal nevesített 15 kiemelt projektjavaslat mellé 16. kiemelt projekt javaslatnak fogadja el a tömegsport célokat is szolgáló fedett sportuszoda építését, melynek indikatív forrásigénye 4-5 Mrd Ft. Amennyiben az országos, megyei és városi tervezési dokumentumokba történő beépítéshez kellő megalapozottságot kap az elképzelés, a forrás felhasználás ebben az esetben is az NTH és a tervezést jóváhagyó szervek döntését követően tekinthető elfogadottnak A as tervezési ciklus további operatív programjai Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP), a Koordinációs OP (KOP), a Vidékfejlesztési Program (VP), a Halgazdálkodási OP (MAHOP) és a Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) Szeged MJV kiemelt projektjavaslatai szempontjából nem tekinthetők relevánsnak, azonban az új pályázati kiírások ismeretében jellemzően az EFOP ból látunk lehetőséget helyi igényekhez szükséges pályázatok benyújtására. A Polgármesteri Hivatal szakirodái megkezdték a leendő EFOP-ból finanszírozható projektjavaslatok összegyűjtését. III. Helyi közszolgáltatásra és ISPA vagyon működtetésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés 2. sz. módosítása (ISPA 2/HU/16/P/PE/5) Az Európai Bizottság és a Magyar Köztársaság közötti 2. december 22-én kelt megállapodás (Financing Memorandum) szerint az Európai Közösség ISPA támogatásban részesítette Szeged Önkormányzata által előkészített és benyújtott Szeged Regionális Hulladékgazdálkodási Programja regionális környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztési projektet (projekt szám: 2/HU/l 6/P/PE/5). 29. október 21-én Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat), mint tulajdonos és a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (továbbiakban Közszolgáltató) a vagyon üzemeltetése és hosszú távú fenntarthatósága érdekében Közszolgáltatási Szerződést kötöttek.

7 Közszolgáltatási szerződés III./1. pontja alapján a Közszolgáltató 1 évre vetített amortizációs költséggel arányos bérleti (használati) díjat fizet az Önkormányzat részére. A szerződés III./2. pontjának értelmében a Közszolgáltató köteles a folyamatos működtetés érdekében a közszolgáltatásra átadott vagyon pótlásáról az Önkormányzat nevére gondoskodni és ennek megfelelően a Felek kötelesek a pótlásokkal, cserékkel a közszolgáltatási szerződés vonatkozó mellékleteit évente módosítani. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 436/211. (IX.3.) Kgy. sz. határozatában hozzájárult, hogy a Közszolgáltató közbeszerzést írjon ki legalább 1,15 MW/h névleges elektromos teljesítményű új biogáz erőmű létesítésére és üzemeltetésére. A Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság a /213. (VI.27.) VFB. sz. és a /213. (VII.11.) VFB sz. határozataival jóváhagyta a közbeszerzési eljárás megindításához szükséges dokumentumokat, és a Közszolgáltató a közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatását követően szolgáltatási koncessziós szerződést kötött 213. október 7. napján. Tekintve, hogy az új biogáz erőmű létesítése és üzemeltetése érinti az ISPA/KA pályázat keretein belül már létrejött biogáz hasznosító rendszert, ezért szükséges a közszolgáltatási szerződés módosítása is. A szerződés módosítását továbbá szükségessé teszik még a jogszabályi változások, különösen a hulladékról szóló 212. évi CLXXXV. törvénynek, annak végrehajtási rendeleteinek, valamint a közbeszerzésekről szóló 211. évi CVIII. törvénynek az egyes változásai is. Tekintve, hogy a szerződés előírja, hogy a közszolgáltatási szerződés módosításainak érvényességéhez a megvalósuló eszközrendszer üzembe helyezésétől számított 1 évig a Közreműködő Szervezet hozzájárulása szükséges, ezért a szerződés-módosítást és az egységes szerkezetbe foglalt szerződést meg kell küldeni hozzájárulásra a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.-nek. Az előterjesztéshez csatolt határozati javaslat 1. sz. mellékletét képező Közszolgáltatási szerződés, Helyi közszolgáltatásra és ISPA vagyon működtetése, 2. sz. módosítás a fent megjelölt módosításokat, a 2. sz. melléklet pedig az 1. és 2. sz. módosítás átvezetésével egységes szerkezetbe foglalt közszolgáltatási szerződést tartalmazza. Az eredeti szerződés és annak 1. sz. módosítása az előterjesztés mellékletét képezi. IV. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása pályázati program Szeged A Vidékfejlesztési Minisztérium 213. december 2. napján a 213. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása tárgyában a Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok előirányzat Ft-os keretösszegéből nyílt pályázatot hirdetett, melynek értelmében a hulladékgazdálkodást biztosító települési önkormányzatok vagy azok társulása a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fejlesztése, a hulladékgazdálkodási feladatok kompenzációja, valamint iparfejlesztési célú programok támogatása érdekében 214. január 27. napjáig a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása pályázati programból (a továbbiakban Pályázat) támogatást igényelhetnek.

8 A támogatás egyszeri, vissza nem térítendő támogatás formájában valósul meg. A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. kezdeményezte, hogy az új jogszabályok által bevezetett többletköltségek (pl. rezsicsökkentés, felügyeleti díj, hulladéklerakási járulék) következtében a közszolgáltatás ellátása során keletkezett díjbevétel kiesés ellensúlyozása miatt Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be. Ennek megfelelően az Önkormányzat 214. január 14-én együttműködési megállapodást kötött a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel, mely megállapodásban foglaltak szerint a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. vállalta a Pályázat előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátását. Ennek megfelelően az Önkormányzat 214. január 27. napján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj kompenzációja érdekében Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása pályázati program 213 Szeged tárgyú pályázatot nyújtott be. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen. Szeged, 214. január 31. Tisztelettel: Dr. Botka László

9 Kivonat a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 214. február 14. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.../214. (II.14.) Kgy. sz. Határozat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Botka László Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztését és a következő határozatot hozza: A Közgyűlés a 43/211. (IX.3.) Kgy. sz. határozatának 2. pontját az alábbiak szerint módosítja: 2.) A Közgyűlés jóváhagyja a Biopolisz Park Egyetemi városrész közterületeinek rehabilitációja c. projekt beruházási engedélyokiratát a mellékletben szereplő mindösszesen bruttó eft összegben. A határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak: a tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Jegyzői Iroda, a Városüzemeltetési Iroda, a Közgazdasági Iroda, a Fejlesztési Iroda, valamint a Csongrád Megyei Kormányhivatal. Kmf. Dr. Botka László s.k. polgármester Kivonat hiteléül: Dr. Mózes Ervin s.k. címzetes főjegyző

10 ../214. (II.14.) Kgy. sz. melléklete Beruházási engedélyokirat I.) A beruházás alapadatai: a.) A beruházó megnevezése, címe: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (mint konzorciumvezető) 672 Szeged, Széchényi tér 1. Szegedi Tudományegyetem (mint konzorciumi tag) b.) A beruházás megnevezése, címe: Biopolisz Park Egyetemi városrész közterületeinek rehabilitációja c.) A beruházás költségelőirányzata: eft (bruttó) d.) A beruházás kapacitása, rövid műszaki leírása: Az épülő új klinika helyén üzemelő városi közművek haladnak át, amelyek kiváltásra kerültek és a környező utcák, azaz közterületek alatt épültek ki: ivóvízvezeték, egyesített rendszerű csatorna, gázvezeték, villamos- és hírközlési kábelek nyomvonala került áthelyezésre. Az Oldal utcában útépítés és körforgalmú közlekedési csomópont kialakítása történt: a meglévő útszakasz négysávúsítása és továbbépítése elkészült, a Boldogasszony sgt. és az Oldal utca találkozásánál körforgalmi csomópont került kialakításra. A Semmelweis utcában és a Bánomkert sor Oldal utca és Liliom utca közötti szakaszán kiselemes burkolattal ellátott vegyesforgalmú közlekedési övezet került kialakításra. Az SZTE Dugonics téri főépülete környezetének Dugonics tér, Árpád tér, Somogyi és Toldi utcák, valamint az Eötvös és Apáthy utcák rekonstrukciója elkészült, kiselemes burkolattal ellátott forgalomcsillapított és gyalogos övezetek kerültek kialakításra, a Somogyi utca aszfalt burkolatot kapott. A burkolati rekonstrukcióval érintett rétegben elhelyezkedő közművek rekonstrukciója illetve bevédése is megtörtént. A zöldfelületek, parktükrök felújításra kerültek. Ivókutak, vízpermetet szóró létesítmények, térplasztikák készültek, utcabútorok kerültek kihelyezésre. II.) A megvalósítás tervezett időadatai: a) Hatósági engedélyek meglétének, tartalmának rövid ismertetése A projekt keretében megépült valamennyi létesítmény (út, utca, tér) jogerős forgalomba helyezési/vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. b) Kivitelezés tényleges kezdésének és befejezésének időpontja A kivitelezés kezdési időpontja: 21. április 27. A kivitelezés megvalósulás időpontja: 213. március 11. Projekt kezdő időpontja: 21. április 27. Projekt záró időpontja: 213. december 12. c) Üzembe helyezés dátuma: 213. november 13.

11 III.) Év A beruházás költségelőirányzatának források és évek szerinti megoszlása (eft) Támogatott tartalomhoz Összesen IV.) Saját forrás Nem támogatott tartalomhoz Támogatás Összesen DAOP EU Önerő Alap Összesen Összes ktg A beruházás költségelőirányzatának részletezése Költségelőirányzat a) tervezési költség és tanulmányok b) kivitelezési költség c) egyéb költség és soft elemek d) tartalékkeret (tételesen beépítve) e) lebonyolítási díj Nettó összesen ÁFA Bruttó összesen: eft V.) A beruházás lebonyolításáért felelős szervezet: Szeged MJV Önkormányzat Fejlesztési Iroda A beruházást Szeged MJV Közgyűlése a./214. (II.14.) Kgy. sz. határozatával hagyta jóvá. Szeged, 214. február 14. Dr. Botka László sk. polgármester Dr. Mózes Ervin sk. címzetes főjegyző

12 Kivonat a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 214. február 14. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.../214. (II.14.) Kgy. sz. Határozat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Botka László Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztését és a következő határozatot hozza: 1.) A Közgyűlés elfogadja a tájékoztatást Szeged Megyei Jogú Város fejlesztési programjának előkészítéséről. 2.) A Közgyűlés a 485/213. (XI.15.) Kgy számú határozatának 1.) pontját az alábbiak szerint módosítja 1. A Közgyűlés az Európai Unió közötti költségvetési időszakában megvalósításra tervezett nagy jelentőségű projekteket az alábbiak szerint határozza meg: 1.) ÖTHALOM - ELI TUDÁSVÁROS fejlesztése 2.) A TISZA BELVÁROSI SZAKASZA rekonstrukciója 3.) BIOPOLISZ PARK építése 4.) DÉLI TISZA-HÍD építése 5.) TROLIBUSZKÖZLEKEDÉS fejlesztése 6.) ÚJ INTERMODÁLIS AUTÓBUSZ-PÁLYAUDVAR építése 7.) KÖZVILÁGÍTÁS korszerűsítése 8.)TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ RENDSZER FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁVAL 9.) SZOCIÁLIS VÁROREHABILITÁCIÓ 1.) SZÉCHENYI TÉR rekonstrukciója 11.) GYÁLARÉTI HOLT-TISZA rehabilitációja 12.) SZEGEDI REPTÉR kereskedelmi célú reptérré való fejlesztése 13.) NAGY SEBESSÉGŰ VASÚT fejlesztése Budapest-Szeged-Temesvár vonalában (további 1 hídra való pályázat benyújtása) 14.) SZEGED DOROZSMAI VASÚTI FELÜLJÁRÓ megépítése 15.) SZEGED ÉS KÖRNYÉKE KERÉKPÁRÚT-HÁLÓZAT FEJLESZTÉSE (nevesített I. ütem Alsóváros és Gyálarét között kerékpárút megépítése) 16.) TÖMEGSPORT CÉLOKAT IS SZOLGÁLÓ FEDETT SPORTUSZODA építése Szegeden. A határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak: a tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Jegyzői Iroda, a Városüzemeltetési Iroda, a Közgazdasági Iroda, a Fejlesztési Iroda, valamint a Csongrád Megyei Kormányhivatal. kmf. Dr. Botka László s.k. polgármester Kivonat hiteléül: Dr. Mózes Ervin s.k. címzetes főjegyző

13 KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 214. február 14. napján tartott soros (nyílt) ülése jegyzőkönyvéből.../214. (II.14.) Kgy. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Botka László Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztését tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1. A Közgyűlés jóváhagyja a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. között létrejött, a határozat 1. sz. mellékletét képező a KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRA ÉS ISPA VAGYON MŰKÖDTETÉSE tárgyú szerződés 2. sz. módosítását valamint a határozat 2. sz. mellékletét képező a KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRA ÉS ISPA VAGYON MŰKÖDTETÉSE tárgyú módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szerződést és felhatalmazza a Polgármestert azok aláírására. Felelős: Polgármester Határidő: azonnal 2. A Közgyűlés utasítja a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-t, hogy a szerződés módosítást hozzájárulásra küldje meg a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.-nek. Felelős: Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. igazgatója Határidő: azonnal A határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak: a tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, az Aljegyző, a Jegyzői Iroda, a Városüzemeltetési Iroda, a Közgazdasági Iroda, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Kmf. Dr. Botka László s.k. Dr. Mózes Ervin s.k. polgármester címzetes főjegyző Kivonat hiteléül:

14 ../214. (II.14.) Kgy. sz. határozat 1. sz. melléklete KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRA ÉS ISPA VAGYON MŰKÖDTETÉSE 2. SZ. MÓDOSÍTÁS Mely létrejött egyrészről a Szegedi Regionális Hulladékkezelés Program Szelektív Hulladékgyűjtési Rendszer kialakítása (ISPA 2/HU/16/P/PE/5) tárgyú projekt Kedvezményezettje, valamint a közfeladat ellátási, közszolgáltatási feladatokra kijelölt gazdálkodó szervezete továbbiakban Kijelölt Közszolgáltató között Kedvezményezett/Tulajdonos/ Átadó: Teljes név: Székhely: Nyilvántartási szám (PIR): KSH azonosító: ÁHTI azonosító: Adószám: ISPA bankszámlaszám: Számlavezető: Képviseli: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 672 Szeged, Széchenyi tér Raiffeisen Bank Zrt. Dr. Botka László polgármester Kijelölt Közszolgáltató/ Közszolgáltató: Teljes név: Székhely: Nyilvántartási szám (PIR): KSH azonosító Adószám: KÜJ: Bankszámlaszám: IBAN szám: Számlavezető: Aláírásnál képviseli: Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft Szeged, Városgazda sor HU CIB Bank Zrt. Makrai László ügyvezető igazgató együtt felek, továbbiakban Felek között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel: PREAMBULUM 1. Az Európai Bizottság és a Magyar Köztársaság közötti 2. december 22-én kelt megállapodás (Financing Memorandum) szerint az Európai Közösség ISPA támogatásban részesítette Szeged Önkormányzata által előkészített és benyújtott Szeged Regionális Hulladékgazdálkodási Programja regionális környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztési projektet (projekt szám: 2/HU/l6/P/PE/5).

15 Tekintettel arra, hogy a ig terjedő időszakban a hulladékgazdálkodási jogszabályok és a közbeszerzési törvény tekintetében jelentős változások következtek be, valamint az érintett időszakban Közszolgáltató által megvalósított - bérleti (használati) díjjal szemben elszámolt - az ISPA vagyontárgyak rekonstrukciójával, felújításával, pótlásával, valamint a vagyonelemek üzemeltetésével szorosan összefüggő beruházások, fejlesztések előkészítése és vagyonelemek aktiválása valósult meg, a vagyonelemek hosszú távú fenntarthatóságának érdekében Felek a közöttük 29. október 21. napján létrejött, és 213. április 24-én módosított Helyi közszolgáltatásra és ISPA vagyon működtetésére vonatkozó közszolgáltatási szerződést az alábbi tartalommal módosítják: A Közszolgáltatási szerződés I./2. és I./3.6. pontja az alábbiak szerint módosul és az alábbi 3.7. ponttal egészül ki: 2.Az ISPA beruházás keretében megvalósult, a szerződés 2-7. számú mellékleteiben meghatározott létesítmények, eszközök, (együtt regionális hulladékkezelő eszközrendszer) - a konzorcium megállapodással összhangban - Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonába kerültek, melyek közszolgáltatási célú működtetéséről Átadó a strukturális alapok és kohéziós felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 14/24. (VIII.13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendeletének 39/A -a (1) bekezdése alapján a saját társasága, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. útján kíván gondoskodni Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közbeszerzésekről szóló 211. évi CVIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) 9. (4) bekezdésének megfelelően rendszeresen felülvizsgálják, hogy a Kbt. 9. (1) bekezdés ka) pontjaiban rögzített feltételek a szerződés teljes időtartama alatt fennállnak-e Átadó a 436/211. (IX.3.) Kgy. sz. határozatában feltételesen hozzájárult, hogy - a határozatában foglalt feltételek teljesülése esetén - a Közszolgáltató a Szeged, Sándorfalvi úti Regionális Hulladéklerakó Telep, hulladéklerakó depónia (hrsz.: 127/28) területén képződő, Szeged Regionális Hulladékgazdálkodási Programja regionális környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztési projekt (projekt szám: 2/HU/l6/P/PE/5) keretein belül létesült biogáz hasznosító művek kapacitását meghaladó mennyiségben, hosszú távon rendelkezésre álló biogáz vagyont hasznosítsa, - a többlethasznosításra irányuló nyílt, szolgáltatási koncessziós szerződés megkötésére vonatkozó hirdetményes eljárását lebonyolítsa, - a pályáztatási eljárás sikeres zárását követően a hasznosításra vonatkozó koncessziós szerződést megkösse, és - a sikeresen lebonyolításra került közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejött koncessziós szerződésnek és a jelen közszolgáltatási szerződésnek megfelelően a biogáz hasznosító művet üzemeltesse. II. SZERZŐDÉS TÁRGYA, HATÁLYA, A KÖZSZOLGÁLTATÁSI JOG KIZÁRÓLAGOSSÁGA A Közszolgáltatási szerződés II/1.2., II./1.3., II/3.1. és II./5.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

16 1.2. Az ISPA projekt során létrejött és Átadó kizárólagos tulajdonát képező, regionális hulladékkezelő eszközrendszer használatba adása és annak működtetésével a hulladékról szóló 212. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban Ht.), a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 224/24. (VII.22.) Korm. rendelet és a kapcsolódó jogszabályok alapján, az alábbi a regionális hulladékkezelési közszolgáltatások ellátása: a) a Ht. 42. (1) bekezdés f) pontja szerinti, az 1. és 2. sz. építési tender keretein belül a Szeged, Sándorfalvi úti Regionális Hulladéklerakó telepen megvalósult infrastruktúra, létesítmények, üzemek és a hozzá tartozó gépek, berendezések működtetése a hatályos üzemeltetési engedélyek, valamint üzemeltetési, karbantartási utasítások szerint b) az ISPA beruházási projekt 3. sz. építési tenderében megvalósult hulladékudvarok és gyűjtőszigetek rendeltetésszerű működtetése. A fenti közszolgáltatások magukba foglalják az eszközbeszerzési tenderben beszerzésre került, a fenti közszolgáltatások ellátását elősegítő hulladékszállító gépjárművek, hulladékgyűjtő edények, komposztáló és építőanyag feldolgozó üzem gépeinek, berendezéseinek üzemeltetését is az üzemeltetési, karbantartási utasítások szerint A Kijelölt Közszolgáltató által ellátandó regionális közszolgáltatási feladatok magukba foglalják: - Az átadott vagyonnal történő közszolgáltatás ellátását a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 438/212. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján. - A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzéséről szóló 98/21. (VI.15.) Korm. rendelet alapján történő közfeladat ellátást. - A közfeladat ellátásra vonatkozó 5/22 (X. 29) KvVM rendeletben meghatározott előírások betartását ideértve a létesítményekre vonatkozó közös szabályok betartását, a rendeletben meghatározott szabályzatok, nyilvántartások vezetését, biztonsági előírások betartását, betartatását, adatszolgáltatás teljesítését. - A közszolgáltatás minőségi ismérveihez tartozik a települési szilárd hulladékból a lehető legnagyobb mértékű újrahasznosítható anyag kinyerése és annak a lehető legcélszerűbb és leggazdaságosabb felhasználása, illetőleg értékesítése a környezet legkisebb terhelése mellett. - Közszolgáltató a közszolgáltatás minőségi ismérveként ismeri el és alkalmazza a mindenkor hatályos és alkalmazandó Hulladékgazdálkodási Keretirányelveket. - A szerződés tárgyát képező létesítmények, eszközök működtetéséhez kapcsolódóan Közszolgáltató köteles a megvalósulási tervben, valamint az ISO 91 és ISO 141 szabványokban rögzített munkautasítások, karbantartási, üzemeltetési utasítások szerint eljárni. - A környezetvédelmi és természetvédelmi követelmények szerint kell eljárni A szerződés a hatályba lépésétől számított határozott időre, de legalább 1 éves időtartamra szól. Jelen szerződés hatálya, a 436/211. (IX.3) Kgy. sz. határozat alapján jóváha-

17 gyott közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött Koncessziós Szerződés hatályáig, azaz 227. október 7-ig automatikusan meghosszabbodik Közszolgáltató a jelen szerződés tárgyára vonatkozó közszolgáltatás megkezdésének napjától megszűnéséig, a jelen szerződés II.1.1. pontjában meghatározott helyi települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatások tekintetében teljes körűen, a regionális szintű települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatások esetében pedig csak e szerződés sz. mellékletében tételesen felsorolt eszközök tekintetében jogosult a közszolgáltatásokat kizárólagos joggal ellátni, azzal, hogy az ISPA/KA projekt keretein belül megvalósult biogáz hasznosításhoz kapcsolódó eszközök üzemeltetése tekintetében az Átadó jóváhagyásával a Közszolgáltató jogosult harmadik személy igénybevételére a Kbt. szabályai szerint. III. BÉRLETI (HASZNÁLATI ) DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSA ÉS FELHASZNÁLÁSA A Közszolgáltatási szerződés III/1., III./4., III./5. III/ 6. és III./8.1. pontjai az alábbiak szerint módosulnak: 1. A bérleti (használati) díj alapja, - az ISPA pályázatra, a folyamatos fenntarthatóságra és működtetési kötelezettségre tekintettel - a számviteli törvényen alapuló - Átadó Számviteli politikájában meghatározottak szerinti amortizáció. Felek a jelen szerződés aláírásakor a szerződés 2-7. számú mellékletében felsorolt vagyontárgyak könyv szerinti aktivált értéke után az alábbi nettó (áfa nélküli) bérleti (használati) díj megfizetésével számoltak a kötelező üzemeltetési időszak (1 év) időtartamára vonatkozóan: M EGNEVEZÉS Aktivált induló könyv s ze rinti é rté k e Ft Járművek Hulladékgyűjtő konténerek, edények Kőtörő berendezés Komposztáló Szeged, Sándorfalvi hulladéklerakó létesítmény Hulladékgyűjtő Hulladékfogó háló Hulladékgyűjtő udvar bekötő utak Összesen Éve s 1 é ve s ne ttó 7 é ve s ne ttó 6 é ve s ne ttó é rté kbé rle ti bé rle ti bé rle ti idős zakban idős zakban cs ökke né (has ználati) díj (használati) díj (használati) díj aktivált aktivált s ke re kítve ke re kítve ke re kítve é rté k é rté k e Ft e Ft % e Ft e Ft e Ft , , ,67 2, 6, , , , 6, , A Közszolgáltató minden évben az üzleti tervével egyidejűleg felújítási, beruházási tervet készít, melyet Átadó illetékes Bizottsága (Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság) elé terjeszti jóváhagyásra. 5. A Közszolgáltató minden évben az éves beszámolójával egyidejűleg beszámol az Átadó illetékes Bizottsága (Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság) előtt az elvégezett felújítási,

18 beruházási munkálatairól, melynek alapja a 8.1. pont szerinti évközi, az Átadó illetékes bizottsága (Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság) szerint jóváhagyott ISPA Fejlesztési Keret felhasználás(ok). 6. Felek megállapodnak abban, hogy a 1 éves futamidő (kötelező üzemeltetési időszak) végén az egyes évenkénti elszámolások alapján, összesített elszámolást készítenek a 1 éves bérleti (használati) díj és a pótlási, felújítási költségek különbözetéről, amely alapján a Felek egymással egy összegben, elkülönített számlára elszámolnak. Az Átadó a Kijelölt Közszolgáltató által befizetett összeget kizárólag a jelen szerződéssel átadott vagyon felújítására, pótlására fordíthatja a Kbt. szabályai szerint. 8.1 Átadó kötelezettséget vállal arra, hogy az ISPA Fejlesztési Keretet kizárólag a Közszolgáltató által jelen szerződés szerint használatba vett vagyon rekonstrukciójára, felújítására, pótlására, fejlesztésére, illetve az ISPA Fejlesztési Keretben képződött pénzeszközök kezelésével összefüggő kiadásokra fordítja az Átadó illetékes bizottsága (Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság) jóváhagyása alapján. Az ISPA Fejlesztési Keretben megképződött fel nem használt összegről elkülönített nyilvántartással Átadó tartalékot képez. IV. SZERZŐDŐ FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Közszolgáltatási szerződés IV./1.4 és IV./1.5. pontjai törlésre kerülnek, egyúttal a IV./ pontok pontokra számozódnak át, és a IV./2.1., IV./2.13, IV./2.14. és IV./2.19. pontjai az alábbiak szerint módosulnak: 2.1. a részére történő birtokba adástól a hulladékkezelő eszközrendszerhez tartozó egyes vagyonelemeket használatba veszi, hasznosítja, hasznait szedi, ugyanakkor az átvett vagyont beleértve a közszolgáltatási tevékenység gyakorlásának jogát is-, nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, azt gazdasági társaságba nem pénzbeli hozzájárulásként nem viheti be és a közfeladat ellátás jogát másnak a biogáz üzem és annak kiegészítő létesítményeinek kivételével jelen szerződés I./3.6., II./5.1., valamint VI./1. pontjában szabályozottaktól eltérő módon és mértékben nem engedheti át az Átadó döntéshozó testületének előzetes írásbeli jóváhagyása mellett, a közfeladatainak ellátása érdekében jogosult teljesítési segédként harmadik személy igénybevételére a Kbt. szabályai szerint. Harmadik személy igénybevétele nem mentesíti a Kijelölt Közszolgáltatót jelen szerződésben rögzített kötelezettségeiért fennálló felelőssége alól köteles eleget tenni a Ht. 47/A. (4) bekezdésében foglalt tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettségének a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 44/212. (XII. 29.) Korm. rendelet 13. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően rendszeres adatszolgáltatásra köteles az illetékes környezetvédelmi hatóság részére az alábbi időpontok betartásával: - a képződött hulladékról évente a tárgyévet követő év március 1. napjáig,

19 - a nem veszélyes hulladék kereskedelemre vagy kezelésre történő átvételéről a tárgyévet követő év március 1. napjáig, valamint - a veszélyes hulladék kereskedelemre vagy kezelésre történő átvételéről negyedévente a tárgynegyedévet követő 8. munkanapig. A Közszolgáltatási szerződés IV. pontja az alábbi 2.31., és pontokkal egészül ki: Közszolgáltató köteles, a meglévő 2/HU/l6/P/PE/5 ISPA/KA projekt keretein belül létesült biogáz hasznosító művet, a biogáz hasznosítására irányuló közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejött 213. október 7-én aláírásra került, és 227. október 7-ig hatályos szolgáltatási koncessziós szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően üzemeltetni. Amennyiben a szolgáltatási koncessziós szerződés teljesítése során a koncessziós szerződés módosítása válik szükségessé, úgy a módosítást megelőzően Közszolgáltató köteles Átadó írásbeli jóváhagyását megszerezni A biogáz hasznosításra vonatkozó koncessziós szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén, Közszolgáltató köteles az Átadót a megszűnésről és annak okáról a tudomásszerzéstől számított 15 napon belül értesíteni Közszolgáltatónak a Ht. 34. (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel, valamint az OHÜ által kiállított minősítő okirattal kell rendelkeznie, melynek egy példányát másolatban köteles az Átadó rendelkezésére bocsátani. V. A KÖZSZOLGÁLTATÁS FINANSZÍROZÁSÁNAK ELVEI ÉS MÓDSZEREI ÉS A FELEK EZZEL KAPCSOLATOS JOGAI ÉS KÖTELZETTSÉGEI A Közszolgáltatási szerződés V./4. pontja az alábbiak szerint módosul: 4. Közszolgáltató tudomásul veszi, hogy, mint a Szeged, Sándorfalvi úti Regionális Hulladéklerakó telep üzemeltetőjét a létesítménnyel, illetőleg a lerakott hulladékkal okozott környezeti károkozásért való felelősség a Ht. 17. (4) bekezdésében meghatározott elévülési ideig (a létesítmény lezárásától számított 3 év) terheli. A Közszolgáltatási szerződés V./7. - V./1. pontjai törlésre kerülnek, egyúttal a V./11. pont sorszáma V./7.-re változik, melynek szövegezése az alábbiak szerint módosul: 7. A közszolgáltatás ellátása során keletkezett díjhátralékok vonatkozásában Közszolgáltató köteles a Ht. 57. illetve a Ptk. rendelkezései szerint eljárni. A Közszolgáltatási szerződés az alábbi V./8. ponttal egészül ki: 8. Felek tudomásul veszik, hogy a Ht. 47/A. -ban foglaltaknak megfelelően a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg.

20 VI. ALVÁLLALKOZÓK IGÉNYBE VÉTELE, MENTESÜLÉS SZABÁLYAI A Közszolgáltatási szerződés VI./1.1. pontja az alábbiak szerint módosul: 1.1. Közszolgáltató a Kbt. 6. (1) bekezdés d) pontja szerinti ajánlatkérőnek minősül, ezért alvállalkozók, egyéb közreműködők bevonása esetén a Kbt. szabályai szerint köteles eljárni. VIII. SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, MÓDOSÍTÁSA A Közszolgáltatási szerződés VIII./1.4. és VIII./1.7. pontjai az alábbiak szerint módosulnak: hónapon belül ha a Kbt. 9. (4) bekezdésében előírt felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a Kbt. 9. (1) bekezdés ka) pontjában rögzített feltételek a továbbiakban nem állnak fenn Rendkívüli felmondási oknak minősül különösen ha az Átadó : a.) Kijelölt Közszolgáltató szerződésszerű teljesítését bizonyítottan és indokolatlanul akadályozza vagy a szerződésben meghatározott kötelezettségét vétkesen megszegi és ezzel a Kijelölt Közszolgáltatónak kárt okoz, b.) ha Közszolgáltató tekintetében a jelen szerződés megkötését megalapozó, a Kbt. 9. (1) bekezdés ka) pontjában foglalt feltételek bármelyike, bármilyen oknál fogva megszűnik. A Közszolgáltatási szerződés VIII./1.6. pontja az alábbi e) ponttal egészül ki: 1.6. Rendkívüli felmondási oknak minősül különösen ha Kijelölt Közszolgáltató e) hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel, valamint az OHÜ által kiállított minősítő okirattal nem rendelkezik. IX. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK A Közszolgáltatási szerződés IX./3. és IX./4. pontjai az alábbiak szerint módosulnak: 3. A szerződésre, alkalmazására és értelmezésére a magyar jogszabályokat kell alkalmazni. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Európai Unió szervei által elfogadott - közvetlenül hatályos és/vagy közvetlenül alkalmazandó - közösségi jogszabályok (különös tekintettel a 212/21/EU bizottsági határozatban foglaltakra), a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.), az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény (Áht.), a hulladékról szóló 212. évi CLXXXV. törvény (Ht.), a Ptk., a Kbt., továbbá az e törvények által felhívott jogszabályok, a közszolgáltató kiválasztásáról

21 és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 224/24. (VII.22.) Korm. rendelet, a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/28. (III. 28.) Korm. rendelet, a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól szóló 5/22. KvVM rendelet, a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 438/212. (XII. 29.) Korm. rendelet, az államháztartás számviteléről szóló 4/213. (I. 11.) Korm. rendelet, valamint a strukturális alapok és kohéziós felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 14/24. (VIII.13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet rendelkezései az irányadóak. 4. Szerződő felek a szerződéses jogviszonnyal, a szerződés értelmezésével, továbbá a szerződés teljesítésével összefüggésben felmerülő vitás ügyeket elsősorban békés úton, egymás közötti egyeztetés formájában kötelesek rendezni. A felek jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáik esetére kölcsönösen alávetik magukat hatáskörtől függően a Szegedi Járásbíróság, illetve a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességének. A Közszolgáltatási szerződés IX. pontja az alábbi IX./8. ponttal egészül ki: 8. A biogáz hasznosításra vonatkozó Koncessziós Szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén, amennyiben az 219. október 21. napját követően következik be, jelen szerződésmódosítás biogáz hasznosítására vonatkozó rendelkezései hatályukat vesztik, és a szerződés megszűnéséről, valamint annak okáról a Közszolgáltató a tudomásszerzéstől számított 15 napon belül köteles értesíteni az Átadót. A Közszolgáltatási szerződés mellékleteinek módosítása: A Közszolgáltatási szerződés 2., 3., 4., 5., 7., valamint 8. sz. melléklete jelen szerződés mellékletei szerint módosul, a számozás változatlanul hagyása mellett, továbbá a 9. sz. melléklettel egészül ki. A felek egyebekben a 29. október 21. napján kelt és 213. április 4-én módosított Közszolgáltatási szerződés egyéb rendelkezéseit változatlan tartalommal fenntartják. Felek képviselői kijelentik, hogy a szerződés aláírására teljes körű felhatalmazással rendelkeznek. A Szerződés a Felek kölcsönös és egybehangzó akaratnyilvánításával jött létre, amelyet elolvasás és részletes értelmezését követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írtak alá. Szeged, Kijelölt Közszolgáltató Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. képviseletében: Makrai László Ügyvezető... Átadó Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében: Dr. Botka László polgármester

KIVONAT HATÁROZAT Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései

KIVONAT HATÁROZAT Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005 szeptember 23. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből.../2005. (IX. 23.) Kgy. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Városfejlesztési

Részletesebben

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 10823/2010. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 5 pld. határozati javaslat 1 pld. alapító okirat módosítás

Részletesebben

A közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződések módosítása

A közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződések módosítása Előterjesztő: Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester Tárgy: A közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződések módosítása Ikt.sz.: 11810-4/2014. Melléklet: 1 pld. határozati javaslat 1 pld. Tisza

Részletesebben

Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései

Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő: Városfejlesztési alpolgármester Ikt.sz.: 11386-4/2009 Tárgy: Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 11 db határozati javaslat Készítette: Fejlesztési Iroda Véleményezésre

Részletesebben

Csongrád Megye Területfejlesztési Programja CSONGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014.

Csongrád Megye Területfejlesztési Programja CSONGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014. CSONGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014. 1 STRATÉGIAI PROGRAMRÉSZ TERVEZÉSI FOLYAMATÁNAK ELJÁRÁSAI, A TERVEZÉS TÁRGYKÖRE ÉS KÖRÜLMÉNYEI 7 1. CÉLRENDSZER 14 1.1. Célrendszer bemutatása 14 1.2.

Részletesebben

Ikt.sz.: 77625 /2009.

Ikt.sz.: 77625 /2009. Előterjesztő: Várospolitikai alpolgármester Ikt.sz.: 77625 /2009. Tárgy: Tájékoztató a panelprogram végrehajtásáról és a lakóépületek felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS. a 15. számú napirendi ponthoz. (A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2011. I-III. negyedéves beszámolója )

KIEGÉSZÍTÉS. a 15. számú napirendi ponthoz. (A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2011. I-III. negyedéves beszámolója ) KIEGÉSZÍTÉS a 15. számú napirendi ponthoz (A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2011. I-III. negyedéves beszámolója ) Tisztelt Közgyűlés! A 15. sz. napirendi ponthoz az alábbi kiegészítést

Részletesebben

Közfoglalkoztatással kapcsolatos együttműködési megállapodások megkötése. 3 db határozati javaslat

Közfoglalkoztatással kapcsolatos együttműködési megállapodások megkötése. 3 db határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Botka László Polgármester Iktatószám: 01/4749-23/2016. Tárgy: Közfoglalkoztatással kapcsolatos együttműködési megállapodások megkötése Melléklet: 3 db határozati javaslat Véleményezésre

Részletesebben

Dr. Gyimesi László Tanácsnok

Dr. Gyimesi László Tanácsnok Előterjesztő: Nógrádi Tibor Ügyiratszám: Tárgy: döntések Móra Balázs Sport és Szabadidő Park megvalósításához szükséges Melléklet: 1 db térkép Az előterjesztéshez sürgősségi ad: Dr. Gyimesi László Tanácsnok

Részletesebben

Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések. 7 határozati javaslat mellékletekkel

Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések. 7 határozati javaslat mellékletekkel Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 23433-50/2013. Tárgy: Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések Melléklet: 7 határozati javaslat mellékletekkel

Részletesebben

Beszámoló az egészségügyi integrációról

Beszámoló az egészségügyi integrációról Előterjesztő: Szegedi Tudományegyetem Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 01/10759-31/2010. Tárgy: Beszámoló az egészségügyi integrációról Melléklet: határozati javaslat Készítette: Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Gazdasági Alpolgármestere 6745 Szeged, Pf. 473.

Szeged Megyei Jogú Város Gazdasági Alpolgármestere 6745 Szeged, Pf. 473. Szeged Megyei Jogú Város Gazdasági Alpolgármestere 6745 Szeged, Pf. 473. Ikt.sz.: 01/7611-55/2014. Tárgy: Előterjesztői KIEGÉSZÍTÉS a Közgyűlés 9. sz. napirendi pontjához Tisztelt Közgyűlés! I./ A 2014.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2012. január 25. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2012. január 25. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2012. január 25. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gila Ferenc, a bizottság alelnöke Póda Jenő,

Részletesebben

Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései

Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő megnevezése: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 5527/2010. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 7 pld. határozati javaslat 1 pld. szerződés

Részletesebben

A 2014-2020-as regionális források az energiahatékonyság szolgálatában

A 2014-2020-as regionális források az energiahatékonyság szolgálatában Energiahatékonyságot EU-s forrásokból: új források, új szabályozások, új lehetőségek konferencia Budapest, 2014. október 28. A 2014-2020-as regionális források az energiahatékonyság szolgálatában Kükedi

Részletesebben

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. december 17. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. december 17. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. december 17. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Városfejlesztési Alpolgármester

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottságától

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottságától Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottságától Tárgy: Beszámoló a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2011. november 1-től 2012. április 30-ig végzett tevékenységéről

Részletesebben

Végleges Akcióterületi Terv

Végleges Akcióterületi Terv 2. sz. melléklet Végleges Akcióterületi Terv Biopolisz Park Egyetemi városrész közterületeinek rehabilitációja SZEGED, 2010. október Módosítások a Szeged 2010. szeptember változathoz I. 3.3 Az akcióterület

Részletesebben

számú kiegészítés 16. számú napirendi ponthoz

számú kiegészítés 16. számú napirendi ponthoz 2. számú kiegészítés a 16. számú napirendi ponthoz Tisztelt Közgyűlés! I. Önrész-hozzájárulás a Szeged Vízisport Egyesület (EDF-Démász Szeged) pályázatához A Szeged Vízisport Egyesület (EDF-Démász Szeged)

Részletesebben

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 46620/2015. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 4 pld. határozati javaslat Készítette: Városüzemeltetési

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város. Akcióterületi Terv. A Kölcsey utcában, a Gutenberg utcában és a Mars téri piacon megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódóan

Szeged Megyei Jogú Város. Akcióterületi Terv. A Kölcsey utcában, a Gutenberg utcában és a Mars téri piacon megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódóan Szeged Megyei Jogú Város Akcióterületi Terv A Kölcsey utcában, a Gutenberg utcában és a Mars téri piacon megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódóan 2009. május 1 Tartalomjegyzék 0. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 4

Részletesebben

Előterjesztő megnevezése: városfejlesztési alpolgármester

Előterjesztő megnevezése: városfejlesztési alpolgármester Előterjesztő megnevezése: Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester Iktatószám: 01/63299/2014 Tárgy: A fizető parkolási rendszerről szóló 25/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosítása Melléklet:

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Előterjesztő Dr. Solymos László alpolgármester Iktató szám: 01/55411-10/2015. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA TERVEZÉS HETE Tervezés Hete HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) 2013. december 9-12. ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Biztosítási alkusz szolgáltatási szerződés. 1 pld. Határozati javaslat 1 pld. Szerződés tervezet

Biztosítási alkusz szolgáltatási szerződés. 1 pld. Határozati javaslat 1 pld. Szerződés tervezet Előterjesztő megnevezése: Dr. Molnár László irodavezető Iktatószám: 11.106 /2013. Tárgy: Biztosítási alkusz szolgáltatási szerződés Melléklet: 1 pld. Határozati javaslat 1 pld. Szerződés tervezet Készítette:

Részletesebben

Beszámoló a 2006-2010 közötti városfejlesztési eredményekről

Beszámoló a 2006-2010 közötti városfejlesztési eredményekről Előterjesztő Dr. Botka László Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 68112/2010 Tárgy: Beszámoló a 2006-2010 közötti városfejlesztési eredményekről Melléklet: 1 db határozati javaslat Készítette:

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Városfejlesztési Alpolgármestere 6745 Szeged, Széchenyi tér

Szeged Megyei Jogú Város Városfejlesztési Alpolgármestere 6745 Szeged, Széchenyi tér Szeged Megyei Jogú Város Városfejlesztési Alpolgármestere 6745 Szeged, Széchenyi tér 10-11. Ikt.sz.: 02/9543-1/2010. Tárgy: Sürgısségi indítvány Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Szeged Tisztelt Közgyőlés!

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. január 14. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/144/2016. ELŐTERJESZTÉS. Tájékoztató TOP pályázatok kiírásáról, benyújtásáról. Dobó Zoltán polgármester

11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/144/2016. ELŐTERJESZTÉS. Tájékoztató TOP pályázatok kiírásáról, benyújtásáról. Dobó Zoltán polgármester 11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/144/ ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület február 19-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tájékoztató TOP pályázatok kiírásáról, benyújtásáról

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020)

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) Készült a DAOP-5.1.1/B-13 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése pályázati felhívásra benyújtott Fenntartható

Részletesebben

Városfejlesztési alpolgármester. A tudásalapú gazdaság fejlesztésének eredményei - beszámoló

Városfejlesztési alpolgármester. A tudásalapú gazdaság fejlesztésének eredményei - beszámoló Előterjesztő: Városfejlesztési alpolgármester Ikt.sz.: 81073/2009 Tárgy: A tudásalapú gazdaság fejlesztésének eredményei - beszámoló Melléklet: 1 db határozati javaslat Készítette: Fejlesztési Iroda Véleményezésre

Részletesebben

polgármester A Szegedi Szabadtéri Játékok 2011-2013. évi középtávú finanszírozása (Dóm tér, Újszeged)

polgármester A Szegedi Szabadtéri Játékok 2011-2013. évi középtávú finanszírozása (Dóm tér, Újszeged) Előterjesztő: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 1695-20/2010. Tárgy: A Szegedi Szabadtéri Játékok 2011-2013. évi középtávú finanszírozása (Dóm tér, Újszeged) Melléklet: 1 határozati javaslat Készítette:

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Tárgy: Szeged MJV Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2010. évi teljesítménykövetelményei alapjait jelentő

Részletesebben

Dr. Koltainé Farkas Gabriella Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás munkaszervezet vezetője

Dr. Koltainé Farkas Gabriella Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás munkaszervezet vezetője Előterjesztő megnevezése: Dr. Koltainé Farkas Gabriella Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás munkaszervezet vezetője Makrai László Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2015. április 24. napján tartott nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2015. április 24. napján tartott nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2015. április 24. napján tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Farkas László a bizottság elnöke Lauer

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok megye Területfejlesztési Programja Stratégiai munkarész Közvitára szánt változat

Jász-Nagykun-Szolnok megye Területfejlesztési Programja Stratégiai munkarész Közvitára szánt változat Jász-Nagykun-Szolnok megye Területfejlesztési Programja Stratégiai munkarész Közvitára szánt változat Dr. habil. Mező Ferenc ügyvezető ÉARFÜ Nonprofit Kft. Megyei tervezés 2014-2020 2012. január 1. megyei

Részletesebben

Rendeltetési zónák 2.

Rendeltetési zónák 2. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 40/2007. (XI. 14) Kgy. rendelete Szeged, Tisza folyó Máglya sor vasúti töltés Gőz utca Bem utca Boldogasszony sugárút Oldal utca Semmelweis utca Tisza Lajos körút

Részletesebben

Pest Megye Integrált Területi Programja 2.0

Pest Megye Integrált Területi Programja 2.0 2014 2020 Pest Megye Integrált Területi Programja 2.0 Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft 2015.03.31. Pest Megye Integrált Területi Programja 1 2015. április 7. Készítette Pest Megyei Területfejlesztési

Részletesebben

Komárom-Esztergom megye

Komárom-Esztergom megye A Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 5 éve szakmai konferencia, Bábolna, 2013. december 10. Stabilan az élvonalban Komárom-Esztergom megye A megyei önkormányzat a területfejlesztés

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6745 Szeged, Pf. 473.

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6745 Szeged, Pf. 473. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6745 Szeged, Pf. 473. Ikt.sz.: 4289-84/2015. Tárgy: Sürgősségi indítvány a Szegedi Hőszolgáltató Kft. felszámolásával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében A projekt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Elnökségének értékelése és javaslata alapján, az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában, a Nemzeti Vidékfejlesztési Program Irányító

Részletesebben

polgármester Iktatószám: 23359/2015. Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság

polgármester Iktatószám: 23359/2015. Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság Előterjesztő megnevezése: polgármester Iktatószám: 23359/2015. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 6 pld. határozati javaslat Készítette: Városüzemeltetési Iroda Véleményezésre

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 8/2010. (II.24.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban : rendelet) 2. -a az alábbiakra módosul:

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 8/2010. (II.24.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban : rendelet) 2. -a az alábbiakra módosul: Old alsz Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 26/2010. (VIII.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 8/2010. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról Szeged

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 24-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzati választások óta eltelt időszak történéseiről, képviselőtestület

Részletesebben

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 30765/2014. Tárgy: Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Melléklet: előterjesztés melléklete (8 db táblázat) 1 db határozati javaslat 1 db

Részletesebben

Száma:./2014. E L Ő T E R J E S Z T É S - a képviselő-testülethez

Száma:./2014. E L Ő T E R J E S Z T É S - a képviselő-testülethez DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL -------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma:./2014. E L Ő T E R J E S Z

Részletesebben

SZÉCHENYI2020 PÁLYÁZATOK 2016-BAN

SZÉCHENYI2020 PÁLYÁZATOK 2016-BAN SZÉCHENYI2020 PÁLYÁZATOK 2016-BAN Soter-Line Oktatási Központ Kft. Pályázati Akadémia Divízió Székhely:1073 Budapest Erzsébet krt. 7. info@palyazatiakademia.hu Horváth Dorina Skoda Barbara TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2011. október 5-én tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2011. október 5-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2011. október 5-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt, a bizottság elnöke Gila Ferenc,

Részletesebben

J A V A S L A T. az ÓZDINVEST Kft. vagyonkezelésébe adott nem lakáscélú helyiségek 2015. évi felújítási tervének elfogadására

J A V A S L A T. az ÓZDINVEST Kft. vagyonkezelésébe adott nem lakáscélú helyiségek 2015. évi felújítási tervének elfogadására J A V A S L A T az ÓZDINVEST Kft. vagyonkezelésébe adott nem lakáscélú helyiségek 2015. évi felújítási tervének elfogadására Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft. ü g y v e z e t ő j e Ó z d, 2015. január 29. Ózd

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2011. augusztus 26-án tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Keresztúri

Részletesebben

~~. 0; Szegedi Vásár és ~m~zjotee~u j t,

~~. 0; Szegedi Vásár és ~m~zjotee~u j t, 'L~J" ~),(r. í/.l "l«~~. 0; Szegedi Vásár és ~m~zjotee~u j t, - Proj ekt azonosító: DAOP -5.1.2/C- 2009-0001 (korábban KIEPR-2008-0009~~!.~::~::0.:;'H:~:; O Szerződés száma: 2009/28 Ikt.szám: 201ONR-84K

Részletesebben

Közép-Európa oly közel és mégis oly távol

Közép-Európa oly közel és mégis oly távol Közép-Európa oly közel és mégis oly távol A 2014-2020 közötti EU-s költségvetési időszak finanszírozási lehetőségei a IX. Határok nélküli partnerség 2015. október 2. Salgótarján Dr. Egyházy Zoltán főosztályvezető

Részletesebben

OPERATÍV PROGRAMOK, AKTUÁLIS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

OPERATÍV PROGRAMOK, AKTUÁLIS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK OPERATÍV PROGRAMOK, AKTUÁLIS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Háttér és alapfogalmak Operatív programok GINOP/VP/Hazai forrás Támogatás intenzitás Aktuális kiírások Változások, tapasztalatok Partnerségi Megállapodás

Részletesebben

Miskolc városi villamosvasút fejlesztése. Összeállította: Építési, Környezetvédelmi és Településfejlesztési Főosztály. Egyeztetve: Főosztály

Miskolc városi villamosvasút fejlesztése. Összeállította: Építési, Környezetvédelmi és Településfejlesztési Főosztály. Egyeztetve: Főosztály MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE VB.:81.421 /2008. Melléklet: - Pályázati adatlap, - Megvalósíthatósági tanulmány, - Környezeti hatásösszefoglaló, - Támogatási kérelem, - Konzorciumi megáll. pályázatra

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata. 1 db határozati javaslat és melléklete

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata. 1 db határozati javaslat és melléklete Előterjesztő: Dr. Solymos László várospolitikai alpolgármester Iktatószám: 01/19264-5/2015. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata Melléklet:

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Leromlott városi területek rehabilitációja. A felhívás kódszáma: TOP-4.3.1-15

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Leromlott városi területek rehabilitációja. A felhívás kódszáma: TOP-4.3.1-15 FELHÍVÁS A lakhatást, foglalkoztatást, közösségfejlesztést és közbiztonság fejlesztését célzó komplex projektek megvalósítására leromlott városi területeken A felhívás címe: Leromlott városi területek

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM Egyeztetési változat Közvitára bocsátotta: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 686/2013. (XII.16.) számú

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Várospolitikai alpolgármester Az előterjesztés tárgya: Alapító okiratok módosítása Iktatószám: 9524/2010. Melléklet: 18 db határozati

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS a. 20. számú. napirendi ponthoz

KIEGÉSZÍTÉS a. 20. számú. napirendi ponthoz KIEGÉSZÍTÉS a 20. számú napirendi ponthoz Tisztelt Közgyűlés! I. Késedelmi és meghiúsulási kötbér mértékének megállapítása a Víztorony téri jegy- és bérletkiadó automata késedelmes szállítása okán A Közösségi

Részletesebben

polgármester Csillapított forgalmú övezetek kijelölése 1 pld. határozati javaslat 10 pld. helyszínrajz 3 pld. közútkezelői nyilatkozat

polgármester Csillapított forgalmú övezetek kijelölése 1 pld. határozati javaslat 10 pld. helyszínrajz 3 pld. közútkezelői nyilatkozat Előterjesztő: Dr. Botka László Tárgy: Csillapított forgalmú övezetek kijelölése Ikt.sz.: 17525-4/2010. Melléklet: 1 pld. határozati javaslat 10 pld. helyszínrajz 3 pld. közútkezelői nyilatkozat Készítette:

Részletesebben

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 6-án megtartott nyilvános rendkívüli

Részletesebben

Előzetes Akcióterületi Terve

Előzetes Akcióterületi Terve Szeged Megyei Jogú Város ELI ipari-innovációs akcióterületének Előzetes Akcióterületi Terve Készült a DAOP-5.1.1/B-13 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése pályázati felhívásra benyújtott

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. március 18-án tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. március 18-án tartandó rendkívüli ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. március 18-án tartandó rendkívüli ülésére Tárgy: TOP-5.2.1-15 kódszámú, társadalmi együttműködés erősítését szolgáló

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2011. (VI. 01 ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2011. (VI. 01 ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról 3 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2011. (VI. 01 ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. (1) bek.

Részletesebben

RÉSZVÉTEL A VIRÁGOS MAGYARORSZÁGÉRT KÖRNYEZETSZÉPÍTŐ VERSENYEN. Széchenyi tér Bevezetés:

RÉSZVÉTEL A VIRÁGOS MAGYARORSZÁGÉRT KÖRNYEZETSZÉPÍTŐ VERSENYEN. Széchenyi tér Bevezetés: RÉSZVÉTEL A VIRÁGOS MAGYARORSZÁGÉRT KÖRNYEZETSZÉPÍTŐ VERSENYEN Széchenyi tér Bevezetés: Szeged a Dél-Alföld legnagyobb és legjelentősebb városa. Csongrád megye székhelye, egyetemi város, fontos egészségügyi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata az írásban kiküldött napirendet elfogadta.

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata az írásban kiküldött napirendet elfogadta. Jegyzőkönyv Készült a Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Kaposvár, Fő utca 63- szám alatt 2013. február 21-én 10.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt jelenléti

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) 1. sz. módosítással egységes szerkezetben (TERVEZET)

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) 1. sz. módosítással egységes szerkezetben (TERVEZET) Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) 1. sz. módosítással egységes szerkezetben (TERVEZET) 2015 2015. november A vélemények elektronikus benyújtásának helye: szeged_its1mod_velemenyek@szeged.eu

Részletesebben

5. (1) A pályázatok teljeskörű lebonyolításával a közgyűlés felhatalmazza az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt-t.

5. (1) A pályázatok teljeskörű lebonyolításával a közgyűlés felhatalmazza az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt-t. Szeged Megyei Jogú város Közgyűlésének 19/2006.(V.15.) Kgy. rendelete a lakóépületek felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról szóló 28/2003.(VIII.25.) Kgy. rendelet módosításáról

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Kohári Nándor önkormányzati képviselő

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Kohári Nándor önkormányzati képviselő Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Kohári Nándor önkormányzati képviselő Szám:./2013. Tárgy: Halaszthatatlan előterjesztés a Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. február 17-én 14:00 órakor

M E G H Í V Ó. 2015. február 17-én 14:00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. június 26-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. június 26-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. június 26-án tartandó ülésére Javaslat a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel kötendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés elfogadására,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Kunfehértó Község Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Közszolgáltatási Szerződést Kiegészítő Üzemeltetési Szerződés, valamint a 2014. június 26. napján megkötött hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. dr. Solymos László alpolgármester. módosítása

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. dr. Solymos László alpolgármester. módosítása ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: dr. Solymos László alpolgármester Az előterjesztés tárgya: A Százszorszép Gyermekház alapító okiratának módosítása Iktatószám: 42797/2012.

Részletesebben

Előterjesztés A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról

Előterjesztés A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról Előterjesztés A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról 1. előterjesztés száma:140 /2016 2. előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3. előterjesztést készítésében

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSI FORRÁSOK A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAMBAN (GINOP) Gedei Gábor projektmenedzser Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes

Részletesebben

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2014. ÉVI 3/2. SZÁM A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 3. Stratégiai Program munkarész Pest Megyei Területfejlesztési Program Készült Pest Megye

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2012. december 20-án tartott soros ülésének határozatairól. napirend

TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2012. december 20-án tartott soros ülésének határozatairól. napirend TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2012. december 20-án tartott soros ülésének határozatairól Határozatok száma 483-365/2012. (XII.20.) VFB.sz. határozat 483-366/2012. (XII.20.)

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM GINOP

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM GINOP GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM GINOP PÁLYÁZATI PROGRAMOK ELFOGADÁSÁNAK FOLYAMATA EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. OP EU 2020 stratégia(2010 2020) 11 tematikus cél Kohéziós politika rendeletei

Részletesebben

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA FELÜLVIZSGÁLATA JEGYZŐKÖNYV

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA FELÜLVIZSGÁLATA JEGYZŐKÖNYV 1 A.../2015. (VI. 26.) Kgy sz. határozat melléklete SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA FELÜLVIZSGÁLATA JEGYZŐKÖNYV Szeged, 2015. június 17. 2 Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Hüvös László humán közszolgáltatási tanácsnok. Döntés új kulturális tárgyú együttműködési megállapodás megkötéséről

Hüvös László humán közszolgáltatási tanácsnok. Döntés új kulturális tárgyú együttműködési megállapodás megkötéséről Előterjesztő: Hüvös László humán közszolgáltatási tanácsnok Tárgy: Döntés új kulturális tárgyú együttműködési megállapodás megkötéséről Iktatószám: Melléklet: 1 számú melléklet Határozati javaslat 2. számú

Részletesebben

polgármester Tárgy: Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései

polgármester Tárgy: Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő: Dr. Botka László polgármester Ikt.sz.: 59196/2013 Tárgy: Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 3 db határozati javaslat Véleményezésre megküldve: Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 27661/2013. Tárgy: Önkormányzat 2012. évi zárszámadása Melléklet: előterjesztés melléklete (8 db táblázat) 1 db határozati javaslat 1 db

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottságától

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottságától Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottságától Tárgy: Beszámoló a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2012. május 1- tól 2012. október 31-ig végzett tevékenységéről

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2014-2020 STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2014-2020 STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT 2014-2020 (TOP 3.0 változat, 2013. szeptember 26.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT Témafelelős: dr. Tombácz Endre Készítette: ÖKO ZRt. Megrendelő: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Budapest, TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

B e s z á m o l ó a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről

B e s z á m o l ó a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről 83-3/2015/231. Heves Megyei Közgyűlés H E L Y B E N B e s z á m o l ó a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről Tisztelt Közgyűlés! A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2013. április

Részletesebben

I. BERKENYE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA (Hrsz: 03/4)

I. BERKENYE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA (Hrsz: 03/4) I. BERKENYE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA (Hrsz: 03/4) Megrendelő: Berkenye Község Önkormányzata Berkenye Kossuth u. 20. 2641 Tervező: TARJÁNTERV Mérnöki Iroda Kft. Salgótarján Mártírok

Részletesebben

Polgármestere. 2009. évi zárszámadási rendelet. az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet

Polgármestere. 2009. évi zárszámadási rendelet. az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 35129/2010. Tárgy: 2009. évi zárszámadási rendelet Melléklet: az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2012. január 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2012. január 25-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-55/2012. ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2012. január 25-i ülésére Tárgy: Bp. IX. ker. CORVINUS Egyetem Fővám tér 13-15. sz. alatti

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002

JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015 Készült: Belügyminisztérium megbízásából Projekt azonosító:

Részletesebben

Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester. Iktatószám: 3359-16/2009.

Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester. Iktatószám: 3359-16/2009. Elıterjesztı: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 3359-16/2009. Tárgy: A Szegedi Sport és Fürdık Kft. és a Szegedi Sportlétesítmény Beruházó Kft. egyesülése kapcsán elkészített vagyonmérleg-,vagyonleltár

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 4468-31/2008. (02.13.) VTLB.sz. HATÁROZAT

Jegyzőkönyv. 4468-31/2008. (02.13.) VTLB.sz. HATÁROZAT Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Városrendezési, Tulajdonosi és Lakásügyi Bizottsága 2008. február 13-án tartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Gila Ferenc, a bizottság elnöke

Részletesebben

Veszprém megye forrásai és fejlesztési terve

Veszprém megye forrásai és fejlesztési terve Veszprém megye forrásai és fejlesztési terve Budaörs, 2016. május 5. Operatív Programok (2014-2020) Vidékfejlesztési Program (VP) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Terület- és

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr. Sós Csaba aljegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető,

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr. Sós Csaba aljegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. december 09-én de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. december 12-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. december 12-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 18/1/2013. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. december 12-én megtartott üléséről Határozatok száma: 150-154. Rendeletek száma: 14-15. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: KÖZOP- KÖZOP-.. Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (a továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 130 J e g y z ő k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. június 22. napján tartott soros (nyílt) üléséről Üléselnök: Dr. Botka László polgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök:

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok megyei közút- és vasúthálózat fejlesztésének és korszerűsítésének aktuális feladatairól

Jász-Nagykun-Szolnok megyei közút- és vasúthálózat fejlesztésének és korszerűsítésének aktuális feladatairól JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE ÖSSZEÁLLÍTÁS a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közút- és vasúthálózat fejlesztésének és korszerűsítésének aktuális feladatairól Budapest, 2008. augusztus

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I. 2-307/2009. Üi.: Horváth Bernadett Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ TÁJÉKOZTATÓ Tárgy: Tájékoztató az önkormányzati beruházások

Részletesebben

Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. június 5-i ülésére

Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. június 5-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. június 5-i ülésére Tárgy: A Dombóvári Projektmenedzsment Nonprofit Kft. további működtetésének megtárgyalása Előterjesztő:

Részletesebben