Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester. Iktatószám: /2009.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester. Iktatószám: 3359-16/2009."

Átírás

1 Elıterjesztı: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: /2009. Tárgy: A Szegedi Sport és Fürdık Kft. és a Szegedi Sportlétesítmény Beruházó Kft. egyesülése kapcsán elkészített vagyonmérleg-,vagyonleltár tervezetek és egyéb okiratok elfogadása Melléklet: 3 határozati javaslat 1 vagyonmérleg tervezet 1 egyesülési szerzıdés 1 alapító okirat módosítás Készítette: Városüzemeltetési Iroda Véleményezésre megküldve: Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság Pénzügyi Bizottság Városrendezési, Tulajdonosi és Lakásügyi Bizottság Városüzemeltetési, Környezetvédelmi, Víz és Csatorna Bizottság Kulturális, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottság Törvényességi véleményezésre bemutatva: május 5.

2 Tisztelt Közgyőlés! A Szegedi Sport és Fürdık Kft., valamint a Szegedi Sportlétesítmény Kft évi beszámolója a két cég egyesülése kapcsán, a december 31-i fordulónappal elkészített vagyonmérlegtervezetek elfogadásával egyidejőleg az átalakulási okiratok számainak követhetısége érdekében jelen elıterjesztés keretében kerülnek megtárgyalásra. I./ A Szegedi Sport és Fürdık Kft évi beszámolója Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól 1. Bevételek - Fontosabb sorok év év terv év terv Nettó árbevétel (1.) ,2 81,6 Egyéb bevétel (2.) ,4 170,6 ebbıl önkormányzati támogatás (3.) ,3 167,5 Összes bevétel (1.+ 2.) ,7 109,9 Összes bevétel támogatás nélkül ( ) ,2 83,7 2. Kiadások - Fontosabb sorok Anyag jellegő ráfordítás (4.) ,2 137,6 Személyi jellegő ráfordítás (5.) ,8 123,5 Értékcsökkenési leírás (6.) ,3 104,7 Egyéb ráfordítás (7.) ,5 91,8 Összes üzemi ráfordítás ( ) ,0 124,7 3. Eredmény - Fontosabb sorok Üzemi eredmény ,2-83,2 Pénzügyi mőveletek eredménye ,4 82,4 Adózás elıtti eredmény ,1-331,9 4. Mérleg adatok - Fontosabb sorok Befektetett eszközök állománya ,2 95,3 Forgóeszközök állománya ,9 338,8 Saját tıke ,2 96,6 Rövidlejáratú kötelezettségek ,6 119,1 Hosszú lejáratú kötelezettségek ,9 91,1 Mérleg fıösszeg ,5 97,7 5. Létszám ,7 129,3 A beszámolási idıszakban a társaságot érintı változások: május 1-vel a Ligetfürdı, valamint a Termálfürdı egységek beapportálásra kerültek a

3 Ligetfürdı Kft-be, június 1. napjával a Partfürdı üzemeltetését a Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. végzi, július 1. napjával a Városi Sportigazgatóság feladatait a társaság látja el, melynek következtében a fürdı- és strandszolgáltatás, az egészségügyi ellátás, a gyógyszolgáltatás, illetve az üdülési- és kempingszolgáltatás mellett a sportlétesítmények mőködtetését, bérbeadását, nemzetközi és országos kulturális- és sportrendezvények szervezését, lebonyolítását, sport- és szabadidıs képzést, testedzési szolgáltatást stb. végzi a társaság. Bevételek: Az Anna Gyógy-, Termál és Élményfürdı árbevétele (2008. év terv: eft, év eft) a járóbeteg szakellátás gépparkjának fejlesztése (pl.: mobil UH gép), a nappali kórház bıvítése (ágyszám növelése), valamint a nem gyógyászati szolgáltatás bıvítése (babaúszás, víz alatti torna) következtében a tervhez képest 4,3%-kal nıtt. A fürdıbelépık esetén jegyáremelést évben nem hajtott végre a társaság. A Sziksósfürdı bevételét (2008. év terv: eft, év : eft) a nyári idıjárás kedvezıen befolyásolta július 1. napjától a Városi Sportuszoda fürdıszolgáltatásának nettó árbevétele eft, a sportlétesítmények jegybevétele eft, a nevezési, szervezési díj bevétele eft, a Mőjégpálya bevétele eft volt. A bérbeadás árbevételét (2008. év terv: eft, év : eft) jelentısen befolyásolta hogy IV negyedéven több új bérleti szerzıdés megkötésére került sor (pl: Demjén koncert, Egyetemmel kötött szerzıdés, Mojszejev táncegyüttes stb.), valamint, hogy a reklámcélú bérbeadásból is a tervezetthez képest több árbevétel realizálódott. Az egyéb árbevételek között továbbszámlázott szolgáltatás, anyagértékesítés szerepel. Az egyéb bevételek jelentıs része az önkormányzati mőködési támogatásból származik. A támogatás mértéke a évi adatokhoz képest növekedést mutat, ami a Városi Sportigazgatóság beolvadásának eredménye. Egyéb bevételek soron került elszámolásra a Munkaügyi Központ által folyósított bértámogatás, a pályázat útján elnyert támogatás, illetve az adóiroda határozata alapján törölt bírság összege is. Kiadások: Anyagjellegő ráfordítások Az anyagköltségek (2008. év terv: eft, év : eft) a tervhez képest jelentısen csökkentek. A víz és csatornadíj tekintetében (2008. év terv: eft, év : eft) megtakarítást realizált a társaság, mivel a Szegedi Vízmő Zrt-vel kötött megállapodás alapján (mint intézményi rendszer) kedvezményes díjon veszi igénybe a vízszolgáltatást. Számottevı költségcsökkenést jelentett a Ligetfürdı és Termálfürdı leválása, a Partfürdı üzemeltetésbe történı átadása, valamint a kedvezı idıjárás, mely a főtésköltségeket csökkentette. Az igénybe vett szolgáltatások összege (2008. év terv: eft, év : eft) a Városi Sportigazgatóság feladatainak ellátásával összefüggésben a tervhez képest megemelkedett. Eladott közvetített szolgáltatások értéke (2008. év terv: eft, év : eft) a bérbeadással és a rendezvényekkel kapcsolatos továbbszámlázott költségeket mutatja. Személyi jellegő ráfordítások: Bérköltség: (2008. év terv: eft, év : eft) Az átszervezések kapcsán a Liget- és Termálfürdı dolgozói közül 23 fı áthelyezéssel került át a Ligetfürdı Kft-hez, a többi itt foglalkoztatott dolgozó a Szegedi Sport és Fürdık Kft. megmaradó egységébe került áthelyezésre, illetve a Szegedi Sport és Fürdık Kft-nél án 3 fı dolgozó határozott idıre szóló szerzıdése lejárt, de velük is a Ligetfürdı Kft. munkaszerzıdést kötött. A VSI létszámából 84 fı munkajogi jogutódlással került át a társasághoz. A beolvadás következtében kialakult párhuzamos munkakörök megszüntetése miatt 16 fı dolgozó végkielégítése

4 került kifizetésre, továbbá a törvényi változás következtében több nyugdíj mellett dolgozó munkaviszonyát meg is szüntette. A dolgozói létszám mintegy 53 fıvel csökkent év végéig, a évi volt VSI, illetve a Szegedi Fürdık Kft. nyitó állományát tekintve. Személyi jellegő egyéb kifizetések (2008. év terv: eft, év : eft): a társaság az átvett Városi Sportigazgatóság dolgozói esetén költségmegtakarítás céljából a cafeteria rendszert megszüntette. Értékcsökkenést a Városi Sportigazgatóságtól a Szegedi Sport és Fürdık Kft-be apportált eszközök, a Ligetfürdı Kft-be apportált eszközök, illetve a meglévı és évben vásárolt eszközök (pl.: informatikai rendszer korszerősítése, mőjégpálya tanulmány, egységes pénztárgép rendszer, Anna víz ellátásához tartalék szivattyú beépítése stb.) után számolt el a társaság. Egyéb ráfordítások között helyi adók, az Áfa arányosítás miatt le nem vonható áfa összege ( eft), valamint a Mercedes Benz Vito gépkocsi után fizetendı kölcsön szerepel. Pénzügyi mőveletek eredménye: A pénzügyi mőveletek ráfordításai (2008. év terv: eft, év : eft) között az Anna fürdı és a Ligetfürdı beruházási hiteleinek kamattörlesztése szerepel. A pénzügyi mőveletek bevételei (2008. év terv: eft, év : eft között a pénzintézettıl kapott kamatbevételek vannak kimutatva. Rendkívüli eredmény: Rendkívüli bevételek (2008. év terv: eft, év : eft) tervhez viszonyított növekedését az okozza, hogy társaság tulajdonába került a Teniszklub ház a hozzá tartozó eszközökkel együtt. A bevételek között került kimutatásra a Ligetfürdıbe Kft.-be történı apportálás során megszerzett üzletrész értéke, a korábbi ügyvezetı perével kapcsolatban a társasághoz befolyt, visszautalt ( eft) összeg, valamint a halasztott bevételeknek (fejlesztésre kapott támogatások) az adott évre elszámolható része. A rendkívüli ráfordításként (2008. év terv: eft, év : eft) a Ligetfürdı Kft-be apportált eszközök könyv szerinti értékének kivezetését állította be a társaság. Eredmény: A évi eredményt jelentısen befolyásolta a Városi Sportigazgatóság feladatainak ellátása (mind bevételt, mind kiadást illetıen), valamint a negatív pénzügyi és rendkívüli eredmény. A társaság a évet a tervezett eft veszteséggel szemben eft veszteséggel zárta. Mérlegadatok: A befektetett eszközök állománya a évi beruházások és az elszámolt amortizáció, illetve a Ligetfürdıbe Kft-be apportált eszközök kivezetése miatt változott. A forgóeszközök között a követelések összege (2008. év terv: eft, év : eft) a tervhez képest nıtt, mely az egyesületek, sportszervezetek részére kiszámlázott bérleti díjak pénzügyi teljesítésének elmaradásából, illetve adótúlfizetésbıl adódik. 360 napon túli vevı kintlévısége a társaságnak nem volt.. A pénzeszköz állomány év végére emelkedett (2008. év terv: eft, év : eft). A bevételek aktív idıbeli elhatárolásai között jelennek meg (2008. év terv: eft, év : eft) az OEP által finanszírozott fizioterápiás kezelések bevételei, mivel az OEP két hónapos átfutási idıvel utalja át a támogatást, illetve a évi teljesítéső (2009. évi fizetési

5 határidejő) bérleti díjak összege. Hosszú lejáratú kötelezettségek között a felvett beruházási hitelek fennálló összege szerepel. A rövid lejáratú kötelezettség a Raiffeisen Bank Zrt-nél fennálló rulírozó hitelt (szerzıdéses összeg: eft), a hosszú lejáratú hitelek következı évi törlesztı részletét, szállítói tartozást, tulajdonos felé fennálló tagi kölcsönt, illetve egyéb rövid lejáratú kötelezettségeket tartalmaz. A társaság tevékenységi körének bıvülése a szállítói partnerek körének növekedésével járt, így december 31-én jelentıs (2009. évi fizetési határidejő) nem lejárt szállítói tartozás mutatkozik (2008. év terv: eft, év : eft) Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek növekedésének oka (2008. év terv: eft, év : eft) a létszámnövekedéssel összefüggı bér, és járulék tartozások. A halasztott bevételek passzív idıbeli elhatárolása között (2008. év terv: eft, év : eft) az Anna Fürdı fejlesztésére kapott támogatás elhatárolt összege van nyilvántartva (az érték a megvalósult tárgyi eszközök elszámolt amortizációjával arányosan csökken, az elszámolt évenkénti értékcsökkenés összege oldható fel és számolható el rendkívüli bevételként). Költségek passzív idıbeli elhatárolása a a évben számlázott, de évet terhelı energia és telefonköltség összegét tartalmazza. A Kft. a likviditásának fenntartásához 180 millió forint összegő rövidlejáratú hitelt vett fel. A hitel 2009 május 29. napján lejár. A társaság tevékenységének folyamatos finanszírozása érdekében a hitelszerzıdés meghosszabbítására, valamint biztosítékként a tavalyi évhez hasonlóan az Önkormányzat részérıl komfortlevél (tulajdonosi kötelezettségvállalás) vagy készfizetı kezességvállalás kiadására van szükség, ezért javaslom hogy a Tisztelt Közgyőlés járuljon hozzá a hitelszerzıdés további 1 évvel történı meghosszabbításához, valamint a komfortlevél vagy kezességvállalási szerzıdés kiadásához. Kérem Tisztelt Közgyőlést, hogy a Szegedi Sport és Fürdık Kft évi beszámolóját a határozati javaslat szerint elfogadni szíveskedjen. II./ A Szegedi Sportlétesítmény Kft évi beszámolója Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól 2007 év 2008 év terv 2008 év terv Bevételek - Fontosabb sorok Nettó árbevétel (1.) ,43 106,00 Egyéb bevétel (2.) , ,51 ebbıl önkormányzati támogatás (3.) Összes bevétel (1.+ 2.) ,80 105,97 Összes bevétel támogatás nélkül ( ) ,80 105,97 2. Kiadások - Fontosabb sorok Anyag jellegő ráfordítás (4.) ,53 108,26

6 2007 év 2008 év terv 2008 év terv Személyi jellegő ráfordítás (5.) ,52 104,92 Értékcsökkenési leírás (6.) ,12 101,31 Egyéb ráfordítás (7.) ,86 207,23 Összes üzemi ráfordítás ( ) ,10 107,59 3. Eredmény - Fontosabb sorok Üzemi eredmény ,17 285,16 Pénzügyi mőveletek eredménye ,13 118,14 Adózás elıtti eredmény ,57 73,69 4. Mérleg adatok - Fontosabb sorok Befektetett eszközök állománya ,72 98,12 Forgóeszközök állománya ,17 135,42 Saját tıke ,38 100,89 Rövidlejáratú kötelezettségek ,00 140,00 Hosszú lejáratú kötelezettségek Mérleg fıösszeg ,31 100,20 5. Létszám ,00 100,00 Bevétel: A Kft. nettó árbevétele a COTHEC Kft. számláinak továbbszámlázásából (VSI felé tovább számlázott főtési költségek), valamint a Sportcsarnok bérbe adásából származó bérleti díjból tevıdik össze. Kiadások: Az anyagjellegő ráfordítások valamelyest a terv alatt, a személyi jellegő ráfordítások tervszinten maradtak. Az értékcsökkenési leírás a Sportcsarnok felújításához kapcsolódik. Egyéb ráfordítások között a helyi adók szerepelnek. A pénzügyi mőveletek eredménye a bankbetét állomány után kapott kedvezıbb kamat miatt nyereséges lett. Eredmény: A társaság a évet a tervezett eft-al (mérleg szerinti eredmény) szemben eft nyereséggel (mérleg szerinti eredmény) zárta. Mérlegadatok: A társaság mérlegadatai tervszinten teljesültek. Hosszú lejáratú kötelezettsége nem volt, rövid lejáratú kötelezettségek között adótartozás (455 eft) szerepelnek. Kérem Tisztelt Közgyőlést, hogy a Szegedi Sportlétesítmény Beruházó Kft évi beszámolóját elfogadni szíveskedjen.

7 III./ A Szegedi Sport és Fürdık Kft. és a Szegedi Sportlétesítmény Kft. egyesülése A Közgyőlés szeptemberében az 520/2008. (IX. 26.) Kgy. határozatával döntött a Szegedi Sport és Fürdık Kft. és a Szegedi Sportlétesítmény Beruházó Kft. egyesülésérıl és felkérte a vezetı tisztségviselıket, hogy készítsék el az egyesülni kívánó társaságok vagyonmérleg- és vagyonleltártervezeteit, illetve az egyesülési szerzıdést. A vagyonmérleg- tervezet fordulónapjának december 31. napját határozta meg a Közgyőlés. A vagyonmérleg-, és vagyonleletár-tervezeteket a Közgyőlés által kijelölt független könyvvizsgáló, és a társaságok felügyelı bizottságai is ellenırizték és a Közgyőlésnek elfogadásra javasolják. A társaságok nem éltek a Gt. 73. (1) bekezdése szerinti átértékelés lehetıségével, a tervezetekben könyv szerinti értékek kerültek kimutatásra. A Gt. lehetıséget ad arra, hogy 74. (6) bekezdése alapján a Közgyőlés az átalakulásról véglegesen döntı ülésén meghatározza azt az idıpontot, amikor az átalakuláshoz főzıdı joghatások beállnak. Ezáltal leegyszerősödnek a könyvelési feladatok. Javaslom, hogy ezt az idıpontot szeptember 30. napjában jelölje meg a Közgyőlés. Az egyesülési szerzıdés részét képezı alapító okirat szerint a társaság neve marad Szegedi Sport és Fürdık Kft. Az átszervezésekbıl adódóan célszerőbb, hogy az átalakulással létrejövı társaság székhelye a továbbiakban a Temesvári krt. 33. szám alá kerüljön a Tisza Lajos krt.-ról. A jegyzett tıke mértéke az egyesülı Kft.-k jegyzett tıkéjének összegével azért nem egyezik meg, mert a számvitelrıl szóló évi C. tv a szerint a jegyzett tıke összege nem haladhatja meg a lekötött tartalékkal csökkentett saját tıke összegét. Amennyiben nincs tıketartalék és az eredménytartalék negatív, akkor a jegyzett tıkét kell a vagyonmérlegben csökkenteni a negatív eredménytartalék ellentételezésére. Figyelemmel kell lenni továbbá arra, hogy az átalakulással létrejövı gazdasági társaság vagyonmérleg-tervezetében a saját tıkén belül a lekötött tartalék tételében (elkülönítetten) fedezetet kell képezni az átalakulás napjáig esetlegesen bekövetkezı vagyonvesztésre. A fenti jogszabály figyelembe vételével, független könyvvizsgálói audittal ellátva lett megállapítva a határozati javaslat szerint a jogutód cég jegyzett tıkéje. Javaslom, hogy az egyesüléssel létrejövı társaság ügyvezetı igazgatója továbbra is Bánáti Antal maradjon április 30. napjáig, illetve az egyesüléssel létrejövı társaság könyvvizsgálója, továbbiakban Molnár István helyett Víghné Szert Edit könyvvizsgáló (Penta Könyvvizsgáló Kft.) legyen május 31napjáig. Az éves beszámolókhoz és az átalakuláshoz kapcsolódó háttéranyagok, valamint felügyelı bizottsági és könyvvizsgálói jelentések a Városüzemeltetési Irodán megtekinthetıek. Kérem a Tisztelt Közgyőlést, hogy a mellékelt határozati javaslat szerint véglegesen döntsön az átalakulásról a fent nevesített tervezetek elfogadásával. Ezt követıen dönt a cégbíróság az átalakulás tárgyában. Szeged, május 5. Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester

8 KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése május 15. napján tartott ülésének jegyzıkönyvébıl. /2009. (V.15.) Kgy. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése megtárgyalta Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester A Szegedi Sport és Fürdık Kft. és a Szegedi Sportlétesítmény Beruházó Kft. egyesülése kapcsán elkészített vagyonmérleg-,vagyonleltár tervezetek és egyéb okiratok elfogadása tárgyú / számú elıterjesztését és a következı határozatot hozza: 1./ A Közgyőlés a Szegedi Sport és Fürdık Kft évi beszámolóját eft mérleg fıösszeggel és eft mérleg szerinti eredménnyel (veszteség) jóváhagyja. 2./ A Közgyőlés hozzájárul a Szegedi Fürdık Kft. a Raiffeisen Bank Zrt-nél fennálló 180 millió forint összegő folyószámla hitelének a hitelszerzıdés lejártától számított további 1 évre történı meghosszabbításához, és egyben felhatalmazza a Szegedi Fürdık Kft. ügyvezetı igazgatóját a módosított hitelszerzıdés aláírására. Felelıs: Szegedi Fürdık Kft. ügyvezetı igazgatója Határidı: a hitelszerzıdés lejáratakor 3./ Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata az 2./ pontban meghatározott hitel biztosítékaként komfort levelet bocsát ki, vagy készfizetı kezességet vállal. 4./ A Közgyőlés a Pénzügyi Bizottság véleményezését és a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság jóváhagyását követıen felhatalmazza a Polgármestert a 3./ pont szerinti komfortlevél vagy kezességvállalási szerzıdés aláírására. Errıl a tisztségviselıket, a Címzetes Fıjegyzıt, a Városüzemeltetési Irodát, a Jegyzıi Irodát, a Közgazdasági Irodát és a Szegedi Sport és Fürdık Kft. jegyzıkönyvi kivonaton értesíti. k.m.f. Dr. Botka László polgármester Dr. Mózes Ervin címzetes fıjegyzı

9 KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése május 15. napján tartott ülésének jegyzıkönyvébıl. /2009. (V.15.) Kgy. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése megtárgyalta Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester A Szegedi Sport és Fürdık Kft. és a Szegedi Sportlétesítmény Beruházó Kft. egyesülése kapcsán elkészített vagyonmérleg-,vagyonleltár tervezetek és egyéb okiratok elfogadása tárgyú / számú elıterjesztését és a következı határozatot hozza: A Közgyőlés a Szegedi Sportlétesítmény Beruházó Kft évi beszámolóját eft mérleg fıösszeggel és eft mérleg szerinti eredménnyel jóváhagyja. Errıl a tisztségviselıket, a Címzetes Fıjegyzıt, a Városüzemeltetési Irodát, a Jegyzıi Irodát, a Közgazdasági Irodát és a Szegedi Sportlétesítmény Beruházó Kft.-t jegyzıkönyvi kivonaton értesíti. k.m.f. Dr. Botka László polgármester Dr. Mózes Ervin címzetes fıjegyzı

10 KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése május 15. napján tartott ülésének jegyzıkönyvébıl. /2009. (V.15.) Kgy. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése megtárgyalta Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester A Szegedi Sport és Fürdık Kft. és a Szegedi Sportlétesítmény Beruházó Kft. egyesülése kapcsán elkészített vagyonmérleg-,vagyonleltár tervezetek és egyéb okiratok elfogadása tárgyú / számú elıterjesztését és a következı határozatot hozza: 1./ A Közgyőlés elfogadja a Szegedi Sportlétesítmény Beruházó Kft. és a Szegedi Sport és Fürdık Kft. egyesülése kapcsán a társaságok által december 31.-i fordulónappal elkészített, a határozat 1. sz. mellékletét képezı vagyonmérleg-tervezeteket és vagyonleltár-tervezeteket az alábbi összegekkel: a.) A beolvadó (jogelıd) Szegedi Sportlétesítmény Beruházó Kft. esetében: mérlegfıösszeg: eft saját tıke összege: eft ebbıl jegyzett tıke összege: eft b.) Az átvevı (jogelıd) Szegedi Sport és Fürdık Kft. esetében: mérlegfıösszeg: eft saját tıke összege: eft ebbıl jegyzett tıke összege: eft c.) Az átvevı (jogutód) Szegedi Sport és Fürdık Kft. esetében: mérlegfıösszeg: eft saját tıke összege: eft ebbıl jegyzett tıke összege: eft 2./ A Közgyőlés jóváhagyja a határozat 2. sz. mellékletét képezı egyesülési szerzıdést és a határozat 3. sz. mellékletét képezı Szegedi Sport és Fürdık Kft. alapító okiratának módosítását és egyben felhatalmazza a Polgármestert a módosított és az az alapján egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. 3./ A Közgyőlés a Szegedi Sport és Fürdık Kft. és a Szegedi Sportlétesítmény Beruházó Kft. átalakulásának napját szeptember 30. napjában határozza meg. 4./ A Közgyőlés az átalakulással létrejövı Szegedi Sport és Fürdık Kft. ügyvezetı igazgatójának továbbra is Bánáti Antalt nevezi ki változatlanul április 31. napjáig változatlan díjazás mellett. 5./ A Közgyőlés felkéri az átalakulással létrejövı társaság ügyvezetı igazgatóját, hogy az átalakulással kapcsolatos teendıket a Cégbíróság felé tegye meg. Felelıs: Szegedi Sport és Fürdık Kft. ügyvezetı igazgatója határidı: azonnal

11 6./ A Közgyőlés az átalakulás napjával (2009. szeptember 30.) visszahívja a Szegedi Sport és Fürdık Kft. (jogelıd) könyvvizsgálóját: Molnár Istvánt. 7./ A Közgyőlés az átalakulással létrejövı Szegedi Sport és Fürdık Kft. könyvvizsgálójának a Penta Könyvvizsgáló Kft.-t (6001 Kiskunfélegyháza, Arany János utca 45., Kamarai nyilvántartási száma: ) azon belül Víghné Szert Edit kamarai tag könyvvizsgálót (6001 Kiskunfélegyháza, Arany János utca 45., Kamarai tagsági száma: ) nevezi ki október 1. napjától május 31. napjáig Ft+áfa/ hó díjazás mellett. 8./ A Közgyőlés felkéri a Szegedi Sport és Fürdık Kft. ügyvezetı igazgatóját, hogy a 6./-7./ pontok szerint a társaság könyvvizsgálatára vonatkozó szerzıdésekrıl gondoskodjon. Felelıs: Szegedi Sport és Fürdık Kft. (jogutód) ügyvezetı igazgatója 9./ A közgyőlés felkéri az átalakulással érintett társaságok ügyvezetıit, hogy az átalakulás napjával (2009. szeptember 30.) készítsék el a végleges vagyonmérlegeket és a végleges vagyonleltárakat és azt a Felügyelı Bizottság, valamint a könyvvizsgáló ellenırzését követıen jóváhagyásra terjesszék a közgyőlés elé. Felelıs: Szegedi Sport és Fürdık Kft. és a Szegedi Sportlétesítmény Kft. ügyvezetı igazgatói Határidı: az átalakulás napját követı 90 nap Errıl a tisztségviselıket, a Címzetes Fıjegyzıt, a Városüzemeltetési Irodát, a Jegyzıi Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Szegedi Sportlétesítmény Beruházó Kft.-t és a Szegedi Sport és Fürdık Kft. jegyzıkönyvi kivonaton értesíti. k.m.f. Dr. Botka László polgármester Dr. Mózes Ervin címzetes fıjegyzı

Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól. 2008. év

Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól. 2008. év Tisztelt Közgyőlés! Az önkormányzat 100%-os tulajdonú gazdasági társasági elkészítették a évi üzleti üket, melyeket jelen elıterjesztés keretében, gazdasági társaságonként az alábbiakban foglalunk össze:

Részletesebben

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi. 2012. évi beszámolójához. Nonprofit Kft. Székhelye: 7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41.

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi. 2012. évi beszámolójához. Nonprofit Kft. Székhelye: 7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. 2012. évi beszámolójához 1. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA A vállalkozás elnevezése: Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft.

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Építési Iroda vezetıje

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Építési Iroda vezetıje Elıterjesztı: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Építési Iroda vezetıje Iktatószám: 01/48533-8/2013. 01/51947-7/2013. 01/76504-1/2012. Tárgy: Közterületek elnevezése és településrész

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Kiegészítı melléklet

Kiegészítı melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23987522-2-09 Debreceni Törvényszék Cégbírósága 09-09-023360 MIS-TEAM ÉPKER KFT 4254 Nyíradony, KÖLCSEY FERENC UTCA 35 2013 Fordulónap: Beszámolási idıszak: 2013.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. Általános rész I/1. A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: Primor Audit Könyvelı és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelısségő Társaság

Részletesebben

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT.

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Continental Danubia Kft. Bejegyzett Könyvvizsgáló Társaság MKVK Tagsági Ig.szám: 001262 Független Könyvvizsgálói Jelentés A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Készült: Pécsett, 2007. március 19-én A könyvvizsgálói

Részletesebben

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója 2013. november Alapadatok a Társaságról A Társaság cégneve: VISONKA Takarmánykeverı Szolgáltató

Részletesebben

Kiegészítı melléklet 2012

Kiegészítı melléklet 2012 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLİI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 2100 Gödöllı, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról.

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 36-22/2007. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 2007. április 17. Tisztelt Képviselıtestület! A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

Művészetek Palotája Kft.

Művészetek Palotája Kft. Statisztikai számjel: 12697715-9232-113-01 Cégjegyzék száma: 01-09-699056 Művészetek Palotája Kft. Éves beszámoló 2009. év. Budapest, 2010. május 10. Kiss Imre vezérigazgató Tartalomjegyzék 2009. évi mérleg

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés A Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft tulajdonosainak Elvégeztem a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát,

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a STATUS Capital Befektetési Zrt.

Kiegészítı melléklet a STATUS Capital Befektetési Zrt. 2 2 6 3 3 1 2 7 6 6 1 9 1 1 4 1 7 Statisztikai számjel 1 7-1 0-0 0 1 2 6 6 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: STATUS Capital Befektetési Zrt. A vállalkozás címe: 7100 Szekszárd, Arany János utca

Részletesebben

Közlemény. A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket:

Közlemény. A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: Közlemény A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS HIVATALOS LAPJA 3. szám Kecskemét, 2011. május 31. TARTALOMJEGYZÉK I. SZEMÉLYI RÉSZ: 73/2011. (V. 27.) Kgy. A Megyei kitüntetı díjakra

Részletesebben

2008. I. félévi beszámoló

2008. I. félévi beszámoló 2008. I. félévi beszámoló 2 Statisztikai számjel: 13980335-6810-114-18 Cégjegyzék szám: 18-10-100680 Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2008. június 30. MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) Adatok eft-ban

Részletesebben

Kiegészítı melléklet

Kiegészítı melléklet Kiegészítı melléklet A Budapest Fıváros Vagyonkezelı Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 2011. évi beszámolójához a Számvitelrıl szóló többször módosított 2000. évi C. törvény alapján A részvénytársaság

Részletesebben

Nyírteleki Civil Koordinációs és Szociális. Szolgáltató Egyesület 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008.

Nyírteleki Civil Koordinációs és Szociális. Szolgáltató Egyesület 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Nyírteleki Civil Koordinációs és Szociális Szolgáltató Egyesület 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Egyéb szervezetek közhasznú egyszerősített

Részletesebben

BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT.

BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT. BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT. 1108 Budapest, Kozma u. 13. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2010. évi gazdálkodásról Budapest, 2011. március 25. Bódis Sándor ügyvezetı igazgató Kiegészítı melléklet

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete Főszerpaprika KutatóFejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2010. év I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. Társaság bemutatása Alapító:

Részletesebben

Kiegészítı melléklet az Urányi János Sport KFT 2010. évi mérlegéhez

Kiegészítı melléklet az Urányi János Sport KFT 2010. évi mérlegéhez Kiegészítı melléklet az Urányi János Sport KFT 2010. évi mérlegéhez ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítı melléklet a URÁNYI JÁNOS SPORT KFT 2010. január 1-tıl 2010. december 31-ig terjedı idıszak üzleti

Részletesebben

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa LMKOH/1854/1/2015. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 110. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének./2009. (.) rendelete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2010. évi zárszámadására Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. ÉVI SZEGED, 2011. ÁPRILIS 15. A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ HORVÁTH ANDRÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. ÉVI SZEGED, 2011. ÁPRILIS 15. A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ HORVÁTH ANDRÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ SZEGED, 2011. ÁPRILIS 15. HORVÁTH ANDRÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA: Működési forma:

Részletesebben

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu A 2006.02.10-én elfogadott SZÁMLAREND Módosításának

Részletesebben

A Fotex Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008. I-III. havi gyorsjelentése

A Fotex Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008. I-III. havi gyorsjelentése A Fotex Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008. I-III. havi gyorsjelentése A Fotex Csoport 2008. I-III. havi tevékenységét bemutató gyorsjelentését az IFRS elıírásainak

Részletesebben

Szakbizottságok elnökei. Iktatószám: 43338/2010. Beszámoló az állandó bizottságok munkájáról (2009. október 1-tıl 2010.

Szakbizottságok elnökei. Iktatószám: 43338/2010. Beszámoló az állandó bizottságok munkájáról (2009. október 1-tıl 2010. Elıterjesztı: Szakbizottságok elnökei Iktatószám: 43338/2010. Tárgy: Beszámoló az állandó bizottságok munkájáról (2009. október 1-tıl 2010. március 31-ig) Készítette: Jegyzıi Iroda Mellékletek: 1 pld.

Részletesebben

Tartalomjegyzék I ÁLTALÁNOS RÉSZ 6 I.1 A VÁLLALATCSOPORT BEMUTATÁSA 6 I.1.1 AZ ANYAVÁLLALAT ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA 6 I.1.2 AZ ANYAVÁLLALAT BEMUTATÁSA 8 I.1.2.1 GYSEV Zrt. részére történı vonal átadás 9 I.1.2.2

Részletesebben

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Nyilvántartásba vételi szám: 03-0046-07 Felnıttképzési nyilvántartási szám: RT04-004/2008 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-2040 TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0017 TIOP-3.1.1-09/1-2009-0019 Ikt. sz.: K

Részletesebben

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269.

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. 2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 80/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 81/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 82/2011.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. a Képviselıtestület 2008. szeptemberi ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2008. I. félévi gazdálkodásáról

E L İ T E R J E S Z T É S. a Képviselıtestület 2008. szeptemberi ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2008. I. félévi gazdálkodásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 91. 8500 PÁPA, Fİ U. 12. Tel: (89) 324-585 Fax: (89) 515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselıtestület 2008. szeptemberi ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl 562-4/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Az ülésen jelen vannak: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2010. február 19. napján tartott soros (nyílt) ülésérıl Üléselnök: Dr. Botka László polgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Békés-Bihar Kistérség Fejlesztı Egyesület 5720 Sarkad, Kossuth u. 22. Tel.: 66/272-152 e-mail: bekesbihar@bhn.hu Adószám: 18379376-2-04 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

539/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat

539/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 21-én pénteken de. 8,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből: 539/2012. (XII. 21.) számú

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 31. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésrıl

Részletesebben

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján)

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktızsde számára 2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

MKB. MKB Alapkezelı zrt. Megszőnési jelentés. Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap. 2008. május 2.

MKB. MKB Alapkezelı zrt. Megszőnési jelentés. Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap. 2008. május 2. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. február 27-én (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2013. február 27-én (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának./2009.( ) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 35/2009. (II. 13.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

Kivonat Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. január 3-i ülése jegyzıkönyvébıl

Kivonat Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. január 3-i ülése jegyzıkönyvébıl 2008. január 3-i ülése könyvébıl 1/2008. (I. 3.) Kt. határozata KEOP pályázat benyújtásáról: 1. Tolna Város Önkormányzata Fadd Nagyközség és Bogyiszló Község Önkormányzataival együttmőködve, Tolna város

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl Salgótarján, 2008. november 11. Elıterjesztı: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Egerszegi Fúvószene Alapítvány. közhasznúsági jelentése 2010.

Egerszegi Fúvószene Alapítvány. közhasznúsági jelentése 2010. Egerszegi Fúvószene Alapítvány közhasznúsági jelentése 2010. Tartalmi beszámoló 2010. év Bevezetı Az Egerszegi Fúvószene Alapítvány a 2010. évben céljai szerint végezte mőködését, melynek során az alapcélok

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Elıterjesztı: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 34864/2011. Tárgy: Beszámoló 2010.költségvetés végrehajtásáról és a belsı ellenırzési tevékenységrıl Melléklet: elıterjesztés melléklete

Részletesebben

a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) szóló önkormányzati rendelet módosításához

a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) szóló önkormányzati rendelet módosításához Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa I/1336/2/2014. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2007. január 24. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2005/2006.

Részletesebben

J A V A S L A T 2009. ÉVI Ü Z L E T I T E R V É R E

J A V A S L A T 2009. ÉVI Ü Z L E T I T E R V É R E J A V A S L A T A TARJÁNHİ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI Ü Z L E T I T E R V É R E Salgótarján, 2009. március 20. Kiss József ügyvezetı igazgató - 1 - HATÁROZATI JAVASLAT Tisztelt Közgyőlés! Kérem

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 7./2011 (IV.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Hévízgyörk Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r é t ı l E L İ T E R J E S Z T É S HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Az elıterjesztés a 2011. évi zárszámadási rendelet-tervezethez

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. Készült: a Számvitelrıl szóló 2000. évi C.

SZÁMVITELI POLITIKA. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. Készült: a Számvitelrıl szóló 2000. évi C. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu SZÁMVITELI POLITIKA Készült: a Számvitelrıl szóló

Részletesebben

A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében

A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében Készítette: Szeged, 2010. december 20. Tartalomjegyzék I. AZ ELEMZÉS MÓDSZERTANA... 3 II. ÖSSZEFOGLALÓ... 3 III. A

Részletesebben

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapításáról Fejér Megye Közgyőlése

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. február 10. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. február 10. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. február 10. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből./2006. (II.10.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta dr. Botka László Az IKV Rt., a RITEK

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. március 10. (1. ülés)

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. március 10. (1. ülés) Ügyszám: 26-6/2009. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete nyilvános ülésérıl 2009. március 10. Nyirád 2009 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. FEJEZET. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

I. FEJEZET. Az önkormányzat bevételei és kiadásai Tolna Város Önkormányzatának /2009. (II.13.) Ör. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl, végrehajtásának rendjérıl Tolna Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdés

Részletesebben

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. ÉV 2012. MÁJUS 26. Tartalom 1. Számviteli politika fı vonásai 3 2. Valós pénzügyi, jövedelmi helyzet értékelése 4 3. Taglétszám alakulás

Részletesebben

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008.

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása A Bakonyi Erımő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság az Állami Vagyonügynökség által 1992. január 1-vel alapított

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116.

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. december 31. I. A társaság bemutatása Az alapító tagok a Magyar

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB BONUS Nyíltvégő Részvény Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám:

Részletesebben

Manna Kulturális Egyesület. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerősített éves beszámolója

Manna Kulturális Egyesület. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerősített éves beszámolója 18196944 91 29 1 Manna Kulturális Egyesület 11 Budapest, Bulcsú u. 44 Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerősített éves beszámolója 21 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.77-15/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2009. június 25-én (csütörtökön) 9 óra 15 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS 3491-10/2011. K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2011. december 16-i ülése jegyzıkönyvébıl 215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XVIII. évfolyam 9. szám 2008. Október 30. H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2008.X.22.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI NÓGRÁD MEGYEI

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 4/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. február 15-én megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Független Könyvvizsgálói Jelentés A Határidıs Tızsdeipar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tulajdonosainak Elvégeztem a Határidıs Tızsdeipar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: a Társaság )

Részletesebben

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579 XXI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. JÚNIUS 3. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 41/2010. (II. 12.) sz. határozata A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. (Szekeres Józsefné alpolgármester az I. napirend tárgyalása elıtt érkezett meg az ülésre.)

JEGYZİKÖNYV. (Szekeres Józsefné alpolgármester az I. napirend tárgyalása elıtt érkezett meg az ülésre.) 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. május 2-án megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. Jelen vannak: Siklósi István polgármester,

Részletesebben

SZÁM TÁRGY OLDAL I. A KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI

SZÁM TÁRGY OLDAL I. A KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI SZÁM TÁRGY OLDAL I. A KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI 35/2008. (III. 14.) Kgy. h. A Salgótarján belterület 6088 hrsz-ú, Csokonai út 3. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozó pályázat kiírása 36/2008. (III.

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET az ACCESS Befektetési Alapkezelı Zrt. 2008. évi Éves beszámolójához 1. Általános rész A társaság fıbb adatai: A cég elnevezése: ACCESS Befektetési Alapkezelı Zrt. Székhelye: 1054 Budapest,

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Sorszám:8. Ügyiratszám: 1-3/2012. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012.

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

A Petneházy Üdülıfalu Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság féléves gyorsjelentése

A Petneházy Üdülıfalu Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság féléves gyorsjelentése A Petneházy Üdülıfalu Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság féléves gyorsjelentése A Társaság cégadatai A Társaság neve: Petneházy Üdülıfalu Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság A Társaság címe: 8360 Keszthely,

Részletesebben

ARGENTIN TANGÓ TÁNCSZÍNHÁZ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. Közhasznúsági jelentés 2010.

ARGENTIN TANGÓ TÁNCSZÍNHÁZ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18706361-1-13 Cégbíróság: Pest Megyei Bíróság Bírósági határozat szám: Pk.60375/2004 Társadalmi szerv.nyilv.sz: 4045 Statisztikai szám: 18706361949952913 ARGENTIN TANGÓ TÁNCSZÍNHÁZ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

Részletesebben

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009.

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009. BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása A Bakonyi Erımő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság az Állami Vagyonügynökség által 1992. január 1-vel alapított

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 6/2015. (II. 23.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetésérıl

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 6/2015. (II. 23.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetésérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 6/2015. (II. 23.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetésérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése Tájékoztatásunk a Számviteli Törvény 10. (2) bekezdésével összhangban a nemzetközi számviteli (IFRS) standardoknak megfelelı szabályok

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 22. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 22. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 22. sz. JEGYZİKÖNYV Bér Község Önkormányzat, Bér Cigány Kisebbségi Önkormányzat és Bér Szlovák Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 1. Egyes közrendvédelmi és közbiztonsági feladatokat ellátó szervezetek beszámolói

J e g y z ı k ö n y v. 1. Egyes közrendvédelmi és közbiztonsági feladatokat ellátó szervezetek beszámolói 83 J e g y z ı k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2010. május 7. napján tartott soros (nyílt) ülésérıl Ülésvezetı: Dr. Botka László polgármester 1. Egyes közrendvédelmi és közbiztonsági

Részletesebben

Tamási Fúvós Egylet 7090 Tamási Rákóczi u. 51.

Tamási Fúvós Egylet 7090 Tamási Rákóczi u. 51. Tamási Fúvós Egylet 7090 Tamási Rákóczi u. 51. 18854330-9218-529-17 2006. évi Közhasznúsági jelentés Kelt: Tamási, 2007. május 25. A Tamási Fúvós Egylet 2006. évi mőködésérıl Közhasznúsági Jelentés 1,

Részletesebben

Tolna Megyei Atlétikai Szövetség 7100 Szekszárd, Keselyősi út 3.

Tolna Megyei Atlétikai Szövetség 7100 Szekszárd, Keselyősi út 3. Tolna Megyei Atlétikai Szövetség 7100 Szekszárd, Keselyősi út 3. 2007. évi Közhasznúsági jelentése Szekszárd, 2008. február 7. Gaál László elnök A Tolna Megyei Atlétikai Szövetség Közhasznúsági Jelentése

Részletesebben

SZÉTVÁLÁSI OKIRATA- Tervezet

SZÉTVÁLÁSI OKIRATA- Tervezet SZÉTVÁLÁSI OKIRATA- Tervezet amely a Pécs Holding Városi Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (cégjegyzékszáma:02-10-060289, székhelye:7626 Pécs, Búza tér 8.b.ép., továbbiakban: Szétváló Társaság

Részletesebben

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 344 01 0000 00 00 Pénzügyi-számviteli ügyintézı szakképesítés

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 344 01 0000 00 00 Pénzügyi-számviteli ügyintézı szakképesítés Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ 52 344 01 0000 00 00 Pénzügyi-számviteli ügyintézı szakképesítés 1971-06 Számítógépes programcsomag használata 4. vizsgarész/interaktív vizsgatevékenység (90 perc) 2009. 1.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. augusztus 31-én (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2012. augusztus 31-én (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2008. évi egyszerősített éves beszámolójához kapcsolódó kiegészítések

A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2008. évi egyszerősített éves beszámolójához kapcsolódó kiegészítések Elıterjesztés a Küldöttgyőlés 2009. április 23-i ülésének 1/B napirendi pontjához A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2008. évi egyszerősített éves beszámolójához kapcsolódó kiegészítések Tisztelt

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 174. MELLÉKLET: - TÁRGY: Beszámoló a CAMINUS Tüzeléstechnikai Kft. 2010. évi tevékenységérıl E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága /PÜB/ / 2010. február 01-jén (hétfın) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésérıl 1 Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14.

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14. Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Bizalom Nyugdíjpénztár Budapest, 2009. március 14. 2 Bevezetı A Bizalom Önkéntes Kölcsönös Kiegészítı Nyugdíjpénztár az 1994. május 16-i alakuló közgyőlésén

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 2. szám 2007. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. március 1-jei ülése RENDELET

Részletesebben

A Környezettudományi Központ Alapítvány. 2009. évi közhasznúsági jelentése

A Környezettudományi Központ Alapítvány. 2009. évi közhasznúsági jelentése A Környezettudományi Központ Alapítvány 2009. évi közhasznúsági jelentése a) Számviteli beszámoló A Központ a számviteli törvény és a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet elıírásainak megfelelıen közhasznú

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. május 21-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. május 21-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a kötvényforrás kezelésének 2009. I. negyedévi eredményeirıl, a pénzintézet kezdeményezése a szerzıdéses struktúra megváltoztatására. Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási

Részletesebben