Független könyvvizsgálói jelentés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Független könyvvizsgálói jelentés"

Átírás

1

2 Független könyvvizsgálói jelentés A Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft tulajdonosainak Elvégeztem a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft mellékelt évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a i fordulónapra elkészített mérlegbıl melyben az eszközök és források egyezı végösszeg E Ft, a mérleg szerinti eredmény E Ft nyereség, és az ezen idıponttal végzıdı évre vonatkozó eredménykimutatásból, kiegészítı mellékletbıl valamint üzleti jelentésbıl áll. A vezetés felelıssége az éves beszámolóért Az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történı elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelıssége. Ez a felelısség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredı, lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belsı ellenırzés kialakítását, bevezetését és fenntartását; a megfelelı számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerő számviteli becslések elkészítését. A könyvvizsgáló felelıssége az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélése A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon érvényes törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellı bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplı összegekrıl és közzétételekrıl. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredı, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétıl függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belsı ellenırzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelıek, de nem azért, hogy a vállalkozás belsı ellenırzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelıségének és az ügyvezetés számviteli becslései ésszerőségének, valamint az éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkám az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Meggyızıdésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendı és megfelelı alapot nyújt könyvvizsgálói záradék megadásához. Záradék A könyvvizsgálat során a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendı és megfelelı bizonyosságot szereztem arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményem szerint az éves beszámoló a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérıl megbízható és valós képet ad. Az üzleti jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van. Sárospatak, Konto és Kontroll Kft Pongráczné Szerencsi Judit 3933 Olaszliszka Petıfi út 19 kamarai tag könyvvizsgáló Nyilvántartásba-vételi szám: kamarai ig.szám:

3

4

5

6

7

8

9 Statisztikai számjel Cégjegyzék szám Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft a vállalkozás megnevezése 3950 Sárospatak, Kossuth út / a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Éves beszámoló Éves zárómérleg Keltezés: Sárospatak, március 30. a vállalkozás vezetıje (képviselıje) P.H. Könyvelıi Praktikum

10 Sorszám Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Idıszak: Elızı év Elızı év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 01. A. Befektetett eszközök ( sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) Alapítás-átszervezés aktivált értéke Vagyoni értékő jogok Szellemi termékek II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ( sorok) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok Mőszaki berendezések, gépek, jármővek Egyéb berendezések, felszerelések, jármővek III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ( sorok) Cégjegyzék szám Statisztikai számjel Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft 3950 Sárospatak, Kossuth út / A tétel megnevezése Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott elılegek Immateriális javak értékhelyesbítése Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott elılegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési iszonyban álló vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete Keltezés: Sárospatak, március 30. PH. a vállalkozás vezetıje (képviselıje) Könyvelıi Praktikum

11 Cégjegyzék szám Statisztikai számjel Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft 3950 Sárospatak, Kossuth út / Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Idıszak: Sorszám A tétel megnevezése Elızı év Elızı év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 27. B. Forgóeszközök ( sor) I. KÉSZLETEK ( sorok) Anyagok Készletekre adott elılegek II. KÖVETELÉSEK ( sorok) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) Egyéb követelések IV. PÉNZESZKÖZÖK ( sorok) Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív idıbeli elhatárolások ( sorok) Bevételek aktív idıbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív idıbeli elhatárolása Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben Váltókövetelések Követelések értékelési különbözete Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete III. ÉRTÉKPAPÍROK ( sorok) Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok Értékpapírok értékelési különbözete Halasztott ráfordítások 56. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( sor) Keltezés: Sárospatak, március 30. PH. a vállalkozás vezetıje (képviselıje) Könyvelıi Praktikum

12 Statisztikai számjel Cégjegyzék szám Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft 3950 Sárospatak, Kossuth út / Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) Idıszak: Sorszám Elızı év Elızı év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 57. D. Saját tıke ( sor ) I. JEGYZETT TİKE IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok ( sorok) Céltartalék a várható kötelezettségekre F. Kötelezettségek ( sor) III. TİKETARTALÉK A tétel megnevezése 58. Sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TİKE (-) VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK Értékhelyesbítés értékelési tartaléka Valós értékelés értékelési tartaléka Céltartalék a jövıbeni költségekre Egyéb céltartalék I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben Keltezés: Sárospatak, március 30. PH. a vállalkozás vezetıje (képviselıje) Könyvelıi Praktikum

13 Statisztikai számjel Cégjegyzék szám Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft 3950 Sárospatak, Kossuth út / Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) Idıszak: Sorszám A tétel megnevezése Elızı év Elızı év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 77. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban Egyéb hosszú lévı lejáratú vállalkozással kötelezettségek szemben III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( 87. és sorok) Rövid lejáratú kölcsönök sorból: az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevıktıl kapott elılegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások 93. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési 94. viszonyban lévı vállalkozással szemben 95. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek értékelési különbözete Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete G. Passzív idıbeli elhatárolások ( sorok) Bevételek passzív idıbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív idıbeli elhatárolása Halasztott bevételek 102. FORRÁSOK ÖSSZESEN ( sor) Keltezés: Sárospatak, március 30. PH. a vállalkozás vezetıje (képviselıje) Könyvelıi Praktikum

14 Statisztikai számjel Cégjegyzék szám Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft 3950 Sárospatak, Kossuth út / Éves beszámoló "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) Idıszak: Tételszám A tétel megnevezése Elızı év Elızı év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele I. Exportértékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele ( ) Saját termeléső készletek állományváltozása II. Saját elıállítású eszközök aktivált értéke Aktivált saját teljesítmények értéke (± ) III. Egyéb bevételek III. sorból: visszaírt értékvesztés 05. Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegő ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegő egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegő ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások VII. sorból: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) Keltezés: Sárospatak, március 30. PH. a vállalkozás vezetıje (képviselıje) Könyvelıi Praktikum

15 Tételszám Idıszak: Elızı év Elızı év(ek) módosításai a b c d e 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés 13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 14. Cégjegyzék szám Statisztikai számjel Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft 3950 Sárospatak, Kossuth út / Éves beszámoló "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) A tétel megnevezése Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott Tárgyév 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegőbevételek Sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 17. Pénzügyi mőveletek egyéb bevételei Sorból: értékelési különbözet VIII. Pénzügyi mőveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott 19. Fizetendı kamatok és kamatjellegő ráfordítások sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi mőveletek egyéb ráfordításai Sorból: értékelési különbözet IX. Pénzügyi mőveletek ráfordításai ( ± ) B. PÉNZÜGYI MŐVELETEK EREDMÉNYE (VII.-IX.) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) X. XI. Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) E. ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY (±C±D) XII. F. Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.) G. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F ) Keltezés: Sárospatak, március 30. PH. a vállalkozás vezetıje (képviselıje) Könyvelıi Praktikum

16 Kiegészítı melléklet a évi beszámolóhoz A. Általános jellegő kiegészítések 1. Társaság bemutatása 1.1 Cég neve: Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft 1.2 Cég elızı nevei: RFV-Sárospatak Városgazdálkodási Nonprofit Kft RFV Kivitelezı és Tervezı Kft 1.2 Alakulás idıpontja: Bejegyzés kelte: A Fıvárosi Cégbíróság által. 1.4 Cégjegyzékszám: jelenlegi cégjegyzékszám: BAZ Megyei Bíróság, mint cégbíróság által án. 1.5 KSH szám: jelenlegi KSH szám: Jegyzett tıkéje 3 millió Ft, ami teljes egészében befizetésre került a bankszámlára a tulajdonosok által. 1.7 Kft tulajdonosai 2007.július.11.-tıl: RFV NYRT törzsbetét arány 49% szavazati arány 67% Sárospatak Önkormányzata törzsbetét arány 51% szavazati arány 33% 2009.július 28-án változott a szavazati arány : RFV NYRT 50% Sárospatak Város Önkormányzata 50% én Sárospatak Önkormányzata 100%-ban tulajdonos, megvásárolta az RFV-NYRT tulajdoni hányadát. 1.8 Társaság székhelye: 3950 Sárospatak, Kossuth u Cég képviselıjének neve, aki a beszámoló aláírására jogosult Gulybán László Lakcíme: 3950 Sárospatak, Borsi út Adószám: Tevékenységi körök: 5629 Egyéb vendéglátás 4312 Építési terület elıkészítése 4321 Villanyszerelés 4322 Víz-, gáz-, főtés-, légkondicionáló-szerelés 4329 Egyéb épületgépészeti szerelés 6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás 7111 Építészmérnöki tevékenység 7112 Mérnöki tevékenység, mőszaki tanácsadás 7120 Mőszaki vizsgálat, elemzés 7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mőszaki tevékenység 8110 Építményüzemeltetés 4332 Épületasztalos szerkezet szerelése 4399 Egyéb speciális szaképítés 4221 Folyadék szállítására szolgáló közmő építése 4222 Elektromos, híradás-technikai célú közmő építése 3311 Fémfeldolgozási termék javítása

17 3312 Ipari gép, berendezés javítása 3314 Ipari villamos gép, berendezés javítása 4110 Épületépítési projekt szervezése 5610 Éttermi, mozgó vendéglátás 5621 Rendezvényi étkeztetés 3530 Gızellátás, légkondicionálás 8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 8299 M.n.s. egyéb kiegészítı üzleti szolgáltatás A tagok kölcsönösen érdekeltek Sárospatak Város városüzemeltetési alapellátási feladatainak reorganizációjára irányuló projekt megvalósításában. Feladatok: - Távfőtı rendszer felújítása - Panelrekonstrukció - Intézmények főtési rendszerének korszerősítése és gazdaságos üzemeltetése - Intézmények beltéri világításkorszerősítése és villamos üzemeltetése - Közvilágítás energiatakarékos üzemeltetése - Önkormányzati szintő liberalizált energiapiaci ( gáz és villamos )vásárlás - Közétkeztetés átszervezése, korszerősítése és gazdaságos üzemeltetése A szindikátusi szerzıdés aláírásának napja: 2007 július 11. Az üzemeltetés kezdete: október 01. A szerzıdés idıtartama: 25 év A vagyonkezelt eszközök tekintetében vagyonkezelıi jogot kijelöléssel átruházza az RFV- Sárospatak Nonprofit. Kft re. A vagyonkezelt eszközök tekintetében független szakértı nem mőködött közre, a vagyonkezelt eszközök átvétele mindkét fél által aláírt leltár alapján történt meg. Az eszközök 25 év alatt kerülnek leírásra. A vagyonkezelési szerzıdés szerint az átvett eszközöket az átvételi értéken kell tartani, ami azt jelenti, hogy a társaság minden évben köteles az adott évben elszámolt értékcsökkenést ráfordítani az eszközre. Ennek elmaradása esetén a különbözetre céltartalék képzése válik szükségessé. A társaság tulajdonosai én, szerzıdés alapján a meglévı felsorolt tevékenységeket átszervezték. A Kft a közétkeztetés üzemeltetését, valamint az intézményi karbantartás tevékenységet folytatja tovább. A többi tevékenységre új céget alapítottak a tulajdonosok. A vagyonkezelt eszközök visszaadásra kerültek a távfőtés esetében, a fennmaradó vagyonkezelt eszközök a társaság vagyonkezelésében maradnak. A folyamatos termeléshez szükséges konyhatechnológiai berendezéseket az RFV-ESCO Kft eladta a társaság részére. A társaság által a mérlegbeszámoló elkészítése során alkalmazott módszerek követték a Számviteli Törvény elıírásait. 2. Számviteli politika fıbb vonásai A társaság könyveit és nyilvántartásait a 2000.évi C. Számviteli törvényben meghatározott alapelvekkel összhangban vezeti. A társaság a számviteli politikájában rögzítette értékelési eljárásait, módszereit. Az éves beszámoló tartalmazza: - mérleg - A típusú (összköltség eljárás) eredmény kimutatás - kiegészítı melléklet - üzleti jelentés

18 A társaság által választott könyvvizsgáló neve: - Konto és Kontroll Könyvelı, Könyvvizsgáló Pénzügyi és Adótanácsadói Kft Címe: 3933 Olaszliszka, Petıfi út 19. Cégjegyzékszáma: Könyvvizsgáló neve: Pongráczné Szerencsi Judit Bejegyzési száma: Könyvviteli szolgáltatást végzı neve: Hornyákné Bodnár Éva Címe: 3950 Sárospatak, Balassi u.129. Regisztrációs száma: A mérleg fordulónapja: december 31. Mérlegkészítés idıpontja: március Alkalmazott értékelési eljárások, értékcsökkenés elszámolási módja: Eszközök Befektetett eszközök - Immateriális javak csoportján belül a vagyoni értékő jogokat és szellemi termékeket három év alatt írjuk le. - Tárgyi eszközök: A társaság a Sztv.-nek megfelelıen a tárgyi eszközöket egyedileg értékeli. Értékcsökkenés elszámolása: - Az Ft beszerzési érték alatti: konyhatechnológiai tárgyi eszközöket 2 év /50%/ alatt számoljuk el, egyéb eszközöknél egy összegben azonnal. - Az Ft beszerzési érték feletti: konyhatechnológiai tárgyi eszközök esetében 20 év /5%/ alatt, lineáris leírási módszerrel, egyéb esetben 7 év /14,5%/ - Az épületen végzett beruházás, felújítás 20 év alatt kerül lineárisan leírásra. - Amortizáció elszámolása idıarányosan havonta történik. - Nem számolunk el értékcsökkenési leírást telek, és képzımővészeti alkotások után - Ha a tartósan szolgáló tárgyi eszköz piaci értéke jelentısen meghaladja az adott eszköznek a visszaírás utáni könyv szerint értékét, a piaci érték és a visszaírás utáni könyv szerinti érték közötti különbözet a mérlegben az eszközök között értékhelyesbítésként, a saját tıkén belül értékelési tartalékként kell kimutatni. - Amennyiben az eszközök nem tartósan szolgálják a vállalkozás tevékenységét, azokat átminısítjük forgóeszközzé. - Ahol szükséges maradvány értéket használunk.. - Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószág, a tárgyi eszköznél elszámolni akkor, ha az immateriális jószág, a tárgyi eszköz( ide nem értve a beruházást) könyv szerinti értéke tartósan és jelentısen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke. - Amennyiben az eszközök könyv szerinti értéke alacsonyabb ezen eszközök eredeti bekerülési értékénél és az alacsonyabb értéken való értékelés okai már nem, illetve csak részben állnak fenn, a leírásokat meg kell szüntetni, a

19 megbízható és valós összkép érdekében- az eszközt piaci értékére, vissza kell értékelni (visszaírás) - Maradványérték nem került meghatározásra. Forgóeszközök Készletek: - Vásárolt készletek: a beérkezett kereskedelmi árukat tényleges beszerzési áron, a hozzátartozó járulékos költségekkel együtt, tartjuk nyilván. Év közben az elszámolás az 5. számlaosztályban történik. Év végén tényleges, mennyiségi leltárfelvétellel a beszerzések árával kerülnek a készletek a 2. számlaosztályba. - Csökkent értékő készletek esetében értékvesztést számolunk el. - A hiányzó, megsemmisült áru értéke is egyéb ráfordításként kerül elszámolásra. Követelések: a december 31-i fordulónapon a nyilvántartásban szereplı követelések egyedi minısítésre kerülnek a következık szerint: - teljes értékő - határidın túli - kétes - behajthatatlan követelések A vagyonkezelésbe átvett eszközökkel kapcsolatos kötelezettségek az átvételt megelızıen készített vagyonértékelés alapján kerültek a könyvekbe. A külföldi pénzértékre szóló követelés elszámolása az MNB által közzétett, hivatalos devizaárfolyam figyelembevételével történik Források Saját tıke: - Jegyzett tıke: társasági szerzıdésben rögzített névérték és a cégbíróságon bejegyzett érték a Sztv. elıírásainak megfelelıen - Tıketartalék: társaság rendelkezésére bocsátott tartalék. - Eredménytartalék: nyilvántartás szerint - Lekötött tartalék: az eredménytartalékból átvezetésre kerülnek a Sztv. által meghatározott tételek. - Mérleg szerinti eredmény: a saját tıkéhez való hozzájárulás, egyezıen az eredmény-kimutatás összegével. - Céltartalék: az adózás elıtti eredmény terhére, képzett forrás, várható kötelezettségekre, jövıbeni költségekre.

20 Kötelezettségek A külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek elszámolása az MNB által közétett hivatalos devizaárfolyam figyelembevételével történik. 2.2 Rendkívüli tételek elkülönítésének szempontjai A társaság a gazdasági esemény rendkívülivé nyilvánításáról a számviteli politikájában leírtak alapján dönt. Specifikus jellegő kiegészítések 3. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 3.1 Eszközök értékének és összetételének alakulása ezer Ft Megnevezés Megoszlás Megoszlás % % A Befektetett eszk , B Forgóeszközök , C Aktív idıbeli elh , Összesen: , ,0 Befektetett eszközökben történt változások a következık: A befektetett eszközök alakulását a 2. sz. mellékletben mutatjuk be (Vagyonleltár). Elszámolt terv szerinti értékcsökkenés: 2010-ban eft, 2011-ben eft. Készletek: Az alapanyag értéke az elızı évben 890 eft, tárgyévben pedig 599 eft. Forgóeszközök: követelések eft eft ebbıl - vevı: eft eft - egyéb: eft eft - pénzeszközök állománya pedig eft eft Vevıkövetelésekre értékvesztés nem került elszámolásra. Egyéb követelések 2011.év/ ezer Ft Költségvetési kiutalási igények Fizetési elıleg munkavállalóknak 185 Különféle egyéb követelések 269 Helyi iparőzési adó/sárospatak/ követelés 24 Összesen: A társaság értékpapírral sem az elızı sem a tárgyidıszakban nem rendelkezett.

21 Aktív idıbeli elhatárolás: Az adott idıszakban aktív idıbeli elhatárolásra került eft. Megoszlása a következı: a. Bevételek aktív idıbeli elhatárolása között szerepel a tárgyévet érintı eft december számviteli szolgáltatás 35 eft december közétkeztetés eft b. Költségekre, ráfordításokra 450 eft került elhatárolásra. 3.2 Források összetételének és értékének alakulása Megnevezés Megoszlás % Megoszlás % D Saját tıke ,5 E Céltartalék ,3 F Kötelezettségek ,5 G Passzív idıbeli elh ,7 Összesen: , ,0 A saját tıke változása eft: Megnevezés Jegyzett tıke Tıketartalék Eredmény-tartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérlegszerinti eredmény Nyitó egyenleg Növekedés Csökkenés Záró Az elızı évi mérleg szerinti eredmény átvezetése az eredménytartalékba megtörtént. A tárgyévben a lekötött tartalékból visszavezetésre került 754 eft. A tárgyévben a közétkeztetés adagszám csökkenése miatt viszonylag szerény eredmény képzıdött. Céltartalék: A Társaság a vagyonkezelésbe átvett eszközökre vonatkozóan a II. Rákóczi Ferenc általános iskola konyha felújítás utáni üzemképessé tételével eleget tett a visszapótlási kötelezettségének.

22 Kötelezettségek: - Hosszú lejáratú kötelezettségek az elızı idıszakban összesen eft: Hosszú lejáratra kapott kölcsön: eft. - Egyéb hosszú lejáratú hitelek: eft. - Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek: eft. Hosszú lejáratú kötelezettségek a tárgy idıszakban összesen eft: - Hosszú lejáratra kapott kölcsön: eft. - Egyéb hosszú lejáratú hitelek: 160 eft. - Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek: eft. A hosszú lejáratra kapott kölcsön mérlegsora a konyhatechnológiai eszközök megvásárlásához adott tulajdonosi kötelezettséget jelenti. - Az egyéb hosszú lejáratú hitelek a gépkocsi lízing ügyletek hosszú lejáratú részét tartalmazza, amely az elızı évben a hosszú lejáratú kötelezettségek között került kimutatásra. - Az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek között a vagyonkezelésbe átvett eszközök miatti kötelezettséget tartalmazza. Rövid lejáratú kötelezettségek: Szállítók Belföldi szállítók Összesen: Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Személyi jövedelemadó 357 Általános forgalmi adó Jövedelem elszámolási számla Nyugdijbiztosítási járulék Egészségbiztosítási járulék 329 Egészségügyi hozzájárulás 5 Cégautóadó 33 Start kártya járulék 22 Rövid lejáratú kölcsön Lízing kötelezettség rövid.lej.része Rövid lej. munkaváll.kapcs.köt. 24 ajánlattételi biztosíték Összesen: Kötelezettség összesen:

23 Passzív idıbeli elhatárolás: Az elızı idıszak elhatárolt eft a következı tételekbıl tevıdik össze: a. Bevételek passzív idıbeli elhatárolása nincs. b. Költségek, ráfordítások elhatárolása eft Jelentısebb tételek: Energia ktg Termelésben használt anyag Egyéb ktg eft eft eft A tárgyidıszakban a passzív idıbeli elhatárolás az alábbiakból tevıdik össze: Bevételek Passzív idıbeli elhatárolása 0 Költségek Passzív idıbeli elhatárolása Termelésben használt anyag Saját felhasználású rezsi 48 Energia ktg Tisztítószerek 43 Szemétszállítás 144 Telefondíj 32 Egyéb igénybe vett szolg. 60 Bérleti díj 135 Egyéb 16 Összesen: Passzív idıbeli elhatárolás összesen: Halasztott bevételre nem történt elhatárolás 2011 évben. 4. Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kimutatások 4.1 Bevételek alakulása: Megnevezés Árbevétel Egyéb bevétel Saját term.készletek áll.vált Összesen:

24 Árbevétel megoszlása tevékenységenként: Megnevezés Összeg Közétkeztetés Karbantartás Egyéb árbevétel 966 Összesen: Megnevezés Változás % Közétkeztetés ,2 Távhıszolgáltatás Hıszolgáltatás Karbantartás Közvilágítás Egyéb árbevétel ,3 Összesen: ,3 A közétkeztetés árbevételének csökkenése az adagszám csökkenésével magyarázható. A karbantartás havi díja változatlan, az idén csak a szerzıdéses összeg került kiszámlázásra. A távhıszolgáltatást, hıszolgáltatást valamint a közvilágítást tıl nem a Kft számlázza. Az egyéb bevétel az alábbi tételeket tartalmazza. Megnevezés Eszköz értékesítés Bértámogatás 10 0 Elızı évek korr Késedelmi kamat Visszaírt értékvesztés Céltartalék visszaírás Szakképzési hjár tám Egyéb bevételek 85 3 Összesen: A 2011-es évben átlagosan 7 tanuló végzett tanulószerzıdéssel szakmai gyakorlatot az étterem konyháján, amelyet egész évben a Kft finanszíroz, de évvégén elszámolunk a Nemzeti Szakképzési Intézettel, ennek a bevétele kerül ide.

25 4.2 Anyagköltség: Megnevezés Irodaszer, nyomtatvány Termelésben használt anyag Rezsi anyag Üzemanyag Energia ktg Tisztítószer Karbantartás anyagktg-e Intézm Egyéb karbantartás anyagktg-e Egy éven belül elh. Anyagi eszk Összesen: Igénybevett anyagjellegő szolgáltatások: Megnevezés Változás Szállítás % Bérleti díjak % Karbantartási ktg % Hirdetés % Oktatás,továbbképzés % Könyelés, könyvvizsgálat díj % Telefon ktg % Egyéb igénybevett szolg % Közétkeztetés üzemeltetés % Összesen: % A karbantartási munkák egy részét az intézményvezetık rendelik meg, és a karbantartóink végzik el. A nyári nagy karbantartásokat, tisztasági meszeléseket külsı vállalkozók végzik el. A konyhatechnológia megvásárlásával megszőnt 2010.augusztus hótól a közétkeztetés szolgáltatási díja. A karbantartási költségeknél nincs kimutatva a karbantartóink által beépített anyag, az anyagköltségben van kimutatva.

26 4.4 Egyéb szolgáltatások értéke: Megnevezés Hatósági díjak Bankköltség Biztosítási díj Egyéb Összesen: Az egyéb tételben szerepel a természetbeni étkezés adója, a telefon használat járulékai, adója, a beiskolázási segély adója, valamint a cégautó adója is. 4.5 Eladott áruk beszerzési értéke: 0 Az eladott (közvetített) szolgáltatások értéke az adott idıszakban az alábbiak szerint alakult tevékenységenkénti bontásban: Megnevezés Érték Egyéb közvetített szolgáltatás 337 Összesen: 337 Egyéb ráfordítások Megnevezés Bírság, késedelmi kamat Vevıanalitika rendezése Céltartalék 0 0 Értékvesztés Adók, illetékek Egyéb Összesen évben eft az adott idıszakban eft értékben került elszámolásra.

27 Pénzügyi mőveletek bevételei: Megnevezés Pénzintézettıl kapott kamat Kapcsolt vállalkozástól kapott kamat 31 0 Más vállalkozástól kapott kamat 0 0 Pénzügyi mőveletek árf.nyeresége 8 5 Összesen: Pénzügyi mőveletek ráfordításai: Megnevezés Kölcsön után fizetendı kamat Lízing után fizetendı kamat Pénzügyi mőveletek árf.vesztesége Összesen: Rendkívüli bevétel nem keletkezett 2011 évben Rendkívüli ráfordítások adott idıszakban 125 eft. A sárospataki sport támogatása fordítottuk. Adózás elıtti eredmény: 2010 év eft 2011 év eft A Kft gazdálkodását jelentısen befolyásoló tényezık: - Tulajdonosnak fizetett kölcsön kamata eft. A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése Vagyoni helyzet Mutató Képlet Elızı év Tárgyév Források szerkezete % Idegen forrás/ Összes forrás Tıkeerısség % Saját tıke Összes forrás Befektetett eszközök aránya % Befektetett eszközök Összes eszköz Forgóeszköz aránya % Forgóeszközök Összes eszköz

28 Pénzügyi helyzet Mutató Képlet Elızı év Tárgyév 1 Forgóeszközök Likviditási mutató Rövid lejáratú köt Forgóeszk.-készletek 2 Likviditási gyorsráta Rövid lejáratú köt A likviditási mutatók értéke közelít az 1-hez, amely azt jelentené, hogy, a rövid lejáratú követelések fedezik a rövid lejáratú kötelezettségeket. Jövedelmezıség Mutató Képlet Elızı év Tárgyév 1 Árbevétel arányos jövedelmezıség % Üzemi eredmény Nettó árbevétel Eszközarányos Adózott eredmény jövedelmezıség % Eszközök összesen Mutató Képlet Elızı Tárgyév év Árbevétel arányos Közétkeztetés alapanyag/ ,87 alapanyaghányad % közétkeztetés árbevétel közétkeztetés vonatkozásában Árbevétel arányos anyaghányad Anyagköltség/ árbevétel B. Tájékoztató jellegő kiegészítések 5.1 A társaság tárgyévben foglalkoztatottainak létszámát, bérköltségét valamint a személyi jellegő egyéb költségeit az alábbi táblázatban mutatja be. Megnvezés Bérköltség Személyi jellegő egyéb kifizetések Bérjárulékok Összesen: Átlagos stat.állományi létszám: 39 fı 30 fı 5.2 Társaság ügyvezetıje részére a Kft a tárgyévben elıleget és kölcsönt nem folyósított.

29 5.3 Társasági adó A társasági adó megállapításánál figyelembe vett módosító tételeket az 1.sz. mellékletben mutatjuk be. 5.4 Különadó kötelezettség nincs a törvényben meghatározottak szerint. 5.4 A cég veszélyes hulladékkal nem rendelkezik. 5.5 Kutatás és kísérleti fejlesztési költség a tárgyévben nem merült fel. 5.6 Társaságunk fejlesztési támogatást a tárgyévben nem kapott. Sárospatak, március 30. Gulybán László Ügyvezetı

30 1.sz. melléklet Társasági adó megállapításánál figyelembe vett módosító tételek Adózás elıtti eredményt növelı tételek eft Számviteli tv. szerinti écs., terven felüli écs Növelı tételek összesen: Adózás elıtti eredményt csökkentı tételek eft Elızı évek elhatárolt veszteségébıl leírt összeg 515 Adótörvény szerinti écs Szakképzı iskolai tanuló után járó kedvezmény Csökkentı tételek összesen Adózás elıtti eredmény Adóalap növelı tételek Adóalap csökkentı tételek Társasági adóalap 0 A társaság nem fizet jövedelem-minimum szerinti adót, hanem a törvényben meghatározott nyilatkozat alapján vállalja a megfelelı nyomtatvány kitöltését. Sárospatak, március 30. Gulybán László Ügyvezetı

31 Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft 3950 Sárospatak, Kossuth út / sz.melléklet Megnevezés Alapításátszervezés aktivált értéke AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékő jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javak összesen Ingatlanok Mőszaki berendezések, gépek, jármővek Egyéb berendezések, felszerelések, jármővek Tárgyi eszközök összesen ezer Ft-ban Tenyészállatok Beruházások, felújítások Mindösszesen NYITÓ BRUTTÓ É Vásárlás Apportálás Elıállítás Egyéb növekedés Átsorolás Bef.len beruh. (elıleg) növekedése Növekedés összesen ra írás Selejtezés Eladás Apportba átadás Egyéb csökkenés Bef.len beruh. (elıleg) csökkenése Csökkenés összesen ZÁRÓ BRUTTÓ É Nyitó é.cs Növekedés Csökkenés Záró é. cs NYITÓ NETTÓ É ZÁRÓ NETTÓ É Könyvelıi Praktikum

32 Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft 3950 Sárospatak, Kossuth út / sz.melléklet ELSZÁMOLT ÉRTÉKCSÖKKENÉS, LEÍRÁSI MÓDONKÉNT ezer Ft-ban Megnevezés Alapításátszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékő jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javak összesen Ingatlanok Mőszaki berendezések, gépek, jármővek Egyéb berendezések, felszerelések, jármővek Tárgyi eszközök összesen Tenyészállatok Beruházások, felújítások Mindösszesen Lineáris Degresszív Teljesítményarányos Terv szerinti écs.össz Terven felüli écs. Elszámolt écs.össz Könyvelıi Praktikum

33 Statisztikai számjel Cégjegyzék szám Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft 3950 Sárospatak, Kossuth út / Éves beszámoló CASH-FLOW-kimutatás Idıszak: Tételszám A tétel megnevezése Elızı év Tárgyév a b c e I. Szokásos tevékenységbıl származó pénzeszköz-változás (Mőködési cash flow, sorok) Adózás elıtti eredmény ± Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás ± Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ± Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ± Szállítói kötelezettség változása ± Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ± Passzív idıbeli elhatárolások változása ± Vevıkövetelés változása ± Forgóeszközök (vevıkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ± Aktív idıbeli elhatárolások változása ± II. Fizetett, fizetendı adó (nyereség után) - Fizetett, fizetendı osztalék, részesedés - Befektetési tevékenységbıl származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, sorok) Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék, részesedés + Keltezés: Sárospatak, március 30. PH. a vállalkozás vezetıje (képviselıje) Könyvelıi Praktikum

34 Cégjegyzék szám Statisztikai számjel Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft 3950 Sárospatak, Kossuth út / Éves beszámoló CASH-FLOW-kimutatás Idıszak: Tételszám A tétel megnevezése Elızı év Tárgyév a b c e Pénzügyi mőveletekbıl származó pénzeszköz-változás III (Finanszírozási cash flow, sorok) Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Részvénykibocsátás, tıkebevonás bevétele + Kötvény, hitelviszonyt megtestesítı értékpapír kibocsátásának bevétele + Hitel és kölcsön felvétele + Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása + Véglegesen kapott pénzeszköz + Részvénybevonás, tıkekivonás (tıkeleszállítás) - Kötvény és hitelviszonyt megtestesítı értékpapír visszafizetése - Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek Véglegesen átadott pénzeszköz Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ± IV. Pénzeszközök változása (±I.±II.±III. sorok) ± Keltezés: Sárospatak, március 30. PH. a vállalkozás vezetıje (képviselıje) Könyvelıi Praktikum

35 Üzleti jelentés Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft Sárospatak, Kossuth u. 44. Cégjegyzékszám: Adószám: A társaság 2011 december 31-ig 218,5 millió Ft árbevétele, 3,5 millió Ft egyéb bevétele (egyéb bevétel és pénzügyi mőveletek bevételei) valamit 1,3 saját termeléső készlet változás és 222 millió Ft költség, ráfordítása mellett mintegy 1,3 millió Ft adózás elıtti eredmény keletkezett. Ennek fıbb okai: A társaság 2011-ben a közétkeztetés és karbantartás szolgáltatás tevékenységi körrel mőködött tovább. Bevételek Elızı év Tárgyév Változás % Közétkeztetés ,5% Karbantartás % Általános ,3% Távhı,hıszolg.,közvilágítás Összesen: % Az árbevételek alakulását a táblázat mutatja. A közétkeztetés bevétele csak 4,5%-al csökkent, az elızı évhez képest. Az intézményi étkeztetés árbevétele166,4 millió Ft-ról, 153,9 millió Ft-ra csökkent, ez 12,5 millió Ft-al kevesebb, ami 7,5%-os csökkenés. Az Étterem üzemeltetés és rendezvény szervezés árbevétele 39,7 millió Ft-ról, 38,3 millió Ft-ra csökkent, ami 3.6%-os csökkenés. Összességében a fenti táblázat szerint 4,5%-os csökkenés. Az árbevétel csökkenés oka a gyereklétszám és az adagszám folyamatos csökkenése. A közétkeztetés táblázatban kimutatott összegének összetétele: Intézményi étkeztetés: Hetes étterem+rendezvények: Szakképzési hozzájárulás támogatása: Saját termeléső készletek állományváltozása: Összesen: eft eft eft eft eft

36 A karbantartás árbevétele változatlan, 2011 évben nem került módosításra a havonkénti átalánydíj. Az általános bevételben szerepel a telefon továbbszámlázása, a közbeszerzési ajánlattételi dokumentáció, a közvetített szolgáltatás, kamat és árfolyam különbözet. Költségek Elızı év Tárgyév Változás % Közétkeztetés % Karbantartás % Általános költség % Távhı, hıszolg.,közvilágítás Összesen: % A költségek változását is a táblázat mutatja. Az alapanyag beszerzés költségét közbeszerzéssel csökkentjük, vagy legalább szinten tartjuk. A közétkeztetésben, a kapott kölcsön tıke Ft + kamata Ft jelentısen befolyásolta a gazdálkodást. A megvásárolt konyhatechnológiai eszközök értékcsökkenése 2011 évben teljes évet érintet, összege: Ft. A költségekben jelentıs összeget képvisel a munkabér és járulékai ben 1fı augusztustól nyugdíjba vonult, 3 fı munkaviszonya szeptembertıl megszőnt. 1 fı decembertıl korengedményes nyugdíjba vonult. A karbantartás minimálisan javítja az eredményt. A cég likviditási helyzete az elızı évekhez hasonlóan továbbra sem változott évben elsısorban az intézményi étkeztetés árbevétel csökkenése miatt, elkerülhetetlen volt a költségek drasztikus csökkentése, így sikerült elérni a pénzügyi egyensúlyt év várható kockázatai nagymértékben befolyásolhatják a mőködést. Továbbra is várható az intézményi étkeztetés 10 mft. nagyságrendő csökkenése. Az élelmiszer piac bizonytalansága miatt kiszámíthatatlan a közbeszerzés, és a nyersanyag megtakarítás. A 2012 év bérköltség szintjének emelése a bérkompenzáció miatt újabb terhet ró a gazdálkodásra.

37 A 2012-es évi tervezéskor a tulajdonosi kölcsön kamat csökkenésével számoltunk. Ezzel szemben az I. negyedév tapasztalata szerint nem 1 mft a kamat csökkenése, hanem éves szinten 4 mft a kamatnövekedése. Ez újabb 5 mft. terhet jelent. Mindezen kockázatok ellensúlyozására már most prognosztizálható, hogy az intézményi étkeztetés 5%.os emelése nem lesz elegendı. Továbbra is elsıdleges cél mindkét tevékenység esetén a kiegyensúlyozott és kiemelkedı mőködés, ezzel párhuzamosan újabb tevékenységek keresése, vagyis az árbevétel növelése. Az egyes tevékenységek árbevétel és költségadatainak összesítését az alábbi táblázat tartalmazza: Összesen Eredmény közétkeztetés karbantartás általános költség árbevétel/bevétel anyagktg. szolgáltatási ktg. bérköltség egyéb költségek árbevétel/bevétel anyagktg. szolgáltatási ktg bérköltség egyéb költségek árbevétel/bevétel anyagktg. szolgáltatási ktg bérköltség egyéb költségek Összesítés árbevétel/bevétel anyagktg. egyéb szolgáltatás bérköltség egyéb költségek összes költség EREDMÉNY A Társaság szolgáltató cég lévén kutatási tevékenységet nem folytat. Sárospatak, március 30. Gulybán László Ügyvezetı Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft.

38 SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /2012. (IV. 27.) KT. határozata a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság mőködésérıl, a mérleg és eredmény-kimutatás jóváhagyásáról Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság (székhelye: 3950 Sárospatak, Kossuth u 44., cégjegyzékszám: Cg ) egyszemélyes társaság taggyőlésének hatáskörét gyakorló tagja a gazdasági társaság mőködésérıl, a mérleg és eredmény-kimutatás jóváhagyásáról szóló beszámolót megtárgyalta és a 2011.évi mérlegét a következık szerint fogadja el: Mérlegfıösszeg: Nettó árbevétel: Adózás elıtti eredmény: Mérleg szerinti eredmény: Saját tıke összege: ,- eft ,- eft 1.371,- eft 1.371,- eft ,- eft A mérleg szerinti eredmény összege az eredménytartalékba kerül. A gazdasági társaság osztalékot nem fizet. Felelıs: polgármester, ügyvezetı Határidı: azonnal dr. Komáromi Éva jegyzı Aros János polgármester

Művészetek Palotája Kft.

Művészetek Palotája Kft. Statisztikai számjel: 12697715-9232-113-01 Cégjegyzék száma: 01-09-699056 Művészetek Palotája Kft. Éves beszámoló 2009. év. Budapest, 2010. május 10. Kiss Imre vezérigazgató Tartalomjegyzék 2009. évi mérleg

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Független Könyvvizsgálói Jelentés A Határidıs Tızsdeipar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tulajdonosainak Elvégeztem a Határidıs Tızsdeipar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: a Társaság )

Részletesebben

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT.

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Continental Danubia Kft. Bejegyzett Könyvvizsgáló Társaság MKVK Tagsági Ig.szám: 001262 Független Könyvvizsgálói Jelentés A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Készült: Pécsett, 2007. március 19-én A könyvvizsgálói

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Közlemény. A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket:

Közlemény. A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: Közlemény A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és

Részletesebben

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu A 2006.02.10-én elfogadott SZÁMLAREND Módosításának

Részletesebben

BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT.

BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT. BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT. 1108 Budapest, Kozma u. 13. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2010. évi gazdálkodásról Budapest, 2011. március 25. Bódis Sándor ügyvezetı igazgató Kiegészítı melléklet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. Általános rész I/1. A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: Primor Audit Könyvelı és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelısségő Társaság

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2007. január 24. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2005/2006.

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. Készült: a Számvitelrıl szóló 2000. évi C.

SZÁMVITELI POLITIKA. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. Készült: a Számvitelrıl szóló 2000. évi C. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu SZÁMVITELI POLITIKA Készült: a Számvitelrıl szóló

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Váci út 99 H-1139 Budapest Hungary Kft. Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Az MKB Bank Zrt. részvényeseinek Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

Kiegészítı melléklet 2012

Kiegészítı melléklet 2012 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLİI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 2100 Gödöllı, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete

Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete Veszprém,2011.05.17. Vándorfi László ügyvezetı I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a STATUS Capital Befektetési Zrt.

Kiegészítı melléklet a STATUS Capital Befektetési Zrt. 2 2 6 3 3 1 2 7 6 6 1 9 1 1 4 1 7 Statisztikai számjel 1 7-1 0-0 0 1 2 6 6 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: STATUS Capital Befektetési Zrt. A vállalkozás címe: 7100 Szekszárd, Arany János utca

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete Főszerpaprika KutatóFejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2010. év I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. Társaság bemutatása Alapító:

Részletesebben

2008. I. félévi beszámoló

2008. I. félévi beszámoló 2008. I. félévi beszámoló 2 Statisztikai számjel: 13980335-6810-114-18 Cégjegyzék szám: 18-10-100680 Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2008. június 30. MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) Adatok eft-ban

Részletesebben

Keltezés: 2012.02.29... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert

Keltezés: 2012.02.29... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert 1 1 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 12 431 089 0 11 997 208 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 8 246 0 6 955 03. Alapítás-átszervezés aktívált értéke 04. Kísérleti

Részletesebben

Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól. 2008. év

Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól. 2008. év Tisztelt Közgyőlés! Az önkormányzat 100%-os tulajdonú gazdasági társasági elkészítették a évi üzleti üket, melyeket jelen elıterjesztés keretében, gazdasági társaságonként az alábbiakban foglalunk össze:

Részletesebben

Kiegészítı melléklet az Urányi János Sport KFT 2010. évi mérlegéhez

Kiegészítı melléklet az Urányi János Sport KFT 2010. évi mérlegéhez Kiegészítı melléklet az Urányi János Sport KFT 2010. évi mérlegéhez ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítı melléklet a URÁNYI JÁNOS SPORT KFT 2010. január 1-tıl 2010. december 31-ig terjedı idıszak üzleti

Részletesebben

Kiegészítı melléklet

Kiegészítı melléklet Kiegészítı melléklet A Budapest Fıváros Vagyonkezelı Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 2011. évi beszámolójához a Számvitelrıl szóló többször módosított 2000. évi C. törvény alapján A részvénytársaság

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár Küldött Közgyőlésének

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár Küldött Közgyőlésének FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár Küldött Közgyőlésének Elvégeztem a BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár (1146 Budapest Borostyán u. 1/b., Törzsszám: 18061457 ) mellékelt

Részletesebben

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008.

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása A Bakonyi Erımő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság az Állami Vagyonügynökség által 1992. január 1-vel alapított

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Nyilvántartásba vételi szám: 03-0046-07 Felnıttképzési nyilvántartási szám: RT04-004/2008 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-2040 TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0017 TIOP-3.1.1-09/1-2009-0019 Ikt. sz.: K

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló 2011. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel 12-09-001968 Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 06-35/501-279 Éves beszámoló 2011. Keltezés: Balassagyarmat, 2012. március 15.

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Morál-Audit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART-Szabadkikötő Zrt.

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2011. december 31-i mérlegbeszámolóhoz

Kiegészítı melléklet a 2011. december 31-i mérlegbeszámolóhoz Sopronkıhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Sopronkıhida Kiegészítı melléklet a 2011. december 31-i mérlegbeszámolóhoz Keltezés: Sopronkıhida, 2012.03.19. --------------------------------------- a vállalkozás

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E L İ T E R J E S Z T É S -Képviselı-testületnek- a Patakhı Energiaszolgáltató

Részletesebben

Kiegészítı melléklet

Kiegészítı melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23987522-2-09 Debreceni Törvényszék Cégbírósága 09-09-023360 MIS-TEAM ÉPKER KFT 4254 Nyíradony, KÖLCSEY FERENC UTCA 35 2013 Fordulónap: Beszámolási idıszak: 2013.

Részletesebben

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi. 2012. évi beszámolójához. Nonprofit Kft. Székhelye: 7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41.

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi. 2012. évi beszámolójához. Nonprofit Kft. Székhelye: 7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. 2012. évi beszámolójához 1. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA A vállalkozás elnevezése: Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft.

Részletesebben

6/K/2007. számú HATÁROZATA

6/K/2007. számú HATÁROZATA Tartalom: A Kép- 6/K/2007. számú HATÁROZATA 1 Az Egyesület közgyőlése az Egyesület 2006. évi közhasznúsági beszámolóját az alábbi tartalommal, egyhangú igen szavazatokkal elfogadja: A Kép- 2006. évre vonatkozó

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31.

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31. Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2008. december 31. A Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) kormányrendeletben

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET az ACCESS Befektetési Alapkezelı Zrt. 2008. évi Éves beszámolójához 1. Általános rész A társaság fıbb adatai: A cég elnevezése: ACCESS Befektetési Alapkezelı Zrt. Székhelye: 1054 Budapest,

Részletesebben

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója 2013. november Alapadatok a Társaságról A Társaság cégneve: VISONKA Takarmánykeverı Szolgáltató

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116.

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. december 31. I. A társaság bemutatása Az alapító tagok a Magyar

Részletesebben

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009.

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009. BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása A Bakonyi Erımő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság az Állami Vagyonügynökség által 1992. január 1-vel alapított

Részletesebben

2010. évi végi zárás dokumentumai

2010. évi végi zárás dokumentumai 2010. évi végi zárás dokumentumai Statisztikai számjel:14598643-8130-113-03 03-09-117366 Cégjegyzék száma Bátmonostori Körny.véd.és Sport Nonprofit KFt 6528 Bátmonostor, Hunyadi u.3. Egyszerűsített éves

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. évi üzleti évről Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2014. december 31-i fordulónappal 2015. február 15-én Vida János

Részletesebben

1 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŐ. Interaktív vizsgatevékenység

1 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŐ. Interaktív vizsgatevékenység 1 NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM MK/HU TÜK szám: /2012. év. SZOLGÁLATI TITOK Érvényességi idı: 2012. június 21. 10.30 óra Minısítı neve:... Beosztása:.. Készült 1 eredeti és fm. példányban Egy példány lap

Részletesebben

Adatok: ezer Ft.ban. El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi beszámoló záró adatai MÉRLEG-FORRÁSOK

Adatok: ezer Ft.ban. El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi beszámoló záró adatai MÉRLEG-FORRÁSOK A 200.06.0-ai nappal átalakuló jogutód AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes ágazatának 200. évi gazdálkodásáról közzétett adatok MÉRLEG-ESZKÖZÖK Adatok: ezer Ft.ban MÉRLEG-FORRÁSOK

Részletesebben

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 344 01 0000 00 00 Pénzügyi-számviteli ügyintézı szakképesítés

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 344 01 0000 00 00 Pénzügyi-számviteli ügyintézı szakképesítés Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ 52 344 01 0000 00 00 Pénzügyi-számviteli ügyintézı szakképesítés 1971-06 Számítógépes programcsomag használata 4. vizsgarész/interaktív vizsgatevékenység (90 perc) 2009. 1.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Egyesület 4026 Debrecen Garay utca 5. Adószám: 19117908-2-09 Cégjegyzékszám: - - KSH: 19117908-9240-331-09 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. évi egyszerősített éves beszámolóhoz Debrecen, 2012.04.18. A közzétett

Részletesebben

Tartalomjegyzék I ÁLTALÁNOS RÉSZ 6 I.1 A VÁLLALATCSOPORT BEMUTATÁSA 6 I.1.1 AZ ANYAVÁLLALAT ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA 6 I.1.2 AZ ANYAVÁLLALAT BEMUTATÁSA 8 I.1.2.1 GYSEV Zrt. részére történı vonal átadás 9 I.1.2.2

Részletesebben

Ingatlanvagyon-értékelırtékel. és közvetítı szakképzés. Számviteli alapismeretek 1.

Ingatlanvagyon-értékelırtékel. és közvetítı szakképzés. Számviteli alapismeretek 1. Ingatlanvagyon-értékelırtékel és közvetítı szakképzés Számviteli alapismeretek 1. Számvitel feladatai 1) Tájékoztatás Belsı felhasználók tájékoztatása:» Menedzser tájékoztatása,» Dolgozók tájékoztatása,

Részletesebben

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján)

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktızsde számára 2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu 2008. évi éves beszámoló Mérleg

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához Budapest, 2016. február 29. A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor

Részletesebben

Schneider Gyula ügyvezet igazgató

Schneider Gyula ügyvezet igazgató Állampusztai Mez gazdasági és Kereskedelmi KFT. Állampuszta Kiegészít melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Állampuszta, 2009. április 30. Schneider Gyula ügyvezet igazgató ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 A) A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

A Petneházy Üdülıfalu Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság féléves gyorsjelentése

A Petneházy Üdülıfalu Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság féléves gyorsjelentése A Petneházy Üdülıfalu Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság féléves gyorsjelentése A Társaság cégadatai A Társaság neve: Petneházy Üdülıfalu Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság A Társaság címe: 8360 Keszthely,

Részletesebben

MKB. MKB Alapkezelı zrt. Megszőnési jelentés. Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap. 2008. május 2.

MKB. MKB Alapkezelı zrt. Megszőnési jelentés. Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap. 2008. május 2. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény

Részletesebben

A társaság alapadatai

A társaság alapadatai A társaság alapadatai Megnevezése: Működési formája. ÖKO-DOMBÓ Dombóvári Környezet- és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Korlátolt felelősségű társaság Cégjegyzék száma: 17-09-005330 Adószáma: 13490315-2-17

Részletesebben

Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31.

Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31. 18084874-6920-599-01 Statisztikai számjel 01-09-920128 Cégjegyzék száma Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft 1071 Budapest Damjanich u 11-15. Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31. Keltezés:

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához ------------------------------------------------------ az Igazgatótanács elnöke Budapest,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidtett elnevezése: 3.

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB GOLD Private Banking Tıkevédett Származtatott Alap. Éves beszámoló. 2010. november 4.- december 31.

MKB Alapkezelı zrt. MKB GOLD Private Banking Tıkevédett Származtatott Alap. Éves beszámoló. 2010. november 4.- december 31. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB GOLD Private Banking Tıkevédett

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2005. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

23045741-5819-572-10 1/3. oldal Statisztikai számjel. Cg.10-09-031348 Cégjegyzék száma. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

23045741-5819-572-10 1/3. oldal Statisztikai számjel. Cg.10-09-031348 Cégjegyzék száma. A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 23045741-5819-572-10 1/3. oldal Statisztikai számjel Cg.10-09-031348 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezése 2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző Előző év év(ek)

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvezı mőködési feltételeinek elısegítése, továbbá az Európai Közösségekhez való társulásból eredı szempontok érvényesítése

Részletesebben

PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015.

PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015. PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015. Független Könyvvizsgálói jelentéssel együtt Konszolidált pénzügyi kimutatások 2015.12.31.

Részletesebben

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG 1 1 2 2 6 5 8 3 0 3 1 2 1 1 4 1 4 Statisztikai számjel 1 4 _ 1 0 3 0 0 0 5 4 Cégjegyzék szám Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgy

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 3530 Miskolc, Hunyadi u. 21. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról Miskolc, 2013. április 19.

Részletesebben

Manna Kulturális Egyesület. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerősített éves beszámolója

Manna Kulturális Egyesület. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerősített éves beszámolója 18196944 91 29 1 Manna Kulturális Egyesület 11 Budapest, Bulcsú u. 44 Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerősített éves beszámolója 21 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Deloitte Könyvvizsgáló Legal Entity és Tanácsadó or Kft. 1068 Budapest, Subsidiary Dózsa György Name út 84/C. Levélcím: 1438 Address Budapest, line Pf. 1 471 Address line 2 Tel: +36 (1) 428-6800 Address

Részletesebben

A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében

A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében Készítette: Szeged, 2010. december 20. Tartalomjegyzék I. AZ ELEMZÉS MÓDSZERTANA... 3 II. ÖSSZEFOGLALÓ... 3 III. A

Részletesebben

MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA

MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA ÉVES JELENTÉS - KIVONAT 2005 Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA A Linamar Hungary Rt. menedzsmentje felelős minden információ elkészítéséért,

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Székhelye: MAGYAR

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a Balzsam Egészségpénztár 2010. évi éves beszámolójához. Általános rész.

Kiegészítı melléklet a Balzsam Egészségpénztár 2010. évi éves beszámolójához. Általános rész. 1 Kiegészítı melléklet a Balzsam Egészségpénztár 2010. évi éves beszámolójához Általános rész. A Pénztár 2001. május 5-én alakult, tevékenységét a Magyar Köztársaság teljes területén a Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

A 2012.évi költségvetési módosított pénzmaradványt a 9. melléklet szerint. 2 498 132 EFt-tal. jóváhagyja, melybıl: 491 870 EFt-ban

A 2012.évi költségvetési módosított pénzmaradványt a 9. melléklet szerint. 2 498 132 EFt-tal. jóváhagyja, melybıl: 491 870 EFt-ban Pápa Város Önkormányzata Képviselıtestületének 11/2013.(V.9.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2012.évi költségvetése végrehajtásáról Pápa Város Önkormányzatának Képvieslıtestülete az államháztartásról

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 1 2 1 3 5 0 1 3 7 4 1 2 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 Cégjegyzék száma AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 1144. Budapest, Szentmihályi út 26/C a vállalkozás

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. ÉVI SZEGED, 2011. ÁPRILIS 15. A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ HORVÁTH ANDRÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. ÉVI SZEGED, 2011. ÁPRILIS 15. A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ HORVÁTH ANDRÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ SZEGED, 2011. ÁPRILIS 15. HORVÁTH ANDRÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA: Működési forma:

Részletesebben

6.1a. Készletek /1a. feladat (teszt kidolgozott)

6.1a. Készletek /1a. feladat (teszt kidolgozott) Pénzügyi számvitel feladatok 6.1a. Készletek /1a. feladat (teszt kidolgozott) Jelölje bekarikázással egyértelmően a helyes válaszokat! Így a Egy-egy kérdésen belül akárhány jó válasz is lehet! Minden jó

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Kft. tulajdonosainak Az egyszerűsített éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztük a Bartók Béla Megyei Művelődési

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS HIVATALOS LAPJA 3. szám Kecskemét, 2011. május 31. TARTALOMJEGYZÉK I. SZEMÉLYI RÉSZ: 73/2011. (V. 27.) Kgy. A Megyei kitüntetı díjakra

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2007. évi beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2007. évi beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2007. évi beszámolójához Általános rész 1. Bevezetı Az UNIQA és Heller Farkas Elsı Magyar Közszolgálati Önkéntes Kölcsönös és Magán-nyugdíjpénztár

Részletesebben

Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester. Iktatószám: 3359-16/2009.

Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester. Iktatószám: 3359-16/2009. Elıterjesztı: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 3359-16/2009. Tárgy: A Szegedi Sport és Fürdık Kft. és a Szegedi Sportlétesítmény Beruházó Kft. egyesülése kapcsán elkészített vagyonmérleg-,vagyonleltár

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ (a 224 /2000 Kormány rendelet szerint)

KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ (a 224 /2000 Kormány rendelet szerint) HU-1193 Budapest, Leiningen u. 4. 9 PK 65618/1/1517 19664761 9499 569 01 nyilvánt.szám statisztikai szám KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ (a 224 /2000 Kormány rendelet szerint) A beszámolási idıszak

Részletesebben

A Fotex Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008. I-III. havi gyorsjelentése

A Fotex Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008. I-III. havi gyorsjelentése A Fotex Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008. I-III. havi gyorsjelentése A Fotex Csoport 2008. I-III. havi tevékenységét bemutató gyorsjelentését az IFRS elıírásainak

Részletesebben

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata)

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata) ELFOGADOTT VÁLTOZAT! (2011.06.30.) 2011. ÉVBEN ELFOGADOTT VÁLTOZTATÁSOK: VASTAG BETŐVEL KIEMELVE! PILIS, 2011. JÚNIUS 30. DR. CSIKI GÁBOR JEGYZİ Pilis Város Önkormányzatának Számviteli Politikája és Számlarendje

Részletesebben

és közvetítı szakképzés Ingatlanvagyon-értékelırtékel

és közvetítı szakképzés Ingatlanvagyon-értékelırtékel Ingatlanvagyon-értékelırtékel és közvetítı szakképzés Számviteli alapismeretek 1. Harnos Lászlóné Számvitel feladatai 1) Tájékoztatás Belsı felhasználók tájékoztatása:» Menedzser tájékoztatása,» Dolgozók

Részletesebben

2012. évi Éves beszámoló

2012. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6 1 0 0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/560111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Tárgy: Szentes Városi Szolgáltató Kft 2013. évi beszámolója Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet Kiegészítı melléklet 2010

Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet Kiegészítı melléklet 2010 - - 1 - Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet Kiegészítı melléklet 2010 - 2 - T A R T A L O M J E G Y Z É K 1 ÁLTALÁNOS FEJEZET... - 4-1.1 A TAKARÉKSZÖVETKEZET BEMUTATÁSA... - 4-1.1.1 A Takarékszövetkezet

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2002. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelõ Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentés I. A társaság

Részletesebben

Féléves feladat Gyakorlati számvitel tantárgyból GT-403/a-b tk. részére

Féléves feladat Gyakorlati számvitel tantárgyból GT-403/a-b tk. részére Név:.. Neptun kód:. Féléves feladat Gyakorlati számvitel tantárgyból GT-403/a-b tk. részére Az I. és II. feladatot külön lapra kérem kidolgozni!! Beadási határidõ: 2008. november 24. (A4/219.) I. Feladat

Részletesebben

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL ÜZLETI JELENTÉS AZ M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL Veszprém, 2013. február 14. Dr. Markovszky György ügyvezető igazgató 1 Üzleti Jelentés az M-Spirit Kft. 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

Közhasznúsági jelentése

Közhasznúsági jelentése Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete 2008. évi Közhasznúsági jelentése Részei: I. Számviteli törvény szerinti beszámoló Mérleg Eredmény kimutatás Mérleg alátámasztása Eredmény kimutatás alátámasztása II.

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14.

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14. Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Bizalom Nyugdíjpénztár Budapest, 2009. március 14. 2 Bevezetı A Bizalom Önkéntes Kölcsönös Kiegészítı Nyugdíjpénztár az 1994. május 16-i alakuló közgyőlésén

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

J A V A S L A T a Szécsényi Városfejlesztő Szolgáltató Kft. 2013. évi mérlegbeszámolójának jóváhagyásához

J A V A S L A T a Szécsényi Városfejlesztő Szolgáltató Kft. 2013. évi mérlegbeszámolójának jóváhagyásához J A V A S L A T a Szécsényi Városfejlesztő Szolgáltató Kft. 2013. évi mérlegbeszámolójának jóváhagyásához Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i ülésére. Előterjesztők:

Részletesebben

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés Tartalomjegyzék I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészít melléklet Üzleti jelentés

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 08. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

33 342 33 342 105 000 Jelentés a könyvvizsgálat végrehajtásáról EXTERNET Nyrt. Az üzleti év: 2008. január 1. - 2008. december 31. 1/12 KSH SZÁM: 14003790-6190-114-16 CÉGJEGYZÉK: 16-10-001759 ssz / E Ft

Részletesebben

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, 2004. január 30. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, 2004.

Részletesebben

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A TARJÁNHŐ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA Tisztelt Közgyűlés! A Tarjánhő Kft.-t Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT.

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT. ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT. E LŐTE RJ ESZT ÉS a Képviselő-testület 216. május 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 215. évi - számviteli törvény szerintibeszámolójának

Részletesebben

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. ÉV 2012. MÁJUS 26. Tartalom 1. Számviteli politika fı vonásai 3 2. Valós pénzügyi, jövedelmi helyzet értékelése 4 3. Taglétszám alakulás

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról 1

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról 1 1. oldal 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvezı mőködési feltételeinek elısegítése,

Részletesebben

-- termıföld, amennyiben sem telepítményt, sem. - Konzultációs lehetıségek

-- termıföld, amennyiben sem telepítményt, sem. - Konzultációs lehetıségek A VII. MODUL SZAKMAI DOLGOZAT Budapest 2008. május 15. TARTALOM 1. VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 2. A SZAKMAI DOLGOZAT TÉMÁJA 3. A SZAKMAI DOLGOZAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI 4. TARTALMI KÖVETELMÉNYEK 5. A SZAKMAI DOLGOZAT

Részletesebben