ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT."

Átírás

1 ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT. E LŐTE RJ ESZT ÉS a Képviselő-testület 216. május 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat az Erzsébet Királyné Szálloda Kft évi - számviteli törvény szerintibeszámolójának elfogadására Előterjesztő: Laurán Csaba ügyvezető igazgató

2 Tisztelt képviselő Testület! Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft a törvényi előírásoknak megfelelően elkészítette 215. évre vonatkozó üzleti jelentését a tulajdonos által történő jóváha.gyás érdekében. Az üzleti jelentéshez mellékelem a Kft. könyvvizsg~lójának és Felügyelő Bizottságának jelentését. Gödöllő Város Önkormányzata, mint az Erzsébet Királyné Szálloda Kfü tulajdonosa tájékoztatására a mellékletként szereplő uzleti jelentést készítettem a társaság 215. évi tevékenységéről. Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft.:.Mérleg szerinti főösszege: Mérleg szerinti eredménye: 29.79,- E Ft - 13,- E Ft. Tisztelt Képviselő-testület! Kérem az Erzsébet Királyné Szálloda Kft évi üzleti jelentésének és számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyását, és az előterjesztés elfogadását. 21 ERZSÉJ}ET WLYNÉ. SZÁLLO))A~~ n~dózsagy. u. 2. Aa6s~~1~~;;2s441ss Lau rá n 1 Csa ba Ügyvezető igazgató Gödöllő, 216 május 17.

3 l21sl41411lalal2lslsl1lol1l i Statisztikai számjel l113l-lol9l-11l11al4lalsl Cégjegyzék száma Erzsébet Királyné Szálloda Kft. a vállalkozás megnevezése 21 Gödöllő, Dózsa György út 2 Tel.: a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló éves záró üzleti évről Beszámolási időszak kezdete: Beszámolási időszak vége: mérleg eredménykimutatás kiegészítő melléklet könyvvizsgálói jelentés Keltezés: G_ö_do_" l_lő..:..., 2 1_6_.á..i...p_ril_is_2_9 a 'Vállalkozás vezetője (képviselője) Kész(tette: Pári Sándor ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁ~~PDAKFT. 21 Göddlt8'; Dózsa Gy. u. 2. Adószám: ~2~13 1.

4 l21sl41411lslsl2lslsl1lol1l1ijl1iji Statisztikai számjel l11jl-lol9l-11l11sl4lslsl Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegforduló napja: Erzsébet Királyné Szálloda Kft. Egyszerűsített éves beszámoló MERLEGE "A"változat. Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sorm szám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b e d 1. A. Befektetett eszközök ( sor) IMMATERIÁLIS JAVAK sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése 4. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbitése 6. Ill. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete e 9. B. Forgóeszközök ( sor) KÉSZLETEK 11. II. KÖVETELÉSEK Sorból: Követel$sek értékelési különbözete Sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 14. Ill. ÉRTÉKPAPÍROK Sorból: Értékpapírok értékelési különbözete 16. IV. PÉNZESZKÖZÖK 17. e. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) Készítette: Pári Sándor Keltezés: Gödöllő, 216.április 29 ~~~~~-'-~~-'--~~~~ /' a vállalkozás vezetője ERZSÉ~~KlRÁLYNÉ (képviselője) SZÁLL'ODA KFT. 21 Oödöllö, Dózsa.Gy. u. ~ Adószám: '

5 l21sl414!1lslsl2lslsl1lol1l i Statisztikai sz~mjel l113l-lol9l-11l11sl4lslsl Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegforduló napja: Erzsébet Királyné Szálloda Kft. Egyszerűsített éves beszámoló MERLEGE "A"változat Források (passzívák) adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a 19. D. Saját tőke ( sor b e d e JEGYZETT TÖKE 5 OOO sorból: a) visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 22. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE(-) 23. Ill. TŐKETARTALÉK 24 OOO 24. IV. EREDMÉNYTARTALÉK 25. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 26. VI. ÉRTÉKELÉSITARTALÉK 27. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 28. Valós értékelés értékelési tartaléka 'O 29. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok 31. F. Kötelezettségek ( sorok) HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 33. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 34. Ill. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete Sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési G. Passzív időbeli elhatárolások 38. FORRÁSOK ÖSSZESEN ( sor) Készítette: Pári Sándor Keltezés: G_o_ d_o_ 11_ő..._, 2 1_6_.á..._p_ri_lis_2_9 ERZSÉBJO'.l(lRÁLYNÉ, SZÁLt"dbA KFT. 21 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 2. Adószám: a vállalkozás vezetője (képviselője)

6 l215l41411lalal215l511lol1l1ijl113l Statisztikai számjel l113l-lol9l-11l11al4lal5i [1ill Cégjegyzék száma Beszámolási időszak kezdete: Beszámolási időszak vége: Tétel szám Erzsébet Királyné Szálloda Kft. Egyszerűsített éves beszámoló "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) A tétel megnevezése Előző év Előző év( ek) módosításai a b e d 1. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke Ill. Egyéb bevételek Ill. sorból: visszaírt értékvesztés IV. Anyagj el 1 egű ráfordítások v. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. VII. sorból: értékvesztés ÜZEMl(ÜZLETl)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (1.. ±11.+lll.-IV.-V.-Vl.-Vll.) adatok E Ft-ban Tárgyév e 13-13,rt',.,,, '., llfll 1,1 ~111 ') VIII. Pénzügyi műveletek bevételei VIII. sorból: értékelési különbözet IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai IX Sorból: értékelési különbözet B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (Vlll.-IX.) e. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.) x. Rendkívüli bevételek Xl. Rendkívüli ráfordítások D. RI;NDKfVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-Xll.) 22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra 23. Fizetett Uóváhagyott) osztalék és részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Kesz1tette. Keltezés:.. Pari Sandor, CL-- Göd ö 11ő,216.áprili$ 29. /~ - ERZSÉBET KlRÁLYNf' a vállalkozás vezetője SZÁlJiUQDA KFT. (képviselője) 21 Gödöllö, Dózsa Gy. u. 2. Adószám: ,?,' ' 1. 1'. ' ' h;' >,,. I.: ' <... ~... (... ~- J'. ~p

7 Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 21 Gödöllő, Dózsa György út 2 Cégjegyzék száma KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A 215. évi beszámolóhoz Általános összefoglalás. A kiegészítő melléklet a társaság 215. december 16-tól december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készül.. Jogszabályi háttérként a beszámoló, ezen belül a kiegészítő melléklet összeállításában a 2 évi e törvény, valamint az érvényben lévő adótörvények szolgáltak. A kiegészítő melléklet a mérleg és eredmény kimutatás számszaki adatainak kiegészítését, magyarázatát szolgálja. Mindezen túl olyan általános és tájékoztató jellegű információkat is tartalmaz, amelyek ugyari a gazdálkodóról szólnak, ugyanakkor közvetlenül nem kapcsolódnak a beszámoló többi részéhez. Az egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő mellékletének felépítése, fő részei a következők: A. Általános jellegű kiegészítések B. Specifikus jellegű kiegészítések - mérleghez kapcsolódó kiegészítések - eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések C. Tájékoztató jellegű kiegészítések A vállalkozás beszámoló készítési kötelezettsége A vállalkozás éves beszámoló készítésére kötelezett, ennek megfelelően kiegészítő melléldetet is kell készítenie. A beszámolóban közzétett adatok könyvvizsgálattal vannak alátámasztva, azt mérlegképes könyvelő állította össze. A Társaság bemutatása A társaság 215 december 1-én alakult 5 eft jegyzett tőkével. A társaság fő tevékenységi köre: szállodai szolgáltatás. A társaság tulajdonosa: Gödöllő Város Önkormányzata 21 Gödöllő Szabadság tér 7. A társaság az előtársasági 'időszakban gazdasági tevékenységet nem folytatott. A társaság üzleti működését 216. január 1-vel kezdte. 1

8 A. Általános jellegű kiegészítések 1. Számviteli politika A Társaság a beszámoló elkészítésekor és a könyvvezetéskor a magyar számviteli törvényben meghatározott alapelveket érvényesíti, attól csak a törvényben meghatározott, szabályozott módon tér el. A Társaság számviteli politikája, az értékelés módszerei és eljárásai, az év során a számviteli politikában végrehajtott változásokkal együtt az alábbiak A Társaság könyvvezetésének módja kettős könyvelés, az egységes számlakeret előírásai szerint, melynek alapján az üzleti évről i fordulónappal egy.szerűsített éves beszámolót készít, melynek formája a következő: - Mérleg A" típusú - Eredménykimutatás A" tipusú összköltség eljárással - Kiegészítő melléklet 1.1 Mérlegkészítés időpontja: a mérlegkészítés napja március Könyvvezetés rendszere A vállalkozás a Számviteli törvényben meghatározott, a gazdasági formájának megfelelő kettős könyvviteli rendszert vezet, mely lezárásának időpontja a beszámoló fordulónapja, vagyis december 31.-e. A költségelszámolás könyvelése kizárólag 5. számlaosztályba történik 1.3 Leltározási módok A vállalkozás az immateriális javakról, tárgyi eszközökről állományát egyeztetéssel leltározza, anyag- és áru készletéről nem vezet folyamatos nyilvántartást, a mérlegforduló napján leltárt készít. 1.4 Jelentős összegű hiba A társaság az ellenőrzés, önellenőrzés során jelentősebb összegű hibának tekinti a mérleg főösszegének 2 %-át meghaladó helyesbítést, a vállalkozásra kialakítandó megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibának tekinti, a hiba feltárásának évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke 2 %-ot meghaladó változást előidéző helyesbítést. 1.5 Értékelési módok, eljárások 1. Minősítési elvek a befektetett eszközölmél: A vállalkozás befektetett eszköznek minősít minden olyan eszközt, melyeket a vállalkozás tartós jövedelemszerzés céljára vásárolt illetve állított elő. Amennyiben a beszerzett illetve előállított eszköz használata, rendeltetése megváltozik, mert eszköz a tevékenységet tartósan már nem szolgálja, akkor az eszköz a forgóeszközök közé kerül. A gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetéseire, hitelviszonyt megtestesítő érték.papírjaira, egyéb pénzügyi befektetéseire a vállalkozás értékvesztést csak abban az esetben számol el, ha az tartósnak és jelentős összegben mutatkozik, tehát meghaladja a mérlegfőösszeg 2 %- át. A tárgyi eszköz bekerülési értékébe beleszámít minden olyan, az eszközbeszerzésével, üzembe helyezésével kapcsolatos költség, mely az aktiválásig felmerült, illetve az előállítással szoros kapcsolatban van és megfelelő mutatók, jellemzők segítségével az eszközre elszámolhatók. 1.6 Forgóeszközök értékelése A készletek bekerülési értéke a beszerzési ár, engedményekkel csökkentett, felárral növelt, raktárba való besszállításig felmerült a termékhez egyértelműen hozzárendelhető szállítási, biztosítási, egyéb költség, valamint importbeszerzés esetén vámot, vámkezelési dfjat, fogyasztási adót és bizományosi jutalékot is tartalmazza. Csökkenés esetén a társaság az átlagár szerinti módszert alkalmazza. Valuta és 2

9 devizaeszközeink és kötelezettségeink MNB középárfolyamon kerülnek a könyvekbe. Év végén december 31-i MNB középárfolyamon történik az átértékelésük. Céltartalék képzés: a vállalkozás csak a törvény által előírt esetekben képez céltartalékot Amortizáció elszámolási módszere Az immateriális javak amortizációja: az alapítás- átszervezés aktivált értéke 3 év alatt kerül leírásra. A társaság tárgyi eszközeinek értékcsöldcentését a Társasági adó és osztalékadó törvénynek megfelelően. állapítja meg, és számolja el. Ez alól csak az ingatlanok jelentenek kivételt. A vállalkozás az aktivált ingatlanjai után 2% lineáris leírási kulcsot alkalmaz. 1.8 Tárgyi eszköz értékcsöldcenésének elszámolásánál az 1. Ft értékhatár alkalmazása Az 1. Ft értékhatárt el nem érő befektetett eszközöket a vállalkozás egy összegben, az aktiválásuk napján számol el értékcsöldcenést. Ezeket, az eszközöket külön tartjuk nyílván. Kivételt képeznek azonban ez alól az egynemű eszközök, melyek fajtájuk szerint csoportosan szerepelnek a tárgyi eszköz analitikánkban. 1.9 Terven felüli értékcsöldcenés elszámolása Terven felüli értékcsökkenés elszámolására abban az esetben kerül sor, ha az eszközértéke tartósan csökken, tevékenység változás, szervezeti és egyéb változás miatt feleslegessé válik, megsemmisül, megrongálódik és emiatt rendeltetésének megfelelően nem használható. Abban az esetben, ha a fenti okok megszűnnek, az értékcsökkenés visszaírásra kerül. 2. Eltérés a számviteli alapelvektől: a társaság nem tér el a számviteli alapelvektől. 3. A gazdálkodó valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének átfogó jellemzése 3.a.) A mérleg főbb sorain bekövetkezett változások számszerűen: MÉRLEG Eszközök(mérleg főösszeg): e Ft A tétel (sor) megnevezése a A. Befektetett eszközök B. Forgóeszközök c. Aktív időbeli elhatárolás Eszközök összesen Tárgyévi részarány % b,% 1,%,% 1,% Változások az előző évhez Nőtt Csökkent ezer Ft e d % e,%,%,%,% Források(mérleg főösszeg): e Ft A tétel(sor) megnevezése D. Saját tőke a E. Céltartalék F. Kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolás Források összesen Tárgyévi részarány % b 99,68%,%,32%,% 1,% Változások az előző évhez Nőtt e ezer Ft Csökkent d % e,%,%,%,%,% 3

10 b.) Az Eredménykimutatás főbb soraiban bekövetkezett változások számszerűen: EREDMÉNYKIMUTATÁS Mérleg szerinti eredmény A tétel (sor) megnevezése A. Üzemi tevékenység eredménye B. Pénzügyi műveletek eredménye C. Szokásos vállalkozási eredmény D. Rendkívüli eredmény E. Adózás előtti eredmény F. Adózott eredmény G. Mérleg szerinti eredmény -13 E ft Tárgyévi Változások az előző évh,ez részarány Javulás Romlás % ezer Ft 1,, 13,,,, 1,, 13;,,, 1,, 13, 1,, 13, 1,, 13, % e.) A vagyoni helyzet átfogó jellemzése, bemutatása A vállalkozás vagyoni helyzetét, illetve annak alakulását a következő mutatókk~l szemléltethetjük. e Ft 1 % Megnevezés Számítási mód tárgyév 1 tárgyév 1 előző év 1. Saját tőke Mérleg szerinti eredmény= -13 növ.nek mértéke saját tőke ,4% 1 2. Saját tőke saját tőke= részarány mérleg főösszeg ,68% Befektetett eszk. saját tőke= fedezettsége Befektetett eszközök 1 ' 1 d.) A pénzügyi, likviditási helyzet átfogó jellemzése, bemutatása A vállalkozás pénzügyi, likviditási helyzetét és változását az alábbi legfontosabb mutatókkal jellemezzük: eft Sorszám Megnevezés Számítási mód tárgyév tárgyév előző év Likviditási mutató I. pénz állomány= ,52% (Fizető képesség) rövid ltj. kötelezett LikViditási mutató II. forgóeszközök= rövid ltj. kötelezett ,61% 3. Likviditási mutató III. pénzáll. +követelés= 29 6 rövid ltj. kötelezett ,26% 4. Eladósodottság kötelezettségek= 92 saját tőke ,32% 4

11 A pénzügyi helyzet további jellemzésére alkalmazott mutatók: megnevezés számítási mód e Ft. tárgyév előző év F orgóeszk-készlet= 29 6 gyorsráta mutató Rövid lej. Köt ,28 Vevőállomány= vevőállomány aránya szállítóállomány.92, 5

12 e.) A jövedelmezőségi helyzet átfogó jellemzése A vállalkozás jövedelmi helyzetét az alábbiak szerint mutatjuk be. e Ft % Sorszám Megnevezés Számítási mód tárgyév tárgyév előző év Árbevétel arányos szokás v. eredmény = szokásos váll. nettó árbevétel+egyéb bev.+pü-i műv bev. eredmény Árbevétel arányos üzleti eredmény =.:1l 2. üzleti eredmény nettó árbevétel+ egyéb bev. Saját tőke arányos szokás váll.eredmény = sz.okásos váll. saját tőke ,4% eredmény Saját tőke arányos mérleg szerinti eredm.=.:1l 4. mérleg szerinti saját tőke ,4% eredmény A társaság jövedelmezőségi illetve pénzügyi helyzetét további mutatókkal elemezhetjük. e Ft % Sorszám Megnevezés Számítási mód tárf!vév tárf!vév 1 előző év 1. Saját tőke aránya Saját tőke= Idegen tőke 92 #1#11#1#1#11 2. Tőkefeszültségi Idegen tőke= 92 mutató Saját tőke ,32% 1 3. Likviditási Forgóesz.-Készletek = 29 6 gyorsráta Rövid lej.kötelezetts. 92 ###1#1#1#11 4. Tőkearányos Adózott eredmény = -13 jövedelmezőség Saját tőke ,4% Árbevétel arányos Adózott eredmény= -13 jövedelmezőség Nettó árbevétel Eszközarányos Adóz.ott eredmény = -13 jövedelmezőség Eszközök összesen ,4% 1 6

13 B. A specifikus jellegű kiegészítések tartalma 1. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések 1.A.) Kiegészítés a befektetett eszközökhöz A befektetett eszközök mérlegben szereplő adatait a következő táblázat foglalja össze: Az eszközök megnevezése Változás e Ft O/o e Ft O/o a b e d e Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pü-i eszközök Befektetett eszközök a.) Az immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó állományának és összetételének változása eszközcsoportonként, e Ft-ban: Megnevezés nyitó bruttó növekedés csökkenés záró 1. Immateriális javak fugatlanok Műszaki ber., gépek, járművek Egyéb ber., felsz.,járművek Tenyészállatok Beruházások Beruházásokra adott előlegek b.)-az immateriális javak és tárgyi eszközök alakulása, összevontan: e Ft-ban Megnevezés Bruttó Amortizáció Nettó érték 1. Immateriális javak 2. Nyitó ö 3. Növekedés 4. Csökkenés 5. Atsorolás ) 6. Záró o 7. Tárgyi eszközök 8. Nyitó 9. Növekedés 1. Csökkenés 11. Átsorolás 12. Záró Q 7

14 c.) az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásával összefüggésben: A vállalkozás minden mérlegtételre a lineáris leírást alkalmazza, bruttó érték alapján. A tárgyidőszakban nem történt terven felüli értékcsökkenés elszámolás. d.) a tárgyévi értékcsökkenési leírások bemutatása Az értékcsökkenési leírás a számviteli és a társasági adó törvény összevetésében Megnevezés Terv szerinti Terven felüli értékes ökkenés lmma teriális ja vak ebből: külön kiemelve: kisértékű vagyoni ért. j. és s: Vagyoni értékű jogok Üzleti vagy cégérték Szellemi termékek Kísérleti fejlesztés aktivált ért. Alapítás átszervezés akt. értéke TAO Tv. szerinti e Ft-ban Tárgyi eszközök ebből: Ingatlanok Műszaki ber., gépek,járművek Egyéb gépek, ber., járművek Tenyészállatok Kis értékű tárgyi eszközök a műszaki berendezésekből Kis értékű tárgyi eszközök az egyéb gépekből Beruházások Összesen: A forgóeszközök összevont áttekintése 1.B.) kiegészítés a forgóeszközökhöz A forgóeszközök főbb tételeiről az alábbi áttekintésben adunk számot: Megnevezés e Ft O/o A B e Készletek 73,25% Követelések 2,7% Ert ék pap írok,% Pénzeszközök ,68% Összesen: ,% változás eft D

15 a.) A készletek részletes bemutatása A készletek összetételének alakulását az alábbi táblázat adatai mutatják: Megnevezés %-os me~oszlás változás össz. A B e D Anyagok,% Befejezetlen termelés és félkész termékek,% Növendék-, hízó- és egyéb állatok,% Késztermékek,% Aruk 73 1,% 73 Készletekre adott előlegek,% Összesen 73 1,% 73 e Ft b.)a követelések alakulása A követelések számszerű alakulását az alábbi adatok tükrözik: Megnevezés %-os megoszlás változás össz. A B e D Követelések áruszállításból és szolgáltatásból,% ebből,% belföldi,% belföldi kétes,% külföldi,% külföldi kétes,% kapcsolt váll. szemben,% egyéb rész. visz. szemben,% Vál tókövetelés,% Egyéb követelés 2 1,% 2 Követelések: 2 1,% e Ft e.) Pénzeszközök alakulása A vállalkozás fordulónapi pénzeszközállománya eFt, mely 15 eft készpénzből eft bankbetétből áll. és Nincsenek ilyen tételek 1.C..Tájékoztató az aktív időbeli elhatárolások alakulásáról 9

16 1.D. Kiegészítés a forrásokhoz (passzívákhoz) a.) Saját tőke. J egyz.ett tőke e Ft Megnevezés %-os megoszlás változás össz. A B e D 5 OOO 17,25% 5 OOO J egyz.ett de még benem fizetett tőke(-) Tőketartalék 24 Eredménytart a1 ék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tőke 28987,% 82,8%,%,%,% -,4% 1% A saját tőke: A jegyzett tőke változásainak bemutatása: a jegyzett tőke nem változott. A lekötött tartalék összege, jogcímenkénti bontásban: nincs ilyen tétel A lekötött tartalék fejlesztésre, eredménytartalékból elkülönített összeget nem tartalmaz. A növekedés tárgyévi mérleg szerinti eredmény összege. Kötelezettségek: a.) Hátrasorolt kötelezettségek: Hátrasorolt kötelezettség nem került kimutatásra. b.) Hosszú lejáratú kötelezettségek: Hosszú lejáratú kötelezettség nem került kimutatásra. e.) Rövid lejáratú kötelezettségek: Megnevezés Összege eft Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszáll.és szolg.-ból(száll.) 92 Váltó tartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek értékelési különbözete Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete Összesen: 92 1

17 Passzív időbeli elhatárolások Nincsenek ilyen tételek 2. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések a.) Az értékesítés nettó árbevétele, főbb tevékenységenkénti megbontásban: Nincsenek ilyen tételek b.) Egyéb bevételek: Nincsenek ilyen tételek f.) Egyéb ráfordítás: Nincsenek ilyen tételek g.) Rendkívüli bevételek és rendkívüli ráfordítások Nincsenek ilyen tételek h.) Ellenőrzés során feltárt, jelentős összegű hibák Nincs ilyen tétel i.) Egyéb kiegészítések az eredmény kimutatáshoz - Az előírtakon túlmenő, további információk, amennyiben a számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése nem elegendő a megbízható és valós összképnek az eredmény kimutatásban történő bemutatásához: nincs ilyen tétel. - A számviteli törvénytől való kivételes eltérések, bemutatva azok indokait, eredményre gyakorolt hatásukat, amennyiben ez a megbízható, valós összképhez szükséges: nincs ilyen tétel. - Az össze nem hasonlítható adatok tételei részletesen, megjelenésük indoklásával együtt: nincs ilyen tétel. - Az eredmény kimutatás egyes tételeinek összevonása és az összevonás indoklása: nincs ilyen tétel. - Az eredmény kimutatás összeállításánál a korábban választott kimutatásról másikra történő áttérés ismertetése, az áttérés indoklásával együtt.: nem történt változás. C. A tájékoztató jellegű kiegészítések tartalma a.). A társasági adó alapjának meghatározása: A tárgyévi társasági dó összege. Ft. 11

18 b.). Munkaügyi adatok kiegészítése: Nincsenek ilyen tételek A társaság kapcsolt vállalkozása: G-Magistratus Zrt A Társaság könyvvizsgálója: Primor Adudit Kft (138 Budapest, Márton u. 32.), eng.szám:l238 Kovács Gézáné, könyvvizsgálói szám: MKVK 396 Számviteli szolgáltató: Pári Sándor ev. 21 Gödöllő Egyetem tér 6. A beszámolót összeállította: Pári Sándor mérlegképes könyvelő (regisztrációs szám: ) A beszámolót köteles aláírni: Név: Laurán Csaba Lakcím: 21 Gödöllő, Kazinczy út 27. ERZSÉBET~ LYNÉ SZ LO 21 döllö, Dó d ~. s rn: a vállalkozás vezetője (képviselője) Gödöllő, 216.április 29 12

19 Cl\.Z:5CIJCT r\ 11\.ÁLTnc. -- SZÁ.LLC)f~)A. -- ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT. ÜZLETI JELENTÉSE A 215 évi számviteli törvény szerinti beszámolójához 21 Gödöllő, Dózsa Gy. út+. telefon:(28) telefax:(28)

20 :i. Az Erz$é6et Királyné szá11öda K.tt.~ bém. u ' '.. tat.á~a A társaságot 215. december 16.-án alapították 5 E Ft jegyzett tőkével A váualkozás székhelye: 21 Gödöllő, Dózsa György u. 2. A társaság tulajdonosa: Gödöllő Város Önkormányzata 21 Gödöllő Szabadság tér 7. A társaság az előtársasági időszakban gazdasági tevékenységet nem folytatott. A társaság üzleti működését 216. január 1-vel kezdte meg. Cégbírósági bejegyzés száma: Statisztikai számjel: Adószám: A vállalkozás főtevékenysége: Szállodai szolgáltatás Bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése TEÁOR szám: Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 215. december 1.-én megtartott ülésén, a 24/215:(Xll.1.) számú önkormányzati határozatával új korlátolt felelősségű tárasság alapítását határozta el a Gödöllő, Dózsa György ~t 2 szám alatti ingatlan üzemeltetésére. Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 215. december 1.-éf) megtartott ülésén, a 241/215.(Xll.1.) számú önkormányzati határozatával megalapította az Erzsébet Királyné Szálloda Kft.-t, melynek főtevékenysége a Szállodai szolgáltatás. A társaság törzstőkéje 5 millió Ft. Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 215. december 1.-én megtartott ülésén, a 242/215.(Xll.1.) számú önkormányzati határozatával Laurán Csabát választja meg ügyvezetőjének. Lauran Csaba a megbízást elfogadta. 2

21 Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 215. december 1.-én megtartott ülésén, a 243/215.(Xll.1.) számú önkormányzati határozatával a Primor Audit Kft.-t választja könyvvizsgálójává Kovács Gézáné személyében. Kovács Gézáné a megbízást elfogadta. Gödöllő Város ön.kormányzatának Képviselő Testülete 215. december 1.-én megtartott ülésén, a 244/215.(Xll.1.) számú önkormányzati határozatával megválasztotta a felügyelőbizottságot, amelynek tagjai: Tóth Tibor, Bartha Tibor, Vilmos György. A tagok a megbízást elfogadták 2. Az.t:rzsébet.Kirá lyne szál loda Kft. e.dd igi teveken,ysége 215-ben az Erzsébet Királyné Szálloda. Kft. nem folytatott üzleti tevékenységet,.ezért nem képződött ~emmilyen bevétele. A cégvezetés feladata 215-ben a bankszámla nyitására, az engedélyek beszerzésére, és a 216. évi üzemeltetés előkészítésére korlátozódott. A fenti feladatokat sikerült teljesíteni és 216 január elsejével az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. megkezdte az Erzsébet Királyné Szálloda üzemeltetését. Az alapító által befizetésre került az 5 millió forint jegyzett tőke, ezen felül a tulajdonos 24 millió forint tőketartalékot fizetett be, a várható működési költségek fedezésére. 215-ben az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. - nek mindössze a bankszámla nyitással és vezetéssel kapcsolatos költségei voltak ,- Ft értékben, ezenkívül nettó ,- Ft értékben vásárolt minibár készletet a 216 évi üzemeltetéshez, ami által ,- Ft kötelezettsége keletkezett a szállítók felé. Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft.: Mérleg szerinti főösszege: Mérleg szerinti eredménye: 29.79,- E Ft - 13,- E Ft. Gödöllő, 216 május 17. 3

22 Primor Audit Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft 138 Budapest Márton út 32. tel/fax FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS AZ ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT egyszerűsített éves beszámolójához Könyvvizsgáló: Kovács Gézáné Kamarai tag könyvvizsgáló MKVK396

23 Független Könyvvizsgálói Jelentés Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. tulajdonosainak! Elvégeztük az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 121' Gödöllő Dóz.sa György út 2.1 (továbbiakban: Ha Társaság") mellékelt 215. évi, egyszerűsitett éves beszámolójának a könyvvizsgálatát~ amely egyszerűsített éves beszámoló a 215. december 3 H fordulónapra elkészített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege E Ft a mérleg szerinti (lredmény -13 E Ft (veszteség) - és az ezen időpontra végződő évre vonatkozó eredmény kimutatásból, valamint kiegészítő mellék;letböl áll. '... A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves:beszá1noló~rt A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése. A könyvvizsgáló felelőssége A mi felelősségünk az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standatdok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg. és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, ho.gy az egyszerűsített éves. beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsitett éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás álhtásai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés, által készített számviteli becslések ésszerííségének, valamint az egyszerusített éves beszámöló átfogó prezentálá~ának értékelését is. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményünk megadásához. Vélemény Véleményünk szerint az egyszerűsített éves beszámoló mcgbizható és valós képet ad az Erzsébet Királyné Szálloda Kft 215. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzeteről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban. Budapest; 216. április 29. ~VJ ~.tj,~..... ~.. Képv.jog.: Kovács Gézáné Primor Audit Kft 138 Budapest,,Márton út 32. MKVK: ~~~.. ~Mk~~~L.... Kamarai tag könyvvizsgáló: Kovács Gézáné Kamarai tagsági szám: 396 PH!MOR AUDIT KönyvQJ6. é~ ~{ÖltYVVif~gilló Kft ud(;'lpest, Mi!rion út 32. Atió~z'.'lm:

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat a Sashalmi Piac Kft. 2009. évi beszámolójának elfogadására. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat a Sashalmi Piac Kft. 2009. évi beszámolójának elfogadására. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat a Sashalmi Piac Kft. 2009. évi beszámolójának elfogadására Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. május 20-án 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2014. május 20-án 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Adatok: ezer Ft.ban. El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi beszámoló záró adatai MÉRLEG-FORRÁSOK

Adatok: ezer Ft.ban. El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi beszámoló záró adatai MÉRLEG-FORRÁSOK A 200.06.0-ai nappal átalakuló jogutód AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes ágazatának 200. évi gazdálkodásáról közzétett adatok MÉRLEG-ESZKÖZÖK Adatok: ezer Ft.ban MÉRLEG-FORRÁSOK

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Kft. tulajdonosainak Az egyszerűsített éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztük a Bartók Béla Megyei Művelődési

Részletesebben

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi Éves beszámolója 2007. március 20. Tartalomjegyzék I. Összefoglaló II. Általános ismertető 1. Cégadatok 2. Részvényinformációk 3. Cégvezetés 4. Általános adatok a társaságról

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 14009411-8622-599-09 Statisztikai számjel 09-09-013717 Cégjegyzék száma Püspökladányi Egészségügyi Nonprofit Kft. 4150 Püspökladány, Kossuth u. 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2011. december 31. Keltezés:

Részletesebben

Vagyonértékelés szerinti érték D) Saját t ke 689 040 0 689 040 I. Indulót ke 0 0 0 a) önkéntes nyugdíjpénztár 0 0 0

Vagyonértékelés szerinti érték D) Saját t ke 689 040 0 689 040 I. Indulót ke 0 0 0 a) önkéntes nyugdíjpénztár 0 0 0 A 2008.06.30-ai nappal beolvadással megsz n UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2008. évközi egyesített végleges vagyonmérlegér l közzétett adatok Mérlegfordulónap: 2008.06.30 Nagyságrend: ezer

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Deloitte Könyvvizsgáló Legal Entity és Tanácsadó or Kft. 1068 Budapest, Subsidiary Dózsa György Name út 84/C. Levélcím: 1438 Address Budapest, line Pf. 1 471 Address line 2 Tel: +36 (1) 428-6800 Address

Részletesebben

KŐKÉRT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT 1107 Budapest, Basa u. 1. Tel./Fax: 06-1-261-0843

KŐKÉRT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT 1107 Budapest, Basa u. 1. Tel./Fax: 06-1-261-0843 KŐKÉRT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT 1107 Budapest, Basa u. 1. Tel./Fax: 06-1-261-0843 liudsipost Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület

Részletesebben

Számviteli törvény változásai

Számviteli törvény változásai Számviteli törvény változásai 2012. évi CXLVI. törvény MK 136. a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 2012. évi CXLVII. törvény MK 136

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Morál-Audit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART-Szabadkikötő Zrt.

Részletesebben

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Döntés a Társaság számviteli törvénynek megfelelıen elkészített 2012. évi egyedi éves beszámolójának (HAR) elfogadásáról, a Felügyelı Bizottság,

Részletesebben

Könyv szerinti érték. Átértékelési különbözet

Könyv szerinti érték. Átértékelési különbözet A 2008.06.30-ai nappal átalakuló átvev AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 2008. évközi gazdálkodásáról közzétett adatok az egyesített végleges vagyonmérlege alapján Mérlegfordulónap: 2008.06.30

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. FEGYVERNEK ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5231 Fegyvernek Szent Erzsébet út 138. Internet: www.fegyvernektksz.hu Cg.: 16-02-001554 ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet...

Részletesebben

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014.év 2015.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 3530 Miskolc, Hunyadi u. 21. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról Miskolc, 2013. április 19.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 1 2 1 3 5 0 1 3 7 4 1 2 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 Cégjegyzék száma AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 1144. Budapest, Szentmihályi út 26/C a vállalkozás

Részletesebben

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sorsz. 1 2 5 5 0 7 5 3-3 5 1 2-1 1 4-0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 4 4 7 0 Cégjegyzék száma 2014. december 31. MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari MÉRLEG Eszközök (aktívák) Átviteli Rendszerirányító

Részletesebben

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31.

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31. 1 3 2 3 5 2 9 5 3 7 0 0 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-1 7 7 2 9 3 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Pilisvörösvári Vízművek Kft. v.a. A vállalkozás címe, telefonszáma: 1134 Budapest,

Részletesebben

PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015.

PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015. PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015. Független Könyvvizsgálói jelentéssel együtt Konszolidált pénzügyi kimutatások 2015.12.31.

Részletesebben

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Eszközök és Források Értékelési Szabályzata Dunaújvárosi Főiskola szenátusa 18-2006/2007. sz. határozatával 2006. 12.12. napjával elfogadta. 2006. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV Alapadatok Alapítvány neve: NÓGRÁD MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY Székhelye: 3100 Salgótarján, Mártírok út 1. Alapítás időpontja: 1994. június Módja:

Részletesebben

K&H megtakarítási cél - június nyíltvégű alapok alapja. 2013. évi. éves jelentése

K&H megtakarítási cél - június nyíltvégű alapok alapja. 2013. évi. éves jelentése 2013. évi éves jelentése Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 A K&H

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2010. év

ÜZLETI JELENTÉS 2010. év ÜZLETI JELENTÉS 2010. év A társaság alaptevékenységéből adódóan a legfontosabb feladat a biztonságos és folyamatos vízellátás, melyet eszköz és személyi feltételek hiányában az erre szakosodott szakszolgáltató

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete H e l y b e n Tárgy: Szentes-Víz

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjel: 13969587862159901 Cégjegyzék száma: 0109882445 PestszentlőrincPestszentimre Eü. Szolgáltató Nonprofit Kft Kiegészítő melléklet 1. A vállalkozás bemutatása Társaság székhelye: 1183

Részletesebben

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31.

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31. Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló www.bookline.hu Bookline.hu Nyrt. 1097 Budapest, Ecseri út 14-16. Telefon: (36-1) 505-9800, Fax: (36-1)

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához Szocio-Produkt Kft 3526. Miskolc, Blaskovics u. 22. Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához 1 A. Általános kiegészítések 1. A társaság bemutatása Alakulása 1994. december 01. Tevékenység

Részletesebben

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT.

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT. Statisztikai számjel: 20139294-8010-572-01 Cégjegyzékszám: 01-09-912983 ÚJBUDA SPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Budapest, 2012. május 16. P.H. --------------------------------------------------

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, az eredménykimutatás és az üzleti jelentés jóváhagyására Tartalom: Határozati

Részletesebben

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail:

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail: Statisztikai számjel: 21814097-8621-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Kft. Kiegészítő melléklet Budapest, 2012. április 24. P.H... dr. Kóti Tamás ügyvezető igazgató

Részletesebben

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés Tartalomjegyzék I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészít melléklet Üzleti jelentés

Részletesebben

VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Veszprém, Jutasi u.10. Tel.: 88/591-510 BESZÁMOLÓ 2015.

VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Veszprém, Jutasi u.10. Tel.: 88/591-510 BESZÁMOLÓ 2015. VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma: Veszprém, Jutasi u.10. Tel.: 88/591-510 BESZÁMOLÓ 2015. 8200 Veszprém, Jutasi út10. Pf. 54. Tel. 00-36-88-591-510

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése KŐKÉRT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft. 1107 Budapest, Basa u. 1. Tel./Fax: 06-1-261-0843

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu 2008. évi éves beszámoló Mérleg

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS l l ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS Az önkormányzatok gazdasági társaságai -Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat ellátását érintő gazdálkodási tevékenysége szabálysze-rűségének

Részletesebben

Kényszerből: Kényszertörlés (szabályok megsértése)

Kényszerből: Kényszertörlés (szabályok megsértése) A végelszámolás számvitele, adózása - 2012 1 Végelszámolások 2012.03.01-től Saját szándékból: Végelszámolás (egyszerűsített) Kényszerből: Kényszertörlés (szabályok megsértése) Nem ide tartozik: Csőd, felszámolás

Részletesebben

EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1067 Budapest, Eötvös u. 10. www.eotvos10.hu; Tel./fax: +36/1/690-0970; titkarsag@eotvos10.hu

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 2 0 2 2 1 9 7 1 9 1 0 2 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 1 4 -- 0 0 0 1 8 1 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Magyar Fotográfusok Háza Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065

Részletesebben

Schneider Gyula ügyvezet igazgató

Schneider Gyula ügyvezet igazgató Állampusztai Mez gazdasági és Kereskedelmi KFT. Állampuszta Kiegészít melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Állampuszta, 2009. április 30. Schneider Gyula ügyvezet igazgató ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 A) A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H-1139 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés A Banif Plus Bank Zrt. részvényesének

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014. év január hó 1.

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 I/A. A Társaság és a számviteli politika bemutatása... 3 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA... 3 2. A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA... 6 I/B. A társaság

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

Konszolidált Éves Beszámoló

Konszolidált Éves Beszámoló Budapest Bank Rt. és leányvállalatai Konszolidált Éves Beszámoló 2003. december 31. Budapest, 2004. március 16. Richard Pelly a vállalkozás vezetoje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT... http://e-beszamolo.kim.gov.hu/kereses-balanceform.aspx?b=rbghep... 1 / 3 2013.09.12. 11:01 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ

Részletesebben

Határozati javaslat I.:

Határozati javaslat I.: BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a 2013. május 8. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens Tárgy:

Részletesebben

1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK. Cégjegyzékszám: 15-09-075467

1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK. Cégjegyzékszám: 15-09-075467 1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK Cégjegyzékszám: 15-09-075467 Cég neve: Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. Székhelye: 4300 Nyírbátor, Fürdő u. 1. Alapítás időpontja: 2010.01.06. Cégforma:

Részletesebben

ARTISJUS. Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet

ARTISJUS. Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet 2013. december 31. ARTISJUS MAGYAR SZERZŐI JOGVÉDŐ IRODA EGYESÜLET MÉRLEG 2013. DECEMBER 31-ÉN (Az összes adat

Részletesebben

Böcskei Elvira* AZ ÚJRAKODIFIKÁLT SZÁMVITELI TÖRVÉNY, - KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MÉRLEGKIMUTATÁSRA

Böcskei Elvira* AZ ÚJRAKODIFIKÁLT SZÁMVITELI TÖRVÉNY, - KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MÉRLEGKIMUTATÁSRA Böcskei Elvira* AZ ÚJRAKODIFIKÁLT SZÁMVITELI TÖRVÉNY, - KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MÉRLEGKIMUTATÁSRA 2001. január elsejével hatályba lépett az újrakodifikált számviteli törvény. A törvény szabályszerű alkalmazása

Részletesebben

Féléves jelentés Diákhitel Központ Zrt. 2015. A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése

Féléves jelentés Diákhitel Központ Zrt. 2015. A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 54. (6) bekezdés b) pontja értelmében a Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Hévíz és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. Internet: www.heviztakarek.hu Cg.: 20-02-050059 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

J A V A S L A T a Szécsényi Városfejlesztő Szolgáltató Kft. 2013. évi mérlegbeszámolójának jóváhagyásához

J A V A S L A T a Szécsényi Városfejlesztő Szolgáltató Kft. 2013. évi mérlegbeszámolójának jóváhagyásához J A V A S L A T a Szécsényi Városfejlesztő Szolgáltató Kft. 2013. évi mérlegbeszámolójának jóváhagyásához Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i ülésére. Előterjesztők:

Részletesebben

Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda

Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda Statisztikai számjel: 28335078691013101 Iroda lajstromszáma: 00240 Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda 1126 Budapest, Kis Altábornagy u. 23. I./1. 2014.01.012014.12.31. közötti időszak beszámolójának Budapest,

Részletesebben

Ózd, 2016. május 20. ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője

Ózd, 2016. május 20. ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője Beszámoló az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Előterjesztő: ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit

Részletesebben

Számvitel alapjai Feladatok/4.

Számvitel alapjai Feladatok/4. 1. FELADAT Társaságunk 20X1. március 1-jén egy termelő gépsort szerez be külföldről (közösségen kívülről), mellyel kapcsolatban következő tételek merültek fel (az összegek ÁFA nélkül értendők): Import

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. április 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2015. április 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése

ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése Az ARAGO Befektetési Holding Rt. a Tőzsdei Értékpapír Listán C kategóriában szereplő részvénytársaság igazgatósága az alábbiakban ismerteti Tisztelt

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Adószám: 11202309-2-12 Cégjegyzékszám: Nm-i Cégbíróság 12-09001857 Bank: KSH Bank: 10400786-07804544-0000000 Salgótarján Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e 3100 Salgótarján,

Részletesebben

14. D. Egy éven belül esedékes kötelezettségek 205 305 198 417 15. E. Passzív időbeli elhatárolások. c d e

14. D. Egy éven belül esedékes kötelezettségek 205 305 198 417 15. E. Passzív időbeli elhatárolások. c d e BraiNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "B" változat Mérleg fordulónapja: 2013. december 31. tételszám Források Előző év Előző év(ek) módosításai adatok E Ft-ban

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Beszámoló a TIVA-Szolg KFT. 2008. évi gazdálkodásának mérlegadatairól Melléklet:

Részletesebben

2012. évi Éves beszámoló

2012. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6 1 0 0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/560111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

Csengele Községi Önkormányzat Az eszközök és források értékelési szabályzata

Csengele Községi Önkormányzat Az eszközök és források értékelési szabályzata Csengele Községi Önkormányzat Az eszközök és források értékelési szabályzata Az Önkormányzat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. (5) bekezdés a) pontja, valamint az államháztartás számviteléről

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A PÁSZTÓI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL ÉS A 2016. ÉVI ÜZLETI TERV

BESZÁMOLÓ A PÁSZTÓI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL ÉS A 2016. ÉVI ÜZLETI TERV Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 3060 Pásztó, Kossuth út 116. Szám: 1-96/2016. A döntés minősített szavazattöbbséget igényel! BESZÁMOLÓ A PÁSZTÓI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés A Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft tulajdonosainak Elvégeztem a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát,

Részletesebben

PALLAS ATHÉNÉ DOMUS SCIENTIAE ALAPÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2015. DECEMBER 31-I EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

PALLAS ATHÉNÉ DOMUS SCIENTIAE ALAPÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2015. DECEMBER 31-I EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ PALLAS ATHÉNÉ DOMUS SCIENTIAE ALAPÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2015. DECEMBER 31-I EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 1 I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Név: Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Székhelye:

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 27 -i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz I. Általános rész 1. A Társaság bemutatása A Társaság teljes neve:

Részletesebben

MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA

MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA ÉVES JELENTÉS - KIVONAT 2005 Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA A Linamar Hungary Rt. menedzsmentje felelős minden információ elkészítéséért,

Részletesebben

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 Madarasiné Dr. Szirmai Andrea Dr. Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre Sztanó Imréné dr. Dr. Veress Attila A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 PR-017/14 Tartalomjegyzék 1. A SZÁMVITEL IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI.....................

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. I. Általános rész. 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. I. Általános rész. 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Takarékszövetkezet éves beszámolóját köteles közzétenni, ennél fogva köteles azt a Hpt.-ben előírt feltételeknek megfelelő könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni, azaz könyvvizsgálatra

Részletesebben

Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31.

Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31. 18084874-6920-599-01 Statisztikai számjel 01-09-920128 Cégjegyzék száma Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft 1071 Budapest Damjanich u 11-15. Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31. Keltezés:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a 2013. évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a 2013. évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz 1 Kumánia Gyógyfürdő Kft. Cégjegyzék száma: 16-09-013675 5310 Kisújszállás Statisztikai számjele: 23580259-9329-113-16 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai. konszolidált éves beszámoló 2005. december 31. Az angol eredeti magyar fordítása

Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai. konszolidált éves beszámoló 2005. december 31. Az angol eredeti magyar fordítása Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai konszolidált éves beszámoló. Az angol eredeti magyar fordítása Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai Auditált konszolidált éves beszámoló. Tartalomjegyzék:

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ Rt. 2007. I. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2006. június 30. 2007. június 30. Változás (e Ft) (e Ft) /előző év=100%/ A. Befektetett eszközök

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

2012. évi éves - beszámoló

2012. évi éves - beszámoló Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zártkörűen működő Részvénytársaság 6724 Szeged, Tavasz u. 2. Termékmárka: CHANCE CHANCE KATTI ZOÓB CHANCE by Szász Endre PCT szabadalom oltalmi kérelem: kötött kelme nanosilver

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 11108944-2-51 Fejér Megyei Cégbíróság 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 Éves beszámoló

Részletesebben

Információs Társadalomért Alapítvány. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója

Információs Társadalomért Alapítvány. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója 18093786-9499-569-01 Statisztikai számjel 1037. Budapest Táborhegyi út 18/D Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója 2010. Keltezés: 2011. március 24. az alapítvány képvisel je

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. december 31.

Éves beszámoló 2011. december 31. Éves beszámoló 2011. december 31. TIGÁZ GEPA Korlátolt Felelősségű Társaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. TARTALOM / TIGÁZ GEPA KFT. 2011. ÉVES BESZÁMOLÓ Jelentések és éves beszámoló

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2003. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2003. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE 1. számú melléklet NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2003. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Tartalma: 1. Számviteli beszámoló 2. Kimutatás költségvetési támogatás felhasználásáról 3. Kimutatás

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához

Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához I. Általános

Részletesebben

A Konzum Rt. közgyűlési határozatai és a 2005. évi éves jelentésének tartalmi kivonata

A Konzum Rt. közgyűlési határozatai és a 2005. évi éves jelentésének tartalmi kivonata A Konzum Rt. közgyűlési határozatai és a 2005. évi éves jelentésének tartalmi kivonata A Konzum Kereskedelmi és Ipari Rt. 2006. április 28-án 11. órai kezdettel 76,59 %-os részvételi arány mellett megtartotta

Részletesebben

A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA

A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA A KAPOS HOLDING Zrt. (7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2. képviseli Gombos Attila elnökvezérigazgató), mint a KAPOSVÁR

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek,

Tisztelt Részvényesek, Tisztelt Részvényesek, A 2015-ös év kiemelten fontos volt családunk és a Zwack Unicum Nyrt. számára is, hiszen 225 éves évfordulóját ünnepeltük annak, hogy ősöm, Dr. Zwack, Unicummal kínálta II. József

Részletesebben

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2014. év Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató I.1 A vállalkozás bemutatása A. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Adorján-Tex Konfekcióipari és Kereskedelemi Korlátolt

Részletesebben

Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév

Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév Kötelező irodalom: Az előadások és a gyakorlatok ( munkafüzet ) tananyaga. A módosított 2000. évi

Részletesebben

SZABÁLYOZÁSI FOLYAMATOK ÁTALAKÍTÁSA (ÁROP 1.g., 1.i, 2.c, 2.e)

SZABÁLYOZÁSI FOLYAMATOK ÁTALAKÍTÁSA (ÁROP 1.g., 1.i, 2.c, 2.e) SZABÁLYOZÁSI FOLYAMATOK ÁTALAKÍTÁSA (ÁROP 1.g., 1.i, 2.c, 2.e) VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8200 Veszprém, Óváros tér 9. A PÉNZÜGYI FOLYAMATOK SZABÁLYOZOTTSÁGÁNAK VIZSGÁLATA, A BELSŐ

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

OTP Fáy András ALAPÍTVÁNY 1051 Budapest, Nádor utca 16. Adószám:18014008-1-41 Nyilvántartási száma: 01-01-0003024 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2014. Budapest, 2015. május 15. TARTALOM I. Az Alapítvány 2014.

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2016. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2016. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2016. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK... 4 I/A. BEVEZETÉS...

Részletesebben

TÉTI TAKARÉKSZÖVETKEZET. Kockázatokkal és tıkemegfeleléssel kapcsolatos nyilvánosságra hozatali követelmények. 2011. év

TÉTI TAKARÉKSZÖVETKEZET. Kockázatokkal és tıkemegfeleléssel kapcsolatos nyilvánosságra hozatali követelmények. 2011. év TÉTI TAKARÉKSZÖVETKEZET Kockázatokkal és tıkemegfeleléssel kapcsolatos nyilvánosságra hozatali követelmények év A Téti Takarékszövetkezet A hitelintézetekrıl és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Érsekvadkert és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Érsekvadkert 2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 122. Cg.: 12 02 000360 KSH.: 10044977 6419 122 12 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg... KSH: 10044977 6419 122 12 Cg.: 12 02

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. Általános kiegészítések I.1 A Diákhitel Központ Rt. rövid bemutatása I.2 A Diákhitel Központ Rt. számviteli politikájának főbb vonásai I.2.1 I.2.2. I.2.3. I.2.4. I.2.5.

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeletetési Kft. 2O15~ évi. Egyszerűsített éves beszámoló

Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeletetési Kft. 2O15~ évi. Egyszerűsített éves beszámoló Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeletetési Kft 2O15~ évi Egyszerűsített éves beszámoló I Azonosító: 1218116-460035622876-1137562405-1313408 (~ Nyomtatás D KETFŐS KÖNYWITELT VEZETŐ VÁLLALKOZÁSOK

Részletesebben

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068 1 2 1 8 1 5 2 4 2 2 1 1 1 3 1 Statisztikai számjel 1-9-562612 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése FCSM Mélyépítő KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 195. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 6-1-25668 Éves

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi tevékenységéről J A V A S L A T

B E S Z Á M O L Ó. az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi tevékenységéről J A V A S L A T B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST Kft. 215. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 215. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2011.01.01. 2011.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Kaposi

Részletesebben