Független könyvvizsgálói jelentés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Független könyvvizsgálói jelentés"

Átírás

1 KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H-1139 Budapest Hungary Tel.: Fax: Internet: +36 (1) (1) kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés A Banif Plus Bank Zrt. részvényesének Az éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztük a Banif Plus Bank Zrt. (továbbiakban a Társaság) mellékelt évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a december 31-i fordulónapra elkészített mérlegb l melyben az eszközök és források egyez végösszege E Ft, a mérleg szerinti eredmény 0 E Ft, és az ezen id ponttal végz d évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészít mellékletb l áll. A vezetés felel ssége az éves beszámolóért A vezetés felel s ennek az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban történ elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan bels kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehet vé váljon az akár csalásból, akár hibából ered lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése. A könyvvizsgáló felel ssége A mi felel sségünk ennek az éves beszámolónak a véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon érvényes törvények és egyéb jogszabályokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kell bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szerepl összegekr l és közzétételekr l. A kiválasztott eljárások beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából ered, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is a mi megítélésünkt l függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor az éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns bels kontrollt azért mérlegeljük, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelel ek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység bels kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjunk. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelel ségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszer ségének, valamint az éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését. Meggy z désünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegend és megfelel alapot nyújt könyvvizsgálói záradékunk (véleményünk) megadásához. Záradék (vélemény) A könyvvizsgálat során a Banif Plus Bank Zrt. éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegend és megfelel bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az éves beszámoló a Banif Plus Bank Zrt december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetér l megbízható és valós képet ad. KPMG Hungária Kft., a Hungarian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (KPMG International), a Swiss entity. Company registration: Budapest, F városi Bíróság, no:

2 Az üzleti jelentésr l készült jelentés Elvégeztük az a Banif Plus Bank Zrt évi üzleti jelentésének a vizsgálatát. A vezetés felel s az üzleti jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban történ elkészítéséért. A mi felel sségünk ezen üzleti jelentés és a évi éves beszámoló összhangjának megítélése. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Véleményünk szerint a Banif Plus Bank Zrt évi üzleti a Banif Plus Bank Zrt évi éves beszámolójának adataival összhangban van. Budapest, május 11. KPMG Hungária Kft. Nyilvántartási szám: Votin Elek Partner Mádi-Szabó Zoltán Kamarai tag könyvvizsgáló Nyilvántartási szám: Henye István Partner, Kamarai tag könyvvizsgáló Nyilvántartási szám: KPMG Hungária Kft. All rights reserved.

3 ÉVES BESZÁMOLÓ A PÉNZÜGYI ÉVRE December 31.

4 MÉRLEG ESZKÖZÖK Sorszám MEGNEVEZÉS Pénzeszközök Állampapírok 0 0 a) forgatásicélú 0 0 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelésikülönbözete Hitelintézetekkelszembenikövetelések a) látraszóló b) egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból ba) éven belüli lejáratú Ebb l: -kapcsolt vállalkozással szemben MNB-velszemben 0 0 -elszámolóházzal szemben 0 0 bb) éven túlilejáratú 0 0 -MNB-velszemben 0 0 -elszámolóházzal szemben 0 0 c) befektetési szolgáltatásból 0 0 -elszámolóházzal szemben 0 0 3/A. Hitelintézetekkelszembenikövetelések értékelési különbözete Ügyfelekkel szembeni követelések a) pénzügyi szolgáltatásból aa) éven belüli lejáratú ab) éven túlilejáratú b) befektetési szolgáltatásból 0 0 ba) t zsdei befektetési szolgáltatási tevékenységb l adódó követelés 0 0 bb) t zsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységb l adódó követelés 0 0 bc) befektetési szolgáltatásitevékenységb lered,ügyfelekkelszembeni követelés 0 0 bd) elszámolóházi tevékenységet végz szervezettelszembeni követelés 0 0 be) egyéb befektetésiszolgáltatásbóladódó követelés 0 0 4/A. Ügyfelekkel szembeni követelések értékelésikülönbözete Hitelviszonytmegtestesít értékpapírok, beleértvearögzített kamatozásúakat is 0 0 a) helyiönkormányzatokés egyéb államháztartásiszervek általkibocsátott értékpapírok (idenem értve az állampapírokat) 0 0 aa) forgatásicélú 0 0 ab) befektetési célú 0 0 b) más kibocsátó általkibocsátott értékpapírok 0 0 ba) forgatásicélú 0 0 Ebb l: -kapcsolt vállalkozás által kibocsátott 0 0 -egyéb részesedésiviszonybanlév vállalkozás által kibocsátott 0 0 -visszavásárolt saját kibocsátású 0 0 bb) befektetési célú 0 0 Ebb l: -kapcsolt vállalkozás által kibocsátott 0 0 -egyéb részesedésiviszonybanlév vállalkozás által kibocsátott 0 0 5/A. Hitelviszonytmegtestesít értékpapírok értékelésikülönbözete Részvények és más változóhozamúértékpapírok 0 0 a) részvények,részesedésekforgatási célra 0 0 Ebb l: -kapcsolt vállalkozás által kibocsátott 0 0 -egyéb részesedésiviszonybanlév vállalkozás által kibocsátott 0 0 b) változó hozamú értékpapírok 0 0 ba) forgatásicélú 0 0 bb) befektetési célú 0 0 6/A. Részvények és más változó hozamú értékpapírok értékelési különbözete 0 0 (ezer forintban) május 11. 2/32

5 MÉRLEG ESZKÖZÖK Sorszám MEGNEVEZÉS Részvények, részesedések befektetésicélra 0 0 a) részvények,részesedésekbefektetési célra 0 0 Ebb l: -hitelintézetekbenlév részesedés 0 0 b) befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítése 0 0 Ebb l: -hitelintézetekbenlév részesedés 0 0 7/A. Befektetésicélúrészvények, részesedések értékelésikülönbözete Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban 0 0 a) részvények,részesedésekbefektetési célra 0 0 Ebb l: -hitelintézetekbenlév részesedés 0 0 b) befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítése 0 0 Ebb l: -hitelintézetekbenlév részesedés Immateriálisjavak a) immateriális javak b) immateriális javak értékhelyesbítése Tárgyi eszközök a) pénzügyi és befektetésiszolgáltatási célú tárgyi eszközök aa) ingatlanok ab) m szaki berendezések, gépek,felszerelések,járm vek ac) beruházások 0 0 ad) beruházásra adott el legek b) nem közvetlenül pénzügyi és befektetésiszolgáltatási célútárgyi eszközök 0 0 ba) ingatlanok 0 0 bb) m szaki berendezések, gépek,felszerelések,járm vek 0 0 bc) beruházások 0 0 bd) beruházásra adott el legek 0 0 c) tárgyi eszközökértékhelyesbítése Saját részvények Egyéb eszközök a) készletek 0 0 b) egyéb követelések Ebb l: -kapcsolt vállalkozással szembeni követelés egyéb részesedésiviszonybanlév vállalkozássalszembeni követelés /A. Egyéb követelésekértékelésikülönbözete /B. Származékos ügyletek pozitívértékelésikülönbözete Aktív id beli elhatárolások a) bevételek aktív id beli elhatárolása b) költségek,ráfordítások aktív id belielhatárolása c) halasztott ráfordítások 0 29 Eszközök összesen Ebb l: 0 -FORGÓESZKÖZÖK [1+2.a) +3.a) +3.ba) +3.c) +4.aa) +4.b) +5.aa) +5.ba)+6.a)+6.ba) a2/a, 3/A, 4/A,5/A, 6/A, 12/A és12/b tételek el bbialtételekhez kapcsolódó értékei] BEFEKTETETT ESZKÖZÖK [2.b) +3.bb) +4.ab)+5.ab) +5.bb) +6.bb) a2/a,3/a,4/a, 5/A, 6/A, 7/A, 12/A ésa12/b tételek el bbi altételekhez, illetve tételhez kapcsolódó értékei] (ezer forintban) május 11. 3/32

6 MÉRLEG FORRÁSOK Sorszám MEGNEVEZÉS Hitelintézetekkelszembenikötelezettségek a) látraszóló b) meghatározott id re lekötött, pénzügyi szolgáltatásból adódókötelezettség ba) éven belüli lejáratú Ebb l: -kapcsolt vállalkozással szemben MNB-velszemben 0 0 -elszámolóházzal szemben 0 0 bb) éven túlilejáratú Ebb l: -kapcsolt vállalkozással szemben MNB-velszemben 0 0 -elszámolóházzal szemben 0 0 c) befektetési szolgáltatásból 0 0 -elszámolóházzal szemben 0 0 1/A. Hitelintézetekkelszembenikötelezettségek értékelésikülönbözete Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek a) takarékbetétek aa) látraszóló 1 1 ab) éven belüli lejáratú ac) éven túlilejáratú 0 0 b) egyéb kötelezettségek pénzügyiszolgáltatásból 0 0 ba) látraszóló 0 0 bb) éven belüli lejáratú 0 0 bc) éven túlilejáratú 0 0 c) befektetési szolgáltatásból 0 0 ca) t zsdei befektetésiszolgáltatási tevékenységb ladódó kötelezettség 0 0 cb) t zsdén kívülibefektetési szolgáltatásitevékenységb ladódókötelezettség 0 0 cc) befektetési szolgáltatásitevékenységb ladódó, ügyfelekkel szembeni kötelezettség 0 0 cd) elszámolóházi tevékenységet végz szervezettelszembeni kötelezettség 0 0 ce) egyéb befektetésiszolgáltatásbóladódó kötelezettség 0 0 2/A. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség 0 0 a) kibocsátott kötvények 0 0 aa) éven belüli lejáratú 0 0 ab) éven túlilejáratú 0 0 b) kibocsátott egyéb hitelviszonytmegtestesít értékpapírok 0 0 ba) éven belüli lejáratú 0 0 bb) éven túlilejáratú 0 0 (ezer forintban) május 11. 4/32

7 MÉRLEG FORRÁSOK Sorszám MEGNEVEZÉS c) számviteli szempontbólértékpapírként kezelt,deatpt. szerint értékpapírnak nem min sül hitelviszonytmegtestesít okiratok 0 0 ca) éven belüli lejáratú 0 0 cb) éven túli lejáratú Egyébkötelezettségek a) éven belüli lejáratú Ebb l: -kapcsolt vállalkozással szemben szövetkezeti formában m köd hitelintézetnél tagok másvagyoni hozzájárulása 0 0 b) éven túli lejáratú 0 0 4/A. Származékos ügyletek negatív értékelésikülönbözete Passzív id beli elhatárolások a) bevételekpasszívid beli elhatárolása 0 0 b) költségek,ráfordítások passzív id beli elhatárolása c) halasztott bevételek Céltartalékok a) céltartalék nyugdíjra és végkielégítésre 0 0 b) kockázaticéltartalék függ és biztos (jöv beni)kötelezettségekre 0 0 c) általános kockázaticéltartalék d) egyéb céltartalék Hátrasoroltkötelezettségek 0 0 a) alárendelt kölcsönt ke 0 0 b) szövetkezeti formában m köd hitelintézetnélatagok más vagyoni hozzájárulása 0 0 c) egyéb hátrasoroltkötelezettség Jegyzett t ke Ebb l: -visszavásárolt tulajdonirészesedésnévértéken Jegyzett, de még benemfizetett t ke (-) T ketartalék 0 0 a) a részvény, részesedés névértéke és kibocsátási értéke közötti különbözet (ázsió) 0 0 b) egyéb Általános tartalék Eredménytartalék (+-) Lekötött tartalék Értékelési tartalék 0 0 a) értékhelyesbítés értékelési tartaléka 0 0 b) valós értékelésértékelésitartaléka Mérleg szerintieredmény(+-) 0 0 Források összesen Ebb l: -RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK [1.a) +1.ba) +1.c)+1/A +2.aa)+2.ab) +2.ba)+2.bb) +2.c)+2/A +3.aa) +3.ba)+3.ca) +4.a) +4/A] HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK [1.bb) +2.ac)+2.bc)+3.ab) +3.bb) +3.cb) +4.b) +7] SAJÁT T KE [ ] MÉRLEGEN KÍVÜLITÉTELEK Lenem hívott hitelkeretek Kötelezettségek spot tranzakciókból (ezer forintban) május 11. 5/32

8 EREDMÉNYKIMUTATÁS Sorszám MEGNEVEZÉS Kapott kamatok és kamatjelleg bevételek a) rögzített kamatozású hitelviszonyt megtestesít értékpapírok után kapott (járó) kamatbevételek 0 0 Ebb l:-kapcsolt vállalkozástól 0 0 -egyéb részesedésiviszonybanlév vállalkozástól 0 0 b) egyéb kapott kamatok és kamat jelleg bevételek Ebb l: - kapcsolt vállalkozástól egyéb részesedésiviszonybanlév vállalkozástól Fizetettkamatok és kamat jelleg ráfordítások Ebb l:-kapcsolt vállalkozásnak egyéb részesedésiviszonybanlév vállalkozásnak 0 0 KAMATKÜLÖNBÖZET (1-2) Bevételek értékpapírokból 0 0 a) bevételekforgatási célú részvényekb l,részesedésekb l(osztalék, részesedés) 0 0 b) bevételekkapcsolt vállalkozásbanlév részesedésekb l(osztalék, részesedés) 0 0 c) bevételekegyéb részesedésekb l(osztalék, részesedés) Kapott (járó) jutalék-és díjbevételek a) egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeib l Ebb l: - kapcsolt vállalkozástól egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozástól 0 0 b) befektetési szolgáltatások bevételeib l(kivéve akereskedési tevékenység bevételét) 0 0 Ebb l:-kapcsolt vállalkozástól 0 0 -egyéb részesedésiviszonybanlév vállalkozástól Fizetett(fizetend )jutalék-ésdíjráfordítások a) egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításaiból Ebb l:-kapcsolt vállalkozásnak egyéb részesedésiviszonybanlév vállalkozásnak 0 0 b) befektetési szolgáltatások ráfordításaiból(kivéve akereskedési tevékenység ráfordításait) 0 0 Ebb l:-kapcsolt vállalkozásnak 0 0 -egyéb részesedésiviszonybanlév vállalkozásnak Pénzügyi m veleteknettóeredménye [6.a)-6.b)+6.c)-6.d)] a) egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeib l Ebb l:-kapcsolt vállalkozástól egyéb részesedésiviszonybanlév vállalkozástól 0 0 -értékelési különbözet 0 0 b) egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításaiból Ebb l:-kapcsolt vállalkozásnak egyéb részesedésiviszonybanlév vállalkozásnak 0 0 -értékelési különbözet 0 0 c) befektetési szolgáltatás bevételeib l(kereskedési tevékenység bevétele) Ebb l:-kapcsolt vállalkozástól egyéb részesedésiviszonybanlév vállalkozástól 0 0 -forgatási célú értékpapírok értékvesztésénekvisszaírása 0 0 -értékelési különbözet 0 0 d) befektetési szolgáltatás ráfordításaiból (kereskedési tevékenység ráfordítása) Ebb l: - kapcsolt vállalkozásnak egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozásnak 0 0 -forgatási célú értékpapírok értékvesztése 0 0 -értékelési különbözet Egyébbevételek üzleti tevékenységb l a) nem pénzügyi és befektetési szolgáltatásbevételei Ebb l:-kapcsolt vállalkozástól 0 0 -egyéb részesedésiviszonybanlév vállalkozástól 0 0 b) egyéb bevételek Ebb l:-kapcsolt vállalkozástól 0 0 -egyéb részesedésiviszonybanlév vállalkozástól készletek értékvesztésének visszaírása 0 0 (ezer forintban) május 11. 6/32

9 EREDMÉNYKIMUTATÁS Sorszám MEGNEVEZÉS Általános igazgatási költségek a) személyi jelleg ráfordítások aa) bérköltség ab) személyi jelleg egyéb kifizetések Ebb l:- társadalombiztosításiköltségek 0 0 a TB költségekb l nyugdíjjal kapcsolatos költségek 0 0 ac) bérjárulékok Ebb l:- társadalombiztosításiköltségek atbköltségekb lnyugdíjjalkapcsolatosköltségek b) egyéb igazgatási költségek (anyag jelleg ráfordítások) Értékcsökkenési leírás Egyébráfordítások üzleti tevékenységb l a) nem pénzügyi és befektetési szolgáltatásráfordításai Ebb l:-kapcsolt vállalkozásnak 0 0 -egyéb részesedésiviszonybanlév vállalkozásnak 0 0 b) egyéb ráfordítások Ebb l:-kapcsolt vállalkozásnak 0 0 -egyéb részesedésiviszonybanlév vállalkozásnak 0 0 -készletek értékvesztése Értékvesztés követelések után és kockázati céltartalékképzés a függ és biztos (jöv beni) kötelezettségekre a) értékvesztés követelések után b) kockázati céltartalékképzésa függ és biztos (jöv beni) kötelezettségekre Értékvesztés visszaírása követelések után és kockázaticéltartalék felhasználása a függ és biztos (jöv beni) kötelezettségekre a) értékvesztés visszaírása követelések után b) kockázati céltartalék felhasználásafügg ésbiztos (jöv beni) kötelezettségekre /A. Általános kockázati céltartalék képzésésfelhasználás különbözete Értékvesztés a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesít értékpapírok, kapcsolt- és 13. egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozásbanvalórészvények,részesedések után 0 0 Értékvesztés visszaírása abefektetési célú, hitelviszonyt megtestesít értékpapírok, 14. kapcsolt- és egyébrészesedési viszonybanlév vállalkozásban való részvények, részesedések után Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye Ebb l:-pénzügyi ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE [ b) b) ] NEMPÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE 0 0 [7.a)-10.a)] 16. Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli eredmény (16-17) Adózás el ttieredmény (+15+18) Adófizetésikötelezettség Adózott eredmény(+19-20) Általános tartalékképzés, felhasználás() Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék és részesedés Ebb l: - kapcsolt vállalkozásnak egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozásnak Mérleg szerinti eredmény (+21-/ ) 0 0 (ezer forintban) május 11. 7/32

10 CASH FLOWKIMUTATÁS MEGNEVEZÉS Kamatbevételek egyéb PÉNZÜGYISZOLGÁLTATÁSbevételei(értékpapír értékvesztés visszaírásaés követelés pozitívértékelési különbözete kivételével) Egyéb bevételek (céltartalék-felhasználás és céltartaléktöbblet visszavezetésének és készlet értékvesztés, valamint terven felüli leírás visszaírásának kivételével) Befektetésiszolgáltatás bevételei (értékpapír értékvesztésvisszaírás, illetve pozitív értékelésikülönbözet kivételével) NEM PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS bevételei 0 0 +Osztalék bevétel 0 0 +Rendkívüli bevétel 0 0 -Kamatráfordítások egyéb PÉNZÜGYISZOLGÁLTATÁS ráfordításai (értékpapír értékvesztéseés követelés negatív értékelésikülönbözete kivételével) Egyéb ráfordítások(céltartalékképzéséskészlet értékvesztés,valamint terven felüli leíráskivételével) Befektetésiszolgáltatás ráfordításai (értékpapír értékvesztése, illetve negatív értékelési különbözet kivételével) NEM PÉNZÜGYIÉS BEFEKTETÉSISZOLGÁLTATÁSráfordításai -Általános igazgatási költségek Rendkívüli ráfordítások (ide NEMértve atárgyévi társaságiadófizetési kötelezettség összegét) -tárgyévitársaságiadófizetésikötelezettség KifizetettOsztalék M ködésipénzáramlás Kötelezettség állományváltozása(ha növekedés +, ha csökkenés -) Követelés állományváltozása (hanövekedés-, hacsökkenés +) Készlet állományváltozása(hanövekedés -,hacsökkenés +) Forgóeszközök között kimutatottértékpapírok állományváltozása (ha növekedés -,ha csökkenés +) Befektetett eszközökközött kimutatott értékpapírok állományváltozása (ha növekedés -,ha csökkenés +) Beruházások (beleértve az el leget is) állományának változása (ha növekedés -,ha csökkenés +) Immateriális javak állományának változása (ha növekedés -, ha csökkenés+) Tárgyieszközök (aberuházások és aberuházásiel legek kivételével) állományváltozása(ha növekedés -, ha csökkenés+) Aktív id belielhatárolásokállományváltozása(ha növekedés-,ha csökkenés +) Passzív id belielhatárolások állományváltozása (hanövekedés +, ha csökkenés-) Részvénykibocsátásazeladási árfolyamon +Jogszabályalapján véglegesenkapott pénzeszközök -Jogszabályalapjánvéglegesen átadott pénzeszközök -Bevont saját részvény,vagyonjegynévértéke Nettópénzáramlás ebb l: -készpénz (forint-ésvalutapénztár,csekkek)állományváltozása számlapénz(az MNB-nélelhelyezett,forintban és devizábanvezetett pénzforgalmi számla,és évenbelülilejáratúbetétszámlák, valamint akülön jogszabályalapjánmás hitelintézetnélforintbanvezetett pénzforgalmi betétszámla) állományváltozása (Akövetelések,azértékpapírokésakészletekállományváltozásátértékvesztés nélkül,azaz abekerülésiértékben kellmeghatározni,atárgyi eszközökésaz immateriális javak állományváltozását pedig abruttó értékben kell meghatározni.) (ezer forintban) május 11. 8/32

11 Kiegészít melléklet Általános információk A Banif Plus Bank Zártkör en M köd Részvénytársaság (korábban Bank Plus Zrt. ) a Tecnicrédito Magyarország Pénzügyi Zrt. pénzügyi vállalkozásból bankká történ átalakulásával keletkezett augusztus 11-én apénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének engedélye alapján (engedély referenciaszáma: PSZÁF E-I-711/2006). Atársaság neve Bank Plus Zrt r lbanif Plus Bank Zrt- re változott, amely atecnicrédito SGPS, S.A. a Banif pénzügyi csoportba történ integrálódásának a következménye. A cégnévváltozás bejegyzése megtörtént, március 29. nappal vált hatályossá. A Bank zártkör en m köd részvénytársaság, Cégbíróságon bejegyzett cégjegyzékszáma: , adószáma: A Banif Plus Bank Zrt. az alábbi tevékenységek végrehajtására jogosult, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének engedélye alapján: Egyéb monetáris közvetítés (f tevékenység) Pénzügyi lízing Biztosítást, nyugdíjalapot kiegészít tevékenység ABank, a2010-es üzleti év folyamán kezdte meg zárt vég lízing tevékenységét ben kötött szerz dések közül azárt vég pénzügyi lízing 36%-ot tett ki. Mindemellett a2010-es év folyamán abanif Plus Bank Zrt. tovább folytatta fogyasztási hitelek nyújtását gépjárm vekvásárlásához. Mindkét tevékenység esetében a f eladási csatornát a gépjárm -kereskedések képezték, amelyek abank termékeit értékesítik. Ennek el segítésére abanif Plus Bank Zrt. egy speciális szoftvert használ, amelynek segítségével apénzügyi közvetít Interneten keresztül elküldheti a hitelkérelmeket, és on-line módonfigyelemmel kísérheti az engedélyezést. A hitelelbírálási folyamathoz a Bank szintén kifejlesztette a sokévi autófinanszírozási tapasztalatán alapuló saját bels scoring rendszerét, amely er s támogatást nyújt a hitelelemz knek. ABank amagyar piacon az átlagos gépjárm vek finanszírozását célozza meg. Ajóváhagyott új gépjárm finanszírozáshoz kapcsolódó hitel átlagos összege 869 ezer forint körül alakult 2011-ben, ami azt jelenti, hogy abanif Plus Bank Zrt. portfoliója és ügyfélbázisa meglehet sen szórt eloszlást mutat. ABank folyamatosan figyelemmel kíséri aportfolióját, figyelve az esetleges visszaélések jeleit; és mihelyt ilyet tapasztal, azonnal megteszi aszükséges lépéseket akintlév ség behajtására. A Banif Plus Bank Zrt. egy egyszer sített kategorizálási módszert alkalmaz a kintlév ség osztályozására, amely a késedelmes napok számán alapul, de ez nem jelenti azt, hogy a biztosíték végrehajtása ne indulna meg, mihelyt a Bank megkárosításának lényeges jelei tapasztalhatóak lennének. Ilyen esetekben abank újrakategorizálja aköveteléseket. ABanif Plus Bank Zrt. fiókhálózatot tart fenn az üzleti tevékenysége támogatására. ABanif Plus Bank Zrt. jelenleg az alábbi bejegyzett címmel rendelkezik, illetve az alábbiakban felsorolt fiókirodákat üzemelteti. 9/32

12 Székhely: HU 1138 Budapest, Népfürd Telephelyei: HU 1138 Budapest, Népfürd utca 22. Ctorony 5. em. utca 22. B torony fszt. Fióktelepei: HU 4024 Debrecen, Csapó u. 63 fszt.4 HU 7626 Pécs, Fels vámház u. 38 HU 3526 Miskolc, Arany János tér 1. HU 6000 Kecskemét, Nyíri u. 4. HU 9700 Szombathely, Jászi Oszkár u. 1. A Bank abanco Banif Mais, S.A., egy, aportugál törvények szerint bejegyzett hitelintézet (cégjegyzékszám: 35103/640728) leányvállalata, melynek bejegyzett címe: PT Lisszabon, Avenida 24 de Julho no. 98. ABank abanif Pénzügyi Csoporthoz tartozik, és abanif SGPS, S.A. (cégjegyzékszám: , székhely: Portugália, Madeira, Funchal, Rua de Jo otavira, 30) pénzügyi holding társaság az amelyik akonszolidált beszámolót készíti, amelynek része abanco Mais, S.A.-t ismagába foglaló cégcsoport. ABank nem rendelkezik részesedéssel más gazdasági társaságokban. ABank az éves beszámoló könyvvizsgálatára kötelezett. ABanif Plus Bank Zrt. könyvvizsgálója akpmg Hungária Kft. (hivatalos cím: 1139 Budapest, Váci út 99, cégjegyzékszám: ). Akönyvvizsgálatért felel skijelölt természetes személy Mádi-Szabó Zoltán (anyja neve: Szádóczky Erika, lakcíme: 1081 Budapest, Népszínház utca 29.), Könyvvizsgálói Kamarai tagsági száma ABank nevében aszámviteli osztály irányításáért és vezetéséért felel stermészetes személy: Varga Zsuzsanna (regisztrálási szám: MK177772). ABank vezérigazgatója Mr. Pedro Serra Campos. ABank ügyvezet je Ferencz Zoltán, Kovács Tibor és Mr. Francisco Fonseca (további adatok a Kiegészít melléklet végén). Az Igazgatóság további tagjainak adatai akiegészít melléklet végén találhatók. Az éves beszámolót az Igazgatóság köteles aláírni. ABank egyéb adatai megtalálhatóak az alábbi Internetoldalon: 2. Számviteli Politika A számvitelr l szóló évi C. törvény, és a 250/2000 számú Kormányrendelet szerint, valamint ahitelintézetekr lés apénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény alapján elkészített Számviteli Politika f bb rendelkezései a következ k: Apénzügyi jelentés fordulónapja: december 31. Apénzügyi jelentés készítésének id pontja január 06. Apénzügyi tranzakciók könyvelése akett skönyvvezetés szabályai alapján történnek; A Bank könyvvezetése magyar forintban történik. Más devizában denominált tranzakciók a tranzakció teljesítésének napján esedékes árfolyamon kerülnek 10 /32

13 átszámításra: a külföldi devizában denominált eszközök és források a december 31-i Magyar Nemzeti Bank árfolyamán kerültek átértékelésre. Az átszámításhoz kapcsolódóan abank árfolyamveszteséget ill. árfolyamnyereséget számol el. A tárgyi eszközök az értékcsökkenéssel csökkentett bekerülési értéken vannak nyilvántartva; A befektetett eszközök és immateriális javak értékcsökkenésének kiszámításakor a Bank az eszközök hasznos élettertamát figyelembe vette. Ennek alapján a f eszközcsoportokra az alábbi leírási kulcsok használatosak: Immateriális javak o Szoftver 20, 00% o Vagyoni érték jogok 16, 67% Tárgyi eszközök o Idegen ingatlanon végzett beruházások 6, 00% o Gépjárm vek 20, 00% o Számítástechnikai eszközök 33, 00% o Gépek ésfelszerelések 14, 50% o Irodai berendezések 14, 50% o Egyéb irodai gépek, berendezések 14, 50% ABank az értékcsökkenést lineáris módon számolja. Akis érték tárgyi eszközök ( forint alatt) a használat évében teljes mértékben amortizálásra kerültek. Az értékcsökkenés havonta kerül elszámolásra. A Bank által nyújtott hiteleket hitelkövetelésként, és értékvesztéssel csökkentett értéken mutatja ki. Az évi CXII törvény 75. -ának megfelel en a Bank megképezta a 10%-os általános tartalékot az adózás utáni eredményb l; Az évi CXII törvény 87. -ának megfelel en akorrigált mérlegf összeg 1,25%- áig általános kockázati céltartalék képezhet.abank élt ezzel alehet séggel. ABank avalós értékenvaló értékelést nem alkalmazta a tárgyév folyamán. Aszámviteli politika értelmében minden esetben jelent sösszeg ahiba, ha ahiba feltárásának évében az ellen rzések során -ugyanazon évet érint en -megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját t két növel - csökkent együttes (el jelt l független) összege meghaladja az ellen rzött üzleti év mérlegf összegének 2%-át, illetve ha amérlegf összeg 2%-a meghaladja az 500 millió Ft-ot, akkor az 500 millió forintot. Aktív id beli elhatárolásként -elkülönítetten -kell amérlegben kimutatni az üzleti év mérlegének fordulónapja el tt felmerült, elszámolt olyan összegeket, amelyek költségként, ráfordításként (ideértve a halasztott ráfordításokat is) csak a mérleg fordulónapját követ id szakra számolhatók el, valamint az olyan járó árbevételt, kamat- és egyéb bevételeket, amelyek csak amérleg fordulónapja után esedékesek, de a mérleggel lezárt id szakra számolandók el. Év közben a kamatok és kamat jelleg jutalékok még nem esedékes, id arányosan járó összegét legalább havonta az aktív id beli elhatárolások és akapott kamatok, kamat jelleg bevételek között el kell számolni. Az ügyfeleknek nyújtott hitelek kamata és a hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek kamata id arányos része el lett határolva. Az ügyfeleknek nyújtott hitelek kamata az eredménykimutatásban a 250/2000. Kormányrendelet 17. -nak megfelel en került kimutatásra. 11 /32

14 Passzív id beli elhatárolásként kell elkülönítetten kimutatni amérleg fordulónapja el tt befolyt, elszámolt bevételt, amely a mérleg fordulónapja utáni id szak árbevételét, bevételét képezi; amérleg fordulónapja el tti id szakot terhel költséget, ráfordítást, amely csak amérleg fordulónapja utáni id szakban merül fel, kerül számlázásra; a mérleg fordulónapja és elkészítésének id pontja között a Bankkal szemben érvényesített, benyújtott, ismertté vált, a mérleggel lezárt üzleti évhez kapcsolódó kártérítési igényt, késedelmi kamatot, kártérítést, bírósági költséget; továbbá a mérleggel lezárt üzleti évhez kapcsolódó, a jóváhagyásra jogosult testület által megállapított, kötelezettségként ki nem mutatott prémiumot, jutalmat, azok járulékát. Devizában fennálló, beruházáshoz kapcsolódó hiteltartozáshoz kapcsolódó nem realizált árfolyamveszteséget abank nem határol el. Aszámviteli politikához kapcsolódóan abank az alábbi szabályzatokat készítette el a jogszabályi el írások alapján: Hitelezési szabályzat, Adósmin sítési szabályzat, Fedezetértékelési szabályzat, Értékvesztésképzési szabályzat, Követelések min sítési szabályzata, Leltárkészítési és leltározási szabályzat, Pénzkezelési szabályzat, Szigorú számadási bizonylatok szabályzata, Határid s, opciós és swap ügyletek szabályzata, Önköltségszámítási szabályzat. A 2010-es év folyamán változás történt a pénzügyi közvetít knek fizetett jutalékok könyvelésében. Az ezen típusú jutalékok a kiállított számla alapján azonnal elszámolásra kerülnek az Eredménykimutatásban. Figyelembe véve az új szabályozás hatályba lépésével ajutalék kifzetés korlátozását (mégpedig az el re kifzethet összeg korlátozásával) 3. Mérleg 3.1. Eszközök ABank eszközei nincsenek elzálogosítvavagy más biztosítékkal megterhelve Forgóeszközök Aforgóeszközök részletezése akövetkez : Pénzeszközök Hitelintézetek részérenyújtott kölcsönökés el legek Ügyfelek részérenyújtott kölcsönökésel legek (1 évnél rövidebbhátralév futamid vel) Egyéb eszközök Forgóeszközök összesen Készpénz és Betétek Ezen tétel összetev i: Pénzeszközök Hitelintézetek részérenyújtott kölcsönökés el legek /32

15 Ügyfelek részére nyújtott kölcsönök és el legek Ahátralév futamid szerint: 3hónapon belül hónapés1év között évés5év között év felett Összes jöv beni kintlév t kekövetelés Lejártkövetelések Min sített követelésekhezkapcsolódó értékvesztés Teljes portfolió Az értékvesztés-számításalapjaamin sített követelések teljes t kekövetelése, (nemcsak a lejárt esedékesség követelések), az táblázatban bemutatott kategóriák szerint december 31: Kategória: Kintlev Értékvesztés Értékvesztés % t kekövetelés összege Külön figyelend ,5% Átlag alatti ,0% Kétes ,0% Rossz ,0% Készletfinanszírozás , 0% Összesen december 31: Kategória: Kintlev Értékvesztés Értékvesztés % t kekövetelés összege Külön figyelend ,5% Átlag alatti ,0% Kétes ,0% Rossz ,0% Készletfinanszírozás Összesen Az értékvesztés tárgyévi változásait az alábbi táblázat mutatja be: Nyitó egyenleg Leírás Visszaírás Kivezetés Záró egyenleg /32

16 Az alábbi táblázatban bemutatjuk a jöv beni kintlev t kekövetelések részletezését devizanemenként. Az EUR és CHF címszó alatt szerepl összegek deviza alapú szerz désekre vonatkoznak: 2010.december 31. HUF EUR CHF Összesen: 3hónapon belül hónapés1év között évés5év között év felett Összes jöv beni kintlév t kekövetelés Összes jöv beni kintlév t kekövetelés%-a 6,86% 1,75% 91,38% 100, 00% 2011.december 31. HUF EUR CHF Összesen: 3hónapon belül hónapés1év között évés5év között év felett Összes jöv beni kintlév t kekövetelés Összes jöv beni kintlév t kekövetelés%-a 16,84% 2,26% 80,90% 100,00% Az alábbi táblázatban alejárt követeléseket mutatjuk be aszerz déskötés szerinti devizanemenként. A lejárt követeléseket a Bank forintban tartja nyilván, azok után további árfolyamkülönbözet nem számolódik. CHF 4,768,196 5,542,111 EUR 292, ,002 HUF 648, ,178 Lejárt követelések összesen 5,708,365 6,504,291 (unit: '000 HUF) 14 /32

17 3.1.4.Immateriális javak és tárgyi eszközök Az alábbi táblázat bemutatja az immateriális javak és tárgyi eszközök mozgásait: Bruttó nyitóegyenleg (2011. január 1) Növekedés Csökkenés Bruttó záróegyenleg (2011. december31.) Értékcsökkenésnyitóegyenleg (2011. január 1.) Növekedés Csökkenés Értékcsökkenészáróegyenleg (2011. december31.) Nettó nyitóegyenleg (2011. január 1.) Növekedés Csökkenés Nettó záróegyenleg (2011. december31.) év végén nem volt beruházásra adott el leg (2010: 575 ezer forint) Egyéb eszközök El legek ésbetétek bérleti célokra El legek azautókeresked krészére Túlfizetések és egyéb ügyfelekkel kapcsolatos követelések Adó túlfizetések Összesen Aktív id beli elhatárolások Hitelek kamata Egyébkamatjelleg bevételek Szolgáltatásokel legei, ésegyéb költségek Összesen /32

18 3.2. Források és asaját t ke Tartozások hitelintézetek felé Ezen kategória részletezése: Rövidlejáratúkötelezettségek: Látra szóló Éven belüli lejáratú Éven túli lejáratúkötelezettségek: Összes tartozások hitelintézetek felé Részletezéslejárat szerint 3hónapon belül hónapés1év között évés5év között Összes tartozások hitelintézetek felé A 2011-es év folyamán a Bank 60 millió euró (2010: 60 millió euró) összeg hitelkeret megállapodással rendelkezett atulajdonos Banco Banif Mais, S.A.-val. ABank ebb l CHF-t (2010: CHF ) használt fel 2011 év végéig. Banif Plus Bank az év végén ak&h Bank által biztosított hitelkeret megállapodásból CHF at használt fel (2010: CHF ) év végén abank további CHF összeget használt fel abanco Internacional do Funchal S.A által biztosított hitelkeretb l. Ahitelintézetek felé meglév tartalmazza: kötelezettség részletezését devizanemenként az alábbi táblázat december 31. HUF EUR CHF TOTAL Rövidlejáratúkötelezettségek Látra szóló Éven belüli lejáratú Éven túli lejáratú kötelezettségek: Összes tartozások hitelintézetek felé december 31. HUF EUR CHF TOTAL Rövidlejáratúkötelezettségek Látra szóló Éven belüli lejáratú Éven túli lejáratú kötelezettségek: Összes tartozások hitelintézetek felé ABank nem rendelkezik olyan kötelezettséggel, amelynek ahátralév futamideje meghaladná az öt évet. ABank nem rendelkezik olyan kötelezettséggel, amely zálogjoggal, jelzáloggal, vagy egyéb hasonló joggal van biztosítva. 16 /32

19 Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek Jóváhagyott osztalék Szállítókésegyébrövidlejáratú kötelezettségek Személyi Jövedelemadó Forwardtranzakciókelszámolása 0 0 TB ésegyébjárulékok Egyéb adók és díjak Összesen ben abank forintot fizetett ki osztalékként arészvényesek részére a2010- as eredményb lés akorábbi évek eredménytartalékából. A2011-es adózás utáni eredmény, és akorábbi évek eredménytartalékának terhére ajavasolt fizetend osztalék összege forint, amely az egyetlen részvényes Banco Banif Mais, S.A. részére fog kifizetésre kerülni. APénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének felügyeleti díjként abank ezer forintot (2010-ben: ezer forintot) fizetett ki a tárgyévben Passzív id beli elhatárolások Hitelekrefizetend kamatokésegyébkamatjelleg kiadások Egyébszolgáltatásokhoz kapcsolódóelhatárolások és egyébköltségek Összesen Céltartalékok Céltartalékfügg és biztosjöv beni kötelezettségekre Általános kockázati céltartalék Céltartalék függ és biztos jöv beni kötelezettségekre Általános kockázati céltartalék Nyitó egyenleg Képzés Felhasználás Felszabadítás Záró egyenleg /32

20 Saját t ke Jegyzett t ke Tartalékok: Eredménytartalék Általános tartalék Év nettóeredménye 0 0 Összes saját t ke december 31-én abanif Plus Bank Zrt. alapt kéjének 100%-os tulajdonosa abanco Banif Mais, S.A. A Banif Plus Bank Zrt. alapt kéjét részvény képviseli 2000 forintos névértékkel ben abank ezer forint osztalékot fizetett ki, a2010-es nettó eredmény és az az eredmény tartalék terhére, miután a kötelez általános tartalékot megképezte. A2011-es évre vonatkozóan ajavasolt oszlalék kifizetés összege ezer forint ezer forintértékben a tárgyévi nettó eredmény, ezer forintértékben az eredménytartalék terhére. A2011. évi adózott eredmény értéke ezer forint, javaslat afelhasználására: -Általános tartalék (10%): ezerforint; - Osztalék: ezer forint -Eredménytartalék igénybevétel osztalékra ezer forint ABank nem rendelkezik, és nem vásárolt vissza saját részvényeket. Asaját t ke tárgyéviváltozásait akövetkez tábla mutatja be: Saját t ke összesen Jegyzett t ke Általános tartalék Eredménytartalék Tárgyévi eredmény Egyenleg én T keemelés 0 0 Átvezetéstartalékok közé 0 Tárgyévi eredmény Általános tartalék Jóváhagyott osztalék Egyenleg én T keemelés 0 0 Átvezetéstartalékok közé 0 0 Tárgyévi eredmény Általános tartalék képzése Jóváhagyott osztalék Egyenleg én /32

21 4. Eredménykimutatás 4.1. Kamatkülönbözet Kamatok és kamatjelleg bevételek Fizetett kamatokéskamatjelleg kiadások Kamatkülönbözet Jutalékok eredménye Kapott vagy esedékes jutalékok és díjak Fizetett vagyfizetend jutalékok Jutalékok eredménye Pénzügyi m veletek eredménye Árfolyamkülönbözet Határid sés opciós árfolyamügyletek eredménye Pénzügyi m veletekeredménye folyamán lezárt határid sárfolyamügyletek listája BANIF PLUS BANK vesz BANIF PLUS BANK elad Kötésnap Lejárat dátuma Árfolyam Összeg Pénz -nem Összeg Pénznem Eredmény (HUF) EUR CHF HUF CHF EUR CHF HUF CHF folyamán abank nem folytatott ilyen típusú ügyleteket. 19 /32

22 4.4. Egyéb bevételek és egyéb ráfordítások Egyéb bevételek: Eladotteszközök eladási ára Pénzügyi lízingárbevétel M ködésb lszármazórendkívüli bevételek Biztosítások kiegyenlítése El z évb lered bevételek Összesen: Egyéb ráfordítások: Eladott eszközök könyv szerinti értéke Pénzügyi lízingráfordításai M ködésb lszármazórendkívüliráfordítások Leírtkövetelések Tárgyi eszközök selejtezése Peres eljárásokból befolyt teljesítések Költségek, el z évi kiadások Egyéb adók és díjak Összesen: Általános adminisztratív költségek Ezen tételek részletezése: Bérköltségéskapcsolódójárulékai Egyéb: Irodabérlet Rezsiköltség bérelt telephelyekhez kapcsolódó költségek Irodai fogyasztási cikkek Egyéb bérelt eszközök Kommunikációs költségek Szállítási ésutazási költségek Reklámozás és egyébmarketingköltségek Könyvvizsgálati díj Karbantartáséskapcsolódószolgáltatások Biztosítási költségek Jogi szolg.ésperes eljárásokkal kapcs. költségek Speciális szolgáltatások Egyébszolgáltatások Felügyeleti díj és egyéb tagsági díjak Összes adminisztratív költség /32

23 ABank 2011-ben abanco Banif Mais, S.A.-tól igénybevett szolgáltatásként tárgyévben ezer forintot (2010: ezer forint) számolt el Személyi jelleg további információk Aszemélyi jelleg ráfordításokból ezer forint (2010: ezer forint) az Igazgatóság tagjainak bér- és járulékai. ABank nem rendelkezik nyugdíj kötelezettséggel volt vezet tisztségvisel Igazgatósági vagy Felügyel Bizottsági tag részére. Amunkavállalókátlagosszáma(f ) Külföldr lbeszerzett áruk és szolgáltatások Liechtenstein Portugália Ausztria Portugália IT szolgáltatás Fordítás, tanácsadás Hirdetés, egyéb marketing költség Összesen Általános kockázati céltartalék Az általános kockázati céltartalék összege a2010. és évi mérlegben az alábbi: Általánoskockázati céltartalék Osztalék és eredménytartalék Az adózott eredmény értéke 2011-ben: ezer forint, javaslat afelhasználására: -Általános tartalék (10%): ezerforint; - Osztalék: ezer forint Az eredménytartalék igénybevétel osztalékra: ezer forint. Ajavasolt osztalék kifizetés összege ezer forint. 21 /32

24 7. Társasági adó különadó és hitelintézeti adó Az eredmény terhére fizetend adók összetétele akövetkez Adózás el tti eredmény Adó alap növel tételek: Büntetések, késedelmi kamatok Reprezentációs költség 2926 Adó alap csökkent tételek: Értékvesztés (*) Rendkívüli bevételek Külföldr lszármazó kamatjövedelem Hitelintézeti különadó Társasági adó alap Társasági adó alap 10% Társasági adó alap 19% Társasági adó összesen Hitelintézeti különaadó alap Hitelintézeti különadó összege Adófizetési kötelezettség (1 000 forintban) (*) értékvesztéssel kapcsolatos korrekció, amelyet még mint pénzügyi vállalkozásként képzett a Bank, akötelez pénzügyminisztériumi el írásnak megfelel en. Atársasági adó alapot 2011-ben két részre kellett megbontani: 500 millió forintig atársasági adó mértéke: 10%, ezt meghaladó részre 19% adófizetési kötelezettség áll fenn ben került bevezetésre ahitelintézeti különadó. Az adó alapja atárgyévi nettó eredmény növelve apénzintézeti különadó összegével. Az adó mértéke 30%, de legfeljebb a2011-es pénzintézeti különadó összege. A pénzintézeti különadó összegéb l ahitelintézeti különadó összege levonható ben a társasági adókulcs megváltozott els félévében 19% volt a társasági adókulcs második felében az adóalapot meg kellett bontani 2részre: 250 millió forint alatti rész után 10%-os, mig az adóalap 250 millió forintot meghaladó része után 19% társasági adó kulcsot kellett használni. 22 /32

25 8. Mérlegen kívüli tételek 8.1. A f bb mérlegen kívüli tételek részletezése december 31. Követelések Kötelezettségek 1éven belül rendelkezésreálló hitelkonstrukciók éventúl rendelkezésreálló hitelkonstrukciók Hitelkeretrendelkezésrebocsátásaharmadik partner részére Összes rendelkezésreállóhitelkonstrukciók Hitelszerz désekhezkapcsolódó függ vé tett és alejárt kamatok Függ vé tett és alejárt kamatok összesen: Spot ügyletmiatti követelések Deviza forward tranzakcióból származókövetelések 0 Spot ügyletmiatti kötelezettség Deviza forward tranzakcióból származókötelezettségek 0 Árfolyamügyletek egyenlege december 31. Követelések Kötelezettségek 1éven belül rendelkezésreálló hitelkonstrukciók 0 1éventúl rendelkezésreálló hitelkonstrukciók Egyébjöv benikötelezettségek: Hitelkeretrendelkezésrebocsátásaharmadik partner részére Speratívjutalék Összesen Hitelszerz désekhezkapcsolódó függ vé tett és lejárt kamatok Függ vé tett éslejárt kamatokösszesen: Spot ügyletmiatti követelések 0 0 Deviza forward tranzakcióból származókövetelések 0 0 Spot ügyletmiatti kötelezettség 0 0 Deviza forward tranzakcióból származókötelezettségek 0 0 Árfolyamügyletek egyenlege 0 9. Pénzügyi mutatók A törvényes el írások szerint az alábbi aszavatoló t ke és a fizet képességi mutató értéke: Szavatoló t ke(millió HUF) T kemegfelelési mutató(%) 16,94 17,05 APSZAF által el írt többlett ke követelménnyel számolt t kemegfelelési mutató 13,25% (2010: 10,57%). 23 /32

26 Az alábbi táblázatok megmutatják, hogy a Banif Plus Bank Zrt. továbbra is jó t ke- és eszközmegtérüléssel m ködik. A Bank nagyon jó mérlegstruktúrával rendelkezik 15,67%-os (2010: 15,46%) fizet képességi mutatóval. Készpénzés bankbetét Rövidlejáratúkövetelések Rövidlejáratúkötelezettségek Likviditási ráta: Likviditási gyorsráta: Forgóeszközök /Rövidlejáratúkötelezettségek 1,03 1,85 Készpénz és bankbetét /Rövidlejáratúkötelezettségek 0,345 0,894 Eszközarányos eredmény(roa %): Adózás utáni eredmény /átlagos mérlegf összeg 5,20 0,67 Saját t kearányos eredmény(roe%) Fizet képességimutató (%): Adózás utáni eredmény (n) / saját t ke(n-1) 33,66 16,50 Saját t ke/kötelezettségek 15,46 15,67 Abeszámolómagyar nyelv változata az eredeti angol nyelv dokumentum hitelesfordítása. Budapest, május 11. ABanif Plus Bank Zrt. Igazgatóságának tagjai: Dr. Mário Raul LeiteSantos Dr. Jo omanuel Mora de IbéricoNogueira Dr. Vítor Manuel FarinhaNunes Ferencz Zoltán, ügyvezet FranciscodeSousa efaro RosadodaFonseca,ügyvezet 24 /32

27 Kovács Tibor, ügyvezet Pedro Nuno Lorenzo Vieira Serra Campos, vezérigazgató 25 /32

28 ÜZLETI JELENTÉS 2011 Amagyar gazdaság a2009-es évi er teljes, 6,7%-os GDP csökkenést követ en 2011-ben már második éve gazdasági növekedést ért el. Amagyar gazdaság fenn tudta tartani növekedési ütemét 2011-ben 1,4%-os növekedési mutatót, a2010-es évi 1,2%-os növekedési mutatóhoz képest. A vizsgált évet végigkísérte az adósságválság (számos EU tagország szuverén adósság-besorolása romlott) és a probléma megoldásának folyamatos keresése, amely az euro zónát nagymértékben befolyásolta; valamint a Görögországgal hosszasan elhúzódó tárgyalások. Mindemellett fontos megemlíteni, hogy még az Amerikai Egyesült Államok szuverén hitelmin sítése is romlott, elvesztve AAA besorolását. Aglobális pénzpiaci instabilitás befolyásolta Magyarország helyzetét, kiváltképp az év utolsó negyedében, ezzel kényszerítve a Magyar Nemzeti Bankot (MNB), hogy egymás után kétszer (novemberben és decemberben) is emeljeajegybanki alapkamatot 0,5%-kal (6%-ról 7%-ra); az alapkamat 2011januárjaóta nem változott. Fontos megemlíteni, hogy Magyarország szuverén hitelmin sítése szintén romlott, és az államháztartás fenntarthatósága is megkérd jelez dött (mivel akormány rendkívüli intézkedéseket vezetett be, mint pl. a nyugdíjrendszer második pillérének államosítása, amely régebben magánkézben volt), amely miatt egy másodikpénzügyi csomagisszükségessévált anemzetközi pénzintézetekt l. Ebbenahelyzetbena forint esett ajelent svalutákkal szemben, és az év végére az árfolyam 311,13 forint lett az Euró, illetve 255,91 forint a svájci frankkal szemben (2010 év végén 278,75, illetve 222,68 volt az MNB által publikált EUR/HUF,illetveCHF/HUF devizaárfolyam). Amagyar kormány, valamint anemzetközi intézmények és befektet kintézményi kapcsolatait szintén befolyásolta, hogy a kormány néhány törvény, nevezetesen az alkotmány megváltoztatását tervezi, valamint olyan törvények módosítását, melyek az MNB, illetve a bíróságok függetlenségét befolyásolhatják. Az év folyamán amagyar kormány bevezetett egy programot ajelzáloghitelesek kisegítése érdekében, amely alapján engedélyezte teljes hitelük visszafizetését egy rögzített (a piaci árfolyamhoz képest alacsonyabb) árfolyamon. Akét árfolyam közötti különbözet költségét apénzügyi intézményeknek kellene állniuk apénzügyi m veleteik elkönyvelt veszteségével megegyez mértékben. Becslések szerint ezen intézkedés apénzügyi szektornak600millióeuróveszteséget okozhat2011-ben. Ami amunkanélküliségiadatokatilleti, azév folyamánkis mérték pozitív változás volt tapasztalható, 2010 év végi 11,2%-os mutató 2011 év végére 10,7%-ra csökkent. Az infláció vonatkozásában szintén pozitív trend volt tapasztalható,hiszen azel z évi 4,9%-os mutató3,9%-racsökkent re anemzetközi pénzügyi piacokat jellemz magas szint bizonytalanság és volatilitás mellett, a következ évben agdp növekedés 0,1% (MNB el rejelzés), illetve 0,5% (a Nemzetközi Monetáris Alap prognózisisa) között várható. 26 /32

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H-1139 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés ABanif Plus Bank Zrt.részvényesének

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. A tétel megnevezése

Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. A tétel megnevezése A tétel megnevezése Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. 1. Pénzeszközök 19 798 163 488 2. Állampapírok 411 306 73 476 a) forgatási célú 411 325 73 408 b) befektetési célú

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Váci út 99 H-1139 Budapest Hungary Kft. Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Az MKB Bank Zrt. részvényeseinek Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

1 1 0. 0 9 9 - / 9 8 PSZÁF engedély száma 1 9 9 8 / 0 5 / 1 9 PSZÁF engedély dátuma Alapkezel: Forgalmazó: Letétkezel: Budapest Alapkezel Zrt. Budapest Bank Nyrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. Budapest Nemzetközi

Részletesebben

K&H plusz német-svájci származtatott zártvégű alap. 2012. évi. éves jelentése

K&H plusz német-svájci származtatott zártvégű alap. 2012. évi. éves jelentése K&H plusz német-svájci származtatott zártvégű alap 212. évi éves jelentése Tartalomjegyzék független könyvvizsgálói jelentés éves beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) vezetőségi/üzleti

Részletesebben

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014.év 2015.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. FEGYVERNEK ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5231 Fegyvernek Szent Erzsébet út 138. Internet: www.fegyvernektksz.hu Cg.: 16-02-001554 ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet...

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Hévíz és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. Internet: www.heviztakarek.hu Cg.: 20-02-050059 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÉVES JELENTÉS 2015. december 31. K&H BANK ZRT. ÉVES JELENTÉS 2015. DECEMBER 31. TARTALOMJEGYZÉK Kibocsátói nyilatkozat Éves Beszámoló Független

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Deloitte Könyvvizsgáló Legal Entity és Tanácsadó or Kft. 1068 Budapest, Subsidiary Dózsa György Name út 84/C. Levélcím: 1438 Address Budapest, line Pf. 1 471 Address line 2 Tel: +36 (1) 428-6800 Address

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2014 Budapest 2015 Alap

ÉVES JELENTÉS 2014 Budapest 2015 Alap ÉVES JELENTÉS 2014 Budapest 2015 Alap Az éves beszámoló az éves jelentés részét képezi. Tartalomjegyzék A. Független Könyvvizsgálói Jelentés az éves jelentésről B. Alapadatok C. Éves jelentés I. Vagyonkimutatás,

Részletesebben

Adatok: ezer Ft.ban. El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi beszámoló záró adatai MÉRLEG-FORRÁSOK

Adatok: ezer Ft.ban. El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi beszámoló záró adatai MÉRLEG-FORRÁSOK A 200.06.0-ai nappal átalakuló jogutód AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes ágazatának 200. évi gazdálkodásáról közzétett adatok MÉRLEG-ESZKÖZÖK Adatok: ezer Ft.ban MÉRLEG-FORRÁSOK

Részletesebben

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK 1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK A jelen Alaptájékoztatókban szereplő egyes fogalmak definíciói, illetve rövidítések magyarázatai az alábbiakban kerülnek ismertetésre. Az egyéb, vagyis

Részletesebben

MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA

MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA ÉVES JELENTÉS - KIVONAT 2005 Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA A Linamar Hungary Rt. menedzsmentje felelős minden információ elkészítéséért,

Részletesebben

K&H megtakarítási cél - június nyíltvégű alapok alapja. 2013. évi. éves jelentése

K&H megtakarítási cél - június nyíltvégű alapok alapja. 2013. évi. éves jelentése 2013. évi éves jelentése Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 A K&H

Részletesebben

Konszolidált Éves Beszámoló

Konszolidált Éves Beszámoló Budapest Bank Rt. és leányvállalatai Konszolidált Éves Beszámoló 2003. december 31. Budapest, 2004. március 16. Richard Pelly a vállalkozás vezetoje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

Banco Primus Fióktelep Magyarország 1134 Budapest Váci út 33 Beszámoló 2012.12.31

Banco Primus Fióktelep Magyarország 1134 Budapest Váci út 33 Beszámoló 2012.12.31 22532404-6419-226-01 Statisztikai számjel Cg. 01-17-000490 Cégjegyzék száma Banco Primus Fióktelep Magyarország 1134 Budapest Váci út 33 Beszámoló 2012.12.31 2013. február 08. Banco Primus Fióktelep Magyarország

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Érsekvadkert és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Érsekvadkert 2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 122. Cg.: 12 02 000360 KSH.: 10044977 6419 122 12 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg... KSH: 10044977 6419 122 12 Cg.: 12 02

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. Cg.: 12-02-000365 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés AMENNYIBEN NEM JELEZZÜK,

Részletesebben

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31.

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31. Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló www.bookline.hu Bookline.hu Nyrt. 1097 Budapest, Ecseri út 14-16. Telefon: (36-1) 505-9800, Fax: (36-1)

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu 2008. évi éves beszámoló Mérleg

Részletesebben

Konszolidált kiegészítő melléklet. a 2002. december 31-ével végződő évre (2002)

Konszolidált kiegészítő melléklet. a 2002. december 31-ével végződő évre (2002) 1.oldal Konszolidált kiegészítő melléklet (2002) 2.oldal 1. Általános gazdálkodási körülmények A magyarországi Raiffeisen bankcsoport tulajdonosi érdekeltségei: Vállalkozás neve Székhelye Alaptőke RB tulajdoni

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2008.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2008. ÉVES BESZÁMOLÓ 2008. Gyır, 2009. április 23. T A R T A L O M MÉRLEGKIMUTATÁS... 3 EREDMÉNYKIMUTATÁS...8 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET...11 I. Általános rész... 11 II. A mérlegkimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. Általános kiegészítések I.1 A Diákhitel Központ Rt. rövid bemutatása I.2 A Diákhitel Központ Rt. számviteli politikájának főbb vonásai I.2.1 I.2.2. I.2.3. I.2.4. I.2.5.

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 11108944-2-51 Fejér Megyei Cégbíróság 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 Éves beszámoló

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV Alapadatok Alapítvány neve: NÓGRÁD MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY Székhelye: 3100 Salgótarján, Mártírok út 1. Alapítás időpontja: 1994. június Módja:

Részletesebben

PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015.

PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015. PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015. Független Könyvvizsgálói jelentéssel együtt Konszolidált pénzügyi kimutatások 2015.12.31.

Részletesebben

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT.

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT. ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT. E LŐTE RJ ESZT ÉS a Képviselő-testület 216. május 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 215. évi - számviteli törvény szerintibeszámolójának

Részletesebben

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Döntés a Társaság számviteli törvénynek megfelelıen elkészített 2012. évi egyedi éves beszámolójának (HAR) elfogadásáról, a Felügyelı Bizottság,

Részletesebben

Számviteli törvény változásai

Számviteli törvény változásai Számviteli törvény változásai 2012. évi CXLVI. törvény MK 136. a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 2012. évi CXLVII. törvény MK 136

Részletesebben

PALLAS ATHÉNÉ DOMUS SCIENTIAE ALAPÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2015. DECEMBER 31-I EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

PALLAS ATHÉNÉ DOMUS SCIENTIAE ALAPÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2015. DECEMBER 31-I EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ PALLAS ATHÉNÉ DOMUS SCIENTIAE ALAPÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2015. DECEMBER 31-I EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 1 I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Név: Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Székhelye:

Részletesebben

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail:

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail: Statisztikai számjel: 21814097-8621-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Kft. Kiegészítő melléklet Budapest, 2012. április 24. P.H... dr. Kóti Tamás ügyvezető igazgató

Részletesebben

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi Éves beszámolója 2007. március 20. Tartalomjegyzék I. Összefoglaló II. Általános ismertető 1. Cégadatok 2. Részvényinformációk 3. Cégvezetés 4. Általános adatok a társaságról

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai. konszolidált éves beszámoló 2005. december 31. Az angol eredeti magyar fordítása

Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai. konszolidált éves beszámoló 2005. december 31. Az angol eredeti magyar fordítása Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai konszolidált éves beszámoló. Az angol eredeti magyar fordítása Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai Auditált konszolidált éves beszámoló. Tartalomjegyzék:

Részletesebben

! " #$ % & '( & '+) $ (

!  #$ % & '( & '+) $ ( !"#$%&'(&) *'+) $(!"# $ " % KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H-1139 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

Segédlet a pénzügyi számvitel oktatásához A Pénzügy számvitel szak levelező tagozatos III. évfolyamos hallgatói részére

Segédlet a pénzügyi számvitel oktatásához A Pénzügy számvitel szak levelező tagozatos III. évfolyamos hallgatói részére Segédlet a pénzügyi számvitel oktatásához A Pénzügy számvitel szak levelező tagozatos III. évfolyamos hallgatói részére Térítés nélküli átvétel Összeállította: Seres Sándorné I. A tárgyi eszközök 483.

Részletesebben

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2014. év Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató I.1 A vállalkozás bemutatása A. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Adorján-Tex Konfekcióipari és Kereskedelemi Korlátolt

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjel: 13969587862159901 Cégjegyzék száma: 0109882445 PestszentlőrincPestszentimre Eü. Szolgáltató Nonprofit Kft Kiegészítő melléklet 1. A vállalkozás bemutatása Társaság székhelye: 1183

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 1 2 1 3 5 0 1 3 7 4 1 2 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 Cégjegyzék száma AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 1144. Budapest, Szentmihályi út 26/C a vállalkozás

Részletesebben

Könyv szerinti érték. Átértékelési különbözet

Könyv szerinti érték. Átértékelési különbözet A 2008.06.30-ai nappal átalakuló átvev AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 2008. évközi gazdálkodásáról közzétett adatok az egyesített végleges vagyonmérlege alapján Mérlegfordulónap: 2008.06.30

Részletesebben

HIRDETMÉNY PROFESSZIONÁLIS DÍJCSOMAGHOZ IGÉNYELT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS JELZÁLOGKÖLCSÖN FELTÉTELEI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE

HIRDETMÉNY PROFESSZIONÁLIS DÍJCSOMAGHOZ IGÉNYELT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS JELZÁLOGKÖLCSÖN FELTÉTELEI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HIRDETMÉNY PROFESSZIONÁLIS DÍJCSOMAGHOZ IGÉNYELT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS JELZÁLOGKÖLCSÖN FELTÉTELEI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE A Banco Popolare Hungary Bank Zrt, mint Átruházó és a, mint Átvevő között 2013

Részletesebben

KŐKÉRT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT 1107 Budapest, Basa u. 1. Tel./Fax: 06-1-261-0843

KŐKÉRT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT 1107 Budapest, Basa u. 1. Tel./Fax: 06-1-261-0843 KŐKÉRT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT 1107 Budapest, Basa u. 1. Tel./Fax: 06-1-261-0843 liudsipost Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület

Részletesebben

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31.

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31. 1 3 2 3 5 2 9 5 3 7 0 0 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-1 7 7 2 9 3 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Pilisvörösvári Vízművek Kft. v.a. A vállalkozás címe, telefonszáma: 1134 Budapest,

Részletesebben

Vagyonértékelés szerinti érték D) Saját t ke 689 040 0 689 040 I. Indulót ke 0 0 0 a) önkéntes nyugdíjpénztár 0 0 0

Vagyonértékelés szerinti érték D) Saját t ke 689 040 0 689 040 I. Indulót ke 0 0 0 a) önkéntes nyugdíjpénztár 0 0 0 A 2008.06.30-ai nappal beolvadással megsz n UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2008. évközi egyesített végleges vagyonmérlegér l közzétett adatok Mérlegfordulónap: 2008.06.30 Nagyságrend: ezer

Részletesebben

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés Tartalomjegyzék I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészít melléklet Üzleti jelentés

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007.

KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007. XVIII. KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007. 225 1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉS Az UniCredit Jelzálogbank Zrt. 50.000.000.000 forint keretösszegű Kibocsátási Programjához készített, a PSZÁF

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2006 1

ÉVES JELENTÉS 2006 1 ÉVES JELENTÉS 2006 1 TARTALOM Az Inter-Európa Bank Nyrt. magyar számviteli szabályok szerint összeállított 2006. évi éves beszámolója Az Inter-Európa Bank Nyrt. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Kft. tulajdonosainak Az egyszerűsített éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztük a Bartók Béla Megyei Művelődési

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata Kötelezı érvényő szabályzat sablonok Eszközök és források értékelési szabályzata Tartalomjegyzék: 1. Általános értékelési szabályok 2. Az eszközök értékelése Közös szabályok Az eszközök beszerzési ára

Részletesebben

OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI VIZSGAFELADAT KÖNYVVIZSGÁLAT ÉS ELLENŐRZÉS C. TÁRGYBÓL. 2015. november 17./ A változat MEGOLDÁSA

OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI VIZSGAFELADAT KÖNYVVIZSGÁLAT ÉS ELLENŐRZÉS C. TÁRGYBÓL. 2015. november 17./ A változat MEGOLDÁSA OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI VIZSGAFELADAT KÖNYVVIZSGÁLAT ÉS ELLENŐRZÉS C. TÁRGYBÓL 2015. november 17./ A változat MEGOLDÁSA A vizsgázó neve:... Feladatok Elérhető maximális pontszám Elért pontszám 1. 15 1a)

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Morál-Audit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART-Szabadkikötő Zrt.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 14009411-8622-599-09 Statisztikai számjel 09-09-013717 Cégjegyzék száma Püspökladányi Egészségügyi Nonprofit Kft. 4150 Püspökladány, Kossuth u. 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2011. december 31. Keltezés:

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K MÉRLEG KSH: 10043165-6419-122-03 Cg.: 03-02-000189 Dunapataj és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Adószám: 11202309-2-12 Cégjegyzékszám: Nm-i Cégbíróság 12-09001857 Bank: KSH Bank: 10400786-07804544-0000000 Salgótarján Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e 3100 Salgótarján,

Részletesebben

Schneider Gyula ügyvezet igazgató

Schneider Gyula ügyvezet igazgató Állampusztai Mez gazdasági és Kereskedelmi KFT. Állampuszta Kiegészít melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Állampuszta, 2009. április 30. Schneider Gyula ügyvezet igazgató ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 A) A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Kockázatkezelési elvek, módszerek

Kockázatkezelési elvek, módszerek AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2012 A 234/2007. (IX. 4.) Korm. Rendelet szabályozza a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítését A jelentés

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához Szocio-Produkt Kft 3526. Miskolc, Blaskovics u. 22. Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához 1 A. Általános kiegészítések 1. A társaság bemutatása Alakulása 1994. december 01. Tevékenység

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. I. Általános rész. 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. I. Általános rész. 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Takarékszövetkezet éves beszámolóját köteles közzétenni, ennél fogva köteles azt a Hpt.-ben előírt feltételeknek megfelelő könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni, azaz könyvvizsgálatra

Részletesebben

Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet Kiegészítı melléklet 2010

Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet Kiegészítı melléklet 2010 - - 1 - Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet Kiegészítı melléklet 2010 - 2 - T A R T A L O M J E G Y Z É K 1 ÁLTALÁNOS FEJEZET... - 4-1.1 A TAKARÉKSZÖVETKEZET BEMUTATÁSA... - 4-1.1.1 A Takarékszövetkezet

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. a HUMET Nyrt. 2009. évi IFRS szerint összeállított. konszolidált beszámolójához

Kiegészítő melléklet. a HUMET Nyrt. 2009. évi IFRS szerint összeállított. konszolidált beszámolójához Kiegészítő melléklet a HUMET Nyrt. 2009. évi IFRS szerint összeállított konszolidált beszámolójához 1 A HUMET Nyrt., mint tőzsdére bevezetett társaság a számvitelről szóló törvény 10. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

33 342 33 342 105 000 Jelentés a könyvvizsgálat végrehajtásáról EXTERNET Nyrt. Az üzleti év: 2008. január 1. - 2008. december 31. 1/12 KSH SZÁM: 14003790-6190-114-16 CÉGJEGYZÉK: 16-10-001759 ssz / E Ft

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

Externet Nyrt. ÉVES JELENTÉS. 2008. december 31.

Externet Nyrt. ÉVES JELENTÉS. 2008. december 31. Externet Nyrt. ÉVES JELENTÉS 2008. december 31. Externet Nyrt. KONSZOLIDÁLT MÉRLEG (az IAS/IFRS előírásai szerint) Ssz. Megnevezés / E Ft Hivatkozás 2007.12.31. * 2008.12.31. változás % 1 A Forgóeszközök

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Nagykáta és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 2760 Nagykáta, Dózsa György u10. Internet: www.nagykatatksz.hu Cg.:13-02-050256 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Győr, 2010. április 27. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Győr, 2010. április 27. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet ÉVES BESZÁMOLÓ 29. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Győr, 21. április 27. T A R T A L O M MÉRLEGKIMUTATÁS... 3 EREDMÉNYKIMUTATÁS... 7 KIEGÉSZÍT MELLÉKLET...

Részletesebben

T/4852. számú törvényjavaslat. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

T/4852. számú törvényjavaslat. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4852. számú törvényjavaslat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest,

Részletesebben

Tájékoztatója és Kezelési szabályzata

Tájékoztatója és Kezelési szabályzata A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT CIB t ITánok TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAPJA Tájékoztatója és Kezelési szabályzata Hatályba lépés idıpontja: 2012. november 12. Az Alap portfóliója származtatott

Részletesebben

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sorsz. 1 2 5 5 0 7 5 3-3 5 1 2-1 1 4-0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 4 4 7 0 Cégjegyzék száma 2014. december 31. MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari MÉRLEG Eszközök (aktívák) Átviteli Rendszerirányító

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ Rt. 2007. I. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2006. június 30. 2007. június 30. Változás (e Ft) (e Ft) /előző év=100%/ A. Befektetett eszközök

Részletesebben

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Eszközök és Források Értékelési Szabályzata Dunaújvárosi Főiskola szenátusa 18-2006/2007. sz. határozatával 2006. 12.12. napjával elfogadta. 2006. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás

Részletesebben

VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Veszprém, Jutasi u.10. Tel.: 88/591-510 BESZÁMOLÓ 2015.

VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Veszprém, Jutasi u.10. Tel.: 88/591-510 BESZÁMOLÓ 2015. VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma: Veszprém, Jutasi u.10. Tel.: 88/591-510 BESZÁMOLÓ 2015. 8200 Veszprém, Jutasi út10. Pf. 54. Tel. 00-36-88-591-510

Részletesebben

A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. 2015. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS ÜZLETI JELENTÉSE

A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. 2015. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS ÜZLETI JELENTÉSE A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. 2015. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS ÜZLETI JELENTÉSE Tartalomjegyzék Független könyvvizsgálói jelentés Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Üzleti jelentés

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. május 20-án 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2014. május 20-án 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Kiemelt pénzügyi adatok

Kiemelt pénzügyi adatok Tisztelt Részvényeseink! A Társaság a 2007-es év harmadik negyedévét az első két negyedévhez hasonló üzletmenettel és eredményekkel zárta. Kiemelt pénzügyi adatok Szept. 30- cal végződő Szept. 30- cal

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73O PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási id : 2 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 7 0 4 1

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től

SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

Részletesebben

2013. december 31. Éves beszámoló

2013. december 31. Éves beszámoló 2013. december 31. Éves beszámoló I. Általános kiegészítések 1./ A vállalkozás bemutatása KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. december 31-i beszámolóhoz A társaság az Állami Vagyonkezelő Részvénytársaság 1993.

Részletesebben

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt.

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. 2009. éves IFRS szerint konszolidált, auditált jelentése Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Üzleti jelentés... 3 1. Összefoglaló... 3 2. A Társaság

Részletesebben

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT.

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT. Statisztikai számjel: 20139294-8010-572-01 Cégjegyzékszám: 01-09-912983 ÚJBUDA SPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Budapest, 2012. május 16. P.H. --------------------------------------------------

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hirdetmény Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2016. április

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről Statisztikai számjel: 13546636360011315 Cégjegyzék száma: 15-09 - 070074 Vállalkozás megnevezése: Szalka-Víz Mátészalka Térségi Víz- és Csatornaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Vállalkozás címe:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Statisztikai számjel: 22242419-1812-572-01 Cégjegyzék szám: 01-09-919716 ERFO REHABILITÁCIÓS FOGLAKOZTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1076 Budapest, Dózsa György út 48. a 2015. évi

Részletesebben

Böcskei Elvira* AZ ÚJRAKODIFIKÁLT SZÁMVITELI TÖRVÉNY, - KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MÉRLEGKIMUTATÁSRA

Böcskei Elvira* AZ ÚJRAKODIFIKÁLT SZÁMVITELI TÖRVÉNY, - KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MÉRLEGKIMUTATÁSRA Böcskei Elvira* AZ ÚJRAKODIFIKÁLT SZÁMVITELI TÖRVÉNY, - KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MÉRLEGKIMUTATÁSRA 2001. január elsejével hatályba lépett az újrakodifikált számviteli törvény. A törvény szabályszerű alkalmazása

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához

Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához I. Általános

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 3530 Miskolc, Hunyadi u. 21. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról Miskolc, 2013. április 19.

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2016. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2016. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2016. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK... 4 I/A. BEVEZETÉS...

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

K&H vagyonvédett portfólió - augusztus nyíltvégű alapok alapja. 2013. évi. éves jelentése

K&H vagyonvédett portfólió - augusztus nyíltvégű alapok alapja. 2013. évi. éves jelentése K&H vagyonvédett portfólió - augusztus nyíltvégű alapok alapja 213. évi éves jelentése Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 2. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451

Részletesebben

1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK. Cégjegyzékszám: 15-09-075467

1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK. Cégjegyzékszám: 15-09-075467 1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK Cégjegyzékszám: 15-09-075467 Cég neve: Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. Székhelye: 4300 Nyírbátor, Fürdő u. 1. Alapítás időpontja: 2010.01.06. Cégforma:

Részletesebben

ARTISJUS. Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet

ARTISJUS. Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet 2013. december 31. ARTISJUS MAGYAR SZERZŐI JOGVÉDŐ IRODA EGYESÜLET MÉRLEG 2013. DECEMBER 31-ÉN (Az összes adat

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2016. január 04-től A Takarékszövetkezet új Hirdetményt tesz közzé a lakossági (fogyasztónak minősülő) ügyfelek által 2016.

Részletesebben

Információs Társadalomért Alapítvány. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója

Információs Társadalomért Alapítvány. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója 18093786-9499-569-01 Statisztikai számjel 1037. Budapest Táborhegyi út 18/D Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója 2010. Keltezés: 2011. március 24. az alapítvány képvisel je

Részletesebben

Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév

Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév Kötelező irodalom: Az előadások és a gyakorlatok ( munkafüzet ) tananyaga. A módosított 2000. évi

Részletesebben

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához Hitelszerz dés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. H I T E L SZ E R Z D É S Lakás-el takarékossági szerz dés megtakarítási összegének takarékszövetkezeti forint lakáscélú hitellel történ el

Részletesebben

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY 2008. ÉVRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSAI

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY 2008. ÉVRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSAI A SZÁMVITELI TÖRVÉNY 2008. ÉVRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSAI A Számviteli törvényt ( 2000. évi C. tv.), annak összesen 29 szakaszát érintıen, több mint ötven helyen módosították és egészítették ki az alábbi jogszabályok:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidtett elnevezése: 3.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. termékrıl

TÁJÉKOZTATÓ. CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. termékrıl TÁJÉKOZTATÓ CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. termékrıl A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjérıl szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2011. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2011. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2011. évi beszámolójához Hévíz, 2012. április 06. Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 3. 1.1. A társaság cégneve és székhelye 1.2. A társaság

Részletesebben