Kiegészítő melléklet. a HUMET Nyrt évi IFRS szerint összeállított. konszolidált beszámolójához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiegészítő melléklet. a HUMET Nyrt. 2009. évi IFRS szerint összeállított. konszolidált beszámolójához"

Átírás

1 Kiegészítő melléklet a HUMET Nyrt évi IFRS szerint összeállított konszolidált beszámolójához 1

2 A HUMET Nyrt., mint tőzsdére bevezetett társaság a számvitelről szóló törvény 10. (2) bekezdése alapján a nemzetközi számviteli standardoknak (IFRS) megfelelően összeállított összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésére is kötelezett. Az anyavállalat és a tagvállalatok nemzeti számviteli szabályok szerinti pénzügyi beszámolóinak módosítása, átsorolása a nemzetközi standardokkal összhangban megtörtént. A konszolidációs kör bemutatása A konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok: Név HUMET Nyrt. - anyavállalat Tulajdoni hányad (%) Szavazati jog Besorolás Teljes HUMET North America Inc. ENEREX Botanicals Ltd. Phoenix Nutraceuticals Ltd. Healthconnection.ca Ltd. Teljes Lásd a következő Teljes megjegyzéseket Teljes Teljes Megjegyzések: A HUMET Nyrt közvetlen részesedése a HUMET North America Inc-ben 100%. A HUMET North America Inc közvetlen részesedése az Enerex Botanicals Ltd-ben 50,2%. Az ENEREX Botanicals Ltd közvetlen részesedése a Phoenix Nutraceuticals Ltd-ben 100%. Az ENEREX Botanicals Ltd közvetlen részesedése a Healthconnection.ca Ltdben 100%. 2

3 A HUMET Nyrt december 28-i rendkívüli közgyűlése elhatározta a Társaság kiválás útján megvalósuló szétválását. A szétválást a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság február 22. napján bejegyezte a cégjegyzékbe. A szétválási döntés hatására a HUMET Nyrt meghatározó befolyása megszűnt a HUMET-PBC North America Inc illetve a REANAL Finomvegyszergyár Zrt. társaságokra, illetve az ezen társaságok által tulajdonolt társaságokra. Bár a tárgyévben a fenti cégek a HUMET Nyrt. leányvállalatainak számítottak, a mérlegkészítés időszakában a HUMET Nyrt. már nem volt képes ellenőrzést gyakorolni az említett társaságokra. Az új tulajdonosi körrel rendelkező társaságok a HUMET Nyrt. kérésére ellenére sem kívántak adatot szolgáltatni a konszolidációhoz, lévén, hogy ők már nem tekintik magukat a HUMET csoport részének. Az IFRS irányelve értelmében, ha az anyavállalat a tulajdoni viszonyoktól függetlenül - nem képes ellenőrzést gyakorolni tagvállalata felett, akkor az nem tekinthető leányvállalatának, s ennek megfelelően a konszolidációs körbe sem kell bevonni. A fenti okok következtében a HUMET-PBC North America Inc. és a REANAL Finomvegyszergyár Zt. konszolidációs körbe történő bevonása nem lehetséges, ezért a konszolidált beszámoló ezen cégek adatait nem tartalmazza. A fentiek igen jelentős eltérést eredményeznek a év végi állapotokhoz képest, ezért a 2008-as és a 2009-es időszak konszolidált számai közvetlenül nem összehasonlíthatók. HUMET Nyrt 100%-os tulajdonában lévő, az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett Corvina Natural Products, Inc évek óta nem fejt ki gazdasági tevékenységet, ezen társaság a jelentőségi kritérium alapján nem került bevonásra a konszolidációba. A HUNEREX Kft. konszolidációs körből való kimaradásának magyarázata az, hogy az említett társaság a mérlegfordulónapon már nem állt az ENEREX tulajdonában. 3

4 I/1.) A mérlegkészítés alapja, fordulónap, mérlegkészítés napja A konszolidált éves beszámoló a bekerülési érték elve alapján készült. A konszolidált éves beszámoló magyar forintban (e Ft) került kimutatásra. A tagvállalatok számviteli, pénzügyi és egyéb nyilvántartásainak vezetése a helyi hatályos törvények és számviteli előírások alapján történik. A csoport tagjai által összeállított egyedi beszámolók a konszolidáláskor az IFRSnek való megfelelés érdekében módosításra kerültek. Minden az anyavállalat által közvetlenül vagy közvetetten ellenőrzött leányvállalat a konszolidációba bevonásra került. A mérlegkészítés fordulónapja a naptári év december 31-e. A konszolidálás a könyv szerinti érték alapján történt. I/2.) Alkalmazott legfontosabb számviteli elvek I/2/1.) A konszolidáció módszere A konszolidált pénzügyi beszámolók az anyavállalat és az anyavállalat által közvetlenül, vagy közvetetten ellenőrzött vállalatok (leányvállalatok) pénzügyi beszámolóit tartalmazzák. Az anyavállalat abban az esetben rendelkezik ellenőrzési joggal, ha az ellenőrzött társaság pénzügyi és működési politikájára, nyereségszerzési céllal, befolyást tud gyakorolni. Akvizíció esetén, a leányvállalat eszközei és kötelezettségei megszerzéskori piaci értéken kerülnek a konszolidált beszámolóba. A külső tulajdonosok részesedése - a leányvállalatok piaci értéken szereplő eszközeiből, kötelezettségeiből - a tulajdoni hányad alapján megillető résszel azonos. Goodwill abban az esetben keletkezik, ha a leányvállalatért fizetett ellenérték magasabb a megszerzett eszközök és kötelezettségek valós értéke közötti különbözetnél. 4

5 Amennyiben a megszerzett nettó eszközök (eszközök csökkentve a kötelezettségekkel és függő kötelezettségekkel) valós értéke magasabb, mint az akvizíció költsége, a különbözet a negatív goodwill, mely a fenti feltételek fennállása esetén az eredmény-kimutatásban azonnal bevételként jelentkezik. Az év folyamán megszerzett vagy értékesített vállalatok eredményét a megszerzés időpontjától, vagy az értékesítés időpontjáig tartalmazza a konszolidált beszámoló. A vállalatcsoport tagjai közötti minden jelentős tranzakció és egyenleg kiszűrésre kerül a konszolidáció során. I/2/2.) Devizás tételek átszámítása A konszolidáció előkészítése során a Vállalatcsoport külföldi tagjainak vagyona, eszközei - kivéve a saját tőke elemeit, melyek historikus árfolyamon - és kötelezettségei az MNB mérlegfordulónapi középárfolyamon kerültek forintosításra. A leányvállalatok saját tőkéje az éves konszolidációk során mindvégig historikus árfolyamon értékelendő. A külföldi tagvállalatok eredményszámláinak átszámítása átlagárfolyamon történik. Az átlagárfolyam számítása a tárgyév során kihirdetett MNB közép napi árfolyamok éves átlagolásával történik. A leányvállalati tőkeszámlák, mérlegszámlák és eredményszámlák eltérő átszámítási módja miatt keletkezett árfolyamkülönbözet közvetlenül a konszolidált beszámoló eredménytartalékában kerül kimutatásra. 5

6 II/1.) Számviteli értékelés II/1/1.) Értékesítés nettó árbevétele Az értékesítési tranzakciók árbevétele a szállítás teljesítéskor jelenik meg. Az árbevétel nem tartalmazza az általános forgalmi adót. Valamennyi egyéb bevétel és ráfordítás az összemérés elve alapján a megfelelő időszakban kerül elszámolásra. II/1/2.) Tárgyi eszközök A Vállalatcsoport az értékcsökkenést lineáris módszerrel az eszközk hasznos élettartamával megegyezően számolja el az alábbiak szerint: HUMET Nyrt-nél: Megnevezés % 100 E Ft alatt E Ft között 50 éves kulcsok szerint - berendezés 14,5 - számítástechnika 33 - jármű 20 6

7 ENEREX csoportnál: Megnevezés % Informatikai eszközök 33 Egyéb eszközök 25 Bérelt ingatlanon végzett beruházás A bérleti szerződés futamideje alapján A beruházások után értékcsökkenés nem számolható el. A karbantartás, javítás nem aktiválható ráfordítás. Az ENEREX akvízició miatt kimutatott Goodwill után terv szerinti értékcsökkenést nem számolunk el és a tárgyévben értékvesztés elszámolása sem vált szükségessé. 7

8 II/1/3.) Immateriális javak A védjegyek, licencek, iparjogvédelem alá eső javak, kísérleti fejlesztések aktivált értéke és szoftverek akkor és csak akkor mutatandók ki, ha valószínű, hogy az eszköznek tulajdonítható jövőbeni gazdasági hasznok be fognak folyni a gazdálkodóhoz. Aktivált beszerzési költségeik elszámolása lineáris módszerrel a becsült hasznos élettartamuk alatt történik. Alkalmazott kulcsok: Megnevezés % Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 20 2 ill. 5 Szoftverek 33 Egyéb szellemi termékek 20 II/1/4.) Értékvesztés A Tagvállalatok minden mérlegkészítéskor vizsgálják, hogy bármely eszköz esetében történte értékvesztésre utaló változás. Amennyiben ilyen változás fennáll, az eszköz várható megtérülési értékét meg kell becsülni. Értékvesztést kell elszámolni az eredmény terhére, ha az eszköz várható megtérülési értéke alacsonyabb, mint a könyv szerinti értéke. 8

9 II/1/5.) Készletek A készletértéket a FIFO (first-in, first-out) módszerrel kell meghatározni. A saját termelésű készletek önköltsége tartalmazza a közvetlen anyagköltséget, bérköltséget és járulékait; a termelő gépek értékcsökkenését, karbantartását; valamint az üzemeltetési költséget. II/1/6.) Követelések A követelések a becsült veszteségekre képzett megfelelő mértékő értékvesztéssel csökkentett nominális értéken szerepelnek a kimutatásokban. Az év végén fennálló kinnlevőségek teljeskörű felülvizsgálata alapján becslés készült a kétes követelésekre vonatkozóan. II/1/7.) Szállítók A szállítók könyv szerinti értéken kerülnek bemutatásra. II/1/8.) Társasági adó, halasztott adó A társasági adó mértéke a hatályos adótörvények alapján meghatározott adófizetési kötelezettségen alapul, amely a halasztott adóval kerül módosításra. A halasztott adó követelés ill. kötelezettség kimutatása egyrészt az IFRS szerinti adózás előtti eredmény és a társasági adóalap közötti különbségek azon típusára képzendő, amely a későbbiekben kiegyenlítődik, másrészt az elhatárolt, továbbvihető veszteséghez kapcsolódóan keletkezhet. A látens adó számítása a jelenleg hatályos adókulcsok alkalmazásával történik. Halasztott adó csak olyan mértékben kerül elszámolásra, amennyiben az a jövőben esetlegesen igénybe vehető adómegtakarítást eredményez. 9

10 II/2.) Egyes mérleg és eredménykimutatás tételek II/2/1.) Készletek Készletekkel az anyavállalat nem rendelkezik, a konszolidált bemutatóban kimutatott készletek az ENEREX csoport mérlegfordulónapon fennálló alábbi raktárkészletét tartalmazzák: Tárgyévi adatok Alapanyagok: e Ft Késztermékek: e Ft Csomagoló anyagok: e Ft Előző évi adatok Alapanyagok: e Ft Áruk: eft Késztermékek: e Ft Félkész termékek: e Ft 10

11 II/2/2.) Követelések és pénzeszközök Az ENEREX csoporton belül az egymással szembeni pozíciók kiszűrésre kerültek. A HUMET Nyrt. és az ENEREX egymással szemben követeléssel - kötelezettséggel nem rendelkezett. Tárgyévi adatok (eft) Központi Magyar Termelési - kereskedelmi É - Amerikai Csoport összesen Vevőkövetelések Rövid lej. kölcsönkövetelések Adott előlegek Egyéb követelések és AIE Összesen: Központi Magyar Termelési - kereskedelmi É - Amerikai Csoport összesen Bankbetétek Pénztár Összesen:

12 Előző évi adatok (eft) Magyar É-Amerikai Csoport összesen Vevőkövetelések Rövid lej. kölcsönkövetelések Egyéb követelések és AIE Összesen: Magyar É-Amerikai Csoport összesen Bankbetétek Pénztárak Összesen: II/2/3.) Rövid távú befektetések Ezen a soron kerül kimutatásra a február 22-i hatályú kiválással a HUMET Nyrt. könyveiből kikerülő részesedések. Az alábbi társaságok - a fentiekben részletezett okok miatt nem kerültek konszolidálásra. A részesedések amortizált bekerülési értéken, azaz könyv szerinti értéken szerepelnek a mérlegben. Tárgyévi adatok HUMET PBC részesedés REANAL Zrt. részesedés e Ft e Ft 12

13 Előző évi adatok Novotrade részvények REANAL saját részvények eft 6 eft II/2/4.) Tárgyi eszközök Ezen a soron az anyavállalat áltel eszközölt telephely beruházás szerepel Ft értékben, a többi tárgyi eszköz termelőeszköz formájában e Ft értékben az ENEREX könyveiben szerepel. II/2/5.) Immateriális javak Az immateriális javak között első sorban az anyavállalat könyveiben kimutatott kísérleti fejlesztések aktivált értéke szerepel. Az említett tételek aktiválása megfelel az IFRS előírásainak, mivel ezek mind megvalósult termékfejlesztéshez kapcsolódnak, s így kielégítik az IFRS azon követelményét, hogy a K+F költségek kizárólag sikeres vagy nagy valószínűséggel eredményes termékfejlesztéshez kapcsolódnak. A központi hez e Ft, az amerikai hez e Ft tartozik. II/2/6.) Befektetett pénzügyi eszközök A HUMET-PBC North America Inc. Társasággal szemben fennálló hosszú lejáratú kölcsönkövetelések kerülnek ezen a soron kimutatásra a beszámolóval egyező értékben: HUMET North-America kölcsönkövetelése: HUMET Nyrt. kölcsönkövetelése: Összesen: e Ft e Ft eft 13

14 II/2/7.) Goodwill és halasztott adó Az ENEREX évi akvíziciója során realizált goodwill abból származik, hogy az akvízició értéke meghaladta a Társaság részesedés arányos vagyonértékét. A halasztott adókövetelés megoszlása: HUMET Nyrt. ENEREX eft eft Az anyavállatnál kimutatott eft összegű halasztott adókövetelés a tárgyévben elhatárolt veszteség 19 %-ával egyezik meg. A látens adó számításánál már a 2010-től megváltozott társasági adókulcs került figyelembevételre. Az elhatárolt veszteségnek csak azon részével számoltunk, amely a kiválást követően az anyavállalatot megilleti. Az ENEREX esetében a halasztott adó követelés kimutatása hasonló okokból történt. Az elhatárolt veszteség összegét a társaságok nagy valószínűséggel fel tudják majd használni jövőbeni társasági adó kötelezettségeik csökkentésére. 14

15 II/2/8.) Saját tőke A konszolidált saját tőke tárgyévi mozgásait bemutató táblázat mellékletben található. Egyéb saját tőke Az egyéb saját tőke soron került kimutatásra az anyavállalat könyveiben kimutatott lekötött tartalék összege, ill. az átváltoztatható kötvény saját tőkébe átsorolt része. II/2/9.) Rövid lejáratú kötelezettségek Tárgyévi adatok (eft) Központi Magyar Termelési - kereskedelmi É - Amerikai Csoport összesen Szállítók Bankhitelek Lízing kötelezettségek Kölcsönök Egyéb kötelezettségek és PIE Összesen:

16 Előző évi adatok (eft) Magyar É-Amerikai Csoport összesen Szállítók Bankhitelek Lízing kötelezettségek Kölcsönök Egyéb kötelezettségek és PIE Céltartalékok Összesen:

17 II/2/10.) Hosszú lejáratú kötelezettségek Tárgyévi adatok (eft) Központi Magyar Termelési - kereskedelmi É - Amerikai Csoport összesen Bankhitelek Lízing kötelezettségek Átváltoztatható kötvény Összesen: Az átváltoztatható kötvény az anyavállalat egyedi beszámolójában e Ft értékben szerepel. Az eltérés oka a nemzeti szabályozás és az IFRS közötti különbözőségben keresendő. Az IFRS irányelv alapján az átváltoztatható kötvény csak olyan értékben mutatható ki kötelezettségként, amennyi a kötvényből származó pénzáramok piaci kamattal diszkontált értékével egyezik meg. Az ezen felüli részt a saját tőke soron kell kimutatni, s természetesen az EPS (egy részvényre jutó eredmény) számításánal is kalkulálni kell vele. 17

18 Előző évi adatok (eft) Magyar É-Amerikai Csoport összesen Bankhitelek Lízing kötelezettségek Kölcsönök Hátrasorolt kötelezettségek Összesen:

19 II/2/11.) Eredménykimutatás Tárgyévi adatok (eft) Főbb eredménykategóriák és költségelemek Központi Magyar Termelési - kereskedelmi É - Amerikai Csoport összesen Árbevétel ELÁBÉ Felhasznált anyagok és szolgáltatások ebből: kutatási költségek bérleti díjak marketing ügynöki jutalékok Egyéb ráfordítások ebből: leírások Egyéb bevételek Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszközök és immateriális javak értékcsökkenési leírása Egyéb értékcsökkenések Pénzügyi bevételek Pénzügyi ráfordítások Halasztott adó Összesen:

20 Előző évi adatok (eft) Magyar É-Amerikai Csoport összesen Árbevétel ELÁBÉ Aktivált saját telj. értéke Felhasznált anyagok és szolgáltatások Egyéb ráfordítások ebből: leírások Egyéb bevételek Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Pénzügyi bevételek Pénzügyi ráfordítások Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Adófizetési kötelezettség Éves eredmény

21 III. Tájékoztató adatok III/1/1.) Egy részvényre jutó eredmény (EPS) EPS: Hígított EPS: -2,96 Ft -2,89 Ft A hígított EPS számításánál figyelembevételre kerültek a Társaság által kibocsátott átváltoztatható kötvények is. A IV/8. kiegészítő pontban találhatók az előző évi EPS adatok, ill. az EPS kiszámításának levezetése is. III/1/2.) Jegyzett tőke összetétele részvényfajták szerint Részvénysorozat Névérték (Ft/db) Kibocsátott darabszám Össznévérték (Ft) "A" sorozat (törzsrészvény) "B" sorozat (szavazatelsőbbségi) Alaptőke nagysága A mérlegfordulónapig elhatározott tőkemelések mind bejegyzésre kerültek. A Társaság december 28-i rendkívüli közgyűlése döntött a Társaság kiválással történő szétválásáról, melynek következtében a változatlan formában továbbműködő HUMET Nyrt részvényei közül darab 6 Ft névértékű "A" sorozatú törzsrészvény bevonásra kerül, így a Társaság saját tőkéje Ft-tal Ft-ra csökken. A szétválást a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság a konszolidált éves beszámoló fordulónapját követően, február 22. napján jegyezte be a cégjegyzékbe. 21

22 III/1/3.) Tisztségviselők javadalmazása Az Igazgatóság tagjai e minőségükben a tárgyidőszakban javadalmazásban nem részesültek, a tagok közül Csereklei Gábor Ft bruttó havi juttatásban részesült vezérigazgatói tevékenységükért. A Felügyelő Bizottság tagjai 2009 év januárjában a 2008-as üzleti év tekintetében fejenként Ft-os juttatásban részesültek. III/1/4.) Kapcsolt felekkel folytatott tranzakciók A konszolidációs körbe tartozó kapcsolt vállalkozások között jelentős tranzakciók a tárgyévben nem történtek. III/1/5.) Szegmens információk Üzleti és földrajzi A HUMET cégcsoport mind az üzleti, mind a földrajzi felosztás alapján ugyanazon két re bontható. Központi / Magyar A központi be a HUMET Nyrt., mint anyavállalat tartozik, aki részben vagyonkezeléssel foglalkozik, részben pedig a cégcsoport termékeihez kapcsolódó immateriális javak tulajdonosaként, azok bérbeadásával foglalkozik. Észak-Amerikai / Termelési Kereskedelemi Az észak-amerikai be az ENEREX csoport tartozik, mely Kanadában fejti ki termelési és kereskedelmi tevékenységét. A két egymástól jól elkülöníthető, tranzakció a két között a tárgyévben nem történt. Az eredménykimutatás részletezése, ill. a tárgyi eszközök, immateriális javak és kötelezettségek bemutatása enkénti bontásban történt. 22

23 A konszolidált cash-flow kimutatás mellékletben található. 23

24 IV. Ismételt közzétételi kötelezettség miatti kiegészítések IV/1. A tárgyévben hatályba lépett ill. a tárgyévet követően hatályba lépő új standardok hatása (IAS8 30. pont) A tárgyidőszakban a következő módosítások léptek hatályba az IASB és a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Értelmezési Bizottság ( IFRIC ) által kibocsátott standardokban és értelmezésekben: - IAS 1 (átdolgozott) Pénzügyi kimutatások prezentálása Átdolgozott prezentáció (hatályba lép a január 1-jével illetve azután kezdődő éves periódusban) - IAS 23 (átdolgozott) Hitelfelvételi költségek (hatályba lép a január 1-jével illetve azután kezdődő éves periódusban) - IAS 32 (módosítás) Pénzügyi instrumentumok: Prezentáció és IAS 1 Pénzügyi kimutatások prezentálása Visszaváltható pénzügyi instrumentumok és megszűnéskor felmerülő kötelezettségek (hatályba lép a január 1-jével illetve azután kezdődő éves periódusban) - IFRS 1 (módosítás) IFRS első alkalmazása és IAS 27 (módosítás) Konszolidált és egyedi pénzügyi kimutatások Leányvállalatban, közös vezetésű vállalatban és társult vállalkozásban lévő befektetés bekerülési értéke (hatályba lép a január 1-jével illetve azután kezdődő éves periódusban) - IFRS 2 (módosítás) Részvény alapú kifizetés Megszolgálási feltételek és törlések (hatályba lép a január 1-jével illetve azután kezdődő éves periódusban) - IFRS 7 (módosítás) Pénzügyi instrumentumok: Közzététel Pénzügyi instrumentumokkal kapcsolatos közzétételek fejlesztése (hatályba lép a január 1-jével illetve azután kezdődő éves periódusban) - IFRS 8 Működési ek (hatályba lép a január 1-jével illetve azután kezdődő éves periódusban) - IFRIC 9 (módosítás) Beágyazott derivatívák újraértékelése és IAS 39 (módosítás) Pénzügyi Instrumentumok: Elszámolás és értékelés Beágyazott derivatívák (hatályba lép a június 30- ával illetve azután végződő éves periódusban) - IFRIC 13 Vásárlói hhségprogramok (hatályba lép a július 1-jével illetve azután kezdődő éves periódusban) - IFRIC 15 Ingatlanberuházási szerződések (hatályba lép a január 1-jével illetve azután kezdődő éves periódusban) 24

25 - IFRIC 16 Külföldi érdekeltségekben lévő nettó befektetés fedezése (hatályba lép a október 1-jével illetve azután kezdődő éves periódusban) - A május 22-én nyilvánosságra hozott Éves Fejlesztési projekt eredményeként módosítások különféle standardokban és értelmezésekben (IAS 1, IFRS 5, IAS 8, IAS 10, IAS 16, IAS 19, IAS 20, IAS 23, IAS 27, IAS 28, IAS 29, IAS 31, IAS 34, IAS 36, IAS 38, IAS 39, IAS 40, IAS 41), elsődlegesen az inkonzisztenciák megszüntetése és a megfogalmazások tisztázása céljából (a legtöbb módosítás a január 1-jével illetve azután kezdődő éves periódusban lép hatályba). Ezen módosítások és új standardok és értelmezések alkalmazása nem volt jelentős hatással a Csoport konszolidált pénzügyi kimutatásaira. A január 1-jét követően hatályba lépő, de még nem alkalmazott módosítások az IFRSben Jelen pénzügyi kimutatások fordulónapján a következő standardok és értelmezések voltak kibocsátva, amelyek még nem léptek hatályba: - IAS 24 (módosítás) Kapcsolt felekkel kapcsolatos közzétételek Közzétételi követelmények egyszerűsítése a kormányzathoz kapcsolódó társaságoknál és a kapcsolt fél fogalmának pontosítása (hatályba lép a január 1-jével illetve azután kezdődő éves periódusban)* - IAS 27 (módosítás) Konszolidált és egyedi pénzügyi kimutatások (hatályba lép a július 1-jével illetve azután kezdődő éves periódusban) - IAS 32 (módosítás) Pénzügyi instrumentumok: Prezentáció Részvényjegyzési jogok kibocsátásának elszámolása (hatályba lép a február 1-jével illetve azután kezdődő éves periódusban) - IAS 39 (módosítás) Pénzügyi Instrumentumok: Elszámolás és értékelés Lehetséges fedezett alapügyletek (hatályba lép a július 1-jével illetve azután kezdődő éves periódusban) - IFRS 1 (módosítás) IFRS első alkalmazása Addicionális kivételek az első alkalmazóknak (hatályba lép a január 1-jével illetve azután kezdődő éves periódusban)* - IFRS 2 (módosítás) Részvény alapú kifizetés Csoporton belüli készpénzben teljesített részvény alapú kifizetések (hatályba lép a január 1-jével illetve azután kezdődő éves periódusban)* - IFRS 3 (átdolgozott) Üzleti Kombinációk (hatályba lép a július 1-jével illetve azután kezdődő éves periódusban) - IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok (hatályba lép a január 1-jével illetve azután kezdődő éves periódusban)* - IFRIC 14 (módosítás) IAS 19 - Meghatározott juttatási eszközök korlátja, a minimális alapképzési követelmények és azok kölcsönhatása Minimális alapképzési követelémények 25

26 korábbi megfizetése (hatályba lép a január 1-jével illetve azután kezdődő éves periódusban)* - IFRIC 17 Természetbeni osztalékfizetés a tulajdonosoknak (hatályba lép a július 1- jével illetve azután kezdődő éves periódusban) - IFRIC 18 Ügyfelektől kapott eszközátruházások (hatályba lép a július 1-jével illetve azután kapott eszközátruházásokra) - IFRIC 19 Pénzügyi kötelezettségek tőkeinstrumentum kibocsátásával való megszüntetése (hatályba lép a július 1-jével illetve azután kezdődő éves periódusban - A április 16-án nyilvánosságra hozott Éves Fejlesztési projekt eredményeként módosítások különféle standardokban és értelmezésekben (IFRS 2, IFRS 5, IFRS 8, IAS 1, IAS 7, IAS 17, IAS18, IAS 36, IAS 38, IAS 39, IFRIC 9, IFRIC 16) elsődlegesen az inkonzisztenciák megszüntetése és a megfogalmazások tisztázása céljából (a legtöbb módosítás a január 1-jével illetve azután kezdődő éves periódusban lép hatályba)* * EU által még nem befogadott. Ezen módosítások, illetve új standardok és értelmezések alkalmazása nem lenne jelentős hatással a Csoport konszolidált pénzügyi kimutatásaira. IV/2. Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek összetevői (IAS7 45. pont) Tárgyévi adatok Bankbetétek Pénztár Pénzeszközök összesen eft 150 e Ft eft A konszern a tárgyidőszakban 3 hónapnál rövidebb futamidejű értékpapírokkal vagy egyéb pénzeszköz-egyenértékesnek minősülő eszközzel nem rendelkezett. Előző évi adatok Bankbetétek Pénztár Pénzeszközök összesen eft 809 e Ft eft 26

27 IV/3. Pénzügyi beszámolók elfogadása (IAS pont) Az eredeti konszolidált beszámolót az Igazgatótanács május 14-én fogadta el és hagyta jóvá. IV/4. Adóráfordítás (IAS pont) (eft) Magyarországon adózó adóalap Külföldön adózó adóalap Csoport összesen Adózás előtti eredmény %-os adókulcs %-os adókulcs Forrásadó Halasztott adó Adóráfordítás Számviteli eredményből számított és a tényleges nyereségadó egyeztetése Mivel mind a külföldi, mind a magyarországi adózás előtti eredmény és adóalap is negatív, ezért társasági adó fizetési kötelezettsége a csoportnak nincs. A fentieknek megfelelően a tényleges fizetett adó (0 eft) megyezik a számviteli eremény után fizetendő adóval (0 eft). A tárgyidőszakban a nyereséget terhelő adók vonatkozásában változás nem történt január 1-től a társasági adó kulcsa 19 %-ra emelkedett Magyarországon, mellyel párhuzamosan a társasági különadó kivezetésre került. A halasztott adó követelés meghatározása már az új kulcs figyelembevételével történt. A kanadai adókulcs 30 %-os mértékű. Az előző évhez képest az adókulcsok sem Magyarországon, sem a csoport tagvállalatainak országában nem változtak. IV/5. Pénzügyi eszközök és kötelezettségek értékelése és csoportosítása (IFRS7 21. pont) A csoport pénzügyi befektetésekkel nem rendelkezik, a pénzügyi eszközök és kötelezettségek között túlnyomórészt vevő és egyéb követelések, szállító és egyéb kötelezettségek, ill. kapott és adott kölcsönök szerepelnek. Ezek értékelése a hatályos IFRS szabályozásnak megfelelően amortizált bekerülési értéken történik. A mérleg készítés alkalmával az egyes követelések egyedileg kerülnek értékelésre, s amennyiben a követelés jövőbeli befolyása bizonytalanná válik, annak arányában értékvesztés kerül elszámolásra. 27

28 A tárgyévben a konszolidációs körből kiválás folytán kikerülő részesedések a forgóeszközök között szerepelnek amortizált bekerülési értéken. A kiválási szerződésben meghatározott érték alapján értékvesztés elszámolása itt sem vált szükségessé. IV/6. Pénzügyi eszközök és kötelezettségek könyv szerinti és valós értéke (IFRS7 5. pont) ill. az azokon realizált bevételek és ráfordítások bemutatása (IFRS7 20. pont) Pénzügyi instrumentumok értéke (eft) KSZÉ KSZÉ Pénzügyi bevétel Pénzügyi ráfordítás Pénzügyi eszközök Amortizált bekerülési értéken nyilvántartott kölcsönök és követelések Kölcsönök Vevők Egyéb követelések Részesedések Rövid lejáratú Hosszú lejáratú Összesen Pénzügyi kötelezettségek Hitel / kölcsön Kötvénytartozás Szállítók Egyéb kötelezettségek és céltartalékk Rövid lejáratú Hosszú lejáratú Összesen Pügyi bevételek és ráfordítások össz A pénzügyi eszközök között szereplő részesedések nem rendelkeznek tőzsdei forgalomban kialakult piaci árral, ezért valós értékük meghatározása nehézségekbe ütközik. A követelések és kötelezettségek könyv szerinti értéke - jellegükből fakadóan - közelíti a valós értéket. 28

29 IV/7. Pénzügyi instrumentumokból eredő kockázatok (IFRS pontok) Árfolyamkockázat (devizakockázat) A termeléssel és kereskedelemmel foglalkozó észak-amerikai bevételei és kiadásai jellemzően ugyanazon devizában (CAD) merülnek fel, hasonlóképpen a központi is kiegyensúlyozott devizakitettségi pozícióban van. A fentiek alapján a csoport működési devizakockázata nem tekinthető jelentősnek. Árfolyamkockázati tényezőnek tekinthető azonban az a tény, hogy a konszern operatív termelő tevékenységének eredménye eltérő devizában keletkezik, mint a konszolidált beszámoló és az anyavállalati részvények devizaneme. Kamatkockázat A központi jövőben fizetendő kamatainak változásából eredő kockázata minimális, hiszen azok fix kamatozásúak, az ERSTE Bank áltozó kamatozású beruházási hitele pedig kiválással kikerül a csoport könyveiből. Az észak-amerikai kölcsön és hitelkötelezettségei változó kamatozásúak, tehát a kanadai referencia kamatlábak emelkedése esetén kamatkockázatot jelentenek. Likviditási kockázat Az egyes vállalatok likviditásmenedzsmentjük során fokozott figyelmet szentelnek annak, hogy a szükséges kifizetéseket határidőben teljesítsék. Szükség esetén az anyavállalat likviditási kölcsön nyújtásával biztosítja a leánycégek finanszírozási igényeit. A csoport megfelelő likviditási helyzetét meglévő bankkapcsolatai is biztosítják. 29

30 Hitelezési kockázat A csoport hitelezési kockázatai az adott kölcsönökkel és a vevőkövetelésekkel kapcsolatban merülhetnek fel. A vevőkövetelések döntő többsége az észak-amerikai hez tartozik, ahol a hitelezési kockázatát szigorú követelésmenedzsment szabályozással csökkentik. A csoport által adott kölcsönök kötelezettjei megfelelő vagyonnal rendelkező, tőkeerős cégcsoportok tagvállalatai. A hitelezési kockázat számszerűsítése: tartós lejárt és kétes követeléssel a csoport nem rendelkezik. Piaci kockázat A piaci kockázat annak kockázata, hogy a piaci árak változásai miatt a pénzügyi instrumentumok valós értéke vagy jövőbeni cash-flow-i ingadozni fognak. A piaci kockázatok a kockázatok három típusát tartalmazza: devizakockázat, kamatlábkockázat és egyéb árkockázat. A kamatláb,- és a devizakockázat a korábbiakban bemutatásra került, az egyéb árkockázat pedig a pénzügyi instrumentumok összetételéből kifolyólag nem tekinthetők jelentősnek. A részedések a tárgyévet követő év elején kiválással kikerülnek a csoport könyveiből, a többi tétel pedig amortizált bekerülési értéken kimutatott hitelezési jogviszonyt megtestesítő pénzügyi instrumentum, melyek esetében az egyéb árkockázat alacsonynak mondható. IV/8. Egy részvényre jutó eredmény (EPS) számításának levezetése <IAS a) és b) pontjai> EPS számlálója: tárgyévi anyavállalat tulajdonosaira jutó eredmény EPS nevezője: részvények súlyozott átlagos száma 30

31 Higított EPS számlálója: tárgyévi anyavállalat tulajdonosaira jutó eredmény Higított EPS nevezője: részvények és átváltoztatható kötvények súlyozott átlagos száma EPS előző évi értéke: Ft / db = 3,36 Ft/db A higított EPS értéke az előző évben megegyezett a normál EPS értékkel. Egyeztetés Anyavállalat tulajdonosaira jutó eredmény: Ft EPS tárgyévi értéke: Ft / db = -2,96 Ft/db Higított EPS tárgyévi értéke: Ft / db = -2,89 Ft/db Egyeztetés Anyavállalat tulajdonosaira jutó eredmény: Ft EPS és higított EPS számításánal használt nevezők egyeztetése Részvények súlyozott átlagos száma: Átváltoztatható kötvények súlyozott átlagos száma: Összesen: db db db IV/9. Kulcspozícióban lévő vezetők kompenzációja (IAS pontja) A HUMET Nyrt stratégiai illetve kulcspozícióban lévő alkalmazottja a vezérigazgató volt. A vezérigazgatónak az e minőségében a Társaság által jutatott jövedelme havi bruttó Ft. A vezérigazgató a Társaságtól más jövedelemben nem részesült. 31

32 A Társaság vezető tisztségviselői november 2-ig az Igazgatóság tagjai voltak. Az Igazgatóság tagjai a 2009-es tevékenységükért javadalmazásban nem részesültek. A Társaságnál november 2-ig felügyelő bizottság működött. A Felügyelő Bizottság tagjai a 2009-es tevékenységükért javadalmazást nem kaptak. A Társaságnak november 2-től egységes irányítást megvalósító Igazgatótanács működik. Az Igazgatótanács tagjai 2009-es tevékenységükért javadalmazást nem kaptak. IV/10. A csoport működési körének és főbb tevékenységeinek leírása (IAS1 138.pontja) A HUMET Nyrt, mint anyavállalat a 2009-es évben jelentős változásokon ment keresztül. A 2008 évi stratégiai döntéseknek megfelelően a korábbi gyártási és kereskedelmi tevékenység kiszervezésre került, azzal, hogy a kifejlesztett termékekkel kapcsolatos immateriális javakat a Társaság megtartotta. A fentiek hatására a HUMET Nyrt egyre inkább egy holding vállalattá vált, melynek tevékenysége befektetéseinek menedzselése, illetve leányvállalatai működésének koordinálása. A Társaság december 28-án megtartott rendkívüli közgyűlése döntött a cég szétválással történő átalakulásáról, melynek során a HUMET Nyrt-ből egy korlátolt felelősségű társaság (a H-1 Holding Kft) vált ki. A szetválást a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság február 22- én bejegyezte a cégjegyzékbe. A Társaság a 2010-es évben elsősorban akvizíciós terjeszkedés megvalósítását tervezi. Székhely: 1143 Budapest Ilka u. 31. A konszolidációba bevont leányvállalatok tevékenységének bemutatása: A HUMET Nyrt 100%-os tulajdonában van a 2009-ben alapított és az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett HUMET North America Inc nevű vállalat, mely alapvetően az anyavállalathoz hasonló holding vállalat, döntően vagyonkezeléssel, illetve finanszírozási ügyletekkel foglalkozik. A HUMET North America Inc 2009-ben gyártási, kereskedelmi tevékenységet nem végzett. 32

33 Székhely: US Washington NE 4th Street, Suite 1850 Bellevue Anyavállalat: HUMET Nyrt. A HUMET North America Inc 51%-os tulajdonában van a kanadai British Columbia/ban bejegyzett Enerex Botanicals Ltd, mely társaság a táplálék-kiegészítő termékek piacán kb. 40 féle készterméket értékesít. Az Enerex fő piaca Észak Amerika, de képviseletei működnek a Kínai Népköztársaságban, Hong Kong-ban, Mexikóban, Dubaiban, Iránban, Tajvanon, Szlovákiában és az Egyesült Királyságban. Székhely: CA- Vancouver, West Georgia Street Anyavállalat: HUMET North America Végső anyavállalat: HUMET Nyrt. Az Enerex-szel azonos székhelyen működő, 100%-os tulajdonában lévő leányvállalata a Health Connections.ca Ltd, mely internetes kereskedelemmel foglalkozik ugyanebben az iparágban. Székhely: CA- Vancouver, West Georgia Street Anyavállalat: ENEREX Ltd. Végső anyavállalat: HUMET Nyrt. Az Enerex-szel azonos székhelyen működő, 100%-os tulajdonában lévő leányvállalata a Phoenix Nutraceuticals Ltd, mely társaság alapvetően táplálék-kiegészítő termékek hatóanyagait értékesíti Észak Amerikában. Székhely: CA- Vancouver, West Georgia Street Anyavállalat: ENEREX Ltd. Végső anyavállalat: HUMET Nyrt. IV/11. A pénzügyi instrumentumok értékelése (IFRS7 21. pontja) A pénzügyi instrumentumok amortizált bekerülési értéken kerültek a beszámolóban bemutatásra. 33

34 IV/12. Beszámoló jóváhagyása A helyesbített beszámolót az Igazgatótanács október 29-én fogadta el. Budapest, október 29. A vállalkozás vezetője (képviselője) 34

FÉLÉVES JELENTÉS. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FÉLÉVES JELENTÉS. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FÉLÉVES JELENTÉS Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. I. félév A Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1147 Budapest, Telepes u. 53., cégjegyzékszáma: 01-10-043104,

Részletesebben

VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2011

VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2011 VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2011 Üzleti jelentés A Társaság rövid bemutatása Cégnév: NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Rövidített cégnév: NUTEX Nyrt Székhely: 1147. Budapest, Telepes u. 53.

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS

KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS Konszolidált üzleti jelentés A Társaság rövid bemutatása Cégnév: NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Rövidített cégnév: NUTEX Nyrt Székhely: 1147. Budapest,

Részletesebben

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31.

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31. Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló www.bookline.hu Bookline.hu Nyrt. 1097 Budapest, Ecseri út 14-16. Telefon: (36-1) 505-9800, Fax: (36-1)

Részletesebben

Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai. konszolidált éves beszámoló 2005. december 31. Az angol eredeti magyar fordítása

Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai. konszolidált éves beszámoló 2005. december 31. Az angol eredeti magyar fordítása Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai konszolidált éves beszámoló. Az angol eredeti magyar fordítása Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai Auditált konszolidált éves beszámoló. Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Kiemelt pénzügyi adatok

Kiemelt pénzügyi adatok Tisztelt Részvényeseink! A Társaság a 2007-es év harmadik negyedévét az első két negyedévhez hasonló üzletmenettel és eredményekkel zárta. Kiemelt pénzügyi adatok Szept. 30- cal végződő Szept. 30- cal

Részletesebben

É V E S J E L E N T É S

É V E S J E L E N T É S 1 / 26 / HUMET_ EVES_JELENTES_20099 É V E S J E L E N T É S a HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2009 évi gazdálkodásáról 2 / 26 / HUMET_ EVES_JELENTES_20099

Részletesebben

PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015.

PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015. PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015. Független Könyvvizsgálói jelentéssel együtt Konszolidált pénzügyi kimutatások 2015.12.31.

Részletesebben

EDF DÉMÁSZ Zrt. és leányvállalatai ( EDF DÉMÁSZ Csoport )

EDF DÉMÁSZ Zrt. és leányvállalatai ( EDF DÉMÁSZ Csoport ) és leányvállalatai ( EDF DÉMÁSZ Csoport ) A nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások a 2009. december 31-ével végződő évre KONSZOLIDÁLT SAJÁT TŐKE

Részletesebben

A számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó konszolidált kiegészítő mellékletek

A számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó konszolidált kiegészítő mellékletek és az egyéb magyarázó A számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó konszolidált kiegészítő mellékletek 2015. december 31. 1. ÁLTALÁNOS A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ FORRÁS VAGYONKEZELÉSI ÉS BEFEKTETÉSI NYRT. AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI SZTENDERDEK (IFRS) ALAPJÁN 2014. DECEMBER 31. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások

Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások Melléklet a 2015. negyedéves Időközi Vezetőségi Beszámolóhoz Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaságról és konszolidálásba bevont vállalkozásairól

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT ÜZLETI JELENTÉS. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

KONSZOLIDÁLT ÜZLETI JELENTÉS. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság KONSZOLIDÁLT ÜZLETI JELENTÉS NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012 A Társaság rövid bemutatása Cégnév: NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Rövidített cégnév: NUTEX

Részletesebben

Graphisoft Park SE. Pénzügyi Jelentés 2006. a 2006. augusztus 21-től 2006. december 31-ig terjedő időszakra

Graphisoft Park SE. Pénzügyi Jelentés 2006. a 2006. augusztus 21-től 2006. december 31-ig terjedő időszakra Graphisoft Park SE Pénzügyi Jelentés 2006 a 2006. augusztus 21-től 2006. december 31-ig terjedő időszakra A MENEDZSMENT ÉRTÉKELÉSE A PÉNZÜGYI HELYZETRŐL ÉS AZ EREDMÉNYEKRŐL Az alapvetően szoftver fejlesztőként

Részletesebben

GYORSJELENTÉS. 2005. IV. negyedév. 2006. február 10.

GYORSJELENTÉS. 2005. IV. negyedév. 2006. február 10. GYORSJELENTÉS 2005. IV. negyedév 2006. február 10. Összefoglalás A NABI Csoport 2005-ben folyamatosan dolgozott likviditási problémáinak megoldásán és azon, hogy visszatérjen a nyereséges működéshez. A

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Konszolidált eredménykimutatás 1. Konszolidált mérleg 2. Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3

TARTALOMJEGYZÉK. Konszolidált eredménykimutatás 1. Konszolidált mérleg 2. Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3 TARTALOMJEGYZÉK Konszolidált eredménykimutatás 1 Konszolidált mérleg 2 Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3 Konszolidált cash-flow kimutatás 4 Kiegészítő melléklet a konszolidált beszámolóhoz

Részletesebben

A NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Időközi Vezetőségi Beszámolója. 2014. november

A NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Időközi Vezetőségi Beszámolója. 2014. november A NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Időközi Vezetőségi Beszámolója 2014. november 1 Cégnév, székhely, alapítás, cégadatok Cégnév: Rövidített cégnév: NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő

Részletesebben

Az MVM Csoport. Konszolidált Pénzügyi Kimutatása. 2012. év

Az MVM Csoport. Konszolidált Pénzügyi Kimutatása. 2012. év MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság Az MVM Csoport EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített Konszolidált Pénzügyi Kimutatása 2012. év Budapest,

Részletesebben

HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2010. május

HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2010. május HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Időközi vezetőségi beszámolója 2010. május 1. Cégnév, székhely, alapítás, cégadatok Cégnév: HUMET Kereskedelmi, Kutatási

Részletesebben

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés Tartalomjegyzék I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészít melléklet Üzleti jelentés

Részletesebben

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Döntés a Társaság számviteli törvénynek megfelelıen elkészített 2012. évi egyedi éves beszámolójának (HAR) elfogadásáról, a Felügyelı Bizottság,

Részletesebben

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba.

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba. A RÁBA Nyrt. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A Társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyrt. Társaság

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2015. évi eredményről

FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2015. évi eredményről FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2015. évi eredményről Budapest, 2016. március 17. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2014.12.31 2015.09.30 2015.12.31 2015.12.31/ 2015.09.30 2015.12.31/

Részletesebben

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT.

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT. Statisztikai számjel: 20139294-8010-572-01 Cégjegyzékszám: 01-09-912983 ÚJBUDA SPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Budapest, 2012. május 16. P.H. --------------------------------------------------

Részletesebben

HIBAJEGYZÉK. a PR-087/13 Nemzetközi számviteli ismeretek című könyvhöz. Gamma Nyrt. főkönyvi kivonata 20x2. december 31-én a következő:

HIBAJEGYZÉK. a PR-087/13 Nemzetközi számviteli ismeretek című könyvhöz. Gamma Nyrt. főkönyvi kivonata 20x2. december 31-én a következő: HIBAJEGYZÉK a PR-087/13 Nemzetközi számviteli ismeretek című könyvhöz 14. oldal - A SEC rövidítés megfelelője Securities and Exchange Commission. 15. oldal - Az IFRS-ek kialakulásának rövid története c.

Részletesebben

GYORSJELENTÉS. a HUMET Nyrt 2007 első negyedévének gazdálkodásáról

GYORSJELENTÉS. a HUMET Nyrt 2007 első negyedévének gazdálkodásáról 1 GYORSJELENTÉS a HUMET Nyrt 2007 első negyedévének gazdálkodásáról A HUMET Nyrt a Budapesti Értéktőzsde B kategóriás részvénykibocsátójaként a tőzsdei szabályok alapján félévente köteles gyorsjelentést

Részletesebben

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK A 2013. JÚNIUS 30-ÁVAL ZÁRULT FÉLÉVRŐL TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám Az Európai Unió

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2016. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2016. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2016. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK... 4 I/A. BEVEZETÉS...

Részletesebben

Számviteli törvény változásai

Számviteli törvény változásai Számviteli törvény változásai 2012. évi CXLVI. törvény MK 136. a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 2012. évi CXLVII. törvény MK 136

Részletesebben

MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA

MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA ÉVES JELENTÉS - KIVONAT 2005 Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA A Linamar Hungary Rt. menedzsmentje felelős minden információ elkészítéséért,

Részletesebben

PLOTINUS HOLDING NYRT.

PLOTINUS HOLDING NYRT. Jelen Alaptájékoztató alapján forgalomba hozandó Kötvények csak Magyarországon (az Egyesült Államokon kívül) és csak ún. egyesült államokbeli személynek (U.S. Person) nem minősülő személyek részére elérhetők.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához Szocio-Produkt Kft 3526. Miskolc, Blaskovics u. 22. Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához 1 A. Általános kiegészítések 1. A társaság bemutatása Alakulása 1994. december 01. Tevékenység

Részletesebben

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi Éves beszámolója 2007. március 20. Tartalomjegyzék I. Összefoglaló II. Általános ismertető 1. Cégadatok 2. Részvényinformációk 3. Cégvezetés 4. Általános adatok a társaságról

Részletesebben

ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése

ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése Az ARAGO Befektetési Holding Rt. a Tőzsdei Értékpapír Listán C kategóriában szereplő részvénytársaság igazgatósága az alábbiakban ismerteti Tisztelt

Részletesebben

A gazdasági visszaesés jelentősen csökkentette a keresletet, főként Budapesten, ami a költségek nagyfokú visszafogását eredményezi.

A gazdasági visszaesés jelentősen csökkentette a keresletet, főként Budapesten, ami a költségek nagyfokú visszafogását eredményezi. A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta IV. negyedes és es, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. Általános kiegészítések I.1 A Diákhitel Központ Rt. rövid bemutatása I.2 A Diákhitel Központ Rt. számviteli politikájának főbb vonásai I.2.1 I.2.2. I.2.3. I.2.4. I.2.5.

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2015. harmadik negyedév

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2015. harmadik negyedév FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2015. harmadik negyedév Budapest, 2015. november 16. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2014.09.30 2015.06.30 2015.09.30 2015.09.30/

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ Rt. 2007. I. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2006. június 30. 2007. június 30. Változás (e Ft) (e Ft) /előző év=100%/ A. Befektetett eszközök

Részletesebben

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sorsz. 1 2 5 5 0 7 5 3-3 5 1 2-1 1 4-0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 4 4 7 0 Cégjegyzék száma 2014. december 31. MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari MÉRLEG Eszközök (aktívák) Átviteli Rendszerirányító

Részletesebben

GYORSJELENTÉS. a HUMET Nyrt 2006 első három negyedéves gazdálkodásáról

GYORSJELENTÉS. a HUMET Nyrt 2006 első három negyedéves gazdálkodásáról 1 GYORSJELENTÉS a HUMET Nyrt 2006 első három negyedéves gazdálkodásáról A HUMET Nyrt a Budapesti Értéktőzsde B kategóriás részvénykibocsátójaként a tőzsdei szabályok alapján félévente köteles gyorsjelentést

Részletesebben

Tisztelt Részvényeseink!

Tisztelt Részvényeseink! Tisztelt Részvényeseink! A Társaságnak a jogelőd Graphisoft SE Európai Részvénytársaságból való kiválását a Cégbíróság 2006 augusztus 21-i hatállyal jóváhagyta, így ezzel a nappal megkezdődött a Graphisoft

Részletesebben

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz I. Általános rész 1. A Társaság bemutatása A Társaság teljes neve:

Részletesebben

PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2015. évi gazdálkodásról. 2016. március 11.

PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2015. évi gazdálkodásról. 2016. március 11. PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2015. évi gazdálkodásról 2016. március 11. Vezetői összefoglaló A PannErgy Csoport 2015-ben jelentős konszolidált hőtermelés- és árbevétel növekedést realizált, nyereséges

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 11108944-2-51 Fejér Megyei Cégbíróság 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 Éves beszámoló

Részletesebben

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÉVES JELENTÉS 2015. december 31. K&H BANK ZRT. ÉVES JELENTÉS 2015. DECEMBER 31. TARTALOMJEGYZÉK Kibocsátói nyilatkozat Éves Beszámoló Független

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. évi éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. évi éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. évi éves beszámolójához Az 2000. évi C. sz. törvény (a továbbiakban: Szt.), alapján az Első Hazai Energia-portfolió

Részletesebben

2015. november 12. (csütörtök) Írásbeli vizsgasor

2015. november 12. (csütörtök) Írásbeli vizsgasor Okleveles Könyvvizsgálói Képzés A számvitel nemzetközi szabályozása 2015. november 12. (csütörtök) Írásbeli vizsgasor Rendelkezésre álló idő: 180 perc Megfelelthez szükséges: 60% Kérjük, ne nyissa ki a

Részletesebben

Böcskei Elvira* AZ ÚJRAKODIFIKÁLT SZÁMVITELI TÖRVÉNY, - KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MÉRLEGKIMUTATÁSRA

Böcskei Elvira* AZ ÚJRAKODIFIKÁLT SZÁMVITELI TÖRVÉNY, - KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MÉRLEGKIMUTATÁSRA Böcskei Elvira* AZ ÚJRAKODIFIKÁLT SZÁMVITELI TÖRVÉNY, - KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MÉRLEGKIMUTATÁSRA 2001. január elsejével hatályba lépett az újrakodifikált számviteli törvény. A törvény szabályszerű alkalmazása

Részletesebben

ZALAKERÁMIA RT. 2002. ÉS 2001. DECEMBER 31. ÉVEKRE

ZALAKERÁMIA RT. 2002. ÉS 2001. DECEMBER 31. ÉVEKRE ÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ÉVEKRE ÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ÉVEKRE Tartalom: Oldal Független könyvvizsgálói jelentés 1 Konszolidált beszámolók A és december 31-i konszolidált mérlegek

Részletesebben

A Danubius Hotels Nyrt. 2014. április 24-én tartandó éves rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai

A Danubius Hotels Nyrt. 2014. április 24-én tartandó éves rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai A Danubius Hotels Nyrt. 2014. április 24-én tartandó éves rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai Budapest, 2014. április 2. TARTALOM KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ... 3 1. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT:

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Hévíz és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. Internet: www.heviztakarek.hu Cg.: 20-02-050059 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014. év január hó 1.

Részletesebben

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztárt (rövidített nevén Allianz Hungária Egészségpénztár) 34 fő természetes személy alapította

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. és Leányvállalatai

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. és Leányvállalatai MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. és Leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített Konszolidált pénzügyi kimutatások a Független Könyvvizsgálói jelentéssel együtt Budapest,

Részletesebben

Időközi vezetőségi beszámoló - 2011. első negyedéves eredmények A lassú gazdasági fellendülés jelei látszódnak az üzleti eredményeinken

Időközi vezetőségi beszámoló - 2011. első negyedéves eredmények A lassú gazdasági fellendülés jelei látszódnak az üzleti eredményeinken Társaság neve: Magyar Telekom Nyrt. Társaság címe: E-mail címe: 1013 Budapest Krisztina krt. 55. investor.relations@telekom.hu Befektetői kapcsolattartó: Beosztás: Telefon: E-mail cím: Krisztina Förhécz

Részletesebben

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK 1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK A jelen Alaptájékoztatókban szereplő egyes fogalmak definíciói, illetve rövidítések magyarázatai az alábbiakban kerülnek ismertetésre. Az egyéb, vagyis

Részletesebben

AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Magánpénztári Ágazat

AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Magánpénztári Ágazat AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Magánpénztári Ágazat 2008. éves beszámolójának KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE Cégnév: AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Székhelye: 1091 Budapest

Részletesebben

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt.

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. 2009. éves IFRS szerint konszolidált, auditált jelentése Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Üzleti jelentés... 3 1. Összefoglaló... 3 2. A Társaság

Részletesebben

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2014. év Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató I.1 A vállalkozás bemutatása A. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Adorján-Tex Konfekcióipari és Kereskedelemi Korlátolt

Részletesebben

ÖRKÉNY LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOG HITEL HIRDETMÉNY Hatályos: 2016. március 21-től

ÖRKÉNY LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOG HITEL HIRDETMÉNY Hatályos: 2016. március 21-től ÖRKÉNY LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOG HITEL HIRDETMÉNY Hatályos: 2016. március 21-től A kölcsön összege: 1.000.000.- Ft és 50.000.000.- Ft közötti összeg lehet Igényelhető futamidő: 24-240 hónap A hitel kondíciói

Részletesebben

Kockázatkezelési elvek, módszerek

Kockázatkezelési elvek, módszerek AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2012 A 234/2007. (IX. 4.) Korm. Rendelet szabályozza a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítését A jelentés

Részletesebben

MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. KonszoLidáLt Éves JeLeNtÉsE A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDÖTT ÉVRE

MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. KonszoLidáLt Éves JeLeNtÉsE A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDÖTT ÉVRE MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KonszoLidáLt Éves JeLeNtÉsE A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDÖTT ÉVRE 1 TARTALOMJEGYZÉK A KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉSHEZ Oldal Konszolidált Éves

Részletesebben

FreeSoft Szoftverfejleszt és Számítástechnikai. Szolgáltató Nyilvánosan M köd Részvénytársaság. 2006. I. félévi. gyorsjelentése

FreeSoft Szoftverfejleszt és Számítástechnikai. Szolgáltató Nyilvánosan M köd Részvénytársaság. 2006. I. félévi. gyorsjelentése FreeSoft Szoftverfejleszt és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan M köd Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése 2005. augusztus 9. Keresztesi János vezérigazgató 2006. augusztus 8. FreeSoft

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ / 9. 1. FEJEZET IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 1... 11 Tanórai megoldásra ajánlott feladatok... 11 Gyakorló feladatok...

TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ / 9. 1. FEJEZET IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 1... 11 Tanórai megoldásra ajánlott feladatok... 11 Gyakorló feladatok... TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ / 9 1. FEJEZET IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 1...................... 11 Tanórai megoldásra ajánlott feladatok....................... 11 Gyakorló feladatok.................................

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu 2008. évi éves beszámoló Mérleg

Részletesebben

AZ OTP BANK ÉS OTP JELZÁLOGBANK ÁLTAL NYÚJTOTT FORINT LAKÁSHITELEK KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI

AZ OTP BANK ÉS OTP JELZÁLOGBANK ÁLTAL NYÚJTOTT FORINT LAKÁSHITELEK KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI HIRDETMÉNY AZ OTP BANK ÉS OTP JELZÁLOGBANK ÁLTAL NYÚJTOTT FORINT LAKÁSHITELEK KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI Érvényes: 2015. április 13-tól A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók! TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.10. Jelen Hirdetmény a 2016. május 10. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30.-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Segédlet a pénzügyi számvitel oktatásához A Pénzügy számvitel szak levelező tagozatos III. évfolyamos hallgatói részére

Segédlet a pénzügyi számvitel oktatásához A Pénzügy számvitel szak levelező tagozatos III. évfolyamos hallgatói részére Segédlet a pénzügyi számvitel oktatásához A Pénzügy számvitel szak levelező tagozatos III. évfolyamos hallgatói részére Térítés nélküli átvétel Összeállította: Seres Sándorné I. A tárgyi eszközök 483.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 3530 Miskolc, Hunyadi u. 21. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról Miskolc, 2013. április 19.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet A pénztár adatai Név: Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára Székhely:

Részletesebben

Információs Társadalomért Alapítvány. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója

Információs Társadalomért Alapítvány. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója 18093786-9499-569-01 Statisztikai számjel 1037. Budapest Táborhegyi út 18/D Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója 2010. Keltezés: 2011. március 24. az alapítvány képvisel je

Részletesebben

Konszolidált féléves beszámoló

Konszolidált féléves beszámoló M K B B a n k Z r t. Csoport 10 011 922 641 911 400 Statisztikai számjel Konszolidált féléves beszámoló készült az EU által átvett Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Sztenderdek (IFRS) alapján Kelt: Budapest,

Részletesebben

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail:

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail: Statisztikai számjel: 21814097-8621-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Kft. Kiegészítő melléklet Budapest, 2012. április 24. P.H... dr. Kóti Tamás ügyvezető igazgató

Részletesebben

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014.év 2015.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet

Országos Idegtudományi Intézet 1. oldal: összesen: 20 Iktatószám: Országos Idegtudományi Intézet ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyom: Budapest, 2010. január 06.. F igazgató F igazgató gazdasági helyettese 2. oldal: összesen: 20 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A SYNERGON INFORMATIKA NYRT. 2008. DECEMBER 31-i ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2009. február 13. I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: Synergon Informatikai Rendszereket

Részletesebben

T/4852. számú törvényjavaslat. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

T/4852. számú törvényjavaslat. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4852. számú törvényjavaslat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest,

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély biztosítottra kötött egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra vonatkozó, 2014-ben hatályos adózási, költség-elszámolási

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

Adatok: ezer Ft.ban. El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi beszámoló záró adatai MÉRLEG-FORRÁSOK

Adatok: ezer Ft.ban. El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi beszámoló záró adatai MÉRLEG-FORRÁSOK A 200.06.0-ai nappal átalakuló jogutód AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes ágazatának 200. évi gazdálkodásáról közzétett adatok MÉRLEG-ESZKÖZÖK Adatok: ezer Ft.ban MÉRLEG-FORRÁSOK

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 1 2 1 3 5 0 1 3 7 4 1 2 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 Cégjegyzék száma AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 1144. Budapest, Szentmihályi út 26/C a vállalkozás

Részletesebben

NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA

NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA Az ERSTE ALPOK NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-143 Hatály:

Részletesebben

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi Pénzügyi

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Ingatlanértékelő: ESTON International Ingatlantanácsadó

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY OTK-02-2016

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY OTK-02-2016 Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY OTK-02-2016 A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása

Részletesebben

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Eszközök és Források Értékelési Szabályzata Dunaújvárosi Főiskola szenátusa 18-2006/2007. sz. határozatával 2006. 12.12. napjával elfogadta. 2006. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek,

Tisztelt Részvényesek, Tisztelt Részvényesek, A 2015-ös év kiemelten fontos volt családunk és a Zwack Unicum Nyrt. számára is, hiszen 225 éves évfordulóját ünnepeltük annak, hogy ősöm, Dr. Zwack, Unicummal kínálta II. József

Részletesebben

A MATÁV 2003-BAN ELÉRTE PÉNZÜGYI CÉLJAIT ÉS A FŐ ÜZLETÁGAKBAN MEGŐRIZTE VEZETŐ POZÍCIÓJÁT

A MATÁV 2003-BAN ELÉRTE PÉNZÜGYI CÉLJAIT ÉS A FŐ ÜZLETÁGAKBAN MEGŐRIZTE VEZETŐ POZÍCIÓJÁT A MATÁV 2003-BAN ELÉRTE PÉNZÜGYI CÉLJAIT ÉS A FŐ ÜZLETÁGAKBAN MEGŐRIZTE VEZETŐ POZÍCIÓJÁT BUDAPEST 2004. február 11. A Matáv (NYSE: MTA.N és BÉT: MTAV.BU), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Adószám: 11202309-2-12 Cégjegyzékszám: Nm-i Cégbíróság 12-09001857 Bank: KSH Bank: 10400786-07804544-0000000 Salgótarján Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e 3100 Salgótarján,

Részletesebben

HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2010. november

HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2010. november HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Időközi vezetőségi beszámolója 2010. november 1. Cégnév, székhely, alapítás, cégadatok Cégnév: HUMET Kereskedelmi, Kutatási

Részletesebben

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA A 2016. április 15-i közgyűlés 6/2016.04.15. számú határozatával a módosításokkal egységes szerkezetben elfogadott Alapszabály A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT.

Részletesebben

tájékoztatója Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-169 2012. december 4.

tájékoztatója Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-169 2012. december 4. Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Ingatlanértékelő: Colliers Magayarország

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 I/A. A Társaság és a számviteli politika bemutatása... 3 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA... 3 2. A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA... 6 I/B. A társaság

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H-1139 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés ABanif Plus Bank Zrt.részvényesének

Részletesebben

Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről

Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről 1. Hitelező neve (cégneve) és címe (székhelye): 1.1. Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 4090 Polgár, Hősök útja 8.) 2. A jelzáloghitellel

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. 2011. I-IV. negyedéves jelentés

Állami Nyomda Nyrt. 2011. I-IV. negyedéves jelentés Stabil működés a Nyomdánál 2011-ben Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2011. éves eredményeit. (www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu,

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014 2015. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL 2. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉSE KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP. fejezet. 2010. évi költségvetésének végrehajtása

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP. fejezet. 2010. évi költségvetésének végrehajtása A LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP fejezet 2010. évi költségvetésének végrehajtása 2011. június hó Az Egészségbiztosítási Alap 2010. évi költségvetésének végrehajtása Az Egészségbiztosítási Alap 2010. évi

Részletesebben