PANNERGY Nyrt évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés"

Átírás

1 PANNERGY Nyrt évi beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés

2

3

4 Tartalomjegyzék I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészít melléklet Üzleti jelentés

5 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma PANNERGY NYRT. a vállalkozás megnevezése 1117 Budapest, Budafoki út 56. a vállalkozás címe december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest, február 15. a vállalkozás vezet je (képvisel je)

6 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma PANNERGY NYRT december 31. "A" változat MÉRLEG: ESZKÖZÖK (aktívák) adatok eft-ban Sorszám El z évek A tétel megnevezése El z év módosításai Tárgyév a b c d e 01. A. Befektetett eszközök ( sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni érték jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott el legek Immateriális javak értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ( sorok) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni érték jogok M szaki berendezések, gépek, járm vek Egyéb berendezések, felszerelések, járm vek Beruházások, felújítások Beruházásokra adott el legek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKT. PÉNZÜGYI ESZK. ( sorok) Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb rész. viszonyban álló váll.-ban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesít értékpapir Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése B. Forgóeszközök ( sor) I. KÉSZLETEK ( sorok) Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Késztermékek Áruk Készletre adott el legek II. KÖVETELÉSEK ( sor) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vev k) Követelések kapcsolt vállalkozással szembem Követelések egyéb rész. viszonyban lév váll. szemben Váltókövetelések Egyéb követelések Követelések értékelési különbözete Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete III. ÉRTÉKPAPÍROK ( sorok) Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részv., saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesít értékpapírok Értékpapírok értékelési különbözete IV. PÉNZESZKÖZÖK ( sorok) Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív id beli elhatárolások ( sorok) Bevételek aktív id beli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív id beli elhatárolása Halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) Keltezés: Budapest, február 15. a vállalkozás vezet je (képvisel je)

7 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma PANNERGY NYRT december 31. "A" változat MÉRLEG: FORRÁSOK (passzívák) adatok eft-ban Sorszám El z évek A tétel megnevezése El z év módosításai Tárgyév a b c d e 54. D. Saját t ke ( sor) I. JEGYZETT T KE ebb l: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT T KE (-) III. T KETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK Értékhelyesbítés értékelési tartaléka Valós értékelés értékelési tartaléka VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok ( sorok) Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jöv beni költségekre Egyéb céltartalék F. Kötelezettségek ( sor) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK ( sor) Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt váll. szemben Hátrasorolt köt. egyéb rész. viszonyban lév váll. szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban lév váll. szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) Rövid lejáratú kölcsönök ebb l: az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vev t l kapott el legek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt váll. szemben Rövid lejáratú köt.egyéb rész. viszonyban lév váll. szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek értékelési különbözete Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete G. Passzív id beli elhatárolások ( sorok) Bevételek passzív id beli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív id beli elhatárolása Halasztott bevételek FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) Keltezés: Budapest, február 15. a vállalkozás vezet je (képvisel je)

8 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma PANNERGY NYRT december 31. "A" változat Eredménykimutatás - összköltség eljárással adatok eft-ban Sorszám El z évek A tétel megnevezése El z év módosításai Tárgyév a b c d e 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele - - I. Értékesítés nettó árbevétele ( ) Saját termelés készletek állomány változása Saját el állítású eszközök aktívált értéke - - II. Aktívált saját teljesítmények értéke ( ) III. Egyéb bevételek ebb l: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjelleg ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jelleg egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jelleg ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások ebb l: értékvesztés A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) Kapott (járó) osztalék és részesedés - - ebb l: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége ebb l: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége - - ebb l: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjelleg bevételek ebb l: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi m veletek egyéb bevételei ebb l: értékelési különbözet - - VIII. Pénzügyi m veletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége - - ebb l: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetend kamatok és kamatjelleg ráfordítások ebb l: kapcsolt vállalkozásnak adott Részedések, részvények, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi m veletek egyéb ráfordításai IX. ebb l: értékelési különbözet Pénzügyi m veletek ráfordításai ( ) B. Pénzügyi m veletek eredménye (VIII.-IX.) C. Szokásos vállalkozási eredmény (A.+B.) X. Rendkívüli bevételek - - XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (X.-XI.) E. Adózás el tti eredmény (C.+D.) XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény (E-XII) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék és részesedés - - G. Mérleg szerinti eredmény (F ) Keltezés: Budapest, február 15. a vállalkozás vezet je (képvisel je)

9 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma PANNERGY NYRT december 31. "A" változat Eredménykimutatás - forgalmi költség eljárással adatok eft-ban Sorszám El z évek A tétel megnevezése El z év módosításai Tárgyév a b c d e 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele - - I. Értékesítés nettó árbevétele ( ) Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke II. Az értékesítés közvetlen költségei ( ) III. Az értékesítés bruttó eredménye (I.-II.) Értékesítési, forgalmazási költségek Igazgatási költségek Egyéb általános költségek IV. Az értékesítés közvetett költségei ( ) V. Egyéb bevételek ebb l: visszaírt értékvesztés VI. Egyéb ráfordítások ebb l: értékvesztés A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (III.-IV.+V.-VI.) Kapott (járó) osztalék és részesedés - - ebb l: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége ebb l: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége - - ebb l: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjelleg bevételek ebb l: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi m veletek egyéb bevételei ebb l: értékelési különbözet - - VIII. Pénzügyi m veletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége - - ebb l: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetend kamatok és kamatjelleg ráfordítások ebb l: kapcsolt vállalkozásnak adott Részedések, részvények, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi m veletek egyéb ráfordításai ebb l: értékelési különbözet - - IX. Pénzügyi m veletek ráfordításai ( ) B. Pénzügyi m veletek eredménye (VIII.-IX.) C. Szokásos vállalkozási eredmény (A.+B.) X. Rendkívüli bevételek - - XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (X.-XI.) E. Adózás el tti eredmény (C.+D.) XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény (E.-XII.) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék és részesedés - - G. Mérleg szerinti eredmény (F ) Keltezés: Budapest, február 15. a vállalkozás vezet je (képvisel je)

10 PANNERGY NYILVÁNOSAN M KÖD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE A magyar számviteli szabályok szerint összeállítva Budapest, február 15. Bokorovics Balázs Benedek Igazgatótanács elnöke

11 PANNERGY NYRT. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a DECEMBER 31-ÉN VÉGZ D ÉVRE (az összes egyenleg ezer Ft-ban, kivéve, ha másképpen van jelölve) Tartalomjegyzék I. Általános kiegészítések A vállalkozás bemutatása Számviteli politika A mérlegkészítés id pontja Az eredménykimutatás formája Befektetett eszközök Értékpapírok Devizás tételek értékelése Lízing Származékos pénzügyi instrumentumok Árbevétel A PannErgy Nyrt. befektetéseinek felsorolása II. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet bemutatása Befektetett eszközök bruttó értékének és értékcsökkenésének változásai Kapcsolt vállalkozással szembeni követelések, tartozások bemutatása Egyes kötelezettségek teljes összegének bemutatása Jelzálog kötelezettség Mérlegen kívüli követelések, kötelezettségek Vagyonkezel i tranzakciókkal kapcsolatos kötelezettségvállalások Eszközök források összetétele Eszközök értékének és összetételének alakulása Források értékének és összetételének alakulása III. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Az árbevétel, bevétel, f bb piacok és termékek Az elszámolt értékcsökkenési leírás Aktivált saját teljesítmények értékének részletezése Költségek részletezése Rendkívüli eredmény részletezése IV. Tájékoztató rész Az Igazgatótanács, az Ügyvezetés és a Felügyel Bizottság díjazása Foglalkoztatottak létszáma, bérköltség és személyi jelleg egyéb kifizetések A részvények száma és névértéke Társasági adó Cash-Flow kimutatás Kutatás, kísérleti fejlesztés Környezetvédelem

12 PANNERGY NYRT. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a DECEMBER 31-ÉN VÉGZ D ÉVRE (az összes egyenleg ezer Ft-ban, kivéve, ha másképpen van jelölve) I. Általános kiegészítések A PannErgy Nyrt. (a Társaság vagy PannErgy ) egy magyar társaság, amely egy olyan vállalatcsoport (a Csoport ) holdingjaként m ködik, melynek f tevékenysége a megújuló-, azon belül a geotermikus energiák hasznosításával kapcsolatos befektetések kezdeményezése és a vagyonkezelés május 31-én a vállalat részvénytársasággá alakult a gazdasági szervezetek átalakulásáról szóló évi XII. törvény szerint. Felhívjuk a figyelmet, hogy a PannErgy Nyrt. nyilvánosan m köd, a Budapesti Értékt zsdére bevezetett részvénytársaság, mely honlapján ( és a Budapesti Értékt zsde honlapján ( rendszeres és rendkívüli tájékoztatásokat tesz közzé. Ezen nyilvános információk jelent sen hozzájárulnak a Társaság és kapcsolt vállalkozásai m ködésének és gazdasági helyzetének megértéséhez és megítéléséhez, így azok a jelen beszámolóban közzétett információkat lényeges ismeretekkel egészíthetik ki és a jelen beszámoló megfelel értékeléséhez szükségesek. Az elmúlt években kibontakozó gazdasági világválság és annak lassú felszámolása kiszámíthatatlan környezetet hozott létre a vagyonkezel és az energetikai üzletágban fejleszt társaságok számára (pl. deviza árfolyamok, energiaárak, szabályozási környezet, stb.), így a PannErgy Nyrt. és kapcsolt vállalkozásai számára is. Ez a környezet többek közt nehezen megbecsülhet vé teszi a vagyonelemek értékesíthet ségének feltételeit és átfutási idejét, értékét, továbbá a pénz- és t kepiacon elérhet finanszírozási lehet ségek hozzáférhet ségét és feltételeit. Nem utolsó sorban érdemes még egyszer kiemelni Magyarország és az Európai Unió gazdasági és szabályozási környezetét, mely megannyi kiszámíthatatlan változás kockázatát hordozza. 1. A vállalkozás bemutatása A Pannonplast M anyagipari Nyilvánosan M köd Részvénytársaság helyett a F városi Cégbíróság január 23-án bejegyezte a Társaság új nevét: PannErgy Nyilvánosan M köd Részvénytársaság. A céget egy 24 részvényesb l álló csoport alapította 1922-ben Magyar Gomb- és M anyaggyár Rt. néven. A gyár az akkor még Budapest külterületének számító Nagytétényben kezdte meg m ködését. A társaság gumitermékeket és h re keményed m anyagból gombokat, sétapálcákat, stb. állított el, és 1932-re már 24 országba exportált. A második világháborút követ en a társaságot államosították. Az ötvenes években megkezd dött a h re lágyuló m anyagok, mindenekel tt a PVC feldolgozása, amit további új m anyag-feldolgozó technológiák üzemszer alkalmazása követett. A termelésnövekedés és választékb vülés következtében a hatvanas évek közepét l új telephelyek kialakítása is megkezd dött, ami a különböz technológiák racionális elrendezését szolgálta ben Debrecenben, 1968-ban Szombathelyen, 1987-ben pedig Csepelen létesült új gyártelep ben 2 millió db részvény kibocsátásával a Pannonplast részvénytársasággá alakult, jegyzett t kéje eft volt közepén a Magyar Állam a részvények 51 százalékát zártkör en, külföldi intézményi befektet k számára értékesítette, 15 százalékot pedig az alkalmazottak vásároltak meg

13 PANNERGY NYRT. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a DECEMBER 31-ÉN VÉGZ D ÉVRE (az összes egyenleg ezer Ft-ban, kivéve, ha másképpen van jelölve) 1994-ben 1 millió darab új részvény részben nyilvános kibocsátásával egyidej leg az Állam értékesítette a még meglév részvényeit, és megtörtént a részvények bevezetése a Budapesti Értékt zsdére ban további 1 millió darab új részvény zártkör kibocsátására került sor. A folyamat eredményeképpen a Társaság 1994-t l stratégiai holdingként, majd 2005-t l vagyonkezel társaságként m ködik, amelynek jelenleg 14 (közvetlen és közvetett) önálló gazdálkodást folytató társasága van (a PannErgy-vel együttesen: a Csoport ). Az önálló gazdasági társaságokban a PannErgy 51%, vagy ennél nagyobb tulajdonhányaddal rendelkezik. A Csoport júniusában új üzletág kiépítését kezdte meg, megújuló energiák üzletág néven. Célja a megújuló energiaforrások közé tartozó geotermikus energiaforrások kiaknázására irányuló beruházások els sorban befektet i szerepének ellátása. Jelenleg a geotermikus er m vek szerteágazó fejlesztési feladataira a PannErgy Nyrt. 93,1%-os tulajdonában lév, PannErgy Geotermikus Er m vek Zrt. (továbbiakban: PEGE ) lett kijelölve. PannErgy Geotermikus Er m vek Zrt. (továbbiakban: PEGE ) csoport decemberében a geotermikus energia helyi hasznosítására 3 cég alakult, amiben a PEGE 90% tulajdonos, a kisebbségi (10%-os részesedés) önkormányzati tulajdon mellett. Ezek a cégek: a Csurgói Geotermia Zrt., a Szentl rinci Geotermia Zrt. és a Tamási Geotermia Zrt ben további két cég alakult: Kiskunhalasi PannTerm Kft. és a Miskolci Geotermia Zrt., majd 2010-ben újabb társaság a Gödöll i Geotermia Zrt december 31-ével a PEGE Zrt-vé alakult január 12-én a PannErgy Nyrt. részér l jelent s mérték t keemelés valósult meg, melynek következtében a PEGE alapt kéjét új részvények zártkör forgalomba hozatalával, pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátása ellenében 725 millió forint mértékben, továbbá nem pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátása ellenében 950 millió forint mértékben, azaz összesen millió forint mértékben megemelte, így a jegyzett t ke millió forint lett január 21-én millió forint t keemelés során az ONP Holdings SE eft névérték új részvény tulajdonosa lett, eft ONP t keemelés rész pedig a t ketartalékba lett helyezve július 7-én a PannErgy Nyrt. a PEGE-ben szintén millió forint t keemelést hajtott végre, melyb l eft-ot a t ketartalékba helyezett ben két vállalkozást vásárolt meg a PEGE Zrt, a Berekfürd Energia Kft-t és a DoverDrill Kft-t, valamint megalapította a DoverDrill Kft-vel közösen a DD Energy Kft-t ben 100%-os tulajdonrésszel megalapította az ARRABONA Kft-t. PMM Kereskedelmi Zrt ban a PMM Kereskedelmi Zrt. (PMM) értékesítette a Székesfehérváron található termel gépeit és berendezéseit. A tulajdonában lév székesfehérvári ingatlan tekintetében a bérl áprilisában élt opciós jogával és megvásárolta. A tranzakció lezárását követ en a PMM els sorban a Csoport beszerzési tevékenységeire és a geotermikus projektek beruházási szakaszainak f vállalkozói feladatait végzi ben a PMM Zrt. a miskolci geotermikus projekt kivitelezésének f vállalkozója volt ban a PannErgy a PMM Zrt. t kéjének rendezésére t keemelést fog végrehajtani, így biztosítva a leányvállalat zavartalan további m ködését

14 PANNERGY NYRT. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a DECEMBER 31-ÉN VÉGZ D ÉVRE (az összes egyenleg ezer Ft-ban, kivéve, ha másképpen van jelölve) Egyéb vállalati befektetések A PannErgy Csoport 2006-ban megkezdte azt a többlépcs s befektetési folyamatot, melynek eredményeként a t zsdén jegyzett (BÉT) Synergon Nyrt. egyik legnagyobb tulajdonosává vált. A befektetés célja a Synergon átszervezését és m ködésének javítását követ potenciális árfolyamnyereség elérése. A PannErgy befektetését nem kívánja hosszútávon fenntartani, azonban az elmúlt évek világválsággal összefügg, és Hazai informatikai piacra jellemz kedvez tlen m ködési és vállalatértékesítési környezet a divesztíciót késleltette. A Synergon Nyrt. árfolyama során mégis emelkedett, amely lehet vé tette a befektetésre elszámolt értékvesztés részleges visszaírását

15 PANNERGY NYRT. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a DECEMBER 31-ÉN VÉGZ D ÉVRE (az összes egyenleg ezer Ft-ban, kivéve, ha másképpen van jelölve) A társaság neve: PannErgy Nyilvánosan M köd Részvénytársaság A társaság székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út 56. Az éves beszámolót aláíró személy neve: Bokorovics Balázs Benedek, címe: 3533 Miskolc, Árvíz utca 2/a. 6.em. 2. Igazgatótanács elnöke Az éves beszámolót a PannErgy Nyrt. készíti el a vonatkozó törvényben meghatározott határid re, mely megtekinthet lesz a BÉT és a PannErgy Nyrt. honlapján, valamint a Társaság székhelyén (munkanapon 9-15 óráig). Internetes honlap címe: Társaságunk a évi C. tv a értelmében könyvvizsgálatra kötelezett. Könyvvizsgálattal megbízott cég: UNION-Audit Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft Budapest, Thoman I. u. 8. Bejegyzett könyvvizsgáló: Pisták István Ferencné Könyvvizsgálói száma: Könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felel s személy: MG Proventus Kft. Molnár Gabriella (reg.sz.:150152) 1138 Budapest, Danubius u.5. 8/3. A társaság tevékenységi köre (08 TEAOR szerint): Üzletvezetés f tevékenység Egyéb bányászati szolgáltatás M anyag lap, lemez, fólia, cs, profil gyártása M anyag csomagolóeszköz gyártása M anyag épít anyag gyártása Egyéb m anyag termék gyártása Egyéb elektronikus, villamos vezeték, kábel gyártása Szerelvény gyártása Egyéb ipari eszköz javítása Ipari gép, berendezés üzembe helyezése Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység G zellátás, légkondicionálás Folyadék szállítására szolgáló közm építése Talajmintavétel, próbafúrás Vegyes termékkör ügynöki nagykereskedelem Hulladék-nagykereskedelem Vegyes termékkör nagykereskedelem Raktározás, tárolás - 6 -

16 PANNERGY NYRT. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a DECEMBER 31-ÉN VÉGZ D ÉVRE (az összes egyenleg ezer Ft-ban, kivéve, ha másképpen van jelölve) Rakománykezelés Számítógép-üzemeltetés Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás Mérnöki tevékenység, m szaki tanácsadás Egyéb természettudományi, m szaki kutatás, fejlesztés M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, m szaki tevékenység Légi szállítóeszköz kölcsönzése Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése Immateriális javak kölcsönzése M.n.s. egyéb kiegészít üzleti szolgáltatás 2. Számviteli politika A társaság könyveit és nyilvántartását a jelenleg hatályos évi C. számviteli törvényben (a továbbiakban a Törvény ), és a Magyarországon általánosan elfogadott számviteli elveknek megfelel en vezeti. A Társaságnál az üzleti év azonos a naptári évvel. A számviteli törvény értelmében a Társaság számviteli elszámolásaiban a vállalkozás folytatásának elvéb l kiindulva érvényre juttatja a teljesség, a valódiság, a világosság, az összemérés, a következetesség, a folytonosság, az óvatosság, az egyedi értékelés, a bruttó elszámolás, a tartalom els dlegessége a formával szemben, a lényegesség, az id beli elhatárolás és a költség-haszon összevetésének elvét t l a Társaság összhangban az IFRS standardokkal a valós értékelésre tért át. A PannErgy Nyrt. nyilvános, t zsdén jegyzett részvénytársaság, amely IFRS szerinti konszolidációs kötelezettség alá tartozik, melybe bevonásra kerülnek ezen társaság leányvállalatai is. A PannErgy Csoport érthet célja, hogy számviteli elszámolásai és kimutatásai minél inkább harmonizáltak legyenek, így az IFRS konszolidációban alkalmazott, az értékpapírok valós értéken történ értékelési módszerére állt át a Társaság. Ez a változás növeli a nyilvántartások transzparenciáját és a beszámoló-készítések hatékonyságát. A Társaság számviteli politikája, az értékelés módszerei és eljárásai, az alábbiak A mérlegkészítés id pontja A mérlegkészítés napjaként a Társaság a tárgyévben a beszámoló fordulónapját követ év február 15-ét határozta meg Az eredménykimutatás formája A Társaság az eredménykimutatását összköltség eljárással, azon belül is A és B változat szerint készíti el Befektetett eszközök Az eszközök bekerülési értékének részét képezi minden olyan tétel, amely az eszköz megszerzése, létesítése, üzembe helyezése érdekében felmerült és az eszközhöz egyedileg - 7 -

17 PANNERGY NYRT. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a DECEMBER 31-ÉN VÉGZ D ÉVRE (az összes egyenleg ezer Ft-ban, kivéve, ha másképpen van jelölve) hozzákapcsolható, vagy valamilyen jellemz vetítési alap arányában felosztható. A befektetett eszközök a mérlegben nettó terv szerinti és terven felüli értékcsökkenéssel, ill. értékvesztéssel csökkentett értéken szerepelnek. A társaság az eszközeit a beszerzés napján aktiválja és értékcsökkenését a következ naptól számolja el Immateriális javak, tárgyi eszközök A 100 eft beszerzési érték alatti immateriális javak, tárgyi eszközök értékcsökkenését használatbavételkor a Társaság egy összegben számolja el. A Társaság a 100 eft feletti beszerzési érték immateriális javaknál, tárgyi eszközöknél minden esetben lineáris leírási módot alkalmaz. A leírási kulcs meghatározásánál a várható élettartamot veszi alapul, minden eszköznél egyedileg. Az immateriális javak között nyilvántartott üzleti vagy cégértéket 10 év alatt számolja el a Társaság. Ennek oka a hazai termékek közötti piacvezet szerep hosszú távú megléte. Az év végén még nettó értékkel bíró immateriális javak, tárgyi eszközök leírási kulcsa a következ képpen alakul eszközcsoportonként: Ingatlanok 1-6 % Gépek, berendezések 14,5 % Járm vek 20 % Egyéb lízingelt járm vek 6,67 % Számítástechnikai eszközök 33 % Szoftverek 20 % Vagyoni érték jogok 17 % Üzleti vagy cégérték 10 % Befektetett pénzügyi eszközök A befektetett pénzügyi eszközök között a kapcsolt, illetve az egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásokban lév tartós részesedéseket tartja nyilván a Társaság. A befektetett pénzügyi eszközök értékelése egyedileg történt. A részesedések a beszámolóban az értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken szerepelnek. A számviteli politika szerint a gazdasági társaságokban lév tulajdoni részesedést jelent befektetést le kell értékelni akkor, ha a gazdasági társaságba befektetett összeg a gazdasági társaság megsz nésekor várhatóan nem térül meg, illetve ha a gazdasági társaság saját t ke/jegyzett t ke aránya tartósan és jelent sen (a saját t ke kevesebb, mint a jegyzett t ke 70%- a) csökken Értékpapírok 2012-t l a PannErgy áttért a valós értékelésre (lsd. 2. pont). A Társaság azon értékpapírjait amelyeket forgatási célból, nem tartós befektetésként vásárolt, a bekerülés id pontjában érvényes, illetve mérleg-fordulónapi értékelés esetén a mérlegkészítéskor ismert valós értéken kell értékelni,(áttérés hatását lsd pont) A visszavásárolt saját részvényeket forgatási célból, nem tartós befektetésként évközben átlagos beszerzési áron kell nyilvántartani, évvégén az ismert mérlegfordulónapi valós értéken kell értékelni

18 PANNERGY NYRT. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a DECEMBER 31-ÉN VÉGZ D ÉVRE (az összes egyenleg ezer Ft-ban, kivéve, ha másképpen van jelölve) Az eszközöket beszerzési, illetve el állítási költségüknél magasabb értéken nem szabad a mérlegbe felvenni. A t zsdén jegyzett, a forgóeszközök között kimutatott értékpapírokat az év utolsó, közzétett t zsdei árfolyamán kell értékelni Devizás tételek értékelése A Társaság a devizás tételeit év közben a teljesítés napjára vonatkozó, az MNB által meghirdetett deviza árfolyamán átszámított forintértéken értékeli. A Társaság a devizában fennálló eszközeit és forrásait az MNB által december 31-i dátummal meghirdetett deviza árfolyamán szerepelteti a beszámolóban Lízing A pénzügyi lízing keretében beszerzett eszközöket a Társaság a tényleges bekerülési értéken aktiválja, és a hasznos élettartam ideje alatt amortizálja. A lízingdíj t kerészét a lízingkötelezettség csökkenéseként, míg a kamatrészt a fizetett kamatok között mutatja ki. Az operatív lízing keretében fizetett lízingdíjakat az igénybe vett szolgáltatások között számolja el a Társaság Származékos pénzügyi instrumentumok A Társaság a származékos pénzügyi instrumentumok közül azokat, melyeknek az eredménye a mérlegkészítés id pontjáig ismertté válik, a pénzügyi m veletek bevételei, ill. ráfordításai között számolja el. Azoknál, melyeknek eredménye a mérlegkészítésig nem válik ismertté, csak a várható veszteség kerül kimutatásra Árbevétel A bevételek értéke a beérkezett, vagy jöv ben beérkez ellenszolgáltatások piaci értéke. Az árbevétel összege az értékesítéshez kapcsolódó adók és engedmények nélkül kerül elszámolásra. A Társaság árbevétele jellemz en ingatlanok bérbeadásából, valamint az ezekhez kapcsolódó költségek továbbszámlázásából áll

19 PANNERGY NYRT. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a DECEMBER 31-ÉN VÉGZ D ÉVRE (az összes egyenleg ezer Ft-ban, kivéve, ha másképpen van jelölve) 3. A PannErgy Nyrt. befektetéseinek felsorolása december 31-én Kapcsolt vállalkozások Jegyzett t ke Közvetett Közvetlen Részesedés Részesedés eft aránya % aránya % Kuala Ingatlanhasznosító Kft ,0 80, Budapest, Budafoki út 56. PMM Kereskedelmi Zrt ,0 100, Budapest, Budafoki út 56. PannErgy Geotermikus Er m vek Zrt ,1 93, Budapest, Budafoki út 56. Pannunion Service GmbH ,0 91, Németország, Berlin Friedrichstr. 90 Szentl rinci Geotermia Zrt ,8 0, Szentl rinc, Belterület 562/22 hrsz. Gödöll i Geotermia Zrt ,8 0, Gödöll, Szabadság út 1-2. Csurgói Geotermia Zrt ,8 0, Csurgó, Széchenyi tér 2. Tamási Geotermia Zrt ,8 0, Tamási, Nyírfa sor 13. PannTerm Kft ,8 0, Budapest, Budafoki út 56. Miskolci Geotermia Zrt ,8 0, Miskolc, Belterület 33831/58 Berekfürd Energia Kft ,1 0, Budapest, Budafoki út 56. DoverDrill Kft ,1 0, Miskolc, Gagarin u. 52. ARRABONA Kft ,1 0, Budapest, Budafoki út 56. DD Energy Kft ,1 0, Budapest, Munkácsy Mihály u. 23. A kapcsolt befektetések évi mérlegadatait az 5. sz. melléklet tartalmazza. Egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozás Synergon Nyrt-ben 14,96%-os szavazati jogot biztosító közvetlen és közvetett részesedés a fordulónapon

20 PANNERGY NYRT. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a DECEMBER 31-ÉN VÉGZ D ÉVRE (az összes egyenleg ezer Ft-ban, kivéve, ha másképpen van jelölve) II. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 1. Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet bemutatása 1.1. T kestruktúra, t keellátottság 1. sz. melléklet 1.2. Jövedelmez ségi mutatók 1. sz. melléklet 1.3. Termelékenységi mutatók 2. sz. melléklet 1.4. Likviditás, fizet képesség 2. sz. melléklet 2. Befektetett eszközök bruttó értékének és értékcsökkenésének változásai (3. sz. melléklet) 3. Kapcsolt vállalkozással szembeni követelések, tartozások bemutatása A Társaság mérlegében nem szerepel tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásnak, bár ezek lejáratának hosszabbítását tervezi a Társaság. A PannErgy-nek nincs hátrasorolt és tartós kötelezettsége kapcsolt vállalkozással szemben. Rövid lejáratú követelések leányvállalattal szemben: eft Rövid lejáratú követelések egyéb részesedési viszonyban lév vállalattal szemben: 0 eft Rövid lejáratú kötelezettségek leányvállalattal szemben: 206 eft Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lév vállalattal szemben: 0 eft 4. Egyes kötelezettségek teljes összegének bemutatása A Társaságnak a mérleg fordulónapján nincs hosszú lejáratú kötelezettsége Jelzálog kötelezettség 2009-ben, a Társaság közvetett többségi tulajdonában álló kapcsolt vállalkozásának gépbeszerzési támogatásával kapcsolatosan vállalt jelzálogjogot terheltek a PannErgy Nyrt. XXI. kerületi ingatlanára, ami jelenleg is fenn áll Mérlegen kívüli követelések, kötelezettségek Készfizet kezességvállalási kötelezettség A PannErgy Nyrt. az általa és bizonyos tagvállalatai által felvett hitelekkel kapcsolatban értékpapír biztosítékot nyújtott (Synergon és PannErgy részvények); A PannErgy Nyrt. a PannErgy Csoport tagvállalatai vissza nem térítend támogatásaihoz, (pl. KEOP) óvadék jelleg biztosítékként felajánlja értékpapírjait (részvények, kötvények, stb.) és egyéb eszközeit a támogatási programok és a végrehajtó hatóságok, illetve finanszírozók igényeivel összhangban, az esetleges jöv beni nem teljesítések fedezetére, továbbá esetileg készfizet kezességet nyújthat Részesedés vételi opció A Társaságnak nincs részesedés vásárlási opciója december 31-én

21 PANNERGY NYRT. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a DECEMBER 31-ÉN VÉGZ D ÉVRE (az összes egyenleg ezer Ft-ban, kivéve, ha másképpen van jelölve) A Társaság a PEGE Zrt. kisebbségi tulajdonosával kötött szindikátusi szerz dés tartalmaz opció jelleg megállapodásokat. Ezen megállapodás lényegi és üzleti titkot nem sért részleteir l a Társaság nyilvános tájékoztatást tett közzé Forward ügyletek A Társaság forward ügyleteinek eredménye a tárgyévben eft veszteség. A tárgyév végén nyitott forward ügylet egy nettó eladási opció 500 ezer euróra, i lejárattal Saját részvény ügyletek A Társaság december 31-én db saját részvénnyel rendelkezett, amelyek többségét biztosítékként rendelkezésre bocsátott saját és kapcsolt vállalatai bizonyos kötelezettségei fedezetére (lsd pont) A részvények piaci (t zsdei) árának csökkenése miatt, év végén eft értékvesztést számolt el Bankgarancia A Társaság eft bankgaranciával rendelkezik december 31-én küls felek felé T zsdén kívüli opciós ügylet Az idevonatkozó ügyletek lényegi elemeit a Társaság rendkívüli tájékoztatások keretében nyilvánosságra hozta ( ). Bokorovics Balázs mint a Társaság Igazgatótanácsának elnöke és Gyimóthy Dénes megbízott vezér- és gazdasági igazgató vezet i részvényopciós program keretében (egyenl arányban) összesen db PannErgy részvény tekintetében szerzett feltételes vételi jogot a PannErgy Nyrt-vel szemben melynek gyakorlására harmadik feleket jelöltek ki a vonatkozó opciós szerz dések megkötésére; Három küls partner részvényopciós ösztönz program keretében összesen db PannErgy részvény tekintetében szerzett feltételes vételi jogot a PannErgy Nyrt-vel szemben (feltételrendszer a társaság honlapján elérhet ) Értékpapírletét Lsd pont 4.3. Vagyonkezel i tranzakciókkal kapcsolatos kötelezettségvállalások A Társaság a vagyonkezel i tranzakciók (részesedés értékesítés, egyéb eszközértékesítés, stb.) során ésszer garanciákat vállalt a tranzakció gazdasági tartalmának biztosítására. A garanciális id szak jellemz en az adott tranzakciót követ 5 év. A vállalt garanciákból ered en a Társaság vezetése, legjobb tudása szerint várható jelent s teljesítési kötelezettséget nem valószín sít

22 PANNERGY NYRT. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a DECEMBER 31-ÉN VÉGZ D ÉVRE (az összes egyenleg ezer Ft-ban, kivéve, ha másképpen van jelölve) 5. Eszközök források összetétele 5.1. Eszközök értékének és összetételének alakulása

23 PANNERGY NYRT. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a DECEMBER 31-ÉN VÉGZ D ÉVRE (az összes egyenleg ezer Ft-ban, kivéve, ha másképpen van jelölve) 5.2. Források értékének és összetételének alakulása

24 PANNERGY NYRT. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a DECEMBER 31-ÉN VÉGZ D ÉVRE (az összes egyenleg ezer Ft-ban, kivéve, ha másképpen van jelölve) III. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 1. Az árbevétel, bevétel, f bb piacok és termékek 2. Az elszámolt értékcsökkenési leírás 3. Aktivált saját teljesítmények értékének részletezése 4. Költségek részletezése

25 PANNERGY NYRT. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a DECEMBER 31-ÉN VÉGZ D ÉVRE (az összes egyenleg ezer Ft-ban, kivéve, ha másképpen van jelölve) 5. Rendkívüli eredmény részletezése

26 PANNERGY NYRT. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a DECEMBER 31-ÉN VÉGZ D ÉVRE (az összes egyenleg ezer Ft-ban, kivéve, ha másképpen van jelölve) IV. Tájékoztató rész 1. Az Igazgatótanács, az Ügyvezetés és a Felügyel Bizottság tagjai részére tevékenységükért az üzleti év után járó díjazás évben Felügyel Bizottság (nem m ködik a Társaságnál) - Igazgatótanácsi tagok díjazása: eft A megbízott vezér- és gazdasági igazgató csak igazgatótanácsi min ségében részesült személy jelleg javadalmazásban. 2. Foglalkoztatottak létszáma, bérköltség és személyi jelleg egyéb kifizetések a 9. sz. mellékletben találhatók. 3. A részvények száma és névértéke A Társaság alapt kéje Ft. A dematerializált részvények jelenlegi ISIN azonosítója: HU ben a Társaság folytatta korábbi saját részvény vásárlási tevékenységét, így december 31-én a Társaság tulajdonában db saját részvény volt. A mérleg fordulónapon a részvények árfolyama 579 Ft/db volt. A tulajdonosi struktúra december 31-én a következ : Belföldi intézmények 41,05 % Külföldi intézmények 14,10 % Belföldi magánszemélyek 21,09 % Külföldi magánszemélyek 0,16 % Alkalmazottak 2,44 % Közigazgatási szerv 7,98 % PannErgy (Csoport) saját tulajdon 13,18 % 4. Társasági adó A társasági adó megállapításánál alkalmazott módosító tételeket a 10. sz. melléklet tartalmazza. 5. Cash-Flow kimutatás Az Nyrt évi Cash-Flow kimutatása a 11. sz. mellékletben található. 6. Kutatás, kísérleti fejlesztés Kutatás, kísérleti fejlesztés a tárgyévben nem volt

27 PANNERGY NYRT. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a DECEMBER 31-ÉN VÉGZ D ÉVRE (az összes egyenleg ezer Ft-ban, kivéve, ha másképpen van jelölve) 7. Környezetvédelem A Társaság kiemelten fontosnak tartja a környezetvédelem magas szint kezelését, habár a Társaság els sorban vagyonkezel i tevékenysége nem képvisel számottev közvetlen környezetvédelmi kockázatot. A PannErgy Nyrt ben termel tevékenységet nem végzett. Budapest, február 15. Bokorovics Balázs Benedek Igazgatótanács elnöke

28 sz. melléklet II/1. Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet bemutatása 1.1. T kestruktúra, t keellátottság Beszámolóadatok (ezer Ft-ban) dec dec Összes eszköz Összes forrás Jegyzett t ke Saját t ke Befektett eszközök Forgóeszközök Kötelezettségek Hosszú.lej.kötelezettségek Rövid lej. kötelezettségek Mutatószámok dec dec Saját t keellátottság (4/2x100) 11 Idegen t ke aránya (7/1x100) 12 Saját t ke/bef.eszk.arány (4/5x100) 13 Tartós források/bef.eszk.arány ((4+8)/5x100) 14 Eladósodottsági mutató (7/(7+4)x100) 15 Idegen t ke/saját t ke arány (7/4x100) 95,40% 95,15% 4,55% 4,81% 384,89% 379,35% 386,56% 379,35% 4,55% 4,81% 4,77% 5,05% 1.2. Jövedelmez ségi mutatók Beszámolóadatok (ezer Ft-ban) dec dec Jegyzett t ke Adózás el tti eredmény Üzemi tevékenység eredménye Nettó árbevétel Összes t ke (saját + idegen) Mutatószámok dec dec T kearányos nyereség (2/1x100) 7,03% -59,17% 7 Árbevétel arányos eredmény (2/4x100) 8,45% -39,21% 8 Összes t ke jövedelmez sége (3/5x100) -4,08% -3,11%

29 sz. melléklet 1.3. Termelékenységi mutatók Beszámolóadatok (ezer Ft-ban) dec dec Nettó árbev étel Üzemi tev ékeny ség eredmény e Adózás el tti eredmény Átlagos stat.állomány i létszám 5 6 Mutatószámok dec dec f re jutó árbev étel (1/4) eft/f f re jutó üzemi eredmény (2/4) eft/f f re jutó eredmény (3/4) eft/f Likv iditás, fizet képesség Beszámolóadatok (ezer Ft-ban) dec dec Készletek Köv etelések Pénzeszközök Röv id lejáratú kötelezettségek Értékcsökkenés Hosszú lej. hitel év en belüli törlesztése Mérleg szerinti eredmény Mutatószámok dec dec Likv iditási mutató ((1+2+3)/4) 12,81 13,65 9 Likv iditási gy orsráta ((2+3)/4) 12,81 13,65 10 Adósságszolgálati mutató ((7+5)/6) 11 -

30 IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK eft Megnevezés Bruttó érték Amortizáció Nettó érték Index Nyitó + - Záró Nyitó + - Záró Nyitó Záró % Vagyoni érték jogok ,8 Üzleti vagy cégérték Szellemi termékek Kisérleti fejl. aktivált értéke Alapítás-átszervezés Immateriális javak összesen ,8 Megnevezés Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték Index Nyitó + - Záró Nyitó + - Záró Nyitó Záró % Ingatlanok ,8 M szaki berendezések Egyéb berendezések ,3 Beruházások Beruházásokra adott el leg Tárgyi eszközök összesen ,9 BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK eft Megnevezés Bruttó érték Értékvesztés Nettó érték Nyitó Nyitó + - Záró Nyitó + - Záró Záró Részesedések Adott kölcsönök Befektetett pénzügyi eszközök összesen sz. melléklet

31 HITELEK december 31-én I. Hosszú lejáratú hitel (Mérleg 82.sor) Hitel összege Hitel HITEL Kamat lejárata jogcíme Deviza értéke egys. eft II. Rövid lejáratú hitel és kölcsön 1 havi EURIBOR + 4% EUR március (Mérleg 84., 86.sor) 3 havi EURIBOR EUR december ebb l: - Folyószámla hitel EUR Hosszú lejáratú hitel éven belüli része 4. sz. melléklet

32 PannErgy Csoport befektetéseinek bemutatása Társaság neve Jegyzett t ke T ketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény Saját t ke összesen 1. PMM Kereskedelmi Zrt Kuala Ingatlanhasznosító Kft PannErgy Geotermikus Er m vek Zrt Tamási Geotermia Zrt Csurgói Geotermia Zrt Szentl rinci Geotermia Zrt PannTerm Kft Miskolci Geotermia Zrt Gödöll i Geotermia Zrt Berekfürd Energia Kft DoverDrill Kft PU Service GmbH eft sz. melléklet

33 sz. melléklet Egyéb követelések és kötelezettségek dec. 31-én és dec. 31-én Egyéb követelések dec dec. 31. Összesen Portfolió kezelésre adott eszköz 11 Adott kölcsön és kamat ÁFA Határid s részvény árkülönbözeti számla - Egyéb követelés Egyéb adók (APEH-t l) Dematerializált részvénnyel kapcs. követelés - Egyéb követelések munkavállalókkal szemben Saját részvényre vonatkozó határid s ügylet köv. - Pannunion értékesítése miatti követelés Helyi adók eft Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek dec dec. 31. Összesen Pénzügyi lízing egy éven belüli törleszt részlete Fizetend osztalék (kapcsolt vállalkozáson kivüli) Dematerializált részvénnyel kapcs. kötelezettség Egyéb adók Saját részvényre vonatkozó határid s ügylet köt TB járulék Egyéb kötelezettségek munkavállalókkal szemben - 81 ÁFA Erste folyószámlahitel - Egyéb 24 eft

34 Aktív és passzív id beli elhatárolások dec. 31-én és dec. 31-én eft dec dec dec dec. 31. Aktív id beli elhatárolások ####### Passzív id beli elhatárolások Bevételek id beli elhatárolása Bevételek id beli elhatárolása Árbevétel Árbevétel 518 Forward ügylet árfolyamnyeresége - (mérlegkészítésig realizált) Egyéb bevétel 1 Kamatbevétel Költségek, ráfordítások id beli elhatárolása Költségek, ráfordítások id beli elhatárolása Biztosítás Szolgáltatási szerz dések Irodabérlet - - Szakért i díj Egyéb Forward ügylet árfolyamvesztesége - Közvetített szolgáltatás (mérlegkészítésig le nem zárult) - Telefon és internet ktg Hitel kamat, bankjutalék - Egyéb átmeneti ktg. 101 Vezet i Részvény Opciós Program Halasztott ráfordítások Halasztott bevételek - - Részvény óvadék árf. veszt sz. melléklet

35 sz. melléklet Export értékesítés dev izában E HUF E EUR E USD Egyéb EU-n kívüli európai államok 0,0 0,0 0,0 0,0 EU országai 0,0 0,0 0,0 0,0 Más földrészek összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 Összes export értékesítés 0,0 0,0 0,0 0,0

36 sz. melléklet Létszámra, bérekre v onatkozó adatok Létszámadatok (f ) Szellemi Fizikai Összesen Átlagos stat.állomány i létszám (f ) 6-6 Bér és bérjelleg kifizetések (eft) Szellemi Fizikai Összesen Bérköltség Személy i jelleg egy éb kif izetések Személy i jelleg kif izetések összesen Közterhek (eft) Szellemi Fizikai Összesen Egészségügy i hozzájárulás Szakképzési hozzájárulás Szociális hozzájárulás adó Közterhek összesen

37 sz. melléklet Társasági adó eft Adózás el tti eredmény Adóalapot csökkent tételek 1. Korábbi év ek elhatárolt v esztesége Céltartalék f elhasználás miatti bev étel - 3. Adótörv ény szerinti értékcsökkenés Kapott osztalék, részesedés - 4. Kiv ezetett részesedés bev étele - 5. Kapcsolt v állalkozástól kapott kamat 50 %-a - 6. Visszaf izetési kötelezettség nélkül kapott eszköz - 7. Behajthatatlan köv etelés - 8. Köv etelések v isszaírt értékv esztése El z év i bev étel növ ekedés Adott támogatás igazolt költsége Kapcsolt v állalkozástól származó árbev étel korrekció - Összesen: Adóalapot növel tételek 1. Képzett céltartalék - 2. Sztv. szerinti értékcsökkenés Nem a v állalkozási tev ékeny séggel kapcsolatos ktg Joger s határozat szerinti bírság - 5. Köv etelésekre elszámolt értékv esztés El z év ben elszámolt értékv esztés - 7. Elengedett köv etelés Behajthatatlan köv etelés leírt összege - 9. Visszaf izetési kötelezettség nélkül adott támogatás El z év i költség növ ekedés Egy éb - Összesen: Adóalap: Társasági adó 8 004

38 sz. melléklet Cash-Flow kimutatás eft Sorszám Adatok dec dec. 31. I. Szokásos tev-b l. származó pénzeszköz-változás Adózás el tti eredmény Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás Céltartalék képzés és felhasználás különbözete Befektetett eszközök értékesítésének eredménye Szállítói kötelezettség változása Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása Passzív id beli elhatárolások változása Vev követelés változása Forgóeszközök (vev és pénzeszköz nélkül) változása Aktív id beli elhatárolások változása Fizetett, fizetend adó (nyereség után) Fizetett, fizetend osztalék, részesedés - - II. Befektetési tevékenységb l származó pénzeszköz-változás Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék, részesedés - - III. Pénzügyi m veletekb l származó pénzeszköz-változás Részvénykibocsátás bevétele (t kebevonás) Kötvénykibocsátás bevétele Hitelfelvétel Hosszú lejáratra adott kölcsönök, bankbetétek megszüntetése Véglegesen kapott pénzeszköz Részvénybevonás (t keleszállitás) Kötvény-visszafizetés Hiteltörlesztés, -visszafizetés Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök, bankbetétek elhelyezése Véglegesen átadott pénzeszköz Alapítókkal szembeni, ill. egyéb hosszú lej. kötelezettség változása IV. Pénzeszközök változása (I+II+III) V. Pénzeszközök záróállománya VI. Pénzeszközök nyitóállománya

PANNERGY NYRT. 2008. december 31. 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe. Keltezés: Budapest, 2009.február 14.

PANNERGY NYRT. 2008. december 31. 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe. Keltezés: Budapest, 2009.február 14. 1 0 5 5 8 3 7 7 7 0 1 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8 Cégjegyzék száma PANNERGY NYRT. a vállalkozás megnevezése 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe 2008. december

Részletesebben

A PannErgy Nyrt. féléves beszámoló

A PannErgy Nyrt. féléves beszámoló A PannErgy Nyrt. féléves beszámoló 2013. I. féléve I. IFRS II. Egyedi III. Nyilatkozatok 2013. augusztus 15. I. PannErgy Nyrt. IFRS szerinti konszolidált nem auditált féléves beszámolója 2013. els félév

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi Éves beszámolója 2007. március 20. Tartalomjegyzék I. Összefoglaló II. Általános ismertető 1. Cégadatok 2. Részvényinformációk 3. Cégvezetés 4. Általános adatok a társaságról

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu 2008. évi éves beszámoló Mérleg

Részletesebben

ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése

ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése Az ARAGO Befektetési Holding Rt. a Tőzsdei Értékpapír Listán C kategóriában szereplő részvénytársaság igazgatósága az alábbiakban ismerteti Tisztelt

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 1 2 1 3 5 0 1 3 7 4 1 2 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 Cégjegyzék száma AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 1144. Budapest, Szentmihályi út 26/C a vállalkozás

Részletesebben

PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015.

PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015. PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015. Független Könyvvizsgálói jelentéssel együtt Konszolidált pénzügyi kimutatások 2015.12.31.

Részletesebben

ARTISJUS. Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet

ARTISJUS. Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet 2013. december 31. ARTISJUS MAGYAR SZERZŐI JOGVÉDŐ IRODA EGYESÜLET MÉRLEG 2013. DECEMBER 31-ÉN (Az összes adat

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ Rt. 2007. I. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2006. június 30. 2007. június 30. Változás (e Ft) (e Ft) /előző év=100%/ A. Befektetett eszközök

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 11108944-2-51 Fejér Megyei Cégbíróság 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 Éves beszámoló

Részletesebben

PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2015. évi gazdálkodásról. 2016. március 11.

PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2015. évi gazdálkodásról. 2016. március 11. PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2015. évi gazdálkodásról 2016. március 11. Vezetői összefoglaló A PannErgy Csoport 2015-ben jelentős konszolidált hőtermelés- és árbevétel növekedést realizált, nyereséges

Részletesebben

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31.

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31. Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló www.bookline.hu Bookline.hu Nyrt. 1097 Budapest, Ecseri út 14-16. Telefon: (36-1) 505-9800, Fax: (36-1)

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. ÉVI ÉVES JELENTÉSE KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, 2010.04.20 (Oldalak száma: 43) Tóth Gábor ügyvezetı igazgató FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 2009. ÉV FELELİSSÉGVÁLLALÓ

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2011. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2011. ÉVI ÉVES JELENTÉSE KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2011. ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, 2012.04.20 (Oldalak száma: 46) Tóth Gábor ügyvezetı igazgató FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 2011. ÉV FELELİSSÉGVÁLLALÓ

Részletesebben

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sorsz. 1 2 5 5 0 7 5 3-3 5 1 2-1 1 4-0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 4 4 7 0 Cégjegyzék száma 2014. december 31. MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari MÉRLEG Eszközök (aktívák) Átviteli Rendszerirányító

Részletesebben

Számviteli törvény változásai

Számviteli törvény változásai Számviteli törvény változásai 2012. évi CXLVI. törvény MK 136. a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 2012. évi CXLVII. törvény MK 136

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, az eredménykimutatás és az üzleti jelentés jóváhagyására Tartalom: Határozati

Részletesebben

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31.

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31. 1 3 2 3 5 2 9 5 3 7 0 0 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-1 7 7 2 9 3 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Pilisvörösvári Vízművek Kft. v.a. A vállalkozás címe, telefonszáma: 1134 Budapest,

Részletesebben

Féléves jelentés Diákhitel Központ Zrt. 2015. A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése

Féléves jelentés Diákhitel Központ Zrt. 2015. A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 54. (6) bekezdés b) pontja értelmében a Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Adószám: 11202309-2-12 Cégjegyzékszám: Nm-i Cégbíróság 12-09001857 Bank: KSH Bank: 10400786-07804544-0000000 Salgótarján Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e 3100 Salgótarján,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. évi éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. évi éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. évi éves beszámolójához Az 2000. évi C. sz. törvény (a továbbiakban: Szt.), alapján az Első Hazai Energia-portfolió

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Deloitte Könyvvizsgáló Legal Entity és Tanácsadó or Kft. 1068 Budapest, Subsidiary Dózsa György Name út 84/C. Levélcím: 1438 Address Budapest, line Pf. 1 471 Address line 2 Tel: +36 (1) 428-6800 Address

Részletesebben

Schneider Gyula ügyvezet igazgató

Schneider Gyula ügyvezet igazgató Állampusztai Mez gazdasági és Kereskedelmi KFT. Állampuszta Kiegészít melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Állampuszta, 2009. április 30. Schneider Gyula ügyvezet igazgató ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 A) A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt.

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. 2009. éves IFRS szerint konszolidált, auditált jelentése Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Üzleti jelentés... 3 1. Összefoglaló... 3 2. A Társaság

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek,

Tisztelt Részvényesek, Tisztelt Részvényesek, A 2015-ös év kiemelten fontos volt családunk és a Zwack Unicum Nyrt. számára is, hiszen 225 éves évfordulóját ünnepeltük annak, hogy ősöm, Dr. Zwack, Unicummal kínálta II. József

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 3530 Miskolc, Hunyadi u. 21. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról Miskolc, 2013. április 19.

Részletesebben

TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Viziközm Üzemeltetési Zártkören Mköd Részvénytársaság beszámolójának kiegészít melléklete 2013. 01. 01-2013. 12. 31. üzleti évrl ------------------------------- Sándor Zsolt

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. december 31.

Éves beszámoló 2011. december 31. Éves beszámoló 2011. december 31. TIGÁZ GEPA Korlátolt Felelősségű Társaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. TARTALOM / TIGÁZ GEPA KFT. 2011. ÉVES BESZÁMOLÓ Jelentések és éves beszámoló

Részletesebben

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014.év 2015.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

2012. évi éves - beszámoló

2012. évi éves - beszámoló Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zártkörűen működő Részvénytársaság 6724 Szeged, Tavasz u. 2. Termékmárka: CHANCE CHANCE KATTI ZOÓB CHANCE by Szász Endre PCT szabadalom oltalmi kérelem: kötött kelme nanosilver

Részletesebben

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK 1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK A jelen Alaptájékoztatókban szereplő egyes fogalmak definíciói, illetve rövidítések magyarázatai az alábbiakban kerülnek ismertetésre. Az egyéb, vagyis

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK. Cégjegyzékszám: 15-09-075467

1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK. Cégjegyzékszám: 15-09-075467 1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK Cégjegyzékszám: 15-09-075467 Cég neve: Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. Székhelye: 4300 Nyírbátor, Fürdő u. 1. Alapítás időpontja: 2010.01.06. Cégforma:

Részletesebben

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Döntés a Társaság számviteli törvénynek megfelelıen elkészített 2012. évi egyedi éves beszámolójának (HAR) elfogadásáról, a Felügyelı Bizottság,

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Hévíz és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. Internet: www.heviztakarek.hu Cg.: 20-02-050059 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. Általános kiegészítések I.1 A Diákhitel Központ Rt. rövid bemutatása I.2 A Diákhitel Központ Rt. számviteli politikájának főbb vonásai I.2.1 I.2.2. I.2.3. I.2.4. I.2.5.

Részletesebben

PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2014. évi gazdálkodásról. 2015. február 19.

PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2014. évi gazdálkodásról. 2015. február 19. PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2014. évi gazdálkodásról 2015. február 19. Vezetői összefoglaló 2014. utolsó negyedéve újabb mérföldkő a Társaság életében, hiszen a Miskolci Projekt szeptemberben

Részletesebben

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT.

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT. Statisztikai számjel: 20139294-8010-572-01 Cégjegyzékszám: 01-09-912983 ÚJBUDA SPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Budapest, 2012. május 16. P.H. --------------------------------------------------

Részletesebben

Számvitel alapjai Feladatok/4.

Számvitel alapjai Feladatok/4. 1. FELADAT Társaságunk 20X1. március 1-jén egy termelő gépsort szerez be külföldről (közösségen kívülről), mellyel kapcsolatban következő tételek merültek fel (az összegek ÁFA nélkül értendők): Import

Részletesebben

FreeSoft Szoftverfejleszt és Számítástechnikai. Szolgáltató Nyilvánosan M köd Részvénytársaság. 2006. I. félévi. gyorsjelentése

FreeSoft Szoftverfejleszt és Számítástechnikai. Szolgáltató Nyilvánosan M köd Részvénytársaság. 2006. I. félévi. gyorsjelentése FreeSoft Szoftverfejleszt és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan M köd Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése 2005. augusztus 9. Keresztesi János vezérigazgató 2006. augusztus 8. FreeSoft

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 2 0 2 2 1 9 7 1 9 1 0 2 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 1 4 -- 0 0 0 1 8 1 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Magyar Fotográfusok Háza Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065

Részletesebben

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba.

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba. A RÁBA Nyrt. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A Társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyrt. Társaság

Részletesebben

Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31.

Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31. 18084874-6920-599-01 Statisztikai számjel 01-09-920128 Cégjegyzék száma Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft 1071 Budapest Damjanich u 11-15. Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31. Keltezés:

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. FEGYVERNEK ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5231 Fegyvernek Szent Erzsébet út 138. Internet: www.fegyvernektksz.hu Cg.: 16-02-001554 ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet...

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2003. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2003. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE 1. számú melléklet NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2003. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Tartalma: 1. Számviteli beszámoló 2. Kimutatás költségvetési támogatás felhasználásáról 3. Kimutatás

Részletesebben

Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. A tétel megnevezése

Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. A tétel megnevezése A tétel megnevezése Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. 1. Pénzeszközök 19 798 163 488 2. Állampapírok 411 306 73 476 a) forgatási célú 411 325 73 408 b) befektetési célú

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Statisztikai számjel: 22242419-1812-572-01 Cégjegyzék szám: 01-09-919716 ERFO REHABILITÁCIÓS FOGLAKOZTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1076 Budapest, Dózsa György út 48. a 2015. évi

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához Szocio-Produkt Kft 3526. Miskolc, Blaskovics u. 22. Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához 1 A. Általános kiegészítések 1. A társaság bemutatása Alakulása 1994. december 01. Tevékenység

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. a HUMET Nyrt. 2009. évi IFRS szerint összeállított. konszolidált beszámolójához

Kiegészítő melléklet. a HUMET Nyrt. 2009. évi IFRS szerint összeállított. konszolidált beszámolójához Kiegészítő melléklet a HUMET Nyrt. 2009. évi IFRS szerint összeállított konszolidált beszámolójához 1 A HUMET Nyrt., mint tőzsdére bevezetett társaság a számvitelről szóló törvény 10. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete H e l y b e n Tárgy: Szentes-Víz

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Érsekvadkert és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Érsekvadkert 2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 122. Cg.: 12 02 000360 KSH.: 10044977 6419 122 12 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg... KSH: 10044977 6419 122 12 Cg.: 12 02

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től

SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

Részletesebben

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010. Statisztikai számjel: 14635306-8610-599-05 Cégjegyzék száma: CG. 05-09-017049 MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Részletesebben

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail:

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail: Statisztikai számjel: 21814097-8621-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Kft. Kiegészítő melléklet Budapest, 2012. április 24. P.H... dr. Kóti Tamás ügyvezető igazgató

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007.

KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007. XVIII. KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007. 225 1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉS Az UniCredit Jelzálogbank Zrt. 50.000.000.000 forint keretösszegű Kibocsátási Programjához készített, a PSZÁF

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi tevékenységéről J A V A S L A T

B E S Z Á M O L Ó. az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi tevékenységéről J A V A S L A T B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST Kft. 215. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 215. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

Konszolidált Éves Beszámoló

Konszolidált Éves Beszámoló Budapest Bank Rt. és leányvállalatai Konszolidált Éves Beszámoló 2003. december 31. Budapest, 2004. március 16. Richard Pelly a vállalkozás vezetoje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

Segédlet a pénzügyi számvitel oktatásához A Pénzügy számvitel szak levelező tagozatos III. évfolyamos hallgatói részére

Segédlet a pénzügyi számvitel oktatásához A Pénzügy számvitel szak levelező tagozatos III. évfolyamos hallgatói részére Segédlet a pénzügyi számvitel oktatásához A Pénzügy számvitel szak levelező tagozatos III. évfolyamos hallgatói részére Térítés nélküli átvétel Összeállította: Seres Sándorné I. A tárgyi eszközök 483.

Részletesebben

2013. december 31. Éves beszámoló

2013. december 31. Éves beszámoló 2013. december 31. Éves beszámoló I. Általános kiegészítések 1./ A vállalkozás bemutatása KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. december 31-i beszámolóhoz A társaság az Állami Vagyonkezelő Részvénytársaság 1993.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Konszolidált eredménykimutatás 1. Konszolidált mérleg 2. Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3

TARTALOMJEGYZÉK. Konszolidált eredménykimutatás 1. Konszolidált mérleg 2. Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3 TARTALOMJEGYZÉK Konszolidált eredménykimutatás 1 Konszolidált mérleg 2 Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3 Konszolidált cash-flow kimutatás 4 Kiegészítő melléklet a konszolidált beszámolóhoz

Részletesebben

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője)

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 03. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 04. 2. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke 05. 3. Vagyoni értékű jogok

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. április 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2015. április 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73O PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási id : 2 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 7 0 4 1

Részletesebben

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA 1 1./ SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KFT A társaság az előző üzleti hez képest az alábbi változásokat építette be a 2012. június 22-i közgyűlésre benyújtott üzleti ébe:

Részletesebben

Nagykanizsa, Zrínyi u. 35. Telefon Fax E-mail: Számlaszám

Nagykanizsa, Zrínyi u. 35. Telefon Fax E-mail: Számlaszám dátum szám ügyintéző tárgy 2014. 03. 10 Gáspár András üzleti terv Nagykanizsa, Zrínyi u. 35. Telefon Fax E-mail: Számlaszám Adószám 8800 Pf. 386 +36 93 537 650 +36 93 310 273 via@nagykanizsa.hu OTP BANK

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2010. évre (Üzleti jelentéssel megegyezı tartalommal)

Kiegészítı melléklet a 2010. évre (Üzleti jelentéssel megegyezı tartalommal) Kiegészítı melléklet a 2010. évre (Üzleti jelentéssel megegyezı tartalommal) A Kiegészítı melléklet szerkezet és tartalma: Általános rész Tájékoztató rész Specifikus rész - mérleghez kapcsolódó - eredménykimutatáshoz

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2015. évi eredményről

FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2015. évi eredményről FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2015. évi eredményről Budapest, 2016. március 17. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2014.12.31 2015.09.30 2015.12.31 2015.12.31/ 2015.09.30 2015.12.31/

Részletesebben

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 2014. évi üzleti jelentése

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 2014. évi üzleti jelentése A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 2014. évi üzleti jelentése Tartalomjegyzék 1. Előzmények... 3 1.1 A Társaság bemutatása... 3 1.2 A 2015. év fő célkitűzései...

Részletesebben

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068 1 2 1 8 1 5 2 4 2 2 1 1 1 3 1 Statisztikai számjel 1-9-562612 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése FCSM Mélyépítő KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 195. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 6-1-25668 Éves

Részletesebben

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2014. év Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató I.1 A vállalkozás bemutatása A. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Adorján-Tex Konfekcióipari és Kereskedelemi Korlátolt

Részletesebben

Tájékoztatója és Kezelési szabályzata

Tájékoztatója és Kezelési szabályzata A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT CIB t ITánok TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAPJA Tájékoztatója és Kezelési szabályzata Hatályba lépés idıpontja: 2012. november 12. Az Alap portfóliója származtatott

Részletesebben

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT.

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT. ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT. E LŐTE RJ ESZT ÉS a Képviselő-testület 216. május 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 215. évi - számviteli törvény szerintibeszámolójának

Részletesebben

A RÁBA Rt. 1995. évtől anyavállalati minőségben összevont (konszolidált) éves beszámolót készít.

A RÁBA Rt. 1995. évtől anyavállalati minőségben összevont (konszolidált) éves beszámolót készít. 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA A RÁBA Magyar Vagon és Gépgyár Rt. ( a "Társaság") a magyar törvények szerint bejegyzett társaság. A Társaság 1992. január 1-én alakult részvénytársasággá, az 1989. évi XIII. (átalakulási)

Részletesebben

A PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2004. PRUDENT-INVEST Befektetési Alapkezel Rt. törvényes képvisel je

A PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2004. PRUDENT-INVEST Befektetési Alapkezel Rt. törvényes képvisel je PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap ÉVES JELENTÉS PRUDENT-INVEST Befektetési Alapkezel Rt. A PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap törvényes képvisel je Tisztelt Befektetési Jegy Tulajdonos! Átadjuk Önnek

Részletesebben

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÉVES JELENTÉS 2015. december 31. K&H BANK ZRT. ÉVES JELENTÉS 2015. DECEMBER 31. TARTALOMJEGYZÉK Kibocsátói nyilatkozat Éves Beszámoló Független

Részletesebben

Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév

Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév Kötelező irodalom: Az előadások és a gyakorlatok ( munkafüzet ) tananyaga. A módosított 2000. évi

Részletesebben

Közlemény. A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket:

Közlemény. A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: Közlemény A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és

Részletesebben

Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai. konszolidált éves beszámoló 2005. december 31. Az angol eredeti magyar fordítása

Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai. konszolidált éves beszámoló 2005. december 31. Az angol eredeti magyar fordítása Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai konszolidált éves beszámoló. Az angol eredeti magyar fordítása Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai Auditált konszolidált éves beszámoló. Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 14009411-8622-599-09 Statisztikai számjel 09-09-013717 Cégjegyzék száma Püspökladányi Egészségügyi Nonprofit Kft. 4150 Püspökladány, Kossuth u. 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2011. december 31. Keltezés:

Részletesebben

MÉRLEG " A " változat Eszközök ( aktívák )

MÉRLEG  A  változat Eszközök ( aktívák ) Statisztikai számjel: 1 0 7 3 2 3 4 6 2 9 3 2 1 1 4 0 4 Cégjegyzék száma: 0 4-1 0-0 0 1 3 8 4 Linamar Hungary RT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2003. december 31. ( év / hó / nap ) MÉRLEG " A " változat

Részletesebben

VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Veszprém, Jutasi u.10. Tel.: 88/591-510 BESZÁMOLÓ 2015.

VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Veszprém, Jutasi u.10. Tel.: 88/591-510 BESZÁMOLÓ 2015. VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma: Veszprém, Jutasi u.10. Tel.: 88/591-510 BESZÁMOLÓ 2015. 8200 Veszprém, Jutasi út10. Pf. 54. Tel. 00-36-88-591-510

Részletesebben

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz I. Általános rész 1. A Társaság bemutatása A Társaság teljes neve:

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Morál-Audit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART-Szabadkikötő Zrt.

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Tőzsdei éves jelentés 2002 Az éves jelentés tartalma Mérleg, Eredménykimutatás 3. oldal Kiegészítő melléklet 8. oldal Üzleti jelentés... 51. oldal Budapesti

Részletesebben

Ózd, 2016. május 20. ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője

Ózd, 2016. május 20. ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője Beszámoló az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Előterjesztő: ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit

Részletesebben

Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda

Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda Statisztikai számjel: 28335078691013101 Iroda lajstromszáma: 00240 Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda 1126 Budapest, Kis Altábornagy u. 23. I./1. 2014.01.012014.12.31. közötti időszak beszámolójának Budapest,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről Statisztikai számjel: 13546636360011315 Cégjegyzék száma: 15-09 - 070074 Vállalkozás megnevezése: Szalka-Víz Mátészalka Térségi Víz- és Csatornaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Vállalkozás címe:

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014. év január hó 1.

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2016. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2016. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2016. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK... 4 I/A. BEVEZETÉS...

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelı: Raiffeisen

Részletesebben

Határozati javaslat I.:

Határozati javaslat I.: BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a 2013. május 8. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens Tárgy:

Részletesebben

AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1 AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2010. I. BEVEZETİ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK Az AXA Egészségpénztár mőködési formáját tekintve területi elven mőködı

Részletesebben

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Eszközök és Források Értékelési Szabályzata Dunaújvárosi Főiskola szenátusa 18-2006/2007. sz. határozatával 2006. 12.12. napjával elfogadta. 2006. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás

Részletesebben

Információs Társadalomért Alapítvány. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója

Információs Társadalomért Alapítvány. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója 18093786-9499-569-01 Statisztikai számjel 1037. Budapest Táborhegyi út 18/D Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója 2010. Keltezés: 2011. március 24. az alapítvány képvisel je

Részletesebben

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztárt (rövidített nevén Allianz Hungária Egészségpénztár) 34 fő természetes személy alapította

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése KŐKÉRT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft. 1107 Budapest, Basa u. 1. Tel./Fax: 06-1-261-0843

Részletesebben

2012. évi Éves beszámoló

2012. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6 1 0 0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/560111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

I. Fejezet Alapelvek

I. Fejezet Alapelvek 1 / 103 2016.03.29. 10:57 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 2016.03.10 2017.12.31 99 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról Az állami feladatok

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata Kötelezı érvényő szabályzat sablonok Eszközök és források értékelési szabályzata Tartalomjegyzék: 1. Általános értékelési szabályok 2. Az eszközök értékelése Közös szabályok Az eszközök beszerzési ára

Részletesebben