2012. évi éves - beszámoló

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012. évi éves - beszámoló"

Átírás

1 Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zártkörűen működő Részvénytársaság 6724 Szeged, Tavasz u. 2. Termékmárka: CHANCE CHANCE KATTI ZOÓB CHANCE by Szász Endre PCT szabadalom oltalmi kérelem: kötött kelme nanosilver technológiájú előállítása Akkreditáció: AKKREDITÁLT FOGLALKOZTATÓ évi éves - beszámoló K i e g é s z í tő melléklet A közzétett adatok könyvvizsgálattal alátámasztottak. Szeged, április 19.

2 1 1. Általános információk 1.1. A beszámolót készítő társaság rövid bemutatása: Cégnév: Cégforma: Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zártkörűen működő Részvénytársaság; zártkörűen működő részvénytársaság; Székhelye: 6724 Szeged, Tavasz u. 2.; Alapítás időpontja: Tulajdonosi kör: Főtevékenység: Működési specifikum: Vezető tisztségviselő: 1953-tól vállalat, től részvénytársaság; A társaság egyedüli részvényese a Magyar Állam, a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlója a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.; TEÁOR , Egyéb kötött, hurkolt ruházati termékek gyártása; A társaság a 327/2012. (XI.16) Kormányrendelet hatálya alá tartozóan működő megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltató; Kiss Sándor Csaba vezérigazgató; Alkalmazott szabályrendszer: A évi C. törvény illetve a hatályos Számviteli Politika. A könyvvizsgálat a jogszabály előírásai alapján kötelező; A kijelölt könyvvizsgáló neve: Moore Stephens Wágner Kft.; A könyvvizsgáló társaság címe: 2900 Komárom, Erdélyi utca 4.; Kamarai nyilvántartási száma: ; Felelős könyvvizsgáló: Neve: Wágner Vilmos; Lakcíme: 2900 Komárom, Száva utca 14.; Kamarai azonosító szám: ;

3 2 Helyettes könyvvizsgáló: Neve: Lakcíme: Martonné Őszi Rózsa 2900 Komárom, Török Ignác utca 95/A.; Kamarai azonosító szám: ; A könyvviteli szolgáltatások irányításáért, vezetéséért felelős személy: Neve: Molnár Viktor, regisztrált mérlegképes könyvelő Lakcíme: 6900 Makó, Bárány utca 33. PM Ig. száma: ; A 175/2009. (VIII. 29.) Kormányrendelet illetve a évi CXXII. törvényben jelölt közzétételi kötelezettség teljesítése: Formáját tekintve: elektronikus Közzététel helye: - mint a társaság hivatalos internetes weboldala 1.2. A s z á m v i t e l i p o l i t i k a főbb elemeinek bemutatása: A számviteli politika megfogalmazott célja, hogy a társaságnál olyan számviteli rendszer funkcionáljon, amelynek alapján megbízható és valós információt tartalmazó éves beszámoló állítható össze, és amely számviteli rendszer egyidejűleg a vezetői döntések számára is alkalmas információs bázisul szolgálhat. A társaság kettős könyvvitelt vezet, a mérleg választott formája a számviteli törvény 1. számú melléklet A változata, az eredménykimutatás választott formája a számviteli törvény 2. számú melléklet A változata. Az üzleti év a naptári évvel egyező, a mérleg fordulónapja tárgyév december 31. napja, a mérlegkészítés időpontja tárgyévet követő év február 28. napja. A társaság az eszközöket és forrásokat a számviteli politikájában meghatározottak szerint a számviteli törvény előírásait figyelembe véve sorolja be és értékeli. A vásárolt készleteket átlagos beszerzési áron, a saját előállítású készleteket norma szerinti közvetlen önköltségen tartja nyilván. Az értékcsökkenési leírást lineáris módszerrel állapítja meg, az eszköz maradványértékét figyelembe véve. A társaság az ingatlanok esetében részben él az értékhelyesbítés lehetőségével. A társaság mérlegfordulónapon devizában

4 3 fennálló eszközeit és forrásait december 31-i hivatalos MNB középárfolyamra értékeli át, a beruházáshoz kapcsolódó források vonatkozásában a nem realizált átértékelési veszteség esetében a évi C. tv (2) alapján és szerint aktív időbeli elhatárolást illetve 41.. c.) pont alapján céltartalék képzést eszközöl. A társaság a tárgyévben nem tért el a számvitelében, az előző években alkalmazott módszerektől A társaság valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének értékelése Mutatószámokban kifejezve A társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének főbb mutatószámait valamint a beszámolási időszak cash-flow kimutatását a kiegészítő melléklet 1. illetve 2. számú melléklete tartalmazza Vagyoni helyzet szöveges értékelése A társaság a bázis időszakban az eszközeinek 78,63 % - át a befektetett eszközök, 20,13 % - át forgóeszközök, 1,24 %-át pedig aktív időbeli elhatárolások tették ki. Tárgyévre ez a befektetett eszközök dominanciáját tükröző - szerkezet megmaradt, így azok mérlegfőösszegen belüli aránya 79,01 %, a forgóeszközöké 20,46 % az aktív időbeli elhatárolásoké 0,53 %. Az aktívák elsősorban, illetve 71,21 %-ban a tárgyi eszközökben testesülnek meg. A források vizsgálatánál megállapítható, hogy a kötelezettségek 46,84 %- os-, a céltartalékok 0,15 %-os valamint a passzív időbeli elhatárolások 0,72 % -os aránya mellett továbbra is a saját tőke aránya a meghatározó a bázis viszonylatában 3,07 százalékpontos csökkenéssel - 52,29 %. Az eszközök és a források összetétele, a mérlegfőcsoportok megoszlási viszonyszámai és azok változásai: Adatok % - ban Eszközök Bázis Tárgy Index Források Bázis Tárgy Index A) Befektetett eszközök 78,63 79,01 100,48 D) Saját tőke 55,36 52,29 94,45 I. Immateriális javak 4,64 7,77 167,46 E) Céltartalékok 0,47 0,15 31,91 II. Tárgyi eszközök 73,96 71,21 96,28 F) Kötelezettségek 43,12 46,84 108,63

5 4 III. Befektetett pénzügyi eszközök 0,03 0,03 100,00 B) Forgóeszközök 20,13 20,46 101,64 I. Készletek 5,33 9,14 171,48 II. Követelések 11,10 8,90 80,18 III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök 3,69 2,42 80,18 C) Aktív időbeli elhatárolások 0,09 0,53 5,9x I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G) Passzív időbeli elhatárolások ,30 10,70 52,71 22,82 36,14 158,37 1,05 0,72 68,57 Eszközök összesen: 100,0 100,0 - Források összesen: 100,0 100,0 A gazdálkodás főbb mutatószámai üzleti években A tétel megnevezése év év év év év 1 Mérleg-főösszeg (eft) Saját tőke (eft) Jegyzett tőke (eft) Nettó beruházási érték (eft) Munkajogi létszám (fő) Értékesítés nettó árbevétele(eft) Bérmunka értéke, (eft) arányindexe (%) , , , , , Fő tevékenység I. értékesítési nettó árbevétele (eft) Export árbevétel (eft) Egyéb bevételek (eft) Költségvetési támogatás (eft) Értékcsökkenési leírás (eft) Üzemi tevékenység eredménye (eft) 10. Pénzügyi műveletek eredménye (eft) /-/ /+/ /+/ /+/ /+/ / / /-/ /-/ /-/ /-/ Mérleg szerinti eredmény(eft) /-/ /+/ /+/ /+/ /+/ Megtermelt nettó pénzjövedelem (eft) /-/ /+/ /+/ /+/ /+/95.760

6 5 2. Mérleghez kapcsolódó lényeges információk, kiegészítések A beszámolási időszak mérleg főösszege eft, amely a e Ft mérleg s z e rinti nyereség mellett, abszolút értékben eft-tal, illetve 6,94 %-kal magasabb a bázisidőszakban számszerűsítettnél, mérlegfőcsoportonkénti megoszlásban bemutatva, úgymint; 2.1. B e f e k t e t e t t e s z k ö z ö k Az i m m a t e r i á l i s j a v a k é s a t á r g y i e s z k ö z ö k bruttó értékének és értékcsökkenésének változásait a befektetési tükör ( 3. és 4. számú melléklet ) mutatja. A tárgyévi eft beruházás értékén belül meghatározó a fő tevékenység termelési kapacitásának bővítéseként illetve technológiai színvonalának erősítéseként beszerzett TAJIMA típusú hímzőgép bekerülési [ eft illetve 9,99 % ] értéke valamint a termelésbővüléssel és gyártmányfejlesztéssel összhangban folyamatosan bővülő kapacitás és technológiai feltételrendszer megfelelő kiszolgálása érdekében eszközölt beruházás és alapítás átszervezés aktivált értéke, [ eft illetve 11,53 % ], a már meglévő kötőgépeken alkalmazott, összesen eft értékű az összesített beruházási értéken belül 15,59%-os arányt képviselő - felújítás, dinamikus márkaépítés, valamint a kutatási, fejlesztési tevékenységgel összefüggésben 13. számú mellékletben bemutatottak szerint - felmerült és aktivált eft 12,80 % - ráfordítás. A termelés kapacitásbővítésének technikai-, technológiai feltételeit megalapozó beruházási projekt előkészítő szakaszában felmerült, még nem aktivált -, befejezetlen beruházások záró állománya eft ( bázisérték: eft; bázistól való eltérés: /+/ /+/ eft; bázisindex: 147,17 % ). Társaságunk mérlegében - a 2000.évi C. tv. 26 (9). előírásai alapján és szerint - a vagyoni helyzet reális bemutatása érdekében eft ( bázisérték: eft; bázistól való eltérés: /-/ eft; bázisindex: 89,77 % ) értékhelyesbítést és ezzel azonos összegű értékelési tartalékot szerepeltet. Az átértékelés kizárólag az ingatlanokat, és ezen belül a Szeged, Tavasz u. 2. szám alatti központi szék-, és telephelyet érinti. Az értékelés független szakértői véleményen alapul. A LIMIT Tanácsadó és Vagyonértékelő Kft az ingat-

7 6 lan forgalmi értékét a hasonló ingatlanok konkrét eladási ára és a költségalapú számítás módszerével állapította meg. Az ingatlanforgalmi szakértők aktualizált véleménye szerint a szóban forgó ingatlan áfa nélküli forgalmi értéke eft, kényszer alatt történő értékesítés esetén pedig eft. Az óvatosság elvéből kiindulva társaságunk csak eft ( bázisérték: eft; bázistól való eltérés: 0; bázisindex: 100,00 % ) alapulvételével határozta meg az értékhelyesbítést, illetve az értékelési tartalékot, melynek évi állományváltozást az alábbi összefoglaló táblázat szemlélteti: Megnevezés Mérlegérték (eft) Nyitó állomány Növekedés - Csökkenés /-/ Záró állomány F o r g ó e s z k ö z ö k A k é s z l e t e k tárgyévi záró értéke: eft [ bázisérték: eft; bázistól való eltérés: /+/ eft; bázisindex: 183,26 % ], amelyen belül meghatározó 67,07 %-os aránnyal bíró a saját termelésű készletek befejezetlen termelés és félkész termék valamint késztermék tárgyiasultságában - állománya eft [ bázisérték: eft; bázistól való eltérés: /+/ eft; bázisindex: 188,18 % ]-, valamint az anyagok eft-os [ bázisérték: eft; bázistól való eltérés: /+/ eft; bázisindex: 174,11 % ] mérlegértéke. A saját termelésű készletek állományának növekedése és arányeltolódása a fő tevékenység tervezett árbevétel növekedésének, illetve gyártási volumenének általános növekedése és az egyes technológia fázisok erősödő - időbeli eltolódásának, ezzel a szűk keresztmetszetű humán erőforrás optimalizálásának, optimalizálhatóságának következményeként azonosítható. A társaság vagyonának védelme, ezen belül a készletek anyagi felelősség rendszer melletti őrzése tárgyi- és személyi feltételében biztosított, az

8 7 egyes mérlegtételek, fordulónapra végrehajtott vagyonmegállapító leltárral alátámasztottak. A társaság ingatlan és ingó vagyona beleértve az idegen készleteket is káresemény ellen biztosított, ezzel együtt káresemény nem terhelte a tárgyidőszaki működést sem. A k övetel é sek eft-os mérlegértéke tekintetében 14,25 %-os illetve eft abszolút értékű csökkenés figyelhető meg a bázis viszonylatában, melyet meghatároz a vevői követelések eft-os csökkenése [ tárgyérték: eft; bázisérték: eft; bázisindex: 78,87 % ] valamint az egyéb rövid lejáratú 80,90 %-ban központi költségvetés irányába fennálló követelések eft-os [ tárgyérték: eft; bázisérték: eft; bázisindex: 89,64 % ] csökkenése ( jogcímeinek és értékösszetételének részletes bemutatása a 9. számú mellékletben ). A vevői követelések 90,40 %-os arányban illetve eft értékben a társaság fő export partnere ( DAMA S.p.A., Varese, Olaszország ) irányába fordulónapon fennálló-, a mérlegkészítés időpontjáig (02.28.) teljes egészében kiegyenlített követelések, míg teljes körűségében jelölten a társaságnak lejárt fizetési határidejű, illetve vitatott követelése nincsen. Csökkenés figyelhető meg a p é n z e s z k ö z ö k [ tárgyérték: eft; bázisérték: eft; bázistól való eltérés: /-/ eft; bázisindex: 69,98 ] állományának alakulásában, mely pillanatnyi likvid pénzeszköz mérlegértéket bemutató, de tendenciának nem tekinthető csökkenés Aktív időbeli elhatárolások Az a k tív időb eli elhatá r olások állományában [ tárgyérték: eft; bázisérték: eft; bázistól való eltérés: /-/ eft; bázisindex: 45,85 % ] szintén csökkenés figyelhető meg, mely csökkenést a társaság által, mérlegfordulónapi átértékelés során felmerülő, évben elhatárolt, beruházási forrásbevonásokhoz kapcsolódó eft - átértékelési veszteség évi C. tv által definiáltan részbeli arányos feloldása eredményezi. (A jelentősebb összegű aktív és passzív időbeli elhatárolás jogcímeit 6. számú melléklet tartalmazza.)

9 Sa j á t tőke A társaság forrásainak vonatkozásában 52,29 % -os [ bázisérték: 55,36 %, bázistól való eltrés: /-/ 2,07; bázisindex: 94,45 % ] arányt képviselő-, ef értékű saját tőke a bázis eft viszonylatában eft-os illetve 1,01 %-os növekedést mutat, mely növekedést meghatároz; egyrészt: másrészt: a üzleti év eft értékű mérleg szerinti nyeresége általi növekedés; az értékhelyesbítés állományával megegyező mértékű értékelési tartalék eft értékű csökkenése. A jegyzett tőke eft illetve a tőketartalék eft értéke azonos a bázis év értékével, az utóbbi, tartalmának része az OFA 71/2005. (XI. 30.) számú határozatán alapuló, 417 eft jegyzett tőke emeléséhez kapcsolódó tőkeelem szolgáltatása. Az eredménytartalék /-/ eft [ bázisérték: /-/ eft; bázistól való eltérés: /+/ eft; bázisindex: 73,59 %] mérlegértékét a korábbi évek gazdálkodási eredményeinek (2007.: /-/ eft; 2008.: /-/ eft; 2009.: /+/ eft; 2010.: /+/ eft; 2011.: /+/ eft) valamint a lekötött tartalék képzésének és visszaírásának szaldója határozzák meg. A lekötött tartalék a 2000.évi C.tv. 38. (3) c. pont előírásai alapján és szerint - az alapítás átszervezés valamint a kísérleti fejlesztés aktivált értékének [ eft ( bázisérték: eft; bázistól való eltérés: /+/ eft; bázisindex: 136,32 % ) ] valamint a 2.3. pontban bemutatott évben képződött, nem realizált-, elhatárolt árfolyamveszteség okán, a évi C. tv (3) d). pontja alapján és szerint lekötött tartalékba helyezett eft értékének összege. Az értékelési tartalék eft értéke megegyezik a tárgyi eszközök korábban bemutatott - értékhelyesbítésének eft összegével. ( a saját tőke értékének és összetételének változását - ható tényezők szerinti részletezésben a 7. számú melléklet tartalmazza )

10 C é l t a r t a l é k o k Összefüggésben a 2.3. pontban bemutatott nem realizált árfolyamveszteség aktív időbeli elhatárolásával, társaságunk a 2000.évi C. tv. 41. c). pontja alapján és szerint eft céltartalékot képez illetve mutat ki mérlegében. ( bázisérték: 6.389; bázistól való eltérés: /-/ eft; bázisindex: 34,45 % ) 2.5. K ö t e l e z e t t s é g e k A kötelezettségek abszolút összegű egyben az eladósodottság növekedése, szeizmográfként jelzi a társaság létszám és termelés bővítése növekedésének és alultőkésített állapotának egyensúlytalanságát, összetételében, úgymint; A h o s s z ú l e j á r a t ú k ö t e l e z e t t s é g e k átsorolás utáni mérlegfordulónapi állománya: eft [ bázisérték: eft; bázistól való eltérés: /-/ eft; bázisindex: 56,37 % ] ( jogcímeinek és értékösszetételének részletes bemutatása a 8. számú mellékletben ). A r ö v i d l e j á r a t ú k ö t e l e z e t t s é g e k a bázis időszak viszonylatában eft-tal illetve 69,34 %-kal magasabb értéket mutatnak, öszszességében meghatározó jelentőséggel 51,49 % - bír a hosszú lejáratú, EXIM Bank által refinanszírozott export előfinanszírozási hitel ével belül esedékes tőketörlesztési kötelezettségét is tartalmazó - rövid lejáratú hitelek eft-os [ bázisérték: eft; bázistól való eltérés: /+/ eft; bázisindex: 228,18 % ], valamint az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek eft-os [ bázisérték: eft; bázistól való eltérés: /+/ eft; bázisindex: 105,18 % ] állománya. ( jogcímeinek és értékösszetételének részletes bemutatása a 9. számú mellékletben ) Az áruszállításból és szolgáltatásból származó ( szállítói ) kötelezettségek eft [ bázisérték: eft; bázistól való eltérés: /+/ eft; bázisindex: 161,18 % ] mérlegértékét meghatározza; egyrészt: a üzleti évben a DAMA S.p.A.-tól beszerzett és aktivált halasztott fizetésű - MEC-MOR hímzőgép számvitelileg külföldi szállítóként nyilvántartott

11 EUR illetve mérlegfordulónapi árfolyamon eft -, másrészt: harmadrészt: a Kézmű Nonprofit Kft.-től 2012.december 31-i időponttal átvett, mintegy 150 fős létszámú hajdúnánási varroda (Hajdúnánás, Mártírok útja 14.) átvételével kapcsolatosan fennálló eft-os beruházási jellegű szállítói tartozás; a klasszikus szállítói kötelezettségek elsődlegesen termeléssel illetve fő tevékenységgel összefüggően - megnövekedett, eft [ bázisérték: eft; bázistól való eltérés: /+/ eft; bázisindex: 139,25 % ] forrásértéke. Meghatározó összetételében, úgymint; víz és csatornadíj: eft, illetve 4,2 %, villamos energia és gáz: eft, illeve 40,0 %, közvetlen és közvetett anyag beszerzések: eft, illetve 9,3 % P a s s z í v i dőbeli elhatárolások A passzív időbeli elhatárolások tárgyév mérlegfordulónapi eft [ bázisérték: eft; bázistól való eltérés: /-/ 3.892; bázisindex: 69,16 % ] értékén belül meghatározónak 61,18 % - tekinthető a költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása eft értékben [ bázisérték: eft; bázistól való eltérés: /-/ eft; bázisindex: 69,16 ], illetve a halasztott bevételek [ tárgyérték: eft; bázisérték: eft; bázistól való eltérés: /-/ eft; bázisindex: 79,73 % ] passzív időbeli elhatárolása melyek a korábbi évek pályázataihoz, illetve támogatásokhoz kapcsolódnak. (A jelentősebb összegű aktív és passzív időbeli elhatárolás jogcímeit 6. számú melléklet tartalmazza) A 2000.évi C. tv a alapján a társaság elvégezte a devizás tételek év végi értékelését, mely értékelésből kifolyólag eft árfolyam nyeresé-

12 11 get mutatott ki és számolt el pénzügyi műveletek nyereségeként. (A bázis évben ugyanezen minőségben való elszámolás eredménye: /-/ eft). 3. E r e d m é n y k i m u t a t á s h o z kapcsolódó lényeges információk, kiegészítések 3.1. B e v é t e l e k Értékesítés nettó árbevétele Az értékesítés nettó árbevételének 98,43 %-ban tisztán hozzáadott, anyagmentes bérmunkadíj formájában számvitelileg realizált eft értéke, abszolút értékben a bázistól eft eft-tal illetve 110,10 %-kal magasabb értéket számszerűsít, melyen belül megmaradt a főtevékenység export árbevételének ( Olaszország ) 77,64 %-os arányú [ bázisarány: 74,08 %; bázistól való eltérés: /+/ 3,56 százalékpont; bázisindex: 104,81 % ] dominanciája eft értéken [ bázisérték: eft; bázistól való eltérés: /+/ eft; bázisindex: 115,38 % ]. A társaság további meghatározó tevékenysége az áramelosztó, szabályozó készülékek bérmunka formájában történő összeszerelése és a belföldi partneren keresztüli közvetett export értékesítése eft realizált bevétel értéken [ bázisérék: eft; bázistól való eltérés: /+/ eft; bázisindex: 107,31 % ]. ( főbb tevékenységenkénti megoszlás részletezését a 12. számú melléklet tartalmazza ) Egyéb bevételek A tárgyévi egyéb bevételek eft [ bázisérték: eft; bázistól való eltérés: /-/ eft; bázisindex: 90,52 % ] értékének négy meghatározó jogcíme, a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának, illetve foglalkozási rehabilitációjának költségvetési támogatás eft realizált értéke [bázisérték: eft; bázistól való eltérés; /-/ eft; bázisindex: 87,11 % ]; a tárgyi eszközök értékesítésének (pénzügyi visszlízing) eft [ bázisérték: eft; bázistól való eltérés; /+/ eft; bázisindex: 114,74 % ] realizált értéke; a belföldi vevőkövetelések - faktoring ügylet általi előfinanszírozása kapcsán elszámolt eft [ bázisérték: eft; bázistól való eltérés; /+/ eft; bázisindex: 104,53

13 12 % ], mint az engedményezett követelés elismert értéke; továbbá az NRSZH által-, munkahelymegőrző pályázati projekt keretében-, költségek ellentételezésére nyújtott pályázati forrás eft bevételértéke [ bázisérték: eft; bázistól való eltérés; /-/ eft; bázisindex: 19,14 % ] ( jogcím-, illetve értékösszetétel megoszlása: 10. számú melléklet ) 3.2. R á f o r d í t á s o k Anyagjellegű ráfordítások Az anyagjellegű ráfordítások eft [ bázisérték: eft; bázistól való eltérés: /-/ eft; bázisindex: 98,26 % ] felhasználásán belül az anyagköltség eft értéke [ bázisérték: eft; bázistól való eltérés: /-/ eft; bázisindex: 80,10 % ] 48,6 %-os aránnyal -, [összetételében: tartalék alkatrész költsége eft, illetve 15,49 % közvetlen anyagköltség eft, illetve 9,88 %, közvetett anyagköltség eft, illetve 14,87 %, energia eft, illetve 54,80 %], az igénybe vett szolgáltatások értéke eft, illetve [bázisérték: eft; bázistól való eltérés: /+/ eft; bázisindex: 126,04 % ] 44,74 %-os aránnyal -,[meghatározó jogcímeiben; bérleti díjak eft, illetve 6,19 %, javítás, karbantartás költsége eft, illetve 12,63 %, foglalkozás egészségügyi szolgáltatás eft, illetve 7,06 %, munkaerő-kölcsönzés díja eft, illetve 8,41 % alvállalkozói bérmunkadíj eft, illetve 15,75 %, közjegyzői-, jogi képviseleti díj eft, illetve 4,89 %, hirdetési díj, reklámköltség eft, illetve 7,14 %] az egyéb szolgáltatások értéke eft [bázisérték: eft; bázistól való eltérés: /+/ eft; bázisindex: 107,41 % ] illetve 5,70 % aránnyal-, [meghatározó jogcímei: biztosítási díj eft, illetve 56,20 %, bankköltség eft, illetve 30,10 %] bíróan került elszámolásra. Az eladott áruk beszerzési értéke 0,8 %-os arányt képviselve eft értéken jelenik meg [ bázisérték: 381 eft; bázistól való eltérés: /+/ eft; bázisindex: 576,64 %].

14 Személyi jellegű ráfordítások Szerkezetétben: Adatok: eft-ban A tétel megnevezése Tételszám 10. Bérköltség ebből; Megváltozott munkaképességű munkavállalók bérköltsége 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések ebből kiemeléssel -; Munkába járás költségtérítése Társaságot terhelő betegszabadság Index Időszak illetve eltérés (%, /+/, /- /) Bázis Tárgyidőszak Terv Tény bázishoz tervhez ,69 92,39 /+/ /-/ ,09 89,14 /+/ /-/ ,89 /+/ ,97 /+/ ,99 /+/ ,90 /-/ ,23 /-/ Természetbeni juttatás (adómentes és adóköteles) 12. Bérjárulékok ebből; Megváltozott munkaképességű munkavállalók bérköltsége utáni bérjárulék V. Személyi jellegű ráfordítások 49,35 /-/ ,47 /+/ ,46 /-/ ,90 /-/ ,60 /+/ ,66 /-/ ,60 /-/ ,10 /-/ ,79 /-/ S z ö v e g e s b e m u t a t á s a A s z e m é l y i j e l l e gű r á f o r d í t á s a társaság foglalkoztatott létszámának volumenéből ( munkajogi létszám: 767 fő, ebből megváltozott munkaképességű személyek munkajogi létszáma: 428 fő, átlagos statisztikai állományi létszáma: 771 fő, ebből megváltozott munkaképességű személyek átlagos statisztikai állományi létszáma: 459 fő ), és összetételéből ( a megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak aránya: 59,5 % ) következően mind abszolút értékben, mind a 73,4 % -os költségek egészén belüli arányával meghatározó költségtényező. Társaságunk a jelentőségének megfelelően kiemelten kezeli a személyi jellegű ráfordítások jogcímeinek felhasználását, illetve felhasználásának racionalizálását.

15 14 A társaság üzemgazdaságilag kifejezetten elszenvedő pozícióban van a személyi jellegű egyéb kifizetések két meghatározó jogcímét illetően ( munkába járás költségtérítése: eft, betegszabadság ráfordítása: eft ), mivel sem az exportpiac nem ismeri el a termék árában-, sem pedig a költségvetési támogatás a támogatás tárgybani jogcímének hiányában nem ismeri el indokolt ráfordításként. ( A társaság létszám és kereset adatait a 11. számú melléklet mutatja be.) Értékcsökkenési leírás A tárgyévi értékcsökkenési leírás értéke eft [ bázisérték: eft; bázistól való eltérés: /-/ 546 eft; bázisindex: 99,33% ], ebből egyösszegű értékcsökkenés eft, [bázisérték: eft; bázistól való eltérés: /+/ eft; bázisindex: 152,85 % ] a terv szerinti lineáris értékcsökkenés értéke eft [bázisérték: eft; bázistól való eltérés: /-/ eft; bázisindex: 97,00 %]. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolására nem került sor. ( részletes kimutatása a 3. illetve 4. számú mellékletben ) Egyéb ráfordítások Az egyéb ráfordítások tárgybani eft [ bázisérték: eft; bázistól való eltérés: /+/ eft; bázisindex:103,82 % ] értékén belül meghatározó a belföldi vevőkövetelések - faktoring keretében történő előfinanszírozása kapcsán elszámolt eft, mint az engedményezetett követelés könyv szerinti ráfordításként elszámolt értéke 74,88 % aránnyal bíróan; az értékesített valamint a pénzügyi viszlízing ügyletek alá vont tárgyi eszközök eft könyv szerinti értékének ráfordításként való elszámolása, 15,14 %-os aránnyal bíróan; eft értékben a helyi önkormányzatokkal-, központi költségvetéssel szemben elszámolt szokásos tevékenységgel és általános üzletmenettel összefüggő ráfordítások 9,97 %- os aránnyal bíróan.

16 15 4. G a z d á l k o d á s i e r e d m é n y : 4.1 Üz e m i t e v é k e n y s é g e r e d m é n y e : /+/ eft nyereség [ bázisérték: /+/ eft; bázistól való eltérés: /-/ eft; bázisindex: 38,30 % ]; 4.2 P é n z ü g y i mű v e l e t e k e r e d m é n y e : /-/ eft veszteség [ bázisérték: /-/ eft; bázistól való eltérés: /+/ eft; bázisindex: 37,04 % ], összetételében, úgymint; Pénzügyi művelek bevételei ráfordításai; Megnevezés Bevételek Pénzügyileg rendezett árfolyamnyereség Bázis EFt Tárgyév Megnevezés Pénzügyileg realizált működési - árfolyamveszteség Ráfordítások Bázis EFt Tárgyév Faktoring díj 0 0 Faktoring díj Mérleg fordulónapi árfolyamnyereség Kapott kamatok és kamat jellegű bevételek Pénzügyileg nem realizált, mérleg fordulónapi árfolyamveszteség 0 34 Fizetendő kamatok, kamatjellegű ráfordítások Összesen: Összesen S z o k á s o s v á l l a l k o z á s i e r e d m é n y : Az üzemi tevékenység /+/ eft nyereségének és a pénzügyi műveletek /-/ eft veszteségének összevont egyenlegeként a szokásos vállalkozási eredmény /+/ eft n y e r e s é g. [ bázisérték: /+/ eft; bázistól való eltérés: /-/ eft; bázisindex: 40,05 % ] 4.4. R e n d k í v ü l i e r e d m é n y : Tárgyévi /+/ eft-os értéke a bázis viszonylatában eft-os, illetve 32,62 %-os csökkenést jelöl, elemeiben; a rendkívüli bevételek összesített mérlegérték: eft - jogcíme alatt került szerepeltetésre, egyrészt a társaság által korábbi években pályázati forrásból, befektetett eszközökhöz kapcsolódóan realizált vissza nem térítendő támogatások utáni évi C.tv. 45. (1). (2). szerinti - passzív időbeli elhatárolás feloldása, amely a évi C.tv. 86. (4). szerint rendkívüli bevételként jelenítődik meg - a

17 eft értékű bázis viszonylatában eft értékű csökkenést évi elszámolt értéke: eft; másrészt a évi mérlegfordulónapi vagyonmegállapító leltár során kimutatott eft leltártöbblet. A rendkívüli ráfordítások 500 eft-os értéke (bázisérték: 0) tartalmában a társaság által a létesített SZEFO Chance Alapítványnak - egyedüli alapítóként nyújtott alapítványi vagyoni hozzájárulás A d ó z á s e lőtti ered m é n y : /+/ eft n y e r e s é g ; [bázisérték: eft; bázistól való eltérés: /-/ eft; bázisindex: 42,63 % ] Társasági adó Összefoglaló táblázatban jelölten Megnevezés Joghely Összeg évi LXXXI. (eft) tv. vonatkozásában - I. Adózás előtti eredmény 6. (1) /+/ II. Adóalap növelő tételek, ebből; 8. (1) II./1. A számviteli törvény által elismert értékcsökkenési leírás, illetve az állományból kivezetett tárgyi eszközök szám 8. (1) b) viteli törvény szerinti nettó értéke II./2. Jogerős határozatban adóévre megállapított késedelmi pótlék, adóbírság, mulasztási bírság egyéb jogkövetkezmény 8. (1) e) 79 II./3. Adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támo gatás, leltárhiány, selejtezés, értékvesztés III. Adóalapot csökkentő tételek ebből; III./1. A társasági adótörvény alapján megállapított érték csök kenési leírás valamint az állományból kivezetett tárgyi eszközök adótörvény szerinti nettó értéke 3.sz.mell.. 5.; 12.; (1) (1) d) III./2. Iskola rendszerű szakképző tanuló gyakorlati képzése 7. (1) i) 513 után érvényesíthető adóalap csökkentés III./3. Közhasznú szervezet támogatása 7. (1) a) 50 IV. Módosított adóalap /-/ V. Adófizetési kötelezettsége 0

18 A d ó z o t t -, m é r l e g s z e r i n t i e r e d m é n y / + / e F t n y e r e s é g [ bázisérték: eft; bázistól való eltérés: /-/ eft; bázisindex: 42,63 % ]; 5. T á j é k o z t a t ó a d a t o k A társaság a tárgyévben, a társaság vezető tisztségviselője részére eft [ bázisérték: eft; bázistól való eltérés: 0; bázisindex: 100 % ] díjat fizetett ( hóban megbízási díj jogcímen, hó munkabér jogcímen). A Felügyelő Bizottság tagjai részére eft [ bázisérték: eft; bázistól való eltérés: /-/ 66 eft; bázisindex: 95,56 % ] tiszteletdíjat, a könyvvizsgálói szolgáltatás ellenértékeként eft [ bázisérték: eft; bázistól való eltérés: /-/ eft, bázisindex: 53,66 % ] díjat számolt el. 6. E g y é b i n f o r m á c i ó k 6.1. A társaság a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása, illetve foglalkozási rehabilitációja költségvetési támogatását illetően; év viszonylatában a 177/2005. (IX. 2.) Kormányrendelet és a 15/2005. (IX. 2.) FMM. rendelet szerinti; a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal megkötött Támogatási szerződésen alapulóan eft [ bázisérték: eft; bázistól való eltérés: /-/ eft; bázisindex: 90,95 % ] költségkompenzációs támogatásban-, a telephely, illetve fióktelepei szerinti Munkaügyi Kirendeltségekkel megkötött hatósági szerződéseken alapulóan eft [ bázisérték: eft; bázistól való eltérés: /-/ eft; bázisindex: 82,11 % ] bértámogatásban-, ezzel összefüggésben mindösszesen: eft [ bázisérték: eft; bázistól való eltérés: /-/ eft; bázisindex: 87,11 % ] költségvetési támogatásban részesült.

19 Pályázati projekt keretében beszámolási időszakot érintően részesült továbbá; az Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által kiírt eft munkahelymegőrző költségek ellentételezésére nyújtott bértámogatásban, mely által a meglévő létszámon belül 32 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatását tudta, tudja biztosítani. 7. A k ö r n y e z e t v é d e l m é v e l összefüggő, kiegészítő információk A társaság az EU jogszabályainak és környezetvédelmi előírásai szerint végzi a tevékenységét, mely során a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök alkalmazására a technológia jellegéből adódóan nem kötelezett. A környezetvédelmi termékdíj valamint a környezetterhelési díj 314 eft összege [ bázisérték: 202 eft; bázistól való eltérés: /+/ 112 eft; bázisindex: 155,45% ]- a jogszabályi előírásoknak megfelelően kiszámításra, bevallásra és megfizetésre került. 8. P e r e s e l j á r á s o k s t a t u s a A mérlegkészítés időszakában a társaságnak ismert folyamatban lévő peres eljárása aktív-, illetve passzív statusban sem volt. 9. E l l e nőrzések Az NRSZH val megkötött, évi megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával összefüggő - költségkompenzációs támogatás igénylésének és elszámolásának utólagos ellenőrzését a Magyar Államkincstár végezte társaságunknál, évben három alkalommal (június 4-7.; szeptember ; november ). A Nemzeti Adó és Vámhivatal július hónap vonatozásában kiutalás előtti ÁFA ellenőrzést, míg az Állami Számvevőszék a költségvetési támogatási rendszer működésére, hatékonyságára vonatkozó ellenőrzést végzett társaságunknál. Az ellenőrzések egyike sem tett elmarasztaló megállapítást.

20 19 Összefoglalóan a társaság a bizonylati fegyelem betartásával, a számviteli szabályok alkalmazásával teljes körűen rögzítette a tárgyévben felmerült gazdasági eseményeket, a mérleg valódiságának alátámasztásául, mérlegen kívüli tétele nincs. Jelentős összegű önellenőrzés végrehajtása, értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés elszámolása illetve - kiegészítő mellékletben be nem mutatott - rendkívüli gazdasági esemény nem történt. Szeged, április 19. Kiss Sándor Csaba vezérigazgató

21 20 A kiegészítő melléklet mellékelt - táblázatai december számú: Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetet bemutató fontosabb mutatószámok 2. számú: Cash-Flow kimutatás 3. számú: Immateriális javak bruttó értékének és értékcsökkenésének változása 4. számú: Tárgyi eszközök bruttó értékének és értékcsökkenésének változása 5.számú: A társaság ingatlan vagyona és jelzálogjog állapota 6. számú: Aktív és passzív időbeli elhatárolások 7. számú: A saját tőke értékének és összetételének változás ( ható tényezők szerinti részletezésben ) 8. számú: Hosszú lejáratú kötelezettségek 9. számú: Egyéb rövid lejáratú követelések és kötelezettségek 10. számú: Egyéb bevételek és ráfordítások kimutatása 11. számú: Munkavállalók létszám és béradatai 12. számú: Értékesítés nettó árbevételének megoszlása főbb tevékenységenként 13. számú: Kutatás-fejlesztés költségei 14. számú: Az aktivált saját teljesítmény értékének részletezése

22 Szegedi SZEFO zrt. 1.számú melléklet Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetet bemutató fontosabb mutatószámok Sorszám 1. Legfontosabb eszközcsoportok aránymutatója Mutató bázis tárgy Forgóeszközök = = = 25,60 25,90 Befektetett eszközök Befektetett eszközök Befektetett eszközök aránya = = = 78,63 79,01 Eszközök összesen Tárgyi eszközök használhatósági foka 4. Tárgyi eszközök fedezettsége 5. Szabad forgóeszközök aránymutatója Tárgyi eszközök nettó értéke = = Tárgyi eszközök bruttó értéke Saját tőke = = Tárgyi eszközök Pénzeszközök+követelések = = Forgóeszk.+aktív id.elhatárol Tárgyévi beruházás Tárgyi eszközök megújítása = = = 10,06 15,68 Tárgyi eszközök összesen Saját tőke Tőkeellátottság mutatója = = Összes forrás Forgóeszközök Likviditási mutató = = = 46,68 43,68 Kötelezettségek Likviditásai ráta 10. Likviditási gyorsráta Forgóeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek Forgóeszközök-készletek Rövid lejáratú kötelezettségek Vevők Szállítók fedezettségi mutatója = = Szállítók Nettó árbevétel Eszközök hatékonysága = = Tárgyi eszközök összesen Élőmunka termelékenység 14. Megnevezése Adósságszolgálati fedezet mutató Képlete Számítása Nettó árbevétel = = Statisztikai létszám 771 Adózott eredmény+értékcsökk. leírás = = Hosszú lej.köt.esedékes törlesztő részlete Értéke % = 63,99 59,30 = 78,84 73,43 = 69,24 53,92 = 55,36 52,29 88,20 64,83 56,62 31,32 = 125,71 61,52 = 94,33 100,85 = = 70,34 62, Saját tőke arányos jövedelmezőség ( ROE ) Adózott eredmény = = Átlagos saját tőke = 4,82 2, Eszközarányos jövedelmezősék ( ROA ) Adózott eredmény = ,61 1,04 Eszközök összesen

23

24 Szegedi SZEFO zrt. 3.számú melléklet Immateriális javak bruttó értékének és értékcsökkenésének változása Bruttó érték változása Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Átsorolás Záró Vagyoni értékű jogok Üzleti vagy cégérték Szellemi termékek Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Alapítás-átszervezés aktivált értéke Összesen: Halmozott értékcsökkenés változása adatok eft-ban Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Átsorolás Záró Vagyoni értékű jogok Üzleti vagy cégérték Szellemi termékek Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Alapítás-átszervezés aktivált értéke Összesen: Megnevezés Lineáris Tárgyévi értékcsökkenési leírás Tervszerinti leírás Degresszív Teljesítmény arányos Terven felüli leírás Összesen Vagyoni értékű jogok Üzleti vagy cégérték Szellemi termékek Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Alapítás-átszervezés aktivált értéke Összesen:

25 Szegedi SZEFO zrt. 4.számú melléklet Tárgyi eszközök bruttó értékének és értékcsökkenésének változása Bruttó érték változása adatok eft-ban Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Átsorolás Záró Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások Beruházásra adott előlegek Összesen: Értékcsökkenés változása Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Átsorolás Záró Ingatlanok és kapcs. Vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Összesen: Megnevezés Lineáris Tárgyévi értékcsökkenési leírás Tervszerinti leírás Degresszív Teljesítmény arányos Terven felüli leírás Összesen Ingatlanok és kapcs. Vagyoni Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Összesen:

26 Szegedi SZEFO zrt. 5.számú melléklet A társaság ingatlanvagyona 1.) Szeged, Tavasz utca 2. sz. H-I Mezőpanel üzemcsarnok Központi üzemek: TMK műhely, raktár és iroda - Síkkötő üzem C emeletes üzemépület + gázfűtés - Körkötő üzem E épület (felvető, cérnázó) - Szabászat, előkészítő F épület (segédanyag, raktárak) Varrodák G épület (kötöde üzemcsarnok) - Vasaló A-B épületek - Meo, csomagoló Udvar közművekkel Központi Igazgatás Tároló szín Raktározás Értékhelyesbítés - 2.) Szeged, Bérkert u /2 Üzemépület Telek Megnevezés Helyrajzi szám Funkció / rendeltetés Szakértői értékbecslés szerinti forgalmi érték ( eft ) eft Jelzálogterheltség december 31 Jelzálogjog értéke Jelzálogjog jogosult eft CIB Bank Zrt. Rehabilitációs üzem eft 800 e EUR MFB Zrt. Jelzálogjog lejárati időpontja 2014.augusztus március 15. Udvar + kerítés 3.) Szentes, Szarvasi út 4. sz. Üzemépület Üzemcsarnok Porta Udvar, kerítés 3972 Villanyszerelési anyagok bérmunkagyártása eft - - Kerékpár tároló 4.) Szeged, Kiskundorozsma 0457/6 Munkásszálló Mindösszesen eft jelöltek szerint

27 Szegedi SZEFO zrt. 6.számú melléklet Aktív időbeli elhatárolások részletezése Megnevezés Mérleg érték Mérleg forduló napját követő évben esedékes adatok eft-ban Későbbi évben esedékes Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása, ebből; biztosítási díjak reklám költség előfizetési díjak / nyomtatott ill. elektronikus sajtótermékek, közlönyök, jogtárak / telefon díj ügyeleti díj bérleti díj karbantartási díj Átértékelési árfolyamveszteség ( 2000.évi C. tv. 33. alapján és szerint ) Akítv időbeli elhatárolás összesen Passzív időbeli elhatárolások részletezése Megnevezés Mérleg érték Mérleg forduló napját követő évben esedékes adatok eft-ban Későbbi évben esedékes Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása, ebből; közüzemi számlák (telefon,áram,gáz,víz) kamat fizetés könyvvizsgálati díj egyéb elhatárolás Halasztott bevételek, ebből; évi pályázat / Szentesi telephely - tetőcsere / évi Munkaügyi Központ támogatás évi Munkaügyi Központ támogatás Passzív időbeli elhatárolások összesen

28 Szegedi SZEFO zrt. 7.számú melléklet Saját tőke összetételének és értékének változása - ható tényezők szerinti részletezésben adatok eft-ban Megnevezés Jegyzett Tőketartal Lekötött Eredménytartalék Értékelési Mérleg Összesen / szerinti mérlegértékre tőke ék tartalék tartalék eredmény gyakorolt hatás Nyitó /-/ /+/ Előző évi eredmény átvezetése /+/ /-/ eredménytartalékba Lekötött tartalék képzése ( alapítás átszervezés, kísérleti /+/ /-/ fejlesztés értékének megfelelő mértékben ) Értékhelyesbítés visszaírása /-/ /-/ Tárgyévi gazdálkodás eredménye /+/ /+/ Záró /-/ /+/

29 Szegedi SZEFO zrt. 8. számú melléklet Hosszú lejáratú kötelezettségek i hivatalos MNB középárfolyam: 291,29 43 Hitelezői kötelezettségek 311,13 Fők.szla. Megnevezés Tőketartozás Devizanem Könyv szerinti árfolyam Tőketartozás (átértékelés előtti árfolyamon ) Átértékelési árfolyam különbözet (/-/ nyereség; /+/ veszteség) Mérlegfordulónapon nyilvántartott Elhatárolt árfolyamveszteség Céltartalék EUR; HUF HUF / EUR HUF HUF HUF HUF HUF EUR HUF EUR HUF 432/4525 Beruházási hitel - MFB Zrt EUR 311, /4529 Export előfinanszírozási hitel - EXIM Bank EUR 311, /45282 Pénzügyi lízing - Régió Solvent Zrt EUR 311, /45281 Pénzügyi lízing - Régió Solvent Zrt EUR 311, /4524 SG Eszközfinanszírozás Mo.Zrt EUR 305, /4522 SG Eszközfinanszírozás Mo.Zrt EUR 286, /45283 Pénzügyi lízing - Régió Solvent Zrt HUF /4527 Pénzügyi visszlízing - Lombard Lízing Zrt EUR 311, /45284 Pénzügyi lízing - Régió Solvent Zrt HUF Összesen Mérlegérték Átértékelt tőketartozás összegéből rövid lejáratú Átértékelt tőketartozás összegébő hosszú lejáratú

30 Szegedi SZEFO zrt. 9. számú melléklet Egyéb rövid lejáratú követelések Megnevezés Összeg e Ft-ban Adott előlegek 492 Munkálatói kölcsönök - rövid lejáratú 838 Utazási bérlet átvezetés 30 Kilépett munkavállalókkal szembeni követelés 169 Költségvetési támogatás igénylése - bértámogatás Költségvetési támogatás igénylése - költségkompenzáció Egészségbiztosítási Pénzárral szembeni követelések Kaució 160 Különféle egyéb követelések 124 Visszaigényelhető ÁFA Elhatárolt ÁFA Helyi adó túlfizetés Magánnyugdíjpénztári túlfizetés 31 Szállítói követelések 869 Mérlegben egyéb követelések összesen : Megnevezés Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Összeg e Ft-ban Fel nem vett jövedelmek 26 Személyi jövedelemadó Munkaerőpiaci járulék -munkavállalót terhelő Egészségügyi hozzájárulás befizetése 324 Cégautó adó 100 Fizetendő elhatárolt ÁFA 489 Jövelem elszámolási számla Szociális hozz. Adó-, Nyugdíj és egészségbizt. jár. elsz Idegen letiltások Szakszervezeti tagdíj 221 Helyi adókötelezettségek 1 Önkéntes nyugdíjpénztárak 15 Szakképzési hozzájárulás elszámolása Hosszú lejáratú lízingek következő évi törlesztőrészletének átsorolása Mérlegsor egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összesen:

31 Szegedi SZEFO zrt. 10.számú melléklet Egyéb bevételek adatok eft-ban Megnevezés év év Bázistól való eltérés Bázisindex (%) Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő költségvetési támogatás, ebből; ,11 Bértámogatás ,11 Költségkompenzációs támogatás, ebből; ,95 Költségkompenzációs támogatás - személyi jellegű ráfordításokkal kapcs ,67 Költségkompenzációs támogatás - anyagjellegű ráfordításokkal kapcs ,70 Munkahelymegőrző pályázati projekt bevétele ,14 Munkahelyteremtő támogatás - "Első munkahely" Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésének bevétele ,74 Céltartalék feloldása Káreseménnyel kapcsolatos kapott kártérítés ,94 Társadalombiztosítási kifizetőhely költségtérítése ,64 Leltártöbblet bevétele ,00 Különféle egyéb bevételek ,57 Kármentességi engedmény ,00 Engedményezett követelés elismert értéke ,53 Összesen: ,52 Egyéb ráfordítások adatok eft-ban Megnevezés év év Bázistól való eltérés Bázisindex (%) Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke ,72 Káreseménnyel kapcsolatos ráfordítások ,75 Késedelmi kamat, önellenőrzési pótlék, kártérítés ,99 Társasági adóalapot növelő egyéb ráfordítások ,64 Környezetvédelmi termékdíj, környezetterhelési díj ,45 Ráfordításként elszámolt ÁFA ,00 Költségvetésnek, fizetett önellenőzési-, késedelmi pótlék ,00 Cégautó adó ,92 Innovációs járulék Iparűzési adó ,41 Építményadó ,05 Gépjárműadó ,75 Készletek, követelések, tárgyi eszközök leltárhiánya,selejtezése, értékvesztése ,22 Különféle egyéb ráfordítások ,81 Támogatási szerződés -, megállapodás alapján átadott készlet, pénzeszköz ,00 Céltartalék képzése várható jövőbeni kötelezettségekre ,00 Engedményezett követelés könyv szerinti értéke ,53 Összesen: ,82

32 Szegedi SZEFO zrt. 11. számú melléklet F o g l a l k o z t a t á s i j e l l e m zők évi tény a bázis illetve a terv viszonylatában - Megnevezés 1. Munkajogi létszám ( állapot fő) ebből; 1.1. Megváltozott munkaképességű munkavállalók munkajogi létszáma 2. Átlagos statisztikai állományi létszám (éves fő) ebből; 2.1. Megváltozott munkaképességű dolgozók átlagos statisztikai állományi létszáma (éves- fő) Megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatási aránya (%) 3. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma (fő) 3.1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszámaránya(%) 4. Részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma (fő) 4.1. Részmunkaidőben foglalkoztatottak létszámaránya(%) 4.2. Részmunkaidőben foglalkoztatottak átlagos óraszáma (óra/nap) 5. Bérköltség (eft) ebből; 5.1. Megváltozott munkaképességű dolgozók bérköltsége (eft) Időszak Index, illetve eltérés Bázis Beszámolási b-hoz t-hez Terv Tény (%, /+/, / /) ,5 73,0 /-/ 45 /-/ ,3 /-/ ,7 /+/ ,9 /-/ 46 66,6 62,8 59,5 89,4 /-/ 7, ,3 /+/ 25 45,1 54,5 47,6 105,5 /+/ 2, ,1 /-/ 12 54,9 45,5 52,4 95,5 /-/ 2,5 4,7 4,7 4,8 102,1 /+/ 0, ,7 /+/ ,0 /+/ Bérköltségen belüli aránya (%) 47,3 43,5 41,9 88,5 /-/ 5,4 6. Megváltozott munkaképességű ,8 dolgozók bér- és járuléka (eft) /-/ ebből; 6.1. Bértámogatás alá eső bér- és ,3 járulék ráfordítás /-/ ,8 /-/ ,9 /-/ ,5 /-/ ,8 /-/ 3,2 74,1 /-/ ,3 /-/ 6,9 97,8 /-/ 9 115,2 /+/ 6,9 102,1 /+/ 0,1 92,4 /-/ ,0 /-/ ,4 /-/ 1,6 86,4 /-/ ,9 /-/

33 Szegedi SZEFO zrt. 12.számú melléklet Értékesítés nettó árbevételének alakulása adatok eft-ban illetve %-ban 2008.év 2009.év 2010.év év 2012.év 2012.év Eltérés Index % Megnevezés / időszak Bázis Terv Tény A bázishoz ( azonos időszak viszonylatában ) A bázishoz ( azonos időszak viszonylatában ) A bázishoz ( azonos időszak viszonylatában ) A bázishoz ( azonos időszak viszonylatában ) Tervhez Bázis ( azonos időszak viszonylatában ) Bázis ( azonos időszak viszonylatában ) Bázis ( azonos időszak viszonylatában ) Bázis ( azonos időszak viszonylatában ) Tervhez Chance - NANOSILVER klasszikus modellek ,00 Chance - NANOSILVER póló modellek Körkötött ipari kelme előállítása ,00 0,00 0,00 0,00 Egyéb anyagos árbevétel ,01 963,90 639,44 177,61 - Belföldi anyagos árbevétel összesen ,01 56,63 67,50 33,08 158,72 Belföldi bérmunka árbevétel , Összes belföld ,99 56,63 67,50 33,08 158,72 Chance - NANOSILVER klasszikus modellek ,00 Chance - NANOSILVER póló modellek Egyéb anyagos árbevétel Export anyagos árbevétel összesen ,00 DAMA S.p.A - klasszikus modellek ,92 144,48 155,38 121,75 84,86 DAMA S.p.A - póló modellek ,30 56,64-14,73 - Egyéb export bérmunka árbevétel , Export anyagmentes árbevétel összesen ,20 142,80 156,56 115,38 85,51 Összes export ,20 142,80 156,56 115,38 84,18 Főtevékenység árbevétele összesen ,97 139,14 153,07 110,63 84,87 Áramelosztó, szabályozó készülékek gyártása ( bérmunka - Legrand Zrt. ) ,62 151,92 104,25 107,31 31,93 Egyéb anyagmentes árbevétel ,56 26,99 88,85 156,83 - Egyéb anyagos árbevétel Rehabilitációs telephely illetve fióktelepek árbevétele ,80 150,08 104,20 107,40 29,68 "Védett műhely" projekt ,00 Egyéb anyagos árbevétel ,44 28,35 40,88 63,84 - Egyéb anyagmentes árbevétel ,69 191,20 92,16 581,93 - Egyéb tevékenység árbevétele ,50 116,79 80,90 306,27 21,01 Értékesítés nettó árbevétele összesen ,46 141,22 139,25 110,08 87,18

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. Általános kiegészítések I.1 A Diákhitel Központ Rt. rövid bemutatása I.2 A Diákhitel Központ Rt. számviteli politikájának főbb vonásai I.2.1 I.2.2. I.2.3. I.2.4. I.2.5.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 1 2 1 3 5 0 1 3 7 4 1 2 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 Cégjegyzék száma AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 1144. Budapest, Szentmihályi út 26/C a vállalkozás

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához Szocio-Produkt Kft 3526. Miskolc, Blaskovics u. 22. Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához 1 A. Általános kiegészítések 1. A társaság bemutatása Alakulása 1994. december 01. Tevékenység

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Adószám: 11202309-2-12 Cégjegyzékszám: Nm-i Cégbíróság 12-09001857 Bank: KSH Bank: 10400786-07804544-0000000 Salgótarján Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e 3100 Salgótarján,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjel: 13969587862159901 Cégjegyzék száma: 0109882445 PestszentlőrincPestszentimre Eü. Szolgáltató Nonprofit Kft Kiegészítő melléklet 1. A vállalkozás bemutatása Társaság székhelye: 1183

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 3530 Miskolc, Hunyadi u. 21. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról Miskolc, 2013. április 19.

Részletesebben

Schneider Gyula ügyvezet igazgató

Schneider Gyula ügyvezet igazgató Állampusztai Mez gazdasági és Kereskedelmi KFT. Állampuszta Kiegészít melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Állampuszta, 2009. április 30. Schneider Gyula ügyvezet igazgató ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 A) A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail:

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail: Statisztikai számjel: 21814097-8621-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Kft. Kiegészítő melléklet Budapest, 2012. április 24. P.H... dr. Kóti Tamás ügyvezető igazgató

Részletesebben

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2014. év Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató I.1 A vállalkozás bemutatása A. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Adorján-Tex Konfekcióipari és Kereskedelemi Korlátolt

Részletesebben

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014.év 2015.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31.

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31. 1 3 2 3 5 2 9 5 3 7 0 0 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-1 7 7 2 9 3 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Pilisvörösvári Vízművek Kft. v.a. A vállalkozás címe, telefonszáma: 1134 Budapest,

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 11108944-2-51 Fejér Megyei Cégbíróság 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 Éves beszámoló

Részletesebben

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés Tartalomjegyzék I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészít melléklet Üzleti jelentés

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Statisztikai számjel: 22242419-1812-572-01 Cégjegyzék szám: 01-09-919716 ERFO REHABILITÁCIÓS FOGLAKOZTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1076 Budapest, Dózsa György út 48. a 2015. évi

Részletesebben

Számviteli törvény változásai

Számviteli törvény változásai Számviteli törvény változásai 2012. évi CXLVI. törvény MK 136. a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 2012. évi CXLVII. törvény MK 136

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 2 0 2 2 1 9 7 1 9 1 0 2 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 1 4 -- 0 0 0 1 8 1 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Magyar Fotográfusok Háza Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, az eredménykimutatás és az üzleti jelentés jóváhagyására Tartalom: Határozati

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu 2008. évi éves beszámoló Mérleg

Részletesebben

PALLAS ATHÉNÉ DOMUS SCIENTIAE ALAPÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2015. DECEMBER 31-I EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

PALLAS ATHÉNÉ DOMUS SCIENTIAE ALAPÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2015. DECEMBER 31-I EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ PALLAS ATHÉNÉ DOMUS SCIENTIAE ALAPÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2015. DECEMBER 31-I EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 1 I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Név: Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Székhelye:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. április 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2015. április 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31.

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31. Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló www.bookline.hu Bookline.hu Nyrt. 1097 Budapest, Ecseri út 14-16. Telefon: (36-1) 505-9800, Fax: (36-1)

Részletesebben

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sorsz. 1 2 5 5 0 7 5 3-3 5 1 2-1 1 4-0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 4 4 7 0 Cégjegyzék száma 2014. december 31. MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari MÉRLEG Eszközök (aktívák) Átviteli Rendszerirányító

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 14009411-8622-599-09 Statisztikai számjel 09-09-013717 Cégjegyzék száma Püspökladányi Egészségügyi Nonprofit Kft. 4150 Püspökladány, Kossuth u. 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2011. december 31. Keltezés:

Részletesebben

Nagykanizsa, Zrínyi u. 35. Telefon Fax E-mail: Számlaszám

Nagykanizsa, Zrínyi u. 35. Telefon Fax E-mail: Számlaszám dátum szám ügyintéző tárgy 2014. 03. 10 Gáspár András üzleti terv Nagykanizsa, Zrínyi u. 35. Telefon Fax E-mail: Számlaszám Adószám 8800 Pf. 386 +36 93 537 650 +36 93 310 273 via@nagykanizsa.hu OTP BANK

Részletesebben

Határozati javaslat I.:

Határozati javaslat I.: BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a 2013. május 8. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens Tárgy:

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

Féléves jelentés Diákhitel Központ Zrt. 2015. A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése

Féléves jelentés Diákhitel Központ Zrt. 2015. A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 54. (6) bekezdés b) pontja értelmében a Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV Alapadatok Alapítvány neve: NÓGRÁD MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY Székhelye: 3100 Salgótarján, Mártírok út 1. Alapítás időpontja: 1994. június Módja:

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. FEGYVERNEK ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5231 Fegyvernek Szent Erzsébet út 138. Internet: www.fegyvernektksz.hu Cg.: 16-02-001554 ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet...

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a 2013. évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a 2013. évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz 1 Kumánia Gyógyfürdő Kft. Cégjegyzék száma: 16-09-013675 5310 Kisújszállás Statisztikai számjele: 23580259-9329-113-16 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK. Cégjegyzékszám: 15-09-075467

1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK. Cégjegyzékszám: 15-09-075467 1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK Cégjegyzékszám: 15-09-075467 Cég neve: Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. Székhelye: 4300 Nyírbátor, Fürdő u. 1. Alapítás időpontja: 2010.01.06. Cégforma:

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től

SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

Részletesebben

Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31.

Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31. 18084874-6920-599-01 Statisztikai számjel 01-09-920128 Cégjegyzék száma Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft 1071 Budapest Damjanich u 11-15. Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31. Keltezés:

Részletesebben

TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Viziközm Üzemeltetési Zártkören Mköd Részvénytársaság beszámolójának kiegészít melléklete 2013. 01. 01-2013. 12. 31. üzleti évrl ------------------------------- Sándor Zsolt

Részletesebben

Kényszerből: Kényszertörlés (szabályok megsértése)

Kényszerből: Kényszertörlés (szabályok megsértése) A végelszámolás számvitele, adózása - 2012 1 Végelszámolások 2012.03.01-től Saját szándékból: Végelszámolás (egyszerűsített) Kényszerből: Kényszertörlés (szabályok megsértése) Nem ide tartozik: Csőd, felszámolás

Részletesebben

2013. december 31. Éves beszámoló

2013. december 31. Éves beszámoló 2013. december 31. Éves beszámoló I. Általános kiegészítések 1./ A vállalkozás bemutatása KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. december 31-i beszámolóhoz A társaság az Állami Vagyonkezelő Részvénytársaság 1993.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE. 2011. év. Főszerpaprika Kutató-Fejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE. 2011. év. Főszerpaprika Kutató-Fejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete Főszerpaprika Kutató-Fejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2011. év 1 I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. Társaság bemutatása

Részletesebben

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT.

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT. Statisztikai számjel: 20139294-8010-572-01 Cégjegyzékszám: 01-09-912983 ÚJBUDA SPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Budapest, 2012. május 16. P.H. --------------------------------------------------

Részletesebben

I. Fejezet Alapelvek

I. Fejezet Alapelvek 1 / 103 2016.03.29. 10:57 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 2016.03.10 2017.12.31 99 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról Az állami feladatok

Részletesebben

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztárt (rövidített nevén Allianz Hungária Egészségpénztár) 34 fő természetes személy alapította

Részletesebben

Számvitel alapjai Feladatok/4.

Számvitel alapjai Feladatok/4. 1. FELADAT Társaságunk 20X1. március 1-jén egy termelő gépsort szerez be külföldről (közösségen kívülről), mellyel kapcsolatban következő tételek merültek fel (az összegek ÁFA nélkül értendők): Import

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. december 31.

Éves beszámoló 2011. december 31. Éves beszámoló 2011. december 31. TIGÁZ GEPA Korlátolt Felelősségű Társaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. TARTALOM / TIGÁZ GEPA KFT. 2011. ÉVES BESZÁMOLÓ Jelentések és éves beszámoló

Részletesebben

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz I. Általános rész 1. A Társaság bemutatása A Társaság teljes neve:

Részletesebben

ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése

ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése Az ARAGO Befektetési Holding Rt. a Tőzsdei Értékpapír Listán C kategóriában szereplő részvénytársaság igazgatósága az alábbiakban ismerteti Tisztelt

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 Forrás: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99600081.tv 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 I/A. A Társaság és a számviteli politika bemutatása... 3 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA... 3 2. A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA... 6 I/B. A társaság

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014. év január hó 1.

Részletesebben

2012. évi Éves beszámoló

2012. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6 1 0 0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/560111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Döntés a Társaság számviteli törvénynek megfelelıen elkészített 2012. évi egyedi éves beszámolójának (HAR) elfogadásáról, a Felügyelı Bizottság,

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése KŐKÉRT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft. 1107 Budapest, Basa u. 1. Tel./Fax: 06-1-261-0843

Részletesebben

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi Éves beszámolója 2007. március 20. Tartalomjegyzék I. Összefoglaló II. Általános ismertető 1. Cégadatok 2. Részvényinformációk 3. Cégvezetés 4. Általános adatok a társaságról

Részletesebben

Információs Társadalomért Alapítvány. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója

Információs Társadalomért Alapítvány. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója 18093786-9499-569-01 Statisztikai számjel 1037. Budapest Táborhegyi út 18/D Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója 2010. Keltezés: 2011. március 24. az alapítvány képvisel je

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához

Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához I. Általános

Részletesebben

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Eszközök és Források Értékelési Szabályzata Dunaújvárosi Főiskola szenátusa 18-2006/2007. sz. határozatával 2006. 12.12. napjával elfogadta. 2006. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Deloitte Könyvvizsgáló Legal Entity és Tanácsadó or Kft. 1068 Budapest, Subsidiary Dózsa György Name út 84/C. Levélcím: 1438 Address Budapest, line Pf. 1 471 Address line 2 Tel: +36 (1) 428-6800 Address

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2008.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2008. ÉVES BESZÁMOLÓ 2008. Gyır, 2009. április 23. T A R T A L O M MÉRLEGKIMUTATÁS... 3 EREDMÉNYKIMUTATÁS...8 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET...11 I. Általános rész... 11 II. A mérlegkimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések...

Részletesebben

73MA Eredménykimutatás - Pénztár mőködési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró

73MA Eredménykimutatás - Pénztár mőködési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró 73MA Eredménykimutatás - Pénztár mőködési tevékenysége Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró Elızı évi beszámoló záró Megállapított eltérések (+/-) Tárgyévi beszámoló

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. május 20-án 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2014. május 20-án 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

KŐKÉRT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT 1107 Budapest, Basa u. 1. Tel./Fax: 06-1-261-0843

KŐKÉRT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT 1107 Budapest, Basa u. 1. Tel./Fax: 06-1-261-0843 KŐKÉRT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT 1107 Budapest, Basa u. 1. Tel./Fax: 06-1-261-0843 liudsipost Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület

Részletesebben

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA 1 1./ SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KFT A társaság az előző üzleti hez képest az alábbi változásokat építette be a 2012. június 22-i közgyűlésre benyújtott üzleti ébe:

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2003. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2003. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE 1. számú melléklet NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2003. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Tartalma: 1. Számviteli beszámoló 2. Kimutatás költségvetési támogatás felhasználásáról 3. Kimutatás

Részletesebben

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba.

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba. A RÁBA Nyrt. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A Társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyrt. Társaság

Részletesebben

Ózd, 2016. május 20. ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője

Ózd, 2016. május 20. ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője Beszámoló az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Előterjesztő: ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit

Részletesebben

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2011.01.01. 2011.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeletetési Kft. 2O15~ évi. Egyszerűsített éves beszámoló

Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeletetési Kft. 2O15~ évi. Egyszerűsített éves beszámoló Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeletetési Kft 2O15~ évi Egyszerűsített éves beszámoló I Azonosító: 1218116-460035622876-1137562405-1313408 (~ Nyomtatás D KETFŐS KÖNYWITELT VEZETŐ VÁLLALKOZÁSOK

Részletesebben

A Konzum Rt. közgyűlési határozatai és a 2005. évi éves jelentésének tartalmi kivonata

A Konzum Rt. közgyűlési határozatai és a 2005. évi éves jelentésének tartalmi kivonata A Konzum Rt. közgyűlési határozatai és a 2005. évi éves jelentésének tartalmi kivonata A Konzum Kereskedelmi és Ipari Rt. 2006. április 28-án 11. órai kezdettel 76,59 %-os részvételi arány mellett megtartotta

Részletesebben

Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda

Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda Statisztikai számjel: 28335078691013101 Iroda lajstromszáma: 00240 Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda 1126 Budapest, Kis Altábornagy u. 23. I./1. 2014.01.012014.12.31. közötti időszak beszámolójának Budapest,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2011. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2011. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2011. évi beszámolójához Hévíz, 2012. április 06. Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 3. 1.1. A társaság cégneve és székhelye 1.2. A társaság

Részletesebben

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010. Statisztikai számjel: 14635306-8610-599-05 Cégjegyzék száma: CG. 05-09-017049 MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73O PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási id : 2 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 7 0 4 1

Részletesebben

Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév

Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév Kötelező irodalom: Az előadások és a gyakorlatok ( munkafüzet ) tananyaga. A módosított 2000. évi

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete H e l y b e n Tárgy: Szentes-Víz

Részletesebben

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK 1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK A jelen Alaptájékoztatókban szereplő egyes fogalmak definíciói, illetve rövidítések magyarázatai az alábbiakban kerülnek ismertetésre. Az egyéb, vagyis

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2011. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2011. ÉVI ÉVES JELENTÉSE KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2011. ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, 2012.04.20 (Oldalak száma: 46) Tóth Gábor ügyvezetı igazgató FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 2011. ÉV FELELİSSÉGVÁLLALÓ

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi tevékenységéről J A V A S L A T

B E S Z Á M O L Ó. az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi tevékenységéről J A V A S L A T B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST Kft. 215. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 215. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2010. év

ÜZLETI JELENTÉS 2010. év ÜZLETI JELENTÉS 2010. év A társaság alaptevékenységéből adódóan a legfontosabb feladat a biztonságos és folyamatos vízellátás, melyet eszköz és személyi feltételek hiányában az erre szakosodott szakszolgáltató

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2010. évre (Üzleti jelentéssel megegyezı tartalommal)

Kiegészítı melléklet a 2010. évre (Üzleti jelentéssel megegyezı tartalommal) Kiegészítı melléklet a 2010. évre (Üzleti jelentéssel megegyezı tartalommal) A Kiegészítı melléklet szerkezet és tartalma: Általános rész Tájékoztató rész Specifikus rész - mérleghez kapcsolódó - eredménykimutatáshoz

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Beszámoló a TIVA-Szolg KFT. 2008. évi gazdálkodásának mérlegadatairól Melléklet:

Részletesebben

Ingatlanvagyon értékelés

Ingatlanvagyon értékelés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanfejlesztı 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Ingatlanvagyon értékelés 2. Számviteli alapok Szerzı: Harnos László

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. ÉVI ÉVES JELENTÉSE KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, 2010.04.20 (Oldalak száma: 43) Tóth Gábor ügyvezetı igazgató FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 2009. ÉV FELELİSSÉGVÁLLALÓ

Részletesebben

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT.

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT. ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT. E LŐTE RJ ESZT ÉS a Képviselő-testület 216. május 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 215. évi - számviteli törvény szerintibeszámolójának

Részletesebben

ARTISJUS. Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet

ARTISJUS. Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet 2013. december 31. ARTISJUS MAGYAR SZERZŐI JOGVÉDŐ IRODA EGYESÜLET MÉRLEG 2013. DECEMBER 31-ÉN (Az összes adat

Részletesebben

Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. A tétel megnevezése

Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. A tétel megnevezése A tétel megnevezése Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. 1. Pénzeszközök 19 798 163 488 2. Állampapírok 411 306 73 476 a) forgatási célú 411 325 73 408 b) befektetési célú

Részletesebben

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÉVES JELENTÉS 2015. december 31. K&H BANK ZRT. ÉVES JELENTÉS 2015. DECEMBER 31. TARTALOMJEGYZÉK Kibocsátói nyilatkozat Éves Beszámoló Független

Részletesebben

CIMBORA NYPT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNY- KIMUTATÁS 2011.01.01.-2011.12.31.

CIMBORA NYPT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNY- KIMUTATÁS 2011.01.01.-2011.12.31. CIMBORA NYPT 2011.01.01.-2011.12.31. ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNY- KIMUTATÁS 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége eltéré sek felülvizsgá lt eltéré sek (+/- ) felülvizsgá lt 1 2 3 4 5 6 7 c

Részletesebben

2009. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2009. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2009. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE BEVEZETŐ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK A VITAMIN Egészségpénztár (továbbiakban: Pénztár) működési formáját tekintve nyitott kiegészítő Egészségpénztár.

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek,

Tisztelt Részvényesek, Tisztelt Részvényesek, A 2015-ös év kiemelten fontos volt családunk és a Zwack Unicum Nyrt. számára is, hiszen 225 éves évfordulóját ünnepeltük annak, hogy ősöm, Dr. Zwack, Unicummal kínálta II. József

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ Rt. 2007. I. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2006. június 30. 2007. június 30. Változás (e Ft) (e Ft) /előző év=100%/ A. Befektetett eszközök

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Kft. tulajdonosainak Az egyszerűsített éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztük a Bartók Béla Megyei Művelődési

Részletesebben

AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1 AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2010. I. BEVEZETİ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK Az AXA Egészségpénztár mőködési formáját tekintve területi elven mőködı

Részletesebben

Konszolidált Éves Beszámoló

Konszolidált Éves Beszámoló Budapest Bank Rt. és leányvállalatai Konszolidált Éves Beszámoló 2003. december 31. Budapest, 2004. március 16. Richard Pelly a vállalkozás vezetoje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. I. Általános rész. 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. I. Általános rész. 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Takarékszövetkezet éves beszámolóját köteles közzétenni, ennél fogva köteles azt a Hpt.-ben előírt feltételeknek megfelelő könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni, azaz könyvvizsgálatra

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához Budapest, 2016. február 29. A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor

Részletesebben

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e. - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1..

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e. - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.. Ibrány Város Képviselő Testülete a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Véleményezı bizottság: Gazdálkodási Osztály Valamennyi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

NEMZETI ÚTDÍJFIZETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZRT. 2015. DECEMBER 31.

NEMZETI ÚTDÍJFIZETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZRT. 2015. DECEMBER 31. (minden adat ezer forintban értendő, kivéve ha másképpen van feltüntetve) NEMZETI ÚTDÍJFIZETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. DECEMBER 31. (minden adat ezer forintban értendő, kivéve ha másképpen

Részletesebben

Az OR-TISZK Országos Rendészeti Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Az OR-TISZK Országos Rendészeti Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság OR-TISZK Nonprofit Kft. 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 78. www.ortiszk.hu Az OR-TISZK Országos Rendészeti Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Hévíz és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. Internet: www.heviztakarek.hu Cg.: 20-02-050059 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben