2012. évi éves - beszámoló

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012. évi éves - beszámoló"

Átírás

1 Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zártkörűen működő Részvénytársaság 6724 Szeged, Tavasz u. 2. Termékmárka: CHANCE CHANCE KATTI ZOÓB CHANCE by Szász Endre PCT szabadalom oltalmi kérelem: kötött kelme nanosilver technológiájú előállítása Akkreditáció: AKKREDITÁLT FOGLALKOZTATÓ évi éves - beszámoló K i e g é s z í tő melléklet A közzétett adatok könyvvizsgálattal alátámasztottak. Szeged, április 19.

2 1 1. Általános információk 1.1. A beszámolót készítő társaság rövid bemutatása: Cégnév: Cégforma: Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zártkörűen működő Részvénytársaság; zártkörűen működő részvénytársaság; Székhelye: 6724 Szeged, Tavasz u. 2.; Alapítás időpontja: Tulajdonosi kör: Főtevékenység: Működési specifikum: Vezető tisztségviselő: 1953-tól vállalat, től részvénytársaság; A társaság egyedüli részvényese a Magyar Állam, a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlója a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.; TEÁOR , Egyéb kötött, hurkolt ruházati termékek gyártása; A társaság a 327/2012. (XI.16) Kormányrendelet hatálya alá tartozóan működő megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltató; Kiss Sándor Csaba vezérigazgató; Alkalmazott szabályrendszer: A évi C. törvény illetve a hatályos Számviteli Politika. A könyvvizsgálat a jogszabály előírásai alapján kötelező; A kijelölt könyvvizsgáló neve: Moore Stephens Wágner Kft.; A könyvvizsgáló társaság címe: 2900 Komárom, Erdélyi utca 4.; Kamarai nyilvántartási száma: ; Felelős könyvvizsgáló: Neve: Wágner Vilmos; Lakcíme: 2900 Komárom, Száva utca 14.; Kamarai azonosító szám: ;

3 2 Helyettes könyvvizsgáló: Neve: Lakcíme: Martonné Őszi Rózsa 2900 Komárom, Török Ignác utca 95/A.; Kamarai azonosító szám: ; A könyvviteli szolgáltatások irányításáért, vezetéséért felelős személy: Neve: Molnár Viktor, regisztrált mérlegképes könyvelő Lakcíme: 6900 Makó, Bárány utca 33. PM Ig. száma: ; A 175/2009. (VIII. 29.) Kormányrendelet illetve a évi CXXII. törvényben jelölt közzétételi kötelezettség teljesítése: Formáját tekintve: elektronikus Közzététel helye: - mint a társaság hivatalos internetes weboldala 1.2. A s z á m v i t e l i p o l i t i k a főbb elemeinek bemutatása: A számviteli politika megfogalmazott célja, hogy a társaságnál olyan számviteli rendszer funkcionáljon, amelynek alapján megbízható és valós információt tartalmazó éves beszámoló állítható össze, és amely számviteli rendszer egyidejűleg a vezetői döntések számára is alkalmas információs bázisul szolgálhat. A társaság kettős könyvvitelt vezet, a mérleg választott formája a számviteli törvény 1. számú melléklet A változata, az eredménykimutatás választott formája a számviteli törvény 2. számú melléklet A változata. Az üzleti év a naptári évvel egyező, a mérleg fordulónapja tárgyév december 31. napja, a mérlegkészítés időpontja tárgyévet követő év február 28. napja. A társaság az eszközöket és forrásokat a számviteli politikájában meghatározottak szerint a számviteli törvény előírásait figyelembe véve sorolja be és értékeli. A vásárolt készleteket átlagos beszerzési áron, a saját előállítású készleteket norma szerinti közvetlen önköltségen tartja nyilván. Az értékcsökkenési leírást lineáris módszerrel állapítja meg, az eszköz maradványértékét figyelembe véve. A társaság az ingatlanok esetében részben él az értékhelyesbítés lehetőségével. A társaság mérlegfordulónapon devizában

4 3 fennálló eszközeit és forrásait december 31-i hivatalos MNB középárfolyamra értékeli át, a beruházáshoz kapcsolódó források vonatkozásában a nem realizált átértékelési veszteség esetében a évi C. tv (2) alapján és szerint aktív időbeli elhatárolást illetve 41.. c.) pont alapján céltartalék képzést eszközöl. A társaság a tárgyévben nem tért el a számvitelében, az előző években alkalmazott módszerektől A társaság valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének értékelése Mutatószámokban kifejezve A társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének főbb mutatószámait valamint a beszámolási időszak cash-flow kimutatását a kiegészítő melléklet 1. illetve 2. számú melléklete tartalmazza Vagyoni helyzet szöveges értékelése A társaság a bázis időszakban az eszközeinek 78,63 % - át a befektetett eszközök, 20,13 % - át forgóeszközök, 1,24 %-át pedig aktív időbeli elhatárolások tették ki. Tárgyévre ez a befektetett eszközök dominanciáját tükröző - szerkezet megmaradt, így azok mérlegfőösszegen belüli aránya 79,01 %, a forgóeszközöké 20,46 % az aktív időbeli elhatárolásoké 0,53 %. Az aktívák elsősorban, illetve 71,21 %-ban a tárgyi eszközökben testesülnek meg. A források vizsgálatánál megállapítható, hogy a kötelezettségek 46,84 %- os-, a céltartalékok 0,15 %-os valamint a passzív időbeli elhatárolások 0,72 % -os aránya mellett továbbra is a saját tőke aránya a meghatározó a bázis viszonylatában 3,07 százalékpontos csökkenéssel - 52,29 %. Az eszközök és a források összetétele, a mérlegfőcsoportok megoszlási viszonyszámai és azok változásai: Adatok % - ban Eszközök Bázis Tárgy Index Források Bázis Tárgy Index A) Befektetett eszközök 78,63 79,01 100,48 D) Saját tőke 55,36 52,29 94,45 I. Immateriális javak 4,64 7,77 167,46 E) Céltartalékok 0,47 0,15 31,91 II. Tárgyi eszközök 73,96 71,21 96,28 F) Kötelezettségek 43,12 46,84 108,63

5 4 III. Befektetett pénzügyi eszközök 0,03 0,03 100,00 B) Forgóeszközök 20,13 20,46 101,64 I. Készletek 5,33 9,14 171,48 II. Követelések 11,10 8,90 80,18 III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök 3,69 2,42 80,18 C) Aktív időbeli elhatárolások 0,09 0,53 5,9x I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G) Passzív időbeli elhatárolások ,30 10,70 52,71 22,82 36,14 158,37 1,05 0,72 68,57 Eszközök összesen: 100,0 100,0 - Források összesen: 100,0 100,0 A gazdálkodás főbb mutatószámai üzleti években A tétel megnevezése év év év év év 1 Mérleg-főösszeg (eft) Saját tőke (eft) Jegyzett tőke (eft) Nettó beruházási érték (eft) Munkajogi létszám (fő) Értékesítés nettó árbevétele(eft) Bérmunka értéke, (eft) arányindexe (%) , , , , , Fő tevékenység I. értékesítési nettó árbevétele (eft) Export árbevétel (eft) Egyéb bevételek (eft) Költségvetési támogatás (eft) Értékcsökkenési leírás (eft) Üzemi tevékenység eredménye (eft) 10. Pénzügyi műveletek eredménye (eft) /-/ /+/ /+/ /+/ /+/ / / /-/ /-/ /-/ /-/ Mérleg szerinti eredmény(eft) /-/ /+/ /+/ /+/ /+/ Megtermelt nettó pénzjövedelem (eft) /-/ /+/ /+/ /+/ /+/95.760

6 5 2. Mérleghez kapcsolódó lényeges információk, kiegészítések A beszámolási időszak mérleg főösszege eft, amely a e Ft mérleg s z e rinti nyereség mellett, abszolút értékben eft-tal, illetve 6,94 %-kal magasabb a bázisidőszakban számszerűsítettnél, mérlegfőcsoportonkénti megoszlásban bemutatva, úgymint; 2.1. B e f e k t e t e t t e s z k ö z ö k Az i m m a t e r i á l i s j a v a k é s a t á r g y i e s z k ö z ö k bruttó értékének és értékcsökkenésének változásait a befektetési tükör ( 3. és 4. számú melléklet ) mutatja. A tárgyévi eft beruházás értékén belül meghatározó a fő tevékenység termelési kapacitásának bővítéseként illetve technológiai színvonalának erősítéseként beszerzett TAJIMA típusú hímzőgép bekerülési [ eft illetve 9,99 % ] értéke valamint a termelésbővüléssel és gyártmányfejlesztéssel összhangban folyamatosan bővülő kapacitás és technológiai feltételrendszer megfelelő kiszolgálása érdekében eszközölt beruházás és alapítás átszervezés aktivált értéke, [ eft illetve 11,53 % ], a már meglévő kötőgépeken alkalmazott, összesen eft értékű az összesített beruházási értéken belül 15,59%-os arányt képviselő - felújítás, dinamikus márkaépítés, valamint a kutatási, fejlesztési tevékenységgel összefüggésben 13. számú mellékletben bemutatottak szerint - felmerült és aktivált eft 12,80 % - ráfordítás. A termelés kapacitásbővítésének technikai-, technológiai feltételeit megalapozó beruházási projekt előkészítő szakaszában felmerült, még nem aktivált -, befejezetlen beruházások záró állománya eft ( bázisérték: eft; bázistól való eltérés: /+/ /+/ eft; bázisindex: 147,17 % ). Társaságunk mérlegében - a 2000.évi C. tv. 26 (9). előírásai alapján és szerint - a vagyoni helyzet reális bemutatása érdekében eft ( bázisérték: eft; bázistól való eltérés: /-/ eft; bázisindex: 89,77 % ) értékhelyesbítést és ezzel azonos összegű értékelési tartalékot szerepeltet. Az átértékelés kizárólag az ingatlanokat, és ezen belül a Szeged, Tavasz u. 2. szám alatti központi szék-, és telephelyet érinti. Az értékelés független szakértői véleményen alapul. A LIMIT Tanácsadó és Vagyonértékelő Kft az ingat-

7 6 lan forgalmi értékét a hasonló ingatlanok konkrét eladási ára és a költségalapú számítás módszerével állapította meg. Az ingatlanforgalmi szakértők aktualizált véleménye szerint a szóban forgó ingatlan áfa nélküli forgalmi értéke eft, kényszer alatt történő értékesítés esetén pedig eft. Az óvatosság elvéből kiindulva társaságunk csak eft ( bázisérték: eft; bázistól való eltérés: 0; bázisindex: 100,00 % ) alapulvételével határozta meg az értékhelyesbítést, illetve az értékelési tartalékot, melynek évi állományváltozást az alábbi összefoglaló táblázat szemlélteti: Megnevezés Mérlegérték (eft) Nyitó állomány Növekedés - Csökkenés /-/ Záró állomány F o r g ó e s z k ö z ö k A k é s z l e t e k tárgyévi záró értéke: eft [ bázisérték: eft; bázistól való eltérés: /+/ eft; bázisindex: 183,26 % ], amelyen belül meghatározó 67,07 %-os aránnyal bíró a saját termelésű készletek befejezetlen termelés és félkész termék valamint késztermék tárgyiasultságában - állománya eft [ bázisérték: eft; bázistól való eltérés: /+/ eft; bázisindex: 188,18 % ]-, valamint az anyagok eft-os [ bázisérték: eft; bázistól való eltérés: /+/ eft; bázisindex: 174,11 % ] mérlegértéke. A saját termelésű készletek állományának növekedése és arányeltolódása a fő tevékenység tervezett árbevétel növekedésének, illetve gyártási volumenének általános növekedése és az egyes technológia fázisok erősödő - időbeli eltolódásának, ezzel a szűk keresztmetszetű humán erőforrás optimalizálásának, optimalizálhatóságának következményeként azonosítható. A társaság vagyonának védelme, ezen belül a készletek anyagi felelősség rendszer melletti őrzése tárgyi- és személyi feltételében biztosított, az

8 7 egyes mérlegtételek, fordulónapra végrehajtott vagyonmegállapító leltárral alátámasztottak. A társaság ingatlan és ingó vagyona beleértve az idegen készleteket is káresemény ellen biztosított, ezzel együtt káresemény nem terhelte a tárgyidőszaki működést sem. A k övetel é sek eft-os mérlegértéke tekintetében 14,25 %-os illetve eft abszolút értékű csökkenés figyelhető meg a bázis viszonylatában, melyet meghatároz a vevői követelések eft-os csökkenése [ tárgyérték: eft; bázisérték: eft; bázisindex: 78,87 % ] valamint az egyéb rövid lejáratú 80,90 %-ban központi költségvetés irányába fennálló követelések eft-os [ tárgyérték: eft; bázisérték: eft; bázisindex: 89,64 % ] csökkenése ( jogcímeinek és értékösszetételének részletes bemutatása a 9. számú mellékletben ). A vevői követelések 90,40 %-os arányban illetve eft értékben a társaság fő export partnere ( DAMA S.p.A., Varese, Olaszország ) irányába fordulónapon fennálló-, a mérlegkészítés időpontjáig (02.28.) teljes egészében kiegyenlített követelések, míg teljes körűségében jelölten a társaságnak lejárt fizetési határidejű, illetve vitatott követelése nincsen. Csökkenés figyelhető meg a p é n z e s z k ö z ö k [ tárgyérték: eft; bázisérték: eft; bázistól való eltérés: /-/ eft; bázisindex: 69,98 ] állományának alakulásában, mely pillanatnyi likvid pénzeszköz mérlegértéket bemutató, de tendenciának nem tekinthető csökkenés Aktív időbeli elhatárolások Az a k tív időb eli elhatá r olások állományában [ tárgyérték: eft; bázisérték: eft; bázistól való eltérés: /-/ eft; bázisindex: 45,85 % ] szintén csökkenés figyelhető meg, mely csökkenést a társaság által, mérlegfordulónapi átértékelés során felmerülő, évben elhatárolt, beruházási forrásbevonásokhoz kapcsolódó eft - átértékelési veszteség évi C. tv által definiáltan részbeli arányos feloldása eredményezi. (A jelentősebb összegű aktív és passzív időbeli elhatárolás jogcímeit 6. számú melléklet tartalmazza.)

9 Sa j á t tőke A társaság forrásainak vonatkozásában 52,29 % -os [ bázisérték: 55,36 %, bázistól való eltrés: /-/ 2,07; bázisindex: 94,45 % ] arányt képviselő-, ef értékű saját tőke a bázis eft viszonylatában eft-os illetve 1,01 %-os növekedést mutat, mely növekedést meghatároz; egyrészt: másrészt: a üzleti év eft értékű mérleg szerinti nyeresége általi növekedés; az értékhelyesbítés állományával megegyező mértékű értékelési tartalék eft értékű csökkenése. A jegyzett tőke eft illetve a tőketartalék eft értéke azonos a bázis év értékével, az utóbbi, tartalmának része az OFA 71/2005. (XI. 30.) számú határozatán alapuló, 417 eft jegyzett tőke emeléséhez kapcsolódó tőkeelem szolgáltatása. Az eredménytartalék /-/ eft [ bázisérték: /-/ eft; bázistól való eltérés: /+/ eft; bázisindex: 73,59 %] mérlegértékét a korábbi évek gazdálkodási eredményeinek (2007.: /-/ eft; 2008.: /-/ eft; 2009.: /+/ eft; 2010.: /+/ eft; 2011.: /+/ eft) valamint a lekötött tartalék képzésének és visszaírásának szaldója határozzák meg. A lekötött tartalék a 2000.évi C.tv. 38. (3) c. pont előírásai alapján és szerint - az alapítás átszervezés valamint a kísérleti fejlesztés aktivált értékének [ eft ( bázisérték: eft; bázistól való eltérés: /+/ eft; bázisindex: 136,32 % ) ] valamint a 2.3. pontban bemutatott évben képződött, nem realizált-, elhatárolt árfolyamveszteség okán, a évi C. tv (3) d). pontja alapján és szerint lekötött tartalékba helyezett eft értékének összege. Az értékelési tartalék eft értéke megegyezik a tárgyi eszközök korábban bemutatott - értékhelyesbítésének eft összegével. ( a saját tőke értékének és összetételének változását - ható tényezők szerinti részletezésben a 7. számú melléklet tartalmazza )

10 C é l t a r t a l é k o k Összefüggésben a 2.3. pontban bemutatott nem realizált árfolyamveszteség aktív időbeli elhatárolásával, társaságunk a 2000.évi C. tv. 41. c). pontja alapján és szerint eft céltartalékot képez illetve mutat ki mérlegében. ( bázisérték: 6.389; bázistól való eltérés: /-/ eft; bázisindex: 34,45 % ) 2.5. K ö t e l e z e t t s é g e k A kötelezettségek abszolút összegű egyben az eladósodottság növekedése, szeizmográfként jelzi a társaság létszám és termelés bővítése növekedésének és alultőkésített állapotának egyensúlytalanságát, összetételében, úgymint; A h o s s z ú l e j á r a t ú k ö t e l e z e t t s é g e k átsorolás utáni mérlegfordulónapi állománya: eft [ bázisérték: eft; bázistól való eltérés: /-/ eft; bázisindex: 56,37 % ] ( jogcímeinek és értékösszetételének részletes bemutatása a 8. számú mellékletben ). A r ö v i d l e j á r a t ú k ö t e l e z e t t s é g e k a bázis időszak viszonylatában eft-tal illetve 69,34 %-kal magasabb értéket mutatnak, öszszességében meghatározó jelentőséggel 51,49 % - bír a hosszú lejáratú, EXIM Bank által refinanszírozott export előfinanszírozási hitel ével belül esedékes tőketörlesztési kötelezettségét is tartalmazó - rövid lejáratú hitelek eft-os [ bázisérték: eft; bázistól való eltérés: /+/ eft; bázisindex: 228,18 % ], valamint az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek eft-os [ bázisérték: eft; bázistól való eltérés: /+/ eft; bázisindex: 105,18 % ] állománya. ( jogcímeinek és értékösszetételének részletes bemutatása a 9. számú mellékletben ) Az áruszállításból és szolgáltatásból származó ( szállítói ) kötelezettségek eft [ bázisérték: eft; bázistól való eltérés: /+/ eft; bázisindex: 161,18 % ] mérlegértékét meghatározza; egyrészt: a üzleti évben a DAMA S.p.A.-tól beszerzett és aktivált halasztott fizetésű - MEC-MOR hímzőgép számvitelileg külföldi szállítóként nyilvántartott

11 EUR illetve mérlegfordulónapi árfolyamon eft -, másrészt: harmadrészt: a Kézmű Nonprofit Kft.-től 2012.december 31-i időponttal átvett, mintegy 150 fős létszámú hajdúnánási varroda (Hajdúnánás, Mártírok útja 14.) átvételével kapcsolatosan fennálló eft-os beruházási jellegű szállítói tartozás; a klasszikus szállítói kötelezettségek elsődlegesen termeléssel illetve fő tevékenységgel összefüggően - megnövekedett, eft [ bázisérték: eft; bázistól való eltérés: /+/ eft; bázisindex: 139,25 % ] forrásértéke. Meghatározó összetételében, úgymint; víz és csatornadíj: eft, illetve 4,2 %, villamos energia és gáz: eft, illeve 40,0 %, közvetlen és közvetett anyag beszerzések: eft, illetve 9,3 % P a s s z í v i dőbeli elhatárolások A passzív időbeli elhatárolások tárgyév mérlegfordulónapi eft [ bázisérték: eft; bázistól való eltérés: /-/ 3.892; bázisindex: 69,16 % ] értékén belül meghatározónak 61,18 % - tekinthető a költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása eft értékben [ bázisérték: eft; bázistól való eltérés: /-/ eft; bázisindex: 69,16 ], illetve a halasztott bevételek [ tárgyérték: eft; bázisérték: eft; bázistól való eltérés: /-/ eft; bázisindex: 79,73 % ] passzív időbeli elhatárolása melyek a korábbi évek pályázataihoz, illetve támogatásokhoz kapcsolódnak. (A jelentősebb összegű aktív és passzív időbeli elhatárolás jogcímeit 6. számú melléklet tartalmazza) A 2000.évi C. tv a alapján a társaság elvégezte a devizás tételek év végi értékelését, mely értékelésből kifolyólag eft árfolyam nyeresé-

12 11 get mutatott ki és számolt el pénzügyi műveletek nyereségeként. (A bázis évben ugyanezen minőségben való elszámolás eredménye: /-/ eft). 3. E r e d m é n y k i m u t a t á s h o z kapcsolódó lényeges információk, kiegészítések 3.1. B e v é t e l e k Értékesítés nettó árbevétele Az értékesítés nettó árbevételének 98,43 %-ban tisztán hozzáadott, anyagmentes bérmunkadíj formájában számvitelileg realizált eft értéke, abszolút értékben a bázistól eft eft-tal illetve 110,10 %-kal magasabb értéket számszerűsít, melyen belül megmaradt a főtevékenység export árbevételének ( Olaszország ) 77,64 %-os arányú [ bázisarány: 74,08 %; bázistól való eltérés: /+/ 3,56 százalékpont; bázisindex: 104,81 % ] dominanciája eft értéken [ bázisérték: eft; bázistól való eltérés: /+/ eft; bázisindex: 115,38 % ]. A társaság további meghatározó tevékenysége az áramelosztó, szabályozó készülékek bérmunka formájában történő összeszerelése és a belföldi partneren keresztüli közvetett export értékesítése eft realizált bevétel értéken [ bázisérék: eft; bázistól való eltérés: /+/ eft; bázisindex: 107,31 % ]. ( főbb tevékenységenkénti megoszlás részletezését a 12. számú melléklet tartalmazza ) Egyéb bevételek A tárgyévi egyéb bevételek eft [ bázisérték: eft; bázistól való eltérés: /-/ eft; bázisindex: 90,52 % ] értékének négy meghatározó jogcíme, a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának, illetve foglalkozási rehabilitációjának költségvetési támogatás eft realizált értéke [bázisérték: eft; bázistól való eltérés; /-/ eft; bázisindex: 87,11 % ]; a tárgyi eszközök értékesítésének (pénzügyi visszlízing) eft [ bázisérték: eft; bázistól való eltérés; /+/ eft; bázisindex: 114,74 % ] realizált értéke; a belföldi vevőkövetelések - faktoring ügylet általi előfinanszírozása kapcsán elszámolt eft [ bázisérték: eft; bázistól való eltérés; /+/ eft; bázisindex: 104,53

13 12 % ], mint az engedményezett követelés elismert értéke; továbbá az NRSZH által-, munkahelymegőrző pályázati projekt keretében-, költségek ellentételezésére nyújtott pályázati forrás eft bevételértéke [ bázisérték: eft; bázistól való eltérés; /-/ eft; bázisindex: 19,14 % ] ( jogcím-, illetve értékösszetétel megoszlása: 10. számú melléklet ) 3.2. R á f o r d í t á s o k Anyagjellegű ráfordítások Az anyagjellegű ráfordítások eft [ bázisérték: eft; bázistól való eltérés: /-/ eft; bázisindex: 98,26 % ] felhasználásán belül az anyagköltség eft értéke [ bázisérték: eft; bázistól való eltérés: /-/ eft; bázisindex: 80,10 % ] 48,6 %-os aránnyal -, [összetételében: tartalék alkatrész költsége eft, illetve 15,49 % közvetlen anyagköltség eft, illetve 9,88 %, közvetett anyagköltség eft, illetve 14,87 %, energia eft, illetve 54,80 %], az igénybe vett szolgáltatások értéke eft, illetve [bázisérték: eft; bázistól való eltérés: /+/ eft; bázisindex: 126,04 % ] 44,74 %-os aránnyal -,[meghatározó jogcímeiben; bérleti díjak eft, illetve 6,19 %, javítás, karbantartás költsége eft, illetve 12,63 %, foglalkozás egészségügyi szolgáltatás eft, illetve 7,06 %, munkaerő-kölcsönzés díja eft, illetve 8,41 % alvállalkozói bérmunkadíj eft, illetve 15,75 %, közjegyzői-, jogi képviseleti díj eft, illetve 4,89 %, hirdetési díj, reklámköltség eft, illetve 7,14 %] az egyéb szolgáltatások értéke eft [bázisérték: eft; bázistól való eltérés: /+/ eft; bázisindex: 107,41 % ] illetve 5,70 % aránnyal-, [meghatározó jogcímei: biztosítási díj eft, illetve 56,20 %, bankköltség eft, illetve 30,10 %] bíróan került elszámolásra. Az eladott áruk beszerzési értéke 0,8 %-os arányt képviselve eft értéken jelenik meg [ bázisérték: 381 eft; bázistól való eltérés: /+/ eft; bázisindex: 576,64 %].

14 Személyi jellegű ráfordítások Szerkezetétben: Adatok: eft-ban A tétel megnevezése Tételszám 10. Bérköltség ebből; Megváltozott munkaképességű munkavállalók bérköltsége 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések ebből kiemeléssel -; Munkába járás költségtérítése Társaságot terhelő betegszabadság Index Időszak illetve eltérés (%, /+/, /- /) Bázis Tárgyidőszak Terv Tény bázishoz tervhez ,69 92,39 /+/ /-/ ,09 89,14 /+/ /-/ ,89 /+/ ,97 /+/ ,99 /+/ ,90 /-/ ,23 /-/ Természetbeni juttatás (adómentes és adóköteles) 12. Bérjárulékok ebből; Megváltozott munkaképességű munkavállalók bérköltsége utáni bérjárulék V. Személyi jellegű ráfordítások 49,35 /-/ ,47 /+/ ,46 /-/ ,90 /-/ ,60 /+/ ,66 /-/ ,60 /-/ ,10 /-/ ,79 /-/ S z ö v e g e s b e m u t a t á s a A s z e m é l y i j e l l e gű r á f o r d í t á s a társaság foglalkoztatott létszámának volumenéből ( munkajogi létszám: 767 fő, ebből megváltozott munkaképességű személyek munkajogi létszáma: 428 fő, átlagos statisztikai állományi létszáma: 771 fő, ebből megváltozott munkaképességű személyek átlagos statisztikai állományi létszáma: 459 fő ), és összetételéből ( a megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak aránya: 59,5 % ) következően mind abszolút értékben, mind a 73,4 % -os költségek egészén belüli arányával meghatározó költségtényező. Társaságunk a jelentőségének megfelelően kiemelten kezeli a személyi jellegű ráfordítások jogcímeinek felhasználását, illetve felhasználásának racionalizálását.

15 14 A társaság üzemgazdaságilag kifejezetten elszenvedő pozícióban van a személyi jellegű egyéb kifizetések két meghatározó jogcímét illetően ( munkába járás költségtérítése: eft, betegszabadság ráfordítása: eft ), mivel sem az exportpiac nem ismeri el a termék árában-, sem pedig a költségvetési támogatás a támogatás tárgybani jogcímének hiányában nem ismeri el indokolt ráfordításként. ( A társaság létszám és kereset adatait a 11. számú melléklet mutatja be.) Értékcsökkenési leírás A tárgyévi értékcsökkenési leírás értéke eft [ bázisérték: eft; bázistól való eltérés: /-/ 546 eft; bázisindex: 99,33% ], ebből egyösszegű értékcsökkenés eft, [bázisérték: eft; bázistól való eltérés: /+/ eft; bázisindex: 152,85 % ] a terv szerinti lineáris értékcsökkenés értéke eft [bázisérték: eft; bázistól való eltérés: /-/ eft; bázisindex: 97,00 %]. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolására nem került sor. ( részletes kimutatása a 3. illetve 4. számú mellékletben ) Egyéb ráfordítások Az egyéb ráfordítások tárgybani eft [ bázisérték: eft; bázistól való eltérés: /+/ eft; bázisindex:103,82 % ] értékén belül meghatározó a belföldi vevőkövetelések - faktoring keretében történő előfinanszírozása kapcsán elszámolt eft, mint az engedményezetett követelés könyv szerinti ráfordításként elszámolt értéke 74,88 % aránnyal bíróan; az értékesített valamint a pénzügyi viszlízing ügyletek alá vont tárgyi eszközök eft könyv szerinti értékének ráfordításként való elszámolása, 15,14 %-os aránnyal bíróan; eft értékben a helyi önkormányzatokkal-, központi költségvetéssel szemben elszámolt szokásos tevékenységgel és általános üzletmenettel összefüggő ráfordítások 9,97 %- os aránnyal bíróan.

16 15 4. G a z d á l k o d á s i e r e d m é n y : 4.1 Üz e m i t e v é k e n y s é g e r e d m é n y e : /+/ eft nyereség [ bázisérték: /+/ eft; bázistól való eltérés: /-/ eft; bázisindex: 38,30 % ]; 4.2 P é n z ü g y i mű v e l e t e k e r e d m é n y e : /-/ eft veszteség [ bázisérték: /-/ eft; bázistól való eltérés: /+/ eft; bázisindex: 37,04 % ], összetételében, úgymint; Pénzügyi művelek bevételei ráfordításai; Megnevezés Bevételek Pénzügyileg rendezett árfolyamnyereség Bázis EFt Tárgyév Megnevezés Pénzügyileg realizált működési - árfolyamveszteség Ráfordítások Bázis EFt Tárgyév Faktoring díj 0 0 Faktoring díj Mérleg fordulónapi árfolyamnyereség Kapott kamatok és kamat jellegű bevételek Pénzügyileg nem realizált, mérleg fordulónapi árfolyamveszteség 0 34 Fizetendő kamatok, kamatjellegű ráfordítások Összesen: Összesen S z o k á s o s v á l l a l k o z á s i e r e d m é n y : Az üzemi tevékenység /+/ eft nyereségének és a pénzügyi műveletek /-/ eft veszteségének összevont egyenlegeként a szokásos vállalkozási eredmény /+/ eft n y e r e s é g. [ bázisérték: /+/ eft; bázistól való eltérés: /-/ eft; bázisindex: 40,05 % ] 4.4. R e n d k í v ü l i e r e d m é n y : Tárgyévi /+/ eft-os értéke a bázis viszonylatában eft-os, illetve 32,62 %-os csökkenést jelöl, elemeiben; a rendkívüli bevételek összesített mérlegérték: eft - jogcíme alatt került szerepeltetésre, egyrészt a társaság által korábbi években pályázati forrásból, befektetett eszközökhöz kapcsolódóan realizált vissza nem térítendő támogatások utáni évi C.tv. 45. (1). (2). szerinti - passzív időbeli elhatárolás feloldása, amely a évi C.tv. 86. (4). szerint rendkívüli bevételként jelenítődik meg - a

17 eft értékű bázis viszonylatában eft értékű csökkenést évi elszámolt értéke: eft; másrészt a évi mérlegfordulónapi vagyonmegállapító leltár során kimutatott eft leltártöbblet. A rendkívüli ráfordítások 500 eft-os értéke (bázisérték: 0) tartalmában a társaság által a létesített SZEFO Chance Alapítványnak - egyedüli alapítóként nyújtott alapítványi vagyoni hozzájárulás A d ó z á s e lőtti ered m é n y : /+/ eft n y e r e s é g ; [bázisérték: eft; bázistól való eltérés: /-/ eft; bázisindex: 42,63 % ] Társasági adó Összefoglaló táblázatban jelölten Megnevezés Joghely Összeg évi LXXXI. (eft) tv. vonatkozásában - I. Adózás előtti eredmény 6. (1) /+/ II. Adóalap növelő tételek, ebből; 8. (1) II./1. A számviteli törvény által elismert értékcsökkenési leírás, illetve az állományból kivezetett tárgyi eszközök szám 8. (1) b) viteli törvény szerinti nettó értéke II./2. Jogerős határozatban adóévre megállapított késedelmi pótlék, adóbírság, mulasztási bírság egyéb jogkövetkezmény 8. (1) e) 79 II./3. Adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támo gatás, leltárhiány, selejtezés, értékvesztés III. Adóalapot csökkentő tételek ebből; III./1. A társasági adótörvény alapján megállapított érték csök kenési leírás valamint az állományból kivezetett tárgyi eszközök adótörvény szerinti nettó értéke 3.sz.mell.. 5.; 12.; (1) (1) d) III./2. Iskola rendszerű szakképző tanuló gyakorlati képzése 7. (1) i) 513 után érvényesíthető adóalap csökkentés III./3. Közhasznú szervezet támogatása 7. (1) a) 50 IV. Módosított adóalap /-/ V. Adófizetési kötelezettsége 0

18 A d ó z o t t -, m é r l e g s z e r i n t i e r e d m é n y / + / e F t n y e r e s é g [ bázisérték: eft; bázistól való eltérés: /-/ eft; bázisindex: 42,63 % ]; 5. T á j é k o z t a t ó a d a t o k A társaság a tárgyévben, a társaság vezető tisztségviselője részére eft [ bázisérték: eft; bázistól való eltérés: 0; bázisindex: 100 % ] díjat fizetett ( hóban megbízási díj jogcímen, hó munkabér jogcímen). A Felügyelő Bizottság tagjai részére eft [ bázisérték: eft; bázistól való eltérés: /-/ 66 eft; bázisindex: 95,56 % ] tiszteletdíjat, a könyvvizsgálói szolgáltatás ellenértékeként eft [ bázisérték: eft; bázistól való eltérés: /-/ eft, bázisindex: 53,66 % ] díjat számolt el. 6. E g y é b i n f o r m á c i ó k 6.1. A társaság a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása, illetve foglalkozási rehabilitációja költségvetési támogatását illetően; év viszonylatában a 177/2005. (IX. 2.) Kormányrendelet és a 15/2005. (IX. 2.) FMM. rendelet szerinti; a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal megkötött Támogatási szerződésen alapulóan eft [ bázisérték: eft; bázistól való eltérés: /-/ eft; bázisindex: 90,95 % ] költségkompenzációs támogatásban-, a telephely, illetve fióktelepei szerinti Munkaügyi Kirendeltségekkel megkötött hatósági szerződéseken alapulóan eft [ bázisérték: eft; bázistól való eltérés: /-/ eft; bázisindex: 82,11 % ] bértámogatásban-, ezzel összefüggésben mindösszesen: eft [ bázisérték: eft; bázistól való eltérés: /-/ eft; bázisindex: 87,11 % ] költségvetési támogatásban részesült.

19 Pályázati projekt keretében beszámolási időszakot érintően részesült továbbá; az Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által kiírt eft munkahelymegőrző költségek ellentételezésére nyújtott bértámogatásban, mely által a meglévő létszámon belül 32 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatását tudta, tudja biztosítani. 7. A k ö r n y e z e t v é d e l m é v e l összefüggő, kiegészítő információk A társaság az EU jogszabályainak és környezetvédelmi előírásai szerint végzi a tevékenységét, mely során a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök alkalmazására a technológia jellegéből adódóan nem kötelezett. A környezetvédelmi termékdíj valamint a környezetterhelési díj 314 eft összege [ bázisérték: 202 eft; bázistól való eltérés: /+/ 112 eft; bázisindex: 155,45% ]- a jogszabályi előírásoknak megfelelően kiszámításra, bevallásra és megfizetésre került. 8. P e r e s e l j á r á s o k s t a t u s a A mérlegkészítés időszakában a társaságnak ismert folyamatban lévő peres eljárása aktív-, illetve passzív statusban sem volt. 9. E l l e nőrzések Az NRSZH val megkötött, évi megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával összefüggő - költségkompenzációs támogatás igénylésének és elszámolásának utólagos ellenőrzését a Magyar Államkincstár végezte társaságunknál, évben három alkalommal (június 4-7.; szeptember ; november ). A Nemzeti Adó és Vámhivatal július hónap vonatozásában kiutalás előtti ÁFA ellenőrzést, míg az Állami Számvevőszék a költségvetési támogatási rendszer működésére, hatékonyságára vonatkozó ellenőrzést végzett társaságunknál. Az ellenőrzések egyike sem tett elmarasztaló megállapítást.

20 19 Összefoglalóan a társaság a bizonylati fegyelem betartásával, a számviteli szabályok alkalmazásával teljes körűen rögzítette a tárgyévben felmerült gazdasági eseményeket, a mérleg valódiságának alátámasztásául, mérlegen kívüli tétele nincs. Jelentős összegű önellenőrzés végrehajtása, értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés elszámolása illetve - kiegészítő mellékletben be nem mutatott - rendkívüli gazdasági esemény nem történt. Szeged, április 19. Kiss Sándor Csaba vezérigazgató

21 20 A kiegészítő melléklet mellékelt - táblázatai december számú: Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetet bemutató fontosabb mutatószámok 2. számú: Cash-Flow kimutatás 3. számú: Immateriális javak bruttó értékének és értékcsökkenésének változása 4. számú: Tárgyi eszközök bruttó értékének és értékcsökkenésének változása 5.számú: A társaság ingatlan vagyona és jelzálogjog állapota 6. számú: Aktív és passzív időbeli elhatárolások 7. számú: A saját tőke értékének és összetételének változás ( ható tényezők szerinti részletezésben ) 8. számú: Hosszú lejáratú kötelezettségek 9. számú: Egyéb rövid lejáratú követelések és kötelezettségek 10. számú: Egyéb bevételek és ráfordítások kimutatása 11. számú: Munkavállalók létszám és béradatai 12. számú: Értékesítés nettó árbevételének megoszlása főbb tevékenységenként 13. számú: Kutatás-fejlesztés költségei 14. számú: Az aktivált saját teljesítmény értékének részletezése

22 Szegedi SZEFO zrt. 1.számú melléklet Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetet bemutató fontosabb mutatószámok Sorszám 1. Legfontosabb eszközcsoportok aránymutatója Mutató bázis tárgy Forgóeszközök = = = 25,60 25,90 Befektetett eszközök Befektetett eszközök Befektetett eszközök aránya = = = 78,63 79,01 Eszközök összesen Tárgyi eszközök használhatósági foka 4. Tárgyi eszközök fedezettsége 5. Szabad forgóeszközök aránymutatója Tárgyi eszközök nettó értéke = = Tárgyi eszközök bruttó értéke Saját tőke = = Tárgyi eszközök Pénzeszközök+követelések = = Forgóeszk.+aktív id.elhatárol Tárgyévi beruházás Tárgyi eszközök megújítása = = = 10,06 15,68 Tárgyi eszközök összesen Saját tőke Tőkeellátottság mutatója = = Összes forrás Forgóeszközök Likviditási mutató = = = 46,68 43,68 Kötelezettségek Likviditásai ráta 10. Likviditási gyorsráta Forgóeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek Forgóeszközök-készletek Rövid lejáratú kötelezettségek Vevők Szállítók fedezettségi mutatója = = Szállítók Nettó árbevétel Eszközök hatékonysága = = Tárgyi eszközök összesen Élőmunka termelékenység 14. Megnevezése Adósságszolgálati fedezet mutató Képlete Számítása Nettó árbevétel = = Statisztikai létszám 771 Adózott eredmény+értékcsökk. leírás = = Hosszú lej.köt.esedékes törlesztő részlete Értéke % = 63,99 59,30 = 78,84 73,43 = 69,24 53,92 = 55,36 52,29 88,20 64,83 56,62 31,32 = 125,71 61,52 = 94,33 100,85 = = 70,34 62, Saját tőke arányos jövedelmezőség ( ROE ) Adózott eredmény = = Átlagos saját tőke = 4,82 2, Eszközarányos jövedelmezősék ( ROA ) Adózott eredmény = ,61 1,04 Eszközök összesen

23

24 Szegedi SZEFO zrt. 3.számú melléklet Immateriális javak bruttó értékének és értékcsökkenésének változása Bruttó érték változása Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Átsorolás Záró Vagyoni értékű jogok Üzleti vagy cégérték Szellemi termékek Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Alapítás-átszervezés aktivált értéke Összesen: Halmozott értékcsökkenés változása adatok eft-ban Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Átsorolás Záró Vagyoni értékű jogok Üzleti vagy cégérték Szellemi termékek Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Alapítás-átszervezés aktivált értéke Összesen: Megnevezés Lineáris Tárgyévi értékcsökkenési leírás Tervszerinti leírás Degresszív Teljesítmény arányos Terven felüli leírás Összesen Vagyoni értékű jogok Üzleti vagy cégérték Szellemi termékek Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Alapítás-átszervezés aktivált értéke Összesen:

25 Szegedi SZEFO zrt. 4.számú melléklet Tárgyi eszközök bruttó értékének és értékcsökkenésének változása Bruttó érték változása adatok eft-ban Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Átsorolás Záró Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások Beruházásra adott előlegek Összesen: Értékcsökkenés változása Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Átsorolás Záró Ingatlanok és kapcs. Vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Összesen: Megnevezés Lineáris Tárgyévi értékcsökkenési leírás Tervszerinti leírás Degresszív Teljesítmény arányos Terven felüli leírás Összesen Ingatlanok és kapcs. Vagyoni Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Összesen:

26 Szegedi SZEFO zrt. 5.számú melléklet A társaság ingatlanvagyona 1.) Szeged, Tavasz utca 2. sz. H-I Mezőpanel üzemcsarnok Központi üzemek: TMK műhely, raktár és iroda - Síkkötő üzem C emeletes üzemépület + gázfűtés - Körkötő üzem E épület (felvető, cérnázó) - Szabászat, előkészítő F épület (segédanyag, raktárak) Varrodák G épület (kötöde üzemcsarnok) - Vasaló A-B épületek - Meo, csomagoló Udvar közművekkel Központi Igazgatás Tároló szín Raktározás Értékhelyesbítés - 2.) Szeged, Bérkert u /2 Üzemépület Telek Megnevezés Helyrajzi szám Funkció / rendeltetés Szakértői értékbecslés szerinti forgalmi érték ( eft ) eft Jelzálogterheltség december 31 Jelzálogjog értéke Jelzálogjog jogosult eft CIB Bank Zrt. Rehabilitációs üzem eft 800 e EUR MFB Zrt. Jelzálogjog lejárati időpontja 2014.augusztus március 15. Udvar + kerítés 3.) Szentes, Szarvasi út 4. sz. Üzemépület Üzemcsarnok Porta Udvar, kerítés 3972 Villanyszerelési anyagok bérmunkagyártása eft - - Kerékpár tároló 4.) Szeged, Kiskundorozsma 0457/6 Munkásszálló Mindösszesen eft jelöltek szerint

27 Szegedi SZEFO zrt. 6.számú melléklet Aktív időbeli elhatárolások részletezése Megnevezés Mérleg érték Mérleg forduló napját követő évben esedékes adatok eft-ban Későbbi évben esedékes Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása, ebből; biztosítási díjak reklám költség előfizetési díjak / nyomtatott ill. elektronikus sajtótermékek, közlönyök, jogtárak / telefon díj ügyeleti díj bérleti díj karbantartási díj Átértékelési árfolyamveszteség ( 2000.évi C. tv. 33. alapján és szerint ) Akítv időbeli elhatárolás összesen Passzív időbeli elhatárolások részletezése Megnevezés Mérleg érték Mérleg forduló napját követő évben esedékes adatok eft-ban Későbbi évben esedékes Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása, ebből; közüzemi számlák (telefon,áram,gáz,víz) kamat fizetés könyvvizsgálati díj egyéb elhatárolás Halasztott bevételek, ebből; évi pályázat / Szentesi telephely - tetőcsere / évi Munkaügyi Központ támogatás évi Munkaügyi Központ támogatás Passzív időbeli elhatárolások összesen

28 Szegedi SZEFO zrt. 7.számú melléklet Saját tőke összetételének és értékének változása - ható tényezők szerinti részletezésben adatok eft-ban Megnevezés Jegyzett Tőketartal Lekötött Eredménytartalék Értékelési Mérleg Összesen / szerinti mérlegértékre tőke ék tartalék tartalék eredmény gyakorolt hatás Nyitó /-/ /+/ Előző évi eredmény átvezetése /+/ /-/ eredménytartalékba Lekötött tartalék képzése ( alapítás átszervezés, kísérleti /+/ /-/ fejlesztés értékének megfelelő mértékben ) Értékhelyesbítés visszaírása /-/ /-/ Tárgyévi gazdálkodás eredménye /+/ /+/ Záró /-/ /+/

29 Szegedi SZEFO zrt. 8. számú melléklet Hosszú lejáratú kötelezettségek i hivatalos MNB középárfolyam: 291,29 43 Hitelezői kötelezettségek 311,13 Fők.szla. Megnevezés Tőketartozás Devizanem Könyv szerinti árfolyam Tőketartozás (átértékelés előtti árfolyamon ) Átértékelési árfolyam különbözet (/-/ nyereség; /+/ veszteség) Mérlegfordulónapon nyilvántartott Elhatárolt árfolyamveszteség Céltartalék EUR; HUF HUF / EUR HUF HUF HUF HUF HUF EUR HUF EUR HUF 432/4525 Beruházási hitel - MFB Zrt EUR 311, /4529 Export előfinanszírozási hitel - EXIM Bank EUR 311, /45282 Pénzügyi lízing - Régió Solvent Zrt EUR 311, /45281 Pénzügyi lízing - Régió Solvent Zrt EUR 311, /4524 SG Eszközfinanszírozás Mo.Zrt EUR 305, /4522 SG Eszközfinanszírozás Mo.Zrt EUR 286, /45283 Pénzügyi lízing - Régió Solvent Zrt HUF /4527 Pénzügyi visszlízing - Lombard Lízing Zrt EUR 311, /45284 Pénzügyi lízing - Régió Solvent Zrt HUF Összesen Mérlegérték Átértékelt tőketartozás összegéből rövid lejáratú Átértékelt tőketartozás összegébő hosszú lejáratú

30 Szegedi SZEFO zrt. 9. számú melléklet Egyéb rövid lejáratú követelések Megnevezés Összeg e Ft-ban Adott előlegek 492 Munkálatói kölcsönök - rövid lejáratú 838 Utazási bérlet átvezetés 30 Kilépett munkavállalókkal szembeni követelés 169 Költségvetési támogatás igénylése - bértámogatás Költségvetési támogatás igénylése - költségkompenzáció Egészségbiztosítási Pénzárral szembeni követelések Kaució 160 Különféle egyéb követelések 124 Visszaigényelhető ÁFA Elhatárolt ÁFA Helyi adó túlfizetés Magánnyugdíjpénztári túlfizetés 31 Szállítói követelések 869 Mérlegben egyéb követelések összesen : Megnevezés Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Összeg e Ft-ban Fel nem vett jövedelmek 26 Személyi jövedelemadó Munkaerőpiaci járulék -munkavállalót terhelő Egészségügyi hozzájárulás befizetése 324 Cégautó adó 100 Fizetendő elhatárolt ÁFA 489 Jövelem elszámolási számla Szociális hozz. Adó-, Nyugdíj és egészségbizt. jár. elsz Idegen letiltások Szakszervezeti tagdíj 221 Helyi adókötelezettségek 1 Önkéntes nyugdíjpénztárak 15 Szakképzési hozzájárulás elszámolása Hosszú lejáratú lízingek következő évi törlesztőrészletének átsorolása Mérlegsor egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összesen:

31 Szegedi SZEFO zrt. 10.számú melléklet Egyéb bevételek adatok eft-ban Megnevezés év év Bázistól való eltérés Bázisindex (%) Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő költségvetési támogatás, ebből; ,11 Bértámogatás ,11 Költségkompenzációs támogatás, ebből; ,95 Költségkompenzációs támogatás - személyi jellegű ráfordításokkal kapcs ,67 Költségkompenzációs támogatás - anyagjellegű ráfordításokkal kapcs ,70 Munkahelymegőrző pályázati projekt bevétele ,14 Munkahelyteremtő támogatás - "Első munkahely" Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésének bevétele ,74 Céltartalék feloldása Káreseménnyel kapcsolatos kapott kártérítés ,94 Társadalombiztosítási kifizetőhely költségtérítése ,64 Leltártöbblet bevétele ,00 Különféle egyéb bevételek ,57 Kármentességi engedmény ,00 Engedményezett követelés elismert értéke ,53 Összesen: ,52 Egyéb ráfordítások adatok eft-ban Megnevezés év év Bázistól való eltérés Bázisindex (%) Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke ,72 Káreseménnyel kapcsolatos ráfordítások ,75 Késedelmi kamat, önellenőrzési pótlék, kártérítés ,99 Társasági adóalapot növelő egyéb ráfordítások ,64 Környezetvédelmi termékdíj, környezetterhelési díj ,45 Ráfordításként elszámolt ÁFA ,00 Költségvetésnek, fizetett önellenőzési-, késedelmi pótlék ,00 Cégautó adó ,92 Innovációs járulék Iparűzési adó ,41 Építményadó ,05 Gépjárműadó ,75 Készletek, követelések, tárgyi eszközök leltárhiánya,selejtezése, értékvesztése ,22 Különféle egyéb ráfordítások ,81 Támogatási szerződés -, megállapodás alapján átadott készlet, pénzeszköz ,00 Céltartalék képzése várható jövőbeni kötelezettségekre ,00 Engedményezett követelés könyv szerinti értéke ,53 Összesen: ,82

32 Szegedi SZEFO zrt. 11. számú melléklet F o g l a l k o z t a t á s i j e l l e m zők évi tény a bázis illetve a terv viszonylatában - Megnevezés 1. Munkajogi létszám ( állapot fő) ebből; 1.1. Megváltozott munkaképességű munkavállalók munkajogi létszáma 2. Átlagos statisztikai állományi létszám (éves fő) ebből; 2.1. Megváltozott munkaképességű dolgozók átlagos statisztikai állományi létszáma (éves- fő) Megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatási aránya (%) 3. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma (fő) 3.1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszámaránya(%) 4. Részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma (fő) 4.1. Részmunkaidőben foglalkoztatottak létszámaránya(%) 4.2. Részmunkaidőben foglalkoztatottak átlagos óraszáma (óra/nap) 5. Bérköltség (eft) ebből; 5.1. Megváltozott munkaképességű dolgozók bérköltsége (eft) Időszak Index, illetve eltérés Bázis Beszámolási b-hoz t-hez Terv Tény (%, /+/, / /) ,5 73,0 /-/ 45 /-/ ,3 /-/ ,7 /+/ ,9 /-/ 46 66,6 62,8 59,5 89,4 /-/ 7, ,3 /+/ 25 45,1 54,5 47,6 105,5 /+/ 2, ,1 /-/ 12 54,9 45,5 52,4 95,5 /-/ 2,5 4,7 4,7 4,8 102,1 /+/ 0, ,7 /+/ ,0 /+/ Bérköltségen belüli aránya (%) 47,3 43,5 41,9 88,5 /-/ 5,4 6. Megváltozott munkaképességű ,8 dolgozók bér- és járuléka (eft) /-/ ebből; 6.1. Bértámogatás alá eső bér- és ,3 járulék ráfordítás /-/ ,8 /-/ ,9 /-/ ,5 /-/ ,8 /-/ 3,2 74,1 /-/ ,3 /-/ 6,9 97,8 /-/ 9 115,2 /+/ 6,9 102,1 /+/ 0,1 92,4 /-/ ,0 /-/ ,4 /-/ 1,6 86,4 /-/ ,9 /-/

33 Szegedi SZEFO zrt. 12.számú melléklet Értékesítés nettó árbevételének alakulása adatok eft-ban illetve %-ban 2008.év 2009.év 2010.év év 2012.év 2012.év Eltérés Index % Megnevezés / időszak Bázis Terv Tény A bázishoz ( azonos időszak viszonylatában ) A bázishoz ( azonos időszak viszonylatában ) A bázishoz ( azonos időszak viszonylatában ) A bázishoz ( azonos időszak viszonylatában ) Tervhez Bázis ( azonos időszak viszonylatában ) Bázis ( azonos időszak viszonylatában ) Bázis ( azonos időszak viszonylatában ) Bázis ( azonos időszak viszonylatában ) Tervhez Chance - NANOSILVER klasszikus modellek ,00 Chance - NANOSILVER póló modellek Körkötött ipari kelme előállítása ,00 0,00 0,00 0,00 Egyéb anyagos árbevétel ,01 963,90 639,44 177,61 - Belföldi anyagos árbevétel összesen ,01 56,63 67,50 33,08 158,72 Belföldi bérmunka árbevétel , Összes belföld ,99 56,63 67,50 33,08 158,72 Chance - NANOSILVER klasszikus modellek ,00 Chance - NANOSILVER póló modellek Egyéb anyagos árbevétel Export anyagos árbevétel összesen ,00 DAMA S.p.A - klasszikus modellek ,92 144,48 155,38 121,75 84,86 DAMA S.p.A - póló modellek ,30 56,64-14,73 - Egyéb export bérmunka árbevétel , Export anyagmentes árbevétel összesen ,20 142,80 156,56 115,38 85,51 Összes export ,20 142,80 156,56 115,38 84,18 Főtevékenység árbevétele összesen ,97 139,14 153,07 110,63 84,87 Áramelosztó, szabályozó készülékek gyártása ( bérmunka - Legrand Zrt. ) ,62 151,92 104,25 107,31 31,93 Egyéb anyagmentes árbevétel ,56 26,99 88,85 156,83 - Egyéb anyagos árbevétel Rehabilitációs telephely illetve fióktelepek árbevétele ,80 150,08 104,20 107,40 29,68 "Védett műhely" projekt ,00 Egyéb anyagos árbevétel ,44 28,35 40,88 63,84 - Egyéb anyagmentes árbevétel ,69 191,20 92,16 581,93 - Egyéb tevékenység árbevétele ,50 116,79 80,90 306,27 21,01 Értékesítés nettó árbevétele összesen ,46 141,22 139,25 110,08 87,18

「香港中學文言文課程的設計與教學」單元設計範本

「香港中學文言文課程的設計與教學」單元設計範本 1. 2. 3. (1) (6) ( 21-52 ) (7) (12) (13) (16) (17) (20) (21) (24) (25) (31) (32) (58) 1 2 2007-2018 7 () 3 (1070) (1019-1086) 4 () () () () 5 () () 6 21 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ( ) 7 1. 2.

Részletesebben

全唐诗28

全唐诗28 ... 1... 1... 1... 2... 2... 2... 3... 3... 4... 4... 4... 5... 5... 5... 5... 6... 6... 6... 6... 7... 7... 7... 7... 8... 8 I II... 8... 9... 9... 9...10...10...10...11...11...11...11...12...12...12...13...13...13...14...14...14...15...15...15...16...16...16...17...17

Részletesebben

一、

一、 ... 1...24...58 - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - i. ii. iii. iv. i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. - 9 - xi. - 10 - - 11 - -12- -13- -14- -15- C. @ -16- @ -17- -18- -19- -20- -21- -22-

Részletesebben

-i-

-i- -i- -ii- -iii- -iv- -v- -vi- -vii- -viii- -ix- -x- -xi- -xii- 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 1-10 1-11 1-12 1-13 1-14 1-15 1-16 1-17 1-18 1-19 1-20 1-21 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 2-8 2-9 2-10 2-11

Részletesebben

Microsoft Word - 强迫性活动一览表.docx

Microsoft Word - 强迫性活动一览表.docx 1 1 - / 2 - / 3 - / 4 - / 5 - I. 1. / 2. / 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 10 11. 12. 2 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20 21. 22 23. 24. / / 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. II. 1. 2 3. 4 3 5. 6 7 8. 9 10 11 12 13 14. 15.

Részletesebben

2. 我 沒 有 說 實 話, 因 為 我 的 鞋 子 其 實 是 [ 黑 色 / 藍 色 / 其 他 顏 色.]. 如 果 我 說 我 現 在 是 坐 著 的, 我 說 的 是 實 話 嗎? [ 我 說 的 對 還 是 不 對 ]? [ 等 對 方 回 答 ] 3. 這 是 [ 實 話 / 對 的

2. 我 沒 有 說 實 話, 因 為 我 的 鞋 子 其 實 是 [ 黑 色 / 藍 色 / 其 他 顏 色.]. 如 果 我 說 我 現 在 是 坐 著 的, 我 說 的 是 實 話 嗎? [ 我 說 的 對 還 是 不 對 ]? [ 等 對 方 回 答 ] 3. 這 是 [ 實 話 / 對 的 附 錄 美 國 國 家 兒 童 健 康 與 人 類 發 展 中 心 (NICHD) 偵 訊 指 導 手 冊 I. 開 場 白 1. 你 好, 我 的 名 字 是, 我 是 警 察 [ 介 紹 房 間 內 的 其 他 人, 不 過, 在 理 想 狀 態 下, 房 間 裡 不 該 有 其 他 人 ] 今 天 是 ( 年 月 日 ), 現 在 是 ( 幾 點 幾 分 ) 我 是 在 ( 地 點 ) 問 你

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D203938BEC7A67EABD7B942B0CAC15AC075B3E6BF57A9DBA5CDC2B2B3B92DA5BFBD542E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D203938BEC7A67EABD7B942B0CAC15AC075B3E6BF57A9DBA5CDC2B2B3B92DA5BFBD542E646F63> 98 年 3 月 11 日 依 本 校 98 學 年 度 招 生 委 員 會 第 1 次 會 議 核 定 大 同 技 術 學 院 98 學 年 度 重 點 運 動 項 目 績 優 學 生 單 獨 招 生 簡 章 大 同 技 術 學 院 招 生 委 員 會 編 印 校 址 :600 嘉 義 市 彌 陀 路 253 號 電 話 :(05)2223124 轉 203 教 務 處 招 生 專 線 :(05)2223124

Részletesebben

509 (ii) (iii) (iv) (v) 200, , , , C 57

509 (ii) (iii) (iv) (v) 200, , , , C 57 59 (ii) (iii) (iv) (v) 500,000 500,000 59I 18 (ii) (iii) (iv) 200,000 56 509 (ii) (iii) (iv) (v) 200,000 200,000 200,000 500,000 57 43C 57 (ii) 60 90 14 5 50,000 43F 43C (ii) 282 24 40(1B) 24 40(1) 58

Részletesebben

Microsoft Word - MP2018_Report_Chi _12Apr2012_.doc

Microsoft Word - MP2018_Report_Chi _12Apr2012_.doc 人 力 資 源 推 算 報 告 香 港 特 別 行 政 區 政 府 二 零 一 二 年 四 月 此 頁 刻 意 留 空 - 2 - 目 錄 頁 前 言 詞 彙 縮 寫 及 注 意 事 項 摘 要 第 一 章 : 第 二 章 : 第 三 章 : 第 四 章 : 附 件 一 : 附 件 二 : 附 件 三 : 附 件 四 : 附 件 五 : 附 件 六 : 附 件 七 : 引 言 及 技 術 大 綱 人

Részletesebben

南華大學數位論文

南華大學數位論文 1 i -------------------------------------------------- ii iii iv v vi vii 36~39 108 viii 15 108 ix 1 2 3 30 1 ~43 2 3 ~16 1 2 4 4 5 3 6 8 6 4 4 7 15 8 ----- 5 94 4 5 6 43 10 78 9 7 10 11 12 10 11 12 9137

Részletesebben

李天命的思考藝術

李天命的思考藝術 ii iii iv v vi vii viii ix x 3 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 5 10 1 2 11 6 12 13 7 8 14 15 16 17 18 9 19 20 21 22 10 23 24 23 11 25 26 7 27 28 12 13 29 30 31 28 32 14 33 34 35 36 5 15 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Részletesebben

皮肤病防治.doc

皮肤病防治.doc ...1...1...2...3...4...5...6...7...7...9...10... 11...12...14...15...16...18...19...21 I ...22...22...24...25...26...27...27...29...30...31...32...33...34...34...36...36...37...38...40...41...41...42 II

Részletesebben

性病防治

性病防治 ...1...2...3...4...5...5...6...7...7...7...8...8...9...9...10...10... 11... 11 I ...12...12...12...13...14...14...15...17...20...20...21...22...23...23...25...27...33...34...34...35...35 II ...36...38...39...40...41...44...49...49...53...56...57...57...58...58...59...60...60...63...63...65...66

Részletesebben

中国南北特色风味名菜 _一)

中国南北特色风味名菜 _一) ...1...1...2...3...3...4...5...6...7...7...8...9... 10... 11... 13... 13... 14... 16... 17 I ... 18... 19... 20... 21... 22... 23... 24... 25... 27... 28... 29... 30... 32... 33... 34... 35... 36... 37...

Részletesebben

全唐诗24

全唐诗24 ... 1... 1... 2... 2... 3... 3... 4... 4... 5... 5... 6... 6... 7... 7... 8... 8... 9... 9...10...10...10...11...12...12...12...13...13 I II...14...14...14...15...15...15...16...16...16...17...17...18...18...18...19...19...19...20...20...20...21...21...22...22...23...23...23...24

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D205B345DB5D8AE4CACD732303135AECAAFC5C1C9C1DCBDD0AB48A4CEB3F8A657AAED>

<4D6963726F736F667420576F7264202D205B345DB5D8AE4CACD732303135AECAAFC5C1C9C1DCBDD0AB48A4CEB3F8A657AAED> 華 夏 盃 全 國 全 國 數 學 奧 林 匹 克 邀 請 賽 ( 華 南 賽 區 ) 晉 級 賽 比 賽 詳 情 : 一 比 賽 對 象 : 小 學 一 至 六 年 級 中 學 一 二 年 級 二 比 賽 日 期 及 時 間 : 年 2 月 15 日 ( 星 期 日 ) 小 學 組 小 一 級 小 二 級 小 三 級 小 四 級 小 五 級 小 六 級 時 間 13:10~1:20 13:10~1:20

Részletesebben

目 录 院 领 导 职 责... 1 院 长 职 责... 1 医 疗 副 院 长 职 责... 1 教 学 副 院 长 职 责... 2 科 研 副 院 长 职 责... 2 后 勤 副 院 长 职 责... 3 主 管 南 院 区 副 院 长 职 责... 3 党 委 书 记 职 责... 4

目 录 院 领 导 职 责... 1 院 长 职 责... 1 医 疗 副 院 长 职 责... 1 教 学 副 院 长 职 责... 2 科 研 副 院 长 职 责... 2 后 勤 副 院 长 职 责... 3 主 管 南 院 区 副 院 长 职 责... 3 党 委 书 记 职 责... 4 目 录 院 领 导 职 责... 1 院 长 职 责... 1 医 疗 副 院 长 职 责... 1 教 学 副 院 长 职 责... 2 科 研 副 院 长 职 责... 2 后 勤 副 院 长 职 责... 3 主 管 南 院 区 副 院 长 职 责... 3 党 委 书 记 职 责... 4 纪 委 书 记 职 责... 5 院 长 办 公 室... 6 院 长 办 公 室 工 作 职 责...

Részletesebben

(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) 60.99%39.01%

(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) 60.99%39.01% 48.55% 1998 19986 30%20086 2009 2009 200 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) 60.99%39.01% 200820092010 772 928960200820092010 1512928 201 1. 20091222(2009)7267 20042008 16,980,954.02

Részletesebben

第一部分

第一部分 1 2 5 8 10 13 15 18 20 32 34 37 40 44 46 48 50 54 58 63 ii. iii. 1 ( ) 2. 2 102 96% 2% 15 ( ) 3. 4. 5. 6. 2 50 ( ) 14 7. 8. ( ) 9. 10. ( ) 11. 3 ( ) 12. ( ) 13. 14. 15. 4 2007/2123 ( ) 2. ( ) (a) (b) (c)

Részletesebben

II II

II II I I II II III 1. 2. 3. III 4. IV 5. 6. 8. 9. 10. 12. IV V V VI VI VII VII VIII VIII IX IX X X XI XI XII XII 1 1 2 2 3 3 4 33 35 4 5 5 6 6 7 ( ) 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17

Részletesebben

就財務委員會委員審核2015至16年度開支預算所提出初步問題的答覆

就財務委員會委員審核2015至16年度開支預算所提出初步問題的答覆 索 引 財 務 委 員 會 審 核 二 零 一 五 至 一 六 年 度 節 會 議 綜 合 檔 案 名 稱 :DEVB(W)-2-c1.docx 問 題 編 號 委 員 姓 名 總 目 綱 領 DEVB(W)001 2007 陳 恒 鑌 159 - DEVB(W)002 0152 陳 偉 業 159 (4) 起 動 九 龍 東 DEVB(W)003 0701 陳 婉 嫻 159 (2) 文 物 保

Részletesebben

(^) 全 国 二 级 建 造 师 执 业 资 格 考 试 用 书 第 四 版 20300000 動!9X1111^ 鬚 鱗 1 瞧 : 霸 義 爾 瓢 零 賴! 醐 飾 應, 鲫 ^ 1^ 1^ 編 鬅 ; 乾 : 鐵 桌 \ 苗 福! 纖 丨 々 1^ ^ 8111181^11 公 路 工 程 管 理 与 实 努 圓 雜 : :: 爾 ;: : : : : : 圖 纖 X \ ;\ 龈 ~ 襄

Részletesebben

群科課程綱要總體課程計畫書

群科課程綱要總體課程計畫書 核 准 文 號 :102 年 4 月 22 日 臺 教 國 署 高 字 第 1020036237 號 國 立 曾 文 高 級 農 工 職 業 學 校 群 科 課 程 綱 要 總 體 課 程 計 畫 書 (102 學 年 度 入 學 學 生 適 用 ) 中 華 民 國 102 年 04 月 22 日 國 立 曾 文 高 級 農 工 職 業 學 校 群 科 課 程 綱 要 總 體 課 程 計 畫 書 核

Részletesebben

(Chi)_.indb

(Chi)_.indb 1,000,000 4,000,000 1,000,000 10,000,000 30,000,000 V-1 1,000,000 2,000,000 20,000,00010,000,0005,000,000 3,000,000 30 20% 35% 20%30% V-2 1) 2)3) 171 10,000,00050% 35% 171 V-3 30 V-4 50,000100,000 1) 2)

Részletesebben

14A 0.1%5% 14A 14A.52 1 2 3 30 2

14A 0.1%5% 14A 14A.52 1 2 3 30 2 2389 30 1 14A 0.1%5% 14A 14A.52 1 2 3 30 2 (a) (b) (c) (d) (e) 3 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) 4 (1) (2) (3) (4) (5) 400,000 (a) 400,000300,000 100,000 5 (b) 30% (i)(ii) 200,000 400,000 400,000 30,000,000

Részletesebben

穨_2_.PDF

穨_2_.PDF 6 7.... 9.. 11.. 12... 14.. 15.... 3 .. 17 18.. 20... 25... 27... 29 30.. 4 31 32 34-35 36-38 39 40 5 6 : 1. 2. 1. 55 (2) 2. : 2.1 2.2 2.3 3. 4. ( ) 5. 6. ( ) 7. ( ) 8. ( ) 9. ( ) 10. 7 ( ) 1. 2. 3. 4.

Részletesebben

新生儿护理(下).doc

新生儿护理(下).doc ...1...1...5...8...9...12...28 BB...30 17...31...38...40...43...45...46...49...52...54...57...60 I ...62...65...69...70...77...80 72...81...82...85...89...90...92...94...95...95... 101... 102... 103...

Részletesebben

穨學前教育課程指引.PDF

穨學前教育課程指引.PDF i 1 1.1 1 1.2 1 4 2.1 4 2.2 5 2.3 7 2.4 9 2.5 11 2.6 1 2 1 5 3.1 1 5 3.2 1 5 19 4.1 19 4.2 19 4.3 2 1 4.4 29 4.5 38 4.6 4 3 4.7 47 50 5.1 5 0 5.2 5 0 5.3 6 2 5.4 9 4 5.5 1 2 6 ( ) 1 2 7 ( ) 1 31 ( ) 1

Részletesebben

眼病防治

眼病防治 ( 20 010010) 787 1092 1/32 498.50 4 980 2004 9 1 2004 9 1 1 1 000 ISBN 7-204-05940-9/R 019 1880.00 ( 20.00 ) ...1...1...2...3...5...5...6...7...9... 11...13...14...15...17...18...19...20...21 I II...21...22...23...24...25...27...27...28...29...30...31...33...33...34...36...38...39...40...41...42...43...45

Részletesebben

中国南北特色风味名菜 _八)

中国南北特色风味名菜 _八) ( 20 010010) 7871092 1/32 356.25 4 760 2004 8 1 2004 8 1 11 000 ISBN 7-204-05943-3/Z102 1026.00 ( 18.00 ) ...1...2...2...4...6...7...8...9... 10... 11... 12... 13... 13... 14... 15... 17... 18... 19...

Részletesebben

EC(2003-04)18 第 2 頁 (c) 刪 除 以 下 常 額 職 位 2 個 顧 問 醫 生 職 位 第 4 / 第 3 / 第 2 點 ) ( 145,150 元 至 149,600 元 /127,900 元 至 135,550 元 /113,520 元 至 120,553 元 ) (

EC(2003-04)18 第 2 頁 (c) 刪 除 以 下 常 額 職 位 2 個 顧 問 醫 生 職 位 第 4 / 第 3 / 第 2 點 ) ( 145,150 元 至 149,600 元 /127,900 元 至 135,550 元 /113,520 元 至 120,553 元 ) ( EC(2003-04)18 財 務 委 員 會 人 事 編 制 小 組 委 員 會 討 論 文 件 2004 年 2 月 11 日 總 目 37 生 署 分 目 000 運 作 開 支 請 各 委 員 向 財 務 委 員 會 提 出 下 述 建 議, 以 便 在 生 署 設 立 生 防 護 中 心 (a) 由 2004 年 4 月 1 日 起 開 設 以 下 新 職 系 和 職 級 生 防 護 中

Részletesebben

1 2 6 8 15 36 48 55 58 65 67 74 76 150 152 1 3 1 2 4 2 2001 2000 1999 12 31 12 31 12 31 304,347 322,932 231,047 14,018 16,154 5,665 (i) 0.162 0.193 0.082 (ii) 0.165 0.227 0.082 (iii) 10.08 13.37 6.47 0.688

Részletesebben

*33*!!! "!! #$! %#! "& "! #! %! # ( ) * # +, # -, # +., $ /# ( ) 0 $ +# ( ) 0 $.# ( ) 0 $ # $! % "" " % 1 % & ( * ) * % " " %.! % 2!!"+# ( "&! " ( "#

*33*!!! !! #$! %#! & ! #! %! # ( ) * # +, # -, # +., $ /# ( ) 0 $ +# ( ) 0 $.# ( ) 0 $ # $! %   % 1 % & ( * ) * %   %.! % 2!!+# ( &!  ( # 588!"! #$$%& &&#! ()! *(+ "! *(, "! (-.! *(/ "! (.! ().! (01! /0! *(. # 2(.! *2. $ *20 3 $! *( % ) % *+ " % * 4 5 6 % - % 0. % 7. *33*!!! "!! #$! %#! "& "! #! %! # ( ) * # +, # -, # +., $ /# ( ) 0 $ +#

Részletesebben

項 訴 求 在 考 慮 到 整 體 的 財 政 承 擔 以 及 資 源 分 配 的 公 平 性 下, 政 府 採 取 了 較 簡 單 直 接 的 一 次 性 減 稅 和 增 加 免 稅 額 方 式, 以 回 應 中 產 家 庭 的 不 同 訴 求 ( 三 ) 取 消 外 傭 徵 費 6. 行 政 長

項 訴 求 在 考 慮 到 整 體 的 財 政 承 擔 以 及 資 源 分 配 的 公 平 性 下, 政 府 採 取 了 較 簡 單 直 接 的 一 次 性 減 稅 和 增 加 免 稅 額 方 式, 以 回 應 中 產 家 庭 的 不 同 訴 求 ( 三 ) 取 消 外 傭 徵 費 6. 行 政 長 2013 年 1 月 23 日 的 立 法 會 會 議 葛 珮 帆 議 員 就 幫 助 中 產 動 議 的 議 案 ( 經 單 仲 偕 議 員 及 莫 乃 光 議 員 修 正 ) 進 度 報 告 在 2013 年 1 月 23 日 的 立 法 會 會 議 上, 由 葛 珮 帆 議 員 就 幫 助 中 產 動 議 的 議 案, 經 單 仲 偕 議 員 及 莫 乃 光 議 員 修 正 後 獲 得 通 過

Részletesebben

(f) (g) (h) (ii) (iii) (a) (b) (c) (d) 208

(f) (g) (h) (ii) (iii) (a) (b) (c) (d) 208 (a) (b) (c) (d) (e) 207 (f) (g) (h) (ii) (iii) (a) (b) (c) (d) 208 17.29 17.29 13.16A(1) 13.18 (a) (b) 13.16A (b) 12 (a) 209 13.19 (a) 13.16A 12 13.18(1) 13.18(4) 155 17.43(1) (4) (b) 13.19 17.43 17.29

Részletesebben

Microsoft Word - 08 单元一儿童文学理论

Microsoft Word - 08 单元一儿童文学理论 单 元 ( 一 ) 儿 童 文 学 理 论 内 容 提 要 : 本 单 元 共 分 成 三 个 小 课 目, 即 儿 童 文 学 的 基 本 理 论 儿 童 文 学 创 作 和 儿 童 文 学 的 鉴 赏 与 阅 读 指 导 儿 童 文 学 的 基 本 理 论 内 容 包 括 儿 童 文 学 的 基 本 含 义 儿 童 文 学 读 者 儿 童 文 学 与 儿 童 年 龄 特 征 和 儿 童 文 学

Részletesebben

untitled

untitled 1993 79 2010 9 80 180,000 (a) (b) 81 20031,230 2009 10,610 43 2003 2009 1,200 1,000 924 1,061 800 717 600 530 440 400 333 200 123 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 500 2003 15,238 2009 31,4532003 2009

Részletesebben

第三章

第三章 第 三 章 :2017 年 行 政 長 官 產 生 辦 法 - 可 考 慮 的 議 題 行 政 長 官 的 憲 制 及 法 律 地 位 3.01 基 本 法 第 四 十 三 條 規 定 : 香 港 特 別 行 政 區 行 政 長 官 是 香 港 特 別 行 政 區 的 首 長, 代 表 香 港 特 別 行 政 區 香 港 特 別 行 政 區 行 政 長 官 依 照 本 法 的 規 定 對 中 央 人

Részletesebben

nb.PDF

nb.PDF 3 4 5 7 8 9..10..15..16..19..52 -3,402,247-699,783-1,611,620 1,790,627 : - - -7,493 - -1,687 2,863 1,176 2,863 - -148,617 - - 12,131 51,325 - -12,131-2,165 14-2,157 8-3,393,968-794,198-1,620,094 1,781,367

Részletesebben

bnbqw.PDF

bnbqw.PDF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ( ( 1 2 16 1608 100004 1 ( 2003 2002 6 30 12 31 7 2,768,544 3,140,926 8 29,054,561 40,313,774 9 11,815,996 10,566,353 11 10,007,641 9,052,657 12 4,344,697

Részletesebben

1. 本文首段的主要作用是 A. 指出 異蛇 的藥用功效 說明 永之人爭奔走焉 的原因 B. 突出 異蛇 的毒性 為下文 幾死者數矣 作鋪墊 C. 交代以蛇賦稅的背景 引起下文蔣氏有關捕蛇的敘述 2. 本文首段從三方面突出蛇的 異 下列哪一項不屬其中之一 A. 顏色之異 B. 動作之異 C. 毒性之

1. 本文首段的主要作用是 A. 指出 異蛇 的藥用功效 說明 永之人爭奔走焉 的原因 B. 突出 異蛇 的毒性 為下文 幾死者數矣 作鋪墊 C. 交代以蛇賦稅的背景 引起下文蔣氏有關捕蛇的敘述 2. 本文首段從三方面突出蛇的 異 下列哪一項不屬其中之一 A. 顏色之異 B. 動作之異 C. 毒性之 1. 本文首段的主要作用是 A. 指出 異蛇 的藥用功效 說明 永之人爭奔走焉 的原因 B. 突出 異蛇 的毒性 為下文 幾死者數矣 作鋪墊 C. 交代以蛇賦稅的背景 引起下文蔣氏有關捕蛇的敘述 2. 本文首段從三方面突出蛇的 異 下列哪一項不屬其中之一 A. 顏色之異 B. 動作之異 C. 毒性之異 3. 太醫以王命聚之 中的 以 字與下列哪一項的 以 意思相同 A. 以齧人 B. 而吾以捕蛇獨存

Részletesebben

Microsoft Word - 發布版---規範_全文_.doc

Microsoft Word - 發布版---規範_全文_.doc 建 築 物 無 障 礙 設 施 設 計 規 範 內 政 部 97 年 4 年 10 日 台 內 營 字 第 0970802190 號 令 訂 定, 自 97 年 7 月 1 日 生 效 內 政 部 97 年 12 年 19 日 台 內 營 字 第 0970809360 號 令 修 正 內 政 部 101 年 11 年 16 日 台 內 營 字 第 1010810415 號 令 修 正 目 錄 第 一

Részletesebben

概 述 随 着 中 国 高 等 教 育 数 量 扩 张 目 标 的 逐 步 实 现, 提 高 教 育 质 量 的 重 要 性 日 益 凸 显 发 布 高 校 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告, 是 高 等 学 校 建 立 健 全 就 业 状 况 反 馈 机 制 引 导 高 校 优 化 招

概 述 随 着 中 国 高 等 教 育 数 量 扩 张 目 标 的 逐 步 实 现, 提 高 教 育 质 量 的 重 要 性 日 益 凸 显 发 布 高 校 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告, 是 高 等 学 校 建 立 健 全 就 业 状 况 反 馈 机 制 引 导 高 校 优 化 招 I 概 述 随 着 中 国 高 等 教 育 数 量 扩 张 目 标 的 逐 步 实 现, 提 高 教 育 质 量 的 重 要 性 日 益 凸 显 发 布 高 校 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告, 是 高 等 学 校 建 立 健 全 就 业 状 况 反 馈 机 制 引 导 高 校 优 化 招 生 和 专 业 结 构 改 进 人 才 培 养 模 式 及 时 回 应 社 会 关 切 的 一 项

Részletesebben

鱼类丰产养殖技术(二).doc

鱼类丰产养殖技术(二).doc ...1...1...4...15...18...19...24...26...31...35...39...48...57...60...62...66...68...72 I ...73...88...91...92... 100... 104... 144... 146... 146... 147... 148... 148... 148... 149... 149... 150... 151...

Részletesebben

疾病诊治实务(一)

疾病诊治实务(一) ...1...4...5...8...13...14...15...18...18...19...22...25...26...27...29...30...32...35 I ...38...42...43...45...48...51...53...56...59...60...60...61...63...65...67...69...72...74...77...80...82...84 II

Részletesebben

名人养生.doc

名人养生.doc I...1...3...4...6... 11...14...18...22...26...29...31...38...45...49...56...57...59...61...67 ...72...73...75...77...80...83...85...91...92...93...95...96...97... 103... 107... 109... 110... 112... 118...

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D2040B9C5B871A661B0CFABC8AE61C2A7AB55ACE3A8735FA7F5ABD8BFB3B9C5B871A661B0CFABC8AE61C2A7AB55ACE3A8732E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2040B9C5B871A661B0CFABC8AE61C2A7AB55ACE3A8735FA7F5ABD8BFB3B9C5B871A661B0CFABC8AE61C2A7AB55ACE3A8732E646F63> 嘉 義 地 區 客 家 禮 俗 研 究 第 一 章 前 言 嘉 義 地 區 的 客 家 族 群 約 略 可 分 為 福 佬 客 詔 安 客 與 北 部 客 等 三 種 類 別, 其 分 佈 區 域 以 海 線 地 區 平 原 地 形 沿 山 地 區 為 主 有 相 當 多 的 北 部 客 家 人, 是 二 次 大 戰 末 期 和 戰 後 初 期 才 移 民 嘉 義, 是 什 麼 因 素 令 許 多

Részletesebben

05301930

05301930 國 立 中 正 大 學 法 學 系 碩 士 論 文 河 川 砂 石 法 規 範 之 探 討 - 以 採 取 土 石 及 挖 掘 河 川 認 定 基 準 為 主 指 導 教 授 : 盧 映 潔 博 士 研 究 生 : 王 瑞 德 中 華 民 國 一 百 零 一 年 五 月 目 錄 第 一 章 緒 論... 1 第 一 節 研 究 動 機... 1 第 二 節 研 究 目 的... 3 第 三 節 研

Részletesebben

中老年保健必读(十).doc

中老年保健必读(十).doc ...1...2...3...4...5...6...8...9... 11 - -...13...15...17...18...20...22...23...25...26...28 I II...30...32...34...35...38...40...42...44...46...47...48...50...52...53 X...55...56...57...58...60...61...63...65

Részletesebben

23 29 15.6% 23 29 26.2% 3 25 2 15 1 5 1,542 12,336 14,53 16,165 18,934 22,698 25,125 25 2 15 1 5 5,557 7,48 8,877 11, 13,732 17,283 22,485 23 24 25 26

23 29 15.6% 23 29 26.2% 3 25 2 15 1 5 1,542 12,336 14,53 16,165 18,934 22,698 25,125 25 2 15 1 5 5,557 7,48 8,877 11, 13,732 17,283 22,485 23 24 25 26 4, 197823 2916.3%29 335, 23 29.5% 23 29 16.3% 14 35 33,535 14 135 13 125 1,292 1,3 1,38 1,314 1,321 1,328 1,335 3 25 2 15 1 5 1. 1.1 13,582 15,988 1.4 18,322 11.6 11.9 21,192 24,953 3,67 9. 8.7 12 1 8

Részletesebben

海淀区、房山区(四)

海淀区、房山区(四) ...1...1...2...7...8...9... 11... 15... 17... 17... 18... 19... 20... 21... 23... 25... 28... 31... 32 I ... 35... 36... 37... 39... 42... 43... 48... 53... 54... 58... 63... 64... 65... 66... 68... 71...

Részletesebben

穨ecr1_c.PDF

穨ecr1_c.PDF i ii iii iv 1 2 3 4 5 5555522 6664422 77722 6 7 8 9 10 11 22266 12833 1894 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 8.14 2.15 2.18 26 27 28 29 30 31 2.16 2.18 5.23 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Részletesebben

穨2005_-c.PDF

穨2005_-c.PDF 2005 10 1 1 1 2 2 3 5 4 6 2 7 3 11 4 1 13 2 13 3 14 4 14 5 15 6 16 7 16 8 17 9 18 10 18 2005 10 1 1. 1.1 2 1.2 / / 1.3 69(2) 70(2) 1.4 1.5 1.6 2005 10 1 2. 2.1 2.2 485 20(8) (a) (i) (ii) (iii) (iv) 571

Részletesebben

北京理工大学.doc

北京理工大学.doc ( )...1...6...8...10...20...22...24...28...30...32...40 I ...53...55...61 ( )...62...71...74 ( )...77...81...84...86...88...89...91...92...96...99... 110...111... 112 II ... 113... 114... 115... 116...

Részletesebben

尲㐵.⸮⸮⸮⸮⸮

尲㐵.⸮⸮⸮⸮⸮ I...1...2...3...4...5...6...8...9...10... 11...12...13...14...15...16...17...18...19...20...21...22...23...24...26 II...27...28...28...29...30...31...32...34...35...36...37...38...39...39...40...41...43...43...44...45...46...47...48...48...49...50

Részletesebben

东城区(下)

东城区(下) ...1...1...2...3...9...9... 12... 12... 17... 17... 18... 19... 20... 29... 31... 37... 41... 70... 73 I ... 74... 78... 78... 79... 80... 85... 86... 88... 90... 90... 90... 92... 93... 95... 95... 96...

Részletesebben

果树高产栽培技术(一).doc

果树高产栽培技术(一).doc ( ) ...1...1...3...10... 11...12...15...17...18...19...20...22...23...24...26...27...28...30...31...32 I ...36...38...40...41...42...44...45...47...48...49...50...51...52...53...55...58...59...60...61...62...66...67

Részletesebben

物质结构_二_.doc

物质结构_二_.doc I...1...3...6...8 --... 11 --...12 --...13 --...15 --...16 --...18 --...19 --...20 --...22 --...24 --...25 --...26 --...28 --...30 --...32 --...34 --...35 --...37 --...38...40 II...41...44...46...47...48...49...51...52...55...58

Részletesebben

第一節 研究動機與目的

第一節 研究動機與目的 中 國 文 化 大 學 中 國 文 學 研 究 所 碩 士 論 文 華 嚴 一 真 法 界 思 想 研 究 指 導 教 授 : 王 俊 彥 研 究 生 : 許 瑞 菁 中 華 民 國 98 年 12 月 自 序 在 佛 教 經 典 中 最 初 接 觸 的 是 佛 說 無 量 壽 經, 此 經 乃 大 方 廣 佛 華 嚴 經 的 精 華 版 綱 要 版 為 了 瞭 解 經 義, 深 知 宇 宙 運

Részletesebben

水力发电(九)

水力发电(九) ...1...17...20...26...27...30...33...34...36...37...44...47...49...58...77...79...90...96...107 I ...114...115...132...134...137...138...139...140...142...142...144...146...146...146...148...148...149...149...150...151...151...152

Részletesebben

中国古代文学家(八).doc

中国古代文学家(八).doc ...1...5...26...27...43...44...48...50...52...54...55...57...60...61...62...63...65...67...68 I ...69...70...71...75...77...78...82...84...95...98...99... 101... 103... 107... 108... 109... 110...111...

Részletesebben

景观植物(一)

景观植物(一) ...1...5...6...8... 11...13...15...18...21...23...26...29...43...51 5...53...58...62...63...65 I ...67...70...72...74...76...77...78...80...81...84...85...87...88...90...92...94...97... 109... 113... 115...

Részletesebben

Microsoft Word - 目录.doc

Microsoft Word - 目录.doc 教 学 管 理 文 件 汇 编 目 录 教 育 法 规 和 指 导 性 文 件 1. 中 华 人 民 共 和 国 高 等 教 育 法 1 2. 中 华 人 民 共 和 国 教 师 法 8 3. 普 通 高 等 学 校 学 生 管 理 规 定 12 4. 高 等 学 校 学 生 行 为 准 则 18 5. 中 华 人 民 共 和 国 学 位 条 例 19 6. 高 等 学 校 教 学 管 理 要 点

Részletesebben

园林植物卷(三).doc

园林植物卷(三).doc I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 84k 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

Részletesebben

厨房小知识_一_

厨房小知识_一_ ... 1... 1... 2... 3... 3... 5... 6... 7... 7... 8... 10...11... 12... 13... 15... 17... 18... 19... 19... 20... 23... 24... 24 ... 26... 26... 29... 30... 31... 32... 33... 34... 37... 38... 40... 41...

Részletesebben

中南财经大学(七).doc

中南财经大学(七).doc ...1...16...20...22...31...32...34...37...38...40...44...46...54...58...59...60...61 I ...62...63...70...77...79...81...84...90...93...95...95...97... 100... 102... 104... 105... 106... 107... 109... 113

Részletesebben

1................................... 1................................... 2......................................... 3......................................... 4.............................. 5.........................................

Részletesebben

赵飞燕外传、四美艳史演义

赵飞燕外传、四美艳史演义 \ I... 1...1...8... 9... 9...9...11...13...16...19...22...25...28...33...36...39...42 II...46...48...51...55...58...62... 67...67...70...73...76...79...83...86...89...92...96...99... 102... 105... 108...

Részletesebben

厨房小知识(五)

厨房小知识(五) I...1...2...3...4...5...6 ()...7 ()...9...10...10... 11...12...13...14...15...15...16...18...19...20...20...21...21 II...24...27...28...29...29...31...32...33...34...35...36...38...38...39...40...40...41...42...42...43...44...44...47...48...50...50

Részletesebben

最新监察执法全书(十八).doc

最新监察执法全书(十八).doc .............. I ..................................................... II .......................................... III ... 2003......... IV ,

Részletesebben

园林植物卷(十二).doc

园林植物卷(十二).doc ... 1... 4... 8... 8... 9... 9...11... 13... 15... 20... 23... 30... 31... 36... 39... 40... 43 I ... 47... 52... 57... 60 1... 65 2... 71 (3)... 78... 81... 87... 89... 91... 94... 95... 97 ( )... 100...

Részletesebben

华东师范大学.doc

华东师范大学.doc ...1...3...4...5...6...7 ( )...9 ( )...10...16...19...21...22...23...27...27...31...31 I II...33...34 ( )...36 () ( )...44 () ( ) ( )...49 ( )...54...56...60 ( )...64...70...81...89 2004...95...97...99...

Részletesebben

國立中山大學學位論文典藏

國立中山大學學位論文典藏 I...1...1...4...4...6...6...13...24...29...44...44...45...46...47...48...50...50...56...60...64...68...73...73...85...92...99...105...113...121...127 ...127...131...135...142...145...148 II III IV 1 2

Részletesebben

乳业竞争_一_

乳业竞争_一_ ...1...7...10... 11...14...17...18...19...21...23...25...26...28 50...30...31 48...31 3000...34...35...37 I ...40...44...45...48...50...51...55...56...58...58...60 ()...62 ()...66...71...72...72...73...76...77

Részletesebben

最新执法工作手册(十).doc

最新执法工作手册(十).doc ......................................... I ......... 2003....................................... II III............................................................ IV..............................................................

Részletesebben

untitled

untitled ...1 1...1...3...5...6...8...8...15...16...19 21...21...24...25...26...29...30...33...36...38...41...41 ( )...41...42...48...48...57...57...63...67...67...67...67...71...74 I ...76...76...79...81...82...82...83...83...83...84...84...85...85...85

Részletesebben

最新执法工作手册(十六)

最新执法工作手册(十六) ............................................. I ................................... II ........................... 2001......... III IV......................................... ........................

Részletesebben

中国政法大学(六).doc

中国政法大学(六).doc ...1...6...8 2004... 11...15 2003...16...20...29...32...34...38...39...42...43...44...48 I ...53...58...61...63...71...75...77...79...83...91...94...95...98... 100... 102... 102... 105... 106... 107...

Részletesebben

胎儿健康成长.doc

胎儿健康成长.doc ...1...2...5...6...7...8...9... 11...13...15...16...17...19...22...22...23...24...25 I II...26...27...30...31...32...33...36...38...38...39...40...43...44...46...46...47...48...50...52...54...55...59 ...62

Részletesebben

南華大學數位論文

南華大學數位論文 南 華 大 學 哲 學 與 生 命 教 育 學 系 碩 士 論 文 呂 氏 春 秋 音 樂 思 想 研 究 研 究 生 : 何 貞 宜 指 導 教 授 : 陳 章 錫 博 士 中 華 民 國 一 百 零 一 年 六 月 六 日 誌 謝 論 文 得 以 完 成, 最 重 要 的, 是 要 感 謝 我 的 指 導 教 授 陳 章 錫 博 士, 老 師 總 是 不 辭 辛 勞 仔 細 閱 讀 我 的 拙

Részletesebben

Microsoft Word - 3.3.1 - 一年級散文教案.doc

Microsoft Word - 3.3.1 - 一年級散文教案.doc 光 明 英 來 學 校 ( 中 國 文 學 之 旅 --- 散 文 小 說 教 學 ) 一 年 級 : 成 語 ( 主 題 : 勤 學 ) 節 數 : 六 教 節 ( 每 課 題 一 教 節 ) 課 題 : 守 株 待 兔 半 途 而 廢 愚 公 移 山 鐵 杵 磨 針 孟 母 三 遷 教 學 目 的 : 1. 透 過 活 動, 學 生 能 說 出 成 語 背 後 的 含 意 2. 學 生 能 指

Részletesebben

第32回独立行政法人評価委員会日本貿易保険部会 資料1-1 平成22年度財務諸表等

第32回独立行政法人評価委員会日本貿易保険部会 資料1-1 平成22年度財務諸表等 1 12,403 2,892 264,553 19,517 238,008 10,132 989 36 9,869 2,218 250 122 ( 126 108 1,563 278 159 260 478 35,563 1,073 74 190,283 104,352 140,658 20,349 16,733 21,607 (21,607) 58,689 303,699 339,262 339,262

Részletesebben

Microsoft Word - edu-re~1.doc

Microsoft Word - edu-re~1.doc 前 言 學 習, 可 以 為 個 創 造 未 來 ; 教 育, 能 夠 為 社 會 開 拓 明 對 個 而 言, 教 育 可 以 幫 助 每 個 發 展 潛 能 建 構 知 識 及 提 升 個 素 質 ; 它 賦 予 每 個 掌 握 前 途 和 開 拓 未 來 的 能 力 對 社 會 而 言, 教 育 不 單 可 以 培 育 才, 而 且 具 有 ㆒ 個 更 深 層 的 意 義, 它 給 予 社 會

Részletesebben

前 言 根 据 澳 门 特 别 行 政 区 第 11/1999 号 法 律 第 三 条 规 定, 审 计 长 执 行 其 职 责, 已 经 对 财 政 局 提 交 的 2011 年 度 澳 门 特 别 行 政 区 总 帐 目 ( 总 帐 目 ) 进 行 了 审 计 与 2010 年 度 相 同, 本 年 度 的 总 帐 目 由 政 府 一 般 综 合 帐 目 及 特 定 机 构 汇 总 帐 目, 两

Részletesebben

_Chi.ps, page Preflight ( _Chi.indd )

_Chi.ps, page Preflight ( _Chi.indd ) on conviction3 5 1. / 2. 14 3. 2 2 3 4. 372 12 5. 6. 1 7. 1 2 i ii iii iv 8. 9. 1 12 2 2 i ii iii i ii iii 3 iv http://www.pcpd.org.hk v i ii iii 4 i ii i / ii 5 1. 2. 3. i ii iii iv v vi 4. 5. 6 6. 7.

Részletesebben

(譯本)

(譯本) 機 密 ( 二 零 一 二 年 四 月 二 十 日 解 密 ) 都 會 規 劃 小 組 委 員 會 二 零 一 二 年 三 月 三 十 日 舉 行 的 第 463 次 會 議 記 錄 荃 灣 及 西 九 龍 區 [ 荃 灣 及 西 九 龍 規 劃 專 員 陳 偉 信 先 生 高 級 城 市 規 劃 師 / 特 別 職 務 梁 美 玲 女 士 高 級 城 市 規 劃 師 / 葵 青 洪 鳳 玲 女 士

Részletesebben

Microsoft Word - Entry-Level Occupational Competencies for TCM in Canada200910_ch _2_.doc

Microsoft Word - Entry-Level Occupational Competencies for TCM in Canada200910_ch _2_.doc 草 稿 致 省 級 管 理 單 位 之 推 薦 書 二 零 零 九 年 十 月 十 七 日 加 拿 大 中 醫 管 理 局 聯 盟 All rights reserved 序 言 加 拿 大 中 醫 管 理 局 聯 盟, 於 二 零 零 八 年 一 月 至 二 零 零 九 年 十 月 間, 擬 定 傳 統 中 醫 執 業 之 基 礎 文 件 由 臨 床 經 驗 豐 富 之 中 醫 師 教 育 者 及

Részletesebben

.... 1 I.... 1 II. A... 2 III. A... 14 IV.... 15 V..... 16 VI..... 16 VII..... 16... I-1.... II-1 i

.... 1 I.... 1 II. A... 2 III. A... 14 IV.... 15 V..... 16 VI..... 16 VII..... 16... I-1.... II-1 i (I) A (II) A 1 (www.hkex.com.hk) 1 .... 1 I.... 1 II. A... 2 III. A... 14 IV.... 15 V..... 16 VI..... 16 VII..... 16... I-1.... II-1 i (I) A (II) A I. 1 (i) (ii) (i) A (ii) A II. A [2013]110 [2015]31 2

Részletesebben

商丘职业技术学院

商丘职业技术学院 国 家 骨 干 高 等 职 业 院 校 建 设 项 目 ( 中 央 财 政 重 点 支 持 专 业 ) 二 〇 一 二 年 六 月 畜 牧 兽 医 专 业 建 设 指 导 委 员 会 主 任 委 员 : 朱 金 凤 ( 河 南 省 高 等 学 校 教 学 名 师 ) 副 主 任 委 员 : 王 居 强 ( 河 南 省 肉 牛 工 程 技 术 开 发 中 心 ) 潘 书 林 ( 中 牟 县 奶 业 科

Részletesebben

Microsoft Word - Panel Paper on T&D-Chinese _as at 6.2.2013__final_.doc

Microsoft Word - Panel Paper on T&D-Chinese _as at 6.2.2013__final_.doc 二 零 一 三 年 二 月 十 八 日 會 議 討 論 文 件 立 法 會 CB(4)395/12-13(03) 號 文 件 立 法 會 公 務 員 及 資 助 機 構 員 工 事 務 委 員 會 公 務 員 培 訓 及 發 展 概 況 目 的 本 文 件 介 紹 公 務 員 事 務 局 為 公 務 員 所 提 供 培 訓 和 發 展 的 最 新 概 況, 以 及 將 於 二 零 一 三 年 推 出

Részletesebben

江苏宁沪高速公路股份有限公司.PDF

江苏宁沪高速公路股份有限公司.PDF - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - 33.33% ( ) ( ) ( ) 33.33% ( ) ( ) ( ) 1 1 1992 8 3200001100976 1997 6 27 H 12.22 2001 1 16 A 1.5 2001 12 3 503,774.75 14,914,399,845.00 13,445,370,274.00

Részletesebben

國立中山大學學位論文典藏.PDF

國立中山大學學位論文典藏.PDF I II III IV V VI VII VIII IX X 苷 XI XII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Részletesebben

cgn

cgn 3654 ( 571 ) 88(4) 2014 3 31 10766 10778 2014 3 31 ( ) 2 21 ( ) 2014 3 31 10768 10778 6 9 1. ( ) 2. 3. 4. 5. 2014 6 3 ( ) 10768 10778 ( ) 2014 3 31 ( 622 ) 11 80 2014 3 31 2014 6 3 10 8 2014 3 31 ( ) 2014

Részletesebben

智力测试故事

智力测试故事 II 980.00 ... 1... 1... 1... 2... 2... 2... 3... 3... 3... 3... 4... 4... 5... 5... 6... 6... 7... 7... 8... 8... 8... 9... 9...10...10...10 I II...11...11...11...12...13...13...13...14...14...14...15...15...15...16...16...17...17...18...18...19...19...19...19...20...20...21...21...21

Részletesebben

5( " &$"" & & #! # # # # # # # # # # $ % & &( )( # # # *+,-,.. /012 # # "" # 3 % # # # # # ) &$"4 # # # # # # # # # # # # &$"! # & # ""!

5(  &$ & & #! # # # # # # # # # # $ % & &( )( # # # *+,-,.. /012 # #  # 3 % # # # # # ) &$4 # # # # # # # # # # # # &$! # & # ! $!!! ($$$ $ ($ # $ (&&% ($ ) ) )!!!!!!! #$$% * &!!!! ($ % #$$( &!!! ($$$ $!! #$$% $ ) (&&% ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) (&%& (&+, (&,# )! "" #$$% & ""! 5( " &$"" & & #! # # # # # # # # # # $ % & &( )( # # # *+,-,..

Részletesebben

第 2 頁 (a) 擔 任 機 場 擴 建 統 籌 辦 總 監 的 首 席 政 府 工 程 師 職 位 第 3 點 ) ; (b) 擔 任 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的 首 長 級 丙 級 政 務 官 職 位 ; 以 及 (c) 擔 任 總 助 理 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的

第 2 頁 (a) 擔 任 機 場 擴 建 統 籌 辦 總 監 的 首 席 政 府 工 程 師 職 位 第 3 點 ) ; (b) 擔 任 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的 首 長 級 丙 級 政 務 官 職 位 ; 以 及 (c) 擔 任 總 助 理 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的 財 務 委 員 會 人 事 編 制 小 組 委 員 會 討 論 文 件 2015 年 11 月 4 日 總 目 158- 政 府 總 部 : 運 輸 及 房 屋 局 ( 運 輸 科 ) 分 目 000 運 作 開 支 請 各 委 員 向 財 務 委 員 會 提 出 下 述 建 議, 即 由 財 務 委 員 會 批 准 當 日 起, 在 運 輸 及 房 屋 局 運 輸 科 機 場 擴 建 工 程 統

Részletesebben