A PannErgy Nyrt. féléves beszámoló

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A PannErgy Nyrt. féléves beszámoló"

Átírás

1 A PannErgy Nyrt. féléves beszámoló I. féléve I. IFRS II. Egyedi III. Nyilatkozatok augusztus 15.

2 I. PannErgy Nyrt. IFRS szerinti konszolidált nem auditált féléves beszámolója els félév augusztus 15. 1

3 1. Vezet i összefoglaló második negyedéve mérföldk a PannErgy Csoport életében, mivel május 7-én hivatalosan átadásra került a Miskolci Geotermikus Projekt els szakasza, amellyel Társaságunk egy hatalmas lépést tett a 2007-ben meghirdetett stratégiai célok megvalósítása felé. A Miskolci Geotermikus Projekt h kapacitása MW, míg a betáplálható primer h mennyiség TeraJoule. A Projekt ezen szakasza az avasi h körzet számára biztosít geotermikus h energiát. Az elmúlt id szaki további kiemelked eseményei az alábbiak voltak: - Két hónappal a Miskolci Geotermikus Projekt els szakaszának ünnepélyes átadását követ en, éjszakai és hétvégi üzemmódjából a geotermikus rendszer folyamatos h beadásra állt át; - beruházási hitelszerz désr l állapodott meg Társaságunk a Magyarországi Volksbank Zrt.-vel; - a Szentl rinci Geotermia Zrt. alapt ke emelése bejegyzésre került; április 30-án megtartásra került a 2012-es üzleti évet záró éves rendes közgy lés; - A PannErgy Nyrt. leányvállalata, a PannErgy Geotermikus Er m vek Zrt. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP /B azonosítójel ) Innovációs és technológiai parkok, valamint fejlesztési központok támogatása tárgyban forint vissza nem térítend támogatást nyert. 1.1 M köd projektek Miskolci geotermia projekt (Miskolci Geotermia Zrt., Kuala Ingatlanhasznosító Kft., DoverDrill Kft.) A április hónapi beüzemelési feladatok elvégzése után május 7-én Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter, és Dr. Kriza Ákos Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere közösen indították el a Miskolci Geotermikus Projekt keretében megvalósított geotermikus h szállító rendszert, amellyel megkezd dött a h energia szállítása Miskolc Megyei Jogú Város felé. Ezzel elindult Közép-Európa legnagyobb geotermikus er m ve. A beüzemelés els id szakának amikor is a meglév h szolgáltató rendszerébe került integrálásra a geotermikus h forrás lezárását követ en, a geotermikus h beadása a korábbi éjszakai és hétvégi szolgáltatásról folyamatos üzemre b vült, amely hozzávet legesen kétszeres h értékesítést jelent az els hónapokhoz képest. Így Miskolc Megyei Jogú Város Avasi h körzet teljes nyári igényének ellátása geotermikus energiából valósul meg. A PannErgy, az elmúlt hónapokban a májusban megnyitott rendszer, a mintegy 22 km hosszú geotermikus rendszerbe beérkez és azon keresztül haladott folyadékon rendszeres m szeres, kémiai vizsgálatokat, elemzéseket és az optimális m ködés érdekében beállításokat végzett el. A rezervoár, a kutak és a teljes geotermikus rendszer megismerése érdekében a fizikai paraméterek - h mérséklet, kútfej nyomás, hozam, vízszint - folyamatosan mérésre, és rögzítésre kerülnek. Párhuzamosan a geotermikus kutak és a vízmin ség ellen rzésével megtörtént az irányítástechnikai rendszer további finomhangolása is a MIH Kft. szakembereivel folyamatosan együttm ködve. Ennek során a Mályi termel kutak és Kistokajban található visszasajtoló kutak szabályzóköreinek és a védelmi logikák optimalizálása, illetve a szint-, h - és nyomástartások véglegesítése zajlott az aktuális igényeknek megfelel en augusztus 15. 2

4 A közös üzemi próbák alatt a kitermelt geotermikus h t átvev MIH Kft. és a PannErgy geotermikus rendszereinek irányítását végz szoftverek kommunikációja összehangolásra kerültek a zökken mentes üzemeltetés érdekében. E mellett kialakultak a két társaság üzemeltet i között azok az eljárások, napi rutinok, amelyek a hatékony együttm ködés érdekében elengedhetetlenek. Szentl rinci geotermikus f t létesítmény (Szentl rinci Geotermia Zrt.) A létesítmény a sikeres els két év után 2013-ban megkezdte m ködésének harmadik évét. Az értékesített h mennyiség a tervezettel összhangban alakult, attól csak kis százalékban tért el, ami a tavaly év végi f tési szezonban tapasztaltnál enyhébb év eleji id járással magyarázható. Összességében 2013 els félévében mintegy 15%-kal kevesebb h értékesítése történt meg. A társaság azonban kezdeményezte értékesítési árainak emelését a Magyar Energia Hivatalnál, melynek elfogadását a nemzeti fejlesztési miniszter 59/2012. (X. 31.) NFM rendelete tartalmazza. Ennek köszönhet en 2013-tól mintegy 42%-kal magasabb áron értékesíthetjük a h t a távh szolgáltatónak. Így az els félév során 21%-kal magasabb árbevételt tudtunk elkönyvelni a kisebb h értékesítés ellenére is. Berekfürd i geotermikus metánhasznosító létesítmény (Berekfürd Energia Kft.) Az évszaknak megfelel h energia eladás átvev ink kisebb igénye nehezítette. Az áramtermelésben terveinkhez képest kisebb árbevételt értünk el, az alacsonyabb hazai és európai áramt zsdei árak miatt. Így még inkább törekedtünk az üzemeltetési hatékonysági mutatók javítására. Operatív m ködtetési költségeinket (karbantartás, üzemeltetési kiadások) szinten tartottuk. 1.2 Fejlesztés alatt álló projektek (nyilvánosságra hozott) Gödöll i geotermia projekt (Gödöll i Geotermia Zrt.) Legfrissebb geológiai információink alapján folytatódott a megvalósítási koncepció véglegesítése, melynek bels jóváhagyása függvényében halad projektünk tovább. Az engedélyez hatóságokkal tovább folytatódtak a megindított eljárások. Potenciális pályázati forrásokat kutatunk fel a projekttel kapcsolatos beruházások támogatására. Gy ri projekt (DD Energy Kft, Arrabona Geotermia Kft.) A Gy ri Geotermikus Projekt el készítésének részeként a szükséges engedélykérelmek benyújtásra kerültek. A projekt el készítése az engedélyezési kérelem szerint mintegy 22 MW kapacitás kiépítésre és TeraJoule/ év mérték h leadásra épült. Kistokaji Üvegház Projekt (PannErgy Geotermikus Zrt.) A projekt el készítése a projekt alapításkor meghatározott ütemterv szerint halad. Az id szak alatt a tenderfelhívás összeállításra került és a potenciális ajánlattev kkel az egyeztetések folyamatosak. A projekt el készítése mintegy 12 MW kapacitás kiépítésre és 120 TeraJoule/ év mérték h leadásra épült. 1.3 Egyéb információk / Vagyonkezelés A Csoport id szaki adózott eredményére az általános m ködési tételeken túl, meghatározó hatással volt a pénzügyi eredmény, amelyben a forint er södését ellenére veszteséggel rontotta az eredményt. Nem geotermikus tevékenységgel összefüggésben nem volt változás augusztus 15. 3

5 2. Pénzügyi elemzés 2.1. Eredménykimutatás A társaság konszolidált árbevétele 359 millió forintot ért el az id szakban, amely 10 %-os csökkenés az el z év hasonló id szakának értékénél (399 millió forint). A csökkenés els dleges oka technikai, miszerint a kezelésünkben álló ingatlanokon felmerül bérl i elektromos áram fogyasztások és egyéb költségek, a társaságon átfolynak (közvetített energia), így mind árbevételként és közvetlen költségként is egyaránt megjelennek. Az árbevételen belül 287 millió forintot képvisel az ingatlanokhoz és egyéb eszközökhöz kapcsolódó árbevétel, 41 millió forintot a Szentl rinci értékesítés és 17 millió forintot a Berekfürd i m ködés. A Miskolci Geotermikus Projekt aktiválása a tárgyid szakban megtörtént, az id szak m ködése 35 millió forintos (mintegy GJ) árbevételt eredményezett, de ebb l 25 millió forint a beruházással szemben került elszámolásra, mivel ez a bevétel az aktiválás el tti id szakra esett. Így második negyedévben miskolci projekt árbevételeként 10 millió forintot mutatunk ki július 1-t l f tési idényen kívül átlagosan havi GJ h eladással számolunk. A Csoport teljes konszolidált árbevételéb l három vev haladta meg az árbevétel értékének 10%-át, ezek összesen az árbevétel 88%-át teszik ki. A közvetlen költségek szintje az árbevétel-növekedés mértékét kis mértékben meghaladóan (12%) n ttek. Az ingatlanokkal és egyéb eszközökkel kapcsolatos bruttó fedezet közel nullszaldós volt, az energetikai tevékenység jelent s bruttó fedezeti hányaddal m ködött. Az értékesítés közvetett költsége 428 millió forintot tett ki a tárgyid szakban, amely 119%-a az árbevételnek és 156 %-a a bázisid szaki értéknek. A növekedés a nagyrészt befejezett beruházások aktiválása utáni, beüzemeléshez kapcsolódó, beruházásként nem elszámolható költségeket és egyéb a Miskolci Projekt indulásához illesztett egyszeri nem aktiválható költségeket mutatja. A csoport teljes munkaid ben foglalkoztatott munkavállalói létszáma a bázisid szak végi 44 f r l 29-re csökkent, ami a m ködési költségek jöv beni csökkenését vetíti el. Az egyéb ráfordítások és bevételek egyenlege a tárgyid szakban 64 millió forint bevétel els sorban az Uniós támogatásokból származó elhatárolt bevételek miatt, a bázisid szaki értéknek majd kétszerese. A m ködési eredmény (EBIT) 334 millió forint veszteség volt a tárgyid szakban, amely közel másfélszerese a bázisid szaknak. Az üzleti cash-flow (EBITDA) 166 millió forint pénzkiáramlás, ami 113 millió forinttal kedvez tlenebb a bázis-id szak értékénél. A tárgyid szakban 168 millió forint értékcsökkenés lett elszámolva, amelynek értéke Miskolci Projekt aktiválásának eredményeképpen 14 millió forinttal meghaladja a bázisértéket. A pénzügyi m veletek eredménye 133 millió forint veszteség volt a tárgyid szakban, ami 121 millió forinttal kedvez tlenebb hasonló id szaki értékénél. A pénzügyi eredményre negatívan hatott a forint euróval szembeni gyengülése, illetve a kamatkülönbözet alakulása, illetve a Synergon értékesítési ügylet pénzügyi zárása. A társaságnak rendkívüli eredménye nem keletkezett. Társasági adófizetési kötelezettségként 51 millió forint került elszámolásra. A konszolidált féléves nettó eredmény 514 millió forint veszteség, a fentiekben részletezett okok miatt mely kedvez tlenebb a bázisid szak 275 millió forintos veszteségénél augusztus 15. 4

6 2.2. Mérleg A befektetetett eszközök állománya 51,7%-kal növekedett. Az immateriális javak növekedése a bázishoz képest 49 millió forint, ami els sorban a geotermikus és fúrási szellemi termékeket takarja. A tárgyi eszközök állománya jelent sen 4,75 milliárd forinttal n tt, ami a Miskolci Projekt elkészült részének aktiválására vezethet vissza. A megkezdett beruházások kimenetelét pozitívan ítéljük meg, ezért értékvesztés elszámolását nem tartottuk indokoltnak. Jelent s tétel az 577 millió forint halasztott adó követelés, mely nem változott. A forgóeszközök állománya harmadára csökkent a beruházások el rehaladásával összhangban. A készpénz jelleg eszközök állománya a mérlegben a pénzeszközök, a lejáratig tartandó értékpapírok sorokon szerepel. A követelések között a h értékesítésb l származón túl szerepel még az ÁFA követelés egyéb tételek mellett. A társaság saját t kéje a bázishoz képest közel 5%-kal csökkent, ami a sajátrészvények értéknek csökkenésének és az id szaki mérleg szerinti eredmények hatásának ered je. Az egy részvényre jutó (sajátrészvényekkel csökkentett darabszámmal számolva) saját t ke 554 forintra (bázis: 581) csökkent. A hitelállomány növekedése hátterében els sorban a folyamatban lév projektek finanszírozási igénye áll, illetve megemlítend, hogy a tárgyid szak alatt a májusban aláírt beruházási hitelnek egy része folyósításra került. Az egyéb hosszú lejáratú halasztott bevétel soron kerül kimutatásra a kapott uniós támogatások, amelyek az adott projekt amortizációval arányos részével kerül minden id szak alatt csökkentésre. A szállítók egyenlege jellemz en a geotermikus beruházási szállítókat képviseli, míg az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek egyenlege tulajdonképpen változatlannak mondható augusztus 15. 5

7 2.3. Kisz rés augusztus 15. 6

8 3. Egyebek 3.1. Halasztott adó A PannErgy Csoport az alábbi halasztott adó pozícióval rendelkezik (adatok millió forintban): Jöv ben felhasználható veszteség Elhatárolható adóbevétel 578 Elszámolt adóbevétel 576 A Társaság 2 millió forint halasztott adóbevételt nem számolt el óvatossági alapon. Az adók számításához 10%-os társasági adókulcsot használtunk figyelembe véve az aktuális adótörvényeket Társasági események A Társaság megtartotta éves rendes közgy lését április 30-án, melyek határozatai a hivatalos közzétételi helyeken megjelentek Alkalmazottak Teljes munkaid ben foglalkoztatott állomány: Saját létszám december június 30. Változás PannErgy Nyrt Kapcsolt vállalatok Összesen A társaság jegyzett t kéjében, vezetésében, szervezetében bekövetkezett változások december 31-én a jegyzett t ke forint volt, amely eddig eltelt id szakában nem változott. Pénzügyi beszámolóinkban a jegyzett t ke a teljes kibocsátásnak megfelel en, míg a részvény darabszám a visszavásárolt sajátrészvények mennyiségével csökkentve kerül kimutatásra. A Társaság június 30-val, db PannErgy Nyrt. sajátrészvénnyel rendelkezett. A sajátrészvény tranzakciók tekintetében nyilvános közzétételeink b vebb információt adnak. A vezet tisztségvisel kkel kapcsolatos információkat a TSZ2. adatlap részletezi Környezetvédelem A Társaság kiemelten fontosnak tartja a környezetvédelem magas szint kezelését. A geotermia területén azon munkálkodik, hogy az egyik legkörnyezetbarátabb megújuló energiatermelési módozatot honosítsa meg Hazánkban. A geotermiában érintett leányvállalatok teljesítik a környezetvédelmi el írások megkövetelt hatástanulmányok elkészítését és vizsgálatok elvégzését augusztus 15. 7

9 3.6. Mérleg fordulónap utáni (2013. augusztus 15-ig) jelent sebb események A vonatkozó eseményekr l a Társaság soron kívüli tájékoztatást tesz közzé, melyek elérhet ségét a jelen beszámoló ST1. adatlapja mutat be. A gazdasági környezet tekintetében megállapítható, hogy a 2008-ban megindult globális gazdasági válság és a különböz pénzügyi instrumentumok értékének kiszámíthatatlan mozgása továbbra is negatívan és a társaság valamint kapcsolt vállalkozásai szempontjából kiszámíthatatlanul és nem meghatározható mértékben terheli a vállalatcsoportot. Budapest, augusztus 15. PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsa augusztus 15. 8

10 Adatlapok A társaság neve: PannErgy Nyilvánosan M köd Részvénytársaság Társaság címe: H-1117 Budapest, Budafoki út 56. Ágazati besorolás: Energetika, Vagyonkezelés Id szak: I. félévének id szaka Telefon: Telefax: cím: 1.1 A pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Igen Nem Auditált Konszolidált X X Számviteli elvek Magyar IFRS X Egyéb 13 PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok Név Törzs/ Tulajdoni Besorolás 2 Alapt ke hányad (%) 3 Szavazati jog (%) PMM Zrt. 710,0 100,00 100,00 L Kuala Ingatlanhaszn. Kft. 0,5 100,00 100,00 L PannErgy G.E. Zrt. 1972,7 93,09 93,09 L Csurgói Geotermia Zrt. 5,0 83,78 83,78 L Tamási Geotermia Zrt. 5,0 83,78 83,78 L Szentl rinci Geotermia Zrt. 245,0 92,90 92,90 L Miskolc Geotermia Zrt. 5,0 83,78 83,78 L PannTerm Kft. 5,0 83,78 83,78 L Gödöll i Geotermia Zrt. 5,0 83,78 83,78 L Berekfürd Energia Kft. 24,0 93,09 93,09 L DoverDrill Kft. 80,0 93,09 93,09 L DD Energy Kft. 5,0 93,09 93,09 L Arrabona Geoterm Kft. 5,0 93,09 93,09 L 1 A konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaság közgy lésén a döntéshozatalban való részvétel lehet ségét biztosító szavazati jog 2 Teljes (L); Közös vezetés (K); Társult (T) 3 % értékek közvetetten értelmezend k augusztus 15. 9

11 2013. augusztus

12 2013. augusztus

13 2013. augusztus

14 IFRS szerint konszolidált eredménykimutatás (millió forint) augusztus

15 IFRS szerint konszolidált cash-flow kimutatás (millió forint) augusztus

16 PK6. Mérlegen kívüli jelent sebb tételek, kötelezettségek: A június 30-i fordulónapon a Társaság devizára vagy értékpapírra szóló határid s nettó pozícióval nem rendelkezett; április 30-án megtartott éves rendes közgy lésen elfogadásra került a Társaság új Vezet i Részvényopciós Programja, mely hatályon kívül helyezte a korábbit. Ennek részletei a Társaság honlapján hozzáférhet k. Három küls partner részvényopciós program keretében összesen db PannErgy részvény tekintetében szerzett feltételes vételi jogot a PannErgy Nyrt-vel szemben (feltételrendszer a társaság honlapján elérhet ). A PannErgy Nyrt. és a PannErgy Csoport tagvállalatai vissza nem térítend támogatásaihoz (pl. KEOP) óvadék jelleg biztosítékként esetlegesen felajánlja értékpapírjait és egyéb eszközeit, továbbá bankgaranciát vesz igénybe a támogatási programok és a végrehajtó hatóságok igényeivel összhangban, a különböz nem teljesítések fedezetére. A PannErgy Nyrt. és a PannErgy Csoport tagvállalatai beruházási szállítóival szembeni ellenértékek rendezésére eseti alapon akkreditívet nyithatnak augusztus

17 1.2 A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke Tulajdonosi kör megnevezése Teljes alapt ke = Bevezetett sorozat január június 30. % 2 % 3 db % 2 % 3 db Belföldi intézményi 41,05 47, ,87 37, Külföldi intézményi 14,10 16, ,40 23, Belföldi magánszemély 21,09 24, ,80 26, Külföldi magánszemély 0,16 0, ,28 0, Munkavállalók, vezet 2,44 2, ,49 2, tisztségvisel k Saját tulajdon* 13, , Államháztartás részét képez 7,98 9, ,98 9, tulajdonos 1 Nemzetközi Fejlesztési Intézmények 3 Egyéb Összesen 100,00 100, ,00 100, Közigazgatási szerv 2 Tulajdoni hányad 3 A Kibocsátó közgy lésén a döntéshozatalban való részvétel lehet ségét biztosító szavazati jog * Saját tulajdon: A társaság vagy 100%-os tulajdonú leányvállalatának tulajdona RS2. A saját tulajdonban lév részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben január március június 30. Társasági szinten Leányvállalatok * Mindösszesen * A társaság 100%-os tulajdonában lév PMM Zrt. sajátrészvény állománya RS3. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az id szak végén) 5 Név Nemzetiség 1 Tevékenység 2 Mennyiség (db) Részesedés (%) 3 Szavazati jog (%) 3,4 Megjegyzés Benji Invest Kft. B I ,51 13,26 P ONP Holdings SE K I ,62 9,93 P Nyugdíjreform és Adósságcsökkent Alap B Á ,96 9,17 P 1 Belföldi (B), Külföldi (K) 2 Letétkezel (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Gazdasági Társaság (T), Magán (M), Munkavállaló, vezet tisztségvisel (D) augusztus

18 3 Két tizedes jegyre kerekítve kell megadni 4 A Kibocsátó közgy lésén a döntéshozatalban való részvétel lehet ségét biztosító szavazati jog 5 Pl.: szakmai befektet, pénzügyi befektet, stb. 1.3 A Kibocsátó szervezetéhez, m ködéséhez kapcsolódó adatlapok TSZ1. Teljes munkaid ben foglalkoztatottak számának alakulása (f ) Bázis id szak vége Tárgyid szak vége PannErgy Nyrt. 8 7 PannErgy Geotermia Összesen: TSZ2. Vezet állású személyek, és a Kibocsátó m ködését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak Jelleg 1 Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége/megsz nése Részvény tulajdon (db) IT Bokorovics Balázs Elnök határozatlan ideig - IT Gyimóthy Dénes Tag, Alelnök határozatlan ideig IT, SP Tóth Péter Tag, határozatlan ideig - vezérigazgató IT Briglovics Gábor Tag határozatlan ideig IT Major Csaba Tag határozatlan ideig - IT Juhász Attila Tag határozatlan ideig - IT Perlaky Zsolt Tag határozatlan ideig - IT Töröcskei István Tag határozatlan ideig Részvénytulajdon (db) Ö S S Z E S EN: Stratégiai pozícióban lév alkalmazott (SP), Igazgatótanácsi tag (IT) augusztus

19 1.4 Soron kívüli tájékoztatáshoz kapcsolódó adatlapok ST1. A tárgyid szakban megjelent Soron kívüli tájékoztatások Dátum Hír típusa Tárgy, rövid tartalom Soronkívüli tájékoztatás Szavazati jogok száma a PannErgy Nyrt-nél Egyéb tájékoztatás A Miskolci Geotermikus Projekt hő beadása folyamatos üzemre bővült Soronkívüli tájékoztatás Szavazati jogok száma a PannErgy Nyrt-nél Soronkívüli tájékoztatás Összefoglaló jelentés Egyéb tájékoztatás Szentlőrinci Geotermia Zrt. alaptőke emelése bejegyzésre került Soronkívüli tájékoztatás Szavazati jogok száma a PannErgy Nyrt-nél Soronkívüli tájékoztatás I-III. Időközi vezetőségi beszámoló Soronkívüli tájékoztatás Átadásra került a Miskolci Geotermikus Projekt első szakasza Soronkívüli tájékoztatás Hitelszerződést írt alá a Miskolci Geotermia Zrt. és a Magyarországi Volksbank Zrt Soronkívüli tájékoztatás Szavazati jogok száma a PannErgy Nyrt-nél Soronkívüli tájékoztatás Éves jelentés Soronkívüli tájékoztatás Közgyűlési határozatok Soronkívüli tájékoztatás FT jelentés Soronkívüli tájékoztatás Átadásra kerül május 7-én a Miskolci Geotermikus Projekt első szakasza Soronkívüli tájékoztatás Szavazati jogot biztosító részesedés változásának bejelentése Soronkívüli tájékoztatás Szavazati jogot biztosító részesedés változásának bejelentése Soronkívüli tájékoztatás Szavazati jogot biztosító részesedés változásának bejelentése Soronkívüli tájékoztatás ONP Holdings SE PannErgy részvényt értékesített Soronkívüli tájékoztatás Személyi változás a PannErgy Geotermikus Erőművek Zrt. Igazgatóságában Soronkívüli tájékoztatás Közgyűlési előterjesztések Soronkívüli tájékoztatás Vissza nem térítendő támogatást nyert a PannErgy Nyrt. leányvállalata Soronkívüli tájékoztatás Szavazati jogok száma a PannErgy Nyrt-nél Soronkívüli tájékoztatás Javadalmazási nyilatkozat Soronkívüli tájékoztatás A PannErgy Nyrt. befolyásának csökkenése a Synergon Nyrt-ben Soronkívüli tájékoztatás Közgyűlési meghívó Soronkívüli tájékoztatás Szavazati jogok száma a PannErgy Nyrt-nél Soronkívüli tájékoztatás ONP Holdings SE PannErgy részvény vásárlása Soronkívüli tájékoztatás A Lazarus Zrt. PannErgy részvényeinek teljes kényszer-értékesítése Soronkívüli tájékoztatás Soronkívüli tájékoztatás A Lazarus Zrt. PannErgy részvényeinek részleges kényszer-értékesítése A Lazarus Zrt. PannErgy részvényeinek részleges és határidős vételi pozíciójának teljes kényszer-értékesítése augusztus

20 Dátum Hír típusa Tárgy, rövid tartalom Soronkívüli tájékoztatás Igazgatótanácsi tag PannErgy részvény vásárlása Soronkívüli tájékoztatás A Lazarus Zrt. befektetési hitellel érintett, óvadékkal terhelt PannErgy részvényeinek részleges kényszer-értékesítése Soronkívüli tájékoztatás A Lazarus Zrt. befektetési hitellel érintett, óvadékkal terhelt PannErgy részvényeinek részleges kényszer-értékesítése Soronkívüli tájékoztatás Igazgatótanácsi tag PannErgy részvény vásárlása Soronkívüli tájékoztatás Lazarus Zrt. határidős vételi pozíciójának újabb részleges kényszerértékesítése Soronkívüli tájékoztatás Lazarus Zrt. határidős vételi pozíciójának részleges kényszerértékesítése Soronkívüli tájékoztatás Változás a Lazarus Vagyonkezelő Zrt. tulajdonosi struktúrájában Soronkívüli tájékoztatás Szavazati jogok száma a PannErgy Nyrt-nél Soronkívüli tájékoztatás Változik a PannErgy Nyrt. vezetése Egyéb tájékoztatás A Lazarus Zrt. zárt határidős pozíciójából Egyéb tájékoztatás Megkezdődnek a Miskolci Geotermikus Projekt részét képező geotermikus hővezetékek lefedése és üzembiztonsági felmérése Egyéb tájékoztatás Hűtési, illetve fűtési megoldást épít ki a PannErgy Nyrt. a Synergon Csoport adatközponti beruházásához Soronkívüli tájékoztatás Szavazati jogot biztosító részesedés változásának bejelentése Soronkívüli tájékoztatás Szavazati jogok száma a PannErgy Nyrt-nél Soronkívüli tájékoztatás PannErgy Nyrt. részvényt vásárolt a Benji Invest Kft augusztus

21 II. PannErgy Nyrt. magyar számviteli el írások szerinti egyedi nem auditált féléves beszámolója els félév augusztus

22 Bevezet A társaság székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út 56. Telephelyei: 1221 Budapest, Dunalejáró u Debrecen, Kishegyesi út 263. A beszámolót aláíró személy neve: Tóth Péter Vezérigazgató 1. F célok teljesítése A PannErgy Nyrt. alapvet célja a Társaság és leányvállalatai geotermikus energiaforrásokra vonatkozó stratégiájának továbbvitele volt, melynek eredményeként a tárgyév végére már jelent s geotermikus energiatermel kapacitással rendelkezzenek a leányvállalatok. A Társaság másik kiemelt célja, hogy olyan részesedés- és eszköz értékesítési tranzakciókat hajtson végre (vagyonkezel i tranzakciók), melyek részvényesi értéket teremtenek és további forrásul szolgálnak a geotermiának. Ez a cél minden geotermiával nem összefügg vagyonelemet érinthet. A Társaság céljai elérése érdekében pénzügyi forrásait folyamatosan a geotermikus fejlesztésekben résztvev tagvállalatai rendelkezésére bocsátotta, els sorban a nemzetközi mércével is hatalmasnak számító miskolci projekt támogatására. A miskolci projekt a rendelkezésre bocsátott forrásokat sikerrel használta fel, hiszen a geotermikus h betáplálás a második negyedévben megkezd dött. Fontos visszatekinteni a múltba a Társaság gazdasági környezetének értékeléséhez. A 2008-ban kirobban és napjainkban is tartó gazdasági világválság és lokális gazdasági nehézségek amortizálják részvényeink és befektetéseink piaci (t zsdei) értékelését és tagvállalataink m ködési és piaci környezetét. A bankok, így a finanszírozási piac összezsugorodott és részben összeomlott. Bár az Európai Berházási Bank (EIB) egy közel 100 millió eurós hitelkeret igényt helyezett elfogadott státuszba a geotermikus projekt számára, mégis lehívása a jelen környezetben komoly er forrásokat vesz igénybe. Az ezzel kapcsolatos els megállapodások és lehívás az év hátralév részében a miskolci projekt utófinanszírozására esedékesek. A hitelek és az EU-, ill. Állami támogatások (pl. KEOP) lassú elérhet sége miatt a Társaság (ill. leányvállalatai) kénytelenek voltak ez idáig javarészt sz kös bels, illetve a vállalatcsoport er forrásaira támaszkodni. A korábban forrásbevonási céllal értékesítésre szánt PannErgy Nyrt. sajátrészvények csak kisebb részben találtak befektet re, míg legnagyobb részük esetében még folyik a befektet bevonási folyamat. Geotermikus stratégia történeti áttekintése: A PannErgy 2007-ben nem kis célt t zött ki zászlajára, mégpedig azt, hogy a régóta ismert magyar geotermikus források felhasználásával jelent s mennyiség h - és elektromos energiát állítson el értéket teremtve az Ország lakossága és intézményi szerepl i, továbbá a PannErgy részvényesei számára. Az energia iránti kereslet növekedése megállíthatatlan, viszont mind a hazai, mind a globális források mennyisége korlátozott, avagy elérhet ségük hatékonyatlan. Talán sokan nem tudják, de a szakszer és hatékony geotermikus energiatermelés nem csupán egy máig minimálisan kihasznált hatalmas forrás hasznosítása, hanem az egyik legkörnyezetbarátabb és legtisztább energia el állítási mód. Az Európai Unió mára nem csak üdvözli az ilyen energiatermelési utakat, hanem szigorú programmal és célrendszerrel orientálja a tagállamokat, így Magyarországot is. Több tucat önkormányzattal hoztunk létre különféle együttm ködési megállapodásokat els sorban a h piac elérésére, azonban legfrissebb stratégiánk az elkövetkezend 5 évben koncentráltan csak a legel nyösebb helyszínekre fókuszál. A stratégiánk alapvet célja legalább éves 2,4-2,6 PJ zöld h és GWh zöld elektromos áram értékesítése, mely hosszútávon stabil nyereséget, cashflow-t és mindenekel tt növekv részvényesi értéket jelent. A PannErgy Nyrt. leányvállalata, a Pannergy augusztus

23 Geotermikus Er m vek Zrt év végét l számos geotermiával kapcsolatos céget alapított, jellemz en 90%-os saját tulajdon és 10%-os önkormányzati tulajdon mellett. Id közben akvizíció útján 100%-os tulajdonába került berekfürd i geotermikus forrásban oldott metánt hasznosító kiser m és egy geotermikus kutak fúrására létrehozott mélyfúró társaság is. 2. PannErgy Nyrt. mérleg szerinti eredménye és mérlegadata A Társaság eredményének alakulása A Társaság nettó árbevétele I. félévében eft volt, melynek többsége a központ és a debreceni telep által nyújtott különböz szolgáltatásokból realizálódott. Az el z év I. félévi adatához viszonyítva az árbevétel 11 %-kal csökkent, ami a hasonló bérl i kihasználtság mellett a továbbszámlázott energetikai költségek csökkenésének tudható be. A nettó árbevétel megoszlása: - leányvállalatoktól: eft - egyéb részesedés vállalatoktól: 0 eft - egyéb (küls ) vállalatoktól: eft Összesen: eft Export szolgáltatási tevékenységb l származó árbevétel nem volt I. félévében. A pénzügyi m veletek eredménye eft nyereség. A Társaság I. félévi mérleg szerinti eredménye: eft nyereség, mely többek közt tartalmaz devizaárfolyam változásból ered eredményt, kamat bevételeket és ráfordításokat, sajátrészvény tranzakciók eredményét, stb augusztus

24 2013. augusztus

25 A Társaság mérlegének alakulása A 1,06%-os mérleg f összeg csökkenését egyrészr l a befektetett eszközök mérlegsorában bekövetkezett 0,18 %-os csökkenés, másrészr l pedig a forgóeszközök 2,35 %-os csökkenése okozta. A forgóeszközökön belül a követelések 5,28%-kal n ttek, míg a pénzeszközök és értékpapírok összessége 57,06 %-kal csökkent. Ezen belül az egyéb részesedés 100%-kal csökkent, visszavásárolt saját részvények értéke 29,44%-kal csökkent, a forgatási célú értékpapírok állománya 2,37%-kal emelkedett, míg a pénzeszközök állománya 20,83 %-kal csökkent. A Társaság saját t ke állománya az I. félévi eredmény miatt eFt-tal n t augusztus

26 2013. augusztus

27 2013. augusztus

28 3. Környezetvédelem A Társaság kiemelten fontosnak tartja a környezetvédelem magas szint kezelését, habár a Társaság els sorban vagyonkezel i tevékenysége nem képvisel számottev környezetvédelmi kockázatot. A PannErgy Nyrt ben termel tevékenységet nem végzett. 4. Részvények, árfolyamváltozás, osztalékpolitika A Társaság alapt kéje Ft. A Társaság jegyzett t kéje db, egyenként 100 Ft névérték, névre szóló, egyenl és azonos tagsági jogokat megtestesít részvényb l állt. A nyomdai úton el állított részvények dematerializált részvényekké történ átalakítása 2004-ben történt. Ennek megfelel en a Pannonplast Rt. a nyomdai úton el állított, névre szóló törzsrészvényeit (ISIN: HU ) augusztus 6-ával érvénytelenné nyilvánította. A dematerializált részvények új ISIN azonosítója: HU Az átalakításra érvényesen be nem nyújtott részvények helyébe lép dematerializált részvényeket a Társaság a vonatkozó törvényi el írásoknak megfelel en 6 hónapon belül a Budapesti Értékt zsdén, befektetési szolgáltató közrem ködésével, t zsdei árfolyamon értékesítette. Az átalakításra be nem nyújtott részvények helyébe lép dematerializált részvények értékesítését követ en, a Társaság az értékpapír ellenértékét az érvénytelenített részvény átadása esetén a részvény utolsó igazolt tulajdonosának fizeti ki. Az évközi Közgy lés augusztus 31-én jóváhagyta a PannErgy törzsrészvények 1:5 arányú felaprózását, így db 100 Ft névérték részvény helyett db 20 Ft névérték részvénye lett a Társaságnak június 30-án a Társaság tulajdonában db részvény volt június 30-án a részvények árfolyama 310 Ft/db volt (2013. június 28-i záróárfolyam). A tulajdonosi struktúra és a sajátrészvényekkel kapcsolatos egyéb információk az I. fejezetben kerültek bemutatásra. 5. Pénzügyi instrumentumok hasznosítása A PannErgy Nyrt. deviza forward ügyleteket és t zsdei határid s saját részvényre vonatkozó ügyleteket egyrészr l a PannErgy Csoport deviza és egyéb kitettségének fedezése céljából, másrészr l pedig árfolyamnyereség elérése céljából köt. A Társaság kockázatkezelési, avagy fedezeti politikával nem rendelkezik. Az ezen ügyletekhez szükséges döntéseket a társaság szakemberei a mindenkori saját- és környezeti helyzetértékelésekre alapozva hozzák meg. 6. Mérleg fordulónapja után bekövetkezett f bb események Kifejtésre került az I. fejezetben augusztus

29 III. NYILATKOZATOK A jelen beszámoló a PannErgy Csoport konszolidált, a Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerint készített, nem auditált adatait, valamint a PannErgy Nyrt. egyedi, magyar számviteli el írások szerint készített, nem auditált adatait tartalmazza. A törvényi el írásoknak megfelel en kijelentjük, hogy a jelentés legjobb tudásunkkal összhangban készült és nem tartalmaz olyan mérték tévedést, mely következtében a beszámoló a társaság június 30-án fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetér l valótlan képet adna. Továbbá kijelentjük, hogy a beszámoló nem auditált. Budapest, augusztus 15. PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsa augusztus

PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2014. évi gazdálkodásról. 2015. február 19.

PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2014. évi gazdálkodásról. 2015. február 19. PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2014. évi gazdálkodásról 2015. február 19. Vezetői összefoglaló 2014. utolsó negyedéve újabb mérföldkő a Társaság életében, hiszen a Miskolci Projekt szeptemberben

Részletesebben

PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2015. évi gazdálkodásról. 2016. március 11.

PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2015. évi gazdálkodásról. 2016. március 11. PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2015. évi gazdálkodásról 2016. március 11. Vezetői összefoglaló A PannErgy Csoport 2015-ben jelentős konszolidált hőtermelés- és árbevétel növekedést realizált, nyereséges

Részletesebben

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés Tartalomjegyzék I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészít melléklet Üzleti jelentés

Részletesebben

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba.

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba. A RÁBA Nyrt. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A Társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyrt. Társaság

Részletesebben

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt.

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. 2009. éves IFRS szerint konszolidált, auditált jelentése Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Üzleti jelentés... 3 1. Összefoglaló... 3 2. A Társaság

Részletesebben

PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015.

PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015. PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015. Független Könyvvizsgálói jelentéssel együtt Konszolidált pénzügyi kimutatások 2015.12.31.

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. 2011. I-IV. negyedéves jelentés

Állami Nyomda Nyrt. 2011. I-IV. negyedéves jelentés Stabil működés a Nyomdánál 2011-ben Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2011. éves eredményeit. (www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu,

Részletesebben

ENERGETIKUS MEGOLDÁSOK. RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (01-10-045428)

ENERGETIKUS MEGOLDÁSOK. RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (01-10-045428) Az RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (01-10-045428) Féléves jelentése a Tpt. 54.. alapján 2009. június 30. Összefoglaló Az RFV tevékenységeivel

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ Rt. 2007. I. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2006. június 30. 2007. június 30. Változás (e Ft) (e Ft) /előző év=100%/ A. Befektetett eszközök

Részletesebben

A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése

A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése 2004. II. 2004. augusztus 16. A Pannonplast Rt. 2004. II. i gyorsjelentése A gyorsjelentés a Pannonplast Csoport konszolidált, a Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok

Részletesebben

GYORSJELENTÉS. e-mail:investor.relations@synergon.hu

GYORSJELENTÉS. e-mail:investor.relations@synergon.hu GYORSJELENTÉS A Synergon Informatika Rt. 2003. január 1-től június 30-ig tartó 6 hónap pénzügyi eredményei Nem auditált, konszolidált Nemzetközi Pénzügyi Jelentés/ Beszámolói Szabályok szerint összeállított

Részletesebben

Erős első negyedéves profit az Állami Nyomdánál Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2008. I. negyedéves eredményeit (www.bet.hu,

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2015. harmadik negyedév

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2015. harmadik negyedév FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2015. harmadik negyedév Budapest, 2015. november 16. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2014.09.30 2015.06.30 2015.09.30 2015.09.30/

Részletesebben

FreeSoft Szoftverfejleszt és Számítástechnikai. Szolgáltató Nyilvánosan M köd Részvénytársaság. 2006. I. félévi. gyorsjelentése

FreeSoft Szoftverfejleszt és Számítástechnikai. Szolgáltató Nyilvánosan M köd Részvénytársaság. 2006. I. félévi. gyorsjelentése FreeSoft Szoftverfejleszt és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan M köd Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése 2005. augusztus 9. Keresztesi János vezérigazgató 2006. augusztus 8. FreeSoft

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2015. évi eredményről

FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2015. évi eredményről FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2015. évi eredményről Budapest, 2016. március 17. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2014.12.31 2015.09.30 2015.12.31 2015.12.31/ 2015.09.30 2015.12.31/

Részletesebben

PANNERGY NYRT. 2008. december 31. 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe. Keltezés: Budapest, 2009.február 14.

PANNERGY NYRT. 2008. december 31. 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe. Keltezés: Budapest, 2009.február 14. 1 0 5 5 8 3 7 7 7 0 1 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8 Cégjegyzék száma PANNERGY NYRT. a vállalkozás megnevezése 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe 2008. december

Részletesebben

Kiemelt pénzügyi adatok

Kiemelt pénzügyi adatok Tisztelt Részvényeseink! A Társaság a 2007-es év harmadik negyedévét az első két negyedévhez hasonló üzletmenettel és eredményekkel zárta. Kiemelt pénzügyi adatok Szept. 30- cal végződő Szept. 30- cal

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2010. első kilenc havi eredmények

Állami Nyomda Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2010. első kilenc havi eredmények Árbevétel- és eredményszinten is erős negyedévet zárt a Nyomda Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2010. első kilenc hónapjára vonatkozó

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2014. március végi helyzetéről 2014. április * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése

ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése Az ARAGO Befektetési Holding Rt. a Tőzsdei Értékpapír Listán C kategóriában szereplő részvénytársaság igazgatósága az alábbiakban ismerteti Tisztelt

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007.

KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007. XVIII. KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007. 225 1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉS Az UniCredit Jelzálogbank Zrt. 50.000.000.000 forint keretösszegű Kibocsátási Programjához készített, a PSZÁF

Részletesebben

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31.

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31. Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló www.bookline.hu Bookline.hu Nyrt. 1097 Budapest, Ecseri út 14-16. Telefon: (36-1) 505-9800, Fax: (36-1)

Részletesebben

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA 1 1./ SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KFT A társaság az előző üzleti hez képest az alábbi változásokat építette be a 2012. június 22-i közgyűlésre benyújtott üzleti ébe:

Részletesebben

A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság 2003. évi gyorsjelentése

A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság 2003. évi gyorsjelentése A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság 2003. évi gyorsjelentése Beszámolónk a PANNONPLAST Csoport konszolidált, a Nemzetközi Számviteli Szabályok (IFRS) szerint készített, nem auditált adatait tartalmazza.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához Szocio-Produkt Kft 3526. Miskolc, Blaskovics u. 22. Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához 1 A. Általános kiegészítések 1. A társaság bemutatása Alakulása 1994. december 01. Tevékenység

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés Jól teljesített az Állami Nyomda az év első felében Iparági átlag felett teljesített az első félévben az Állami Nyomda, és export árbevételét jelentősen növelni tudta. Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY,

Részletesebben

MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4.

MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4. MEGHÍVÓ A BorsodChem Rt. (3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1., a továbbiakban: a Társaság ) Igazgatósága a Társaság 2006. évi rendes közgyűlését 2006. április 28-án 9 00 órára hívja össze A Közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

ZALAKERÁMIA RT. 2001. évi gyorsjelentése

ZALAKERÁMIA RT. 2001. évi gyorsjelentése Társaság neve: Zalakerámia Rt. Telefon 92/313-640 92/550-300 Társaság címe: Zalaegerszeg, Kosztolányi D. tér 6. Telefax 92/312-070 Ágazati besorolás 2630 Burkolólapok és csempék gyártása E-mail cím zalaker@zalakeramia.hu

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2013. február havi helyzetéről 2013. március * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. a HUMET Nyrt. 2009. évi IFRS szerint összeállított. konszolidált beszámolójához

Kiegészítő melléklet. a HUMET Nyrt. 2009. évi IFRS szerint összeállított. konszolidált beszámolójához Kiegészítő melléklet a HUMET Nyrt. 2009. évi IFRS szerint összeállított konszolidált beszámolójához 1 A HUMET Nyrt., mint tőzsdére bevezetett társaság a számvitelről szóló törvény 10. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

Az Elsõ Hazai Energia-portfólió Részvénytársaság. (1052 Budapest, Váci u. 22.) Tõzsdei éves jelentése. A 2002. évrõl

Az Elsõ Hazai Energia-portfólió Részvénytársaság. (1052 Budapest, Váci u. 22.) Tõzsdei éves jelentése. A 2002. évrõl Az Elsõ Hazai Energia-portfólió Részvénytársaság (1052 Budapest, Váci u. 22.) Tõzsdei éves jelentése A 2002. évrõl Az Elsõ Hazai Energia-portfolió Részvénytársaság 2002. évi tõzsdei éves jelentése Társaság

Részletesebben

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt.

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. 2014. I. féléves nem auditált módosított vezetőségi jelentése /3.3.10.-es pont került módosításra, mely aláhúzással jelzett, valamint a PK3. és

Részletesebben

MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA

MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA ÉVES JELENTÉS - KIVONAT 2005 Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA A Linamar Hungary Rt. menedzsmentje felelős minden információ elkészítéséért,

Részletesebben

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT.

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT. Statisztikai számjel: 20139294-8010-572-01 Cégjegyzékszám: 01-09-912983 ÚJBUDA SPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Budapest, 2012. május 16. P.H. --------------------------------------------------

Részletesebben

EDF DÉMÁSZ Zrt. és leányvállalatai ( EDF DÉMÁSZ Csoport )

EDF DÉMÁSZ Zrt. és leányvállalatai ( EDF DÉMÁSZ Csoport ) és leányvállalatai ( EDF DÉMÁSZ Csoport ) A nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások a 2009. december 31-ével végződő évre KONSZOLIDÁLT SAJÁT TŐKE

Részletesebben

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. 2013. negyedik negyedéves jelentése 2013. 12. 31 Közzététel: 2014. február 28. Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. az alábbiakban mutatja be 2013. év negyedik negyedéves,

Részletesebben

GYORSJELENTÉS. a HUMET Nyrt 2006 első három negyedéves gazdálkodásáról

GYORSJELENTÉS. a HUMET Nyrt 2006 első három negyedéves gazdálkodásáról 1 GYORSJELENTÉS a HUMET Nyrt 2006 első három negyedéves gazdálkodásáról A HUMET Nyrt a Budapesti Értéktőzsde B kategóriás részvénykibocsátójaként a tőzsdei szabályok alapján félévente köteles gyorsjelentést

Részletesebben

Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai. konszolidált éves beszámoló 2005. december 31. Az angol eredeti magyar fordítása

Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai. konszolidált éves beszámoló 2005. december 31. Az angol eredeti magyar fordítása Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai konszolidált éves beszámoló. Az angol eredeti magyar fordítása Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai Auditált konszolidált éves beszámoló. Tartalomjegyzék:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 3530 Miskolc, Hunyadi u. 21. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról Miskolc, 2013. április 19.

Részletesebben

MASTERPLAST NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

MASTERPLAST NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A MASTERPLAST NYRT. Időközi vezetőségi beszámolója 2015. május 13. nem auditált, konszolidált készült a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint 1 Az 1997-ben alapított Masterplast

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2014. július végi helyzetéről 2014. augusztus * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

Az E-Star Alternatív Energiaszolgáltató Nyrt. 2012. első negyedéves jelentése. 2012. május 31.

Az E-Star Alternatív Energiaszolgáltató Nyrt. 2012. első negyedéves jelentése. 2012. május 31. Az E-Star Alternatív Energiaszolgáltató Nyrt. 2012. első negyedéves jelentése 2012. május 31. Az E-Star Alternatív Nyrt. az alábbiakban mutatja be a 2012. január 1-től 2012. március 31-ig terjedő időszak

Részletesebben

Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. december 31.

Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. december 31. Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás Beszámolási időszak Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. december 31. Telefax

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek,

Tisztelt Részvényesek, Tisztelt Részvényesek, A 2015-ös év kiemelten fontos volt családunk és a Zwack Unicum Nyrt. számára is, hiszen 225 éves évfordulóját ünnepeltük annak, hogy ősöm, Dr. Zwack, Unicummal kínálta II. József

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

ZALAKERÁMIA RT. 2004. I-III. negyedévi gyorsjelentése

ZALAKERÁMIA RT. 2004. I-III. negyedévi gyorsjelentése Társaság neve: Zalakerámia Rt. Telefon 92/313-640 92/550-300 Társaság címe: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. tér 6. Telefax 92/312-070 Ágazati besorolás 2630 Burkolólapok és csempék gyártása E-mail cím

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Adószám: 11202309-2-12 Cégjegyzékszám: Nm-i Cégbíróság 12-09001857 Bank: KSH Bank: 10400786-07804544-0000000 Salgótarján Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e 3100 Salgótarján,

Részletesebben

A Rába Rt. 2003. I. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint

A Rába Rt. 2003. I. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint A Rába Rt. 2003. I. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint Adatlap A társaság neve: Rába Járműipari Holding Részvénytársaság

Részletesebben

GYORSJELENTÉS. 2005. IV. negyedév. 2006. február 10.

GYORSJELENTÉS. 2005. IV. negyedév. 2006. február 10. GYORSJELENTÉS 2005. IV. negyedév 2006. február 10. Összefoglalás A NABI Csoport 2005-ben folyamatosan dolgozott likviditási problémáinak megoldásán és azon, hogy visszatérjen a nyereséges működéshez. A

Részletesebben

A SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2015. ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE

A SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2015. ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE ,+ 2 A SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2015. ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. elkészítette a társaság 2015. éves mérlegbeszámolóját. Alaptevékenységünk és egyben elsődleges

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A jelen összevont tájékoztató ( Tájékoztató ) az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2001/34/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2014. I. félévi konszolidált jelentése

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2014. I. félévi konszolidált jelentése PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2014. I. félévi konszolidált jelentése A Pannon-Váltó Nyrt. konszolidált mérlegébe a következő társaságok kerültek bevonásra: Pannon Consulting Kft. A Pannon-Váltó Nyrt. részesedése

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Hévíz és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. Internet: www.heviztakarek.hu Cg.: 20-02-050059 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT.

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. NEGYEDÉVES JELENTÉS A NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK ALAPJÁN KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK ALAPJÁN 2012. HARMADIK NEGYEDÉV 2012. november 20.

Részletesebben

2013. december 31. Éves beszámoló

2013. december 31. Éves beszámoló 2013. december 31. Éves beszámoló I. Általános kiegészítések 1./ A vállalkozás bemutatása KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. december 31-i beszámolóhoz A társaság az Állami Vagyonkezelő Részvénytársaság 1993.

Részletesebben

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2014. év Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató I.1 A vállalkozás bemutatása A. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Adorján-Tex Konfekcióipari és Kereskedelemi Korlátolt

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ Rt. 2007. I. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2006. június 30. 2007. június 30. Változás (e Ft) (e Ft) /előző év=100%/ A. Befektetett eszközök

Részletesebben

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Döntés a Társaság számviteli törvénynek megfelelıen elkészített 2012. évi egyedi éves beszámolójának (HAR) elfogadásáról, a Felügyelı Bizottság,

Részletesebben

Számviteli törvény változásai

Számviteli törvény változásai Számviteli törvény változásai 2012. évi CXLVI. törvény MK 136. a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 2012. évi CXLVII. törvény MK 136

Részletesebben

A Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. 2010. évről szóló nyilvánosságra hozatali kötelezettségének teljesítése

A Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. 2010. évről szóló nyilvánosságra hozatali kötelezettségének teljesítése A Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. 2010. évről szóló nyilvánosságra hozatali kötelezettségének teljesítése Társaságunk a 164/2008. (VI.27.) Korm. rendeletnek megfelelően az alábbi

Részletesebben

Féléves jelentés Diákhitel Központ Zrt. 2015. A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése

Féléves jelentés Diákhitel Központ Zrt. 2015. A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 54. (6) bekezdés b) pontja értelmében a Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak

Részletesebben

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet A jelek a bekezdések múltbeli és jövıbeli változásait jelölik. 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhıszolgáltatónak értékesített távhı árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek

Részletesebben

NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014. ÉVI ÉVES JELENTÉS

NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014. ÉVI ÉVES JELENTÉS Éves Jelentés 2014 MASTERPLAST NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 3 MASTERPLAST NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014. ÉVI ÉVES JELENTÉS 4 MASTERPLAST NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A VEZÉRIGAZGATÓ

Részletesebben

AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Magánpénztári Ágazat

AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Magánpénztári Ágazat AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Magánpénztári Ágazat 2008. éves beszámolójának KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE Cégnév: AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Székhelye: 1091 Budapest

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu 2008. évi éves beszámoló Mérleg

Részletesebben

Schneider Gyula ügyvezet igazgató

Schneider Gyula ügyvezet igazgató Állampusztai Mez gazdasági és Kereskedelmi KFT. Állampuszta Kiegészít melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Állampuszta, 2009. április 30. Schneider Gyula ügyvezet igazgató ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 A) A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. november végi helyzetéről 2015. december * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV Alapadatok Alapítvány neve: NÓGRÁD MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY Székhelye: 3100 Salgótarján, Mártírok út 1. Alapítás időpontja: 1994. június Módja:

Részletesebben

Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés)

Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés) Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés) Hatályba léptető határozat A Magyar Nőorvos Társaság leltárában lévő materiális

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2011. ÉV. FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.

ÜZLETI JELENTÉS 2011. ÉV. FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. ÜZLETI JELENTÉS 2011. ÉV FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. Budapest, 2012. március 21. Wohner Zsolt Ügyvezető igazgató 1186

Részletesebben

A MATÁV 2003-BAN ELÉRTE PÉNZÜGYI CÉLJAIT ÉS A FŐ ÜZLETÁGAKBAN MEGŐRIZTE VEZETŐ POZÍCIÓJÁT

A MATÁV 2003-BAN ELÉRTE PÉNZÜGYI CÉLJAIT ÉS A FŐ ÜZLETÁGAKBAN MEGŐRIZTE VEZETŐ POZÍCIÓJÁT A MATÁV 2003-BAN ELÉRTE PÉNZÜGYI CÉLJAIT ÉS A FŐ ÜZLETÁGAKBAN MEGŐRIZTE VEZETŐ POZÍCIÓJÁT BUDAPEST 2004. február 11. A Matáv (NYSE: MTA.N és BÉT: MTAV.BU), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 I/A. A Társaság és a számviteli politika bemutatása... 3 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA... 3 2. A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA... 6 I/B. A társaság

Részletesebben

A gazdasági visszaesés jelentősen csökkentette a keresletet, főként Budapesten, ami a költségek nagyfokú visszafogását eredményezi.

A gazdasági visszaesés jelentősen csökkentette a keresletet, főként Budapesten, ami a költségek nagyfokú visszafogását eredményezi. A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta IV. negyedes és es, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

OTP Bank Rt. 2003. évi Éves Jelentése. Budapest, 2004. április 29.

OTP Bank Rt. 2003. évi Éves Jelentése. Budapest, 2004. április 29. OTP Bank Rt. 2003. évi Éves Jelentése Budapest, 2004. április 29. 2 TARTALOM AZ OTP BANK RT. 2003. ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE 4 A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓ BESZÁMOLÓJA A 2003. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ VIZSGÁLATÁNAK

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelı: Raiffeisen

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. évi éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. évi éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. évi éves beszámolójához Az 2000. évi C. sz. törvény (a továbbiakban: Szt.), alapján az Első Hazai Energia-portfolió

Részletesebben

Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások

Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások Melléklet a 2015. negyedéves Időközi Vezetőségi Beszámolóhoz Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaságról és konszolidálásba bevont vállalkozásairól

Részletesebben

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi Éves beszámolója 2007. március 20. Tartalomjegyzék I. Összefoglaló II. Általános ismertető 1. Cégadatok 2. Részvényinformációk 3. Cégvezetés 4. Általános adatok a társaságról

Részletesebben

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz I. Általános rész 1. A Társaság bemutatása A Társaság teljes neve:

Részletesebben

1. Bemutatás. 1.1 Az anyavállalat

1. Bemutatás. 1.1 Az anyavállalat Pécs Holding Városi Vagyonkezelı Zrt. 7626 Pécs, Búza tér 8/b. Cg: 02-10-060289 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kiegészítı

Részletesebben

Gyorsjelentés a Zwack Unicum Nyrt. 2007-2008-as üzleti évének eredményeirl

Gyorsjelentés a Zwack Unicum Nyrt. 2007-2008-as üzleti évének eredményeirl Gyorsjelentés a Zwack Unicum Nyrt. 2007-2008-as üzleti évének eredményeirl A Zwack Unicum Nyrt. Igazgatósága jóváhagyta a menedzsment beszámolóját a Társaság 2007-2008-as üzleti évének tevékenységérl.

Részletesebben

Ingatlanvagyon értékelés

Ingatlanvagyon értékelés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanfejlesztı 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Ingatlanvagyon értékelés 2. Számviteli alapok Szerzı: Harnos László

Részletesebben

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sorsz. 1 2 5 5 0 7 5 3-3 5 1 2-1 1 4-0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 4 4 7 0 Cégjegyzék száma 2014. december 31. MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari MÉRLEG Eszközök (aktívák) Átviteli Rendszerirányító

Részletesebben

Libri-Shopline Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Libri-Shopline Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Előterjesztések az éves rendes közgyűlés számára Libri-Shopline Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Előterjesztések és határozati javaslatok a 2016. április 29-én tartandó éves rendes közgyűlés

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2010. június 28. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek...3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014.év 2015.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2016. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2016. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2016. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK... 4 I/A. BEVEZETÉS...

Részletesebben

421/2015. sz. határozata

421/2015. sz. határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Vezérigazgatójának 421/2015. sz. határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatója A Budapesti Értéktőzsde

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. Általános kiegészítések I.1 A Diákhitel Központ Rt. rövid bemutatása I.2 A Diákhitel Központ Rt. számviteli politikájának főbb vonásai I.2.1 I.2.2. I.2.3. I.2.4. I.2.5.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2008.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2008. ÉVES BESZÁMOLÓ 2008. Gyır, 2009. április 23. T A R T A L O M MÉRLEGKIMUTATÁS... 3 EREDMÉNYKIMUTATÁS...8 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET...11 I. Általános rész... 11 II. A mérlegkimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések...

Részletesebben

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Auditált. Konszolidált. Számviteli elvek. Magyar IFRS X Egyéb

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Auditált. Konszolidált. Számviteli elvek. Magyar IFRS X Egyéb PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Igen Nem X Konszolidált X Számviteli elvek Magyar IFRS X Egyéb PK2. Konszolidációs körbe tartozó társaságok 1 Név Törzs/Alaptőke MFt

Részletesebben

A Danubius Hotels Nyrt. 2014. április 24-én tartandó éves rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai

A Danubius Hotels Nyrt. 2014. április 24-én tartandó éves rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai A Danubius Hotels Nyrt. 2014. április 24-én tartandó éves rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai Budapest, 2014. április 2. TARTALOM KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ... 3 1. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT:

Részletesebben

A Fotex Elso Amerikai- Magyar Fotószolgáltatási Rt. 2004. I-XII. havi gyorsjelentése

A Fotex Elso Amerikai- Magyar Fotószolgáltatási Rt. 2004. I-XII. havi gyorsjelentése A Fotex Elso Amerikai- Magyar Fotószolgáltatási Rt. 2004. I-XII. havi gyorsjelentése Gazdálkodási adatok 1. A magyar számviteli szabályok szerint 2004. január 1. 2004. december 31-ig elkészített konszolidált,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JGÚ V AR S PLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VIII. 332/2013. Előadó: Tamé Sil/ber ÉvalSoc=óné Dömény Edit Mell.: Postacím: 5601 Pf 11 2. Telefon: (66) 523-803

Részletesebben

2014. évi beszámoló. Tata Város részére. az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan

2014. évi beszámoló. Tata Város részére. az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan Az Alba Volán Zrt. és a Vértes Volán Zrt. jogutódja 2800 Tatabánya, Csaba u. 19. www.knykk.hu 2014. évi beszámoló Tata Város részére az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére

Részletesebben

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztárt (rövidített nevén Allianz Hungária Egészségpénztár) 34 fő természetes személy alapította

Részletesebben