Ingatlanvagyon értékelés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ingatlanvagyon értékelés"

Átírás

1 Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanfejlesztı 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u Szakirányú Továbbképzési Szak Ingatlanvagyon értékelés 2. Számviteli alapok Szerzı: Harnos László január

2 2.1 Tartalomjegyzék 2. Számviteli alapok Tartalomjegyzék Bevezetés A tanulási egység célja A tananyag elsajátítását követıen Ön képes lesz Az anyagban szereplı legfontosabb fogalmak, szakkifejezések Ajánlott irodalom Számviteli alapfogalmak A számvitel feladatai A számvitel szabályozása A számviteli információs rendszer felépítése Számviteli alapelvek A számviteli beszámoló A mérleg tagolása Az eredménykimutatás felépítése A cash flow kimutatás A beszámoló elemzése Az elemzés alapfogalmai A vagyoni helyzet elemzése Mutatószámok képzése Összefoglalás Ellenırzı kérdések

3 2.2 Bevezetés A tanulási egység célja A vagyonértékelés kiindulási alapját a vagyon nyilvántartása képezi. A vállalkozások a vagyonukat a számviteli rendszerükben tartják nyilván. A jelen tanulási egység célja ezen számviteli rendszer alapvetı elemeinek megismertetése, különös tekintettel a számviteli beszámolóra, ill. annak egyes részeire A tananyag elsajátítását követıen Ön képes lesz Megkülönböztetni az egyes beszámoló típusokat, Értelmezni egy vállalkozás mérlegét, Értelmezni egy vállalkozás eredménykimutatását, Értelmezni egy vállalkozás cash flow kimutatását, A legfontosabb pénzügyi mutatószámok segítségével elemezni a vállalkozás pénzügyi, likviditási helyzetét Az anyagban szereplı legfontosabb fogalmak, szakkifejezések A tananyagban történı könnyebb tájékozódás érdekében ebben a pontban megtalálhatók a legfontosabb fogalmak ABC szerint összegyőjtve. Befektetési cash flow Dinamikus elemzés Eredménykimutatás Eszközök Finanszírozási cash flow Forgalmi ktg. Eljárás Források Kiegészítı melléklet A vállalat befektetéseibıl származó tiszta jövedelem. Az elemzés során az idı múlásából eredı változásokat is figyelembe vesszük. Olyan számviteli okmány, mely egy adott idıszakra vonatkozóan, pénzértékben mutatja ki a vállalkozás bevételeit, ráfordításait és azok eredményét. A vállalkozás egyes vagyonelemeit jelentik. Kimutatásuk a mérlegben fordított likviditási sorrendben történik. A finanszírozási (pénzügyi) tevékenységbıl eredı tiszta jövedelem. Nettó szemlélető eredménykimutatás, csak a realizált bevételeket veszi figyelembe. Az értékesítéshez kapcsolódó költségek megfigyelésére helyezi a hangsúlyt. Az eszközök finanszírozását mutatják. A valós és megbízható összkép kialakításához szükséges kiegészítı információkat tartalmazza. A vagyonértékelés 3

4 Likviditási mérleg Mérleg Mőködési cash flow Összköltség eljárás Pénzügyi számvitel Statikus elemzés Számvitel Számviteli politika szempontjából igen fontos cash flow kimutatás ennek képezi a részét Olyan kimutatás, amely az eszközöket mobilitásuk (dologi formából pénzformába történı átalakulásuk sorrendisége, sebessége, azaz pénzzé válása), a forrásokat pedig esedékességük (a kötelezettségek fizetési határidejének lejáratát, a pénzállomány várható csökkenésének idejét mutatja) szerint csoportosítva állítja egymással szemben. Olyan okmány, mely a vállalkozás vagyonát egy adott idıpontra vonatkozóan, pénzértékben mutatja ki. A vállalat szokásos mőködésével (tevékenységével) összefüggésben keletkezı tiszta jövedelem. Bruttó szemlélető eredménykimutatás, azaz a vállalkozás hozamait, teljesítményeit teljes körően számba veszi, amelyekkel szembe a vállalkozás éves összes felmerült ráfordításait állítja. A hozamok közül azokat is kimutatja, melyeket a cég még nem realizált. A jogszabályi elıírások alapján minden vállalkozás számára kötelezı és elsısorban a külsı érintettek (üzleti partnerek, leendı befektetık, adóhatóság, stb.) tájékoztatására szolgál Az elemzést egy adott idıpont szerinti állapot szerint végezzük. A gazdálkodó szervezet mőködését, tevékenységét bemutató információs rendszer. A számviteli politika egy olyan belsı szabályzat, melyet minden vállalkozásnak kötelezı elkészíteni és melyben a jogszabályok, ill. standardok adta lehetıségeken belül a vállalkozás maga határozza meg a konkrét gyakorlati megoldásokat, melyeket alkalmazni fog a számvitele során Ajánlott irodalom Reizingerné Ducsai Anita Vörös Miklós: Könyvviteli alapismeretek, Perfekt Rt., Budapest, Szakács Imre: Számvitel A-tól Z-ig, KJK-Kerszöv Kiadó, Budapest,

5 2.3 Számviteli alapfogalmak A számvitel alatt tulajdonképpen a gazdálkodó szervezet mőködését, tevékenységét bemutató információs rendszert értjük. Kétféle típusát szoktuk megkülönböztetni: Pénzügyi számvitel (a jogszabályi elıírások alapján minden vállalkozás számára kötelezı és elsısorban a külsı érintettek [üzleti partnerek, leendı befektetık, adóhatóság, stb.] tájékoztatására szolgál), Vezetıi számvitel (a pénzügyi számvitelhez képest lényegesen kötetlenebb, elsısorban a vállalkozás vezetıinek informálására szolgál, jellemzıen a vállalati kontrolling keretében valósul meg). A továbbiakban a pénzügyi számvitellel foglalkozunk, ugyanis a legtöbb vállalkozás (a nagyvállalatokat leszámítva) általában csak ezzel rendelkezik. Ahol ezentúl számvitelt említünk, ott mindig a pénzügyi számvitelt fogjuk érteni! A számvitel a megtörtént gazdasági eseményeket figyeli meg, méri, ill. rögzíti, azaz idıbeliségét tekintve mindig a utólag regisztrál. Ez azért fontos, mert a vagyonértékelés során többnyire a jövıbeli jövedelmek, hasznok, projektek értékét kell tekintenünk, így a számviteli adatok elsısorban az eligazodást, ill. a múltbéli adatok alapján a jövı tervezését segítik majd, de nem támaszkodhatunk rájuk teljes mértékben! A számvitel feladatai A számvitel legfontosabb feladata tehát a tájékoztatás: Külsı felhasználók (piaci szereplık, hatóságok, stb.) tájékoztatása, Belsı felhasználók (menedzserek, tulajdonosok, dolgozók) tájékoztatása. A számvitel továbbá az egységes, közös nyelvezete alapján segíti az érintettek közti kommunikációt. A számvitel részterületei: Könyvvezetés (a gazdasági események rögzítése), Beszámoló készítése, Kalkuláció. A fenti részterületek közül mi elsısorban a beszámolóval, ill. az abból kinyerhetı információ tartalommal fogunk foglalkozni. 5

6 2.3.2 A számvitel szabályozása A számvitel szabályozása több szinten valósul meg: Külsı szabályozás: o Nemzetközi standardok: International Financial Reporting Standards (ún. IFRS elsısorban az Európai Unióban használatos), US GAAP (elsısorban az Egyesült Államokban terjedt el). o Hazai szabályozás: Számviteli Törvény (2000. évi C. törvény), Ágazati számviteli jogszabályok (kormányrendeletek), Nemzeti Számviteli Standardok. Belsı szabályozás: o Számviteli politika. Mind a számviteli standardok, mind a hazai jogszabályok elsısorban megengedı (diszpozitív) szabályozással élnek, Ez azt jelenti, hogy sok esetben kínálnak választási lehetıségeket a vállalkozások számára. Ilyen lehet például: Az alkalmazott értékcsökkenési leírási mód, A beszámoló típusa, A mérlegkészítés idıpontja, Az eszközök értékhelyesbítésének lehetısége, A követelések minısítése, stb. A számviteli politika egy olyan belsı szabályzat, melyet minden vállalkozásnak kötelezı elkészíteni és melyben a jogszabályok, ill. standardok adta lehetıségeken belül a vállalkozás maga határozza meg a konkrét gyakorlati megoldásokat, melyeket alkalmazni fog a számvitele során. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy egy beszámoló igazából csak a számviteli politika ismeretében értelmezhetı. A hazai szabályok szerint a számviteli politikát el kell készíteni, meg kell ırizni és ellenırzéskor (pl.: könyvvizsgálat, adóhatósági ellenırzés) fel kell tudni mutatni. Ezzel szemben a nemzetközi standardok a számviteli politikát a beszámoló részének tekintik, így annak beszámolóval együtt történı közzétételét is elıírják A számviteli információs rendszer felépítése A számviteli információs rendszer négy részbıl épül fel: Alapnyilvántartás (bizonylatok), Analitikus nyilvántartások: o Vevıkövetelések nyilvántartása, o Szállítói kötelezettségek nyilvántartása, o Tárgyi eszközök nyilvántartása, o ÁFA analitika, stb. 6

7 Fıkönyvi könyvelés: o Egyszeres könyvvitel (naplófıkönyv, pénztárkönyv), o Kettıs könyvvitel (könyvelési számlák, fıkönyvi kivonat). Beszámoló: o Mérleg, o Eredménykimutatás, o Kiegészítı melléklet (benne: cash flow kimutatás), o Üzleti jelentés. A továbbiakban alapvetıen a kettıs könyvvitellel és az a szerint készített beszámolóval foglalkozunk, ugyanis a vállalkozások alapvetıen erre kötelezettek. Egyszeres könyvvitelt csak nagyon korlátozott kör (pl. a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek körébe tartozó társasház) vezethet Számviteli alapelvek Ahhoz, hogy a számviteli információs rendszer egy megbízható, valós összképet nyújtson a vállalkozás vagyoni, pénzügyi helyzetérıl a könyvvezetés és a beszámoló készítés során egyaránt be kell tartani a következı, a számviteli törvényben is deklarált alapelveket: Számviteli alapelvek Elsıdleges alapelv: o A vállalkozás folytatásának elve: a beszámoló készítésekor abból kell kiindulni, hogy a vállalkozás a belátható jövıben is fenn kívánja és fenn is tudja tartani a tevékenységét. Ez a legfontosabb alapelv, hiszen ez a feltételezés alapvetıen meghatározza az eszközök (pl.: követelések) értékelését. Tartalmi elvek: o Teljesség elve: A számvitelben minden gazdasági eseményt könyvelni kell. o Valódiság elve: A fıkönyvben rögzített vagyonnak a valóságban is fellelhetınek kell lenni, ill. a rögzített gazdasági eseményeknek a valóságban megtörténteknek kell lenniük. o Óvatosság elve: Nem szabad eredményt kimutatni akkor, ha a bevétel realizálása bizonytalan. o Összemérés elve: Egy idıszak eredménye egyenlı az idıszaki bevételek és ráfordítások különbözetével. Formai elvek: o Világosság elve: A könyvvezetésnek és a beszámolónak érthetınek, áttekinthetınek kell lenni. o Folytonosság elve: Az idıszak nyitó állománya megegyezik az elızı idıszak záró állományával. o Következetesség elve: A beszámoló tartalma és formája, valamint a könyvvezetés tekintetében biztosítani kell az állandóságot, ill. az egyes idıszakok összehasonlíthatóságát. Kiegészítı elvek: 7

8 o Egyedi értékelés elve: Az eszközöket és azok forrásait egyedileg kell rögzíteni, nyilvántartani és értékelni. o Bruttó elszámolás elve: A követeléseket és kötelezettségeket, ill. a bevételeket és ráfordításokat nem lehet összevonni. o Idıbeli elhatárolás elve: A bevételeket és ráfordításokat arra az idıszakra kell elszámolni, amelyre ténylegesen vonatkoznak. o A tartalom elsıdlegessége a formával szemben: A gazdasági eseményeket a tényleges tartalmuk szerint kell elszámolni. o Lényegesség elve: A beszámolóban minden olyan (lényeges) információt figyelembe kell venni, melynek esetleges elhagyása, vagy téves bemutatása az ésszerőség határain belül befolyásolhatja a beszámolót felhasználók döntéseit. o Költség-haszon összevetésének elve: Az információ hasznossága álljon arányban annak elıállítási költségével. 2.4 A számviteli beszámoló A gazdálkodó szervezeteknek vagyoni, pénzügyi, jövedelmezıségi helyzetükrıl idıszakonként beszámolót kell készíteniük és azt nyilvánosságra is kell hozni (ún. közzététel). Az üzleti év azon idıszak, amirıl a beszámolót el kell készíteni. Hossza általában egy naptári év. Kivételt képeznek ez alól a még be nem jegyzett vállalkozások (ún. elıtársaságok), valamint azon vállalkozások, melyek valamilyen oknál fogva (pl.: külföldi cég hazai leányvállalata) a naptári évtıl eltérı üzleti évet választ. A beszámoló fordulónapja az üzleti év utolsó napja. A mérlegkészítés idıpontja az a nap, amikor a vállalkozás taggyőlése (közgyőlése, stb.) a beszámolót elfogadja. A mérlegkészítés idıpontja mindig késıbbi, mint a fordulónap. Ez azért lényeges, mert a beszámolóban a fordulónapot követıen a mérlegkészítés idıpontjáig ismertté vált információkat is figyelembe kell venni. A beszámolót a beszámoló fordulónapjától számított 150 napon belül a cégbíróságnál letétbe kell helyezni és közzé kell tenni. A beszámoló négy részbıl áll: Mérleg Mérleg: olyan okmány, mely a vállalkozás vagyonát egy adott idıpontra vonatkozóan, pénzértékben mutatja ki. Eredménykimutatás: olyan számviteli okmány, mely egy adott idıszakra vonatkozóan, pénzértékben mutatja ki a vállalkozás bevételeit, ráfordításait és azok eredményét. Eredménykimutatás 8

9 Kiegészítı melléklet: a valós és megbízható összkép kialakításához szükséges kiegészítı információkat tartalmazza. A vagyonértékelés szempontjából igen fontos cash flow kimutatás ennek képezi a részét 1. Üzleti jelentés: csak az ún. éves beszámolót készítı cégek (többnyire nagyobb kft-k, részvénytársaságok) számára kötelezı. Tartalmát viszonylag nagy szabadsággal alakíthatják ki a vállalkozások. A továbbiakban az üzleti jelentéssel jelen tantárgy keretein belül nem foglalkozunk. A nagyobb vállalkozások ún. éves beszámoló, míg a kisebb vállalkozások ún. egyszerősített éves beszámoló 2 készítésére kötelezettek. A kettı közti különbség alapvetıen az adatok részletezettségében áll. Jelen jegyzetben az egyszerősített éves beszámoló felépítését tárgyaljuk, mert annak ismerete elégséges az éves beszámoló adatainak értelmezéséhez is A mérleg tagolása A számviteli törvény értelmében a mérleg kétféle formában állítható össze: A típusú mérleg: hagyományos kétoldalas (aktívák, passzívák) mérleg, B típusú mérleg: lépcsızetes elrendezéső mérleg (elsısorban nemzetközi viszonylatban terjedt el). A jelen tantárgy keretében az A típusú mérleg tagolását ismertetjük. Az eszközök (aktívák) a vállalkozás egyes vagyonelemeit jelentik. Kimutatásuk a mérlegben fordított likviditási sorrendben történik a következık szerint: I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök A. Befektetett eszközök (I. + II. + III.) I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök B. Forgóeszközök (I. + II. + III. + IV.) C. Aktív idıbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ö s s z e s e n 1 A nemzetközi standardok a cash flow kimutatást a beszámoló önálló részeként kezelik. 2 Az egyszerősített éves beszámoló nem keverendı össze az egyszerősített beszámolóval, melyet az egyszeres könyvvitelt vezetık készítenek. 9

10 A befektetett eszközök a vállalkozás azon eszközei, melyek tartósan lekötöttek, azaz egy éven túl szolgálják a vállalkozás célját. Az immateriális javak olyan nem anyagi megjelenési formájú, de értéket képviselı, forgalomképes eszközök, melyek közvetlenül és tartósan szolgálják a vállalkozást (pl.: szoftverek). A tárgyi eszközök olyan anyagi javak, melyek tartósan közvetlenül, vagy közvetetten szolgálják a vállalkozást (pl.: ingatlanok 3 ). A befektetett pénzügyi eszközök közé tartoznak a befektetési céllal vásárolt értékpapírok (a lejáratuktól függetlenül!), a tartósan lekötött betétek, a tartósan adott kölcsönök és a más vállalkozásokban való részesedések. A forgóeszközök egy termelési cikluson belül adják át értéküket a megtermelt áruknak és szolgáltatásoknak, így nem tartós javak. A készletek közé a vállalkozás anyag- és árukészlete, a befejezett és félkész termékei tartoznak. A követelések a más gazdasági szereplıkkel szemben fennálló követeléseket jelentik. Az értékpapírok közt a forgatási (továbbértékesítési) céllal vásárolt értékpapírokat kell kimutatni, függetlenül azok lejáratától. A pénzeszközök közé a pénztárban és a folyószámlán található hazai és külföldi fizetıeszközöket soroljuk. Az aktív idıbeli elhatárolások olyan bevételek, melyek ténylegesen csak a következı üzleti évben jelennek meg, de az adott üzleti évet illetik meg, ill. olyan ráfordítások, melyek ugyan az adott üzleti évben merülnek fel, de a következı üzleti évek hozamai érdekében. A források (passzívák) az eszközök finanszírozását mutatják: I. Jegyzett tıke II. Jegyzett, de még be nem fizetett tıke III. Tıketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény D. Saját tıke (I. II. + III. ± IV. + V. + VI. ± VII.) E. Céltartalékok 3 Az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyonértékő jogokat is a tárgyi eszközök között kell kimutatni, bár azok természetükben inkább az immateriális jószágokhoz hasonlóak. 10

11 I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek F. Kötelezettségek (I. + II. + III.) G. Passzív idıbeli elhatárolások FORRÁSOK ö s s z e s e n A saját tıke olyan tıkerész, melyet a tulajdonosok bocsátanak a vállalkozás rendelkezésére, ill. melyet az adózott eredménybıl a vállalkozásban hagynak. A jegyzett tıke a vállalkozás alaptıkéje. A tıketartalékot szintén a tulajdonosok fizetik be a jegyzett tıkén felül, így a nem jogi személyiségek (pl.: kft., rt.) esetén ez nem része a szavatoló tıkének. Az eredménytartalék az elızı évek eredményeinek göngyölt egyenlege. A lekötött tartalék a tıketartalékból, vagy az eredménytartalékból jogszabályi elıírás alapján lekötött összeg, mely így nem fizethetı ki osztalékként. Az értékelési tartalék az eszközök értékhelyesbítésének forrásoldali megfelelıje. A céltartalék az adózás elıtti eredmény terhére képzett olyan forrás, mely a következı években várhatóan felmerülı kötelezettségek, ill. jövıben várható költségek fedezetére szolgál. A kötelezettségek a vállalkozás fizetési kötelezettségeit jelentik. A hátrasorolt kötelezettségek a tulajdonosokkal szemben állnak fenn, így a cég esetleges megszőnése esetén ezek kielégítése csak a többi kötelezettség teljesítését követıen lehetséges. A passzív idıbeli elhatárolások közt azon bevételeket kell kimutatni, melyeket a vállalkozás a fordulónap elıtt már elszámolt, de azok a következı üzleti évre vonatkoznak. Passzív idıbeli elhatárolásként kell kimutatni azon ráfordításokat is, melyek a fordulónapot követıen merültek ugyan fel, de a tárgyidıszakra vonatkoznak. A mérleg két oldalának (eszközök összesen és források összesen) minden esetben meg kell egyeznie. 11

12 2.4.2 Az eredménykimutatás felépítése Az eredménykimutatást kétféle eljárással készíthetjük el: Összköltség eljárás: bruttó szemlélető eredménykimutatás, azaz a vállalkozás hozamait, teljesítményeit teljes körően számba veszi, amelyekkel szembe a vállalkozás éves összes felmerült ráfordításait állítja. A hozamok közül azokat is kimutatja, melyeket a cég még nem realizált. Forgalmi költség eljárás: nettó szemlélető, csak a realizált bevételeket veszi figyelembe. Az értékesítéshez kapcsolódó költségek megfigyelésére helyezi a hangsúlyt. A gyakorlatban az összköltség eljárással készített eredménykimutatás az elterjedtebb, így ennek tagolását mutatjuk be: I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek IV. Anyagjellegő ráfordítások V. Személyi jellegő ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I. ± II. + III. IV. V. VI. VII.) Összköltség eljárás Forgalmi költség eljárás Eredménykimutatás tagolása VIII. Pénzügyi mőveletek bevételei IX. Pénzügyi mőveletek ráfordításai B. Pénzügyi mőveletek eredménye (VIII. IX.) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (X. XI.) E. Adózás elıtti eredmény (± C ± D) XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény (± E XII.) G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (F. korrigálva az osztalékfizetéssel) A cash flow kimutatás A cash flow kimutatás a vállalkozás pénzeszközeinek változásáról ad képet. Az egyik célja, hogy információt szolgáltasson a vállalkozás egy adott idıszakában befolyó és kifizetett pénzeszközeirıl. A másik célja pedig, hogy értékelni tudjuk a vállalkozás befektetési és finanszírozási tevékenységét, továbbá segít a befektetıknek és hitelezıknek, hogy mérlegelni tudják a következıket: Cash flow 12

13 A vizsgált vállalkozás eleget tud-e tenni a kötelezettségeinek, esetleg tud-e osztalékot fizetni? A vállalkozás bevételeinek és kifizetéseinek közötti eltérés okai? Tud-e a vállalkozás pozitív cash flow-t termelni? A Cash Flow kimutatást mindig három lépcsıben kell elkészíteni, melyek az alábbiak: Mőködési cash flow meghatározása, Befektetési tevékenységbıl származó cash flow Finanszírozás cash flow-ja. A három területnek az összesített cash flow-ja adja meg a pénzeszközök tényleges változását. A mőködési cash flow sémája: + Termékek értékesítésébıl, vagy a szolgáltatásból származó pénzeszközök (bevételek), + Kapott osztalék (Tulajdoni részesedés hozama), + Kamatbevételek (Adott kölcsönök hozama), + Kereskedelmi portfolióban nyilvántartott értékpapírok értékesítése, =Mőködési tevékenység pénzeszközei, - Áruk és szolgáltatások ellenértéke (szállítóknak kifizetett pénzeszközök), - Alkalmazottaknak eszközölt kifizetések (értékesítés közvetett költségei), - Adófizetésre kifizetett pénzeszközök, - Kamat kifizetések, - Kereskedelmi portfolió szerinti kölcsön, ill. értékpapírok vétele, = Mőködési tevékenységre kifizetett pénzeszközök, = Mőködési tevékenység nettó cash flow-ja. Befektetések cash flow-jának sémája: + Tárgyi eszközök értékesítésébıl származó bevételek, + Adott kölcsönök visszafizetése, + Más vállalkozásban való részesedés értékesítésébıl származó bevételek, = Befektetések pénzbevételei, - Adott kölcsönök, - Más vállalkozásban való részesedés megvásárlása, - Tárgyi eszközök vásárlása, = Befektetések kiadásai, = Befektetés nettó cash flow-ja. Finanszírozási tevékenység cash flow-jának sémája: + Részvénytıke kibocsátásából származó bevételek, + (rövid és hosszú távú) hitelfelvételbıl származó bevételek, = Finanszírozás bevételei - Osztalék kifizetések, - A vállalat részvényeinek visszavásárlása, Mőködési cash flow Befektetési cash flow Finanszírozási cash flow 13

14 - Hitelek kölcsönök visszafizetése, - Tárgyi eszközök lízingjébıl származó kifizetések, = Finanszírozás kiadásai, = Finanszírozás cash flow-ja A teljes cash flow: + Mőködési tevékenység nettó cash flow-ja. + Bektetés nettó cash flow-ja. + Finanszírozás cash flow-ja = Pénzeszközök és ezzel egyenértékő eszközök növekedése A fentiekbıl is kitőnik, hogy a három cash flow összege adja meg a vállalkozás pénzeszközeinek a növekedését, esetleg a csökkenését. Az adatokat célszerő ebben az esetben is szövegesen értékelni, illetve a kiugró tételeket megmagyarázni a külsı felhasználók számára. Az ismert pénzügyi elemzési módszereknek csak egy részét teszik ki az itt leírtak. A számviteli elemzési tevékenység igen sokrétő, amelyet csak többéves tanulással és gyakorlattal lehet igazán elsajátítani. Reményünk szerint a jövıben, ha értékbecslıként, vagy esetleg egy ingatlanszakmai vállalkozás vezetıjeként a kezükbe vesznek egy mérleget, vagy bármilyen más pénzügyi kimutatást, akkor arra már másként tekintenek és ki fogják tudni olvasni belılük a munkájukhoz, ill. a döntéseikhez szükséges információkat. 2.5 A beszámoló elemzése Az elemzés alapfogalmai A piacgazdaság szereplıinek döntéseihez, olyan objektív, megbízható és valós összképet nyújtó információkra van szükségük, amely segítik ıket a saját vagy mások vállalkozásának megítélésében. Az elemzés segít abban, hogy megismerjük a vállalkozás múltbéli és jelenlegi pénzügyi és jövedelmi helyzetét. Az elemzéshez szükséges információkat a vállalkozás mérlegébıl és eredménykimutatásából nyerjük. A mérlegadatokból következtetni tudunk a vállalkozások nagyságára, míg az eredmény-kimutatásból a tevékenység(ek) eredményességét (hozamát) tudjuk megvizsgálni. Az elemzés fogalma (definíciója) Gazdasági elemzésnek nevezzük azon módszerek és eljárások összességét, melyek segítségével feltárjuk és értékeljük egy vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi 14

15 helyzetét, illetve azok változásait, a gazdálkodás hatékonyságát és eredményességét befolyásoló tényezıket. A gazdasági elemzések csoportosítása 1. Idıpontjuk szerint az elemzések lehetnek: Elıkészítı, amely azt a célt szolgálja, hogy a döntéseinket és intézkedéseinket a legmegfelelıbben hozhassuk meg. Operatív, amikor az elemzést már a végrehajtás szakaszában végezzük el, hogy az optimális végrehajtást tudjuk biztosítani. Revíziós, mikor az elemzést az idıszak végén készítjük, ami egy visszatekintést ad, illetve rávilágít az esetleges hibáinkra, hogy a jövıben ezeket el tudjuk kerülni. 2. Az eljárás szempontjai szerint megkülönböztetünk: Abszolút elemzést, ahol két idıszak értékadatainak a különbségét vizsgáljuk meg, míg a Relatív elemzésnéll viszont a százalékos változást számítjuk ki. 3. Terjedelme szerint az elemzésnek két formája lehet: Globális,azaz átfogó és Részleges elemzés, ami csak egy meghatározott témával foglalkozik. 4. Módszerét tekintve megkülönböztetünk: deduktív (egészbıl kiindulva haladunk a részek felé), vagy induktív elemzést (a részekbıl kiindulva haladunk az egész felé). Ezzel az elemzési módszerrel az ok-okozati összefüggéseket tudjuk feltárni. 5. Az elemzés tartalma szerint, pedig az elemzés lehet vertikális, ahol az eszközöket és a forrásokat külön-külön elemezzük, vagy pedig horizontális, ahol az eszközöket és forrásokat egymáshoz viszonyítva vizsgáljuk A vagyoni helyzet elemzése A vagyoni helyzet elemzéséhez a vállalkozás mérlegének felépítését, a mérlegsorok arányait és azok változását vizsgáljuk. Az eszközök összetételébıl lehet következtetni a vállalkozásnak a nemzetgazdaságban elfoglalt helyére, továbbá a tevékenységére. (Például egy kereskedı cégnél a forgóeszközök aránya általában nagyobb, mint egy 15

16 szolgáltató vállalkozásnál). A források összetétele mutatja a vállalkozás tıkeerısségére, életképességére vonatkozó jellemzıket, illetve hogy mennyire függ a vállalkozás az idegen tıkétıl. A mérleg elemzésébıl az is kideríthetı, hogy a befektetett eszközöket, illetve a forgó eszközöket mibıl finanszírozták, illetve a vagyon megtérülési idejére is lehet következtetni. A tartósan befektetett eszközök megtérülése általában hosszabb az amortizáció miatt, míg a forgóeszközöké rövidebb. Az elemzések során törekedni kell arra, hogy ne csak egy idıszakot vizsgáljunk meg, mert az téves következtetéseket eredményezhet. Ne felejtsük el a számított adatokat szövegesen is értékelni. A vagyon változását az idıszakok közötti abszolút összegő eltérések mutatják, de a változás okát ún. dinamikus viszonyszámokkal is vizsgálhatjuk Mutatószámok képzése Vertikális mutatók az eszközöknél: 1. Legfontosabb eszközcsoportok aránymutatója: Mutatószámok Forgóeszközök * 100 Befektetett eszközök Amennyiben a forgó eszközök meghaladják a befektetett eszközöket, akkor a vállalkozás mobilnak mondható. Minél nagyobb % -ot kapunk, annál mobilabb a vállalkozás. 2. Befektetett eszközök aránya: Befektetett eszközök * 100 Összes eszköz 3. Forgóeszközök aránya: Forgóeszközök * 100 Összes eszköz 4. Tárgyi eszközök használhatósági foka: Tárgyi eszközök nettó értéke * 100 Tárgyi eszközök bruttó értéke Az érték minél kisebb annál jobb, hiszen azt mutatja meg, hogy a vállalkozásban használt eszközök mennyire vannak elöregedve. 16

17 5. Tárgyi eszközök leírtsági foka: Tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenése * 100 Tárgyi eszközök bruttó értéke Ez a mutató szintén azt jelzi, hogy a vállalkozás mennyire elavult eszközöket használ, illetve a pótlások és fejlesztések esetleges elmaradására is enged következtetni, ami a mőszaki színvonal romlásához vezet. 6. Tárgyi eszközök megújítási mutatója: Tárgyévben üzembe helyezett beruházások * 100 Tárgyi eszközök bruttó értéke Minél magasabb az értéke annál jobb, hiszen azt mutatja meg, hogy a vállalkozás az elhasználódott eszközeit egyre inkább újakra cseréli ki. 7. Tárgyi eszközök utánpótlási mutatója: Tárgyi eszközök tárgyévi értékcsökkenése * 100 Tárgyi eszközök bruttó értéke Az érték megmutatja, hogy a tárgyi eszközök hány százalékát fedezi a tárgyévben elszámolt amortizáció. 8. Beruházás-fedezet mutató: Tárgyi eszközök éves értékcsökkenési leírása * 100 Tárgyévben üzembe helyezett beruházás Minél alacsonyabb százalékot kapunk annál jobb, hiszen azt mutatja meg, hogy a vállalkozás az elszámolt amortizáció hány százalékát fordítja beruházásokra. 9. Innovációs mutató: Kísérlet és fejlesztések tárgyévben aktivált értéke * 100 Tárgyévi értékesítés nettó árbevétele A termékek megújulási folyamatát minısíti az innovációs mutató. Értéke akkor elfogadható, ha minél magasabb. 17

18 10. Szabad forgóeszközök aránymutatója: (Pénzeszközök + Követelések + Értékpapírok) * 100 Forgóeszközök + Aktív idıbeli elhatárolások A szabad forgóeszközök aránymutatója minél magasabb annál jobb, hiszen a vállakozás likviditását mutatja meg. Vertikális mutatók a forrásoknál: 1. Tıkefeszültségi mutató: Idegen tıke * 100 Saját tıke A tıkefeszültségi mutatót más néven adósságrátának is szoktuk nevezni. A vállalkozás folytatásához néha szükség van idegen tıke bevonására, de a csıdhelyzet, vagy felszámolás elkerülésére azonban nem szabad korlátlanul idegen tıkét igénybe venni. Az érték akkor jó, ha minél alacsonyabb, hiszen ha kevesebb az idegen tıke annál kevésbé vagyunk eladósodva, illetve annál életképesebb a vállalkozás. 2. Eladósodási fok: Idegen tıke * 100 Összes tıke Az idegen tıke aránya az összes tıkén belül akkor jó, ha minél alacsonyabb. Megmutatja, hogy a saját tıkével való lefedettség mekkora. 3. Esedékességi aránymutató: Rövid lejáratú kötelezettségek * 100 Összes kötelezettség Hosszú lejáratú kötelezettségek *100 Összes Kötelezettség Arányuk megmutatja, hogy a vállalkozás rövidebb, vagy hosszabb távon van-e inkább eladósodva. Amennyiben a hosszútávú mutató a magasabb, akkor a vállalkozás hosszabb távra van eladósodva (ez a rosszabb), ami a napi és az éves 18

19 mőködést igaz kevésbé veszélyezteti, viszont nagymértékben befolyásolja az életpályát. 4. Tıkenövekedési ráta: Saját tıke * 100 Jegyzett tıke A saját tıke növekedése a felhalmozott tıketartalékot és az eredménytartalék nagyságát mutatja meg. Annál jobb, minél nagyobb a mutató értéke 100% fölött. Ha viszont az érték 100% alá csökken, akkor az azt feltételezi, hogy a vállalkozásnál tıkevesztés történt, kivéve ha a tulajdonosok tıkecsökkentést hajtottak végre. Részvény vásárlásnál nagyon fontos a mutató alakulása, mert a viszonyszám növekedése a részvény árfolyamát növeli, a csökkenés pedig az árfolyam csökkenésével járhat együtt. 5. Tıke önfinanszírozási mutatója: (Mérleg szerinti eredmény + Eredménytartalék) * 100 Saját tıke Értéke annál jobb minél magasabb, hiszen a vállalkozás növekedését mutatja. 6. Tıkeellátottság mutatója: Saját tıke * 100 Összes forrás A mutató akkor tekinthetı kedvezınek, ha a saját forrás aránya a nagyobb, mivel ez azt jelenti, hogy a vállalat nincs eladósodva, tehát a magas érték mondható jónak, ami a 30 és 70% közé esik. Horizontális mutatók: 1. Nettó forgótıke: Forgóeszközök értéke Rövid lejáratú kötelezettségek Amennyiben az érték pozitív akkor az a vállalkozás stabilitását mutatja. 19

20 2. Forgótıke saját tıkéhez viszonyított aránya: Forgó tıke * 100 Saját tıke Minél magasabb a mutatószám, annál kedvezıbb a vállalkozás helyzete, mert annál kevésbé várhatóak likviditási problémák. 3. Befektetett eszközök fedezettsége (Fedezet I.): Saját tıke * 100 Befektetett eszközök 4. Befektetett eszközök fedezettsége (Fedezet II.): (Saját tıke + Idegen tıke) * 100 Befektetett eszközök A vállalkozás akkor mőködik jól, ha a befektetett eszközeit minél nagyobb mértékben a saját tıkéjébıl fedezi, azaz a tartós befektetéseihez nem kell igénybe vennie a rövid lejáratú kötelezettségeit. 5. Likviditási gyorsráta: Likvid pénzeszközök * 100 Rövid lejáratú kötelezettségek Likvid pénzeszközök alatt az eszköz oldalon, a forgóeszközök között kimutatott pénzeszközöket (bankszámla és a pénztár) értjük. Az érték akkor jó, ha minél nagyobb (100% feletti), hiszen akkor a cég fedezni tudja a rövidlejáratú kötelezettségeit (azaz ki tudja azokat egyenlíteni). 6. Egyszerő likviditási mutató: Forgóeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek Értéke szintén akkor mondható jónak, ha minél magasabb, mert akkor a vállalkozás likviditása kedvezıbb. A fentieken túl a vállalkozás megítéléséhez fontos, hogy a likviditását más szögbıl is megvizsgáljuk. Elıször is tisztáznunk kell, mikor is beszélünk likviditási problémáról. 20

21 Likviditási probléma akkor keletkezik, amikor egy vállalkozás a saját tıkéjét eltérı hosszúságú, de tartós idıtartamra leköti, sıt ezen felül is plusz kötelezettséget vállal, melyeket azután nem tud határidıben kiegyenlíteni, mert a lekötött eszközöket nem tudja kellı idıben pénzre váltani. A likviditás elemzésére kétfajta módszer ismert. Az egyik a statikus elemzés, ahol egy adott idıpontban ismert meglévı állapotot vizsgálunk a mérlegadatok felhasználásával. Azaz a múltbéli adatokból vonunk le következtetéseket a közeljövıre nézve. A másik módszer a dinamikus elemzés, ahol viszont a fejlıdést és a változásokat is figyelembe vesszük, azaz a folyamatos mőködésbıl származó eszközök és források változása mellett a pénzfolyamatot bevételek és kiadások, illetve azok várható alakulását (a pénzügyi tervadatokat) is vizsgáljuk. Statikus és dinamikus elemzés A statikus elemzésre használt módszerek: Likviditási mérleg, Pénzügyi mutatószámok képzése, Cash Flow kimutatás. A likviditási mérleg egy olyan kimutatás, amely az eszközöket mobilitásuk (dologi formából pénzformába történı átalakulásuk sorrendisége, sebessége, azaz pénzzé válása), a forrásokat pedig esedékességük (a kötelezettségek fizetési határidejének lejáratát, a pénzállomány várható csökkenésének idejét mutatja) szerint csoportosítva állítja egymással szemben. A likviditási mérleg lehet négy, ill. több fokozatú is. Likviditási mérleg Levonható következtetések: Az eszközök és források felépítése lehetıvé teszi a kötelezettségek teljesítését, azaz a vállalkozás fizetıképes. Van-e a vállalkozásnak likviditási többlete, azaz rendelkezik olyan pénzeszközzel, amelyeket nem hasznosít kellıen. Van-e a vállalkozásnak likviditási hiánya, azaz nem áll rendelkezésre olyan ütemben pénzeszköz, amilyen ütemben a kötelezettségeket ki kellene egyenlíteni. 21

22 Az eszközök pénzzé válásának és az újbóli felhasználás folyamata, körforgása: PÉNZ SZÁLLÍTÓK VEVİK ÁRUK A négyfokozatú statikus likviditási mérleg összeállításának sémája: (Eszközök I. csoport) Likvid eszközök: Ebbe a csoportba a vállalkozás rendelkezésére álló és szabadon felhasználható (nem lekötött) pénzeszközeit kell besorolni. Ezek a pénztár és a bankszámlák egyenlegei. (Eszközök II. csoport) Mobil eszközök: A második csoportba kerülnek a követelések, a forgatási célú értékpapírok, idıbeli elhatárolások. Azok kerülnek ebbe a csoportba, amelyeket a vállalkozás rövid idın belül pénzzé tud tenni, azaz ezek az eszközök közvetlenül a pénzzé válás elıtti állapotban vannak. (Eszközök III. csoport) Mobilizálható eszközök: Minden olyan eszköz ide kerül, amelyek eladhatóak. Ezek értékesítése (pénzzé tétele) hosszabb idıt igényel. (Eszközök IV. csoport) Immobil eszközök: A pénzzé egyáltalán nem tehetı, vagy csak nehezen tehetı eszközöket soroljuk ide. Ilyenek például a tárgyi eszközök, immateriális javak, illetve a befektetett pénzügyi eszközök. (Források I. csoport) Azonnal esedékes kötelezettségek: A vizsgálat idıpontjában, már lejárt kötelezettségeket soroljuk ebbe a csoportba. (Források II. csoport) Rövid határidın belül esedékes kötelezettségek: Az egy évnél rövidebb határidın belül esedékes kötelezettségek, a következı évi passzív idıbeli elhatárolások, illetve a várható kötelezettségekre képzett céltartalékok kerülnek ebbe a csoportba. 22

23 (Források III. csoport) Késıbb esedékes kötelezettségek: Az egy éven túl esedékes kötelezettségeket, valamint az egy éven túli passzív idıbeli elhatárolásokat állítjuk be ide. (Források IV. csoport) Vissza nem fizetendı források: Itt kell kimutatni minden olyan kötelezettséget, melyek nem vagy csak ritkán kerülnek visszafizetésre. Ilyenek például a saját tıke, illetve a hozamok passzív idıbeli elhatárolásai. A mérleg összeállítása után nem szabad elfeledkeznünk magáról az értékelésérıl, mely az alábbi összefüggéseken alapszik: Eszközök I. csoport = Források I. csoport Eszközök I. + Eszközök II. csoport = Források I. + Források II. csoport Eszközök I. + Eszközök II. + Eszközök III. = Források I. + Források II. + Források III. Pénzügyi egyensúly áll fenn, ha a csoportok értékei közel állnak egymáshoz. Egyensúlytalanság pedig akkor áll fenn, ha egy vagy több osztályközben eltérnek az eszközök a forrásoktól. A pénzügyi mutatószámok közé tartoznak többek között a már ismertetett likviditási ráták továbbá az alábbiak: Likviditási mutató: Likvid eszközök (forgóeszközök) * 100 Likvid források (rövid lejáratú kötelezettségek Mutatószámok A rövid távú likviditási mutató azt az értéket mutatja meg, amelyen belül a vállalkozás forgóeszközeinek értéke még a nélkül csökkenhet, hogy a cégnek fizetési nehézségei jelentkeznének. Az ideális érték 200 % körül mozog, azaz a forgóeszközöknek a rövid lejáratú kötelezettségéhez viszonyított aránya 2:1 körül kell legyen. Magyarországon még a 150% körüli értéket is elfogadhatónak tekintik. Adósságszolgálati mutató: (Mérleg sz. eredmény + amortizáció +hosszúlej. hitelek tárgyévi kamatai) * 100 Hosszúlej hitelek tárgyévi törlesztése + azok kamatai A mutatató arra ad választ, hogy a vállalkozás eredménye mennyiben nyújt fedezetet az adott idıszakban esedékes éven túli hitelek tıke és kamat törlesztésére 23

24 (adósságszolgálatára). Megítélésekor abból kell kiindulni, hogy a fenntartási (mőködési kiadások), valamint az állammal szemben elıírt adófizetési kötelezettségek után fennmaradó összeg éppen elegendı-e az adósságszolgálatra. Ez abban az esetben áll fent, ha a mutató értéke éppen 100%. A Világbank szerint az elfogadható érték % körül mozog, hiszen ebben az esetben feltételezhetı, hogy a vállalkozást tovább lehet bıvíteni. A mutató ezen értéke a vállalat élet- és hitelképességét jelzi. 2.6 Összefoglalás Jelen jegyzetben megismerhette a számvitel fogalmát és szerepét a vállalkozások életében, ill. bemutattuk a legfontosabb alapfogalmakat. Áttekintettük a szabályozási környezetet és azon alapelveket, melyeket a könyvvezetés és beszámoló készítés során minden esetben be kell tartani. A vagyonértékelés egyik kiinduló alapját a számviteli beszámoló jelenti. Ön megismerkedhetett a beszámoló részeivel, a mérleg, az eredménykimutatás és a cash flow kimutatás tagolásával. A beszámolóból kiolvasható egy vállalat vagyoni, pénzügyi helyzete. Ehhez azonban különféle pénzügyi mutatószámokra van szükség. A legfontosabbakat, ill. azok alkalmazását szintén bemutattuk a jegyzetben. 2.7 Ellenırzı kérdések 1. Mit értünk számvitel alatt? 2. Mi a pénzügyi számvitel? 3. Mi a vezetıi számvitel? 4. Melyek a számvitel feladatai? 5. Sorolja fel a számvitel részterületeit! 6. Hogyan valósul meg a számvitel szabályozása? 7. Hogyan épül fel a számviteli információs rendszer? 8. Ismertesse a számviteli alapelveket! 9. Mi az üzleti év? 10. Mi a beszámoló fordulónapja? 11. Milyen részekbıl áll a beszámoló? 12. Ismertesse a mérleg tagolását! 24

25 13. Mi az összköltség eljárás? 14. Mi a forgalmi költség eljárás? 15. Ismertesse az eredménykimutatás tagolását! 16. Mi a cash flow? 17. Hogyan határozzuk meg a mőködési cash flow-t? 18. Hogyan határozzuk meg a befektetési cash flow-t? 19. Hogyan határozzuk meg a finanszírozási cash flow-t? 20. Mit értünk elemzésen? 21. Csoportosítsa a gazdasági elemzéseket! 22. Ismertesse a pénzügyi és vagyoni helyzet elemzésére szolgáló mutatószámokat! 23. Mi a statikus elemzés? 24. mi a dinamikus elemzés? 25. Mi a likviditási mérleg? Hogyan épül fel? 25

A számvitel feladatai. Ingatlanvagyon értékelésrtékel. Számviteli információs rendszerének felépítése. Nem nevesített alapelvek. Számviteli alapelvek

A számvitel feladatai. Ingatlanvagyon értékelésrtékel. Számviteli információs rendszerének felépítése. Nem nevesített alapelvek. Számviteli alapelvek A számvitel feladatai Ingatlanvagyon értékelésrtékel Számviteli alapismeretek 1) Tájékoztatás Belsı felhasználók tájékoztatása:» Menedzserek tájékoztatása,» Tulajdonosok tájékoztatása,» Dolgozók tájékoztatása,

Részletesebben

Számvitel: A vállalkozás működését vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetét rögzítő és bemutató elszámolási rendszer.

Számvitel: A vállalkozás működését vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetét rögzítő és bemutató elszámolási rendszer. Bevezetés Mi a számvitel? = információnyújtás Külső: partnerek, vevők, szállítók, állam, NAV adóhatóság, hitelezők, tőzsdei befektetők Belső: menedzsment vállalat irányítói, alkalmazottak, szakszervezet

Részletesebben

Ingatlanvagyon értékelés

Ingatlanvagyon értékelés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanfejlesztı 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Ingatlanvagyon értékelés 4. A vagyon elemzése Szerzı: Harnos László

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 3530 Miskolc, Hunyadi u. 21. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról Miskolc, 2013. április 19.

Részletesebben

Hasonlítsa össze a Kft-t és a Bt-t, mint vállalkozási formát! Melyiket, milyen esetben érdemes létrehozni?

Hasonlítsa össze a Kft-t és a Bt-t, mint vállalkozási formát! Melyiket, milyen esetben érdemes létrehozni? Mi szükséges egy üzleti vállalkozás sikeréhez? Potenciális üzleti lehetőség, Tőke (befektetés), Vállalkozói készség vállalkozó, Kockázatvállalás, Reális üzleti terv Hasonlítsa össze a Kft-t és a Bt-t,

Részletesebben

1. A beszámolókészítés alapjai

1. A beszámolókészítés alapjai 1. A beszámolókészítés alapjai Képzési cél: E fejezetben a hallgató egyrészt az előző évben tanultakat átismételve részletesebben megismerheti a beszámolási kötelezettség és a könyvvitel kapcsolatát, a

Részletesebben

Kiemelt pénzügyi adatok

Kiemelt pénzügyi adatok Tisztelt Részvényeseink! A Társaság a 2007-es év harmadik negyedévét az első két negyedévhez hasonló üzletmenettel és eredményekkel zárta. Kiemelt pénzügyi adatok Szept. 30- cal végződő Szept. 30- cal

Részletesebben

Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai. konszolidált éves beszámoló 2005. december 31. Az angol eredeti magyar fordítása

Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai. konszolidált éves beszámoló 2005. december 31. Az angol eredeti magyar fordítása Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai konszolidált éves beszámoló. Az angol eredeti magyar fordítása Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai Auditált konszolidált éves beszámoló. Tartalomjegyzék:

Részletesebben

A számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó konszolidált kiegészítő mellékletek

A számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó konszolidált kiegészítő mellékletek és az egyéb magyarázó A számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó konszolidált kiegészítő mellékletek 2015. december 31. 1. ÁLTALÁNOS A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Eszközök és Források Értékelési Szabályzata Dunaújvárosi Főiskola szenátusa 18-2006/2007. sz. határozatával 2006. 12.12. napjával elfogadta. 2006. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás

Részletesebben

Böcskei Elvira* AZ ÚJRAKODIFIKÁLT SZÁMVITELI TÖRVÉNY, - KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MÉRLEGKIMUTATÁSRA

Böcskei Elvira* AZ ÚJRAKODIFIKÁLT SZÁMVITELI TÖRVÉNY, - KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MÉRLEGKIMUTATÁSRA Böcskei Elvira* AZ ÚJRAKODIFIKÁLT SZÁMVITELI TÖRVÉNY, - KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MÉRLEGKIMUTATÁSRA 2001. január elsejével hatályba lépett az újrakodifikált számviteli törvény. A törvény szabályszerű alkalmazása

Részletesebben

A vállalkozások tevékenységének komplex elemzése

A vállalkozások tevékenységének komplex elemzése Dr. Bíró Tibor Kresalek Péter Dr. Pucsek József Dr. Sztanó Imre A vállalkozások tevékenységének komplex elemzése Dr. Bíró Tibor Kresalek Péter Dr. Pucsek József Dr. Sztanó Imre A vállalkozások tevékenységének

Részletesebben

Schneider Gyula ügyvezet igazgató

Schneider Gyula ügyvezet igazgató Állampusztai Mez gazdasági és Kereskedelmi KFT. Állampuszta Kiegészít melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Állampuszta, 2009. április 30. Schneider Gyula ügyvezet igazgató ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 A) A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014. év január hó 1.

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu 2008. évi éves beszámoló Mérleg

Részletesebben

Graphisoft Park SE. Pénzügyi Jelentés 2006. a 2006. augusztus 21-től 2006. december 31-ig terjedő időszakra

Graphisoft Park SE. Pénzügyi Jelentés 2006. a 2006. augusztus 21-től 2006. december 31-ig terjedő időszakra Graphisoft Park SE Pénzügyi Jelentés 2006 a 2006. augusztus 21-től 2006. december 31-ig terjedő időszakra A MENEDZSMENT ÉRTÉKELÉSE A PÉNZÜGYI HELYZETRŐL ÉS AZ EREDMÉNYEKRŐL Az alapvetően szoftver fejlesztőként

Részletesebben

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2014. év Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató I.1 A vállalkozás bemutatása A. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Adorján-Tex Konfekcióipari és Kereskedelemi Korlátolt

Részletesebben

PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015.

PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015. PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015. Független Könyvvizsgálói jelentéssel együtt Konszolidált pénzügyi kimutatások 2015.12.31.

Részletesebben

Nem változott továbbra sem, hogy az Egyszerűsített Éves Beszámoló Mérlegből, Eredménykimutatásból és Kiegészítő mellékletből áll.

Nem változott továbbra sem, hogy az Egyszerűsített Éves Beszámoló Mérlegből, Eredménykimutatásból és Kiegészítő mellékletből áll. A számviteli törvény 2016. évi változásai A Számviteli Törvény 2016 évre vonatkozó módosítások jelentős mértékben átrendezik a számviteli nyilvántartásokkal kapcsolatos szabályokat. A változások az 2013/34/EU

Részletesebben

Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév

Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév Kötelező irodalom: Az előadások és a gyakorlatok ( munkafüzet ) tananyaga. A módosított 2000. évi

Részletesebben

Számviteli törvény változásai

Számviteli törvény változásai Számviteli törvény változásai 2012. évi CXLVI. törvény MK 136. a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 2012. évi CXLVII. törvény MK 136

Részletesebben

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK 1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK A jelen Alaptájékoztatókban szereplő egyes fogalmak definíciói, illetve rövidítések magyarázatai az alábbiakban kerülnek ismertetésre. Az egyéb, vagyis

Részletesebben

A vezetői számvitel gyakorlati alkalmazása az Eurovan Miskolc Kft számviteli rendszerében

A vezetői számvitel gyakorlati alkalmazása az Eurovan Miskolc Kft számviteli rendszerében Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel intézeti tanszék A vezetői számvitel gyakorlati alkalmazása az Eurovan Miskolc Kft számviteli rendszerében

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. Általános kiegészítések I.1 A Diákhitel Központ Rt. rövid bemutatása I.2 A Diákhitel Központ Rt. számviteli politikájának főbb vonásai I.2.1 I.2.2. I.2.3. I.2.4. I.2.5.

Részletesebben

MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA

MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA ÉVES JELENTÉS - KIVONAT 2005 Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA A Linamar Hungary Rt. menedzsmentje felelős minden információ elkészítéséért,

Részletesebben

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31.

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31. Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló www.bookline.hu Bookline.hu Nyrt. 1097 Budapest, Ecseri út 14-16. Telefon: (36-1) 505-9800, Fax: (36-1)

Részletesebben

Kockázatelemzés, kockázatmérséklés, cselekvési tervek Dr. Tatay Tibor Dr. Pataki László

Kockázatelemzés, kockázatmérséklés, cselekvési tervek Dr. Tatay Tibor Dr. Pataki László Kockázatelemzés, kockázatmérséklés, cselekvési tervek Dr. Tatay Tibor Dr. Pataki László Megjelent: az Agrártámogatások és-pályázatok kézikönyv 2008 december, Raabe Kiadó 1. Kockázat és kockázatvállalás

Részletesebben

OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI VIZSGAFELADAT KÖNYVVIZSGÁLAT ÉS ELLENŐRZÉS C. TÁRGYBÓL. 2015. november 17./ A változat MEGOLDÁSA

OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI VIZSGAFELADAT KÖNYVVIZSGÁLAT ÉS ELLENŐRZÉS C. TÁRGYBÓL. 2015. november 17./ A változat MEGOLDÁSA OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI VIZSGAFELADAT KÖNYVVIZSGÁLAT ÉS ELLENŐRZÉS C. TÁRGYBÓL 2015. november 17./ A változat MEGOLDÁSA A vizsgázó neve:... Feladatok Elérhető maximális pontszám Elért pontszám 1. 15 1a)

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet A pénztár adatai Név: Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára Székhely:

Részletesebben

Energiaipar: a jég hátán is megél?

Energiaipar: a jég hátán is megél? OTDK-dolgozat 2015 Energiaipar: a jég hátán is megél? A szektor kereskedelmi engedélyes vállalkozásainak beszámolóelemzése az elmúlt évek tükrében Energy industry: can he always make do? The recent year

Részletesebben

2013/22. SZÁM TARTALOM. 25/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Számviteli Politikájáról...

2013/22. SZÁM TARTALOM. 25/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Számviteli Politikájáról... 2013/22. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 25/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Számviteli Politikájáról... 2 26/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Adószám: 11202309-2-12 Cégjegyzékszám: Nm-i Cégbíróság 12-09001857 Bank: KSH Bank: 10400786-07804544-0000000 Salgótarján Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e 3100 Salgótarján,

Részletesebben

Penta Unió Zrt. Az Áfa tükrében a zárt illetve nyílt végű lízing. Név:Palkó Ildikó Szak: forgalmi adó szakirámy Konzulens: Bartha Katalin

Penta Unió Zrt. Az Áfa tükrében a zárt illetve nyílt végű lízing. Név:Palkó Ildikó Szak: forgalmi adó szakirámy Konzulens: Bartha Katalin Penta Unió Zrt. Az Áfa tükrében a zárt illetve nyílt végű lízing Név:Palkó Ildikó Szak: forgalmi adó szakirámy Konzulens: Bartha Katalin Tartalom 1.Bevezetés... 3 2. A lízing... 4 2.1. A lízing múltja,

Részletesebben

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztárt (rövidített nevén Allianz Hungária Egészségpénztár) 34 fő természetes személy alapította

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 11108944-2-51 Fejér Megyei Cégbíróság 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 Éves beszámoló

Részletesebben

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÉVES JELENTÉS 2015. december 31. K&H BANK ZRT. ÉVES JELENTÉS 2015. DECEMBER 31. TARTALOMJEGYZÉK Kibocsátói nyilatkozat Éves Beszámoló Független

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata Kötelezı érvényő szabályzat sablonok Eszközök és források értékelési szabályzata Tartalomjegyzék: 1. Általános értékelési szabályok 2. Az eszközök értékelése Közös szabályok Az eszközök beszerzési ára

Részletesebben

EDF DÉMÁSZ Zrt. és leányvállalatai ( EDF DÉMÁSZ Csoport )

EDF DÉMÁSZ Zrt. és leányvállalatai ( EDF DÉMÁSZ Csoport ) és leányvállalatai ( EDF DÉMÁSZ Csoport ) A nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások a 2009. december 31-ével végződő évre KONSZOLIDÁLT SAJÁT TŐKE

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 1 2 1 3 5 0 1 3 7 4 1 2 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 Cégjegyzék száma AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 1144. Budapest, Szentmihályi út 26/C a vállalkozás

Részletesebben

Hargitai Judit: A kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos

Hargitai Judit: A kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos Hargitai Judit: A kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 2 1.1 A K+F-fel kapcsolatos vagyon mérésének jelentősége és aktualitása... 3 1.2 Kutatásmódszertan... 4 2 A K+F-hez kapcsolódó

Részletesebben

Speciális ingatlanok értékelése

Speciális ingatlanok értékelése Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanfejlesztı 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Speciális ingatlanok értékelése 4. Kereskedelmi ingatlanok értékelése

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása 2015. december A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet

Országos Idegtudományi Intézet 1. oldal: összesen: 20 Iktatószám: Országos Idegtudományi Intézet ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyom: Budapest, 2010. január 06.. F igazgató F igazgató gazdasági helyettese 2. oldal: összesen: 20 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Hévíz és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. Internet: www.heviztakarek.hu Cg.: 20-02-050059 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

1.b. Működő saját tőke fogalma I. SAJÁT TŐKÉVEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSOK. 1. Saját tőke fogalma a számviteli tv.

1.b. Működő saját tőke fogalma I. SAJÁT TŐKÉVEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSOK. 1. Saját tőke fogalma a számviteli tv. 1.b. Működő saját tőke fogalma I. SAJÁT TŐKÉVEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSOK Saját tőke csökkentve a visszavásárolt saját részvényekkel, üzletrészekkel Saldo Zrt. 2014. 1 4 1. Saját tőke fogalma

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZAT. K&H tőkét részben előre fizető származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap

KEZELÉSI SZABÁLYZAT. K&H tőkét részben előre fizető származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT a K&H tőkét részben előre fizető származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához a Kezelési szabályzatot jóváhagyó Pénzügyi

Részletesebben

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Döntés a Társaság számviteli törvénynek megfelelıen elkészített 2012. évi egyedi éves beszámolójának (HAR) elfogadásáról, a Felügyelı Bizottság,

Részletesebben

T/4852. számú törvényjavaslat. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

T/4852. számú törvényjavaslat. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4852. számú törvényjavaslat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest,

Részletesebben

2012. évi éves - beszámoló

2012. évi éves - beszámoló Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zártkörűen működő Részvénytársaság 6724 Szeged, Tavasz u. 2. Termékmárka: CHANCE CHANCE KATTI ZOÓB CHANCE by Szász Endre PCT szabadalom oltalmi kérelem: kötött kelme nanosilver

Részletesebben

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT. Befektetési Politika ÖNKÉNTES ÁGAZAT. Módosítás dátuma

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT. Befektetési Politika ÖNKÉNTES ÁGAZAT. Módosítás dátuma PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT Befektetési Politika ÖNKÉNTES ÁGAZAT Sorszám 1.0 1.1 MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosítás leírása Módosítás dátuma Módosította Jóváhagyó Pénztári ágazatok szétválasztása,

Részletesebben

A számviteli törvény 2013. évi változásai, 2012-es üzleti év zárása (3x45 perc)

A számviteli törvény 2013. évi változásai, 2012-es üzleti év zárása (3x45 perc) 1 A számviteli törvény 2013. évi változásai, 2012-es üzleti év zárása (3x45 perc) 1. A számviteli törvény 2013. évi változásai - készpénzkorlátozás megszűntetése, ehhez kapcsolódóan a pénzkezelési szabályzat

Részletesebben

és közvetítı szakképzés Ingatlanvagyon-értékelırtékel

és közvetítı szakképzés Ingatlanvagyon-értékelırtékel Ingatlanvagyon-értékelırtékel és közvetítı szakképzés Számviteli alapismeretek 1. Harnos Lászlóné Számvitel feladatai 1) Tájékoztatás Belsı felhasználók tájékoztatása:» Menedzser tájékoztatása,» Dolgozók

Részletesebben

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT 2016

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT 2016 LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: Magyar Kajak-Kenu Szövetség Címe: 1138 Budapest, Latorca utca 2. Adószáma: 18160037-2-41 Nyilvántartásba vevő: Fővárosi Törvényszék Nyilvántartási száma: 01-07-0000016

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2010. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2010. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2010. évi beszámolójához Hévíz, 2011. április 08. Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 3. 1.1. A társaság cégneve és székhelye 1.2. A társaság

Részletesebben

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail:

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail: Statisztikai számjel: 21814097-8621-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Kft. Kiegészítő melléklet Budapest, 2012. április 24. P.H... dr. Kóti Tamás ügyvezető igazgató

Részletesebben

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 Madarasiné Dr. Szirmai Andrea Dr. Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre Sztanó Imréné dr. Dr. Veress Attila A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 PR-017/14 Tartalomjegyzék 1. A SZÁMVITEL IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI.....................

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 I/A. A Társaság és a számviteli politika bemutatása... 3 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA... 3 2. A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA... 6 I/B. A társaság

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Érsekvadkert és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Érsekvadkert 2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 122. Cg.: 12 02 000360 KSH.: 10044977 6419 122 12 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg... KSH: 10044977 6419 122 12 Cg.: 12 02

Részletesebben

tájékoztatója Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-169 2012. december 4.

tájékoztatója Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-169 2012. december 4. Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Ingatlanértékelő: Colliers Magayarország

Részletesebben

Határozati javaslat I.:

Határozati javaslat I.: BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a 2013. május 8. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens Tárgy:

Részletesebben

be/sfphpm01-05247/2015/mkosz

be/sfphpm01-05247/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kozármisleny Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve KSE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 14009411-8622-599-09 Statisztikai számjel 09-09-013717 Cégjegyzék száma Püspökladányi Egészségügyi Nonprofit Kft. 4150 Püspökladány, Kossuth u. 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2011. december 31. Keltezés:

Részletesebben

55 344 01 0010 55 01 Adóigazgatási szakügyintéző

55 344 01 0010 55 01 Adóigazgatási szakügyintéző Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó a záródolgozat elkészítéséhez és védéséhez 55 344 01 Államháztartási szakügyintéző szakképesítés 55 344 01 0010 55 01 Adóigazgatási szakügyintéző

Részletesebben

Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről

Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről 1. Hitelező neve: PILLÉR Takarékszövetkezet Székhelye: 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 1. honlapja: www.pillertksz.hu 2. A jelzáloghitellel kapcsolatos adatok

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához Szocio-Produkt Kft 3526. Miskolc, Blaskovics u. 22. Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához 1 A. Általános kiegészítések 1. A társaság bemutatása Alakulása 1994. december 01. Tevékenység

Részletesebben

Aranyszárny CLaVis. Nysz.: 17386

Aranyszárny CLaVis. Nysz.: 17386 Aranyszárny CLaVis rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött, élethosszig tartó életbiztosítás különös feltételei (G75/014) Hatályos: 014. március 15. Módosítva: 014. november 1. Nysz.: 1786 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek

Vállalkozási ismeretek Mezőgazdasági Iskola Topolya Lőrik Lajos Készült a Magyar Nemzeti Tanács támogatásával Vállalkozási ismeretek jegyzetfüzet a Mezőgazdasági Iskola diákjainak Topolya, 2011 1. rész Közgazdasági alapfogalmak

Részletesebben

Tájékoztatója és Kezelési szabályzata

Tájékoztatója és Kezelési szabályzata A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT CIB t ITánok TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAPJA Tájékoztatója és Kezelési szabályzata Hatályba lépés idıpontja: 2012. november 12. Az Alap portfóliója származtatott

Részletesebben

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT.

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT. Statisztikai számjel: 20139294-8010-572-01 Cégjegyzékszám: 01-09-912983 ÚJBUDA SPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Budapest, 2012. május 16. P.H. --------------------------------------------------

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007.

KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007. XVIII. KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007. 225 1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉS Az UniCredit Jelzálogbank Zrt. 50.000.000.000 forint keretösszegű Kibocsátási Programjához készített, a PSZÁF

Részletesebben

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sorsz. 1 2 5 5 0 7 5 3-3 5 1 2-1 1 4-0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 4 4 7 0 Cégjegyzék száma 2014. december 31. MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari MÉRLEG Eszközök (aktívák) Átviteli Rendszerirányító

Részletesebben

IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI ÖNERŐ KIEGÉSZÍTŐ ÉS TÁMOGATÁST MEGELŐLEGEZŐ HITELHEZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI ÖNERŐ KIEGÉSZÍTŐ ÉS TÁMOGATÁST MEGELŐLEGEZŐ HITELHEZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI ÖNERŐ KIEGÉSZÍTŐ ÉS TÁMOGATÁST MEGELŐLEGEZŐ HITELHEZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Ügylet azonosítója 1 : Ügyfél azonosítója 1 : Igényelt termék: Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel Széchenyi

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA a 2007-2013 időszakban a Közlekedési Operatív Program keretében a Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának

Részletesebben

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés Tartalomjegyzék I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészít melléklet Üzleti jelentés

Részletesebben

Kényszerből: Kényszertörlés (szabályok megsértése)

Kényszerből: Kényszertörlés (szabályok megsértése) A végelszámolás számvitele, adózása - 2012 1 Végelszámolások 2012.03.01-től Saját szándékból: Végelszámolás (egyszerűsített) Kényszerből: Kényszertörlés (szabályok megsértése) Nem ide tartozik: Csőd, felszámolás

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi tevékenységéről J A V A S L A T

B E S Z Á M O L Ó. az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi tevékenységéről J A V A S L A T B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST Kft. 215. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 215. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

1. Befektetési alapok 1

1. Befektetési alapok 1 1. Befektetési alapok 1 A befektetési alap egy jogi személyiséggel rendelkező vagyontömeg, amelyet a befektetési alapkezelő a befektetők érdekében a meghirdetett befektetési elveknek megfelelően kezel.

Részletesebben

AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1 AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2010. I. BEVEZETİ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK Az AXA Egészségpénztár mőködési formáját tekintve területi elven mőködı

Részletesebben

1. Fejezet. A SZÁMVITEL RÉSZEI: könyvvezetés (könyvvitel), beszámoló összeállítás, bizonylati rend és költségelszámolás, önköltségszámítás.

1. Fejezet. A SZÁMVITEL RÉSZEI: könyvvezetés (könyvvitel), beszámoló összeállítás, bizonylati rend és költségelszámolás, önköltségszámítás. 1. Fejezet VÁLLALKOZÁS Vállalkozásnak minősül minden olyan gazdálkodó, amely a saját nevében és kockázatára nyereség- és vagyonszerzés céljából üzletszerűen, ellenérték fejében termelő vagy szolgáltató

Részletesebben

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Kelt: 2013. október

Részletesebben

Speciális ingatlanok értékelése

Speciális ingatlanok értékelése Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanfejlesztı 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Speciális ingatlanok értékelése 3. Speciális lakóingatlanok értékelése

Részletesebben

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul: A Colonial Computer Bt. Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban ÁSZF ) 2015. szeptember 1. napjától hatályba lépő módosításait az alábbiakban részletezi: ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint

Részletesebben

Ingatlanvagyon-értékelırtékel. és közvetítı szakképzés. Számviteli alapismeretek 1.

Ingatlanvagyon-értékelırtékel. és közvetítı szakképzés. Számviteli alapismeretek 1. Ingatlanvagyon-értékelırtékel és közvetítı szakképzés Számviteli alapismeretek 1. Számvitel feladatai 1) Tájékoztatás Belsı felhasználók tájékoztatása:» Menedzser tájékoztatása,» Dolgozók tájékoztatása,

Részletesebben

Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület

Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület számviteli politikája, értékelési, pénzkezelési, leltározási és selejtezései szabályzata Jelen Szabályzatot a Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző Egyesület

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest Csúcsmix Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest Csúcsmix Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓ Budapest Csúcsmix Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető Forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely:

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 21. napjától 1 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. ALAPADATOK, ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ

Részletesebben

Most akkor nincs csőd? - Mi folyik a Quaestornál?

Most akkor nincs csőd? - Mi folyik a Quaestornál? 2015.03.23. Körlevél tartalma Forrás: http://www.portfolio.hu/vallalatok/most_akkor_nincs_csod_mi_folyik_a_quaestornal.211744.h tml Most akkor nincs csőd? - Mi folyik a Quaestornál? 2015. március 23. 10:02

Részletesebben

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án Bevezetés A számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvényben foglalt előírás értelmében a törvény hatálya alá tartozó vállalkozásoknak a törvényben rögzített alapelvek alapján a számviteli politika

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2010. év

ÜZLETI JELENTÉS 2010. év ÜZLETI JELENTÉS 2010. év A társaság alaptevékenységéből adódóan a legfontosabb feladat a biztonságos és folyamatos vízellátás, melyet eszköz és személyi feltételek hiányában az erre szakosodott szakszolgáltató

Részletesebben

Számviteli törvény 2016. évi változásai

Számviteli törvény 2016. évi változásai Magyar Könyvvizsgálói Kamara Budapest Fővárosi Szervezete Számviteli törvény 2016. évi változásai 2015. július 4-i hatállyal lépett életbe a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az egyes pénzügyi

Részletesebben

Számvitel alapjai Feladatok/4.

Számvitel alapjai Feladatok/4. 1. FELADAT Társaságunk 20X1. március 1-jén egy termelő gépsort szerez be külföldről (közösségen kívülről), mellyel kapcsolatban következő tételek merültek fel (az összegek ÁFA nélkül értendők): Import

Részletesebben

FHB OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL TERMÉKPARAMÉTEREK

FHB OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL TERMÉKPARAMÉTEREK FHB OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL Jelen termékismertető az FHB Jelzálogbank Nyrt. (a továbbiakban: Bank) által, a 341/2011. (XII.29.) Korm. rendelet szerint nyújtott FHB Otthonteremtő Kamattámogatott

Részletesebben

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014.év 2015.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2011 október 26- i testületi ülésére a 3. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: 2012 évi belsı ellenırzési ütemterv elfogadása Elıterjesztı:

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat a Sashalmi Piac Kft. 2009. évi beszámolójának elfogadására. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat a Sashalmi Piac Kft. 2009. évi beszámolójának elfogadására. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat a Sashalmi Piac Kft. 2009. évi beszámolójának elfogadására Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

BEFEKTETÉSI POLITIKA

BEFEKTETÉSI POLITIKA BEFEKTETÉSI POLITIKA A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár részére Hatályos: 2016. 06.02-től Tartalom... 1 I. II. III. IV. V. VI. Bevezető... 2 A Befektetési Politikával kapcsolatos hatáskörök és eljárás...

Részletesebben

ARTISJUS. Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet

ARTISJUS. Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet 2013. december 31. ARTISJUS MAGYAR SZERZŐI JOGVÉDŐ IRODA EGYESÜLET MÉRLEG 2013. DECEMBER 31-ÉN (Az összes adat

Részletesebben