Ingatlanvagyon értékelés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ingatlanvagyon értékelés"

Átírás

1 Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanfejlesztı 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u Szakirányú Továbbképzési Szak Ingatlanvagyon értékelés 4. A vagyon elemzése Szerzı: Harnos László január

2 4.1 Tartalomjegyzék 4. A vagyon elemzése Tartalomjegyzék Bevezetés A tanulási egység célja A tananyag elsajátítását követıen Ön képes lesz Az anyagban szereplı legfontosabb fogalmak, szakkifejezések Ajánlott irodalom A mérleg helyesbítése Vevık Készletek Értékpapírok Tárgyi eszközök Immateriális javak Kötelezettségek Mérlegen kívüli tételek Az eredménykimutatás helyesbítése A kompenzáció Értékcsökkenési leírás Rendkívüli eredmény Összefoglalás Ellenırzı kérdések

3 4.2 Bevezetés A tanulási egység célja A vagyonérték meghatározásaának folyamata a vállalat pénzügyi jelentéseinek reálissá szabványossá tételével kezdıdik. Elsısorban a kisebb, magántulajdonban lévı társaságoknál gyakori, hogy sem a mérlegnek, sem az eredménykimutatásnak nincs köze a valósághoz! Jelen tanulási egység célja rávilágítani egy társaság beszámolójával kapcsolatos azon neuralgikus pontokra, melyek különösen fontosak a vagyonérték becslése szempontjából és melyek esetleges helyesbítése szükséges annak érdekében, hogy a becsült érték valóban köszönı viszonyban legyen a piac értékítéletével A tananyag elsajátítását követıen Ön képes lesz Egy társaság beszámolóját a vagyonértékelı szemével látni, Megtalálni a mérlegben és eredménykimutatásban azon tételeket, melyek eltérést mutatnak a valóságtól, A valóságtól eltérı tételeket a vagyonértékelés céljából megfelelıen korrigálni Az anyagban szereplı legfontosabb fogalmak, szakkifejezések A tananyagban történı könnyebb tájékozódás érdekében ebben a pontban megtalálhatók a legfontosabb fogalmak ABC szerint összegyőjtve. Átlagköltség alapú elszámolás Értékcsökkenési leírás Értékvesztés FIFO K+F Felhasználáskor úgy tekintik, hogy az utoljára beszerzett mennyiséget használják fel elıször Felhasználáskor mindig kiszámítják a készlet átlagértékét és a készletértéket a felhasznált mennyiség és az átlagérték szorzatával csökkentik. A tárgyi eszközök és immateriális javak esetén évente költségként elszámolt (leírt) összeg. A forgóeszközök értékcsökkenése címén ráfordításként elszámolt összeg. Felhasználáskor úgy tekintik, mintha a legrégebben beszerzett mennyiséget (az akkori értéken) használnák fel elıször. A kutatásra és fejlesztésre irányuló tevékenység. 3

4 Kompenzáció LIFO Azon jövedelmek, melyeket a társaság a tagok (tulajdonosok) számára juttat, valamilyen közremőködésükért cserébe. Ilyen lehet pl.: az ügyvezetı jövedelme, de sok esetben ezen tételek szakértıi díjakban, tiszteletdíjakban, stb. jelennek meg. Felhasználáskor úgy tekintik, hogy az utoljára beszerzett mennyiséget használják fel elıször Ajánlott irodalom Shannon P. Pratt: Üzletértékelés; Módszertan és gyakorlat, Kossuth Könyvkiadó, 1992, Budapest 4.3 A mérleg helyesbítése Vevık Ha a vevıkövetelések nem képezik az értékelés tárgyát (azokat az eladó szándékozik begyőjteni), akkor el kell ıket hagyni a mérlegbıl. Ha a vevıkövetelések benne foglaltatnak a vagyonértékben, akkor azokat a következık szerint szokták értékelni: 30 napon belüli követeléseket névértéken, a 30 napon túliakat a névérték 90%-án (azaz 10%-os értékvesztéssel), a 60 napon túliakat a névérték 80%-án, a 90 napnál régebbieket 100%-os értékvesztéssel. Meg kell vizsgálni, hogy milyen értékvesztést számoltak már el korábban az egyes követelésekre és azokat a fenti korrekció elıtt vissza kell írni. Ez azért nagyon fontos, mert a vállalkozások sok esetben az értékvesztést az adójogszabályok szerint számolják el, ami többnyire eltér a fenti gyakorlattól Készletek A vállalkozások készleteinek értéke a mérlegben általában nem piaci értéken szerepelnek, hanem valamilyen készlet-elszámolási módszer szerint állapítják azt meg. Beszerzéskor a beszerzési áron veszik azokat állományba, majd felhasználáskor 4

5 (értékesítéskor) a választott készlet-elszámolási módszer szerint csökkentik annak értékét. A leggyakoribb készlet-elszámolási módszerek: FIFO ( first in, first out ): felhasználáskor úgy tekintik, mintha a legrégebben beszerzett mennyiséget (az akkori értéken) használnák fel elıször. LIFO ( last in, first out ): felhasználáskor úgy tekintik, hogy az utoljára beszerzett mennyiséget használják fel elıször. Átlagköltség alapú elszámolás: felhasználáskor mindig kiszámítják a készlet átlagértékét és a készletértéket a felhasznált mennyiség és az átlagérték szorzatával csökkentik. FIFO LIFO Átlagköltség alapú elszámolás Látjuk, hogy a fentiek közül bármely módszert is alkalmazza a vállalat, a mérlegében szereplı készletérték valószínőleg eltér a piaci értéktıl. Éppen ezért a vagyonértékelés során fel kell leltározni a készleteket és a fellelt mennyiséget folyó piaci áron (folyó nagykereskedelmi áron) kell számításba venni és ennek megfelelıen kell korrigálni a készletek értékét a mérlegben Értékpapírok A mérlegben szereplı forgalomképes értékpapírok értékét folyó piaci értékre (árfolyamra) kell korrigálni, ugyanis azok általában beszerzéskori értéken szerepelnek Tárgyi eszközök A tárgyi eszközök a mérlegben könyvszerinti értéken szerepelnek. Korábban már beláttuk, hogy a könyvszerinti érték sokszor köszönı viszonyban sincs az eszköz piaci értékével. Az ingatlanokat a következıképpen kell átértékelni: Forgalomképes és megfelelı piaci forgalommal rendelkezı ingatlanok: piaci összehasonlító módszerrel, Befektetési célú, vagy azzá tehetı ingatlanok: hozamszámítással, Egyéb ingatlanok: nettó pótlási költségen. Ha az ingatlanok értékét korrigáljuk a mérlegben, akkor ne felejtsük el, hogy az értékelési tartalékot is módosítanunk kell. Az ingatlan bérleti joga akkor képvisel piaci értéket, ha az érvényes bérleti díj alacsonyabb, mint a piaci bérleti díj. A bérleti jog értékét a két bérleti díj különbözetének diszkontálásával lehet megállapítani. Határozott idejő bérleti szerzıdés esetén természetesen csak az adott idıszak bérleti díj megtakarítása vehetı figyelembe. 5

6 Az egyéb tárgyi eszközök értékét szintén piaci értékre kell helyesbíteni. Ez azért nehéz, mert van ugyan néhány olyan eszköz, melyrıl viszonylag könnyő piaci összehasonlító adatokat szerezni (pl.: gépjármővek), de a többségük esetén erre nincs lehetıség (pl.: speciális gépek). Ez utóbbi esetben nettó pótlási költségen tudjuk ıket értékelni Immateriális javak Az immateriális javakra szintén értékcsökkenést számolnak el és azok is könyvszerinti értéken szerepelnek a mérlegben. Viszonylag kevés az az immateriális jószág, melyek piaci értéke összehasonlítással megállapítható (pl.: nyilvánosan forgalmazott szoftverek). Az immateriális javak azon része, melyek valamilyen jövedelmet eredményeznek (pl.: szabadalmak, szerzıi jogok, márkanév), vagy valamilyen költségmegtakarítással járnak (pl.: K+F), úgy értékelhetık, hogy ezen többletjövedelmeket, vagy megtakarításokat diszkontáljuk. Az immateriális javak egy másik része nettó pótlási költségen is értékelhetı (pl.: egyedi elıállítású szoftverek). Feltehetıleg találkozunk olyan immateriális jószággal is, mely semmilyen piaci értékkel nem bír, ezeket pedig el kell hagynunk a mérlegbıl Kötelezettségek A kötelezettségek többsége névértéken szerepel a mérlegben és azt nem is kell módosítani. Kivételt leginkább a kamattal terhelt adósság jelenthet abban az esetben, ha ez a kamat lényegesen eltér a piaci kamatlábtól. Ilyen esetben a kötelezettség értékét a két kamatlábbal kiszámított kamatfizetési kötelezettség különbözetének jelenértékével kell módosítani oly módon, hogy amennyiben a tényleges kamatláb a kedvezıbb, akkor csökkenteni, ha ez a kedvezıtlenebb, akkor növelni kell az értéket Mérlegen kívüli tételek Egy társaság esetében gyakran találunk olyan tételeket, melyek feltételesek, bekövetkeztük valamilyen jövıbeli eseménytıl függ, így többnyire a mérlegükben sem szerepel. Ilyenek lehetnek pl.: a termékfelelısséggel, a szavatossággal összefüggı jövıbeli kötelezettségek, de ide soroljuk a folyamatban lévı peres eljárásokból esetlegesen eredı fizetési kötelezettségeket is. Ilyen esetben meg kell vizsgálni, hogy a fenti kötelezettségekre képeztek-e céltartalékot és ha igen, az vajon elegendı lesz-e azok kifizetésére. Ha szükséges, át kell értékelni a céltartalékot a várható kötelezettségek reális (inkább óvatosan becsült) értékére, hiszen ezen tételek reális kockázatot jelentenek a vásárlónak, hiszen a cég eladásával ezek a kötelezettségek még fennmaradnak. 6

7 4.4 Az eredménykimutatás helyesbítése Az eredménykimutatás elemzése és korrekciója azért szükséges, mert ez által valósul meg a mérleg forrásoldalán szereplı mérlegszerinti eredmény tétel helyesbítése. Ne feledjük azonban, hogy végsı soron a cash flow kimutatás is a mérleg és eredményadatokból kerül összeállításra, így az eredménykimutatás a jövıbeni jövedelmek értékelésében is szerepet játszik A kompenzáció Kompenzáció alatt azon jövedelmeket értjük, melyeket a társaság a tagok (tulajdonosok) számára juttat, valamilyen közremőködésükért cserébe. Ilyen lehet pl.: az ügyvezetı jövedelme, de sok esetben ezen tételek szakértıi díjakban, tiszteletdíjakban, stb. jelennek meg. A kompenzációs jövedelmek esetén elıször azt kell megvizsgálni, hogy tényleges munkavégzés is van-e mögöttük, mert ha nem, akkor nem szabad azokat figyelembe venni. Ha történik munkavégzés, akkor pedig azt kell megbecsülni, hogy figyelembe véve a munkaerıpiacot egy kívülálló mennyiért vállalná el azt a munkát és ezen jövedelmeket erre az összegre kell helyesbíteni Értékcsökkenési leírás Az ingatlanok egy jelentıs köre valamilyen szervezet, ill. gazdasági társaság tulajdonában áll. A szervezetek az ingatlanjaikat és a hozzájuk kapcsolódó vagyoni értékő jogokat a tárgyi eszközeik között tartják nyilván. A tárgyi eszköz nyilvántartás egy olyan dokumentum, mely kiindulási alapul szolgálhat ezen ingatlanok értékbecslésekor, különösen akkor, ha valamilyen sajátos termelési célú vállalati ingatlan értékét kell megállapítani. A tárgyi eszközök számviteli nyilvántartásának lényege, hogy az eszközt általában bekerülési költségen (beszerzési áron) veszik nyilvántartásba, majd az idı múlását is figyelembe véve, minden évben ún. értékcsökkenést (amortizációt) számolnak el rájuk. Ez többnyire azt szokta eredményezni, hogy néhány év elteltével az ingatlan nyilvántartás szerinti (könyvszerinti) értéke eltér a piaci értéktıl. Ez természetesen nem jó a tisztességesen mőködı vállalkozásnak, hiszen ha az eszközeit a tényleges értéküknél alacsonyabb értéken mutatja ki, akkor a cég értéke is alacsonyabb lesz, így nehezebben tud pl. idegen tıkéhez jutni. Ezt a problémát úgy lehet kiküszöbölni, ha a vállalkozás idırıl-idıre felülvizsgálja az ingatlanok értékét és ha szükséges, a könyveiben ún. értékhelyesbítést hajt végre, azaz korrigálja a nyilvántartás szerinti értéket a piaci értékre. Ahhoz, hogy egy cég értékhelyesbítést hajtson végre, értékbecslést kell készíttetnie. Az ilyen beszámoló céljára készített értékbecslések a jövıben várhatóan az értékbecslési 7

8 megbízások egy jellemzı típusát adják majd, mellyel az Európai Értékelési Standard-ok (EVS 2003) külön is foglalkozik. Ahhoz, hogy az ingatlanok számviteli értékét, illetve annak nyilvántartását megértsük szükséges az értékcsökkenés elszámolási módszereinek ismerete. Az értékcsökkenés fogalma, fajtái A kifejezés valamely tárgy, eszköz, épület, építmény, stb. értékének kevesebbé válását jelenti. Mivel az érték szónak többféle értelmezése lehetséges, ezért szükséges a kifejezés jelentését pontosítani. Közgazdasági értelemben, és különösen az ingatlanértékelési szóhasználatban, az érték jelenthet piaci forgalmi értéket, de jelentheti valamely gazdasági szereplı tulajdonosi voltát kifejezı tulajdoni (számviteli, könyvszerinti) értéket is. Ily módon az értékcsökkenés egyaránt jelentheti a piaci érték ill. a tulajdoni érték csökkenését. De amíg a könyvszerinti érték csökkenése általában az alkalmazott értékcsökkenési leírási módtól függ, addig a piaci érték csökkenését számos egyéb tényezı befolyásolhatja, pl. a piaci kereslet-kínálat alakulása, a fizikai és erkölcsi avulás, stb. A vállalkozásoknak eszközökkel kell rendelkezniük, hogy termelni tudjanak. Ezek az eszközök azonban nem tartanak örökké. Az értékcsökkenés mint költségtétel azt tükrözi, hogy ezek az eszközök véges élettartamúak, és hogy az eszközök költségeit azokra az idıszakokra kell ráterhelni, amikor hasznot hajtottak. A vállalkozások számvitelében az a szemlélet érvényesül, mely szerint az eszköz hasznos élettartama alatt bevételt hoz és elhasználódik. Ezt az elhasználódást fejezi ki a könyvelı, amikor valamely módszer szerint csökkenti, azaz leírja az eszköz értékét. Egy jól gazdálkodó vállalkozás természetesen tudatosan dönti el, hogyan fogja az egyes eszközök értékcsökkenését elszámolni. A gondosan megtervezett értékcsökkenés egyrészrıl megmutatja, hogy az adott tárgyi eszköz hogyan adja át az értékét a segítségével elıállított termékeknek, vagy szolgáltatásoknak, másrészrıl az elszámolt értékcsökkenés a szó pénzügyi értelmében nem költség, hanem egy olyan jövedelem, mely a vállalkozás ún. pótló beruházásainak forrásául szolgál. Végül megjegyezzük, hogy az értékcsökkenésnek nem csak számviteli és gazdálkodási szempontból van jelentısége, de a vállalkozások adózásában is szerepet játszik. Meg kell ugyanakkor jegyezni, hogy a társasági adóról szóló törvény csak egyféle, az abban meghatározott módon elszámolt értékcsökkenést ismeri el adóalap csökkentı tételként, így hiába számolt el a vállalat a számviteli törvény szerint esetleg több értékcsökkenést, attól még nem fog kevesebb adót fizetni. Tárgyi eszköz minden olyan termelési, illetve egyéb célt szolgáló és rendeltetésszerően használatba vett vagyontárgy, amelynek elhasználódási ideje egy évnél hosszabb. A tárgyi eszközök közé tartoznak az ingatlanok, a gépek, a berendezések és egyéb jármővek, az egyéb berendezési és felszerelési tárgyak, a tartós szerszámok és mőszerek, valamint az egy évnél hosszabb ideig használható kis értékő eszközök. 8

9 Értékcsökkenést nem csak a tárgyi eszközökre, hanem a nem tárgyiasult formában megjelenı befektetett eszközökre (ún. immateriális javak) is el lehet számolni. Az immateriális javakkal azonban nem foglalkozunk külön, mivel az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékő jogok nem ezek közé, hanem a tárgyi eszközök közé tartoznak. A várható hasznos élettartam megadása Gyakran nehéz, ha nem lehetetlen, pontos élettartamot megadni egy épületre vagy épületcsoportra vonatkozóan, ezért az értékelık kénytelenek lehetnek az élettartamok "sávokba sorolásához" folyamodni. Nyilvánvaló, hogy az értékelı feladatát megkönnyíti a széles sávok használata, és az esetek többségében az ilyen élettartam megjelölés valószínőleg kielégíti a megrendelı igényeit. Amikor egy ingatlan több különálló épületet foglal magában, például nagy gyárépületeket, javasolható, hogy ezeket az értékelı - ahol csak lehetséges - csoportosítsa, és egyetlen élettartamot rendeljen hozzá az ingatlanhoz tartozó összes épülethez. Ennek a megoldásnak a helyességét alátámasztja az a tény, hogy az egyes épületek élettartama magasabb színvonalú karbantartással, vagy kisebb felújításokkal, ésszerő határokon belül rendszerint meghosszabbítható, viszont az ingatlan apránkénti újrafejlesztésének (az épületek egyenkénti lebontásának és új épülettel való pótlásának) a végrehajtása normális esetben általában gazdaságtalan. Az értékcsökkenés számítása Az értékcsökkenés jelentıségének, komplex fogalmának megértéséhez, meg kell ismerni az értékcsökkenés számításának alapelveit, módszereit. Bár bizonyos esetekben feltételezhetı, hogy az eszköznek nincs maradványértéke (selejtértéke vagy bontási értéke ) a hasznos élettartama végén, az egyes értékcsökkenési számítási módszerek tartalmazzák a maradványérték figyelembevételének módját is. A 3.1. sz. ábra bemutatja az értékcsökkenési probléma általános esetét, elosztva az eszköz teljes költségét annak hasznos élettartamára. A függıleges tengely mértékegysége a pénz, és az eszköz könyv szerinti értékét fejezi ki: Könyvszerinti (nettó) érték = Teljes (aktivált)költség Értékcsökkenési leírás Az értékcsökkenés számításának legelterjedtebb módszerei : lineáris értékcsökkenés évek számjegyösszege módszer csökkenı egyensúly módszer kétszeresen csökkenı egyensúly módszer kétszeresen csökkenı egyensúly módszer konvertálása lineáris értékcsökkenéssé termékegységre esı, ill. teljesítményarányos értékcsökkenés 9

10 Költség Pénz Teljes értékcsökkenési leírás Maradványérték Hasznos élettartam Évek Az értékcsökkenés általános esete Lineáris értékcsökkenési leírás A legegyszerőbb, és egyben legismertebb, leghasználatosabb módszer a lineáris értékcsökkenési leírás (SL). Itt az értékcsökkenési leírás mértéke állandó. A teljes leírandó költség (P S), és a hasznos élettartam (n) hányadosa az éves értékcsökkenési díj: Éves értékcsökkenési díj = D t = 1 n ( P S) Mivel az eszköz értéke minden évben ugyanakkora összeggel csökken, annak könyvszerinti értéke t év múltán ÉKt, így : ÉKt = P t Dt ahol t: évek ( t=1, 2,..., T) D: az éves értékcsökkenési díj ÉK: a könyvszerinti érték n: a várható hasznos élettartam P: a teljes (aktíváláskori) költség S: maradványérték a hasznos élettartam végén Az értékcsökkenési ráta az a hányados amivel a teljes értéket minden évben csökkenteni kell. Lineáris leírási kulcs alkalmazása esetén ez minden évre azonos, mértéke : d = 1 n 10

11 Példa P = Ft (az eszköz teljes költsége) n = 5 év (Várható hasznos élettartam) S = Ft (Maradványérték) Ábrázolva: 800 P 155,6 155,6 Könyv szerinti érték (eft) 155,6 155, Idõ (év) hasznos élettartam (n) Lineáris értékcsökkenés Az éves értékcsökkenési díj: D = 1 n ( P S) = 1 5 ( ) = ,-Ft Év Könyvszerinti érték Éves értékcsökkenés az év elején Könyvszerinti érték az év végén (teljes költség) maradvány érték A teljes értékcsökkenés: ,-Ft Az évek számjegyösszege módszer Az évek számjegyösszege módszer (SOYD), olyan eljárás, amelynek alkalmazásával egy eszköz bekerülési ill. beruházási költsége szétosztható, annak hasznos élettartamára, olymódon, hogy az eszköz használatbavétele elsı éveiben nagyobb értékcsökkenés leírását teszi lehetıvé mint a lineáris módszer, viszont a hasznos élettartam vége felé közeledve jóval kisebb díjat eredményez. Az eljárás lényege, hogy, a vizsgált év elején hátralevı élettartam valamint a hasznos élettartam évszámjegyeinek összege arányában osztja szét a bekerülési költség és a maradványérték különbségét. Az éves értékcsökkenési díj i-edik évben az évek számjegyösszege módszerével számítva: 11

12 ahol D i = T Di: az értékcsökkenési díj az i-edik évben, SUM : az évek számjegyösszege i = 1...T-ig. i + 1 ( P - S ) SUM SUM = ( n - 1 ) + n a jobboldali polinomot fordított sorrendben felírva és önmagához hozzáadva 2( SUM ) = n ( n+ 1) SUM = n( n + 1) 2 A könyvszerinti érték a t-edik évben: ÉK t = P t ( n t 2 + 0, 5) ( P S ) SUM Az értékcsökkenési ráta, amely minden évben csökkenı értékő: d t = n t + 1 SUM Példa A 3.1. példa kiinduló adataival számolva ismét : P = Ft (Az eszköz teljes költsége) n = 5 év (Várható hasznos élettartam) S = (Maradványérték) SUM = n( n + 1) 2 = év értékcsökkenés : 15 ( ) = év értékcsökkenés : 15 ( ) = év értékcsökkenés : 15 ( ) = év értékcsökkenés : 15 ( ) = év értékcsökkenés : 15 ( ) = Az eredményeket a következı ábra mutatja: 12

13 800 P 259,3 Értékcsökkenési leírás Könyv szerinti érték (eft) 207,4 155,6 103, ,8 S Idõ (év) hasznos élettartam (n) Értékcsökkenés az évek számjegyösszegével Magyarországon az eszközök értékcsökkenési leírását a számvitelrıl szóló évi C. törvény szabályozza: 52. (1) Az immateriális javaknak, a tárgyi eszközöknek a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési (beszerzési, illetve elıállítási) értékét - a (4) bekezdésben foglaltak kivételével - azokra az évekre kell felosztani, amelyekben ezeket az eszközöket elıreláthatóan használni fogják (az értékcsökkenés elszámolása). (2) Az évenként elszámolandó értékcsökkenésnek a bekerülési értékhez (bruttó értékhez) vagy a nettó értékhez (a terv szerint elszámolt értékcsökkenéssel csökkentett bruttó értékhez) viszonyított arányát, vagy a bekerülési értéknek a teljesítménnyel arányos összegét, illetve az értékcsökkenés évenkénti abszolút összegét az egyedi eszköz várható használata, ebbıl adódó élettartama, fizikai elhasználódása és erkölcsi avulása, az adott vállalkozási tevékenységre jellemzı körülmények figyelembevételével kell megtervezni, és azokat a nyilvántartásokon történı rögzítést követıen a rendeltetésszerő használatbavételtıl, az üzembe helyezéstıl kell alkalmazni. Az üzembe helyezést hitelt érdemlı módon dokumentálni kell. (3) Az évenként elszámolandó értékcsökkenés összegének évek közötti - (2) bekezdés szerinti - felosztásánál figyelembe lehet venni az adott eszköz használatával elért bevételt terhelı egyéb, az eszköz beszerzésével összefüggı, de bekerülési értéknek nem minısülı ráfordításokat (az üzembe helyezés utáni kamatot, a devizahitelek árfolyamveszteségét), az eszköz folyamatos használatával kapcsolatos karbantartási költségeket az egyedi eszköznek - az adott vállalkozási tevékenységre jellemzı körülmények alapján számított - várható hasznos élettartamán belül, amennyiben az összemérés elvének érvényesülése azt indokolja. (4) A befejezett kísérleti fejlesztés, továbbá a befejezett alapítás-átszervezés aktivált értékét 5 év vagy ennél rövidebb idı alatt lehet leírni. (5) Nem számolható el terv szerinti értékcsökkenés a földterület, a telek (a bányamővelésre, veszélyes hulladék tárolására igénybe vett földterület, telek kivételével), az erdı, a képzımővészeti alkotás, a régészeti lelet bekerülési (beszerzési) értéke után, és az üzembe nem helyezett beruházásnál. 13

14 (6) Nem szabad terv szerinti értékcsökkenést elszámolni az olyan eszköznél, amely értékébıl a használat során sem veszít, vagy amelynek értéke - különleges helyzetébıl, egyedi mivoltából adódóan - évrıl évre nı. (7) Terv szerinti értékcsökkenést a már rendeltetésszerően használatba vett, üzembe helyezett immateriális javak, tárgyi eszközök után kell elszámolni addig, amíg azokat rendeltetésüknek megfelelıen használják (6) Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már teljesen leírt, továbbá terv szerinti értékcsökkenés a tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél. E törvény szellemében a vállalkozó határozza meg az alkalmazni kívánt amortizációs kulcsot, az eszköz várható élettartama alapján. A várható élettartamot a fizikai, erkölcsi avulás, az adott vállalkozás jellemzıi alapulvételével határozzák meg. A vállalatok által alkalmazott leírási módok sok esetben tehát nem az eszköz tényleges elhasználódásához, hanem például az adótörvényekben preferáltakhoz igazodnak. Megoldás lehet, ha az értékcsökkenést ilyen esetben valamilyen reális, az eszköz tényleges elhasználódásához jobban igazodó mértékre korrigáljuk. Akkor sem követünk el azonban nagy hibát, ha egyáltalán nem módosítjuk az értékcsökkenési leírást, ez ugyanis egy implicit jövedelem, azaz pénzben ténylegesen nem kerül kifizetésre, így nem része a cash flownak sem Rendkívüli eredmény Az eredménykimutatásban szereplı rendkívüli tételeket, melyek a jövıben várhatóan nem ismétlıdnek meg, teljes egészében kívül kell hagyni, hiszen ezek a jövıbeli jövedelmeket nem befolyásolják. 14

15 4.5 Összefoglalás Jelen jegyzetben azt mutattuk be, hogy a vagyonértékelés során hogyan lehet kiküszöbölni a számviteli sajátosságokból eredı eltéréseket. Könnyen belátható, hogy mind a mérleg, mind az eredménykimutatás alapos elemzést igényel és bizony sok tételt át kell értékelni, azaz módosítani kell annak érdekében, hogy azok jobban tükrözzék a piaci realitásokat. Ön megismerkedhetett azokkal a mérleg és eredmény tételekkel, melyek a leggyakrabban szorulnak felülvizsgálatra és áttekintettük azon módszereket is, melyekkel a szükséges korrekció elvégezhetı. 4.6 Ellenırzı kérdések 1. Hogyan módosítjuk a mérlegben a vevıköveteléseket? 2. Melyek a leggyakoribb készlet-elszámolási módszerek, melyiknek mi a lényege? 3. Hogyan korrigáljuk a mérlegben az értékpapírok értékét? 4. Milyen módszerekkel történhet az ingatlanok átértékelése? 5. Hogyan módosítjuk az immateriális javak értékét? 6. Mikor kell korrigálni a kötelezettségeket? 7. Milyen mérlegen kívüli tételek vehetık számításba a vagyonértékelés során? 8. Mit értünk kompenzáció alatt? 9. Hogyan helyesbítjük az eredménykimutatásban a kompenzációs tételeket? 10. Mi az értékcsökkenési leírás? 11. Milyen értékcsökkenési leírási módokat ismer? 12. Mi a lényege a lineáris értékcsökkenési leírásnak? 13. Mi a lényege az évek számjegyösszege módszernek? 14. Milyen eszközökre nem számolható el tervszerinti értékcsökkenés? 15. Hogyan kezeljük a rendkívüli eredményt a vagyonértékelés során? 15

Ingatlanvagyon értékelés

Ingatlanvagyon értékelés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanfejlesztı 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Ingatlanvagyon értékelés 2. Számviteli alapok Szerzı: Harnos László

Részletesebben

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Eszközök és Források Értékelési Szabályzata Dunaújvárosi Főiskola szenátusa 18-2006/2007. sz. határozatával 2006. 12.12. napjával elfogadta. 2006. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás

Részletesebben

Penta Unió Zrt. Az Áfa tükrében a zárt illetve nyílt végű lízing. Név:Palkó Ildikó Szak: forgalmi adó szakirámy Konzulens: Bartha Katalin

Penta Unió Zrt. Az Áfa tükrében a zárt illetve nyílt végű lízing. Név:Palkó Ildikó Szak: forgalmi adó szakirámy Konzulens: Bartha Katalin Penta Unió Zrt. Az Áfa tükrében a zárt illetve nyílt végű lízing Név:Palkó Ildikó Szak: forgalmi adó szakirámy Konzulens: Bartha Katalin Tartalom 1.Bevezetés... 3 2. A lízing... 4 2.1. A lízing múltja,

Részletesebben

A számvitel feladatai. Ingatlanvagyon értékelésrtékel. Számviteli információs rendszerének felépítése. Nem nevesített alapelvek. Számviteli alapelvek

A számvitel feladatai. Ingatlanvagyon értékelésrtékel. Számviteli információs rendszerének felépítése. Nem nevesített alapelvek. Számviteli alapelvek A számvitel feladatai Ingatlanvagyon értékelésrtékel Számviteli alapismeretek 1) Tájékoztatás Belsı felhasználók tájékoztatása:» Menedzserek tájékoztatása,» Tulajdonosok tájékoztatása,» Dolgozók tájékoztatása,

Részletesebben

Speciális ingatlanok értékelése

Speciális ingatlanok értékelése Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanfejlesztı 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Speciális ingatlanok értékelése 4. Kereskedelmi ingatlanok értékelése

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014. év január hó 1.

Részletesebben

Speciális ingatlanok értékelése

Speciális ingatlanok értékelése Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanfejlesztı 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Speciális ingatlanok értékelése 3. Speciális lakóingatlanok értékelése

Részletesebben

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail:

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail: Statisztikai számjel: 21814097-8621-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Kft. Kiegészítő melléklet Budapest, 2012. április 24. P.H... dr. Kóti Tamás ügyvezető igazgató

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 3530 Miskolc, Hunyadi u. 21. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról Miskolc, 2013. április 19.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. FEGYVERNEK ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5231 Fegyvernek Szent Erzsébet út 138. Internet: www.fegyvernektksz.hu Cg.: 16-02-001554 ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet...

Részletesebben

PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015.

PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015. PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015. Független Könyvvizsgálói jelentéssel együtt Konszolidált pénzügyi kimutatások 2015.12.31.

Részletesebben

Számviteli törvény változásai

Számviteli törvény változásai Számviteli törvény változásai 2012. évi CXLVI. törvény MK 136. a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 2012. évi CXLVII. törvény MK 136

Részletesebben

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2014. év Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató I.1 A vállalkozás bemutatása A. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Adorján-Tex Konfekcióipari és Kereskedelemi Korlátolt

Részletesebben

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT.

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT. Statisztikai számjel: 20139294-8010-572-01 Cégjegyzékszám: 01-09-912983 ÚJBUDA SPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Budapest, 2012. május 16. P.H. --------------------------------------------------

Részletesebben

Csengele Községi Önkormányzat Az eszközök és források értékelési szabályzata

Csengele Községi Önkormányzat Az eszközök és források értékelési szabályzata Csengele Községi Önkormányzat Az eszközök és források értékelési szabályzata Az Önkormányzat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. (5) bekezdés a) pontja, valamint az államháztartás számviteléről

Részletesebben

MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA

MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA ÉVES JELENTÉS - KIVONAT 2005 Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA A Linamar Hungary Rt. menedzsmentje felelős minden információ elkészítéséért,

Részletesebben

Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév

Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév Kötelező irodalom: Az előadások és a gyakorlatok ( munkafüzet ) tananyaga. A módosított 2000. évi

Részletesebben

Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai. konszolidált éves beszámoló 2005. december 31. Az angol eredeti magyar fordítása

Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai. konszolidált éves beszámoló 2005. december 31. Az angol eredeti magyar fordítása Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai konszolidált éves beszámoló. Az angol eredeti magyar fordítása Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai Auditált konszolidált éves beszámoló. Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31.

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31. Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló www.bookline.hu Bookline.hu Nyrt. 1097 Budapest, Ecseri út 14-16. Telefon: (36-1) 505-9800, Fax: (36-1)

Részletesebben

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014.év 2015.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Döntés a Társaság számviteli törvénynek megfelelıen elkészített 2012. évi egyedi éves beszámolójának (HAR) elfogadásáról, a Felügyelı Bizottság,

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Hévíz és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. Internet: www.heviztakarek.hu Cg.: 20-02-050059 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

A vezetői számvitel gyakorlati alkalmazása az Eurovan Miskolc Kft számviteli rendszerében

A vezetői számvitel gyakorlati alkalmazása az Eurovan Miskolc Kft számviteli rendszerében Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel intézeti tanszék A vezetői számvitel gyakorlati alkalmazása az Eurovan Miskolc Kft számviteli rendszerében

Részletesebben

Kiemelt pénzügyi adatok

Kiemelt pénzügyi adatok Tisztelt Részvényeseink! A Társaság a 2007-es év harmadik negyedévét az első két negyedévhez hasonló üzletmenettel és eredményekkel zárta. Kiemelt pénzügyi adatok Szept. 30- cal végződő Szept. 30- cal

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete H e l y b e n Tárgy: Szentes-Víz

Részletesebben

Böcskei Elvira* AZ ÚJRAKODIFIKÁLT SZÁMVITELI TÖRVÉNY, - KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MÉRLEGKIMUTATÁSRA

Böcskei Elvira* AZ ÚJRAKODIFIKÁLT SZÁMVITELI TÖRVÉNY, - KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MÉRLEGKIMUTATÁSRA Böcskei Elvira* AZ ÚJRAKODIFIKÁLT SZÁMVITELI TÖRVÉNY, - KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MÉRLEGKIMUTATÁSRA 2001. január elsejével hatályba lépett az újrakodifikált számviteli törvény. A törvény szabályszerű alkalmazása

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához Szocio-Produkt Kft 3526. Miskolc, Blaskovics u. 22. Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához 1 A. Általános kiegészítések 1. A társaság bemutatása Alakulása 1994. december 01. Tevékenység

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjel: 13969587862159901 Cégjegyzék száma: 0109882445 PestszentlőrincPestszentimre Eü. Szolgáltató Nonprofit Kft Kiegészítő melléklet 1. A vállalkozás bemutatása Társaság székhelye: 1183

Részletesebben

Ingatlanvagyon értékelés

Ingatlanvagyon értékelés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanfejlesztı 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Ingatlanvagyon értékelés 6. A vállalatértékelési és az ingatlanértékelési

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. Általános kiegészítések I.1 A Diákhitel Központ Rt. rövid bemutatása I.2 A Diákhitel Központ Rt. számviteli politikájának főbb vonásai I.2.1 I.2.2. I.2.3. I.2.4. I.2.5.

Részletesebben

Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés)

Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés) Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés) Hatályba léptető határozat A Magyar Nőorvos Társaság leltárában lévő materiális

Részletesebben

Dr. Göndöcs Balázs, BME Közlekedésmérnöki Kar. Tárgyszavak: szerelés; javíthatóság; cserélhetőség; karbantartás.

Dr. Göndöcs Balázs, BME Közlekedésmérnöki Kar. Tárgyszavak: szerelés; javíthatóság; cserélhetőség; karbantartás. JELLEGZETES ÜZEMFENNTARTÁS-TECHNOLÓGIAI ELJÁRÁSOK 4.06 Javításhelyes szerelés 1 Dr. Göndöcs Balázs, BME Közlekedésmérnöki Kar Tárgyszavak: szerelés; javíthatóság; cserélhetőség; karbantartás. A mai termékek

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata Kötelezı érvényő szabályzat sablonok Eszközök és források értékelési szabályzata Tartalomjegyzék: 1. Általános értékelési szabályok 2. Az eszközök értékelése Közös szabályok Az eszközök beszerzési ára

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Gege Hungary Kft. (székhelye: 2800 Tatabánya, Deák Ferenc u. 29. cégjegyzékszám: 11-09-014638; adószáma: 14548961-2-11;

Részletesebben

Schneider Gyula ügyvezet igazgató

Schneider Gyula ügyvezet igazgató Állampusztai Mez gazdasági és Kereskedelmi KFT. Állampuszta Kiegészít melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Állampuszta, 2009. április 30. Schneider Gyula ügyvezet igazgató ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 A) A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Általános statisztika II. Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László

Általános statisztika II. Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Általános statisztika II Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Általános statisztika II Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Publication

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2008.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2008. ÉVES BESZÁMOLÓ 2008. Gyır, 2009. április 23. T A R T A L O M MÉRLEGKIMUTATÁS... 3 EREDMÉNYKIMUTATÁS...8 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET...11 I. Általános rész... 11 II. A mérlegkimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések...

Részletesebben

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi Éves beszámolója 2007. március 20. Tartalomjegyzék I. Összefoglaló II. Általános ismertető 1. Cégadatok 2. Részvényinformációk 3. Cégvezetés 4. Általános adatok a társaságról

Részletesebben

Speciális ingatlanok értékelése

Speciális ingatlanok értékelése Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanfejlesztı 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Speciális értékelése 2. Alapismeretek Szerzı: Dippong Magdolna 2008.

Részletesebben

Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda

Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda Statisztikai számjel: 28335078691013101 Iroda lajstromszáma: 00240 Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda 1126 Budapest, Kis Altábornagy u. 23. I./1. 2014.01.012014.12.31. közötti időszak beszámolójának Budapest,

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2015

Jogszabályváltozások 2015 Jogszabályváltozások 2015 Készítette: Tariné Deák Edit osztályvezető 2014. évi LXXIV. törvény az egyes adótörvények módosításáról (161, 184, 185, 186, 187 és 188-as MK) Az adózás rendjét érintő változások

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA a 2007-2013 időszakban a Közlekedési Operatív Program keretében a Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának

Részletesebben

Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában!

Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában! Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában! A Kisokos tartalma I. Mielőtt belefogna, érdemes átgondolni II. Milyen típusú hitelek léteznek a Raiffeisen Banknál? III. Mit érdemes figyelembe venni a hitel

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

Könyvelői Klub 2013..február 06. Miskolc

Könyvelői Klub 2013..február 06. Miskolc Könyvelői Klub 2013..február 06. Miskolc Konzultáns: Horváth Józsefné okl. könyvvizsgáló, okl. nemzetközi áfa- és adóigazgatósági adószakértő, jogi szakokleveles közgazdász; költségvetési minősítésű könyvvizsgáló

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalomjegyzék 2010. évi költségvetés általános indoklása Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános indokolása...1 oldal

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Gege Hungary Kft. (székhelye: 2800 Tatabánya, Deák Ferenc u. 29. cégjegyzékszám: 11-09-014638; adószáma: 14548961-2-

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 I/A. A Társaság és a számviteli politika bemutatása... 3 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA... 3 2. A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA... 6 I/B. A társaság

Részletesebben

Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet Kiegészítı melléklet 2010

Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet Kiegészítı melléklet 2010 - - 1 - Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet Kiegészítı melléklet 2010 - 2 - T A R T A L O M J E G Y Z É K 1 ÁLTALÁNOS FEJEZET... - 4-1.1 A TAKARÉKSZÖVETKEZET BEMUTATÁSA... - 4-1.1.1 A Takarékszövetkezet

Részletesebben

A vállalkozások tevékenységének komplex elemzése

A vállalkozások tevékenységének komplex elemzése Dr. Bíró Tibor Kresalek Péter Dr. Pucsek József Dr. Sztanó Imre A vállalkozások tevékenységének komplex elemzése Dr. Bíró Tibor Kresalek Péter Dr. Pucsek József Dr. Sztanó Imre A vállalkozások tevékenységének

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Adószám: 11202309-2-12 Cégjegyzékszám: Nm-i Cégbíróság 12-09001857 Bank: KSH Bank: 10400786-07804544-0000000 Salgótarján Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e 3100 Salgótarján,

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Kft. tulajdonosainak Az egyszerűsített éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztük a Bartók Béla Megyei Művelődési

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 2016.01.11 2017.12.31 139 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 2016.01.11 2017.12.31 139 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1 / 202 2016.03.29. 10:55 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 2016.01.11 2017.12.31 139 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelı: Raiffeisen

Részletesebben

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT.

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT. ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT. E LŐTE RJ ESZT ÉS a Képviselő-testület 216. május 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 215. évi - számviteli törvény szerintibeszámolójának

Részletesebben

Információs Társadalomért Alapítvány. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója

Információs Társadalomért Alapítvány. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója 18093786-9499-569-01 Statisztikai számjel 1037. Budapest Táborhegyi út 18/D Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója 2010. Keltezés: 2011. március 24. az alapítvány képvisel je

Részletesebben

Dr. Saxné Dr. Andor Ágnes Márta. Immateriális javak a számviteli gyakorlatban

Dr. Saxné Dr. Andor Ágnes Márta. Immateriális javak a számviteli gyakorlatban Dr. Saxné Dr. Andor Ágnes Márta egyetemi tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem Immateriális javak a számviteli gyakorlatban A szerző a SZAKma 2012. novemberi számában a szellemi tőkével kapcsolatos hazai

Részletesebben

J/55. B E S Z Á M O L Ó

J/55. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/55. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2005. január

Részletesebben

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése Az önkormányzatra és az intézményrendszerre vonatkozó intézményi modell Javaslat Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell

Részletesebben

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELEMI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI (SZABÁLYSZERŰSÉGI) ELLENŐRZÉSÉNEK MÓDSZERTANA. 2003. május 001-1

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELEMI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI (SZABÁLYSZERŰSÉGI) ELLENŐRZÉSÉNEK MÓDSZERTANA. 2003. május 001-1 A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELEMI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI (SZABÁLYSZERŰSÉGI) ELLENŐRZÉSÉNEK MÓDSZERTANA 2003. május 001-1 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság A központi költségvetési

Részletesebben

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához Hitelszerz dés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. H I T E L SZ E R Z D É S Lakás-el takarékossági szerz dés megtakarítási összegének takarékszövetkezeti forint lakáscélú hitellel történ el

Részletesebben

VERSENYTANÁCS 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860

VERSENYTANÁCS 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 VERSENYTANÁCS 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 Vj-27/2004/22. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Aqua Plastech Kft. (Hajdúsámson) ellen indított versenyfelügyeleti eljárásban

Részletesebben

2013. december 31. Éves beszámoló

2013. december 31. Éves beszámoló 2013. december 31. Éves beszámoló I. Általános kiegészítések 1./ A vállalkozás bemutatása KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. december 31-i beszámolóhoz A társaság az Állami Vagyonkezelő Részvénytársaság 1993.

Részletesebben

COM.UNIQUE. Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87.

COM.UNIQUE. Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87. COM.UNIQUE Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87. Általános Szerződési Feltételek elektronikus hírközlési szolgáltatások igénybevételére Érvényes:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdetett a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására.

TÁJÉKOZTATÓ. A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdetett a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására. TÁJÉKOZTATÓ A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdetett a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására. A pályázati program alapján 5,0 milliárd Ft támogatási

Részletesebben

A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének javaslatai a távhőár-megállapítás témakörében

A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének javaslatai a távhőár-megállapítás témakörében 1 A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének javaslatai a távhőár-megállapítás témakörében Előszó A jelen javaslat összeállításánál nem tekintettük feladatunknak, hogy elméleti és szabályozási modelleket,

Részletesebben

Tájékoztatónkban szeretnék bemutatni Önnek a MagNet Bank által kínált forint jelzáloghitelek legfontosabb tudnivalóit.

Tájékoztatónkban szeretnék bemutatni Önnek a MagNet Bank által kínált forint jelzáloghitelek legfontosabb tudnivalóit. Tájékoztatónkban szeretnék bemutatni Önnek a MagNet Bank által kínált forint jelzáloghitelek legfontosabb tudnivalóit. Miért a MagNet Bank? Közösségi Mentor Betét és Hitel: Hitelének kamatát csökkentheti,

Részletesebben

OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI VIZSGAFELADAT KÖNYVVIZSGÁLAT ÉS ELLENŐRZÉS C. TÁRGYBÓL. 2015. november 17./ A változat MEGOLDÁSA

OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI VIZSGAFELADAT KÖNYVVIZSGÁLAT ÉS ELLENŐRZÉS C. TÁRGYBÓL. 2015. november 17./ A változat MEGOLDÁSA OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI VIZSGAFELADAT KÖNYVVIZSGÁLAT ÉS ELLENŐRZÉS C. TÁRGYBÓL 2015. november 17./ A változat MEGOLDÁSA A vizsgázó neve:... Feladatok Elérhető maximális pontszám Elért pontszám 1. 15 1a)

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek 1. Bevezetés Általános szerződési feltételek Üdvözöljük a VASI DUOKER Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza

Részletesebben

INGATLAN INFORMATIKAI ALAPOK. 3. rész.

INGATLAN INFORMATIKAI ALAPOK. 3. rész. INGATLAN INFORMATIKAI ALAPOK 3. rész. V. AZ INGATLANÉRTÉKELÉS SZEREPE ÉS SZÜKSÉGESSÉGE, ÉS AZ INGATLANÉRTÉKELÉS MÓDSZERTANA Értékbecslés definíciója 1. Az ingatlanértékelés céljai 2. Leggyakoribb alapfogalmak

Részletesebben

Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások

Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások Melléklet a 2015. negyedéves Időközi Vezetőségi Beszámolóhoz Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaságról és konszolidálásba bevont vállalkozásairól

Részletesebben

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz Hiteliktatószám: Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Örkényi Takarékszövetkezet székhelye:

Részletesebben

Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31.

Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31. 18084874-6920-599-01 Statisztikai számjel 01-09-920128 Cégjegyzék száma Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft 1071 Budapest Damjanich u 11-15. Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31. Keltezés:

Részletesebben

2012. évi éves - beszámoló

2012. évi éves - beszámoló Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zártkörűen működő Részvénytársaság 6724 Szeged, Tavasz u. 2. Termékmárka: CHANCE CHANCE KATTI ZOÓB CHANCE by Szász Endre PCT szabadalom oltalmi kérelem: kötött kelme nanosilver

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 12/2010. (V.03.) ÖKT számú rendelettel elfogadott a 2009 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/09-11. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/09-11. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a örnyezet és Energia Operatív Program EOP-1.1.1/09-11 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése című konstrukcióhoz érvényes: 2013. január 9 -től Tartalom A. A

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 5. A közbeszerzési eljárás főbb eljárási cselekményei. 6. Eljárási időkedvezmények a közbeszerzési törvényben

Tartalomjegyzék. 5. A közbeszerzési eljárás főbb eljárási cselekményei. 6. Eljárási időkedvezmények a közbeszerzési törvényben Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága INFORMÁCIÓS CSOMAG a Strukturális Alapokból és a Kohéziós Alapból származó támogatásokat felhasználó

Részletesebben

Kockázatelemzés, kockázatmérséklés, cselekvési tervek Dr. Tatay Tibor Dr. Pataki László

Kockázatelemzés, kockázatmérséklés, cselekvési tervek Dr. Tatay Tibor Dr. Pataki László Kockázatelemzés, kockázatmérséklés, cselekvési tervek Dr. Tatay Tibor Dr. Pataki László Megjelent: az Agrártámogatások és-pályázatok kézikönyv 2008 december, Raabe Kiadó 1. Kockázat és kockázatvállalás

Részletesebben

1. A bejelentésre meghatalmazottak számára vonatkozóan van-e korlátozás cégenként?

1. A bejelentésre meghatalmazottak számára vonatkozóan van-e korlátozás cégenként? 1. A bejelentésre meghatalmazottak számára vonatkozóan van-e korlátozás cégenként? Nincs ilyen korlátozás. 2. A vonatkozó rendelkezések szerint az EKAER szám megállapítása érdekében szükséges bejelentést

Részletesebben

I. Kiemelt vizsgálati célok 1. Az adózói életút vizsgálatán alapuló ellenőrzések

I. Kiemelt vizsgálati célok 1. Az adózói életút vizsgálatán alapuló ellenőrzések A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4001/2016. tájékoztatás az állami adó- és vámhatóság 2016. évi ellenőrzési feladatainak végrehajtásához kapcsolódó ellenőrzési irányokról Az adózás rendjéről

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Érsekvadkert és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Érsekvadkert 2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 122. Cg.: 12 02 000360 KSH.: 10044977 6419 122 12 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg... KSH: 10044977 6419 122 12 Cg.: 12 02

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. május 20-án 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2014. május 20-án 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Hasonlítsa össze a Kft-t és a Bt-t, mint vállalkozási formát! Melyiket, milyen esetben érdemes létrehozni?

Hasonlítsa össze a Kft-t és a Bt-t, mint vállalkozási formát! Melyiket, milyen esetben érdemes létrehozni? Mi szükséges egy üzleti vállalkozás sikeréhez? Potenciális üzleti lehetőség, Tőke (befektetés), Vállalkozói készség vállalkozó, Kockázatvállalás, Reális üzleti terv Hasonlítsa össze a Kft-t és a Bt-t,

Részletesebben

M Á S O L A T 3/2012. (I.

M Á S O L A T 3/2012. (I. M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (I. 20.) számú rendelete a korlátozott forgalmú övezetek behajtási rendjének szabályozásáról (az időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének indokolása)

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének indokolása) Város Polgármestere 251 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 6 23 31-174/213, 242 Fax: 6 23 31-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének teljesítéséről Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető és a Gazdasági Osztály munkatársai Véleményező bizottság: Valamennyi bizottság

Részletesebben

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztárt (rövidített nevén Allianz Hungária Egészségpénztár) 34 fő természetes személy alapította

Részletesebben

A dokumentum felépítése. Bevezetés

A dokumentum felépítése. Bevezetés ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Ártámogatási Főosztály 1139 Budapest, XIII. Váci út 73/A Telefon: 298-24-58, Telefax: 298-24-57, E-mail: atfo@oep.hu Kérdések és válaszok a gyógyászatisegédeszköz-támogatási

Részletesebben

JELENTÉS. 0235 2002. szeptember

JELENTÉS. 0235 2002. szeptember JELENTÉS a Kormány által a miniszterelnök részére állandó szálláshelyként kijelölt ingatlan személyi védelemmel összefüggő átalakítási költségeinek ellenőrzéséről 0235 2002. szeptember 2. Államháztartás

Részletesebben

JELENTÉS A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYMINISZTEREK TANÁCSA

JELENTÉS A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYMINISZTEREK TANÁCSA NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM JELENTÉS A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYMINISZTEREK TANÁCSA ÁLTAL 2009. JÚLIUS 7-ÉN A TÚLZOTT HIÁNY ELJÁRÁS KERETÉBEN KIADOTT AJÁNLÁS MEGVALÓSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN HOZOTT INTÉZKEDÉSEKRŐL

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek 1. Bevezetés Általános szerződési feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.metabonwebshop.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSI MUNKÁK IDŐTERVEZÉSE

AZ ÉPÍTÉSI MUNKÁK IDŐTERVEZÉSE UDPESTI MŰSZKI ÉS GZDSÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI és SZERVEZÉSI TNSZÉK dr. Neszmélyi László Z ÉPÍTÉSI MUNKÁK IDŐTERVEZÉSE - 2015. - Tartalom 1. EVEZETÉS... 4 2. Z ÉPÍTÉSEN

Részletesebben

A MÜLLEX-KÖRMEND Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének elemzése a beszámolók alapján

A MÜLLEX-KÖRMEND Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének elemzése a beszámolók alapján BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG A MÜLLEX-KÖRMEND Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének elemzése a beszámolók alapján Belső konzulens:

Részletesebben

Találatgaranciás Lottóvariációk gy jteménye

Találatgaranciás Lottóvariációk gy jteménye Szerencsetippek Sorozat Találatgaranciás Lottóvariációk gy jteménye 352 Találatgaranciás Ötöslottó kulcs 0-1 fixes játékokhoz 10-492 n 384 Találatgaranciás Hatoslottó kulcs 0-2 fixes játékokhoz 10-496

Részletesebben

Könyvelői Klub INGATLANOK ÉS BEFEKTETÉSE SZÁMVITELI ÉS ADÓZÁSI KÉRDÉSEI KÖNYVELŐI KLUB - 2013. SZEPTEMBER 11 - BUDAPEST. Áfa

Könyvelői Klub INGATLANOK ÉS BEFEKTETÉSE SZÁMVITELI ÉS ADÓZÁSI KÉRDÉSEI KÖNYVELŐI KLUB - 2013. SZEPTEMBER 11 - BUDAPEST. Áfa KÖNYVELŐI KLUB - 2013. SZEPTEMBER 11 - BUDAPEST Konzultáns: Horváth Józsefné okl. könyvvizsgáló, okl. nemzetközi áfa- és adóigazgatósági adószakértő, jogi szakokleveles közgazdász; költségvetési minősítésű

Részletesebben

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék Fejezet- és bekezdés címek Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató megnevezése,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV Alapadatok Alapítvány neve: NÓGRÁD MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY Székhelye: 3100 Salgótarján, Mártírok út 1. Alapítás időpontja: 1994. június Módja:

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2014.

Részletesebben