Ingatlanvagyon értékelés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ingatlanvagyon értékelés"

Átírás

1 Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanfejlesztı 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u Szakirányú Továbbképzési Szak Ingatlanvagyon értékelés 6. A vállalatértékelési és az ingatlanértékelési gyakorlat összehasonlítása Szerzı: Harnos László január

2 6.1 Tartalomjegyzék 6. A vállalatértékelési és az ingatlanértékelési gyakorlat összehasonlítása Tartalomjegyzék Bevezetés A tanulási egység célja A tananyag elsajátítását követıen Ön képes lesz Az anyagban szereplı legfontosabb fogalmak, szakkifejezések Ajánlott irodalom A vállalakozás értékelés és az ingatlanértékelési gyakorlat különbségei Az értékelt tulajdon jellege A tudományágak fejlıdése Értékelési megközelítések Az EVS útmutatása: Üzleti értékelések Az EVS útmutatása: Immateriális javak értékelése Összefoglalás Ellenırzı kérdések

3 6.2 Bevezetés A tanulási egység célja A jelen egységben elıször több szempontból is áttekintjük a vállalatértékelés és az ingatlanértékelés közös vonásait és jellemzı különbségeit, majd bemutatjuk az Európai Értékelési Szabványok (EVS 2003) vonatkozó elıírásait A tananyag elsajátítását követıen Ön képes lesz Ingatlanértékelıként közremőködni komplexebb vagyonértékelési feladatokban, Szakmailag kommunikálni a vállalatértékelést végzı szakértıkkel, Felismerni azon értékelési helyzeteket, melyekkel csak abban az esetben tud sikeresen megbirkózni, ha külsı szakértıi segítséget is igénybe vesz Az anyagban szereplı legfontosabb fogalmak, szakkifejezések A tananyagban történı könnyebb tájékozódás érdekében ebben a pontban megtalálhatók a legfontosabb fogalmak ABC szerint összegyőjtve. Benchmarking Saját rész tıkeértéke Vállalkozás bruttó értéke Vállalkozás értéke Vállalkozás nettó értéke Itt üzletági összehasonlítás. A társaság részvényeinek adósságtól mentes azon tıkeértéke, melyen kellı idejő piaci meghirdetést követıen mind egy lehetséges eladó, mind egy lehetséges vevı a megfelelı információk birtokában, átláthatóan és kényszermentesen hajlandó az üzlet adásvételét megkötni az értékbecslés idıpontjában. Lsd. vállalkozás értéke! Azon érték, amelyen kellı idejő piaci meghirdetést követıen mind egy lehetséges eladó, mind egy lehetséges vevı a megfelelı információk birtokában, átláthatóan és kényszermentesen hajlandó az üzlet adásvételét megkötni az értékbecslés idıpontjában. Lsd. saját rész tıkeértéke! 3

4 6.2.4 Ajánlott irodalom Shannon P. Pratt: Üzletértékelés; Módszertan és gyakorlat, Kossuth Könyvkiadó, 1992, Budapest Európai Értékelési Szabványok FÜTI OMEGA Kft MAISZ, 2003, Budapest 6.3 A vállalakozás értékelés és az ingatlanértékelési gyakorlat különbségei Az értékelt tulajdon jellege Az ingatlan egy fizikailag megmozdíthatatlan, statikus tulajdon. Ezzel szemben egy vállalkozás összetett, dinamikus szervezet, melyet olyan egymással kölcsönhatásban álló erıforrások alkotnak (pl.: humán erıforrások, tıke, tárgyi eszközök, immateriális jószágok, stb.) melyek között az ingatlanok is megtalálhatók. Természetesen az értékelt ingatlanhoz is kapcsolódhatnak nem tárgyiasult javak, mint pl.: haszonélvezeti jog, szolgalmi jogok, stb. Ugyanakkor elmondható, hogy sok esetben ezen jogokat a megbízás jellege miatt vagy nem kell értékelnünk (pl.: tehermentes állapotra vonatkozik az értékelés), vagy pedig a feladat kisebbik részét adják, mellyel az ingatlanra, mint fizikai vagyontárgyra megállapított értéket módosítjuk (pl.: szolgalom értékelése esetén). Ezzel szemben egy vállalat a különféle jogok és jövıbeli lehetıségek nagyon széles körét foglalja magában, melyek értékelése jóval bonyolultabb, mint magának az eszközparknak az értékelése A tudományágak fejlıdése Fejlıdésben az ingatlanértékelési gyakorlat megelızte a vagyonértékelıi gyakorlatot. Ennek az oka, hogy nagyon sokáig általános volt az a szemlélet, hogy értékkel elsısorban a kézzelfogható vagyontárgyak bírnak. A vállalatértékelés, mint tudományág igazából az 1980-as évektıl indult gyors fejlıdésnek. Az üzletértékelési gyakorlat nagy mértékben támaszkodik a vállalati pénzügyek és az értékpapír-elemzés elméletére és gyakorlatára, de természetesen felhasználja a közgazdasági, számviteli és üzletvezetési ismereteket, összefüggéseket is. A XXI. századra elmondható, hogy a két értékelıi szakterület közti határok kezdenek elmosódni. Egyre gyakrabban kapnak ingatlan értékbecslık is olyan megbízásokat, melyek során más vagyonelemeket is értékelni kell. Egyre jelentısebbek a 4

5 terminológiai hasonlóságok is a két szakma közt, bár azért még léteznek apróbb fogalmi különbségek (pl.: cash flow értelmezése). Az EVS 2003 egyik legnagyobb újdonsága, hogy a korábbi TEGOVOFA ajánlásokkal szemben jelentısen közelít (mind szakmai nyelvezetében, mind szakmai tartalmában) az üzletértékelési gyakorlathoz Értékelési megközelítések Általánosságban elmondható, hogy a vállalkozásértékelési megközelítések kevésbé merevek, mint az ingatlanértékelés megközelítései. Az ingatlanértékelés során három alapvetı megközelítést alkalmazunk 1 : 1. Hozamelvő megközelítés 2. Költségelvő megközelítés 3. Piaci megközelítés A vállalatértékelési gyakorlatban a legfıbb megközelítés a vállalkozás nyereségtermelı képességének vizsgálata. Ennek viszont nagyon sok változata létezik, melyek közül néhányat e kurzus keretében is igyekeztünk bemutatni. A vagyonértékelıi gyakorlatban jóval kevésbé körülhatároltak az egyes megközelítési módok, ill. nem lehet kategorikusan kijelenteni, hogy a vagyonértéket csak ilyen, vagy csak olyan módszerrel lehet jól megközelíteni. Az is igaz, hogy az ingatlanértékelés során általában alacsonyabb tıkésítési rátákat használunk, mint a cégértékelésben. Ennek oka elsısorban a kockázatokban rejlı különbségekben keresendı. 6.4 Az EVS útmutatása: Üzleti értékelések 2 GN7.03 Az értékelés szempontjából fontos, hogy szoros legyen az ügyfél és a szakmai tanácsadói közötti kapcsolat, és ezért néhány esetben az értékelınek a kereskedelmi gondos vizsgálatot is ismernie kell, hogy biztosíthassa mind az üzletág, mind az adott üzlet részletes ismeretét. A kereskedelemmel kellı szorgalommal fenntartott kapcsolat, 1 Ezek részletes bemutatására a korábbi modulok keretében már sor került. 2 Az útmutató legfontosabb elıírásait idézetként közöljük. Az útmutatóban található értékelési módszereket nem ismertetjük, hiszen azokat a korábbi fejezetekben már bemutattuk. 5

6 annak érdekében, hogy az értékelı részletes ismeretekkel és alapos tudással rendelkezzen, mind a szektorról, mind a tárgyat képezı üzletrıl. Ugyanúgy, mint az ingatlanok értékelésekor, az értékelınek meg kell határoznia a megbízás alapvetı feltételeit az átláthatóság érdekében. Ennek legalább az alábbi alapvetı ügyeket kell tartalmaznia: Üzleti egység azonosítása és leírása, az értékelt tıke javak vagy eszközök. Az értékelés célja. A megállapítandó érték meghatározása. Az elemzés és szakvélemény elkészítését befolyásoló feltételezések és korlátozások. Az átvizsgált adatok, alkalmazott értékelési eljárások, az elemzést és véleményeket alátámasztó okfejtések. Az értékelés és beszámoló idıpontja (határnapja). A díjszámítás alapja. Vállalkozás értéke és saját rész értéke GN7.04 Az üzletérték általában a saját rész tıkeértékével vagy a vállalkozás értékével fejezhetı ki. Saját rész tıkeértéke A saját rész tıkeértéke megegyezik a vállalkozás nettó értékével, vagy a társaság részvényeinek adósságtól mentes azon tıkeértékével, melyen kellı idejő piaci meghirdetést követıen mind egy lehetséges eladó, mind egy lehetséges vevı a megfelelı információk birtokában, átláthatóan és kényszermentesen hajlandó az üzlet adásvételét megkötni az értékbecslés idıpontjában. A saját rész tıkeértékét piaci tıkésítés -nek is nevezik, amely értékhez a késıbbi, Az üzletértékelés elvei c. fejezetben ismertetett módszer alkalmazásával lehet eljutni. Vállalkozás értéke A vállalkozás értéke megegyezik a vállalkozás bruttó értékével, beleértve az adósságot is, vagyis azonos a társaság nettó üzleti értékével, plusz adósság és elsıbbségi részvények, mínusz készpénz és a készpénzzel egyenértékő eszközök; az az érték, amelyen kellı idejő piaci meghirdetést követıen mind egy lehetséges eladó, mind egy lehetséges vevı a megfelelı információk birtokában, átláthatóan és kényszermentesen hajlandó az üzlet adásvételét megkötni az értékbecslés idıpontjában. Saját rész értéke Vállalkozás értéke Adatgyőjtés, dokumentációk és információk forrásai GN7.08 Az értékelınek meg kell szereznie az ügyféltıl minden olyan dokumentumot és adatot, amelyet szükségesnek ítél meg a megbízás teljesítéséhez, és amely az értékelés céljától függıen tartalmazhatja az alábbiakat: 6

7 Ingatlanbérlet ingatlan-nyilvántartási dokumentumok, telekkönyvi kivonatok (tulajdoni lapok) stb. Társasági szerzıdések, alapító okiratok, részvényesek jegyzéke, jegyzıkönyvek győjteménye stb. Az elızı évekbıl származó mérlegek, eredmény-kimutatások (amennyiben lehetséges, könyvvizsgáló által jóváhagyva). Vezetıi számviteli adatok, költségvetések, mérlegek, elırejelzések. Minden fix és függıben lévı díj részletei. Állóeszközök és értékpapírok leltára. Ügyfelekkel kötött szerzıdések. Környezetvédelmi könyvvizsgálat. Kötelezettségek leltára. Üzleti információk Az üzlet sajátosságainak leírása, az értékelendı üzleti érdekeltség vagy értékpapír, beleértve a jogok, elsıbbségi jogok és kötelezettségek, irányítást befolyásoló tények és átruházást korlátozó megállapodások leírása. Az üzlet természete, múltja és kilátásai. Múltra vonatkozó pénzügyi információk. Üzletet, üzlet haszonélvezeti jogát, preferenciákat, átváltható (kötvény) vagy egyéb fedezeteket érintı elızı tranzakciók. A vezetıséggel és alkalmazottakkal kapcsolatos információk (személyi szerzıdések, különösen a különbözı vezetıi javadalmazási csomagok és részvényopciók). Szállítók/szolgáltatók részletezése (szerzıdések is). Termelési rendszer. Kereskedelmi szerzıdések. Szabadalmak, találmányok, képletek, eljárások, tervezések, eljárási minták, know-how, márkajelek, nevek vagy márkanevek, szerzıi jogok, adatbázisok stb. Versenytársak részletei. Üzletági benchmarking (összehasonlítás) Azoknak az iparágaknak a természete és dinamikája, amelyek hatással vannak vagy lehetnek az üzletre. Üzletet befolyásoló gazdasági tényezık. Tıkepiaci információk, pl.: elérhetı megtérülés alternatív befektetésekbıl, tıkepiaci tranzakciók, összeolvadások és vásárlások. Bérek tervezete, elırejelzések. A termékek piaci kereslete. Az üzletág vezetıi társaságainak fı arányszámai. Jövıbeli versenytárs(ak). Ügyfelek és szolgáltatók ereje. Törvényi vagy nemzetközi egyezmények lehetséges változásainak hatásai. Egyéb információk. Az értékelınek jeleznie kell, hogy melyek voltak azok a dokumentumok, amelyeket információszerzés céljából tanulmányozott, és meg kell ıriznie minden információt és munkairatot, amelyet felhasznált az értékelésnél és tanácsadásnál. 7

8 Az eszközök osztályozása GN7.10 Az üzlet mőködéséhez szükséges vagyontárgyakat az üzlet egészének részeiként kell értékelni. A különbözetet (maradványt) képezı vagyontárgyakat külön kell értékelni. Ezért fontos különbséget tenni a következık között: Az üzlet mőködéséhez szükséges eszközök (értékelésük az üzlet egészének részeként történik). Nem mőködı eszközök (vagy az üzlet mőködési feltételeihez képest többletet képeznek). Ezek értékelése külön történik, nettó (értékesíthetı) piaci értékük alapján. Üzleti értékelések alapelvei GN7.11 Az értékeléseket az üzlet egészére vonatkoztatott érték alapján kell végrehajtani. A mőködési feltételekhez képest többletet képezı vagyontárgyak értékelése a nettó (értékesíthetı) piaci értékük alapján történik. Az így kapott nettó piaci értéket hozzáadva a mőködı eszközök értékéhez kapjuk meg a vállalkozás piaci értékét. GN7.12 Az üzleti vállalkozás értékének, vagy az üzletrész értékének számításba kell vennie, többek között a következıket: eladási/vételi megállapodások, részvények átruházásainak korlátozása; társasági szerzıdések, társulási megállapodások korlátozó elıírásai, legyen az értékelt érdekeltség akár kisebbségi, akár többségi jellegő; és minden egyéb hasonló tényezı vagy jellemzı, amely az értéket befolyásolhatja. GN7.13 Az értékelési eljárásoknak összhangban kell lenniük az értékelés céljával és az értékelı szakmai képességeivel GN7.14 Az a legmegfelelıbb eljárás, amely az üzletbıl származó fenntartható pénzforgalomra alapozza a felmérését. A két legjellemzıbb eljárás a következı: Diszkontált cash flow (DCF), és Jövedelem tıkésítése. Az immateriális javak értékelése külön értékelési szabvány szerint történik (8. útmutató). 8

9 A beszámoló tartalma GN7.54 Minden szóbeli és írásbeli üzleti értékelési beszámolónak ki kell terjednie a legmélyebb és legmegfelelıbb mértékben az alábbi lényeges témákra: Aláírás és igazolás / hitelesítés: az aláíró értékelı felelısséget vállal az írott beszámolóban szereplı állításokért. Az értékelés terjedelme. Az érték meghatározása, egyértelmően körülírva és meghatározva. Az értékelés célja, feltételezések és bármely korlátozó körülmény. Ha az értékelı független értékelıként vagy döntnökként jár el, a hivatkozott elemzéseket, véleményeket és következtetéseket csak a hivatkozási korlátok között tekintheti elemzésnek, véleménynek és következtetésnek. A szakvéleményben az értékelı személyes elfogulatlan szakmai elemzésének, véleményének és végkövetkeztetésének kell megjelennie. Munkája során a független értékelınek vagy döntnöknek ki kell jelentenie, hogy semmilyen jelenlegi és jövıbeli érdekeltsége nincs a szóban forgó cégben, továbbá nincs személyes érdeke vagy elfogultsága a bevont feleket illetıen. Ha ilyen jellegő érdek vagy elfogultság fenn áll, azt csatolnia kell. Az értékelés célját és felhasználását világosan meg kell állapítani (a jelentésben). A beszámolónak tartalmaznia kell az értékelés határnapját és célját. A felbecsült üzlet, vagyon (stb.) világos leírása. Bármilyen egyéb vagyon vagy eszközosztály, vagy tulajdonosi jog áll fenn a szóban forgó cégben, azt rögzíteni kell, ha az értékre befolyással van. Minden az értékeléssel kapcsolatos anyagi jellegő feltétel vagy felvetés rögzítése. Listát kell készíteni az értékelés során felhasznált dokumentumokról, adatokról és információs forrásokról. Azon adatokat és információkat, melyeket az üzlet és az üzleti szektor / iparági összeméréshez (benchmarking) használtak fel, magyarázattal kell ellátni. Annak kijelentése, hogy az értékelésben szereplı tényeket valósnak és igaznak tekinti az értékelı. Az értékelınek meg kell határoznia azoknak az adatoknak a forrását, melyekre támaszkodott, jelezve azt is, hogy felhasznált-e másoktól származó adatot, és ha igen, azt is, hogy az értékelı végzett-e rajtuk bármilyen további módosítást vagy sem. Az értékelınek fel kell tüntetnie az üzletnél tett látogatás vagy látogatások idıpontját. Az információk és dokumentációk ellenırzési folyamatát és ezek eredményét magyarázattal kell ellátni. Eszközök: ezeket a következıképpen kell meghatározni: az üzlet mőködéséhez szükséges eszközök; az üzlet mőködéséhez nem szükséges (fölös) eszközök. A következı elemzéseket rögzíteni kell: Kezdeti (nyitó) elemzés; pénzügyi elemzés; versenyképességi és stratégiai elemzés. 9

10 Értékelési módszertan: az alkalmazott értékelıi módszer(ek)et és azok használatának indokait le kell írni. Az értékelés módszertanát le kell írni, és rögzíteni kell a diszkontráta (kamatláb) levezetését és egyéb hasonló dolgokat. A felárak vagy árcsökkentések alkalmazását közölni kell. A jövıbeni mőködés becsléseire vonatkozó hipotéziseket meg kell határozni. Meg kell adni az érzékenységi elemzések eredményeit. Le kell írni az eredmények ellenırzését és a különbözı eredmények egyeztetésében rejlı logikát, amely alapján az adott értéket adja értékként (az értékelı). A beszámolónak tartalmaznia kell azt a kijelentést, hogy az ügyfél külön engedélye nélkül a jelentésrıl készült másolatokat senki nem kaphatja meg az ügyfélen vagy az általa javasolt tanácsadókon kívül, kivéve, ha a másolatokat egy illetékes igazságszolgáltatási fórum kéri, vagy ha az irat eleve közismert lesz. Az értékelınek dokumentálni kell és belátható ideig meg kell ıriznie minden információt és elemzést. Más szakmabeliekkel történı minden fajta segítség vagy együttmőködés tényét igazolni kell. 6.5 Az EVS útmutatása: Immateriális javak értékelése 3 Immateriális javak csoportosítása és osztályozása GN8.12 Az immateriális vagyonértékeket két fı csoportba oszthatjuk, függetlenül attól, hogy fel vannak-e önálló soron tüntetve a mérlegben vagy sem: (i) Goodwill (az adott cég üzleti jó hírneve, cégértéke, üzleti érték, mely nem felosztható, vállalkozástól nem elkülöníthetı immateriális érték); és (ii) beazonosítható, felosztható immateriális értékek és javak. Az elsı kategória csak együtt értékelhetı olyan eljárás keretében mely a tıkésítésre jellemzı többletbevétel (vagy gazdasági profit vagy üzletkör bérbeadása). A fent említett csoportok és azok immateriális vagyonértékén történı kezelése jelentıs fontossággal bír az értékelési folyamat során. GN8.13 Azt a goodwill-t, amely egy bizonyos céghez tartozik, és a cég eladása során ugyancsak eladják, az értékelése során figyelembe kell venni. Másrészrıl ugyanakkor 3 Az útmutató legfontosabb elıírásait idézetként közöljük. 10

11 az egyes személyekhez köthetı/kötıdı és az elızı vállalkozás keretében mőködı goodwill, amely nem képezi az adásvétel tárgyát, természetesen nem tartozik bele az értékelésbe. Kivéve természetesen, ha ezek a személyek továbbra is az (új) cég alkalmazásában maradnak. GN8.14 A beazonosítható immateriális javak külön is értékelhetık, ha elıre meghatározható gazdaságos élettartamuk vagy lejáratuk van és ezen idı alatt a cég számára, elıre számokban is megnevezhetı hasznot termelnek. Általában ezek szellemi alkotásokhoz és teljesítményekhez kötıdı tulajdonjogok, mint például: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) szabadalmak, találmányok, képletek, eljárások, tervek, minták, szaktudás; szerzıi jogdíjak és irodalmi, zenei és mővészeti alkotások; védjegyek, márkanevek, terméknevek; kiváltságok, engedélyek, szerzıdések; módszerek, programok, rendszerek, eljárások, kampányok, felmérések, elırejelzések, becslések, vásárlói lista, technikai adatok; szoftverek, számítógépes adatbázis; fejlesztés alatt álló immateriális javak. GN8.16 Immateriális javak értékelése a fizikai eszközök általános értékelésétıl némiképp különbözik a sajátos tényezık miatt. A legfontosabb ilyen tényezık a következık: Beazonosítható, más értékektıl különválasztható, a hozzá kapcsolódó jövıben jelentkezı bevétel miatt eladható, kölcsönadható, beváltható vagy akár szét is osztható. A cég tulajdonát képezı vagy a cég által ellenırzött javak, a cégnek gazdasági elınye származhat az adott immateriális eszközbıl, és korlátozhatja egy harmadik fél hozzáférését ezen elınyökhöz, javakhoz. Korlátozott, de jól meghatározható gazdasági élettartammal rendelkezik. Pénzben kifejezhetı és mérhetı elınyöket biztosít tulajdonosa számára. Hozzájárul annak a fizikai vagyonelemnek az értéknövekedéséhez, amelyhez kapcsolódnak. Adatok, adatrögzítés és információforrás GN8.19 Az immateriális javak becslését végzınek a következıket kell figyelembe vennie az értékelés során: Az immateriális vagyontárgy(ak) természete és története. Mivel értéket (is) képvisel(het), elınyöket biztosíthat a jövıbeni tulajdonosa számára, az immateriális vagyontárgy története fontos iránymutatóként szolgálhat a jövıbeni potenciális gazdasági elınyök jellemzéséhez, amely az új tulajdonost illetik meg. 11

12 Az immateriális javakhoz kötıdı jogok, elıjogok és feltételek. A tulajdonost megilletı jogokat szerzıdésben kell rögzíteni és a szerzıdésben szerepelnie kell az egyes részérdekeltségekre vonatkozó esetleges további tulajdonosnak is. Lehetnek olyan (rész)jogok is vagy és feltételek is a megállapodásban, amelyek nem ruházhatók át vásárlással. Az immateriális érték még hátralévı hasznos és/vagy jogi ideje. Az érték várható nyeresége és a velejáró kockázat. A gazdasági helyzet kihatással lehet az immateriális vagyonérték értékére, de hasonlóan hathat rá a politikai helyzet és a kormányzati politika. Az átváltási ráta, az infláció és kamatláb másként hathat a gazdasági élet különbözı területein. Az adott iparág gazdasági helyzete és jövıje is hatással lehet az értékek alakulására. Az immateriális értékhez kapcsolódó tranzakciók vizsgálata is szükséges lehet. Más piaci adatok, pl. alternatív befektetések hozama stb. Hasonló immateriális értékek piaci ára. Gyakran nehéz, sıt néha lehetetlen a szükséges információt megszerezni, mint például egy bizonyos tranzakció részleteit. Az értékelı ismerheti ugyan az árat, de nem rendelkezhet megfelelı információval arról, hogy milyen garanciákat és biztosításokat adott az eladó, illetve milyen hatással volt a tranzakcióra az adózás. Hasonló adatok felhasználása szinte mindig szükséges, de megfelelı óvatossággal és átalakítással. 6.6 Összefoglalás A jelen jegyzetben elıször összevetettük a vállalkozásértékelési és az ingatlanértékelési gyakorlat azonosságait (hasonlóságait) és különbségeit. Rámutattunk, hogy bár az ingatlanértékelıi gyakorlat fejlıdése idıben megelızte az üzletértékelést, az elmúlt években jelentıs közeledés mutatkozik a két szakterület között. Ennek legfıbb oka, hogy a megbízások folytán a szakemberek egyre gyakrabban kényszerülnek együttmőködésre, közös feladatmegoldásra, ami nélkülözhetetlenné teszi a közös nyelvet, ill. egymás gyakorlatának átfogó ismeretét. A jegyzet második részében bemutattuk az EVS és 8. útmutatójának legfontosabb pontjait. 12

13 6.7 Ellenırzı kérdések 1. Hasonlítsa össze az értékelt tulajdont a vállalkozásértékelés és az ingatlanértékelés esetén! 2. Mire kell kiterjednie az üzletértékelési megbízásnak az EVS 2003 szerint? 3. Mit értünk egy vállalkozás esetén a saját rész tıkeértéke alatt? 4. Mit értünk egy vállalkozás értékén? 5. Milyen dokumentumokat és adatokat kell beszereznie az értékelınek egy üzletértékelés során? 6. Hogyan osztályozza az EVS 2003 egy vállalkozás eszközeit? 7. Milyen alapelvek szerint kell elvégezni az üzletértékelést az EVS 2003 szerint? 8. Mit kell tartalmaznia egy üzletértékelési beszámolónak? 9. Hogyan osztályozza az EVS 2003 az immateriális javakat? 10. Milyen olyan sajátos tulajdonságokkal bírnak az immateriális jószágok, amelyek miatt az értékelésük némiképp különbözik a fizikai eszközök értékelésétıl? 11. Milyen tényezıket kell figyelembe venni az immateriális javak értékelése során az EVS 2003 szerint? 13

Ingatlanfinanszírozás és befektetés

Ingatlanfinanszírozás és befektetés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanmenedzser 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Ingatlanfinanszírozás és befektetés 5. Befektetések értékelése, ingatlanbefektetések

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-1/2008/77. sz. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Magyar Ingatlanszövetség (Budapest) eljárás alá vont vállalkozás ellen versenykorlátozó megállapodás tilalma

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31.

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31. Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2008. december 31. A Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) kormányrendeletben

Részletesebben

Ingatlanvagyon értékelés

Ingatlanvagyon értékelés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanfejlesztı 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Ingatlanvagyon értékelés 4. A vagyon elemzése Szerzı: Harnos László

Részletesebben

Speciális ingatlanok értékelése

Speciális ingatlanok értékelése Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanfejlesztı 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Speciális ingatlanok értékelése 5. Ipari ingatlanok értékelése Szerzı:

Részletesebben

a Kormány részére az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról Budapest, 2009. szeptember

a Kormány részére az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról Budapest, 2009. szeptember FÖLDMŐVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER Ügyiratszám: 29422/4/2009. ELİTERJESZTÉS a Kormány részére az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6. 1/15 A BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA (továbbiakban munkaügyi központ)

Részletesebben

Ingatlanvagyon-értékelırtékel. és közvetítı szakképzés. Számviteli alapismeretek 1.

Ingatlanvagyon-értékelırtékel. és közvetítı szakképzés. Számviteli alapismeretek 1. Ingatlanvagyon-értékelırtékel és közvetítı szakképzés Számviteli alapismeretek 1. Számvitel feladatai 1) Tájékoztatás Belsı felhasználók tájékoztatása:» Menedzser tájékoztatása,» Dolgozók tájékoztatása,

Részletesebben

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ügyvezetõ Bizottsága (Management Committee) ügyrendje

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ügyvezetõ Bizottsága (Management Committee) ügyrendje A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ügyvezetõ Bizottsága (Management Committee) ügyrendje Az Ügyvezetõ Bizottság (a továbbiakban: ÜB) ügyrendje 1. A Magyar Telekom Nyrt. Ügyvezetõ

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A FIGYELEMFELHÍVÁS

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A FIGYELEMFELHÍVÁS ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ A FINEXT VAGYONKEZELİ NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A BUDAPESTI ÉRTÉKTİZSDE B KATEGÓRIÁS

Részletesebben

33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról

33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról 33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés k) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az egészségügyi

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés a következı törvényt alkotja: ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyének száma:

Részletesebben

Ingatlanfinanszírozás és befektetés

Ingatlanfinanszírozás és befektetés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanmenedzser 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Ingatlanfinanszírozás és befektetés 6. Befektetési portfóliók Szerzı:

Részletesebben

TÉZISEK. Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján

TÉZISEK. Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján Széchenyi István Egyetem Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Budaházy György TÉZISEK Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján Címő Doktori (PhD)

Részletesebben

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése Tájékoztatásunk a Számviteli Törvény 10. (2) bekezdésével összhangban a nemzetközi számviteli (IFRS) standardoknak megfelelı szabályok

Részletesebben

INNOCSEKK GYAKRAN ISMÉTLİDİ KÉRDÉSEK

INNOCSEKK GYAKRAN ISMÉTLİDİ KÉRDÉSEK INNOCSEKK GYAKRAN ISMÉTLİDİ KÉRDÉSEK Kérdés: Miként kell eljárni, ha a Magyar Szabadalmi Hivatal a szolgáltató? Válasz: A közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény 29. (1) bekezdésének h) alpontja

Részletesebben

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesülete

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesülete 1 Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesülete által 2008. év során kifizetett káresemények értékelése A Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesülete 2008. évi tevékenységérıl szóló, az Egyesület

Részletesebben

Módszertani útmutató hulladéklerakók rekultivációjára irányuló projektek költség-haszon elemzéséhez KVVM FI

Módszertani útmutató hulladéklerakók rekultivációjára irányuló projektek költség-haszon elemzéséhez KVVM FI Módszertani útmutató rekultivációs célú projektek költség-haszon elemzéséhez 0 KVVM FI Módszertani útmutató hulladéklerakók rekultivációjára irányuló projektek költség-haszon elemzéséhez Változatelemzés,

Részletesebben

6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 497.

6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 497. 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 497. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 13/2007. (V. 31.) HBMÖK A vagyongazdálkodásról valamint a beruházások rendjérıl szóló 13/2004.

Részletesebben

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT.

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Continental Danubia Kft. Bejegyzett Könyvvizsgáló Társaság MKVK Tagsági Ig.szám: 001262 Független Könyvvizsgálói Jelentés A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Készült: Pécsett, 2007. március 19-én A könyvvizsgálói

Részletesebben

BAMOSZ ajánlás a befektetési alapok kategorizálására

BAMOSZ ajánlás a befektetési alapok kategorizálására BAMOSZ ajánlás a befektetési kategorizálására Jelen ajánlás hatálya kiterjed a BAMOSZ tagjai által kezelt befektetési ra, továbbá a BAMOSZ hivatalos adatbázisában szereplı minden egyéb befektetési alapra.

Részletesebben

Általános módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Általános módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 80 Általános módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez 1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Általános módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez Változatelemzés, pénzügyi elemzés, közgazdasági költség-haszon

Részletesebben

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 283-0203 Fax:283-0203/117 Postacím: 1725 Budapest, Pf. 84 www.sisy.hu A KÖZALKALMAZOTTAK

Részletesebben

-- termıföld, amennyiben sem telepítményt, sem. - Konzultációs lehetıségek

-- termıföld, amennyiben sem telepítményt, sem. - Konzultációs lehetıségek A VII. MODUL SZAKMAI DOLGOZAT Budapest 2008. május 15. TARTALOM 1. VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 2. A SZAKMAI DOLGOZAT TÉMÁJA 3. A SZAKMAI DOLGOZAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI 4. TARTALMI KÖVETELMÉNYEK 5. A SZAKMAI DOLGOZAT

Részletesebben

Ingatlanvagyon értékelés

Ingatlanvagyon értékelés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanfejlesztı 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Ingatlanvagyon értékelés 2. Számviteli alapok Szerzı: Harnos László

Részletesebben

Fót Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

Fót Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Fót Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és módosításai meghatározzák az állam és helyi önkormányzatok

Részletesebben

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától)

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) Gépjármővek és Berendezések Lízingszerzıdésének Általános Szerzıdési Feltételei (hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) I. ÉRTELMEZİ RENDELKEZÉSEK 1. Lízingszerzıdés (továbbiakban: Szerzıdés): A Lízingbe

Részletesebben

KECSKEMÉT, Széchenyi tér 14. ÜZLETHELYISÉG ÉS IRODA. Belterület HRSZ: 3447/2/A/1

KECSKEMÉT, Széchenyi tér 14. ÜZLETHELYISÉG ÉS IRODA. Belterület HRSZ: 3447/2/A/1 INGATLANVAGYON-ÉRTÉKELÉS KECSKEMÉT, Széchenyi tér 14. ÜZLETHELYISÉG ÉS IRODA Belterület HRSZ: 3447/2/A/1 Készítette:.. Az értékelés kelte: 2009. november 02. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 ÉRTÉKTANUSÍTVÁNY...

Részletesebben

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó,

Részletesebben

NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktızsde Zrt. által közzétett Felelıs Társaságirányítási Ajánlások (2008.

NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktızsde Zrt. által közzétett Felelıs Társaságirányítási Ajánlások (2008. NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktızsde Zrt. által közzétett Felelıs Társaságirányítási Ajánlások (2008.) alapján A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság

Részletesebben

257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet

257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról A közbeszerzésekrıl szóló

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14.

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14. Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Bizalom Nyugdíjpénztár Budapest, 2009. március 14. 2 Bevezetı A Bizalom Önkéntes Kölcsönös Kiegészítı Nyugdíjpénztár az 1994. május 16-i alakuló közgyőlésén

Részletesebben

SZÉTVÁLÁSI OKIRATA- Tervezet

SZÉTVÁLÁSI OKIRATA- Tervezet SZÉTVÁLÁSI OKIRATA- Tervezet amely a Pécs Holding Városi Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (cégjegyzékszáma:02-10-060289, székhelye:7626 Pécs, Búza tér 8.b.ép., továbbiakban: Szétváló Társaság

Részletesebben

Ipar. Szent Korona Értékrend

Ipar. Szent Korona Értékrend Ipar Az ipar anyagi kincseink embert szolgáló átalakítása, vagy környezetromboló szakbarbarizmus? Úgy használjuk, hogy megmaradjon, vagy úgy, hogy felégetjük a jövıt? Miért? Mit? Hogyan? Az EU belsı piaca

Részletesebben

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról 106/2009. (XII. 21.) OGY határozat a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról Az Országgyőlés abból a felismerésbıl kiindulva, hogy a kábítószer-használat és -kereskedelem

Részletesebben

MIT FIZET A RÉVÉSZ? Bizalmas! Készítette: Dr. Nagy Miklós, ügyvezetı igazgató. 2008. május. Budapesti Vállalkozásfejlesztési Központ

MIT FIZET A RÉVÉSZ? Bizalmas! Készítette: Dr. Nagy Miklós, ügyvezetı igazgató. 2008. május. Budapesti Vállalkozásfejlesztési Központ Budapesti Vállalkozásfejlesztési Központ MIT FIZET A RÉVÉSZ? Bizalmas! Készítette: Dr. Nagy Miklós, ügyvezetı igazgató 2008. május 1072 Budapest VII., Rákóczi út 18. Levélcím: 1364 Budapest 4. Pf. 226.

Részletesebben

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Kovács Gábor Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Doktori értekezés- tervezet Konzulens:

Részletesebben

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) E törvény szabályozza a Magyarország területén székhellyel rendelkezı gazdasági

Részletesebben

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata (az Országos Érdekegyeztetı Tanács 2008. július 04. jóváhagyta) 1. / A szervezet megnevezése: Munkaügyi Közvetítıi

Részletesebben

M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról.

M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról. M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról. A képviselı-testület a lakáscélú támogatásokról szóló, többször módosított 106/1988. (XII.26.)MT. számú rendelet

Részletesebben

Jogbiztonsági fordulat az ingatlan-nyilvántartásban: a jogvédelmi rendszer átalakítása a jóhiszemő szerzı hátrányára

Jogbiztonsági fordulat az ingatlan-nyilvántartásban: a jogvédelmi rendszer átalakítása a jóhiszemő szerzı hátrányára 1 Jogbiztonsági fordulat az ingatlan-nyilvántartásban: a jogvédelmi rendszer átalakítása a jóhiszemő szerzı hátrányára Dr. Kurucz Mihály elıadásában 2009. november 23. A XIX. század végi osztrák telekkönyvi

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1218/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-ei ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI TÁJÉKOZTATÓJA A 2013. PÉNZÜGYI ÉVRE 2014. június A Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

Dombóvár és térsége ivóvízminıség javító programja

Dombóvár és térsége ivóvízminıség javító programja Ivóvízminıség javítása kétfordulós pályázati konstrukció KEOP-2009-1.3.0 Dombóvár és térsége ivóvízminıség javító programja ELİZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó ALAPTÁJÉKOZTATÓ QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó 50 milliárd forint keretösszegő 2008-2009. évi Kötvényprogramjáról Forgalmazó: QUAESTOR

Részletesebben

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános Hozamhajrá 2 Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó, engedélyezı

Részletesebben

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos u. 64 /Fax: 59/325-230 E-mail: reftitk@kunhegyes.hu A KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Részletesebben

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján)

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktızsde számára 2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén

Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén Tájékoztató Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány mint támogatásközvetítı szervezet és az EGT & Norvég Finanszírozási Mechanizmusok által is támogatott Akadálymentesítések megvalósításának támogatása

Részletesebben

1. SZ. MELLÉKLET. I. A bizonylatolással szembeni általános követelmények: a) Alaki kellékek:

1. SZ. MELLÉKLET. I. A bizonylatolással szembeni általános követelmények: a) Alaki kellékek: 1. SZ. MELLÉKLET A TÁMOP 2.1.1-B Lépj egyet elıre!- Ápolási díjban részesülık képzési támogatása c. projekt keretében folyó oktatási és vizsgáztatási tevékenység költségeinek elszámolása, bizonylatolási

Részletesebben

HITELBIZTOSÍTÉKI ÉRTÉKELÉS

HITELBIZTOSÍTÉKI ÉRTÉKELÉS HITELBIZTOSÍTÉKI ÉRTÉKELÉS Ingatlanvagyon-értékelı és közvetítı Szakképzés A-IV. modul A jelzáloghitelezés története: ie.. II-III. III. évezred: Egyiptom, Babilónia Magyarországon a XIV. sz-tól tól: mortum

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához ------------------------------------------------------ az Igazgatótanács elnöke Budapest,

Részletesebben

2012. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola. Pedagógiai Programjának kiegészítése. Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv

2012. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola. Pedagógiai Programjának kiegészítése. Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv A 211/2012.(VIII.30.) határozat melléklete A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola Pedagógiai Programjának kiegészítése Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv 2012. 0 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

CÍMLAP. (a jegyzetcsoport bocsájtja rendelkezésre) Szeghegyi Ágnes Tudásmenedzsment I.

CÍMLAP. (a jegyzetcsoport bocsájtja rendelkezésre) Szeghegyi Ágnes Tudásmenedzsment I. CÍMLAP (a jegyzetcsoport bocsájtja rendelkezésre) Szeghegyi Ágnes Tudásmenedzsment I. Impresszum, azonosító 2 Tartalomjegyzék ELİSZÓ... 7 1 A TUDÁSMENEDZSMENT SZEREPE A SZERVEZETEKBEN... 9 1.1 TÉZISEK...

Részletesebben

Az állami tulajdon sorsa. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke)

Az állami tulajdon sorsa. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Duna Charta és az Élılánc Magyarországért konferenciája: Vagyonleltár Budapest, 2008. szeptember 27. Az állami tulajdon sorsa (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Tisztelt Hallgatóim! Megköszönve

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2012. I.-IX. havi idıközi vezetıségi beszámolója

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2012. I.-IX. havi idıközi vezetıségi beszámolója PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2012. I.-IX. havi idıközi vezetıségi beszámolója A Pannon-Váltó Nyrt. konszolidált mérlegébe a következı társaságok kerültek bevonásra: Pannon Consulting Kft. A Pannon-Váltó Nyrt. részesedése

Részletesebben

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról A törvény célja, hogy korszerő jogi keretek megteremtésével, az Európai Unió szabályozásával összhangban állapítsa

Részletesebben

Az atipikus formában szervezhetı munkalehetıségek feltárása és elterjesztésének lehetıségei KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS

Az atipikus formában szervezhetı munkalehetıségek feltárása és elterjesztésének lehetıségei KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS KONSZENZUS BUDAPEST Az atipikus formában szervezhetı munkalehetıségek feltárása és elterjesztésének lehetıségei KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS Készült a TÁMOP 1.3.1 kiemelt projekt 1.3.2 Az Állami Foglalkoztatási

Részletesebben

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2002./III.25./ MÖK. sz. rendelete

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2002./III.25./ MÖK. sz. rendelete Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2002./III.25./ MÖK. sz. rendelete a beruházási szabályzat közzétételérıl szóló 24/2000./IX.18./ MÖK. sz. rendelete módosítására és egységes szerkezetbe

Részletesebben

Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata

Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata Készült: a TÁMOP 1.3.1. kódszámú kiemelt projekt 3.2. alprojektjének keretében a TÁRKI Zrt. kutatásaként Összefoglaló tanulmány

Részletesebben

CIB Lakáshitel és Szabad felhasználású ingatlanfedezetes hitel

CIB Lakáshitel és Szabad felhasználású ingatlanfedezetes hitel Miért érdemes a CIB eit választani? Mert: lakáscélra és szabad felhasználásra is megfelelı megoldást jelentenek A forint alapú hiteleknek nincs árfolyamkockázata Nincs szerzıdéskötési díj Nincs hitelbírálati

Részletesebben

Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete

Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete Veszprém,2011.05.17. Vándorfi László ügyvezetı I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2008. Q u a l y - C o O k t a t á s i T a n á c s a d ó 1141 Budapest, Fogarasi út 111. Tel. fax: (1) 239-1460; (1) 451-0391;

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2007. január 24. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2005/2006.

Részletesebben

9/2. SZ. MELLÉKLET A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR KARI SAJÁTOSSÁGOKAT TARTALMAZÓ KARI SZABÁLYZATA

9/2. SZ. MELLÉKLET A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR KARI SAJÁTOSSÁGOKAT TARTALMAZÓ KARI SZABÁLYZATA 9/2. SZ. MELLÉKLET A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR KARI SAJÁTOSSÁGOKAT TARTALMAZÓ KARI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A SZABÁLYZAT HATÁLYA 1. A Szabályzat hatálya kiterjed a Bölcsészettudományi Karon a

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat által fenntartott Újszászi Általános

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Hajdúnánás Városi Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2011-2013 Készítették: Benkıné Takács Mária Szociális Iroda és Városi Gyámhivatal irodavezetı Nagyné Bózsár

Részletesebben

MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap

MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap elnevezéső nyilvános, zártvégő értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelı: MKB Befektetési Alapkezelı zártkörően mőködı Rt. 1056

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés A Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft tulajdonosainak Elvégeztem a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát,

Részletesebben

Beszámoló. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár. 2010. évi szakmai munkájáról

Beszámoló. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár. 2010. évi szakmai munkájáról Beszámoló II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár 2010. évi szakmai munkájáról Összeállította: Venyigéné Makrányi Margit igazgató TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ...3 II. GAZDÁLKODÁS...8 II.1

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu) CO EUR-PREP 3 JAI 896 POLGEN 229 FELJEGYZÉS Küldi: az elnökség Címzett: az Általános Ügyek Tanácsa / az Európai Tanács Elızı dok.

Részletesebben

AZ EURO BEVEZETÉSÉNEK RÖVID- ÉS KÖZÉPTÁVÚ HATÁSAI A MAGYAR GAZDASÁG SZÁMÁRA

AZ EURO BEVEZETÉSÉNEK RÖVID- ÉS KÖZÉPTÁVÚ HATÁSAI A MAGYAR GAZDASÁG SZÁMÁRA Pénzügykutató Rt AZ EURO BEVEZETÉSÉNEK RÖVID- ÉS KÖZÉPTÁVÚ HATÁSAI A MAGYAR GAZDASÁG SZÁMÁRA Gáspár Pál és Várhegyi Éva PÜK Munkafüzet 1999/1 Budapest, 1998 december Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 3 ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 26.5.2005 EP-PE_TC1-COD(2003)0262

EURÓPAI PARLAMENT ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 26.5.2005 EP-PE_TC1-COD(2003)0262 EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 26.5.2005 EP-PE_TC1-COD(2003)0262 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely elsı olvasatban 2005. május 26-án került elfogadásra

Részletesebben

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájának 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájának 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájának 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl A képviselı-testület évente a Polgármesteri Hivatal 2-2 irodájának beszámolóját tárgyalja meg a

Részletesebben

BEREGNYEI JÓZSEF A KÖZÉPFOKÚ RENDÉSZETI SZAKKÉPZÉS ÉS A RENDİRSÉG HATÁRİRSÉG INTEGRÁCIÓJÁNAK KAPCSOLÓDÁSA, LEHETİSÉGEI. Bevezetı

BEREGNYEI JÓZSEF A KÖZÉPFOKÚ RENDÉSZETI SZAKKÉPZÉS ÉS A RENDİRSÉG HATÁRİRSÉG INTEGRÁCIÓJÁNAK KAPCSOLÓDÁSA, LEHETİSÉGEI. Bevezetı BEREGNYEI JÓZSEF A KÖZÉPFOKÚ RENDÉSZETI SZAKKÉPZÉS ÉS A RENDİRSÉG HATÁRİRSÉG INTEGRÁCIÓJÁNAK KAPCSOLÓDÁSA, LEHETİSÉGEI Bevezetı A címben szereplı téma aktualitását illetve fontosságát húzza alá az a tény,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET az ACCESS Befektetési Alapkezelı Zrt. 2008. évi Éves beszámolójához 1. Általános rész A társaság fıbb adatai: A cég elnevezése: ACCESS Befektetési Alapkezelı Zrt. Székhelye: 1054 Budapest,

Részletesebben

Kiegészítı melléklet az Urányi János Sport KFT 2010. évi mérlegéhez

Kiegészítı melléklet az Urányi János Sport KFT 2010. évi mérlegéhez Kiegészítı melléklet az Urányi János Sport KFT 2010. évi mérlegéhez ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítı melléklet a URÁNYI JÁNOS SPORT KFT 2010. január 1-tıl 2010. december 31-ig terjedı idıszak üzleti

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 8. Száma: 9214-9/2011. Elıkészítı: Dr. Nagy Attila revizor Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı E L İ T E R J

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA.

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Mérlegen az ember Az emberi erıforrás értéke a vállalatok képzési gyakorlatának

Részletesebben

INNOVATÍV ÖTLETEK MEGVALÓSÍTÁSA

INNOVATÍV ÖTLETEK MEGVALÓSÍTÁSA Innovatív ötletek megvalósítása INNOVATÍV ÖTLETEK MEGVALÓSÍTÁSA tanácsadó füzet Megvalósíthatósági tanulmány, üzleti terv, különös tekintettel a pénzügyi tervezésre A kiadvány a Kutatás-fejlesztési Pályázati

Részletesebben

JAVASLAT ÖNKORMÁNYZATI KOMPLEX ÁTVILÁGÍTÁSRA

JAVASLAT ÖNKORMÁNYZATI KOMPLEX ÁTVILÁGÍTÁSRA JAVASLAT ÖNKORMÁNYZATI KOMPLEX ÁTVILÁGÍTÁSRA 2010 Oldal: 1 / 28 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 4 AZ ÁTVILÁGÍTÁSRÓL RÖVIDEN 5 AZ ÁTVILÁGÍTÁS SZEREPE AZ ÖNKORMÁNYZAT JÖVŐBENI MŰKÖDÉSÉBEN

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2010. SZEGED Szegedi Tudományegyetem Vagyonkezelési Szabályzata 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A szabályzat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fıvárosi Ítélıtábla 2.Kf.27.546/2010/6. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fıvárosi Ítélıtábla a dr. K. Sz. jogtanácsos által képviselt OTP Bank Nyrt. (Budapest) felperesnek a dr. László Ildikó Katalin

Részletesebben

1. oldal, összesen: 30. 2007. évi CXVII. törvény. a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirıl

1. oldal, összesen: 30. 2007. évi CXVII. törvény. a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirıl 1. oldal, összesen: 30 A jogszabály mai napon hatályos állapota 2007. évi CXVII. törvény a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirıl Az Országgyőlés a foglalkoztatók nyugdíjcélú megtakarítások terén

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB GOLD Private Banking Tıkevédett Származtatott Alap. Éves beszámoló. 2010. november 4.- december 31.

MKB Alapkezelı zrt. MKB GOLD Private Banking Tıkevédett Származtatott Alap. Éves beszámoló. 2010. november 4.- december 31. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB GOLD Private Banking Tıkevédett

Részletesebben

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA 1. számú melléklet: Esélyegyenlıségi Terv Az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény alapelvi szinten rögzíti, hogy minden ember elidegeníthetetlen joga,

Részletesebben

mostoha-és nevelt gyermek a vér szerinti gyermekkel, az örökbe fogadó, a mostoha- és nevelıszülı a vér szerinti szülıvel egy tekintet alá esik).

mostoha-és nevelt gyermek a vér szerinti gyermekkel, az örökbe fogadó, a mostoha- és nevelıszülı a vér szerinti szülıvel egy tekintet alá esik). Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Engedjék meg, hogy az APEH Közép-magyarországi Regionális Fıigazgatóság Kelet-budapesti Igazgatósága nevében megköszönjem a megtisztelı meghívásukat. Nekünk az állami adóhatóság

Részletesebben

és közvetítı szakképzés Ingatlanvagyon-értékelırtékel

és közvetítı szakképzés Ingatlanvagyon-értékelırtékel Ingatlanvagyon-értékelırtékel és közvetítı szakképzés Számviteli alapismeretek 1. Harnos Lászlóné Számvitel feladatai 1) Tájékoztatás Belsı felhasználók tájékoztatása:» Menedzser tájékoztatása,» Dolgozók

Részletesebben

Vállalati és lakossági lekérdezés. Szécsény Város Polgármesteri Hivatala számára

Vállalati és lakossági lekérdezés. Szécsény Város Polgármesteri Hivatala számára Vállalati és lakossági lekérdezés Szécsény Város Polgármesteri Hivatala számára Dátum: 2010 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I Az adatfelvétel eredményeinek bemutatása... 3 I.1 A vállalati, illetve

Részletesebben

Elıterjesztés. Aszód Város Önkormányzat értékhatár alatti Közbeszerzési szabályzat módosítására

Elıterjesztés. Aszód Város Önkormányzat értékhatár alatti Közbeszerzési szabályzat módosítására Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9 Tel. 28:500-666 Fax. 400-575 Email: jegyzo.aszod@invitel.hu /2009 szám Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés

Részletesebben

Művészetek Palotája Kft.

Művészetek Palotája Kft. Statisztikai számjel: 12697715-9232-113-01 Cégjegyzék száma: 01-09-699056 Művészetek Palotája Kft. Éves beszámoló 2009. év. Budapest, 2010. május 10. Kiss Imre vezérigazgató Tartalomjegyzék 2009. évi mérleg

Részletesebben

A Fotex Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008. I-III. havi gyorsjelentése

A Fotex Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008. I-III. havi gyorsjelentése A Fotex Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008. I-III. havi gyorsjelentése A Fotex Csoport 2008. I-III. havi tevékenységét bemutató gyorsjelentését az IFRS elıírásainak

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI, FEJLESZTÉSI RENDSZERE Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS MIZSEINÉ NYIRI JUDIT

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS MIZSEINÉ NYIRI JUDIT DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS MIZSEINÉ NYIRI JUDIT SOPRON 2008 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDİMÉRNÖKI KAR ROTH GYULA ERDÉSZETI ÉS VADGAZDÁLKODÁSI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA ERDİVAGYON-GAZDÁLKODÁS PROGRAM A

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ ÉS ÚTMUTATÓ

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ ÉS ÚTMUTATÓ 2. sz. melléklet ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ ÉS ÚTMUTATÓ A Svájci-Magyar Együttmőködési Program keretében PROJEKTTERVEZETEK fogadása céljából meghirdetett magyar pályázati felhíváshoz Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579 XXI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. JÚNIUS 3. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 41/2010. (II. 12.) sz. határozata A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 31. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésrıl

Részletesebben