Beszámoló. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár évi szakmai munkájáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár. 2010. évi szakmai munkájáról"

Átírás

1 Beszámoló II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár évi szakmai munkájáról Összeállította: Venyigéné Makrányi Margit igazgató

2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ...3 II. GAZDÁLKODÁS...8 II.1 Az intézmény évi elıirányzatának alakulása...8 II.2 A mőködés személyi feltételei, képzés, továbbképzés...9 II.3 Állományfejlesztés...10 II.4 Beszerzések, mőködés, fenntartás...10 II.5 Tárgyi eszközök, felhalmozás...11 II.6 Pályázati források...12 II.7 Mőködési bevételek alakulása...13 III. TERÜLETELLÁTÁSI MÓDSZERTANI TEVÉKENYSÉG...15 III.1 Szolgáltató könyvtári feladatainkról...15 III.2 Rendezvények, szakmai programok...17 III.3 Egyebek...19 III.4 Szakfelügyelet...20 IV. ÁLLOMÁNYMENEDZSMENT, FELDOLGOZÁS...25 IV.1 Az állomány alakulása évben...25 IV.2 Az állományfeldolgozás, feltárás adatai...26 V. FORGALMI ADATOK A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT MUTATÓI...26 V.1 Érvényes regisztrációval rendelkezı használók:...26 V.2 Könyvtárlátogatások Könyvtárhasználatok...28 V.3 Helyben használt dokumentumok...30 V.4 Könyvtárközi kérések...31 VI. SZAKMAI ÉS TÁRSADALMI KAPCSOLATOK, MENEDZSMENT...33 VII. AZ EGYES SZAKMAI TERÜLETEK BESZÁMOLÓI...35 VII.1 Állomány-nyilvántartó és feldolgozó osztály...35 VII.2 Olvasószolgálat...38 VII.2.1 Gyermekkönyvtári tevékenység...40 VII.2.2 A Helyismereti részleg tevékenysége...43 VII.2.3 A Zenemő- és hangtár tevékenysége...45 VII.2.4 Nyelvi különgyőjtemény Nemzetiségi ellátás...45 VII.3 A rendszergazdai feladatok, az információs kommunikációs technológiai háttér alakulása...47 VIII. RENDEZVÉNYEINK 2010-BEN

3 I. BEVEZETÉS VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ A II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár szakmai feladatait a Munkatervben rögzítetek mentén szervezte és végezte 2010-ben. A megyei szerepkörbıl adódó feladatok ellátása, a napi munkamenet szervezése mellet kiemelt feladatot jelent az intézmény számára a két uniós pályázat lebonyolítása, az ezzel járó szakmai munka szervezése, a pénzügyi mozgások koordinálása, a teljes projekt adminisztrációjának szervezése és irányítása. Az ÚMFT Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) keretében meghirdetett "Tudásdepó- Expressz" pályázaton az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelı Igazgatósága a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár által vezetett konzorcium pályázatát támogatásban részesítette: A TIOP / Konzorciumi együttmőködésen alapuló informatikai rendszerfejlesztés - virtuális megyei tudástár kialakítása Borsod-Abaúj-Zemplén megye lakosságának minıségi könyvtári ellátása érdekében címő projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg. Az elnyert támogatás összege Ft volt. A pályázat a konzorciumi tagok technikai eszközparkjának korszerősítését segítette elı az összehangolt könyvtári szolgáltatások fejlesztése, a dokumentum- és információs vagyon hasznosulásának biztosítása érdekében az oktatás, az egész életen át tartó tanulás folyamatában. Megteremtette a lehetıségét a partner könyvtárak szolgáltató hálózata kiépítésére, biztosítva a kisebb települések bekapcsolását is a korszerő ellátás rendszerébe. A projekt megvalósulását követıen széles körő hozzáférést tudunk biztosítani a Megyei Könyvtár és a társult intézmények anyagához a legtávolabbi településeken élık részére is, de kapcsolódunk az országos könyvtári rendszerekhez, vállalva hatékony közremőködést a digitális tartalmak 24 órában történı elérésében, a fogyatékkal élık könyvtárhasználatának támogatásában. A projekt október 1. és december 31.-e között került megvalósításra, jelenleg a pénzügyi elszámolás és a záró projekt elırehaladási jelentés összeállítása zajlik. A II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár a TIOP keretében ,- Ft támogatásban részesült. A program utófinanszírozású volt, de intézményünk a projekt indításához elıleget igényelt, melynek összege ,- Ft volt. A projekt megvalósítása az ütemezésnek megfelelıen haladt, jelentıs eszközbeszerzésekre került sor az elmúlt közel másfél évben. A megvalósítás során arra törekedtünk, hogy kedvezı tárgyalási pozíciót tudjunk érvényesíteni a források gazdaságos, a célok megvalósítását támogató felhasználása érdekében. Az informatikai eszközök és szoftverek beszerzésére közbeszerzési eljárások keretében került sor. A közbeszerzési eljárások lefolytatásához közbeszerzési tanácsadó, illetve informatikai tanácsadó segítségét vettük igénybe, melynek forrásfedezete a pályázatban rendelkezésre állt. Megvásárlásra és beüzemelésre kerültek a Megyei Könyvtár regionális szerepét és szolgáltató képességét erısítı szerverek, professzionális, standard és mobil munkaállomások, a szükséges szoftverek, szünetmentes áramforrások, a vakok és gyengénlátók könyvtárhasználatát támogató számítógép és egyéb tartozékok. Kialakításra került egy korszerően felszerelt, 20 hallgató egyidejő oktatását biztosító Oktatóterem. Az Oktatóterem berendezéséhez (asztalok, székek), valamint az Elıadóterem berendezésének megújításához a TÁMOP pályázat, a klimatizáláshoz a TIOP pályázat biztosított fedezetet. Ugyancsak a TIOP pályázat biztosított fedezetet a bejárati ajtó automatizálásához, valamint a bejárat akadálymentesítéséhez. Ezzel a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtárban kialakításra került egy olyan korszerő szolgáltatói övezet, mely minıségi szolgáltatások nyújtását, informatikai ismeretek átadását, 3

4 közösségi rendezvények megtartását teszi lehetıvé, ugyanakkor a szabad kapacitás piaci alapon történı hasznosításának a lehetısége is biztosított. Ugyancsak közbeszerzési eljárást folytatottunk le a jelenleg használ Corvina integrált könyvtári rendszer korlátlan számú felhasználói licenszjogának beszerzésére, a rendszerhez illeszkedı fejlesztések megvalósítására, automatikus kölcsönzı és lopásvédelmi kapurendszer és a hozzá tartozó informatikai eszközök beszerzésére és üzembe helyezésére, szoftvervásárlásra, professzionális színes könyvszkenner szállítására és üzembe helyezésére, valamint több, kis értékő informatikai eszköz, a vakok és gyengénlátók számára felolvasó szoftver beszerzésére. A TÁMOP / Tudásdepó-Expressz Megyei Tudástár kialakítása Borsod-Abaúj- Zemplén megye könyvtári hálózata nem formális és informális képzési szerepének erısítése az élethosszig tartó tanulás érdekében címő projekt szintén az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. Az elnyert támogatás teljes összege ,- Ft. A projekt keretében a konzorciumi tagok könyvtáraiban jelentıs szolgáltatásfejlesztés valósul meg, de lehetısége lesz a késıbbiekben arra is, hogy a projekthez nem csatlakozott, megyei fenntartású intézmények könyvtárai is élvezhessék a fejlesztés eredményeit. A projekt keretében kidolgozásra és bevezetésre kerülı egységes, közös könyvtári katalógussal a könyvtárak (települési, iskolai és szakkönyvtárak egyaránt) csatlakozhatnak az országos rendszerekhez (ODR, MOKKA), biztosítva használóik számára a korrekt információszerzést, de egyúttal azt is, hogy a helyi értékek országos adattárakban is elérhetıvé válhatnak. A forrásokra támaszkodva megteremtjük egy központi adatbázis, a könyvtári állományokra és szolgáltatásokra épülı Megyei Tudástár szervezeti hátterét. A kialakításra kerülı megyei szolgáltatási rendszer biztosítja a hagyományos dokumentumok mellett az elektronikus dokumentumokhoz, tananyagokhoz, helyismereti információkhoz történı akadálytalan hozzáférést is. A projekt lehetıséget biztosít a nem formális és informális képzési programok szervezésére, a könyvtári tartalomszolgáltatás kibıvítésére, az esélykülönbségek mérséklésére, a fogyatékkal élık könyvtárhasználatának támogatására, a leszakadó rétegek felzárkóztatására. A rendelkezésre álló források hozzásegítik az intézményeket az olvasáskultúra hatékony fejlesztéséhez szükséges ismeretek és eszközök megszerzéséhez, eszközök és fejlesztések beszerzéséhez, a lakosság körében végzett képzések megszervezésével a használók digitális és információkeresési kompetenciájának fejlesztéséhez. A projekt keretében lehetıség van a könyvtárak és oktatási intézmények hatékony együttmőködésére, a korai szocializáció, az oktató nevelı munka támogatására, a partnerek szolgáltató hálózatának kiépítésével a területi különbségek csökkentésére. A projekt megvalósítására szeptember 15. és június 30. között kerül sor, vagyis a projekt a közeljövıben zárul. A II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár ,- Ft támogatásban részesült. A projekt megvalósítását, az adminisztráció bonyolítását, a Támogatáskezelı Hatóság és a konzorciumi tagok közötti kapcsolattartást a Megyei Könyvtár munkatársai biztosítják. Munkaköri feladataik ellátása mellett végzett munkájuk díjazásának fedezete a projekt keretében állt, illetve áll rendelkezésre. A projektmenedzsment tagjai ellátják a projekt lebonyolításával kapcsolatos teendıket, készítik a változás bejelentıket, a konzorciumi tagoknál bekövetkezett változások miatt szerzıdésmódosítási kérelmeket nyújtanak be, folyamatosan gondozzák és szükség szerint átdolgozzák a költségvetési táblákat stb május 20-án sor került a TIOP / azonosító számú projekt keretében az I. számú Projekt Elırehaladási Jelentés benyújtására a Konzorcium egésze tekintetében. Csupán egyetlen hiánypótlást igényeltek, mely a projektben megvalósuló tevékenységek ütemezésére vonatkozott. 4

5 Már két Idıközi kifizetési igénylés is benyújtásra került, amely rendkívül sok munkát rótt a projekt menedzsment tagjaira. A konzorcium tagjai folyamatos támogatást, napi kapcsolatot igényelnek, hisz több helyen nincs önálló pénzügyi szervezet vagy személy. Az összetett feladatrendszer, a sokszereplıs konzorcium ellenére azt a tapasztalatot vonhatjuk le, hogy a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár kezdeményezése, konzorciumvezetıi szerepkörének felvállalása nélkül számos települési könyvtár nem tudna végrehajtani olyan jelentıs fejlesztést, mint amelyre a projektek keretében lehetısége nyílt/nyílik. E két jelentıs pályázat bonyolítása mellett 2010-ben a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár mőködési feltételei az elızı évihez hasonlóan alakulnak. A költségvetési támogatás az elızı évi költségvetéshez viszonyítva tovább csökkent, de a központi támogatások területén is elvonással (továbbképzési támogatás), illetve a támogatás (ODR keret) csökkentésével kellett szembesülnünk. A napi munkamenet zavartalanságát, a szolgáltatások biztonságát megıriztük. Nagyon szigorú intézkedésekkel, a fizetıs szolgáltatások következetes teljesítésével, a fejlesztéseket biztosító európai uniós pályázatok elılegének ütemes felhasználásával sikerült a mőködést biztosítani. A megemelt bevételi elıirányzatot teljesítettük, de a szolgáltatási bevételek további jelentıs növekedésére a fizetıképes kereslet hiányában nem számíthatunk. Bár az elmúlt évben bevezetett új szolgáltatás, a Születésnapi csomag iránt folyamatos érdeklıdés mutatkozik, melybıl eddig mintegy 1 m Ft bevétel származott, más területen nem sikerült ilyen dinamikus elırelépést elérnünk. Gazdálkodásunk egyensúlyát azzal igyekeztünk biztosítani, hogy szigorú takarékoskodás mellett végeztük napi teendıinket. Minden területen költségkímélı megoldásokat vezettünk be, visszavontunk pótlékokat, nem fizettünk étkezési hozzájárulást. Az intézménnyel kötött szolgáltatási szerzıdéseket áttekintettük, lehetıség szerint kedvezı irányba módosítottuk. A személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlását minél szélesebb körben propagáltuk. Következetesen jártunk el a késedelmi díjak beszedésekor, a perlésbıl származó bevételek realizálása során. Az épület üzemeltetése a növekvı árak, valamint az infláció ellenére nagy odafigyeléssel biztosítható volt. Ugyanakkor az év vége felé egyre gyakrabban elıfordult, hogy a számlákat nem tudtuk ütemesen, határidıre kiegyenlíteni. A két Uniós pályázat (TIOP, TÁMOP) lebonyolításához igényelt elıleg felhasználása folyamatos volt, az idıközi pénzügyi elszámolásainkat folyamatosan befogadták, s a lehívott összegeket átutalták. További pályázati forrásra már csak akkor számíthatunk, ha a TIOP-hoz kapcsolódó pénzügyi elszámolásunkat befogadták. A pályázatban elıírt határidık tartása, a monitoring mutatókban vállaltak teljesítése, a fejlesztések és programok megvalósítására, a költségvetési támogatásban jelentkezı nehézségek ugyanakkor a kiadások visszafogására ösztönöztek bennünket. Az ellentmondások feloldása nem kevés feladatot és energiát jelentett. Az év végére a fenntartói támogatási keretek csökkenése miatt a kifizetetlen számlák torlódtak, a fizetési határidık betartása jelentıs késedelmet szenvedett. Mindezek ellenére elmondhatjuk, hogy a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár szakmai munkája ben megfelelıen alakult, továbbra is kiemelt szolgáltatóként vagyunk jelen az országos könyvtári rendszerben. Az Országos Dokumentum-ellátó Rendszer tagjaként jelentıs számú (kb db) könyvtárközi kérést elégítettünk ki, mely sajnos valamivel alatta marad az elızı évinek. A szolgáltatáshoz az ágazati támogatás biztosít fedezetet. Az év második felében már csak a kötelezıen felhasználandó ODR keret terhére vásároltunk dokumentumokat, s a dokumentumküldés postaköltségét is sikerült kigazdálkodnunk a támogatási keretbıl. A költségvetési támogatás csökkenése miatt kénytelenek voltunk a dokumentum-beszerzést felfüggeszteni az év utolsó negyedévében, így máris jelentıs hiány keletkezett a megjelenı új dokumentumok körében. Konzorciumi tagként továbbra is részt veszünk a MATARKA adatbázis építésében, mely egyre népszerőbb országos szolgáltatás. 5

6 Borsod-Abaúj-Zemplén megye sajátosságaiból adódóan kiemelt szerepe van a regionális együttmőködésnek, a területellátási-módszertani segítségnyújtásnak, mely a könyvtárszakmai munka valamennyi területének többletfeladatot jelent. A megye sajátosságaihoz igazodó, a gyakorlatban változatos formában megvalósuló könyvtárellátási szolgáltatási rendszer megfelelı színvonalú és hatékony mőködését segíti a könyvtárak közötti partneri együttmőködés, amelynek szakmai irányítója és legfıbb szolgáltatója a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár. A könyvtárellátási szolgáltatási rendszer egyik alappillérét jelentı, a kistérségi együttmőködésekre épülı mozgókönyvtári ellátás a megye 14 kistérségében biztosítja a könyvtári ellátást. A jelentısebb városok mellett 2 községi könyvtár is bekapcsolódott az ellátási feladatokba, így jelenleg 17 szolgáltató vesz részt a feladatellátásban. A Megyei Könyvtár ebben az évben is folytatta ez irányú tevékenységét. A megye könyvtári ellátásának szervezéséhez, koordinálásához a jogszabályokban biztosított és pályázati úton elnyert források mellett, fedezetet nyújtottak a fenntartói jóváhagyással újból megkötött kistérségi ellátási szerzıdéseink is. A 2008-tól folyamatosan megújuló kistérségi ellátási szerzıdéseink további bevételeket is jelentenek az intézmény számára. A Miskolci Többcélú Kistérségi Társulással kötött szolgáltatási szerzıdés keretében immár 24 település könyvtári ellátását végezzük a gyarapítástól kezdve a dokumentumok kiszállításáig. Valamennyi településen folytatódott az elızetesen megállapított, differenciált gyarapítási összegeknek megfelelı dokumentumbeszerzés, állományba vétel és feldolgozás, a településekrıl az igény szerinti, folyamatos rendelés biztosított volt. Az elızı évi érdekeltségnövelı támogatás minden könyvtári szolgáltató helyen fedezetet nyújtott a 2010-es folyóiratok elıfizetésre is. Folytatódott az a tavalyi évben elkezdıdött katalogizáló munka, amelynek eredményeként a települések teljes állományai katalógusunkban online visszakereshetıvé válhatnak. Könyvtárunk Corvina integrált könyvtári rendszerébe az idei évben Radostyán (3442 db), Köröm (557 db) és Sajóecseg (2781 db) saját dokumentumai is bevitelre kerültek. Elkezdıdött a feldolgozó munka Gesztelyben és Bükkszentkereszten is, melyben részt vettek az ott dolgozó kollégáink is. Így most már Kisgyır, Sajópetri, Sajósenye és Sajópálfala után összesen 8 település könyvtárának állománya érhetı el elektronikus úton. Terv szerint folytattuk a települések helyszíni látogatását, szakmai javaslatokat fogalmaztunk meg az állományalakítás mindennapi teendıiben, a raktári rend kialakításában, a könyvtár tervezett költöztetése vonatkozásában stb. Feladataink közé tartozik a rendezvények koordinálása, a tanácsadás és az operatív segítségnyújtás is a megye valamennyi települési könyvtárát illetıen. A korábbi év gyakorlatának megfelelıen szolgáltatás-megosztási szerzıdés keretében támogattuk volna az Abaúj-Hegyközi kistérség könyvtári ellátását, de forráshiány miatt ezt a szolgáltatást nem tudtuk biztosítani. A kistérségi szerzıdés során kapott szolgáltatási díjazás biztosít fedezetet a gépkocsi üzemeltetési költségeire, valamint az ezzel foglalkozó munkatársak bérének egy részére, illetve rezsiköltségre. A területellátási módszertani munka keretei az elmúlt években megerısödtek, az együttmőködések a megye több városi könyvtárával, illetve szolgáltató könyvtárával elmélyültek, kiegyensúlyozottá váltak. A már jól mőködı együttmőködések mellett újabbak kialakításával is igyekeztünk megyei központi szerepkörünket megerısíteni, módszertani és konkrét segítségnyújtással támogatni a hátrányos helyzető települések, valamint a megyei fenntartású intézmények könyvtárait. A TIOP és TÁMOP projektek megvalósítása során közvetlen munkakapcsolat alakult ki több alap- és középfokú oktatási intézménnyel is (Sátoraljaújhely, Abaújszántó, Miskolc, Sajóhídvég), de várhatóan a közeljövıben tovább bıvül az együttmőködési kör. Határon túli kapcsolatainkat tovább bıvítettük, több kis szlovákiai településre letéti ellátás keretében szállítottunk ki magyar nyelvő könyveket. 6

7 A szolgáltatások alapját képezı állománygyarapítás és az állomány gondozása folyamatosan, a pénzügyi kondíciónk függvényében zajlott az év nagyobbik részében. A költségvetésben biztosított keretösszeg mellett jelentıs forrásra számíthattunk eddig minden évben az érdekeltségnövelı támogatásból is, s az NKA pályázati forrásainak köszönhetıen a büntetés-végrehajtási intézetek számár is bıvíteni tudtuk letéti állományunkat. A könyvek, hangoskönyvek elıbb közbeszerzési eljárás keretében, a KELLÓ-tól kerültek beszerzésre, majd a kistérségi normatívával megemelt beszerzési keretünkre 28% kedvezményt érvényesítve ugyancsak a Könyvtárellátó Kht.-tól vásároltunk. Ezzel párhuzamosan folyamatos monitoringozást végzünk a kedvezıbb dokumentum árak felderítése, a rendelkezésre álló forrás minél hatékonyabb felhasználása érdekében. Az állományvédelem céljaira is sikerült jelentıs forrást megszerezni az NKA pályázat útján, ennek felhasználására 2011-ben kerül sor. Kulturális, olvasásnépszerősítı, képzı programjainkkal jelen voltunk a megye számos kistérségében, településén. Ehhez a megszokott NKA pályázati támogatások mellett jelentıs forrást biztosított és biztosít még 2011-ben is a TÁMOP pályázat, mely egyúttal megyei szintő pályázatok, vetélkedık, játékok megszervezésére is lehetıséget teremt. A Magyar Kultúra Napja, a Költészet Napja, valamint az Ünnepi Könyvhét keretében több, jelentıs rendezvényre, könyvbemutatóra, alkotó-befogadó találkozóra került sor, de egyre nagyobb népszerőségre tesz szert az Internet Fiesta rendezvénysorozata, s a gyermeknapi programsorozatunk is. (Az Internet-Fiesta sikeres programjaiért a Megyei Könyvtár a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság és az IKSZ elismerı oklevelét és jutalmát vehette át, immár 4-ik alkalommal.) Gyermekkönyvtárunk az idei évben immár negyedik alkalommal szervezte meg a nyári napközis táborát, kikapcsolódást és élményszerzést biztosítva több alsó tagozatos gyermeknek. Az árvízkárosult településeken - a gyermekek nyári foglalkoztatását támogatandó szintén nyári napközis tábort szerveztünk, amelynek költségeit a Megyei Könyvtár munkatársainak és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tagjainak felajánlásaiból fedeztük. A szolgáltatásfejlesztésnek és a digitalizálási tevékenységünk eredményének is tekinthetı, hogy jelentıs az internetes szolgáltatásaink iránti érdeklıdés, és nem csökkent a kölcsönzött dokumentumok száma sem. Némiképp visszaesett a helyben használat iránti érdeklıdés, s általános tapasztalat a személyes használat mérséklıdése. Programjaink, szolgáltatásaink népszerősítése érdekében szintén pályázati forrásból szórólapokat, információs anyagokat készíttettünk, elıtérbe helyezve a nemzetiségi, kisebbségi ellátást. Folyamatos és kiegyensúlyozott kapcsolatot ápoltunk a médiákkal, tevékenységünkrıl, programjainkról a helyi sajtó mellett az országos szaksajtóban is tudósítottunk. Intézményünk kiemelt feladatként kezeli a környezettudatos szemlélet megalapozását, az intézmény környezetközpontú irányítási rendszerének kialakítását. Ebben az évben ennek érdekében jelentıs elırelépéseket tettünk. Megalakult a Fenntarthatósági Munkacsoport, elkészült a könyvtár fenntarthatósági jelentése, mely az intézmény honlapján is elérhetı. A pályázati források felhasználásával megkezdıdött a Környezetközpontú Irányítási Rendszer alapjainak lerakása, az EMAS/ISO 14001:2004 szintő tanúsítás megszerzésének elıkészítése. 7

8 II. GAZDÁLKODÁS II.1 Az intézmény évi elıirányzatának alakulása Az intézményi gazdálkodás alapvetı irányát 2010-ben a következı tényezık határozták meg: A jelentıs forráscsökkenés miatt takarékossági intézkedések megtétele, a kiegyensúlyozott mőködés feltételeinek megteremtése, a szakmai feladatokhoz a szükséges pénzügyi fedezet biztosítása, a szakmai terület munkatársaival együttmőködve további források bevonása a mőködési feltételek és a megye könyvtári ellátásának javítása érdekében, a könyvtárba látogató közönség minıségi szolgálata, a költségtakarékos gazdálkodás és munkaszervezés, valamint a szabályszerő, törvényes mőködés biztosítása évi eredeti kiadási elıirányzat e Ft A módosított elıirányzat e Ft A teljesítés e Ft Saját bevételi elıirányzata Módosított saját bevételi elıirányzat A teljesítés Átvett pénzeszközök módosított elıirányzata A teljesítés Önkormányzati támogatás eredeti elıirányzata Módosított elıirányzat A teljesítés Pénzmaradvány módosított elıirányzata A teljesítés e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft Összességében az engedélyezett elıirányzatok alapján Engedélyezett eredeti elıirányzat (e Ft) Módosított elıirányzat (e Ft) Teljesítés (e Ft) Bevétel Kiadás Eredeti elıirányzatunkat a pénzmaradvány, az érdekeltségnövelı támogatás, a Mecénás pályázat által nyújtott támogatás, az illetmény kiegészítésére biztosított összeg támogatása és az átvett pénzeszközök összege módosította. 8

9 Pénzmaradvány Személyi jellegő kiegészítés Érdekeltségnövelı támogatás Átvett pénzeszköz Összesen e Ft 919 e Ft e Ft e Ft e Ft A finanszírozások akadozása miatt a pályázat megvalósítására a kistérségi ellátásra kapott támogatásokat kellett felhasználnunk a kiadások fedezéséhez, fıleg az év második felében. A két nagy pályázathoz uniós pályázathoz elıleget biztosított a Támogatáskezelı Igazgatóság, de az elıleg nem biztosította a szükséges fedezetet. A pályázatok utófinanszírozottak. Az eddig beérkezett átvett pénzeszközeinket teljes egészében felhasználtuk, viszont még nem minden pályázat valósult meg. Bízunk benne, hogy az Önkormányzat a támogatás elmaradt részét biztosítja könyvtárunk számára. II.2 A mőködés személyi feltételei, képzés, továbbképzés A évi költségvetés az intézmény létszámát 78 fıben határozta meg. A 78 fıbıl 57 fı a szakmai munkavállaló, 21 fı a gazdasági, mőszaki, kisegítı állományhoz tartozik. Az engedélyezett és a valós alkalmazotti létszám között jelentıs különbség van, hisz a megüresedett álláshelyek betöltésére nincs lehetıségünk. Jelenleg az intézmény valós alkalmazotti létszáma 67 fı, melybıl 51 fı szakmai, 16 fı gazdasági és kisegítı területen dolgozik ben a létszámstop ellenére a mőködés személyi feltételei intézményünkben biztosítottak voltak. A személyi juttatások elıirányzata A felhasználás e Ft e Ft volt ben a soros lépésre Ft/hó lett felhasználva. További bérfejlesztésre nem került sor. A munkavállalóknak juttatásként étkezési utalványt nem tudtunk biztosítani. A bıvülı szolgáltatásokból adódó többletfeladatok ellentételezésére és a minıségi munka differenciálására nincs lehetıségünk. A jubileumi jutalomra e Ft volt elıirányozva a költségvetésben, a tényleges felhasználás e Ft volt. A személyi juttatások után e Ft járulékot fizettünk ki. Tényleges létszám Engedélyezett létszám Az intézményi átlagbér évben ,- Ft 67 fı 78 fı szakdolgozóké ,- Ft 51 fı 57 fı gazdasági, mőszaki, kiegészítı munkatársaké ,- Ft 16 fı 21 fı Az egyéb, személyi jellegő kifizetések jelentısebb része pályázati tevékenységünkkel, az elnyert forrásokból szervezett programokkal, továbbá oktatási tevékenységünkkel kapcsolatosak ben jelentıs, e Ft volt a két uniós pályázat projektmenedzsmentjének és szakmai megvalósítóinak a juttatása, mely utófinanszírozású. A kulturális szakemberek szervezett képzési rendszerérıl, követelményeirıl és a képzés finanszírozásáról szóló, többször módosított 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet szerint a Megyei Könyvtár munkatársainak hétévente kötelezı továbbképzésben kell részt vennie. Az elmúlt évben elkészült az intézmény második ciklusra szóló Továbbképzési terve, de a 2010-ben felfüggesztett központi támogatások nem teszik lehetıvé a program folytatását a hagyományos módon. 9

10 2010-ben az uniós pályázatok, jelesül a TÁMOP pályázat biztosított fedezetet több munkatárs akkreditált képzésben való részvételére, elsısorban a pályázattal kapcsolatos kompetenciák elsajátítására, megerısítésére. Lehetıség adódott két dolgozó 2009-ben megkezdett továbbképzési programjának befejezésére, valamint további 2-2 fı részvételére akkreditált web 2.0, illetve nyelvi tanfolyamon, továbbképzésen ben szakmai továbbképzésen vett részt: Bardóczyné Konderák Valéria Csoma-Simon Mária Csomborné Tóth Andrea Fehér József Gilányiné Lovász Tünde Miklós Katalin Szakállasné Tóth Júlia Piroska Toronyi Józsefné Vajda Éva Venyigéné Makrányi Margit Zsova Márta II.3 Állományfejlesztés 2010-ben az állomány gyarapítására nettó e Ft-ot fizettünk ki az alábbi megoszlásban: Könyvbeszerzésre e Ft + ÁFA Folyóirat beszerzésre e Ft + ÁFA Egyéb dokumentum vásárlására e Ft + ÁFA Ez az összeg messze alatta marad a évinek, bár a csökkenés egy része az átgondoltabb győjteményszervezésnek tudható be ben e Ft érdekeltségnövelı támogatást kapott az intézmény, melyet folyóirat beszerzésre használtunk fel. A évi ODR támogatás a növekvı, teljesített könyvtárközi kérések eredményeként Ft volt, melybıl e Ft-ot dokumentum-beszerzésre terveztünk fordítani, e Ft szolgáltatási költségre került kifizetésre. A Miskolci Kistérség dokumentum-ellátásához e Ft érkezett a Miskolci Többcélú Kistérségi Társulástól. II.4 Beszerzések, mőködés, fenntartás Az épület és a berendezési tárgyak állagának megóvása érdekében a karbantartási munkák rendszeres végzését folytattuk. A feladatok közül ki kell emelnünk néhány olyan területet, melynek megoldására a források az uniós pályázatokban rendelkezésre álltak: informatikai eszközpark bıvítése, szerverpark cseréje, kisebb számítástechnikai eszközök beszerzése, akadálymentesítés (bejárati ajtó, rámpa és a hátsó lépcsı), a feladatellátáshoz elengedhetetlenül szükséges bútorok, eszközök beszerzése (oktatóterem, elıadóterem), klimatizálás. 10

11 Anyagbeszerzésre 2010-ben e Ft-ot fordítottunk. Az elızı évihez viszonyítva nagymértékben csökkent a felhasználás, részben a megtakarítási intézkedéseknek köszönhetıen, részben azért, mert a másoláshoz bérelt gépeket használtunk és a szükséges anyagot részben a szerzıdı fél biztosította év végén a dokumentumok védelme érdekében biztonsági kaput állítottunk üzembe. A kapuhoz évben is folyamatosan címkét kellett beszereznünk, melynek a költsége szintén itt jelenik meg. A kistérségi könyvtári ellátás keretében beszerzett anyagok költsége szintén növelte az anyagbeszerzésre fordított keretünket. Az ügyvitelre fordított költségek fedezetét a Miskolci Kistérség biztosította. Az épület karbantartására, átalakításokra, valamint egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási, kommunikációs kiadásokra összesen e Ft-ot fordítottunk 2010-ben. Folyamatos szerzıdés alapján üzemeltetjük: - a számítógépes rendszerünket, - a lifteket, - a telefonközpontot, - az épület biztonsági rendszerének távfelügyeletét, - a munka- és tőzvédelmi feladatok ellátását, - a munkaegészségügyi szolgáltatást ben a portaszolgálatot saját létszámmal biztosítjuk, a dolgozók átcsoportosításával, munkaköri feladataik bıvítésével. Energiafelhasználásunk alakulása 2010-ben Villamos energia költségünk A távhıszolgáltatás díja e Ft e Ft volt. Az elızı évekhez viszonyítva mindkét szolgáltatás költsége csökkent. Ez egyrészt szigorú takarékossági intézkedésünknek, másrészt az épület korszerősítésének köszönhetı évi kifizetetlen energia számláink 2011-ben kerülnek kifizetésre. II.5 Tárgyi eszközök, felhalmozás A minıségi könyvtári szolgáltatások biztosításában a jól felkészült, ismereteit, tudását folyamatosan fejlesztı munkatársak mellett egyre nagyobb szerepük van a rendelkezésre álló technikai eszközöknek, a mőködés tárgyi feltételeinek. A pályázati forrásoknak és a szolgáltató tevékenységünk ellentételezését jelentı szolgáltatói díjaknak köszönhetıen a technikai eszközpark megújítása, illetve célbútorok beszerzése terén is sikerült jelentıs elırelépést tennünk. Összességében tárgyi eszközökre nettó e Ft-ot fordítottunk. A ruhatárba zárható szekrények kerültek elhelyezésre, biztosítva a táskák és más értéktárgyak, kabátok biztonságos elhelyezését, s az itt felszabaduló munkaerı más területen történı alkalmazását. Az oktatóterem és az elıadóterem berendezése megújult, klimatizált lett. A bejárat akadálymentesítése elkészült évben kis értékő eszközök beszerzésére e Ft-ot költöttünk, melybıl számítógépeket, monitorokat, kisebb könyvtári bútorokat és kisgépeket, a területi munkához nélkülözhetetlen laptopokat szereztünk be. Beszerzésre kerültek: - szoftverek e Ft értékben, - számítástechnikai eszközök e Ft értékben, - könyvtári berendezések, bútorok, ruhatári szekrények e Ft értékben. A tárgyi eszközbeszerzést átvett pénzeszközbıl, pályázati forrásokból, TÁMOP, TIOP, illetve kistérségi pénzeszközbıl valósítottuk meg. 11

12 Beszerzésre került: Szoftver, vagyonértékő jog Corvina licensz/tiop RFID szoftver/tiop JAWS for Win.90/TIOP ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft Számítástechnikai eszközök Laptop /kistérség 3 db ,- Ft Laptop /TIOP 4 db ,- Ft Szerver /TIOP 3 db ,- Ft Stoorage /TIOP 1 db ,- Ft Projektor /TIOP 2 db ,- Ft Számítógép /TIOP 13 db ,- Ft Szünetmentes táp /TIOP 2 db ,- Ft Nyomtató /TIOP 1 db ,- Ft ,- Ft Egyéb eszközök Rack szekrény /TIOP 1 db ,- Ft RFID munkaállomás/tiop ,- Ft Lopásvédelmi kapurendszer/tiop 1 pár ,- Ft Star blokknyomtató/tiop 2 db ,- Ft KönyvszkennerTIOP 1 db ,- Ft TV LCD 42 LG/TIOP 1 db ,- Ft ,- Ft Klíma /TIOP 1 db ,- Ft Bejárat akadálymentesítése/tiop ,- Ft Ft Összesen: ,- Ft + ÁFA, melybıl , ben kerül kifizetésre. A kötészetben jelenleg 2 fı munkatárs dolgozik, a szakmai programokhoz szükséges meghívókat, borítókat, olvasójegyeket, valamint a születésnapi csomagokat is itt készítik. Munkájuk nélkülözhetetlen a rendezvényszervezésben, a kiállítások kivitelezésében, a belsı információs eszközök elıállításában. A könyvtár reprográfiai mőhelyében meghívókat, szóróanyagokat, olvasójegyeket, tanfolyami anyagokat készítettek és másolásokat végeztek. A másolást olvasóink részére a könyvtár nyitvatartási idejében biztosítottuk. Az olvasói másolatok száma oldal volt, de jelentıs a belsı felhasználás is, mely a sokrétő szakmai munkával, a megnövekedett terület-ellátási feladatokkal, a pályázatokkal és az intenzív PR tevékenységgel függ össze. II.6 Pályázati források Kiemelten kezeltük pályázati tevékenységünket 2010-ben is. Ebben az évben 5 önálló pályázat benyújtására nyílt lehetıségünk az uniós nagy projektek mellett. A megítélt támogatások összege ben ,- Ft volt. A pályázati források lehetıséget biztosítanak technikai, tárgyi fejlesztésekre, szakmai programok megvalósítására, így nélkülözhetetlenek szakmai munkánk során. Kiadványaink megjelentetését is pályázati forrásokból finanszíroztuk. 12

13 A beszámolóban szereplı módosított elıirányzat és a felhalmozás azonos. Ez nem tükrözi az áthúzódó még fel nem használt átvett pénzeszközökre kapott támogatásokat ben kell kifizetnünk a következı összegeket, melyek szoros elszámolású pályázatokhoz, szerzıdésekhez kötöttek: ODR Kistérségi ellátás, könyvbeszerzés, rendezvény Kistérségi ellátás, bútorbeszerzés Kölcsey Alapítvány Összesen: e Ft + ÁFA e Ft e Ft + ÁFA 180 e Ft + ÁFA e Ft II.7 Mőködési bevételek alakulása Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzatunk a teljesítés e Ft e Ft e Ft lett. Az eredeti elıirányzathoz viszonyítottan a bevételek többletteljesítése a TIOP, TÁMOP pályázat ÁFA visszaigénylésébıl adódik. Alaptevékenységünk keretében végzett szolgáltatásaink eredményeként az alábbi bevételek keletkeztek Beiratkozási, késedelmi díjból e Ft e Ft Gyorsmásolásból 732 e Ft 401 e Ft Internet használat, fax 416 e Ft Kiadvány értékesítés Nyomdai, kötészeti munkából 4e Ft 184 e Ft 0 e Ft e Ft Számlázott ÁFA e Ft e Ft Kapott kamat ÁFA visszatérítés 161 e Ft e Ft 577 e Ft e Ft Költségtérítés egyéb Készletértékesítés Alkalmazotti térítések 313 e Ft 214 e Ft 219 e Ft 390 e Ft 47 e Ft 167 e Ft Bérleti díj bevétel 871 e Ft 665 e Ft Egyéb sajátos bevétel, továbbszámlázott e Ft e Ft szolg. Összesen: e Ft e Ft évi átvett pénzeszközök teljesülésének alakulása: Mőködési célú elkülönített állami pénzalapokból Pályázatokból Mőködési célú, támogatás értékő bevétel központi költségvetési szervtıl Mőködési célú, támogatás értékő bevétel többcélú kistérségi társulástól Miskolc, NFÜ Beruházási célú támogatás értékő bevétel e Ft e Ft e Ft 900 e Ft e Ft e Ft e Ft Államháztartáson kívüli egyéb vállalkozástól 355 e Ft 750 e Ft 13

14 Internet Fiesta Könyvheti újság támogatása Összesen: e Ft e Ft Összességében a bevételi elıirányzatunkat túlteljesítettük; a bevétel egy részét szolgáltatás fejlesztésbıl generáltuk, de jelentıs az ÁFÁ-val kapcsolatos bevétel, valamint az egyéb sajátos (mozgókönyvtári szolgáltatás) bevétel is. Kistérségi könyvtári ellátás: Kistérség Miskolci Beérkezett összeg Állománygyarapítás Ügyvitelre Rendezvényre Bútor Felhasználás Dokumentum Szolgáltatás, rendezvény e Ft 800 e Ft e Ft Bútor, technikai eszköz e Ft Száll. szerzıdés Feladatellát ás Feladatellátás e Ft Összesen e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft A II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár gazdálkodásában a mőködési feltételekhez biztosított önkormányzati támogatás jelentısen csökkent. A napi munkamenetet, a szolgáltatások biztonságát megıriztük. Nagyon szigorú intézkedésekkel, új fizetıs szolgáltatások bevezetésével, jelentıs pályázati források bevonásával sikerült a zavartalan mőködést biztosítani. A kedvezı pályázati eredményeknek (TÁMOP, TIOP) köszönhetıen jelentıs fejlesztéseket indítottunk el, mely alapjaiban pozitív irányba befolyásolta a megye könyvtári ellátását. Központosított közbeszerzés keretén belül vásároltunk eszközöket, szoftvereket. A TIOP pályázatból valósult meg az elıadóterem és az oktatóterem klímaberendezésének beszerzése nettó 987 e Ft értékben. A TÁMOP pályázatból nettó e Ft értékben az oktatóterembe számítógépes asztalok, székek, az elıadóterembe karfás székek kerültek beszerzésre. A Miskolci Kistérség részére e Ft értékben irodabútorok 360 e Ft értékben laptopok kerültek beszerzésre, ehhez a szükséges fedezetet a mozgókönyvtári normatíva biztosította. Könyvtári bútorok, ruhatári szekrények beszerzésére is sor került e Ft értékben Összességében elmondható, hogy gazdálkodásunkban nagyobb fennakadások nem voltak. Tettünk intézkedéseket a megtakarításokra, a beszerzéseknél, felhasználásoknál, szolgáltatási szerzıdések területén. Vállalt kötelezettségeinket teljesítettük, de sajnos a mozgókönyvtári szolgáltatás keretében beszerzett dokumentumok, illetve bútorok számláit nem sikerült kiegyenlíteni az év végi megszorítások miatt. Ezek kifizetése már a évet terheli, elszámolásukat legkésıbb február végéig le kell zárnunk. 14

15 III. TERÜLETELLÁTÁSI MÓDSZERTANI TEVÉKENYSÉG A évben a területellátási módszertani munka a Megyei Könyvtár munkaterve szerint, a tervezettnek megfelelıen folytatódott. Törekedtünk arra, hogy a megyei könyvtárak törvényben elıírt területi, regionális feladatait ellássuk, ezzel megyei központi szerepkörünket tovább erısítsük. A megye könyvtári ellátásának szervezéséhez, koordinálásához a jogszabályokban biztosított és pályázati úton elnyert források mellett, fedezetet nyújtottak a fenntartói jóváhagyással újból megkötött kistérségi ellátási szerzıdéseink is. Az idei évben a Megyei Könyvtár nyertes pályázataiban NKA, TIOP, TÁMOP vállalt feladatainak megvalósítása intenzívebb együttmőködést kívánt a területellátást végzı munkatársaktól házon belül is. III.1 Szolgáltató könyvtári feladatainkról Miskolci kistérség A évre vonatkozóan is aláírásra került a szolgáltatási, majd ezt követıen a támogatási szerzıdés a Megyei Könyvtár és Miskolc Kistérség Többcélú Társulása között. Változás csak a költségvetési törvényben biztosított mozgókönyvtári normatíva csökkenése miatt történt. Ez az összeg is fedezetet nyújtott azonban a legfontosabb szolgáltató könyvtári feladatok ellátásához, biztosítottak voltak a tavalyi évben is a településeken a folyamatos könyvtári szolgáltatásokhoz szükséges források. A kistérség döntéshozói javaslatot kértek a költségvetés elkészítéséhez, így maximálisan érvényesülhettek a szakmai szempontok; folytatódhatott a tervszerő állománygyarapítás, lehetıség nyílt rendezvények, szakmai programok szervezésére, a szolgáltatóhelyeken csekély informatikai fejlesztések is megvalósultak, az új, könyvtári célra alkalmas bútorok beszerzésével még barátságosabbá váltak a közösségi színterek. Az ügyviteli nyomtatványokra tervezett összeg egyrészt a szakmai munkát segítette, másrészt fedezetet nyújtott a gyermekfoglalkozások anyagköltségeire is. A pénzügyi források fedezetében elkészült a kistérség mozgókönyvtári ellátáshoz csatlakozott településeit és szolgáltató helyeit bemutató kiadványunk kézirata, melynek nyomdai költségeihez szintén a normatíva nyújt fedezetet. Elsısorban a mozgókönyvtári ellátásba bekapcsolódott 24 település önkormányzatával megkötött szerzıdéseink alapján végeztük az idei évben is szolgáltató könyvtári tevékenységünket; Valamennyi településen folytatódott az elızetesen megállapított, differenciált gyarapítási összegeknek megfelelı dokumentumbeszerzés, állományba vétel és feldolgozás, a településekrıl az igény szerinti, folyamatos rendelés biztosított volt. Az elızı évi érdekeltségnövelı támogatás minden könyvtári szolgáltató helyen fedezetet nyújtott a 2010-es folyóiratok elıfizetésre is december 31-ig kiszállított dokumentumok településenként: település darabszám érték/ft megrendelt folyóiratok Alacska Arnót Berzék Bükkaranyos Bükkszentkereszt Gesztely Kisgyır

16 Kondó Kistokaj Köröm Muhi Ónod Parasznya Radostyán Répáshuta Sajóbábony Sajóecseg Sajóhídvég Sajókápolna Sajólászlófalva Sajópálfala Sajópetri Sajósenye Varbó Összesen: Folytatódott az a tavalyi évben elkezdıdött katalogizáló munka, amelynek eredményeként a települések teljes állományai katalógusunkban online visszakereshetıvé válhatnak. Könyvtárunk Corvina integrált könyvtári rendszerébe az idei évben Radostyán (3442 db), Köröm (557 db) és Sajóecseg (2781 db) saját dokumentumai is bevitelre kerültek. Elkezdıdött a feldolgozó munka Gesztelyben és Bükkszentkereszten is, melyben részt vettek az ott dolgozó kollégáink is. Így most már Kisgyır, Sajópetri, Sajósenye és Sajópálfala után összesen 8 település könyvtárának állománya érhetı el elektronikus úton. A katalogizáló munkát természetesen összekötöttük valamennyi helyen a selejtezéssel, állományrendezéssel, valamint minden egyes dokumentumot alkalmassá tettünk a könyvtári használatra novemberében Gesztelyben teljes állományrevíziót végeztünk a fıállású könyvtáros távozása miatt. A 2009-es évben megvásárolt bútorok, egyéb berendezési tárgyak kiszállítására az év elsı két hónapjában került sor. Minden településen az erre fordítható, szintén differenciált összegek ismeretében megállapodtunk a beszerzésre kerülı bútorzatról, technikai eszközökrıl. Ennek nyomán az év elsı felében három könyvtár számára (Kisgyır, Gesztely, Ónod) megvásároltuk a szakmai munkájukat segítı laptopot. Egyéb kisebb vásárlások mellett székek, szınyegek, függöny stb. - a további beszerzésekhez árajánlatokat kértünk, majd december 10-én a megelızı év kedvezı tapasztalatait is figyelembe véve, településenkénti személyes egyeztetések után megkötöttük a szerzıdést az Abaúj Bútoripari Zrt.-vel a könyvtári bútorok elkészítésére. Terv szerint folytattuk a települések helyszíni látogatását, szakmai javaslatokat fogalmaztunk meg az állományalakítás mindennapi teendıiben, a raktári rend kialakításában, a könyvtár tervezett költöztetése vonatkozásában stb. Az egységesen elıírt ügyviteli nyomtatványok beszerzése mellett munkanapló, olvasójegy, kardex lapok stb. - a könyvtári feliratok arculatához illı ırjegyeket készíttettünk, valamint folytattuk és a továbbiakban is szorgalmazzuk a települések múltját felidézı fotók megkeresését, digitalizálását és bekereteztetését. Leadtuk a nyomdai megrendelésünket a Miskolci kistérség mozgókönyvtári ellátását bemutató kiadványunkhoz. A megjelenés várható idıpontja: március közepe. 16

17 III.2 Rendezvények, szakmai programok A kistérség számára szervezett programok során törekedtünk arra, hogy a Megyei Könyvtár által szervezett programokhoz alkalmazkodva lehetıleg a leggazdaságosabb megoldásokat válasszuk. Számos rendezvény közös megszervezésével sikerült a költségekkel takarékosan gazdálkodnunk, s mégis bıséges programkínálatot megvalósítani. A Magyar kultúra napján, január 22-én Berzéken és Gesztelyben Hétszínő búzaszem címmel Écsi Gyöngyi és Kováts Marcell tartott a gyerekeknek elıadást. Farsang alkalmából a kisiskolásoknak kézmőves foglalkozásokat szerveztünk február 10- én Gesztelyben, február 16-án Alacskán és február 19-én Sajósenyén. Március 18-án Berzékre, március 24-én Arnótra játszóházat szerveztünk, ahol a húsvéti népszokások felelevenítésén túl tojást is festettünk. Március 26-án Körömben ajándékokat készítettünk locsolkodóknak, a Kincs-İ Gyermekház munkatársai a gyöngyfőzés rejtelmeibe avatták be az idelátogató fiúkat lányokat március 22. és 31. között a kistérség településeinek többsége csatlakozott a XI. Internet Fiesta programjaihoz, így Arnót, Berzék, Bükkaranyos, Bükkszentkereszt, Gesztely, Kistokaj, Kondó, Ónod, Répáshuta, Sajóbábony, Sajóhídvég, Sajólászlófalva, Sajópálfala, Sajópetri, Sajósenye április 9-én, a Költészet napja alkalmából Gryluss Vilmos elıadómővész Égen nyíló bodzavirág címő mősorát délelıtt Parasznyán, délután pedig Sajóhídvégen hallgathatták meg a gyerekek május 14-én a Miskolci Nemzeti Színház Hókirálynı címő elıadását élvezhették a Sajópetriben élı gyerekek. A Gyermeknap alkalmából több kistelepülésen játszóházat szerveztünk. Május 27-én Sajópálfalán bábelıadáson derülhettek az óvodások, május 28-án Kistokajban a Kincs-İ Gyermekház munkatársai, míg ugyan ezen a napon Alacskán, a Neszádeliné Kállai Márta vezette foglalkozásról is élményekkel gazdagon távozhattak a gyerekek. Csoóri Sándor és zenész barátainak fellépését szerveztük, támogattuk június 20-án Kisgyırben június 23-án a Megyei Könyvtár Gyermekkönyvtárában a gesztelyi gyerekek kézmőves foglalkozáson vettek részt június 29-én Sajópálfalán a Községi Könyvtárban Gál Halász Anna írónı, Ha fogod a kezem címő mővének könyvbemutatójára vártuk az érdeklıdıket július ára Ónodon, az árvízkárosult gyerekek táboroztatását szerveztük meg. A háromnapos program keretében vetélkedıkre, kézmőves foglalkozásokra került sor, a harmadik napon Gál Halász Anna írónıvel találkozhattak a tábor résztvevıi szeptember 30-án Muhiban az Általános Iskola épületében családi kézmőves foglalkozást tartottunk. Neszádeli Gyula a bırékszerek készítésének technikájába avatta be a kicsiket és nagyokat október 5-én Sajólászlófalván, október 6-án Répáshután, október 9-én Sajókápolnán is Neszádeli Gyula tartott foglalkozást a Községi Könyvtárban október 8-án, Bükkszentkereszten az Iskolai és Községi könyvtárban író-olvasó találkozót szerveztünk, Lackfi János író, költı volt a vendégünk október 12-én a radostyáni Községi Könyvtárban Takaró Mihály irodalomtörténész Wass Albert életérıl tartott elıadást október 16-án Kondón, a Diri-Dongó együttes szórakoztatta a kicsiket és nagyokat. November 4-én Bükkaranyoson, november 10-én Gesztelyben, november 11-én pedig Arnóton készítettek bırbıl ékszereket a könyvtárba látogató gyerekek Neszádeli Gyulával. November 9-én Sajósenyén Toronyi Józsefné, a Megyei Könyvtár munkatársa vezetett nagysikerő gyermekfoglalkozást. 17

18 2010. november 23-án Sajóbábonyban Gál Halász Anna írónıvel két elıadás keretében is találkozhattak a látogatók, december 6-án pedig Bükkszentkereszten mesélt az írónı a kicsiknek. December 10-én Ónodra operett elıadásra vártuk a település lakosságát, amelyen az Operett Miskolcz társulat két kiváló mővésze szerzett felejthetetlen órát a nagyérdemőnek december 16-án Bükkszentkereszten és Kistokajban a Lábita Színház mősorát tekinthették meg a gyermekek, ahol Csernyik Szende erdélyi lábmővész elıadásán szórakozhattak. Sajópetriben december 16-án karácsonyi játszóházra várták az érdeklıdı gyermekeket december 18-án Sajókápolnán kézmőves foglalkozás keretében. a gyertyaöntés fortélyait ismerhették meg a gyermekek december 21-én Sajópálfalán A hit gyógyító ereje címmel Dr. Csókay András agysebész tartott elıadást december 23-án Radostyánban az Animus Csengettyő Együttes mősorát láthatták, hallhatták az érdeklıdık. Szakmai programok, képzések A könyvtári munkatársakat 2010 áprilisában két alkalommal hívtuk szakmai tanácskozásra. Országosan (el)ismert szakértık részvételével a Gyermekkönyvtáros mőhely Interaktív gyermekkönyvtár címő tanácskozásán, valamint A tájékoztató munka kihívásairól szóló beszélgetésen hallhattak értékes gondolatokat a kollégáink szeptember án a Corvina rendszer katalogizáló modulját bemutató, annak készségszintő használatát segítı tanfolyamunkon vettek részt az arnóti és gesztelyi kollégáink november 30-án Felsızsolcán a Gyermekkönyvtáros Mőhely és a Miskolci Kistérség Többcélú Társulása közös szervezésében szakmai napot tartottunk "Biblioterápia a könyvtári munkában" címmel. December 20-án évzáró értekezletre, a könyvtári rendszer szolgáltatásait, az internetes jelenlét lehetıségeit bemutató szakmai tanácskozásra hívtunk minden munkatársunkat, amelyet Sudár Annamária és Török Máté adventi koncertje követett. A könyvtár-pedagógia módszertana, valamint Tehetséggondozás a könyvtárban címmel rendezett, a TÁMOP pályázat által támogatott, 30 órás akkreditált tanfolyamainkon a Miskolci Kistérség két munkatársa (Arnót és Gesztely) vett részt. Folytattuk a felnıtt könyvtárhasználók számára elsısorban nyugdíjasok - szervezett számítógépes tanfolyamainkat. Erre az idei évben is pályázatok nyújtottak fedezetet. Az igazán sikeresnek és népszerőnek mondható képzésekre Arnóton, Bükkaranyoson, Bükkszentkereszten, Körömben és Sajópálfalán került sor, a megvalósulást a NKA pályázata, ill. a TÁMOP segítette. Abaúj-Hegyközi kistérség Az elmúlt évekhez hasonlóan 2010-ben is viszonylag késın, csak május hónapban került sor a szolgáltatás-megosztási szerzıdés aláírására, utalás pedig erre az évre vonatkozóan nem történt. A szerzıdésben vállalt állománygyarapítási feladatunkat így a tavalyi évbıl megmaradt, és csak az idén átutalt összegbıl tudtuk folytatni. Ehhez járult az érdekeltségnövelı támogatás kistérséget megilletı része, ennek fedezetében az év folyamán 1322 db dokumentumot szállítottunk ki Abaújszántóra Ft értékben. A helyszíni látogatások lehetıséget nyújtottak a Petıfi Sándor Mővelıdési Ház és Könyvtárral közösen használt integrált könyvtári rendszerünk moduljainak használatával kapcsolatos konzultációkra, a konkrét feladatok, tennivalók megbeszélésére. A TÁMOP pályázatban közösen vállalt katalógus konverziós munkák, melyhez csatlakozott a helyi szakközépiskola könyvtára, is egyeztetéseket kívántak. 18

19 III.3 Egyebek A megyében mőködı, adatszolgáltatásra kötelezett könyvtárak tekintetében elvégeztük a könyvtári statisztika szervezési, ellenırzési feladatait. Az idei évben nehezítette a munkánkat az, hogy az elızı évek gyakorlatától eltérıen, valamennyi mozgókönyvtári szolgáltató helyrıl is önálló jelentés készült. 347 könyvtár adatainak online bevitelérıl, ellenırzés utáni továbbításáról gondoskodtunk a kulturális minisztérium statisztikai adatgyőjtı rendszerébe. Teljesítettük a nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplı, önkormányzati fenntartású intézmények érdekeltségnövelı pályázatával kapcsolatos kötelezettségeinket és szorgalmaztuk a felzárkóztató pályázaton való részvételt. Borsod-Abaúj-Zemplén megye 54 intézménye Ft érdekeltségnövelı támogatásban részesült 2010-ben. Felzárkóztató pályázaton kilenc önkormányzat Ft-ot kapott. Az NKA-hoz, az Olvasószolgálati osztállyal közösen benyújtott eredményes pályázatunk lehetıséget nyújtott arra, hogy felmérjük a megye szlovák és német nemzetiségi, valamint a cigány kisebbségi lakossága könyvtári ellátás iránti igényét. A kérdıíves felmérés eredményeire támaszkodva - igény szerint megyénkben a mozgókönyvtári ellátás keretében nyújtott szolgáltatásokat nemzetiségi ellátással kívánjuk bıvíteni. A TÁMOP megvalósítása során együttmőködve a könyvtár egyéb osztályain dolgozó kollégáinkkal folyamatosan közremőködünk, segítjük az olvasásnépszerősítı, a fiatalok olvasáskultúráját fejlesztı programok megvalósulását, különös tekintettel az együttmőködési megállapodást aláíró partner önkormányzatok településeire. Javaslatunkra. Közremőködésünkkel július 3-10 között a 35. Országos Kincskeresı táborban Kecskeméten, Gesztely településrıl 2 árvízkárosult gyerek táborozhatott augusztus én Szendrıben az árvízkárosult gyermekek nyári táborának megszervezésében és lebonyolításában mőködtünk közre. A tavalyi évben, az NKA-hoz benyújtott meghívásos pályázatunk lehetıséget nyújtott arra, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Büntetés-végrehajtási Intézet könyvtárában a letéti állományunkat 191 db dokumentummal gyarapítsuk, Ft értékben. Folytattuk a Megyei Könyvtár letéti állományának cseréjét igény szerint a Miskolci kistérségben, valamint jelentısebb mennyiséget vettünk vissza, illetve juttattunk ki a szlovákiai partner-könyvtárainkba. Sikeres pályázatot nyújtottunk be az év második felében a Kölcsey Alapítványhoz, amely 4 felvidéki település (Barka, Lekenye, Lucska, Várhosszúrét) állományának bıvítését tette lehetıvé. Így a határon túli települések könyvtári állománya ,- értékben 129 db dokumentummal gyarapodhatott augusztusában ismét meghirdettük a felsıfokú szakképesítést nyújtó segédkönyvtáros képzésünket, amely akkor, a csekély számú jelentkezés miatt az elsı félévben nem indulhatott el. A felhívást decemberben megismételtük, 2011 februárjában 11 hallgatóval a tanfolyamunk elkezdıdhet. A Corvina rendszert használó könyvtárakkal kialakított együttmőködésünket igyekeztünk továbbfejleszteni, közremőködtünk a szakmai konzultációk, helyszíni látogatások szervezésében. Az elmúlt év folyamán is felhívtuk a megye könyvtárainak figyelmét az Országos Dokumentumellátó Rendszer mőködésére, szorgalmaztuk a könyvtárközi kölcsönzés bármely formájának eredeti, másolat, elektronikus - igénybe vételét. Részt vállaltunk a Könyvtárak az olvasásért: olvas a család októberi eseményeinek megyei koordinálásában. Összességében a megyébıl 72 település 263 rendezvénnyel csatlakozott a programsorozathoz, a résztvevık száma meghaladta a 12 ezret. Megszerveztük a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei könyvtárosok ötödik találkozóját Szomolyán. A rendezvény vendége Dr. Gerı Gyula volt, aki beszélt a közelmúltban megjelent könyvtártörténeti kötetérıl, felidézte az elmúlt korszak megyei eseményeit is, így a program sok 19

20 nyugdíjas kollégát is vonzott. "Fedezzük fel Borsod-Abaúj-Zemplén megye kulturális értékeit" címmel indult útjára az a folytatni kívánt kirándulás-sorozatunk, melynek keretében nyugdíjas olvasóinkat 2009-ben Nekézsenybe hívtuk ben Hegyalja két meghatározó települését Szerencset és Mádot kerestük fel felsızsolcai, mezıkeresztesi, mezıcsáti, nyékládházai és ongai nyugdíjas könyvtárhasználók részvételével III.4 Szakfelügyelet Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár koordinálásával 2010-ben már harmadik éve végzünk minıségi szakfelügyeleti vizsgálatokat. A szakfelügyelı kollégák a korábbi évek tapasztalatainak birtokában, de más megyék könyvtárosainak szakmai tudását és tapasztalatát is igénybe véve végezték a városi könyvtárak minıségi elvő szakfelügyeleti vizsgálatát. A szakfelügyeleti vizsgálatokat 2010-ben 10 város települési könyvtárában, az utóvizsgálatokat 20 település könyvtárában, könyvtári szolgáltató helyén végeztük. Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú- Bihar, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébıl felkért szakértı, szakfelügyelı kollégák és a megyei szakfelügyelık végezték közösen a minıségelvő vizsgálatokat ben csak úgy, mint korábban, a vizsgálatok elsıdleges célja annak ellenırzése volt, hogy a könyvtár, illetve utóvizsgálatok során már több esetben a szolgáltató hely mőködése megfelel-e az évi CXL. törvényben megfogalmazottaknak, a fenntartó teljesíti-e a könyvtári szolgáltatásokkal összefüggı feladatait, érvényesülnek-e az olvasók jogai, a könyvtárhasználat feltételei összhangban állnak-e a jogszabályi elıírásokkal, illetve a könyvtár mőködési környezete, szolgáltatásai, a munkatársak felkészültsége és a rendelkezésre álló technikai eszközök biztosítják-e a minıségi ellátást. A vizsgálatok során arra törekedtünk, hogy minél átfogóbb képet kapjunk egy-egy településrıl, annak intézményhálózatáról, a lakosság összetételérıl, mőködtetési, fenntartási nehézségeikrıl. Azt is látni szerettük volna, hogy a vizsgált városi intézmények képesek-e városi szerepkörük betöltésére, többletszolgáltatások ellátására. Nagy hangsúlyt fektettünk az alapdokumentumok vizsgálatára, de igyekeztünk a városi könyvtári ellátás személyi feltételeit is objektíven megítélni. A szakfelügyeleti vizsgálatokba ebben az évben 9 szakfelügyelı kapcsolódott be. Az idei évben kiválasztott 10 városi könyvtár eltérı környezetben mőködik, nagyságát tekintve is mérhetıek a különbségek, a foglalkoztatottak számában is mutatkoznak eltérések, de az idei évben vizsgált települések túlnyomó többsége kisváros, alig 1-2 lakossága haladja meg az 5 ezer fıt. A vizsgált települési könyvtárak között 3 (4. Szikszó 1 ellátott hellyel) olyan intézmény volt, amely többletfeladatokat felvállalva, mozgókönyvtári szolgáltatás keretében részt vesz egy kistérség, vagy azon belül néhány település ellátásában, de volt néhány olyan település is, amely nemrég nyert városi rangot. A mozgókönyvtári szolgáltatást/ellátást felvállaló települési könyvtárak esetében kíváncsiak voltunk arra, hogy az adott könyvtár mennyiben képes a többletfeladatokat ellátni, ehhez adottak-e azok a feltételek, melyek képessé teszik ezeket a könyvtárakat minıségi szolgáltatásra, illetve rendelkeznek-e azokkal a infrastrukturális és személyi feltételekkel, amelyek az ellátás feltételei. A nemrég városi rangot kapott települések esetében a vizsgálat megfelelı alkalmat biztosított arra, hogy tájékozódjunk az új városok szolgáltató képességérıl, illetve felhívjuk a fenntartók és a könyvtárosok figyelmét az elvárásokra, a minıségi szolgáltatások követelményeire. Több esetben a szakfelügyeleti vizsgálat biztosított alkalmat arra, hogy kezdeményezzük az alapdokumentumok átdolgozását, illetve az eddig nem lévık pótlását. 20

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl Tervezet Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl Budapest, 2010. május A Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelvei A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata

Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata Készült: a TÁMOP 1.3.1. kódszámú kiemelt projekt 3.2. alprojektjének keretében a TÁRKI Zrt. kutatásaként Összefoglaló tanulmány

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1218/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-ei ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 7./2011 (IV.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

A NEVELİK HÁZA EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A NEVELİK HÁZA EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A NEVELİK HÁZA EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A NEVELİK HÁZA EGYESÜLET 2007. évi közhasznúsági jelentése 1. Számviteli beszámoló A Nevelık Háza Egyesület 2007 évben gazdálkodásáról a számviteli

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

TERVEZÉSI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program TERVEZÉSI FELHÍVÁS Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Infrastrukturális fejlesztések a minıségi oktatás, az egész életen át tartó tanulásnak a kultúra eszközeivel történı elısegítése érdekében

Részletesebben

MISKOLCI VÁROSI KÖNYVTÁR

MISKOLCI VÁROSI KÖNYVTÁR MISKOLCI VÁROSI KÖNYVTÁR 2009. ÉVI BESZÁMOLÓ 2010. ÉVI MUNKATERV Készítette: Borkuti László igazgató Általános helyzetkép Miskolci Városi Könyvtár múlt évi legjelentősebb eseménye, hogy az utolsó negyed

Részletesebben

TIOP 1.2.3 08/01 2008-0080 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése

TIOP 1.2.3 08/01 2008-0080 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése NAGYKUN TUDÁSDEPÓ - EXPRESSZ TIOP 1.2.3 08/01 2008-0080 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0012 A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2010. évi zárszámadására Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

Elıadó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képviselı-testület!

Elıadó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képviselı-testület! - 1 - A 2011. augusztus 31-ei képviselı-testületi ülés II. számú napirendi pontja: Tájékoztató a Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének elsı félévi végrehajtásáról. Elıadó: Ribányi József polgármester

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program. Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program. Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP 2007-3.2.1 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Szörfi István Jegyzı

Szörfi István Jegyzı Elıterjesztés Tárgy: 2011. évi költségvetési koncepció. Elıterjesztı: Szörfi István, jegyzı Tisztelt Képviselık! A 2011. évi költségvetési koncepció az elızı évek bevált gyakorlatának megfelelıen szöveges

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés I. Számviteli beszámoló Statisztikai számjel: 18831322-9133-529-09 Adószám: 18831322-1-09 Közhasznúsági jelentés Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége 4025 Debrecen, Török

Részletesebben

DAOP Humán Közösségi Infrastruktúra-fejlesztések. HBF Hungaricum Kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma

DAOP Humán Közösségi Infrastruktúra-fejlesztések. HBF Hungaricum Kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Az akcióterv neve DAOP Humán Közösségi Infrastruktúra-fejlesztések Készítette HBF Hungaricum Kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Verziószám DAOP_HKIF_V_7.5 1. Az akcióterv ismertetése és a kontextusát

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár munkaterve 2008.

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár munkaterve 2008. A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár munkaterve 2008. EGY MEGÚJULÓ KÖNYVTÁR A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR SZAKMAI PROGRAMJA 2008...3 I. HELYZETELEMZÉS...3 SWOT analízis...3 II. ELÉRENDŐ

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Mottó: Azok a csodálatos dolgok, melyeket iskoláitokban megismertek, sok nemzedék mőve, és amelyeket a föld minden országában

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 31. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésrıl

Részletesebben

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL - 1/76 - I. Intézmény képzési struktúrája A kaposvári Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola 2004- ben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját.

Részletesebben

Dr. Skaliczki Judit Főosztályvezető-helyettes Miskolc, 2009.11. 24.

Dr. Skaliczki Judit Főosztályvezető-helyettes Miskolc, 2009.11. 24. Közgyűjteményi Főosztály Könyvtári Osztály Könyvtári fejlesztések - Európai Uniós projektek Dr. Skaliczki Judit Főosztályvezető-helyettes Miskolc, 2009.11. 24. Könyvtári fejlesztések támogatása OKM Kormányzat

Részletesebben

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár munkaterve 2011.

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár munkaterve 2011. A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár munkaterve 2011. A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR SZAKMAI PROGRAMJA 2011.... 3 I. HELYZETELEMZÉS... 3 SWOT analízis... 3 II. ELÉRENDŐ CÉLOK 2011-BEN...

Részletesebben

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Készítette: Andráska Zsófia 2007. június 27. I. A PROGRAM CÉLJA A 2003. évi CXXV. törvényben leírtakhoz hően az Esélyegyenlıségi Program célja a lakosságot,

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Nyilvántartásba vételi szám: 03-0046-07 Felnıttképzési nyilvántartási szám: RT04-004/2008 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-2040 TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0017 TIOP-3.1.1-09/1-2009-0019 Ikt. sz.: K

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0061-06/2 Az ügyviteli rend, a levelezés, a pénzforgalom, a számlázás és az okmánykezelés elıírásai.

Részletesebben

Kistérségi stratégiai belső ellenőrzési terv. 2011-2015. évek

Kistérségi stratégiai belső ellenőrzési terv. 2011-2015. évek A 42/2011. (II.24.) KT határozat melléklete Kistérségi stratégiai belső ellenőrzési terv 2011-2015. évek Ezen dokumentum célja, hogy a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása hosszú távú céljaival összhangban,

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. Formázott: Behúzás: Bal: 0 cm, Függı: 1,25 cm PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus

Részletesebben

II. Intézkedési Terv. Mátészalka 2009.

II. Intézkedési Terv. Mátészalka 2009. SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA II. Intézkedési Terv Mátészalka 2009. Készült a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás mint leghátrányosabb kistérség - Közoktatási

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116.

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. december 31. I. A társaság bemutatása Az alapító tagok a Magyar

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Elıterjesztı: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 34864/2011. Tárgy: Beszámoló 2010.költségvetés végrehajtásáról és a belsı ellenırzési tevékenységrıl Melléklet: elıterjesztés melléklete

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 110. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének./2009. (.) rendelete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr!

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr! Ülésnap Napirend Felszólaló Az Állami Számvevőszék elnökének expozéja - A Magyar Köztársaság 2011. 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslatról és a Domokos László szeptember 20.

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

S Z AB Á L Y Z AT A A S Z T E K E R E T E I K Ö Z Ö T T F O L Y T AT O T T P Á L Y Á Z AT I T E V É K E N Y S É G RİL

S Z AB Á L Y Z AT A A S Z T E K E R E T E I K Ö Z Ö T T F O L Y T AT O T T P Á L Y Á Z AT I T E V É K E N Y S É G RİL S Z EGEDI TUDOMÁNYEGYETEM S Z AB Á L Y Z AT A A S Z T E K E R E T E I K Ö Z Ö T T F O L Y T AT O T T P Á L Y Á Z AT I T E V É K E N Y S É G RİL Szeged, 2009. Szabályzat az SZTE keretei között folytatott

Részletesebben

e-közigazgatás fejlesztési koncepció

e-közigazgatás fejlesztési koncepció Miniszterelnöki Hivatal e-közigazgatás fejlesztési koncepció 2007. március Stratégiai munkaanyag Tartalomjegyzék Elızmények 3 Az e-kormányzás útja a hatékonyságtól a szolgáltató államig az EU-ban 9 Az

Részletesebben

2012. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola. Pedagógiai Programjának kiegészítése. Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv

2012. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola. Pedagógiai Programjának kiegészítése. Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv A 211/2012.(VIII.30.) határozat melléklete A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola Pedagógiai Programjának kiegészítése Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv 2012. 0 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Árubeszerzésre ir... - 221969-2010

Árubeszerzésre ir... - 221969-2010 1. oldal, összesen: 5 Árubeszerzésre ir... - 221969-2010 28/07/2010 S144 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerzıdés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Gönc: Orvosi felszerelések

Részletesebben

HU-Tolna: Építészeti tervezési szolgáltatások 2009/S 129-188521 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Tolna: Építészeti tervezési szolgáltatások 2009/S 129-188521 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ HU-Tolna: Építészeti tervezési szolgáltatások 2009/S 129-188521 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Tolna Város Önkormányzata,

Részletesebben

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról 106/2009. (XII. 21.) OGY határozat a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról Az Országgyőlés abból a felismerésbıl kiindulva, hogy a kábítószer-használat és -kereskedelem

Részletesebben

Az éves ellenırzési terv összeállításának fıbb szempontjai

Az éves ellenırzési terv összeállításának fıbb szempontjai 2 Az éves ellenırzési terv összeállításának fıbb szempontjai A költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl szóló, többször módosított 193/2003. (XI.26.) Kormányrendelet alapján az Adó- és Pénzügyi Ellenırzési

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Nagybajomi Általános Mővelıdési Központ Napköziotthonos Óvodái 2009-2014 Nagybajom, 2009. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı.3 1.1. A minıségirányítási program módosításának indoklása.3

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.B-11/1 1 Tartalom

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: a lırinci Közösségi Házban Lırinci Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2009. június 29-i rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Víg Zoltán polgármester Sárosi Károly alpolgármester

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról.

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 36-22/2007. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 2007. április 17. Tisztelt Képviselıtestület! A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Földhivatal. 2008. évi szöveges beszámolója

Bács-Kiskun Megyei Földhivatal. 2008. évi szöveges beszámolója 6000 Kecskemét, Nagykırösi u. 32 Tel: 76/481-045, Fax: 76/481-450 Szám: 28.088/20/2009 Bács-Kiskun Megyei Földhivatal 2008. évi szöveges beszámolója 1. FELADATKÖR, SZAKMAI TEVÉKENYSÉG Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén

Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén Tájékoztató Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány mint támogatásközvetítı szervezet és az EGT & Norvég Finanszírozási Mechanizmusok által is támogatott Akadálymentesítések megvalósításának támogatása

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Hı- és/vagy villamosenergia-elıállítás támogatása megújuló energiaforrásból c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-4.1.0 A

Részletesebben

2008. I. félévi beszámoló

2008. I. félévi beszámoló 2008. I. félévi beszámoló 2 Statisztikai számjel: 13980335-6810-114-18 Cégjegyzék szám: 18-10-100680 Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2008. június 30. MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) Adatok eft-ban

Részletesebben

Javaslat az MKIK stratégiájára a felnıttképzés területén 2010 2020

Javaslat az MKIK stratégiájára a felnıttképzés területén 2010 2020 Budapest, 2010.05.05. 6/4/2010. sz. elıterjesztés az MKIK Elnöksége részére Tárgy: A kamarai rendszer felnıttképzési stratégiája Elıterjesztı: Bihall Tamás alelnök, az Oktatási és Szakképzési Kollégium

Részletesebben

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Ügyiratszám: 351/2007. Elıadó: Árva Béláné Elıterjesztést látta: Elıterjesztést vitató bizottságok: valamennyi bizottság Mórahalom város Képviselıtestületének Helyben Tisztelt Képviselıtestület! M ó r

Részletesebben

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Cím Verzió 2.0 Megyei közgyőlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelıs minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma IH jóváhagyó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 28-i soros ülésére. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadása

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 28-i soros ülésére. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadása Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı u. 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 41-.../2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 1656-2/2009. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetési

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Egészségügyi és Szociális Intézménye. 2011. évi tevékenységérıl

BESZÁMOLÓ. Egészségügyi és Szociális Intézménye. 2011. évi tevékenységérıl 1238 Budapest, Táncsics M. u. 104. Telefon: 06-1- 286-0120, Fax: 06-1-286 0282 BESZÁMOLÓ Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Terjedelem: 75 oldal Készült 3 példányban. Kapják: 2011.

Részletesebben

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379 2. számú melléklet MEGBÍZÁSI SZERZİDÉS mely létrejött egyrészrıl: a Zsolnay Örökségkezelı Nonprofit Kft. mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó), Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-073887

Részletesebben

Tájékoztató a 2012/2013. tanév, nevelési év munkájáról

Tájékoztató a 2012/2013. tanév, nevelési év munkájáról Tájékoztató a 2012/2013. tanév, nevelési év munkájáról Tisztelt Humán Bizottság! A Humán Bizottság a közoktatási intézmények munkatervei, illetve az 51/2013. (IV. 22.) számú határozatával elfogadott és

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2007. ÁPRILIS 13-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN 22/2007. (IV. 13.) Tkt határozat Tárgy: Napirendi pontok elfogadása H a t á r o z a t: 1./ A Homokháti Kistérség

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 13-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 13-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 13-I ÜLÉS 1. sz. napirendi pont Tájékoztató Somogy megye foglalkoztatási helyzetérıl Elıadó: Dr. Tarrné dr. Törzsök Piroska igazgató, DDRMK Kaposvári

Részletesebben

2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA

2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA AZ ORSZÁGOS REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZAKÉRTİI INTÉZET 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Jelen költségvetési alapokmány a jóváhagyott elemi költségvetéssel egységes egészet alkot. Az államháztartásról

Részletesebben

1. Támogatható képzések

1. Támogatható képzések A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ ajánlattételi felhívása a 2008. március 17-2009. május 31. közötti idıszakra vonatkozóan a Munkaerı-piaci Alap decentralizált Foglalkoztatási Alaprészébıl

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fıvárosi Ítélıtábla 2. Kf. 27. 441/2010/5. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fıvárosi Ítélıtábla a dr. E. M. vezetı jogtanácsos által képviselt Telenor Magyarország Zrt. (korábbi neve: Pannon GSM Távközlési

Részletesebben

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása Az elmúlt évek válsághatásai a társas vállalkozásokhoz képest súlyosabban érintették az egyéni vállalkozásokat, mivel azok az egyre

Részletesebben

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés 3 I.1 Óvodánk bemutatása a minıségfejlesztés szempontjából 3 I.2 Fenntartói

Részletesebben

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájának 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájának 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájának 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl A képviselı-testület évente a Polgármesteri Hivatal 2-2 irodájának beszámolóját tárgyalja meg a

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki. irányítószám: 4171 Telefon: 54/474-011. Fax: 54/474-024

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki. irányítószám: 4171 Telefon: 54/474-011. Fax: 54/474-024 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdés

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet. Gazdasági beszámoló 2007. ÉV

Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet. Gazdasági beszámoló 2007. ÉV Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet Gazdasági beszámoló 2007. ÉV Szervezeti változások bemutatása A MTA Világgazdasági Kutatóintézet ebben az évben is változatlan szervezeti felépítésben

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KÖNYVTÁROS. 2003. 35. évf. 1-4. szám

CSONGRÁD MEGYEI KÖNYVTÁROS. 2003. 35. évf. 1-4. szám CSONGRÁD MEGYEI KÖNYVTÁROS 2003. 35. évf. 1-4. szám CSONGRÁD MEGYEI KÖNYVTÁROS Közmővelıdési, felsıoktatási, iskolai és szakkönyvtárosok híradója 2003. 35. évfolyam 1/4. szám 2 E számunk munkatársai ÁBRAHÁM

Részletesebben

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16.

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. Fájl neve: TIOP 2.6. Partnerség 061013 Oldalszám összesen: 76 oldal

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 A RÉSZ: BEVEZETÉS... 3 B RÉSZ: A RÉSZLETES ÜZLETI JELENTÉS...

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 A RÉSZ: BEVEZETÉS... 3 B RÉSZ: A RÉSZLETES ÜZLETI JELENTÉS... 1/67. oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 A RÉSZ: BEVEZETÉS... 3 B RÉSZ: A RÉSZLETES... 5 I. A BÉKÉS MEGYEI VÍZMŐVEK ZRT. TEVÉKENYSÉGEINEK BEMUTATÁSA, A TEVÉKENYSÉGI TELJESÍTMÉNYEK ÖSSZEGZİ ÉRTÉKELÉSE...

Részletesebben

Környezet és energia Operatív Program

Környezet és energia Operatív Program Környezet és energia Operatív Program 5. prioritás: Hatékony energiafelhasználás Akcióterv 2009-2010 2009. január 8. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET 2007. évi KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ JELENTÉS SZÖVEGES INDOKOLÁS Gazdálkodás 1 1) Szervezeti változások Intézetünk 2007. évben racionalizálta

Részletesebben

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyének száma:

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. I. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2012-2.1.1/B

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2012-2.1.1/B Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2012-2.1.1/B Kedvezményezettek köre: Azok a a) kettıs könyvvitelt vezetı jogi személyiségő gazdasági társaságok,

Részletesebben

A XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

A XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú nonprfofit Korlátolt Felelısségő Társaság Ügyvezetı igazgató 1139 Budapest, Szegedi út 17. Tel: 452-4201 Ikt.sz.: 1654/9/2007. A XIII. kerületi Egészségügyi

Részletesebben

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 283-0203 Fax:283-0203/117 Postacím: 1725 Budapest, Pf. 84 www.sisy.hu A KÖZALKALMAZOTTAK

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ az Európai Unió soros magyar elnökségében közvetlenül résztvevı elnökségi stáb tagjainak az elnökségi feladatok ellátásához szükséges integrált

Részletesebben

A Baross Gábor pályázat keretében létrehozott Solo elektromos hibrid autó projekt összefoglalása

A Baross Gábor pályázat keretében létrehozott Solo elektromos hibrid autó projekt összefoglalása A Baross Gábor pályázat keretében létrehozott Solo elektromos hibrid autó projekt összefoglalása Baross Gábor Program Nyugat-dunántúli Innovációs Fejlesztések ND_INRG_05-TAUMOBIL Az elsı magyar alternatív

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2009. elsı félévi beszámolója A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervhez kapcsolódó, a 2008-2009. évekre

Részletesebben

Hirdetmény. Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal

Hirdetmény. Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Közbeszerzési Értesítı száma: Ajánlatkérı: Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: 2009 / 35 Hirdetmény Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási

Részletesebben

ÚJSZÁSZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT NEVELÉSI KÖZPONT BESZÁMOLÓ. Újszász, 2011. augusztus

ÚJSZÁSZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT NEVELÉSI KÖZPONT BESZÁMOLÓ. Újszász, 2011. augusztus ÚJSZÁSZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT NEVELÉSI KÖZPONT BESZÁMOLÓ AZ INTÉZMÉNY 2010/2011-ES TANÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL Készítette: Szabó Győző igazgató Újszász, 2011. augusztus

Részletesebben

INNOCSEKK GYAKRAN ISMÉTLİDİ KÉRDÉSEK

INNOCSEKK GYAKRAN ISMÉTLİDİ KÉRDÉSEK INNOCSEKK GYAKRAN ISMÉTLİDİ KÉRDÉSEK Kérdés: Miként kell eljárni, ha a Magyar Szabadalmi Hivatal a szolgáltató? Válasz: A közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény 29. (1) bekezdésének h) alpontja

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a képviselı-testületneka pályázatokkal összefüggı feladatok

Részletesebben

Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben

Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben A 147/2011.(VI.23.) KT határozat melléklete Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben A Települési Közoktatási

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055 azonosító számú Projekt II. fordulója megvalósítására létrehozott 1 Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (Sándorfalva

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14.

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14. Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Bizalom Nyugdíjpénztár Budapest, 2009. március 14. 2 Bevezetı A Bizalom Önkéntes Kölcsönös Kiegészítı Nyugdíjpénztár az 1994. május 16-i alakuló közgyőlésén

Részletesebben

JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615

JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA Budapest, XVIII. ker. Petıfi

Részletesebben

NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktızsde Zrt. által közzétett Felelıs Társaságirányítási Ajánlások (2008.

NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktızsde Zrt. által közzétett Felelıs Társaságirányítási Ajánlások (2008. NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktızsde Zrt. által közzétett Felelıs Társaságirányítási Ajánlások (2008.) alapján A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. IV. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30-ai ülésére A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30-ai ülésére A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a Gazdasági Program végrehajtásáról Elıterjesztı: Popovics

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2009/2010. TANÉV MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2009/2010. TANÉV MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2009/2010. TANÉV MUNKÁJÁRÓL Sajószentpéter, 2010. június 7. Készítette: Perényi Barnabás igazgató BEVEZETÉS: A 2009/2010-es tanév céljait, fı feladatait

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI, FEJLESZTÉSI RENDSZERE Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat

Részletesebben

Ü Z L E T I T E R V E 2010.

Ü Z L E T I T E R V E 2010. SZÉCSÉNYI AGRO - HELP Mezıgazdasági, Oktató, Termelı és Értékesítı Nonprofit Kft. Ü Z L E T I T E R V E 2010. Készítette: Petrás László ügyvezetı igazgató 2 A VÁLLALKOZÁS LEÍRÁSA A Szécsényi AGRO-HELP

Részletesebben

Tájékoztató a 2009/2010. tanév, nevelési év munkájáról és az új tanév feladatairól

Tájékoztató a 2009/2010. tanév, nevelési év munkájáról és az új tanév feladatairól Tájékoztató a 2009/2010. tanév, nevelési év munkájáról és az új tanév feladatairól Tisztelt Mővelıdési és Oktatási Bizottság! A Mővelıdési és Oktatási Bizottság a közoktatási intézmények munkatervei, illetve

Részletesebben

A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai

A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI PROGNÓZIS 2009. OKTÓBER A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai 2009 októberében a munkaügyi központok 31. alkalommal bonyolítottak

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Mőködési Kézikönyv. közvetett támogatások lebonyolításához a

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Mőködési Kézikönyv. közvetett támogatások lebonyolításához a KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Mőködési Kézikönyv közvetett támogatások lebonyolításához a Keszthely történelmi belvárosának rehabilitációja a gyalogos térrendszer kiterjesztésével II. ütem (NYDOP-3.1.1/A-09-2f-2011-0001)

Részletesebben

Postai irányítószám: 2523

Postai irányítószám: 2523 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság VÉLEMÉNYE

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság VÉLEMÉNYE Európai Gazdasági és Szociális Bizottság TEN/445 Az uniós közlekedéspolitikák szociális szempontjai Brüsszel, 2011. június 15. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság VÉLEMÉNYE Az uniós politikák hatása

Részletesebben