e-közigazgatás fejlesztési koncepció

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "e-közigazgatás fejlesztési koncepció"

Átírás

1 Miniszterelnöki Hivatal e-közigazgatás fejlesztési koncepció március Stratégiai munkaanyag

2 Tartalomjegyzék Elızmények 3 Az e-kormányzás útja a hatékonyságtól a szolgáltató államig az EU-ban 9 Az EU által 2010-ig kitőzött elvárások a tagállamok felé a szolgáltatások fejlesztésében 13 A hazai leggyakrabban alkalmazott szolgáltatások fejlettsége 18 A háttérintézmények mőködésének EU által alkalmazott modelljei 23 A hazai e-közigazgatási fejlesztések lehetséges stratégiai scenáriói 27 EU 20 szolgáltatások csoportosítása a fı folyamatok mentén 43 A stratégia mint a koordináció eszköze 48 Az e-kormányzat 2005 stratégia és programterv értékelésének következtetései 54 A koncepció alkotásnál figyelembe vett EU célrendszer 59 Az e-közigazgatási szolgáltatások fejlesztésének koordinálása az intézményekkel 64 Az e-közigazgatási szolgáltatások fejlesztésének koordinálása az NFT II. operatív programokkal 68 A szolgáltatásközpontúság érvényesítése az EKOP program tervezési struktúrájában 72 Irodalomjegyzék 77 Kiegészítı melléklet 79 A hazai e-közigazgatás helyzete nemzetközi összehasonlításban EU Tanács ajánlások a nemzeti stratégiák elkészítéséhez EU tagországi stratégiák áttekintése EU hajtóerık Magyarországi hajtóerık 2. oldal

3 Elızmények Vezetıi összefoglaló Az elmúlt évek hazai e-kormányzati fejlesztései fıként az alapinfrastruktúra megteremtéséhez kötıdtek, ezen belül is a Központi Szolgáltató Rendszer kiépítéséhez. A fejlesztéseket az e-kormányzat 2005 stratégia és akcióterv fogta keretbe. A stratégia érvényessége 2005 végén lejárt, és a következı e-közigazgatási stratégia kidolgozása még folyamatban van. Ugyanakkor 2007 januárjában megszületett a hazai i2010 koncepció, mely abból a megközelítésbıl indul ki, hogy a további fejlesztések az EU elvárásaival összhangban, szolgáltatásközpontúak lesznek. Jelen anyag egyik fı célja, hogy összefoglalva ezen koncepció fı elemeit, iránymutatást nyújtson a következı 7 év e-közigazgatási finanszírozásában meghatározó szerepet játszó fejlesztési programok elsısorban az NFT II. keretében az EKOP program részletes tervezésére vonatkozóan. Ebben a kontextusban alapvetıen az a kérdés merült fel, hogy átlássuk, mi legyen az elkövetkezendı évek magyarországi e-közigazgatási fejlesztéseinek fı iránya. Az elmúlt években megindult az EU által elvárt szolgáltatások hazai fejlesztése, a kérdés az, hogy az uniós fejlesztések tükrében hol tartunk most. Elégedettek lehetünk-e a közigazgatás jelentıs részét lefedı úgynevezett alapvetı szolgáltatások eddigi fejlesztéseivel, és a hangsúlyt a fennmaradó un. 20-on túli szolgáltatásokra kell helyezni, vagy még jelentıs tennivalók vannak a 20/25 szolgáltatás területén is. Mind a hazai mind a nemzetközi kitekintés megerısítette azt a szakmai véleményünket, hogy az EU-hoz hasonlóan a hazai fejlesztéseknek is a leggyakrabban alkalmazott állampolgári és vállalkozói szolgáltatásokra érdemes koncentrálni. Tanulmányunk elsı fejezetében áttekintjük az EU új releváns stratégiai és fejlesztési keretrendszerét, bemutatjuk azokat az újonnan kialakított értékelési keretrendszereket, melyek meghatározzák a szolgáltatások ügyfélszolgálati és háttérintézményi fejlesztéseinek szintjét, minıségéi követelményeit. Tekintettel arra, hogy az új keretrendszerek filozófiájukat illetıen is nagyon különböznek a hagyományos kormányzati gyakorlattól (pl. bevezetik a szofisztikált szolgáltatás fogalmát) fontosnak tartottuk, hogy teljes képét adjuk annak a szolgáltatási portfoliónak, amely alatti ma az EU e-közszolgáltatásait értjük. A továbbiakban részletesen tárgyaljuk az EU országok gyakorlata alapján kikristályosodott lehetséges szolgáltatási stratégiákat, illetve azokat a fı tényezıket, melyek az alkalmazott stratégiáktól függetlenül egy-egy szolgáltatás fejlesztésénél a fı kérdéseket, témákat, feladatokat jelentik. Annak érdekében, hogy elkerüljük az elméleti megközelítésbıl adódó egyszerősítéseket, a 20/25 szolgáltatásra a fentiekben említett keretek figyelembe vételével részletesen is bemutatunk néhány jó gyakorlat példát. A tanulmány második fejezetében a szolgáltatások hazai kialakítása során a Miniszterelnöki Hivatal (MeH) koordinációs feladatait tekintjük át. Részletesen bemutatjuk a koordináció területeit, ezek közül is kiemeljük az EU célokkal, a szolgáltatok megvalósításába bevont intézményekkel és az NFT II. operatív programjaival való együttmőködés kereteit. Javaslatot teszünk arra, hogy a koordináció eszköze az új e-közigazgatási stratégia legyen, megerısítve az egyetértési jog és a KIETB ajánlások releváns bıvítésével. 3. oldal

4 Az e-közigazgatás fejlesztése az elmúlt években átgondolt, részletes elemzésen alapuló stratégia és akció tervig lebontott programterv szerint valósult meg. A stratégai az átalakulási folyamat céljaként az e-közigazgatás mőködéséhez szükséges fejlesztendı, vagy kialakítandó kompetenciákat határozta meg. Az elemzés alapján elkészült a hazai e-kormányzat kialakításának kompetencia mátrixa, (az OÁM) amelyben összegzésre kerültek a már meglévı kompetenciák és azok elért szintjei. Online Hatékony Tudásalapú Ügyfélorientált Szociális Demokratikus EU kompatibilis Szabályozás és eljárások e-szabályozás Infokommunikációs infrastruktúra Tartalom és szolgáltatások Kultúra és egyéni tudás Intézményrendszer és együttmőködés e-alapinfrastruktúra e-hatékonyság e-kultúra e-szolgáltatás EU Integráció Az összegzés alapján, a fejlesztendı területeken meghatározásra kerültek az un. Átfogó Programok. Az átfogó programok részletesen kibontották a célok eléréséhez szükséges akciókat. Az egyes akciók és az ezekbıl lebontott projektek felelısök és határidı megnevezésével és részletes feladattervvel készültek el. Online szolgáltatások Hatékony kormányzati mőködés A hazai fejlesztések 2003-ban az EU megfelelı stratégiáinak figyelembe vételével, azon belül is az alapvetı, az EU által is elvárt, kormányzati kompetenciák megteremtésével indultak. Az e-közigazgatás alapvetı célja a társadalom és a Ügyfélorientált szolgáltatások gazdaság szereplıi számára minél teljesebb és könnyen elérhetı szolgáltatások nyújtása, a kormány és az Tudásalapú mőködés igazgatás felé a hatékony és olcsó mőködés megteremtése, az Európai Unióval szemben a EU20 ügyfélorientált szolgáltatás bevezetése, hogy csatlakozni EU kompatibilitás tudjunk az Egységes Európai Elektronikus Térhez,, amely célkitőzések a korábbi európai szintő stratégiai dokumentum, az eeurope Akcióterv alapján kerültek kijelölésre. 4. oldal

5 A gondos tervezés és a hatékony megvalósítás eredményeként a központi elektronikus kormányzat sikeresen csatlakozott az EU infrastrukturális rendszereihez. A hazai intézményrendszer az EKG segítségével, az elsık között csatlakozott a H- Sec-Net-hez és a TESTA-hoz. Infrastrukturális fejlesztések H-SEC-NET TESTA A Miniszterelnöki Hivatal Elektronikuskormányzat-központ (EKK) és az Informatikai és Hírközlési Minisztérium (IHM) bekapcsolódott az EU i2010 stratégia alkotó munkájába és az EKK folyamatosan részt vesz a pán-európai e-közszolgáltatások megvalósítását szolgáló IDABC Program irányításában. CIRCA IPM elink A hazai intézmények az IDASZB NFT koordinálásával vesznek részt az IDABC Közösségi Programok ágazati programjaiban. A megvalósított fejlesztések alkalmazzák az EU tudásbázisait, ingyenes szoftvereit (elink, CIRCA, IPM). A jelen végrehajtási idıszakot megelızıen az EU forrásokból az elıcsatlakozási alapokat többnyire a központi közigazgatási intézmények az NFT I. forrásait, pedig jobbára az önkormányzatok pályázták meg sikeresen. A közösségi programok lehetıségeit a magyar közigazgatás még nem tudta megfelelı mértékben kiaknázni. Az e-kormányzat program sikeresen zárult 2005 végén. Intézményrendszeri együttmőködés Programirányítás Horizontális területek Tudásmenedzsment EU fejlesztési források feltérképezése Elıcsatlakozási alapok Kiépültek a Központi Rendszer (KR) fıbb elemei A szabályozás biztosította az e- Kormányzat stratégia megvalósításának környezetét Az EU által elvárt szolgáltatások kialakítása, központi és ágazati fejlesztések koordinálása Közérdekő adatok nyilvánosságának biztosítása Az e-kormányzat programban meghatározott kompetencia területek fejlesztésében jelentıs elırelépések történtek az elsı fázisban. Kialakult az e-kormányzás alapinfrastruktúrája, biztosítva az egyes intézmények részére az integrált bekapcsolódás lehetıségét. Létrejött az e-kormányzás jogi környezetének az alapja, biztosítva a program mőködését és az e- közigazgatási ügyintézés és szolgáltatások kialakításának jogi lehetıségét. Jelentısen bıvült az online elérhetı EU integráció kapcsán infrastrukturális fejlesztések, intézményrendszeri ügyintézések köre, az EU által elvárt funkciókon együttmőködés, tudásmenedzsment kívül is több száz ügyintézéshez nyújt támogatást a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer (KR). Az állampolgárok és a vállalkozások online hozzáférhetnek a közigazgatás átláthatóságát biztosító adatokhoz, információkhoz. Az e-közigazgatás területén az 5. oldal

6 EU csatlakozás kihívásait a KR segítségével sikerrel oldotta meg az EKK. Az e-kormányzat 2005 Magyarországon is bevezette azt a nemzetközi stratégiai megközelítést, hogy az e- közigazgatás hazai fejlesztése szolgáltatás központú legyen. Az e-kormányzat program e-szabályozási Átfogó Programjának keretében megszülettek a szolgáltató állam kiépítéséhez kötıdıen ügyek helyett az állampolgárokat a középpontba helyezı jogszabályi háttér alapelemei. Intézményi szinten megindultak a szolgáltató állam filozófiai keretébe illeszkedı online szolgáltatások fejlesztései. Szolgáltatás központúság Ügyközpontúság Ahhoz, hogy a teljes körő elektronizáltság a magyar közigazgatásban is bevált gyakorlat legyen még hosszú az út, de a közszolgáltatások ügyfél központú átalakítása már nem kérdéses. A hazai fejlesztések beindulásával párhuzamosan a fejlett EU tagországok általában már elérték a szolgáltatások teljes körő elektronizáltságának szintjét, és új célok kerültek meghatározásra. Célrendszer Közigazgatási modellek Ügyintézési és háttérintézményi fejlettségi szintek Interoperabilitás A i2010 meghatározza az új uniós fejlesztési célirányokat. Az EU-ban kialakultak a elektronikus közigazgatás modelljei, melyek a szolgáltatások integrációs szintjeire épülnek. Megszületett az online szolgáltatások fejlettségének 5. szintje a szofisztikált szolgáltatás. Meghatározásra került az ügyfélszolgálati hagyományos skála értékek mellett egy új, a háttérintézményi fejlettségre utaló skála is. Pán-európai szolgáltatások A 20 szolgáltatás új keretekben való értékelése arra vezetett, hogy megbontásra került néhány szolgáltatás így 25-é alakult a lista. Elfogadásra került, hogy a nemzeti fejlesztéseknek az EU interoperabilitási keretének meg kell felelnie. A közösségi programokban elıtérbe került a pán-európai szolgáltatások fejlesztése. 6. oldal

7 Ennek kapcsán felmerült a kérdés, hogy a továbbiakban, a következı 2010-ig szóló periódusban mely szolgáltatások fejlesztése álljon a hazai e-kormányzás középpontjában EU 20/25 szolgáltatás Figyelembe véve az elmúlt három évben a hazai e- közigazgatási stratégia keretében intézményi alapon elindult online szolgáltatás fejlesztéseket, felmerül a kérdés, hogy a További ügyintézések fókuszba továbbra is a 20/25 EU által is elvárt leggyakrabban alkalmazott közszolgáltatás álljon, vagy a szolgáltatások kialakítása már olyan szinten áll, hogy a továbbiakban elegendı az un. 20/25-ön túli szolgáltatások fejlesztésére helyezni a hangsúlyt. Az EKK elızetes elemzései és az EU vonatkozó fejlesztései is abba az irányba mutattak, hogy jelentıs munka van még a 20 Új EU elvárások az EU szolgáltatás további fejlesztésén. ügyfélszolgálati területen Új EU elvárások a háttérintézményi oldalon Interoperabilitási elvárások Hazai szofisztikált szolgáltatás hiány A hazai háttérintézmények eltérı elektronizáltsága Elmaradás a hazai háttérintézményi interoperabilitásban Egyik oldalon az elmúlt években az EU fejlett országai nagyot léptek elıre a teljes körő elektronizáltság és a szofisztikált szolgáltatások kiépítése terén. Másik oldalon a heterogén képet mutató hazai ügyfélszolgáltatások teljes körő elektronizáltsága még várat magára, e fölötti szofisztikált, vagy integrált szintő szolgáltatásról még egyáltalán nem beszélhetünk.. A ügyféloldali relatíve jó eredményünk jelentıs hiányosságokat takar a háttérrendszerek fejlettségében, valamint a többcsatornás szolgáltatási portfolióban is. Ugyancsak megoldandó még a háttérintézmények interoperábilis mőködésének kialakítása. A továbbiakban részletesen áttekintjük a 20/25 online szolgáltatás csoportosíthatóságát, valamint az EU legjobb gyakorlatokat a szofisztikált és háttérintézményi szinten is elektronizált szolgáltatásokra valamint kifejtjük a MEH stratégiai feladatait a szolgáltatások kiépítésében, szerepét az e- közigazgatási stratégia kialakításában és javaslatot teszünk az EKOP fejlesztések koncepciójára. Bevezetıben kiemeljük annak a fontosságágát, hogy az e-kormányzás és az online szolgáltatások alapvetı célja a hatékonyság, hatékonyság a háttérintézményi és az ügyfélszolgálati oldalon is. Ugyanakkor ma már a szofisztikált szintő szolgáltatásokkal a hatékony kormányzati mőködésen túl átlátható és az állampolgárok által egyszerően kontrollálható szolgáltató államok tudnak kiépülni, az e-kormányzás egyszerő eszközbıl ma már politikaformáló szereplıvé vált. 7. oldal

8 Ennek tükrében röviden áttekintjük az EU 2010-re vonatkozó releváns fejlesztési céljait és elvárásait a tagállamok felé. Bemutatjuk az EU értékelési keretrendszerében a hazai 20/25 leggyakrabban alkalmazott szolgáltatás fejlettségét röviden kitérve a háttérintézményi fejlesztések szükségességére. A hazai szolgáltatások értékelését követıen részletesen tárgyaljuk az EU által a kormányzati háttérintézmények mőködésére felállított modelleket. Kifejtjük a legsikeresebb szolgáltatási fejlesztési stratégiákat és elemezzük a stratégiák megvalósításának legfontosabb kérdéseit. Bevezetjük az EU által a szolgáltatások csoportosítására kiépített klaszter fogalmát és az így kialakított szolgáltatáscsoportokra egyedi példákat hozunk az EU legjobb gyakorlatainak bemutatásával. A célok részletes áttekintését követıen a további fejezetekben a szolgáltatások fejlesztéséhez kapcsolódó MeH koordinációs feladatokat tekintjük át, beleértve a következıket: e-kormányzat 2005 következtetései EU koordináció E-közigazgatás Stratégia EU célok Intézményi célok Ágazati célok NFT II és OP-k. Kitérünk arra, hogy a koordináció eszköze a stratégia lehet kiegészítve az egyetértési jog frissítésével és a KIETB (illetve annak megújulását követıen a Közigazgatási Informatikai Bizottság, KIB) új e- közigazgatási ajánlásaival. Bemutatjuk az EKOP fejlesztések megvalósításának modelljét, és javaslatot teszünk az EKOP és AROP együttmőködési lehetıségeire. Intézményi koordináció Ágazati koordináció Területi koordináció Koordináció az NFT II-vel Koordináció az OP-k között A koncepciók készítése során áttekintettük a vonatkozó legfrissebb EU és hazai e-közigazgatási szakirodalmat és fejlesztéseket. 8. oldal

9 Az e-kormányzás útja a hatékonyságtól a szolgáltató államig az EU-ban Vezetıi összefoglaló Az elektronikus kormányzat kialakulásának, fejlıdésének elsıdleges hajtóereje az intézményi, késıbb a kormányzás hatékonyságának növelése volt. Az Internet elterjedésével vált lehetıvé az intézmények belsı hatékonyságának növelése mellett a külsı hatékonysági tényezık javítása. A kezdetben elsısorban hatékonysági célokat szolgáló e-kormányzás az elmúlt években gazdaságpolitikai eszközzé vált, lehetıvé tette a szolgáltató állam kialakítását és egyúttal az EU tagországok számára kijelölte a kormányzati mőködés fejlesztésének elvárás rendszerét. 9. oldal

10 Az elektronikus kormányzat kialakulásának, fejlıdésének elsıdleges hajtóereje az intézményi késıbb a kormányzás hatékonyságának növelése volt. Az elektronikus kormányzat kialakulásának elsı lépése a meglévı ügyintézési háttér (BO) elektronizálása volt a hatékonyság javítása érdekében. Az Internet elterjedésével, kezdetben az ügyfelek online információhoz jutottak és elindíthatták az ügyintézési folyamatot Elektronikus BO nélkül azonban jelentısen nem nıtt tovább a teljes ügyintézési folyamat hatékonysága. Mérhetı hatékonyság növekedést a BO rendszerek automatizálása, majd az elektronikus folyamatok integrációja jelentett. 4 5 Az interoperabilitáson alapuló közigazgatás kialakítása szükségessé tette az ügyintézési folyamatok egységesítését, az intézmények bevonását. Az internet elterjedésével vált lehetıvé az intézmények belsı hatékonyságának növelése mellett a külsı hatékonysági tényezık javítása. Stratégiai szintek Interoperabilitásra alapuló egységes elektronikus közigazgatás Ügyfelek online intézményi kiszolgálása Elkülönült intézményi informatikai fejlesztések Közigazgatás hatékonysága Az intézmények munkájának elektronizálásával a belsı hatékonyság volt növelhetı. Az Internet megjelenésével lehetıvé vált a külsı hatékonyság erıforrásainak felhasználása is. A külsı hatékonyság két elembıl épül fel: az ügyfelek (állampolgárok és vállalkozások) kiszolgálását javították az Internetre építet on-line szolgáltatások, az intézmények közötti együttmőködés az ügyintézés közigazgatáson belüli hatékonyságát javította. A külsı hatékonyság javítása feltételezi a 10. oldal

11 közigazgatás intézményeinek együtt-mőködését. A kezdetben elsısorban hatékonysági célokat szolgáló e-kormányzás az elmúlt években gazdaságpolitikai eszközzé vált, lehetıvé tette a szolgáltató állam kialakítását A szolgáltató állam filozófiájának megvalósulását az e-kormányzat tette/teszi lehetıvé. Az EU(18) országok 2001-ben megkezdett e- kormányzati munkája mára azt eredményezte, hogy a Felzárkóztatás kiemelt közszolgáltatások mintegy fele teljes körően elektronizált. Hatékony kormányzati mőködés 2007-tıl egy magasabb szintő online-sophistication üzemmódba térnek át, ami a kormányzati mőködés alapvetıen új megközelítése abban, hogy a szolgáltatásokat pro-aktív módon kell az állampolgároknak nyújtani. Nagy hatású,széles körben alkalmazott szolgáltatások A legfontosabb elemek strukturális rendszerbe állítása Az EU országok kormányzati minısítésébe már az is bele fog tartozni, hogy mennyi mőködik pán-európai Állampolgári részvétel növelése szinten, vagy mennyire használja ki egy ország az e- kormányzati eszközrendszert a társadalmi egyeztetésekre a társadalom bevonására. Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeként az e-kormányzás az EU tagországok számára kijelölte a kormányzati mőködés fejlesztésének elvárás rendszerét. Intézményközpontú Ügyfélközpontú Kormányzati megközelítés Egyirányú kapcsolat (letölthetı forms) Információ IKT szerepe, fejlettsége Célzott szolgáltatás Tranzakció Interakció Az új keretrendszer szerint az e- közigazgatási modellek fejlettségi szintjét a közigazgatás gondolkodásának ügyfél központúsága határozza meg. Az állam mőködése az e- közigazgatási fejlettség különbözı szintjein lehet, attól függıen, hogy az általa nyújtott (online) szolgáltatások milyen mértékben statikusak, egyirányúak vagy dinamikusak, il. komplex tranzakciók lebonyolítására is alkalmasak. A fejlettségi szintek közötti ugrás eltérı kihívásokat testesít meg a közigazgatás szereplıi számára. 11. oldal

12 Ezzel párhuzamos folyamat a fejlett e-közigazgatások esetében, hogy az állampolgár, mint ügyfél kerül a középpontba. A fejlett e-kormányzatot kialakító igazgatásokban a célzott, személyre szabott, proaktív módon mőködı szolgáltatásrendszerek dominálnak. 12. oldal

13 Az EU által 2010-ig kitőzött elvárások a tagállamok felé a szolgáltatások fejlesztésében Vezetıi összefoglaló Az i2010 cselekvési terv középpontjában öt, az elektronikus kormányzattal összefüggı fı célkitőzés áll, amelyhez 2010-ig elérendı konkrét célok társulnak, meghatározásra kerültek a közigazgatás elektronikus mőködésének modelljei, amelyek integrálják az eddig célként kitőzött elektronikus közszolgáltatásokat. Az elmúlt évek ügyféloldali fejlettségét mérı négyfokozatú skála ez évben tovább bıvült az online szofisztikáció szintjével és a mérés megkönnyítésére szolgáltatás szintjén részletezıdik, valamint az interoperabilitás (együttmőködésre való képesség) térhódításával ez évtıl egyre nagyobb a hangsúly az ügyféloldali fejlettség mellett a háttérintézmények elektronizáltságának mértékén is. Az EU által kiválasztott 20/25 elektronikus közszolgáltatáshoz kapcsolódó fejlesztések lefedik a nemzeti közigazgatási ügyintézés több mint háromnegyedét, és ezen szolgáltatásokhoz kapcsolódó nemzeti közigazgatási rendszerek fejlesztését úgy kell elvégezni, hogy az kielégítse az EU interoperabilitási és páneurópai elvárásait. 13. oldal

14 Az i2010 cselekvési terv középpontjában öt, az elektronikus kormányzattal összefüggı fı célkitőzés áll, amelyhez 2010-ig elérendı konkrét célok társulnak. A hátramaradtak felzárkóztatása a társadalmi integráció felgyorsítása az elektronikus kormányzaton keresztül, hogy 2010-re minden polgár élvezhesse a megbízható, innovatív szolgáltatásokat és az azokhoz való könnyő hozzáférést. Az eredményesség és a hatékonyság elérése a felhasználói elégedettség, az átláthatóság, az elszámoltathatóság, az adminisztratív terhek könnyítésének és a hatékonyság növelésének jelentıs mértékő elısegítése 2010-ig Részvétel Felzárkóztatás Hatékonyság Nagy hatóerejő alapszolgáltatások a polgárok és a vállalkozások javára 2010-re a közbeszerzések 100%-a elektronikusan is elérhetı lesz, és 50%-uk elektronikus úton fog lezajlani. Hozzáférés Alapszolgáltatások A legfontosabb összetevık rendszerbe állítása lehetıvé tenni a polgárok és a vállalkozások számára, hogy a közszolgáltatásokhoz 2010-re kényelmes, biztonságos és interoperábilis, hitelesített hozzáférést élvezhessenek egész Európában, A részvétel és a demokratikus döntéshozatal erısítése a hatékony közhivatal és a demokratikus döntéshozatalban való részvétel eszközeinek demonstrációja 2010-re. Technológiai integráció szintje Katalógus Tranzakció Vertikális integráció Horizontális integráció Meghatározásra kerültek a közigazgatás elektronikus mőködésének modelljei, amelyek integrálják az eddig célként kitőzött elektronikus közszolgáltatásokat Katalógus: Intézményi szintő információ letöltési lehetıség Hazai FO-ban mőködik, BO-ban nincs kiépítve Tranzakció 3,4-es szintő szolgáltatások, intézményi elektronizált rendszerek Hazai BO elmaradt, FO részleges Szervezeti integráció szintje Vertikális integráció 14. oldal

15 Az intézményi rendszerek magasabb szintő rendszerekkel összekötöttek Részleges hazai FO és BO fejlesztések Horizontális integráció Az egyedi intézményi rendszerek interoperábilisan mőködnek lehetıvé téve az egyedi ügyfélportál kialakítását Még nincs rá példa Magyarországon. Az elmúlt évek ügyféloldali fejlettségét mérı négyfokozatú skála ez évben tovább bıvült az online szofisztikáció szintjével és a mérés megkönnyítésére szolgáltatás szintjén részletezıdik Az ügyfélszolgálati 4 lépcsıs értékelési rendszer már évek óta használatban van az EU országokban. Az egyes szintek az online fejlettség fokozatait mutatják. A konkrét értékelések során azonban, ahogy azt a hazai szolgáltatásoknál is tapasztaltuk a rendszer alkalmazása eltérı eredményekre vezet. Eltekintve attól, hogy a felvétel módjában is lehetnek eltérések, jelentıs problémát okozott, hogy az egyes szolgáltatásokhoz kötıdı szintek az átfogó meghatározásokon túl, nem kerültek kibontásra. A rendszer továbbfejlesztési során ez a probléma várhatóan megoldódik a CapGemini által ban kiadott, szolgáltatásokra lebontott értékelési rendszer segítségével. 1. szint információs tájékoztató szolgáltatás 2. Szint egyirányú akciót biztosító szolgáltatás 3. Szint kétirányú interakciót biztosító szolgáltatás 4. Szint teljes online tranzakciót biztosító szolgáltatás, a fizetést beleértve 5. Szint A 4. szint kiegészítése az ügyfél maximális bevonásával A szolgáltatások fejlettsége szintén ez évben egy ötödik, un. Szofisztikációs szint megjelenéséhez vezetett. 1 Humán adatbevitel 2 Humán adat ellenırzés 3 Teljesen automatizált Az interoperabilitás térhódításával ez évtıl egyre nagyobb a hangsúly az ügyfélszolgálat fejlettsége mellett a háttérintézmények elektronizáltságának mértékén is. Az újabb nemzetközi felmérések az ügyfélszolgálati szintek mellett jelzik a háttérintézmények fejlettségét is. A háttérintézmények fejlettsége elektronizáltság szempontjából két módon közelíthetı. Alapszinten vizsgálható, hogy az intézmény ügyintézési folyamatainak végrehajtása során szükséges-e az emberi beavatkozás, vagy a folyamat részében, egészében elektronizált. 15. oldal

16 Magasabb szinten a folyamatok elektronizáltságán túl az intézmények közti együttmőködés is vizsgálható, ez az interoperebilitási készégre és felkészültségben ad iránymutatást. Az alapszint fejlettségét hármas fokozatú skála jelzi. Az EU által kiválasztott 20/25 elektronikus közszolgáltatáshoz kapcsolódó fejlesztések lefedik a nemzeti közigazgatási ügyintézés több mint háromnegyedét Az EU két szempont alapján választotta ki az elektronizálandó szolgáltatásokat: Üzleti szolgáltatások (BUS) BUS 1/a Munkavállalók szociális juttatásai BUS 2 Társasági adó BUS 3 ÁFA BUS 4 Új cégek bejegyzése BUS 5 Statisztikai adatközlés BUS 6 Vámkezelés BUS 7 Környezetvédelmi engedélyek BUS 8 Közbeszerzés Elektronizálásuk jelentıs közigazgatási fejlesztést indukál, Sok felhasználót érint. Az EU elvárásai alapján a nemzeti közigazgatási rendszerek fejlesztését úgy kell elvégezni, hogy az kielégítse az EU interoperabilitási és páneurópai elvárásait Állampolgári szolgáltatások (CIT) CIT 1 Jövedelemadó CIT 2 Álláskeresés CIT 3/a Munkanélküli járadék CIT 3/b Gyermektámogatások CIT 3/c Egészségbiztosítás CIT 3/d Tanulói ösztöndíj CIT 4/a Útlevél CIT 4/b Gépjármővezetıi engedély CIT 5 Jármő nyilvántartás CIT 6 Építési engedély CIT 7 Rendırségi bejelentés CIT 8 Közkönyvtárak CIT 9/a Születési anyakönyv CIT 9/b Házassági anyakönyv CIT 10 Felsıoktatási felvétel CIT 11 Lakcímváltozás CIT 12 Egészségügyi szolgáltatások adatprezentáció és csere, biztonság. Szervezeti interoperabilitás Az interoperabilitás ezen aspektusának célja, hogy az együttmőködı különbözı struktúrájú folyamatok alapján mőködı adminisztrációk között megteremtse az egységet, Szemantikai interoperabilitás Biztosítja, hogy a rendszerek a más rendszerekbıl származó információkat precízen és értelmesen tudják kezelni. Technikai interoperabilitás A számítógépes rendszerek összekötésébıl adódó technikai problémákat kezeli, mint pl. adatintegráció, midleware, 16. oldal

17 Pán-európai horizontális szolgáltatásokhoz kapcsolódás Vállalkozások és állampolgárok számára páneurópai, soknyelvő on-line információs és interaktív szolgáltatásokhoz való hozzáférés, Egységes hozzáférési lehetıség a szolgáltatásokhoz, Az érintettek közérdekő kérdésekre és a közösségi politikák mőködésére vonatkozó vélemények és tapasztalatainak győjtésére szolgáló interaktivitás. 17. oldal

18 A hazai leggyakrabban alkalmazott szolgáltatások fejlettsége Vezetıi összefoglaló A Kopint-Datorg decemberében elvégezte az üzleti szolgáltatások (BUS) és állampolgári szolgáltatások (CIT) ügyféloldali vizsgálatát, ma már ismert a CapGemini nemzetközi felmérése is, a két lista jelentıs eltéréseket mutat. Összességében megállapítható, hogy az EU új fejlesztési keretrendszerében a hazai szolgáltatások alapvetıen csak az ügyféloldali elektronizáltság terén léptek elıre. Az új típusú ügyfélközpontú államigazgatás sikere azon múlik, hogy az intézményrendszer képes lesz-e EU szinten az állampolgárok igényeire épülı szolgáltatásokat nyújtani, az EU fejlett országaiban egyre fokozódó tendencia, hogy a hagyományos hatósági ügyintézés helyébe az állampolgárok igényeit figyelembe vevı, egyszerően elérhetı közszolgáltatások lépnek. 18. oldal

19 A Kopint-Datorg decemberében elvégezte az üzleti (BUS) és állampolgári szolgáltatások (CIT) ügyféloldali vizsgálatát. Szint Szolgáltatás kódja Intézmény Leírás BUS 2 PM Társasági adóbevallás, értesítés 4 BUS 3 BUS 4 PM IM ÁFA: bevallás, értesítés Korlátolt felelısségő társaságok és részvénytársaságok bejegyzése, változásbejegyzése BUS 1/a FMM Munkavállalók és foglalkoztatók számára nyújtott szolgáltatások (munkáltatók bejelentési kötelezettségének elısegítése, munkavállalók számára betekintési lehetıség a róluk benyújtott információkba) 3 BUS 5 BUS 6 KSH PM Adatközlés a statisztikai hivataloknak Vámáru-nyilatkozatok benyújtása, kezelése BUS 7 KVM Környezetvédelemmel összefüggı engedélyek szerzése BUS 8 MEH Közbeszerzési eljárás 2 BUS 1/b ONYF Munkáltatók bejelentése nyugdíjbiztosítási adatokról Szint Szolgáltatás kódja Intézmény Leírás 4 CIT 1 CIT 10 PM OM Jövedelemadó bevallás, értesítés a kivetett adóról Felvételi jelentkezés (középiskolákba, felsıoktatási intézményekbe) CIT 2/a FMM Álláskeresés interneten keresztül az ÁFSZ állásajánlataiban CIT 2/b FMM Állásbejelentés interneten keresztül az ÁFSZ állásadatbázisába CIT 4/b BM Gépjármővezetıi engedély ügyintézés, illetıleg vezetési jogosultság megszerzése 3 CIT 5 CIT 8 BM NKOM Jármővek nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézés, jármőigazgatás Közkönyvtári katalógusok hozzáférhetısége, keresési lehetıség CIT 9/a BM Születési anyakönyvi kivonat ügyintézése: kérvényezés, kiadás CIT 9/b BM Házassági anyakönyvi kivonat ügyintézése: kérvényezés, kiadás CIT 11 BM Lakcímváltozás bejelentése (lakcímigazolvány pótlás, csere) CIT 3/a FMM Munkanélküli járadék igénylése CIT 3/b MAK Munkavállalók gyermekei után járó pótlékok igénylése CIT 3/c OEP Kötelezı egészségbiztosítás ellátásai 2 CIT 3/d OM Tanulói ösztöndíj megpályázása CIT 4/a BM Útlevéligénylés és útlevéllel kapcsolatos egyéb ügyintézés CIT 7 BM Rendırségi on-line bejelentések, feljelentések CIT 12 EUM Egészségüggyel összefüggı szolgáltatások 1 CIT 6 MEH Építési engedély iránti kérelem 19. oldal

20 Ma már ismert a CapGemini nemzetközi felmérése is, a két lista jelentıs eltéréseket mutat. Szolgáltatás kódja BUS 1/a BUS 6 BUS 8 Kopint Szint IDA (CapGemini) A két felmérés habár egy idıben készült 9 területen mutat eltérı értékelést. Az eltérések egyik oka a felmérés módjából, a mintavételbıl ered. CIT 2/a CIT 2/b CIT 4/b CIT 6 CIT 7 CIT Ettıl függetlenül, egységes kérdezési módok esetén is probléma, hogy az egyes szintek elektronizáltsági elvárásai csak átfogó módon vannak leírva és gyakran a felmérést készítı véleményén múlik, hogy egy-egy részterületet, hogyan értékel. Ezen a gyakorlaton változtat a CapGemini ez évtıl bevezetett új szolgáltatási szintekre lebontott mérırendszere. Mindkét felmérés esetén további gondot okoz az, hogy csak az értékelés csak az ügyféloldali tapasztalatok alapján ítél, a háttérintézményi folyamatok elektronizáltsági szintjétıl függetlenül. Összességében megállapítható, hogy az EU új fejlesztési keretrendszerében a hazai szolgáltatások alapvetıen csak az ügyféloldali elektronizáltság terén léptek elıre. Az EU fejlett országaiban ma már általában nem az a kérdés, hogy teljes körő elektronizáció megvalósul-e az ügyféloldalon, hanem az, hogy a nyújtott szolgáltatás tartalmában is mennyire idomul a felhasználói igényekhez, mennyire szofisztikált. Ezen a területen még nincs elırelépés a hazai szolgáltatásoknál. A kormányzati hatékonyság és az ügyintézési idı alapvetıen függ a szolgáltatásba bevont háttérintézmények elektronizáltságától, erre az aspektusra az elmúlt évek fejlesztései nem koncentráltak. Szolgáltatás szofisztikáció Háttérintézmény elektronizáltsága Szolgáltatás integráció Intézmények közti interoperabilitás 20. oldal

21 Az intézmények elektronizáltsága mellett fontos az egymással való együttmőködésük módja és minısége. Az interoperablitási szempontok érvényesítése az egyik leginkább elhanyagolt területe a hazai szolgáltatásoknak. Szintén új fogalom az EU gyakorlatban a szolgáltatások integrációja, ami az intézményi szolgáltatásokat magasabb nemzeti rendszerekhez köti, ezen a téren van a legnagyobb elınyünk és egyúttal a legnagyobb lemaradásunk is. Az ügyféloldalon a központi rendszer magas szintő integrációt nyújt, míg a háttéroldalon jellemzıen nagyon alacsony szintő a rendszerek integráltsága. Az új típusú ügyfélközpontú államigazgatás sikere azon múlik, hogy az intézményrendszer képes lesz-e EU szinten az állampolgárok igényeire épülı, interoperábilis és integrált szolgáltatásokat nyújtani. Magas szintő elektronizáltság Online mőködés Magas szintő elektronizáltság Interoperabilitás Bevonás Szolgáltatások száma Ma már EU szerte az alapszintő elvárás a 20/25 legkeresettebb szolgáltatás elektronizáltságának növelése, a teljes körő elektronikus ügyintézés kialakítása. EU interoperabilitás A következı évek egyik legfontosabb feladata a hazai szolgáltatási portfolió bıvítése az EU pán-európai szolgáltatásaival összhangban. Bevonás Az online kormányzás sikere azon múlik, hogy az állampolgárok milyen mértékben kívánnak élni az elektronikus ügyintézési lehetıséggel, ezért kiemelten fontos, hogy a hagyományos ügyintézésen túl, az ügyfelek igényeire reagáló ügyfélbarát szolgáltatási portfolió épüljön ki, ami az ötödik szintő targetizációval tud megvalósulni. 21. oldal

22 Az EU fejlett országaiban egyre fokozódó tendencia, hogy a hagyományos hatósági ügyintézés helyébe az állampolgárok igényeit figyelembe vevı, egyszerően elérhetı közszolgáltatások lépnek. eama eama - - agrárportál agrárportál (Ausztria) (Ausztria) az az osztrák osztrák mezıgazdasági mezıgazdasági kamara kamara 2002-ben 2002-ben hozta hozta létre létre az az eama eama szolgáltatást szolgáltatást a a farmerek farmerek adminisztratív adminisztratív terheinek terheinek csökkentésére csökkentésére jelenleg jelenleg ezer ezer farmer farmer használja használja a a portál, portál, ahol ahol online, online, órában órában intézhetik intézhetik a a támogatással támogatással és és kötelezı kötelezı jelentésekkel jelentésekkel kapcsolatos kapcsolatos ügyeket: ügyeket: földalapú földalapú támogatások támogatások igénylése igénylése parcella parcella azonosítási azonosítási adatok adatok elérése elérése GIS GIS információk információk tejkvóta tejkvóta információk információk elérése elérése elektronikus elektronikus őrlapok, őrlapok, igénylések, igénylések, jelentések jelentések kitöltése kitöltése Gyermektámogatási Gyermektámogatási Szolgáltatás Szolgáltatás (Írország) (Írország) a a gyermek gyermek születését születését követıen követıen a a kórház kórház online online rögzíti rögzíti a a gyermek gyermek adatait adatait a a rögzített rögzített adatok adatok alapján alapján automatikusan automatikusan elkészül elkészül a Születési Születési Anyakönyvi Anyakönyvi Kivonat, Kivonat, amelyet amelyet a a kórház kórház ellenıriz ellenıriz és és online online továbbküldi továbbküldi a a Szociális Szociális és és Családügyi Családügyi Minisztériumba Minisztériumba a a minisztériumba minisztériumba automatikusan automatikusan létrehozzák létrehozzák a a gyermek gyermek személyi személyi számát számát és és elindítják elindítják a a gyermektámogatások gyermektámogatások automatikus automatikus kifizetését kifizetését Közgazdasági Közgazdasági oktatási oktatási portál portál (Lengyelország) (Lengyelország) a a lengyel lengyel Nemzeti Nemzeti Bank Bank fejlesztésében fejlesztésében elkészült elkészült portál portál célja, célja, hogy hogy az az állampolgárok állampolgárok és és vállalkozások vállalkozások mikroökonómiai mikroökonómiai ismereti ismereti szintjének szintjének növelésével növelésével hozzájáruljon hozzájáruljon a a fenntartható fenntartható fejlıdéshez fejlıdéshez a a portál portál több több célcsoportot célcsoportot szolgál szolgál ki, ki, külön külön tartalmat tartalmat biztosít biztosít a diákok, diákok, az az állampolgárok állampolgárok és és a a vállalkozások vállalkozások részére részére az az e-learning e-learning keretrendszerben keretrendszerben feldolgozott feldolgozott mikroökonómiai, mikroökonómiai, elemzési elemzési és és EU EU tervezési tervezési ismeretek ismeretek mellett, mellett, a a felhasználók felhasználók megtalálhatják megtalálhatják a a legújabb legújabb híreket, híreket, információkat, információkat, árfolyamokat, árfolyamokat, valamint valamint regisztrációt regisztrációt követıen követıen letölthetı letölthetı dokumentumokat dokumentumokat és és könyveket könyveket is is találhatnak találhatnak a a portál portál anyagai anyagai CD-ROM CD-ROM formátumban formátumban is is megrendelhetı megrendelhetı 22. oldal

23 A háttérintézmények mőködésének EU által alkalmazott modelljei Vezetıi összefoglaló Az e-szolgáltatásba bevont háttérintézmények kapcsolata két alapvetı dimenzió mentén vizsgálható, melyek kombinálásával négy mőködési modell állítható elı, a mai európai szolgáltatások legtöbbje az A modell alapján mőködik, vagyis egy szolgáltatást nyújt és interakció csak a felhasználó és egy kormányzati intézmény között zajlik. A B modellben két vagy több szolgáltatás integrációjáról van szó, de interakció csak a felhasználó és a háttérintézmény között zajlik. A C modell azt a helyzetet illusztrálja, mikor egy szolgáltatásról van szó, de két vagy több interakcióra kerül sor a felhasználó és a háttérintézmény, ill. intézmények között. A D modell azt az esetet foglalja össze, mikor két vagy több szolgáltatás integrálódik miközben több interakció van a felhasználó és a háttérintézmények között. 23. oldal

24 A háttérintézmények közti kapcsolatok alapvetıen meghatározzák az e- szolgáltatások kialakításának és üzemeltetésének összetettségét. Abban az esetben, ha a kormányzati struktúrában egy szolgáltatás nyújtása két vagy több elemre bomlik, amelyek különbözı háttérintézményekben mőködnek, a koordináció igénye megnı, és ezáltal fokozódik a szolgáltatás komplexitása. Ezért hasznos, ha különbséget teszünk egylépcsıs és többlépcsıs szolgáltatások között. A szolgáltatás komplexitása növekszik azzal, ha minél több háttérintézmény közremőködésére van szükség a szolgáltatás nyújtásához. Technikai szempontból az ideális az, ha az intézmények rendszerei integráltak és az adatok az egyik helyrıl automatikusan továbbítódnak a másik intézménybe egészen addig, amíg a szolgáltatás eljut a felhasználóhoz. Ugyanakkor gyakori, hogy valamely ok miatt mégis szükség van emberi beavatkozásra és az elektronikus folyamat megszakad. Sok szereplı esetén érdemes egy értéklánc indexet generálni, hogy világos legyen a szolgáltatásba bevont intézmények száma. A szolgáltatások esetén is fellép komplexitás, mégpedig azáltal, hogy az adatfeldolgozás hatékonysága, vagy az ügyfelek igényei alapján érdemes két vagy több szolgáltatást integrálni. Az összes EU 20/25 szolgáltatás nyújtható egyedi módon vagy más szolgáltatásokkal együtt csomagolva, mint pl. élethelyzetek vagy üzleti szempontok szerint csoportosított szolgáltatások. Ezekben az esetekben a felhasználó szempontjából való integráció több mint egyszerően az összes szolgáltatás felsorolása egy menü alatt. Ezen kívül tovább növeli a szolgáltatások összetettségét, hogy vannak, pl. olyan szolgáltatások, ahol nem az a cél, hogy egy közvetlen ügyféligényt kielégítsenek, hanem amelyek segítik a célorientált szolgáltatások használatát. Ilyenek pl. az azonosítás vagy az online fizetés, ez utóbbi szolgáltatásokat horizontális szolgáltatásnak nevezzük. Ügyfélszolgálat Az e-szolgáltatásba bevont háttérintézmények kapcsolata két alapvetı dimenzió mentén vizsgálható, melyek kombinálásával négy különbözı mőködési modell állítható elı. A modell egyik dimenzióban vizsgálja, hogy az ügyféloldalon egy vagy több szolgáltatás kombinálásáról van szó. A másik oldalon aszerint különböztet meg, hogy egy vagy több intézmény van bevonva a szolgáltatás generálásba. A modell a továbbiakban egy-egy típuson belül a megkülönböztetéseket a digitalizáció szintjéhez köti. Legegyszerőbb az A, legösszetettebb a helyzet a B modell esetében. Háttérintézmény Egy intézményi szint Több intézményi szint Egy szolgáltatás A modell C modell Több szolgáltatás B modell D modell 24. oldal

25 A mai európai szolgáltatások legtöbbje az A modell alapján mőködik, vagyis egy szolgáltatást nyújt és interakció csak a felhasználó és egy kormányzati intézmény között zajlik. Az egy szolgáltatás-egy intézmény modell három különbözı fejlettségi szinten mőködhet, az intézmény elektronizáltsági szintjétıl függıen: Egy szolgáltatás Személyes közremőködés (human interfész) szakítja meg az adatinputot és az adatoutputot is, ebben az esetben a felhasználó és az intézmény közti interakció részlegesen digitalizált, mert az adatáramlás mindkét oldalán humán beavatkozás van, pl. egy hivatalnok, aki elolvassa a felhasználói t, ellenırzi az adatokat és betáplálja a háttérrendszerbe, Egy intézményi szint A Modell Automatikus input, de humán interfész az output válasznál, ebben az esetben az interakció a felhasználó és az intézmény között tovább kell, hogy digitalizálódjon, hogy ne legyen szükség személyes beavatkozásra, tovább kell fejleszteni annak érdekében, hogy automatikus legyen a kimenı adatválasz. Teljes körő automatizáció, a felhasználó és az intézmény között teljesen digitalizált a kapcsolat és csak kivételes, ritka esetekben van szükség személyes beavatkozásra. A B modellben két vagy több szolgáltatás integrációjáról van szó, de interakció csak a felhasználó és a háttérintézmény között zajlik. Ebben az esetben az integráció többet jelent, mint a szolgáltatások egyszerő sorozata, sokkal inkább, pl. a szolgáltatásokhoz kötıdı adatok integrálásáról van szó. Ennek akkor van értelme, ha a csomag egyik szolgáltatásánál használt adatot a csomag egy másik eleme is igénybe veszi. Több szolgáltatás B modell Itt is megfigyelhetı az A modellben leírt három lépcsıs folyamat a digitalizáltság szintjeire, azzal, hogy a képet tovább bonyolítja a szolgáltatások száma, egy plusz dimenziót adva a folyamat összetettségének. A felhasználó részérıl tapasztalt szolgáltatási minıség, valamint az adminisztráció részérıl észlelt hatékonyság nagymértékben függ az adatintegráció minıségétıl és módjától. Egy intézményi szint 25. oldal

26 A C modell azt a helyzetet illusztrálja, mikor egy szolgáltatásról van szó, de két vagy több interakcióra kerül sor a felhasználó és a háttérintézmény, ill. intézmények között. Itt is érvényes az A modellben leírt három szintje a digitalizáltságra vonatkozóan. Ez azonban tovább bonyolódik a háttérintézmények között az alábbiak szerint: Az elektronikus interakció folyamata az 1. és 2. háttérintézmény között Az elektronikus interakció folyamata a 3. és 3. háttérintézmény között és így tovább a többi intézményre. Több intézményi szint Egy szolgáltatás C modell Ebben a modellben számtalan háttérintézményi interakció lehet, melyek attól függnek, hogy milyen mértékben vonódnak be az egyes intézmények az ügyintézésbe, ill. ugyanazon, vagy más központi/ernyıszervezet alá tartoznak. Ez a modell leginkább a háttérszervezet / ek erısödı mértékő integrációjával jellemezhetı. Általában a valóságban inkább ez a helyzet áll elı, vagyis sok közszolgáltatás több intézmény együttmőködésének eredményeként születik meg. Jó példa erre az útlevéligénylés, ami általában a helyi ügyfélszolgálati központokban történik, ahol ellenırzik az adatokat, majd továbbítják a központi szerveknek, kevés haszon származik csupán abból, ha az ügyfelek online küldik be az igénylésüket és a következı lépésben a kormányzaton belüli ügyintézés már papír alapon történik. Ebbıl következik, hogy a háttérintézmények reorganizációja gyakran az ügynökségek, és ügyintézési folyamatok integrációjáról szól. A D modell azt az esetet foglalja össze, mikor két vagy több szolgáltatás integrálódik miközben több interakció van a felhasználó és a háttérintézmények között. Az integráció ebben az esetben a B modellhez Több hasonlóan többet jelent, mint a szolgáltatások szolgáltatás egyszerő sorozata, sokkal inkább a szolgáltatásokhoz kötıdı adatok integrálása. Itt is érvényes az A modellben leírt háromszintő digitalizáltság, ami azonban tovább bonyolódik egyrészt a szolgáltatások, másrészt a háttérintézmények között. D modell Az interakció legmagasabb szintje ebben az esetben a következık alapján értékelhetı: - A szolgáltatás teljessége a használhatóság és a felhasználói igényeknek való megfelelés szerint - Az értéklánc összes alfolyamatát figyelembe vevı integráció teljessége - Az integráció intenzitása csak adatintegrációról, vagy folyamatintegrációról is szó van - Nyílt rendszerek alkalmazásának mértéke a teljes értéklánc mentén. Több intézményi szint 26. oldal

27 A hazai e-közigazgatási fejlesztések lehetséges stratégiai scenáriói Vezetıi összefoglaló A jól funkcionáló, interoperábilisan mőködı háttérintézmények digitalizálása nem igényel jelentıs befektetést, ugyanakkor gyorsabbá és átláthatóbbá teszi az ügyfelek kiszolgálását, a meglevı BO-ra épített e-szolgáltatás jó példája az osztrák EU-n kívüli kereskedelmet érintı vámkezelési- BUS6 szolgáltatásnak. Azokon a területeken, ahol a szolgáltatások már nem tudják a szélesedı felhasználói igényeket kielégíteni, szükséges a háttérintézmények alapvetı átalakítása, az alapvetıen új szolgáltató rendszer kialakításának jó példája a tanulmányi ösztöndíjakhoz, CIT 3/d kapcsolódó holland szolgáltatások átalakítása. Fontos e-közigazgatási stratégia a hatékonyabb mőködés és a magasabb minıségő szolgáltatások kialakítása érdekében a háttérintézmények centralizálása és decentralizált FO-k létrehozása, a háttér intézmények centralizálására jó példa az olasz gépjármő nyilvántartás, CIT5. Az adatintegráció egy alternatív megoldási lehetısége a klíring szervezet kialakítása akkor, ha a különbözı adatforrásokból építkezı centralizált adatbázis kevert, intelligens és nyers adatokat is tartalmaz, a klíring gyakorlatra jó példa a belga munkavállalói szociális juttatások köré épülı, BUS 1 szolgáltatás. Az ügyfélszolgálatok és a háttérintézmények között zajló interakciók jelentıs része hasonló, ill. sok esetben azonos elemeket tartalmaz, a hasonló jellemzık standardizálásával jelentıs minıségi és hatékonysági elınyt, a folyamatok egyszerősítését és kényelmes ellátását lehet biztosítani. Az elmúlt évek egyik legjelentısebb e-kormányzati trendje a portálok kialakítása volt, ami által lehetıvé vált a kormányzati intézményektıl függetlenül, csak a felhasználói igényeknek való megfelelés. A portálok között külön figyelmet érdemelnek a személyes portálok, melyeknél lehetıvé válik a hivatal és a felhasználó közti közvetlen információcsere. A portál kialakítás jó példája a spanyol társasági adófizetési portál BUS 2. Ahogyan a háttérintézmények egyre integráltabbak lesznek, a figyelem az ügyfélszolgálatokra helyezıdik, különös tekintettel arra, hogy mennyiben tudnak pro-aktív szolgáltatásokat nyújtani. Ugyanakkor a proaktív szolgáltatásoknak korlátot szab az, hogy jellegüknél fogva elsısorban ott alkalmazhatók, ahol a legtöbb vagy valamennyi adat rendelkezésre áll a közigazgatáson belül. A háttérintézmények nagyfokú integráltsága lehetıvé tesz egy fordított szolgáltatási stratégiát is, amelyben a felhasználóknál van a szolgáltatás kezdeményezés, kontrollja és felelıssége. A felelısség és a kontroll átadása a felhasználók felé azzal az elınnyel jár, hogy lehetıvé teszi, hogy akkor, ott és olyan célokra vegyék igénybe a szolgáltatást, ahogyan szeretnék. A felhasználóknak nagyobb felelısséget adó szolgáltatási stratégia az adminisztráció számára azzal az elınyel jár, hogy különösen az adatok ellenırzéséhez kacsolódó feladataik jelentısen csökkennek. A felhasználóknak nagyobb felelısséget és kontrollt adó szolgáltatási stratégia jó példája a finn felsıoktatási rendszer, CIT 10 szolgáltatása. 27. oldal

28 Az EU tagállamok által megvalósított e-közigazgatási szolgáltatások alapján, a magas szintő szolgáltatások megvalósításában nyolc stratégiai scenárió beazonosítása lehetséges Az EU 15 tagországok nagy tapasztalattal rendelkeznek a EU 20/25 szolgáltatások kiépítésében, valamint a kapcsolódó közigazgatás átalakítási folyamatokban. A tapasztalatok összegyőjtésére létrehozott best practice adatbázis feldolgozása alapján a szolgáltatások kialakítására nyolc tipikus stratégiai scenárió azonosítható, amelyeket a következıkben részletesen, best practice megoldással együtt bemutatunk: 1. fejlett háttérrendszer elektronizálása, 2. háttérintézmények átalakítása, integrációja, 3. centralizált BO, decentralizált FO, 4. meglévı intézmények kiszolgálása adat-kliringgel, 5. moduláris szolgáltatások, 6. személyes portál, 7. proaktív szolgáltatás, 8. felhasználó által kontrolált szolgáltatás. 1.Fejlett háttérrendszer elektronizálása- A jól funkcionáló, interoperábilisan mőködı háttérintézmények digitalizálása nem igényel jelentıs befektetést, ugyanakkor gyorsabbá és átláthatóbbá teszi az ügyfelek kiszolgálását Az e-kormányzat kialakítása gyakran annak a függvénye, hogy milyen hagyományai vannak az adott területen a háttérrendszerek integrálásának és a rendszerek közti együttmőködésnek. Ahol a múltbeli gyakorlat viszonylag jól funkcionáló és integrált back office -t, BO eredményezett nem feltétlenül szükséges meghatározó szervezeti és technológiai váltást kezdeményezni az e- szolgáltatások bevezetésénél. Intézmény 1 Intézmény 2 Intézmény 3 Papír alapú ügyintézés Intézmény Intézmény Intézmény Papír alapú ügyintézés Elektronikus ügyintézés Gyors és egyszerő megoldás nyújt a meglevı munkafolyamatok és szervezeti összeköttetések digitalizálása. Ugyancsak megoldást jelenthet, ha a BO meglevı technológiáját web technológiára váltva virtuális front office, FO-t alakítunk ki, illetve ha a két utóbbi megoldást kombináljuk. Az összes ilyen megoldásban meglevı BO integráció történik, alapvetıen szerény beruházási költséggel. Ebben az esetben ugyan nem tapasztalható jelentıs 28. oldal

29 megtakarítás az államigazgatási oldalon, de gyorsabbá és átláthatóbbá válik az ügyfélszolgáltatás és változik a felhasználóval való interakció módja, a nagyobb kontroll lehetıség és nagyobb felelısség felé. Példa a megvalósításra - A meglevı BO-ra épített e-szolgáltatás jó példája az osztrák vámkezelési szolgáltatás. A szolgáltatás elektronizálása az osztrák üzleti szféra részérıl jelentkezı nagy nyomás hatására indult meg. A hagyományos ügyintézés magas színvonalú volt, de más EU országokban, az osztrák vállalkozások versenytársai gyorsabb vámkezelési szolgáltatást ZEUS vehettek igénybe. Veszélyt jelentett, hogy vám adatbázis az osztrák kereskedık más országokba helyezik székhelyüket a kedvezıbb Pénzügyminisztérium vállalkozási környezet miatt. Az osztrák vámhivatalban a meglevı szervezeti keretek egyszerőek és jól integráltak Külkereskedelmi Vámhivatal voltak, ami nem igényelt nagy átszervezést vállalkozás a változtatásnál. Gazdasági Min. Az e-szolgáltatás kialakításának BMWA technológiai megoldása a meglevı munkafolyamatok digitalizálása volt, EU DG Trade SIGL valamint egy web alapú front office hozzáadása a rendszerhez. Az adminisztrátorok feladatai és szerepe kicsit Származási ország: vámhivatal fejlıdött, illetve lehetıség volt kismértékő exportır létszám-és költségcsökkentésre is. Online kapcsolat Offline kapcsolat Jelentıs fejlıdés azonban a felhasználóknál következett be azáltal, hogy a kontroll közvetlenül a kezükbe került, gyorsabb pontosabb és teljesebb körő szolgáltatást vehettek igénybe. Elıny a felhasználónál Rövidebb ügyintézési idı Nı az EU szintő kvótákhoz való hozzáférés esélye Ingyenes szolgáltatás, jelentıs költségmegtakarítás Elektronikus FO A vámigazolás státuszának nyomonkövethetısége Csökkent a vállalkozások erıforrásának leterheltsége Elıny a kormányzatban Minimális hamisítványok Gyors, automatikus ellenırzés Létszámcsökkentés, költségmegtakarítás Papírmentes iroda Jelentıs állami bevétel növekedés Standardizáld fejlesztések, folyamatos bıvítés 29. oldal

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.B-11/1 1 Tartalom

Részletesebben

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról 106/2009. (XII. 21.) OGY határozat a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról Az Országgyőlés abból a felismerésbıl kiindulva, hogy a kábítószer-használat és -kereskedelem

Részletesebben

A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való együttmőködés 2007. évi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban

A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való együttmőködés 2007. évi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való együttmőködés 2007. évi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban I. A megváltozott munkaképességő álláskeresık létszámadatai Régiónk munkaerı-piaci helyzetét

Részletesebben

2010. évi ellenırzési jelentés

2010. évi ellenırzési jelentés 2010. évi ellenırzési jelentés A belsı ellenırzés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 121/B. (1) bekezdésében meghatározott tevékenység. A belsı ellenırzés a belsı

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr!

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr! Ülésnap Napirend Felszólaló Az Állami Számvevőszék elnökének expozéja - A Magyar Köztársaság 2011. 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslatról és a Domokos László szeptember 20.

Részletesebben

A MAGYAR SOA ALAPÚ ARCHITEKTÚRA RENDSZERTERVE

A MAGYAR SOA ALAPÚ ARCHITEKTÚRA RENDSZERTERVE A MAGYAR SOA ALAPÚ ARCHITEKTÚRA RENDSZERTERVE BME Informatikai Központ 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási

Részletesebben

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16.

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. Fájl neve: TIOP 2.6. Partnerség 061013 Oldalszám összesen: 76 oldal

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl Tervezet Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl Budapest, 2010. május A Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelvei A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-49/2007/064. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Citibank Zrt. Budapest a Shell Hungary Zrt. Budapest a Magyar Légiközlekedési Zrt. Budapest a Magyar Telekom Nyrt.

Részletesebben

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik TÁMOP 1.3.1-07/1-2008-0002 kiemelt projekt A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként Stratégiai irányítás és regionális tervezés támogatása komponens

Részletesebben

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Cím Verzió 2.0 Megyei közgyőlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelıs minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma IH jóváhagyó

Részletesebben

Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata

Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata Készült: a TÁMOP 1.3.1. kódszámú kiemelt projekt 3.2. alprojektjének keretében a TÁRKI Zrt. kutatásaként Összefoglaló tanulmány

Részletesebben

FOLYAMATLEÍRÁST SEGÍTİ GYAKORLATI ÚTMUTATÓ

FOLYAMATLEÍRÁST SEGÍTİ GYAKORLATI ÚTMUTATÓ FOLYAMATLEÍRÁST SEGÍTİ GYAKORLATI ÚTMUTATÓ 1/ 50 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú

Részletesebben

INNOVATÍV ÖTLETEK MEGVALÓSÍTÁSA

INNOVATÍV ÖTLETEK MEGVALÓSÍTÁSA Innovatív ötletek megvalósítása INNOVATÍV ÖTLETEK MEGVALÓSÍTÁSA tanácsadó füzet Megvalósíthatósági tanulmány, üzleti terv, különös tekintettel a pénzügyi tervezésre A kiadvány a Kutatás-fejlesztési Pályázati

Részletesebben

Végrehajtás Operatív Program

Végrehajtás Operatív Program Végrehajtás Operatív Program 1. prioritás: A támogatások felhasználásáért felelıs központi és horizontális intézmények mőködtetése és fejlesztése Akcióterv 2009-2010 Tervezet! 2008. október 30. I. Prioritás

Részletesebben

SAJTÓANYAG BEMUTATTÁK A BALATONRÓL KÉSZÜLT KUTATÁSOK EREDMÉNYEIT

SAJTÓANYAG BEMUTATTÁK A BALATONRÓL KÉSZÜLT KUTATÁSOK EREDMÉNYEIT 2013. február 13. SAJTÓANYAG BEMUTATTÁK A BALATONRÓL KÉSZÜLT KUTATÁSOK EREDMÉNYEIT A Balaton turisztikai régió kiemelt szerepet játszik a magyar turizmusban: a KSH elızetes adatai szerint 2012-ben a kereskedelmi

Részletesebben

I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A

I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN... 1 I.1. Érd szerepe az országos településhálózatban... 2 I.1.1. Érd szerepe a térség

Részletesebben

Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve I. Prioritás bemutatása

Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve I. Prioritás bemutatása Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter) A prioritási tengely célja a

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Körösladány Város 2010 évi közbiztonsági helyzetérıl

B E S Z Á M O L Ó Körösladány Város 2010 évi közbiztonsági helyzetérıl Száma: 04070/565-26/2011. ált. R E N D İ R K A P I T Á N Y S Á G S Z E G H A L O M 5520, Szeghalom Kossuth tér 1., PF:3 tel/fax: +36/66/371-555 Jóváhagyom: Szalai Zoltán r. alezredes kapitányságvezetı

Részletesebben

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET. ÚMFT-s. építési beruházásokhoz. 1.0 változat. 2009. augusztus. Szerkesztette: Kovács Bence.

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET. ÚMFT-s. építési beruházásokhoz. 1.0 változat. 2009. augusztus. Szerkesztette: Kovács Bence. KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET ÚMFT-s építési beruházásokhoz 1.0 változat 2009. augusztus Szerkesztette: Kovács Bence Írta: Kovács Bence, Kovács Ferenc, Mezı János és Pataki Zsolt Kiadja: Független

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

Kistérségi stratégiai belső ellenőrzési terv. 2011-2015. évek

Kistérségi stratégiai belső ellenőrzési terv. 2011-2015. évek A 42/2011. (II.24.) KT határozat melléklete Kistérségi stratégiai belső ellenőrzési terv 2011-2015. évek Ezen dokumentum célja, hogy a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása hosszú távú céljaival összhangban,

Részletesebben

2009. Hatályba lépett: sz. Társulási Tanács határozattal.

2009. Hatályba lépett: sz. Társulási Tanács határozattal. IRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV JNSZ TISZK JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS IRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE 2009. Hatályba lépett: sz. Társulási Tanács határozattal. Alkalmazandó: -tól Szőcs Gyula Székhely:

Részletesebben

Beszámoló. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár. 2010. évi szakmai munkájáról

Beszámoló. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár. 2010. évi szakmai munkájáról Beszámoló II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár 2010. évi szakmai munkájáról Összeállította: Venyigéné Makrányi Margit igazgató TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ...3 II. GAZDÁLKODÁS...8 II.1

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Földhivatal. 2008. évi szöveges beszámolója

Bács-Kiskun Megyei Földhivatal. 2008. évi szöveges beszámolója 6000 Kecskemét, Nagykırösi u. 32 Tel: 76/481-045, Fax: 76/481-450 Szám: 28.088/20/2009 Bács-Kiskun Megyei Földhivatal 2008. évi szöveges beszámolója 1. FELADATKÖR, SZAKMAI TEVÉKENYSÉG Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010

A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010 A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010 A dokumentum a Szakiskolai férıhelyek meghatározása 2010, a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB-k) részére

Részletesebben

BÍRÓ Noémi NÁDAS György PRUGBERGER Tamás RAB Henriett SIPKA Péter:

BÍRÓ Noémi NÁDAS György PRUGBERGER Tamás RAB Henriett SIPKA Péter: DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR BÍRÓ Noémi NÁDAS György PRUGBERGER Tamás RAB Henriett SIPKA Péter: Az aktív és passzív foglalkoztatáspolitikai eszközök alakulása, hatásuk a munkaerı - piaci

Részletesebben

KOVÁCS GÁBOR A HATÁRVADÁSZ SZÁZADOK EGYSÉGES RENDÉSZETI ALKALMAZÁSÁNAK LEHETİSÉGEI AZ INTEGRÁLT RENDVÉDELEMBEN

KOVÁCS GÁBOR A HATÁRVADÁSZ SZÁZADOK EGYSÉGES RENDÉSZETI ALKALMAZÁSÁNAK LEHETİSÉGEI AZ INTEGRÁLT RENDVÉDELEMBEN KOVÁCS GÁBOR A HATÁRVADÁSZ SZÁZADOK EGYSÉGES RENDÉSZETI ALKALMAZÁSÁNAK LEHETİSÉGEI AZ INTEGRÁLT RENDVÉDELEMBEN Az elmúlt évtizedben a Magyar Határırség történetében soha nem látott szervezeti korszerősítés

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 238. MELLÉKLET: - TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu. Budapest, 2009. április 16.

Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu. Budapest, 2009. április 16. Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára Budapest, 2009. április 16. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu Készítette: TeTT Consult Kft 1023 Budapest, Gül Baba utca 2.

Részletesebben

Az éves ellenırzési terv összeállításának fıbb szempontjai

Az éves ellenırzési terv összeállításának fıbb szempontjai 2 Az éves ellenırzési terv összeállításának fıbb szempontjai A költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl szóló, többször módosított 193/2003. (XI.26.) Kormányrendelet alapján az Adó- és Pénzügyi Ellenırzési

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Czibere Viktória

SZAKDOLGOZAT. Czibere Viktória SZAKDOLGOZAT Czibere Viktória Debrecen 2009 Debreceni Egyetem Informatikai Kar Könyvtárinformatikai Tanszék A könyvtárhasználati ismeretek oktatásának sajátosságai különbözı életkori csoportokban Témavezetı:

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Hajdú-Bihar Megyei Rendır-fıkapitányság Hajdúnánás Rendırkapitányság 4080 Hajdúnánás, Bocskai út 26-28. Tel.: 52/570-050 Fax.: 52/570-051 BM Tel.: 32/53-20 Fax.: 32/53-21 e-mail: hraskoj@hajdu.police.hu

Részletesebben

A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA. 2009-2010. tanév

A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA. 2009-2010. tanév A 133/2010.(VI.17.) KT határozat melléklete A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA 2009-2010. tanév Készítette: Szarkáné Dubabér Mária és a Minıségbiztosítás,

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Hajdúnánás Városi Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2011-2013 Készítették: Benkıné Takács Mária Szociális Iroda és Városi Gyámhivatal irodavezetı Nagyné Bózsár

Részletesebben

2006. évi XCIV. törvény. a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításáról

2006. évi XCIV. törvény. a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításáról Mi változott a tőzvédelmi törvényben, 2006-ban? A 2006. évi XCIV. törvény több ponton módosította az 1996. évi XXXI. Törvényt. A változások és az eredeti szöveg egymás melletti vizsgálata és a hozzá főzött

Részletesebben

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Készítette: Andráska Zsófia 2007. június 27. I. A PROGRAM CÉLJA A 2003. évi CXXV. törvényben leírtakhoz hően az Esélyegyenlıségi Program célja a lakosságot,

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Mottó: Azok a csodálatos dolgok, melyeket iskoláitokban megismertek, sok nemzedék mőve, és amelyeket a föld minden országában

Részletesebben

Zsiday Krisztina Európai szintő Képzés Képzıknek

Zsiday Krisztina Európai szintő Képzés Képzıknek Zsiday Krisztina Európai szintő Képzés Képzıknek Az elmúlt évek tapasztalataira építve a Youth-Partnership, az Európa Tanács, az Európai Bizottság és az Európai Ifjúsági Fórum, a Nemzeti Ifjúsági Irodákkal

Részletesebben

11. FEJEZET Projektgenerálás

11. FEJEZET Projektgenerálás 11. FEJEZET Projektgenerálás Jelen fejezet a projektgenerálás bemutatásával foglalkozik, mely sok szempontból a 2.-4. fejezet folytatásának tekinthetı. Mint ugyanis a fejezetbıl kiderül, a projektgeneráló

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Sorszám:8. Ügyiratszám: 1-3/2012. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012.

Részletesebben

P É N Z Ü G Y I S Z O L G Á L T A T Á S O K I R O D Á J A

P É N Z Ü G Y I S Z O L G Á L T A T Á S O K I R O D Á J A P É N Z Ü G Y I S Z O L G Á L T A T Á S O K I R O D Á J A Ügyszám: Vj-19/2011. A Gazdasági Versenyhivatal a Groupama Garancia Biztosító Zrt. és a Magyar Ingatlanszövetség eljárás alá vont vállalkozások

Részletesebben

KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK

KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK Innovációs Kompetencia Kisokos A kiadvány a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda támogatásával jött létre INNONET Innovációs és Technológiai

Részletesebben

2014. január március 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása

2014. január március 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014. január március 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai Hivatal elızetes adatai 1 szerint 2014 márciusában a kereskedelmi

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2008. évi önkormányzati adózás tapasztalatairól Elıkészítette: dr. Csarnai Judit osztályvezetı Babinszki Szilárd ügyintézı Benczéné Simcsik Ágnes ügyintézı Csapó Lászlóné ügyintézı Lászlóné

Részletesebben

Szöveges elıterjesztése a 2012. január 01.-tıl alkalmazni kívánt díjmódosítási kérelemhez

Szöveges elıterjesztése a 2012. január 01.-tıl alkalmazni kívánt díjmódosítási kérelemhez A ELİTERJESZTÉSE a Pécs Város területén a kötelezı hulladékkezelési közszolgáltatásba bevont gazdálkodó szervezetekre, intézményekre és magánszemélyekre érvényes hulladékkezelés közszolgáltatási díjainak

Részletesebben

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 283-0203 Fax:283-0203/117 Postacím: 1725 Budapest, Pf. 84 www.sisy.hu A KÖZALKALMAZOTTAK

Részletesebben

257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet

257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról A közbeszerzésekrıl szóló

Részletesebben

Székely Klára: Üzleti etika Power Point segítségével

Székely Klára: Üzleti etika Power Point segítségével NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR MIGI GAZDASÁGTUDOMÁNYI TANSZÉK Székely Klára: Üzleti etika Power Point segítségével TÁMOP 4.1.2.-08/1/C-2009-0009 1. Miért a Power Point? Támogatói véleménye

Részletesebben

10/2012. (II. 28.) NEFMI

10/2012. (II. 28.) NEFMI Kék színnel szerepel az eredeti besorolási szabálykönyvbıl származó besorolási és kódolási szabályok megfeleltetése, valamint az eredeti könyvbıl e rendeletbe át nem vett mondatok, bekezdések áthúzva.

Részletesebben

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója 2013. november Alapadatok a Társaságról A Társaság cégneve: VISONKA Takarmánykeverı Szolgáltató

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. IV. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése Tájékoztatásunk a Számviteli Törvény 10. (2) bekezdésével összhangban a nemzetközi számviteli (IFRS) standardoknak megfelelı szabályok

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Törökbálint Város SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 1 Tartalom Oldalszám Elıszó 3 Bevezetı 4 Elızmények 4 Elvi alapok 4 Jövıkép meghatározása 5 Törökbálint Város szociális szakmapolitikai

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Nagybajomi Általános Mővelıdési Központ Napköziotthonos Óvodái 2009-2014 Nagybajom, 2009. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı.3 1.1. A minıségirányítási program módosításának indoklása.3

Részletesebben

FELÜLVIZSGÁLT NEMZETI LISSZABONI AKCIÓPROGRAM MAGYARORSZÁG MELLÉKLETEK

FELÜLVIZSGÁLT NEMZETI LISSZABONI AKCIÓPROGRAM MAGYARORSZÁG MELLÉKLETEK MELLÉKLETEK AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÉSZREVÉTELEIT ÉS AZ EURÓPAI TANÁCS KÖVETKEZTETÉSEIT FIGYELEMBE VEVİ INTÉZKEDÉSEK TEMATIKUS ISMERTETÉSE A NEMZETI LISSZABONI AKCIÓPROGRAMBAN SZEREPLİ INTÉZKEDÉS hiány csökkentése

Részletesebben

A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Környezeti Vizsgálata (NÉS SKV)

A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Környezeti Vizsgálata (NÉS SKV) A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Környezeti Vizsgálata (NÉS SKV) Készült a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Zöld Forrás támogatásával Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlıdésért Alapítvány

Részletesebben

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Az APEH budapesti és vidéki telephelyein üzemelı, 2007-ben beszerzett (összesen 2714 db) HP3005dn, HP9040dn és HP3005x típusú nyomtató karbantartása tárgyú

Részletesebben

KISTELEPÜLÉSEK ÖNFENNTARTÓ, HATÉKONY ÉS ÉRTÉKTEREMTİ KÖZFOGLALKOZTATÁSA

KISTELEPÜLÉSEK ÖNFENNTARTÓ, HATÉKONY ÉS ÉRTÉKTEREMTİ KÖZFOGLALKOZTATÁSA KISTELEPÜLÉSEK ÖNFENNTARTÓ, HATÉKONY ÉS ÉRTÉKTEREMTİ KÖZFOGLALKOZTATÁSA ADITUS Tanácsadó Zrt. 1054 Budapest, Báthori u. 3. 2011. november 21. 1/362 oldal Tartalomjegyzék 1 Elızmények...8 1.1 A kutatás

Részletesebben

JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615

JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA Budapest, XVIII. ker. Petıfi

Részletesebben

Javaslat az MKIK stratégiájára a felnıttképzés területén 2010 2020

Javaslat az MKIK stratégiájára a felnıttképzés területén 2010 2020 Budapest, 2010.05.05. 6/4/2010. sz. elıterjesztés az MKIK Elnöksége részére Tárgy: A kamarai rendszer felnıttképzési stratégiája Elıterjesztı: Bihall Tamás alelnök, az Oktatási és Szakképzési Kollégium

Részletesebben

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2 Tartalomjegyzék Rendelkezések...2 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2 2. A szabályzat idıbeli hatálya...2 3. A szabályzat módosítása...2 4. A szabályzat célja...2 5. A gyakornok felkészítésének

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

TERVEZÉSI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program TERVEZÉSI FELHÍVÁS Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Infrastrukturális fejlesztések a minıségi oktatás, az egész életen át tartó tanulásnak a kultúra eszközeivel történı elısegítése érdekében

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

11.6.2010 A7-0109/ 001-249. MÓDOSÍTÁSOK 001-249 elıterjesztette: Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

11.6.2010 A7-0109/ 001-249. MÓDOSÍTÁSOK 001-249 elıterjesztette: Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 11.6.2010 A7-0109/ 001-249 MÓDOSÍTÁSOK 001-249 elıterjesztette: Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság Jelentés Renate Sommer A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása

Részletesebben

A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév

A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei A foglalkoztatottak számának változása körzetenként 250 200 150 100 50 0-50 2014.03.31

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2009 Készítette: Gruber Marianna igazgató Jóváhagyó: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2009. Tervezett felülvizsgálat dátuma:

Részletesebben

Nyertes ajánlattevı: A dokumentáció mellékletében feltüntetett ajánlatkérıi épületek Szegeden.

Nyertes ajánlattevı: A dokumentáció mellékletében feltüntetett ajánlatkérıi épületek Szegeden. Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 67 Ajánlatkérı: Szegedi Tudományegyetem Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: A dokumentáció mellékletében feltüntetett ajánlatkérıi épületek Szegeden. Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság VÉLEMÉNYE

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság VÉLEMÉNYE Európai Gazdasági és Szociális Bizottság TEN/445 Az uniós közlekedéspolitikák szociális szempontjai Brüsszel, 2011. június 15. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság VÉLEMÉNYE Az uniós politikák hatása

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a képviselı-testületneka pályázatokkal összefüggı feladatok

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szervek egységes iratkezelése

A közfeladatot ellátó szervek egységes iratkezelése A közfeladatot ellátó szervek egységes iratkezelése Intelligens Települések Országos Szövetsége Közhasznú Egyesület kiadványa Készült az e-írástudásért Közhasznú Alapítvány közreműködésével Budapest 2008

Részletesebben

Pilis Város Jegyzıje

Pilis Város Jegyzıje Pilis Város Jegyzıje 2721 Pilis Kossuth Lajos u. 47. Telefon: 29/696-310 Fax: 29/696-320 E-mail: jegyzo@pilis.hu Honlap: www.pilis.hu Ügyiratszám:../2014. Pilis Város Polgármesterének és Jegyzıjének 4/2014.

Részletesebben

Az adóbevételi elıirányzatok megalapozottsága a számvevıszéki ellenırzések

Az adóbevételi elıirányzatok megalapozottsága a számvevıszéki ellenırzések Az adóbevételi elıirányzatok megalapozottsága a számvevıszéki ellenırzések tükrében Domokos László elnök Állami Számvevıszék (2012. június 7. Nemzetközi Adókonferencia) Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagy

Részletesebben

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása Az elmúlt évek válsághatásai a társas vállalkozásokhoz képest súlyosabban érintették az egyéni vállalkozásokat, mivel azok az egyre

Részletesebben

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010

Részletesebben

VÁROS SAJÓSZENTPÉTER MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATI PROGRAMJA 2009.

VÁROS SAJÓSZENTPÉTER MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATI PROGRAMJA 2009. SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı, jogi háttér 1. Fenntartói minıségpolitika 1.1. Minıségpolitikai nyilatkozat 1.2. A város intézményrendszerével

Részletesebben

A Hétvezér Általános Iskola minıségirányítási programja szerint mőködtetett ellenırzési, mérési és értékelési rendszer

A Hétvezér Általános Iskola minıségirányítási programja szerint mőködtetett ellenırzési, mérési és értékelési rendszer A Hétvezér Általános Iskola minıségirányítási programja szerint mőködtetett ellenırzési, mérési és értékelési rendszer Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 263/2004.(VI.24.) számú közgyőlési

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI, FEJLESZTÉSI RENDSZERE Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat

Részletesebben

26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelet

26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelet 26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelet az egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeirıl és a szakmai vizsga szervezésére jogosult intézmények jegyzékérıl A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzatának 4./2006. (01.26.) számú rendelete

Pomáz Város Önkormányzatának 4./2006. (01.26.) számú rendelete Pomáz Város Önkormányzatának 4./2006. (01.26.) számú rendelete z Önkormányzati Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 11/1999.(05. 11.) sz.rendelete módosításáról Pomáz Város Önkormányzatának

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2008. Q u a l y - C o O k t a t á s i T a n á c s a d ó 1141 Budapest, Fogarasi út 111. Tel. fax: (1) 239-1460; (1) 451-0391;

Részletesebben

Elektronikus kereskedelem

Elektronikus kereskedelem Elektronikus kereskedelem Helyzetkép Szabályozás Egyéb kormányzati intézkedések Dr. Csiszér Gábor Miniszterelnöki Hivatal Informatikai államtitkárság Bevezetés Tartalom Az elektronikus kereskedelem helyzete

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE MINİSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL 1. MINİSÉGÜGY AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE MINİSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL 1. MINİSÉGÜGY AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL V I AD ORO KÖZIGAZGATÁSFEJLESZTÉSI TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 8230 BALATONFÜRED, VAJDA J. U. 33. +36 (30) 555-9096 A R O P.PALYAZAT@YAHOO.COM SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK

Részletesebben

Tervezet: ABIZOTTSÁGHATÁROZATA

Tervezet: ABIZOTTSÁGHATÁROZATA ConseilUE PUBLIC Brüsszel, D006234/02 Tervezet: ABIZOTTSÁGHATÁROZATA ( ) aco 2 4kibocsátásáthelyezéskockázatánakjelentısmértékbenkitettágazatokés alágazatoklistájánaka2003/87/ekeurópaiparlamentiéstanácsiirányelvszerinti

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl másrészrıl Budapest Fıváros XIII. kerületi Önkormányzat (képviseli: dr. Tóth József polgármester, székhely: 1139 Budapest, Béke tér 1., adószám: 15513003-2-41,.KSH

Részletesebben

Elıterjesztés. Aszód Város Önkormányzat értékhatár alatti Közbeszerzési szabályzat módosítására

Elıterjesztés. Aszód Város Önkormányzat értékhatár alatti Közbeszerzési szabályzat módosítására Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9 Tel. 28:500-666 Fax. 400-575 Email: jegyzo.aszod@invitel.hu /2009 szám Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/012-36/2012. Nyilvános változat! A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. U. Gy. vezetı jogtanácsos által képviselt TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. (Budaörs) eljárás alá

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó ALAPTÁJÉKOZTATÓ QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó 50 milliárd forint keretösszegő 2008-2009. évi Kötvényprogramjáról Forgalmazó: QUAESTOR

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem

Pécsi Tudományegyetem Pécsi Tudományegyetem Az ifjúsági turizmus korosztályos motivációkutatásának eredményei és fejlesztési lehetıségei a Kárpátok Interrégióban Komáromi István Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 A RÉSZ: BEVEZETÉS... 3 B RÉSZ: A RÉSZLETES ÜZLETI JELENTÉS...

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 A RÉSZ: BEVEZETÉS... 3 B RÉSZ: A RÉSZLETES ÜZLETI JELENTÉS... 1/67. oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 A RÉSZ: BEVEZETÉS... 3 B RÉSZ: A RÉSZLETES... 5 I. A BÉKÉS MEGYEI VÍZMŐVEK ZRT. TEVÉKENYSÉGEINEK BEMUTATÁSA, A TEVÉKENYSÉGI TELJESÍTMÉNYEK ÖSSZEGZİ ÉRTÉKELÉSE...

Részletesebben

Nemzetközi és határ menti együttmőködések támogatása. Bevezetési javaslatok a határ menti jó gyakorlatok országos szintő elterjesztésére

Nemzetközi és határ menti együttmőködések támogatása. Bevezetési javaslatok a határ menti jó gyakorlatok országos szintő elterjesztésére Nemzetközi és határ menti együttmőködések támogatása Bevezetési javaslatok a határ menti jó gyakorlatok országos szintő elterjesztésére TÁMOP-1.3.1-07/1.-2008-0002 Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése

Részletesebben

1. számú Melléklet AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

1. számú Melléklet AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK 1. számú Melléklet AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK A prjektek az Európai Unió támgatásával, az Európai Reginális Fejlesztési Alap társfinanszírzásával valósulnak

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-071-018/2009. A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa a KiK Textil és Non-Food Korlátolt Felelısségő Társaság (Budapest) eljárás alá vont ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE INNOVÁCIÓS

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE INNOVÁCIÓS SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE INNOVÁCIÓS STRATÉGIAI PROGRAMJA A Konzorcium megbízásából készítette: MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda Laser Consult Mőszaki-Tudományos és Gazdasági Tanácsadó Kft. 2003 Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájának 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájának 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájának 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl A képviselı-testület évente a Polgármesteri Hivatal 2-2 irodájának beszámolóját tárgyalja meg a

Részletesebben

Jelenlévık: a mellékelt jelenléti ív szerint. Napirend:

Jelenlévık: a mellékelt jelenléti ív szerint. Napirend: Emlékeztetı a Közigazgatási Informatikai Bizottság (KIB) Elektronikus Közszolgáltatások Albizottságának alakuló ülésérıl (2008. december 4. 9:00 EKK 1024 Szilágyi E. fasor 11/b. I. emeleti konferenciaterem)

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA Iskolavezetı: Dr. Buday-Sántha Attila A TERÜLETI TURIZMUSFEJLESZTÉS LEHETİSÉGEI A SZÉKELYFÖLDÖN A doktori

Részletesebben

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Az APEH budapesti és vidéki telephelyein üzemelı, 2007-ben beszerzett (összesen 2714 db) HP3005dn, HP9040dn és HP3005x típusú nyomtató karbantartása tárgyú

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. I. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben