FELÜLVIZSGÁLT NEMZETI LISSZABONI AKCIÓPROGRAM MAGYARORSZÁG MELLÉKLETEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FELÜLVIZSGÁLT NEMZETI LISSZABONI AKCIÓPROGRAM MAGYARORSZÁG MELLÉKLETEK"

Átírás

1 MELLÉKLETEK AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÉSZREVÉTELEIT ÉS AZ EURÓPAI TANÁCS KÖVETKEZTETÉSEIT FIGYELEMBE VEVİ INTÉZKEDÉSEK TEMATIKUS ISMERTETÉSE A NEMZETI LISSZABONI AKCIÓPROGRAMBAN SZEREPLİ INTÉZKEDÉS hiány csökkentése Hosszú távon és költségvetési, államreform AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÉSZREVÉTELE Kevéssé áttekinthetıek a Magyarország esetében elıirányzott intézkedések a költségvetési konszolidációt illetıen További figyelmet kell fordítani a államháztartás biztosítására A MÁRCIUS I EURÓPAI TANÁCS KÖVETKEZTETÉSE A túlzott hiányt felmutató tagállamoknak erıteljesebb költségvetési konszolidációra kell törekedniük a túlzott hiány mihamarabbi felszámolása érdekében (52. pont) MAKROGAZDASÁG AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÉSZREVÉTELEIT, VALAMINT AZ EURÓPAI TANÁCS KÖVETKEZTETÉSEIT FIGYELEMBE VEVİ MAGYAR INTÉZKEDÉS BEMUTATÁSA Magyarország a szeptember 1-jén benyújtott konvergencia-programban részletesen meghatározta azokat az intézkedéseket, amelyek elısegítik a költségvetési hiány csökkentését és a makrogazdasági megteremtését. A gyors kiigazítás idıszakában párhuzamosan kerül sor a kiadások csökkentésére és a bevételek növelésére. A Kormány tisztában van azzal, hogy tartós költségvetési egyensúly csak a kiadási oldal strukturális átalakításával érhetı el, de a gyors egyensúlyjavítás érdekében szükség volt az adó- és járulékterhek emelésére is. A programidıszak második felében (2009-tıl) kizárólag a kiadások GDP-arányos csökkenése biztosítja az egyenleg további javulását. A Kormány által már 2006-ban megtett azonnali lépések illeszkednek az állam mőködési költségeinek tartós csökkentését célzó, illetve az egészségügy finanszírozási és mőködési rendszerét átalakító hosszabb távú reformok irányához. A évi, a GDP arányában mintegy 1,5 százalékpontos egyensúlyjavításnak nagyjából a fele származik a kiadások visszafogásából. A kiadások GDP-arányos csökkentése a konszolidáció során egyre nagyobb mértékben járul hozzá a hiány mérsékléséhez. Ezt az alapozza meg, hogy már 2006-ban elkezdıdött a kiadási területek átfogó reformjának elıkészítése (bizonyos területeken elindítása), ami a késıbbi idıszakban lehetıvé teszi a kiadási szint tartós csökkentését. Az EU-transzferek nélkül számított kiadások a 2006-tól 2009-ig a GDP arányában közel 6 százalékponttal csökkennek, így az egyenlegjavítás 80%-a a kiadási szint csökkenésébıl származik. Magyarország a szeptember 1-jén benyújtott konvergencia-programban részletesen meghatározta azokat az intézkedéseket, amelyek elısegítik a költségvetési hiány csökkentését és a makrogazdasági megteremtését. Az államháztartás hosszú távú ságának biztosítása érdekében Magyarország több, egymást kiegészítı intézkedést kíván megvalósítani 2006-tól kezdıdıen a közigazgatást, az egészségügyet, a nyugdíjrendszert, a felsıoktatást, valamint a foglalkoztatást illetıen. 77

2 A NEMZETI LISSZABONI AKCIÓPROGRAMBAN SZEREPLİ INTÉZKEDÉS A hálózati iparágak versenyének növelése; a szabályozási hatóságok autonómiájának és hatékonyságának növelése AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÉSZREVÉTELE Egyértelmőbb és erıteljesebb intézkedések a hálózati iparágak versenyének fokozására A MÁRCIUS I EURÓPAI TANÁCS KÖVETKEZTETÉSE MIKROGAZDASÁG Az Európai Tanács elismeri a verseny fontos szerepét az európai hálózati iparágak hatékonyságának biztosításában. A Tanács felszólítja a tagállamokat, hogy hozzanak intézkedéseket ezeken a területeken (63. pont) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÉSZREVÉTELEIT, VALAMINT AZ EURÓPAI TANÁCS KÖVETKEZTETÉSEIT FIGYELEMBE VEVİ MAGYAR INTÉZKEDÉS BEMUTATÁSA A vezetékes energiahordozók versenypiacának kialakítását a villamos energiáról szóló évi CX. törvény (VET), valamint a földgázellátásról szóló évi XLII. törvény (GET) és az ezek át biztosító másodlagos jogszabályok írták elı. A teljes harmonizáció július 1-ig, a teljes piacnyitás idıpontjáig történik meg, új piaci modell kidolgozásával és új törvények kihirdetésével. A villamosenergia-piac január 1-jétıl nyílt meg. Ettıl kezdve párhuzamosan mőködik a versenypiac és a közüzemi piac július 1-tıl már minden nem háztartási fogyasztó feljogosított fogyasztóvá vált. A szabad piaci fogyasztás részaránya év végére meghaladta az összes fogyasztás 35%-át, éves volumene túllépte a GWh-t. Határkeresztezı villamosenergia-átviteli kapacitások építése üzleti alapon, magánbefektetık révén történik. A földgázpiac január 1-jétıl nyílt meg. A háztartási fogyasztók kivételével minden fogyasztó feljogosított, számuk kb A versenypiacra 2005-ben kilépett fogyasztók száma: 29, így a 2004-ben kilépettekkel együtt összesen 52. Ez az országos összes földgázfogyasztás 7%-át jelenti. Az Európai Bizottság 2005 januárjában publikálta a negyedik összehasonlító jelentést az európai gáz- és villamos-energia, ami megállapította, hogy a magyarországi liberalizáció és piacnyitás sikeres, az új tagállamok között Magyarország érte el a leggyorsabb és legfigyelemreméltóbb elırehaladást. (Átmeneti intézkedés: erımővi hatósági árak visszaállítását a teljes piacnyitás dátumáig, hatálya a HTM-mel rendelkezı erımővekre terjed ki.) A humántıke fejlesztése a kétirányú kutatói ill. diák mobilitás ösztönzésén, az oktatási rendszerben meglévı kutatóhelyek kihasználásának erısítésén, a külföldön dolgozó kutatók hazatérésének K+F+I stratégia ellenırzı és értékelı rendszerének hiánya; A kutatásfejlesztés Az Európai Tanács megismétli a Barcelonában tett kötelezettségvállalását, üdvözli az egyedi nemzeti célkitőzések meghatározásával kapcsolatosan elért eredményeket, és felkéri valamennyi tagállamot a A TTI stratégia Kormány elé terjesztésének várható idıpontja: 2006 szeptember vége. A stratégia kialakítása során felülvizsgálatra kerülnek a fı stratégiai indikátorok, valamint azok célértékei ennek függvényében a K+F ráfordítások GDP-re vetített arányának 2013-as 2,1 százalék értéke is változhat. Az Innovációs Alap tekintetében a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal szisztematikus program-értékelı és monitoring-tevékenységet folytat. Éves értékelı terv alapján, közbeszerzési eljárás során választják ki a független értékelıket. 78

3 A NEMZETI LISSZABONI AKCIÓPROGRAMBAN SZEREPLİ INTÉZKEDÉS támogatásán keresztül; a mőszaki és természettudományos képzés szerepének erısítése a felsıoktatásban és a szakképzésben; a fiatal kutatók képzését és mobilitását segítı intézkedések. Az elektronikus kereskedelem szabályozási feltételeinek felülvizsgálata, a telekommunikációs piac versenyintenzitásának növelése, a földfelszíni digitális televíziós mősorszórás elterjedését lehetıvé tevı szabályozási környezet kidolgozása, a digitális jogkezelés (elektronikus aláírás) biztosítása; a KKV-k számára elérhetı üzleti, illetve a K+F eredményeit elérhetıvé tevı adatbázisok kialakítása. AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÉSZREVÉTELE területén azonosított problémákra megfelelı, egyértelmő politikai válaszok hiánya Az információs és kommunikációs technológiák alkalmazásának terjesztésének bıvebb kifejtése A MÁRCIUS I EURÓPAI TANÁCS KÖVETKEZTETÉSE évre megállapított átfogó 3%-os célkitőzés elérését célzó politikák és fellépések elısegítésére, figyelembe véve a tagállamok eltérı kiindulópontjait (18.pont) A stratégia gazdasági növekedésre és termelékenységre vonatkozó céljainak elérése érdekében európai és nemzeti szinten egyaránt elengedhetetlen a koncentrált, hatékony és integrált, az információs és kommunikációs technológiákra vonatkozó politikák kialakítása. (64.pont) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÉSZREVÉTELEIT, VALAMINT AZ EURÓPAI TANÁCS KÖVETKEZTETÉSEIT FIGYELEMBE VEVİ MAGYAR INTÉZKEDÉS BEMUTATÁSA Az uniós okból finanszírozott K+F és innovációs projektek tekintetében egységes nemzeti monitoring-rendszer mőködik, amely ex-ante és ex-post értékeléseket is magában foglal. Az elfogadás elıtt álló kutatás-fejlesztési stratégia fı elemei: Erısödjön a vállalatok kutatási és fejlesztési tevékenysége. A vállalatok Magyarországon történı K+F ráfordítása legalább kétszerese legyen az állami ráfordításoknak, érje el a GDP minimum 1,4 %-át, miközben az állami ráfordítási arány a GDP 0,7 %-a. Épüljenek ki nemzetközileg is elismert K+F kapacitások, központok. A költségvetési és a non-profit szférában mőködı kutatóhelyeken javuljon a minıség és a hatékonyság, erısödjön az eredmények hasznosítása és a gazdasággal való kapcsolat. Jöjjenek létre a világ élvonalába tartozó kutatóegyetemek, amelyek szorosan együttmőködnek a vállalatokkal, és rugalmasan reagálnak a gazdaság igényeire. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggı jogsértések megakadályozását segítı értesítési-eltávolítási eljárás hatályának bıvítése: megvalósult (2005. évi CLXXI. törvény) hatályba lépés január 1-én Elektronikus információszabadság megvalósítása: január 1-én hatályba lépett a törvény két i rendelete: a közérdekő adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkeresı rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet és a közzétételi listákon szereplı adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet. Lépések a digitális jogkezelés hazai bevezetése felé: április 15-én lépett hatályba a szerzıi jogról szóló évi LXXVI. törvény módosítása A földfelszíni digitális televíziós mősorszórás elterjedését lehetıvé tevı szabályozói környezet kidolgozásra került, a Kormány elfogadta a földfelszíni digitális televízió mősorszórásra való átállás elsıdleges kormányzati feladatairól szóló 1021/2005. (III. 10.) határozatát. 79

4 A NEMZETI LISSZABONI AKCIÓPROGRAMBAN SZEREPLİ INTÉZKEDÉS Új csıdtörvény elıkészítése és elfogadása AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÉSZREVÉTELE Hatékony csıdeljárás és vállalati szerkezetátalakít ás szabályozásának elérésére irányuló gyakorlati intézkedések bıvebb kifejtése A MÁRCIUS I EURÓPAI TANÁCS KÖVETKEZTETÉSE AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÉSZREVÉTELEIT, VALAMINT AZ EURÓPAI TANÁCS KÖVETKEZTETÉSEIT FIGYELEMBE VEVİ MAGYAR INTÉZKEDÉS BEMUTATÁSA július 1-jétıl hatályos új rendelkezés, hogy a Cégszolgálat (Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közremőködı Szolgálat új elnevezése a törvény hatálybalépésétıl) jogi tanácsadást is nyújt, valamint hogy 2007 októberétıl a Cégszolgálat a közhiteles hitelezıvédelmi nyilvántartást is mőködteti. A jelenlegi szabályozás szerint a bajba jutott cégeknek legfeljebb 150 napjuk van arra, hogy hitelezıikkel egyezkedve talpra álljanak ben összességében cég ellen indítottak felszámolási, végelszámolási vagy csıdeljárást, ami 5%-kal haladja meg a évi adatokat ben mindössze 26 cég kapott csıdeljárással esélyt a túlélésre, míg kerül felszámolás alá. Az új csıdtörvény-koncepciót a 1094/2005. (IX. 19.) Korm. határozat rögzíti. A teljesen új csıdtörvény normaszöveg-tervezetének kidolgozásához szükséges szakmai viták jelenleg folyamatban vannak, az új csıdtörvény kormány elé terjesztésének dátuma szeptember 30. Az oktatási, képzési rendszereknek a képzési szintek és formák sajátosságait figyelembe véve a vállalkozói készségek, menedzsment ismeretek megszerzésének, a munkakultúra javításának, a szervezeti tanulás elısegítésének támogatása. A vállalkozói kedv valamennyi iskolai szinten megvalósuló ösztönzésére és támogatására vonatkozó intézkedések hiánya A KKV-k üzleti környezetének javítását célzó, valamint a minél több ember vállalkozóvá válását ösztönzı intézkedéseket kifejezetten meg kell említeni a nemzeti reformprogramokban. (31.pont) A vállalkozóvá válást ösztönzı intézkedések: A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) a Junior Achievement Magyarország Alapítvánnyal együttmőködve 2005-ben indította el Vállalkozom, tehát leszek címmel 3 éves diákvállalkozási programját, mely a fiatalok gazdasági ismereteinek elsajátítását, bıvítését célozza 8 alprogramon keresztül. A GKM támogatja az Életpálya Alapítvány által 2000-ben indított Ifjúsági Pénzügyi Támogatási Programot, amelynek keretében olyan fiatal vállalkozók kapnak maximálisan 1 millió forint visszatérítendı támogatást, akik vállalkozói elıélet, kellı referenciák és fedezeti biztosítékok híján banki hitelre nem számíthatnak. Vállalkozói kultúra oktatása: A évi kormányprogram külön foglalkozik az oktatási reformmal, amelynek része a piacképes tudást adó szakképzés. 80

5 A NEMZETI LISSZABONI AKCIÓPROGRAMBAN SZEREPLİ INTÉZKEDÉS A KKV-k esetében a pénzügyi eszközök biztosításának javítása, a finanszírozási okhoz jutásának megkönnyítése. A pénzügyi támogatásokhoz (EU-s és hazai pályázatokhoz) való hozzáférési lehetıségek erısítése Ipari klaszterek létrehozásának, a globális cégek beszállítói hálózatainak fejlesztésének, partnerségek kialakulásának, valamint a helyi szinten történı információnyújtásnak az ösztönzése. Inkubációs, innovációs és üzleti tanácsadási szolgáltatások biztosítása,az információhoz jutásuk segítése, vállalkozási ismereteket, nyelvi és IT készségeket javító képzési programok indítása. AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÉSZREVÉTELE Pénzügyi okhoz való könnyebb hozzáférést megvalósító intézkedések részletesebb bemutatása A MÁRCIUS I EURÓPAI TANÁCS KÖVETKEZTETÉSE AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÉSZREVÉTELEIT, VALAMINT AZ EURÓPAI TANÁCS KÖVETKEZTETÉSEIT FIGYELEMBE VEVİ MAGYAR INTÉZKEDÉS BEMUTATÁSA Mikrohitel Program a maximálisan felvehetı hitelösszeg 25 ezer euró, a futamidı 8 év; a kamat mértéke a jegybanki alapkamat +/- 3 %-os mértéken állapítható meg. Széchenyi Kártya a mikro-, kis- és középvállalkozások egyszerősített eljárással szabad felhasználású, likviditási problémákat kezelı hitelhez juthatnak december 31-ig a Kormány minden kibocsátott Kártyára 50 %-os garanciadíjtámogatást biztosít. Maximum 25 millió forint értékő kártya igényelhetı, a Széchenyi Kártyához kötıdı hitel után a bankok által felszámítható kamatmarge és kezelési költség mértéke maximum 4 + 0,8 %, a vállalkozók által a készfizetı kezességvállalásért a Hitelgarancia Rt-nek fizetendı díj 1,5 % (melynek felét az állam átvállalja), a garantált hitelrész 80 %. Sikeres Magyarországért Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram 2005 nyarán, 310 milliárd forintos keretösszeggel hirdette meg a Kormány; célja a mikro-, kis- és középvállalkozások foglalkoztatásban betöltött szerepének, innovációs és beszállítói tevékenységének erısítéséhez, környezetvédelmi és egészségügyi célú beruházásaihoz kedvezményes kamatozású hitel nyújtása, a fejlesztési és beruházási tárgyú pályázatokhoz, különösen a Új Magyarország Fejlesztési Terv pályázataihoz kapcsolódóan kiegészítı biztosítása. A felhasználható hitel összege millió Ft. A kamat mértéke legfeljebb 3 havi EURIBOR + 4%, ami tartalmazza a kezelési költséget is. A türelmi idı a szerzıdéskötéstıl számított 2 év, a futamidı legfeljebb 15 év. A hitelprogram része a Mikrohitel Plusz konstrukciós hitelcél, mely esetében a hitelösszeg 1-15 millió Ft, a kamat pedig a mindenkor érvényes jegybanki alapkamat. A konstrukció futamideje maximum 10 év. Lánchíd Faktoring Program a mikro- és kisvállalkozások részére 3%-os állami kamattámogatással. 81

6 A NEMZETI LISSZABONI AKCIÓPROGRAMBAN SZEREPLİ INTÉZKEDÉS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÉSZREVÉTELE A MÁRCIUS I EURÓPAI TANÁCS KÖVETKEZTETÉSE AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÉSZREVÉTELEIT, VALAMINT AZ EURÓPAI TANÁCS KÖVETKEZTETÉSEIT FIGYELEMBE VEVİ MAGYAR INTÉZKEDÉS BEMUTATÁSA Tıkeprogramok: Corvinus Rt. célja elısegíteni magyarországi vállalkozások határon túli terjeszkedését, beruházását, vállalatalapítását, vállalatfelvásárlását. A Társaság a külföldi cégbe történı befektetését mindig magyarországi szakmai befektetı partner mellett, társbefektetıként valósítja meg. A befektetett tıke nagysága minimum 20 millió Ft, a céltársaságban kizárólag kisebbségi részesedést szerez. A befektetés idıtartama 3-10 év. A 1041/2005. sz. kormányhatározat felkéri a tárcákat, hogy alakítsák ki az állami tulajdonban lévı tıkefinanszírozási intézmények együttmőködı, integrált rendszerét, amelyen belül kapjon kiemelt szerepet a Corvinus Rt irányítása alatt létrejövı kis- és középvállalkozás-fejlesztést, valamint innovációt támogató befektetési intézménycsoport. Ennek keretében a Corvinus Rt ben megvásárolta az MFB Rt. részesedését a Kisvállalkozás-fejlesztı Pénzügyi Rt-ben, többségi tulajdont szerzett a Beszállítói Befektetı Rt-ben, illetve megalakította a Corvinus Elsı Innovációs Tıkealapot. Informatikai Kockázati Tıkealap célja a hazai informatikai és távközlési szektorban mőködı kis- és középvállalkozások tıkeellátottságának javítása. Az egy vállalkozásba befektethetı tıke összege m Ft között mozoghat. A tulajdonszerzés mértéke 25-49%. A befektetési idıtartama 3-tól 7 évig terjed. Magyar Fejlesztési Bank Rt. Fejlesztés Tıkebefektetési Programja + a Lendület portál segítségével a GKM folyamatosan tájékoztatást nyújt a KKV-k által igénybe vehetı pályázati és kedvezményes pénzügyi konstrukciókat illetıen. 82

7 A NEMZETI LISSZABONI AKCIÓPROGRAMBAN SZEREPLİ INTÉZKEDÉS Az európai léptékő elérhetıség javítása a közlekedési infrastruktúra összehangolt fejlesztése révén; a különbözı fejlesztési elképzelések összehangolása (határátlépı kapacitások, TEN-T, illetve Quick Start projektek); az elérhetıség, s ezáltal az áruk és emberek mobilitásának javítása a közlekedésben a liberalizációs folyamat folytatása; az országos lefedettségő szélessávú infrastruktúra kiépítése és használata Kiemelt feladat a nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség csökkentése, összehangolása, a fizetési kötelezettségekkel kapcsolatos adminisztráció csökkentése, nem utolsó sorban pedig a cégeljárásról készülı új törvény elfogadása. AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÉSZREVÉTELE Infrastruktúra korszerősítéséne k költségvetési kihatásainak hiánya A MÁRCIUS I EURÓPAI TANÁCS KÖVETKEZTETÉSE A belsı piac teljes körő megvalósítása és elmélyítése érdekében az európai infrastruktúra kiterjesztése, javítása, összekapcsolása és átjárhatósága terén elérendı eredményeket szolgáló további erıfeszítésekre van szükség. Az Európai Tanács hangsúlyozza a közlekedés és energia területére vonatkozó TENprojektek ának, valamint annak a fontosságát, hogy a tagállamok és az európai intézmények megfelelı ösztönzıket állapítsanak meg az infrastrukturális beruházásokra vonatkozóan.(65.pont) A tagállamoknak meg kell hozniuk a megfelelı intézkedéseket ahhoz, hogy jelentıs mértékben csökkentsék a cégalapításhoz különösen a KKV-k alapításához szükséges átlagos idımennyiséget, azzal a célkitőzéssel, hogy 2007 végéig az unió területén bárhol egy héten belül lehetséges legyen a cégalapítás. (30.pont) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÉSZREVÉTELEIT, VALAMINT AZ EURÓPAI TANÁCS KÖVETKEZTETÉSEIT FIGYELEMBE VEVİ MAGYAR INTÉZKEDÉS BEMUTATÁSA A költségvetési kihatások az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közlekedési OP projektlistájának és pénzügyi tervének véglegesítésével adhatók meg. Az új Cégtörvény (2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról) az elektronikus cégeljárás megvalósításával gyorsabbá teszi a cégbírósági eljárást július 1-tıl közkereseti, betéti vagy korlátolt felelısségő társaságok számára lehetıséget biztosít az egyszerősített, gyorsított cégbejegyzési eljárásra, melynek eredményeként a bejegyzési kérelem benyújtását követı 2. munkanapon sor kerülhet a cég bejegyzésére. Ezen kivételes eljárásnak az elızetes névfoglalás, szerzıdésminta alkalmazása és a bejegyzési kérelem elektronikus beterjesztése a feltétele. Új szabályként került be a törvénybe a törvény mellékletét képezı szerzıdésminták alkalmazása, amelyek egyszerőbb és gyorsabb eljárási rendben történı cégalapítást eredményeznek a három legnagyobb számban létrejövı cégforma a közkereseti és betéti társaság, valamint a korlátolt felelısségő társaság esetében. A szerzıdésminták alkalmazása a bejegyzési és változásbejegyzési eljárások jelentıs mértékő felgyorsításán túl a cégek alapítási költségeinek csökkenését is eredményezi október 1-jétıl a cégbíróságnak a bejegyzésrıl, vagy annak elutasításáról a kérelem érkezésétıl számított 8 munkanapon belül döntenie kell. 83

8 A NEMZETI LISSZABONI AKCIÓPROGRAMBAN SZEREPLİ INTÉZKEDÉS A fizetési kötelezettségekkel kapcsolatos adminisztráció csökkentése; az adminisztrációs terhek és tranzakciós költségek jelentıs csökkentése érdekében az államháztartás korszerősítése, szervezeti átalakítási koncepció kidolgozása; fejlesztések a pénzügyi rendszerekhez kapcsolódó elektronikus szolgáltatások terén; a pénzügyi és kapcsolódó eljárásokra vonatkozó adminisztratív terhek felülvizsgálata. A megújuló energiaok használatának elérhetıvé tétele (önálló megújuló energiahordozó program indítása és megvalósítása) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÉSZREVÉTELE A MÁRCIUS I EURÓPAI TANÁCS KÖVETKEZTETÉSE A vállalkozások indulási költségeit a lehetı legalacsonyabbra kell csökkenteni. (30.pont) A megújuló energiaok arányának 2015-ig 15%-ra történı emelését, valamint hasonló módon a bioüzemanyagok közlekedési ágazatban való használatának további támogatása, mérlegelve arányuknak 2015-ig 8%- AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÉSZREVÉTELEIT, VALAMINT AZ EURÓPAI TANÁCS KÖVETKEZTETÉSEIT FIGYELEMBE VEVİ MAGYAR INTÉZKEDÉS BEMUTATÁSA Ha a létesítı okirat nem szerzıdésminta alkalmazásával készül, akkor a bejegyzésrıl, vagy annak elutasításáról a kérelem érkezésétıl számított legkésıbb 15 munkanapon belül dönteni kell. Az átmeneti idıben július 1. és október 1. között szerzıdésmintával a végsı határidı 15 munkanap; szerzıdésminta alkalmazása nélkül 30 munkanap, gyakorlatilag megegyezik a jelenleg hatályossal, csak most a jogi személyiség nélküli, illetve jogi személyiségő társaságok esetében követendı eljárások között van különbség. A évi kormányprogram 57. oldalán rögzített cél, hogy a cégek piacra lépésének adminisztratív eljárásainak gyorsítása érdekében 2007 végéig biztosítani kell, hogy a cégbejegyzési eljárás ne vegyen igénybe 7 munkanapnál hosszabb idıt, a Cégtörvény ennek megfelelı módosítása folyamatban van. Az elektronikus eljárások elterjedését a papíralapú kérelmekhez képest kedvezıbb közzétételi díjak ösztönzik. Jelenleg a társaságok bejegyzésének idı és költségigénye még annak függvénye, hogy a társaság jogi személyiség nélküli, illetve jogi személyiségő ben pl. egy kft. alapítása bejegyzési, közzétételi, közjegyzıi és ügyvédi költségekkel együtt a 3 millió Ft kötelezı törzstıke felett kb. 250 ezer Ft-ba kerül, egy bt. esetén az alapításhoz szükséges minimális vagyon rendelkezésre bocsátásán túl, Ft körül alakulhat. A nemzeti megújuló stratégiát várhatóan 2006 ıszén fogadja el a Kormány. A megújuló energiahordozó bázisú villamosenergia-termelés részaránya a hazai összes villamosenergia-felhasználáson belül a évi 0,9%-ról 2005-re 4,5%-ra növekedett, ezzel az Európai Unióhoz történı csatlakozás során Magyarország részére megállapított 3,6%-os részarány elvárást teljesítettük. Döntıen a zöld áram termelés dinamikus felfutásának köszönhetı, hogy az összes megújuló energiahordozó-felhasználás országos energiafelhasználáson belüli 84

9 A NEMZETI LISSZABONI AKCIÓPROGRAMBAN SZEREPLİ INTÉZKEDÉS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÉSZREVÉTELE ra történı növelését, az olajipar képviselıivel folytatott konstruktív párbeszéd, valamint a bioüzemanyagok második generációja kutatásának és fejlesztésének maximális támogatása mellett.(19.pont) A MÁRCIUS I EURÓPAI TANÁCS FOGLALKOZTATÁS KÖVETKEZTETÉSE START Program Sürgetı feladat a fiatalok munkaerıpiaci helyzetének javítása, valamint a fiatalok munkanélküliségének jelentıs csökkentése. (38. pont) START program kiterjesztése az idısebb munkavállalókra Az alkalmazásban maradásnak az idısebb alkalmazottak számára való vonzóbbá tétele céljából az Európai Tanács hangsúlyozza az aktív idıskorra vonatkozó stratégiák ának jelentıségét. (39. pont) részaránya a évi 3,5%-ról 2005-re 5,2%-ra emelkedett. Jelenlegi stratégiai célkitőzéseink szerint 2010-ig el kívánjuk érni a zöld áram termelés részarányában a 6,5%-ot, a megújuló energiahordozók összesített részarányában pedig a 8-8,2%-ot, valamint a biomassza-üzemanyag felhasználás terén 2010-ig elérjük az Európai Unió tagállamai számára elıírt 5,75%-os részarányt. A tervezett intézkedések révén elérhetınek tartjuk, hogy 2013-ra 11-11,5% körüli mértékőre emelkedhet a hazai zöld áram termelés és 14% körülire emelkedhet a hazai összes megújuló energiahordozó-felhasználás részaránya. A növekményeket elsısorban a hazai szilárd biomasszára alapozzuk, de természetesen jelentıs szerepet kívánunk biztosítani a növekményen belül a bio-üzemanyagoknak, a biogáznak, a geotermiának, illetve az egyéb megújuló energiahordozóknak is. Az externális költségek beépítése a fosszilis tüzelıanyagok árába nagyobb részt megvalósult (lásd pl. energiaadó). AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÉSZREVÉTELEIT, VALAMINT AZ EURÓPAI TANÁCS KÖVETKEZTETÉSEIT FIGYELEMBE VEVİ MAGYAR INTÉZKEDÉS BEMUTATÁSA 2005 végén a Kormány elindította a START Programot. A program a pályakezdıt foglalkoztató munkáltatónak a foglalkoztatás elsı évében - az átlagosan 35%-os szintrıl - 15 százalékra, a második évben pedig 25 százalékra csökkentette a járulékfizetési kötelezettségét. Fontos változás a korábban bevezetett járulékkedvezményekhez képest, hogy igénybevétele jóval kevesebb adminisztrációs terhet jelent a munkáltatónak, és a támogatást nem utólagos megtérítésként kapja a munkáltató, hanem az a járulékok egy részének átvállalását jelenti. Részben ennek köszönhetı a kedvezmény magas igénybevételi aránya: 2006 elsı felében mintegy 9000 fiatal helyezkedett el a START Program keretében. A Kormány 2007-tıl az ESZA támogatásával kiterjeszti a START programot: A START Plusz program keretében a kisgyermek otthoni gondozását, vagy közeli hozzátartozó ápolását követıen munkába álló személyek alkalmazása esetén a munkáltatótól a járulék egy részének megfizetését a Munkaerı-piaci Alap átvállalja. A START Extra program célja, hogy segítséget nyújtson a munkavállaláshoz, a munkaerı-piaci visszatéréshez a tartósan munkanélkülieknek, akiknek nehezebb elhelyezkedniük vagy az életkoruk miatt, vagy azért, mert az ország leghátrányosabb, 85

10 A NEMZETI LISSZABONI AKCIÓPROGRAMBAN SZEREPLİ INTÉZKEDÉS START program kiterjesztése a gyesrıl visszatérıkre A munkanélküli ellátórendszer átalakítása A szociális ellátórendszer módosítása AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÉSZREVÉTELE A munkanélküli ellátás reformja A szociális ellátórendszer átfogó felülvizsgálata szükséges A MÁRCIUS I EURÓPAI TANÁCS KÖVETKEZTETÉSE Az Európai Tanács hangsúlyozza, hogy ideje európai szinten szilárdan elkötelezıdni a nık foglalkoztatását elısegítı politikák a, és a munka és a magánélet egyensúlyának megfelelıbb biztosítása mellett.(40. pont) Az Európai Tanács felhívja a tagállamokat a következıkre: a munkában töltött évek során a gyors munkahely-változtatásokat lehetıvé tévı, a gazdaságban munkával töltött órák összes mennyiségének növekedéséhez vezetı és a humán erıokba történı beruházások hatékonyságát javító, életciklusra alapozott, munkára vonatkozó megközelítés kidolgozása; az aktív és megelızı politikák irányába történı váltás elısegítése, ezáltal ösztönözve és támogatva az embereket munkaviszonyba kerülésükben (37. pont) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÉSZREVÉTELEIT, VALAMINT AZ EURÓPAI TANÁCS KÖVETKEZTETÉSEIT FIGYELEMBE VEVİ MAGYAR INTÉZKEDÉS BEMUTATÁSA elmaradott térségeiben, településein élnek. A munkáltatótól az elsı évben a Munkaerıpiaci Alap teljes egészében, a második évben pedig részben átvállalja a járulék megfizetését. Korábban is igénybe vehetı volt az 50 éven felüli tartósan munkanélküli személyt, illetve a gyesrıl visszatérı szülıt alkalmazó munkáltatók számára egyfajta járulékkedvezmény, ennek igénybevételi aránya azonban a bonyolult adminisztráció és az utólagos megtérítés rendszere miatt alacsony volt végén a munkanélküli ellátást az álláskeresési támogatás rendszere váltotta fel, amely két elembıl áll: az álláskeresési járadékból, illetve az álláskeresési segélybıl. Az új rendszerben a mielıbbi elhelyezkedést segíti, hogy: az álláskeresési támogatás a folyósítás elsı szakaszában a korábbi jövedelemhez jobban igazodó, magasabb összegő ellátást, míg a továbbiakban egy alacsonyabb szintő, fix összegő ellátást jelent; az álláskeresési támogatás folyósításának feltétele az intenzív álláskeresés, a szoros együttmőködés, amihez a foglalkoztatási szolgálat segítséget nyújt, minden álláskeresıvel egyéni álláskeresési megállapodást kell kötni, ami lehetıvé teszi az önálló álláskeresés következetesebb számonkérését; az álláskeresési járadékban részesülı, ha elhelyezkedik, megkaphatja a hátralévı összeg felét; az álláskeresési segély mellett pedig annak szüneteltetése nélkül lehet alkalmi munkát végezni tıl megkezdjük egy olyan rendszer kiépítését, amelyben a munkával nem rendelkezı emberek elıször az elérhetı álláslehetıségekkel, álláskeresést segítı szolgáltatásokkal találkoznak, és csak abban az esetben válnak jogosulttá az ellátásokra, ha nincs lehetıségük azonnal munkába állni. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat (ÁFSZ) bázisán egy közös belépési pontot (egyablakos rendszert) alakítunk ki, ahol minden munkavállalási korú személynek meg kell jelennie, aki ellátást 86

11 A NEMZETI LISSZABONI AKCIÓPROGRAMBAN SZEREPLİ INTÉZKEDÉS Nyugdíjrendszer tervezett reformja Egyéni egészségügyi számla AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÉSZREVÉTELE Szükséges a korai nyugdíjba vonulás és a rokkantnyugdíj rendszerébe való beáramlás csökkentése A be nem jelentett munkavégzés visszaszorításána k egyik hatékony eszköze lehet A MÁRCIUS I EURÓPAI TANÁCS KÖVETKEZTETÉSE Meg kell vizsgálni a munkában eltöltött idı meghosszabbítására, a fokozatos nyugdíjba vonulásra, a részmunkaidıre, a munkakörülm. javítására irányuló ösztönzıket, és az arra irányuló célzott ösztönzıket, hogy a képzésben részt vevı idısebb alkalmazottak száma gyorsabban nıjön, mint a munkaerı egésze tekintetében. (39. pont) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÉSZREVÉTELEIT, VALAMINT AZ EURÓPAI TANÁCS KÖVETKEZTETÉSEIT FIGYELEMBE VEVİ MAGYAR INTÉZKEDÉS BEMUTATÁSA igényel. Az integrált foglalkoztatási és szociális szolgáltató rendszer kialakítása az ügyfélkör jelentıs bıvülését fogja eredményezni (a jelenlegi évi 1 millió fıs ügyfélforgalom akár meg is duplázódhat). Ahhoz, hogy az ÁFSZ és a kapcsolódó szociális szolgáltatások a növekvı ügyfélkörbıl fakadó feladatokat magas színvonalon, eredményesen és hatékonyan tudják ellátni, és mindazoknak, akinek valamilyen aktív munkaerıpiaci szolgáltatásra van szükségük, biztosítani tudják azt, növelni kell az erre rendelkezésre álló pénzügyi okat, tovább kell fejleszteni a szolgáltatásokat. A nyugdíjazási átlagéletkor a korhatár alatti nyugdíjazás enyhe feltételrendszere miatt alacsony, a nyugdíjkorhatártól jelentısen elmarad. Az egészségi állapothoz kötıdı, illetve egyes munkakörökben eltöltött idıhöz kapcsolódó korhatár alatti ellátástípusok feltételrendszere esetenként nagyvonalú. Az elmúlt években az induló nyugdíjak helyettesítési rátája jelentısen megemelkedett. Ezen folyamatok miatt a Kormány kezdeményezi, hogy részben 2006-ban, részben pedig 2007 elsı félévében szülessenek meg az ellentmondások korrekcióját lehetıvé tevı jogszabályok. Ezen változások szükségesek ahhoz, hogy a nyugdíjrendszer hosszú távon az egyensúlyt megközelítı állapotba kerüljön. Az intézkedések közül kiemelendı: az elırehozott öregségi nyugdíjazás korhatárának egy évvel történı felemelése, illetve az ellátás igénybevétele esetén biztonságmatematikailag indokolt mértékő korrekciója; az induló nyugdíjak szintjének korrigálása; az egyes munkakörökben eltöltött idıhöz kapcsolódó korkedvezményes nyugellátás további jogszerzésének megszüntetése, valamint a rokkantsági nyugdíjrendszer rehabilitációs szemlélető átalakítása; Az egyes foglalkoztatási csoportok között érvényesülı a nyugdíjjogosultság megszerzéséhez szükséges szolgálati idıben és keresetbeszámítás módjában meglévı ma már indokolatlan eltérések fokozatos megszőntetése; A szabályozás világossá teszi, hogy a korhatár elıtti nyugdíj egy kedvezmény, amely mellett keresı tevékenység nem folytatható. A foglalkoztatáshoz kapcsolódó társadalombiztosítási érdekeltség megteremtése céljából létrehozandó egyéni egészségügyi számlák rendszerének kialakítása folyamatban van, ehhez január 1-tıl hatályba léptek az Egészségügyi Minisztérium kompetenciájába tartozó jogszabályok módosításai. 87

12 A NEMZETI LISSZABONI AKCIÓPROGRAMBAN SZEREPLİ INTÉZKEDÉS Lépj egyet elıre! Program Az oktatási és képzési rendszer átalakítását és a munkaerı-piaci igényekhez igazítását szolgáló lépések AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÉSZREVÉTELE Növelni kell az alacsony iskolai végzettségőek felnıttképzésben való részvételét Hiányzik a munkaerıpiacho z igazodó oktatás és képzés rendszerének megteremtését, a lemorzsolódás csökkentését és az esélyegyenlıség biztosítását szolgáló szakpolitikai stratégia világos kifejtése A MÁRCIUS I EURÓPAI TANÁCS KÖVETKEZTETÉSE Az Európai Tanács felhívja a tagállamokat a következıre:az alacsony képzettségőekre és alacsony jövedelmőekre-különösen a munkaerı-piac peremén lévıkre - irányuló intézkedések megfelelıbb összpontosítása. (37. pont) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÉSZREVÉTELEIT, VALAMINT AZ EURÓPAI TANÁCS KÖVETKEZTETÉSEIT FIGYELEMBE VEVİ MAGYAR INTÉZKEDÉS BEMUTATÁSA Az alacsony iskolai végzettségő munkavállalók képzésben való részvételének növelése érdekében 2006 elején elindult a Lépj egyet elıre! program. A programban 6800 fı vesz részt, a résztvevık több mint 60%-a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezik. Célunk olyan irányítási, szabályozási, finanszírozási, döntéshozási, érdekegyeztetési, információs rendszer kialakítása, amely segíti a képzı intézmények munkaerı-piaci alkalmazkodását, a munkaerı-piaci igényekre való aktív reagálását. Ennek érdekében: továbbfejlesztjük a pályaválasztási döntéseket megalapozó információs rendszert, ezáltal biztosítva, hogy az érintettek (fiatalok, felnıttek) és akik a pályaválasztásban közremőködnek (iskolák, munkaügyi szervezetek, képzı intézmények) jobb döntéseket hoznak majd. Kidolgozzuk a szakképzésbıl kilépık pályakövetési rendszerének alapjait, melynek célja, hogy a szakképzı intézmények tevékenységét a felhasználók értékeljék, az információk rendszeres és sztenderdizált győjtésével az eredmények váljanak összehasonlíthatóakká, és segítsék a szakképzı intézmények mőködtetésével kapcsolatos döntéseket, a hiteles információk járuljanak hozzá a pálya-, illetve intézményt választók tudatos döntéséhez is. Átalakítjuk a finanszírozási és támogatási rendszert, mely utóbbinak középpontjába a képzésben résztvevı egyént kell állítani, meghatározni, hogy életpályája során mekkora állami támogatás jár alanyi jogon, és milyen élethelyzetekben lévık milyen feltételekkel juthatnak további állami támogatáshoz. Felülvizsgáljuk az intézményrendszert, melynek során meg kell vizsgálni, hogy az állami kötelezettségek teljesítéséhez milyen szakképzési intézményi struktúrára van szükség, mely feladatok ellátásához van szükség állami intézményrendszerre, és melyek azok az állami feladatok, amelyek ellátásához az állam támogatást ad ugyan, de amelyeket nem állami szervezetek valósítanak meg. 88

13 , 6. A LISSZABONI STRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSÁT SEGÍTİ INTÉZKEDÉSEK MAKROGAZDASÁG A makrogazdasági szférában ható, alábbiakban felsorolt intézkedések döntı része nem igényel költségvetési t (szabályozási kérdés), vagy az adott területre jelenleg fordított költségvetési kereten belül, átcsoportosítással fedezhetı. 5. Közigazgatási reform A központi kormányzat méretének és belsı tagoltságának lényeges csökkentése: minisztériumok száma 14-rıl 11- re, a foglalkoztatottak száma 20%-kal csökken. Méretgazdaságos, hatékony közigazgatás megteremtése Megvalósult Minisztériumok és foglalkoztatottak száma hiány szintje 89

14 , Közigazgatási reform A párhuzamos funkcionális területek humánpolitika, informatika, vagyonkezelés üzemeltetés központosítása. Közigazgatási reform A központi közigazgatás és területi (dekoncentrált) szervei konszolidációja és regionális átszervezése (közel 200 költségvetési szervet érintıen) a létszám 10%-os csökkentésével. Méretgazdaságos, hatékony közigazgatás megteremtése Méretgazdaságos, hatékony közigazgatás megteremtése Döntés megszületett január 1. Közszféra kiadásai hiány szintje Döntés megszületett december 31. Szervezetek és foglalkoztatottaik száma hiány szintje 90

15 3.Fogl., Közigazgatási reform A közigazgatás egészében a teljesítménykövet elmények meghatározásána k, mérésének általánossá tétele, a merev elırejutási és bérrendszer rugalmasabbá tétele. Közigazgatási reform A versenyvizsgán alapuló kiválasztási rendszer bevezetése Közigazgatási reform Az önkorm. közigazgatásban méretgazdaságos üzemméretet elérı társulási formák pénzügyi ösztönzése. Méretgazdaságos, hatékony közigazgatás megteremtése Méretgazdaságos, hatékony közigazgatás megteremtése Méretgazdaságos, hatékony közigazgatás megteremtése Döntés megszületett 2006 és elsı félév Teljesítménymutató k hiány szintje Döntés megszületett 2006 Teljesítménymutató k hiány szintje Döntés megszületett 2006 Közszféra kiadásainak aránya hiány szintje 91

16 , Közigazgatási reform kistérségi ügyfélszolgálati központok létrehozása. Közigazgatási reform Az elektronikus közigazgatás elterjesztése (a versenyképessége t érintı és az uniós ajánlásokban meghatározott szolgáltatások körében). Méretgazdaságos, hatékony közigazgatás megteremtése Méretgazdaságos, hatékony közigazgatás megteremtése Döntés Kistérségi ügyfélszolgálati központok száma Döntés Elektronikus közigazgatást használók aránya 92

17 , Önkormányzati reform A kistelepülési és megyei feladatellátás dominanciája helyett a városi, kistérségi és regionális törvényen, illetve pénzügyi eszközökkel is ösztönzött együttmőködésen alapuló, a racionális üzemméreteket érvényesítı feladatellátás általánossá tétele. A kistérségek esetében ez különösen a közoktatásban, a közigazgatásban, a szociális és intézményfenntartási feladatokban érvényesül. A feladatellátás szintjeinek átalakítása, a kistérségi és regionális feladatellátás erısítése, ezzel párhuzamosan a szabályozás deregulációja. A finanszírozásban - bevételi oldalon - a helyi (és központi) adórendszer módosításával az önkormányzati struktúra átalakítása a feladat, ezen belül a helyi adóbevételek arányának növelése a központi adóbevételekkel szemben, - kiadási oldalon- a finanszírozási rendszer (normatív támogatások) egyszerősítése a szabályozás deregulációja oldandó meg. Döntés megszületett Törvényalkotás 2006 Települési és megyei feladatellátásra fordított kiadások aránya 93

18 , Önkormányzati reform A feladatellátás átrendezését és racionalizálását a szaktörvényekben megállapított kötelezettségek felülvizsgálatával párhuzamosan az önkormányzatoka t megilletı normatív hozzájárulások számának lényeges csökkentése, tartalmának megváltoztatása és kiegészítı, pályázható, a hatékony feladatellátást feltételként elıíró támogatások alkalmazása segíti. A feladatellátás szintjeinek átalakítása, a kistérségi és regionális feladatellátás erısítése, ezzel párhuzamosan a szabályozás deregulációja. A finanszírozásban - bevételi oldalon - a helyi (és központi) adórendszer módosításával az önkormányzati struktúra átalakítása a feladat, ezen belül a helyi adóbevételek arányának növelése a központi adóbevételekkel szemben, - kiadási oldalon- a finanszírozási rendszer (normatív támogatások) egyszerősítése a szabályozás deregulációja oldandó meg. Döntés megszületett Törvényalkotás 2006 Önkormányzatokat megilletı normatív hozzájárulások száma 94

19 , Önkormányzati reform Az értékalapú ingatlanadózás bevezetése megerısíti az önkormányzatok gazdálkodási önállóságát. Önkormányzati reform Központi kapacitásszabályo zás bevezetése a közszolgáltatások egyes területein meghatározott feladatoknál (oktatás, szociális ellátás, gyermekvédelem). A feladatellátás szintjeinek átalakítása, a kistérségi és regionális feladatellátás erısítése, ezzel párhuzamosan a szabályozás deregulációja. A finanszírozásban - bevételi oldalon - a helyi (és központi) adórendszer módosításával az önkormányzati struktúra átalakítása a feladat, ezen belül a helyi adóbevételek arányának növelése a központi adóbevételekkel szemben, - kiadási oldalon- a finanszírozási rendszer (normatív támogatások) egyszerősítése a szabályozás deregulációja oldandó meg. A feladatellátás szintjeinek átalakítása, a kistérségi és regionális feladatellátás erısítése, ezzel párhuzamosan a szabályozás deregulációja. A finanszírozásban - bevételi oldalon - a helyi (és központi) adórendszer módosításával az önkormányzati struktúra átalakítása a feladat, ezen belül a helyi adóbevételek arányának növelése a központi adóbevételekkel szemben, - kiadási oldalon- a finanszírozási rendszer (normatív támogatások) egyszerősítése a szabályozás deregulációja oldandó meg. Döntés megszületett Döntés: Bevezetés Döntés megszületett Törvényalkotás elsı félév Ingatlanadó mértéke 95

20 , Globalizáció és öregedés Egészségügyi reform Az egészségügy társadalombiztosí tási jellegének megerısítése (a szolgáltatás igénybevételének feltétele a biztosítotti jogviszony, vagy más erre jogosító és nyilvántartott állapot megléte és az esedékes járulék megfizetése. Ennek hiányában csak alapszintő szolgáltatás (mentés, sürgısségi, anya és csecsemıvédelmi és járványügyi) vehetı igénybe. A jelenleginél sokkal inkább szolgáltatáselvő, az EU-normákhoz illeszkedı ellátórendszer kialakítása, amely magasabb átlagos minıségő és költséghatékonyabb gyógyító-megelızı ellátásokat nyújt az igénybe vevıknek. Döntés megszületett Törvényalkotás 2006 Biztosítotti jogviszonnyal rendelkezık aránya 96

21 , Globalizáció és öregedés 6. Globalizáció és öregedés Egészségügyi reform A kereslet korlátozása érdekében az orvos betegtalálkozóhoz, és/vagy a diagnosztikai vizsgálatokhoz kapcsolódóan az igénybevevı által fizetendı díj kerül bevezetésre. Egészségügyi reform Szakmai és finanszírozási protokollok (betegutak) érvényesítése a szolgáltatások igénybevételének és nyújtásának ésszerősítésére. A jelenleginél sokkal inkább szolgáltatáselvő, az EU-normákhoz illeszkedı ellátórendszer kialakítása, amely magasabb átlagos minıségő és költséghatékonyabb gyógyító-megelızı ellátásokat nyújt az igénybe vevıknek. A jelenleginél sokkal inkább szolgáltatáselvő, az EU-normákhoz illeszkedı ellátórendszer kialakítása, amely magasabb átlagos minıségő és költséghatékonyabb gyógyító-megelızı ellátásokat nyújt az igénybe vevıknek. Döntés megszületett Döntés megszületett Törvényalkotás 2006 Törvényalkotás 2006 Orvos-beteg találkozók száma, igénybevevık által fizetendı díjból származó bevételek nagysága 97

22 , Globalizáció és öregedés 6. Globalizáció és öregedés Egészségügyi reform Az ellátás következı (magasabb) szintjének igénybevétele jellemzıen az alsóbb szinten kiadott beutalóval lehetséges Egészségügyi reform A kihasználatlan, vagy ésszerőtlenül mőködtetett túlzott fekvıbeteg kapacitások megszüntetése aktív vagy átalakítása krónikus/ápolási, illetve szociális ellátó kapacitássá. A jelenleginél sokkal inkább szolgáltatáselvő, az EU-normákhoz illeszkedı ellátórendszer kialakítása, amely magasabb átlagos minıségő és költséghatékonyabb gyógyító-megelızı ellátásokat nyújt az igénybe vevıknek. A jelenleginél sokkal inkább szolgáltatáselvő, az EU-normákhoz illeszkedı ellátórendszer kialakítása, amely magasabb átlagos minıségő és költséghatékonyabb gyógyító-megelızı ellátásokat nyújt az igénybe vevıknek. Döntés megszületett Döntés megszületett Törvényalkotás 2006 Törvényalkotás 2006 Aktív fekvıbeteg ágyak száma ezer lakosra; ápolási ágyak száma ezer lakosra 98

23 , Globalizáció és öregedés Egészségügyi reform Az OEP szerzıdéskötési kötelezettsége megszőnik, a szolgáltatók versenyezhetnek a társadalombiztosí tási finanszírozás elnyeréséért, az OEP csak a szükséges mértékben vásárol szolgáltatást A jelenleginél sokkal inkább szolgáltatáselvő, az EU-normákhoz illeszkedı ellátórendszer kialakítása, amely magasabb átlagos minıségő és költséghatékonyabb gyógyító-megelızı ellátásokat nyújt az igénybe vevıknek. Döntés megszületett Törvényalkotás

24 , Globalizáció és öregedés Egészségügyi reform A szolgáltatók (jellemzıen a kórházak) mőködési keretei átalakulnak, lehetıvé téve az átláthatóságot biztosító könyvelést és eredménykimutatást, a tulajdonos (fenntartó) eredményérdekelt ségét és a dolgozók rugalmasabb bérezését biztosító foglalkoztatását. A jelenleginél sokkal inkább szolgáltatáselvő, az EU-normákhoz illeszkedı ellátórendszer kialakítása, amely magasabb átlagos minıségő és költséghatékonyabb gyógyító-megelızı ellátásokat nyújt az igénybe vevıknek. Döntés megszületett Törvényalkotás

25 , Globalizáció és öregedés 6. Globalizáció és öregedés 6. Globalizáció és öregedés Egészségügyi reform Létrejön az egészségbiztosítá si felügyelet. Egészségügyi reform Az alapellátás (háziorvos) kistérségi összehangolása. Egészségügyi reform Az egészségügy területén mőködı kamaráknál megszőnik a kötelezı tagság. A jelenleginél sokkal inkább szolgáltatáselvő, az EU-normákhoz illeszkedı ellátórendszer kialakítása, amely magasabb átlagos minıségő és költséghatékonyabb gyógyító-megelızı ellátásokat nyújt az igénybe vevıknek. A jelenleginél sokkal inkább szolgáltatáselvő, az EU-normákhoz illeszkedı ellátórendszer kialakítása, amely magasabb átlagos minıségő és költséghatékonyabb gyógyító-megelızı ellátásokat nyújt az igénybe vevıknek. A jelenleginél sokkal inkább szolgáltatáselvő, az EU-normákhoz illeszkedı ellátórendszer kialakítása, amely magasabb átlagos minıségő és költséghatékonyabb gyógyító-megelızı ellátásokat nyújt az igénybe vevıknek. Döntés megszületett Döntés megszületett Döntés megszületett Törvényalkotás 2006 Törvényalkotás 2006 Törvényalkotás

26 3.Foglalk.; Makrog. stab., 6. Globalizáció és 6. Globalizáció és öregedés 6. Globalizáció és öregedés Egészségügyi reform A Kormány - a közfinanszírozás fenntartása mellett - mérlegelni fogja az egészségügyi biztosítási piac magánbiztosítók részére történı esetleges megnyitását. A támogatási kulcsok megváltoztatása (ezen keresztül a GDP 0,2%-ának megfelelı mértékő megtakarítás érhetı el). A kulcsok megváltoztatása után minden vényköteles gyógyszer esetén térítési díjat kell fizetni. A jelenleginél sokkal inkább szolgáltatáselvő, az EU-normákhoz illeszkedı ellátórendszer kialakítása, amely magasabb átlagos minıségő és költséghatékonyabb gyógyító-megelızı ellátásokat nyújt az igénybe vevıknek. A jelenleginél sokkal inkább szolgáltatáselvő, az EU-normákhoz illeszkedı ellátórendszer kialakítása, amely magasabb átlagos minıségő és költséghatékonyabb gyógyító-megelızı ellátásokat nyújt az igénybe vevıknek. Döntés megszületett Döntés Törvényalkotás elsı félév Kormánydöntés aug. 31. Bevezetés:

27 3.Foglalk.; Makrog. stab., 6. Globalizáció és 6. Globalizáció és öregedés 6. Globalizáció és öregedés Egészségügyi reform Fokozatosan szabaddá válik a patikaalapítás, mai monopolisztikus korlátozások megszőnnek. Egészségügyi reform A nem vényköt. Gyógyszerek meghatározott köre gyógyszertáron kívüli forgalmazása lehetıvé válik. a A jelenleginél sokkal inkább szolgáltatáselvő, az EU-normákhoz illeszkedı ellátórendszer kialakítása, amely magasabb átlagos minıségő és költséghatékonyabb gyógyító-megelızı ellátásokat nyújt az igénybe vevıknek. A jelenleginél sokkal inkább szolgáltatáselvő, az EU-normákhoz illeszkedı ellátórendszer kialakítása, amely magasabb átlagos minıségő és költséghatékonyabb gyógyító-megelızı ellátásokat nyújt az igénybe vevıknek. Döntés megszületett Döntés megszületett Törvényalkotás 2006 Törvényalkotás 2006 Patikák száma Nem vényköteles gyógyszerek értékesítési helyeinek száma 103

28 , Globalizáció és öregedés Egészségügyi reform A gyógyszertámogatási rendszerben az a cél, hogy, az idei támogatási volumen lényeges csökkenését követıen az éves növekedési ütem 5% körülire mérséklıdjön. Ennek érdekében az intézkedések kiterjednek a gyártókkal való kapcsolatokra, a felírási szokások befolyásolására és a kereslet szabályozására A jelenleginél sokkal inkább szolgáltatáselvő, az EU-normákhoz illeszkedı ellátórendszer kialakítása, amely magasabb átlagos minıségő és költséghatékonyabb gyógyító-megelızı ellátásokat nyújt az igénybe vevıknek. Döntés megszületett Törvényalkotás 2006 Gyógyszertámogatá s nagysága 104

29 , Globalizáció és öregedés Egészségügyi reform A befogadási és a referencia árképzési szabályok megváltoztatása (folyamatos fixesítés bevezetése, támogatás megvonás szabályainak szigorítása, gyártói árajánlatok nyilvános versenyeztetése, generikus készítmények befogadásának könnyítése, támogatásvolume n-szerzıdések alk.kiterjesztése, a már támogatott készítmények költséghatékonys ági felülvizsgálata. A jelenleginél sokkal inkább szolgáltatáselvő, az EU-normákhoz illeszkedı ellátórendszer kialakítása, amely magasabb átlagos minıségő és költséghatékonyabb gyógyító-megelızı ellátásokat nyújt az igénybe vevıknek. Döntés megszületett Törvényalkotás 2006 Fixesített termékek támogatási mértékének aránya az összes támogatáshoz viszonyítva 105

30 3.Fogl.;4.Energi a; 5. Makrog., Globalizáció és öregedés 6. Globalizáció és öregedés Egészségügyi reform A háziorvosok számára egyéni gyógyszerrendelé si keret kerül megállapításra. Egészségügyi reform Egyéb intézkedések (a gyártók és a biztosító közötti közös kockázatviselés jogszabályba foglalása, promóció szabályainak szigorítása, a a gyógyszerfelírás és kiadás ellenırzésének fokozása online ellenırzési rendszer bevezetése. A jelenleginél sokkal inkább szolgáltatáselvő, az EU-normákhoz illeszkedı ellátórendszer kialakítása, amely magasabb átlagos minıségő és költséghatékonyabb gyógyító-megelızı ellátásokat nyújt az igénybe vevıknek. A jelenleginél sokkal inkább szolgáltatáselvő, az EU-normákhoz illeszkedı ellátórendszer kialakítása, amely magasabb átlagos minıségő és költséghatékonyabb gyógyító-megelızı ellátásokat nyújt az igénybe vevıknek. Döntés megszületett Döntés megszületett Törvényalkotás 2006 Törvényalkotás 2006 Generikus gyógyszerek támogatási aránya az összes támogatáshoz viszonyítva 106

19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet

19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet 19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplı Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott elıirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól

Részletesebben

KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK érvényes: 2012. július 1-jétıl A 2012. szeptember 1-jétıl érvényes Hirdetménnyel Kölcsönszerzıdéshez LEADER Helyi Akciócsoportok (a továbbiakban: Akciócsoportok)

Részletesebben

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik TÁMOP 1.3.1-07/1-2008-0002 kiemelt projekt A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként Stratégiai irányítás és regionális tervezés támogatása komponens

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Polgári Takarékszövetkezet (a továbbiakban Polgári Takarék) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. A Polgári Takarékszövetkezet (a továbbiakban Polgári Takarék) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet (a továbbiakban Polgári Takarék) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2013. február 25. A Hirdetmény közzététele:

Részletesebben

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról ELİTERJESZTÉS Mór Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata tárgyában (Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangú támogatásával) A társadalomba való be- és visszailleszkedés

Részletesebben

BÍRÓ Noémi NÁDAS György PRUGBERGER Tamás RAB Henriett SIPKA Péter:

BÍRÓ Noémi NÁDAS György PRUGBERGER Tamás RAB Henriett SIPKA Péter: DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR BÍRÓ Noémi NÁDAS György PRUGBERGER Tamás RAB Henriett SIPKA Péter: Az aktív és passzív foglalkoztatáspolitikai eszközök alakulása, hatásuk a munkaerı - piaci

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl Tervezet Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl Budapest, 2010. május A Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelvei A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév

A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei A foglalkoztatottak számának változása körzetenként 250 200 150 100 50 0-50 2014.03.31

Részletesebben

SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI TÁJÉKOZTATÓJA A 2013. PÉNZÜGYI ÉVRE 2014. június A Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-49/2007/064. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Citibank Zrt. Budapest a Shell Hungary Zrt. Budapest a Magyar Légiközlekedési Zrt. Budapest a Magyar Telekom Nyrt.

Részletesebben

A jelen Lakossági Kondíciós Lista elválaszthatatlan részét képezi a Bank által alkalmazott referencia kamatlábak, kamatváltoztatási/kamatfelár

A jelen Lakossági Kondíciós Lista elválaszthatatlan részét képezi a Bank által alkalmazott referencia kamatlábak, kamatváltoztatási/kamatfelár VII/C. Deviza alapú (forintban törlesztett) Raiffeisen Lakáshitel és Raiffeisen Személyi Kölcsön Ingatlanfedezettel Hitelek III. Kondíciós Lista Érvényben: 2016. február 1-tıl visszavonásig A jelen Lakossági

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 1 2. A 2007. ÉVI MONITORING VIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI... 1 3. A MONITORING VIZSGÁLAT

Részletesebben

DEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁS, ÉLETKOR-KEZELÉS ÉS KOMPETENCIÁK AZ EURÓPAI GÁZRA VÁRÓ KIHÍVÁSOK FÉNYÉBEN

DEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁS, ÉLETKOR-KEZELÉS ÉS KOMPETENCIÁK AZ EURÓPAI GÁZRA VÁRÓ KIHÍVÁSOK FÉNYÉBEN DEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁS, ÉLETKOR-KEZELÉS ÉS KOMPETENCIÁK AZ EURÓPAI GÁZRA VÁRÓ Bevezetés Az európai polgárok átlagéletkora növekszik, ami azt jelenti, hogy a jövıben kevesebb munkaképes korú ember lesz, aki

Részletesebben

GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711. Gyula, Széchenyi u. 53.

GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711. Gyula, Széchenyi u. 53. GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711. Gyula, Széchenyi u. 53. HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ÉS VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE A GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET HITELEZÉSI TEVÉKENYSÉGE SORÁN ALKALMAZOTT KONDÍCIÓKRÓL

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.B-11/1 1 Tartalom

Részletesebben

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján)

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) amely létrejött egyrészrıl

Részletesebben

A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében

A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében Készítette: Szeged, 2010. december 20. Tartalomjegyzék I. AZ ELEMZÉS MÓDSZERTANA... 3 II. ÖSSZEFOGLALÓ... 3 III. A

Részletesebben

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16.

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. Fájl neve: TIOP 2.6. Partnerség 061013 Oldalszám összesen: 76 oldal

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a hitelhez, a bankgaranciához, a faktoringhoz és a pénzügyi lízinghez kapcsolódó készfizetı kezességvállalásról

ÜZLETSZABÁLYZAT. a hitelhez, a bankgaranciához, a faktoringhoz és a pénzügyi lízinghez kapcsolódó készfizetı kezességvállalásról ÜZLETSZABÁLYZAT a hitelhez, a bankgaranciához, a faktoringhoz és a pénzügyi lízinghez kapcsolódó készfizetı kezességvállalásról 2009 1. A GARANTIQA HITELGARANCIA ZRT. CÉLJA ÉS AZ ÁLTALA NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI JELENTÉS 2008. I. negyedév Dél-Alföld Tájékoztató 2008. január 2008. február Bács-Kiskun megye 769 39108 fı Csongrád megye 524 26298 fı Békés

Részletesebben

Ipar. Szent Korona Értékrend

Ipar. Szent Korona Értékrend Ipar Az ipar anyagi kincseink embert szolgáló átalakítása, vagy környezetromboló szakbarbarizmus? Úgy használjuk, hogy megmaradjon, vagy úgy, hogy felégetjük a jövıt? Miért? Mit? Hogyan? Az EU belsı piaca

Részletesebben

S Z AB Á L Y Z AT A A S Z T E K E R E T E I K Ö Z Ö T T F O L Y T AT O T T P Á L Y Á Z AT I T E V É K E N Y S É G RİL

S Z AB Á L Y Z AT A A S Z T E K E R E T E I K Ö Z Ö T T F O L Y T AT O T T P Á L Y Á Z AT I T E V É K E N Y S É G RİL S Z EGEDI TUDOMÁNYEGYETEM S Z AB Á L Y Z AT A A S Z T E K E R E T E I K Ö Z Ö T T F O L Y T AT O T T P Á L Y Á Z AT I T E V É K E N Y S É G RİL Szeged, 2009. Szabályzat az SZTE keretei között folytatott

Részletesebben

F E L H Í V Á S MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT

F E L H Í V Á S MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT F E L H Í V Á S a MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT elnevezéső, az átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkaadók támogatására irányuló, a munkaadók és az Állami Foglalkoztatási Szolgálat együttmőködésében megvalósuló

Részletesebben

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Készítette: Andráska Zsófia 2007. június 27. I. A PROGRAM CÉLJA A 2003. évi CXXV. törvényben leírtakhoz hően az Esélyegyenlıségi Program célja a lakosságot,

Részletesebben

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése Tájékoztatásunk a Számviteli Törvény 10. (2) bekezdésével összhangban a nemzetközi számviteli (IFRS) standardoknak megfelelı szabályok

Részletesebben

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez amely egyrészrıl a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (8380 Hévíz,

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. I. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

Versenyképességi Szerzıdés Székesfehérvár Megyei Jogú Város gazdaságélénkítési stratégiájához, és ahhoz kapcsolódó fejlesztésekhez

Versenyképességi Szerzıdés Székesfehérvár Megyei Jogú Város gazdaságélénkítési stratégiájához, és ahhoz kapcsolódó fejlesztésekhez Versenyképességi Szerzıdés Székesfehérvár Megyei Jogú Város gazdaságélénkítési stratégiájához, és ahhoz kapcsolódó fejlesztésekhez mely létrejött egyrészrıl a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (8000

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program. Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program. Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP 2007-3.2.1 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása Az elmúlt évek válsághatásai a társas vállalkozásokhoz képest súlyosabban érintették az egyéni vállalkozásokat, mivel azok az egyre

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 13-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 13-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 13-I ÜLÉS 1. sz. napirendi pont Tájékoztató Somogy megye foglalkoztatási helyzetérıl Elıadó: Dr. Tarrné dr. Törzsök Piroska igazgató, DDRMK Kaposvári

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 238. MELLÉKLET: - TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

29.3.2011 A7-0329/29 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS...

29.3.2011 A7-0329/29 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS... 29.3.2011 A7-0329/29 Módosítás 29 Brian Simpson a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság nevében Jelentés Brian Simpson Az idegenforgalomra vonatkozó európai statisztikák (COM(2010)0117 C7 0085/2010 2010/0063(COD))

Részletesebben

CIB Ingatlanfedezetes Lakáshitelek türelmi idıvel, forint alapon

CIB Ingatlanfedezetes Lakáshitelek türelmi idıvel, forint alapon Miért érdemes a CIB türelmi idıs Lakáshiteleit választani? A futamidı elsı idıszakában (1-3 év) alacsonyabb a törlesztés mértéke, mint a normál hiteleknél A forint alapú hiteleknek nincs árfolyamkockázata

Részletesebben

Rab Henriett: 1. A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban

Rab Henriett: 1. A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban Rab Henriett: 1 A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban Bevezetés A piacgazdaság viszonyai között a munkaerı-kereslet és-kínálat viszonyai általában nincsenek összhangban

Részletesebben

44/2008. (XII. 31.) KHEM rendelet

44/2008. (XII. 31.) KHEM rendelet 44/2008. (XII. 31.) KHEM rendelet a villamosenergia-piaci egyetemes szolgáltatás árképzésérıl, valamint az egyetemes szolgáltatás keretében nyújtandó termékcsomagokról A villamos energiáról szóló 2007.

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 1 2. A 2007. I. FÉLÉVI MONITORING VIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI... 1 3. A MONITORING

Részletesebben

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója 2013. november Alapadatok a Társaságról A Társaság cégneve: VISONKA Takarmánykeverı Szolgáltató

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. IV. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl

Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl A Ket. módosításának lényegesebb elemei: A 2008. évi CXI. Tv. módosította a Ket-et. Ezt

Részletesebben

KKV-k a középpontban Konkrét vállalkozásfejlesztési pályázati lehetıségek az ÚSZT keretein belül

KKV-k a középpontban Konkrét vállalkozásfejlesztési pályázati lehetıségek az ÚSZT keretein belül KKV-k a középpontban Konkrét vállalkozásfejlesztési pályázati lehetıségek az ÚSZT keretein belül Dr. Kabai Anikó, fıosztályvezetı-helyettes Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, GOP IH Új Széchenyi Terv elérhetı

Részletesebben

MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap

MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap elnevezéső nyilvános, zártvégő értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelı: MKB Befektetési Alapkezelı zártkörően mőködı Rt. 1056

Részletesebben

Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság

Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság A VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA Budapest, 2012. január 31. TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2007. január 24. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2005/2006.

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-134/2006/060. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Faludi Wolf Theiss Ügyvédi Iroda (ügyintézı ügyvéd: dr. K. L.) által képviselt E.ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt.

Részletesebben

Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu. Budapest, 2009. április 16.

Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu. Budapest, 2009. április 16. Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára Budapest, 2009. április 16. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu Készítette: TeTT Consult Kft 1023 Budapest, Gül Baba utca 2.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó,

Részletesebben

Vállalkozási Szerzıdés

Vállalkozási Szerzıdés Vállalkozási Szerzıdés mely létrejött egyrészrıl Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet (7621 Pécs, Bercsényi u. 3., Adószám:.., Bankszámlaszám:... Képviseli: ), mint megrendelı a továbbiakban:

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl Hatályos 2011. április 7-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig Copyright 2010 AXA

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 8. Száma: 9214-9/2011. Elıkészítı: Dr. Nagy Attila revizor Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı E L İ T E R J

Részletesebben

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására EUROSTARS_HU_07 Pályázati útmutató Budapest, 2009. augusztus 1 A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvénnyel

Részletesebben

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu A 2006.02.10-én elfogadott SZÁMLAREND Módosításának

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Bársony János alpolgármester Kránicz József Tibor képviselı

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter. / 2008.(..) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter. / 2008.(..) KvVM rendelete TERVEZET A környezetvédelmi és vízügyi miniszter / 2008.(..) KvVM rendelete a környezetvédelmi és a vízügyi elıirányzatok felhasználásának és ellenırzésének szabályairól Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Módosítva: 13/1993.(V.28.) KT, 1/1994.(I.28.) KT, 6/1994.(IV.22.)KT, 23/1995.(VIII.25.) KT,

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Törökbálint Város SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 1 Tartalom Oldalszám Elıszó 3 Bevezetı 4 Elızmények 4 Elvi alapok 4 Jövıkép meghatározása 5 Törökbálint Város szociális szakmapolitikai

Részletesebben

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése)

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) 1 Tartalomjegyzék I. Kisteleki Kistérség elhelyezkedése és népessége... 3 A népesség száma és alakulása...

Részletesebben

Kiegészítı melléklet 2012

Kiegészítı melléklet 2012 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLİI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 2100 Gödöllı, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról 1

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról 1 1. oldal 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvezı mőködési feltételeinek elısegítése,

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2009. DECEMBER 10-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2009. DECEMBER 10-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2009. DECEMBER 10-I ÜLÉS 5. sz. napirendi pont Beszámoló a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Tanács éves munkájáról és a 2009. évi szakmai tanulmányútjairól Elıadó:

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától)

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) Gépjármővek és Berendezések Lízingszerzıdésének Általános Szerzıdési Feltételei (hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) I. ÉRTELMEZİ RENDELKEZÉSEK 1. Lízingszerzıdés (továbbiakban: Szerzıdés): A Lízingbe

Részletesebben

Plenárisülés-dokumentum. 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS

Plenárisülés-dokumentum. 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS az Európai Parlament által 2014. április 17-én a tagállamok és az Európai Unió versenyjogi rendelkezéseinek megsértésén alapuló,

Részletesebben

1. Támogatható képzések

1. Támogatható képzések A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ ajánlattételi felhívása a 2008. március 17-2009. május 31. közötti idıszakra vonatkozóan a Munkaerı-piaci Alap decentralizált Foglalkoztatási Alaprészébıl

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához ------------------------------------------------------ az Igazgatótanács elnöke Budapest,

Részletesebben

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t Szociális szolgáltatástervezési koncepció 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 2 II.A szociálpolitika koncepcionális alapjai, településpolitikai, társadalompolitikai

Részletesebben

Javaslat az MKIK stratégiájára a felnıttképzés területén 2010 2020

Javaslat az MKIK stratégiájára a felnıttképzés területén 2010 2020 Budapest, 2010.05.05. 6/4/2010. sz. elıterjesztés az MKIK Elnöksége részére Tárgy: A kamarai rendszer felnıttképzési stratégiája Elıterjesztı: Bihall Tamás alelnök, az Oktatási és Szakképzési Kollégium

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-139-044/2009. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. G. Sz. J. ügyvéd (Dr. Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda) által képviselt Lyoness Hungary Kft. (Budapest) és Lyoness

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A fenti módosítással nem érintett kölcsönügyletek esetében az ún. Hirdetmény várható kamatmódosításról- címő Hirdetmény ad tájékoztatást.

HIRDETMÉNY. A fenti módosítással nem érintett kölcsönügyletek esetében az ún. Hirdetmény várható kamatmódosításról- címő Hirdetmény ad tájékoztatást. HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselıje (a továbbiakban: Bank) Plusz elnevezéső, deviza alapú szabad felhasználású, hitelkiváltási célú, és

Részletesebben

Környezet és energia Operatív Program

Környezet és energia Operatív Program Környezet és energia Operatív Program 5. prioritás: Hatékony energiafelhasználás Akcióterv 2009-2010 2009. január 8. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos u. 64 /Fax: 59/325-230 E-mail: reftitk@kunhegyes.hu A KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Részletesebben

T/2691. számú. törvényjavaslat

T/2691. számú. törvényjavaslat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2691. számú törvényjavaslat az egyrészrıl az Európai Közösségek és tagállamai, másrészrıl a Kirgiz Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló Partnerségi és Együttmőködési

Részletesebben

J A V A S L A T 2009. ÉVI Ü Z L E T I T E R V É R E

J A V A S L A T 2009. ÉVI Ü Z L E T I T E R V É R E J A V A S L A T A TARJÁNHİ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI Ü Z L E T I T E R V É R E Salgótarján, 2009. március 20. Kiss József ügyvezetı igazgató - 1 - HATÁROZATI JAVASLAT Tisztelt Közgyőlés! Kérem

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETİ... 1 A MONITORING VIZSGÁLAT RÉSZLETES ADATAI TÁMOGATÁSI FORMÁK SZERINT... 1

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Hajdúnánás Városi Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2011-2013 Készítették: Benkıné Takács Mária Szociális Iroda és Városi Gyámhivatal irodavezetı Nagyné Bózsár

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzıkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzıkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 14.-én megtartott ülésérıl Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Elıterjesztés Besenyszög Községi Önkormányzat

Részletesebben

HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS Hortobágy Község Polgármesteri Hivatalának 4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1. AZONOSÍTÓ ADATOK HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévrıl a Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő

Részletesebben

Szörfi István Jegyzı

Szörfi István Jegyzı Elıterjesztés Tárgy: 2011. évi költségvetési koncepció. Elıterjesztı: Szörfi István, jegyzı Tisztelt Képviselık! A 2011. évi költségvetési koncepció az elızı évek bevált gyakorlatának megfelelıen szöveges

Részletesebben

PR riport. Magyar Munkaerı-kölcsönzık Országos Szövetségének megjelenései 2010. október december. KNK Média Bt. Knapcsek Katalin 2010. december 15.

PR riport. Magyar Munkaerı-kölcsönzık Országos Szövetségének megjelenései 2010. október december. KNK Média Bt. Knapcsek Katalin 2010. december 15. PR riport Magyar Munkaerı-kölcsönzık Országos Szövetségének megjelenései 2010. október december KNK Média Bt. Knapcsek Katalin 2010. december 15. Tartalom Megjelenések a társszervezetek kiadványaiban MMOSZ

Részletesebben

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján)

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktızsde számára 2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában ANTENNA HUNGÁRIA ZRT. 1119 Budapest, Petzvál J. u. 31-33. Adószáma: 10834730-2-44 Cégjegyzék száma: 01-10-042190 a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa DH-2644-2/2008. számú határozata alapján az Átláthatóság

Részletesebben

egységes szerkezetbe foglalt RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı ZRt. 1132 Budapest, Váci út 30.

egységes szerkezetbe foglalt RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı ZRt. 1132 Budapest, Váci út 30. A Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap Borostyán Kötvény Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap Deviza Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap Kurázsi Pénzpiaci Nyíltvégő Értékpapír Befektetési

Részletesebben

JÁRULÉK-, ÉS ADÓ KEDVEZMÉNYEK

JÁRULÉK-, ÉS ADÓ KEDVEZMÉNYEK JÁRULÉK-, ÉS ADÓ KEDVEZMÉNYEK 1./ START kedvezmények Kedvezményezett személy Pályakezdı fiatal 1 - bármilyen végzettségő, vagy esetén - felsıfokú végzettséggel rendelkezı - alap-, középfokú végzettséggel

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2013. december 9.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2013. december 9. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2013. december 9. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2013-2014.

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055 azonosító számú Projekt II. fordulója megvalósítására létrehozott 1 Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (Sándorfalva

Részletesebben

Összefoglaló. A világgazdaság

Összefoglaló. A világgazdaság Összefoglaló A világgazdaság A világgazdasági kilátásokat továbbra is jelentıs bizonytalanság övezi, ami minden jel szerint az elkövetkezı két évben is megmarad. A bizonytalanság forrása ıszi jelentésünkhöz

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. az önkormányzat 2014. évi költségvetésének tervezési irányelveirıl

ELİTERJESZTÉS. az önkormányzat 2014. évi költségvetésének tervezési irányelveirıl HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 8. Száma: 6721-6/2013. Elıkészítık: Szólláth Tibor polgármester, Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje Az elıterjesztés törvényességi

Részletesebben

CIB Lakáshitel és Szabad felhasználású ingatlanfedezetes hitel

CIB Lakáshitel és Szabad felhasználású ingatlanfedezetes hitel Miért érdemes a CIB eit választani? Mert: lakáscélra és szabad felhasználásra is megfelelı megoldást jelentenek A forint alapú hiteleknek nincs árfolyamkockázata Nincs szerzıdéskötési díj Nincs hitelbírálati

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116.

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. december 31. I. A társaság bemutatása Az alapító tagok a Magyar

Részletesebben

A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai

A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI PROGNÓZIS 2009. OKTÓBER A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai 2009 októberében a munkaügyi központok 31. alkalommal bonyolítottak

Részletesebben

TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA

TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA BEFEKTETÉSI CÉLOK Ez egy 5 éves és 10 hónapos futamidejő, EUR denominált Kötvény (a továbbiakban Kötvény), melyet az Allegro Investment Corporation S.A. (a továbbiakban

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. Ügyszám: ES-1018/2006 ÜGYINTÉZİ: Horváth Károly TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7774 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-mail: eh@eh.gov.hu; horvathk@eh.gov.hu TÁRGY:

Részletesebben

A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010

A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010 A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010 A dokumentum a Szakiskolai férıhelyek meghatározása 2010, a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB-k) részére

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. Ikt.sz.: D.100/14/2012. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

Magyarország Energiahatékonysági Cselekvési Terve és megújuló energiahordozó stratégiája 2009. március 18.

Magyarország Energiahatékonysági Cselekvési Terve és megújuló energiahordozó stratégiája 2009. március 18. Magyarország Energiahatékonysági Cselekvési Terve és megújuló energiahordozó stratégiája 2009. március 18. Dr. Szerdahelyi György Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium Kihívások, amelyekre

Részletesebben

MAGYARORSZÁG AKTUALIZÁLT KONVERGENCIA PROGRAMJA 2007-2011

MAGYARORSZÁG AKTUALIZÁLT KONVERGENCIA PROGRAMJA 2007-2011 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG AKTUALIZÁLT KONVERGENCIA PROGRAMJA 2007-2011 Budapest, 2007. november Tartalom 1. Makrogazdasági célok és prognózis... 2 1.1. Külső feltételek... 2 1.2. Ciklikus

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó ALAPTÁJÉKOZTATÓ QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó 50 milliárd forint keretösszegő 2008-2009. évi Kötvényprogramjáról Forgalmazó: QUAESTOR

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2007. IV. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Iktatási szám: VJ/142-11/2009. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az ELMIB Energetikai Szolgáltató Zrt. (Dunaújváros) és Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (Tatabánya)

Részletesebben