Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ"

Átírás

1 Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI JELENTÉS I. negyedév Dél-Alföld Tájékoztató január február Bács-Kiskun megye fı Csongrád megye fı Békés megye fı megkérdezett cégek száma db foglalkoztatotti létszámuk fı

2 NEGYEDÉVES MUNKAERİ-GAZDÁLKODÁSI JELENTÉS LFÖLD I. DÉL ÉL-ALFÖLD LFÖLD I. NEGEDÉV Foglalkoztatási adatok A dél-alföldi régió lakónépessége január 1-én ezer fı volt, melybıl aktív korú (15-74 év), a lakosság 76%-a, ezer fı. A régió legalább 5 fıt foglalkoztató gazdasági szervezeteiben elsı három negyedévében 283,3 ezer fı állt alkalmazásban, ezen belül a fizikaiak létszáma 168,8 ezer, a szellemieké 114,5 ezer fı volt. (Frissebb részletes régiós szintő foglalkoztatási adatok nem állnak rendelkezésre.) A MUNKAERİ-PIACI HELYZET BEMUTATÁSA TÁSA Jelen negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérésünk 1740 munkáltatóra terjedt ki, melyek december 31-i foglalkoztatotti létszáma összességében 90,8 ezer fı volt. Ezen érintett cégek jellemzıen kisfoglalkoztatók, ahogy régiónk munkaadóinak túlnyomó többsége is e kategóriába sorolható. Legtöbb foglalkoztatott ugyanakkor a közepes létszám-kategóriájú cégeknél áll alkalmazásban mintánkban, e cégek foglalkoztatják ugyanis a látókörünkbe került munkavállalók 43%-át. Nagyfoglalkoztatóink legnagyobb számban feldolgozóipari cégek, fıként az élelmiszeripar, italgyártás, valamint a villamosgép, mőszergyártás területérıl, de az egészségügy; oktatás; az ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás; a szállítás; a kereskedelem, javítás és a mezıgazdaság ágazataiból is több nagyfoglalkoztató adataival számolhattunk, földrajzi elhelyezkedésüket tekintve legnagyobb számban 2 megyeszékhelyrıl, Kecskemétrıl és Szegedrıl. 2-3 nagyobb foglalkoztató jelzéseivel találkoztunk ugyan a munkaerı-piaci körzeteink többségében, viszont a régió 10 körzetébıl nagyfoglalkoztató nem került / kerülhetett a mintánkba. Aktivitási adatok III. negyedév Megnevezés Dél-Alföldön Országosan Változás * Változás* foglalkoztatottak ezer fı 497,1 499,7 0,5 3948,1 3947,4 0,0 munkanélküliek 42,0 42,7 1,7 318,3 306,9-3,6 gazdaságilag aktívak 539,1 542,4 0,6 4266,4 4254,3-0,3 gazdaságilag inaktívak 490,0 480,4-2,0 3455,5 3464,5 0,3 alkalmazásban állók száma 287,9 283,3-1,6 2791,4 2771,2-0,7 aktivitási arány % 52,4 53,0 0,6 55,3 55,1-0,2 foglalkoztatási ráta 48,3 48,9 0,6 51,1 51,1 0,0 munkanélküliségi ráta 7,8 7,9 0,1 7,5 7,2-0,3 Forrás: KSH Statisztikai tükör A megkérdezett cégek és az általuk foglalkoztatottak száma december 31. Bács-Kiskun megye fı Csongrád megye fı Békés megye fı cégek száma db foglalk.létszám fı 1740 cég és 91 ezer fı foglalkoztatotti adataival számoltunk felmérésünk során * %, illetve százalékpont 2. oldal

3 A felmérésben résztvevı szervezetek és foglalkoztatotti létszámuk megoszlása a Dél-Alföldön Létszám-kategória Válaszoló szervezetek Foglalkoztatottak száma megoszlása száma megoszlása Mikro (0 9 fı) % % Kis (10 49 fı) % % Közepes ( fı) % % Nagy (249 fı felett) 59 3% % Összesen % % A megkérdezettek legnagyobb számban 484 gazdasági egység a feldolgozóiparból kerültek ki, ahogy a régió gazdaságában is ezen ágazat szerepe meghatározó. Felmérésünkben azonban túlreprezentáltnak bizonyult e szektor, ami a cégek heterogén profilja miatt bizonyos szintig indokolt is. A közszféra foglalkoztatásban betöltött szerepe továbbra is igen fajsúlyos, úgy a közalkalmazottak, mint a köztisztviselık vonatkozásában (a közszférában foglalkoztatják az alkalmazásban állók mintegy harmadát). A közigazgatás és fıként az oktatás kisebb súlyt képviselt felmérésünkben a régió foglalkoztatásban betöltött tényleges szerepénél; az egészségügyi merítési körünk viszont kicsit bıvebbnek bizonyult. Jelentıs foglalkoztatóként említhetı régiónkban a kereskedelem területe is, az alkalmazásban állók 12%-ának munkalehetıséget biztosítva. (Felmérésünkben alulreprezentáltnak bizonyult az ágazat.) A mezıgazdaság a jó termıhelyi adottságokból is adódóan mind a mai napig kiemelkedı helyet foglal el a Dél-Alföld nemzetgazdasági ágainak sorában, s a vidéki településeink nagy részénél alapvetı megélhetési forrást, esetleg kiegészítı kereseti lehetıséget is biztosítva. E terület valamelyest túlreprezentáltnak bizonyult jelen megkérdezésünk során. reprezentáltság A negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés ágazati reprezentációja Nemzetgazdasági ágak Alkalmazásban állók száma (KSH 2007.III. negyedév) [ fı ] A megkérdezett cégeknél foglalkoztatottak száma Reprezentációs arány [ % ] Mezıgazdaság, vadgazdálkodás ,0 Bányászat ,2 Feldolgozóipar ,6 Villamosenergia-, gáz-, gız-, vízellátás ,7 Építıipar ,9 Kereskedelem, javítás ,8 Vendéglátás ,8 Szállítás, raktározás ,5 Pénzügyi tevékenység ,1 Ingatlanügyletek ,1 Közigazgatás, védelem, társadalombizt ,3 Oktatás ,8 Egészségügyi és szociális ellátás ,0 Egyéb közösségi és személyi szolg ,1 Összesen ,0 3. oldal

4 A korábbi jelzések realizálódása,, az álláskeresık létszámadatai IV. negyedévének munkaerı-piaci folyamatai, s ezen belül is a foglalkoztatási tendenciák a várakozásoknak megfelelıen alakultak, bár a változás mértéke erıteljesebbnek bizonyult a prognosztizáltnál: egy negyedévvel korábban erre az idıszakra 1,8 százalékos foglalkoztatotti létszámcsökkenést jeleztek (akkor megkérdezett) munkáltatóink, s régió nemzetgazdasági ágankénti struktúrájának 1 figyelembevételével korrigált elırejelzéseink szerint is legfeljebb 2%-os mérséklıdésre lehetett számítani. Jelen megkérdezettjeinknél az elmúlt negyedévben bekövetkezett létszámcsökkenés mértéke ugyanakkor 2,8%-os volt, közel 1 százalékponttal meghaladva az elıre jelzetteket. Azon munkáltatóinknál, akik mindkét megkérdezésünkre válaszoltak, 4,3%-os létszámcsökkenés következett be a jelzett 1,8%-os csökkenés helyett az elmúlt negyedévben. A foglalkoztatás ilyen irányú tendenciája az Állami Foglalkoztatási Szolgálat nyilvántartásában szereplı álláskeresı állományban fokozottabban visszatükrözıdött, tekintettel arra, hogy a dél-alföldi régióban év végén regisztrált 68 ezer 300 fıs álláskeresı létszám 10%-kal haladta meg az egy negyedévvel korábbit IV. negyedévében összességében fı kérte nyilvántartásba vételét a régió munkaügyi kirendeltségének valamelyikében (regisztrációba lépık száma), 3300 fıvel többen a megelızı negyedévinél. az elmúlt negyedévi jelzések a tényszámok tükrében álláskeresık létszámváltozása, összetétel adatok A nyilvántartott álláskeresık fıbb megoszlási adatai december iskolai végzettség nem egyéb összetétel adatok <= 8 általános: 38,5% Férfi: 50,2% Tartósan állásnélküli: 28,6% Szakmunkás: 34,5% Nı: 49,8% Pályakezdı: 9,2% Érettségizett: 22,6% 50 év feletti: 20,1% Diplomás: 4,4% Munkaerı-gazdálkodási felmérésünk immár több, mint egy éves múltra tekint vissza, így lehetıségünk van az egy évvel korábbi jelzések tényszámokkal való összevetésére is. A év elején megkérdezett és jelenleg is válaszoló munkáltatóink 1,2%-os foglalkoztatási létszámnövekedést irányoztak elı IV. negyedévének végére a decemberi állapothoz képest. Az ezidıszakra vonatkozó tényadatok azonban azt tükrözik, hogy munkáltatóinknál a vártnál kedvezıtlenebb folyamatok következtek be, s a prognosztizált növekedés elmaradt. Helyette ugyanakkor 2,2 százalékos létszámcsökkenéssel kellett számolniuk. az elmúlt évi jelzések a tényszámok tükrében A következı három hónap várható tendenciái Felmérésünk eredménye szerint I. negyedévének végére régiónk foglalkoztatotti létszáma emelkedik: 2,0 százalékos növekedést jeleztek munkáltatóink, ami létszámban kifejezve közel 1900 fıs létszámbıvülést jelent mintánkban a december 31-i állapothoz képest. Régiónk mindhárom megyéje foglalkoztatotti létszámnövekedéssel számol a a foglalkoztatottak számának csökkenése várható I-III. negyedévében 4 fınél többet foglalkoztató cégeknél alkalmazásban állók számának nemzetgazdasági ágankénti megoszlása 4. oldal

5 negyedév során, ezen belül Bács-Kiskun megye (+1,6%) az átlagnál szerényebb mértékővel, míg Békés (+2,5%) és Csongrád (+2,3%) valamelyest magasabbal. Összességében a korábbi negyedévinél mérsékeltebb kiáramlást: 2200 fıs kilépı létszámot (munkaviszony megszőnést); és erıteljesebb beáramlást: 4000 fıs belépı létszámot (munkaviszony létesítést) jeleztek a vizsgált cégek a Dél-Alföldön. Eddigi tapasztalataink szerint azonban a tényszámok rendszerint magasabbak az elıre jelzetteknél. Nagatív irányú létszámváltozást kizárólag a szállítás, raktározás ágazatából jeleztek, de a várható csökkenés mértéke itt is alig éri el a fél százalékot. Stagnálás várható az oktatás területén és az egészségügyben, míg régiónk nemzetgazdasági ágainak többsége bıvülı foglalkoztatási szinttel számol, ami elsısorban a szezonális munkák közeledtével áll összefüggésben. A legnagyobb létszámot érintı 3 hónap múlva várható létszámváltozás a december 31-i adatokhoz képest [ % ban ] Bács-Kiskun megye +1,6% Csongrád megye + 2,3% Békés megye + 2,5% felvételt a feldolgozóiparból jeleztek. Itt 3 százalékos létszámbıvüléssel számolnak. Bár mértékében nagyobb arányú, de kisebb létszámot érintı bıvülést prognosztizál a vendéglátóipar, az egyéb közösségi és személyi szolgáltatások ágazata, valamint a közigazgatás. Ez utóbbiban jellemzıen szakképzettséget nem igénylı munkakörökben várható felvétel (segédmunkások, takarítók és hasonló egyszerő foglalkozásúak), ami az önkormányzatok közmunkáinak, közhasznú munkáinak kezdetét jelzi. A mezıgazdaság és a kereskedelem is bıvülı létszámigényrıl adott számot. A mikroszervezetek továbbra is igen optimisták és jelentıs létszám-bıvítéseket terveznek. Foglalkoztatotti létszámuk jelzéseik szerint 11%-kal emelkedik az elsı negyedév végére. A kisfoglalkoztatók ennél mérsékeltebb, 3,4%-os, a közepesek 1,8%- os, a nagycégek pedig mindössze 0,7%-os bıvüléssel számolnak. A régió nemzetgazdasági ágankénti struktúrájának 2 figyelembevételével korrigált munkáltatói elırejelzések szerint a régió foglalkoztatotti létszáma a negyedév végén várhatóan szintén 2,0 %-kal emelkedik. Ami annyit jelent, hogy megkérdezetti körünkben hasonló foglalkoztatotti szint emelkedés várható, mint a régió egészében várható változások a régió egészében Felvételek Jelen felmérésünkkor felkeresett és választ is adó 1740 munkaadó 35%-a tervez létszámbıvítést a megkérdezést követı három hónapon belül. A munkaerı felvételt tervezı cégek fıként szakképzettséget nem igénylı egyszerő szolgáltatás jellegő munkakörökbe keresnek munkavállalókat, így pl. segédmunkásokat, I-III. negyedévében 4 fınél többet foglalkoztató cégeknél alkalmazásban állók számának nemzetgazdasági ágankénti megoszlása 5. oldal

6 takarítókat. Szakképzettséget igénylı munkakörök közül vas- és fémipari munkakörökben (mint pl. fémmegmunkálók, felületkezelık, egyéb vasipari foglalkozások), élelmiszeripari munkakörökben (élelmiszergyártók, -feldolgozók és tartósítók); a könnyőipar területén (ruhagyártók, szırmefestık, -kikészítık), különbözı feldolgozóipari és mobilgépkezelı munkakörökben, valamint építımesteri, javítószerelıi munkakörökben terveznek nagyobb számú felvételt, de bıvítést jeleztek mezıgazdasági (pl. mezıgazdasági gépvezetı), és erdıgazdálkodási, valamint kereskedelmi foglalkozásokban is. A szellemi foglalkozásúak közül pedig elsısorban gazdasági foglalkozásokban mutatkozik viszonylag magas munkaerıigény. Leépítés A felkeresett és számunkra adatokat szolgáltató szervezetek egytizede számol létszámcsökkenéssel az elkövetkezı három hónapban. Munkaviszony megszőnésekre legnagyobb számban szociális foglalkozásokban lehet számítani, valamint egyes alacsony végzettséget igénylı munkakörökben, mint például a növénytermesztési, egyszerő erdészeti, vadászati, halászati foglalkozásokban, de ide sorolhatnánk az anyagmozgatókat és a kubikusokat is. A jelzett létszámcsökkenés azonban egyik munkakör esetében sem éri el a 40 fıt (, többségében még a húszat sem). a cégek több, mint harmada növekvı létszámmal számol romló pozíciójú foglalkozások a negyedév során Ellentétes irányú létszámmozgások Jelentıs pozitív és negatív irányú létszámmozgást jeleztek több munkakörbıl is, ahol a felvételek és elbocsátások egyenlege ugyan szerényebb, de a fluktuáció a cserélıdı létszám, esetleg a lejárt határozott idejő szerzıdések meghosszabbítása már említést érdemelı létszámot érint. Ilyen foglalkozásként említhetık a mélyépítı foglalkozások, egyes kereskedelmi, vendéglátóipari munkakörök, faipari foglalkozások, egyszerő mezıgazdasági foglalkozások, de ide sorolhatók a jármővezetık és egyesi irodai jellegő foglalkozások is. Év közben várható trendek a Dél-Alföldön lföldön 102,5% 102,0% 101,5% 101,0% 100,5% 100,0% 99,5% 99,0% 98,5% 98,0% 97,5% A ne gye dé ves m unk ae rı-gazdálkodás i fe lm é ré s alapján várható foglalkoztatás i tendenciák [az elızı év hasonló idıszaki adatának %-ában] 99,1% 101,4% 99,6% 99,7% 101,0% 99,5% 99,8% 100,8% 100,2% ,3% 102,1% 102,2% Békés Bács-Kiskun Csongrád Dél-Alföld 6. oldal

7 Az egy év múlva várható trendek Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérésünk alapján a dél-alföldi régió munkáltatói a távlati tervek tekintetében a korábbiaknál sokkal derőlátóbbak: a régió foglalkoztatotti állományát végére a jelenleginél 1,9 százalékkal kedvezıbbre prognosztizálták. Ezen eredmény elsısorban a versenyszféra egyes területeinek, így fıként a feldolgozóipar, szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás, a pénzügyi közvetítés, a kereskedelem, az építıipar, és az ingatlanügyek, gazdasági szolgáltatás ágazatának pozitív várakozásait tükrözi. A növekedés prognosztizált mértéke ezen ágazatokban 2,5 4,8%-os. A közszféra, ezen belül is az egészségügy valamint a közigazgatás területe stagnáló foglalkoztatotti szinttel számol, akárcsak a mezıgazdaság; míg a szállítás raktározás területén mérséklıdésre lehet számítani. a foglalkoztatottak számának növekedése várható a versenyszférában A megkérdezett cégeink 35%- a növekvı foglalkoztatotti létszámot jelzett az év végére, s 13%-uk csökkenéssel számol, a többségnél viszont nem várható változás e téren. A cégek méreteit tekintve a mikroszervezetek továbbra is igen optimisták, s ezen optimizmus a kisebb cégektıl haladva a nagyobbak felé, csökken. Míg a mikroszervezeteink 10%-os létszámnövekedést jeleztek az év végére az egy évvel korábbi (tehát megkérdezésünkkori) idıponthoz képest, addig a kiscégek 2,5%-os, a közepes cégek 1,7%-os és a nagyfoglalkoztatóink 1%-os növekedéssel számolnak. Csongrád megye munkáltatói számítanak a legkedvezıbb változásokra régiónkban, 2,2 százalékos növekedést várva decemberének végére, de a Bács-Kiskun megyébıl prognosztizált növekedés (+2,1%) is alig marad le emögött. Békés megyébıl 1,3%-os foglalkoztatotti szint növekedést várnak az év végére. 1 év múlva várható létszámváltozás a december 31-i adatokhoz képest [ % ban ] Bács-Kiskun megye + 2,1% Csongrád megye + 2,2% Békés megye + 1,3% A régió nemzetgazdasági ágankénti foglalkoztatási szerkezetének 2 figyelembevételével korrigált munkáltatói elırejelzések szerint a régió foglalkoztatotti létszáma egy év múlva várhatóan 1,8%-kal emelkedik, tehát hajszálnyival szerényebb növekedés várható a régió egészében, mint a megkérdezetti körben. várható változások a régió egészében 7. oldal

8 A RÉGIÓ ÁLLÁSKÍNÁLATÁNAK ÁNAK BEMUTATÁSA A munkaügyi sze rv eze t által fe lkínált álláshelyek száma október decemberi IV. negyedévében a Dél-Alföldön idıszakban munkaügyi Bács-Kiskun szervezetünkhöz régiós szinten december Békés állásajánlat érkezett, így Csongrád november az idıszak elején meglévı álláshellyel együtt október tizenkilencezer háromszáz álláshelyet tudtunk felkínálni a nyitó negyedév során a Dél-Alföld munkát keresı lakosságának. álláshelyek száma db Ezen álláshelyek 40%-a Bács- Kiskun megyei munkahelyre irányult, 32%-uk Békés megyei, s 28%-uk Csongrád megyei munkahely volt. Felkínált állásaink jellemzıen segédmunkás, illetve szakmunkás állások, így többségükhöz elegendı az általános iskolai végzettség, vagy a szakmunkás bizonyítvány. Az állások közel negyedéhez támogatást is igényeltek munkáltatóink, s a munkaerıigények egyötöde külföldi munkavállaló foglalkoztatását célozta felkínált álláshely a negyedév során EGYÉB A MEGYEI MUNKÁLTATÓI I KAPCSOLATAIVAL SOLATAIVAL, AZOK FEJLESZTÉSÉVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK IÓK Pályakezdık foglalkoztatása Jelen felmérésünk során megkérdeztük munkáltatóinkat arról is, hogy mi a véleményük a pályakezdık foglalkoztatásáról, 10 féle állítást kínálva számukra válaszlehetıségként. Munkáltatóink leggyakrabban e réteg támogathatóságát emelték ki, így továbbra is az alacsonyabb munkaerıköltség jelenti a legfıbb motivációt a pályakezdık foglalkoztatásában. Elınyként fogalmazták meg a fiatalok friss szakmai ismereteit, és az idısebb korosztálynál lényegesen könnyebb betaníthatóságát, a másik oldalon viszont negatívum, hogy betanításuk igen idıigényes, lefoglal egy szakképzett kollégát, és e befektetés nem minden esetben térül meg, tekintettel arra, hogy a cégek 12%-a szerint nem lehet a pályakezdıkre hosszútávon számítani. Probléma, hogy önálló munkavégzésre mindössze egytizedük szerint képesek, de alkalmazkodóak, és tapasztalatlanságuk nem jelent törvényszerően lassabb munkavégzést is. Míg a közepes és kisebb cégeknél a pályakezdık alkalmazásának elınyeként leggyakrabban a támogathatóságukat jelölték meg, addig a nagy cégeknél a friss szakmai ismereteikre számítanak legfıképpen. A mezıgazdaság, valamint a szállítás, raktározás, posta, távközlés ágazataiban a könnyő betaníthatóságuk miatt alkalmazzák elıszeretettel a fiatalokat, az oktatás és a pénzügyi közvetítés ágazataiban leggyakrabban frissebb szakmai ismereteikért, de a legnagyobb elıny a támogathatóság, és a könnyő betaníthatóság több állítás is választható volt 8. oldal

9 nemzetgazdasági ágak túlnyomó többségében változatlanul a támogatási lehetıségek játsszák a meghatározó szerepet. 400 Pályakezdıkkel kapcsolatos vélemények cégek száma Békés Bács-Kiskun Csongrád 0 állami támogatási lehetıség betanításuk idıigényes olcsóbbak könnyebben betaníthatók nehezen alkalmazkodnak lassúak legfrisebb szakmai tudás betanításuk leköt egy kollegát önállók hosszú távon nem lehet rájuk számítani Jelentısebb közmunka, közhasznú munka programok A Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2007/1 kódszámú közmunka pályázata a munkaképes korú, rendszeres szociális segélyre jogosultak átmeneti foglalkoztatását tette lehetıvé. A program végrehajtása során a pályázók elsısorban aktív korú, hosszabb ideje szociális segélyben részesülı regisztrált álláskeresıkkel létesítenek munkaviszonyt. A pályázati felhívás alapján országosan 74 közmunkaprogram nyert támogatását, amelybıl 20 pályázat a Dél-alföldi Régióban valósult meg. (60 fı körüli létszám) 2007/5/C. közmunkapályázat során a Szociális és Munkaügyi Miniszter a regionális munkaügyi központok javaslatára olyan közmunkaprogramok meghirdetésérıl döntött, amelyeknek megvalósításához a tárca és a régió forrásai, együttesen nyújtanak fedezetet. E programok igazodnak az egyes régiók munkaerı-piaci sajátosságaihoz, figyelembe veszik a már elfogadott fejlesztési elképzeléseket, és a programban résztvevık közül a megfelelı elıképzettséggel rendelkezık számára lehetıvé teszik új, a nyílt munkaerıpiacon is hasznosítható képességek elsajátítását. A felhívás alapján a Dél-alföldi Régióban mőködı 24 kistérségi önkormányzati társulás, vagy pedig a társulás által felhatalmazott tag-települési önkormányzat pályázata közül 17 közmunkaprogram nyert támogatást. A 490 millió Ft pénzügyi forrásból megvalósuló közmunkaprogramban a régió 141 településérıl május hónaptól összesen 1209 fı hátrányos helyzető álláskeresı 4 havi foglalkoztatása vált lehetıvé. A közmunkaprogramban résztvevık közül 297 fı hátrányos helyzető álláskeresı OKJ-s képzésben részesül. 47 támogatott közmunkaprogram 2600 fıs foglalkoztatottal fı képzése 2007/2. Erdımővelı meghívásos közmunkaprogramban a DALERD ZRt. 20 települést érintı pályázata alapján április 10-tıl szeptember 30-ig Csongrád megyébıl 60 fı, Békés megyébıl 53 fı, összesen 113 fı álláskeresı számára nyílt foglalkoztatási lehetıség. 9. oldal

10 2007/3. Vasúttisztasági közmunkaprogramban Vésztı Város Önkormányzata pályázata alapján április 15-tıl Békés megye 12 településérıl 100 fı kiközvetíthetı álláskeresı 6 hónapos idıtartamú foglalkoztatására kerülhetett sor. 2007/11. Nemzeti parkok számára meghirdetett meghívásos közmunka-programban augusztus 1-tıl november 30-ig összesen 83 fı közmunkás foglakoztatása vált lehetıvé az alábbiak szerint: Körös-Maros Nemzeti Park pályázata alapján 34 fı Békés megyébıl, Kiskunsági Nemzeti Park pályázata alapján 7 fı Csongrád, 42 fı Bács-Kiskun megyébıl. 2007/8. Közúti közmunkaprogramban a Magyar Közút KHT meghívásos pályázata a Dél-alföldi Régióban 28 településérıl összesen 146 fı álláskeresı foglalkoztatását tette lehetıvé. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2007/10. Téli-tavaszi közmunkaprogramjának alapvetı célja, hogy 3 hónapos munkalehetıséget teremtsen a regisztrált álláskeresık számára úgy, hogy értékteremtı munkájukat helyi önkormányzati, vagy kistérségi célok érdekében végezzék. A pályázat külön kedvezményezi a leghátrányosabb kistérségeket, a legrosszabb foglalkoztatási mutatókkal rendelkezı településeket, és a pólus városok környezetének kistérségeit. A Dél-alföldi Régióban támogatást nyert 5 közmunkaprogram 261,3 millió Ft pénzügyi forrásból a régió 55 településén 804 fı álláskeresı részére biztosít december 3.- tól április 15-ig foglalkoztatási lehetıséget. Csoportos létszámleépítések.. Azok A megelızésére tett intézkedések A Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központhoz negyedik negyedévében összesen 10 végleges létszám-leépítési bejelentés érkezett. Ebbıl 6 a fı, 1 a és 3 a 300 vagy több fı átlagos statisztikai állományi létszámú cégek körébıl került ki. A 10 leépítés összesen 265 fıt érintett illetve érint, melybıl 132 fı a fı közötti, 25 fı a fı közötti 108 fı pedig a 300 vagy több fı átlagos statisztikai állományi létszámú cégekhez tartozik. A bejelentések indokaként 4 esetben finanszírozási problémák jelöltek meg a munkáltatók, 2 esetben szezonális munkavégzés miatt, 1 esetben telephely bérbeadása miatt, 1-1 esetben a évi hatékonyság, valamint versenyképesség növelése érdekében, 1 esetben pedig a cég felszámolása miatt került sor a leépítési bejelentésre negyedik negyedévében 10 bejelentés érintette a versenyszférát (265 fı), közszférát érintı bejelentés nem érkezett. A versenyszféra esetében fıként az élelmiszeripari intézmények emelhetık ki 2 bejelentéssel és 84 fıvel. A Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központhoz I-IV negyedévében összesen 51 végleges létszám-leépítési bejelentés érkezett, mely fıt érintett. 10 leépítési bejelentés a negyedév során A Szaktárca 2007-ben is kiemelten kezelte a munkahelyteremtést, melynek elısegítése érdekében több pályázati kiírást is megjelentetett. Az MPA munkahelyteremtı beruházások támogatása címén a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ 22 nyertes munkáltatóval szemben vállalt elkötelezettsége összességében közel 317 millió forint, melyhez kapcsolódó új munkahelyek száma 294. Ezen álláshelyek feltöltését a munkáltatók 83,7%-ban regisztrált álláskeresık körébıl 10. oldal

11 kívánják megvalósítani, fı bázislétszám megtartása mellett. Az újonnan létrehozott 294 munkahelyekre év folyamán 199 regisztrált álláskeresı, illetve 24 további munkavállaló került felvételre. A létszámfeltöltések a szerzıdésekben vállalt ütemezés szerint folyamatban vannak, várhatóan 2008 évben a 2007-es beruházások következményeként további 71 munkahely létesül a régióban, melybıl szerzıdés szerint 42 regisztrált álláskeresık körébıl kerül feltöltésre. Az MPA kódjelő felhívásra összesen 2 db pályázat érkezett munkaügyi szervezetünkhöz, melyek összes támogatási igénye 80,0 millió Ft 104 fı foglalkoztatása tekintetében. Mindkét pályázat a kért összegnek megfelelı támogatásban részesült, s a szerzıdéskötés mindkét esetben augusztus 1-ig megtörtént. A szerzıdésekben rögzített összes elkötelezettség 77,5 millió Ft, amelyel a támogatott szervezetek 102 fı foglalkoztatására szerzıdtek. A szerzıdés szerinti létszámfeltöltés 100%-ban regisztált álláskeresık, illetve pályakezdı munkavállalók körébıl valósult meg. A dél-alföldi régióban július 1-tıl szeptember 30-ig megvalósult Parlagfőmentes Régióért munkaerı-piaci program a munkaerı-piaci szempontból hátrányos helyzető regisztrált álláskeresık - így a roma származásúak, a nık, a pályakezdık, az 50 év felettiek, valamint a szakképzetlenek - számára biztosított 3 hónapos munkalehetıséget a munkavállalásra. A program keretében 205 önkormányzat részesült támogatásban, közülük 197 önkormányzat a parlagfő-mentesítéshez eszköztámogatást is részesült. A munkaerı-piaci programban 950 fı hátrányos helyzető álláskeresı foglalkoztatásához 228,7 millió Ft támogatás került felhasználásra a Délalföldi Regionális Munkaügyi Központ MPA foglalkoztatási alaprészen biztosított évi decentralizált pénzügyi forrásából. A MPA rehabilitációs alaprészének dél-alföldi régióra decentralizált évi kerete 371,4 millió Ft, melynek felhasználása érdekében a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ két alkalommal is megjelentette a megváltozott munkaképességő személyek foglalkoztatásának támogatására vonatkozó pályázati felhívását. A felhívásra 54 pályázat érkezett, ebbıl 46 pályázó részesült összesen 336,3 millió Ft támogatásban. A beruházások összesen 180 fı megváltozott munkaképességő személy munkahelyének a megteremtéséhez és további 172 fı munkahelyének legalább 2 évig tartó megırzéséhez járulnak hozzá. A munkahelyek megırzését segíti az MPA Foglalkoztatási alaprészének decentralizált kerete is, amelybıl évben régiónkban 54 munkáltató 586 dolgozója munkahelyének megırzéséhez nyújtottunk anyagi segítséget, összesen 117,2 millió Ft támogatási összegben, melybıl az utolsó negyedévben 20 munkáltató 341 dolgozója 23,2 millió Ft támogatási összegben részesült. A támogatott munkáltatók legjellemzıbb tevékenységi körei a következık: textilipar, kereskedelem, élelmiszeripar, építıipar. Legjellemzıbb munkakörök pedig a varrónı, a lakatos, a hegesztı, és a bolti eladó munkakörök voltak. A válságkezelési program központi keretébıl évben egy esetben éltünk forrásbiztosítási kérelemmel 54 fı munkahelyének megörzése céljából. A támogatott munkáltatót részére válságkezelı támogatásra 4 hónap idıtartamra összesen 17,1 millió Ft forrást biztosítottunk. munkahelyteremtés támogatása: új támogatott munkahely a régióban Parlagfőmentes régióért munkaerıpiaci program MPA rehabilitációs alaprész évi decentralizált kerete 371,4 millió Ft munkahelymegırzés támogatása munkaerı-piaci válsághelyzetek kezelése 11. oldal

12 Rendezvények, események október 4-én Békéscsaba adott otthont a Lépj egyet elıre konferenciának, több, mint 100 fı részvételével. Az EQUAL Esély Munkaerı-piaci orientáció menedékkérıknek címő projekt keretében október én Nemzetközi Konferenciára került sor Budapesten angol és a francia partnerek részvételével. A találkozóra angol nyelvő projekt kiadványok is készültek október 19-én volt az EQUAL - Reginet projekt záró konferenciája, gyulai helyszínnel. A konferencián a projektben érintett hazai és külföldi partnerek is részt vettek október 25-én, Békés megye jelentıs, több száz fıt foglalkoztató munkáltatóinak részvételével workshopot tartott a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ. A találkozó megrendezésére a STAR PROJEKT (Supporting Training Around Regions - Képzés támogatása a régiók körül) keretében került sor novemberében került megrendezésre a Regionális Pályaválasztási Vásár rendezvénysorozat, a régió 4 helyszínén: november 8-9. Békéscsabán, a Csaba Centerben november Szegeden, a Mars téri Kiállítócsarnokban november 15. Baján, a Dr. Posta Sándor Sportcsarnokban, és november Kecskeméten a Lánchíd utcai Sportcsarnokban. A rendezvénysorozatot minden helyszínen szakmai fórum is kísérte, a hol igen sok témában hallhattak elıadást az érdeklıdök, így megismerkedhettek a gazdaság, szakképzés, pályaválasztás kérdéseivel; az új szakképesítési rendszer szakmaválasztásra gyakorolt hatásaival; a HEFOP 1.2 keretein belül az ÁFSZ modernizációjával; a kétszintő érettségi vizsga rendszerrel és a felsıoktatási felvételi aktuális kérdéseivel; valamint a megye/térség munkaerı-piaci helyzetével, különös tekintettel a hiányszakmákra. A rendezvényeket az alábbi szakmai programok kísérték: Ismerkedés az Epálya honlappal Pályaorientációs, érdeklıdés-vizsgáló kérdıív kitöltése, Pályaterv készítése, munkaerıpiaci információk Böngészde pályaismereti szakkönyvek, foglalkozási információk kézikönyve, tájékoztató füzetek között böngészhettek az érdeklıdık Közel 400 szakma videón Ismerkedés a közép és felsıfokú oktatási intézményekkel, a felnıttképzést biztosító intézményekkel tájékoztatás a továbbtanulási lehetıségekrıl SZAKMABEMUTATÓK munkáltatók, szakképzı intézmények bemutatkozása a gyakorlatban DIMI - Diplomás Munkaközvetítı Iroda Ingyenes nyelvvizsgateszt EURES munkavállalás az Európai Unió országaiban A rendezvényt egyéb, színes szórakoztató programok is kísérték: látványos, élı szakmabemutatók, a rendezvényen megjelent iskolák diákjainak elıadása, tombolasorsolás gazdag programkínálat a pályaválasztási vásár helyszínei, programkínálata 12. oldal

13 2007. november 29-én, Kecskeméten a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi Iparkamara és az EURES közös rendezvényeként egy szakmai napra került sor Munkavállalás és vállalkozásindítás az Európai Unióban címmel. December 3-án a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Békéscsabai Kirendeltsége a Cigány Kisebbségi Önkormányzatok, valamint a roma civil szervezetek részére tájékoztatót tartott a Lépj egyet elıre II. program képzéseirıl, az önkormányzatok szociális támogatási formáiról, a foglalkoztatás jogszabályi hátterérıl és a foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatásokról, valamint a résztvevık megismerkedhettek a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat és az Áldozatsegítı Szolgálat munkájával december 6-án, Békéscsabán a Jókai színház Vigadótermében került megrendezésre a Humánerıforrás-fejlesztési Operatív Program 1. 1 programjának Békés megyei záró konferenciája, majd másnap Kecskeméten a Bács-Kiskun megyei, s 19-én Szegeden a Tudományegyetem központjában a Csongrád megyei záró konferenciára került sor december 27-én a koordinációs szakállamtitkár Szarvasra látogatott egy, az MPA munkahelyteremtı beruházás pályázat keretében támogatott részvénytársasághoz majd ezt követıen évértékelı, évbúcsúztató szakmai programon vett részt a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központban, Békéscsabán január 1-jével két új munkaügyi kirendeltség kezdte meg mőködését a dél-alföldi régió területén, egy a Békés megyében található Sarkadi kistérségben, egy pedig a Bács-Kiskun megyei Jánoshalma központú településkörben. Az idei évtıl így a régió két leghátrányosabb helyzető térségében immár önálló munkaügyi kirendeltség látja el a térségekhez tartozó nyilvántartott álláskeresıket, és várja a kistérség munkáltatóit. Az új kirendeltségek létesítése némileg átrendezte a korábbi kirendeltségek illetékességi területeit, így csökkent Bács-Kiskun megyében a bajai és a bácsalmási kirendeltséghez tartozó települések köre, míg Békés megyében a gyulai és szeghalmi körzetbıl kerültek át települések a sarkadi kirendeltséghez. kettıvel bıvült a dél-alföldi munkaügyi kirendeltségek száma A régió 27 kirendeltségén (2008. január-február hónapokban) rehabilitációval kapcsolatos munkáltatói fórumokra várjuk a települési önkormányzatok, gazdasági szereplık, munkaadók, civil szervezetek képviselıit, ahol tájékozódhatnak a jogszabályváltozásokról, támogatásainkról, pályázati és képzési lehetıségeinkrıl, valamint szolgáltatásainkról. 13. oldal

14 Mellékletek Módszertan Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat, a Magyar Köztársaság munkaügyi szervezete, amely 2004 és között jelentıs modernizáción megy keresztül. A modernizációs folyamatban olyan új eszközöket kísérletezünk ki és vezetünk be, amelyek több információval szolgálnak partnereinkrıl, és több hasznos információt adnak vissza számukra a környezı munkaerıpiacról. Új eszközeink közül az egyik meghatározó a negyedévente elvégzett, gyorsan kitölthetı, egy oldalas felmérés, a munkaerı-gazdálkodási adatlap, mely ezalkalommal a december 31-i, valamint az egy negyedévvel, illetve az egy évvel késıbbi foglalkoztatotti állományra kérdez rá. Az adatfelvétel idıszaka: január 11 január 25. A felmérésben kirendeltségeinkkel partneri viszonyt ápoló munkaadók vesznek részt, így a mérés eredménye és az itt bemutatott adatok nem tekinthetıek reprezentatívnak, azaz nem jellemzik megyénk munkaerıpiacának egészét. Elemzésünk a válaszadó szervezetek válaszain alapul. Célja az Önök tájékoztatása és partneri kapcsolatunk fejlesztése. Fogalmi meghatározások Munkaerı unkaerı-felmérés fogalmai (KSH fogalmi rendszere) A Központi Statisztikai Hivatal 1992 óta az OECD országokban meghonosított, egységes elvek és módszerek szerint végzett munkaerı-felmérés keretében vizsgálja a éves személyek gazdasági aktivitását. A magyar munkaerı-felmérés a vizsgált népességet egy meghatározott idıszakban (a hónap 7.napját követı elsı hétfıtıl kezdıdı három hétben, a kikérdezés hetét megelızı hétre vonatkozóan, a hetet hétfıtıl vasárnapig számítva) végzett tevékenységük alapján sorolja a következı két fıcsoportba: - gazdaságilag aktívak (a rendelkezésre álló munkaerı) és - gazdaságilag nem aktívak (inaktívak). Gazdaságilag aktívak azok, akik megjelennek a munkaerıpiacon, azaz a foglalkoztatottak és a munkanélküliek. Gazdaságilag nem aktívak azok, akik a vonatkozási héten nem dolgoztak, illetve nem volt rendszeres, jövedelmet biztosító munkájuk és nem is kerestek munkát, vagy kerestek, de nem tudtak volna munkába állni. Ide tartoznak többek között a passzív munkanélküliek, akik szeretnének ugyan munkát, de kedvezıtlennek ítélve elhelyezkedési esélyeiket, meg sem kísérlik az álláskeresést, a gyermekgondozási ellátás bármelyik formáját igénybevevık; azok a nyugdíjasok, járadékosok, akik nem folytatnak keresıtevékenységet; a tıkejövedelmükbıl (ingatlan-, és pénztıke jövedelmébıl) élık; a 15 éven aluliak; a 15 éven felüli tanulók; a háztartásbeliek; a közületi eltartottak; a szociális gondozottak Foglalkoztatottnak tekintendı mindenki, aki a vizsgált idıszakban az un. vonatkozási héten legalább 1 óra, jövedelmet biztosító munkát végzett, vagy munkájától csak átmenetileg (szabadság, betegség stb. miatt) volt távol. Jövedelmet biztosító munkának számít minden olyan tevékenység: amely pénzjövedelmet eredményez, vagy amely természetbeni juttatást biztosít, esetleg amelyet egyéb, késıbb realizálható jövedelem érdekében végeztek amelyet, mint segítı családtagok végeztek a háztartáshoz tartozó gazdaság, vállalkozás jövedelmének növelése érdekében.

15 Mellékletek Munkanélkülinek tekintendı az a személy, aki egyidejőleg az adott héten nem dolgozott (s nincs olyan munkája, amelytıl átmenetileg távol volt); aktívan keresett munkát a kikérdezést megelızı négy hét folyamán; rendelkezésre áll, azaz két héten belül munkába tudna állni, ha találna megfelelı állást. Foglalkoztatási arány: a foglalkoztatottaknak a megfelelı korcsoportba tartozó népességhez viszonyított aránya; Munkanélküliségi ráta: a munkanélkülieknek a megfelelı korcsoportba tartozó gazdaságilag aktív népességen belüli aránya; Aktivitási arány: a gazdaságilag aktívak aránya a megfelelı korcsoportba tartozó népességen belül. ÁFSZ fogalmi rendszerében: Álláskeresı: az a személy, aki 1. a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, és 2. oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, és 3. öregségi nyugdíjra nem jogosult, valamint rehabilitációs járadékban nem részesül és 4. az alkalmi foglalkoztatásnak minısülı jogviszony kivételével munkaviszonyban nem áll, és egyéb keresı tevékenységet sem folytat, és 5. elhelyezkedése érdekében az állami foglalkoztatási szervvel együttmőködik, és akit 6. az állami foglalkoztatási szerv álláskeresıként nyilvántart. Az 1. pontban foglalt rendelkezés alkalmazása során a szabad mozgás és beutazás jogával rendelkezı személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény alapján szabad beutazási és tartózkodási joggal rendelkezı személy álláskeresıként akkor is nyilvántartásba vehetı, ha Magyarországon engedély alapján végezhet munkát.

16 Táblázatok A mintavételi kör megoszlása nemzetgazdasági áganként és cégméret szerint létszám-kategória Mikro Kis Közepes Nagy Összesen TEÁOR db % db % db % db % db % mezıgazdaság,vadgazd., halászat 49 29% 78 46% 40 24% 3 2% % bányászat 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1 100% feldolgozóipar 91 19% % % 28 6% % villamos energia 1 5% 8 42% 9 47% 1 5% % építıipar 53 42% 52 41% 22 17% 0 0% % kereskedelem, javítás % % 28 8% 3 1% % szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 39 43% 42 46% 10 11% 0 0% % szállítás, raktározás, posta, távközlés 14 31% 24 53% 3 7% 4 9% % pénzügyi közvetítés 3 23% 4 31% 5 38% 1 8% % ingatlanügyek, gazdasági szolgáltatás 54 50% 41 38% 9 8% 4 4% % közigazgatás, kötelezı TB 12 10% 62 50% 48 39% 1 1% % oktatás 14 19% 25 33% 30 40% 6 8% % egészségügyi, szociális ellátás 4 7% 26 44% 21 36% 8 14% % egyéb közösségi, személyi szolgáltatás 33 37% 40 45% 16 18% 0 0% % összesen % % % 59 3% % A mintavételi kör munkaerı-piaci körzetenként válaszadók száma Mikro Kis Közép Nagy összesen db fı db fı db fı db fı db fı Bácsalmási Kirendeltség Bajai Kirendeltség Kiskunhalasi Kirendeltség Kiskırösi Kirendeltség Kalocsai Kirendeltség Kiskunmajsai Kirendeltség Kunszentmiklósi Kirendeltség Kiskunfélegyházi Kirendeltség Kecskeméti Kirendeltség Tiszakécskei Kirendeltség Jánoshalmi Kirendeltség Bács-Kiskun megye Orosházai Kirendeltség Békéscsabai Kirendeltség Mezıkovácsházi Kirendeltség Gyulai Kirendeltség Szarvasi Kirendeltség Gyomaendrıdi Kirendeltség Békési Kirendeltség Szeghalomi Kirendeltség Sarkadi Kirendeltség Békés megye Hódmezıvásárhelyi Kirendeltség Makói Kirendeltség Mórahalmi Kirendeltség Szegedi Kirendeltség Kisteleki Kirendeltség Szentesi Kirendeltség Csongrádi Kirendeltség Csongrád megye Dél-alföldi régió összesen

17 Táblázatok A mintavételi kör foglalkoztatotti létszám-várakozásai nemzetgazdasági áganként TEÁOR dec hónap + 1 év fı fı változás % fı változás % mezıgazdaság, vadgazd., halászat , ,2 bányászat ,0 66-1,5 feldolgozóipar , ,0 villamos energia , ,6 építıipar , ,7 kereskedelem, javítás , ,4 szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás , ,8 szállítás, raktározás, posta, távközlés , ,4 pénzügyi közvetítés , ,8 ingatlanügyek, gazdasági szolgáltatás , ,8 közigazgatás, kötelezı TB , ,1 oktatás , ,8 egészségügyi, szociális ellátás , ,1 egyéb közösségi, személyi szolgáltatás , ,1 összesen , ,9 A mintavételi kör foglalkoztatotti létszám-várakozásai munkaerı-piaci körzetenként TEÁOR dec hónap + 1 év fı fı változás % fı változás % Bácsalmási Kirendeltség , ,5 Bajai Kirendeltség , ,8 Kiskunhalasi Kirendeltség , ,4 Kiskırösi Kirendeltség , ,1 Kalocsai Kirendeltség , ,4 Kiskunmajsai Kirendeltség , ,1 Kunszentmiklósi Kirendeltség , ,9 Kiskunfélegyházi Kirendeltség , ,9 Kecskeméti Kirendeltség , ,7 Tiszakécskei Kirendeltség , ,0 Jánoshalmi Kirendeltség , ,9 Bács-Kiskun megye , ,1 Orosházai Kirendeltség , ,5 Békéscsabai Kirendeltség , ,1 Mezıkovácsházi Kirendeltség , ,9 Gyulai Kirendeltség , ,1 Szarvasi Kirendeltség , ,9 Gyomaendrıdi Kirendeltség , ,5 Békési Kirendeltség , ,7 Szeghalomi Kirendeltség , ,7 Sarkadi Kirendeltség , ,9 Békés megye , ,3 Hódmezıvásárhelyi Kirendeltség , ,8 Makói Kirendeltség , ,5 Mórahalmi Kirendeltség , ,0 Szegedi Kirendeltség , ,3 Kisteleki Kirendeltség , ,8 Szentesi Kirendeltség , ,4 Csongrádi Kirendeltség , ,6 Csongrád megye , ,2 Dél-alföldi régió összesen , ,9

18 Táblázatok A mintavételi körben várható létszámmozgások a Dél-Alföldön 2008.I. negyedévében FEOR fıcsoportonként FEOR fıcsoport belépı fı kilépı fı Egyenleg technikusok és hasonló mőszaki foglalkozások gazdasági, pénzintézeti ügyintézık egészségügyi foglalkozások egyéb ügyintézık szociális és munkaerıpiaci szolgáltatási foglakozások pedagógus foglalkozások kulturális, sport, mővészeti és vallási foglalkozások igazságszolgáltatási, élet- és vagyonvédelmi foglalkozások egyéb magasan képzett ügyintézık gazdasági, jogi és társadalomtudományi foglalkozás mőszaki és természettudományi foglalkozások egészségügyi - egyetemi, fıisk. képzettséghez kapcs kulturális, sport, mővészeti, vallási -felsofokú k szakképzett pedagógusok szociális - egyetemi, fıisk. képzettséghez kapcs építıipari foglalkozások vas- és fémipari foglalkozások élelmiszeripari foglalkozások könnyőipari foglalkozások háziipari, vegyesipari és raktározási foglalk., la irodai jellegő foglalkozások ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegu foglalkozások mobil gépek kezelıi egyéb helyhez kötött gépek kezelıi feldolgozóipari gépek kezelıi erdı- és vadgazdálkodási foglalkozások mezıgazdasági foglalkozások halászati foglalkozások egyszerő szolgált. jellegő fogl.(mezıgazdasági fog egyszerő mezıgazdasági és erdıgazdálkodási foglalk kereskedelmi, vendéglátóipari foglalkozások nem anyagi jellegő szolgáltatási foglalkozások közlekedési, postai és hírközlési foglalkozások gazdasági, költségvetési szervezetek vezetıi területi, helyi önkorm., közig.,igazságsz., érdekk gazdasági, költségvetési kisszervezetek vezetıi összesen

19 Ábrák A megkérdezett cégek foglalkoztatotti létszáma nemzetgazdasági áganként egy éb közösségi, személy i szolgáltatás egészségügy i, szociális ellátás oktatás közigazgatás, kötelezı TB + 1 év + 3 hónap 07. dec. 31. ingatlanügy ek, gazdasági szolgátatás pénzügy i közv etítés szállítás, raktározás, posta, táv közlés szálláshely -szolgáltatás, v endéglátás kereskedelm, jav ítás építıipar v illamos energia feldolgozóipar bány ászat mezıgazdaság,v adgazd., halászat ezer fı

20 Ábrák Várható léts zám m ozgás ok I. ne gye dévé be n a Dé l-alföldön - FEOR fıcs oportonk é nt gazdasági, költségv etési kisszerv ezetek v ezetıi területi, hely i önkorm., közig.,igazságsz., érdekk gazdasági, költségv etési szerv ezetek v ezetıi közlekedési, postai és hírközlési foglalkozások nem any agi jellegő szolgáltatási foglalkozások kereskedelmi, v endéglátóipari foglalkozások egy szerő mezıgazdasági és erdıgazdálkodási egy szerő szolgált. jellegő fogl.(mezıgazdasági fog halászati foglalkozások mezıgazdasági foglalkozások erdı- és v adgazdálkodási foglalkozások feldolgozóipari gépek kezelıi egy éb hely hez kötött gépek kezelıi mobil gépek kezelıi ügy v iteli (ügy félforgalmi) jellegu foglalkozások irodai jellegő foglalkozások háziipari, v egy esipari és raktározási foglalk., la könny őipari foglalkozások élelmiszeripari foglalkozások v as- és fémipari foglalkozások építıipari foglalkozások szociális - egy etemi, fıisk. képzettséghez kapcs. szakképzett pedagógusok kulturális, sport, mőv észeti, v allási -felsofokú k egészségügy i - egy etemi, fıisk. képzettséghez mőszaki és természettudomány i foglalkozások gazdasági, jogi és társadalomtudomány i foglalkozás egy éb magasan képzett ügy intézık igazságszolgáltatási, élet- és v agy onv édelmi kulturális, sport, mőv észeti és v allási foglalkozások pedagógus foglalkozások szociális és munkaerıpiaci szolgáltatási foglakozások egy éb ügy intézık egészségügy i foglalkozások gazdasági, pénzintézeti ügy intézık technikusok és hasonló mőszaki foglalkozások [ fı ] kilépı fı belépı fı

21 Ábrák 1 év múlva várható létszámváltozás a december 31-i adatokhoz képest munkaerı-piaci körzetenként [ % ban ] Készítette: Laurinyecz Anikó Jóváhagyta: Dr. Nagy Ágnes főigazgató

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. I. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Tájékoztató Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI JELENTÉS 2009. III. negyedév Dél-Alföld 2009. augusztus szeptember Bács-Kiskun megye 662 31014 fő Csongrád megye 477 35611 fő

Részletesebben

A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév

A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei A foglalkoztatottak számának változása körzetenként 250 200 150 100 50 0-50 2014.03.31

Részletesebben

Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Csongrád megye 2006. IV. negyedév

Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Csongrád megye 2006. IV. negyedév Csongrád Megyei Munkaügyi Központ Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Csongrád megye 2. IV. negyedév Szeged, 2. november 2. Készítette: Fejes Ágnes elemzı Csongrád Megyei Munkaügyi Központ Koordinációs

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. IV. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2007. IV. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Tájékoztató Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI JELENTÉS 2012. I. negyedév Csongrád megye Készítette: Fejes Ágnes elemző TARTALOMJEGYZÉK A MUNKAERŐ-PIACI

Részletesebben

A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai

A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI PROGNÓZIS 2009. OKTÓBER A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai 2009 októberében a munkaügyi központok 31. alkalommal bonyolítottak

Részletesebben

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése)

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) 1 Tartalomjegyzék I. Kisteleki Kistérség elhelyezkedése és népessége... 3 A népesség száma és alakulása...

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 13-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 13-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 13-I ÜLÉS 1. sz. napirendi pont Tájékoztató Somogy megye foglalkoztatási helyzetérıl Elıadó: Dr. Tarrné dr. Törzsök Piroska igazgató, DDRMK Kaposvári

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 7400 Kaposvár, Fő u. 37-39. Telefon: (82) 505 504 Fax: (82) 505 550 E-mail: somogykh-mk@lab.hu Honlap: www.kozig.somogy.hu

Részletesebben

Munkaügyi Központ. A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 2011. I. negyedév

Munkaügyi Központ. A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 2011. I. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során került kialakításra a negyedéves munkaerő-gazdálkodási

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETİ... 1 A MONITORING VIZSGÁLAT RÉSZLETES ADATAI TÁMOGATÁSI FORMÁK SZERINT... 1

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. IV. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. IV. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 7400 Kaposvár, Fő u. 37-39. Telefon: (82) 505 504 Fax: (82) 505 550 E-mail: somogykh-mk@lab.hu Honlap: www.somogy.gov.hu

Részletesebben

Fejér megye munkaerıpiacának alakulása 2010. október

Fejér megye munkaerıpiacának alakulása 2010. október Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Elemzési Osztály Fejér megye munkaerıpiacának alakulása 2010. október Készült: Székesfehérvár, 2010. november hó 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1., Postacím:

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. II. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 1 2. A 2007. ÉVI MONITORING VIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI... 1 3. A MONITORING VIZSGÁLAT

Részletesebben

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV Munkaügyi Központja A MUNKAERİ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ÖSSZEFOGLALÓJA 2014. I. NEGYEDÉV Pápa Zirc Devecser Ajka Veszprém Várpalota Sümeg Balatonalmádi Tapolca Balatonfüred Veszprém megye 8200 Veszprém, Megyeház

Részletesebben

A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében

A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében Készítette: Szeged, 2010. december 20. Tartalomjegyzék I. AZ ELEMZÉS MÓDSZERTANA... 3 II. ÖSSZEFOGLALÓ... 3 III. A

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Sárospatak városban a foglalkoztatás helyzetérıl, a munkanélküliség alakulásáról

TÁJÉKOZTATÓ Sárospatak városban a foglalkoztatás helyzetérıl, a munkanélküliség alakulásáról TÁJÉKOZTATÓ Sárospatak városban a foglalkoztatás helyzetérıl, a munkanélküliség alakulásáról A sárospataki kistérség Budapesttıl 270 km távolságra, észak-keletre, az Alföld és a Zempléni-hegység találkozásánál

Részletesebben

file:///c:/1/kerdo/k1_12.htm

file:///c:/1/kerdo/k1_12.htm file:///c:/1/kerdo/k1_12.htm 1 / 2 2009.11.15. 0:55 1. A szervezet neve 2. A szervezet elérhetıségei a központ címe telefon web email fax 3. A szervezet jogi formája 4. A szervezet alapításának éve (pl.

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009.

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. Készítették a Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatát végzı munkacsoport tagjai:

Részletesebben

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t Szociális szolgáltatástervezési koncepció 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 2 II.A szociálpolitika koncepcionális alapjai, településpolitikai, társadalompolitikai

Részletesebben

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról ELİTERJESZTÉS Mór Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata tárgyában (Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangú támogatásával) A társadalomba való be- és visszailleszkedés

Részletesebben

AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ 2008. I. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI

AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ 2008. I. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Jóváhagyta: Miskó Istvánné főigazgató AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ 2008. I. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI Nyíregyháza, 2008. február 25.

Részletesebben

A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010

A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010 A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010 A dokumentum a Szakiskolai férıhelyek meghatározása 2010, a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB-k) részére

Részletesebben

Koppány-völgye kistérség szociális felzárkóztató programja

Koppány-völgye kistérség szociális felzárkóztató programja Koppány-völgye kistérség szociális felzárkóztató programja 2008-2010 2. változat Készült a Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás megbízásából 2009. február 9. TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2

Részletesebben

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK BEVEZETİ A szociális szolgáltatástervezési koncepció elkészítését nem csupán törvényi szabályozás írja elı, hanem a mindinkább elıtérbe kerülı szükséglet-feltáró és azt követı tervezési folyamatok. A korábbi

Részletesebben

NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE. 2010. év

NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE. 2010. év NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2. év NYIRÁD, 2. A Közfoglalkoztatási terv célja A közfoglalkoztatási terv elkészítésének célja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Hajdúnánás Városi Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2011-2013 Készítették: Benkıné Takács Mária Szociális Iroda és Városi Gyámhivatal irodavezetı Nagyné Bózsár

Részletesebben

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása Az elmúlt évek válsághatásai a társas vállalkozásokhoz képest súlyosabban érintették az egyéni vállalkozásokat, mivel azok az egyre

Részletesebben

Rab Henriett: 1. A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban

Rab Henriett: 1. A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban Rab Henriett: 1 A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban Bevezetés A piacgazdaság viszonyai között a munkaerı-kereslet és-kínálat viszonyai általában nincsenek összhangban

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 1 2. A 2007. I. FÉLÉVI MONITORING VIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI... 1 3. A MONITORING

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2008. Q u a l y - C o O k t a t á s i T a n á c s a d ó 1141 Budapest, Fogarasi út 111. Tel. fax: (1) 239-1460; (1) 451-0391;

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Bársony János alpolgármester Kránicz József Tibor képviselı

Részletesebben

Frey Mária. Szintetizáló tanulmány. (Önkormányzati felméréssel kiegészített változat)

Frey Mária. Szintetizáló tanulmány. (Önkormányzati felméréssel kiegészített változat) Frey Mária Aktív munkaerı-piaci politikák komplex értékelése a 2004-2009. közötti idıszakban Szintetizáló tanulmány (Önkormányzati felméréssel kiegészített változat) Készült a Foglalkoztatási és Szociális

Részletesebben

A 2006. ÉVBEN BEFEJEZETT AKTÍV MUNKAER

A 2006. ÉVBEN BEFEJEZETT AKTÍV MUNKAER TARTALOMJEGYZÉK 1. A 2006. ÉVBEN BEFEJEZETT AKTÍV MUNKAERİ-PIACI PROGRAMOK MONITORING VIZSGÁLATA... 2 1.1. BEVEZETİ... 2 1.2. VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 2. MUNKAERİ-PIACI KÉPZÉSEK... 5 2.1. AJÁNLOTT KÉPZÉS...

Részletesebben

Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu. Budapest, 2009. április 16.

Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu. Budapest, 2009. április 16. Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára Budapest, 2009. április 16. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu Készítette: TeTT Consult Kft 1023 Budapest, Gül Baba utca 2.

Részletesebben

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ~ Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 2011. IV. negyedév

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ~ Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 2011. IV. negyedév Tájékoztató Munkaügyi Központ NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ~ Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 2011. IV. negyedév Gönc (2,2 %) Sátoraljaújhely Putnok Edelény Encs Sárospatak Szikszó Ózd Kazincbarcika

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl Salgótarján, 2008. november 11. Elıterjesztı: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedıen Közhasznú Társaság. 2005. évi beszámolója

A SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedıen Közhasznú Társaság. 2005. évi beszámolója A SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedıen Közhasznú Társaság 2005. évi beszámolója HAJLÉKTALAN EMBEREK ELLÁTÁSA Utcai szociális munka Az utcai szociális munkás szolgálat

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS EREDMÉNYE BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2011. III.

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS EREDMÉNYE BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2011. III. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS EREDMÉNYE BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2011. III. NEGYEDÉV Kecskemét, 2011. szeptember 07. Elérhetőség: Nemzeti Foglalkoztatási

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója

Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2004. november 2 T a r t a l o m Bevezetés 3 I. HELYZETKÉP 4 I.1. Várpalota város társadalmi, gazdasági helyezte 4 II. A SZOCIÁLIS

Részletesebben

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Budapest, 2006. június Bevezetés A Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program Iroda 2006. márciusában megbízást adott a Szonda Ipsos Média,- Vélemény-

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. április 30-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. április 30-i ülésére Tárgy: Integrált Városfejlesztési Stratégia elfogadása Elıkészítette: Gál András Mőszaki Osztály Csökmei László Erik fıépítész Véleményezı Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/10. Döntéshozatal módja:

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Törökbálint Város SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 1 Tartalom Oldalszám Elıszó 3 Bevezetı 4 Elızmények 4 Elvi alapok 4 Jövıkép meghatározása 5 Törökbálint Város szociális szakmapolitikai

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 7./2011 (IV.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

Benyújtás: 2009. május 28-tól 2009. december 31-ig folyamatos elbírálás mellett! Keret kimerülés esetén felfüggesztés!!!

Benyújtás: 2009. május 28-tól 2009. december 31-ig folyamatos elbírálás mellett! Keret kimerülés esetén felfüggesztés!!! Társadalmi Megújulás Operatív Program KIVONAT Munkahelymegırzı támogatás munkaidı-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívás a konvergencia régiók mikro-, kis- és középvállalkozásai részére

Részletesebben

Szolgáltatástervezési Koncepció

Szolgáltatástervezési Koncepció Szolgáltatástervezési Koncepció Gyır Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira 2003 Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. Gyır Város általános helyzetképe II/1. Gyır Megyei Jogú Város

Részletesebben

A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való együttmőködés 2007. évi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban

A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való együttmőködés 2007. évi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való együttmőködés 2007. évi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban I. A megváltozott munkaképességő álláskeresık létszámadatai Régiónk munkaerı-piaci helyzetét

Részletesebben

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója TARTALOMJEGYZÉK I. A KONCEPCIÓ CÉLJA 3 II. HELYZETKÉP 3 III. JÖVİKÉP 21 IV. VÁRHATÓ EREDMÉNYEK 22 Mellékletek A KONCEPCIÓ CÉLJA

Részletesebben

Dr. Hangayné Paksi Éva, Nagyné Vas Györgyi: Sorsfordító Programba vontak jellemzıi 2009. -2-.

Dr. Hangayné Paksi Éva, Nagyné Vas Györgyi: Sorsfordító Programba vontak jellemzıi 2009. -2-. Dr Hangayné Paksi Éva, Nagyné Vas Györgyi: Sorsfordító Programba vontak jellemzıi -- SORSFORDÍTÓ regionális munkaerı-piaci programba vontak pszicho-szociális gondozását elıkészítı felmérés értékelése Tolna

Részletesebben

BÍRÓ Noémi NÁDAS György PRUGBERGER Tamás RAB Henriett SIPKA Péter:

BÍRÓ Noémi NÁDAS György PRUGBERGER Tamás RAB Henriett SIPKA Péter: DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR BÍRÓ Noémi NÁDAS György PRUGBERGER Tamás RAB Henriett SIPKA Péter: Az aktív és passzív foglalkoztatáspolitikai eszközök alakulása, hatásuk a munkaerı - piaci

Részletesebben

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Ügyiratszám: 351/2007. Elıadó: Árva Béláné Elıterjesztést látta: Elıterjesztést vitató bizottságok: valamennyi bizottság Mórahalom város Képviselıtestületének Helyben Tisztelt Képviselıtestület! M ó r

Részletesebben

ÜZLETI TANÁCSADÓK ÉS MUNKAERİ-PIACI SZOLGÁLAT

ÜZLETI TANÁCSADÓK ÉS MUNKAERİ-PIACI SZOLGÁLAT ÜZLETI TANÁCSADÓK ÉS MUNKAERİ-PIACI SZOLGÁLAT EGYÜTTMŐKÖDÉSI HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA ÜZLETI ÉS NON-PROFIT TANÁCSADÓK EGYÜTTMŐKÖDÉSE FOGYATÉKOS EMBEREK MUNKAERİ-PIACI INTEGRÁCIÓJA ELİSEGÍTÉSE ÉRDEKÉBEN Vezetıi

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Tájékoztató Bács-Kiskun megye 2006. évi munkaerő-piaci helyzetéről, a munkanélküliség csökkentésének lehetőségeiről Tájékoztató Bács- Kiskun TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 8. Száma: 9214-9/2011. Elıkészítı: Dr. Nagy Attila revizor Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı E L İ T E R J

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2009. elsı félévi beszámolója A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervhez kapcsolódó, a 2008-2009. évekre

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 238. MELLÉKLET: - TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Közfoglalkoztatási terv elsı félévi végrehajtásáról Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Samu Jánosné ügyintézı Jákli Jánosné munkavezetı Véleményezı Pénzügyi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.B-11/1 1 Tartalom

Részletesebben

19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet

19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet 19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplı Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott elıirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól

Részletesebben

F E L H Í V Á S MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT

F E L H Í V Á S MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT F E L H Í V Á S a MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT elnevezéső, az átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkaadók támogatására irányuló, a munkaadók és az Állami Foglalkoztatási Szolgálat együttmőködésében megvalósuló

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl Tervezet Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl Budapest, 2010. május A Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelvei A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás. Közoktatás-fejlesztési Terve

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás. Közoktatás-fejlesztési Terve Társulási Tanács által a 126/2009. (VI. 29.) TKT és 161/2009. (VIII.31.) TKT számú határozattal elfogadva. Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatás-fejlesztési Terve 2009. június 29. Készült

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Polgármester. Sándorfalva Város 2010. évi Közfoglalkoztatási Terve. Iktatószám: 3-23/2010.

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Polgármester. Sándorfalva Város 2010. évi Közfoglalkoztatási Terve. Iktatószám: 3-23/2010. ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Polgármester Tárgy: Sándorfalva Város 2010. évi Közfoglalkoztatási Terve Iktatószám: 3-23/2010. Melléklet: Elıterjesztés, határozati

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2009. DECEMBER 10-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2009. DECEMBER 10-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2009. DECEMBER 10-I ÜLÉS 5. sz. napirendi pont Beszámoló a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Tanács éves munkájáról és a 2009. évi szakmai tanulmányútjairól Elıadó:

Részletesebben

Ipar. Szent Korona Értékrend

Ipar. Szent Korona Értékrend Ipar Az ipar anyagi kincseink embert szolgáló átalakítása, vagy környezetromboló szakbarbarizmus? Úgy használjuk, hogy megmaradjon, vagy úgy, hogy felégetjük a jövıt? Miért? Mit? Hogyan? Az EU belsı piaca

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Sárospatak városban a foglalkoztatás helyzetérıl, a munkanélküliség alakulásáról

TÁJÉKOZTATÓ Sárospatak városban a foglalkoztatás helyzetérıl, a munkanélküliség alakulásáról TÁJÉKOZTATÓ Sárospatak városban a foglalkoztatás helyzetérıl, a munkanélküliség alakulásáról A Sárospataki Járás Budapesttıl 270 km távolságra, észak-keletre, az Alföld és a Zemplénihegység találkozásánál,

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116.

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. december 31. I. A társaság bemutatása Az alapító tagok a Magyar

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6. 1/15 A BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA (továbbiakban munkaügyi központ)

Részletesebben

Stratégia áttekintı vázlat

Stratégia áttekintı vázlat Stratégia áttekintı vázlat Megnevezés ÁLTALÁNOS - GAZDASÁG GAZDASÁG GAZDASÁG GAZDASÁG PROBLÉMA CÉL INTÉZKEDÉS JAVASLAT Törökszentmiklóson az életszínvonal egyre inkább elmarad az országos átlagtól (lásd

Részletesebben

Befektetés a jövıbe program. Babusik Ferenc: A 2006-2007. évben belépettek, illetve a programot 2007 ben befejezık interjúinak

Befektetés a jövıbe program. Babusik Ferenc: A 2006-2007. évben belépettek, illetve a programot 2007 ben befejezık interjúinak Befektetés a jövıbe program Babusik Ferenc: A 2006-2007. évben belépettek, illetve a programot 2007 ben befejezık interjúinak elemzése Tartalom Áttekintı adatok...3 Néhány program adat...7 Munkajövedelem,

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 1 JÓVÁHAGYOTT VERZIÓ! PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Pilis Város Egészségügyi Szolgáltatás-tervezési Koncepcióját

Részletesebben

2011. november havi hírlevél REKORD HÍREK

2011. november havi hírlevél REKORD HÍREK 1 2011. november havi hírlevél REKORD HÍREK ELFOGADTÁK A SZAKKÉP- ZÉSI TÖRVÉNY TERVEZE- TÉT A kormány szerdai ülésén elfogadta a szakképzés rendszerének megújítását célzó törvény tervezetét - jelentette

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ- GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS EREDMÉNYE BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2013. harmadik negyedévben Kecskemét, 2013. augusztus Elérhetőség: Nemzeti

Részletesebben

KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI TERVE 2007-2012.

KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI TERVE 2007-2012. KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI TERVE 20072012. 1 A KISTÉRSÉG FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉSE 2 A többcélú kistérségi társulás alapadatai Régió: Kistérség neve:

Részletesebben

FELÜLVIZSGÁLT NEMZETI LISSZABONI AKCIÓPROGRAM MAGYARORSZÁG MELLÉKLETEK

FELÜLVIZSGÁLT NEMZETI LISSZABONI AKCIÓPROGRAM MAGYARORSZÁG MELLÉKLETEK MELLÉKLETEK AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÉSZREVÉTELEIT ÉS AZ EURÓPAI TANÁCS KÖVETKEZTETÉSEIT FIGYELEMBE VEVİ INTÉZKEDÉSEK TEMATIKUS ISMERTETÉSE A NEMZETI LISSZABONI AKCIÓPROGRAMBAN SZEREPLİ INTÉZKEDÉS hiány csökkentése

Részletesebben

Vállalati és lakossági lekérdezés. Szécsény Város Polgármesteri Hivatala számára

Vállalati és lakossági lekérdezés. Szécsény Város Polgármesteri Hivatala számára Vállalati és lakossági lekérdezés Szécsény Város Polgármesteri Hivatala számára Dátum: 2010 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I Az adatfelvétel eredményeinek bemutatása... 3 I.1 A vállalati, illetve

Részletesebben

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik TÁMOP 1.3.1-07/1-2008-0002 kiemelt projekt A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként Stratégiai irányítás és regionális tervezés támogatása komponens

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. az önkormányzat 2014. évi költségvetésének tervezési irányelveirıl

ELİTERJESZTÉS. az önkormányzat 2014. évi költségvetésének tervezési irányelveirıl HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 8. Száma: 6721-6/2013. Elıkészítık: Szólláth Tibor polgármester, Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje Az elıterjesztés törvényességi

Részletesebben

Tájékoztató a Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum mőködésérıl

Tájékoztató a Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum mőködésérıl 2. sz. mellékelt Tájékoztató a Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum mőködésérıl A foglalkoztatási paktum a térségi foglalkoztatáspolitika társadalmasításának fontos eszköze, amely a helyi partnerségen

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Sorszám:8. Ügyiratszám: 1-3/2012. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012.

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK IHRIG KÁROLY GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

A 2 0 1 3. é v v é g é i g s z ó l ó

A 2 0 1 3. é v v é g é i g s z ó l ó M u n k a ü g y i K ö z p o n t j a A 2 0 1 3. é v v é g é i g s z ó l ó R ö v i d t á v ú m u n k a e r p - p i a c i e l p r e j e l z é s é s k o n j u n k t ú r a k u t a t á s e r e d m é n y e i

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ az Európai Unió soros magyar elnökségében közvetlenül résztvevı elnökségi stáb tagjainak az elnökségi feladatok ellátásához szükséges integrált

Részletesebben

Tervezet: ABIZOTTSÁGHATÁROZATA

Tervezet: ABIZOTTSÁGHATÁROZATA ConseilUE PUBLIC Brüsszel, D006234/02 Tervezet: ABIZOTTSÁGHATÁROZATA ( ) aco 2 4kibocsátásáthelyezéskockázatánakjelentısmértékbenkitettágazatokés alágazatoklistájánaka2003/87/ekeurópaiparlamentiéstanácsiirányelvszerinti

Részletesebben

NYÍRSÉG VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Helyi Vidékfejlesztési Stratégia

NYÍRSÉG VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Helyi Vidékfejlesztési Stratégia NYÍRSÉG VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 1. Vezetıi összefoglaló A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület élve a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia átdolgozásának

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 110. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének./2009. (.) rendelete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS Hortobágy Község Polgármesteri Hivatalának 4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1. AZONOSÍTÓ ADATOK HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévrıl a Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI KÉRDÉSEK TÖBB SZEMPONTÚ MEGKÖZELÍTÉSE

FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI KÉRDÉSEK TÖBB SZEMPONTÚ MEGKÖZELÍTÉSE FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI KÉRDÉSEK TÖBB SZEMPONTÚ MEGKÖZELÍTÉSE Szekszárd 2011. február 25. Kara Ákos BEVEZETÉS 1. Helyzetértékelés 2. Kihívások, szők keresztmetszetek 3. A foglalkoztatási célkitőzés 4.

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Módosítva: 13/1993.(V.28.) KT, 1/1994.(I.28.) KT, 6/1994.(IV.22.)KT, 23/1995.(VIII.25.) KT,

Részletesebben

JÁRULÉK-, ÉS ADÓ KEDVEZMÉNYEK

JÁRULÉK-, ÉS ADÓ KEDVEZMÉNYEK JÁRULÉK-, ÉS ADÓ KEDVEZMÉNYEK 1./ START kedvezmények Kedvezményezett személy Pályakezdı fiatal 1 - bármilyen végzettségő, vagy esetén - felsıfokú végzettséggel rendelkezı - alap-, középfokú végzettséggel

Részletesebben

A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a megváltozott munkaképességő személyek foglalkoztatásának 2008.

A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a megváltozott munkaképességő személyek foglalkoztatásának 2008. A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a megváltozott munkaképességő személyek foglalkoztatásának 2008. évi támogatására A foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról

Részletesebben

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.869/18/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. május 7-i rendkívüli ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. május 7-i rendkívüli ülésére Tárgy: Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Malomasszonykerti ingatlanok, önkormányzati tulajdonba adásáról, közterületté nyilvánításáról és annak elnevezésérıl. Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı

Részletesebben

Munkaügyi Központja. Gyır, 2014. május

Munkaügyi Központja. Gyır, 2014. május Munkaügyi Központja Munkaerı-gazdálkodási felmérés megyei elemzése 2014. II. Gyır-Moson-Sopron megye Gyır, 2014. május 9021 Gyır, Árpád út 32. - 9002 Gyır Pf.: 224. - Telefon: +36 (96) 814-245 - Fax: +36

Részletesebben

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16.

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. Fájl neve: TIOP 2.6. Partnerség 061013 Oldalszám összesen: 76 oldal

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1218/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-ei ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben