Munkaügyi Központja. Gyır, május

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Munkaügyi Központja. Gyır, 2014. május"

Átírás

1 Munkaügyi Központja Munkaerı-gazdálkodási felmérés megyei elemzése II. Gyır-Moson-Sopron megye Gyır, május 9021 Gyır, Árpád út Gyır Pf.: Telefon: +36 (96) Fax: +36 (96) gyormk@lab.hu - Honlap:

2 1. A NEGYEDÉVES MUNKAERİ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS RÖVID BEMUTATÁSA A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) harmincharmadik alkalommal készítette el es munkaerı-gazdálkodási felmérését. Gyır-Moson-Sopron megyében a felmérés szempontjából érvényes adatlapok száma 334 db volt, melyhez fıs alkalmazotti létszám tartozik. A es munkaerı-gazdálkodási felmérés elsıdleges célja a megszólított gazdasági szervezetek és az NFSZ kirendeltségei közötti munkakapcsolat erısítése: a cégek várható munkaerı-keresletére történı gyors reagálás, illetve a várható létszámcsökkentések révén érintett dolgozók mielıbbi munkába helyezése. A es munkaerı-gazdálkodási felmérés másodlagos célja a munkaerı-piaci folyamatok iránt érdeklıdı pályaválasztók, munkavállalók, foglalkoztatók és beruházók tájékoztatása, a döntési folyamatok segítése. A felmérés adatfelvételének idıszaka 2014 márciusában volt. A kérdıívben a munkáltatók a március 31-i statisztikai állományi létszámukat közölték, és ehhez képest adták meg a várható létszámmozgásokat. 2. A MEGYE MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK BEMUTATÁSA, FONTOSABB IDİBELI SOROK PREZENTÁLÁSA 2.1. A megye humánerıforrás adatai A megye lakónépessége a legutolsó KSH adatok szerint fı volt, mely 3377 fıvel több, mint egy évvel korábban. Az ország lakónépességének 4,5%-a, míg az alkalmazásban állók 4,7%-a él Gyır-Moson-Sopron megyében. A lakónépesség 51,6%-a nı. A megye korszerkezetére jellemzı, hogy a 15 éven aluliak aránya 14,3%, a év közöttieké 69,4%, a 64 év felettieké pedig 16,3% A gazdasági környezet jellemzıi Gyır-Moson-Sopron megye gazdasági fejlettségét mutatja, hogy megyei székhelyő regisztrált gazdasági szervezet szerepel a nyilvántartásban. A mőködı gazdasági szervezetek száma Az egy fıre jutó GDP az országos átlag 112,2%-a. Az ipari termelés ágazati szerkezetében a gépipar dominál. A gépiparon belül a hagyományos bázissal rendelkezı közúti jármőgyártás fejlıdik a legnagyobb mértékben. A megyében 1292 külföldi érdekeltségő gazdasági szervezet mőködik, így nem csoda, hogy a térség fejlıdésének legfıbb mozgatói a külföldi befektetések és a hozzájuk kapcsolódó helyi kis- és középvállalkozások. IV. Megnevezés * Népesség száma (ezer fı)* 448,3 Települések száma (db) 183 Népesség az országos átlag %-ában* 4,5 15 év alatti népesség aránya (%)* 14,3 Mőködı gazdasági vállalkozások száma (ezer db)* 32,5 - ebbıl egyéni vállalkozás (ezer db)* 17,7 - ebbıl társas vállalkozás (ezer db)* 14,8 Külföldi érdekeltségő gazdasági vállalkozások száma (db)* 1292 Ezer lakosra jutó regisztrált gazdasági szervezetek száma (db)* 73,6 1 fıre jutó GDP (ezer Ft)* 3171 A megye sorrendje az 1 fıre jutó GDP alapján* 2 A regisztrált álláskeresık száma április 5672 * legutolsó KSH-s adat 2

3 Foglalkoztatási, aktivitási, munkanélküliségi mutatók Megyénk foglalkoztatási helyzete kedvezıbb az országos átlagnál, amit a következı táblázat jól szemléltet. Gyır-Moson-Sopron megye Magyarország éves korú népesség (ezer fı)* 306,0 6648,1 Gazdaságilag aktívak száma (ezer fı)* 216,5 4419,6 Foglalkoztatottak száma (ezer fı)* 210,9 4050,1 Álláskeresık száma (ezer fı)** ,395 Álláskeresési ráta (%)** 3,1 10,0 Foglalkoztatási ráta (%)* 68,9 60,9 Aktivitási ráta (%)* 70,8 66,5 Inaktívak aránya (%)* 29,2 33,5 * legutóbbi KSH adat ** Adattárház I Foglalkoztatottság alakulása Gyır-Moson-Sopron megyében Foglalkoztatási ráta I I. - KSH ,9 foglalkoztatási arány ,6 55,7 63,4 57,2 63,9 58,2 61,3 57,8 61,7 56,6 62,4 58,3 64,8 59,2 66,3 59,7 60, I II III IV. I. II. III. IV I. Gyır-Moson-Sopron idıszak megye Magyarország A vizsgált idıszakban a foglalkoztatottak 210,9 ezer fıs létszáma 3,5%-ponttal haladja meg 2014 I. ében az elızı idıszakában mért értéket (15 64 éves korú népességet vizsgálva), ami 7100 fıs növekedést jelent október-december hónapokhoz viszonyítva. Az említett korcsoportot 68,9%-os foglalkoztatási arány jellemezte, mely 2,6%-ponttal magasabb, mint egy évvel ezelıtt, és 2012 I. éig visszatekintve is a legmagasabb értéket érte el. Az országos foglalkoztatási arányt vizsgálva megállapítható, hogy Gyır-Moson-Sopron megyében a mutató tartósan az országosnál magasabb értékeket mutat, mely I. ében 8,0%-pontal magasabb. 3

4 Nyilvántartott álláskeresık aránya ,9 12,4 11,6 11,2 11,2 11,1 10,9 11,0 10,0 9,3 10,0 10,1 9,8 9,4 % ,8 5,1 4,6 4,3 4,2 4,1 4,0 3,9 3,5 3,1 3,2 3,2 2,9 2,7 2 0 már. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec jan febr márc ápr Gyır-Moson-Sopron megye idıszak Magyarország A nyilvántartott álláskeresık (gazdaságilag aktív népességen belüli) aránya 2,7%-os áprilisban, ami 0,2%-ponttal alacsonyabb az elızı hónap adatánál, és 6,7%-ponttal alacsonyabb az országos rátánál. A foglalkoztatási törvény megjelenése óta a legjobb értékő mutató is egyben. A 2013-as év márciusa óta folyamatosan csökkent a regisztráltak aránya. Az álláskeresési ráta márciusban 2,9%, ami 2,8%-ponttal alacsonyabb az elızı év március havi adatánál. A megyék viszonylatában is Gyır- Moson-Sopron megye álláskeresési rátája a legalacsonyabb A nyilvántartott álláskeresık száma és aránya az adatfelvétel idejében A áprilisi zárónapon a nyilvántartott álláskeresık száma 5672 fıt tett ki, mely csökkenést mutat az elızı hónap adatához képest (-363 fı). Az elızı év azonos hónapjához képest viszont jelentısen nagyobb eltérés mutatkozik, ez 4768 fıvel kevesebb létszámot jelent jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec

5 A regisztráltak számának alakulása kirendeltségi körzetenként: április március április Index az elızı hónaphoz (%) Index az elızı évhez (%) Gyır ,0% 62,1% Kapuvár ,8% 42,9% Mosonmagyaróvár ,0% 44,7% Sopron ,6% 49,3% Csorna ,6% 30,9% Összesen: ,0% 54,3% Megyénkben az elızı hónaphoz viszonyítva valamennyi kirendeltségen csökkent az álláskeresık száma. A legnagyobb csökkenés a gyıri kirendeltségnél figyelhetı meg (-80 fı). Az elızı év azonos idıszakához képest szintén valamennyi kirendeltség esetében csökkenés tapasztalható. Az elızı év viszonylatában is Gyır könyvelheti el a legnagyobb csökkenést (-2342 fı). Nyilvántartott álláskeresık megoszlása kirendeltségek szerint fı Gyır Kapuvár Mosonmagyaróvár Sopron Csorna április március április Áprilisban az álláskeresık 46,2%-a volt férfi. Az elmúlt hónapban a férfi álláskeresık száma az elızı hónaphoz viszonyítva 9,5%-kal csökkent, a nıké pedig 2,8%-kal lett alacsonyabb (országos tekintetben a férfiak létszáma 4,7%-kal, a nıké 3,5%-kal lett alacsonyabb). A nyilvántartásunkban szereplı regisztráltak 54,7%-a a 26 és 50 év közötti korosztályhoz tartozik, míg az álláskeresık 27,7% a 50 év feletti és 17,6%-a 25 év alatti. Iskolai végzettség szempontjából megállapítható, hogy Gyır-Moson-Sopron megye eltér az országos átlagtól, ahol az alapfokú végzettségőek képviselik a legnagyobb arányt. Megyénkben az álláskeresık nagy része, 62,0%-a középfokú, 9,6%-a felsıfokú végzettséggel rendelkezik, és 28,4% legfeljebb az általános iskolát fejezte be. A képzetlenek aránya jelenleg a legalacsonyabb az országban, mely a jobb foglalkoztatási 5

6 helyzetnek köszönhetı, valamint annak, hogy a képzéseknél elsısorban a képzetlenek kerülnek bevonásra, ezzel elhelyezkedési lehetıségeik javulnak. Április hónap folyamán 3916 db állás állt rendelkezésre a közvetítéshez, melybıl az új bejelentések száma 1926 db volt. A rendelkezésre álló álláshelyek száma 4,1%-kal emelkedett, míg az új bejelentéseké 20,6%- kal alacsonyabb az elızı hónaphoz képest. A rendelkezésre álló álláshelyek 64,5%-a új bejelentés. A hó végén a zárónapi üres álláshelyek száma 2260 db volt. A foglalkozatók nem igényeltek állami támogatást az új bejelentések 71,8%-ához. A támogatás nélküli új álláshelyek száma 1382 db, mely az országos új, támogatás nélküli bejelentések 7,8%-át teszi ki. Áprilisban a legtöbb bejelentett, nem támogatott álláshelyet Gyırben rögzítették. Gyır-Moson-Sopron megyében, a tárgyhónapban az új állások 28,2%-a volt valamely támogatási lehetıséggel igényelt bejelentés. 3. A FELMÉRÉSBE BEVONT VÁLASZADÓ GAZDASÁGI SZERVEZETEK JELLEMZÉSE 3.1. A felmérés eredményének összesítı táblázata GYİR-MOSON-SOPRON MEGYE Mikro Kis Közép Nagy Összesen Válaszadók száma Jelenlegi létszám Jelenlegi közfoglalkoztatott létszám Jelenlegi létszám összesen Három hónap múlva várható létszám Három hónap múlva várható közfoglalkoztatott létszám Három hónap múlva várható létszám összesen Egy év múlva várható létszám Egy év múlva várható közfoglalkoztatott létszám Egy év múlva várható létszám összesen Gyır-Moson-Sopron megyében az öt kirendeltség illetékességi körzetében, a határidın belül 334 munkáltató adott feldolgozható választ. TEÁOR / vállalati méret Mikro Kis Közép Nagy Összesen Mezıgazdaság, erdıgazdálkodás, halászat Bányászat, kıfejtés Feldolgozóipar Villamosenergia-, gáz-, gızellátás, légkondicionálás Vízellátás; szennyvíz győjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyezıdésmente Építıipar Kereskedelem, gépjármőjavítás Szállítás, raktározás

7 Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás Információ és kommunikáció Pénzügyi, biztosítási tevékenység Ingatlanügyletek Szakmai, tudományos, mőszaki tevékenység Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység Közigazgatás, védelem; kötelezı társadalombiztosítás Oktatás Humán-egészségügyi, szociális ellátás Mővészet, szórakoztatás, szabad idı Egyéb szolgáltatás Összesen: A válaszadók 20,1%-a a mikrovállalkozások közül került ki. A kisvállalkozások aránya 44,3%-ot tett ki, mellyel a legjelentısebb mintanagyságot érte el. A felmérést kitöltı vállalatok negyede középvállalkozás volt (26,3%), a nagyvállalkozások részvétele volt a legkisebb, 9,3% volt A mintában szereplı gazdasági szervezetek által foglalkoztatottak nemzetgazdasági ágankénti száma, vállalati nagyság szerint, Gyır-Moson-Sopron megyében Mikro Kis Közép Nagy Összesen TEÁOR /vállalati méret Létsz. Közf. Létsz. Közf. Létsz. Közf. Létsz. Közf. Létsz. Közf. Mezıgazdaság, erdıgazdálkodás, halászat Bányászat, kıfejtés Feldolgozóipar Villamos energia-, gáz-, gızellátás, légkondicionálás Vízellátás; szennyvíz győjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyezıdésmentesítés Építıipar Kereskedelem, gépjármőjavítás Szállítás, raktározás Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás Információ és kommunikáció Pénzügyi, biztosítási tevékenység Ingatlanügyletek Szakmai, tudományos, mőszaki tevékenység Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység Közigazgatás, védelem; kötelezı tb Oktatás

8 Humán-egészségügyi, szociális ellátás Mővészet, szórakoztatás, szabad idı Egyéb szolgáltatás Összesen A létszámokat tekintve a nagyvállalkozások adták az összes létszám 68,7%-át. 21,6%-os részesedéssel voltak jelen a közepes vállalkozások. A kisvállalkozások 8,9%-ot képviseltek, a mikrovállalkozások pedig 0,8%-ot. A közfoglalkoztatottak esetében a legtöbben, 75,4% a nagyszervezeteknél jelentek meg, majd a közepes szervezeteknél (19,0%). A kis- és a mikroszervezeteknél pedig 4,5%, és 1,1%-os az arányuk. Gazdasági ágazat szerinti bontásban jelen felmérés alkalmával három ágazatban kerültek alkalmazásba a közfoglalkoztatottak: közigazgatás, védelem, köztelezı társadalombiztosítás (84,7%) és a humánegészségügy, szociális ellátás (13%) valamint mővészet, szórakoztatás, szabadidı (2,3%) A mintában szereplı gazdasági szervezetek által foglalkoztatottak nemzetgazdasági ágankénti megoszlása Gyır-Moson-Sopron megyében A mintában szereplı gazdasági szervezetek által foglalkoztatottak nemzetgazdasági ágankénti megoszlása fı Pénzügyi, biztosítási tevékenység Ingatlanügyletek Építıipar Közigazgatás Mezıgazdaság Vízellátás Szálláshelyszolgáltatás, vendéglátás Kereskedelem, gépjármőjavítás Szállítás, raktározás Humánegészségügyi, szociális ellátás Feldolgozóipar gazdasági ágazat 8

9 4. A FELMÉRÉS ADATAI ALAPJÁN A KÖVETKEZİ HÁROM HÓNAPBAN VÁRHATÓ LÉTSZÁMGAZDÁLKOZDÁS ELEMZÉSE hó várható tendenciái kirendeltségi körzetenként A feldolgozott adatlapok alapján elmondhatjuk, hogy a következı 3 hónapban valamennyi kirendeltségnél létszámemelkedésre lehet számítani az alkalmazotti létszámok esetében. A legnagyobb létszámváltozást Gyır könyvelheti el +512 fıvel. A megyei összes létszámban 3,5%-os növekedés várható az elkövetkezendı három hónapban, (közfoglalkoztatottak nélkül vizsgálva a kapuvári kirendeltség területén várható a legmagasabb növekedés aránya: +2,6%). Közfoglalkoztatottak esetében a gyıri és a mosonmagyaróvári kirendeltség kivételével valamennyi kirendeltségnél csökkenés figyelhetı meg. Ennek ellenére a végére 2,3%-os növekedést jósoltak a felmérésben részt vevı munkaadók. Alkalmazotti létszám: Jelenlegi létszám +3 hónap Gyır Kapuvár Mosonmagyaróvár Sopron Csorna Gyır-Moson-Sopron Közfoglalkoztatottak létszáma: Jelenlegi létszám +3 hónap Gyır Kapuvár Mosonmagyaróvár 2 2 Sopron 11 6 Csorna 53 5 Gyır-Moson-Sopron Az alábbi táblázat azt mutatja be, hogy a felmérésben résztvevı munkaadók közül milyen irányú létszámváltozás várható az elkövetkezı három hónapban. Vállalati méret + 3 hónap + 3 hónap + 3 hónap csökkenı növekvı stagnál Mikro Kis Közép Nagy Összesen Megállapítható, hogy a megkérdezettek (58,7%) nem tervez létszámváltozást. A válaszadó vállalatok 30,5%- a számol létszámnövekedéssel és 10,8%-a csökkenéssel. A nagymértékő létszámnövekedést befolyásolja a Gyıri területén mőködı Audi Hungária és a hozzá kapcsolódó vállalkozások beruházása. 9

10 4.2. A következı 3 hónapban várható belépések FEOR fıcsoportonként és kirendeltségi körzetenként belépı fı/feor bontás Fegyveres szervek foglalkozásai Gazdasági, igazgatási, érdekképviseleti vezetık, törvényhozók Felsıfokú képzettség igénylı foglalkozások Egyéb felsıfokú vagy középfokú képzettséget igénylı foglalkozások Irodai és ügyviteli (ügyfélkapcsolati) foglalkozások Kereskedelmi és szolgáltatási foglalkozások Mezıgazdasági és erdıgazdálkodási foglalkozások Gyıri Kapuvári Mosonmagyaróvári Soproni Csornai Gy-M-S megye Ipari és építıipari foglalkozások Gépkezelık, összeszerelık, jármővezetık Szakképzettséget nem igénylı (egyszerő) foglalkozások Összesen (közfoglalkoztatottak nélkül) A belépéseket tekintve (közfoglalkoztatottak nélkül 1041 fı) a legnagyobb létszám a gyıri kirendeltség területén várható, 630 fı. Ezt követıen 176 fı a mosonmagyaróvári, 99 fı a soproni 83 fı a kapuvári, és 53 fı a csornai kirendeltség illetékességi területén. A FEOR fıcsoportok esetében a legnagyobb részesedést 40,4%-kal a szakképzettséget nem igénylı (egyszerő) foglalkozások, és 28,5%-kal gépkezelık, összeszerelık és jármővezetıi foglalkozások teszik ki. A felsıfokú képzettséget igénylı foglalkozások 2,9%-os arányt képviselnek. A legkisebb növekedés (0,3%) a gazdasági, igazgatási, érdekképviseleti vezetık, törvényhozók tekintetében várható. Közfoglalkoztatásba 766 fı belépésére számítanak, mely 42,4%-os arányt tesz ki a felmérésben lévı szervezetek belépései körében i körzetenként a következı 3 hónapban várható, legalább 5 fıt elérı belépések bemutatása FEOR szerinti bontásban A vállalkozásoknál az 5 fıt meghaladó belépéseket vizsgálva közfoglalkoztatási létszám nélkül a termékösszeszerelıknél várható a legnagyobb növekedés (+351 fı), mely szinte teljes mértékben a gyıri kirendeltség területét érinti. Ezen emelkedés 33,7%-os arányt teszt ki a en belüli belépések keretében. Ezt követıen nagyságrendben következnek a gyümölcs és zöldségfeldolgozó, - és tartósító munkakörben dolgozók (+80 fı / 7,7%), az egyszerő ipari foglalkozásúak (+46 fı / 4,4%) a pékek és édesiparitermék-gyártók (+42 fı / 4%). 10

11 Az 5 fıt meghaladó belépések munkakörönként (+3 hó) (közfoglalkoztatottak nélkül) Egyéb, máshova nem sorolható feldolgozóipari gép kezelıje Gépészmérnök munkakör Ruházati gép kezelıje és gyártósor mellett dolgozó Mechanikaigép-összeszerelı Egyéb, máshova nem sorolható egyszerő szolgáltatási és száll Pék, édesiparitermék-gyártó Egyszerő ipari foglalkozású Gyümölcs- és zöldségfeldolgozó, -tartósító Egyéb termék-összeszerelı 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% érték A közfoglalkoztatottak esetében a legtöbb belépıre az egyszerő építıipari foglalkozású munkakörben (550 fı / 71,8%) lehet számítani A következı 3 hónapban várható kilépések FEOR fıcsoportonként és kirendeltségi körzetenként Kilépık száma Gyıri Kapuvári Mosonmagyaróvári Soproni Csornai Gy-M-S megye Fegyveres szervek foglalkozásai Gazdasági, igazgatási, érdekképviseleti vezetık, törvényhozók Felsıfokú képzettség igénylı foglalkozások Egyéb felsıfokú vagy középfokú képzettséget igénylı foglalkozások Irodai és ügyviteli (ügyfélkapcsolati) foglalkozások Kereskedelmi és szolgáltatási foglalkozások Mezıgazdasági és erdıgazdálkodási foglalkozások Ipari és építıipari foglalkozások Gépkezelık, összeszerelık, jármővezetık Szakképzettséget nem igénylı (egyszerő) foglalkozások Összesen (közfoglalkoztatottak nélkül)

12 A legtöbb kilépıre (közfoglalkoztatottak nélkül 296 fı) a gyıri kirendeltség területén lehet számítani (-118 fı). Ezt követi a mosonmagyaróvári -70 fıvel, a soproni -46 fıvel és a csornai -37 fıvel. A legkevesebb kilépı a kapuvári kirendeltség térségében prognosztizálható, -25 fı. A FEOR fıcsoportok esetében a legtöbb (közfoglalkoztatás nélküli) kilépı a gépkezelık, összeszerelık, jármővezetık esetében valószínősíthetı (-94fı / 31,8%). A kilépık közül 523 fı közfoglalkoztatott, mely 63,8% arányt tesz ki a felmérésben lévı szervezetek kilépései körében A következı 3 hónapban várható, megyei szinten legalább 5 fıt elérı kilépések bemutatása FEOR szerinti bontásban Kilépık száma Gyıri Kapuvári Mosonmagyaróvári Soproni Csornai Gy-M-S megye Egyéb egyszerő építıipari foglalkozású Egyéb, máshova nem sorolható egyszerő szolgáltatási és szállítási fogl. Általános irodai adminisztrátor Egyéb, máshova nem sorolható ipari és építıipari foglalkozás Egyéb takarító, kisegítı Egyszerő ipari foglalkozású Egyéb termék-összeszerelı Mechanikagép-összeszerelı Intézményi takarító és kisegítı Gumitermékgyártó gép kezelıje Ápoló, szakápoló Egyéb, máshova nem sorolható irodai, ügyviteli foglalkozású Egyéb ügyintézı Bolti eladó Forgácsoló Fémmegmunkáló, felületkezelı gép kezelıje Ruházati gép kezelıje és gyártósor mellett dolgozó Kereskedelmi ügyintézı Egyéb, máshova nem sorolható feldolgozóipari gép kezelıje Tehergépkocsi-vezetı, kamionsofır Egyéb, máshova nem sorolható üzleti jellegő szolgáltatás ügy Segédápoló, mőtıssegéd Hivatalsegéd, kézbesítı Az 5 fıt meghaladó kilépéseket vizsgálva három hónapon belül az egyszerő építıipari foglalkozásúaknál (-287 fı / -35,0%), az egyéb máshova nem sorolható egyszerő szolgáltatási és szállítási foglalkozásoknál 12

13 (-92 fı / -11,2%) és az általános irodai adminisztrátornál (-44 fı / -5,4%) várható a legnagyobb mértékő létszámcsökkenés. A közfoglalkoztatottak esetében az egyéb egyszerő építıipari foglakozásúaknál prognosztizáltak a vállalkozások a legnagyobb létszámú és arányú kilépést (-286 fı / -54,7%). Fémmegmunkáló, felületkezelı gép kezelıje Forgácsoló Bolti eladó Az 5 fıt meghaladó belépések munkakörönként (+3 hó) (közfoglalkoztatottak nélkül) munkakör Ápoló, szakápoló Mechanikaigép-összeszerelı Gumitermékgyártó gép kezelıje Egyéb, máshova nem sorolható egyszerő szolgáltatási és száll Egyszerő ipari foglalkozású Egyéb termék-összeszerelı -7% -6% -5% -4% -3% -2% -1% 0% érték 5. A FELMÉRÉS ADATAI ALAPJÁN A KÖVETKEZİ EGY ÉVBEN VÁRHATÓ LÉTSZÁMGAZDÁLKOZDÁS ELEMZÉSE Alkalmazotti létszám: Jelenlegi létszám + 12 hónap Gyır Kapuvár Mosonmagyaróvár Sopron Csorna Gyır-Moson-Sopron A feldolgozott adatlapok alapján látható, hogy egy év múlva négy kirendeltség területén emelkedésre lehet számítani a foglalkoztatottak létszámában: gyıri, kapuvári, soproni és a mosonmagyaróvári. A legnagyobb mértékő a gyıri kirendeltségnél (+3,2%) várható. A csökkenés a csornai kirendeltséget érinti (-1,4%). Mindez megyei szinten +2,5%-os változás jelent a közfoglalkoztatás nélküli létszámok esetében. Közfoglalkoztatottak létszáma: Jelenlegi létszám + 12 hónap Gyır Kapuvár Mosonmagyaróvár 2 0 Sopron 11 8 Csorna Gyır-Moson-Sopron

14 A közfoglalkoztatottak vizsgálatánál megállapítható, hogy valamennyi kirendeltségi körzetben létszámcsökkenésre számítanak a munkaadók (összesen: -422 fı / -78,6%) A felmérésben részt vevı munkaadók várató létszámváltozásai egy év múlva Vállalati méret +12 hónap csökken +12 hónap nı +12 hónap stagnál Mikro Kis Közép Nagy Vállalati méret A számokból kiolvasható, hogy a megkérdezettek 50,3%-a nem tervez létszámváltozást. A válaszadók 37,1%-a tervez létszámnövekedést és 12,6%-a csökkenést. 6. AZ ELKÖVETKEZENDİ HÁROM HÓNAPBAN ÉS EGY ÉVBEN VÁRHATÓ LÉTSZÁMGAZDÁLKODÁS ÖSSZEHASONLÍTÁSA Alkalmazotti létszám: Jelenlegi létszám +3 hónap Változás % +12 hónap Változás % Gyır , ,2 Kapuvár , ,4 Mosonmagyaróvár , ,7 Sopron , ,6 Csorna , ,6 Megye , ,5 A feldolgozott adatlapok alapján elmondhatjuk, hogy a következı 3 hónapban valamennyi kirendeltségnél létszámemelkedésre lehet számítani az alkalmazotti létszámok esetében: Gyır: +512 fı, Kapuvár: +58 fı, Sopron: +53 fı, Mosonmagyaróvár: +106 fı, Csorna: +16 fı. Így a megyei összes létszámban 1,7%-os növekedés várható az elkövetkezendı három hónapban. Egy év elteltével a gyıri (+739 fı), a mosonmagyaróvári (+37 fı), a soproni (+245 fı), a kapuvári (+97 fı) kirendeltség esetében figyelhetı meg emelkedés. Csökkenés ebben az esetben a csornai (-37 fı) kirendeltség területét érintheti. E változásoknak köszönhetıen megyei szinten 2,5%-os emelkedés prognosztizálható. 14

15 Az alkalmazotti létszámok alakulása körzetenként Gyıri Kapuvári Mosonmagyaróvári Soproni Csornai Jelenlegi létszám +3 hónap +12 hónap Közfoglalkoztatotti létszám: Jelenlegi létszám +3 hónap Változás % +12 hónap Változás % Gyır ,0 40 9,9 Kapuvár , ,8 Mosonmagyaróvár ,0-0,0 Sopron ,5 8 72,7 Csorna , ,1 Megye , ,4 A közfoglalkoztatottak esetében három hónap a létszámokban a gyıri kirendeltséget tekintve növekedés várható, egy év elteltével viszont már minden körzetben létszámcsökkenésre lehet számítani. Negyed év elteltével +243 fıvel, míg egy év múlva -422 fıvel változhatnak az adatok. A közfoglalkoztatott létszámok alakulása körzetenként Gyıri Kapuvári Mosonmagyaróvári Soproni Csornai Jelenlegi létszám +3 hónap +12 hónap 15

16 6.1. A jelenlegi helyzet összevetése a korábbi es eredményekkel (közfoglalkoztatottakkal) I II. Feldolgozható válaszok száma (db) Aktuális érintett munkavállalói létszám hónapos elırejelzés hónapos elırejelzés IV. és I. ének összehasonlítása Vállalatok száma (db) Jelenlegi létszám +3 hónap +12 hónap I II. Az elızı hez képest változott a cégek összetétele, 2,1%-kal többen vettek részt a felmérésben, az aktuális érintett munkavállalói létszám csökkent 2,1%-kal A + 3 hó elmozdulás vizuális bemutatása kirendeltségi körzetenként (közfoglalkoztatottakkal) (zöld: létszámnövekedés, sárga: csökkenés) 16

17 6.3. A + 12 hó elmozdulás vizuális bemutatása kirendeltségi körzetenként (közfoglalkoztatottakkal) (zöld: létszámnövekedés, sárga: csökkenés) 7. A KÖVETKEZİ NEGYEDÉVRE VONATKOZÓ MUNKAERİ-GAZDÁLKODÁSI TERV ALAKULÁSA FOGLALKOZTATÁSI FORMA SZERINT Jelen felmérés alkalmával is, a négy állandó kérdésen túl melyek a létszámmozgásokra vonatkoznak volt egy változó kérdés, mely ezúttal a munkaerı-gazdálkodási terv alakulását érintette foglakoztatási forma szerint. Gyır-Moson-Sopron megyében, a felmérésben szerepelı vállalkozások válaszaiból megállapítható, hogy többségük biztosan alkalmazna részmunkaidıs munkavállalót, a gyıri, mosonmagyaróvári és a soproni kirendeltség területén is ez volt a leggyakrabban választott foglalkoztatási forma. A biztosan nem választaná lehetıségnél legtöbben a távmunkát és önfoglalkoztatást jelölték meg. A vállalkozások méretét tekintve elmondható, hogy a következı ben a mikro vállalkozások várhatóan az alkalmi vagy szezonális / egyszerősített foglalkoztatást választják majd. A kis,- középvállalkozások és a nagyvállalatok inkább a részmunkaidı foglalkoztatás mellett döntenek a következı ben. A következı ben biztosan választott foglalkoztatási formák Határozott idejő munkaszerzıdéssel való foglalkoztatás Alkalmi, vagy szezonális/egyszerősített foglalkoztatás Megbizási szerzıdés Bedolgozói jogviszony Önfoglalkoztatás Távmunka Munkaerı-kölcsönzés Részmunkaidıs foglalkoztatás Fı Csorna Gyır Kapuvár Sopron Mosonmagyaróvár 17

18 8. GYİR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN RELEVÁNS PROJEKTEK 8.1. A mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtı beruházásainak támogatása nfa kkv A foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény 18. -a, továbbá a foglalkoztatást elısegítı támogatásokról, valamint a Munkaerı-piaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 18. és 18/A. -ai alapján - a Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprész évi központi keretébıl - a Nemzetgazdasági Minisztérium nyílt jellegő pályázatot hirdetett a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtı beruházásainak támogatására. Az NFA-ból 13 milliárd Ft támogatási keretösszeg állt a pályázók rendelkezésére. Ebbıl kis- és középvállalkozásoknál 6500 új munkahelyet létesíthettek a vállalkozások, továbbá legalább már meglévı munkahelyt ırizhettek meg. A pályázat alapján a pályázati útmutató szerinti induló beruházást lehetett támogathatni. A támogatás formája: vissza nem térítendı. A pályázók köre: A pályázaton kizárólag Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkezı KKV-k vehetnek részt az alábbi jogszabályok szerint: a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény szerinti gazdasági társaságok, a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvény 70. -a szerinti egyes jogi személyek vállalatai, a külföldi székhelyő vállalkozások magyarországi fióktelepeirıl és kereskedelmi képviseleteirıl szóló évi CXXXII. törvény szerinti fióktelepek, a szövetkezetekrıl szóló évi X. törvény szerinti szövetkezetek, az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrıl szóló évi CXV. törvény szerinti vállalkozók. Megyénkben az ide pályázati idıszakban 83 db pályázat került benyújtásra, mely több mint két és félszerese a tavalyi évben beérkezett pályázatok számához (30 db.) képest. A határidıben benyújtott, formailag megfelelı pályázatok támogatásáról vagy a támogatási igény elutasításáról - a munkaügyi központ igazgatója javaslatának figyelembevételével - a nemzetgazdasági miniszter április 4-ig mérlegelési jogkörében döntött. A támogatásról, annak összegérıl, illetve az elutasításról a munkaügyi központ igazgatója a miniszter megbízásából az e határidıtıl számított 15 napon belül levélben tájékoztatatta a pályázót. Gyır-Moson-Sopron megyében a nyertes pályázatok száma 37 db, viszont 3 cég jelezte, hogy mégsem szeretne szerzıdést kötni. A sikeresen pályázók összesen 264 fı számára teremtenek új munkahelyet, ebbıl 105 fı regisztrált álláskeresıként szerepel az adatbázisban. A sikeres pályázók közül 20 vállalkozás a gyıri kirendeltség területéhez, 2 a csornai, 4 a mosonmagyaróvári és 11 a soproni kirendeltség területéhez tartozik. A vállalkozások tevékenységét tekintve a következıkkel foglalkoznak: épületasztalos-szerkezet szerelése, egyéb elektronikus, villamosvezeték, kábel gyártása, csapágy, erıátviteli elem gyártása, fémmegmunkálás, gépjármőjavítás,- karbantartás, számítógép programozás, villamos világítóeszköz 18

19 gyártása, egyéb gyümölcs-,zöldségfeldolgozás,- tartósítás, élelmiszer jellegő bolti vegyes kiskereskedelem. Május 15-ig 25 szerzıdés került megkötésre, a hátralévı szerzıdések folyamatosan kerülnek aláírásra. 8. A felmérés fıbb megállapításai A mintában szereplı gazdasági szervezetek adatai szerint, a felmérést követı ben 2,3%-kal, egy éven belül pedig 1,5%-kal növekedhet a foglalkoztatottak száma (közfoglalkoztatottakkal együtt). A foglalkoztatottak számának emelkedésével a cégek 30,5%-a, csökkenésével 10,8%-a és változatlan létszámmal pedig 58,7%-a számol az elkövetkezı három hónapon belül. Az elıttünk álló 12 hónapban a foglalkoztattak számának emelkedésével a megkérdezett vállalkozások 37,1%-a, csökkenésével 12,6%-a és változatlan létszámra az érintettek 50,3%-a számol. Három hónapon belül három nemzetgazdasági ág esetében várható a legnagyobb létszámnövekedés: a feldolgozóipar (+645 fı) és az építıipar (+32 fı) területén. Jelen felmérés szerint rövidtávon a foglalkoztatottak számának csökkenésére lehet számítani a humánegészségügyi, szociális ellátásban (-43 fı). Az egyéves prognózist tekintve is a foglalkoztatottak számának növekedésére lehet számítani, elsısorban a feldolgozóiparban (+369 fı) és a humán-egészségügyi, szociális ellátás (+46 fı) területén. Csökkenés valószínősíthetı a közigazgatás, védelem, társadalombiztosítás (-721 fı) szektorban. A létszámbıvülést vizsgálva megállapítható, hogy az építıipar területén 3% feletti növekedés prognosztizálható a következı három hónapban, és egy év eleteltével is nagyobb mértékő növekedés feltételezhetı három ágazat (szakmai, mőszaki tevékenység; feldolgozóipar) területén. Létszámnövekedésre valamennyi vállalattípusnál lehet számítani a következı ben: a mikro- (2,4%), a kis- (1,5%), közép- (1,3%) és a nagyvállalatoknál (2,7%). Az elkövetkezı egy évben hasonló módon növekedés várható a mikro- (7,1%), és a kisvállalkozásoknál, (1,9%) valamint a nagyvállalatok (2,3%) esetében. A középvállalkozások csökkenést (-1,3%) prognosztizáltak. Az adatfelvétel szerint az irodai és ügyviteli (ügyfélkapcsolati) foglalkozásúak, a szakképzettséget nem igénylı (egyszerő) foglalkozásúak kerülhetnek nehezebb helyzetbe megyénk munakerıpiacán a következı idıszakban. Elmondható, hogy az átlagosnál könnyebben jutnak munkahelyhez a szakképzettséget nem igénylı (egyszerő) foglalkozású, a gépkezelı, összeszerelı, jármővezetı, az ipari és építıipari foglalkozású munkakörökben. A felmérés alapján a vizsgált többi munkakörben viszonylagos egyensúly várható. Gyır, május 19

Munkaerő-piaci helyzetkép

Munkaerő-piaci helyzetkép FOGLALKOZTATÁSI FŐOSZTÁLY Munkaerő-piaci helyzetkép Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2011-2015 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 - j an. f ebr. m árc.

Részletesebben

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV Munkaügyi Központja A MUNKAERİ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ÖSSZEFOGLALÓJA 2014. I. NEGYEDÉV Pápa Zirc Devecser Ajka Veszprém Várpalota Sümeg Balatonalmádi Tapolca Balatonfüred Veszprém megye 8200 Veszprém, Megyeház

Részletesebben

Munkaerő-piaci adatok

Munkaerő-piaci adatok FOGLALKOZTATÁSI FŐOSZTÁLY Munkaerő-piaci adatok Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2011 2015 A i zárónapon a nyilvántartott ÁLLÁSKERESŐK száma 4735 főt tett ki, mely csökkenést mutat

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 7400 Kaposvár, Fő u. 37-39. Telefon: (82) 505 504 Fax: (82) 505 550 E-mail: somogykh-mk@lab.hu Honlap: www.kozig.somogy.hu

Részletesebben

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA Székesfehérvár, 2012. december 8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. II. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ 2008. I. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI

AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ 2008. I. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Jóváhagyta: Miskó Istvánné főigazgató AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ 2008. I. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI Nyíregyháza, 2008. február 25.

Részletesebben

Munkaügyi Központja Püspökladányi Kirendeltség. Jóváhagyta: TÁJÉKOZTATÓ

Munkaügyi Központja Püspökladányi Kirendeltség. Jóváhagyta: TÁJÉKOZTATÓ Munkaügyi Központja Püspökladányi Kirendeltség Jóváhagyta: Jóváhagyta: Mező Barna igazgató Mező Barna Igazgató TÁJÉKOZTATÓ Püspökladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november hónapban

Részletesebben

A 2 0 1 3. é v v é g é i g s z ó l ó

A 2 0 1 3. é v v é g é i g s z ó l ó M u n k a ü g y i K ö z p o n t j a A 2 0 1 3. é v v é g é i g s z ó l ó R ö v i d t á v ú m u n k a e r p - p i a c i e l p r e j e l z é s é s k o n j u n k t ú r a k u t a t á s e r e d m é n y e i

Részletesebben

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről A kamara ahol a gazdaság terem Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről 1 Bevezetés Jelen beszámoló elkészítésének célja a kamarai küldöttek tájékoztatása a szervezet

Részletesebben

A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján

A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján KÖZFOGLALKOZTATÁSI ÉS VÍZÜGYI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján Cím: 1051 Budapest, József Attila u.

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép

Munkaerő-piaci helyzetkép FOGLALKOZTATÁSI FŐOSZTÁLY Munkaerő-piaci helyzetkép Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2011-2015 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 - j an. f ebr. m árc.

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1

Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1 Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1 Központi Statisztikai Hivatal 2011. június Tartalom Bevezetés...2 Ipar...2 Építőipar...3 Lakásépítés...3 Idegenforgalom...4 Beruházás...5 Népesség, népmozgalom...6

Részletesebben

MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok

MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2010 2014 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000-2010 2011 2012 A i zárónapon

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Tájékoztató Bács-Kiskun megye 2006. évi munkaerő-piaci helyzetéről, a munkanélküliség csökkentésének lehetőségeiről Tájékoztató Bács- Kiskun TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. november 28-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. november 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés E L N Ö K E VI. 413/2013 E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. november 28-ai ülésére Tárgy: A 2007-2013-as programozási időszak végrehajtási

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM IGAL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM 2015-2020 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok... 6 A Helyi

Részletesebben

A határmenti vállalkozások humáner forrás ellátottsága és -gazdálkodása

A határmenti vállalkozások humáner forrás ellátottsága és -gazdálkodása Magyarország-Szlovákia Phare CBC 2003 Program Üzleti infrastruktúra, innováció és humáner forrás-fejlesztés a határ mentén Regionális Vállalkozói Együttm ködés HU2003/004-628-01-21 A határmenti vállalkozások

Részletesebben

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ~ Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 2011. IV. negyedév

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ~ Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 2011. IV. negyedév Tájékoztató Munkaügyi Központ NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ~ Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 2011. IV. negyedév Gönc (2,2 %) Sátoraljaújhely Putnok Edelény Encs Sárospatak Szikszó Ózd Kazincbarcika

Részletesebben

FOGLALKOZTATHATÓSÁG FEJLESZTÉSE

FOGLALKOZTATHATÓSÁG FEJLESZTÉSE A FOGLALKOZTATHATÓSÁGI REHABILITÁCIÓ (AKTIVIZÁLÁS) SZABÁLYOZÁSI-, INTÉZMÉNYI FELTÉTELRENDSZERE Készítette: Horváth Olga Készült: Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerı-piaci integrációjának szakmai

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2010/2

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2010/2 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. szeptember Statisztikai tájékoztató Budapest, 2010/2 Tartalom Összefoglaló...2 Gazdasági szervezetek...2 Beruházás...3 Ipar...4 Építőipar...5

Részletesebben

Egyszerű többség. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. június 25-i ülése 3. sz. napirendi

Egyszerű többség. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. június 25-i ülése 3. sz. napirendi Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. június 25-i ülése 3. sz. napirendi pontja Tájékoztató Tolna megye 2009. évi munkaerő-piaci helyzetének alakulásáról Előadó: Dr. Szabó Zsoltné,

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Aszód Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Aszód Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Aszód Város Önkormányzata 2013-2018 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 4 Célok... 8

Részletesebben

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS MILEI OLGA GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS BÚTORIPAR HELYZETÉRE 2012. JANUÁR-SZEPTEMBER FAIPARI BÚTORIPARI ERDÉSZETI ÁGAZATI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BUDAPEST, 2012. DECEMBER GAZDASÁGELEMZÉS

Részletesebben

Munkaügyi Központ T Á J É K O Z T A T Ó. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci folyamatairól. 2013. május

Munkaügyi Központ T Á J É K O Z T A T Ó. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci folyamatairól. 2013. május Munkaügyi Központ T Á J É K O Z T A T Ó Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci folyamatairól 213. május Márciustól folyamatosan csökken a regisztrált álláskeresők száma a megyében. Borsod Abaúj - Zemplén

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére EÜ. Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye

Részletesebben

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. I. félév)

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. I. félév) NGM/17535-41/2015 A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. I. félév) 1. Ellenőrzési adatok 2015. első félévében a munkaügyi hatóság 9 736 munkáltatót ellenőrzött, a vizsgálatok során a foglalkoztatók

Részletesebben

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ. A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ. A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban KUTATÁSI BESZÁMOLÓ A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban OTKA 48960 TARTALOMJEGYZÉK 1. A KUTATÁST MEGELŐZŐ FOLYAMATOK

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2015.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2015. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2015. Kiadja: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2. Módszertan... 5 3. Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Társasági adó, SZJA, bevallások tapasztalatai, valamint tájékoztató a 2013. évi Szja 1+1%-ról

Társasági adó, SZJA, bevallások tapasztalatai, valamint tájékoztató a 2013. évi Szja 1+1%-ról Társasági adó, SZJA, KATA és KIVA bevallások tapasztalatai, valamint tájékoztató a 2013. évi Szja 1+1%-ról NAV Győr-Moson-Sopron Megyei Adóigazgatósága sajtótájékoztató háttéranyag Győr, 2014. szeptember

Részletesebben

Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november

Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november 1 Tartalom 1. A fejlesztés integrált városfejlesztési stratégiához való illeszkedése...3 2. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság

Részletesebben

Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat. Tanulmány

Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat. Tanulmány Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat Tanulmány Pályakezdő szakmunkások elhelyezkedésének alakulása Gazdálkodók szakképző iskolát végzettek, felsőfokú

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok megye 2013. évi területi folyamatai, valamint a Megyei Önkormányzat területfejlesztési és területrendezési tevékenysége

Jász-Nagykun-Szolnok megye 2013. évi területi folyamatai, valamint a Megyei Önkormányzat területfejlesztési és területrendezési tevékenysége Jász-Nagykun-Szolnok megye 2013. évi területi folyamatai, valamint a Megyei Önkormányzat területfejlesztési és területrendezési tevékenysége Elfogadta: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 57/2014. (IV.30.)

Részletesebben

Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon

Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon Bajmócy Zoltán Lengyel Imre Málovics György (szerk.) 2012: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. JATEPress, Szeged, 52-73. o. Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ TÖRÖKSZENTMIKLÓS

TÁJÉKOZTATÓ TÖRÖKSZENTMIKLÓS TÁJÉKOZTATÓ TÖRÖKSZENTMIKLÓS munkaerő-piaci helyzetéről 1. ÁLTALÁNOS BEMUTATÁS 2012. január 1-jén Jász-Nagykun-Szolnok megye lakónépessége 383 ezer fő volt, 3600 fővel volt kevesebb az egy évvel korábbinál.

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014.

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014. Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1. Bevezető... 10 2. Módszertan...

Részletesebben

FAGOSZ XXXIV. Faipari és Fakereskedelmi Konferencia. Tihany, 2008. április 22-23. Gazdaságelemzés. Budapest, 2008. április FAGOSZ

FAGOSZ XXXIV. Faipari és Fakereskedelmi Konferencia. Tihany, 2008. április 22-23. Gazdaságelemzés. Budapest, 2008. április FAGOSZ Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség Ungarischer Verband der Forst- und Holzwirtschaft / Hungarian Federation of Forestry and Wood Industries H-112 Budapest, Kuny Domokos utca 13-15. Tel: (1) 355-65-39,

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ- GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS EREDMÉNYE BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2013. harmadik negyedévben Kecskemét, 2013. augusztus Elérhetőség: Nemzeti

Részletesebben

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület előzetesen elismert LEADER Helyi Akciócsoport 2016. február 1 Tartalom Tartalom...2 1. A Helyi Fejlesztési Stratégia

Részletesebben

A szlovák és a magyar határmenti régió a Duna két oldalán

A szlovák és a magyar határmenti régió a Duna két oldalán A szlovák és a magyar határmenti régió a Duna két oldalán A szlovák-magyar határmenti partnerség (EURES-T) régiónak vizsgálatára irányuló megvalósíthatósági tanulmány Készítette a Kopint-Datorg Zrt. munkacsoportja

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S

ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program Irányító Hatóság ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program megvalósításáról (Határnap: 20 ) Jóváhagyta a Monitoring Bizottság

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.2. Bács-Kiskun megye

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.2. Bács-Kiskun megye Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.2. Bács-Kiskun megye Szeged, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-398-2 Készült a

Részletesebben

területi Budapesti Mozaik 13. Idősödő főváros

területi Budapesti Mozaik 13. Idősödő főváros területi V. évfolyam 15. szám 211. március 9. 211/15 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu i Mozaik 13. Idősödő főváros A tartalomból 1 A népesség számának és korösszetételének alakulása

Részletesebben

A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév

A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei A foglalkoztatottak számának változása körzetenként 250 200 150 100 50 0-50 2014.03.31

Részletesebben

KUTATÁS, FEJLESZTÉS, PÁLYÁZATOK ÉS PROGRAMOK A FELSŐOKTATÁSBAN AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM FELSŐOKTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS TUDOMÁNYOS ÜGYEK FŐOSZTÁLYÁNAK

KUTATÁS, FEJLESZTÉS, PÁLYÁZATOK ÉS PROGRAMOK A FELSŐOKTATÁSBAN AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM FELSŐOKTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS TUDOMÁNYOS ÜGYEK FŐOSZTÁLYÁNAK KUTATÁS, FEJLESZTÉS, PÁLYÁZATOK ÉS PROGRAMOK A FELSŐOKTATÁSBAN AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM FELSŐOKTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS TUDOMÁNYOS ÜGYEK FŐOSZTÁLYÁNAK 2005. ÉVI JELENTÉSE Jel2005.rtf A kiadványt összeállította

Részletesebben

0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 -0,10 -0,20 -0,30 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 -2,0 -4,0 -6,0 -8,0

0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 -0,10 -0,20 -0,30 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 -2,0 -4,0 -6,0 -8,0 Gazdasági Havi Tájékoztató 2009. november 2009 októberében immár huszonnegyedik alkalommal került sor a Gazdaság- és Vállalkozáskutató Nonprofit Kft. (MKK GV) vállalati konjunktúra-vizsgálatára, amely

Részletesebben

Munkaerő-piaci diszkrimináció

Munkaerő-piaci diszkrimináció Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. október ISBN 978-963-235-295-4 Munkaerő-piaci diszkrimináció Tartalom Bevezető...2 A diszkrimináció megtapasztalása nem, kor, iskolai

Részletesebben

A közigazgatási ügyintézés társadalmi megítélése a magyarországi vállalkozások körében

A közigazgatási ügyintézés társadalmi megítélése a magyarországi vállalkozások körében A közigazgatási ügyintézés társadalmi megítélése a magyarországi vállalkozások körében Tanulmány a Miniszterelnöki Hivatal számára Készítette: Fact Intézet Szocio-Gráf Intézet Pécs, 2006. TARTALOM VEZETŐI

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Előterjesztés A Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

ESETTANULMÁNY II. A nagyváros és környéke területpolitikai sajátosságai a kistérségi rendszer működése szempontjából. című kutatás

ESETTANULMÁNY II. A nagyváros és környéke területpolitikai sajátosságai a kistérségi rendszer működése szempontjából. című kutatás ESETTANULMÁNY II. A nagyváros és környéke területpolitikai sajátosságai a kistérségi rendszer működése szempontjából című kutatás A program vezetője: Kovács Róbert A kutatás vezetője: Zsugyel János Készítette:

Részletesebben

A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2012

A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2012 A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2012 Az elemzés a Szakiskolai férőhelyek meghatározása 2012, a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB-k) részére című kutatási program keretében

Részletesebben

Forrás: GVI. Forrás: GVI

Forrás: GVI. Forrás: GVI Gazdasági Havi Tájékoztató 2009. december A KKV Körkép a Figyelő, a Gazdaság- és Vállalkozáskutató ntézet (GV) és a Volksbank közös kutatása, amely azt tűzte ki célul, hogy negyedéves rendszerességgel,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Közép magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis 2008. évre

Tartalomjegyzék. Közép magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis 2008. évre Közép magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Rövidtávú Munkaerő-piaci Prognózis 2008. év BUDAPEST Összeállította Statisztikai és Elemzési Osztály Budapest, 2008. február I. Általános ismertető... 4

Részletesebben

GAZDASÁG-ÉS FOGLALKOZTATÁSFEJLESZTÉSI PARTNERSÉG A SZOMBATHELYI JÁRÁS TERÜLETÉN C. PROJEKT TOP-6.8.2-15 KÓDSZÁMÚ FELHÍVÁS

GAZDASÁG-ÉS FOGLALKOZTATÁSFEJLESZTÉSI PARTNERSÉG A SZOMBATHELYI JÁRÁS TERÜLETÉN C. PROJEKT TOP-6.8.2-15 KÓDSZÁMÚ FELHÍVÁS GAZDASÁGÉS FOGLALKOZTATÁSFEJLESZTÉSI PARTNERSÉG A SZOMBATHELYI JÁRÁS TERÜLETÉN C. PROJEKT TOP6.8.215 KÓDSZÁMÚ FELHÍVÁS MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 1. VÁLTOZATA Konzorciumvezető: Szombathely Megyei Jogú

Részletesebben

ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S

ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S Agrár-és Vidékfejlesztési Operatív Program Irányító Hatóság ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S Az Agrár-és Vidékfejlesztési Operatív Program megvalósításáról (Határnap: 20 ) Jóváhagyta a Monitoring Bizottság

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart szelektív hulladékgyűjtés témában. A közmeghallgatás helye:

Részletesebben

A gazdaság fontosabb mutatószámai

A gazdaság fontosabb mutatószámai A gazdaság fontosabb mutatószámai 2008. január 1-től ahogy azt korábban már jeleztük a KSH a TEÁOR 08 szerint gyűjti az adatokat. Ezek első közzétételére a 2009. januári ipari adatok megjelentetésekor

Részletesebben

Ötven év felettiek helyzete Magyarországon

Ötven év felettiek helyzete Magyarországon LEONARDO PARTNERSHIP PLAS PROJECT Promotions of life long learning as an active strategy sharing experiences for European solution (No. 2011-1-CZ1-LEO04-07096 3) Ötven év felettiek helyzete Magyarországon

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégiája

Integrált Városfejlesztési Stratégiája Szikszó város Integrált Városfejlesztési Stratégiája Készítette: Inforce Kft. Szikszó, 2008. május 1 Tartalomjegyzék 1. Szikszó város szerepe és helye a városhálózatban... 6 1.1. A város elhelyezkedése,

Részletesebben

Európa Ingatlanbefektetési Alap

Európa Ingatlanbefektetési Alap I. Piaci folyamatok a évben Európa Ingatlanbefektetési Alap Európa Ingatlanbefektetési Alap Makrogazdasági áttekintés A folyó fizetési mérleg hiánya 2006-ban 5.197 millió euró volt, ami 894 millió euróval

Részletesebben

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. III. negyedév)

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. III. negyedév) A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. III. negyedév) 1. Ellenőrzési adatok 2015. első kilenc hónapjában a munkaügyi hatóság 13 586 munkáltatót ellenőrzött, a vizsgálatok során a foglalkoztatók 66

Részletesebben

2008. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

2008. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Fővárosi Önkormányzat Foglalkoztató Intézete DARVASTÓ Postacím: 8331 Sümeg, Pf. 2. Telefon: 06 / 87 / 553-210 Fax: 06 / 87 / 453-121 E-mail: darvasto@enternet.hu Bankszámlaszám: 11748100-15493273 2008.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére ELŐTERJESZTÉS Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Tanács munkájáról Előadó: Fiskál János polgármester Az előterjesztés

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010.

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. 1 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. T á j é k o z t a t ó Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

(múlt/jelen/jövő) a hazai élelmiszergazdaságban

(múlt/jelen/jövő) a hazai élelmiszergazdaságban A humánerőforrás helyzete (múlt/jelen/jövő) a hazai élelmiszergazdaságban Juhász Anikó Debrecen, 2016. április 22. Az előadás felépítése Az élelmiszer-gazdaság humánerőforrás-igénye A humánerőforrás helyzetét

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata " NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 244/2011.(XII.15.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatáról A Közgyűlés az előterjesztést

Részletesebben

NAPPALI KÖZPONT LÉTREHOZÁSA

NAPPALI KÖZPONT LÉTREHOZÁSA ESETTANULMÁNY/HEFOP-2004-4.2. A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése NAPPALI KÖZPONT LÉTREHOZÁSA HEFOP-2004-4.2. Projekt Esettanulmány Készült: 2006. október 29.

Részletesebben

KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018

KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 10 Célok... 10 A Helyi

Részletesebben

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2006. I. negyedév) Budapest, 2006. május

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2006. I. negyedév) Budapest, 2006. május ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL (2006. I. negyedév) Budapest, 2006. május Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Vezet i összefoglaló Módszertan Táblázatok:

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett a Nagyvállalkozások általános képzéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban c. pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2007. I. negyedév) Budapest, 2007. augusztus

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2007. I. negyedév) Budapest, 2007. augusztus ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL (2007. I. negyedév) Budapest, 2007. augusztus Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Vezetői összefoglaló Módszertan Táblázatok:

Részletesebben

KULBERT ZSÓFIA 1 Dr. EGYED KRISZTIÁN 2. A Nyugat-dunántúli régió kistérségeinek fejlettsége 3

KULBERT ZSÓFIA 1 Dr. EGYED KRISZTIÁN 2. A Nyugat-dunántúli régió kistérségeinek fejlettsége 3 KULBERT ZSÓFIA 1 Dr. EGYED KRISZTIÁN 2 A Nyugat-dunántúli régió kistérségeinek fejlettsége 3 A sajátos, észak-déli irányú kiterjedésű Nyugat-dunántúli régió területe egyedülálló módon négy országgal, Szlovákiával,

Részletesebben

BÁCSALMÁSI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG

BÁCSALMÁSI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG BÁCSALMÁSI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG 1. verzió módosításai A Bácsalmási Kistérség TKT Tanácsa a 2008. november 27. ülésén megtárgyalta a Bácsalmási Kistérség által az LHH program keretében

Részletesebben

11. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS. Gödri Irén FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK

11. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS. Gödri Irén FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK 11. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS Gödri Irén FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK A 2004-es uniós csatlakozást követően a Magyaroszágra bevándorlók számában enyhe, majd 2008-ban az előző évben bevezetett jogszabályi változásoknak

Részletesebben

I. Bevezetés. II. Közbiztonsági helyzet értékelése

I. Bevezetés. II. Közbiztonsági helyzet értékelése I. Bevezetés A Várpalotai Rendőrkapitányság az Országos Rendőr-főkapitányság és a Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság célkitűzéseinek, útmutatásainak, továbbá a saját munkatervében meghatározottaknak megfelelően

Részletesebben

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása I. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetése egyenlegének alakulása, feltételrendszerének értékelése A Magyar Köztársaság

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2012/4

Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2012/4 Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2012/4 Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 4 Gazdasági szervezetek... 6 Beruházás...

Részletesebben

A KKV SZEKTOR SZEREPE A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

A KKV SZEKTOR SZEREPE A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN Oktatási Nonprofit Kft. Felnıttképzési nyilvántartási szám: 01-0133-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-2055 A KKV SZEKTOR SZEREPE A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN FEJLESZTÉSI LEHETİSÉGEK A tanulmány

Részletesebben

JELENTÉS A NEMZETGAZDASÁG MUNKAVÉDELMI HELYZETÉRŐL 2014. Iktató szám: NGM/8952-60/2015. Munkafelügyeleti Főosztály

JELENTÉS A NEMZETGAZDASÁG MUNKAVÉDELMI HELYZETÉRŐL 2014. Iktató szám: NGM/8952-60/2015. Munkafelügyeleti Főosztály Iktató szám: NGM/8952-60/2015 JELENTÉS A NEMZETGAZDASÁG MUNKAVÉDELMI HELYZETÉRŐL 2014. Összeállította: Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztály Melléklet: Minisztériumok és önálló szervezetek

Részletesebben

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Munkaügyi Központja FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA 1 1. Vezetői összefoglaló 1.1 Főbb megyei munkaerő-piaci adatok 2013-ban a nyilvántartásban szereplő álláskeresők száma a 2012. decemberi értékről

Részletesebben

A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása

A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása Munkaerőpiaci információk a Közép-Dunántúlon A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása 2008. 1. A régió területi, földrajzi, népesség jellemzői A Közép-dunántúli régió

Részletesebben

A hátrányos helyzetű munkaerő-piaci csoportok tagjainak foglalkoztatási lehetőségei

A hátrányos helyzetű munkaerő-piaci csoportok tagjainak foglalkoztatási lehetőségei A hátrányos helyzetű munkaerő-piaci csoportok tagjainak foglalkoztatási lehetőségei Kutatási összefoglaló a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara részére 2006. július TARTALOM BEVEZETÉS 2 A MINTA BEMUTATÁSA

Részletesebben

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN!

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 3

Részletesebben

A banki hitelek típusai a KKV-k körében. Az NHP figyelembe vétele a hitelfelvétel tervezésekor a KKV-k körében 12%

A banki hitelek típusai a KKV-k körében. Az NHP figyelembe vétele a hitelfelvétel tervezésekor a KKV-k körében 12% gh Gazdasági Havi Tájékoztató 2013. szeptember A Magyar Nemzeti Bank 2013. június 1.-én elindította Növekedési Hitelprogramját (NHP), a program részletei azonban már hónapokkal korábban ismertek voltak.

Részletesebben

erőforrás Birtokpolitika Földárak, haszonbérleti díjak

erőforrás Birtokpolitika Földárak, haszonbérleti díjak Atermőföld mint erőforrás Birtokviszonyok Birtokpolitika Földárak, haszonbérleti díjak At termőföld fogalma termőföld: az a földrészlet, l amelyet a település külterületén az ingatlan-nyilvántartásban

Részletesebben

Beszámoló. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése. 2011. május 25-i ülésére. a kamara 2010. évben végzett munkájáról

Beszámoló. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése. 2011. május 25-i ülésére. a kamara 2010. évben végzett munkájáról Beszámoló a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése 2011. május 25-i ülésére a kamara 2010. évben végzett munkájáról Előterjesztő: Dr. Sziráki András elnök 2 Tisztelt Küldöttgyűlés!

Részletesebben

Területfejlesztési programterv

Területfejlesztési programterv Ormánságfejlesztı Társulás Egyesület Ormánságfejlesztı Társulás Egyesület İs Dráva Program Aquap rof it Mőszak i, Taná csadá si é s Be fekt etés i Zrt. 2007. július Az Ormánságfejlesztı Társulás Egyesület

Részletesebben

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló)

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 2 I. Nógrád megye rövid bemutatása... 4 I. 1. Demográfiai változások... 5 I.1.1.

Részletesebben

I. kötet: Megalapozó vizsgálat

I. kötet: Megalapozó vizsgálat Pro Via 91 Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. MOSONMAGYARÓVÁR INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat Projekt azonosító: NyDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

Q2 2011. Manpower. Munkaerőpiaci Előrejelzés Magyarország. Manpower kutatási jelentés

Q2 2011. Manpower. Munkaerőpiaci Előrejelzés Magyarország. Manpower kutatási jelentés Manpower Q2 211 Munkaerőpiaci Előrejelzés Magyarország Manpower kutatási jelentés Manpower Munkaerőpiaci Előrejelzés Magyarország Tartalom Q2/11 Magyarországi Munkaerőpiaci Előrejelzés 1 Területi összehasonlítás

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS EREDMÉNYE BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2011. III.

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS EREDMÉNYE BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2011. III. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS EREDMÉNYE BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2011. III. NEGYEDÉV Kecskemét, 2011. szeptember 07. Elérhetőség: Nemzeti Foglalkoztatási

Részletesebben

IDEGENFORGALMI RÉGIÓBAN. Bevezetés...2. Összefoglalás...2

IDEGENFORGALMI RÉGIÓBAN. Bevezetés...2. Összefoglalás...2 2016. március TURIZMUSGAZDASÁG A BALATON IDEGENFORGALMI RÉGIÓBAN STATISZTIKAI TÜKÖR Tartalom Bevezetés...2 Összefoglalás...2 Az elemzés módszertana...4 1. A balatoni régióban működő turisztikai vállalkozások

Részletesebben

Budapest 2011. április

Budapest 2011. április TÁMOP - 5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség és a nemi szegregáció a mai Magyarországon

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglalás...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...2 Gazdasági szervezetek...3 Beruházás...4

Részletesebben

A SZOLNOKI FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE

A SZOLNOKI FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE SZOLNOKI FŐISKOL E SZOLNOKI FŐISKOL TRTLOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLLÓ... 3 I. FEJEZET 6- BN ELFOGDOTT ÉS -BEN MÓDOSÍTOTT CÉLJINK ÉRTÉKELÉSE... 4 I.. MEGÚJULÁSI STRTÉGIÁBN DEFINIÁLT STRTÉGII CÉLOK MEGVLÓSULÁSÁNK

Részletesebben

2014. ÉVI ÜZLETI BESZÁMOLÓ

2014. ÉVI ÜZLETI BESZÁMOLÓ 2014. ÉVI ÜZLETI BESZÁMOLÓ Közfoglalkoztatás Munkaerőpiaci szolgáltatás Kommunális kivitelezés Munkaerőkölcsönzés Aladi Gusztáv sk. ügyvezető igazgató 2 Tisztelt Közgyűlés! A Kontakt Nonprofit Kft. 2014-ben

Részletesebben

Educatio 2013/4 Forray R. Katalin & Híves Tamás: Az iskolázottság térszerkezete, 2011. pp. 493 504.

Educatio 2013/4 Forray R. Katalin & Híves Tamás: Az iskolázottság térszerkezete, 2011. pp. 493 504. Az iskolázottság térszerkezete, 2011 Az iskolázottság alakulása egyike azoknak a nagy népesedési folyamatoknak, amelyekre különös figyelem irányul. Természetesen nemcsak az e területtel hivatásszerűen

Részletesebben

Beszámoló a családsegítő szolgálat 2014 évi munkájáról

Beszámoló a családsegítő szolgálat 2014 évi munkájáról Beszámoló a családsegítő szolgálat 2014 évi munkájáról Az Útkeresés Segítő Szolgálat az alapító okiratában foglaltaknak megfelelően a 85324-4 szakfeladat számon működteti a családsegítést, mint önálló

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. IV. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. IV. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 7400 Kaposvár, Fő u. 37-39. Telefon: (82) 505 504 Fax: (82) 505 550 E-mail: somogykh-mk@lab.hu Honlap: www.somogy.gov.hu

Részletesebben