NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata"

Átírás

1 " NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 244/2011.(XII.15.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta, a Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatával egyetért és amellékelt Szolgáltatástervezési Koncepciót elfogadja. k.m.t. ei~. Dr. Kovács Ferenc polgármester Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző A határozatot kapják: 1.1 A Közgyűlés tagjai 2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységei nek vezetői 3./ Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezet vezetője Nyíregyháza, Tűzoltó u. 1.

2 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Szolgáltatástervezési Koncepció 2011.

3 Tartalomjegyzék Bevezetés...6 I. Általános helyzetkép Demográfiai jellemzők Foglalkoztatási helyzetkép...9 II. A szociális és gyermekjóléti ellátások és az ellátórendszer váitozása i 2008-tó A pénzbeli és természetbeni ellátások változásai A szociális és gyermekjóléti szolgáltatások (személyes gondoskodást nyújtó ellátások) rendszerében bekövetkező változások 2008-tól Strukturális változások...18 III. Megvalósult intézkedések Informatikai rendszer fejlesztése Fiatalok, gyermekek jóllétének biztosítása érdekében kitűzött célok Projektek, programok támogatása...19 IV. A szociális és gyermekjóléti ellátásokat biztosító intézmények rendszere IV.1. Szociális szolgáltatások rendszere...20 IV.1.1. Önkormányzati fenntartású intézmények...21 IV.1.2. Társulás keretében (NYITÖT) fenntartott intézményeink...24 IV.1.3. Ellátási szerződés keretében biztosított ellátások...28 V. Finanszírozás...30 V.1. Pénzbeli és természetbeni ellátások finanszírozása...30 V.2. Szociális és gyermekjóléti intézményi ellátások finanszírozása...31 VI. Szolgáltatásfejlesztési elvek...33 V1.1. Fenntarthatóság, finanszírozási kérdések...33 V1.2. Szükségletalapú tervezés...37 V1.3. A meglevő szolgáltatások tartalmának fejlesztése...37 VI.3.1. Infrastrukturális fejlesztések...37 VI.3.2. Projektek, programok támogatása...38 Melléklet

4 Bevezetés A szolgáltatástervezési koncepció megalkotása jogszabályi kötelezettség. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban Szt.) 92. (3) alapján a legalább 2000 lakosú települési önkormányzat a településen élő szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót 1 készít. A szolgáltatástervezési koncepció tartaimát a helyi önkormányzat kétévente felülvizsgálja és aktualizálja. Az Szt. - ben e feladat tekintetében lényeges változások nem történtek (bár voltak törekvések a kötelezettség megszüntetésére), a kistérségek létrejötte kis mértékben módosította a kötelezettséget, abban a tekintetben, hogy a társulás részére is előírta a feladatot. Nem hagyható figyelmen kívül az önkormányzati törvény módosítása, amely a feladat ellátási kötelezettséget egyes települések esetében megszünteti, a megyei jogú városokban azonban változások nem történnek. A koncepció készítésekor figyelembe vettük az Szt. módosítására vonatkozó javaslatokat is, amelyeket a fejlesztésre vonatkozó fejezetben jelenítünk meg. A jogszabályi kötelezettségen túl a jelentős társadalmi, gazdasági változások teszik még inkább szükségessé a szociális és gyermekjóléti ellátórendszer alakítása, fejlesztése irányvonalainak meghatározását. Nyíregyháza, mint megyeszékhely és kistérségi központ folyamatosan fejlődő intézmény hálózattal rendelkezik, amelyek működtetése szakmai és gazdaságossági szempontokat alapul véve folyamatosan változik. Önkormányzatunk 2003-ban készítette el első alkalommal a koncepciót, a dokumentum felülvizsgálata 2005 és 2008 évben történt. A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás a 2005 ben elfogadott koncepcióját 201 O-ben vizsgálta felüt. A szolgáltatástervezési koncepció célja, hogy egységes dokumentumba foglaljuk a rászorulók részére biztosított szolgáltatási feladatokat, fejlesztési elképzeléseket. A törvény által meghatározott kötelező elemei a koncepciónak a) a lakosságszám alakulása, a korösszetétel, a szolgáltatások iránti igények, b} az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzete, ütemterv a szolgáltatások biztosításáról, c) a szolgáltatások működtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatai, az esetleges együttműködés keretei, d) az egyes ellátotti csoportok (idősek, fogyatékos személyek, hajléktalan személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek) sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális ellátási formák, szolgáltatások biztosításának szükségessége. Fontos, hogy e dokumentumban meghatározott elvek, célkitűzések összhangban álljanak az Önkormányzat koncepcióival, fejlesztési programjaival, így többek között az Esélyegyenlőségi Programmal, az Idősügyi Programmal, az Integrált Városfejlesztési Stratégiával, a Gazdasági Programmal. Az Szt. rendelkezései alapján a települési önkormányzat által készített koncepciónak illeszkednie kell a megyei önkormányzat által készített koncepcióhoz. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat a koncepciót véleményezte és annak célkitűzéseivel egyetértett. A Szt. szabályai alapján a koncepciót véleményeztettük az intézményvezetőkkel, a kisebbségi önkormányzattal, továbbá megküldtük jogszabály szerint a Szociálpolitikai Tanács területi szerve részére. A kialakított véleményeket az önkormányzat figyelembe vette, azokat beépítette a koncepcióba. 1 Koncepció: fejlesztési elképzelések, lehetőségek megfogalmazása, amelyacélmeghatározás tekintetében érdekegyeztetési, koordinációs feladatokat tölt be. Az. elfogadott koncepció értékválasztást és közös fejlesztési szándékot fejez ki. 3

5 , Li Nyíregyháza Megyei Jogú Város Szolgáltatástervezési Koncepció I. Általános helyzetkép Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye, a nyíregyházai kistérség központja, lakónépessége alapján az ország hetedik legnagyobb városa. A városnak, mint megyeszékhelynek a Szabolcs-Szatmár-Bereg ben betöltött társadalmi és gazdasági jelentősége tükröződik a demográfiai arányszámokban is, melyek alapján a város térségen belüli súlya a fővárosnak az országon belüli szerepéhez hasonló volumenűnek tekinthető. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye lakosságának ugyanis kéttizede, foglalkoztatott jainak háromtizede, a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezőinek több mint négy tizede koncentrálódik a városban. A statisztikai adatok szerint a lakások száma a városban 201 O-ben több mint 50 ezer. A es évektől a lakásállomány növekedésének üteme vélhetően a gazdasági válság hatására - lelassult ,5% ,6% ,5% ,01% ,53% 273 Forrás: KSH, városadatok, A város infrastrukturális ellátottsága: A lakások szinte teljes állománya közüzemi ivóvízvezeték hálózatból kapja a vizet. Közcsatorna hálózatba 86 %-a csatlakozik (KSH 2010.). A város területén az önkormányzati és állami fenntartású közutak együttes hossza 440 km, amelynek 76,6 %-a (337 km) szilárd burkolatú. Az önkormányzati alapellátási feladatokat az egészségügy területén 47 háziorvos és 27 gyermekorvos látja el. A gyermekjóléti alapellátás keretében nappali ellátás (bölcsődei ellátás) 706 férőhelyen biztosított. Az alapfokú nevelési-oktatási intézmények vonatkozásában 4 székhellyel és 15 tagintézménnyel4087 féröhelyen (4358 gyermek) működik óvodai ellátás. A körzethatárokat alapul véve, intézményi összevonások révén 4 székhellyel 10 tagintézményben 6247 általános iskolás gyermek tanul. Körzethatár figyelembe vétele nélkül további két speciális képzéssel rendelkező intézmény működik. Nyíregyházán 15 középiskola működik, melyek gazdasági szempontból (3 gazdasági egységbe) kerültek összevonásra. A város tizenöt középiskolájában magas szintű, és széles körű szakmai oktatást végeznek, mely iskolákban összesen fő nem csak nyíregyházi diák, hanem a megye többi településeinek általános iskoláiból kikerülő gyermekek folytathatják tanulmányaikat. Ezen kívül működik a városban óvodai ellátás területén 3 egyházi és 1 nem állami fenntartású, az általános iskolai oktatás területén 2 gyakorló, 5 egyházi és 1 nem állami fenntartású intézmény, továbbá alapítványi és magániskolai oktatás a szakképzés területén. 4

6 1.1. Demográfiai jellemzők A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján a lakónépesség fő. A város lakónépességének alakulását egyrészt a születések és halálozások egyenlege, vagyis a természetes szaporodás vagy fogyás, valamint a vándormozgalmi folyamatok alakít ják. A korábbiaktól eltérően mindkét mérleg egyenlege veszteséget mutatott a 2000-es évek összességét tekintve. A várost az 1990-es évek végéig természetes szaporodás jellemezte, ami azonban egyre kisebb méretűvé vált, és a 2000-es években a mérleg kisebb fogyásba billent át (1. számú ábra). Az élve születések száma ugyanis a gyermekvállalási hajlandóság nagymértékű visszaesése miatt a városban is csökken, miközben a lakosság öregedése miatt a halálozások száma magas. A természetes fogyás azonban a városban, hasonlóan a megyéhez, az országosnál jóval később, közel két évtizednyi késéssel vette kezdetéf. (Országosan ugyanis már 1980-tól permanens a népesség természetes fogyása.) 1. számú ábra: Természetes szaporodás, fogyás Nyíregyházán , o o N...,. ID co o N co co co co co CI) CI) CI) CI) CI) CI) CI) CI) CI),...,...,...,...,...,...,... A népesség korstruktúráját vizsgálva a 0-19 éves gyermekek aránya 2010-ben 20,65 %, amely folyamatosan csökkenő tendenciát mutat az összlakossághoz viszonyítva. Míg 1980 ban a város lakosságának 35,2 %-a gyermekkorú, 2010-re 14,55 százalékpontos csökkenés tapasztalható. A csökkenő.tendencia a megyei arányszámokat tekintve is kimutatható, bár a csökkenés mértéke kedvezőbb, összesen 9,4 százalékpont. A gyermekkorúak arányának csökkenése az idős lakosság (60+) számarányának növekedésével jár, amelynek mértéke a megyében az elmúlt 30 esztendőben meghaladta a 4,1 %-ot, a városban a 7,97 %-ot. 2 Malakucziné Póka Mária: Nyíregyháza lakosságának főbb demográfiai jellemzői (Háztartáspanel kutatás 2010.) 5

7 Akorszerkezet módosulásából adódóan módosul a felnőtt korú (15-64 éves) népességre háruló eltartási kötelezettség is (3. számú ábra), amí a gyermekkorú és az időskorú lakosság vonatkozásában áll fent. A teljes eltartottsági ráta a két korcsoportra vonatkozó ráta együttesen. 3. számú á~ra: Eltartottsági ráták A teljes eltartottsági ráta 1980 óta összességében csőkkent ugyan, ezen belül azonban emelkedett az időskorú népességé, miközben a gyermekkorúaké nagymértékben visszaesett. A nyíregyházi eltartottsági ráta a Szabolcs-Szatmár-Bereginél és az országosnál is alacsonyabb, mivel a megyeihez viszonyítva a gyermekkorú népesség eltartottsági rátája lényegesen alacsonyabb, az országoshoz viszonyítva pedig az időskorúaké mérsékeltebb szintű. A társadalom elöregedésének és a gazdasági problémáknak a következtében növekednek és várhatóan növekedni fognak a szükségletek az idősellátás szolgáltatásai iránt. A keresteti oldalon (a szükséglettel rendelkező lakosság) megjelenő igényekre a kínálati oldalon megfelelő színvonalú szolgáltatást, ellátást kell biztositani. E feladat több terület (szociális, egészségügyi, oktatási, kulturális stb.) szakmai együttműködése, tevékenysége révén valósulhat meg Foglalkoztatási helyzetkép A foglalkoztatottság illetve a munkanélküliség helyzetét tekintve 2008-tól jelentős változás mutatható ki. A gazdasági válság hatására a foglalkoztatási problémák növekedtek. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal adatai szerint a relatív mutató (nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási korú népesség százalékában) Nyíregyházán januárban 9,37 %, egy évvel korábban 8,48 %, januárban 6,36 %. Ez két év alatt 3,01 százalékpontos (5234 főről 7685 főre) növekedést jelent. A nyilvántartott álláskeresők, emelkedő tendenciát mutat. ezen belül a tartósan munka nélkül levők száma folyamatosan A 4. számú ábra adatai szerint 2008-ban a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők száma a legmagasabb, az azt kővető években a szakmunkás vagy középiskolai végzettséggel rendelkezők veszítették el nagyobb arányban a munkahelyüket, de 2008-hoz 3 al Száz évesre jutó 0-14 éves. 4 bl Száz évesre jutó 65-X éves. 5 CI Száz évesre jutó 0-14 és 65-X éves. Forrás: Malakuczíné Póka Mária: Nyíregyháza lakosságának főbb demográfiai jellemzői (Háztartáspanel kutatás 2010.) 6

8 f?ifi!ll.~._-- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Szolgáltatástervezési Koncepció képest a felsőfokú végzettségű álláskeresők száma is jelentősen emelkedett. A tartós munkanélküliek arányát tekintve 2008-ban a nyilvántartott álláskeresők 48,2 %-a tartósan (180 napon túl nyilvántartott) munkanélküli, ez az arányszám 2009-ben 54,7 %, 2010-ben 55,9%. A munkanélküliek számának alakulását az ellátások feltételei jelentősen befolyásolják. A Munkaügyi Központ által biztosított ellátás (álláskeresési járadék) időtartama folyamatosan szűkül Oelenleg 90 nap), melynek következménye, hogya munkanélküli személy hamarabb jelenik meg és igényel az önkormányzattól támogatásokat. 4. számú ábra: A nyilvántartott álláskeresők száma és iskolai végzettsége között városunkban l "B ~-~---~ _._~_._-~--j Az önkormányzat statisztikai adatai is alátámaszt ják a fenti tendenciákat. A munkanélküli ellátást kimerítő személy bérpótló juttatásra (2011-ig rendelkezésre állási támogatás, jelenleg foglalkoztatást helyettesítő támogatás) jogosult, feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított és kereső tevékenységet nem folytat. 7

9 5. számú ábra: Az aktív korúak ellátásában részesülők száma Nyíregyházán 'III Rendszeres, szociális segély i. Rendelkezésre állási! támogatás I io Bé rpótló juttatás I I 10 Fogla/k oztatás t I helyettesltö L~-"~atá~~ J Forrás: Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatal A munkanélküliség - különösen a tartós munkanélküliség - számos más problémát idéz elő. A jövedelem csökkenése majd hiánya alétfenntartást, lakásfenntartást, az egzisztenciális biztonság elvesztését, mellette a társadalmi hasznosság tudat és önértékelés csökkenését eredményezi. A munkanélküli vagy családja a rendszeres jövedelem csökkenése illetve hiánya következtében az önkormányzattól is segítséget, támogatást vár. Ezt a helyi szociológiai vizsgálat, aháztartáspanel kutatás 6 adatai is alátámaszt ják B-ban indult a városi kutatás sorozat Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya és a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Alkalmazott Társadalomtudományi Tanszéke közös együtt munkálkodása révén. Az alapgondolat: az Önkormányzat folyamatosan szembesült a városra vonatkozó és aktuális statisztikai adatok hiányával, amelyek a különbözö koncepciók készítéséhez, fejlesztési irányvonalak meghatározásához nélkülözhetetlenek. Egy-egy felmérés, kutatás korábban is készült, de azok a gyorsan változó társadalmi-gazdasági környezet miatt csak rövid ideig voltak használhatók. Közös gondolkodás eredményeként született meg az elhatározás, hogya nemzetközi és hazai mintákon alapuló, az ún. háztartáspanel módszertanát követő kutatás sorozat induljon a városban. Ennek lényege, hogy elsődlegesen a városi háztartásokrál gyűjt információkat, másodsorban a háztartástagok meghatározott jellemzőiről. 8

10 6. számú ábra: Szociális problémájának megoldásában kinek a segítségére számíthat - az igen válaszok aránya (%) között a gazdasági válság egyik jól mérhető hatása, hogy több esetben növekvő értékek mutatkoznak. Kiemelendő, hogy nemcsak a természetes védőháló esetében (barátok) látható növekedés, hanem az önkormányzat (polgármesteri hivatal, illetve a szociális szolgáltatók) esetében is, mindkét esetben 4 százalékponttal nőtt a "bizalom", vagy legalábbis az a remény, hogya mesterséges védőháló szereplői is tudnak segíteni a problémák megoldásában. A jövedelmi helyzet változása egyfajta polarizálódást mutat 2008 és 2010 között. A jövedelmi polarizálódási folyamat azt jelenti, hogy a szélső társadalmi csoportok eltávolodnak a középtől és egyszerre nő a szegények és a gazdagok relatív részaránya a társadalomban. 7. számú ábra: Empirikus becslés az egyes jövedelmi kategóriák létszámára (az egy főre jutó jövedelem medián-értékének százalékában meghatározott csoportok, %) Jómódúak Felső középréteg Középréteg Alsó középréteg Szegények 11'!I I 9

11 A jövedelmi polarizálódás korántsem városi jelenség, hasonló folyamat mérhető országos szinten is. Az egy főre jutó jővedelmeket vizsgálva a veszteség elsősorban a fiatal generációt (18-29 évesek), a középfokú és felsőfokú végzettségűeket érte. A válság hatása, hogy nemcsak a szegények igényelnek támogatást, hanem a jobb jövedelmi helyzetben levők is (melynek okai lehetnek a munkahely elvesztése, hiteltörlesztés, betegség stb.) 8. számú ábra: A Szociális Osztályhoz segítségért folyamodók aránya az egyes jövedelmi decilisekben 7 (%) 10 decilis 9 decius 8decills 7decilis 6decllis 6decilis 4decills 3decilis 2decilis 1 deciils O I A munkanélküliség, jövedelemhiánya egyes társadalmi csoportokat mélyebben érint(ett), így különösen az alacsony iskolai végzettséggel vagy azzal sem rendelkező roma lakosságot. A hátrányos helyzetű roma lakosság életkörülményeinek, életfeltételeinek javítása prioritást kell, hogy élvezzen, hiszen az Európai Unió is kiemeit figyelmet fordít e célcsoport társadalmi, kulturális és szociális integrációjára. Különös hangsúlyt kell fektetni a telepszerű kőrülmények között élők helyzetének javítására, mivel a probléma koncentráltan jelenik meg. A négy legfontosabb terület a foglalkoztatás, lakáskörülmények és egészségügyi helyzet javítása, gyermekek megfelelő szocializációja, amelyen változás szükséges. Összefoglalóan elmondható, hogyarászorulók és szociális támogatást igénylők száma folyamatosan növekszik elsősorban a kedvezőtlen társadalmi és gazdasági változások miatt. Ez leképeződik egyrészt az Önkormányzat Szociális Osztályán, másrészt a szociális szolgáltatások (intézményrendszer) rendszerében, amelyeknek komoly költségvetési hatásai mutathatók ki önkormányzati szinten (részletesen a V. fejezet. Finanszírozás). Önkormányzati szinten az ügyintézőkre háruló teher folyamatosan növekszik re vonatkozó statisztikai adatok alapján országosan az egy ügyintézőre jutó ügyiratforgalom 1450 db, regionálisan 1701 db, a megyében 1570 db, városi szinten 1703 db (ősszesen ügyirat Nyíregyházán) re vonatkozóan csak városi adattal rendelkezünk. Az egy ügyintézőre jutó ügyiratforgalom az előző évihez hasonló mértékű, azzal, hogy az ügyiratszám kőzel 8000 darabbal meghaladta a évi forgalmat, de a szociális ügykörben dolgozók létszáma emelkedett. 7 Decilis= jövedelmi tized. A lakosság jövedelme szerinti besorolás 10 tizedbe, ahol az 1 decilis a legszegényebb társadalmi csoport, a 10 decilis a leggazdagabb társadalmi csoport 10

12 II. A szociális és gyermekjóléti ellátások és az ellátórendszer változásai 2008-tól 2008-tól a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben bekövetkezett változások az alábbiak szerint csoportosíthatók: pénzbeli és természetbeni ellátások változásai, a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások (személyes gondoskodást nyújtó ellátások) rendszerében bekövetkező változások, strukturális változások A pénzbeli és természetbeni ellátások változásai A szociális és gyermekjóléti ellátásokat szabályozó jogi háttér az elmúlt években is több ponton változott. A változtatásokat a pénzbeli és természetbeni ellátások vonatkozásában a társadalmi és gazdasági válság következményeként megjelenő szükségletek, problémák kielégítésére, megoldására történő törekvések indukálták. Jelentős változás az aktív korúak ellátásában és a lakásfenntartási támogatás szabályozásában történt, valamint bevezetésre került az óvodáztatási támogatás Az előző fejezetben vázoltak szerint a munkanélküliek száma folyamatosan emelkedik, az általuk igényelhető aktív korúak ellátása 8 és a munkát biztosító közfoglalkoztatás rendszere jelentős változáson ment keresztül január 1-től a települési önkormányzatok feladata a tartósan munka nélkül lévők közfoglalkoztatásban történö foglalkoztatása. Az "Út a munkához" program célja a segélyezettek munkaerő-piaci pozíciójának javítása, a foglalkoztatás növelése, a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködésének erősítése volt a segélyezettek integrációja érdekében. A közfoglalkoztatás keretében közmunka, közcélú munka (az aktív korúak ellátásában részesülő személy foglalkoztatható) és közhasznú munka végzése történt. 9. számú ábra: Közfoglalkoztatásban részesülők között Forrás: Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatal, Nyíregyházi VárosOzemeltetö és Vagyongazdálkodási Kft. 8 Az aktív korúak ellátása elnevezésű támogatás keretében biztosított ellátás megnevezése több alkalommal változott. Előbb rendelkezésre állási támogatás (RÁT), majd bérpótló juttatás és jelenleg foglalkoztatást helyettesítő támogatás a neve a munkanélküli személy részére megállapítható pénzbeli ellátásnak. A jogosultsági feltételek vonatkozásában azonban jelentős változások nem történtek. 11

13 Közfoglalkoztatás évi változások 9 A korábbi közfoglalkoztatás rendszere évtől alapjaiban megváltozott. Mindez a foglalkoztatási és szociális tárgyú jogszabályok módosítása mellett a közfoglalkoztatási formák átalakulásával is együtt járt. Megszűnt az "Út a munkához" program, a közcélú, közhasznú, közmunka foglalkoztatás évtől kezdően ezeket a Nemzeti Közfoglalkoztatás Program váltotta fel, a foglalkoztatottakat pedig egységese n kőzfoglalkoztatottnak nevezte el. Az új program legfőbb célja, hogy minél több munkára képes és kész aktív korú szociálisan rászoruló ember számára biztosítson munkalehetőséget július 1-től elfogadott jogszabály módosításokkal a közfoglalkoztatás támogatási rendszere a második félévtől ismét alapvetően megváltozott: a korábbi programokhoz képest jelentős változás, hogy közfoglalkoztatás csak a Munkaügyi Központ közvetítésével lehetséges, minden álláskereső köteles az iskolai végzettségétől és szakképzettségétől függetlenül elfogadni minden felajánlott munkát, a munkaadó köteles a munkaügyi központ által közvetített bérpótló jutatásban részesülő, illetve szeptember 1-től foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult ájláskeresőt közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatni, amennyiben az álláskereső a foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton megfelelt, szeptember 1-től a munkavállalóval közfoglalkoztatási jogviszony létesíthető, melyre közfoglalkoztatási bér ( FU8 óra közfoglalkoztatási minimálbér FU8 óra közfoglalkoztatási garantált bér, napi 4 órában Ft, valamint Ft) fizethető évi támogatás típusai Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (napi 4 órás munkaidő): a helyi önkormányzatok közfeladat ellátását segítő támogatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (napi 6-8 órás munkaidő): a helyi önkormányzatok közfeladat ellátását segítő támogatás Országos közfog/alkoztatási program évi létszám adatok október 31-ig támogatott foglalkoztatásban résztvevők száma: 1787 fő Ebből közfoglalkoztatott: 1675 fő (1302 fő/4 órában, 373 fő/8 órában) Egyéb programban résztvevő: 112 fő Az önkormányzati statisztikai adatok alapján kimutatható alakásfenntartási támogatásban részesülők számának a nővekedése. A támogatás törvényi szintű szabályozása szeptembertől a jogosultsági feltételekkel részben kitágította a támogatásra jogosultak körét az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem határ meghatározásával, a fogyasztási egységgel történő számításnak azonban korlátozó hatása is van. Alakásfenntartási támogatásra fordított jelentős önkormányzati erő csökkentése érdekében már a törvényi szintű szabályozás előtt (2011. március) módosítások történtek a helyi szabályozás területén. A helyi szabályozás során figyelembe vettük a törvényi változásokat, először a helyi lakásfenntartási támogatás feltételeit a normatív 9 Forrás: Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyongazdálkodási Kft:. 12

14 szabályozáshoz közelítettük, majd a szeptember 1-i módosítás során olyan méltányossági szempontokat határoztunk meg, amelyek a veszélyeztetettebb társadalmi csoportok részére kiegészítő támogatást biztosít. Ezt indokolja, hogy a törvényi módosítás a fogyasztási egység bevezetésével a támogatás mértékének a meghatározásánál a jövedelmi helyzet és a lakásnagyságon kívül a háztartás szerkezetét is figyelembe veszi. Előzetes számításaink szerint elsősorban a kis alapterületű lakásban (50 m 2) az 50 ezer FUegység jövedelem alatt élő személyeket (ők sok esetben a nyugdjjasok) érinti kedvezőtlenül a szabályozás, a helyi rendeletben ezt kompenzáljuk. Az óvodáztatási támogatás január 01. napjával került bevezetésre a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben. A jogalkotó az új támogatási forma bevezetésével a korábban óvoda i ellátást igénybe nem vevő, de már óvodás korú gyermeket nevelő családokat kívánta ösztönözni az óvoda i ellátás igénybevételére, amely döntő fontosságú a korai szocializációban, a társas viselkedés formáinak kialakulásában, az iskolaérettség elérésében. A tapasztalatok azt mutatták, hogy az óvodás korú 3-5 éves gyermekek körében - különösen a halmozottan hátrányos családok esetében - igen sokan nem éltek a szolgáltatás adta lehetőségekkel, a gyermeket gyakran csak az utolsó, kötelező óvoda i évben íratták be az intézményekbe, így az óvoda kevéssé tudta kompenzálni az esetleges szocializációs hátrányokat. Annak a rendszeres gyermekvédeimi kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője részére állapítható meg az óvodáztatási támogatás, aki: a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll. Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapítása szempontjából rendszeres óvodába járásnak minősül, ha a gyermek az óvodai nyitvatartási napokon naponta legalább hat órát az óvodában tartózkodik, és a szülő által igazolt és az igazolatlanul mulasztott napok száma együttesen nem haladja meg a munkanapokra eső óvodai nevelési napok huszonöt százalékát, azzal, hogyamulasztásból tíz napot július - augusztus hónapokban a huszonöt százalék megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni A pénzbeli támogatás folyósításának további feltétele, hogya gyermek törvényes felügyeletét ellátó szülő a jegyzői eljárásban önkéntes nyilatkozatot tegyen arról, hogy gyermekének hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen. Az óvodáztatási támogatást ugyanazon gyermek után csak az egyik szülő igényelheti. Egy évben kétszer jár a támogatás: június és december hónapban, első alkalommal Ft, második és azt követő alkalmakkai Ft kerül utalásra. 10. számú ábra: Óvodáztatási támogatásban részesült gyermekek száma O-ben :r:. ==== : d:. ~~.:=.:m:iu;:=e=r=====:ft-'==-=-~~-'-'---':1~=1~~i::;..~ő-'- --'.~--+I---"""'----=-~-~--"7-i:g _.-3 -.:-:- ~_=--c..:=--- 1 Forrás: Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatal 13

15 11.2. A szociális és gyermekjóléti szolgáltatások (személyes gondoskodást nyújtó ellátások) rendszerében bekövetkező változások 2008-tól ban kezdődött el az a folyamat, amely egyes szolgáltatások működtetését a normatív állami támogatás helyett finanszírozási szerződés alapján teszi lehetővé. Az aránytalan területi lefedettség miatt a 191/2008. (V11.30.) Korm. rendelet alapján elsőként a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátás esetében írt ki pályázatot. Egy fenntartó azonos vagy részben azonos ellátási területen szolgáltatásonként egy szolgáltató támogatására nyújthatott be pályázatot. A finanszírozás alaptámogatásból és teljesítménytámogatásból áll. E jogszabályi változás következménye a támogató szolgálatok integrálása. Az Önkormányzatunk fenntartásában levő 3 támogató szolgálat (Mentálhigiénés Központ 2, Szociális Gondozási Központ 1) egyesült, s a Mentálhigiénés Központ szervezeti keretében műkődik jelenleg is. Az első finanszírozási időszak január 1-től december 31-ig teljesítmény finanszírozás alapján biztosítja a forrást a szolgáltatás nyújtásához. A pályázati úton történő finanszírozás január 1-től a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és az intézményen belüli szociális foglalkoztatás vonatkozásában is bevezetésre került. A következő év (2012.) január 1-től pedig az utcai szociális munka is finanszírozási szerződés útján támogatott ellátássá válik. A finanszírozási szerződés alapján történő működtetést azon szolgáltatások esetében vezették/vezeti be a jogszabály, amelyek nem kötelező önkormányzati feladatok. Természetesen ez nem kérdőjelezi meg a szolgáltatások létjogosultságát, szükségességét Az egyenlőtlen hozzáférés a szociális szolgáltatásokhoz - különösen az alapszolgáltatások köréhez - annak a következménye, hogy az elmúlt néhány évben számos egyházi és nem állami szervezet kezdte meg működését (városi és országos szinten egyaránt). A év elején elkészült szolgáltatástervezési koncepció mellékletében felsorolásra kerültek a Nyíregyháza területén szociális szolgáltatást végző fenntartók és intézményeik. Jelenleg csak a támogató szolgáltatást és házi segítségnyújtást végző szervezetek száma is meghaladja a 3 évvel korábbi szolgáltatók összességét. Az új szolgáltatók/intézmények létrejöttének pozitív és negatív hatásai egyaránt kimutathatók. A nem állami (civil) és egyházi szolgálatok által még színesebbé vált a szolgáltatási paletta, a korábbi célkitűzés - a civil szereplők bevonása a szociális szolgáltatások biztosításába tulajdonképpen teljesült. A szolgáltatók között kialakult verseny azonban nem hozta szükségszerűen magával a színvonal emelkedését, az ellátottak szükségleteinek minél magasabb színvonaion történő kielégítését A város területén működő szolgálatok tevékenységéről számos információval rendelkezett önkormányzatunk, hiszen a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások engedélyezése a Nyíregyházai kistérségben Nyíregyháza Megyei Jogú Város Jegyzőjének feladata volt június 30-ig. Ez időponttól kezdve valamennyi szolgáltatás engedélyezése és a szakmai munka ellenőrzése a kormányhivatalok feladatkörébe tartoznak. Ennek eredménye, hogy kevésbé van lehetőségünk nyomon követni a város területén szolgáltatást végzők tevékenységét, szakmai munkáját január 1-től egyes szociális szolgáltatások (idősotthoni ellátás és házi segítségnyújtás) igénybe vétele csak meghatározott gondozási szükséglet fennállása esetén lehetséges. Az Szt. alapján házi segítségnyújtás és idősotthoni ellátás igénybevételét megelőzően vizsgálni kellett a gondozási szükségletet. A vizsgálatot a jegyző által felállított 3 tagú bizottság végezte augusztusig. A vizsgálat kapcsán megnövekedett adminisztrációs terhek csökkentése érdekében ezt követően az intézményvezetők feladata a vizsgálat elvégzése. 14

16 Az intézmények adminisztratív terheit növelte az otthonközeli ellátás bevezetése. Ennek keretében január 1-től az étkeztetés, házi segitségnyújtás és a nappali ellátás finanszírozásának módja változott meg. A szolgáltatások önálló vagy együttes igénybevétele esetén eltérő összegű normatíva illette meg a fenntartót. Az otthonközeli ellátás decemberben megszűnt A 15/1998.(IV. 30.) NM rendelet, valamint a 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításával január 1-től egy bölcsődei csoportban legfeljebb 12 gyermek nevelhető, gondozható (10 gyermek helyett). Abban az esetben, ha a bölcsődei csoportban valamennyi gyermek betöltötte a második életévét legfeljebb 14 gyermek nevelhető, gondozható. Az Egészségügyi, Szociális és Bölcsődei Igazgatóság igényfelmérése alapján a bölcsődék működési engedélyeinek módosítását követően a bölcsődei férőhelyek 706 -ra emelkedtek Strukturális változások A szolgáltatástervezési koncepcióban és felülvizsgálataiban mindig hangsúlyos szerepet kapott a szolgáltatások megfelelő tárgyi, elhelyezési feltételeiknek a biztosítása. A lakossági igényeknek és a jogszabályi feltételeknek megfelelően kerültek kialakításra az alapszolgáltatások nyitva álló helyiségei illetve a telephelyek tól történő lényegesebb változások: a Szociális Gondozási Központ keretében működő Időskorúak Gondozóháza megszűnt, az intézmény telephelyén a nappali ellátás elhelyezési körülményei javultak, bölcsődei férőhelyfejlesztések kapcsán az idősek nappali ellátását nyújtó intézmények új helyszínekre költöztek (5. számú Idősek Klubja (megszűnt), 9. számú Idősek Klubja), a házi segítségnyújtó szolgálatok nyitva álló helyiségei önkormányzati tulajdonú ingatlanokban kerültek kialakításra (144/2011. (VII1.25.) számú határozat), a Mentálhigiénés Központ székhelye a Nyíregyháza, Sarkantyú u szám alatti ingatlanból szintén bölcsődei férőhelybővítés következtében a Nyíregyháza, Városmajor u. 2. szám alá költözött. A Közgyűlés 117/2011. (VI.30.) számú határozata alapján az intézmény új helyszínen a Nyíregyháza, Tiszavasvári u. 41/b szám alatt került elhelyezésre, Gyermekjóléti Központ székhelye a Nyíregyháza, Tokaji u. 3. szám alatt került kialakításra. III. Megvalósult intézkedések Informatikai rendszer fejlesztése A Szolgáltatástervezési koncepció 2008-as felülvizsgálatakor cél ként fogalmazódott meg egy olyan informatikai hálózat és szoftver fejlesztés kiépítése, mely a pénzbeli és természetbeni ellátások (segélyezés) esetében a Gazdasági Osztály és a Szociális Osztály közötti ügymenet pontosságát, gyorsaságát és hatékonyabbá tételét teszi lehetővé. A korábbi számítógépes programok hiányosságai súlyos és napi szintű problémákat okoztak a munkafolyamatokban év végén kezdődtek meg a tárgyalások a hálózat fejlesztése és az új szoftver vásárlása céljából, melyek eredményeként év elején bevezetésre került az új program, amely igazodik a Hivatal munkamenetéhez, igyekszik összhangba hozni a Gazdasági Osztály és a Szociális Osztály munkafolyamatait a helyi specialitások alkalmazása (szociális és pénzügyi modul) során. ls

17 Fiatalok, gyermekek jóllétének biztosítása érdekében kitűzött célok Megvalósítandó feladatként jelentkezett a megfelelő napközbeni ellátás biztosítása a gyermekek részére, biztositani valamennyi igénylő gyermek számára a bölcsődei ellátást tól a növekvő igényekhez igazodva több bölcsődében történt férőhelybővítés év végére a folyamatos férőhelybővités eredményeként 706 -ra emelkedett a férőhelyek száma (12. szám(j ábra) Projektek, programok támogatása A szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése illetve különböző programok megvalósítását pályázati forrás igénybevételével kívántuk megvalósítani. A szociális és gyermekjóléti ellátások rendszerét érintő pályázatok (ahol az Önkormányzat a pályázó) az alábbiakban kerültek összefoglalásra. r---"'c 'A' pály~zata pályáz~t céua Aprpj.k0 --ilejjegyz.s A gyermekvédelmi szakellátás keretébe tartozó otthont nyújtó ellátás és az utógondozói ellátás biztosítása törvényi kötelezettsége január 1-től a megyei jog Ú városoknak. A feladatellátás teljesítése érdekébenért 2009-ben ellátási szerződést kötöttünk a Szabolcs Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzattal.... megnevezés..'. c.'..," ö~,szkölt$,ge.. ~OP A A Mentálhigiénés Összköltség: 2008-ban került Mentálhigiénés Központ működő és Ft beadásra. Döntés Központ komplex újonnan bevezetendő nyertes pályázatról fejlesztése szolgáltatásai Támogatás mértéke: 2010-ben. megfelelő Ft (54,9 %) Forráshiány miatt nem infrastrukturális valósult meg. körűlmények között történő működtetése. f-fl-o-p "A=Gyermekek Átmene--:t-:-it--:.rÖ-SS--Z-:-k'~ÖI::--tsé-9:------'-l -N-em-nye-rt-,-fo-rr"áshTány Bentlakásos Otthona és a Családias Ft miatt elutasítva a intézmények Elhelyezést Nyújtó pályázat 2009-ben. korszerűsítése Idösek Otthona Támogatás mértéke: ~_---+-ckorszerűsítése Ft (940/0) TAMOP-5.4.4=Ö9/2-A A projekt keretében a Összköltség: Megvalósítása "Hálószövő- konzorciumban Ft folyamatban. Összefogás résztvevő Nyíregyháza és önkormányzat, Támogatás mértéke: térsége szociális szociális intézmények Ft (100 %) munkájáért (5), szociális szakembereket képzö felsőoktatási intézmények (2) egyűttműködése valósul meg"-:c-::~-c:-+-rr- -c: Kapacitásbövítés és Összköltség: - Megvalósult. modern bölcsődei Ft környezete megteremtése a Támogatás mértéke: j'me9 nyíregyházi Katica Ft (90 %) Bölcsődében EAOP fB-09~ Aprajafalva Bölcs~ Összköítség: -- Megvalósult fejlesztése és Ft kapacitás bövítése. ~ '_~,_-J. T~_mogat~s~é~...:k_e:..;.:...L1. --' 16

18 léaop-4.fs. : Családias Ellátást Összköltség: Nyújtó Idősek Otthona Ft utólagos komplex akadálymentesítése Támogatás mértéke: Fq49,8%~1 URBACT II. Nemzetközi Nyíregyháza projektrész Elszegényedett vag y ta paszta latcse re, jó összköltsége: 17466,53 elszegényedéssel gyakorlatok átadása, fenyegetett átvétele, kölcsönös Támogatás mértéke: városrészek integráit 13973,22 (80 %). fejlesztése ÉAOP B-09 Huszár~télep teruletlés IA projeid tervezett társadalmi összköltsége: reintegrációja Ft Ft (90 %) I ~ Megvalósult. Megvalósult. Támogatott projekt -~ Támogatás mértéke: Ft {85 %J!::AOP B-09 Érkerti lakótelep A projekt tervezett nagyvárosias összköltsége: lakókörnyezetének Ft minöségi megújftása Támogatás mértéke: Ft (79,2 I %} Forrás: Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatal ~---_._--!--Az Támogatott projekt IV. A szociális és gyermekjóléti ellátásokat biztosító intézmények rendszere Nyíregyháza, mint megyei jog Ú város saját területén köteles a szociális alapszolgáltatási és az átmeneti elhelyezést nyújtó ellátási feladatokat megszervezni, valamint a megyei önkormányzat ellátási kötelezettsége körébe tartozó feladatok közül az idősellátás, továbbá előzetes igénytelmérésre alapozva - a lakossági szükségletek alapján meghatározott legalább két további intézménytípus feladatait biztositani. A feladat ellátási kötelezettség tekintetében a jövőben sem várható változás. A gyermekjóléti szolgáltatások tekintetében az alapszolgáltatás, a szakellátás keretébe tartozó otthont nyújtó ellátás és az utógondozói ellátás nyújtása kötelező. IV.1. Szociális szolgáltatások rendszere 10 Önkormányzatunk ellátási kötelezettségének intézmények fenntartásával (Egészségügyi, Szociális és Bölcsődei Igazgatóság, Mentálhigiénés Központ), intézményt fenntartó önkormányzati társulásban történő részvétellel (Szociális Gondozási Központ, Gyermekjóléti Központ, szeptember 30-ig a Sóstói Szivárvány Idősek Otthona), valamint szolgáltatót, intézményt működtető fenntartóval létrejött ellátási szerződés megkötésével (Magyarországi Evangélikus Egyház, Human-Net Alapítvány, Periféria Egyesület, Szocio East Egyesület, Kertvárosi Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház, Talentum Európai Fejlődésért Kiemelten Közhasznú Alapítvány, Szent Kamill Életet az Életnek Közhasznú Alapítvány, Hétszínvirág '98 Gyermekjóléti Nonprofit Korlátolt IQ júniusban tárgyalt előterjesztés a szociális és gyermekjóléti ellátórendszer racionalizálásárél részletesen tárgyalta az intézmények működését, az akkor készült anyagok, kimutatások a koncepció készítését megalapozták, ezért azok itt is megjelennek. 17

19 Felelősségű Társaság, Kék Nefelejcs Alapítvány, Mozgáskorlátozottak Szabolcs Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete, ÉFOÉSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete, szeptember 30-tól Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség.)11 tesz eleget. IV.1.1. Önkormányzati fenntartású intézmények A Mentálhigiénés Központ integrált intézményként a szociális alapszolgáltatások közül közösségi ellátást, támogató szolgáltatást, fogyatékos személyek nappali ellátását biztosít, valamint szakosított ellátásként fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthonát működtet. Feladatait a székhelyén kívül a Nyíregyháza, Újszőlő u szám alatti telephelyen biztosítja. 11. számú ábra: A Mentálhigiénés Központ szolgáltatásait igénybevevők száma között ~8«o); 2010.(f~J ---t---~ '---:6:-:: ~-t ~ ~32~-~-~~-- \ lakóotthonj~liátás 10 '-'1-- 1 O.~::...L.1~-=_~_ -~1_0-== ~~- Forrás: Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatal, Mentálhigiénés Központ Támogató szolgáltatás Az "Esély" Támogató Szolgálat 2008-tól három támogató szolgálat ( ) integrációját kővetően működik Nyíregyháza és Nyírpazony ellátási területen. A szolgálat munkatársai az önálló mozgásukban, tájékozódásukban akadályozott emberek, családjaik részére közszolgáltatások elérésében speciális személyi szállítást, otthoni önálló életvitelében személyre szabott személyi segítést nyújtanak, szociális-, mentálhigiénés tanácsadást biztosítanak. Támogató szolgáltatás nyújtására 117 megállapodás került megkötésre (regiszter adatai szerint), a szolgáltatások közül az ellátottak leginkább a személyszállítást veszik igénybe. Pszichiátriai betegek közösségi ellátása A közösségi ellátás lényege a lakókörnyezetben történő segítségnyújtás az önálló életvitel fenntartásában. Az ellátás preventív jellege nyilvánvaló, hiszen az ellátást igénybevevő pszichiátriai beteg nem szorul intézményes gondozásra, nem emelődik ki szociális környezetéből, megmarad számára a család, a lakókörnyezet. Ebben a környezetben hatékonyabban valósulhat meg a gondozott reszocializációja, rehabilitációja, ezáltal csökken 11 Nyíregyháza Megyeí Jogú Város Közgyűlése a (VI.30.) számú határozatával öt fenntartó esetében az ellátási szerzödés felmondásár61 döntött. Az ellátási szerződések határozatlan időre szóltak, félév felmondási idővel, indokolási kötelezettség mellett. Fentiek alapján a Talentum Európai Fejlődésért Kiemelten Közhasznú Alapítvánnyal, a Nyíregyháza Kertvárosi Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyházközséggel, a Szent Kamill Életet az Életnek Közhasznú Alapítvánnyal, a Szocio East Egyesülettel, és a Hétszinvirág '98 Gyermekjóléti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal december 31. napjával az ellátási szerződések felmondásra kerültek. 18

20 a kirekesztettség és a stigmatizáció veszélye. Bár a közösségi ellátás feladata a lakókörnyezetben, otthonukban történő segítségnyújtás, az intézményben naponta megjelenő ellátott fő, amely a nappali ellátás iránti igényt támasztja alá. Komplex gondozás keretében (egyéni, családi, közösségi, rehabilitációs) átlagosan 90 fő részére nyújtanak segítséget. Intézményen belüli szociális foglalkoztatás Betegségük, fogyatékosság uk miatt a munkaerő-piacból kiszoruló emberek szamara rehabilitációs célú foglalkoztatást biztosít az intézmény. Szociális foglalkoztatás két telephelyen történt; 37 fő értelmi fogyatékos személy a Nyíregyháza, Őz u szám alatti telephelyen, 25 fő pszichiátriai beteg a Nyíregyháza, Városmajor u. 2. szám alatti székhelyen végezte tevékenység ét. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal ellenőrzése alapján a székhelyen végzett szociális foglalkoztatás engedélyét - nappali ellátási háttér hiányában indokolással - visszavonta. Értelmi fogyatékos személyek nappali intézménye Az intézmény feladata felnőtt korú értelmi fogyatékkal élő személyek napközbeni intézményi ellátása, szabadidő hasznos eltöltése, közösségi programok, egészségmegőrző-, illetve rehabilitációs fejlesztések biztosítása, családjaik számára életviteli, szociális, információs támogatás. Az intézmény 35 engedélyezett férőhelyen működik, átlagosan 33 fő veszi igénybe az ellátást. Többségük súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, néhányan alapbetegség ük mellett pszichiátriai, ill. viselkedési zavarokkal küzdenek. Lakóotthoni ellátás (Kék Szirom Lakóotthon) A Kék Szirom Lakóotthon július 01-től kezdte meg működését a Szociális Gondozási Központ telephelyeként augusztus 01.-től a Mentálhigiénés Központ szervezeti keretein belül működik. A tartós bentlakásos elhelyezés 10 fő önellátásra részben képes, fogyatékkal élő személy részére biztosított. A Mentálhigiénés Központ székhelyén és az Őz utcán lévő telephelyén lévő szolgáltatásai határozott időre szóló (2012. december 31-ig) működési engedéllyel rendelkeznek a teljes akadálymentesség hiánya, a nappali ellátás vonatkozásában az akadálymentesség hiányán túlmenően a foglalkoztatást szolgáló csoportszobák számának bővítése miatt. A racionálisabb működtetés érdekében szükséges volt az integrált intézmény új helyszínen történő kialakítása, ezért a Közgyűlés 117/2011. (VI.30.) számú határozata alapján a Mentálhigiénés Központ székhelye és az Őz utcai telephelye új helyszínen a Nyíregyháza, Tiszavasvári u. 41. szám alatt található Esély Centrumban kerül elhelyezésre. (A lakóotthoni ellátás továbbra is Nyíregyháza, Újszőlő u szám alatt működik.) Az Igazgatóság szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátásokat, szolgáltatásokat biztosít. Az egészségügyi alapellátási feladatok között a felnőtt és gyermek háziorvosi praxisokat, fogorvosi praxisokat, 38 területi, 25 iskola védő női szolgálatot, 4 főállású és 27 részmunkaidős iskola orvosi szolgálatot működtet az intézmény. Ide tartozik még a hajléktalan orvosi ellátás és a központi orvosi ügyelet megszervezése és ellátása is. Az ügyeleti tevékenység kiterjed a Nyíregyházai kistérségen túl Apagy és Nyírtét községekre is. A fogorvosi ügyelet hétvégén és ünnepnapokon Nyíregyháza lakosait látja el. Idősek Otthona Az idősek otthona a napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, nyugdíjkorhatárt betöltött személyeket lát el. Székhelyen (Nyíregyháza, Pacsirta u ) és telephelyén 19

21 (Nyíregyháza, Rozsnyai u. 8) összesen 63 férőhelyen látja el feladatát. Az intézmény által vezetett nyilvántartás szerint az elhelyezésre várakozók száma 30 fö (székhelyen és telephelyen együttesen) évben pályázati forrás felhasználásával a székhelyen a szobák és fürdőhelyiség akadálymentesítése történt. Bölcsődei ellátás Az Egészségügyi, Szociális és Bölcsődei Igazgatóság keretében 9 bölcsőde működik. A gyermekek napközbeni ellátása iránti igény évek óta folyamatosan emelkedik, ami a féröhelyek növelését tették szükségessé elött és azt követöen is több bölcsödében kerültek visszaállításra a férőhelyek, elsösorban pályázati források felhasználásával. Bölcsőde neve 12. számú ábra: Bölcsődei férőhelyek fejlesztése között férőhely 2006.évi változás évi változás évi változás évi változás évi dec évi változás 5. Özike Napsugár Hóvirág Nefelejcs Micimackó Katica Babaház Bóbita Aprajafalva Változás Összes létszám.. Forrás: Nylregyháza MJV Polgármesten Hivatal, EgészségOgYI, Szociális es Bölcsődel Igazgatoság A feladatellátáshoz szükséges személyi feltételek megteremtése érdekében (amely a működési engedélyeknek is elengedhetetlen feltétele) decemberben 11 fő gondozónő került felvételre. c) Az Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek átmeneti otthona Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű tagintézmény, mint többcélú, közös igazgatású intézmény önálló szakmai egységeként működik a Gyermekek Átmeneti Otthona. 16 férőhelyen nyújt átmeneti elhelyezést olyan gyermekek számára, akikről átmenetileg a szülő nem tud gondoskodni. Az intézményben 201 O-ben 14 fő tartózkodott átlagosan, összesen 5255 napot töltöttek el, mely 90 %-os kihasználtságot eredményezett. A legtöbb esetben a bekerülés oka a szülők nem megfelelő életvitele, a lakáskörülmények megoldatlansága. Egyre gyakoribb, hogy a szülők saját egészségügyi problémájuk miatt kérik gyermekeik elhelyezését. Bekerülési okként szerepel még a nem megfelelő munkaidő beosztás, ami nem teszi lehetővé a gyermek folyamatos felügyeletét, illetve újabban a rendszeres iskolakerülés, csavargás. Gyakori az "ún." krízis-elhelyezés, amikor szülői felügyelet nélkül maradnak a 20

22 gyerekek. Addig, amíg rendeződik a gyermekek helyzete az átmeneti otthonban teljes körű ellátásuk biztosított. A gondozással párhuzamosan számos esetben védelembevételre is sor kerül, ezzel is ösztönözve a szülöuszülőket a helyzet mielőbbi rendezésére. Az eltölthető idő 12 hónap, amit még 6 hónappal meg lehet hosszabbítani. Ez az idő azonban sok esetben kevésnek bizonyul. Az a tapasztalat, hogy ennyi idő alatt nehéz lakásmegoldást, munkahelyet találni illetve váitoztatni, vagy a beidegződött rossz életviteit abbahagyni, helyette újat kezdeni. A gondozott gyermekek száma 45 fő volt 2010-ben, ebből sikeres gondozást követően 34 gyermek haza került a családjába, 1 fő átmeneti elhelyezésbe került. E mutató rendkívül fontos, hiszen a gyermekek átmeneti otthona egy nélkülözhetetlen lépcsőfok az alapellátás rendszerében, tevékenységük nélkül a családjukba visszakerült gyermekek vélhetően a szakellátás rendszerébe kerültek volna. IV.1.2. Társulás keretében (NYITŐT) fenntartott intézményeink a) Az integrált intézmény szolgáltatásainak célcsoport ja elsősorban a város idős lakossága, részükre házi segítségnyújtást, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és nappali ellátást, valamint szeptember 30. napjáig étkeztetést biztosít(ott) az intézmény. Ezenkívül gyógyászati segédeszköz kölcsönzőt működtet, 2005-től OEP finanszírozással otthonápolási szolgálatot és 201 O-től otthoni hospice ellátást biztosít, valamint a hivatásos gondnokok rendszerét működteti. Étkeztetés szeptember 30-ig az étkeztetés, mint kötelező önkormányzati feladat az intézmény keretében működött. Október 1-től ellátási szerződés keretében a Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség szervezi és biztosítja az ellátást. A szolgáltatás kiszervezését gazdasági szempontok indokolták. A nappali ellátás keretében azonban továbbra is biztosított az étkeztetés. Házi segitségnyújtás A házi segítségnyújtást - amelynek keretében az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, az ellátott és lakókörnyezete higiénés körűlményeinek megtartásában való közreműködést, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében illetve azok elhárításában való közreműködést kell biztosítani - 13 házi gondozó; körzet összehangolt munkája révén biztosítják. A házi segítségnyújtás igénybevételének feltétele a gondozási 21

...~~c... Já~~~~nyhért alpolgármester. Jegyzői Kabinet vezetője ~ ... :~~.~~...~:... Faragóné Széles Andrea

...~~c... Já~~~~nyhért alpolgármester. Jegyzői Kabinet vezetője ~ ... :~~.~~...~:... Faragóné Széles Andrea NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza. Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-510 Fax: (42) 524-501 E-maiI: alpolgarmester@nyiregyhaza.hu Ügyiratszám: 75086/2011.05 Ügyintéző:

Részletesebben

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló)

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 2 I. Nógrád megye rövid bemutatása... 4 I. 1. Demográfiai változások... 5 I.1.1.

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Mátraterenye Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Mátraterenye Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Mátraterenye Község Önkormányzata 2015 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - eleget téve

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Előterjesztés A Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Javaslat települési és kistérségi szociális szolgáltatástervezési koncepciók jóváhagyására

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2016. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2016. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA A Közgyűlés VI-69/314.42/216. sz. határozatának melléklete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 216. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA MISKOLC 214-215 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés

Részletesebben

KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018

KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 10 Célok... 10 A Helyi

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 106/2016. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Értékelés Budapest Főváros IX.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére ELŐTERJESZTÉS Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Tanács munkájáról Előadó: Fiskál János polgármester Az előterjesztés

Részletesebben

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13.

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13. EMBERI ERŐFORRÁSOK FEJLESZTÉSE OPERATÍV PROGRAM (2007-2013) EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG 2006. március 13. Fájl neve: OP 1.0 Oldalszám összesen: 51 oldal TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetelemzés...4 1.1. Demográfiai

Részletesebben

3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére

3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére 3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére 2. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Gazdasági, Pénzügyi és

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Táborfalva Nagyközség Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Táborfalva Nagyközség Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Táborfalva Nagyközség Önkormányzata 2016. március 29. Türr István

Részletesebben

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal.

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának a kerületi polgárok szociális ellátásáról szóló 6/2008. (II.20.), 25/2007. (V.31.), 9/2007. (III.23.), 6/2007. (II.23.), 45/2006. (XII.22.), 31/2006.

Részletesebben

Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester Asszony részére

Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester Asszony részére Gondozási Központ 7140 Bátaszék, Budai út 21. Tel.: 74/ 491-622; 74/ 591-113 Isz.: 12-15./2010. Tárgy: Véleményezés kérés Polgármesteri Hivatal 7149 Báta Fő u. 147. Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Aszód Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Aszód Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Aszód Város Önkormányzata 2013-2018 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 4 Célok... 8

Részletesebben

2010. évi Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról

2010. évi Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 2010. évi Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról Debrecen, 2011. április Dr. Pásti Gabriella mb. megyei tiszti

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010.

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. 1 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. T á j é k o z t a t ó Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1

Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1 Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1 Készítette: OKM Közoktatási Főosztály 1 Az elektronikus kiadvány a közoktatás szereplő számára a szakmai munka segítése céljából készült, alkalmazása

Részletesebben

területi Budapesti Mozaik 13. Idősödő főváros

területi Budapesti Mozaik 13. Idősödő főváros területi V. évfolyam 15. szám 211. március 9. 211/15 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu i Mozaik 13. Idősödő főváros A tartalomból 1 A népesség számának és korösszetételének alakulása

Részletesebben

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORM ÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK JEGYZİJÉTİL 3950 SÁROSPATAK, KOSSUTH U. 44. TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselı-testületnek - a gyermekjóléti

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 609-10/2013. Beszámoló - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

Balkány Város Megalapozó Vizsgálat és Településfejlesztési Koncepció

Balkány Város Megalapozó Vizsgálat és Településfejlesztési Koncepció A szociális alapellátási feladatok mellett a tanyagondnoki szolgálatot is a Központ látja el. A lakosság szociális jellegű anyagi támogatással, kapcsolatos teendői azonban a Polgármesteri Hivatal feladatai

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére EÜ. Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye

Részletesebben

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált. Központja. Szakmai beszámoló. 2011. évről

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált. Központja. Szakmai beszámoló. 2011. évről Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja Szakmai beszámoló 2011. évről 2012. április 1 Szociális munka emberi mű, ezért mindig és mindenkor kudarccal fenyeget. Semmiféle módszertani

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2006-2010 Felülvizsgálat ideje: 2007. december 31. OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI,

Részletesebben

DÉVAVÁNYA VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

DÉVAVÁNYA VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁNAK MÓDOSÍTÁSA DÉVAVÁNYA VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁNAK MÓDOSÍTÁSA 2016. február I. Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény,

Részletesebben

Mosonszentmiklós Község Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Intézkedési Terve

Mosonszentmiklós Község Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Intézkedési Terve Mosonszentmiklós Község Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Intézkedési Terve 2013 2018 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Jogszabályi háttér... 6 1.1. A program előkészítését előíró jogszabályi környezet...

Részletesebben

ÉSZAK-ALFÖLDI STRATÉGIA 2009-2013

ÉSZAK-ALFÖLDI STRATÉGIA 2009-2013 ÉSZAKALFÖLDI REGIONÁLIS SZAKKÉPZÉS FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 20092013 Készítette: Dr. Setényi János Papp Miklós Kocsis Ferenc Lektorálta: Dr. Polonkai Mária Sápi Zsuzsanna Kiadja: Északalföldi Regionális Fejlesztési

Részletesebben

A 2013. ÉVBEN ELLÁTOTT GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ÉRTÉKELÉSE P É C S

A 2013. ÉVBEN ELLÁTOTT GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ÉRTÉKELÉSE P É C S A 2013. ÉVBEN ELLÁTOTT GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ÉRTÉKELÉSE P É C S 1 A 2013. évben ellátott gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok értékelése Pécs város területéről, a benyújtott szakmai

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Tájékoztató

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt. szám: 15166/2016. Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2015. i ellátásáról Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010.

SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010. SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010. Készítette: Nábrádi Csilla szociálpolitikus Jóváhagyta: Somogy Megyei Közgyőlés 29/2010.(V.7.) sz. határozatával 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége I. FEJEZET BEVEZETİ A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 70/E. -a deklarálja alapvetı állampolgári jogként a szociális biztonsághoz való jogot, amely szerint az állampolgárok

Részletesebben

Melléklet a 21/2009. (II. 16.) számú határozathoz. 1. Bevezető

Melléklet a 21/2009. (II. 16.) számú határozathoz. 1. Bevezető Melléklet a 21/2009. (II. 16.) számú határozathoz. 1. Bevezető Napjaink egyik legégetőbb problémája a tartós munkanélküliség, amely jelentős részben a gazdasági szektorok átalakulásának, a gyorsan változó

Részletesebben

Dr. Solymos László Várospolitikai Alpolgármester. Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2009.

Dr. Solymos László Várospolitikai Alpolgármester. Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2009. Előterjesztő: Dr. Solymos László Várospolitikai Alpolgármester Iktatószám: 01/37601-7/2010. Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2009. évi ellátásáról Melléklet:

Részletesebben

Vasvári Kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

Vasvári Kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás Vasvári Kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Esélyteremtı, és életminıség javító kistérségi szolgáltatási rendszer fejlesztése, fenntartása. 2007.

Részletesebben

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység Szakmai program

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység Szakmai program Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység Szakmai program I. A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék általános Szakmai programja II. A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék tagintézményeinek

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra.

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra. A MÁV Zrt. határozatlan időtartamra szóló, Kollektív Szerződése (egységes szerkezetben a 2013. július 1. napjától hatályos módosításokkal) 2 A felek megállapodnak abban, hogy a Kollektív Szerződés időbeli

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dorogháza Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dorogháza Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Dorogháza Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 5 Célok...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2016. május 19-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2016. május 19-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2016. május 19-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi átfogó értékeléséről Előterjesztő: dr. Váliné Antal Mária címzetes

Részletesebben

j~~. szám ú előterjesztés --

j~~. szám ú előterjesztés -- Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere j~~. szám ú előterjesztés -- Előterjesztés a Képviselő-testület részére a 2013-2018. közötti időszakra vonatkozó Kőbányai Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2015.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2015. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2015. Kiadja: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2. Módszertan... 5 3. Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. étkeztetés szociális alapszolgáltatások

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. étkeztetés szociális alapszolgáltatások 5. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ étkeztetés szociális alapszolgáltatások SZAKMAI PROGRAMJA 2013 A Miskolc Környéki Önkormányzati

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA. Jóváhagyva: Kálmán Béla polgármester

IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA. Jóváhagyva: Kálmán Béla polgármester Nyírmadai Szociális Ápolási- Gondozási Központ 4564 Nyírmada, Petőfi út 1. Telefon/fax: 45 /492-042 IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA Jóváhagyva: A képviselő-testület határozatával Kálmán Béla polgármester

Részletesebben

Pilis Nagyközség Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Tartalomjegyzék. Bevezetés...2. o.

Pilis Nagyközség Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Tartalomjegyzék. Bevezetés...2. o. 1 Pilis Nagyközség Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Tartalomjegyzék Bevezetés...2. o. I. Pilis Nagyközség szociális helyzetképe...2-5.o. II. Pilis Nagyközség szociális feladat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA Székesfehérvár, 2012. december 8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

HELYZETJELENTÉS AZ ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENİRZÉSI HIVATAL ÁLLAPOTÁRÓL

HELYZETJELENTÉS AZ ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENİRZÉSI HIVATAL ÁLLAPOTÁRÓL HELYZETJELENTÉS AZ ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENİRZÉSI HIVATAL ÁLLAPOTÁRÓL (a Pénzügyminisztérium átadás-átvételi dokumentumának melléklete) 2010. május Tartalomjegyzék Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatal átadás-átvételi

Részletesebben

Kálmán Tibor sportreferens Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Kálmán Tibor sportreferens Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2008. évi ellátásának átfogó értékelése Elıkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı Tárnok Lászlóné aljegyzı Bimbó Mária gyámhivatali ügyintézı

Részletesebben

AZ 50 ÉV FELETTI ÁLLÁSKERESŐK ELHELYEZKEDÉSÉT SEGÍTŐ TÁMOGATÁSI RENDSZER MAGYARORSZÁGON, BARANYA MEGYÉBEN

AZ 50 ÉV FELETTI ÁLLÁSKERESŐK ELHELYEZKEDÉSÉT SEGÍTŐ TÁMOGATÁSI RENDSZER MAGYARORSZÁGON, BARANYA MEGYÉBEN AZ 50 ÉV FELETTI ÁLLÁSKERESŐK ELHELYEZKEDÉSÉT SEGÍTŐ TÁMOGATÁSI RENDSZER MAGYARORSZÁGON, BARANYA MEGYÉBEN Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Pécs, 2013. Tartalomjegyzék: 1. Az 50 év felettiek munkaerő-piaci

Részletesebben

NAPPALI KÖZPONT LÉTREHOZÁSA

NAPPALI KÖZPONT LÉTREHOZÁSA ESETTANULMÁNY/HEFOP-2004-4.2. A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése NAPPALI KÖZPONT LÉTREHOZÁSA HEFOP-2004-4.2. Projekt Esettanulmány Készült: 2006. október 29.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje Szervezeti és Működési Szabályzat OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2014. augusztus 04. TARTALOM Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...3 1.Az SZMSZ hatálya,

Részletesebben

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2015 2020

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2015 2020 7690 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 83. szám 1. melléklet a 27/2015. (VI. 17.) OGY határozathoz 1. melléklet a /2015. ( ) OGY határozathoz 4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2015 2020 Szakpolitikai

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ 3700 Kazincbarcika, Építők útja 15.3. em. Tel: 48/413-545, 512-146 Fax: 06-48/512-169 E-mail: szoc-kozpont@parisat.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette:

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok megye 2013. évi területi folyamatai, valamint a Megyei Önkormányzat területfejlesztési és területrendezési tevékenysége

Jász-Nagykun-Szolnok megye 2013. évi területi folyamatai, valamint a Megyei Önkormányzat területfejlesztési és területrendezési tevékenysége Jász-Nagykun-Szolnok megye 2013. évi területi folyamatai, valamint a Megyei Önkormányzat területfejlesztési és területrendezési tevékenysége Elfogadta: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 57/2014. (IV.30.)

Részletesebben

BUDAPEST XVI. KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATA BUDAPEST FŐVÁJROS. l, XVI. KERÜLETI BUDAPEST 2006.

BUDAPEST XVI. KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATA BUDAPEST FŐVÁJROS. l, XVI. KERÜLETI BUDAPEST 2006. Elfogadta 655/2006. (XII. 13.) Kt. hat. BUDAPEST XVI. KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATA BUDAPEST FŐVÁJROS l, XVI. KERÜLETI BUDAPEST 2006. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S

ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S Agrár-és Vidékfejlesztési Operatív Program Irányító Hatóság ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S Az Agrár-és Vidékfejlesztési Operatív Program megvalósításáról (Határnap: 20 ) Jóváhagyta a Monitoring Bizottság

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS A BÉKÉSI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL

MEGÁLLAPODÁS A BÉKÉSI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL MEGÁLLAPODÁS A BÉKÉSI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Magyar Köztársaság Alkotmányának rendelkezései, a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. Gyır, 2014. május

Munkaügyi Központja. Gyır, 2014. május Munkaügyi Központja Munkaerı-gazdálkodási felmérés megyei elemzése 2014. II. Gyır-Moson-Sopron megye Gyır, 2014. május 9021 Gyır, Árpád út 32. - 9002 Gyır Pf.: 224. - Telefon: +36 (96) 814-245 - Fax: +36

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Az elkészítésben közreműködő külső szakértők: Róka László, Deme Lóránt MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2014. július végi helyzetéről 2014. augusztus * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA HELYZETFELMÉRŐ, HELYZETELEMZŐ ÉS HELYZETÉRTÉKELŐ

Részletesebben

Megszüntető okirat. 1. A megszűnő költségvetési szerv megnevezése, székhelye, törzskönyvi azonosító száma

Megszüntető okirat. 1. A megszűnő költségvetési szerv megnevezése, székhelye, törzskönyvi azonosító száma 383/2015. (XI. 19.) Kt. határozat melléklete Okirat száma: CSSK-2015./2 Megszüntető okirat Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. (7) bekezdése alapján Rákoskeresztúri Családsegítő Központ

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 1108 B u d a p e s t Újhegyi sétány 5-7. Ügyiratszám: 467-I/2013 Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 2013. szeptember 30. Baloghné Stadler Irén óvodavezető Budapest, 2

Részletesebben

Dévaványa Város Közfoglalkoztatási terve

Dévaványa Város Közfoglalkoztatási terve Dévaványa Város Közfoglalkoztatási terve 2010. I. A közfoglalkoztatási terv célja A közfoglalkoztatási terv elkészítésének célja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.

Részletesebben

J/55. B E S Z Á M O L Ó

J/55. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/55. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2005. január

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÁLTAL FENNTARTOTT INTÉZMÉNYEK ÉS 100% TULAJDONÚ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSÁNAK VIZSGÁLATA Készítette: Kanyik Csaba Szollár Zsuzsa Dr. Szántó Tamás Szombathely,

Részletesebben

Átfogó értékelés Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Átfogó értékelés Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 1 Átfogó értékelés Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készített

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2010-2014.

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2010-2014. OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2010-2014. Készült: 2010. január 31. Készítette: Oroszlány Város Önkormányzatának Polgármesteri

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

Baranya megye fejlődésének lehetőségei a foglalkoztatási paktumok kialakításának szemszögéből

Baranya megye fejlődésének lehetőségei a foglalkoztatási paktumok kialakításának szemszögéből Baranya megye fejlődésének lehetőségei a foglalkoztatási paktumok kialakításának szemszögéből Szakmai értékelő tanulmány Készítette: Logframe Tanácsadó Iroda Bt. Megbízó: Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2013. február havi helyzetéről 2013. március * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103 Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.

Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103 Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz. Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103 Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T ÉS a Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti

Részletesebben

2. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának 2013. október 30.

2. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának 2013. október 30. 3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30.-i ülésére 2. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Gazdasági, Pénzügyi és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

Munkaanyag a társadalmi egyeztetéshez!

Munkaanyag a társadalmi egyeztetéshez! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA HUMÁN INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 Munkaanyag a társadalmi egyeztetéshez! HIOP 1.3. 2006. március 17. Fájl neve: HIOP 1.3. 060317 Oldalszám összesen: 49 oldal

Részletesebben

Tarcal község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Bevezetés

Tarcal község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Bevezetés Tarcal község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Bevezetés Tarcal Község Önkormányzata, eleget téve a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2010.

Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2010. Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2010. 2 I. FEJEZET Bevezetés I/I. Jogszabályi háttér - A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció A legalább 2000

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 7400 Kaposvár, Fő u. 37-39. Telefon: (82) 505 504 Fax: (82) 505 550 E-mail: somogykh-mk@lab.hu Honlap: www.kozig.somogy.hu

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013. Előkészítő: dr. Hajba Csabáné

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013. Előkészítő: dr. Hajba Csabáné BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013. Előkészítő: dr. Hajba Csabáné ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. június 27-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat

Részletesebben

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről A kamara ahol a gazdaság terem Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről 1 Bevezetés Jelen beszámoló elkészítésének célja a kamarai küldöttek tájékoztatása a szervezet

Részletesebben

AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ 2008. I. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI

AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ 2008. I. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Jóváhagyta: Miskó Istvánné főigazgató AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ 2008. I. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI Nyíregyháza, 2008. február 25.

Részletesebben

A SZOLNOKI FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE

A SZOLNOKI FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE SZOLNOKI FŐISKOL E SZOLNOKI FŐISKOL TRTLOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLLÓ... 3 I. FEJEZET 6- BN ELFOGDOTT ÉS -BEN MÓDOSÍTOTT CÉLJINK ÉRTÉKELÉSE... 4 I.. MEGÚJULÁSI STRTÉGIÁBN DEFINIÁLT STRTÉGII CÉLOK MEGVLÓSULÁSÁNK

Részletesebben

BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 12/2002. (V. 7. ) sz. önkormányzati rendelete a szociális ellátások és a gyermekvédelmi támogatások helyi szabályozásáról szóló 9/2000. (III. 7.) sz. önkormányzati rendelet

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KELEBIA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZENT ERZSÉBET OTTHONHÁZA Kelebia, József A. u. 75. 2 Tartalom: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezeti és működési szabályzat célja

Részletesebben

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013. május 21. Készítette: Bobonka Gyula igazgató Tartalom 1 Bevezető rész... 4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

KERTVÁROS GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 3. sz. melléklet A Gyáli kistérség társult önkormányzatai a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016.

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS Készült Ajak Város Önkormányzata megbízásából Készítette MEGAKOM Tanácsadó Iroda 2016. MÁRCIUS 9. Adatgyűjtés lezárva: 2016. január

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szécsény Város Önkormányzata. Szécsény, 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szécsény Város Önkormányzata. Szécsény, 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Szécsény Város Önkormányzata Szécsény, 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Szécsény fekvése...4 Értékeink,

Részletesebben

- 358 - Jármi Község Onkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 26.-án tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

- 358 - Jármi Község Onkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 26.-án tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e - 358 - Jármi Község Onkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 26.-án tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1384/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1384/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1384/2014. számú ügyben Előadó: dr. Haidegger Marianna dr. Lux Ágnes Az eljárás megindulása 2011 júliusában a 1257/2011. Korm.határozat fogadta el a Kormány

Részletesebben

Az Idősügyi Nemzeti Stratégia nem tárgyalja

Az Idősügyi Nemzeti Stratégia nem tárgyalja NYUGDÍJ a nyugdíjrendszer jövőjéről a kötelező nyugdíjbiztosítás öregségi nyugdíj korhatár korkedvezmény; korengedmény korrekció nyugdíjemelés nyugdíjprémium rokkantsági nyugdíj hátramaradotti ellátások

Részletesebben

A tervezésben résztvevő döntéshozóknak szóló ajánlások a TÁMOP 5.1.3-as program tapasztalatai alapján

A tervezésben résztvevő döntéshozóknak szóló ajánlások a TÁMOP 5.1.3-as program tapasztalatai alapján A tervezésben résztvevő döntéshozóknak szóló ajánlások a TÁMOP 5.1.3-as program tapasztalatai alapján Autonómia Alapítvány Közösségfejlesztők Egyesülete Lechner Lajos Tudásközpont Szociális Szakmai Szövetség

Részletesebben

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Gazdasági programja 2011-2014.

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Gazdasági programja 2011-2014. Medgyesbodzás Község Önkormányzat Gazdasági programja 2011-2014. Jóváhagyva: 25/2011. (III.29) sz határozattal I. Bevezetés A gazdasági program elkészítésének célja, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett a Nagyvállalkozások általános képzéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban c. pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben