I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége"

Átírás

1 I. FEJEZET BEVEZETİ A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 70/E. -a deklarálja alapvetı állampolgári jogként a szociális biztonsághoz való jogot, amely szerint az állampolgárok öregség, betegség, rokkantság, özvegység, árvaság és önhibájukon kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén jogosultak a megélhetésükhöz szükséges ellátásra. Az állam az ellátáshoz való jogot a társadalombiztosítás útján és a szociális intézmények rendszerével valósítja meg. Az Országgyőlés megalkotta a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényt, melynek célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megırzése érdekében meghatározza az állam által biztosított egyes szociális ellátások formáit, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, a szociális igazgatás szervezetét, egyes szintek feladatait, kötelezettségeit. I.1. A koncepció szükségessége A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: szociális törvény, Szt) évi módosítása (1999. évi LXXXIII. törvény) átfogóan szabályozza a fenntartói feladatokat, valamint a fenntartónak az intézményekkel kapcsolatos felelısségeit és teendıit. Az Szt-t módosító évi LXXIX. törvény tovább bıvítette a fenntartói kötelezettségeket, így az állami fenntartók részére szolgáltatástervezési koncepció készítését írja elı a szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében. A törvény értelmében a legalább 2000 lakosú települési önkormányzat, amennyiben legalább két ellátási forma megszervezésérıl gondoskodik, köteles elkészíteni szolgáltatástervezési koncepcióját. A szolgáltatástervezési koncepciót a települési önkormányzatoknak a megyei önkormányzatok koncepciójához igazodva, illetve a megyei önkormányzat elızetes véleményének kikérését követıen kell elkészíteni. A települési koncepciónak szem elıtt kell tartania a megyei önkormányzat által készített koncepcióban foglaltakat, illeszkednie kell a megyei fejlesztési irányokhoz, javaslatokhoz. A törvényben elıírt egyeztetési kötelezettség a települési önkormányzatok autonómiájának garanciális eleme, s az Európai Unió egyik fontos alapelvének, a partnerség elvének érvényesülése. A koncepció elsıdleges célja, hogy átfogó helyzetképet adjon az önkormányzat ellátási kötelezettsége teljesítésének jelenlegi helyzetérıl, és alapul szolgáljon a szolgáltatások tervezéséhez. A koncepció a jövıkép felvázolásával kibontja a jövıben elérni kívánt célokat, feladatokat, fejlesztési irányokat. A koncepció képet ad a szolgáltatások mőködési, finanszírozási, fejlesztési feladatairól, azok ütemezésérıl, a hiányzó szolgáltatások megszervezésének módjáról, az ellátások területi, illetve strukturális összehangolásáról és egyéb (nem állami, egyházi) fenntartókkal történı együttmőködésrıl, kapcsolattartásról. A szolgáltatástervezési koncepciónak összhangban kell lennie a nemzeti és Európai Uniós szociális elvárásokkal törekvésekkel, a programozás elve szerint illeszkednie kell az Európai Unió Szociális Chartájához, a Nemzeti fejlesztési Terv, a Regionális Fejlesztési Terv a Megyei Fejlesztési tervek és kistérségi fejlesztési tervek szociális témájú fejlesztési elgondolásaival, kitőzött céljaival. 1

2 I. 2. A koncepció elkészítésének menete A helyzetkép feltárásához a mőködı intézmények megkeresése szükséges mőködésük, feladataik, tapasztalataik, finanszírozásuk, tárgyi, szakmai feltételeik megismerése, továbbá felmerülı igényeik, javaslataik feltérképezése vonatkozásában. Adatkérés szükségeltetik az illetékes szervektıl, intézményektıl a település adottságainak felmérése tárgyában. Felmérés kell továbbá a mőködı intézményekben gondozottak körében igényeik feltárására, és az önkormányzattól tájékoztatás kérése a finanszírozás alakulásáról, a pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról, valamint ezekhez kapcsolódóan az önkormányzat szociális rendeleteinek felülvizsgálata. Az adatgyőjtés, tájékozódás után komplex elemzésre és helyzetértékelésre kerül sor. A helyzetkép alapján jövıkép kialakítása történik a célok, célirányok meghatározásával. A meglévı állapot és a jövıkép alapján a fejlesztési irányok meghatározására is sor kerül, valamint a fejlesztésekhez kapcsolódó idıtábla, felelısök kijelölése, költségek alakulásának kidolgozására. Az elkészült nyers változatot meg kell küldeni egyeztetésre a törvényben meghatározott szerveknek. A koncepció kidolgozása során szükséges az önkormányzati és intézményi, valamint civil szereplık szoros együttmőködése, hatékony közremőködése. A vélemények, javaslatok koncepcióban történı átvezetése után Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselı-testülete határozattal fogadja el a szolgáltatástervezési programot. A programot az önkormányzat kétévente felülvizsgálja. Értékeli az elért eredményeket, aktualizálja az adatbázist, a fejlesztési irányokat, megjelöli a konkrét feladatokat. I. 3. Elvi alapok I Jövıkép Badacsonytomaj város számára alapvetıen fontos feladat a lakosság számára vonzó település kialakítása, ahol hozzájutnak a megfelelı ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz. Ehhez elengedhetetlen az igényeik kielégítéséhez szükséges szolgáltatások kialakítása, az életkörülményeik javítása, lehetıségeik kitágítása. A szociális szolgáltatások segítségével az életmód javulása, ezáltal az átlagos életkor meghosszabbítása várható. A városban az Ifjúságpolitikai Alapról szóló rendelet megalkotása eredményeként a lakosságszám növekedése, az elvándorlás csökkenése valószínősíthetı, mivel az Alapból lakáscélú támogatás, ösztöndíj igényelhetı. A megfelelı életszínvonal biztosítása érdekében az Önkormányzatnak munkahelyek kialakítását kell elısegíteni. Kiemelt cél a lakosság életminıségének javítása a szociális és egészségügyi szolgáltatások széles skálájával. A munkaerıpiac tendenciái azt mutatják, hogy stabilizálódott a munkanélküliek száma. Elengedhetetlen a jövıre nézve az állami támogatások csökkenése miatt is az együttmőködés kialakítása a civil és vállalkozói szférával a szociális ágazatban, és ezáltal külsı forrás bevonása a szolgáltatások fejlesztésére, bıvítésére. 2

3 I Célok Átfogó cél: Minıségi élet biztosítása Hosszú távú cél: Életkörülmények javítása Rövid távú cél: A település szolgáltatásainak fejlesztése A koncepció célja, hogy partnerek bevonásával minıségi és a lakosság igényeit kiszolgáló szolgáltatási rendszer kialakítására kerülhessen sor. A szolgáltatások középpontjában az egyén és szükségletei állnak, ezért a szolgáltatásokat egyénre szabottan kell kialakítani. Fontos cél, hogy a rászorulók széles körben hozzáférjenek a szolgáltatásokhoz, ezáltal életminıségük javuljon. A szolgáltatások kialakításánál a minıségre, a költséghatékonyságra, a megfelelı szakmaiságra kell törekedni. A szociális szolgáltatások kialakításánál fontos cél a partnerség, az esélyegyenlıség biztosítása, a társadalmi kirekesztıdés elleni küzdelem és a széles elérhetıség. I Alapelvek Esélyegyenlıség Badacsonytomaj város valamennyi polgárának joga van az emberhez méltó élethez, ez a joga elidegeníthetetlen. Mindenki számára biztosítani kell a szociális minimumot. Alapvetı jogok biztosítása biztosítani kell, hogy Badacsonytomaj város valamennyi polgára élni tudjon törvényben rögzített jogaival, így a szociális jogaival is, ebben az önkormányzatnak aktívan részt kell vállalnia. Egyenlı bánásmód Badacsonytomaj város valamennyi polgára nemre, vallásra, nemzeti, etnikai hovatartozásra, politikai más világi nézetére, korára, cselekvıképességére, fogyatékosságára, születési vagy egyéb helyzetére - tekintet nélkül jogosult igénybe venni a szociális ellátásokat, szolgáltatásokat. Diszkrimináció tilalma - törekedni kell a hátrányos megkülönböztetés és elıítélet ellen. Minden polgár ugyanolyan ellátásban kell, hogy részesüljön. Partnerség Badacsonytomaj Város Önkormányzata együttmőködik a szociális intézményekkel, a civil és vállalkozói szférával a megfelelı színvonalú szolgáltatások kialakítása és mőködtetése vonatkozásában. Egyén, családok védelme a település szociálpolitikájának elsıdleges feladata, az egyén, a család, a helyi társadalom védelme. A szociális ellátások és szolgáltatások középpontjában az ember, az egyén, a közösség, a család áll. Badacsonytomaj Város Önkormányzata közremőködik a társadalmi hátrányok csökkentésében, az életesélyek közötti egyenlıtlenségek mérséklésében, a szociális biztonság megteremtésében, küzd az életminıség javítása érdekében. Badacsonytomaj Város szociálpolitikájának célja a polgárok szükséglet-kielégítése a szociális ellátások, szolgáltatások útján. A jó szociálpolitika támogatja a polgárok jólétének megteremtését. 3

4 A szolgáltatástervezési koncepció készítésénél törekedni kell az alulról - felfelé való építkezésre, a polgárok igényeinek felmérése, a valós és kielégíthetı igények alapján kell kialakítani a szolgáltatásokat, ellátásokat. Nyilvánosság a koncepciót széles körben kell véleményeztetni, a nyilvánosság elé kell tárni és társadalmasítani szükséges. I Értékek Az értékek a gondolkodásunk, cselekedeteink irányítói, amelyek iránymutatást adnak a helyes döntés irányába. Segítséget nyújtanak a világ dolgainak megítélésében, befolyásolják döntéseinket, áthatják erkölcsi felfogásunkat. Bizonyos értékeknek érvényesülnie kell szociálpolitikánkban, a szociális szolgáltatásokban, ellátásokban. Törekedni kell a szociális biztonság megteremtésére annak érdekében, hogy a szükséget szenvedık ténylegesen ellátásban részesüljenek. A szociális szolgáltatásoknak és ellátásoknak egyénre szabottnak kell lennie, és a polgárok szükségletein és igényein kell alapulnia. A szociálpolitika fontos küldetése a biztonság területén, hogy a szociális szükséghelyzetben a család életszínvonala ne csökkenjen túl sokat. Az önkormányzat szociálpolitikájának preventív jellegőnek kell lennie, fontos, hogy megelızzük a krízis helyzetek kialakulását, elkerüljük a családok, egyének létét veszélyeztetı állapotok kialakulását. A szolgáltatások kialakításánál elsıdleges szempont kell, hogy legyen a hatékonyság és hatásosság érvényesülése. Jól mőködı ellátásokkal a lehetı legnagyobb segítség nyújtása. Törekedni kell a differenciált szolgáltatások, ellátások kialakítására, hogy mindenki a szükségletei és igényeinek megfelelıen a megfelelı módon és számára legjobban megfelelı szereplıktıl részesüljön ellátásban. A szociális szolgáltatások és ellátások terén is érvényesülnie kell a szubszidiaritás elvének, azaz a polgárokhoz legközelebbi szinten kell a döntéseket meghozni, hiszen itt rendelkeznek a legtöbb információval az érintettek igényeivel, szükségleteivel kapcsolatban. A szociálpolitika segíti a társadalmi integráció erısítését. Törekedni kell, hogy a társadalom minden szegmense ugyanolyan ellátásban részesüljön. A szociális szolgáltatásoknak és ellátásoknak innovatívnak kell lennie, képes kell, hogy legyen a folyamatos megújulásra az igények kielégítése és a hatékonyság növelése érdekében. 4

5 I Célterületek A helyi szociális szolgáltatások és ellátások terén meg kell fogalmaznunk azon célterületeket, amelyek a legfontosabb beavatkozási lehetıségeket jelenthetik a szolgáltatások fejlesztése során. A jogállamiság és önkormányzatiság elvébıl következıen nagyon fontos a szociális szolgáltatások és ellátások formáinak, mőködésének a szabályozása. Ennek megfelelıen az önkormányzatnak felül kell vizsgálnia az eddig megalkotott helyi rendeleteket, azokat egységesíteni, módosítani szükséges az átlátható és komplex szabályok kialakítása végett. Az új szabályozásnak tükröznie kell a helyi lakosok igényeit, a törvényben elıírt kötelezettségeket, és az Európai Uniós elvárásokat. Ezen túl minden intézménynek külön meg kell alkotnia az intézmény belsı mőködésére, a más szervekkel való együttmőködésére, az ellátások nyújtására, a szakmai és tárgyi feltételek biztosítására vonatkozó szabályzatokat, igazodva az ágazati és helyi önkormányzati jogszabályokhoz. Az intézményekben meg kell vizsgálni a meglévı személyi tárgyi feltételeket, megfogalmazva a hiányosságokat, a fejlesztéseket. Az Önkormányzatnak és az intézményeknek el kell készíteni a részletes költségvetésüket jelen idıszakra, illetve a koncepcióban vázolt fejlesztések bevezetésére vonatkozóan. Meg kell vizsgálni az állami hozzájárulásokat, egyéb bevételeket és a kiadásokat. Ki kell dolgozni, hogyan lehet külsı forrást bevonni a mőködtetésbe. A finanszírozás megoldása és a minıségi szolgáltatás kialakítása érdekében ki kell alakítani a partnerségeket a nem állami szervekkel, azaz a civil szférával, ezáltal társadalmasítva az ellátásokat. Célszerő megvizsgálni a szolgáltatások és ellátások elvégzésére a kiszerzıdés lehetıségét. A szerzıdéseket részletesen ki kell dolgozni. I Célcsoportok Badacsonytomaj Város Önkormányzata számára nagyon fontos a teljes lakosság megfelelı szolgáltatásokkal való ellátása. A szociális ellátások terén a helyzetfeltárás során szerzett tapasztalatokból kiindulva azon célcsoportokat emeljük ki, amelyek számára prioritásokat kell megfogalmaznunk. Nyugdíjasok, egyedülálló idıskorúak alapvetı cél a megélhetési, gondozási feltételek biztosítása, a házi segítségnyújtás étkeztetés fejlesztése, kiterjesztése, a körülmények javítása, az idısek megfelelı orvosi ellátáshoz való jutásának elısegítése. Többgyermekes családok, veszélyeztetett gyermekek családvédelem erısítése, a családok anyagi és szociális helyzetének javítása támogatásokkal, képzések szervezésével, közmunka szervezésével, a gyermekek részére külön fejlesztı programok szervezése, a gyermekek felügyeletének megoldása a fiatal anyák munkába való visszatérése érdekében. 5

6 Tartós munkanélküliek, többszörösen hátrányos helyzetben élık ingyenes ellátások szervezése, képzés, átképzés, tanácsadás szervezése, közremőködés a munkahelykeresésben, munkahelyteremtés, közmunka program szervezése, családgondozás fokozása Fogyatékos, szenvedélybetegek a speciális alapellátások megszervezése, mint támogató szolgálat a fogyatékos személyek körében, közösségi gondozás a pszichiátriai és szenvedélybetegek körében. 6

7 II. FEJEZET HELYZETKÉP II. 1. A település bemutatása Badacsonytomaj Nagyközség 3 éve július 1-én kapta meg a városi rangot az önkormányzati törvényben megfogalmazott feltételek, teljesítése alapján, amely a város életében, fejlıdésében ez meghatározó tényezı volt. Badacsonytomaj városa kedvezı közlekedési és földrajzi adottságokkal rendelkezik, tekintve, hogy Balaton-parti település és a 71-es számú fıút mellett helyezkedik el, mint közúton, mint vasúton jól megközelíthetı. Badacsonytomaj területének nagysága 35 km 2. Az állandó népesség jelenleg 2437 fı. Badacsonytomaj a Közép-Dunántúli Régióban, Veszprém megyében található. Badacsonytomaj Város legfıbb vonzereje a szılıtermesztés és az idegenforgalom. A Badacsony hegy oldalában már a rómaiak is szılıt termesztettek. A város egy közigazgatási egységet alkotó három településrészbıl áll: Badacsony, Badacsonyörs, Badacsonytomaj. Európa egyik legszebb tája övezi, vulkanikus eredető hegyek sora, a Badacsony, a Gulács, a Szent-György hegy, a Tóti-hegy ırzi a vidéket, délrıl pedig a Balaton zárja hangulatos fürdıivel. Az ıskor óta lakott hely, a honfoglaláskor Tomaj nemzetség jutott birtokhoz ezen a tájon. Badacsonytomaj Város távolsági közlekedése jónak mondható, tömegközlekedési eszközökkel a környékbeli és a távolabbi települések is könnyen megközelíthetıek. A lakosság egy része szılıtermesztéssel és idegenforgalommal foglalkozik, míg egy részükre jellemzı a napi ingázás. A település közmőellátottsága megfelelı, minden mőszaki infrastruktúra megtalálható (víz, villany, gáz, csatorna, telefon). A villamos energia teljes egészében kiépült a település bel-és külterületén. A villannyal ellátott fogyasztók aránya 100%. A szolgáltatást az E-ON Áramszolgáltató Rt. Gyır végzi. A közvilágítás területén részben megtörtént az energiatakarékos mőködésre való átállás. A város ivóvízellátását a DRV Zrt. Keszthely szolgáltatja. A település belterületén az ivóvízhálózat döntıen kiépítésre került. Az ellátatlan részeken a hálózat kiépítését a magántulajdonú utak tulajdonosainak hozzájárulás megtagadásának hiánya akadályozza. A szennyvízelvezetést szintén a DRV Zrt. Keszthely végzi. A csatornázás részben állami támogatásból, részben a lakók befizetéseibıl valósult meg több ütemben. A csatornarendszerbe bekapcsolt lakások aránya: 70 %. A csatorna beruházás utolsó üteme (IV. ütem) évben készült. Az eddig még kiépítetlen szennyvízcsatorna hálózat megvalósítása a pályázati forrás igénybevételével évre várható. Ezzel a befejezı ütemmel a település teljes belterületén a szennyvízcsatorna hálózat kiépítése megtörténik. A település földgázellátása ben valósult meg közép nyomású gázvezeték hálózat kiépítésével. A Magyar Gázszolgáltató Kft. (Nagykanizsa) a földgáz közüzemi, szolgáltatási és elosztási feladatait július 1-tıl látja el. A társaság folyamatosan törekszik anyagi lehetıségeihez mérten az eddig még el nem látott belterületi ingatlanok földgázellátásba 7

8 történı csatlakozására. A kivitelezés a lakosság anyagi áldozatvállalásával valósult meg (átalagosan ,- Ft/ingatlan befizetéssel). A település belterületén a gázellátottság megközelíti a 80 %-ot. Városunk földrajzi adottságainak figyelembevételével egyes részeken a T-Com Rt. ún. rádiótelefon vonalakat üzemelt be. Ennek oka elsısorban az, hogy a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkhoz tartozó védett természeti területeken új telefonoszlopok elhelyezése az ún. Balaton-törvényi elıírások alapján nem engedélyezhetı. Ezeknek a mobil telefon vonalaknak az üzemmódja kevésbé biztonságos. A szolgáltató szükséges igény esetén új telefonvonal kiépítését biztosítja. A város badacsonyi, illetve badacsonyörsi település részeiben a telefonvonal 3 éve került kiépítésre, igény esetén a bıvítés lehetıségei adottak. A város területén a csapadék elvezetı rendszer túlnyomó részben nyílt árok kiépítésével került megvalósításra. A település úthálózata megfelelı állapotban van. A évben megvalósult csatorna beruházás után a belterületi utak nagy része teljes burkolatszélességő új aszfaltréteget kapott. Az önkormányzat tervezi a csatorna beruházással nem érintett utak felújítását. Az úthálózat karbantartására évi ,- Ft-ot tud költeni az önkormányzati költségvetés. A lakásállomány évrıl-évre gyarapszik, köszönhetı ez az Önkormányzat által biztosított Ifjúságpolitikai Alap támogatásnak. A lakásállományra jellemzı, hogy az épülı lakások nagy alapterületőek. Az önkormányzat szándékai szerint a város 71-es fıúthoz közeli részén társasházak építését tervezi. A város középületei megfelelı állapotban vannak, némelyik felújításra szorul. A város jól felszerelt egészségügyi intézményekkel rendelkezik, ahol megfelelıen ellátják a betegeket (errıl részletesen lesz szó a késıbbiekben). A településen 1 közös fenntartású óvoda, 1 közös fenntartású általános iskola mőködik. A gyereklétszámra itt is jellemzı a csökkenés. A gyerekek többsége a nem messze található Tapolca, Balatonfüred és Veszprém városában tanul tovább középiskolában, és felsıoktatásban. A szabadidı eltöltésére több színteret is biztosít a város a Mővelıdési Központ és Könyvtár, valamint az általános iskolai könyvtár tekintetében. A város szociális ellátását az önkormányzat egyrészt a pénzbeli és természetbeni támogatások útján, másrészt a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás, valamint a Magyar Vöröskereszt Tapolcai Szervezete útján látja el. Badacsonytomaj Város Önkormányzata a fent említett Társulással és a Magyar Vöröskereszt Tapolcai Szervezetével biztosítja a szociális alapszolgáltatásokat: szociális információs szolgáltatást, étkeztetést, házi segítségnyújtást, családsegítést, valamint a gyermekjóléti szolgáltatást. A városban különálló rendırség nem mőködik, de körzeti megbízott és polgárırszolgálat vigyáz a rendre és közbiztonságra. 8

9 A városban, mint már említettük a legnagyobb munkáltató a Varga Kft, valamint az Elsı Magyar Borház Kft., de vannak kis létszámot foglalkoztató vállalkozók is. A településen évben 121 egyéni vállalkozás volt bejelentve. A civil szervezetek száma az évek során jelentısen nem változott a településen, ık a kultúra, oktatás, szórakozás, sport, bőnmegelızés területén tevékenykednek. Ezek közül jelentıs a Badacsonytomajért Közalapítvány, a Polgárır Egyesület Badacsonytomaj, a Nık a Balatonért Egyesület, valamint a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület, illetve az óvodát segítı Picikét a Kicsikért Alapítvány munkája. II. 2. Demográfiai adottságok Badacsonytomaj városában az állandó népesség január 1-én 2437 fı. lakónépessége az elmúlt években stagnálást mutat. A város Év Állandó népesség A város lakosságának nemenkénti megoszlására teljesül az országos helyzet, mivel a nık aránya magasabb a településen. A statisztika szerint évek óta nık élnek többen a városban. A turisztikai szezonban az üdülınépességgel együtt a településen élık száma megközelíti a 8-10 ezer fıt. A településre is jellemzı az elöregedés. Az idıskorúak száma évrıl-évre növekszik. A születések száma általában alacsonyabb, mint a halálozások száma. A statisztikai adatokból kitőnik, hogy Badacsonytomaj városában a házasságkötések száma folyamatosan csökken, és a válások száma növekedést mutat. Egyre többen élnek élettársi kapcsolatban, illetve csonka családban. A település szociálpolitikájának kialakításakor kiemelkedı figyelmet kell fordítani az idıskorúak, és egyedülállók számának növekedésére. Fontos feladat a támogatásra szorulók részére a megfelelı ellátási formák kialakítása. II. 3. Egészségügyi és szociális helyzet A városban 1 felnıtt, 1 gyermek háziorvosi és 1 fogorvosi szolgálat mőködik. A felnıtt háziorvosi szolgálatoknál évrıl-évre többen jelennek meg. (1991. évben fı, 1997-ben fı, évben fı, évben fı). A településen 1 fı orvos asszisztens és 1 fı védını foglalkozik a lakossággal. A településen 1 gyógyszertár mőködik, amely a környékbeli települések lakosait is kiszolgálja. A szenvedélybetegek száma nem számottevı, legalábbis azon személyek tekintetében, akik segítségért fordultak a Családsegítı Szolgálathoz. Önkormányzatunk a TÁMASZ Szociális Alapszolgáltató Társulás keretében, 3 fı fıállású gondozó foglalkoztatásával biztosítja a házi segítségnyújtást. Az ellátást igénybe vevık száma 9

10 106 fı. A szociális alapellátás keretében ellátjuk az étkeztetést is évben 95 fı részére biztosítottuk az étkeztetést. A helyi önkormányzat biztosítja ezen felül a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokat. Ezeken a jogcímeken évrıl-évre egyre több pénzösszeg kerül felhasználásra, amelyeknek csak egy részét téríti meg az állam teljes egészében. Badacsonytomajon több éve mőködik a Magyar Vöröskereszt Tapolcai Szervezetével megbízás keretében a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat. II.4. Munkaerıpiaci helyzet Badacsonytomaj Városában évek óta stagnál a regisztrált munkanélküliek aránya. Folyamatosan ugyanazok a személyek jelentkeznek a Veszprém Megyei Munkaügyi Központ Tapolcai Kirendeltségén munkanélküli ellátásért, valamint önkormányzatunknál rendszeres szociális segélyért. A munkanélküliek számát és végzettség szerinti megoszlását a következı táblázat mutatja be: Megnevezés év év év év Regisztrált munkanélküliek száma: Ebbıl: Férfi Nı osztálynál kevesebb végzettségőek: Általános iskolai végzettségőek: Szakmunkásképzı végzettségőek: Szakközépiskolai, gimnáziumi végz.: Fıiskolai végzettségőek: Egyetemi végzettségőek: Fizikai foglalkoztatottak: Szellemi foglalkoztatottak: Az adatokból kitőnik, hogy a munkanélküliek többsége férfi, illetve 8 általános iskolai és szakmunkásképzı végzettséggel rendelkeznek. A fıiskolai és egyetemi végzettségőek aránya nagyon kicsi. A munkanélkülieken belül a fizikai foglalkoztatottak aránya a jellemzı. Területünkön az alacsonyabb iskolai végzettségő munkanélküliek munkába állítása könnyebben megoldható, elsısorban a település tisztaságáért felelıs Városüzemeltetı Kht-nál közhasznú, illetve közcélú foglalkoztatásban. II.5. Jövedelmi viszonyok A településen nyugdíjban részesülök száma 620 fı. A nyugdíjban és nyugdíjszerő ellátásban részesülık száma évrıl-évre közel azonos. II. 6. Gyerekkorosztály jellemzıi Badacsonytomaj városában jelenleg az állandó lakosság 2437 fı, ebbıl a gyermekkorosztály 0-18 éves korig 359 fı a településen. A településen az oktatási intézményekben 51 fı óvodás, 120 fı iskolás van. 10

11 III. FEJEZET FELNİTTVÉDELEM III.1. Szociális ellátási kötelezettség A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló, többször módosított évi III. törvény (Szt.) 86. -a szerint a települési önkormányzat köteles biztosítani - étkeztetést, - házi segítségnyújtást, - családsegítést. Az Szt. által elıírt ellátási kötelezettségeket Badacsonytomaj Város Önkormányzat a TÁMASZ Szociális Alapszolgáltató Társulás keretében, valamint a Magyar Vöröskereszt Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálattal látja el. Az étkeztetés és házi segítségnyújtás lebonyolításához gépkocsi áll rendelkezésre. A településen az Sztv. által kötelezıen elıírt ellátásokon kívül önként vállalt szociális szolgáltatás jelenleg nincs. Badacsonytomaj Város önkormányzata az Sztv. 58. (2) bekezdése értelmében évben létrehozta a szociálpolitikai kerekasztalt, amelynek tagjai: - Badacsonytomaj Város Önkormányzat Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Sport Bizottságának elnöke - a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa - gyermekorvos - a rendırség Ifjúságvédelmi felelıse - gyógyszertár vezetıje A kerekasztal vezetıje: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Sport Bizottságának Elnöke. III.1.1. Pénzbeli ellátások Az Szt. szabályai szerint, annak felhatalmazására a helyi önkormányzatoknak helyi rendeletet kell alkotniuk a szociális ellátásokról, támogatásokról. A helyi rendeletben meghatározott feltételek szerint - amelyek eléggé kötöttek a törvényi elıírásokhoz pénzbeli ellátásban kell részesítenie a rászorultakat. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2007.(II.09.) számú a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló rendeletében került szabályozásra a szociális támogatások helyi rendszere. A rendelet szerint az abban megfogalmazott feltételek fennállása esetén szociális rászorultságtól függı pénzbeli ellátás: - rendszeres szociális segély - lakásfenntartási támogatás - átmeneti segély - temetési segély 11

12 - ápolási díj - egyéb támogatás (Ifjúságpolitikai Alap /felsıoktatási intézményben tanulók támogatása, fiatalok lakásvásárlási és lakásépítési támogatása/, újszülött támogatás) adható az állampolgároknak. A rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeni támogatásokban évrıl-évre több lakos részesül és egyre nagyobb kiadásokkal jár az önkormányzatnak. Ezt mutatja az alábbi táblázat is. Az alábbi támogatások pénzbeli és természetbeni formában kerültek megállapításra. Támogatások Rendsz. szociális segélyben részesültek fı Felhasznált összeg e Ft Lakásfenntartási támogatásban rész fı Felhasznált összeg e Ft Átmenti segélyben részesültek fı Felhasznált összeg e Ft Temetési segélyben részesülık száma fı Felhasznált összeg: évben rendszeres szociális segélyben 42 fı részesült, 14 fı vett részt közcélú foglalkoztatásban. Megfigyelhetjük, hogy az önkormányzat által nyújtott rendszeres szociális segélyben részesültek többsége a középkorosztályból, illetve a nyugdíj elıtt állókból kerül ki, továbbá, hogy a férfiak nehezebben tudnak munkát vállalni. III Természetben nyújtott szociális ellátások Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2007.(II.09.) számú a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló rendelete alapján természetben nyújtott ellátások: - közgyógyellátás - átmeneti segély - rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Közgyógyellátási igazolvánnyal évben 105 fı, évben 90 fı, évben 61 fı, rendelkezett. 12

13 Alanyi jogon évben 19 fı, évben 10 fı, évben 19 fı részesült ebben az ellátásban. A méltányosságból kiadott igazolványok után a társadalombiztosításnak évben ,- Ft, évben ,- Ft, évben ,- Ft került befizetésre. Az önkormányzat az átmeneti segélyek jelentıs részét pénzbeni ellátásként nyújtja. III. 2. SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK III ALAPELLÁTÁS A településen az Szt. által elıírt ellátási kötelezettségeket Badacsonytomaj Város Önkormányzat a TÁMASZ Szociális Alapszolgáltató Társulás keretében, valamint a Magyar Vöröskereszt Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálattal látja el. III Szociális információs szolgáltatás A szociális információs szolgáltatás célja, hogy a Szt-ben meghatározott, illetve egyéb, a szociális biztonság megteremtéséhez kapcsolódó ellátásokat és szolgáltatásokat igénylık megfelelı tájékoztatást kapjanak az ellátások hozzáférhetıségével és az igénybevételükre vonatkozó szabályokkal kapcsolatban. A szociális információs szolgáltatás keretében részletes tájékoztatást kell nyújtani: a. a Szt-ben, illetve a Gyvt-ben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal és szolgáltatásokkal, valamint az egészségügyi ellátással kapcsolatban, a helyben igénybe vehetı ellátások és szolgáltatások körérıl, feltételeirıl és az igénybevétellel kapcsolatos eljárási kérdésekrıl, a helyben nem elérhetı ellátások, szolgáltatások elérhetıségérıl és igénybevételük módjáról. b. a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal, a családtámogatási ellátásokkal, a társadalombiztosítási és a foglalkoztatáshoz kapcsolódó ellátásokkal, valamint a fogyatékossággal összefüggı ellátásokkal kapcsolatban az ellátás megállapítására hatáskörrel és illetékességgel rendelkezı szerv elérhetıségérıl, az ellátások igényléséhez szükséges iratokról, c. ifjúsági ügyekben. III Étkeztetés Azon személyek számára nyújtjuk, akik: Badacsonytomajon állandó lakóhellyel rendelkezı személyek, és önmaguk vagy ellátottjaik részére tartósan, átmeneti jelleggel nem képesek a napi egyszeri meleg étkezést biztosítani. 13

14 étkeztetésben kell részesíteni azt az igénylıt, illetve általa eltartottat is, aki kora vagy egészségi állapota miatt nem képes a napi egyszeri meleg étkezést biztosítani Az étkeztetési alapellátás a város egész területét lefedi. Az étkeztetés két formában az étel elvitelével és házhozszállítással történik. Az étel házhoz szállítását az önkormányzat a TÁMASZ Szociális Alapszolgáltató Társulás keretében látja el. Az étkeztetést a MENÜ Bt. konyhájáról (Badacsonytomaj, Kert u. 14.) való elszállítással biztosítjuk. Az éthordók házhozszállítása és óra között történik. Az étkeztetés keretein belül ha van rá igény- lehetıség van arra, hogy valaki diétás étkezést vegyen igénybe, de erre hozzánk még nem érkezett igény. Az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 20. (2) bekezdése 4. számú mellékletében szereplı igénybevételi napló vezetése az éthordók szállítását végzı szociális segítı feladata. Az étkeztetésben részesülıknek térítési díjat kell fizetni az étkezésért. Az étkeztetés térítési díját átruházott hatáskörben a Polgármester állapítja meg. A jelenleg érvényben lévı szabályozás a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2007.(II.09.) a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló rendelete szerint az étkeztetésért fizetendı személyi térítési díj a kérelmezı szociális helyzetétıl, jövedelmétıl függıen kerül megállapításra. Ingyenes ellátásban részesül, aki jövedelemmel nem rendelkezik. A mindenkori étkezési térítési díj 50 %-át kell fizetnie annak, akinek családjában az egy fıre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj %-a, egyedül álló esetén %-a között van. Az étkezési díj állami támogatással csökkentett hányadát kell fizetnie annak, akinek a családjában az egy fıre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj 150 %- át, egyedül álló esetén 200 %-át nem haladja meg. Badacsonytomajon jelenleg 28 fı részesül szociális étkeztetésben, ezek közül mindenkinek kiszállításra kerül az ebéd. Az étkezıkbıl 16 fı étkezik 50%-s térítési díj fejében, (230 Ft/fı/nap), 10 fı az étkezési díj állami támogatással csökkentett hányadát fizeti (137 Ft/fı/nap), 2 fı ingyenesen kapja az ebédet, mert ık semmiféle jövedelemmel nem rendelkeznek. 22 fı nem részesül önkormányzati támogatásban, ık 100%-s térítési díjat (460 Ft/fı/nap) fizetnek. Az ételek kiszállítását az önkormányzat által biztosított személygépkocsival látják el. III Házi segítségnyújtás Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2007.(II.09.) számú rendelete alapján házi segítségnyújtás keretében gondoskodik azokról: akik Badacsonytomajon állandó lakóhellyel rendelkezı szociálisan rászoruló személyek, és akik önmaguk ellátására saját erıbıl nem képesek és róluk nem gondoskodnak. Az ellátást az igénylı lakásán, saját környezetben kell biztosítani. A szolgáltatások körét a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mőködésük feltételeirıl szóló 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet 25. -a határozza meg. Ilyen többek között: az igénylıvel segítı kapcsolat kialakítása és fenntartása, bevásárlás, meleg étel biztosítása, segítés a szociális ellátáshoz jutásban segítségnyújtás az ellátást igénybe vevınek a környezetével való kapcsolattartásban. 14

15 Az ellátásért a gondozottnak térítési díjat nem kell fizetnie. A házi segítségnyújtást a Képviselı-testület által átruházott hatáskörben a Polgármester hivatásos házi szociális gondozók közremőködésével végzi. Jelenleg házi segítségnyújtásban 104 fı részesül, nemenkénti megoszlásban ez 78 fı nıt, 26 fı férfit jelent. Házi segítségnyújtás keretében végzendı feladatok: - gyógyszerek felíratása, kiváltása, - háziorvossal kapcsolattartás, - vérnyomásmérés, vércukormérés, - kisebb takarítás, - mentális segítségnyújtás, - egyéb szociális ellátáshoz jutásban közremőködés, - orvoshoz szállítás III Családsegítés Badacsonytomaj Város a Magyar Vöröskereszt Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat keretében segítséget nyújt a szociális és mentálhigiéniás problémái vagy krízishelyzete miatt segítséget igénylı személynek, családnak az ilyen helyzethez vezetı okok megelızése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megırzése céljából. A családsegítı szolgáltatásban nyújtott általános és speciális segítı szolgáltatás olyan személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával hozzájárul az egyének, családok, valamint a különbözı közösségi csoportok jólétéhez és fejlıdéséhez, továbbá a szociális környezetükhöz való alkalmazkodáshoz. A Magyar Vöröskereszt Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat az általános szolgáltatás keretében a megelızı tevékenységek körében: figyelemmel kíséri a lakosság szociális és mentálhigiéniás helyzetét, feltárja a nagy számban elıforduló, az egyén és család életében jelentkezı probléma okait és jelzi azokat az illetékes hatóság vagy szolgáltatást nyújtó szerv felé, veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelı és jelzı rendszert mőködtet, ennek keretében elısegíti különösen az egészségügyi szolgáltatók, oktatási intézmények, gyermekjóléti szolgálat, a gondozási központ, valamint a társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek részvételét a megelızésben. A Magyar Vöröskereszt Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat az általános segítı szolgáltatás keretében az egyének és a családok életvezetési képességének megırzése, valamint az egyén és a család életében jelentkezı probléma megszüntetése érdekében: tájékoztatást ad a szociális, a családtámogatási és társadalombiztosítási ellátások formáiról, az ellátáshoz való hozzájutás módjáról, szociális életvezetési és mentálhigiéniás tanácsot nyújt, segítséget nyújt az egyénnek a szociális gyermekjóléti, gyermekvédelmi ügyek vitelében, meghallgatja az egyén, család panaszát, problémáját és lehetıség szerint intézkedik annak orvoslása érdekében, 15

16 családgondozással elısegíti a családban jelentkezı krízis, mőködési zavarok, illetve konfliktusok megoldását. A családsegítı szolgálat egyéb, az általános segítı szolgáltatás körében az alábbi feladatokat látja el: elısegíti és ösztönzi a humán jellegő civil kezdeményezéseket, kezdeményezi a települési önkormányzatnál: egyes szociálisan rászorult csoportok, személyek az Szt-ben meghatározott vagy más speciális ellátását. A legtöbb család a rossz anyagi helyzete, átmenetileg szőkössé vált pénzügyi helyzete miatt fordul a szolgálathoz segítségért, illetve hivatalos ügyek intézésével kapcsolatban. A Magyar Vöröskereszt Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat által nyújtott ellátások életviteli, családi, kapcsolati, lelki, mentális, krízis helyzet miatti, gyermeknevelési, információkérési, anyagi, foglalkoztatással kapcsolatos, egészségügyi károsodás következménye miatti és ügyintézéshez segítségnyújtási jogcímeken történtek. A központ tevékenyen részt vesz a munkahelykeresésben, folyamatos álláshirdetés figyeléssel és a helyi vállalkozókkal való kapcsolattartással. A Magyar Vöröskereszt Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat mőködési adatait évre vonatkozóan az alábbi táblázat mutatja. Megnevezés Családgondozásban részesülık fı Esetszám az éves forgalmi naplóból Foglalkoztatottak száma fı január 1-tıl Badacsonytomaj Város a Szolgálattal kötött megállapodás alapján látja el a feladatokat, amelynek háttere: A családgondozás a teljes bizalomra és elfogadásra épülı segítı kapcsolatot jelenti, melyben a segített motiváltsága határozza meg a tevékenység vonalát. Hálózatként használják a kliensek problémáinak megoldása során az intézményeket és a települési szinten szervezett egyéb szolgáltatásokat: ilyenek az egészségügyi alapellátás intézményei, az iskola- óvoda, bölcsıde intézményei, a nevelési tanácsadás, a gyermek és ifjúságvédelem teljes rendszere, a társadalombiztosítás, a helyi önkormányzat hivatalai, az önkormányzat képviselı testülete. A koordinációba bevonják a településen mőködı érdekképviseleteket és a nonprofit szféra segítıtámogató szervezeteit, valamint az egyházak közösségeit A családgondozói feladatokat az 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelete 7. sz. melléklete alapján forgalmi naplóban és esetnaplóban dokumentálják, minden olyan esetben vezetik, amikor a szakmai tevékenység az elsı interjú kapcsán tett intézkedéssel nem zárható le. A veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelı és jelzırendszer megszervezésekor a társintézményeken kívül, a humán szolgáltatókra és a karitatív szervezetekre is építenek. 16

17 Az egyéni esetkezelés mellett a prevencióra, a családon belüli kapcsolaterısítést szolgáló programokra, az életvezetési képesség megırzését célzó szociális munkára, a közösségi szociális munkára nagy energiát fordítunk. Adományok (ruha, játék ) győjtése, szétosztása nagy segítséget jelent a nehéz anyagi helyzetben levı családoknak. 17

18 IV. FEJEZET GYERMEKVÉDELEM A szociális törvény 92. (3) bekezdésében megfogalmazott szolgáltatástervezési koncepció készítési kötelezettség szerint, az önkormányzatnak fel kell mérnie a gyermekek helyzetét, a gyermekvédelem mőködését és meg kell határoznia a gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatokat, fejlesztési elképzeléseket. A Magyar Köztársaság Alkotmányában, valamint a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, november 20-án kelt Egyezmény kihirdetésérıl szóló évi LXIV. törvényben is megfogalmazódnak a gyermekeket megilletı jogok. A legteljesebb formában a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény szabályozza a gyermeki jogokat és szól a gyermeki jogok védelme érdekében. A legfıbb gyermeki jogok: - saját családban való nevelkedés, - az emberi méltóság tiszteletben tartása, - a bántalmazással, az elhanyagolással és az információs ártalommal szembeni védelem, - családjától csak a törvényben meghatározott esetekben való elválasztás, - lelkiismereti- és vallásszabadság, nemzetiségi, etnikai és kulturális hovatartozás, - szabad véleménynyilvánítás, - panasz benyújtása, - bírósági eljárás kezdeményezése, - szülıkkel való kapcsolattartás - a szülıi vagy más hozzátartozói gondoskodást helyettesítı védelemhez. Gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelessége, aki a gyermekek nevelésével, oktatásával, ellátásával, ügyeinek intézésével foglalkozik. A gyermek alkotmányos jogainak védelmét az állampolgári jogok biztosa segíti. A gyermeki jogok védelmében a legfontosabb szerepet a gyermekjogi képviselı látja el, aki segít a gyermekek panasza megfogalmazásában, segíti a gyermeket az állapotának megfelelı ellátáshoz való jutásban, eljár a gyermek vagy más törvényes képviselıje felkérése alapján. A gyermekek védelmének rendszere: a gyermekek védelme a gyermek családban történı nevelkedésének elısegítésére, veszélyeztetettségének megelızésére és megszüntetésére, valamint a szülıi vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülı gyermek helyettesítı védelmének biztosítására irányuló tevékenység. A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, és hatósági intézkedések biztosítják. A gyermekvédelmi rendszer mőködtetése állami és önkormányzati feladat. IV.1. Gyermekvédelmi ellátási kötelezettség A gyermekvédelemmel kapcsolatban a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 94. értelmében a települési önkormányzat feladata: 18

19 - a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése és mőködtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése, - biztosítani a rendszeres gyermekvédelmi, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások keretében a gyermekjóléti szolgáltatást, a gyermekek napközbeni ellátását, a gyermekek átmeneti gondozását, szervezni és közvetíteni a máshol igénybevehetı ellátásokhoz való hozzájutást. A helyi önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátást a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (a továbbiakban. Ötv.) 81. (1) bekezdése szerint, valamint a 94. (6) bekezdésének figyelembevételével más szervvel, személlyel kötött ellátási szerzıdés útján, illetve társulásban biztosítja. IV.2. Személyes gondoskodást nyújtó alapellátások IV.2.1. Gyermekek napközbeni ellátása A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élı gyermekek életkorának megfelelı nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelıi, gondozói munkavégzésük, munkaerıpiaci részvételt elısegítı programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A gyermekek napközbeni ellátása megszervezhetı különösen - a közoktatási törvény hatálya alá tartozó óvodában, általános iskolában és napköziben. IV Óvoda Az önkormányzati törvény és a közoktatási törvény szabályai szerint a községi, városi önkormányzat köteles gondoskodni az óvodai nevelésrıl és az általános iskolai oktatásról. Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelı intézmény, amely ellátja a gyermek napközbeni ellátásával kapcsolatos feladatokat is. Az óvodai foglalkozásokat oly módon kell megszervezni, hogy a szülık igényei szerint eleget tudjon tenni az óvodai neveléssel és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggı feladatainak. A Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda 3 csoporttal mőködik. Nyitvatartási ideje 6.30 órától óráig tart. Az óvodában 6 fı óvónı és 3 fı dada foglalkozik a gyerekekkel. Az óvodai férıhelyek száma: 75 fı. 2006/2007-es nevelési évben a beíratott gyermekek száma 69 fı. Badacsonytomajon is megmutatkozik az országos és megyei tendencia, hogy a beíratott gyermekek száma nem éri el a férıhelyek számát, így csökken a kihasználtság, csökken a csoportlétszám, így a mőködési költségek növekednek. A hátrányos helyzető gyermekek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, illetve 50, 100 %-os óvodai térítési díj támogatásban, vagy kiegészítı családi pótlékben részesülnek. Az intézményben foglalkoztatott 6 óvónı mindegyike rendelkezik óvodapedagógus fıiskolai végzettséggel, 3 fı szakképesítéssel rendelkezı dada segíti a munkát. Az óvodában játékokra, fejlesztı eszközökre évben külsı támogatók segítségével és pályázati támogatásból ,- Ft-ot fordítottak. 19

20 Az óvodában külsı szakemberként logopédus és pszichológus foglalkozik a gyerekekkel. Minden évben szerveznek a gyerekeknek külön programokat, így bábszínházi elıadásokra viszik ıket, kirándulásokat szerveznek részükre, minden évben úszásoktatásra viszik a gyerekeket Ajkára. A Káptalantóti községbıl érkezı óvodásokat kisbusz szállítja. IV Általános Iskola Az általános iskolában alapfokú nevelés-oktatás folyik nyolc évfolyamon. Az általános iskolában a tanuló az érdeklıdésének, képességének és tehetségének megfelelıen felkészül a továbbtanulásra, valamint a társadalomba való beilleszkedésre. Az iskolának külön jól felszerelt tornacsarnoka van, ahol sokféle sport és egyéb rendezvény zajlik. Az alsó tagozatban napközis csoport mőködik. A tanulási nehézségekkel küzdı gyermekek részére külön korrepetálási órákat szerveznek. Megnevezés Beíratott gyermek fı Alsó tagozatos fı Felsı tagozatos fı Napközisek fı Pedagógusok fı Ebbıl fıállású Óraadó Napközis Szakkörök db Korrepetásra fordított idı óra 29/óra/hó 30/óra/hó 28/óra/hó Az iskolában törekednek arra, hogy a gyerekek igényeinek megfelelı tehetséggondozó szakköröket, tartalmas szabadidıs programokat szervezzenek. Jelenleg 11 szakkört indítottak, mint pl.: számítógépes, futball, kézilabda, énekkar stb. Erıs az iskola sportélete is, kézilabda, foci, játékos sport keretében. Ezen kívül farsangi bált, ünnepélyeket szerveznek, színházba viszik a gyerekeket és minden évben sítábort szerveznek. Az iskolában egy gyermek- és ifjúságvédelmi felelıs dolgozik, aki próbál segíteni a problémával küzdı családok és gyermekek helyzetének javítása, a megfelelı ellátásokhoz, juttatásokhoz való hozzájutás érdekében. Vizsgálja a gyermekek helyzetét, veszélyeztetettség esetén jelzéssel él a gyermekjóléti szolgálat felé. A veszélyeztetett tanulóknál felmerülı magatartási problémák közé sorolhatók a lopások, kisebb gyermekek megfélemlítése, verekedés, hazudozás, igazolatlan hiányzások, beilleszkedési zavarok. Az iskola rendszeresen tartja a kapcsolatot a Gyermekjóléti Szolgálattal, folyamatosan részt vesznek a jelzırendszeri megbeszéléseken. A szülıkkel a kapcsolatot rendszeresen tartják a fogadóórák, szülıi értekezletek, családlátogatások útján, illetve telefonon és az ellenırzıbe történı beírás útján. 20

21 Megnevezés Hátrányos helyzető tanuló (fı) Ingyenes tankönyvben részesült (fı) Gyermek és ifjúságvédelmi felelıs (fı) A rendezvényeket az Önkormányzat és a szülıi Munkaközösség is szponzorálja. A gyermekvédelemmel foglalkozó munkatársak közvetlenebb kapcsolatot próbálnak felvenni a szülıkkel, a gyermekvédelmi- és ifjúságvédelmi felelıs még intenzívebben tartja a kapcsolatot az osztályfınökkel, hogy naprakészen tudja, melyik tanuló szorul segítségre pl. otthoni verés, lelki terror miatt. IV Gyermekek és családok átmeneti otthona Badacsonytomajon nem mőködik átmeneti gondozást megvalósító otthon. A Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete Családok Átmeneti Otthonát nyitotta meg Taliándörögd, Kossuth u. 26. szám alatt. IV Gyermekjóléti szolgáltatás A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védı speciális személyes szociális gondoskodás, amely - a gyermek testi, lelki egészségének, családban történı nevelkedésének elısegítését, - a gyermek veszélyeztetettségének megelızését, - a veszélyeztetettség megszüntetését, - a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését szolgálja. A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történı nevelésének elısegítése érdekében: a) a gyermeki jogokról és a gyermek fejlıdését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése, b) a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelızését célzó tanácsadás, vagy ezekhez való hozzájutás megszervezése c) szociális válsághelyzetben lévı várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása d) szabadidıs programok szervezése, e) hivatalos ügyek intézésének segítése, f) preventív célú elıadások szervezése A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelızése érdekében: 21

22 a) a veszélyeztetettséget észlelı és jelzı rendszer mőködtetése, b) a veszélyeztetettséget elıidézı okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése, c) meghatározott személyekkel, intézményekkel való együttmőködés megszervezése, d) Éves gyermekvédelmi tanácskozást szervez A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében: a) a gyermekek problémáinak rendezése, a családban jelentkezı mőködési zavarok ellensúlyozása, b) családi konfliktusok megoldásának elısegítése, c) az egészségügyi és a szociális ellátás, valamint hatósági beavatkozás kezdeményezése, d) javaslat készítése a gyermek családjából történı kiemelésére A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében: a) családgondozás biztosítása, a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülı-gyermek közötti kapcsolat helyreállításához b) utógondozó szociális munka biztosítása a gyermek családjába történı visszailleszkedéséhez Badacsonytomaj városában a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait a Magyar Vöröskereszt Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálata Tapolca látja el. A gyermekek veszélyeztetettségének megelızése érdekében észlelı és jelzırendszert mőködtet, melynek keretében kezdeményezi, szervezi és összehangolja az érintett személyek, szervek részvételét a gyermekeket veszélyeztetı okok idıben történı felismerése érdekében. Évente több alkalommal tartanak jelzırendszeri megbeszélést, ezen felül a problémás esetek érdekében esetmegbeszéléseket hívnak össze. Családjából kiemelt gyermekek visszahelyezésének elısegítése, utógondozás feladatának elvégzése során együttmőködik a Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálattal. A családgondozó a szülıket támogatja a nevelésbe vétel megszüntetéséhez szükséges feltételek megvalósításában, valamint elısegíti a gyermekkel való folyamatos kapcsolattartást. A Gyermekjóléti Szolgálat munkáját évre vonatkozóan az alábbi táblázatból ismerhetjük meg. Megnevezés Gyermekvédelmi alapellellátásban részesülık Védelembe vételek száma Családgondozás (kiemelt gyermek) Ügyintézés 8 alkalom Tanácsadás 24 alkalom Irányított beszélgetés 18 alkalom Jelzırendszer által küldött Családlátogatás 34 alkalom Foglalkoztatottak száma 1 fı 22

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. december 12-i ülésére. Décseyné Raposa Mária irodavezető

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. december 12-i ülésére. Décseyné Raposa Mária irodavezető 27. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12471-2/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. december 12-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Szociális szolgáltatástervezési koncepció Á c s

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Előterjesztés A Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2016. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2016. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA A Közgyűlés VI-69/314.42/216. sz. határozatának melléklete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 216. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA MISKOLC 214-215 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés

Részletesebben

Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester Asszony részére

Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester Asszony részére Gondozási Központ 7140 Bátaszék, Budai út 21. Tel.: 74/ 491-622; 74/ 591-113 Isz.: 12-15./2010. Tárgy: Véleményezés kérés Polgármesteri Hivatal 7149 Báta Fő u. 147. Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Javaslat települési és kistérségi szociális szolgáltatástervezési koncepciók jóváhagyására

Részletesebben

Tarcal község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Bevezetés

Tarcal község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Bevezetés Tarcal község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Bevezetés Tarcal Község Önkormányzata, eleget téve a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dorogháza Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dorogháza Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Dorogháza Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 5 Célok...

Részletesebben

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló)

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 2 I. Nógrád megye rövid bemutatása... 4 I. 1. Demográfiai változások... 5 I.1.1.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010.

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. 1 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. T á j é k o z t a t ó Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv Készült: Budapest, 2009. szeptember 22. 2. verzió 1 0 Bevezetés Ez a Minőségirányítási Kézikönyv bemutatja, hogy az ISO

Részletesebben

Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526. Miskolc, Eperjesi u 5. sz. SZAKMAI PROGRAM 2012.

Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526. Miskolc, Eperjesi u 5. sz. SZAKMAI PROGRAM 2012. Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526. Miskolc, Eperjesi u 5. sz. SZAKMAI PROGRAM 2012. 06 készítette: Hanák Pálné ügyvezető 1. oldal, összesen: 17 Jelen Szakmai

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. 2011. 05. 26-án tartandó Képviselő Testületi Ülésre

B E S Z Á M O L Ó. 2011. 05. 26-án tartandó Képviselő Testületi Ülésre Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 5510 Dévaványa, Jéggyár u 47 Tel/fax: 66/483-339,484-785 E-mail: margareta@vivamail.hu B E S Z Á M O L Ó 2011. 05. 26-án tartandó Képviselő

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA. Jóváhagyva: Kálmán Béla polgármester

IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA. Jóváhagyva: Kálmán Béla polgármester Nyírmadai Szociális Ápolási- Gondozási Központ 4564 Nyírmada, Petőfi út 1. Telefon/fax: 45 /492-042 IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA Jóváhagyva: A képviselő-testület határozatával Kálmán Béla polgármester

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA

GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA ELŐTERJESZTÉS MEDGYESEGYHÁZA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. MÁJUS 27-ÜLÉSÉNEK BEJELENTÉSEK NAPIRENDI PONTJÁHOZ GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA Tisztelt

Részletesebben

Dévaványa Város Közfoglalkoztatási terve

Dévaványa Város Közfoglalkoztatási terve Dévaványa Város Közfoglalkoztatási terve 2010. I. A közfoglalkoztatási terv célja A közfoglalkoztatási terv elkészítésének célja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.

Részletesebben

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak:

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak: 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/18.028 /2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére Tárgy: Tapolca város 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes

Részletesebben

Pilis Nagyközség Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Tartalomjegyzék. Bevezetés...2. o.

Pilis Nagyközség Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Tartalomjegyzék. Bevezetés...2. o. 1 Pilis Nagyközség Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Tartalomjegyzék Bevezetés...2. o. I. Pilis Nagyközség szociális helyzetképe...2-5.o. II. Pilis Nagyközség szociális feladat

Részletesebben

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben)

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. január 21. Nagymányok, 2008. január 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2008. (I.18.) számú rendelet A szociális ellátásokról (módosításokkal

Részletesebben

KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018

KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 10 Célok... 10 A Helyi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Aszód Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Aszód Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Aszód Város Önkormányzata 2013-2018 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 4 Célok... 8

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Szociális Szolgálat Szakmai

Részletesebben

Vasvári Kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

Vasvári Kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás Vasvári Kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Esélyteremtı, és életminıség javító kistérségi szolgáltatási rendszer fejlesztése, fenntartása. 2007.

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2006-2010 Felülvizsgálat ideje: 2007. december 31. OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI,

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-5256/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-5256/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-5256/2014. számú ügyben Előadó: dr. Csikós Tímea dr. Tóth Krisztina Az eljárás megindulása, előzményei 2014 őszén Baranya megye intézményi rendszerének alapjogi

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata " NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 244/2011.(XII.15.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatáról A Közgyűlés az előterjesztést

Részletesebben

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I.

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I. Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására

Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására Készült: Szécsény Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére. Elıterjesztı: Stayer László polgármester

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Mátraterenye Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Mátraterenye Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Mátraterenye Község Önkormányzata 2015 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - eleget téve

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. december 10-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. december 10-i ülésére HAL IM B A K ÖZSÉG ÖNK ORM ÁNY ZATA P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 503-420 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/1067/2015. Tárgy: Halimba község Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepciójának

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM IGAL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM 2015-2020 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok... 6 A Helyi

Részletesebben

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2013. március 1. Készítette: Tálos Katalin intézményegység-vezető 2 Tartalom I.INTÉZMÉNYI SZINTŰ SZERVEZETI,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére ELŐTERJESZTÉS Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Tanács munkájáról Előadó: Fiskál János polgármester Az előterjesztés

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. JÚNIUS 12.

BALATONFÜRED VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. JÚNIUS 12. BALATONFÜRED VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. JÚNIUS 12. I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...I-4 II. BEVEZETÉS... II-17 II.1. AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA FOGALMA ÉS ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Táborfalva Nagyközség Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Táborfalva Nagyközség Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Táborfalva Nagyközség Önkormányzata 2016. március 29. Türr István

Részletesebben

DÉVAVÁNYA VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

DÉVAVÁNYA VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁNAK MÓDOSÍTÁSA DÉVAVÁNYA VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁNAK MÓDOSÍTÁSA 2016. február I. Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény,

Részletesebben

Család - és. Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Programja

Család - és. Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Programja Alsózsolcai Gondozási Központ Alsózsolca, Kossuth L. út 104. Család - és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programja 2016 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1 Előszó...4 1.2 Az intézmény bemutatása...4 1.3

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNYI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY CSALÁDSEGÍTŐ SZAKMAI PROGRAMJA

KÖRÖSLADÁNYI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY CSALÁDSEGÍTŐ SZAKMAI PROGRAMJA Körösladány Város Önkormányzat Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény 5516 Körösladány, Simai út 2. Tel./fax.: 06 66 474 058 E-mail: keszi.kladany@gmail.hu KÖRÖSLADÁNYI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. szeptember 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. szeptember 7-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke Szám: 638-3/2011. Melléklet: 1 db. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. szeptember 7-i ülésére Tárgy: Baranya

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2014 2015 2016 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 101.500,-

Részletesebben

Tartalom. 2. 3. A feladatellátás szakmai tartalma és módja a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége

Tartalom. 2. 3. A feladatellátás szakmai tartalma és módja a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége Tartalom 1. Általános rész 1. 1. 1. A Szorgoskert Nonprofit Kft. bemutatása 1. 1. 2. Főbb programjaink tevékenységeink bemutatása 2. Szolgáltatás 2. 1. A Szolgáltatás célja, feladatai 2.1.1. A megvalósítani

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balatonlelle Város Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

Módosítva: 12/2015. (III.30.), 22/2015. (VII.06.), 29/2015. (XI.13.), 4/2016. (III.31.), I. fejezet. A rendelet hatálya

Módosítva: 12/2015. (III.30.), 22/2015. (VII.06.), 29/2015. (XI.13.), 4/2016. (III.31.), I. fejezet. A rendelet hatálya 643 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.03.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Módosítva:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KELEBIA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZENT ERZSÉBET OTTHONHÁZA Kelebia, József A. u. 75. 2 Tartalom: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezeti és működési szabályzat célja

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november

Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november 1 Tartalom 1. A fejlesztés integrált városfejlesztési stratégiához való illeszkedése...3 2. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság

Részletesebben

A Nógrádi Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE. Jóváhagyta: Varga Gyula ügyvezető 2011. január 10.

A Nógrádi Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE. Jóváhagyta: Varga Gyula ügyvezető 2011. január 10. A Nógrádi Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE Jóváhagyta: Varga Gyula ügyvezető 2011. január 10. Tartalomjegyzék: 1. Preambulum... 3 1.1. Bevezetés - Bemutatkozás... 3 2. A minőségirányítási

Részletesebben

j~~. szám ú előterjesztés --

j~~. szám ú előterjesztés -- Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere j~~. szám ú előterjesztés -- Előterjesztés a Képviselő-testület részére a 2013-2018. közötti időszakra vonatkozó Kőbányai Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum 10/2006. (II. 16.) OGY HATÁROZAT AZ ÚJ ORSZÁGOS FOGYATÉKOSÜGYI PROGRAMRÓL 1 10/2006 (II. 16.) Országgyőlési Határozat az új

Új Szöveges dokumentum 10/2006. (II. 16.) OGY HATÁROZAT AZ ÚJ ORSZÁGOS FOGYATÉKOSÜGYI PROGRAMRÓL 1 10/2006 (II. 16.) Országgyőlési Határozat az új 10/2006. (II. 16.) OGY HATÁROZAT AZ ÚJ ORSZÁGOS FOGYATÉKOSÜGYI PROGRAMRÓL 1 10/2006 (II. 16.) Országgyőlési Határozat az új Országos Fogyatékosügyi Programról 1. Az Országgyőlés - a fogyatékos személyek

Részletesebben

SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010.

SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010. SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010. Készítette: Nábrádi Csilla szociálpolitikus Jóváhagyta: Somogy Megyei Közgyőlés 29/2010.(V.7.) sz. határozatával 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat Váci Család - és Gyermekjóléti Központ SZAKMAI PROGRAM 2016.

Vác Város Önkormányzat Váci Család - és Gyermekjóléti Központ SZAKMAI PROGRAM 2016. Váci Család- és Gyermekjóléti Központ 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Telefon: 06-27/306-882; 06-27/502-300; 06-27/502-301; 06-30/381-9113 E-mail: vacicsalgyejokozp@gmail.com Vác Város Önkormányzat Váci Család

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS Mottó: Mindjárt születésünk pillanatában szüleink jóságára, gondoskodására szorulunk. Később, amikor betegségek gyötörnek minket és megöregszünk, megint mások gondoskodására és jóságára leszünk utalva.

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. április 30-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. április 30-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2007. évi értékelése Elıkészítette: Tárnok Lászlóné osztályvezetı Igazgatási osztály, Bimbó Mária Gyámhivatali csoportvezetı, Károlyi Szilvia gyámügyi ügyintézı,

Részletesebben

NYITOTT KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ

NYITOTT KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ NYITOTT KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ Szakmai program Kapuvár 2015. 1 Tartalomjegyzék SZAKMAI PROGRAM... 1 TARTALOMJEGYZÉK... 2 1.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, SZABÁLYOK:... 3 2.) A SZAKMAI

Részletesebben

Kálmán Tibor sportreferens Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Kálmán Tibor sportreferens Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2008. évi ellátásának átfogó értékelése Elıkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı Tárnok Lászlóné aljegyzı Bimbó Mária gyámhivatali ügyintézı

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 7400 Kaposvár, Fő u. 37-39. Telefon: (82) 505 504 Fax: (82) 505 550 E-mail: somogykh-mk@lab.hu Honlap: www.kozig.somogy.hu

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM

TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM SZÉKESFEHÉRVÁRI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM Készítette: Közép-Pannon Regionális Fejlesztési ZRT Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008. április

Részletesebben

Családtámogató Szociális Szolgáltató Intézmény HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS SZAKMAI PROGRAM 2013.

Családtámogató Szociális Szolgáltató Intézmény HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS SZAKMAI PROGRAM 2013. BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT Családtámogató Szociális Szolgáltató Intézmény HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS SZAKMAI PROGRAM 2013. 1 Családtámogató Szociális Szolgáltató Intézmény Házi segítségnyújtás SZAKMAI PROGRAM

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103 Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.

Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103 Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz. Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103 Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T ÉS a Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti

Részletesebben

A SAJÓSZENTPÉTERI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

A SAJÓSZENTPÉTERI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 3770 Sajószentpéter, Móra Ferenc u. 1. Tel: 48/521-500; 48/521-501 Mobil: 20/336-6903 e-mail: speter.epsz@gmail.com A SAJÓSZENTPÉTERI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált. Központja. Szakmai beszámoló. 2011. évről

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált. Központja. Szakmai beszámoló. 2011. évről Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja Szakmai beszámoló 2011. évről 2012. április 1 Szociális munka emberi mű, ezért mindig és mindenkor kudarccal fenyeget. Semmiféle módszertani

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT IDİSÜGYI KONCEPCIÓJA. Budapest Fıváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Idısügyi Koncepciója

BUDAPEST FİVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT IDİSÜGYI KONCEPCIÓJA. Budapest Fıváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Idısügyi Koncepciója BUDAPEST FİVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT IDİSÜGYI KONCEPCIÓJA Készítette: Szokoli Erzsébet (Hegyvidéki Egyesített Gondozási Központ, intézményvezetı) Elfogadta 114/2013. (V. 30.) számú határozatával

Részletesebben

Megszüntető okirat. 1. A megszűnő költségvetési szerv megnevezése, székhelye, törzskönyvi azonosító száma

Megszüntető okirat. 1. A megszűnő költségvetési szerv megnevezése, székhelye, törzskönyvi azonosító száma 383/2015. (XI. 19.) Kt. határozat melléklete Okirat száma: CSSK-2015./2 Megszüntető okirat Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. (7) bekezdése alapján Rákoskeresztúri Családsegítő Központ

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

NAGYKŐRÖS VÁROS részére

NAGYKŐRÖS VÁROS részére TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROGRAM NAGYKŐRÖS VÁROS részére III. kötet STRATÉGIAI PROGRAM Az Önkormányzattal együttműködve készítette: MEGRENDELŐ Nagykőrös Város Önkormányzata TÉMAVEZETŐ Dr. Veres Lajos PROGRAMFELELŐS

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata VÁROSMAJORI ÓVODÁK Szervezeti és Működési Szabályzata Városmajori Óvodák 1122.Budapest, Városmajor út 59/b. OM: 034487 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető... 5 II. A közoktatási intézmény adatai... 7 1. A költségvetési

Részletesebben

ÉRTÉKMENTŐ TANODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

ÉRTÉKMENTŐ TANODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 ÉRTÉKMENTŐ TANODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 Bevezetés A tanoda program azzal a céllal jött létre, hogy segítse azokat a tanulókat, akik számára önmagában sem a család, sem az iskola nem tud megfelelő feltételeket

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály község Önkormányzata Képviselô-testületének a 15/2006. (XII.22.), 5/2008. (IV.28) rendeletekkel módosított 9/2006. (VI.26.)rendelete a felnôtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2010 Családsegítő Szolgálat Hajléktalanok Nappali Melegedője Támogató Szolgálat. Esztergom, 2011. 01.26.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2010 Családsegítő Szolgálat Hajléktalanok Nappali Melegedője Támogató Szolgálat. Esztergom, 2011. 01.26. MMSZ GONDVISELÉS HÁZA - ESZTERGOM SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2010 Családsegítő Szolgálat Hajléktalanok Nappali Melegedője Támogató Szolgálat Esztergom, 2011. 01.26. I. Családsegítő Szolgálat A Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 2007.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 2007. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2007. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. A szociális és gyermekjóléti szolgáltatástervezés.... 2 1.1.

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló,

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának Sorszám: III/5 2010. évi költségvetési koncepciója Döntéshozatal módja: Elıkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı Tárnok Lászlóné aljegyzı Véleményezı bizottság:

Részletesebben

I. Pedagógus teljesítményének értékelése

I. Pedagógus teljesítményének értékelése Petőfi Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat A Minőségirányítási Program előírt kötelező mellékletei Csenger 2007. március 28. Kazamér Tibor A Minőségirányítási Program

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzata Gondozási Központ V e z e t ő j é t ő l

Ásotthalom Község Önkormányzata Gondozási Központ V e z e t ő j é t ő l Ásotthalom Község Önkormányzata Gondozási Központ V e z e t ő j é t ő l 6783 Ásotthalom, Felszabadulás u. 2-6. Telefonközpont: 62/291-556; Telefon/Fax: 62/291-085 13/2008 Témafelelős: Dr. Csúcs Áron Ikt.

Részletesebben

- Új esély Debrecennek!

- Új esély Debrecennek! DEBRECEN - Várospolitikai program a korszakváltás jegyében. A város kreatív emberek gyűjtőhelye, ahol növelik és serkentik egymás produktivitását. (Richard Florida) Debrecen, az ország második legnagyobb

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987 A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programja OM azonosító: 035987 A szabályzat érvényes 20. szeptember -jét l Majkutné Tóth Emma igazgató -- Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. SZAKMAI PROGRAM. Hatályos: 2016. április 8.

Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. SZAKMAI PROGRAM. Hatályos: 2016. április 8. Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. SZAKMAI PROGRAM Hatályos: 2016. április 8. TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény célja, feladata Az intézmény alapelvei Az intézmény jelképe Az intézmény

Részletesebben

NORMAFA ÓVODA. OM szám: 034483. Hatályba lépés idıpontja: 2010. január 1. Hatályos: határozatlan ideig

NORMAFA ÓVODA. OM szám: 034483. Hatályba lépés idıpontja: 2010. január 1. Hatályos: határozatlan ideig NORMAFA ÓVODA OM szám: 034483 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lépés idıpontja: 2010. január 1. Hatályos: határozatlan ideig -1- I. BEVEZETİ A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40.

Részletesebben

Hajdúsági Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja HELYZETÉRTÉKELÉS 2005.

Hajdúsági Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja HELYZETÉRTÉKELÉS 2005. Hajdúsági Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja HELYZETÉRTÉKELÉS 2005. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS I. A PROGRAMOZÁS MÓDSZERTANI MEGFONTOLÁSAI... 4 II. GAZDASÁG- ÉS IPARFEJLESZTÉS... 14 III.

Részletesebben

HÉVÍZ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. HÜBNER TERVEZŐ KFT. 7621 Pécs, János u. 8.

HÉVÍZ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. HÜBNER TERVEZŐ KFT. 7621 Pécs, János u. 8. HÉVÍZ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓRÓL, AZ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁRÓL ÉS A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖKRŐL, VALAMINT EGYES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SAJÁTOS

Részletesebben

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Készült : 2012.10.01.

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Készült : 2012.10.01. VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Szervezeti és Működési Szabályzat Készült : 2012.10.01. I. fejezet Általános működési elemek I./1. Az intézet adatai: Megnevezés: Városi Egészségügyi

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Jogszabályi háttér:

Tartalomjegyzék. Jogszabályi háttér: Tartalomjegyzék 1. Célok, funkció 2. Célcsoport, megvalósulási kritériumok 3. Alapelvek 4. Garanciális elemek - jogok és kötelezettségek 5. Szervezeti felépítés 6. Személyi feltételek, munkarend 7. A szolgáltatás

Részletesebben

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA HELYZETFELMÉRŐ, HELYZETELEMZŐ ÉS HELYZETÉRTÉKELŐ

Részletesebben

- 358 - Jármi Község Onkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 26.-án tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

- 358 - Jármi Község Onkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 26.-án tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e - 358 - Jármi Község Onkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 26.-án tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK G a z d a s á g i p r o g r a m ja a 2015-2019. időszakra 6.0 (2015-02-11) Tartalomjegyzék Preambulum: a Gazdasági program célja 1. Aszód város gazdasági

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD ÜZLETSZABÁLYZAT ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD Hatálybalépés időpontja: 2013. február 01. Szekszárd, 2013. február 01. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015.

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Tartalomjegyzék Ellátandó célcsoport és ellátandó terület jellemzői... 6 A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS CÉLJA, FELADATAI...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szécsény Város Önkormányzata. Szécsény, 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szécsény Város Önkormányzata. Szécsény, 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Szécsény Város Önkormányzata Szécsény, 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Szécsény fekvése...4 Értékeink,

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA. GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA. GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK B e v e z e t ő I. A házirend célja... 2 II. A házirend hatálya... 3 III. A házirend nyilvánossága...

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/218. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. január

HAJDÚSÁMSON VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. január HAJDÚSÁMSON VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. január Jóváhagyva Hajdúsámson Város Önkormányzatának /2010 (I.) képviselőtestületi határozatával 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Nagykanizsa Megyei Jogú Város funkcióbővítő fejlesztése Belvárosi akcióterületi terv

Nagykanizsa Megyei Jogú Város funkcióbővítő fejlesztése Belvárosi akcióterületi terv Nagykanizsa Megyei Jogú Város funkcióbővítő fejlesztése Belvárosi akcióterületi terv Készítette: Nyugat Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. 29. május 2. 45 Tartalom 1. Vezetői összefoglaló...48 2. A fejlesztés

Részletesebben

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN!

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 3

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok. A felhívás kódszáma: EFOP-1.4.2-16

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok. A felhívás kódszáma: EFOP-1.4.2-16 FELHÍVÁS a gyermekeket sújtó nélkülözés újratermelődésének megakadályozására és a gyermekek esélyeinek növelésére irányuló helyi projektek megvalósítására A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. május 12- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. május 12- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. május 12- i rendkívüli ülésére Tárgy: Többcélú kistérségi társulási megállapodás jóváhagyása, hozzájárulás pályázat benyújtásához Előterjesztés

Részletesebben

Nagygyimót településen az önkormányzat által biztosított szociális szolgáltatás - É T K E Z T E T É S-

Nagygyimót településen az önkormányzat által biztosított szociális szolgáltatás - É T K E Z T E T É S- Nagygyimót településen az önkormányzat által biztosított szociális szolgáltatás - É T K E Z T E T É S- SZAKMAI PROGRAMJA Átdolgozva hatályos: 2012. szeptember 1-től A szociális szolgáltatások körében a

Részletesebben

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. Répcelak Város Önkormányzat

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. Répcelak Város Önkormányzat Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv Répcelak Város Önkormányzat P.H... Dr.Németh Kálmán Polgármester Dr.Kiss Julianna Jegyző Készült: 2012... Old. 1 Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv

Részletesebben