ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK"

Átírás

1 ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK G a z d a s á g i p r o g r a m ja a időszakra 6.0 ( )

2 Tartalomjegyzék Preambulum: a Gazdasági program célja 1. Aszód város gazdasági helyzete és a várható változások 1.1. A vagyoni helyzet 1.2. A pénzügyi helyzet 1.3. A költségvetés főbb szerkezete és a várható tendenciák 1.4. A gazdasági program anyagi forrásainak megteremtése 2. A különböző szintű fejlesztési, szolgáltatási, illetve egyéb programokkal kapcsolatos érintettség 3. A gazdasági program 3.1. Fejlesztési elképzelések - Ipar - Idegenforgalom - Infrastruktúra 3.2. Munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése - Általános foglalkoztatást segítő célok és feladatok - Közmunkások foglalkoztatása 3.3. A településfejlesztési politika célkitűzései - A településfejlesztés széles nyilvánossága - A településfejlesztés átgondoltsága - A településrendezési terv - Felkészülés a pályázatokra 3.4. Az adópolitika célkitűzései - A helyi adókkal kapcsolatos adópolitikai célkitűzések 3.5. Az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldások - Közigazgatás - Az épített és természeti környezet védelme - A lakás és egyéb önkormányzati helyiség gazdálkodás - A vízrendezés és csapadékvíz elvezetés - A csatornázás - Piac fenntartás - A helyi közutak és közterületek fenntartása - A helyi tömegközlekedés - A köztisztaság és településtisztaság fenntartása - A helyi tűzvédelem - A közbiztonság helyi feladatainak ellátása - Közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban, gondoskodás a közvilágításról - Gondoskodás az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról - Gondoskodás az egészségügyi ellátásról - Gondoskodás a szociális ellátásról - Gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás - Közösségi tér biztosítása, valamint a közművelődési tudományos művészeti tevékenység és a sport támogatása - Egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése 3.6. Befektetés támogatási politika célkitűzései 3.7. Településüzemeltetési politika célkitűzései 2

3 A Gazdasági Program célja A gazdasági programot a képviselő-testületnek az alakuló ülését követő hat hónapon belül kell elfogadnia. A gazdasági program az önkormányzat részére helyi szinten meghatározza mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével - a kistérségi területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve - az önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. 1. Aszód Város gazdasági helyzete és a várható változások 1.1. A vagyoni helyzet Az önkormányzat vagyoni helyzete stabil, vagyonvesztés nem következett be. Ingatlan eladásból, pályázati források bevonásával az önkormányzat vagyona növekedett. Az Önkormányzat vagyonszerkezete a következő: Vagyonelem megnevezése Forgalomképtelen törzsvagyon (nem értékesíthető, nem terhelhető, a kötelező feladatok ellátását biztosító vagyon) Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon (meghatározott feltételekkel értékesíthető, illetve megterhelhető vagyon) Ingatlan db száma Érték millió Ft jogszabály alapján helyi döntés alapján jogszabály alapján helyi döntés alapján Egyéb (forgalomképes vagyon, amely szabadon értékesíthető és megterhelhető) A pénzügyi helyzet Az önkormányzat pénzügyi helyzete a tervszerű, szigorú pénzügyi politikának köszönhetően stabil. További pozitív változást hozott a kormányzat helyhatóságokat érintő pénzügyi konszolidációja, az önkormányzati hitelek átvállalása. A es időszakban: - működési hitel felvételére nem került sor. - fejlesztési hitel felvételére nem került sor. - a pénzügyi egyensúly, a folyamatos likviditás a pénzügyi kifizetések ütemezésének és a folyamatos takarékossági intézkedések következtében biztosítva volt A költségvetés főbb szerkezete és a várható tendenciák Az Önkormányzat költségvetési rendelet szerinti főösszege az elmúlt 4 évben e millió forint körül mozgott. Kiadások A költségvetési kiadások szerkezete az alábbiak szerint alakult: 3

4 Megnevezés Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Átadott pénzeszköz Felhalmozási kiadások Átfutó függő kiadás Hitel és kamatkiadások Összesen kiadások eft-ban Bevételek A költségvetési bevételek szerkezete az alábbiak szerint alakult: Megnevezés Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Kiegészítések és visszatérülések Felhalmozási és tőkebevételek Pénzmaradvány OEP és egyéb támogatás Átfutó Bevételek összesen: A gazdasági program anyagi forrásainak megteremtése A Gazdasági programban kitűzött célok megvalósításához beruházási/felhalmozási forrásokra van szükség. A források előteremthetők: - Beruházási hitel felvételével. (jóváhagyás után lehetséges) - Ingatlan eladásokból. (feltétellel javasolt, jogszabályi előírások szerint) - Pályázati forrásokból. (javasolt) - Helyi adók emelésével. (feltétellel javasolt) - Működési kiadások racionalizálásával, s az így felszabaduló források beruházási célra fordításával. (javasolt) - Egyéb bevételek növelésével. (javasolt) Az Önkormányzat a gazdasági programban meghatározott célkitűzések megvalósításához szükséges anyagi források biztosítása érdekében a következő feladatokat rögzíti: - Az Önkormányzat sajátos működési bevételeinek növelési lehetőségeit meg kell keresni. Törekedni kell olyan helyi adórendszer megteremtésére, amely megfelel a helyi adópolitika elvárásainak, és hatékony eszköze az önkormányzati saját forrás növelésének. 4

5 - A Képviselő-testület nyomon követi a költségvetési támogatási rendszert, és az elképzeléseivel összhangba hozva igyekszik kihasználni a támogatási rendszer nyújtotta előnyöket (azaz a feladatokat igyekszik olyan formában, illetve feltételekkel megteremteni, hogy a legkedvezőbb összegű támogatást kapja). Önkormányzati feladatok közös megoldása társuláson keresztül. - Az Önkormányzat áttekinti a meglévő vagyontárgyait, azok hasznosításának módjait és lehetőségeit, valamint a fenntartási, üzemeltetési költségek nagyságát. Javaslatot dolgoz ki az egyes vagyontárgyak megfelelő hasznosítására, valamint az egyes vagyontárgyak értékesítésére. Fő szempont a vagyongazdálkodás racionalizálása. - Az Önkormányzat törekszik arra, hogy a gazdasági programjában meghatározott célkitűzéseket lehetőség szerint, minél több pályázati forrás bevonásával valósítsa meg. - A Képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat működtetéséhez nem vesz igénybe hitelfelvételt, és vagyoneladásból származó bevételét nem forgatja működési feladatokra. - Adóbevételek növelése. Aszód városban a kommunális adó mértéke ben Ft/ingatlan. A kivethető maximális adó mértéke Ft. A jelenlegi aszódi adó a maximális 33,3%-a végére több lépésben a kommunális adó mértékét a jelenleg kivethető maximális adó mértékének 50%-ra szükséges emelni. - Egyéb bevételek növelése. Javasolt átgondolni parkolási díj bevezetését a Kossuth Lajos utca minkét oldalán a Penny Áruház és a Szabadság tér között valamint a Petőfi Sándor utcában és a Szabadság téren. Az üzemeltetést gazdaságossági számítás alapján harmadik fél bevonásával vagy saját szervezetben, lehet/kell elvégezni. Az aszódi állandó lakóhellyel, vagy munkahellyel rendelkező gépjármű tulajdonosok részére Aszód kártyával vagy egyéb módon kedvezmény kell biztosítani. 2. A különböző szintű fejlesztési, szolgáltatási, illetve egyéb programokkal kapcsolatos érintettség Az Önkormányzat gazdasági programját alapvetően befolyásolják azok a fejlesztési, szolgáltatás megvalósítási és biztosítási, illetve egyéb programok, melyekben területi elhelyezkedése, illetve céljai miatt érintett. Prioritást élveznek magas támogatási intenzitású, kormányzati programokhoz történő csatlakozással megvalósuló projektek. Az Önkormányzat részt vesz a következő térségi programokban: - vízbázis védelem. Az Önkormányzat részt vesz a következő települési szintű programokban (pályázat kiírása, vagy helyreállítási szükségesség esetén) - településközpontok kialakítása, felújítása, - támfalépítések, - erdőfejlesztési programok, - belterületi utak fejlesztése: burkolatlan utak, illetve meglévő rossz állapotú burkolt utak újjáépítése, útszélesítés, - járdák helyreállítása, építése, - vasúton túli terület csatornázása, - meglévő ipari terület további fejlesztésére, - önkormányzati tulajdonú lakóterületek, fejlesztésére, - önkormányzati lakásingatlanokra vonatkozó racionalizálási program - intézményi energiaracionalizálási programok, - kerékpárút építése. Az Önkormányzat a következő társulás által kezdeményezett programokban vesz részt: - Észak-kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás, - Gondozási Központ (fenntartó: Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása) - GÖT (Galga-menti Önkormányzatok Társulása) 5

6 3. A Gazdasági Program 3.1. Fejlesztési elképzelések Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a évekre a következő konkrét fejlesztési elképzeléseket határozza meg. (Éves bontásban, becsült költséggel.) év év: év: Ssz Fejlesztési cél Becsült költség millió Ft 1 pihenőpark létesítés a Lakótelepen 4 2 játszótér kialakítás a Lakótelepen 5 3 buszmegállók korszerűsítése 6 db 2 4 út és járda építés, felújítás I. ütem 10 5 önkormányzati épületek felújítás I. ütem 10 6 köztéri szobor állítás a Szabadság téren 3 7 egyéb pályázati önerő 28,5 Összesen ,5 Ssz Fejlesztési cél Becsült költség millió Ft 1 temető közvilágítás bővítés a Mély úton 1 2 temetői belső világítás építés 3 3 játszótér kialakítás az Újtelepen 7 4 Szabadság tér és önk. épületek II. ütem 20 5 út és járda építés, felújítás II. ütem 15 6 parkoló építés a Baross utcában 3 7 egyéb pályázati önerő 21 Ssz Összesen Fejlesztési cél Becsült költség millió Ft 1 temetői szóró parcella létesítés 5 2 városi piac bővítés 18 3 déli ipari terület fejlesztés I. ütem 10 4 Berek-erdő fejlesztés, pihenőpark létesítés 10 5 út és járda építés, felújítás III. ütem 15 6 egyéb pályázati önerő 12 Összesen

7 év: év: Ssz Fejlesztési cél Becsült költség millió Ft 1 temető kolumbárium bővítés 5 2 déli ipari terület fejlesztés II. ütem 10 3 Lakótelep parkolási rend kialakítás 10 4 Petőfi Múzeum járda felújítás 3 5 út és járda építés, felújítás IV. ütem 15 6 egyéb pályázati önerő 27 Összesen Ssz Fejlesztési cél Becsült költség millió Ft 1 út és járda építés, felújítás V. ütem 15 2 déli ipari terület fejlesztés III. ütem 10 3 városi parkok fejlesztése 10 4 egyéb pályázati önerő 35 Összesen A fejlesztési célok között több olyan is szerepel, amely beruházási költsége miatt pályázati segítségre szorul. Az éves ütemezésben pályázati önerőként megjelölt források ezen pályázatok beadását segítik. A tervezett, nagyobb projektek a következők: - városi közvilágítási hálózat korszerűsítése (pályázati vagy harmadik feles finanszírozással). - Csengey Gusztáv Általános Iskola energetikai korszerűsítése. - Csengey Gusztáv Általános Iskola Rákóczi úti tagintézményének felújítása, energetikai korszerűsítése, belső étkező építése, mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtése, - Szivárvány Óvoda energetikai korszerűsítése, - Ifjúsági és Közösségi Ház építése, a volt Tiszti Klub felújítása, - kerékpárút építése. Az itt felsorolt feladatok megvalósításához az önkormányzat minden lehetséges pályázati forrást (Operatív Programok, pl. VEKOP, KEHOP, TOP vagy egyéb uniós pályázatot) felkutat, és minden lehetséges irányban lobbi tevékenységet folytat. Szükséges a támogatása a terület országgyűlési képviselőjének is, illetve az ide valamilyen módon kötődő képviselőknek, vezetőknek. Ipar Önkormányzatunk egyik legfontosabb célja, hogy az itt élők minél nagyobb körének legyen lehetősége helyben dolgozni, hiszen a munkába történő utazásra fordított idő a szűkebb közösségtől a családtól, illetve a nagyobb városi közösség életében történő részvételtől veszi el az időt. A munkahelyek számának növelése, új vállalkozások letelepítése a város bevételeinek növekedését, iparűzési-, kommunális adó bevétel-bővülést is eredményez. A növekedő bevételek pedig a fejlesztési elképzelések megvalósításának lehetőségeit bővítik. 7

8 Városunk rendelkezik ipari területnek minősített városrésszel, ahol a korábbi években már számos vállalkozás megtelepedett. Szükséges a déli-iparterület további fejlesztése, infrastruktúrájának kiszélesítése. A fejlesztéshez szükséges források a következők: - az önkormányzat tulajdonában lévő ipari területek értékesítéséből befolyó bevétel. - a már működő vállalkozok közműfejlesztési hozzájárulása. - pályázati források. - önkormányzati önerő. Minden lehetséges fórumon népszerűsíteni kell, illetve vonzóvá kell tenni a helyi ipari területet. A népszerűsítést elsősorban hirdetéssel, valamint a honlapon képújságban, helyi sajtóban kell közzétenni. (MM) A helyi ipar erősítése érdekébe folyamatos, interaktív kapcsolatot kell kiépíteni a helyi vállalkozások képviselőivel. Idegenforgalom Az idegenforgalom a település azon ágazata, ahol még továbbra is vannak kiaknázatlan lehetőségek. Ki kell használni azt, hogy Magyarország turisztikai célpont a külföldi lakosság számára, s jó ütemben fejlődik a belföldi turizmus is. A turisztikai kínálat az igényeket figyelembe véve szélesedik, ahol a településnek meg kell találnia, illetve ki kell alakítania saját arculatát, és fejleszteni kell a turisztikai vonzerejét. A turisztika fontos azért is, mert munkahelyteremtő és megtartó képessége is jelentős lehet. Az idegenforgalommal kapcsolatos fejlesztési elképzelések: - Fejleszteni kell a település turisztikai arculatát. Kiemelten kell kezelni azokat a fejlesztéseket, melyek turisztikailag is kiemelkedő jelentőséggel bírnak, vonzerőt jelentenek. (M) - Evangélikus Gimnázium-Petőfi Gimnázium Kollégiuma, valamint Petőfi S. Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégiuma konferenciák megtartására alkalmas épületek kihasználása. - Turisztikai kiadványt kell készíteni (pl.: füzet, prospektus, rövid filmek). (M) - Az idegenforgalmi megítélése szempontjából fontos tiszta, rendezett közterületeken megfelelő pihenőhelyek kialakítása (pad, asztal, szeméttároló edény). (M) - Berek erdő fejlesztése: közjóléti parkerdővé, amely a sport, turisztika és üdülés céljára szolgál. További munkahelyteremtő lépés a két meglévő kastélynak megfelelő, városunk számára is hasznos funkció megtalálása. A két kastély állami tulajdonban és kezelésben van. Önkormányzatunk legfontosabb feladata e tekintetben a kastélyokban rejlő lehetőségek közfigyelembe helyezése, és ott tartása minden lehetséges fórumon. Szükséges a tulajdonos képviselőinek folyamatos tájékoztatása, újabb és újabb javaslatokkal való ellátása. A feladat segítésébe be kell vonni a választókerület országgyűlési képviselőjét, az innen elszármazó és/vagy ide kötődő közéleti embereket is. Pozitív változás, hogy mindkét kastély bekerült az új országos kastélyprogramba. A Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központtal együttműködve a Podmaniczky Kastély és a Zöld Kastély projektjének várható kezdése első harmada. Olyan országos érdeklődésre számot tartó funkciót kell találni, melyhez kormányzati és uniós támogatás is megszerezhető. Ilyen lehet pl. a Közép-Európai Magyarok Néprajzi Múzeuma létrehozása, valamint a megvalósuló intézmény Gödöllő Aszód Hatvan kastély tengelybe történő illesztése. Fel kell méretni egy a meglévő termálvíz bázisra alapozott fürdő létrehozásának lehetőségét. 8

9 Támogatni kell az idegenforgalom, illetve a település látogatottságát, ismertségét segítő rendezvényeket, biztosítani kell azt, hogy a rendezvények időpontja, programja a legszélesebb nyilvánosságot kapja. Infrastruktúra Az infrastrukturális fejlesztések pozitív irányba befolyásolják a település fejlődését. Az infrastruktúra-fejlesztést gyakran más fejlesztésekkel elért eredmények kényszerítik ki, illetve a megvalósult infrastruktúra gyakran újabb fejlesztési igényeket indukál, illetve megnyitja a továbblépés lehetőségét. Az Önkormányzat Képviselő-testülete ezért fontosnak tartja a közúthálózat, a járda, a csatornahálózat, a vízvezetékrendszer, a szennyvízcsatorna rendszer, a villamos energia, a gáz, a közvilágítás, illetve egyéb telefon, internet, kábeltelevízió szolgáltatások biztosítását, fejlesztését. Közmű- és út kiépítések azokon a területeken ahol még hiányoznak, így a teljes Béke kertben, iparterületen, vasúton túli területen. Az energiaellátásban az önkormányzat szem előtt tartja az alternatív energiák felhasználásának lehetőségét is, figyelembe véve az e célra irányuló pályázati lehetőségeket is. Az informatikai lehetőségek fejlesztése a modern kor követelménye. Az informatika terén meg kell valósítani azt, hogy: - az Önkormányzat honlapja közérdekű hírekkel tovább bővüljön (MM.) - az internet hozzáférés a lakosság szélesebb köre számára biztosított legyen Munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a évekre az alábbi feladatokat és célokat határozza meg a munkahelyteremtés feltételeinek javítása érdekében. Általános foglalkoztatást segítő célok és feladatok A munkahelyteremtés feltételeinek javítása a településen fontos feladat. A munkanélküliség ellen küzdeni kíván az Önkormányzat, mivel a munkanélküli családokban romlanak az életkörülmények és az emberek életminősége, másrészt az Önkormányzat szociális kiadásai, ha mérsékelten is de emelkednek a támogatások, segélyezések miatt. A munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése érdekében az Önkormányzat: - az iparterületen meglévő, önkormányzati tulajdonú építési telkek vállalkozási célú értékesítésével növeli a helyi ipar, szolgáltatás fejlesztését, munkahelyteremtést. (MM) - aktívan részt vesz a munkaadók és munkavállalók igényeinek közvetítésében, ehhez a honlapján, havi lapjában szükség szerint hirdetési lehetőséget biztosít, (MM) - rendszeresen együttműködik a munkaügyi hivatalokkal. (MM) Közmunkások és megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása A közmunka programban továbbra is részt vesz, mely előnyt biztosít az állás nélküli személynek azáltal, hogy a közmunka ideje munkavégzésnek minősül, másrészt előnyt jelent a foglalkoztatónak, mivel kedvező anyagi feltételekkel (részben a munkaügyi központ pályázati finanszírozásával) tud elláttatni közcélú feladatokat. (közterületek gondozása, téli síkosság mentesítés) A közmunkások foglalkoztatásával kapcsolatban az Önkormányzat - megvizsgálja a közmunkások további foglalkoztatásának lehetőségeit, (MM) - kihasználja a közmunkával való foglalkoztatás finanszírozási előnyeit. (MM) A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának célja a megváltozott munkaképességű, még aktív korú, potenciális munkavállalók foglalkoztatását biztosító munkahely létrehozása, és ezen emberek visszavezetése a nyílt munkaerő piacra, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatásának megszervezése. 9

10 A megváltozott munkaképességű személyek számára nyitott, befogadó és hozzáférhető munkahely kialakításához, foglalkoztatásukhoz kapcsolódó pályázatok benyújtása A településfejlesztési politika célkitűzései Önkormányzatunk településfejlesztési politikájának középpontjába a város komfortjának, az itt élők komfort érzetének javítását helyezzük. A fejlesztések, beruházások legfőbb célja olyan feladatok elvégzése, amely az itt élő emberek életét teszi biztonságosabbá, kényelmesebbé. Cél egy olyan minőségű élhető település létrehozása és fenntartása, mely közelít a tőlünk nyugatabbra lévő uniós tagországokban megszokott és elvárt szinthez. A fejlesztéseknek minden városrészben láthatónak, érezhetőnek kell lenniük. Nem szabad egyik városrészt előnyben, míg másik városrészt hátrányban részesíteni. Olyan fejlesztési célokat is ki kell tűzni, amely településrésztől függetlenül minden aszódi lakost érint. Ilyenek a temetőben tervezett fejlesztések (külső és belső térvilágítás, szóró parcella és új kolumbárium fal létesítés), a Baross utcai parkoló fejlesztés (szakorvosi rendelőintézet). Jó példa erre a Kartali úti korlát építés. A településfejlesztés széles nyilvánossága Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja, hogy a településfejlesztés a település számára ismert módon, a széles nyilvánosság biztosítása mellett történjen. A településfejlesztés nyilvánosságával kapcsolatos célkitűzések - A képviselő-testület televíziós közvetítésben továbbra is biztosítja a testületi ülések nyilvánosságát, dokumentáltságát.(mm) - Meg kell vizsgálni a testületi ülések felvételének internetes közzétételét. Amennyiben ez gazdaságosan megvalósítható, a hozzáférés e korszerű módját is be kell vezetni. Folyamatosan karban kell tartani a település honlapját és a honlapon továbbra is biztosítani kell a helyet: - a Képviselő-testület működésével kapcsolatos közérdekű adatoknak, - a turisztikai kiadványoknak, - a település intézményeinek, - a helyi civil szervezeteknek, - a településen megrendezett programoknak. (MM) - A településfejlesztési politika másik célkitűzése az itt lakók minél nagyobb számban történő bevonása a fejlesztési célok megvalósításában. E cél elérése érdekében az önkormányzat az egyes település részeken megvalósítandó beruházások megkezdése előtt lakossági fórumot szervez, ahol tájékoztatjuk a polgárokat a fejlesztés részleteiről, kikérjük véleményüket illetve tevékeny részvételt szervezünk. A településfejlesztés átgondoltsága Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja, hogy a településfejlesztés során azok az igények kerüljenek előtérbe, melyek olyan probléma megoldására, igény kielégítésére irányulnak, melyek alapvető településüzemeltetési és közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódnak, A településfejlesztés során az alapvető településüzemeltetési és közszolgáltatási célú fejlesztések kivételével figyelembe kell venni a következőket: - azokat a fejlesztéseket, programokat kell előtérbe helyezni, melyekhez kapcsolódva gazdasági számítások igazolják azt, hogy a fejlesztés eredményeként az Önkormányzat tartósan (legalább 4 éven keresztül) a korábbi éveknél magasabb bevétellel, illetve alacsonyabb kiadással számolhat, és - melyek hosszú távon a népességszám emelkedését idézik elő, - melyek munkahelyet teremtenek, Háttérbe kell helyezni azokat a fejlesztéseket, melyek a lakosság, vagy a vállalkozók nagyon szűk körét érintik, és mely fejlesztésekkel megvalósuló beruházás aránytalan nagy működési 10

11 kiadásokkal jár. Melyek során a létrejött beruházás üzemeltetése aránytalanul nagy terhet ró az Önkormányzatra, és adott közszolgáltatás más módon, kedvezőbb anyagi feltételekkel biztosítható. A településrendezési terv Az Önkormányzat területrendezési terve a településfejlesztés egyik alapdokumentuma, amely kijelöli a településen belül az egyes településrészek terület felhasználásnak módját, és annak beépítési szabályait, jellegét. A Képviselő-testület feladata, hogy - a ciklus ideje alatt áttekintse a településrendezési tervet, szükség esetén lépéseket tegyen a rendezési terv módosítására, (MM) - konkrét lépéseket tegyen a rendezési tervben szereplő fejlesztések megvalósítására. (M) Felkészülés a pályázatokra Mivel a Képviselő-testület mandátumának időszaka alatt várhatóan továbbra is pályázati források igénybevételére nyílik lehetőség, szükséges az, hogy a településfejlesztés egyik fontos eszközévé váljon a pályázati tevékenység. A sikeres pályázatok érdekében: - felelősöket kell kijelölni a különböző szintű, jellegű pályázatok figyelemmel kísérésére, (MM) - a pályázatok megírására a szükséges szakértelemmel rendelkező további külsős személyt/személyeket kell keresni és megbízni. (MM) - lépéseket kell tenni az adott fejlesztés megyei, járási, illetve régiós fejlesztési programba való illesztéséhez, (M) - a pályázatok benyújthatósága érdekében a kiemelt fontosságú fejlesztésekre előre terveket kell készíteni mivel a tervezés, valamint az engedélyeztetés időigényessége miatt az adott pályázatban megadott határidő gyakran nem elegendő. (MM) 3.4. Az adópolitika célkitűzései Aszód Város Önkormányzat fontosnak tartja a helyi adópolitikai célkitűzések megfogalmazását, mivel az jelentősen befolyásolja a településen keletkező saját bevételt, illetve hatással van a településen élő magánszemélyek és vállalkozók anyagi terheire. A helyi adókkal kapcsolatos célkitűzések A helyi adók esetében az Önkormányzat Képviselő-testülete az adóztatást úgy kívánja kialakítani, hogy az egy meghatározott stabilitás, állandóság mellett, folyamatosan az Önkormányzat biztos bevételi forrását jelentse, ugyanakkor igazságos is legyen az adózói kört illetően évben a következő helyi adónemekből származott bevétel: Ssz Adónem 2014 Éves bevétel ezer Ft Megjegyzés 1 magánszemélyek kommunális adója 23,313 2 iparűzési adó 184,469 3 gépjármű adó 16, db 4 talajterhelési díj 3, db 5 telek adó 47, db Összesen ,66 Az önkormányzat arra törekszik, hogy a helyi adóbevételek egy részét (különös tekintettel a kommunális adóra és gépjármű adóra) arra a célra, feladatra fordítsa, ahol az képződött. Tehát 11

12 a kommunális adóból a lakosság széles körét érintő kommunális célra, a gépjármű adóból a helyi úthálózat karbantartására, fejlesztésére, parkoló építésére, a talajterhelési adó környezetvédelmi célokra. A helyi adóztatás során az Önkormányzat Képviselő-testülete: - minden évben, a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódva megvizsgálja a helyi adóztatás által nyújtott bevételszerzési lehetőségeket, (MM) - adó-fajtánként meghatározza az érintett adózói kör nagyságát, a rendszerbe beépítendő a gazdasági program célkitűzéseit elősegítő rendszerét, a várható bevételeket, és az adóztatás miatt jelentkező negatív hatásokat, (M) - adófajtákat összehasonlítva dönt a bevezetendő, illetve fenntartandó adókról, az adórendelet módosításokról, (MM) Csak olyan adórendeleteket fogad el, amely: - a lakosság számára még elviselhető anyagi terhet jelent, - nem hat a vállalkozók működésének, fejlesztési elképzeléseinek gátjaként, - nem terheli a vállalkozásokat a foglalkoztatottak számához kapcsolódva. (MM) Az adóbevételek növelése érdekében a Képviselő-testület fokozott figyelmet fordít arra, hogy: - az adózók fizetési morálja javuljon, ennek érdekében rendszeresen tájékozódik az adókintlévőségek nagyságáról, a beszedésre tett intézkedésekről, illetve a szükséges adó-végrehajtási szankciók alkalmazásáról, valamint az intézkedések alapján elért eredményekről, (MM) - az adózók kapjanak tájékoztatást az adóbevételek felhasználásáról, mivel az adóforintok ismert felhasználási célja, illetve elért eredményei segítik az önkéntes befizetést a honlapon közzé kell tenni a kommunális adóból megvalósult fejlesztéseket. Az adó kivetéséről évente az értesítőhöz egy levelet kell csatolni, mely köszöni az előző évi befizetést, és tájékoztat annak felhasználásáról. (MM) Helyi adópolitika A helyi fejlesztéspolitika alátámasztását szolgálja a helyi adópolitika kialakítása is. Az adópolitikának hosszútávon is kiszámíthatónak, tervezhetőnek kell lennie, és figyelembe kell venni az adóalanyok terhelhetőségét. - kommunális adó: 2015 évre a maximálisan kivethető kommunális adó mértéke éves szinten Ft évben Aszódon a kommunális adó mértéke Ft/építmény/év. Ez a maximális kivethető adó 33,3 %-a. Szükségesnek látjuk az adó mértéket a törvényben/rendeletben rögzített értékének 50%-ra emelni és mindenkor ott tartani. Az emelés két lépésben történik. Ennek megfelelően 2016-ban az adó mértéke Ft/építmény/év, 2017-ben Ft/építmény/év től kezdődően pedig a mindenkori kivethető kommunális adóplafon 50%-a legyen. - telekadó: önkormányzatunk célja, hogy az üresen álló, belterületi telkek minél gyorsabban beépüljenek. Ennek ösztönzése érdekében kerül a telekadó kivetésre. Az adó mértéke 2014-ben 150 Ft/m2. - iparűzési adó: adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység). Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke: az adóalap 2%-a. Az adó mértéke törvényben szabályozott, ettől felfelé eltérni nem lehet. Módosítani akkor lehet, ha a törvényi szabályozás változik. - idegenforgalmi adó: helyi idegenforgalmi adó rendelettel városunk nem rendelkezik. Mivel mindkét középiskola rendelkezik kollégiummal, illetve a kastélyok idegenforgalmi hasznosítása révén létrejöhetnek kereskedelmi szálláshelyek, célszerű helyi ide- 12

13 genforgalmi adórendelet megalkotása, és bevezetése. Az adó mértéke az évi C. törvény (A helyi adókról) alapján személyenként és vendég éjszakánként 300 Ft. Az adó bevezetésének céldátuma, megfelelő költség-haszon számítás után, Az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldások Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gazdasági elképzelései között fontosnak tartja az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó intézkedéseket. Az Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati és egyéb közigazgatási feladatait a hivatala a Polgármesteri Hivatal, DAKÖV, és a Csatornamű Társulat és a Zöld Híd Régió Kft. útján látja el. A Képviselő-testület az Önkormányzati törvényben meghatározott sorrendet követve - a következő közszolgáltatásokra vonatkozóan rendelkezik: - épített és természeti környezet védelme, - lakásgazdálkodás, - vízrendezés és csapadékvíz elvezetés, - csatornázás, - ravatalozó fenntartás, - piac fenntartás, - helyi közutak és közterületek fenntartása, - köztisztaság és településtisztaság fenntartása, - gondoskodás a helyi tűzvédelemről, - közbiztonság helyi feladatainak ellátása, - közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban, a közvilágítási szolgáltatásban, - közreműködés a foglalkoztatás megoldásában, - gondoskodás a bölcsődei, óvodai ellátásról, a gyermekétkeztetésről, - biztosítja az alapfokú oktatás-nevelés intézményi feltételeit, - gondoskodás az egészségügyi ellátásról, - gondoskodás a szociális ellátásról, - gondoskodás gyermek és ifjúsági feladatokról, - közösségi tér biztosítása, - közművelődési tudományos művészeti tevékenység, sport támogatása, - a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása, - egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése. Aszód járási székhely város. A központi szerepnek megfelelően olyan közigazgatási, egészségügyi, oktatási, közlekedési intézményekkel rendelkezünk illetve találhatóak a város területén, melyek működésének színvonala nem csak az aszódi, hanem az aszódi járás területén élő emberek mindennapjait is befolyásolja. Önkormányzatunk célja, hogy ezen intézmények számát bővítse, a kiszolgálás színvonalát növelje. Az ehhez szükséges feltételek városunkban rendelkezésre állnak. - Egészségügy: pályázati források bevonásával (pl. VEKOP. KEHOP) kell az intézmény teljes körű felújítását, esetleg bővítését elvégezni. A felújításban természetesen döntő szerepe van az ellátás jelenlegi működtetőjének, a hatvani Albert Schweitzer Kórháznak. - Szükséges a jelenlegi Kossuth Lajos utca 84. szám alatti háziorvosi rendelő átköltözetése a Petőfi utcai volt Gondozási Központ épületébe. Szintén itt kell kialakítani védőnői rendelőt. Az önkormányzat ingatlangazdálkodási stratégiájának megfelelően a Kossuth Lajos utca 84. épületét értékesíteni szükséges, a befolyó bevétel képezheti az új háziorvosi rendelő kialakításának forrását. - Oktatás: az alapfokú oktatás egy intézmény kereti között, két tagintézményben folyik. Mindkét tagintézményben szükséges energiahatékonysági fejlesztések végrehajtása: nyílászárók cseréje, külső hőszigetelés, meleg víz és villamos energia előállítása nap- 13

14 kollektorok segítségével. A fejlesztés hatására csökkenthető az intézmény rezsiköltsége, alkalom és lehetőség nyílik a tanulók környezettudatos nevelésére. - Csengey úti tagintézményben kiemelt feladat a rendkívül leromlott állapotú tornaterem felújítása: festés, világítás korszerűsítés, vizesblokkok felújítása. - A Rákóczi úti tagintézményben régi probléma a tornaterem és étterem hiánya. A tagintézmény felújítása során a korszerűsítésnek e hiányok pótlására is ki kell terjednie. - A tervezett beruházások forrása a as időszak uniós (VEKOP, KEHOP, TOP pályázatok) támogatása. Közigazgatás Az Önkormányzat közigazgatási feladatait Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. - A Polgármesteri Hivatal és a Járási Hivatal jelenleg kényszerűen egy épületben működik. A hely szűkössége miatt mindenképpen szükséges a Járási Hivatal részére új épületet biztosítani. Célunk, hogy - a központi források függvényében - a es ciklusban a Járási Hivatal az állami tulajdonban lévő, volt Tiszti Szálló épületébe költözzön. Mérete miatt ide célszerű az aszódi tankerület hivatalát is költöztetni, amely jelenleg közös épületben működik a Városüzemeltetési és Műszaki Osztállyal, a Kossuth Lajos utca 59. szám alatt. - Járási központban számos olyan közszolgálati intézmény működésére van szükség, amely jelenleg nincs meg az Aszódi Járás területén. Ezek: járásbíróság, járási földhivatal, munkaügyi kirendeltség, stb. A folyamatot az önkormányzat részéről szükséges meggyorsítani megfelelő ingatlanok felkínálásával a megyei kormányhivatal részére. A közigazgatás megfelelő színvonalának biztosítása érdekében szükséges: - a szolgáltató jellegű közigazgatás hatékonyabb megteremtése, - az elektronikus ügyintézés továbbfejlesztése, - az információs szolgáltatás működtetésének kiterjesztése - a közigazgatás tárgyi feltételeinek javítása (számítógép, gyors internet hozzáférés stb.) - ergonómiai feltételeknek megfelelő munkahely megteremtése, - a közintézmények teljes körű akadálymentesítése. (MM) Fel kell készülni a szükséges változtatásokkal járó átszervezési feladatokra (kormányprogram szerint) Az önkormányzati hivatallal és épületekkel kapcsolatos konkrét fejlesztési elképzelések: - elhasználódott számítógépek cseréje: (éves terv alapján), (MM) - fénymásolók szükség szerinti cseréje, (M) - iroda-berendezések pótlása, (M) - villamoshálózat felújítása - burkolat felújítás, - önkormányzati épületek karbantartása, felújítása. (M) Az épített és természeti környezet védelme A Képviselő-testület az épített és természeti környezet védelme érdekében - áttekinti a védelmet igénylő, vagy védelem alá vonandó építészeti, illetve természeti értékeket, (M) - megalkotja a helyi védelemről szóló rendeletét, (M) - megalkotja a polgármester településképi véleményezési jogáról szóló helyi rendeletét. - a településkép javítása érdekében javaslatokat dolgoz ki, a gondozatlan ingatlanok rendbetétele, érdekében. (M) - folyamatosan figyelemmel kíséri a részben rekultivált Hatvani úti kommunális hulladéktelep állapotát, s eleget tesz tulajdonosi- és környezetvédelmi kötelezettségeinek. - a város rendész segítségével felderíti az illegális szemétlerakókat a város területén és intézkedik azok felszámolásáról. 14

15 A lakás és egyéb önkormányzati helyiség gazdálkodása Az Önkormányzat lakásgazdálkodási tevékenysége során - felmérést készít a helyi lakásgazdálkodási helyzetről, a lakásigényről (beleértve a nem megfelelő lakáskörülmények felszámolása miatt jelentkező igényeket is), (MM) - gondoskodik a vagyongazdálkodási rendelethez kapcsolódó intézkedési tervben meghatározott feladatok végrehajtásáról. - kezdeményezi a különböző közszolgáltatások fenntartásához szükséges - szolgálati lakás, - bérlakás, - szociális bérlakás állomány állagának javítását. (KM) Az Önkormányzat az egyéb, nem lakáscélú helyiségei kihasználása lehetőségeit rendszeresen megvizsgálja. A hasznosítás során figyelembe veszi a közszolgáltatások biztosításának elsőbbségét, az ingatlanok gazdaságos kihasználására törekszik. (M) Ingatlangazdálkodás. Szükségesnek tartjuk az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanvagyon megmozdítását, fejlesztési céljaink megvalósításába történő bevonását. Fontos feltétel, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő vagyon összességében nem csökkenhet, az ingatlan vagyont úgy kell felhasználni, hogy az önkormányzat vagyona összességében növekedjen. - az önkormányzat tulajdonában lévő, nem szociális típusú bérlakások lakbéreit közelíteni kell a piacon szokásos lakbérek felé. Az így növekvő bevételekből többet lehet és kell is fordítani a lakások állagának karbantartására, javítására. A lakbérek korrekciója több lépésben, több éven keresztül történik. - az önkormányzat tulajdonában lévő Kossuth Lajos utcai lakások bérlői részére, bérlakás céljára elfogadható állapotú ingatlanokat kell vásárolni. A bérlőket egyeztetett és humánus módon az új ingatlanokba szükséges költöztetni az életveszélyessé vált és lakhatásra alkalmatlan hátsó udvari szükséglakásokból. Az ilyen módon megüresedett fő utcai ingatlanokat vállalkozási célra meg kell hirdetni és értékesíteni. A befolyó bevételekből lehet finanszírozni az ingatlanvásárlásokat, a költözéshez szükséges felújításokat illetve az önkormányzati intézmények értéknövelő felújítását. A magántulajdonba kerülő fő utcai ingatlanok vélhetően új vállalkozásoknak adnak teret, melyek adóbefizetéseikkel növelhetik önkormányzatunk bevételeit. - fel kell gyorsítani az önkormányzat tulajdonában álló, üres építési telkek eladását, értékesítését. Az értékesítés meggyorsítására reklámokkal, akciókkal kell az eladást segíteni. A vízrendezés és csapadékvíz elvezetés Az Önkormányzat biztosítja az egészséges ivóvízellátás szolgáltatást. Az ivóvízzel történő ellátás a DAKÖV Kft. szolgáltatón keresztül történik. (A szolgáltató üzemeltetésre vette át a Galga-menti önkormányzatok víziközmű tulajdonait. Az ivóvíz hálózat - felújítása érdekében a Viziközmű Kft. a felmérést elvégezte. A középtávú terv rendelkezésre áll. (M) - bővítése az építési területeken. (M) - vízbázis védelme Csapadékvíz-elvezető rendszer - karbantartása indokolt különösen a főúton, iparterületen, Város ÉK részén - kiépítése kötelező az útépítéssel, felújítással érintett területeken. (MM) A csapadékvíz-elvezető rendszer karbantartását részben a Városüzemeltetési és Műszaki Osztály munkatársai, részben külső kivitelezők végzik. Csatornázás A településen a teljes szennyvíz-csatorna hálózat szinte teljes egészében megépítésre került. A talajszennyezési díj következetes alkalmazásával emelni kell a szennyvízcsatorna rákötések számát a város teljes területén. 15

16 Szociálisan rászorult családok esetén a csatornamű társulat közműfejlesztési hozzájárulás befizetésére részletfizetési lehetőséget biztosít. Pályázati lehetőségek függvényében ki kell építeni az ún. vasúton túli terület szennyvízcsatorna hálózatát. Piac fenntartás A képviselő-testület gondoskodik a Kondoros téren működő piac folyamatos, a jogszabályoknak megfelelő működéséről. Igény esetén bővíti a piaci napok számát, illetve a piac infrastruktúráját. A piac területén, a piaci napokon lehetőséget biztosít az aszódi és Aszód környéki ős- és kistermelők számára jogszabályban meghatározott - termékeik értékesítésére. A helyi közutak és közterületek fenntartása A Képviselő-testület a helyi közutak fenntartásával kapcsolatban a közúthálózat olyan kialakítására törekszik, melyek megfelelnek a település igényeinek. - Szükséges a belterületi utak, járdák folyamatos karbantartása, felújítása burkolatlan utak burkolattal való ellátása az elfogadott éves költségvetés alapján, szükség esetén a lakosság bevonásával. (MM) - Járdaépítés szükséges a lakosság bevonásával az újonnan beépített területeken. Az önkormányzat biztosítja a szükséges anyag mennyiséget és műszaki vezetést. (MM) Szükséges a meglévő, de rossz állapotú járdák felújítása, valamint biztonságos kerékpárutak építése. A közutak, járdák, kerékpárutak fejlesztése érdekében ki kell használni a VEKOP pályázatban biztosított támogatási lehetőséget. A Képviselő-testület indokoltnak tartja a közterületek megfelelő színvonalon történő fenntartását, ennek érdekében a következő feladatokat határozza meg: - Fokozott figyelmet kell fordítani a közterületek gondozására, tisztán tartására érvényt kell szerezni a helyi rendeleti előírásban foglaltaknak. Ennek érdekében városrendész munkakörben folyamatosan ellenőrzi a rendeletben foglaltakat.(mm) - Település virágosítási programhoz kérni kell támogatók, önkéntesek segítségét. MM) - Gondoskodni kell a közterületek fásításáról, az elöregedett fák kivágásáról, pótlásáról, a veszélyes fák folyamatos tervszerű gallyazásáról. (MM) - Nagyobb figyelmet kell fordítani a köztéri építmények állagának megőrzésére. (MM) - Látványelemekkel (pl. szobor, pihenőpadok stb.) kell gazdagítani a közterületeket: - Játszóterek, folyamatos karbantartása, a törvényi előírásoknak való megfeleltetése, új játszóterek építése - Sportpályák karbantartása, szükség szerint civil szervezetek közreműködésével. A közterület-fenntartási feladatokat a Városüzemeltetési és Műszaki Osztály látja el. Az Önkormányzat Képviselő-testülete a játszóterekkel kapcsolatban az alábbi feladatokat határozza meg: - a város meghatározott részein új játszóterek építése. a szabványnak megfelelően át kell alakítani a meglévő játszótereket. - a szabványoknak nem megfelelő közterületi játszó eszközöket le kell szerelni. (MM) - folyamatosan gondozni, ápolni kell a játszóterek eszközeit, valamint zöldfelületeit (MM) - évente balesetvédelmi megelőző karbantartást kell végezni. (MM) A helyi tömegközlekedés A helyi tömegközlekedési feladatok ellátása, és színvonalának javítása érdekében az Önkormányzat Képviselő-testülete - megvizsgálja a megállóhelyek, várók korszerűsítésének szükségességét, szükség esetén új buszváró kialakításának lehetőségét (MM) 16

17 - a tömegközlekedésben részt vevő vállalatokkal (MÁV, VOLÁN) folyamatosan kapcsolatot tart annak érdekében, hogy a tulajdonukban/kezelésükben lévő területek folyamatos karbantartásáról gondoskodjanak, különös tekintettel a vasútállomás-busz pályaudvar körüli területre. A köztisztaság és településtisztaság fenntartása A köztisztaság és településtisztaság fenntartási közszolgáltatás biztosítása érdekében az Önkormányzat - továbbra is gondoskodik a kommunális hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról; (MM) a szolgáltatást az Önkormányzat a Zöld Híd Régió Kft. szolgáltatóval végezteti, - reklámtevékenységet folytat a szállítási szolgáltatás kihasználása érdekében tájékoztatva a lakosságot a szemétégetés negatív környezeti hatásáról, (MM) - terjeszti a háznál történő szelektív hulladékgyűjtést. - terjeszti a biozsákos, háznál történő zöldhulladék gyűjtést. - évente min. 1 alkalommal megszervezi a lomtalanítási akciót, (MM) - évente min. 2 alkalommal szemétgyűjtési akciót szervez, (MM) - biztosítja azt, hogy a közterületekre hulladékgyűjtő edények megfelelő számban legyenek kihelyezve, illetve rendszeres időközönként ürítésre kerüljenek, (MM) - gondoskodik az önkormányzati közutak téli síkosság mentesítéséről és hóeltakarításról. (MM) A közterületek tisztán tartásáról, a zöldfelületek gondozásáról a Városüzemeltetési és Műszaki Osztály gondoskodik. A helyi tűzvédelem Az Önkormányzat a helyi tűzvédelmi feladatok ellátása, illetve színvonalának javítása érdekében a Polgármesteri Hivatal, illetve az önkormányzati intézmények vonatkozásában - figyelemmel kíséri a tűzvédelmi szabályzattal való rendelkezést, - tájékoztatást kér a szabályozások évenkénti felülvizsgálatának, a tűzvédelmi oktatás megtartásának és a kapcsolódó nyilvántartások vezetésének megtörténtéről, (MM) - szervezi a tűzoltó-készülékek évenkénti felülvizsgálatát - rendszeresen ellenőrzi a települési tűzriadó alkalmával alkalmazandó sziréna működőképességét. (MM) Ezt a tevékenységet megbízási szerződés útján végezteti el. - minden lehetséges eszközzel segíti az Aszódi Tűzoltó Örs munkáját. - gondoskodik a kéményseprő-ipari szolgáltatás elérhetőségéről. Szolgáltató megszűnése esetén új szolgáltatót kutat fel. A közbiztonság helyi feladatainak ellátása Az Önkormányzat a helyi közbiztonsági feladatok ellátása, illetve színvonalának javítása érdekében: - támogatja a közbiztonság növelését segítő programok, tájékoztatók szervezését, (M) - támogatja polgárőrség működtetését (szorgalmazza a polgárőr szervezet aktív tevékenységét, helyet biztosít számukra, anyagilag támogatja az eszközbeszerzéseket), (MM) - javaslatokat, észrevételeket tesz a rendőrség helyi munkájának hatékonyabbá tételére, - felhívja a rendőrség figyelmét a tudomására jutott, közbiztonságot veszélyeztető körülményekre, (MM) Közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban, gondoskodás a közvilágításról Az Önkormányzat a következők szerint működik közre a helyi energiaszolgáltatásban: 17

18 - lépéseket tesz az új építési és iparterületek energia szolgáltatási infrastruktúrájának fejlesztésére, kiépítésére, (M) - pályázati lehetőségeket keres az energiaellátás korszerűsítésére. (KM) - a városkép megőrzése érdekében a hálózati bővítések, felújítások esetében a földkábeles létesítést részesíti előnyben és ezt kéri a szolgáltatótól. - folyamatosan figyelemmel kíséri a városi közvilágítás üzemét, a beérkezett hibabejelentéseket továbbítja a szolgáltató felé. - fogadja a bővítési igényeket, jogos igény esetén intézkedik a közvilágítási hálózat bővítéséről. - pályázati forrás vagy harmadik feles finanszírozás segítségével, energiatakarékos hálózati elemek alkalmazásával korszerűsíti a városi közvilágítási hálózatot. Gondoskodás az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról Az Önkormányzat a közoktatás biztosítása érdekében a következő feladatellátó, épületfenntartói, üzemeltetési feladatokat lát el. Gondoskodik: - a bölcsődei ellátás megszervezéséről (Városi Bölcsőde útján), - az óvodai ellátás megszervezéséről (a Városi Óvoda útján), - az általános iskolai ellátás biztosítása esetében a Csengey Gusztáv Általános Iskola két tagintézményében az épületek üzemeltetéséről.(mm) Az intézményeknél kezdeményezni kell: - az energiatakarékossági szempontok előtérbe kerülését: a fűtés, a víz, és villamos energia költségek csökkentését, nyílászárók cseréjét, az épületek hőszigetelését. (KM) A közoktatási intézményektől a jogszabályban előírt kötelező eszközállomány biztosítására, pótlásra, az avultság, elhasználódás miatti cserére vonatkozó tervet kér. (MM) Intézkedéseket tesz az intézmények kihasználtságának növelésére, ennek érdekében támogatja az intézményt népszerűsítő programok szervezését, valamint az intézményeknek bemutatkozási lehetőséget biztosít az Önkormányzat honlapján. (MM) Szorgalmazza az oktatási intézmények közötti kapcsolat építését és fenntartását. (MM) Az Önkormányzat segíti az intézmények pályázati tevékenységét, figyelemmel kíséri a benyújtott pályázatokat és azok megvalósulását. (MM) Gondoskodás az egészségügyi ellátásról Az Önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása. A Képviselőtestület a gazdasági program időtartama alatt az egészségügyi szolgáltatást a következő módon kívánja biztosítani. Az önkormányzat támogatja az egészségügyi ellátás színvonalát szinten tartó, illetve növelő fejlesztéseket. A meglévő, felújításra szoruló Kossuth Lajos utca 84. szám alatti épületből a háziorvosi rendelőt és a védőnői szolgálatot át kell költöztetni a Petőfi utcai, jelenleg üresen álló volt Idősek Otthona épületébe. Az önkormányzat fenntartja: - a háziorvosi ellátást két magán praxissal, - a védőnői ellátást, önkormányzat saját rendelőben történő kialakítással, - a fogászati ellátást (Aszód, Baross tér rendelőben magán praxissal), Nagyobb hangsúlyt kell a parlagfű elleni védekezésre fordítani. Önkormányzatunk támogatja a témával kapcsolatos ismeretterjesztést, illetve a parlagfű terjedése ellen küzdő akciókat, és gondoskodik saját területeinek folyamatos gondozásáról. (MM) Az önkormányzat nem kötelező feladatellátás során biztosítja a szakorvosi járó beteg ellátást a Szakorvosi Rendelőintézet útján feladat ellátási szerződés alapján. A as időszakban elérhető uniós források (VEKOP, KEHOP) bevonásával, nyertes pályázat esetén fel kívánja újítani a rendelő épületét. 18

19 Gondoskodás a szociális ellátásról Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja a szociális alapellátások biztosítását, olyan szociális háló megteremtését, mely biztonságot nyújt a település lakosságának. A szociális ellátások területén az Önkormányzat a következő feladatokat látja el: - A Képviselő-testület évente legalább egy alkalommal illetve központi jogszabályváltozások miatt szükség szerint felülvizsgálja a helyi szociális ellátások rendszerét meghatározó rendeletét. (MM) - A következő szociális ellátásokat és szolgáltatásokat biztosítja: (MM) - a szociális információs szolgáltatás (ez - mint kötelező szolgáltatás a Polgármesteri Hivatal szervezeti keretein belül kerül biztosításra), - házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés - Idősek Napközi Otthona. Gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás Az Önkormányzat Képviselő-testülete kiemelten kezeli a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat. A kapcsolódó szolgáltatások körében ellátandó feladatok: - Évente felül kell vizsgálni a helyi gyermekvédelmi rendeletet. (MM) - A rendelet módosításnál figyelembe kell venni a gyermekvédelmi rendszer által tett jelzéseket, észrevételeket. (MM Az Önkormányzat a következő gyermekvédelmi szolgáltatásokat, ellátásokat biztosítja: (MM - családsegítő szolgálat (a szolgáltatásokat közvetlenül Kistérségi Gondozási Központ közreműködésével biztosítja) - Gyermekjóléti Szolgálat (a szolgáltatásokat közvetlenül Kistérségi Gondozási Központ közreműködésével biztosítja) - Családok átmeneti otthona (szerződés alapján). - Krízis lakás biztosítása. - Hajléktalanok ellátása (szerződés alapján) Közösségi tér biztosítása, valamint a közművelődési tudományos művészeti tevékenység, és sport támogatása Az Önkormányzat a közművelődés és kultúra tevékenységekkel kapcsolatban az önkormányzati rendeletben, illetve a jogszabályokban előírt szolgáltatások biztosítása és a szolgáltatások színvonala emelése érdekében a következő feladatok ellátásának szükségességét fogalmazza meg: - Felül kell vizsgálni a helyi közművelődési rendeletet. (MM) - A könyvtár működtetése során: - intézkedéseket kell tenni a könyvállomány további gyarapítása érdekében, ehhez ki kell használni az eddigiekhez hasonlóan a pályázati lehetőségeket, fogadni kell a magánszemélyek, intézmények, vállalkozások könyv, elektronikus információhordozó, folyóirat, felajánlásait, illetve anyagi támogatását. (MM) - ismertté kell tenni a könyvtári szolgáltatások körét, (MM) - bővíteni kell a könyvtárak eszközellátottságát, különösen a számítógépes ellátottságot, továbbra is biztosítani kell az internet-hozzáférést, az elektronikus információhordozók használatát, (MM) - a könyvtári nyitva tartást az igényekhez kell igazítani. (MM) - A művelődési tevékenységgel kapcsolatban - biztosítani kell a szükséges költségvetési forrásokat, (MM) - pótolni kell az elhasználódott eszközöket.(km) - fejleszteni kell a meglévő eszközállományt.(km) - Gondoskodni kell arról, hogy a kulturális, közművelődési feladatokat is ellátó szervezetek: - számára biztosítva legyen a működésükhöz szükséges közösségi hely, (MM) 19

20 - kapjanak pénzügyi, anyagi támogatást a vállalt feladataik ellátásához, (KM) - pályázati tevékenységét segítse az Önkormányzat. (MM) - Bemutatkozási lehetőséget kell biztosítani a helyi művészek számára (költői est, felolvasó est, kiállítások, bemutatók szervezésével). (MM) - Szorgalmazni kell a település múltját bemutató tárlat összeállítását, (KM.) - Támogatni kell a helyi kiadványok megjelenését. (KM) Az önkormányzat lehetőségeihez mérten gondoskodik és támogatja az aszódi ifjúság hétvégi, iskolai szünetek alatti értelmes elfoglaltságának biztosítását. Pályázati források rendelkezésre állása esetén a volt Tiszti Klub és a Petőfi Múzeum épületét fel kell újítani, a felújított épületek részére fenntartható funkció biztosításával. A Képviselő-testület fontosnak tartja a sporttevékenységekkel kapcsolatos közszolgáltatások további biztosítását is. Ennek érdekében: - Gondoskodik a település sportéletének helyet adó épületek és pályák folyamatos karbantartásáról, rendben tartásáról. (KM) - A Csengey Iskola sportpályához kapcsolódva olyan infrastruktúrát épít ki, amely alkalmas helyszínné teszi nagyobb sport, illetve egyéb helyi rendezvény lebonyolítására. - Pályázati források megnyerése esetén biztosítja a szükséges önerőt a város sporttelepének korszerűsítése érdekében. - Támogatja a település sportegyesületeit (Aszód FC, Karate Klub, Aszódi Szabadidősport Egyesület)(MM) - Segíti és szorgalmazza a sportegyesületek pályázati tevékenységét. (MM) Egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése A Képviselő-testület az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése érdekében a következő közszolgáltatásokat biztosítja, illetve az alábbi intézkedéseket teszi a szolgáltatás színvonalának emelése érdekében: - A Képviselő-testület, az Önkormányzati hivatal és az egészségügyi, szociális ellátást végző intézmények, személyek folyamatosan együttműködnek egymással az egészséges életmód feltételeinek javítása érdekében. (A kölcsönös együttműködés tapasztalatairól a testület legalább évente egy alkalommal meghallgatja az intézményvezetők, illetve a hivatalvezető tájékoztatóját.) (MM) - Támogatja azokat a kezdeményezéseket, melyek az egészséges életmóddal, az egészségmegőrzéssel, az időskorúak problémájával, a hátrányos szociális helyzetbe került személyekkel kapcsolatos felvilágosító, tájékoztató, segítő tevékenységre irányulnak. (MM) - Az egészséges életmód feltételeinek biztosítása érdekében ellátja a helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatokat (lásd korábban), így biztosítja a mozgáshoz való helyet. (MM) - Biztosítja, hogy a középületekben, közművelődési intézményekben dohányozni csak az arra kijelölt helyen lehessen. (MM) - A kulturális rendezvények sorába épüljenek be a dohányzás, alkohol-, drogfogyasztás nélküli programok. (MM) 3.6. Befektetés támogatási politika célkitűzései Az Önkormányzat Képviselő-testülete a befektetés támogatási politikai célkitűzéseit a következők szerint határozza meg: - A Képviselő-testület törekszik arra, hogy a befektetők számára a település kedvező feltételeket biztosítson. (MM) - Az Önkormányzat az ipari terület kedvező eladási árával, az infrastrukturális beruházásokkal szintén támogatja a befektetni szándékozókat, a befektetés nagyságától függő módon. (MM) 3.7. Településüzemeltetési politika célkitűzései A település településüzemeltetési politikájának célkitűzései a következők: 20

Szajla Község Önkormányzatának gazdasági programja

Szajla Község Önkormányzatának gazdasági programja Szajla Község Önkormányzatának gazdasági programja A helyi önkormányzatokról szóló 1990,évi LXV. törvény elıírásai szerint az önkormányzatoknak a választási ciklus végéig szóló gazdasági programot kell

Részletesebben

NEMESKÉR K Ö Z S É G

NEMESKÉR K Ö Z S É G NEMESKÉR K Ö Z S É G ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019. évre Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.

Részletesebben

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. Gazdasági programja

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. Gazdasági programja Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági programja 2007-2010. évre 2 Tartalomjegyzék Bevezetés 1. Mágocs Nagyközség gazdasági helyzetét alapvetően befolyásoló körülmények 1.1. A

Részletesebben

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Gazdasági programja 2011-2014.

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Gazdasági programja 2011-2014. Medgyesbodzás Község Önkormányzat Gazdasági programja 2011-2014. Jóváhagyva: 25/2011. (III.29) sz határozattal I. Bevezetés A gazdasági program elkészítésének célja, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2014-2019. évre

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2014-2019. évre A jövő az nem egy hely, ahová belépünk. Azt mi hozzuk létre: /L.I.Sweet/ Mágocs Város Önkormányzatának Gazdasági programja 2014-2019. évre A programot a képviselő-testület 2015. március.tartott ülésén

Részletesebben

VITNYÉD település Önkormányzat. Képviselő-testületének. Gazdasági programja. 2015-2019. évre.

VITNYÉD település Önkormányzat. Képviselő-testületének. Gazdasági programja. 2015-2019. évre. VITNYÉD település Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági programja 2015-2019. évre. 1 Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. -ában

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007-2010.

GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007-2010. K A R D O S K Ú T K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T Képviselő-testületének GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007-2010. Kardoskút, 2007. március 22. 1 Előterjesztés Kardoskút Község Képviselő-testületének 2007.

Részletesebben

TERVEZET BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015-2020. ÉVI GAZDASÁGI PROGRAMJA

TERVEZET BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015-2020. ÉVI GAZDASÁGI PROGRAMJA TERVEZET BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015-2020. ÉVI GAZDASÁGI PROGRAMJA Előterjesztés a 2014. január 21-én tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: Huszárné Lukács Rozália polgármester E L Ő T E R

Részletesebben

Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására

Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására Készült: Szécsény Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére. Elıterjesztı: Stayer László polgármester

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-ei ülésére 1 ELŐTERJESZTÉS Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Döntés az Önkormányzat 2015-2019. közötti évekre vonatkozó Gazdasági Programjáról, Fejlesztési

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAM. 2008. november. 632/2008. (XII.11.) Kt. határozat alapján jóváhagyta: Riz Levente polgármester

GAZDASÁGI PROGRAM. 2008. november. 632/2008. (XII.11.) Kt. határozat alapján jóváhagyta: Riz Levente polgármester BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAM 632/2008. (XII.11.) Kt. határozat alapján jóváhagyta: Riz Levente polgármester 2008. november 1. Bevezetés, áttekintés A helyi

Részletesebben

Diósd Város Önkormányzatának gazdasági ( fejlesztési ) programja vitaanyag

Diósd Város Önkormányzatának gazdasági ( fejlesztési ) programja vitaanyag Diósd Város Önkormányzatának gazdasági ( fejlesztési ) programja vitaanyag Jövőkép, megvalósítandó elképzelések, feladatok: Alapelvünk az, hogy Diósd Város Önkormányzatának a településfejlesztésben meghatározó

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019. BEVEZETŐ

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019. BEVEZETŐ BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019. BEVEZETŐ A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a az önkormányzatok gazdasági programjával kapcsolatban

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Az elkészítésben közreműködő külső szakértők: Róka László, Deme Lóránt MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó

Részletesebben

FELHÍVÁS. Turizmusfejlesztés megvalósítására a megyékben. A felhívás címe: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés

FELHÍVÁS. Turizmusfejlesztés megvalósítására a megyékben. A felhívás címe: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés FELHÍVÁS Turizmusfejlesztés megvalósítására a megyékben A felhívás címe: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés A felhívás kódszáma: TOP-1.2.1-15 Magyarország Kormányának

Részletesebben

Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014.

Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014. Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014. Jóváhagyta: Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a /2011. (..) számú határozatával. Tartalom 1.) Bevezetés... 2 2.) Alapelvek és pénzügyi

Részletesebben

- Új esély Debrecennek!

- Új esély Debrecennek! DEBRECEN - Várospolitikai program a korszakváltás jegyében. A város kreatív emberek gyűjtőhelye, ahol növelik és serkentik egymás produktivitását. (Richard Florida) Debrecen, az ország második legnagyobb

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014.

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014. KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014. 1 Kiskunfélegyháza Város Gazdasági és Munka Programja 2011-2014 Tartalomjegyzék: A. Célok 2 B. Programok 4 C. Feladatok 7 I. GAZDASÁGFEJLESZTÉS

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató

Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI SZAKÁLLAMTITKÁRSÁG Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató Budapest, 2008. március Közreműködő szakértő:

Részletesebben

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Gazdasági programja (2014-2019)

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Gazdasági programja (2014-2019) Melléklet a 22/2015. (III. 26.) KT határozathoz Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Gazdasági programja (2014-2019) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a következő

Részletesebben

ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM 2. KÖTET

ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM 2. KÖTET ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM 2. KÖTET Terra Studio Kft. Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda 2009. június 9. ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI

Részletesebben

A váci mszp frakció programja 2010 2014 ig

A váci mszp frakció programja 2010 2014 ig A váci mszp frakció programja 2010 2014 ig Programunk középpontjában a biztonságos jövő építése áll. Szeretnénk, ha minél több váci polgár érezné: jó itt élni, mert a város biztonságot nyújt számára. Van

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) 1. sz. módosítással egységes szerkezetben (TERVEZET)

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) 1. sz. módosítással egységes szerkezetben (TERVEZET) Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) 1. sz. módosítással egységes szerkezetben (TERVEZET) 2015 2015. november A vélemények elektronikus benyújtásának helye: szeged_its1mod_velemenyek@szeged.eu

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. 2016. február 2. Készítette: Metacom 96. Oldal 0

GYÖNGYÖS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. 2016. február 2. Készítette: Metacom 96. Oldal 0 GYÖNGYÖS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2016. február 2. Készítette: Metacom 96 A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet - a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési

Részletesebben

Mosonszentmiklós község Gazdasági programja 2014 2019

Mosonszentmiklós község Gazdasági programja 2014 2019 Mosonszentmiklós község Gazdasági programja 2014 2019 1 A gazdasági program elkészítésére Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -ban meghatározottak alapján kerül sor.

Részletesebben

AZ ASZÓDI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

AZ ASZÓDI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA AZ ASZÓDI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Terra Studio Kft. Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda Raiffeisen Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Rt. 2005. november 2. AZ ASZÓDI TÖBBCÉLÚ

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM

SÁRVÁR VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM SÁRVÁR VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM 2002 2 Tartalom Bevezetés I. A Sárvári Kistérség területfejlesztési ja II. A Sárvári Kistérség

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Készült a Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra című, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosítószámú projekt keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM

Részletesebben

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége I. FEJEZET BEVEZETİ A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 70/E. -a deklarálja alapvetı állampolgári jogként a szociális biztonsághoz való jogot, amely szerint az állampolgárok

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2006-2010 Felülvizsgálat ideje: 2007. december 31. OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI,

Részletesebben

ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM

ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM Terra Studio Kft. Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda 2009. június 8. ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Szatmár Leader Közhasznú Egyesület 4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér. 40. E-mail: leader.szatmar@gmail.com Honlap: www.szatmarleader.

Szatmár Leader Közhasznú Egyesület 4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér. 40. E-mail: leader.szatmar@gmail.com Honlap: www.szatmarleader. JEGYZŐKÖNYV A Szatmár Leader Közhasznú Egyesület Elnökségének és Tervezői Munkacsoportjának együttes üléséről 2016. január 28. 10 00 TÁRGYSOROZAT: I. A beérkezett projektjavaslatok illeszkedésvizsgálata

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Algyő TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Koncepció és Stratégiai Program 2004. április Terra Studio Kft. 1094 Budapest, Angyal u. 7/A. Tel: 456 50 90; fax: 456 50 99; E-mail: terra95@hu.inter.net; www.terra-studio.hu

Részletesebben

BABÓT E G Y E Z T E T É S I D O K U M E N T U M HOSSZÚ TÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. 2016. MEGBÍZÓ:Babót Önkormányzata

BABÓT E G Y E Z T E T É S I D O K U M E N T U M HOSSZÚ TÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. 2016. MEGBÍZÓ:Babót Önkormányzata HOSSZÚ TÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. E G Y E Z T E T É S I D O K U M E N T U M MEGBÍZÓ:Babót Önkormányzata KÉSZÍTETTE: TÉR-T-REND Kft., ECORYS MAGYARORSZÁG Kft. 2016. TARTALOM TARTALOM

Részletesebben

Éghajlatvédelmi kerettörvény. tervezet. 2010. évi törvény. az éghajlat védelmérıl. Preambulum

Éghajlatvédelmi kerettörvény. tervezet. 2010. évi törvény. az éghajlat védelmérıl. Preambulum Éghajlatvédelmi kerettörvény tervezet 2010. évi törvény az éghajlat védelmérıl Preambulum Az Országgyőlés az éghajlatvédelmi kerettörvény elıkészítésérıl szóló 60/2009. (VI. 24.) OGY határozatnak megfelelıen;

Részletesebben

Balatonfűzfő Város komplex. városfejlesztési stratégiája. 2007. február

Balatonfűzfő Város komplex. városfejlesztési stratégiája. 2007. február komplex városfejlesztési stratégiája 2007. február HitesyBartuczHollai Euroconsulting Kft. 1124 Budapest, Németvölgyi út 114. tel: [06-1]-319-1790 fax: [06-1]-319-1381 e-mail: info@hbhe.hu www.hbheuroconsulting.hu

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019.

Hidegség Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019. melléklet a 14/2015.(II. 10.) képviselő-testületi határozathoz Hidegség Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019. 2 A településfejlesztési politika célkitűzései Az Önkormányzat célja az esztétikus,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tájékoztató a 2014-2020. évi TOP Vas megyei program tervezeteiről

ELŐTERJESZTÉS. Tájékoztató a 2014-2020. évi TOP Vas megyei program tervezeteiről VAS MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS Tájékoztató a 2014-2020. évi TOP Vas megyei program tervezeteiről A Vas Megyei Területfejlesztési Koncepció és Program tavalyi elfogadása után, a Közgyűlés 2015.

Részletesebben

Balkány Város Megalapozó Vizsgálat és Településfejlesztési Koncepció

Balkány Város Megalapozó Vizsgálat és Településfejlesztési Koncepció A szociális alapellátási feladatok mellett a tanyagondnoki szolgálatot is a Központ látja el. A lakosság szociális jellegű anyagi támogatással, kapcsolatos teendői azonban a Polgármesteri Hivatal feladatai

Részletesebben

U-11939/2015. Tárgy: Szentes város 2014-2019-es önkormányzati ciklusra vonatkozó

U-11939/2015. Tárgy: Szentes város 2014-2019-es önkormányzati ciklusra vonatkozó SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-11939/2015. Tárgy: Szentes város 2014-2019-es önkormányzati ciklusra vonatkozó gazdasági programja Melléklet: Gazdasági program - tervezet

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása, valamint a természeti értékeken alapuló aktív turisztikai programok

Részletesebben

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA HELYZETFELMÉRŐ, HELYZETELEMZŐ ÉS HELYZETÉRTÉKELŐ

Részletesebben

Településfejlesztési Koncepció

Településfejlesztési Koncepció Gyöngyös Város Önkormányzata 3200 Gyöngyös Fő tér 13. Településfejlesztési Koncepció Megalapozó vizsgálatok Egyeztetési verzió Készítette: 2015 Bevezetés Gyöngyös Város Önkormányzata 2015-ben döntött a

Részletesebben

10.4 Területi célok a városrészekhez kapcsolódó célmeghatározás

10.4 Területi célok a városrészekhez kapcsolódó célmeghatározás 10.4 Területi célok a városrészekhez kapcsolódó célmeghatározás Városközpont [T2] - A városrész fejlesztési céljai között szerepel egyrészt a Kistérségi Járóbeteg Központ rehabilitációja, különösen az

Részletesebben

a Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. februári ülésére

a Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. februári ülésére Csanytelek Község Önkormányzata Jegyz jét l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; 63/578-512; 63/578-513; fax: 63/578-517; jegyz @csanytelek 638 /2011. E l t e r j e s z t é s a Csanytelek

Részletesebben

Éghajlatvédelmi kerettörvény. - tervezet: 4. változat - 2010. évi törvény. az éghajlat védelmérıl. Preambulum

Éghajlatvédelmi kerettörvény. - tervezet: 4. változat - 2010. évi törvény. az éghajlat védelmérıl. Preambulum Éghajlatvédelmi kerettörvény - tervezet: 4. változat - 2010. évi törvény az éghajlat védelmérıl Preambulum Az Országgyőlés az éghajlatvédelmi kerettörvény elıkészítésérıl szóló 60/2009. (VI. 24.) OGY határozatnak

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 13-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 13-i ülésére 6. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának Gazdasági Programja Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı

Részletesebben

NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA hogy ne csak városunk múltja, de jelene és jövője is figyelemreméltó legyen 2010. január NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (Az

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020)

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) Készült a DAOP-5.1.1/B-13 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése pályázati felhívásra benyújtott Fenntartható

Részletesebben

BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Balaton Fejlesztési Tanács BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013 Készítette: Vital Pro Kft. 2005. december 12. Tartalomjegyzék 1 Vezetői összefoglaló 4 2 Bevezetés 11 2.1 Dokumentum célja, tervezés

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. január 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. január 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. január 25-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 300/2003. (XI. 27.) KT számú határozat (Határidő: 2006.12.31) Tárgy: Önkormányzati

Részletesebben

A SZERENCSI KISTÉRSÉG

A SZERENCSI KISTÉRSÉG A SZERENCSI KISTÉRSÉG FELZÁRKÓZTATÁSI FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2010. ÁPRILIS MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. - 1 - A Szerencsi kistérség felzárkóztatási fejlesztési programja A fejlesztési program

Részletesebben

VAS MEGYE INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA

VAS MEGYE INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA VAS MEGYE INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA SZOMBATHELY, 2015. augusztus 27. 1 Tartalomjegyzék Előzmények... 3 Vezetői összefoglaló (Bevezető)... 6 1. A megye által alkalmazott Területi Kiválasztási Kritériumok...

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2015-2019. évek közötti Gazdasági Programjára.

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2015-2019. évek közötti Gazdasági Programjára. ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÁPRILIS 22-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1268-4/2015./V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB III. NAPIREND Tárgy: Javaslat

Részletesebben

HH gyermekek száma. Barcs 76 31 10 13,2 1 3 Barcs Komlósd, Péterhida. Barcs 77 16 1 1,3 0 3 5. sz. Tagóvoda. Barcs 18 5 1 5,6 0 1 6. sz.

HH gyermekek száma. Barcs 76 31 10 13,2 1 3 Barcs Komlósd, Péterhida. Barcs 77 16 1 1,3 0 3 5. sz. Tagóvoda. Barcs 18 5 1 5,6 0 1 6. sz. Az intézményfenntartó társulás közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervében közép és hosszútávon szerepel a HH/HHH gyermekek kiegyenlített arányú elhelyezése minden óvodai intézményegységben, valamint

Részletesebben

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020 d VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020 5.3. egyeztetési változat 2014. július 14. Vezetői összefoglaló Életminőség, Élhető környezet, Érték-teremtés- sikeres Vas

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2010-2014.

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2010-2014. OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2010-2014. Készült: 2010. január 31. Készítette: Oroszlány Város Önkormányzatának Polgármesteri

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK VELENCEI-TÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI TERVEZÉS ALAPJAINAK VIZSGÁLATA ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÓ 2009 VELENCEI-TÓ A TERMÉSZETES EGÉSZSÉG ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A Velencei-tó tó a 1117/2005. (XII.

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030

A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030 A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030 Egyeztetési anyag 2015. november 18. 1 A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Egyeztetési anyag 2015. november 18. A koncepció

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Mátraterenye Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Mátraterenye Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Mátraterenye Község Önkormányzata 2015 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - eleget téve

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Előterjesztés A Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Észak magyarországi Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló

Észak magyarországi Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló Észak magyarországi Operatív Program 3. prioritás: Településfejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma Településfejlesztés

Részletesebben

II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM

II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM Sokoró Ökológiai Park Alapítvány 9081Gyırújbarát, BM köz 1. sokoroal@axelero.hu 96/456-740 2005. 2 Témavezetı: Enyingi Tibor (Sokoró Alapítvány)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. december 10-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. december 10-i ülésére HAL IM B A K ÖZSÉG ÖNK ORM ÁNY ZATA P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 503-420 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/1067/2015. Tárgy: Halimba község Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepciójának

Részletesebben

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. Répcelak Város Önkormányzat

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. Répcelak Város Önkormányzat Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv Répcelak Város Önkormányzat P.H... Dr.Németh Kálmán Polgármester Dr.Kiss Julianna Jegyző Készült: 2012... Old. 1 Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv

Részletesebben

CSEPREG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Településfejlesztési koncepció és marketing terv II.

CSEPREG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Településfejlesztési koncepció és marketing terv II. CSEPREG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011 Településfejlesztési koncepció és marketing terv II. II. FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 45 8. A FEJLESZTÉS KONCEPCIONÁLIS KERETEI 8.1. Csepreg város jövőképe A jövőkép - az aktuális

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS. Javaslat gazdasági program elfogadására

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS. Javaslat gazdasági program elfogadására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat gazdasági program elfogadására Előterjesztő:

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁTÉKSZIGET Óvoda Szombathely, Győzelem u. 1/a MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Geositsné Gerencsér Lucia óvodavezető Fodor Imréné minőségügyi megbízott Minőségfejlesztési Kézikönyv Változat: 3 1.

Részletesebben

Vasvári Kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

Vasvári Kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás Vasvári Kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Esélyteremtı, és életminıség javító kistérségi szolgáltatási rendszer fejlesztése, fenntartása. 2007.

Részletesebben

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzatának. Gazdasági Programja 2015-2020

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzatának. Gazdasági Programja 2015-2020 Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzatának Gazdasági Programja 2015-2020 1. BEVEZETŐ... 3 1.1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR, A HASZNÁLT FOGALMAK... 3 1.2. A KERÜLET FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉSE, ADOTTSÁGAI...

Részletesebben

19/2011. (IV. 14.) határozata. Nyirád Község Önkormányzatának. gazdasági programja

19/2011. (IV. 14.) határozata. Nyirád Község Önkormányzatának. gazdasági programja Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének a 31/2011. (V. 26.) határozatával módosított 19/2011. (IV. 14.) határozata Nyirád Község Önkormányzatának 2011-2014 éves idıszakra szóló gazdasági programja

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének indokolása)

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének indokolása) Város Polgármestere 251 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 6 23 31-174/213, 242 Fax: 6 23 31-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület 2011. március 31-i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület 2011. március 31-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1100- /2011. Előkészítő: Pékné dr.csefkó Judit E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2011. március 31-i

Részletesebben

Beszámoló Pilis Város Önkormányzata 2006-2010. év közötti idıszakra vonatkozó Gazdasági (Önkormányzati) Ciklusprogramja végrehajtásáról

Beszámoló Pilis Város Önkormányzata 2006-2010. év közötti idıszakra vonatkozó Gazdasági (Önkormányzati) Ciklusprogramja végrehajtásáról JÓVÁHAGYOTT VÁLTOZAT! 2010. SZEPTEMBER HÓ 24. Beszámoló Pilis Város Önkormányzata 2006-2010. év közötti idıszakra vonatkozó Gazdasági (Önkormányzati) Ciklusprogramja végrehajtásáról Pilis Város Önkormányzatának

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007 2014 M U N K A T E R V E Z á r a d é k: Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2007-2014. évi Gazdasági Programját a

Részletesebben

DÉVAVÁNYA VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

DÉVAVÁNYA VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁNAK MÓDOSÍTÁSA DÉVAVÁNYA VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁNAK MÓDOSÍTÁSA 2016. február I. Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény,

Részletesebben

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015-2019 évekre szóló gazdasági programja, fejlesztési terve

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015-2019 évekre szóló gazdasági programja, fejlesztési terve Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015-2019 évekre szóló gazdasági programja, fejlesztési terve Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat. 2012-2014. évekre szóló. Megújított. Gazdasági Programja és Fejlesztési Elképzelései

Fejér Megyei Önkormányzat. 2012-2014. évekre szóló. Megújított. Gazdasági Programja és Fejlesztési Elképzelései Fejér Megyei Önkormányzat 2012-2014. évekre szóló Megújított Gazdasági Programja és Fejlesztési Elképzelései Fejér Megye Közgyőlése 29/2013. (II.28.) önkormányzati határozatával elfogadva 2 Bevezetés Az

Részletesebben

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2013. ÉVI 7/5. SZÁM A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2013. december 10. TARTALOMJEGYZÉK 7/5. SZÁM (2013. DECEMBER 10. ) MELLÉKLET 77/2013. (11.29.) PMÖ határozat

Részletesebben

A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA I. kötet

A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA I. kötet A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA I. kötet 2005. november 1. A STRATÉGIAI HELYZETÉRTÉKELÉS (SWOT ANALÍZIS)...4 ERŐSSÉGEK (ADOTTSÁGOK)...4 Földrajzi környezet, természeti

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS Mottó: Mindjárt születésünk pillanatában szüleink jóságára, gondoskodására szorulunk. Később, amikor betegségek gyötörnek minket és megöregszünk, megint mások gondoskodására és jóságára leszünk utalva.

Részletesebben

II. kötet: Integrált településfejlesztési stratégia

II. kötet: Integrált településfejlesztési stratégia TAMÁSI INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. kötet: Integrált településfejlesztési stratégia Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

HBF Hungaricum Kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma

HBF Hungaricum Kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Az akcióterv neve TIOP-1_Az oktatási infrastruktúra fejlesztése Készítette HBF Hungaricum Kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Verziószám TIOP_OIF_V_7.5 1. Az akcióterv ismertetése és a kontextusát

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 1828 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 13. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A belügyminiszter 3/2014. (I. 31.) BM rendelete a 2007 2013 közötti programozási időszakban a Szolidaritási programokból

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minőségi fejlesztése c. konstrukciójához Kódszám: ÉAOP-2009-2.1.2/A/B A PROJEKTEK AZ EURÓPAI

Részletesebben

Óbarok (Nagyegyháza) Község TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

Óbarok (Nagyegyháza) Község TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Óbarok (Nagyegyháza) Község TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 2. oldal A koncepció célja 3. oldal A település múltjának rövid történeti áttekintése 3. oldal Földrajzi elhelyezkedés

Részletesebben

Ikt.sz.: 911/2016/U1 Tárgy: Tájékoztatás a 2016. április és május hónapokban benyújtásra kerülő pályázatokról

Ikt.sz.: 911/2016/U1 Tárgy: Tájékoztatás a 2016. április és május hónapokban benyújtásra kerülő pályázatokról Ikt.sz.: 911/2016/U1 Tárgy: Tájékoztatás a 2016. április és május hónapokban benyújtásra kerülő pályázatokról Mellékletek: kivonatok pályázati felhívásokból Szatymaz Község Képviselő-testülete Szatymaz

Részletesebben

Bevezető rész. 1. Általános rendelkezések TISZABURA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Bevezető rész. 1. Általános rendelkezések TISZABURA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról EGYSÉGES SZEKEZETBE

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM

TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM SZÉKESFEHÉRVÁRI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM Készítette: Közép-Pannon Regionális Fejlesztési ZRT Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008. április

Részletesebben

8. Cselekvési terv. 8.1 Az intézkedések leírása. Kultúrháló közösségi terek minőségi javítása és a helyi közösségek együttműködésének támogatása

8. Cselekvési terv. 8.1 Az intézkedések leírása. Kultúrháló közösségi terek minőségi javítása és a helyi közösségek együttműködésének támogatása 8. Cselekvési terv 8.1 Az intézkedések leírása 1.) intézkedés megnevezése 2)Specifikus cél 3)Indoklás, alátámasztás A támogatható tevékenység területek meghatározása Kultúrháló közösségi terek minőségi

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. március 31-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. március 31-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának gazdasági programja Előkészítette: Izsó Gábor polgármester Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező valamennyi bizottság bizottság: Sorszám: III/2 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

Veszprém megye forrásai és fejlesztési terve

Veszprém megye forrásai és fejlesztési terve Veszprém megye forrásai és fejlesztési terve Budaörs, 2016. május 5. Operatív Programok (2014-2020) Vidékfejlesztési Program (VP) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Terület- és

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA 2014. szeptember 18. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA Készült a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat megbízásából A területfejlesztési

Részletesebben

E L T E R J E S Z T É S a Képvisel -testület 2006. november 29-i ülésére

E L T E R J E S Z T É S a Képvisel -testület 2006. november 29-i ülésére E L T E R J E S Z T É S a Képvisel -testület 2006. november 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd város közoktatási feladatellátási, intézményhálózatm ködtetési és -fejlesztési terve. Tisztelt Képvisel -testület!

Részletesebben

Harangodi tározó turisztikai fejlesztési elképzelései

Harangodi tározó turisztikai fejlesztési elképzelései Harangodi tározó turisztikai fejlesztési elképzelései A tározó általános ismertetése A Magyar Állam tulajdonában, a FETIVIZIG kezelésében van a Nyírség legfiatalabb tározója, a Harangodi víztározó, mely

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. április 15. napjára (szerda) 10.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2015. április 15. napjára (szerda) 10.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

KERTVÁROS GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 3. sz. melléklet A Gyáli kistérség társult önkormányzatai a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló

Részletesebben