Észak magyarországi Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Észak magyarországi Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló"

Átírás

1 Észak magyarországi Operatív Program 3. prioritás: Településfejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló február 11.

2 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma Településfejlesztés Prioritás rövid tartalma (max. 3 mondat) A nagyvárosok innovációs potenciáljuk javítása érdekében vonzzák, illetve megtartsák a magas képzettségő lakosaikat, az elmaradott kistérségek központi városainak révén javuljon tıkevonzó képességük és a vállalkozások mőködési környezete, továbbá a társadalmi szempontból szegregálódó és környezeti szempontból kockázatot jelentı városi területek megújításával csökkenjenek a társadalmi és környezeti feszültségek, erısödjön a társadalmi kohézió és javuljon az élet minısége. A falusi településfejlesztési akciókat össze kell hangolni az ÚMVP vidékfejlesztési beruházásaival A prioritások célkitőzései Prioritás neve, száma Településfejlesztés Indikátor megnevezése A szociális célból rehabilitált terület aktivitási rátája (15-74 éves korosztály) a települési átlag arányában Az érintett lakosság elégedettsége a városfejlesztési akciókkal A támogatással érintett területen telephellyel rendelkezı vállalkozások számának növekedése Támogatással érintett lakosok száma a rehabilitált településrészeken A támogatott projektek keretében EU-s kirtériumoknak megfelelı szennyvízkezeléssel ellátott lakosok száma a 2000 lakos alatti településeken Célértékek * Indikátor mértékegysége Kiinduló érték % % % elégedett % fı fı * Kumulált érték 2

3 1.3. A prioritások ütemezése - kötelezettségvállalás Prioritás neve, száma Indikatív forrásallokáció (mrd Ft) Összesen Településfejlesztés 0,000 24,449 13,175 12,068 8,626 10,798 5,924 75, A prioritások ütemezése - kifizetés Prioritás neve, száma Indikatív forrásallokáció (mrd Ft) Összesen Településfejlesztés 0,000 0,838 6,673 12,530 14,899 11,844 10,636 9,297 8,323 75,040 Az itt és a továbbiakban feltüntetett pénzügyi adatok az OP pénzügyi táblájában a prioritásonként euróban rögzített támogatási keretösszegek - alcímben megjelölt szempont szerinti - évenkénti ütemezését mutatják forintra átszámítva a PM által megadott hivatalos tervezési, 248 Ft/euró árfolyamon. 3

4 2. A támogatási konstrukció bemutatása Sorszá m 2.1. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai ( ) Konstrukc ió neve Integrált, szociális jellegő városrehabili táció Komponens neve A. Leromlással fenyegetett városi lakótelepek (pl. panelek) integrált akcióterületen alapuló rehabilitációja Alkalma zott eljárás Kétforduló s Támoga tás formája Vissza nem térítendı Támo gatás kerete (millió Ft) Kedvezménye zettek köre 1328 Városi önkormányzatok (kivéve MJV-k) Támogatásban részesülı partnerek lehetnek: A pályázó településen lévı városi, megyei önkormányzati intézmények, Központi költségvetési szervek és intézményeik Közhasznú jellegő tevékenységet végzı, nem profitorientált gazdasági társaságok - amelyekben az önkormányzat többségi tulajdonnal rendelkezik Társasházak/lakás szövetkezetek (partnerségük esetén a pályázathoz a pénzügyi kötelezettségvállal ásukat tartalmazó többségi közgyőlési döntést kell csatolni), Non-profit szervezetek, Gazdasági társaságok Állami gazdálkodó szervezet Állami vállalat Egyéb állami gazdálkodó szervezet Továbbá a fenti szervezetek konzorciumai. Támog atás minmax össze ge (millió M Ft) Támo gatás mérté ke max (%) / (XI.17.) Korm. rend. által meghat ározott kistérsé gben +5% Támoga tott projekt ek száma 3 A komponensként megadott keret indikatív jellegő, 248 Ft/euró árfolyamon számolva. 4

5 Funkcióbıvít ı településreh abilitáció B. Leromlott városi területek (kolóniák romatelepek) integrált akcióterületen alapuló rehabilitációja A. Kistérségek központi településeinek Kétforduló s Kétforduló s Vissza nem térítendı Vissza nem térítendı 885 Városi önkormányzatok (kivéve MJV-k) Támogatásban részesülı partnerek lehetnek: A pályázó településen lévı városi, megyei önkormányzati intézmények Központi költségvetési szervek és intézményeik Közhasznú jellegő tevékenységet végzı, nem profitorientált gazdasági társaságok - amelyekben az önkormányzat többségi tulajdonnal rendelkezik Társasházak/laká sszövetkezetek Non-profit szervezetek, Gazdasági társaságok Állami gazdálkodó szervezet Állami vállalat Egyéb állami gazdálkodó szervezet Továbbá a fenti szervezetek konzorciumai Városi önkormányzatok (kivéve MJVk).és az 5000 fı állandó lakosságszámú és 100 fı/km2 népsőrőség fölötti települési Önkormányzatok Támogatásban részesülı partnerek lehetnek: A pályázó településen lévı városi, megyei önkormányzati intézmények Központi költségvetési szervek és intézményeik Közhasznú jellegő tevékenységet / (XI.17.) Korm. rend. által meghat ározott kistérsé gben +5% / (XI.17.) Korm. rend. által meghat ározott kistérsé gben +5% 3 9 5

6 B. Kistérségek központi településeinek közlekedés egyfordul ós Vissza nem térítendı végzı, nem profitorientált gazdasági társaságok - amelyekben az önkormányzat többségi tulajdonnal rendelkezik Non-profit szervezetek, Gazdasági társaságok Állami gazdálkodó szervezet Állami vállalat Egyéb állami gazdálkodó szervezet Továbbá a fenti szervezetek konzorciumai 1500 Városi önkormányzatok (kivéve MJVk).és az 5000 fı állandó lakosságszámú és 100 fı/km2 népsőrőség fölötti települési Önkormányzatok / (XI.17.) Korm. rend. által meghat ározott kistérsé gben +5% 8-12 C, Megyei jogú városok integrált rehabilitációja kiemelt Vissza nem térítendı; 6639 Megyei jogú városok önkormányzatai / (XI.17.) Korm. rend. által meghat ározott kistérsé gben +5% Vidékfejleszt ési programot kiegészítı településfejl esztés Vidékfejlesztés i programot kiegészítı településfejles ztés Egyfordul ós standard Vissza nem térítendı 2554 Települési (az 5000 fı állandó lakosnál alacsonyabb lakosságszámmal illetve 100 fı/km2 népsőrőségnél alacsonyabb népsőrőséggel rendelkezı községi, nagyközségi státuszú A projektjavaslatok értékelése során a Közremőködı Szervezet a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 13. (6) alapján kikéri az RFT véleményét rıl elırehozott forrás 6

7 Környezeti értékeink védelme, környezetbiz tonság A LE Egyfordul alatti ós települések standard szennyvízkezel ése B. Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása C. Belterületi és térségi vízrendezés D. Térségi jelentıségő vízrendszerek Kétforduló s Kétforduló s Kétforduló s Vissza nem térítendı Vissza nem térítendı Vissza nem térítendı Vissza nem térítendı települések) és partnerként kisebbségi önkormányzatok és intézményeik 954 Helyi önkormányzatok és ezek társulásai 1000 Helyi önkormányzatok és ezek társulásai 2557 helyi önkormányzatok és társulásaik 2606 Területileg illetékes környezetvédelm i és vízügyi igazgatóságok; helyi önkormányzatok és társulásaik Sor - szá m A támogatási konstrukció indokoltsága, alátámasztottsága röviden Konstr ukció neve Integrál t, szociális jellegő városre habilitác ió Kompon ens neve Indokoltság A.Leromlá A régióban a nagyarányú lakossággyarapodás lakhatási feltételeit a zömében állami ssal beruházás keretében épített, iparosított technológiájú (panel), környezetébıl elváló, fenyegete középmagas és magas lakóházak, házsorok által alkotott lakótelepek kialakításával tt városi oldották meg. A rendszerváltás évei után a lakótelepi lakások jelentıs részét lakótelepe privatizálták. Ezen épületek többsége több mint 25 éves, így épületgépészeti illetve k (pl. hıszigetelési szempontból is elavultak, felújításuk elmaradása esetén, egész panelek) épülettömböknél következhet be a visszafordíthatatlan lepusztulás. Ezzel egy idıben integrált ezen lakótelepek lakosai körében fenyegetı antiszociális jelenségek felerısödése akcióterül tapasztalható (bőnözés, kirekesztıdés, iskolai lemorzsolódás, stb.). eten alapuló rehabilitác iója B.Leromlo A lakótelepek másik csoportja teljesen elavult, korszerőtlen gettósodott romatelep, tt városi területek lakosainak többsége alacsony képzettségő, roma származású, munkanélküli. Ezeknek területeknek a rehabilitációja elengedhetetlen. A telepeken a lakásokból (romatele hiányoznak az alapvetı higiénés feltételek, alacsony a közmővezettség és a pek környezet is lepusztult. Az infrastrukturális hiányosságok gyakran gazdasági, kolóniák) szociális és környezetvédelmi problémákkal is társulnak, mindezeket erısítik a integrált közbiztonság hiányából eredı problémák. A fizikai jellegő megújítással párosulnia akcióterül kell olyan életvezetési, családsegítı és képzési programoknak, amelyek segítik a eten terület lakosságának egy magasabb színvonalú lakókörnyezetbe történı alapuló rehabilitác iója reintegrációját. A projektjavaslatok értékelése során a Közremőködı Szervezet a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 13. (6) alapján kikéri az RFT véleményét. A projektjavaslatok értékelése során a Közremőködı Szervezet a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 13. (6) alapján kikéri az RFT véleményét. 7

8 Funkció bıvítı települé srehabili táció A.Kistérsé gek központi települése inek fejlesztés e A régió számos városában különös jelentıséggel az elmaradott kistérségekben - komoly városépítészeti, terület-felhasználási és közlekedési problémák jelentkeznek. A városközpontokban felújításra szoruló területek jelentıs része lakó- és közösségi terület, amely elhanyagolt (esetenként szlömösödött) állapota miatt, nem felel meg a mai kor életminıségi feltételeinek, a jogos társadalmi elvárásoknak. Jelentıs részükben nem vagy évek óta nem volt komolyabb beruházás, felújítás, közlekedésés/vagy biztonságtechnikai korszerősítés. Mindezek teszik indokolttá a konstrukció megvalósítását. B. A régi nagy számú városában, jelentıs számban a központi településeken is, olyan Kistérsége közlekedési, úthálózati problémák jelentkeznek, amelyek kijavítása halaszthatatlan k központi feladatot jelent az önkormányzatok számára. Különös tekintettel a települése forgalombiztonságra és a környezetvédelemre is. Mindez teszi indokolttá a inek konstrukció kialakítását, megvalósítását. közlekedé s fejlesztés e C. Megyei A méretgazdaságosság elınyeit kihasználva, a koncentráció elvét figyelembe véve, jogú a magántıke jelenlétére és mobilizálhatóságára építve kiemelten szükséges városok fejleszteni a régió megyei jogú városait, amelyek egészében vagy részlegesen a integrált régió jelentıs részére kiterjedı szerepkört töltenek be. Ezekben a városokban rehabilitác jellemzıen szükséges a központi városrészek jelentısebb mértékő strukturális iója módosítása, új funkciókkal való ellátása, a város lakossága és a környékbeliek számára mind gazdaságilag, mind városi vonzerıt tekintve az adott központi részek mai igényekhez való illesztése Vidékfej lesztési progra mot kiegészí tı települé sfejleszt és Környez eti értékein k védelm e, környez etbizton ság A.Vidékfej lesztési programo t kiegészítı településf ejlesztés A LE alatti települése k szennyvíz kezelése Az Észak-magyarországi Régió településeinek infrastrukturális ellátottsága az elmúlt évek erıfeszítései ellenére is jelentıs mértékben elmarad attól a szinttıl, amely a vállalkozások letelepedéséhez, a fiatal értelmiség helyben maradásához, és/vagy a turisták hosszabb idejő tartózkodásához szükséges. A konstrukció keretében a települések fizikai megújítása mellett, a helyi értékek felismerésére, megbecsülésére, a környezettudatos szemléletmód elterjesztésére és a településüzemeltetéshez kapcsolódó foglalkoztatási lehetıségek kihasználására is sort kell keríteni. A régió településszerkezetébıl következıen magas a szennyvízterhelésbıl adódó környezetszennyezéssel sújtott 2000 lakos-egyenérték (LE) alatti, egymástól távol települések száma. A Kormány által jóváhagyott Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és tisztítási Megvalósítási Program (a 30/2006 (II.8.) Korm. rendelettel módosított 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet) a 2000 LE fölötti agglomerációkra vonatkozóan intézkedéseket ír elı az EU és a magyar követelményeknek történı megfelelés érdekében. A kistelepüléseken azonban költséghatékonysági szempontból is indokolt a gazdaságosan kiépíthetı és fenntartható egyedi szennyvíztisztító berendezések, valamint alternatív természet-közeli szennyvízkezelési megoldások bevezetése, a folyékony hulladék (szippantott szennyvíz) kezelésének támogatása. B.Települ Az Észak-magyarországi Régióban számos településen és településeken kívül is ési jelentıs számú, a környezetvédelmi elıírásoknak meg nem felelı hulladék-lerakó hulladéklerakók elcsúfítják a tájképet. Felszíni és felszín alatti vizek további szennyezésének található, amelyek a környezetre ártalmasak, az egészséget veszélyeztetik és rekultiváci megakadályozása és a környezetterhelés csökkentése érdekében, összhangban az ója, Országos Hulladékgazdálkodási Tervvel, illetve a hulladéklerakással, valamint a felszámol hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekrıl szóló 20/2006. (IV. ása 5.) KvVM rendelettel a régióban felszámolni ill. rekultiválni kell a környezetet és a lakosságot is folyamatosan veszélyeztetı, régi, mőszakilag nem megfelelı bezárt illetve felhagyott települési szilárd hulladéklerakókat, folyékony hulladék fogadóhelyeket, állati hulladéktemetıket (dögkút, dögtér, üzemi lerakók). Ezáltal a települések bel- és külterületein a rekultivált területek gazdasági hasznosítása megvalósulhat, valamint a k következményeként idegenforgalmi szempontból is, kedvezı hatások érhetıek el. Mindezek teszik indokolttá a konstrukció megvalósítását. 8

9 C. Az Észak-magyarországi Régióban kiemelt feladatot jelent a településeket minden Belterületi évben rendszeresen súlytó ár,- belvíz- és helyi vízkárok elleni védekezés. A régió és térségi hegy- és dombvidéki területein a patakok áradásai, a domboldalakról lefolyó vizek, vízrendez valamint a települések belterületére hulló, de megfelelı elvezetı hálózat hiányában és elfolyni nem tudó vizek okoznak veszélyhelyzetet. A rendszeresen visszatérı vízkárok elleni védekezés költsége és a keletkezett károk helyreállítása komoly megterhelés a lakosságnak, a helyi gazdálkodó szervezeteknek, az önkormányzatoknak, a vízgazdálkodási társulatoknak és az állami feladatokat ellátó állami költségvetési szerveknek. A vízkár problémák megoldása, csökkentése, valamint az életminıség és a települési környezet javítása, a jó állapot elérése érdekében támogatni szükséges a települések belterületi és ehhez kapcsolódó térségi vízelvezetı, vízvisszatartó, vízpótló, víztározó rendszerek fejlesztését, rehabilitációját az EU Víz-Keretirányelv figyelembevételével. D. Helyi Kiemelt problémát jelent az Észak-magyarországi Régióban a belterületi és és térségi külterületi vízkárok problémája. A dombvidéki vízgyőjtıkön a rendkívüli és nagy jelentıség csapadékok a belterületeket veszélyeztetik, az ott felhalmozódott vagyoni értékben ő jelentıs károkat okoznak. A síkvidéki területekrıl a belvíz elvezetése, szivattyús vízrendsz átemelése jelentıs költséggel jár. A vízelvezetés biztosításához szükséges a erek fıbefogadók kiépítése a meglévık rekonstrukciója, a nagy csapadékok felfogása fejlesztés érdekében tározók építése a dombvidéki vízgyőjtık felsı szakaszán, illetve a e települések külterületén. Szükséges a belvízrendszerekben a vízvisszatartás, víztározás, vízvisszatáplálás révén a jó állapot elérése érdekében a belvízzel, mint vízkészlettel való gazdálkodás, a térségi vízvisszatartás, vízpótlás, tározás létesítményeinek kiépítése, a vízrendszer rehabilitációjának elvégzése. Az ÉMOP keretében támogatott k során kiépülı rendszereknek be kell tudni fogadnia a települések belterületérıl elvezetett belvizeket és csapadékvizeket. Az összehangolás érdekében az ÚMVP területi preferenciáinak egyeztetése indokolt. 9

10 2.3. Támogatható tevékenységek köre Sorszám Konstrukció neve Komponens neve Támogatható tevékenységek (nem taxatív) Integrált, szociális jellegő városrehabilitáció A.Leromlással Fizikai jellegő (ERFA típusú) beavatkozások fenyegetett városi Kötelezı tevékenységek: lakótelepek (pl. -többlakásos lakóépületek közös részeinek felújítása, panelek) integrált korszerősítése, különös tekintettel az energiafelhasználás akcióterületen alapuló rehabilitációja racionalizálására; akadálymentesítése - önkormányzati vagy önkormányzati tulajdonú nonprofit szolgáltató tulajdonában lévı lakóépületek felújítása a modern szociális bérlakások kialakítása érdekében -közterületek kialakítása, meglévık, felújítása, akadálymentesítése; parkok, jóléti zöldfelületek és újak kialakítása; utcabútorok, világítótestek beszerzése, telepítése, közterületek közlekedési célú - integrált városfejlesztési stratégia készítése (önálló tevékenységként nem támogatható) Az alábbi tevékenységekbıl legalább további egy megvalósítása kötelezı: - közintézmények felújítása, bıvítése akadálymentes módon; - kis- és középvállalkozások által üzemeltetett üzletek, irodák, kereskedelmi egységek támogatása (pl. üzlethelyiségek és irodák külsı felújítása) Kapcsolódó tevékenységek - közmőhálózat felújítás - komplex területelıkészítési munkák elvégzése - Épületek azbesztmentesítése; épületek energiahatékonysági korszerősítése akadálymentesítés középületekben Lakóépületek bontása (különleges esetben, panel épületre nem vonatkozik) Szociális jellegő (ESZA típusú) beavatkozások az akcióterület lakosai számára: - Hátrányos helyzetőek foglalkoztatása - Közösségfejlesztı, közösségszervezı civil programok kialakítása - Munkaerı-piaci (újra)beilleszkedést segítı képzési, oktatási foglalkoztatási programok lebonyolítása - Ifjúsági és szabadidıs programok szervezése - Szociális, családsegítı és gyermekjóléti szolgáltatások kialakítása - Társasházak, lakásszövetkezetek szakmai mőködésének segítése tanácsadási rendszeren keresztül - Tolerancia programok - Helyi környezettudatosság elterjesztését segítı akciók 10

11 B.Leromlott Fizikai jellegő (ERFA típusú) beavatkozások városi területek (romatelepek - önkormányzati vagy önkormányzati tulajdonú nonprofit kolóniák) integrált szolgáltató tulajdonában lévı lakóépületek felújítása a modern akcióterületen szociális bérlakások kialakítása érdekében alapuló - társasházi vagy önkormányzati tulajdonú lakóépületekben rehabilitációja szociális bérlakások komfortosítása - meglévı, más funkciójú önkormányzati tulajdonú épületek átalakításával, felújításával szociális bérlakások kialakítása - Közösségi intézmények felújítása, bıvítése (amennyiben új, a rehabilitáció céljait elısegítı közösségi programokhoz kapcsolódik), közösségi helyiségek kialakítása; közösségi központok, közösségi funkciót ellátó épületek bıvítése, felújítása, helyi hálózatok, civil együttmőködések számára - Közintézmények felújítása, bıvítése, energiahatékonyság növelése, közösségi helyiségek kialakítása, közszolgáltatások nyújtására alkalmas épületek felújítása, bıvítése, kialakítása - Közterületek, közösségi terek, szabadidıs és kulturális létesítmények felújítása, illetve újak kialakítása akadálymentes módon - Szociális blokkok kialakítása - integrált városfejlesztési stratégia készítése (önálló tevékenységként nem támogatható) Kapcsolódó tevékenységek - Közmőhálózat felújítása, hiányzó közmővek kiépítése - komplex területelıkészítési munkák elvégzése - Az akcióterületen lévı értéktelen, használhatatlan, felújításra alkalmatlan ingatlanok bontása - Akadálymentesítés; azbesztmentesítés - Energiahatékonysági korszerősítés Szociális jellegő (ESZA típusú) beavatkozások az akcióterület lakosai számára - Oktatási, képzési, foglalkoztatási programok - Közösségfejlesztı, közösségszervezı civil programok kialakítása - Munkaerı-piaci (újra) beilleszkedést segítı képzési, oktatási foglalkoztatási programok lebonyolítása - Az akcióterületen élı hátrányos helyzetőek foglalkoztatásának támogatása - Ifjúsági és szabadidıs programok szervezése - Szociális, családsegítı és gyermekjóléti szolgáltatások kialakítása - Tolerancia programok - Helyi környezettudatosság elterjesztését segítı akciók Funkcióbıvítı településrehabilitáció A.Kistérségek központi településeinek Fizikai jellegő (ERFA típusú) beavatkozások: Városi-közösségi-közszféra funkciókat erısítı tevékenységek Települések központi tereinek megújítása, ezen belül o közterületek közcélú kialakítása, felújítása, beleértve a közmő hálózatot is; o településközpontokban mőemléki jelentıségő területeken lévı épületek külsejének, homlokzatának, közvetlen környezetének felújítása, akadálymentesítése; o közösségi célt szolgáló intézmények, közösségi és szociális funkciókat ellátó épületek külsı és belsı felújítása, bıvítése, kivételes esetekben új építése, akadálymentesítése, alapmőködéshez szükséges eszközbeszerzés támogatható o közfunkciót (államigazgatási, közigazgatásai, közszolgáltatási) ellátó közintézmények felújítása, szükség esetén új épület építése, energiahatékonyságának javítása, akadálymesntesítése. Városi közlekedés során a balesetmentes közlekedést, az intermodális közösségi közlekedést, valamint a környezetbarát 11

12 közlekedési formák elterjesztését elısegítı beruházások; Tehermentesítı-belterületi utak építése, korszerősítése, gyalogos átkelı szakaszok építése a vasúti keresztezıdésekhez kapcsolódóan (önállóan nem támogatható) Helyi közösségi közlekedés irányítás-technológiai rendszerének és utasforgalmi infrastruktúrájának (pl. autóbusz pályaudvar építése), különös tekintettel a mozgáskorlátozottak közlekedési feltételeire, valamint a kerékpártárolás feltételeinek megteremtése, továbbá igény esetén P+R parkolók építése; Települési zöld területek revitalizációja; zöldfelületek növelése; Barnamezıs területek kármentesítése; közösségi célú funkciók kialakítása a kármentesített területeken Integrált Városfejlesztési Stratégia készítése (önálló tevékenységként nem támogatható) Gazdasági funkciót erısítı tevékenységek, pl: Piac, piaccsarnok épületének felújítása, átalakítása, bıvítése; helyiségek, belsı terek kialakítása kiskereskedelmi egységek és szolgáltatók által használt épület, épületrész felújítása, átalakítása, bıvítése indokolt esetben új építés. Önálló épület akkor támogatható, amennyiben maximum 3-5 üzlethelyiség alkotja. kkv-k által igénybevett szolgáltató központ (500 m2 alatt), kereskedelmi központ, bevásárló utca mint speciális megjelenési forma felújítása, átalakítása, bıvítése, indokolt esetben új építés Vendéglátó egységek által használt épület, épületrész felújítása, átalakítása, bıvítése Forgalomcsillapítás érdekében mélygarázsok kialakítása, építése, belsı terek kialakítása és felszerelése max. 500 férıhelyig Felszíni parkoló kialakítása, Rendezvény és konferenciaközpont felújítása, átalakítása, bıvítése, indokolt esetben új építés (max. 500 nm-ig támogatható); helyiségek, belsı terek kialakítása 500 m2 alatti gazdasági szolgáltatóház felújítása, átalakítása, bıvítése, indokolt esetben új építés; helyiségek, belsı terek kialakítása Kiegészítı tevékenységek A rehabilitáció céljainak megvalósulását lehetségessé tevı, önkormányzatok által történı ingatlan - azaz föld telek és épület vásárlás; Komplex terület-elıkészítési munkák, a késıbbi építések és felújítások megalapozása (pl. épületek bontása, meglévı termelı infrastruktúra hálózatok, közmővek felújítása, felosztása és kiépítése); Közbiztonság javítását, a rehabilitáció eredményeinek megırzését szolgáló tevékenységek (biztonságtechnikai, térfigyelı rendszer, telepítése) ESZA típusú beavatkozások: Helyi kötıdést és büszkeséget erısítı akciók Helyi környezettudatosság elterjesztését segítı 12

13 tájékoztatási, szemléletformálási akciók Ifjúsági karrierközpontok szolgáltatásainak támogatása a nagyobb városokban Az infrastrukturális khez közvetlenül kapcsolódó helyi foglalkoztatási kezdeményezések, valamint olyan lakókörnyezeti szolgáltatások támogatása, amelyek új munkalehetıségeket teremtenek (pl. szociális gazdaság) A támogatandó projektekhez kapcsolódó oktatási, képzési programok támogatása. B. Kistérségek központi településeinek közlekedés Minden projekt által kötelezıen tartalmazandó kapcsolódó tevékenység: akadálymentesítés azbesztmentesítés energiahatékonysági korszerősítés. Önkormányzati tulajdonban lévı, belterületi és külterületi utak építése, felújítása. C. Megyei jogú városok integrált rehabilitációja Funkcióbıvítı városrehabilitáció: Gazdasági funkciót erısítı tevékenységek: - Piac, piaccsarnok épületének korszerősítése (átalakítása, bıvítése); helyiségek, belsı terek kialakítása, indokolt esetben új építése, az alapmőködéshez szükséges eszközbeszerzés. - KKV-k által tulajdonolt vagy igénybevett kiskereskedelmi és szolgáltató egységek épület, épületrész külsı felújítása, korszerősítése (átalakítása, bıvítése); helyiségek, belsı terek átalakítása (új építés, eszközbeszerzés nem támogatható). - KKV-k által tulajdonolt vagy igénybevett, és szolgáltatók által használt január 1. elıtt épült kereskedelmi központ, kiskereskedelmi és szolgáltató egység (maximum 1000 m2-ig) külsı/ belsı felújítása. - A bevásárló utca, valamint sétálóutca mentén megjelenı üzlethelyiség, mint speciális megjelenési forma külsı felújítása, korszerősítése (átalakítása, bıvítése), helyiségek, belsı terek, teraszok, kerthelyiségek kialakítása, indokolt esetben új építés (eszközbeszerzés nem támogatható). - KKV-k által tulajdonolt vagy igénybevett vendéglátó egységként mőködı épület, épületrész külsı felújítása, korszerősítése (átalakítása, bıvítése); helyiségek, belsı terek kialakítása (új építés, eszközbeszerzés nem támogatható). - Mozi épületének külsı felújítása, korszerősítése (átalakítása, bıvítése); helyiségek, belsı terek kialakítása, a mőködtetéshez szükséges eszközök beszerzése (új építés nem támogatható; szintentartó és helyettesítı beruházás nem támogatható, kivétel az épületek külsı felújítása). - Rendezvény- és konferenciaközpont külsı felújítása 1000 m2 ig (átalakítása, bıvítése), helyiségek, belsı terek kialakítása, a mőködtetéshez szükséges eszközök beszerzése, indokolt esetben új építés. - Gazdasági szolgáltatóház és irodaház külsı felújítása 1000 m2 ig (átalakítása, bıvítése), helyiségek, belsı terek kialakítása, szükség esetén új építése. A méret határ az elszámolható költségek maximumára vonatkozik Mélygarázs és parkolóház kialakítása és felszerelése 1000 férıhelyig; Közösségi funkciókat erısítı tevékenységek: - Önkormányzati közmővelıdési könyvtár épületének külsı felújítása, átalakítása, bıvítése; helyiségek, belsı terek kialakítása, az alapmőködéshez szükséges eszközbeszerzés (új építés nem támogatható). - Kulturális, mővelıdési központ, színház épületének külsı felújítása, átalakítása, bıvítése; helyiségek, belsı terek kialakítása, az alapmőködéshez 13

14 szükséges eszközbeszerzés, indokolt esetben új építése. - Múzeum, kiállító terem épületének külsı felújítása, átalakítása, bıvítése helyiségek, belsı terek kialakítása (új építés és eszközbeszerzés nem támogatható). - Színház, art mozi épületének felújítása, átalakítása, bıvítése; helyiségek, belsı terek kialakítása, eszközbeszerzés a projekt szempontjából indokolt funkcionális helyiségek biztosítása érdekében. - Sport- és szabadidıs létesítmények, amelyek kizárólag közcélokat szolgálnak (közcélú szabadtéri szabadidı létesítmények, sportpályák, sportterek) kiszolgáló épületének külsı felújítása, korszerősítése (átalakítása, bıvítése), infrastruktúrájának korszerősítése, mőködtetéshez szükséges eszközök beszerzése, indokolt esetben új építése (szintentartó és helyettesítı beruházás nem támogatható, kivétel az épületek külsı felújítása). - Sport- és szabadidıcsarnok, uszodák, strandok, amelyek jövedelemtermelı alapon mőködnek, ezek épületének, külsı felújítása, korszerősítése (átalakítása, 12 bıvítése), infrastruktúrájának korszerősítése helyiségek, belsı terek kialakítása, mőködtetéshez szükséges eszközök beszerzése, (új építés nem támogatható; szintentartó és helyettesítı beruházás nem támogatható, kivétel az épületek külsı felújítása). - Templom, egyházi tulajdonú közösségi épület külsı felújítása (új építés, eszközbeszerzés nem támogatható; egyházi fenntartású oktatási- és szociális intézmény nem támogatható). Városi funkciót erısítı tevékenységek: - Közterek, parkok, játszóterek, közösségi terek, települési zöldfelületek felújítása, bıvítése, kialakítása, minıségi utcabútorok elhelyezése. - Energiatakarékos közvilágítás korszerősítése. - Elektromos hálózat és távközlési légvezetékek rendezett terepszint alá helyezése. - Közlekedési k: o Gyalogos zónák, sétálóutcák, forgalomcsillapított közlekedési övezetek kialakítása; o Járdák, gyaloghidak, nagymőtárgyak felújítása, kialakítása; o Buszöblök és buszvárók kialakítása; o Parkolók bıvítése és kialakítása (fizetıs és ingyenes); o Kerékpár utak, kerékpársávok, kerékpártározók kialakítása; o Belterületi utak pormentesítése érdekében burkolattal ellátása, akcióterületre esı belterületi közúthálózat felújítása; o Az akcióterületet megközelítı új út kialakítása a települési központok megközelíthetıségének javítása, illetve tehermentesítése érdekében (maximum 2 km, továbbá 800 E/nap forgalomterhelés a projekt zárásától számított két éven belül), meglévı utak többfunkcióssá tételéhez kapcsolódó tevékenységek. - Az akcióterületen a szelektív hulladékgyőjtés infrastrukturális feltételeinek kiépítése, győjtıszigetek kialakítása (jármőbeszerzés nem támogatható). - A közbiztonság, valamint közlekedésbiztonság javítását, a fejlesztés eredményeinek megırzését szolgáló tevékenységek: védelmi infrastruktúra : közterületeken a biztonságos, közlekedést segítı rendszerek terveztetése, telepítése; biztonságtechnikai, térfigyelı rendszer, telepítése, valamint sebességmérı és rögzítı rendszerek telepítése; helyi bőnmegelızési stratégiák és cselekvési tervek elkészítése. (Kizárólagos bejárással elérhetı területek nem támogathatók). - Az akcióterületen található a település életében meghatározó, köztulajdonban lévı tárgyi, építészeti, mőemléki értékek értékmegırzı felújítása,, (új) funkcióval történı felruházása, a mőemlékhez méltó épített környezet kialakítása (környezı épületek, közterületek átalakítása), a KEOP-ban nem támogatott védett történeti parkok, kertek felújítása. Közszféra funkcióinak megerısítését szolgáló k: - Közigazgatási funkciót ellátó épületek rekonstrukciója (önkormányzat, okmányiroda, területi hatósági intézmények), épületfelújítás, átalakítás, bıvítés, indokolt esetben új építése; helyiségek, belsı terek kialakítása a projekt szempontjából indokolt funkcionális helyiségek biztosítása érdekében (eszközbeszerzés nem támogatható); - Igazgatási és 14

15 rendészeti szervek: rendırség, bíróság, ügyészség, igazságügyi szolgáltatás épületeinek külsı felújítása (új építés, eszközbeszerzés nem támogatható). - Tőzoltóság épületeinek külsı felújítása (új építés, eszközbeszerzés nem támogatható). - Polgárırség épületeinek külsı felújítása, a mőködéshez szükséges eszközbeszerzés (kivéve gépjármő); (új építés nem támogatható). - Szociális és gyerekjóléti alapellátást nyújtó intézmények külsı felújítása (bentlakásos szociális intézmények nem támogathatóak). Belsı felújítás és eszközbeszerzés kizárólag új közösségi funkciók kialakításához kapcsolódóan támogatható. (új építés nem támogatható). - Közoktatási- nevelési intézmények rekonstrukciója, külsı felújítása. Belsı felújítás és eszközbeszerzés kizárólag új közösségi funkciók kialakításához kapcsolódóan támogatható. (új építés nem támogatható). Barnamezıs területek Az akcióterületeken megvalósuló ket kiegészítı homlokzatfelújítások Infrastrukturális, beruházás jellegő ket kiegészítı kisléptékő ( soft ) elemek (minimum 1 tevékenység kötelezı) (ez lehet ERFA típusú és ESZA típusú tevékenység is) Szociális típusú városrehabilitáció: - Lakófunkciót erısítı tevékenységek Többlakásos társasházak és lakásszövetkezetek közös részeinek felújítása - Az épület fı strukturális elemeinek felújítása - Az épület gépészeti berendezéseinek felújítása, cseréje -Megújuló energia lakalmazás rendszereinek kiépítése Önkormányzati vagy önkormányzati tulajdonú nonprofit szolgáltató tulajdonában lévı lakóépületek felújítása - Szerkezeti és gépészeti elemek felújítása többlakásos épületeknél Szociális bérlakások komfortosítása Kapcsolódó tevékenységek: - Energiahatékonysági beruházások - Akadálymentesítés - Azbesztmentesítés - Parkolási problémák megoldása - Szelektív hulladékgyőjtés kiépítése ESZA típusú beavatkozások Vidékfejlesztési programot kiegészítı településfejlesztés Vidékfejlesztési A helyi önkormányzatokról szóló törvényben (1990. évi LXV. programot Tv) meghatározott kötelezıen ellátandó feladatokra, továbbá kiegészítı az önkormányzat által elvállalt helyi közszolgáltatási településfejlesztés feladatokra irányuló infrastrukturális k, az alábbiak szerint, ERFA típusú beavatkozások a támogatandó projekt(ek)ben: Önkormányzati tulajdonú belterületi földutak szilárdburkolatú úttá való, belterületi utak korszerősítése; Közösségi közlekedést szolgáló infrastruktúra (pl.: járda, parkoló, buszmegálló, közlekedési lámpa); Közvilágítás energiatakarékos megoldása (hiányzó közvilágítás kiépítése, meglévı korszerősítése); Egyéb közösségi célú infrastruktúra (pl.: közfunkciót ellátó intézmények ) ESZA típusú beavatkozások a támogatandó projektek költségvetésének max.10 %-ig; Környezettudatosság fejlesztését segítı tájékoztatási, szemléletformálási akciók; Közösségépítés, a lakosság általános képzési programjainak támogatása; 15

16 Ifjúsági és szabadidıs programok szervezése; Az infrastrukturális khez közvetlenül kapcsolódó helyi foglalkoztatási kezdeményezések (szociális gazdaság) Környezeti értékeink védelme, környezetbiztonság A LE alatti települések szennyvízkezelése Újonnan építendı (költség és környezetkímélı) mesterséges szennyvíztisztítási technológiájú telepek és hozzá kapcsolódó szennyvízgyőjtı, -elvezetı rendszerek kiépítése, Meglévı szennyvíztisztító telepek kapacitás kihasználtságának növekedését elısegítı szennyvízgyőjtı, és - elvezetı rendszerek kiépítése. (2000 LE fölötti agglomerációs besorolású telepekre csak tengelyen történı beszállítással tervezhetı). Természet-közeli szennyvíztisztítás és az ehhez kapcsolódó szennyvízelvezetı rendszer vagy zárt egyedi/csoportos szennyvízgyőjtık kiépítése, Szakszerő egyedi szennyvízkezelı létesítmények: egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítmények, egyedi szennyvíztisztító kisberendezések létesítése, A települési folyékony hulladékok tengelyen történı szállításához és 2000 LE alatti településeken lévı telepek esetében a kezeléséhez kapcsolódó építési munkák, beleértve az elıírásoknak megfelelı zárt egyedi/csoportos győjtıaknák kiépítését, Fentiek optimalizált, kombinált megoldásai jogszabályi elıírások, gazdaságossági és környezeti szempontok figyelembe vételével, továbbá A támogatásból létrehozandó létesítmények megközelítéséhez, védelméhez és használatbavételéhez elengedhetetlenül szükséges és indokolt beruházások megvalósítása (max. 5%). B. Települési hulladék-lerakók rekultivációja, felszámolása C. Belterületi és térségi vízrendezés Az egészségre ártalmas, mőszakilag nem megfelelı bezárt illetve felhagyott: Települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja, felszámolása (TSZH); Állati hulladék lerakók (dögkutak, dögterek, üzemi lerakók) felszámolása, közvetlen környezetük rekultivációja; Települési folyékony hulladék fogadóhelyeket (iszaptavakat) érintı helyi szintő rekultivációs programok elvégzése (TFH). Belterületi csapadékvíz és/vagy belvíz elvezetı rendszerek kiépítése, rekonstrukciója, felújítása; külterületi csapadékvizek és/vagy belvizek elvezetését biztosító létesítmények építése, rekonstrukciója: az elválasztott rendszerő csapadékvíz-elvezetı hálózat kiépítése, rekonstrukciója,, belterületet veszélyeztetı kisvízfolyások és belvízcsatornák rekonstrukciója,, belterületet védı dombvidéki árvízcsúcs-csökkentı tározók, záportározók és átemelık, valamint síkvidéki belvíztározók rekonstrukciója, kiépítése belterületet védı övárok-rendszer és hordalékfogók rekonstrukciója, kiépítése. D. Helyi és térségi Meder és mellékág rekonstrukció, revitalizáció, vízfolyások 16

17 jelentıségő vízrendszerek i (vízrendszer komplex rehabilitációja, mederkotrás, partrendezés, partbiztosítás, hullámtérbıvítés, vízkormányzó-, keresztezı-, be- és leeresztı mőtárgyak építése és rekonstrukciója, eséscsökkentı mőtárgy (pl.fenékküszöb) építése, hallépcsı építése, depóniák építése- magasítása, szőrımezı, hordalékfogó visszatartó mőtárgy, vízpótlás, zagyterek kialakítása, támfalak rekonstrukciója (önállóan nem támogatható), Térségi jelentıségő tározó, záportározó, vésztározó építése, rekonstrukciója, rehabilitációja (pl.töltések, mőtárgyak, csatornák építése, partrendezés). Holtágak rehabilitációja (vízpótlás, vízszintszabályozás, vízi növények szabályozása, partbiztosítás, partrendezés, mőtárgyépítés, kotrás, zagyterek kialakítása, iszapelhelyezés, szennyezıforrások kizárása érdekében szőrımezık és hordalékfogók kialakítása) A KEOP és a KEOP sz. kiírása keretében támogatott védett vagy Natura 2000-es területen található holtágak rehabilitációjára jelen pályázati kiírás keretében nem nyújtható támogatás. Tavak rehabilitációja (vízszintszabályozás, partrendezés, mőtárgyépítés, kotrás, szennyezıforrások kizárása érdekében szőrımezık és hordalékfogók kialakítása) Kivéve a KEOP konstrukció keretében támogatható kiemelt víztestek: Balaton, Fertı-tó, Velencei-tó, Tisza-tó. Belvízzel való gazdálkodás (térségi vízvisszatartás, vízpótlás, vízátvezetés, mederrekonstrukció, tározás, belvízrendszer-, öblözet rehabilitációja, szivattyútelepek és felépítményeik rekonstrukciója, szennyezıanyag csökkentése érdekében védısávok kialakítása, partrehabilitáció, depónia vagy töltésépítés, terület használat-váltás) Térségi vízpótlás, vízátvezetés, vízvisszatáplálás (tározás, tározók építése, rekonstrukciója, vízpótló rendszer kiépítése, meder rekonstrukció, vízleadó útvonal kiépítése, mőtárgyak építése, üzemeltetési infrastruktúra helyi monitoring kiépítése) kizárólag állami tulajdonú, KÖVIZIG kezelésben lévı fımővi ket érintıen. A támogatásból létrehozandó létesítmények megközelítéséhez, védelméhez és használatba vételéhez szükséges és indokolt beruházások (burkolat nélküli bekötı utak, védıkorlát, védıkerítés, stb) 2.4. Támogatás célja Sorszám neve Konstrukció Integrált, szociális jellegő településrehabilitáció Komponens neve A. Leromlással fenyegetett városi lakótelepek (pl. panelek) integrált akcióterületen alapuló rehabilitációja Támogatás célja Az Észak-magyarországi Régióban a szociális városrehabilitáció célja egy adott hátrányos helyzető településrész, a kijelölt akcióterület leromlását okozó folyamatok megállítása és megfordítása, az ott lakók életminıségének és életesélyeinek javítása, a leszakadó és/vagy leromlott városrészek bekapcsolása a város fejlıdésébe, integrált rehabilitációjának a megvalósítása. Ennek keretében: A fizikai életfeltételek (lakáskörülmények, 17

18 B. Leromlott városi területek (romatelepek kolóniák) integrált akcióterületen alapuló rehabilitációja közmővek, közterületek) javítása Társadalmi leszakadás megakadályozása (oktatás, közbiztonság, társadalmi integráció elısegítése) Helyi gazdasági potenciál növelése a képzés és munkahelyteremtés által (lakosság képzettségi szintje, foglalkoztatottsági szint) Funkcióbıvítı településrehabilitáció A.Kistérségek központi településeinek B. Kistérségek központi településeinek közlekedés C. Megyei jogú városok integrált rehabilitációja A konstrukció célja új és meglévı gazdasági, közösségi funkciók támogatása, megerısítése az Észak-Magyarországi Régió kis-, közép- és nagyvárosaiban, a városi vonzerı növelése a városi és városrész központi területek fenntartható funkcióbıvítı fejlesztésével a tıkebefektetések ösztönzése és a magasan képzett lakosság megtartása érdekében. A térségszervezı, kistérségek központi funkcióival rendelkezı kisvárosok (elsısorban a társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott kistérségekben) települési attraktivitásának fokozása, nívós településközpontok kialakítása, vállalkozások üzleti infrastrukturális feltételeinek javítása a magánberuházások és a munkahelyteremtés ösztönzése érdekében. A komponens célja a hiányzó önkormányzati belterületi utak megépítése, az önkormányzatok területén rossz állapotban lévı úthálózat felújítása. Önkormányzati tulajdonú külterületi utak építése, felújítása gazdasági, turisztikai létesítmények könnyebb és biztonságosabb elérését biztosítandó. A nagyvárosok tágabb térségére kiterjedı funkcióellátó szerepének erısítése, a kor igényeinek és elvárásainak megfelelı városközponti részek kialakítása Vidékfejlesztési programot kiegészítı településfejlesztés Környezeti értékeink védelme, környezetbiztonság Vidékfejlesztési A konstrukció célja a magyar vidék szépségének és programot otthonosságának megırzése mellett, a XXI. századi kiegészítı követelményeknek megfelelı komfortérzet biztosítását jelentı településfejlesztés infrastrukturális k megvalósítása. Ezáltal a vidéki életminıség színvonalának javítása, az elvárt fenntartható környezeti hatások mellett. A LE alatti A támogatási komponens célja a 2000 LE alatti települések települések szennyvízkezeléssel kapcsolatos feladatainak elısegítése. szennyvízkezelése A k révén korszerő, környezetvédelmi-, valamint gazdaságossági szempontból is indokolható mőszaki megoldások és kapacitások valósuljanak meg B. Települési hulladék-lerakók rekultivációja, felszámolása C. Belterületi és térségi vízrendezés D. Helyi és térségi jelentıségő vízrendszerek A támogatási komponens célja a régióban található környezetre káros és környezetszennyezı, használaton kívüli hulladék-lerakók felszámolása és a terület rekultivációja. Ezáltal a településeken és kívül a megtisztított területek gazdasági hasznosítása megvalósulhat, valamint a k következményeként idegenforgalmi szempontból is, kedvezı hatások érhetıek el. A komponens célja a települések környezeti állapotának javítása, az ár- belvíz- és helyi vízkár (dombvidéki árvíz) veszélyeztetettségének csökkentése a településen áthaladó vízfolyások rendezésével, települési célú tározó és záportározók építésével, a külterületrıl érkezı vizek övárkokkal való felfogásával, a belterületi csapadékvíz elvezetı árokrendszer kiépítésével, összehangolt ken keresztül. A létrejövı rendszerek biztonságos üzemeltetése a rendszerszemlélet figyelembe vételével a teljes vízgyőjtı területen. A komponens célja a településfejlesztés érdekében a regionális jellegő vízfolyások, tavak, holtágak, mellékágak esetében kiemelt jelentıségő a jó ökológiai állapot elérése, fenntartása, a hatékony vízgazdálkodás, összhangban az EU Víz Keretirányelvével. A síkvidéki területeken pedig fontos a belvizekkel történı gazdálkodás keretében a vízvisszatartás, vízpótlás, vízvisszatáplálás a jó állapot elérése érdekében ugyancsak az EU Víz Keretirányelvvel összhangban. 18

19 2.5. Projekt kiválasztási szempontok Sorszám neve Konstrukció Integrált, szociális jellegő városrehabilitáció Komponens Projekt kiválasztási szempontok neve A. Leromlással - Széleskörő partnerség mind a projekt-fejlesztés, mind a fenyegetett városi megvalósítás folyamatában, az érintett lakosság, civil lakótelepek (pl. szervezetek, gazdasági szereplık és intézmények bevonása a panelek) integrált pályázat kidolgozásába. akcióterületen - A pályázat egy elıre meghatározott, jól lehatárolható alapuló akcióterületen valósul meg. rehabilitációja Az akcióterület kijelölését és indokoltságát alátámasztja a város integrált városfejlesztési stratégiája, mely az akcióterv mellékleteként szereplı módszertan szerint készült. - Az akcióterület pontos lehatárolása, ahol a lakosság számának legalább 1000 fınek kell lennie - A pályázás feltétele, hogy a városrész az alábbi 6 indikátor közül legalább háromnak megfeleljen, ezzel bizonyítva a fizikai és társadalmi szempontból leromlott helyzetet: Alacsony iskolázottság Alacsony gazdasági aktivitás Munkanélküliség magas szintje Szegénység és kirekesztettség magas szintje Erısen leromlott környezet A lakóépületek alacsony energiahatékonysága - Az akcióterületen megvalósuló k költségeinek 10%-át társadalmi célú (ESZA típusú) beavatkozásokra kell fordítani. - Az ERFA típusú beavatkozások közül a projektnek lakóépület felújítást kötelezıen kell tartalmaznia (legalább az akcióterületen lévı lakóépületek 20%-át érintıen). Az azbesztmentesítés önállóan nem pályázható támogatható tevékenység. - A projekt összköltség 70%-át nem haladhatja meg a lakóház felújításra fordított kiadás. - A fejlesztés csak elfogadott integrált városfejlesztési stratégia részeként támogatható. Közterület rehabilitációra az összes elszámolható költség maximum 60%-a fordítható. 19

20 B.Leromlott -Széleskörő partnerség mind a projekt-fejlesztés, mind a városi területek megvalósítás folyamatában, az érintett lakosság, civil (romatelepek szervezetek, gazdasági szereplık és intézmények bevonása a kolóniák) integrált pályázat kidolgozásába. akcióterületen - A pályázat egy elıre meghatározott, jól lehatárolható alapuló akcióterületen valósul meg a fenti feltételeknek megfelelıen. rehabilitációja Az akcióterület kijelölését és indokoltságát alátámasztja a város integrált városfejlesztési stratégiája, mely az akcióterv mellékleteként szereplı módszertan szerint készült. - Az akcióterület pontos lehatárolása, ahol a lakosság számának legalább 250 fınek kell lennie - A projektmegvalósítás idıtartama max. 24 hónap. - A pályázás feltétele, hogy a városrész az alábbi 6 indikátor közül legalább háromnak megfeleljen, ezzel bizonyítva a fizikai és társadalmi szempontból leromlott helyzetet: Alacsony iskolázottság Alacsony gazdasági aktivitás Munkanélküliség magas szintje Szegénység és kirekesztettség magas szintje Erısen leromlott környezet A lakóépületek alacsony energiahatékonysága - Az akcióterületen megvalósuló k költségeinek 10%-át társadalmi célú (ESZA típusú) beavatkozásokra kell fordítani. A projekt összköltség 50%-át nem haladhatja meg a lakóház felújításra fordított kiadás. - A fejlesztés csak elfogadott integrált városfejlesztési stratégia részeként támogatható. - Nem jogosult egy terület támogatásra, amennyiben óta a jelenlegi lakásszámának 20%-ánál nagyobb mértékben épült vagy került bontásra lakás a célterületen. Közterület rehabilitációra az összes elszámolható költség maximum 60%-a fordítható Funkcióbıvítı településrehabilitáció A. Kistérségek központi településeinek B. Kistérségek központi településeinek közlekedés - Széleskörő partnerség mind a projekt-fejlesztés, mind a megvalósítás folyamatában, az érintett lakosság, civil szervezetek, gazdasági szereplık és intézmények bevonása a pályázat kidolgozásába. - A megvalósuló k költségeinek maximum 10%-át társadalmi célú (ESZA típusú) beavatkozásokra kell fordítani. - A fejlesztés fı állandó lakosságszámnál nagyobb városok esetében csak elfogadott városfejlesztési stratégia részeként támogatható. - A projektmegvalósítás idıtartama max. 24 hónap. C. Megyei jogú városok integrált rehabilitációja A fejlesztés csak elfogadott integrált városfejlesztési stratégia részeként támogatható. Az akcióterületi tervben nevesíteni szükséges a funkcióbıvítı, ill. a szociális célú rehabilitációt megvalósító rész akcióterületeket. Széleskörő partnerség mind a projekt-fejlesztés, mind a megvalósítás folyamatában, az érintett lakosság, civil szervezetek, gazdasági szereplık és intézmények bevonása a pályázat kidolgozásába. Vállalkozások bevonása Nem profitorientált, önkormányzati többségi tulajdonú, városfejlesztési célú gazdasági társaság a projekt végrehajtásáért felelıs menedzsment szervezet.- Szociális típusú városrehabilitáció esetén a programnak kötelezıen tartalmaznia kell lakóépületfelújítást, az akcióterületen lévı lakóépületek min 20%-át érintıen. 20

21 Vidékfejlesztési programot kiegészítı településfejlesztés Környezeti értékeink védelme, környezetbiztonság A. Vidékfejlesztési programot A pályázat költségkímélı, korszerő, jól fenntartható megoldás kiegészítı alkalmazását irányozza elı. településfejlesztés Az infrastrukturális, beruházás jellegő ken túl, kiegészítı ESZA típusú elemeket is tartalmaz. A LE alatti Csak olyan, az Észak-magyarországi Régióban lévı települések önkormányzatok, illetve társulásaik jogosultak pályázatot szennyvízkezelése benyújtani, ahol a lakosegyenértékben mért terhelés 2000 LE alatti Elınyt élveznek az elbírálás során: Sérülékeny vízbázisok védıterületei (123/1997 (VII.18.) Korm. rendelet alapján) A 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet alapján a felszín alatti vizek védelméhez kapcsolódik (A 7/2005. (III.1.) KvVM rendelettel módosított felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévı települések besorolásáról szóló 27/2004.(XII.25.) KvVM rendeletben szereplı kiemelten és/vagy fokozottan érzékeny területen lévı települések) Nitrátérzékeny területek (27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet alapján) Az európai közösségi jelentıségő természetvédelmi rendeltetéső területekrıl szóló 275/2004.(X.8.) Korm. rendelet értelmében lehatárolt Natura 2000 területen található települések, Tartósan magas talajvízállású területen található települések, A 6/2005. (II.22.) KvVM-BM együttes rendelettel módosított 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendeletben szereplı ár és belvízveszélyes területen található települések, B.Települési hulladék-lerakók rekultivációja, felszámolása Széleskörő partnerség mind a projekt-fejlesztés, mind a megvalósítás folyamatában, az érintett lakosság, civil szervezetek, gazdasági szereplık és intézmények bevonása Elınyt élveznek az elbírálás során: Sérülékeny vízbázisok védıterületei (123/1997 (VII.18.) Korm. rendelet alapján) A 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet alapján a felszín alatti vizek védelméhez kapcsolódik (A 7/2005. (III.1.) KvVM rendelettel módosított felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévı települések besorolásáról szóló 27/2004.(XII.25.) KvVM rendeletben szereplı kiemelten és/vagy fokozottan érzékeny területen lévı települések) Nitrátérzékeny területek (27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet alapján) Az európai közösségi jelentıségő természetvédelmi rendeltetéső területekrıl szóló 275/2004.(X.8.) Korm. rendelet értelmében lehatárolt Natura 2000 területen található települések, Tartósan magas talajvízállású területen található települések, A 6/2005. (II.22.) KvVM-BM együttes rendelettel módosított 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendeletben szereplı ár és belvízveszélyes területen található települések, 21

ELŐTERJESZTÉS. Tájékoztató a 2014-2020. évi TOP Vas megyei program tervezeteiről

ELŐTERJESZTÉS. Tájékoztató a 2014-2020. évi TOP Vas megyei program tervezeteiről VAS MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS Tájékoztató a 2014-2020. évi TOP Vas megyei program tervezeteiről A Vas Megyei Területfejlesztési Koncepció és Program tavalyi elfogadása után, a Közgyűlés 2015.

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAM. 2008. november. 632/2008. (XII.11.) Kt. határozat alapján jóváhagyta: Riz Levente polgármester

GAZDASÁGI PROGRAM. 2008. november. 632/2008. (XII.11.) Kt. határozat alapján jóváhagyta: Riz Levente polgármester BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAM 632/2008. (XII.11.) Kt. határozat alapján jóváhagyta: Riz Levente polgármester 2008. november 1. Bevezetés, áttekintés A helyi

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Egyeztetési anyag 1. változat

Egyeztetési anyag 1. változat AZ ÉRKERTI LAKÓTELEP NAGYVÁROSIAS LAKÓKÖRNYEZETÉNEK MINŐSÉGI MEGÚJÍTÁSA ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Egyeztetési anyag 1. változat 2009. március 17. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ az Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése a komplex programmal kezelendő

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007 2014 M U N K A T E R V E Z á r a d é k: Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2007-2014. évi Gazdasági Programját a

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA 2014. szeptember 18. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA Készült a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat megbízásából A területfejlesztési

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BALMAZÚJVÁROS 2010. január Kertes 1997 Kft. Tolnai Jánosné Dr. 2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 1. BEVEZETŐ... 18 1.1. AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató

Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI SZAKÁLLAMTITKÁRSÁG Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató Budapest, 2008. március Közreműködő szakértő:

Részletesebben

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló Nyugat-dunántúli Operatív Program 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma

Részletesebben

Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás kistérségi tervdokumentuma

Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás kistérségi tervdokumentuma Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás kistérségi tervdokumentuma Komplex felzárkóztató programok készítése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben ÁROP- 1.1.5/B I. Helyzetelemzés 1 I.1. Gazdasági helyzet

Részletesebben

ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM

ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM Terra Studio Kft. Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda 2009. június 8. ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI

Részletesebben

ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM 2. KÖTET

ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM 2. KÖTET ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM 2. KÖTET Terra Studio Kft. Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda 2009. június 9. ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2008. július 14. (hétfı) napjára de. 8 30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2008. július 14. (hétfı) napjára de. 8 30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Előterjesztés Képviselő-testület 2016. április 14 én tartandó ülésére

Előterjesztés Képviselő-testület 2016. április 14 én tartandó ülésére Előterjesztés Képviselő-testület 2016. április 14 én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a TOP -os pályázati felhívások támogatási kérelmének benyújtására Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő:

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI INTÉZKEDÉSI TERV 2006-2008

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI INTÉZKEDÉSI TERV 2006-2008 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI INTÉZKEDÉSI TERV Jóváhagyta: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 58/2006.(IV.28.) számú határozatával Készítette: Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében. Helyi településfejlesztési akciók támogatására. Kódszám:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében. Helyi településfejlesztési akciók támogatására. Kódszám: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Helyi településfejlesztési akciók támogatására Kódszám: EAOP-2007-5.1.1.E. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Szajla Község Önkormányzatának gazdasági programja

Szajla Község Önkormányzatának gazdasági programja Szajla Község Önkormányzatának gazdasági programja A helyi önkormányzatokról szóló 1990,évi LXV. törvény elıírásai szerint az önkormányzatoknak a választási ciklus végéig szóló gazdasági programot kell

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) 1. sz. módosítással egységes szerkezetben (TERVEZET)

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) 1. sz. módosítással egységes szerkezetben (TERVEZET) Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) 1. sz. módosítással egységes szerkezetben (TERVEZET) 2015 2015. november A vélemények elektronikus benyújtásának helye: szeged_its1mod_velemenyek@szeged.eu

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása, valamint a természeti értékeken alapuló aktív turisztikai programok

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016.

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS Készült Ajak Város Önkormányzata megbízásából Készítette MEGAKOM Tanácsadó Iroda 2016. MÁRCIUS 9. Adatgyűjtés lezárva: 2016. január

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. 2016. február 2. Készítette: Metacom 96. Oldal 0

GYÖNGYÖS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. 2016. február 2. Készítette: Metacom 96. Oldal 0 GYÖNGYÖS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2016. február 2. Készítette: Metacom 96 A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet - a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program

Gazdaságfejlesztési Operatív Program 3. számú melléklet Gazdaságfejlesztési Operatív Program 3. prioritás: A modern üzleti környezet elısegítése Akcióterv Felülvizsgálva: 2008. január 2007. június 1.2. A prioritás célkitőzései 1 Célértékek

Részletesebben

HH gyermekek száma. Barcs 76 31 10 13,2 1 3 Barcs Komlósd, Péterhida. Barcs 77 16 1 1,3 0 3 5. sz. Tagóvoda. Barcs 18 5 1 5,6 0 1 6. sz.

HH gyermekek száma. Barcs 76 31 10 13,2 1 3 Barcs Komlósd, Péterhida. Barcs 77 16 1 1,3 0 3 5. sz. Tagóvoda. Barcs 18 5 1 5,6 0 1 6. sz. Az intézményfenntartó társulás közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervében közép és hosszútávon szerepel a HH/HHH gyermekek kiegyenlített arányú elhelyezése minden óvodai intézményegységben, valamint

Részletesebben

AZ ASZÓDI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

AZ ASZÓDI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA AZ ASZÓDI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Terra Studio Kft. Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda Raiffeisen Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Rt. 2005. november 2. AZ ASZÓDI TÖBBCÉLÚ

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020)

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) Készült a DAOP-5.1.1/B-13 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése pályázati felhívásra benyújtott Fenntartható

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK G a z d a s á g i p r o g r a m ja a 2015-2019. időszakra 6.0 (2015-02-11) Tartalomjegyzék Preambulum: a Gazdasági program célja 1. Aszód város gazdasági

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Észak-Alföldi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Észak-Alföldi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Észak-Alföldi Operatív Program Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése Kódszám:

Részletesebben

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN!

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 3

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Készült a Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra című, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosítószámú projekt keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM

Részletesebben

Magyarország a 2014-2020 között rendelkezésre álló uniós források felhasználását tíz operatív program keretében tervezi.

Magyarország a 2014-2020 között rendelkezésre álló uniós források felhasználását tíz operatív program keretében tervezi. Előterjesztő: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Menyhárt Balázs pályázati referens TÁJÉKOZTATÓ a 2014-2020 közötti Európai Uniós tervezési időszak lehetőségeiről, továbbá a Borsod-Abaúj- Zemplén

Részletesebben

Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Sport Szakállamtitkárság

Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Sport Szakállamtitkárság Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Sport Szakállamtitkárság Összefoglaló az Új Magyarország Fejlesztési Terv sporthoz közvetetten kapcsolódó fejlesztési lehetőségeiről 2008. március I. Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Gazdasági programja 2011-2014.

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Gazdasági programja 2011-2014. Medgyesbodzás Község Önkormányzat Gazdasági programja 2011-2014. Jóváhagyva: 25/2011. (III.29) sz határozattal I. Bevezetés A gazdasági program elkészítésének célja, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIEGÉSZÍTÉS. A 2012. évi Településszerkezeti terv módosításhoz

PÁTY KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIEGÉSZÍTÉS. A 2012. évi Településszerkezeti terv módosításhoz PÁTY KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIEGÉSZÍTÉS A 2012. évi Településszerkezeti terv módosításhoz Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 362/2012. (XII. 12.) határozatával elfogadva TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

8. Cselekvési terv. 8.1 Az intézkedések leírása. Kultúrháló közösségi terek minőségi javítása és a helyi közösségek együttműködésének támogatása

8. Cselekvési terv. 8.1 Az intézkedések leírása. Kultúrháló közösségi terek minőségi javítása és a helyi közösségek együttműködésének támogatása 8. Cselekvési terv 8.1 Az intézkedések leírása 1.) intézkedés megnevezése 2)Specifikus cél 3)Indoklás, alátámasztás A támogatható tevékenység területek meghatározása Kultúrháló közösségi terek minőségi

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált

Részletesebben

J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására

J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására Ózd, 2011. április 21. Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági

Részletesebben

Vasvári Kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

Vasvári Kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás Vasvári Kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Esélyteremtı, és életminıség javító kistérségi szolgáltatási rendszer fejlesztése, fenntartása. 2007.

Részletesebben

Balatonfűzfő Város komplex. városfejlesztési stratégiája. 2007. február

Balatonfűzfő Város komplex. városfejlesztési stratégiája. 2007. február komplex városfejlesztési stratégiája 2007. február HitesyBartuczHollai Euroconsulting Kft. 1124 Budapest, Németvölgyi út 114. tel: [06-1]-319-1790 fax: [06-1]-319-1381 e-mail: info@hbhe.hu www.hbheuroconsulting.hu

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok. A felhívás kódszáma: EFOP-1.4.2-16

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok. A felhívás kódszáma: EFOP-1.4.2-16 FELHÍVÁS a gyermekeket sújtó nélkülözés újratermelődésének megakadályozására és a gyermekek esélyeinek növelésére irányuló helyi projektek megvalósítására A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok

Részletesebben

KAZINCBARCIKA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

KAZINCBARCIKA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA KAZINCBARCIKA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA CÍMLAP KAZINCBARCIKA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015. december hó www.vatikft.hu 06-1/413-0959 1 KAZINCBARCIKA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

STRATÉGIAI FEJEZET KONDÓ

STRATÉGIAI FEJEZET KONDÓ STRATÉGIAI FEJEZET KONDÓ 1 A település középtávú tematikus célkitűzései Átfogó cél: népességét megtartó, jelentős turisztikai és közösségi funkcióval rendelkező település Kondó kb. 600 fős népességgel

Részletesebben

A munkaanyag készítıi: Dr. Csatári Bálint, kandidátus, geográfus, intézetigazgató, MTA RKK ATI, Kecskemét

A munkaanyag készítıi: Dr. Csatári Bálint, kandidátus, geográfus, intézetigazgató, MTA RKK ATI, Kecskemét A munkaanyag készítıi: Dr. Csatári Bálint, kandidátus, geográfus, intézetigazgató, MTA RKK ATI, Kecskemét Dr. Lengyel Imre, az MTA Doktora, közgazdász, dékánhelyettes, tanszékvezetı egyetemi tanár, Szegedi

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. január

HAJDÚSÁMSON VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. január HAJDÚSÁMSON VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. január Jóváhagyva Hajdúsámson Város Önkormányzatának /2010 (I.) képviselőtestületi határozatával 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Az elkészítésben közreműködő külső szakértők: Róka László, Deme Lóránt MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó

Részletesebben

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzatának. Gazdasági Programja 2015-2020

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzatának. Gazdasági Programja 2015-2020 Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzatának Gazdasági Programja 2015-2020 1. BEVEZETŐ... 3 1.1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR, A HASZNÁLT FOGALMAK... 3 1.2. A KERÜLET FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉSE, ADOTTSÁGAI...

Részletesebben

RÁKOSMENTE KERÜLETKÖZPONT FEJLESZTÉSE

RÁKOSMENTE KERÜLETKÖZPONT FEJLESZTÉSE 1 TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV RÁKOSMENTE KERÜLETKÖZPONT FEJLESZTÉSE TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV 2 TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés... 3 2 A fejlesztés integrált városfejlesztési stratégiához

Részletesebben

10.4 Területi célok a városrészekhez kapcsolódó célmeghatározás

10.4 Területi célok a városrészekhez kapcsolódó célmeghatározás 10.4 Területi célok a városrészekhez kapcsolódó célmeghatározás Városközpont [T2] - A városrész fejlesztési céljai között szerepel egyrészt a Kistérségi Járóbeteg Központ rehabilitációja, különösen az

Részletesebben

Balkány Város Megalapozó Vizsgálat és Településfejlesztési Koncepció

Balkány Város Megalapozó Vizsgálat és Településfejlesztési Koncepció A szociális alapellátási feladatok mellett a tanyagondnoki szolgálatot is a Központ látja el. A lakosság szociális jellegű anyagi támogatással, kapcsolatos teendői azonban a Polgármesteri Hivatal feladatai

Részletesebben

A PÉCSI KISTÉRSÉG KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. STRATÉGIA

A PÉCSI KISTÉRSÉG KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. STRATÉGIA A PÉCSI KISTÉRSÉG KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. STRATÉGIA Tartalomjegyzék Helyzetelemzés 5. Összefoglaló 5. Összegzés 7. 1. Kistérségi SWOT-analízis 13. 2. Kitekintés az országos és uniós programozásra

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751 Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok és iparterületek támogatása (DAOP-1.1.1./A-13, ÉAOP-1.1.1/A-13) A pályázat célja 1. Ipari parknak minısülı területek infrastrukturális

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. neve:

VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. neve: A Széchenyi 2020, az Új Széchenyi Terv és a Nemzeti Együttműködési Alap összefoglaló táblázata vállalkozások költségvetési szervek és nonprofit szervezetek részére VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM

SÁRVÁR VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM SÁRVÁR VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM 2002 2 Tartalom Bevezetés I. A Sárvári Kistérség területfejlesztési ja II. A Sárvári Kistérség

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2013. február 12-én tartott soron kívüli nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2013. február 12-én tartott soron kívüli nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2013. február 12-én tartott soron kívüli nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Döntés a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA HELYZETFELMÉRŐ, HELYZETELEMZŐ ÉS HELYZETÉRTÉKELŐ

Részletesebben

Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november

Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november 1 Tartalom 1. A fejlesztés integrált városfejlesztési stratégiához való illeszkedése...3 2. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság

Részletesebben

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-13-as akcióterve

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-13-as akcióterve Nemzeti Fejlesztési Ügynökség A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-13-as akcióterve 2010. november 30. 1/8 I. Prioritás bemutatása - TIOP 1. Az oktatási infrastruktúra 1. Prioritás tartalma

Részletesebben

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Gazdasági programja (2014-2019)

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Gazdasági programja (2014-2019) Melléklet a 22/2015. (III. 26.) KT határozathoz Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Gazdasági programja (2014-2019) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a következő

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben Lantos Gergely főosztályvezető-helyettes Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztéséért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA hogy ne csak városunk múltja, de jelene és jövője is figyelemreméltó legyen 2010. január NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (Az

Részletesebben

BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Balaton Fejlesztési Tanács BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013 Készítette: Vital Pro Kft. 2005. december 12. Tartalomjegyzék 1 Vezetői összefoglaló 4 2 Bevezetés 11 2.1 Dokumentum célja, tervezés

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2014. SZEPTEMBER 11. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Telefon: +(32) 417-255/163 Honlap: www.salgotarjan.hu

Részletesebben

Ajka Város Belváros 1. Akcióterületi Terve

Ajka Város Belváros 1. Akcióterületi Terve Ajka Város Belváros 1. Akcióterületi Terve 3.0 verzió Megbízó: Ajka Város Önkormányzata Készítette: Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. EX ANTE Tanácsadó Iroda Munkatársak: Sebestyén Csaba, az igazgatóság

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA a 2007-2013 időszakban a Közlekedési Operatív Program keretében a Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MJV ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007-2010

SZÉKESFEHÉRVÁR MJV ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007-2010 SZÉKESFEHÉRVÁR MJV ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007-2010 (TERVEZET) 2007. MÁJUS KÉSZÍTETTE: KÖZÉP-PANNON REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ZRT. Tartalomjegyzék 1. A Gazdasági Program sajátosságai... 4 1.1. Gazdasági

Részletesebben

BÁCSALMÁSI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG

BÁCSALMÁSI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG BÁCSALMÁSI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG 1. verzió módosításai A Bácsalmási Kistérség TKT Tanácsa a 2008. november 27. ülésén megtárgyalta a Bácsalmási Kistérség által az LHH program keretében

Részletesebben

Akcióterv 2007-2008. 2008. június 3. 1. Prioritás bemutatása. 1.1. Prioritás tartalma. 1.2. A prioritás célkitűzései. Kiinduló.

Akcióterv 2007-2008. 2008. június 3. 1. Prioritás bemutatása. 1.1. Prioritás tartalma. 1.2. A prioritás célkitűzései. Kiinduló. Közlekedés Operatív Program 4. Közlekedési módok gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési prioritás akcióterve 1. Prioritás bemutatása Akcióterv 2007-2008 2008. június 3. 1.1. Prioritás tartalma

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI SZEREPVÁLLALÁS ELSŐDLEGES FELELŐS

ÖNKORMÁNYZATI SZEREPVÁLLALÁS ELSŐDLEGES FELELŐS FELADATOK IDŐTÁVLAT ELSŐDLEGES FELELŐS ÖNKORMÁNYZATI SZEREPVÁLLALÁS RÉSZTVEVŐK FINANSZÍROZÁS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENSÚLYÁNAK HELYREÁLLÍTÁSA, INTÉZMÉNYRENDSZER RACIONALIZÁLÁSA Kötelező és nem kötelező

Részletesebben

2. HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK

2. HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK 3 2. 2.1. RÖJTÖKMUZSAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE LEÍRÁSA A 49/2005.(VI.21.) SZÁMÚ HATÁROZAT MELLÉKLETE 2.1.1. Az adottságok értékelése, a magasabbrendű tervfajták és a településfejlesztési koncepció

Részletesebben

A Berettyóújfalu Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulás kistérségi tervdokumentuma

A Berettyóújfalu Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulás kistérségi tervdokumentuma A Berettyóújfalu ok Többcélú Kistérségi Társulás kistérségi tervdokumentuma Komplex felzárkóztató programok készítése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben ÁROP- 1.1.5/B I. Helyzetelemzés Gazdasági

Részletesebben

1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, térségi kapcsolatok

1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, térségi kapcsolatok 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) középtávra (a 2015-2020 közötti időszakra) határozza meg egy község fejlesztésének főbb irányait, és konkrét lépéseit az önkormányzat

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata

Dunaharaszti Város Önkormányzata INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 314/2012. (IX. 8.) Korm. rendelet 31. (1) bekedzése szerinti véleményezési szakaszra 2015. október 30. Urban Lis Stúdió Kft. Cím: 1031 Budapest, Kadosa utca 19

Részletesebben

III. Operatív program

III. Operatív program TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...1 Operatív programok...2 1.1 Gazdaságfejlesztés operatív programjai...2 1.1.1 Hiányzó üzleti szolgáltatások fejlesztése...2 1.1.2 Az információs gazdaság megalapozása...4

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 7 1. A TERVEZÉSI FOLYAMAT... 7 1.1 A tervezési intézményi háttere... 7 1.2 A tervezési folyamat intézményi háttere...

Részletesebben

CSENGERI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG

CSENGERI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG CSENGERI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG 1. verzió A Csengeri TKT Tanácsa 2008. november 25.-i ülésén megtárgyalta a Csengeri Kistérség által az LHH program keretében összeállított Tervdokumentumot,

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dorogháza Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dorogháza Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Dorogháza Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 5 Célok...

Részletesebben

Nagykanizsa Megyei Jogú Város funkcióbővítő fejlesztése Belvárosi akcióterületi terv

Nagykanizsa Megyei Jogú Város funkcióbővítő fejlesztése Belvárosi akcióterületi terv Nagykanizsa Megyei Jogú Város funkcióbővítő fejlesztése Belvárosi akcióterületi terv Készítette: Nyugat Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. 29. május 2. 45 Tartalom 1. Vezetői összefoglaló...48 2. A fejlesztés

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minőségi fejlesztése c. konstrukciójához Kódszám: ÉAOP-2009-2.1.2/A/B A PROJEKTEK AZ EURÓPAI

Részletesebben

(;,';f. számú előterjesztés

(;,';f. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere (;,';f. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról szóló tájékoztatóról

Részletesebben

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról Leányvár község önkormányzatának képviselő testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. -a és

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése. A felhívás kódszáma: TOP-3.2.1-15

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése. A felhívás kódszáma: TOP-3.2.1-15 FELHÍVÁS Az önkormányzati tulajdonban lévő épületállomány energetikai felújításának megvalósítására, megújuló energiaforrások fokozott bevonásával, megyei területi szereplők részére A felhívás címe: Önkormányzati

Részletesebben

FELHÍVÁS. Turizmusfejlesztés megvalósítására a megyékben. A felhívás címe: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés

FELHÍVÁS. Turizmusfejlesztés megvalósítására a megyékben. A felhívás címe: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés FELHÍVÁS Turizmusfejlesztés megvalósítására a megyékben A felhívás címe: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés A felhívás kódszáma: TOP-1.2.1-15 Magyarország Kormányának

Részletesebben

- Új esély Debrecennek!

- Új esély Debrecennek! DEBRECEN - Várospolitikai program a korszakváltás jegyében. A város kreatív emberek gyűjtőhelye, ahol növelik és serkentik egymás produktivitását. (Richard Florida) Debrecen, az ország második legnagyobb

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szécsény Város Önkormányzata. Szécsény, 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szécsény Város Önkormányzata. Szécsény, 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Szécsény Város Önkormányzata Szécsény, 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Szécsény fekvése...4 Értékeink,

Részletesebben

TÁMOP 5.6.1C-11/2-2011-0003 azonosítószámú. Ne legyél áldozat! című projekt KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS ZÁRÓTANULMÁNY

TÁMOP 5.6.1C-11/2-2011-0003 azonosítószámú. Ne legyél áldozat! című projekt KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS ZÁRÓTANULMÁNY TÁMOP 5.6.1C-11/2-2011-0003 azonosítószámú Ne legyél áldozat! című projekt KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS ZÁRÓTANULMÁNY Közvélemény-kutatás időpontja: 2015. szeptember Kaposvár lakosságának véleménye a bűnmegelőzésről,

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2009-2010 A kiadvány adatai a 2009. október 2-i állapotot tükrözik. Keszthely NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPER ATÍV PROGR A M PÁ LYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2009-2010

Részletesebben

A helyi közösségi közlekedés hálózati és menetrendi felülvizsgálata és fejlesztése Pécsett. Megbízó: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

A helyi közösségi közlekedés hálózati és menetrendi felülvizsgálata és fejlesztése Pécsett. Megbízó: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Megbízó: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata A helyi közösségi közlekedés hálózati és menetrendi felülvizsgálata és fejlesztése Pécsett Megvalósíthatósági tanulmány 2010. augusztus Megbízó: Pécs Megyei

Részletesebben

FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS PEST MEGYÉBEN

FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS PEST MEGYÉBEN FELHÍVÁS FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS PEST MEGYÉBEN A felhívás címe: Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében A felhívás kódszáma: VEKOP-5.3.2-15 Jelen dokumentum Magyarország Kormányának felhívása

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja:

PÁLYÁZAT. Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja: PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja: Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Környezet és Energia Operatív Program Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással

Részletesebben

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2009.XI.30.) rendelete 1, 2 A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Balatonkeresztúr Község

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása c. konstrukciójához / komponenséhez Kódszám: DDOP-2009-2.1.1 A A PROJEKTEK AZ

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI ELVI STRATÉGIÁJA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI ELVI STRATÉGIÁJA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI ELVI STRATÉGIÁJA Elfogadva: 2010. július 26. TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 3 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 II. A NYÍREGYHÁZI

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK VELENCEI-TÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI TERVEZÉS ALAPJAINAK VIZSGÁLATA ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÓ 2009 VELENCEI-TÓ A TERMÉSZETES EGÉSZSÉG ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A Velencei-tó tó a 1117/2005. (XII.

Részletesebben

CSEPREG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Településfejlesztési koncepció és marketing terv II.

CSEPREG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Településfejlesztési koncepció és marketing terv II. CSEPREG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011 Településfejlesztési koncepció és marketing terv II. II. FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 45 8. A FEJLESZTÉS KONCEPCIONÁLIS KERETEI 8.1. Csepreg város jövőképe A jövőkép - az aktuális

Részletesebben

Létesítmény és Sport Közhasznú Társaság 3100 Salgótarján, Kassai sor 84. J a v a s l a t

Létesítmény és Sport Közhasznú Társaság 3100 Salgótarján, Kassai sor 84. J a v a s l a t Létesítmény és Sport Közhasznú Társaság 3100 Salgótarján, Kassai sor 84. Szám: 235 J a v a s l a t a Létesítmény és Sport Közhasznú Társaság pályázatainak támogatására Tisztelt Közgyőlés! A Létesítmény

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014.

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014. KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014. 1 Kiskunfélegyháza Város Gazdasági és Munka Programja 2011-2014 Tartalomjegyzék: A. Célok 2 B. Programok 4 C. Feladatok 7 I. GAZDASÁGFEJLESZTÉS

Részletesebben

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2015 2020

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2015 2020 7690 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 83. szám 1. melléklet a 27/2015. (VI. 17.) OGY határozathoz 1. melléklet a /2015. ( ) OGY határozathoz 4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2015 2020 Szakpolitikai

Részletesebben

Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020

Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020 1 Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020 TERVEZET A Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület közgyűlése a 11/2016. (I. 28.) számú határozattal egyhangúlag

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégiája

Integrált Városfejlesztési Stratégiája Szikszó város Integrált Városfejlesztési Stratégiája Készítette: Inforce Kft. Szikszó, 2008. május 1 Tartalomjegyzék 1. Szikszó város szerepe és helye a városhálózatban... 6 1.1. A város elhelyezkedése,

Részletesebben