1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, térségi kapcsolatok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, térségi kapcsolatok"

Átírás

1 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) középtávra (a közötti időszakra) határozza meg egy község fejlesztésének főbb irányait, és konkrét lépéseit az önkormányzat által jóváhagyott hosszútávú településfejlesztési koncepció alapján. Eszerint az ITS-ben rögzített városfejlesztési elképzelések egyes elemei illeszkednek a településfejlesztési koncepcióban rögzített hosszú távú célokhoz, és a kijelölt fejlesztési irányokhoz. Fülöpszállás Község Integrált Településfejlesztési Stratégiája a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet alapján, annak 2. mellékletében meghatározott tartalom szerint került kidolgozásra. Az épített környezet alakításáról és védelméről évi LXXVIII. törvény 9/A. (2) bekezdése szerint az Integrált Településfejlesztési Stratégia a rendelkezésre álló és bevonható források ismeretében meghatározza a településfejlesztési koncepcióban meghatározott célok megvalósítását egyidejűleg szolgáló beavatkozásokat, programokat, továbbá a megvalósítás eszközeit és nyomon követését. A 314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet 3. (5) szerint a stratégia a koncepcióval összhangban, a településszerkezeti terv figyelembevételével kerül kidolgozásra, illetve a 6. (1) A középtávra szóló stratégiát az önkormányzat a megállapításról szóló döntés mellékleteként fogadja el. A városvezetés a koncepcionális és stratégiai munka módszerének meghatározásakor partnerségi tervet fogadott el, amely mentén került sor a fejlesztésben érdekelt szereplők tervezési folyamatban történő részvételére, bevonására, illetve a szakmai munka és döntéselőkészítés hivatalon belüli koordinációjának megvalósítására. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia egyeztetése és elfogadása a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, valamint Fülöpszállás Község Képviselőtestülete a 15/2013. (II. 16.) kt. határozatával elfogadott Partnerségi egyeztetési szabályzata alapján történik. A munka alapvető célkitűzése, hogy Fülöpszállás Község megfelelően pozícionálja magát beazonosítsa azokat az egyéni és egyedi tényezőket, amelyeket fejlesztve versenyképes maradhat, versenyelőnyökhöz juthat. Az Országos Fejlesztési- és Területfejlesztési Koncepcióban (OFTK) meghatározásra kerültek a legfontosabb célkitűzések. Az OFTK-hoz illeszkedve elkészült a Bács-Kiskun megye területfejlesztési programja, melyek keretet adnak a településfejlesztési elképzeléseknek. Ezekhez illeszkedve készült el Fülöpszállás Község Integrált Településfejlesztési Stratégiája Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, térségi kapcsolatok Fülöpszállás Bács-Kiskun Megye Kiskőrösi Járásának települése. A közigazgatási területi beosztáson kívül a környező településekkel is szoros kapcsolatban van a történeti és területi kapcsolatokból adódóan: a kun hagyományok révén Szabadszállással, Kunszentmiklóssal, a területéből leválasztott Fülöpházával (egykori Fülöpkerekegyháza) A területfejlesztési dokumentumokkal (Országos Területfejlesztési Koncepcióval és a területileg releváns megyei, valamint térségi területfejlesztési koncepciókkal és programokkal) való összefüggések vizsgálata Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (1/2014. (I. 3.) OGY határozattal jóváhagyott) Kihívások és fejlődési esélyeinket meghatározó trendek átvehető elemei: 1

2 Földrajzi és kulturális adottságokra épülő fejlesztések Természeti adottságok kihasználása Legjelentősebb erőforrás a kreatív, alkotó ember Bács-Kiskun megye területfejlesztési programja átvehető elemeként az alábbiak: Prioritások: Gazdaság- és foglalkoztatás élénkítés A vidék fenntartható fejlesztése Környezetgazdálkodás és klímaváltozáshoz való alkalmazkodás Komplex megyei gazdaságfejlesztési menedzsment és marketing tevékenység megszervezése Közösségek önszervező, öngondoskodó és együttműködési készségének kibontakoztatása Térségi elérhetőség és mobilitás Projektcsomagok Vidéki kulturális és természeti örökségek turisztikai hasznosítása Élhető Tanyák Projektcsomag Falu- és tanyagondnoki hálózat fejlesztése A vidék képességmegtartó népessége - Közösségfejlesztés Kapcsolódó OP VP 6. - Mezőgazdasági üzemek és vállalkozások fejlesztése VP 7. - Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben VP 8. - Az erdőterületek fejlesztésére és az erdők életképességének javítására irányuló beruházások VP Együttműködések VP LEADER helyi akciócsoportok (CLLD közösségvezérelt helyi fejlesztés) VP 1. - Tudásátadás és tájékoztatási tevékenységek (1.2) VP 4. - Beruházás tárgyi eszközökbe (4.2) VP 6. - Mezőgazdasági üzemek és vállalkozások fejlesztése (6.1; 6.2; 6.3; 6.4) VP 7. - Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben (7.2; 7.4; 7.6) VP Ökológiai gazdálkodás (11.1) VP Együttműködés (16.1; 16.4) VP LEADER helyi akciócsoportok (CLLD közösségvezérelt helyi fejlesztés) (19.2; 19.3) VP - Fiatal gazdálkodók tematikus program VP - Rövid ellátási lánc tematikus program VP 7. - Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben (7.1; 7.4; 7.6) VP LEADER helyi akciócsoportok (CLLD közösségvezérelt helyi fejlesztés) (19.2; 19.3) VP 7. - Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben (7.1; 7.4; 7.6) VP LEADER helyi akciócsoportok 2

3 Vállalkozásoknak és lakosságnak vonzó települési környezet kialakítása Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés Hulladékgazdálkodás Élőhelyek fejlesztése Bács-Kiskun megye komparatív előnyeire alapozott hálózati zöld-áramtermelés Budapest-Kelebia (-Belgrád-Thesszaloniki) vasútvonal fejlesztése M8-as autópálya továbbépítése és a csatlakozó közúti kapcsolatok fejlesztése (CLLD közösségvezérelt helyi fejlesztés) (19.2; 19.3) TOP 2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés TOP 1. Térségi gazdaságfejlesztés a TOP 3. Alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken KEHOP 3.1 Az elkülönített gyűjtési és szállítási rendszerek fejlesztése KEHOP 3.2 Az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszereinek fejlesztése a települési hulladék vonatkozásában KEHOP 4.1 A fajok és élőhelyek természetvédelmi helyzetének javítását célzó közvetlen élőhely-fejlesztési és fajmegőrzési beavatkozások KEHOP 5.1. Hálózatra termelő, nem épülethez kötött megújuló energiaforrás alapú zöld-áramtermelés IKOP 2. Nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi elérhetőség javítása IKOP 1. Nemzetközi (TEN-T) közúti elérhetőség javítása IKOP 4. Közlekedési rendszer energiahatékonyságának javítása 1.3. A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata Az Ország Szerkezeti Tervéről szóló évi XXVI. törvényben (OTrT) foglalt területfelhasználási hálózati és övezeti feltételeknek megfelelnek a településfejlesztési elemei. A 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott december 12-től hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési Tervi megfelelés is biztosított A szomszédos települések hatályos településszerkezeti terveinek az adott település fejlesztését befolyásoló vonatkozó megállapításai A szomszédos települések beépítésre szánt területei nem határosak a településsel és nem is tervezettek olyan fejlesztések a közigazgatási határ mentén, amely korlátozó tényezőnek tekinthetők. A szomszédos települések külterületi határrészeinek elérhetőségét biztosító úthálózatok közösek és fenntartásuk illetve fejlesztésük is közös ügynek tekinthető. (Balázspuszta szabadszállási és fülöpszállási részeinek összeköttetése, Uzovics telepi bekötőút) 1.5. Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása Településfejlesztési főbb feladataként meghatározott: - belvízrendezés, belterületi csapadékvíz-elvezetés megoldása - intézményfejlesztés (óvodaépítés ) - helyi értéktár 3

4 1.6. A település településrendezési tervi előzményeinek vizsgálata A hatályos jogszabályoknak megfelelő településrendezési eszközökkel nem rendelkezik a település. Az építésügyi igazgatás (engedélyezés) az általános előírásokra az illeszkedés elvére épül. A településrendezésre vonatkozó évi összevont rendezési terv csak a belterületet dolgozta fel. A hatálytalan terv a realitásokkal, az építési tilalmakat minimalizálásával és lakóterületi fejlesztésekkel számolt A település társadalma Fülöpszállás község lakosainak száma 2013-ben 2380 fő, folyamatos csökkenés mutatkozik, mivel 2007-ben 2471 fő, 2008-ban 2452 fő, 2009-ben 2441 fő, 2010-ben 2418 fő, 2011-ben pedig 2416 fő volt a lakosok száma. Az adatokból jól látható, hogy évente átlagosan 20 fővel csökken a létszám, kivéve a évet, de évben következett be egy nagyobb fokú csökkenés január 1-jei népesség: 2159 fő. A lakosság korcsoportonkénti megoszlását vizsgálva a településen élők legnagyobb arányban év közöttiek, azután a 65 év felettiek következnek, őket követik a 0-14 év közöttiek és legkevesebben a év közöttiek vannak. 4

5 A népesség csökkenés egyik oka község lakosságának elöregedése, mivel a 65 év felettiek aránya a 0-14 éves korúakhoz viszonyítva úgy alakul, hogy az öregedési index 100 felett van, amely évente 120 % körül mozog. A másik ok, hogy a halálozások száma minden évben magasabb a születések számánál évben 18 fővel, évben 12 fővel, évben 23 fővel, évben 13 fővel haladta meg a születések számát. A település lakosai elsősorban növénytermesztésből és állattenyésztésből élnek, mivel a település adottságai ezt lehetővé teszik, de a gazdasági helyzet romlása miatt egyre többen hagynak fel ezzel a megélhetési móddal. Jellemzően néhány mezőgazdasági és állattenyésztési vállalkozás működik, de elenyésző az ipari és egyéb tevékenységet végző vállalkozások száma, pedig a település földrajzi fekvése és infrastrukturális fejlettsége ezt lehetővé teszi. A többi munkavállaló ingázik, mivel helyben munkalehetőség nincsen, Kecskemét és környékén, valamint Budapesten dolgoznak. A településen nyilvántartott regisztrált munkanélküliek száma közötti időszakot vizsgálva, évben volt a legalacsonyabb (183 fő) és évben volt a legmagasabb (235 fő) a munkanélküliek száma évben 217 fő, évben 195 fő munkanélkülit regisztráltak, tehát csökkenés mutatkozik a munkanélküliség területén. Ez annak is köszönhető, hogy Fülöpszállás Község Önkormányzata és a Kiskőrösi Járási Hivatal Járási Munkaügyi 5

6 Központja együttműködése által évente több munkanélkülinek nyílik alkalma közhasznú, illetve közcélú foglalkoztatásban részt venni A település humán infrastruktúrája Az önkormányzat törvénybe foglalt kötelező feladatellátási kötelezettségének eleget téve a közneveléssel kapcsolatosan 3 csoportos óvodát tart fenn, bölcsőde nincsen. A településen 8 osztályos általános iskola működik. Az egészségügyi alapellátás biztosítása keretében kettő vállalkozó háziorvos és egy fogorvos rendel a településen, valamint az önkormányzat védőnői szolgálatot is működtet és az orvosi ügyeleti ellátásról is gondoskodik. Az önkormányzat az egészségügyi szolgáltatások mellett biztosítja a gyermekjóléti ellátásokat, önálló gyermekjóléti szolgálat fenntartásával és a szociális alapszolgáltatásokat (házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, családsegítés) is. Ezeknek a szolgáltatásoknak a biztosítása a gyermekek, az idősek és a munkanélküliek életkörülményeinek javítását célozza. Az önkormányzat kulturális szolgáltatásként községi könyvtárat, illetve közösségi programok szervezésére és lebonyolítására Integrált Közösségi Szolgáltató Teret (IKSZT) működtet. Az IKSZT lakossági igényeken alapuló szolgáltatásokat nyújt, közösségi teret biztosít a helyi civil szervezetek működéséhez, helyszínt biztosít a mezőgazdasági, ifjúsági, információs, szabadidős, valamint képzési igények kielégítéséhez. A rendőrség és az önkormányzat közötti együttműködés is jó, a község közbiztonságának fenntartását 1 körzeti megbízott látja el, aki naponta folyamatosan jelen van a község területén. Az önkormányzat azzal segíti a rendőrség munkáját, hogy szolgálati helyiséget és pénzügyi támogatást biztosít a részükre és a Polgármesteri Hivatal adatok szolgáltatásával segíti az ügyek felderítését. Települést polgárőrség is védi, az önkormányzat a polgárőrök tevékenységéhez is nyújt anyagi támogatást, illetve helyiséget is biztosít részükre. A rendőrség és a polgárőrség is évente beszámol munkájáról a képviselő-testület előtt. A településen több civil szervezet is működik, amelyeknek a tevékenysége széles körű, a lakosság valamennyi rétegét érinti. Az önkormányzat kiemelt célja, hogy a település önszerveződő közösségeit és civil szervezeteit támogassa és együttműködjön azokkal. A civil szervezetek tevékenységükről évente beszámolnak a képviselő-testület előtt. Civil szervezetek: 1. Tegyünk Fülöpszállásért Egyesület 2. Sportegyesület 3. Súlyemelő és Szkander Egyesület 6

7 4. Nyugdíjas Klub 5. Mozgáskorlátozottak Egyesülete 6. Polgárőr Egyesület Fülöpszállás Község Önkormányzata a maga eszközeivel biztosítja minden polgára számára, tekintet nélkül nemzetiségre, vallásra, nemre vagy életkorra, az egyenlő bánásmódhoz és az esélyegyenlőséghez való jogot. A szolidaritás, az igazságos esélyteremtés olyan értékek, amelyek garantálása minden fülöpszállási polgár számára az önkormányzat alapvető célkitűzése. Az önkormányzat az esélyegyenlőséggel kapcsolatos tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít a mélyszegénységben élők, a romák, a gyermekek, a nők, az idősek és a fogyatékkal élők helyzetére, igényeire, fontos küldetéseként fogalmazva meg az említett célcsoportok életkörülményeinek javítását és esélyegyenlőségének biztosítását. Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és a Fülöpszállási Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testülete együttműködésük szabályait külön megállapodásban rögzítették, amely január 17-én került aláírásra. A megállapodás részletesen tartalmazza a települési és kisebbségi önkormányzat együttműködését meghatározó szabályokat a költségvetési koncepció, a költségvetés előkészítésének, jóváhagyásának eljárási rendjére, valamint az államháztartás rendszerén belüli információszolgáltatás rendjére vonatkozóan A település gazdasága Jelentősebb gazdasági szervezetek Ipar OFF-ROAD BÁZIS Kft (építőipari kivitelezés) Abrigo-Tex Kft (felsőruházat) Baumakrotherm Ipari Szolgáltató Kft (fémszerkezetgyártás) Mezőgazdaság Kunság Mezőgazdasági Szövetkezet Extra Jó Tej Termelő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Vállalkozások szám korlátolt felelősségű társaság: 38 betéti társaság: 18 önálló vállalkozó: 364 A település gazdasági súlya, szerepköre Fülöpszálláson kevés a munkalehetőség, aki munkát vállal annak ingáznia kell és általában többműszakos munkát kap. A munkavállalók elsősorban Kecskemétre, illetve Budapestre ingáznak. A budapesti munkahelyek több mint 1 órás utazással érhetők el, míg Kecskemétre autóbusszal 45 perc, autóval 30 perc az utazás. Kiskőrös a másik legközelebbi város, ahová vonat és buszjáratok egyaránt indulnak, de busszal sokkal nehezebb a megközelítése, mivel kevés a járat, illetve azok általában Izsák érintésével, illetve ottani átszállással közlekednek, így az utazási idő meghaladja az 1 órát is. Vannak olyan munkáltatók, akik a munkásaikat külön buszjárattal ingáztatják, így ezzel segítik a munkába járást és küszöbölik ki a tömegközlekedésből eredő hátrányokat. 7

8 A településen a regisztrált vállalkozások száma és évben 405 volt, amely a következő évben visszaesett 351-re, de 2011-ben elérte a 423-at. Ez a szám magasnak tűnik, mivel ebbe beletartoznak azok a vállalkozások is, amelyek csak ideiglenes jelleggel végeznek a település területén valamilyen tevékenységet pl.: telefontársaságok, áram-, gázszolgáltatók, illetve ide tartoznak az őstermelők is. A vállalkozások többsége egyéni vállalkozás, amelyek általában nem foglalkoztatnak alkalmazottakat és főtevékenységi körük a mezőgazdaság. A településen már csak 1 vállalkozás van, amely 50 főnél több személyt foglalkoztat. A kiskereskedelmi üzletek és vendéglátó egységek száma a vizsgált időszakban nem változott. Az önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak (köztisztviselők és közalkalmazottak) létszáma sem változott az évek alatt. Fülöpszállás község területi fekvése jónak mondható, mivel az 52-es számú főút valamint a Budapest-Kelebia vasútvonal kereszteződésében és a megyeszékhelytől mindössze 35 km-re fekszik, tehát nem elszigetelt település. Infrastruktúráját tekintve a településen víz, gáz, telefon, szennyvízcsatorna hálózat kiépített, valamennyi út szilárd burkolattal ellátott, mindezek ellenére mégsem vonzza a nagyobb létszámú alkalmazottat foglalkoztató vállalkozásokat. A munkaerő iránti igény felmérése a fent leírtak miatt nem lehetséges, mivel a településen évek óta nem létesítettek új munkahelyeket, illetve felszámolták a működő 10 főnél több személyt foglalkoztató vállalkozásokat Az önkormányzat gazdálkodása A településfejlesztés eszköz- és intézményrendszerét az általános jogszabályi előírások és Fülöpszállás 20/2014.(XII.12.) számú önkormányzati rendelete határozza meg. Tevékenységei: Adó, vám- és jövedéki igazgatás Államadósság kezelése Köztemetőfenntartás és működtetés Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése Egyéb védelmi ügyek Közterület rendjének fenntartása Rövid időtartamú közfoglalkoztatás START- munkaprogram Téli közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Országos közfoglalkoztatási program Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Közvilágítás Zöldterület-kezelés Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Település- egészségügyi feladatok Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése Szabadidősport - (rekreációs sport) tevékenység és támogatása Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Helyi közösségi tér biztosítása, működtetése Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Gyermekjóléti szolgáltatások Foglalkoztatást elősegítőképzések és támogatások 8

9 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítés A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését rendeletben határozza meg Településüzemeltetési szolgáltatások A településen az alapvető infrastruktúra, kommunális szolgáltatás biztosított. Az ivóvíz-ellátást a szennyvízelvezetést, a szilárd hulladékkezelést önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok látják el. A kereskedelmi szolgáltatások kiépültek A táji és természeti adottságok vizsgálata Település a Duna-völgy és a Homokhátság találkozásában fekszik. Természeti adottságait a két táj sajátosságai határozzák meg. Keleti határrész a Felső-Kiskunsági tavak vidéke, nyugati részén szélhordta hátak találhatók. Az első jellemzően vízjárta nádas, mocsár, az utóbbi mozaikos táj tanyákkal, szőlőkkel, erdőkkel. A mai táj alakításában a Duna-Völgyi Főcsatorna XX. század eleji kiépítésének eredménye. A táj és beépítés történeti változásait a mellékletek szemléltetik. A természetvédelmi adatszolgáltatás (Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság) szerint a természet és tájvédelem szinte valamennyi elem érinti a települést: - NATURA élőhelyvédelmi és madárvédelmi területe. - Kiskunsági Nemzeti Park Felső-Kiskunsági Tavak mozaikja, - ex lege szikes tavak, lápok és kunhalom - természeti területek Ökológiai hálózat övezetével: magterület, folytonos folyosó, pufferterület szintén érintett az igazgatási terület. Tájtörténeti változásokat a mellékelt a történeti térképek szemléltetik. Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése A természetvédelem és az intenzív mezőgazdálkodás szempontjai közötti különbségek teremthenek konfliktushelyzetet. A tanyás beépítések, külterületi lakott helyek kiszolgálása, infrastruktúrális ellátási igénye és a tájvédelmi szempontok érvényesítése is feszültségforrás Zöldfelületi rendszer vizsgálata Zöldfelületi rendszer elemei a közterületi zöldterületek, a az intézményjellegű zöldterületek (temető, sportpálya) és utcafásítás. Valamennyi fejlesztése, területi növelése és intenzifikálása indokolt Az épített környezet vizsgálata A mai belterület szerves történeti fejlődés eredménye. A községközpont halmazos aprótelkes beépítését tágasabb kertvárosias jellegű mérnöki osztású tömbök csatlakoznak. Településhálózati településszerkezeti tervi helyzete nagyon kedvező, mivel a közúti és vasúti fővonalakhoz direkt módon csatlakozik, de az átmenő forgalomtól mentes. Az utcaképeket meghatározó jellemző beépítéseket a mellékletek tartalmazzák. Az épített környezet Az intézmények kapacitása település méretének és lakosszámnak megfelelő. 9

10 Az intézmények állaga vegyes, felújított jó állagú (pl. könyvtár) és gazdaságosan nem felújítható nem bővíthető (pl. óvoda) egyaránt van. Beépítésre szánt szabad területek lakóterületi célra állnak rendelkezésre. (ld. foghíjtelkek kimutatása melléklet) A telekstruktúra a beépítés történeti adottságaiból következik. A belterületi épületállomány műszaki állaga vegyes. Beépítési mód jellemzően oldalhatáros, beépítés mértéke és sűrűsége a falusias lakóterületre érvényesnek felel meg. Földszintes beépítés (esetenként tetőtér-beépítéssel illetve a központban egyemeletes) a meghatározó. Alulhasznosított barnamezős üzemi területek nincsenek, egyáltalán nem állnak rendelkezésre gazdasági célú beépítésre kijelölt területek. Alulhasznosított, belterületi kategóriájú telkek Kurjantó egyéb belterületen vannak. A kijelölt lakófunkció jellemzően nem valósult meg. Szlömösödött, degradálódott terület nem határolható le, bár szigetszerűen találhatók a településközpontban olyan apró telkek, amelyek épületei leváltandók. Az épített környezet meghatározó műemléki védettségű értéke a községközpont meghatározó épülete a ref. templom barokk 1761 Szabadon álló, keletelt, egyhajós, félköríves záródású templom, Ny-i homlokzata előtt támpilléres toronnyal, a záródás felett kontyolt nyeregtetővel. A torony D-i oldalán félköríves záródású kapu, zárókövében évszám: 1914, fölötte építési felirat: 1761, a torony Ny-i oldalán: A hajó D-i oldalán szegmentíves záródású, kőkeretes kapu. Csehsüveg boltozatos hajó, két végében karzat. A K-i karzat alatt sírkő: Kecskeméti Pál püspök, Stukkódísz: pilaszterek, karzat, mellvédek, szószék, Berendezés: jellemzően 18. század vége. Orgona: 1820 (Märtz Ádám). A templom 1750-ben épült, tornya 1761-ben készült el, 1812-ben megmagasították. További műemlék a KNP területén álló Borda tanya. A település területén jelentős számban találhatók régészeti lelőhelyek. (Ld. melléklet). A településfejlesztési koncepció és a településrendezési terv megalapozó munkarésze lesz többek között az örökségvédelmi hatástanulmány régészeti fejezete is Közlekedés A település közvetlen országos főúthálózati kapcsolatát kelet-nyugat irányban az 52. számú Kecskemét-Dunaföldvár út biztosítja. Az észak-dél irányú kapcsolatok az és jelű országos mellékutakon Szabadszállás illetve Soltszentimre, Izsák irányában megvannak. Az országos közutakkal való jól feltártságból következően a 35 km-re lévő megyeszékhellyel: Kecskeméttel és a 28 km-re lévő járási székhellyel: Kiskőrössel való elérhetőség biztosított. A meglévő úthálózat biztosítja a település számára is a távolsági kapcsolatokat és a városok elérését - elhelyezkedése miatt gazdasági értelemben a település jó helyzetben van. Jelentős átmenő forgalma a településnek nincs. A településszerkezet és a települési funkciók elhelyezkedése miatt a városközponti területen időszakosan magasabb forgalmak lehetnek a jellemzők, kapacitáshiány ugyanakkor nem 10

11 jellemző, legfeljebb egy-egy intézmény környékén alakulhatnak ki pillanatnyi torlódások, parkolóhelyet kereső autók miatti akadályok. Autóbuszos közösségi közlekedés szempontjából a település ellátottsága biztosítható. Fülöpszállás a Budapest Kelebia vasúti fővonalon található. A települést érintő Fülöpszállás-Kecskemét vasútvonal az országos törzshálózat része. Az állam által finanszírozott személyszállítási szolgáltatás szüneteltetése okán a forgalom ideiglenesen szünetel. Távlatban alternatív tömegközlekedési üzemeltető hiányában jelentős a vasúti forgalom teljes megszűnésére lehet számítani. Kerékpáros forgalom Fülöpszálláson, mint az alföldi településeken általában hagyományosan jelentős a belső kerékpárforgalom. A kiépített, burkolattal rendelkező belterületi utak a kerékpárforgalomra alkalmasak. A térségi önálló kerékpárúthálózat hiányzik, a turizmussal összefüggésben annak kiépítése elengedhetetlen. Parkolás A fülöpszállási közterületi parkolók parkolási díj fizetése nélkül vehetők igénybe, a forgalomvonzó létesítmények előtt vagy közelében a közterületi megállás jellemzően megoldott, a lakóházaknál pedig a telken belüli gépjármű tárolás a jellemző. A településen nem okoz jelentős problémát a parkolás. A település szerkezetéből adódóan, mint helyi adottság, nem sok lehetőség van további nagyobb parkolóhely bővítésre, de nincs is erre vonatkozóan komolyabb igény Közművesítés A település belterületén a közművesítés teljes. KSH évi adatai szerint: Háztartási villamosenergia-fogyasztók száma: 1131 Háztartások részére szolgáltatott villamos energia 2567 MWh Háztartási vezetékesgáz-fogyasztók száma: 589 db Ebből: fűtési fogyasztók 584 db Összes szolgáltatott gáz, 654 ezer m 3 Ebből: háztartásoknak: 525 db Közüzemi ivóvízvezeték-hálózat: 20km Közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakás: 922 db Üzemelő közkifolyó 3 db Összes szolgáltatott víz 53 ezer m 3 Ebből: lakosságnak 50 ezer m 3 Közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózat: 21 km Közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatba bekapcsolt lakás: 780 db Elvezetett szennyvíz: 45 ezer m 3 Ebből háztartásból: 43 ezer m 3 Ebből tisztítottan: 45 ezer m 3 Elszállított települési hulladék: 258 t Ebből háztartásból: 252 t 11

12 Távbeszélő fővonal: 448 db Ebből lakás fővonal: 389 db ISD fővonal: 26 db Kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt lakás: 97 db Vízgazdálkodás ADUVIZIG adatszolgáltatása alapján: 12

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN!

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 3

Részletesebben

1.1 Településhálózati összefüggések és térségi kapcsolatok, a község helye a településhálózatban

1.1 Településhálózati összefüggések és térségi kapcsolatok, a község helye a településhálózatban MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT Helyzetfeltáró munkarész 1.1 Településhálózati összefüggések és térségi kapcsolatok, a község helye a településhálózatban 1.1.1 A település térségi szerepe Regionális, megyei és térségi

Részletesebben

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA HELYZETFELMÉRŐ, HELYZETELEMZŐ ÉS HELYZETÉRTÉKELŐ

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére ELŐTERJESZTÉS Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Tanács munkájáról Előadó: Fiskál János polgármester Az előterjesztés

Részletesebben

KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018

KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 10 Célok... 10 A Helyi

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016.

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS Készült Ajak Város Önkormányzata megbízásából Készítette MEGAKOM Tanácsadó Iroda 2016. MÁRCIUS 9. Adatgyűjtés lezárva: 2016. január

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖVEGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ, SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖVEGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ, SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖVEGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ, SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ készült a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet alapján kidolgozó: Önkormányzata A környezeti

Részletesebben

BÁCSALMÁSI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG

BÁCSALMÁSI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG BÁCSALMÁSI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG 1. verzió módosításai A Bácsalmási Kistérség TKT Tanácsa a 2008. november 27. ülésén megtárgyalta a Bácsalmási Kistérség által az LHH program keretében

Részletesebben

FADD TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

FADD TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1 1 FADD TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE V é l e m é n y e z t e t é s i d o k u m e n t á c i ó I. kötet: Megalapozó vizsgálat Készítette:PÉCSÉPTERV STÚDIÓ Kft, 7621 Pécs,

Részletesebben

HH gyermekek száma. Barcs 76 31 10 13,2 1 3 Barcs Komlósd, Péterhida. Barcs 77 16 1 1,3 0 3 5. sz. Tagóvoda. Barcs 18 5 1 5,6 0 1 6. sz.

HH gyermekek száma. Barcs 76 31 10 13,2 1 3 Barcs Komlósd, Péterhida. Barcs 77 16 1 1,3 0 3 5. sz. Tagóvoda. Barcs 18 5 1 5,6 0 1 6. sz. Az intézményfenntartó társulás közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervében közép és hosszútávon szerepel a HH/HHH gyermekek kiegyenlített arányú elhelyezése minden óvodai intézményegységben, valamint

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Az elkészítésben közreműködő külső szakértők: Róka László, Deme Lóránt MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó

Részletesebben

10.4 Területi célok a városrészekhez kapcsolódó célmeghatározás

10.4 Területi célok a városrészekhez kapcsolódó célmeghatározás 10.4 Területi célok a városrészekhez kapcsolódó célmeghatározás Városközpont [T2] - A városrész fejlesztési céljai között szerepel egyrészt a Kistérségi Járóbeteg Központ rehabilitációja, különösen az

Részletesebben

3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére

3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére 3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére 2. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Gazdasági, Pénzügyi és

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 13-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 13-i ülésére 6. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának Gazdasági Programja Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı

Részletesebben

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület előzetesen elismert LEADER Helyi Akciócsoport 2016. február 1 Tartalom Tartalom...2 1. A Helyi Fejlesztési Stratégia

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dorogháza Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dorogháza Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Dorogháza Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 5 Célok...

Részletesebben

II. kötet: Integrált településfejlesztési stratégia

II. kötet: Integrált településfejlesztési stratégia TAMÁSI INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. kötet: Integrált településfejlesztési stratégia Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. 2016. február 2. Készítette: Metacom 96. Oldal 0

GYÖNGYÖS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. 2016. február 2. Készítette: Metacom 96. Oldal 0 GYÖNGYÖS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2016. február 2. Készítette: Metacom 96 A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet - a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tájékoztató a 2014-2020. évi TOP Vas megyei program tervezeteiről

ELŐTERJESZTÉS. Tájékoztató a 2014-2020. évi TOP Vas megyei program tervezeteiről VAS MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS Tájékoztató a 2014-2020. évi TOP Vas megyei program tervezeteiről A Vas Megyei Területfejlesztési Koncepció és Program tavalyi elfogadása után, a Közgyűlés 2015.

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Előterjesztés A Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020

Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020 1 Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020 TERVEZET A Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület közgyűlése a 11/2016. (I. 28.) számú határozattal egyhangúlag

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIEGÉSZÍTÉS. A 2012. évi Településszerkezeti terv módosításhoz

PÁTY KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIEGÉSZÍTÉS. A 2012. évi Településszerkezeti terv módosításhoz PÁTY KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIEGÉSZÍTÉS A 2012. évi Településszerkezeti terv módosításhoz Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 362/2012. (XII. 12.) határozatával elfogadva TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben Lantos Gergely főosztályvezető-helyettes Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztéséért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

SZÉCSÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

SZÉCSÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA SZÉCSÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Budapest, 2008. április 30. Szécsény IVS I. Szécsény szerepe a településhálózatban... 4 II. Szécsény társadalmi-gazdasági adottságainak értékelése...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Mátraterenye Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Mátraterenye Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Mátraterenye Község Önkormányzata 2015 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - eleget téve

Részletesebben

Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november

Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november 1 Tartalom 1. A fejlesztés integrált városfejlesztési stratégiához való illeszkedése...3 2. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság

Részletesebben

LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BALMAZÚJVÁROS 2010. január Kertes 1997 Kft. Tolnai Jánosné Dr. 2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 1. BEVEZETŐ... 18 1.1. AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

Részletesebben

8. Cselekvési terv. 8.1 Az intézkedések leírása. Kultúrháló közösségi terek minőségi javítása és a helyi közösségek együttműködésének támogatása

8. Cselekvési terv. 8.1 Az intézkedések leírása. Kultúrháló közösségi terek minőségi javítása és a helyi közösségek együttműködésének támogatása 8. Cselekvési terv 8.1 Az intézkedések leírása 1.) intézkedés megnevezése 2)Specifikus cél 3)Indoklás, alátámasztás A támogatható tevékenység területek meghatározása Kultúrháló közösségi terek minőségi

Részletesebben

Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 54. sz. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73. Mobil:(06-30) 9358-542 Mobil:(06-30) 606-4245

Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 54. sz. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73. Mobil:(06-30) 9358-542 Mobil:(06-30) 606-4245 ETALON 2000 Kft. NYÍRSÉGTERV Kft. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 54. sz. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73. Mobil:(06-30) 9358-542 Mobil:(06-30) 606-4245 BALKÁN Y VÁROS TE LE P ÜLÉ S FE JLE S

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Borsosberény Község Önkormányzata. 2013. július 10.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Borsosberény Község Önkormányzata. 2013. július 10. Helyi Esélyegyenlőségi Program Borsosberény Község Önkormányzata 2013. július 10. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... Bevezetés... 2 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HEREND Város Településrendezési terv felülvizsgálat TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Jóváhagyandó munkarész ELFOGADVA: 2011. FEBRUÁR 23. 1 Herend Településszerkezeti terv Készítette Herend Város önkormányzata

Részletesebben

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK és INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK és INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK és INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA 2016. május KÖZREMŰKÖDŐ SZAKÉRTŐK: Megrendelő: Tiszaföldvár város Önkormányzata

Részletesebben

2014-2020 Helyi Fejlesztési Stratégia DRAFT verzió. Kiskunok Vidékéért Egyesület. 2016. január 26-án Közgyűlési határozattal elfogadva

2014-2020 Helyi Fejlesztési Stratégia DRAFT verzió. Kiskunok Vidékéért Egyesület. 2016. január 26-án Közgyűlési határozattal elfogadva x 1 2014-2020 Helyi Fejlesztési Stratégia DRAFT verzió Kiskunok Vidékéért Egyesület 2016. január 26-án Közgyűlési határozattal elfogadva Kiskunfélegyháza, 2016. január 26. Tartalom Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA A 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési

Részletesebben

A helyi közösségi közlekedés hálózati és menetrendi felülvizsgálata és fejlesztése Pécsett. Megbízó: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

A helyi közösségi közlekedés hálózati és menetrendi felülvizsgálata és fejlesztése Pécsett. Megbízó: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Megbízó: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata A helyi közösségi közlekedés hálózati és menetrendi felülvizsgálata és fejlesztése Pécsett Megvalósíthatósági tanulmány 2010. augusztus Megbízó: Pécs Megyei

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. január

HAJDÚSÁMSON VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. január HAJDÚSÁMSON VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. január Jóváhagyva Hajdúsámson Város Önkormányzatának /2010 (I.) képviselőtestületi határozatával 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

BÁTASZÉK VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2009-2015 (VÉGLEGES VÁLTOZAT)

BÁTASZÉK VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2009-2015 (VÉGLEGES VÁLTOZAT) BÁTASZÉK VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2009-2015 (VÉGLEGES VÁLTOZAT) ELFOGADTA BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2/2010.(I.21.) KT HATÁROZATÁVAL KÉSZÜLT: 2009. DECEMBER

Részletesebben

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége I. FEJEZET BEVEZETİ A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 70/E. -a deklarálja alapvetı állampolgári jogként a szociális biztonsághoz való jogot, amely szerint az állampolgárok

Részletesebben

ABA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

ABA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA ABA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA szakmai véleményezésre 2015. augusztus Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező TARTALOMJEGYZÉK: JÓVÁHAGYANDÓ

Részletesebben

TISZALÖK VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS)

TISZALÖK VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) TISZALÖK VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) 2016. JANUÁR 31. TISZALÖK VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készült Tiszalök Város Önkormányzata megbízásából Készítette MEGAKOM

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Aszód Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Aszód Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Aszód Város Önkormányzata 2013-2018 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 4 Célok... 8

Részletesebben

Velencei-tó a Természetes Egészség. A Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011

Velencei-tó a Természetes Egészség. A Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 Velencei-tó a Természetes Egészség A Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló...3 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési

Részletesebben

Csörötnek Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja

Csörötnek Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja Csörötnek Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018 Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. A település bemutatása... 4 2.1. Földrajz... 4 2.2. Történelem.. 4 2.3. Demográfia.....5 2.4. Közszolgáltatások.

Részletesebben

TELKI ÚT MELLETTI TERVEZETT GOLFPÁLYA ÉS KÖRNYEZETE

TELKI ÚT MELLETTI TERVEZETT GOLFPÁLYA ÉS KÖRNYEZETE PÁTY TELKI ÚT MELLETTI TERVEZETT GOLFPÁLYA ÉS KÖRNYEZETE SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK 1. ELŐZMÉNYEK A tervezési terület jelentős részére 2005-ben

Részletesebben

Balkány Város Megalapozó Vizsgálat és Településfejlesztési Koncepció

Balkány Város Megalapozó Vizsgálat és Településfejlesztési Koncepció A szociális alapellátási feladatok mellett a tanyagondnoki szolgálatot is a Központ látja el. A lakosság szociális jellegű anyagi támogatással, kapcsolatos teendői azonban a Polgármesteri Hivatal feladatai

Részletesebben

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA Székesfehérvár, 2012. december 8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA A JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK VÉGLEGESÍTÉSI DOKUMENTÁCIÓJA PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó Törzsszám: 2-03-365 Délegyháza

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Készült a Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra című, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosítószámú projekt keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. december 10-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. december 10-i ülésére HAL IM B A K ÖZSÉG ÖNK ORM ÁNY ZATA P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 503-420 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/1067/2015. Tárgy: Halimba község Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepciójának

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Közép magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis 2008. évre

Tartalomjegyzék. Közép magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis 2008. évre Közép magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Rövidtávú Munkaerő-piaci Prognózis 2008. év BUDAPEST Összeállította Statisztikai és Elemzési Osztály Budapest, 2008. február I. Általános ismertető... 4

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület, Soroksár Önkormányzata

Budapest Főváros XXIII. kerület, Soroksár Önkormányzata , Soroksár Önkormányzata Településfejlesztési Koncepció Helyzetfeltáró és helyzetértékelő munkarész A dokumentáció a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA hogy ne csak városunk múltja, de jelene és jövője is figyelemreméltó legyen 2010. január NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (Az

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégiája

Integrált Városfejlesztési Stratégiája Szikszó város Integrált Városfejlesztési Stratégiája Készítette: Inforce Kft. Szikszó, 2008. május 1 Tartalomjegyzék 1. Szikszó város szerepe és helye a városhálózatban... 6 1.1. A város elhelyezkedése,

Részletesebben

PESTERZSÉBET TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

PESTERZSÉBET TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA PESTERZSÉBET TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Megalapozó vizsgálat Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Gazdasági programja (2014-2019)

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Gazdasági programja (2014-2019) Melléklet a 22/2015. (III. 26.) KT határozathoz Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Gazdasági programja (2014-2019) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a következő

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2006-2010 Felülvizsgálat ideje: 2007. december 31. OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI,

Részletesebben

Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás kistérségi tervdokumentuma

Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás kistérségi tervdokumentuma Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás kistérségi tervdokumentuma Komplex felzárkóztató programok készítése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben ÁROP- 1.1.5/B I. Helyzetelemzés 1 I.1. Gazdasági helyzet

Részletesebben

Epöl Község Önkormányzatának 2010.

Epöl Község Önkormányzatának 2010. Epöl Község Önkormányzatának ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA ÉS TERVE 2010. Megtanultam, hogy egy embernek Csak akkor van joga A másikra felülrıl lenézni, Amikor annak Talpra állni nyújt segítı kezet. (Gabriel

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK VELENCEI-TÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI TERVEZÉS ALAPJAINAK VIZSGÁLATA ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÓ 2009 VELENCEI-TÓ A TERMÉSZETES EGÉSZSÉG ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A Velencei-tó tó a 1117/2005. (XII.

Részletesebben

Jászfényszaru Integrált Városfejlesztési Terve

Jászfényszaru Integrált Városfejlesztési Terve Jászfényszaru Integrált Városfejlesztési Terve 2007 Tartalomjegyzék I. A város szerepének meghatározása a településhálózatban... 3 II. A város egészére vonatkozó rövid helyzetértékelés... 4 1. A gazdaság

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) 1. sz. módosítással egységes szerkezetben (TERVEZET)

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) 1. sz. módosítással egységes szerkezetben (TERVEZET) Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) 1. sz. módosítással egységes szerkezetben (TERVEZET) 2015 2015. november A vélemények elektronikus benyújtásának helye: szeged_its1mod_velemenyek@szeged.eu

Részletesebben

GYŐRI JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV

GYŐRI JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV I 2015. SZEPTEMBER GYŐRI JÁRÁS Tartalomjegyzék I. Vezetői összefoglaló... 3 II. A győri járás rövid bemutatása... 5 III. Bevezetés és illeszkedés... 10 Pályázati háttér, a megvalósításról átfogóan... 10

Részletesebben

CSENGERI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG

CSENGERI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG CSENGERI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG 1. verzió A Csengeri TKT Tanácsa 2008. november 25.-i ülésén megtárgyalta a Csengeri Kistérség által az LHH program keretében összeállított Tervdokumentumot,

Részletesebben

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13.

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13. EMBERI ERŐFORRÁSOK FEJLESZTÉSE OPERATÍV PROGRAM (2007-2013) EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG 2006. március 13. Fájl neve: OP 1.0 Oldalszám összesen: 51 oldal TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetelemzés...4 1.1. Demográfiai

Részletesebben

K I V O N A T. A Tolna Megyei Közgyűlés 13/2013. (II. 15.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció tárgyában:

K I V O N A T. A Tolna Megyei Közgyűlés 13/2013. (II. 15.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció tárgyában: Szám: 2/2013. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. február 15-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 13/2013. (II. 15.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Területfejlesztési

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020)

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) Készült a DAOP-5.1.1/B-13 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése pályázati felhívásra benyújtott Fenntartható

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat. 2012-2014. évekre szóló. Megújított. Gazdasági Programja és Fejlesztési Elképzelései

Fejér Megyei Önkormányzat. 2012-2014. évekre szóló. Megújított. Gazdasági Programja és Fejlesztési Elképzelései Fejér Megyei Önkormányzat 2012-2014. évekre szóló Megújított Gazdasági Programja és Fejlesztési Elképzelései Fejér Megye Közgyőlése 29/2013. (II.28.) önkormányzati határozatával elfogadva 2 Bevezetés Az

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM IGAL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM 2015-2020 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok... 6 A Helyi

Részletesebben

Sopron, 2015. május 11.

Sopron, 2015. május 11. Cím Sopron Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja Verzió 2.0 MJV közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma

Részletesebben

ITS Konzorcium. Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

ITS Konzorcium. Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015. Készült: Belügyminisztérium

Részletesebben

24. 2 Módosította a 15/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése. Hatálybalépés időpontja: 2011.

24. 2 Módosította a 15/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése. Hatálybalépés időpontja: 2011. KISKUNMAJSA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2004. (X. 15.) számú rendelete Kiskunmajsa Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról Módosítás: 19/2005. (VII. 29.) Ktr. Hatályos:

Részletesebben

MARTFŰ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft.

MARTFŰ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 4/2015. MARTFŰ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. JÚNIUS 12.

BALATONFÜRED VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. JÚNIUS 12. BALATONFÜRED VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. JÚNIUS 12. I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...I-4 II. BEVEZETÉS... II-17 II.1. AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA FOGALMA ÉS ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN...

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA 2014. szeptember 18. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA Készült a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat megbízásából A területfejlesztési

Részletesebben

Ikt.sz.: 911/2016/U1 Tárgy: Tájékoztatás a 2016. április és május hónapokban benyújtásra kerülő pályázatokról

Ikt.sz.: 911/2016/U1 Tárgy: Tájékoztatás a 2016. április és május hónapokban benyújtásra kerülő pályázatokról Ikt.sz.: 911/2016/U1 Tárgy: Tájékoztatás a 2016. április és május hónapokban benyújtásra kerülő pályázatokról Mellékletek: kivonatok pályázati felhívásokból Szatymaz Község Képviselő-testülete Szatymaz

Részletesebben

RÁCKEVE INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. 2009. december

RÁCKEVE INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. 2009. december RÁCKEVE INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2009. december Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS 6 I.1. Integrált városfejlesztési stratégia 6 I.2. A város története 7 II. ILLESZKEDÉS A FEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOKHOZ

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Aszófő Község Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program Aszófő Község Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Aszófő Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató

Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI SZAKÁLLAMTITKÁRSÁG Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató Budapest, 2008. március Közreműködő szakértő:

Részletesebben

ÉSZAK-ALFÖLDI STRATÉGIA 2009-2013

ÉSZAK-ALFÖLDI STRATÉGIA 2009-2013 ÉSZAKALFÖLDI REGIONÁLIS SZAKKÉPZÉS FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 20092013 Készítette: Dr. Setényi János Papp Miklós Kocsis Ferenc Lektorálta: Dr. Polonkai Mária Sápi Zsuzsanna Kiadja: Északalföldi Regionális Fejlesztési

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2 0 0 8 III. VÁROSRÉSZEK TERÜLETI MEGKÖZELÍTÉSŰ ELEMZÉSE 2008. június Aktualizálva: 2009. szeptember 1 A fejezet tartalma 3.1. VÁROSRÉSZEK

Részletesebben

BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Balaton Fejlesztési Tanács BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013 Készítette: Vital Pro Kft. 2005. december 12. Tartalomjegyzék 1 Vezetői összefoglaló 4 2 Bevezetés 11 2.1 Dokumentum célja, tervezés

Részletesebben

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020 d VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020 5.3. egyeztetési változat 2014. július 14. Vezetői összefoglaló Életminőség, Élhető környezet, Érték-teremtés- sikeres Vas

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2008. július 14. (hétfı) napjára de. 8 30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2008. július 14. (hétfı) napjára de. 8 30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Kıkorszaktól a Jövıbe - Bükk Térségi Utazás Térben és Idıben

Kıkorszaktól a Jövıbe - Bükk Térségi Utazás Térben és Idıben Bükk - Térségi LEADER Egyesület Kıkorszaktól a Jövıbe - Bükk Térségi Utazás Térben és Idıben HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020 Tervezet 2016. március 2. 2 Tartalom Vezetıi összefoglaló... 3 1. A Helyi

Részletesebben

T P. Győrzámoly. Véleményezés. Településfejlesztési koncepció. Munkaszám: 13045. 3045/K us

T P. Győrzámoly. Véleményezés. Településfejlesztési koncepció. Munkaszám: 13045. 3045/K us T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11.; Tel: 96/418 373; Fax: 96/418 699, E mail: talent_plan@arrabonet.hu;www.talent plan.hu Győrzámoly Településfejlesztési

Részletesebben

J a v a s l a t. Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015-2019. évekre szóló gazdasági programjára

J a v a s l a t. Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015-2019. évekre szóló gazdasági programjára Kisszállás Község Önkormányzat Polgármesterétől 6421 Kisszállás, Felszabadulás u. 28. Tel.: 77/557-010, 77/557-020 Fax: 77 / 557-011 e-mail: polgarmester@kisszallas.hu J a v a s l a t Kisszállás Község

Részletesebben

Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester Asszony részére

Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester Asszony részére Gondozási Központ 7140 Bátaszék, Budai út 21. Tel.: 74/ 491-622; 74/ 591-113 Isz.: 12-15./2010. Tárgy: Véleményezés kérés Polgármesteri Hivatal 7149 Báta Fő u. 147. Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester

Részletesebben

VÁMOSSZABADI. Településrendezési terv módosítás Teljes eljárás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. május TH 16-02-04

VÁMOSSZABADI. Településrendezési terv módosítás Teljes eljárás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. május TH 16-02-04 VÁMOSSZABADI Településrendezési terv módosítás Teljes eljárás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. május TH 16-02-04 2 Vámosszabadi településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013. Előkészítő: dr. Hajba Csabáné

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013. Előkészítő: dr. Hajba Csabáné BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013. Előkészítő: dr. Hajba Csabáné ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. június 27-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat

Részletesebben

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2006.(X.11.) önkormányzati rendelete 1 a helyi építési szabályzatról. - egységes szerkezetben

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2006.(X.11.) önkormányzati rendelete 1 a helyi építési szabályzatról. - egységes szerkezetben Oroszlány Város Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2006.(X.11.) önkormányzati rendelete 1 a helyi építési szabályzatról egységes szerkezetben Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990.

Részletesebben

T P. Győrzámoly. Előzetes tájékoztatás. Településfejlesztési koncepció 3045/K. Munkaszám: 13045

T P. Győrzámoly. Előzetes tájékoztatás. Településfejlesztési koncepció 3045/K. Munkaszám: 13045 T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11.; Tel: 96/418 373; Fax: 96/418 699, E mail: talent_plan@arrabonet.hu;www.talent plan.hu Győrzámoly Településfejlesztési

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HALÁSZATI OPERATÍV PROGRAMJA 2007-2013

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HALÁSZATI OPERATÍV PROGRAMJA 2007-2013 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUMA 1. AZ OPERATÍV PROGRAM MEGNEVEZÉSE, TAGÁLLAM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HALÁSZATI OPERATÍV PROGRAMJA 2007-2013 Budapest, 2008. augusztus

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata " NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 244/2011.(XII.15.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatáról A Közgyűlés az előterjesztést

Részletesebben

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló)

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 2 I. Nógrád megye rövid bemutatása... 4 I. 1. Demográfiai változások... 5 I.1.1.

Részletesebben

Biatorbágy Város Tópark Projekt

Biatorbágy Város Tópark Projekt Biatorbágy Város Tópark Projekt Településrendezési eszközei Településszerkezeti terve, Helyi Építési szabályzata és Szabályozási terve 2016. május hó OBELISZK Stúdió Tervező és Szolgáltató Kft. H-1056

Részletesebben

ÚJLENGYEL ÖNKORMÁNYZAT

ÚJLENGYEL ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program ÚJLENGYEL ÖNKORMÁNYZAT 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...

Részletesebben