VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA"

Átírás

1 VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA A 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési eljárásra összeállított tervdokumentáció október

2

3 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS VESZPRÉM MJV, JUTASI ÚT ÉSZAKI ÚTGYŰRŰ KERESZTEZŐDÉSÉNÉL LÉVŐ LAHNER GYÖRGY UTCA 4., 3018/226 HRSZ.-Ú INGATLAN (1. SZÁMÚ TERÜLET) A MÓDOSÍTÁS CÉLJA VIZSGÁLATI MUNKARÉSZ Településrendezési vizsgálat Közlekedési vizsgálat Közművizsgálat Környezetállapot, zöldfelület vizsgálata ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Településrendezési javaslat Közlekedési javaslat Közműellátási javaslat Zöldfelületi javaslat Környezetvédelmi javaslat A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÖSSZHANGJA GYULAFIRÁTÓT 01030/58 ÉS 01030/59 HRSZ.-Ú INGATLANOK (2. SZÁMÚ TERÜLET) A MÓDOSÍTÁS CÉLJA VIZSGÁLATI MUNKARÉSZ Településrendezési vizsgálat Közlekedési vizsgálat Közművizsgálat Környezetállapot, zöldfelület vizsgálata ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Településrendezési javaslat Közlekedési javaslat Közműellátási javaslat Zöldfelületi javaslat Környezetvédelmi javaslat A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÖSSZHANGJA A JÓZSEF ATTILA UTCA NÁRCISZ UTCA MÓRICZ ZSIGMOND UTCA ÁLTAL HATÁROLT TÖMBBEN A NÁRCISZ UTCA 2., 5644 HRSZ.-Ú INGATLAN (3. SZÁMÚ TERÜLET) A MÓDOSÍTÁS CÉLJA VIZSGÁLATI MUNKARÉSZ Településrendezési vizsgálatok Közlekedési vizsgálat Közművizsgálat Környezetállapot, zöldfelület vizsgálata ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Településrendezési javaslat Közlekedési javaslat Közműellátási javaslat Zöldfelületi javaslat Környezetvédelmi javaslat A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÖSSZHANGJA JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV RENDELETTEL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV IRATANYAG

4 1. BEVEZETÉS Veszprém területére jelenleg a 2003-ban VMJVÖK. határozattal elfogadott Településszerkezeti terv, valamint Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 61/2003. (XII.22.) Önkormányzati Rendeletével elfogadott Helyi építési szabályzat (HÉSZ) és Szabályozási terv (SZT) hatályos, amelyet az elmúlt évek során részleteiben többször módosítottak. Újabb fejlesztési lehetőségek megteremtése céljából ismét aktuálissá vált a fenti településrendezési eszközök módosítása, ezért Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata megrendelte az alábbi tervezést három helyszínre vonatkozóan: 1. sz. terület: Jutasi út északi útgyűrű kereszteződésénél lévő, Lahner György u. 4. sz., 3018/226 hrsz.-ú ingatlan, 2. sz. terület: Gyulafirátót, 01030/58 és 01030/59 hrsz.-ú ingatlanok, 3. sz. terület: József Attila utca Nárcisz utca Móricz Zsigmond utca által határolt tömbben a Nárcisz utca 2. sz., 5644 hrsz.-ú ingatlan. A terv hatálya a változtatással érintett telkeket magukba foglaló tömbökre terjed ki. 2. VESZPRÉM MJV, JUTASI ÚT ÉSZAKI ÚTGYŰRŰ KERESZTEZŐDÉSÉNÉL LÉVŐ LAHNER GYÖRGY UTCA 4., 3018/226 HRSZ.-Ú INGATLAN (1. SZÁMÚ TERÜLET) A tervezési terület határai: Jutasi út Északi útgyűrű erdőterület határa Lahner György utca Aulich Lajos utca 2.1. A MÓDOSÍTÁS CÉLJA A módosítás célja, hogy a telek Jutasi úti része önálló telekként leválasztható és beépíthető legyen. A területrész övezeti besorolásának megváltoztatásával (beépítettség, építménymagasság, kötelező zöldfelület, legkisebb telekterület, stb.) ésszerű beépítését, társasház alapítását segítő előírások kialakítása. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 76/2012. (III.30.) határozatával döntött a településrendezési eszközök módosításának elindításáról. Országos Területrendezési Terv (OTrT) Az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. Tv. 2. számú melléklete az Ország Szerkezeti Terve c. tervlap Veszprém közigazgatási területét települési térség; mezőgazdasági térség, erdőgazdálkodási térség, valamint vegyes területfelhasználási térség kategóriába sorolja. A tervezési terület az OTrT-ben meghatározott települési térség részét képezi, nem érinti az erdőgazdálkodási, mezőgazdasági, és vegyes területfelhasználási térségeket VIZSGÁLATI MUNKARÉSZ Településrendezési vizsgálat Hatályos tervek vonatkozó előírásai 4

5 Veszprém Megye Területrendezési Terve Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megye Területrendezési Tervéről szóló 5/2005. (V.27.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete, a Térségi szerkezeti terv című tervlap jelen tervmódosítás területét a megyei területfelhasználási térségek közül városias települési térség kategóriába sorolja. Veszprém MJV Településszerkezeti terve Veszprém MJV Településszerkezeti terve (TSZT) a tervezési terület tömbjét településközpont vegyes terület (Vt 1,5 és kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület (Gksz 1,5) területfelhasználási egységbe sorolta. A tervezési területet nyugatról határoló Jutasi út belterületi főút, a telket északról határoló út egyéb külterületi helyi jelentőségű út. A tervezéssel érintett, településközpont vegyes területbe tartozó telek északi sarkát a szennyvíztisztító 500 m-es védőzónája érinti. A terv a terület keleti részén régészeti terület jelölést tartalmaz. Veszprém Megyei Jogú Város Szabályozási Terve A Településszerkezeti Terv kivonata M=1: A város hatályos szabályozási terve (SZT) és Helyi építési szabályzata (HÉSZ) a vonatkozó magasabb rendű tervekkel összhangban a tervezési terület tömbjét Vt-28 és Gksz-04 jelű építési övezetbe, a módosítással érintett területet Vt-28 jelű építési övezetbe sorolja. A Belterületi Szabályozási Terv alapján a telek ismert régészeti területen belül fekszik. A szabályozási terv a telek Jutasi út és északi útgyűrű menti telekhatárán telek zöldfelületként fenntartandó része területsávot jelöl. 5

6 A HÉSZ vonatkozó rendelkezései: Beépítésre szánt területek Vegyes területek A Szabályozási Tervnek a változással érintett telekre vonatkozó kivonata 8. (1) A vegyes területek építési övezetei az alábbiak: a) Vt településközpont vegyes területek: Vt-01; - Vt-58. b) Vk központi vegyes területek: Vk-01; - Vk-11. (2) A településközpont vegyes területen a) elhelyezhető: 1. lakóépület, 2. igazgatási épület, 3. kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, kereskedelmi szállásépület szolgáltató épület, 4. egyéb közösségi szórakoztató épület, 5. egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, 6. sportépítmény, 7. parkolóház, többszintes parkoló-építmény kizárólag az SZT-ben meghatározott helyen, 8. nem zavaró hatású gazdasági építmény. b) nem helyezhető el: önálló parkolóterület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára. (3) A központi vegyes területen a) elhelyezhető: 1. igazgatási épület, 2. kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, kereskedelmi szállásépület szolgáltató épület, 3. egyéb közösségi szórakoztató épület, 4. egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, 5. sportépítmény, 6. parkolóház, többszintes parkoló-építmény kizárólag az SZT-ben meghatározott helyen, 7. nem zavaró hatású gazdasági építmény, továbbá 8. lakás rendeltetési egység kizárólag a földszint feletti szinteken., b) nem helyezhető el: parkolóterület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára. (4) A vegyes területek építési övezeteinek területén építmény csak teljes közművesítéssel (a termikus energiaellátás villamosenergiával is kiváltható) helyezhető el. 6

7 Az övezet telekalakítási, építési előírásai; kivonat: Sajátos területfelhasználási egység Övezeti jel Beépítés módja Megengedett legkisebb telekterület (m 2 ) Megengedett legnagyobb beépítés (%) Megengedett legnagyobb építménymagasság (m) Legkisebb zöldfelület (%) Kialakítható új telek legkisebb szélessége (m) Településközpont vegyes terület Vt-28 SZ , mélysége (m) Területhasználat, beépítettség A tervezési terület vegyes területbe sorolt része lakóépületekkel van beépítve, a gazdasági területen telephelyek található. A területfelhasználási egység keleti vége erdős terület. A módosítással érintett, 3018/226 hrsz.-ú telken kialakult területhasználat megfelel a településszerkezeti terv és a szabályozási terv összhangban lévő besorolásaival. A telek jelenlegi épületállományát F+3 szintes lakóépületek alkotják, a beépítés mértéke nem haladja meg a 20%-ot..A telek Jutasi út menti részén nagyobb beépítetlen területrész található. Építési övezet Helyrajzi szám Telek-terület m2 Beépített terület m2 Beépítési mérték (%) Vt / Tulajdonvizsgálat A módosítással érintett telek tulajdonosai magánszemélyek, illetve egy gazdasági társaság. A határoló közterületek önkormányzati tulajdonban vannak. Értékvédelem A területen védett, vagy arra érdemes épített érték nem található A 202/2013. (VI.27.) számú határozattal jóváhagyott településfejlesztési koncepcióhoz készült örökségvédelmi hatástanulmány (2012. december), frissített listát tartalmaz az örökségi értékekre vonatkozóan. A tervezési terület ismert régészeti területen fekszik (9731-es azonosítójú lelőhely) Közlekedési vizsgálat Közúti közlekedés A tervezési területet határoló j. Veszprém tehermentesítő bekötő út (Északi útgyűrű), valamint a j. Veszprém állomáshoz vezető út (a Jutasi útnak az Aulich Lajos utcai körforgalomtól É-ra eső szakasza) is az országos közúthálózat része. Az Északi útgyűrű a tervezési terület térségében 2x1 forgalmi sávos keresztmetszetű, a Jutasi úti jelzőlámpás forgalomirányítású csomópontban mind a Házgyári út, mind a 82 sz. főút csomópontja felől önálló balra kanyarodó sávok kerültek kialakításra. A tervezési terület mentén az útgyűrű kiemelt szegéllyel határolt, az északi oldalán ~1,5 m szélességű járda, valamint közvilágítás került kiépítésre. A Házgyári út csomóponthoz csatlakozó szakasza nyílt árkos csapadékvíz-elvezetésű, jellemzően külterületi jellegű. A Jutasi útnak az Aulich Lajos utcai körforgalom és az Északi útgyűrű jelzőlámpás csomópontja közötti szakaszán az útburkolat 9,30-9,50 m szélességű, kiemelt szegéllyel határolt. Az útpályán a Belváros felé haladó forgalom számára egy forgalmi sáv került kialakításra, valamint a körforgalom előtt autóbuszöböl épült. A vasútállomás felé az érintett szakasz jelentős hosszán az Északi útgyűrű csomópontjának járműosztályozói (egy egyenes és egy önálló jobbra kanyarodó sáv) helyezkednek el. Az útpálya mindkét oldalán járda található, amely a NY-i oldalon ~2,00 m szélességű, a tervezési területtel határos oldalán ~1,50 m. 7

8 A tervezéssel érintett ingatlan az útpálya szintjétől jelentős szintkülönbséggel elválasztva, közel 4,0 m magas feltöltésen helyezkedik el. Közösségi közlekedés A Jutasi út Északi útgyűrű Aulich Lajos utca tervezéssel érintett térsége közösségi közlekedéssel megfelelően ellátott. Az Aulich Lajos utca/láhner Gy. út/vasútállomás autóbusz-megállóhelyeket a Jutasi úton közlekedő 1, 2, 4, 11, 32 és 35-ös számú viszonylatok érintik. Parkolás A tervezési területen jelentős közforgalmat vonzó létesítmény nem található, a lakóterület rendeltetésszerű használatához szükséges parkolók jellemzően telken belül kerültek elhelyezésre. Ennek megfelelően közterületi parkolási igény sem a Jutasi út, sem az Északi útgyűrű érintett szakaszán nem jelentkezik. Gyalogos, kerékpáros közlekedés j. Veszprém tehermentesítő bekötő út (Északi útgyűrű) mentén a vasútállomás felőli oldalon ~1,5 m szélességű járda, valamint közvilágítás került kiépítésre. A Jutasi út tervezéssel érintett szakaszán mindkét oldalon található járda, amely a NY-i oldalon ~2,00 m szélességű, a tervezési területtel határos oldalán ~1,50 m. Ezen az oldalon a járda keresztmetszetében kerültek elhelyezésre a közvilágítási oszlopok, így a gyalogos felület szélessége ezeken a helyeken 0,75-1,00 m-re csökken. Kerékpárforgalmi létesítmények a tervezési terület térségében jelenleg nem találhatóak Közművizsgálat Vízellátás A térség vízellátása a beépítésnek megfelelő módón kiépült és biztosított. A vizsgálati terület északi oldalán csupán ágvezeték létesült, hasonlóan a terület dél-keleti oldalán is, bár ott csak egy körülbelül 100 méter hosszon. Az ivóvízellátás alapvetően a Lahner György utcai vezetékszakaszról történik. A Jutasi úti vezetéken tűzcsap nem található, ez utca nyomvonala menti későbbi beépítések szempontjából kedvezőtlen. Csatornázás Szennyvízelvezetés A vizsgált terület a szennyvízelvezetés szempontjából kedvező helyzetben van, mivel nem messze északra található a település szennyvíztisztítója, éppen ezért a csatornahálózat nagy átmérőjű vezetékei érintik a területet. A szennyvízelvezetés részben a Jutasi úti csatornán keresztül északi irányba, részben pedig a Lahner György utcán keleti, észak-keleti irányba történik. 8

9 Csapadékvíz-elvezetés A csapadékvíz-elvezetés a szennyvízelvezetéshez hasonlóan a terepviszonyoknak megfelelő lejtésekkel két irányba történik. A nyugati része a hálózatnak a vasút irányába, míg a keleti ág az Északi gyűrű melletti erdős terület felé vezeti el a vizeket. Utóbbi hálózat részben zárt csatornaszakaszból, részben nyílt árkos szakaszból épült ki. Villamosenergia-ellátás A vizsgált terület 10 kv-os középfeszültségű hálózatról melynek nyomvonala az Aulich Lajos utca mentén épült ki ellátott, míg az Északi útgyűrű másik oldalán 20 kv feszültségszintű a hálózat. A 20 kv-os rendszer egy szakasza földkábelként üzemel, a vizsgálati terület ÉNY-i határán csupasz légvezetékként létesült és csatlakozik a Jutasi út mentén kiépült 20 kv-os hálózathoz. A vizsgált terület kisfeszültségű hálózatát megtápláló számú 10/0,4 kv 630kVA transzformátor az Aulich Lajos utcában került elhelyezésre, az ebből kiinduló kisfeszültségű hálózat földkábeles kialakítású. Az energiaellátó rendszer a beépítésnek megfelelően épült ki. Gázellátás Veszprém és térségének gázellátásáról a Papkeszi-Devecser országos nagynyomású gázhálózat gondoskodik, a hálózat Veszprémben két gázátadó állomást táplál meg, ezek egyike a Bakony Művek mellett található I. sz. gázátadó állomás. A vizsgált terület határához a Házgyári út mentén érkezik a DN200 mm-es átmérőjű nagyközépnyomású rendszer, majd egyrészt a Jutasi út Házgyári út kereszteződése környékén, másrészt a vizsgált területtől délre a Jutasi út mellett táplál meg egy-egy nagy-közép/középnyomású nyomásszabályzót. A terület kisnyomású hálózattal ellátott. Táv- és hírközlés A település teljes távközlési lefedettségét az INVITEL Távközlési Zrt. biztosítja. A székesfehérvári szekunder központhoz tartozó 49-es körzet számú Veszprém, Ranolder tér 1-ben található primer távbeszélő központ a helyi hálózat bázisa. Ez a létesítmény EWSD típusú, amelyről további három darab, RSU típusú kihelyezett fokozat is segíti a város előfizetői hálózatának ellátását. A központokról kiinduló hálózat törzskábelekről táplált ún. kültéri nagy elosztós rendszerű. A táppontokból egy-egy nagy forgalmú és koncentráltan nagyigényű előfizető számára nagy egységű, ún. törzsvégpontos kábeles csatlakozások is létesültek. A vizsgálati területen emellett a UPC Magyarország Kft. is üzemeltet saját hálózatot, mely hasonló módon épült ki, mint az INVITEL hálózat. A területen földalatti, saját alépítményes LPE csöves rendszer üzemel. A távközlési szolgáltató optikai kábelen táplálja a területeket ellátó NOD erősítő berendezéseket, ahonnan koax kábeleken jut el az igénylőkhöz a MATRIX rendszerű elektronikus szolgáltatás. A mobiltelefon hálózat lefedettsége a terülten megfelelőnek mondható Környezetállapot, zöldfelület vizsgálata Levegőminőség Veszprém országos viszonylatban a tiszta levegőjű városok közé tartozik. A levegőminőséget meghatározó legjelentősebbek források: a közlekedés, a termelő üzemek, a szolgáltató telephelyek, az intézmények pontforrásai, valamint a téli fűtésből származó emisszió. A vizsgált területen jelenleg lakóingatlanok, valamint néhány telephely találhatók. A fűtési szezonban a lakóépületek fűtőberendezéseinek emissziója jelent terhelést. Az északi útgyűrű és a Jutasi út forgalmának hatása érvényesül elsősorban a területen. Az Aulich és Lahner utcák forgalmi terhelése nem számottevő. Földtani és víz viszonyok A térség genetikai talajtípusaira jellemző a vályog-kötöttség. A térségben a sötét színű erdőtalajok, a barna erdőtalajok jellemzők, és a nagyobb völgyeletekben réti talajok fordulnak elő. A terület nagy részét dolomiton, mészkövön képződött rendzinák fedik. A löszös fennsíkok kiterjedt talajtípusa a vályog mechanikai összetételű agyagbemosódásos barna erdőtalaj. Tekintve, hogy a terület beépített és közművesített, genetikai talaj bolygatatlan formában már nem lelhető fel. Magasabb talajvíz szint jellemzően a völgytalpakon, illetve a felszínivíz-közeli helyeken található, átlagos mélysége 2-4 m között van, mennyisége nem számottevő. A térség felszín alatti vizek tekintetében fokozottan érzékeny, illetve kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőségi kategóriába tartozik, köszönhetően karsztos voltának. 9

10 Zajterhelés Pontszerű zajforrás nincs a területen. A területet határoló utak forgalma és a közeli vasútállomás zajterhelése éri a vizsgált területet. Legjelentősebb vonalforrás az Északi útgyűrű forgalma, ezt követi a Jutasi út forgalma. A topográfiai helyzet okán az út menti rézsű, melyet jelentős cserjés, fás növényállomány borít csökkenti a forgalmi terhelést. Az Aulich és a Lahner utcák forgalma kisebb, kevésbé terhelő. Hulladékkezelés A módosítással érintett területen és közvetlen környezetében beállt lakóterület és gazdasági terület van, melyen a városban kialakított hulladékártalmatlanítási rendszerben történik a hulladékok gyűjtése és kezelése. Védettségek korlátozások A város területének jelentős hányadát érintő Natura2000 terület a tervezési területre nem fed, országos és helyi jelentőségű védett természeti terület, valamint az ökológiai hálózat övezetei a tervezési térséget nem érintik. A város vízellátását biztosító egyik vízbázis (vízműkút) hidrogeológiai védőterületének C vizsgált zónáján helyezkedik el a vizsgált terület. Növényállomány A növényzet karakterében vegyes. A lakókerti részek vegyesen pihenőkerti, illetve házikerti növényekkel betelepítettek, a kertek gondozottak. A gazdasági területen a növényállomány szegényes. A Jutasi út csak részlegesen fásított. Közterületi zöldfelületként csak a gyepszinti társulással borított sáv a vizsgált telek szélén lévő rézsű lábánál említhető. A mellékelt rajz a vizsgált terület környezeti állapotát mutatja. 10

11 Helyszíni fotófelvételek a módosítással érintett 3018/226 hrsz.-ú telekrészről: 11

12 2.3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Településrendezési javaslat A fejlesztési szándék szerint az érintett 3018/226 hrsz.-ú telek megosztásával új építési telket alakítanának ki a Jutasi út mentén. Ennek lehetősége csak új, kisebb kialakítható teleknagyságot meghatározó építési övezet kijelölése révén teremthető meg. Javasolt területfelhasználás, övezeti besorolás A telek Vt építési övezeti besorolása megmarad, de új építési övezet kerül meghatározásra. Az új telken Vt építési övezetben elhelyezhető funkciójú újabb épület építhető. Környezetalakítási javaslat Az új telek a Jutasi útról közelíthető meg, ez adottság. Az épület helyét nagymértékben meghatározza a már kialakult beépítés, a telek lejtésviszonyai, az út és telek közötti jelentős szintkülönbség. Az utcakép kedvező alakítása érdekében az előkertben parkosított rézsű megmarad, a felszíni parkolók a hátsó kertben vannak kialakítva. Az épületet utcai homlokzata a szomszédos, meglévőépület homlokzati vonalában helyezkedik el. A javaslat a szomszédos épületek tömegeihez hasonló nagyságú lakóépületet ábrázol. A terep lejtését kihasználandó, a szükséges gépkocsik zömének pinceszinten történő elhelyezése indokolt és javasolt A szomszédos telekhatárok mentén takaró növényzettel borított zöldsáv kialakítása javasolt. Szabályozási terv A szabályozási terv módosítása nem tartalmaz új közterületet érintő szabályozást. A terv a beépítésre szánt területekből, csak a 3018/266 hrsz.-ú területet érinti. A javaslat szerint új építési övezet kerül kijelölésre telekből leválasztható telekrészen, így a Jutasi út menti, beépítetlen telekrész önálló telekként kialakítható. A mintegy 2200 m 2 nagyságú telekre javasolt építési övezet: Az övezet telekalakítási, építési előírásai; kivonat: Övezeti jel Beépítés módja Megengedett legkisebb telekterület (m 2 ) Megengedett legnagyobb beépítés (%) Megengedett legnagyobb építménymagasság (m) Legkisebb zöldfelület (%) Kialakítható új telek legkisebb szélessége (m) mélysége (m) Vt-64 SZ , Az építési övezet paraméterei lehetővé teszik a telken P+F+3+1 v. (TT) szintes, a környező épületek nagyságához hasonló új épület létesítését. A Jutasi út városképi egységének megőrzése érdekében a terv a hatályos szabályozási terven a telek zöldfelületként fenntartandó része -t megtartja, annak javasolt pontosítását tartalmazza. A jelölés révén az előkertek, az ott meglévő rézsűk zöldfelületi fedettsége megtartandó. Előkertben felszíni parkoló kialakítása nem megengedett. Az új épület homlokzatát a szomszédos, meglévő épülettel egy vonalban kell kialakítani. A hátsókert SZT-ben meghatározott mélysége lehetővé teszik felszíni parkolók elhelyezését és az esetleg földszinten kialakított garázsok behajtóinak megközelítését. Az északi útgyűrű mentén kialakuló telek (megmaradó telekrész) területe megfelel a hatályos építési övezet paramétereinek, a terv itt nem javasol változtatást. 12

13

14 Közlekedési javaslat Közúti közlekedés A Lahner György u. 4. sz., 3018/226 hrsz.-ú ingatlan Jutasi úti részének önálló telekké való leválasztását követően a kialakított új ingatlanrész közterületi kapcsolata a Jutasi út irányából biztosítható. A környezetalakítási javaslat alapján a telek kapubehajtója az Aulich Lajos utcai körforgalom burkolatszélétől 80 m-re, az Északi útgyűrű jelzőlámpás csomópontjától ~110 m-re kerül kialakításra. A Jutasi út útpályája, illetve az ingatlan terepszintje közötti magasságkülönbség áthidalását 40 m hosszúságú, ~10%-os hosszesésű rámpa biztosítja. Tekintettel arra, hogy a tervezett kapubehajtó kizárólag az új telken kialakítható lakóépület (16 lakás) megközelítését biztosítja, így a szabályozási koncepcióban szereplő változásoknak a közúti közlekedésre számottevő hatása nem várható. A tervezési terület térségében a közúthálózatot érintő, területbiztosítási igénnyel járó egyéb fejlesztés nem tervezett. Közforgalmú közlekedés A közösségi közlekedés terén a szolgáltatás által nyújtott eljutási lehetőségek tekintetében jelentős változás nem várható. A Szabályozási terv módosítása a térség közösségi közlekedési utazási szokásait, volumenét érdemben nem befolyásolja. Parkolás Jelen tervmódosítással kapcsolatban jelentős közterületi gépjármű-elhelyezési igény nem keletkezik. A szabályozási terv módosításából adódó lakóépület rendeltetésszerű használatához szükséges 16 db parkolóhely telken belül kerül elhelyezésre. Gyalogos, kerékpáros közlekedés A gyalogos létesítmények a tervezési terület térségében korábban kiépültek. A szabályozási koncepcióban szereplő lakófunkciójú épület megvalósítása szükségessé teszi az ingatlan gyalogosforgalmi létesítményekkel való biztonságos megközelíthetőségét. Ennek érdekében javasolt a Jutasi út K-i oldalán vezetett ~1,50 m-es járda szélesítése annak megfelelően, hogy a burkolat keresztmetszetében elhelyezett közvilágítási oszlopok mellett is megfelelő szélesség álljon rendelkezésre a gyalogosok számára. A tervezéssel érintett szakaszon a javasolt járdaszélesség 2,50 m. A kerékpáros közlekedési létesítmények fejlesztésére vonatkozóan Veszprém MJV Településszerkezeti terve új kerékpáros nyomvonal kialakítását tartalmazza Belváros felől a vasútállomás irányába. A tervezett kerékpárutat javasolt a közúti, valamint a gyalogosforgalomtól elválasztva, önálló nyomvonalon kialakítani. A tervezett kerékpárút javasolt burkolatszélessége 2,50 m. 13

15 14

16 15

17 Közműellátási javaslat Vízellátás A Jutasi út mellett kialakuló új teleken létesíthető F+3 szintes, 24 lakásos lakóépület becsül vízigénye: 12 m 3 /nap. A mértékadó tüzivízigény az övezetben elhelyezhető építmény alapján 2700 l/perc értékben került meghatározásra. A vízigények biztosítására minimálisan egy DN 150 mm átmérőjű ágvezeték, vagy egy DN 125 mm átmérőjű körvezeték megléte lenne szükséges. A területen kiépített közcsővezeték hálózat üzemel, mely az igényeket ki tudja elégíteni, ugyanakkor a létesítmény számára a tűzoltósággal egyeztetett helyen tűzcsap telepítése válhat szükségessé. Csatornázás Szennyvízelvezetés A tervezett lakóépület fogyasztói által keletkező becsült szennyvízmennyiség közel 11 m 3 /nap értékűre tehető. A terület kedvező adottsága a szennyvíztisztító telep közelségi, mely eredménye, hogy a Jutasi úton főgyűjtő épült ki. A keletkező szennyvízmennyiség a főgyűjtőbe bevezethető. Csapadékvíz-elvezetés A tárgyi telek övezeti besorolása szerint minimálisan 20% zöldfelület biztosítandó. A fennmaradó területen részben az épület tetőfelülete, részben a közlekedési burkolt felületek, parkolók fognak kialakulni. Új beépítésről lévén szó, cseréptető és térkő burkolat lett figyelembe véve az elvezetendő csapadékvíz mennyiség meghatározásánál. Az így becsült vízmennyiség megközelítőleg 15 l/s. A terület csapadékvíz-elvezetése a terepviszonyok miatt csak is a Jutasi úti csatornahálózat felé lehetséges, ugyanakkor a környezettudatos vízgazdálkodást szem előtt tartva első sorban a csapadékvizek helyben tartása és hasznosítása a javasolt. Villamosenergia-ellátás A javasolt beépítés nagyságrendileg 90 kw villamosenergia-igény növekményt jelent kisfeszültségen, mely amennyiben a szolgáltató hálózatán rendelkezésre áll, transzformátor létesítése nélkül, vagy a meglévő hálózat leterheltsége esetén 10/0,4 kv transzformátor telepítésével kielégíthető. A jelentkező gázigény 32 gnm 3 /ó mennyiségre tehető, mely a középnyomású hálózatról biztosítható. Gázellátás A távközlési hálózat a területen kiépült, az előfizetők csatlakoztatásának akadálya nincs. Táv- és hírközlés Táji-, természeti környezeti javaslat Táji-,városképi megjelenés A fejlesztési lehetőség a táj- és városképet csak lokálisan befolyásolhatja. Az utcaképi megjelenés javítása érdekében a Jutasi út meglévő faállománya kiegészítendő, így karakteres fasor létesülhet a részű lábánál. Javasolható az Északi útgyűrű mentén is további fatelepítés. Mindkét út mellett rezisztens, nem szemetelő termésű fajok alkalmazása célszerű. Telkek növényzete Az utcakép javítását is szolgálja a terv zöldfelületi javaslata. A kialakításra kerülő új telek határán fásított zöldfelületi sáv létesítendő. A telken belüli parkoló mentén, a szomszédos telkek felőli oldalon szintén javasolható fasor telepítése. A telken a hatályos építési övezetre előírt zöldfelületet meg kell valósítani. A változással nem érintett gazdasági területeken javasolható a szükséges és lehetséges zöldfelületek kialakítása Környezetvédelmi javaslat Zaj elleni védelem Az új épület zaj elleni védelmét két formában lehet biztosítani. Egyrészt a Jutasi út menti növénytelepítéssel, ami a magasságkülönbséggel együtt jelentős zajszint csökkenést produkál. A másik az út felőli homlokzat méretezése (falazat, nyílászárók), ez a belső téri optimális csendszint elérésének eszköze. Az Északi útgyűrű zajterhelését szintén az út menti növénysáv intenzifikálásával lehet csökkenteni. Zajt emittáló pontforrás a területen nem helyezhető el.

18 Levegő védelme A területen légszennyező forrás nem létesíthető, csak korszerű hő- és légtechnikai berendezések telepíthetők a területen. A be nem épített és nem burkolt felületeken növénytelepítés szükséges, így a felületi porforrás jelentősen csökkenhet. A gépjárművek által kibocsátott légszennyezés alapvetően forgalomszervezési eszközökkel érhető el. Földtani közegek védelme Figyelemmel arra a tényre, hogy a teljes tervezési terület hidrogeológiai C zónán belül van, a vízbázis-védelmi előírások betartásával közművesítés, talaj- illetve talajvízszennyező tevékenység kizárásával biztosítható a földtani közegek védelme. A járművek által használt felületekről származó vizeket olajfogó műtárgyon keresztül szabad csak befogadóba vezetni. Hulladékkezelés A területen képződő hulladékokat a városban működő hulladékkezelési rendszeren keresztül kell gyűjteni és ártalmatlanításra átadni az illetékes szakcégnek A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÖSSZHANGJA Jelen tervmódosítás nem javasol területfelhasználás-változást, csak egy paraméterében (kialakítható legkisebb telekterület) eltérő építési övezet kerül kijelölésre. A tervmódosítás megfelel az OTrT és Veszprém Megye Területrendezési Terve előírásainak. A javasolt módosítás nem igényli a TSZT módosítását. 17

19

20

21

22

23

24 3. GYULAFIRÁTÓT 01030/58 ÉS 01030/59 HRSZ.-Ú INGATLANOK (2. SZÁMÚ TERÜLET) 3.1. A MÓDOSÍTÁS CÉLJA A településrendezési eszközök módosításának elindításáról Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 150/2012.(V.31.) határozatával döntött. A településrendezési terv módosítását a tulajdonos kezdeményezte, a gyenge minőségű, mezőgazdasági célra nem használható terület lakóterületbe történő átsorolása érdekében. A 01030/58 és 01030/59 hrsz.-ú ingatlanok esetében a településrendezési eszközök módosítására a területfelhasználás változása, a belterületi határ módosítása és a terület övezeti átsorolása érdekében van szükség. A terv javaslatot dolgoz ki a terület övezeti átsorolására, a területi adottságok és a hatályos övezeti paraméterek összhangjának megteremtésére. Országos Területrendezési Terv (OTrT) Az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. Tv. 2. számú melléklete az Ország Szerkezeti Terve c. tervlap Veszprém közigazgatási területét települési térség; mezőgazdasági térség, erdőgazdálkodási térség, valamint vegyes területfelhasználási térség kategóriába sorolja. A tervezési terület az OTrT-ben meghatározott mezőgazdasági térség részét képezi, mely a tőle északra található erdőgazdálkodási térséggel szomszédos VIZSGÁLATI MUNKARÉSZ Településrendezési vizsgálat Hatályos tervek vonatkozó előírásai Veszprém Megye Területrendezési Terve Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megye Területrendezési Tervéről szóló 5/2005. (V.27.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete, a Térségi szerkezeti terv című tervlap jelen tervmódosítás területét a megyei területfelhasználási térségek közül városias települési térség és mezőgazdasági térség kategóriákba sorolja. A tervezési terület keleti határa mentén húzódik a tervezett 82. számú főút Gyulafirátótot elkerülő szakaszának nyomvonala. 18

25 Veszprém MJV Településszerkezeti terve Veszprém MJV Településszerkezeti terve (101/2013. (IV.26.) VMJVÖK. határozat) a tervezési terület tömbjét általános mezőgazdasági terület, valamint falusias lakóterület (Lf 0,4) területfelhasználási egységbe sorolta. A tervezési területet érinti a területrendezési tervekben szereplő 82. számú főút nyomvonala és annak méteres védőtávolsága. A módosítással érintett ingatlanokat az országos ökológiai hálózat puffer terület övezete érinti. A Településszerkezeti terv kivonata, M=1: Veszprém Megyei Jogú Város Szabályozási Terve A város hatályos szabályozási terve (SZT) és Helyi Építési Szabályzata (HÉSZ) a vonatkozó magasabb rendű tervekkel összhangban a tervezéssel érintett terület tömbjét Lf-01 jelű falusias lakóterület építési övezetbe és Má-1 jelű általános mezőgazdasági terület övezetbe sorolja. A módosítással érintett két telek Má-1 jelű általános mezőgazdasági terület övezetbe tartozik. A HÉSZ vonatkozó rendelkezései: Beépítésre szánt területek Lakóterület 7. (5) A falusias lakóterületen a) elhelyezhető: 1. egy lakóépület, legfeljebb két lakással, 2. a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, 3. egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, 4. a helyi lakosság ellátását, helyi lakosság közbiztonságát szolgáló építmény, 5. sportépítmény, 6. a terület rendeltetését nem zavaró hatású kézműipari, gazdasági és kiegészítő építmény, b) nem helyezhető el: 1. kereskedelmi szállásépület, szolgáltató épület a megengedett lakásszámot meg nem haladó vendégszoba számú kereskedelmi szállásépület kivételével, 2. egyéb közösségi szórakoztató, kulturális épület, 3. önálló parkolóterület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára, 4. üzemanyagtöltő. 19

26 (10) A lakóerületek telekalakítási, építési előírásai, kivonat: Megengedett Megengedett Kialakítható új telek Megengedett Legkisebb Övezeti Beépítés legnagyobb legnagyobb legkisebb legkisebb zöldfelület jel módja beépítés építmény- szélessége mélysége telekterület (m 2 ) (%) (%) magasság (m) (m) (m) Lf-01 O , Beépítésre nem szánt területek Mezőgazdasági terület 15. (1) A mezőgazdasági területek övezetei az alábbiak: a) Má-1 általános rét, legelő (szántó, gyümölcsös) művelésű mezőgazdasági övezet b) Má-2 általános szántóföldi (rét, legelő, gyümölcsös) művelésű mezőgazdasági övezet c) Mk kertes termelésre kialakított mezőgazdasági övezet (7) Má-1 jelű övezet a) Az övezet jellemzően a gyepgazdálkodásra szolgál. Az övezetben ehhez kapcsolódó tevékenységek végzéséhez szükséges gazdasági építmények helyezhetők el. b) Az övezetben lakóépület, vagy lakófunkciót magába foglaló épület nem helyezhető el. c) Az övezetben építmény elhelyezéséhez a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges. d) A területen a gyepgazdálkodáshoz szükséges építmények a beépíthető legkisebb telekterület megléte esetében helyezhetők el, vagy több, egymással szomszédos telek tulajdonosa által közösen, amennyiben telkeik együttes területe meghaladja a beépíthető legkisebb telekterület nagyságát. (10) A mezőgazdasági területek telekalakítási, építési előírásai, kivonat: Megengedett Megengedett Kialakítható új telek Megengedett Legkisebb Övezeti Beépítés legnagyobb legnagyobb legkisebb legkisebb zöldfelület jel módja beépítés építmény- szélessége mélysége telekterület (m 2 ) (%) (%) magasság (m) (m) (m) Má-1 SZ ,0 5, Megjegyzés Megjegyzés Területhasználat, beépítettség A tervezési terület a területhasználat megfelel a településszerkezeti tervben meghatározott kategóriának. A módosítással érintett terület jelenleg beépítetlen. Hatályos övezet: Építési övezet Má-1 Helyrajzi szám Telekterület Beépített Beépítési (m 2 ) terület (m 2 ) mérték (%) 01030/ , / , A tervezéssel érintett terület és a változtatással érintet ingatlanok is magántulajdonban vannak. Tulajdonvizsgálat Értékvédelem A területen történeti, művészeti, vagy építészeti értéket képviselő épített elem, ismert régészeti lelőhely nem található. A 202/2013. (VI.27.) számú határozattal jóváhagyott településfejlesztési koncepcióhoz készült örökségvédelmi hatástanulmány (2012. december), frissített listát tartalmaz az örökségi értékekre vonatkozóan. Az épített környezet értékeinek helyi védelméről rendelkezik VMJV Önkormányzata Közgyűlésének 16/2012.(III.30.) rendelete. 20

27 Közlekedési vizsgálat Közúti közlekedés A tervezési területet nyugati oldalról a Bosnyákárok utca, délről a 8214 j. Öskü Gyulafirátót összekötő út (Hajmáskéri utca) határolja. A magasabb rendű úthálózat elérhetőségét (82 sz. főút) a Hajmáskéri utca, valamint a Kastély utca biztosítja. A módosítással érintett két ingatlan a Bosnyákárok utcróll nyílik. A Hajmáskéri utca az országos mellékúthálózat része (8214 j. Öskü Gyulafirátót összekötő út), a tervezési területtel érintett szakaszán 17,5-18,0 m szabályozású, burkolata 5,50-6,00 m széles. Az út mindkét oldalán füves padka, valamint kétoldali nyílt árok található. A Bosnyákárok utca kiszolgálóút, közterületi szélessége a déli szakaszon a Hajmáskéri utcától a 01030/50 hrsz. ingatlanig (Bosnyákárok u. 60. számmal szemközti telek) 16,0-18,0 m, ettől északra a szabályozás jelenleg csak 12,0-14,0 m-es. Az út burkolatszélessége a Hajmáskéri utca és a Haraszt utca között 4,00-4,75 m, attól északra a jelenlegi beépítés határáig jellemzően 4,75-5,00 m, egy rövid szakaszon lokálisan ~6,00 m. A beépítés végétől a tervezési terület északi határáig az út nyomvonala még nem került kialakításra, ezen a szakaszon burkolat nem épült. Az utca nyílt árkos csapadékvíz-elvezetésű, az árkok jellemzően az utca mindkét oldalán kiépültek. Közösségi közlekedés A tervezési terület közösségi közlekedéssel való ellátottságát a Balaton Volán által közlekedtetett, Hajmáskér felől Veszprém irányába tartó helyközi autóbuszok biztosítják. A Gyulafirátót, Hajmáskéri út megállóhelyet napi 12 járatpár érinti. A helyi közösségi közlekedésben üzemelő 23-as viszonylatú autóbuszok legközelebbi megállója ~900 m-re található. Parkolás A Bosnyákárok utca térségében jelentős forgalomvonzó létesítmény nem található, a közterületi parkolási igény mértéke nem jelentős Gyalogos, kerékpáros közlekedés A Hajmáskéri utcában a tervezési terület mentén a beépítéssel érintett északi oldalon a gyalogos járda kiépült. A Bosnyákárok utcában jellemzően egyoldali járda került kialakításra, ez a Hajmáskéri utca és a Kastély utca közötti szakaszon a keleti, míg a Kastély utcától a jelenlegi beépítés határáig a nyugati oldalon található. Kerékpárforgalmi létesítmények a tervezési területet nem érintik. 21

28 Közművizsgálat Vízellátás A vizsgálati terület nyugati oldalán, - melyen a módosítással érintett két telek is található a viziközmű ellátás jónak mondható. A terület északi részén a 01030/1 hrsz.-ú telken létesült a vízhálózat tározó és egyben ellennyomó medencéje is, hidroglóbusz formájában. A Bosnyák árok utcában a műtárgyat és a fogyasztókat is kiszolgáló vízvezeték létesült. A vizsgálati területen található még egy másik vízmű létesítmény is, még pedig a terület dél-keleti oldalán. Az itt található víztermelő kút jelenleg üzemen kívül van, de a kijelölt felszíni védőidomát figyelembe kell venni, a távlati hasznosítás megóvása érdekében. Csatornázás Szennyvízelvezetés A tömb beépített nyugati oldalán keletkező szennyvizek a Bosnyákárok utca nyomvonalán kiépített, északról dél felé gravitáló szennyvízcsatornán kerülnek elvezetésre. A gravitációs csatorna egészen a Séd-patak Vasút utca csomópontban található átemelőig vezeti el az összegyűjtött vizeket. Az átemelő nyomóvezetéke közel a szennyvíztisztítóig épült ki, azaz az oda vezető egyik főgyűjtőhöz csatlakozik. Csapadékvíz-elvezetés A terület csapadékvizei a Bosnyák árok utca nyugati oldalán lévő szikkasztóárkokba kerülnek. Villamosenergia-ellátás A terület középfeszültségű hálózata 35 kv-os feszültségszinten üzemel, az a Bosnyákárok utca mentén csupasz légvezetékként épült ki, mely a Kastély utca sarkához érve táplálja meg azt az oszlopon elhelyezett sz. 35/0,4 kv 250kVA transzformátort, mely a környező ingatlanok kisfeszültségű ellátását biztosítja. Gázellátás Veszprém és térségének gázellátásáról a Papkeszi-Devecser országos nagynyomású gázhálózat gondoskodik, a hálózat Veszprémben két gázátadó állomást táplál meg, ezek egyike a Bakony Művek mellett található I. sz. gázátadó állomás. Az ebből kiinduló nagy-középnyomású hálózat DN250 mm-es mérettel érkezik a Hajmáskéri út menti gáznyomásszabályzóba. A vizsgált területet feltáró középnyomású gázhálózat a Bosnyákárok utca mentén kiépült. 22

29 Táv- és hírközlés A távközlési hálózat alépítménye a Bosnyákárok utca mentén kiépült. A légvonalban mintegy 100 méterre lévő víztorony tetején mobilhálózati lefedettséget biztosító szektorsugárzó antennák kerültek elhelyezésre, az antennák mindhárom szolgáltató előfizetőinek ellátását biztosítják Környezetállapot, zöldfelület vizsgálata Levegőminőség Veszprém országos viszonylatban a tiszta levegőjű városok közé tartozik. A levegőminőséget meghatározó legjelentősebbek források: a közlekedés, a termelő üzemek, a szolgáltató telephelyek, az intézmények pontforrásai, valamint a téli fűtésből származó emisszió. A vizsgált területen jelenleg lakóingatlanokkal szomszédos mezőgazdasági terület található. A fűtési szezonban a lakóépületek fűtőberendezéseinek emissziója jelent terhelést. A mezőgazdasági terület szántó művelésű, így az időszakosan a növényborítás nélküli földfelületről (szárazabb időjárás esetén) deflációs por érheti a területet. Más légszennyező forrás a területen nincs. A levegőminőség jó, a levegő nem terhelt. Földtani és víz viszonyok A térség genetikai talajtípusaira jellemző a vályog-kötöttség. A térségben a sötét színű erdőtalajok, a barna erdőtalajok jellemzők, és a nagyobb völgyeletekben réti talajok fordulnak elő. A terület nagy részét dolomiton, mészkövön képződött rendzinák fedik. A löszös fennsíkok kiterjedt talajtípusa a vályog mechanikai összetételű agyagbemosódásos barna erdőtalaj. A talajminőség közepesnél gyengébb. A terület részlegesen művelt, monokultúra, a feltalaj deflációveszélynek kitett. Magasabb talajvíz szint jellemzően a völgytalpakon, illetve a felszínivíz-közeli helyeken található, átlagos mélysége 2-4 m között van, mennyisége nem számottevő. A térség felszín alatti vizek tekintetében fokozottan érzékeny, illetve kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőségi kategóriába tartozik, köszönhetően karsztos voltának. Zajterhelés Emissziós pontforrás nincs a területen, az utcák forgalma eseti, így annak terhelő hatása nem számottevő. Időszakos zajterhelés a honvédelmi gyakorlótér és lőtér felől éri a területet. A helybéli lakosság ezt tolerálja. Hulladékkezelés A tervezési terület déli részén és a Bosnyákárok utca túloldalán beállt lakóterület van, melyen a városban kialakított hulladékártalmatlanítási rendszerben történik a hulladékok gyűjtése és kezelése. Védettségek korlátozások A város területének jelentős hányadát érintő Natura2000 terület a tervezési területre nem fed, országos és helyi jelentőségű védett természeti terület a tervezési térségben nincs. A tervezési területre az OTrT-ben rögzített és a VMTrT-ben pontosított országos ökológiai hálózat magterület övezete és pufferterület övezete fed rá, a konkrét vizsgált terület nagyobb felén a pufferterület övezete található, így az arra érvényes előírások veendők figyelembe. A város vízellátását biztosító egyik vízbázis (vízműkút) a tervezési területen található. Ezáltal vízbázis-védelmi területek is érintik a területet. A tervezési terület déli részét hidrogeológiai A, északi részén B zóna fedi. A vizsgált (módosítani kívánt) terület a B zóna területén található. 23

30 Növényállomány A növényzet karakterében összetett. A lakókerti részek vegyesen pihenőkerti, illetve házikerti (haszonkerti) növényekkel betelepítettek, a kertek gondozottak. A telkek másik fele (inkább kb. kétharmada) csatlakozik a szomszédos mezőgazdasági területhez, így főként szántóföldi állomány vegetál rajta, növényborítása időszakos. A mezőgazdasági terület egy részén parlagterület található, melyen már a szukcesszió elindult és a pionír fajok már megjelentek a cserjeszintben is. A Bosnyákárok utca csak részlegesen fásított. Közterületi zöldfelületként csak a gyepes vízelvezető árok említhető. A tervezési terület keleti határán fiatalos erdőterület határolja a mezőgazdasági területet és a szórványfás gyep területet. A következő rajzon a tervezés során figyelembe veendő védettségek és korlátozások lettek feltűntetve, melyek az előbbiekben felsorolásra kerültek. 24

31 3.3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Településrendezési javaslat A terv-módosítás lehetővé teszi a magánszemély tulajdonában lévő 01030/58 és 01030/59 hrsz.-ú mezőgazdasági területfelhasználású ingatlanok belterületbe vonása és lakóterületté, illetve erdőterületté történő átsorolását. Javasolt területhasználat, TSZT módosítási javaslat Veszprém 01030/58 és 01030/59 hrsz.-ú ingatlanai a jelenlegi külterületi Má-1 általános rét, legelő (szántó, gyümölcsös) művelésű mezőgazdasági terület területfelhasználási egységből belterületi, Lf-01 falusias lakóterület és külterületben maradó Ev védelmi rendeltetésű erdőterület (védett és védő) területfelhasználási egységbe kerülnek át. Helyrajzi szám Telek területe m / / Változással érintett terület m Jelenlegi területfelhasználási egység Mezőgazdasági terület (Má-1) Mezőgazdasági terület (Má-1) Területkimutatás Tervezett területfelhasználási egység Falusias lakóterület (Lf-01) Védelmi rendeltetésű erdőterület (Ev) Falusias lakóterület (Lf-01) Védelmi rendeltetésű erdőterület (Ev) Összefoglaló táblázat Jelenlegi területfelhasználási egység Tervezett területfelhasználási egység Terület (m 2 ) Má-1 Mezőgazdasági terület Lf-01 Falusias lakóterület Má-1 Mezőgazdasági terület Ev Védelmi rendeltetésű erdőterület Szabályozási terv Jelen szabályozási terv területfelhasználási, szabályozási javaslata a településszerkezeti terv módosítását követően összhangban van a magasabb rendű településrendezési eszközökkel és azokban tükröződő szándékokkal. Területhasználat, építési övezet A fejlesztés megvalósítási feltételeinek biztosítására a 01030/58 és 01030/59 hrsz.-ú telkek övezeti besorolása Má-1 övezetről Lf-01 jelű falusias lakóterület építési övezetre és Ev jelű, védelmi rendeltetésű erdőterület övezetre módosul. Az újonnan kijelölt falusias lakóterületre a hatályos HÉSZ-ben meghatározott Lf-01 építési övezet telekalakítási, építési előírásai vonatkoznak, melynek paraméterei az alábbiak: Övezeti jel Beépítés módja Megengedett legkisebb telekterület (m 2 ) Megengedett legnagyobb beépítési (%) Megengedett legnagyobb építmény magassága (m) Legkisebb zöldfelület (%) Kialakítható új telek legkisebb szélessége (m) Lf-01 O , mélysége (m) A kijelölésre kerülő Ev jelű, a hatályos HÉSZ-ben meghatározott övezet területe védelmi rendeltetésű (védett és védő) erdők fenntartására és létesítésére szolgál. 25

32 Közterületek szabályozása A terv új közterület kiszabályozását nem javasolja, a 01030/58, és /59 hrsz.-ú ingatlanok a Bosnyákárok utca felől kiszolgálhatóak. Az újonnan keletkező külterületi véderdő közterületről történő megközelítése az erdőtől délre kialakításra kerülő, lakóterületet feltáró utcáról megoldható. Környezetalakítási javaslat A módosítással érintett 01030/58-59 hrsz.-ú ingatlanok Lf-01 falusias lakóterület építési övezetbe sorolt területsávjában 1-1 oldalhatáron álló lakóépület helyezhető el, épületenként két lakással. A telkek nagyobb területű keleti részén erdőtelepítés javasolt, mely több szempontból is indokolható: 1. Újonnan beépítésre szánt területek kijelölése miatt a település teljes közigazgatási területére vetített biológiai aktivitás érték nem csökkenhet, ezért a lakóterület kijelölésével párhuzamos az erdőterület kijelölésével a biológiai aktivitás érték nem csökken. (lásd: 1. számú melléklet: Veszprém város Településszerkezeti tervének módosítása, Biológiai aktivitásérték-változás számítása) 2. A tervezett 82. számú főút, Gyulafirátótot elkerülő szakasza kiépülése esetén az úttól nyugatra fekvő területek terhelése, a nyomvonal közelsége miatt, megnövekedhet. A terhelés (zaj- és porterhelés) csökkentésének megfelelő eszköze lehet az út mentén telepítendő, a lakóterületeket védő erdősáv kijelölése. 3. Szintén védelmi célt szolgálna a javasolt erdősáv, mely a tervezett 82. számú főúttól keletre elhelyezkedő honvédségi gyakorló területtől védené a területet. Meg kell jegyezni, hogy a főút elkerülő szakaszának kiépülésével a jelenleg beépített és beépítésre szánt lakóterületek szerkezetileg teljesen elhatárolódnak a honvédségi területtől Közlekedési javaslat Közúti közlekedés Jelenleg Gyulafirátót központján halad át a 82 sz. Veszprém Zirc - Győr II. rendű főút, mely jelentős átmenő forgalmat bonyolít le. Távlatban az átkelési szakasz kiváltása tervezett, az elkerülő út nyomvonala Gyulafirátóttól K- re húzódva keresztezi a 8214 j. Öskü Gyulafirátót összekötő utat, a 20 sz. Székesfehérvár-Szombathely vasútvonalat, majd csatlakozik a 8 és 72 sz. főutak csomópontjába. Az elkerülő út és a Hajmáskéri utca (8214 j. ök. út) keresztezésénél körforgalmú csomópont kerül kialakításra, amely szintén érinti a tervezési terület DK-i részét. A Hajmáskéri utca tervezési területtel határos szakaszán egyéb közúti fejlesztés nem tervezett. Az elkerülő út tervezett nyomvonala, valamint annak tengelytől számított m-es védőtávolsága keresztezi a tervezési területet, azonban a szabályozási koncepcióban szereplő 01030/58 és 01030/59 hrsz.-ú telkek területét nem érinti. A Bosnyákárok utca északi szakaszán a 01030/50 hrsz. ingatlantól javasolt az utca déli szakaszán jellemző min. 16,00 m-es szabályozási szélesség biztosítása. Ez távlatban a közterület 2,0-4,0 m-es bővítését teszi szükségessé. A TSZT módosításában és a Szabályozási koncepcióban szereplő változtatásoknak a közúti közlekedésre számottevő hatása nem várható. 26

33 Közösségi közlekedés A közösségi közlekedés terén a terület elhelyezkedéséből adódóan a szolgáltatás által nyújtott eljutási lehetőségek jelentős javulása nem várható. A Településszerkezeti terv és a Szabályozási terv módosítása a térség közösségi közlekedési utazási szokásait, volumenét érdemben nem befolyásolja. Parkolás Jelen tervmódosítással kapcsolatban közterületi gépjármű-elhelyezési igény nem keletkezik. Gyalogos, kerékpáros közlekedés A gyalogos létesítmények a tervezési terület térségében korábban kiépültek, ezeknek egy későbbi rekonstrukció során a műszaki előírásoknak megfelelő szélesítése javasolt. A kerékpáros közlekedési létesítmények fejlesztésére vonatkozóan Veszprém MJV Településszerkezeti terve új kerékpáros nyomvonal kialakítását tartalmazza Belváros felől a Posta utca-hajmáskéri utca vonalán Hajmáskér irányába. 27

34 28

35 Közműellátási javaslat Vízellátás A módosítással érintett két telken összesen négy lakás elhelyezésé válik lehetségessé. A lakások becsült ivóvízigénye összesen: 2,4 m 3 /nap, a mértékadó oltóvízigény a környező épületeket figyelembe véve maximálisan 900 l/perc értékben került meghatározásra. A becsült vízigények a Bosnyákárok utcai vízvezetékről biztosíthatóak. Csatornázás Szennyvízelvezetés A várhatóan keletkező becsült szennyvízmennyiség közel 2 m 3 /nap-ra tehető. Ez a mennyiség a Bosnyákárok utcai szennyvízcsatornába korlátozások nélkül bevezethető. Csapadékvíz-elvezetés A két telekről elvezetendő csapadékvíz-mennyiség 13 l/s értékben került meghatározásra. A vizek a közterületi nyílt árkokba vezethetőek, amennyiben az élővízfolyásra kedvezőtlen hatású, burkolt felületekről lemosott anyagokat nem tartalmaznak. Fontos megjegyezni itt is, hogy a környezettudatos vízgazdálkodást szem előtt tartva első sorban a csapadékvizek helyben tartása és hasznosítása a javasolt. Villamosenergia-ellátás A terület energiaközmű-hálózata kiépült, a tervezett beépítéshez kapcsolódó energiaigény a kisfeszültségű hálózatról ellátható. Becsült villamosenergia-igény: 26 kw. Gázellátás A terület energiaközmű-hálózata kiépült, a tervezett beépítéshez kapcsolódó becsült gázenergia-igény 8 gnm 3 /ó, mely a meglévő hálózatról kielégíthető. Táv- és hírközlés A kiépült távközlési hálózathoz új előfizetők csatlakoztathatóak, az ellátás biztosítható Táji-, természeti környezeti javaslat Táji-, természeti környezet Az erdőtelepítési javaslat a kialakult városképet javítja. Új közterület nem kerül kijelölésre, de a Bosnyákárok utca fásítását a közművek és az útszélesség figyelembe vételével folytatni szükséges, egységes, kiskoronájú útsorfa fajtával, ez a távlati karakterkialakítást is szolgálja. A telkek zöldfelületi elemei A kialakításra kerülő lakótelkeken lakó-pihenőkerti növényállományt fognak valószínűen telepíteni és fenntartani. Az erdősítéshez erdőtelepítési tervet kell készíttetni, majd annak megfelelően el kell végeztetni a telepítést. A távlatban létesülő 82-es út várható hatásainak mérséklése céljából az út mentén csatlakozva jelen erdősítéshez erdősáv telepítése javasolható Környezetvédelmi javaslat Levegő védelme A terület levegőtisztaságának védelme érdekében a területe csak korszerű lég- és hőtechnikai berendezések létesíthetők. A kertek növénytelepítése és az erdősítés a felületi porképződést csökkenti minimális mértékűre. Forgalmi eredetű emisszió jelentős növekedése nem várható. Zaj elleni védelem A területen zajkibocsátó funkció nem létesíthető. A helyi közlekedés zajterhelésének növekedése nem lesz számottevő. A távlati 82-es út forgalmi zajterhelésének kérdése a védelmi erdő létesítésével megoldottnak tekinthető. A honvédelmi gyakorlótér eseti zajterhelése ellen védelmi lehetőségként már a tervezés időszakában az épületek passzív akusztikai megerősítését javasolhatjuk. Földtani közegek védelme Az átsorolásra kerülő területet közművesíteni kell, szennyvíz szikkasztása nem megengedhető. A járművek által használt burkolt felületekről származó vizeket olajfogó műtárgyon keresztül lehet elvezetni. A karsztos térség és a vízbázis védelme érdekében talajt, talajvizet szennyező tevékenység nem végezhető. 29

36 A keletkező kommunális hulladékokat a városi hulladékártalmatlanítási rendszerben kell kezelni. Hulladékkezelés Védelmek, korlátozások figyelembe vétele A falusias lakóterületbe vonandó terület az országos ökológiai hálózat pufferterület övezetén kívül esik, így a beépítésre szánt terület kijelölésének az OTrT-ben rögzítettek szerint nincs akadálya. A hidrogeológiai B védőterületen lakóépület, közművesítéssel elhelyezhető, így a vízbázis védelem szempontjából 3.4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÖSSZHANGJA Országos Területrendezési Terv (OTrT) Az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. Tv. 2. számú mellékletét képező Ország Szerkezeti Terve c. tervlapja Veszprém közigazgatási területét települési térség, mezőgazdasági térség, erdőgazdálkodási térség valamint vegyes területfelhasználási térség kategóriákba sorolja. A módosítással érintett terület az OTrT-ben meghatározott mezőgazdasági térség részét képezi. OTrT 6. (1) b) a mezőgazdasági térséget legalább 75%-ban mezőgazdasági térség kategóriába kell sorolni, a fennmaradó részén a városi ranggal rendelkező települések kivételével városias települési térség nem jelölhető ki; Jelen tervmódosítás, az érintett terület általános mezőgazdasági területből falusias lakóterület és erdőterület területfelhasználási egységbe való átsorolása megfelel az OTrT előírásainak. Az OTrT-ben meghatározott Térségi övezetek közül 12. (1) bekezdésében meghatározott Országos övezetek a módosítással érintett területet az alábbiak szerint érintik. Melléklet Országos övezet Érintettség 3/1. Országos ökológiai hálózat övezete érinti 3/2. Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete nem érinti 3/3. Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete nem érinti 3/4. Országos komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete nem érinti 3/5. Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete érinti 3/6. Kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendő terület övezete érinti 3/7. Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete érinti 30

37 Melléklet Országos övezet Érintettség 3/8. Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezete nem érinti 3/9. Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete nem érinti 3/10. Együtt tervezhető térségek övezete érinti 3/11. Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete érinti Az országos övezetekre vonatkozó szabályok: 13. (1) Az országos ökológiai hálózat övezetben csak olyan kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategória, illetve olyan övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti. 14/A. (1) Az országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezetben csak olyan kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategória jelölhető ki, amely a kijelölés alapjául szolgáló tájképi értékek fennmaradását nem veszélyezteti. (2) Az övezetbe tartozó település településszerkezeti tervében csak olyan területfelhasználási egység jelölhető ki, továbbá helyi építési szabályzatában és szabályozási tervében csak olyan építési övezet és övezet hozható létre, amely a kijelölés alapjául szolgáló tájképi értékek fennmaradását nem veszélyezteti. (3) Az építési övezetre vagy övezetre vonatkozóan meg kell határozni az ott elhelyezett építmények tájba illesztésére vonatkozó szabályokat, ennek ellenőrzéséhez a tájképet jelentősen megváltoztató építmények terveihez külön jogszabályban meghatározott látványtervet is kell készíteni. (4) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni. (5) Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájba illesztett módon, a tájképvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával - beleértve a felszín alatti vonalvezetést is - kell elhelyezni. 14/B. A kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendő terület övezetét a kiemelt térségi és a megyei területrendezési tervekben a világörökség és világörökség-várományos terület vagy a történeti települési terület övezetbe kell sorolni, továbbá az érintett települések közigazgatási területének megjelölésével kell meghatározni. A fenti térségi övezetek tényleges kiterjedésének megfelelő határát a településrendezési tervben kell meghatározni. 15. A kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezetében bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni. 16/B. (1) Az együtt tervezhető térségek övezetébe tartozó települési önkormányzatok településfejlesztési és településrendezési feladataik összehangolt ellátásához - törvényben meghatározott - közös egyszerűsített településszerkezeti tervet készíthetnek. (2) A közös egyszerűsített településszerkezeti tervnek az egyes településekre vonatkozó részeit az érintett települési önkormányzatok határozattal fogadják el. 16/C. (1) A kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezetét a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben a tényleges kiterjedésének megfelelően kell lehatárolni. (2) Az (1) bekezdésben kijelölt területeket a településszerkezeti tervben beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt különleges honvédelmi terület területfelhasználási egységbe kell sorolni. 31

38 Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megye Területrendezési Tervéről szóló (5/2011. (II.28.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetbe foglalt) 5/2005. (V.27.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete, a Térségi szerkezeti terv c. tervlap jelen tervmódosítás területét mezőgazdasági térség megyei területfelhasználási kategóriába sorolja. Jelen tervmódosítás általános mezőgazdasági területből falusias lakóterület és erdőterület területfelhasználási egységbe való átsorolása megfelel a megyei terv előírásainak. Veszprém Megye Területrendezési Terve Az 5/2005. (V.27.) VM rendelet 6. -a meghatározza a térségi övezeteket. A tervezési területet a Veszprém Megyei Területrendezési tervben meghatározott térségi övezetek közül alábbiak érintik. Melléklet Térségi övezet Érintettség 3/1. Magterület övezete, ökológiai folyosó övezete, puffer terület övezete érinti 3/2. Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete nem érinti 3/3. Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete nem érinti 3/4. 3/5. Országos komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete, térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete, térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete nem érinti nem érinti 3/6. Történeti települési terület övezete érinti 3/7. Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete érinti 3/8. Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezete nem érinti 3/9. Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete nem érinti 3/10. Együtt tervezhető térségek övezete érinti 3/11. Nagyvízi meder övezete, rendszeresen belvíz járta terület övezete nem érinti 3/12. Földtani veszélyforrás terület övezete nem érinti 3/13. Vízeróziónak kitett terület övezete nem érinti 3/14. Széleróziónak kitett terület övezete nem érinti 3/15. Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete, honvédelmi terület övezete nem érinti 32

39 NYILATKOZAT Jelen tervmódosítás megfelel Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megye Területrendezési Tervéről szóló 5/2011.(II.28.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetbe foglalt 5/2005. (V.27.) önkormányzati rendelet előírásainak. Hrsz Módosítási javaslat a TSZT-ben Veszpém Megye Területrendezési Terv meghatározott területfelhasználási kategóriája Eltérés 01030/58, /59 Má Lf Mezőgazdasági térség nincs 01030/58, /59 Má Ev András István építész, településtervező TT/1É

40

41

42

43

44 4. A JÓZSEF ATTILA UTCA NÁRCISZ UTCA MÓRICZ ZSIGMOND UTCA ÁLTAL HATÁROLT TÖMBBEN A NÁRCISZ UTCA 2., 5644 HRSZ.-Ú INGATLAN (3. SZÁMÚ TERÜLET) 4.1. A MÓDOSÍTÁS CÉLJA A településrendezési eszközök módosítására a Veszprém Nárcisz utca 2., 5644 hrsz.-ú ingatlan területén elhelyezkedő építmény magassági növelése érdekében van szükség. Ez által lehetővé válik a már meglévő tetőtéri beépítés teljes értékű és magasságú szintté történő bővítése és átalakítása. Az előzőekhez kapcsolódóan a terület övezeti besorolásának módosítására is szükség van. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a tulajdonos kérésére a 296/2012. (IX.14.) határozatával döntött a településrendezési eszközök módosításának elindításáról. Az övezeti előírás megváltoztatása a József Attila utca Nárcisz utca Móricz Zsigmond utca által határolt területen található 7 db telekből csak az 5644 és 5643 hrsz.-ú telkekre vonatkozik. Országos Területrendezési Terv (OTrT) Az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. Tv. 2. számú melléklete az Ország Szerkezeti Terve c. tervlap Veszprém közigazgatási területét települési térség; mezőgazdasági térség, erdőgazdálkodási térség, valamint vegyes területfelhasználási térség kategóriába sorolja. A tervezési terület az OTrT-ben meghatározott települési térség részét képezi, nem érinti az erdőgazdálkodási, mezőgazdasági, és vegyes területfelhasználási térségeket VIZSGÁLATI MUNKARÉSZ Településrendezési vizsgálatok Hatályos tervek vonatkozó előírásai Veszprém Megye Területrendezési Terve Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megye Területrendezési Tervéről szóló 5/2005. (V.27.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete, a Térségi szerkezeti terv című tervlap jelen tervmódosítás területét a megyei területfelhasználási térségek közül városias települési térség kategóriába sorolja. 34

45 Veszprém MJV Településszerkezeti terve Veszprém MJV Településszerkezeti terve (101/2013. (IV.26.) VMJVÖK. határozat) a tervezési terület tömbjét kisvárosias lakóterület (Lk 1,5), kertvárosias lakóterület (Lke 0,6) és településközpont vegyes terület (Vt 1,5; belvárosban 2,4) területfelhasználási egységbe sorolta. A Településszerkezeti terv kivonata, M=1: Veszprém Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve A város hatályos Helyi Építési Szabályzata (HÉSZ) és Szabályozási Terve (SZT) a vonatkozó magasabb rendű tervekkel összhangban a módosítással érintett területet Lk-23, Lke-08, Lke-09 és Vt-08 jelű építési övezetbe sorolja. A Szabályozási Terv kivonata, M= 1:

46 A HÉSZ vonatkozó rendelkezései: Beépítésre szánt területek Lakóterületek 7. (1) A lakóterületi terület-felhasználási egységek és építési övezetek az alábbiak: a) Ln nagyvárosias lakóterületek: Ln-01 Ln-09 b) Lk kisvárosias lakóterületek: Lk-01 Lk-55 c) Lke kertvárosias lakóterületek: Lke-01 Lke-23 d) Lf falusias lakóterületek Lf-01 Lf-02 (3) A kisvárosias lakóterületen a) elhelyezhető: 1. egy lakóépület, legfeljebb nyolc lakással, 2. a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, 3. egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, 4. sportépítmény 5. kereskedelmi szállásépület, szolgáltató és igazgatási épület b) nem helyezhető el: 1. a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára önálló parkolóterület és garázs, 2. üzemanyagtöltő. c) Telkenként legfeljebb két különálló épülettömeg helyezhető el. d) Kisvárosias lakóterületen a telek zöldfelületként fenntartandó része -ként jelölt telekrész nem számítható be sem a telek beépítettségének, sem a telek legkisebb zöldfelületének számítása során. e) Az Lk-02, Lk-05, Lk-37, Lk-38, Lk-43, Lk-55 jelű övezetekben telkenként 1 db legfeljebb kétlakásos lakóépület helyezhető el. (4) A kertvárosias lakóterületen a) elhelyezhető: 1. egy lakóépület, legfeljebb két lakással, 2. a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, 3. egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, 4. a helyi lakosság ellátását, helyi lakosság közbiztonságát szolgáló építmény, 5. sportépítmény, 6. a terület rendeltetését nem zavaró hatású kézműipari és egyéb gazdasági építmény, 7. gépjárműtároló. b) nem helyezhető el: 1. kereskedelmi szállásépület szolgáltató épület a megengedett lakásszámot meg nem haladó vendégszoba számú egyéb kereskedelmi szállásépület kivételével, 2. egyéb közösségi szórakoztató, kulturális épület, 3. önálló parkolóterület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára, 4. üzemanyagtöltő. c) Telkenként legfeljebb két különálló épülettömeg helyezhető el. d) Telkenként legfeljebb 3 rendeltetési egység alakítható ki. Övezeti jel Beépítés módja Megengedett legkisebb telekterület (m 2 ) Megengedett legnagyobb beépítés (%) (10) A lakóövezetek telekalakítási, építési előírásai; kivonat: Megengedett legnagyobb építménymagasság (m) Legkisebb zöldfelület (%) Kialakítható új telek legkisebb mélysége (m) szélessége (m) Lk-23 SZ , Lke-08 SZ , K Lke-09 SZ , K kialakult állapothoz igazodó Megjegyzés Vegyes területek 8. (1) A vegyes területek építési övezetei az alábbiak: a) Vt településközpont vegyes területek: Vt-01; - Vt-58. b) Vk központi vegyes területek: Vk-01; - Vk-11. (2) A településközpont vegyes területen a) elhelyezhető: 36

47 1. lakóépület, 2. igazgatási épület, 3. kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, kereskedelmi szállásépület szolgáltató épület, 4. egyéb közösségi szórakoztató épület, 5. egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, 6. sportépítmény, 7. parkolóház, többszintes parkoló-építmény kizárólag az SZT-ben meghatározott helyen, 8. nem zavaró hatású gazdasági építmény. b) nem helyezhető el: önálló parkolóterület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára. (4) A vegyes területek építési övezeteinek területén építmény csak teljes közművesítéssel (a termikus energiaellátás villamosenergiával is kiváltható) helyezhető el. (7) A vegyes területek telekalakítási, építési előírásai; kivonat: Megengedett Megengedett Övezeti Beépítés legnagyobb legkisebb jel módja beépítés telekterület (m 2 ) (%) Megengedett legnagyobb építménymagasság (m) Legkisebb zöldfelület (%) Kialakítható új telek legkisebb mélysége (m) szélessége (m) Vt-08 SZ , K K kialakult állapothoz igazodó Megjegyzés Területhasználat, beépítettség A tervezési terület területfelhasználása megfelel a településszerkezeti tervben meghatározott kategóriáknak. A terület beépítettsége viszonylag laza. Az ingatlanok beépítési mértéke egy esetben (hrsz.:5642) haladja meg az építési övezetben megengedett beépítési mértéket. A vizsgált terület épületállománya jellemzően F, F+T, F+1 szintes. Egy F+2 szintes kollégiumi épület található a tömb belsejében. Építési övezet Lk-23 Lke-08 Lke-09 Helyrajzi szám Telekterület m 2 Beépített terület m 2 Beépítési mérték % ,13 881,31 51, ,09 573,23 21, ,49 3,72 7, ,32 174,52 19, ,76 163,89 18, ,32 189,92 22, ,22 170,32 18, ,75 221,18 22, ,46 131,79 16, ,41 104,68 12, ,51 136,15 15, ,46 129,31 16, ,9 213,84 22,1 Vt ,13 195,32 12,34 Értékvédelem A területen történeti, művészeti, vagy építészeti értéket képviselő épített elem nem található. A 202/2013. (VI.27.) számú határozattal jóváhagyott településfejlesztési koncepcióhoz készült örökségvédelmi hatástanulmány (2012. december), frissített listát tartalmaz az örökségi értékekre vonatkozóan. 37

48 Közlekedési vizsgálat Közúti közlekedés A tervezési területet határoló közutak közül a József Attila utca - Egyetem utca Iskola utca nyomvonala az országos mellékúthálózat részét képező 7301 j. Veszprém-Tapolca összekötő út városi, önkormányzati tulajdonban és kezelésben lévő belterületi főúti szakasza. Az állami és önkormányzati kezelésű szakaszok határa a veszprémi körgyűrű. A József Attila utca 2x1 forgalmi sávos. Az utca közterületi szélessége a tervezési terület térségében változó, min. 16,0 m. Az Egyetem utca gyűjtőút kategóriájú, sugárirányú kapcsolatot biztosít a Belváros és az Egyetemváros, valamint a Füredi domb városrész irányába. Keresztmetszete szintén 2x1 forgalmi sávos kialakítású. Az utca szabályozási szélessége ~16,0 m. Megjegyzendő, hogy az Egyetem utca József Attila utca jelzőtáblás forgalomszabályozású csomópontjában az úthierarchiából, valamint a forgalomszabályozásból adódó elsőbbségi viszonyok eltérőek. A Nárcisz utca és a Móricz Zsigmond utca kiszolgáló utak, 6,0 6,5 m-es burkolattal. A közterületek szélessége ~14,0 m., Közösségi közlekedés A József Attila utca Egyetem utca térsége elhelyezkedésének köszönhetően közösségi közlekedéssel jól ellátott. Az SZTK rendelő/megyeház tér, a Hóvirág utca és a Pázmándi u. 24. nevű autóbusz-megállóhelyeket az Egyetem utcán közlekedő 4, 6, 8, 34 valamint a József Attila utcát érintő 2-es számú viszonylatok érintik. Parkolás A tervezési terület térségében erős az igény a közterületi parkolásra. A József Attila utca északi oldalán található párhuzamos parkoló, valamint a Nárcisz utca útpályájának nyugati oldala csúcsidőszakban közel telített. A Móricz Zsigmond utca Nárcisz utca és Egyetem utca közötti szakaszán a várakozás nem engedélyezett. Gyalogos, kerékpáros közlekedés Mind a József Attila utcában, mind az Egyetem utcában a gyalogosforgalmi létesítmények az út mindkét oldalán kiépültek. Hasonló a helyzet a Nárcisz utca és a Móricz Zsigmond utca tervezési területtel érintett szakaszán is. Kerékpárforgalmi létesítmények a tervezési területet nem érintik. 38

49 Közművizsgálat Vízellátás A térség vízellátása megoldott, a vízellátásról a Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt. gondoskodik. A tömb északi és déli részén egy-egy ágvezeték létesült a telkek ellátására, a tömb többi részét a körvezetékes hálózat részét képező vízvezetékek látják el. A tüzívizellátás, azaz az oltóvízbiztosítás a Móricz Zsigmond utca Nárcisz utca csomópontban található tűzcsapról, valamint a többtől északra található Egyetem utcai tűzcsapokról biztosított. Csatornázás A szenny- és csapadékvizek elvezetése elválasztott rendszerben, azaz külön-külön hálózatokon kerül elvezetésre. A szennyvizek részben a Móricz Zsigmond utca, részben a Nárcisz utca József Attila utca nyomvonalon érik el az Egyetem utcai gyűjtőcsatornát. A csapadékvizek hasonlóan a szennyvízcsatornához, a domborzati adottságoknak megfelelően, gravitációs üzemben vezetik el a lehulló csapadékvizeket. A Móricz Zsigmond utcában nem létesült csapadékvíz-csatorna, a csapadékvizek az útburkolat lejtésének köszönhetően, az által érik el az Egyetem utcai hálózatot. Villamosenergia-ellátás A vizsgált terület 10 kv-os középfeszültségű hálózatról ellátott, a hálózat földkábeles kivitelű. A hálózat a Nárcisz utca mentén épült ki, a kisfeszültségű ellátást biztosító, közeli rendelőintézet területén elhelyezkedő számú 10/0,4 kv 400 kva épített házas transzformátort látja el villamos energiával. A vizsgált területet határoló Nárcisz utcában a hálózat földkábeles kivitelű, míg a fogyasztókat ellátó kisfeszültségű hálózat és közvilágítási hálózat szabadvezetékként épült ki. Gázellátás A terület középnyomású gázhálózatról ellátott, az ellátást biztosító gázvezeték a Nárcisz utca nyomvonalán épült ki. Táv- és hírközlés A távközlési alépítmény hálózata a területen kiépült, az a Nárcisz utca és a József Attila utca nyomvonalán létesült. A terület északi határán távközlési légvezeték hálózat is található. A mobiltelefon szolgáltatás lefedettsége a területen jónak mondható Környezetállapot, zöldfelület vizsgálata Levegőminőség Veszprém országos viszonylatban a tiszta levegőjű városok közé tartozik. A levegőminőséget meghatározó legjelentősebbek források: a közlekedés, valamint a téli fűtésből származó emisszió. A határoló utak forgalma nem jelentős, így a területre gyakorolt hatás sem számottevő. A vizsgált területen jelenleg lakóingatlanok találhatók. A fűtési szezonban a lakóépületek fűtőberendezéseinek emissziója jelenthet terhelést. Földtani viszonyok A térség genetikai talajtípusaira jellemző a vályog-kötöttség. A térségben a sötét színű erdőtalajok, a barna erdőtalajok jellemzők, és a nagyobb völgyeletekben réti talajok fordulnak elő. A terület nagy részét dolomiton, mészkövön képződött rendzinák fedik. A löszös fennsíkok kiterjedt talajtípusa a vályog mechanikai összetételű agyagbemosódásos barna erdőtalaj. Tekintve,hogy a terület beépített és közművesített, genetikai talaj bolygatatlan formában már nem lelhető fel. Magasabb talajvíz szint jellemzően a völgytalpakon, illetve a felszínivíz-közeli helyeken található, átlagos mélysége 2-4 m között van, mennyisége nem számottevő. A térség felszín alatti vizek tekintetében fokozottan érzékeny, illetve kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőségi kategóriába tartozik, köszönhetően karsztos voltának. Zajterhelés A területen emissziós forrásként a határoló utak forgalmi zaja nevezhető meg. A forgalmi zajterhelés a hatályos határértékeket nem lépi túl, így zajkonfliktus nem regisztrálható. Hulladékkezelés A lakóterület beállt, a hulladékkezelés rendszere a városban szokásos, a hulladékgyűjtés és elszállítás megoldott. 39

50 Védettségek korlátozások A vizsgált területre hidrogeológiai C zóna fed, így a vonatkozó vízbázisvédelmi szabályok fokozott figyelembe vétele szükséges. Növényállomány A vizsgált területen a kertekben vegyes, alapvetően díszkerti növényállomány található, eltérő fenntartottsági szinten, de általában elmondható, hogy rendezettek a telkek zöldfelületei. Közterületi zöldfelület változó szélességű gyepes, illetve cserjés zöldsáv formájában jelentkezik. A Nárcisz utca és a Móricz Zsigmond utca fásított, a József Attila utca részlegesn fásított, az Egyetem utca fásítatlan. A fasorok zöldsávban lettek telepítve. Zöldsáv a fásítatlan Egyetem utcában is található. 40

51 Fotódokumentáció: A módosítással érintett ingatlan A tervezési és a határoló tömbökben elhelyezkedő ingatlanok 41

52 4.3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Településrendezési javaslat A Veszprém Nárcisz u hrsz.-ú ingatlan övezeti besorolásának módosítása javasolt oly módon, hogy a már meglévő tetőtéri beépítését teljes értékű és magasságú szinttel átépíthetővé váljon. A módosítás az azonos övezeten belüli 5643 hrsz.-ú telket is érinti. A már kialakult terület esetében az esetlegesen túl nagy bővítésekből származó többletterhelés nem kívánatos, ezért az épületmagasság növelése legfeljebb 6,5 m-ig támogatható az ezt kihasználó esetekben tetőtérbeépítés kizárásával. Következésképpen a területen folytatott tevékenység bővítéséhez szükséges a hatályos szabályozási terv módosítása, a megengedett legnagyobb épületmagasság növelése érdekében a két telek övezeti besorolásának módosítása. A terv nem javasol változást a tömb többi telkén. Javasolt területhasználat Veszprém 5643 és 5644 hrsz.-ú ingatlanjai a jelenlegi Lke kertvárosias lakóterület területfelhasználási kategóriában marad, TSZT módosítás nem szükséges. Szabályozási terv Területhasználat, építési övezet A terv új közterület szabályozását nem javasolja. A tervezett fejlesztés megvalósítási feltételeinek biztosítására az 5643 és 5644 hrsz.-ú telkek övezeti besorolása Lke-09-ről a hatályos HÉSZ-ben meghatározott Lke-10 jelű építési övezetre módosul. Az alkalmazott Lke-10 építési övezet paraméterei: Övezeti jel Beépítés módja Megengedett legkisebb telekterület (m 2 ) Megengedett legnagyobb beépítési (%) Megengedett legnagyobb építmény magassága (m) Legkisebb zöldfelület (%) Kialakítható új telek legkisebb szélessége (m) Lke-10 SZ , mélysége (m) Környezetalakítási javaslat A tervezési terület laza, szabadon álló beépítésű; az itt található épületek jórészt F és F+1 szintesek, mely alól csak a tömb belsejében található F+2 szintes épület jelent kivételt. A változással érintett 5643 és 5644 hrsz.-ú telkekkel szemben elhelyezkedő épületek viszont már jóval magasabbak, itt főként F+3 szintes házak találhatók. A környező beépítés szempontjából nézve a tervezett épületmagasság-növelés nem veszélyezteti a tervezési terület épületeinek illeszkedését, a javaslat szerint megvalósuló beépítés nem tűnik ki környezetéből. A módosítással érintett területen a funkció, a rendeltetési egység nem változik, a módosítás teljes emeleti szint kialakítását teszi lehetővé Közlekedési javaslat Közúti közlekedés A tervezési terület térségében területbiztosítási igénnyel járó közúthálózati fejlesztés nem tervezett. A Szabályozási koncepcióban szereplő változásoknak a közúti közlekedésre számottevő hatása nem várható. Közösségi közlekedés A közösségi közlekedés terén a terület elhelyezkedéséből adódóan a szolgáltatás által nyújtott eljutási lehetőségek tekintetében jelentős változás nem várható. A Szabályozási terv módosítása a térség közösségi közlekedési utazási szokásait, volumenét érdemben nem befolyásolja. Parkolás Jelen tervmódosítással kapcsolatban jelentős közterületi gépjármű-elhelyezési igény nem keletkezik. A gyalogos létesítmények a tervezési terület térségében korábban kiépültek. Gyalogos, kerékpáros közlekedés 42

53 A kerékpáros közlekedési létesítmények fejlesztésére vonatkozóan Veszprém MJV Településszerkezeti terve új kerékpáros nyomvonal kialakítását tartalmazza Belváros felől az Egyetem utca József Attila utca vonalán Tapolca irányába. A tervezett kerékpárút a 81. Balaton- Rába (Veszprém Nagyvázsony - Kapolcs Tapolca - Sümeg - Somlóvásárhely - Pápa Árpás Győr) országos kerékpárút törzshálózat eleme. 43

2 8. évfolyam:: Kínai nyelv

2 8. évfolyam:: Kínai nyelv CÉLNYELVI MÉRÉS 2014. június 4. Cimke 8. évfolyam KÍNAI nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet idegen nyelvi feladatokat tartalmaz. Három feladatsort kell megoldanod: először a hallott szöveg

Részletesebben

4.进度控制(网络计划)0.ppt

4.进度控制(网络计划)0.ppt 全 国 建 筑 类 执 业 资 格 考 试 共 性 案 例 进 度 控 制 网 络 计 划 1 网 络 计 划 常 用 的 工 程 网 络 计 划 类 型 双 代 号 网 络 计 划 双 代 号 时 标 网 络 计 划 单 代 号 网 络 计 划 A 4 B 单 代 号 搭 接 网 络 计 划 1 D 2 4 C 2 E 5 双 代 号 5 F 2 G 4 2 6 1 工 作 A 4 D 2 4 B

Részletesebben

10KV kV

10KV kV 10KV GB50053-94 10kV GB50053 94 1994 11 1...1...2...3...3...3...4...5...5...5...5...6...8...8...8...9...9...9...10...10... 11... 11 1.0.1 1.0.2 10kV 1.0.3 1.0.4 10KV 1.0.5 1.0.6 10kV 2.0.1 2.0.2 2.0.3

Részletesebben

厨房小知识(四)

厨房小知识(四) I...1...2...3...4...4...5...6...6...7...9...10... 11...12...12...13...14...15...16...17...18...18...19...22...22 II...23...24...25...26...27...27...28...29...29...30...31...31?...32...32...33?...33...34...34...35...36...36...37...37...38...38...40

Részletesebben

妇女更年期保健.doc

妇女更年期保健.doc ...1...2...3...5...6...7 40...8... 11...13...14...16...17...19...20...21...26...29...30...32 I ...34...35...37...41...46...50...51...52...53...54...55...58...64...65 X...67...68...70...70...74...76...78...79

Részletesebben

小儿传染病防治(上)

小儿传染病防治(上) ...1...2...3...5...7...7...9... 11...13...14...15...16...32...34...34...36...37...39 I ...39...40...41...42...43...48...50...54...56...57...59...59...60...61...63...65...66...66...68...68...70...70 II

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D2031303430333234B875B9B5A448ADFBBADEB27AA740B77EA4E2A5555FA95EAED6A641ADD75F2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2031303430333234B875B9B5A448ADFBBADEB27AA740B77EA4E2A5555FA95EAED6A641ADD75F2E646F63> 聘 僱 人 員 管 理 作 業 參 考 手 冊 行 政 院 人 事 行 政 總 處 編 印 中 華 民 國 104 年 3 月 序 人 事 是 政 通 人 和 的 關 鍵 是 百 事 俱 興 的 基 礎, 也 是 追 求 卓 越 的 張 本 唯 有 人 事 健 全, 業 務 才 能 順 利 推 動, 政 府 施 政 自 然 績 效 斐 然 本 總 處 做 為 行 政 院 人 事 政 策 幕 僚 機

Részletesebben

女性青春期保健(下).doc

女性青春期保健(下).doc ...1...4...10... 11...13...14...15...17...18...19...20...21...22...23...24...26...27...30...31 I ...32...33...36...37...38...40...41...43...44...45...46...47...50...51...51...53...54...55...56...58...59

Részletesebben

避孕知识(下).doc

避孕知识(下).doc ...1...3...6...13...13...14...15...16...17...17...18...19...19...20...20...23...24...24...25 I ...25...26...26...27...28...28...29...30...30...31...32...34...35 11...36...37...38...40...42...43...44...44...46

Részletesebben

孕妇饮食调养(下).doc

孕妇饮食调养(下).doc ...1...2...5...9 7...9...14...15...16...18...22...23...24...25...27...29...31...32...34 I ...35...36...37...39...40...40...42...44...46...48...51...52...53...53...54...55...56...56...58...61...64 II ...65...66...67...68...69...70...71...72...73...74...75...76...77...80...83...85...87...88

Részletesebben

禽畜饲料配制技术(一).doc

禽畜饲料配制技术(一).doc ( ) ...1...1...4...5...6...7...8...9...10... 11...13...14...17...18...21...23...24...26 I ...28 70...30...33...35...36...37...39...40...41...49...50...52...53...54...56...58...59...60...67...68...70...71

Részletesebben

中老年保健必读(十一).doc

中老年保健必读(十一).doc ...1...2...4...6...8...9...10...12...14...15...17...18...20...22...23...25...27...29 I ...30...32...35...38...40...42...43...45...46...48...52...55...56...59...62...63...66...67...69...71...74 II ...76...78...79...81...84...86...87...88...89...90...91...93...96...99...

Részletesebben

i

i i ii iii iv v vi 1 2 3 4 5 (b) (a) (b) (c) = 100% (a) 6 7 (b) (a) (b) (c) = 100% (a) 2 456 329 13% 12 120 7.1 0.06% 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (a) (b) (c) 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 =

Részletesebben

怎样使孩子更加聪明健康(七).doc

怎样使孩子更加聪明健康(七).doc ...1...2...2...4...5 7 8...6...7...9 1 3... 11...12...14...15...16...17...18...19...20...21...22 I II...23...24...26 1 3...27...29...31...31...33...33...35...35...37...39...41...43...44...45 3 4...47...48...49...51...52

Részletesebben

i

i i ii iii iv v vi 1 g j 2 3 4 ==== ==== ==== 5 ==== ======= 6 ==== ======= 7 ==== ==== ==== 8 [(d) = (a) (b)] [(e) = (c) (b)] 9 ===== ===== ===== ===== ===== ===== 10 11 12 13 14 15 16 17 ===== [ ] 18 19

Részletesebben

二零零六年一月二十三日會議

二零零六年一月二十三日會議 附 件 B 有 关 政 策 局 推 行 或 正 在 策 划 的 纾 缓 及 预 防 贫 穷 措 施 下 文 载 述 有 关 政 策 局 / 部 门 为 加 强 纾 缓 及 预 防 贫 穷 的 工 作, 以 及 为 配 合 委 员 会 工 作, 在 过 去 十 一 个 月 公 布 及 正 在 策 划 的 新 政 策 和 措 施 生 福 利 及 食 物 局 (i) 综 合 儿 童 发 展 服 务 2.

Részletesebben

马太亨利完整圣经注释—雅歌

马太亨利完整圣经注释—雅歌 第 1 页 目 录 雅 歌 简 介... 2 雅 歌 第 一 章... 2 雅 歌 第 二 章... 10 雅 歌 第 三 章... 16 雅 歌 第 四 章... 20 雅 歌 第 五 章... 25 雅 歌 第 六 章... 32 雅 歌 第 七 章... 36 雅 歌 第 八 章... 39 第 2 页 雅 歌 简 介 我 们 坚 信 圣 经 都 是 神 所 默 示 的 ( 提 摩 太 后 书

Részletesebben

(iii) ,

(iii) , 279 20 20 88 12 12 250,000 2 89 (iii) 1 6 50,000 1 90 45 50,000 1 279F 2004 7 1 (a) (b) 91 (c) (iii) (iv) (v) (vi) (d) (a) 5 E E (b) 92 (c) (d) (e) (iii) (f) (g) 47 52 (g) (f) 200 XII 579 (iii) 10,000

Részletesebben

「香港中學文言文課程的設計與教學」單元設計範本

「香港中學文言文課程的設計與教學」單元設計範本 1. 2. 3. (1) (6) ( 21-52 ) (7) (12) (13) (16) (17) (20) (21) (24) (25) (31) (32) (58) 1 2 2007-2018 7 () 3 (1070) (1019-1086) 4 () () () () 5 () () 6 21 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ( ) 7 1. 2.

Részletesebben

全唐诗28

全唐诗28 ... 1... 1... 1... 2... 2... 2... 3... 3... 4... 4... 4... 5... 5... 5... 5... 6... 6... 6... 6... 7... 7... 7... 7... 8... 8 I II... 8... 9... 9... 9...10...10...10...11...11...11...11...12...12...12...13...13...13...14...14...14...15...15...15...16...16...16...17...17

Részletesebben

银河银联系列证券投资基金

银河银联系列证券投资基金 2-1 ...3...7...8...9...15...23...25...26...27...28...35...35...38...39...39...40...45...45...46...48...50...52...53...56...58...59...59...60...61...61 2-2 1998 12 29 2004 6 8 2004 7 1 2004 6 29 2004 7

Részletesebben

未命名-2

未命名-2 2 3 4 5 18 6 7 8 1,430 28 15 24 9 1 0 1 1 1 2 85% 260 1 3 1 4 1 5 15 29 1 6 1 7 200 6 1 8 75% 21 1 9 2006 2 0 2 1 2020 2 2 360 2 3 360 2006 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 2 3 6 3 7 3

Részletesebben

Policy Agenda

Policy Agenda ( ) 2 3 4 5 6 7 8 16 9 1 0 6 8% 7 0% 260 1 1 1 2 1 3 1 4 3 6 0 2 0 0 6 1 5 1 5 1 9 1 6 1 7 75% 1 8 2 1 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 00 1 0 00 15 24 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 2 3 2 3 3 3 3 4 3

Részletesebben

糖尿病防治指南(二).doc

糖尿病防治指南(二).doc ( 20 010010) 787 1092 1/32 498.50 4 980 2004 9 1 2004 9 1 1 1 000 ISBN 7-204-05940-9/R 019 1880.00 ( 20.00 ) ...1...4...5...6...7...8...8...10...10... 11... 11...12...15...16...16...17...19...20...21 I

Részletesebben

(Chi)_.indb

(Chi)_.indb 1,000,000 4,000,000 1,000,000 10,000,000 30,000,000 V-1 1,000,000 2,000,000 20,000,00010,000,0005,000,000 3,000,000 30 20% 35% 20%30% V-2 1) 2)3) 171 10,000,00050% 35% 171 V-3 30 V-4 50,000100,000 1) 2)

Részletesebben

一、

一、 ... 1...24...58 - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - i. ii. iii. iv. i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. - 9 - xi. - 10 - - 11 - -12- -13- -14- -15- C. @ -16- @ -17- -18- -19- -20- -21- -22-

Részletesebben

14A 0.1%5% 14A 14A.52 1 2 3 30 2

14A 0.1%5% 14A 14A.52 1 2 3 30 2 2389 30 1 14A 0.1%5% 14A 14A.52 1 2 3 30 2 (a) (b) (c) (d) (e) 3 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) 4 (1) (2) (3) (4) (5) 400,000 (a) 400,000300,000 100,000 5 (b) 30% (i)(ii) 200,000 400,000 400,000 30,000,000

Részletesebben

女性减肥健身(四).doc

女性减肥健身(四).doc ...1...2...3...4...6...7...8...10... 11...14...16...17...23...25...26...28...30...30 I ...31 10...33...36...39...40...42...44...47...49...53...53 TOP10...55...58...61...64...65...66...68...69...72...73

Részletesebben

穨_2_.PDF

穨_2_.PDF 6 7.... 9.. 11.. 12... 14.. 15.... 3 .. 17 18.. 20... 25... 27... 29 30.. 4 31 32 34-35 36-38 39 40 5 6 : 1. 2. 1. 55 (2) 2. : 2.1 2.2 2.3 3. 4. ( ) 5. 6. ( ) 7. ( ) 8. ( ) 9. ( ) 10. 7 ( ) 1. 2. 3. 4.

Részletesebben

-i-

-i- -i- -ii- -iii- -iv- -v- -vi- -vii- -viii- -ix- -x- -xi- -xii- 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 1-10 1-11 1-12 1-13 1-14 1-15 1-16 1-17 1-18 1-19 1-20 1-21 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 2-8 2-9 2-10 2-11

Részletesebben

Microsoft Word - 强迫性活动一览表.docx

Microsoft Word - 强迫性活动一览表.docx 1 1 - / 2 - / 3 - / 4 - / 5 - I. 1. / 2. / 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 10 11. 12. 2 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20 21. 22 23. 24. / / 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. II. 1. 2 3. 4 3 5. 6 7 8. 9 10 11 12 13 14. 15.

Részletesebben

目 录 目 录 前 言... 1 第 一 章 总 则... 7 1.1 评 价 目 的... 7 1.2 编 制 依 据... 7 1.2.1 国 家 法 律 法 规... 7 1.2.2 地 方 法 规 规 章 及 相 关 规 划... 9 1.2.3 技 术 性 依 据... 9 1.2.4 与 项 目 有 关 的 其 它 依 据... 10 1.3 环 境 功 能 区 划 及 评 价 标 准...

Részletesebben

榫 卯 是 什 麼? 何 時 開 始 應 用 於 建 築 中? 38 中 國 傳 統 建 築 的 屋 頂 有 哪 幾 種 形 式? 40 大 內 高 手 的 大 內 指 什 麼? 42 街 坊 四 鄰 的 坊 和 街 分 別 指 什 麼? 44 北 京 四 合 院 的 典 型 格 局 是 怎 樣 的

榫 卯 是 什 麼? 何 時 開 始 應 用 於 建 築 中? 38 中 國 傳 統 建 築 的 屋 頂 有 哪 幾 種 形 式? 40 大 內 高 手 的 大 內 指 什 麼? 42 街 坊 四 鄰 的 坊 和 街 分 別 指 什 麼? 44 北 京 四 合 院 的 典 型 格 局 是 怎 樣 的 目 錄 中 華 醫 藥 以 醫 術 救 人 為 何 被 稱 為 懸 壺 濟 世? 2 什 麼 樣 的 醫 生 才 能 被 稱 為 華 佗 再 世? 4 中 醫 如 何 從 臉 色 看 人 的 特 質? 6 中 醫 怎 樣 從 五 官 看 病? 8 中 醫 看 舌 頭 能 看 出 些 什 麼 來? 10 中 醫 真 的 能 靠 一 個 枕 頭, 三 根 指 頭 診 病 嗎? 12 切 脈 能 判 斷

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D205B345DB5D8AE4CACD732303135AECAAFC5C1C9C1DCBDD0AB48A4CEB3F8A657AAED>

<4D6963726F736F667420576F7264202D205B345DB5D8AE4CACD732303135AECAAFC5C1C9C1DCBDD0AB48A4CEB3F8A657AAED> 華 夏 盃 全 國 全 國 數 學 奧 林 匹 克 邀 請 賽 ( 華 南 賽 區 ) 晉 級 賽 比 賽 詳 情 : 一 比 賽 對 象 : 小 學 一 至 六 年 級 中 學 一 二 年 級 二 比 賽 日 期 及 時 間 : 年 2 月 15 日 ( 星 期 日 ) 小 學 組 小 一 級 小 二 級 小 三 級 小 四 級 小 五 級 小 六 級 時 間 13:10~1:20 13:10~1:20

Részletesebben

2. 我 沒 有 說 實 話, 因 為 我 的 鞋 子 其 實 是 [ 黑 色 / 藍 色 / 其 他 顏 色.]. 如 果 我 說 我 現 在 是 坐 著 的, 我 說 的 是 實 話 嗎? [ 我 說 的 對 還 是 不 對 ]? [ 等 對 方 回 答 ] 3. 這 是 [ 實 話 / 對 的

2. 我 沒 有 說 實 話, 因 為 我 的 鞋 子 其 實 是 [ 黑 色 / 藍 色 / 其 他 顏 色.]. 如 果 我 說 我 現 在 是 坐 著 的, 我 說 的 是 實 話 嗎? [ 我 說 的 對 還 是 不 對 ]? [ 等 對 方 回 答 ] 3. 這 是 [ 實 話 / 對 的 附 錄 美 國 國 家 兒 童 健 康 與 人 類 發 展 中 心 (NICHD) 偵 訊 指 導 手 冊 I. 開 場 白 1. 你 好, 我 的 名 字 是, 我 是 警 察 [ 介 紹 房 間 內 的 其 他 人, 不 過, 在 理 想 狀 態 下, 房 間 裡 不 該 有 其 他 人 ] 今 天 是 ( 年 月 日 ), 現 在 是 ( 幾 點 幾 分 ) 我 是 在 ( 地 點 ) 問 你

Részletesebben

(i) (4)0.10 (1) 0.40 (ii) (iii) (i) (ii) ,000,000125,000,000 1,250,000, (iv) 3,750,000, ,000,000 1,250,000,00

(i) (4)0.10 (1) 0.40 (ii) (iii) (i) (ii) ,000,000125,000,000 1,250,000, (iv) 3,750,000, ,000,000 1,250,000,00 362 1 (i) (4)0.10 (1) 0.40 (ii) (iii) (i) 0.30 0.40 0.10 (ii) 0.40 0.10 500,000,000125,000,000 1,250,000,0000.10 (iv) 3,750,000,000 125,000,000 1,250,000,000 500,000,000 5,000,000,000 (v) (vi) 2 1,837,370,000

Részletesebben

第 二 輯 目 錄.indd 2 目 錄 編 寫 說 明 附 : 香 港 中 學 文 憑 中 國 語 文 科 評 核 模 式 概 述 綜 合 能 力 考 核 考 試 簡 介 及 應 試 技 巧 常 用 實 用 文 文 體 格 式 及 寫 作 技 巧 綜 合 能 力 分 項 等 級 描 述 練 習 一

第 二 輯 目 錄.indd 2 目 錄 編 寫 說 明 附 : 香 港 中 學 文 憑 中 國 語 文 科 評 核 模 式 概 述 綜 合 能 力 考 核 考 試 簡 介 及 應 試 技 巧 常 用 實 用 文 文 體 格 式 及 寫 作 技 巧 綜 合 能 力 分 項 等 級 描 述 練 習 一 作 出 發 者 : 劉 梓 淩 版 : 精 工 出 版 社 行 : 精 工 印 書 局 香 港 銅 鑼 灣 道 168 號 電 話 :2571 1770 2554 1247 傳 真 :2806 0974 2873 2412 網 二 O 一 一 年 址 :http://www.jingkung.com 初 版 版 權 所 有, 翻 版 必 究 如 未 獲 得 本 公 司 同 意, 不 得 用 任 何

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D203938BEC7A67EABD7B942B0CAC15AC075B3E6BF57A9DBA5CDC2B2B3B92DA5BFBD542E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D203938BEC7A67EABD7B942B0CAC15AC075B3E6BF57A9DBA5CDC2B2B3B92DA5BFBD542E646F63> 98 年 3 月 11 日 依 本 校 98 學 年 度 招 生 委 員 會 第 1 次 會 議 核 定 大 同 技 術 學 院 98 學 年 度 重 點 運 動 項 目 績 優 學 生 單 獨 招 生 簡 章 大 同 技 術 學 院 招 生 委 員 會 編 印 校 址 :600 嘉 義 市 彌 陀 路 253 號 電 話 :(05)2223124 轉 203 教 務 處 招 生 專 線 :(05)2223124

Részletesebben

奥运档案(三).doc

奥运档案(三).doc I...1...2...2...3...5...9...10...10...12...14...15...16...16...17...18...20...21...24...25 II...25...27...28...29...31...32...33...33...34...34...36...37...38...39...40...41...42...43...44...45...45 2008...46

Részletesebben

广西师范学院(下)

广西师范学院(下) 3888.00 ( 16.00 ) ...1 ()...1...4... 11...14...15...17...32...43...44...46...47...58...59...60...62 I II...63...64...65...69...72...73...74...76...81...83...84 ( )...85...90 ( )...96... 102... 107...111...

Részletesebben

第 2 頁 (a) 擔 任 機 場 擴 建 統 籌 辦 總 監 的 首 席 政 府 工 程 師 職 位 第 3 點 ) ; (b) 擔 任 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的 首 長 級 丙 級 政 務 官 職 位 ; 以 及 (c) 擔 任 總 助 理 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的

第 2 頁 (a) 擔 任 機 場 擴 建 統 籌 辦 總 監 的 首 席 政 府 工 程 師 職 位 第 3 點 ) ; (b) 擔 任 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的 首 長 級 丙 級 政 務 官 職 位 ; 以 及 (c) 擔 任 總 助 理 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的 財 務 委 員 會 人 事 編 制 小 組 委 員 會 討 論 文 件 2015 年 11 月 4 日 總 目 158- 政 府 總 部 : 運 輸 及 房 屋 局 ( 運 輸 科 ) 分 目 000 運 作 開 支 請 各 委 員 向 財 務 委 員 會 提 出 下 述 建 議, 即 由 財 務 委 員 會 批 准 當 日 起, 在 運 輸 及 房 屋 局 運 輸 科 機 場 擴 建 工 程 統

Részletesebben

锦州港年度报告全文.PDF

锦州港年度报告全文.PDF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 26,802 28,706 21,603 4,891 6,085 2002 9 30 5,000 4,287 97,374 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Részletesebben

建築污染綜合指標之研究

建築污染綜合指標之研究 1 2 3 4 5 (3) 6 7 (11) 8 9 10 11 12 250 13 14 15 16 17 18 V V 0 a a 0 Li 10 ( 10 ) a a 0 19 20 21 22 23 24 ( ) ( ) + 25 0 1 1 ( 1 ) ( 1 ) + ( 1 ) ( 1 ) + ( 1 ) ( 1 ) + ( 1 ) ( 1 ) + + 26 ( + 27 n i 1 28

Részletesebben

南華大學數位論文

南華大學數位論文 1 Key word I II III IV V VI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

Részletesebben

云南水电开发中的生态环境问题研究

云南水电开发中的生态环境问题研究 1 3 1-31 The Consideration on the Influence of Hydropower Exploitation to the Eco-Environments in Yunnan Province 1... 3 1 1... 4 1 2... 4 1 3... 4 2... 6 2 1... 6 2.2... 7 2 3... 7 3.... 10 3.1... 10

Részletesebben

贵航能发项目资金申请报告

贵航能发项目资金申请报告 中 国 南 车 集 团 贵 阳 新 产 业 基 地 大 自 然 沙 文 工 业 园 建 设 ( 整 体 搬 迁 及 扩 建 ) 可 行 性 研 究 报 告 信 息 产 业 电 子 第 十 一 设 计 研 究 院 科 技 工 程 股 份 有 限 公 司 二 〇 一 三 年 六 月 中 国 南 车 集 团 贵 阳 新 产 业 基 地 大 自 然 沙 文 工 业 园 建 设 ( 整 体 搬 迁 及 扩 建

Részletesebben

商业采购条款和条件

商业采购条款和条件 商 业 采 购 条 款 和 条 件 1. 接 受 及 修 正 : 本 采 购 订 单 的 构 成 是 由 派 克 汉 尼 汾 流 体 传 动 产 品 ( 上 海 ) 有 限 公 司 ( 买 方 ) 从 卖 方 完 全 根 据 本 条 款 和 条 件 买 入 本 采 购 订 单 中 指 定 的 货 物 或 服 务 此 采 购 订 单 的 验 收 仅 限 用 于 这 些 条 款 和 条 件 除 非 经

Részletesebben

cgn

cgn 3654 ( 571 ) 88(4) 2014 3 31 10766 10778 2014 3 31 ( ) 2 21 ( ) 2014 3 31 10768 10778 6 9 1. ( ) 2. 3. 4. 5. 2014 6 3 ( ) 10768 10778 ( ) 2014 3 31 ( 622 ) 11 80 2014 3 31 2014 6 3 10 8 2014 3 31 ( ) 2014

Részletesebben

目 录 院 领 导 职 责... 1 院 长 职 责... 1 医 疗 副 院 长 职 责... 1 教 学 副 院 长 职 责... 2 科 研 副 院 长 职 责... 2 后 勤 副 院 长 职 责... 3 主 管 南 院 区 副 院 长 职 责... 3 党 委 书 记 职 责... 4

目 录 院 领 导 职 责... 1 院 长 职 责... 1 医 疗 副 院 长 职 责... 1 教 学 副 院 长 职 责... 2 科 研 副 院 长 职 责... 2 后 勤 副 院 长 职 责... 3 主 管 南 院 区 副 院 长 职 责... 3 党 委 书 记 职 责... 4 目 录 院 领 导 职 责... 1 院 长 职 责... 1 医 疗 副 院 长 职 责... 1 教 学 副 院 长 职 责... 2 科 研 副 院 长 职 责... 2 后 勤 副 院 长 职 责... 3 主 管 南 院 区 副 院 长 职 责... 3 党 委 书 记 职 责... 4 纪 委 书 记 职 责... 5 院 长 办 公 室... 6 院 长 办 公 室 工 作 职 责...

Részletesebben

39898.indb

39898.indb 1988 4 1998 12 1990 5 40 70.................................................. 40.............................................................. 70..............................................................

Részletesebben

II

II I II 前 言 就 业 质 量 不 仅 是 高 校 人 才 培 养 质 量 的 重 要 体 现, 同 时 也 是 社 会 需 求 的 真 实 反 映 编 制 就 业 质 量 报 告, 一 方 面 有 助 于 向 社 会 反 馈 真 实 的 就 业 状 况, 积 极 回 应 对 于 大 学 生 就 业 问 题 的 关 注, 另 一 方 面 也 有 助 于 高 校 获 取 和 分 析 社 会 需 求

Részletesebben

(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) 60.99%39.01%

(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) 60.99%39.01% 48.55% 1998 19986 30%20086 2009 2009 200 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) 60.99%39.01% 200820092010 772 928960200820092010 1512928 201 1. 20091222(2009)7267 20042008 16,980,954.02

Részletesebben

1 前言

1 前言 环 境 影 响 报 告 书 建 设 单 位 : 中 国 南 方 电 网 有 限 责 任 公 司 评 价 单 位 : 中 国 电 力 工 程 顾 问 集 团 西 南 电 力 设 计 院 有 限 公 司 国 环 评 证 甲 字 第 3207 号 中 国 电 力 工 程 顾 问 集 团 中 南 电 力 设 计 院 有 限 公 司 国 环 评 证 甲 字 第 2604 号 二 一 五 年 十 月 成 都 目

Részletesebben

穨ecr2_c.PDF

穨ecr2_c.PDF i ii iii iv v vi vii viii 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 26 27 2 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 3 4 41 42 43 5 44 45 46 6 47 48 49 50 51 52 1 53 2 54 55 3 56

Részletesebben

電腦相關罪行跨部門工作小組-報告書

電腦相關罪行跨部門工作小組-報告書 - ii - - iii - - iv - - v - - vi - - vii - - viii - (1) 2.1 (2) (3) 13.6 (4) 1.6 (5) 21 (6) (7) 210 (8) (9) (10) (11) ( ) ( 12) 20 60 16 (13) ( ) (

Részletesebben

i

i i ii iii iv v vi vii viii ===== 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ==== 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ==== ==== 20 .. ===== ===== ===== ===== ===== ======.. 21 22 ===== ===== ===== ===== 23 24 25 26 27 28 29 ==== ====

Részletesebben

发展党员工作手册

发展党员工作手册 发 展 党 员 工 作 问 答 目 录 一 总 论...9 1. 发 展 党 员 工 作 的 方 针 是 什 么? 如 何 正 确 理 解 这 个 方 针?... 9 2. 为 什 么 强 调 发 展 党 员 必 须 保 证 质 量?... 9 3. 如 何 做 到 慎 重 发 展?... 10 4. 如 何 处 理 好 发 展 党 员 工 作 中 的 重 点 与 一 般 的 关 系?...11 5.

Részletesebben

i

i 9 1 2 3 4 i 5 6 ii iii iv v vi vii viii 1 1 1 2 3 4 2 5 6 2 3 2.10 ( 2.11 ) ( 2.11 ) ( 2.9 ) 7 8 9 3 10 5% 2% 4 11 93% (2001 02 2003 04 ) ( ) 2,490 (100%) 5 12 25% (2.57% 25%) 6 (2001 02 2003 04 ) 13 100%

Részletesebben

香 港 舞 蹈 總 會    北 京 舞 蹈 學 院

香 港 舞 蹈 總 會    北 京 舞 蹈 學 院 報 名 規 則 : I. 保 送 教 師 資 格 : 香 港 舞 蹈 總 會 主 辦 二 零 一 六 年 秋 季 趣 學 堂 幼 兒 舞 蹈 課 程 評 核 報 名 及 規 則 ( 請 於 報 名 前 詳 細 閱 讀 整 份 文 件 ) 學 生 必 須 由 認 可 教 師 保 送 參 加 評 核, 而 以 下 為 認 可 教 師 的 資 格 : i. 持 有 由 香 港 舞 蹈 總 會 頒 發 之

Részletesebben

中医疗法(上).doc

中医疗法(上).doc ( 20 010010) 787 1092 1/32 498.50 4 980 2004 9 1 2004 9 1 1 1 000 ISBN 7-204-05940-9/R 019 1880.00 ( 20.00 ) ...1...1...1...2...4...5...7...13...15...17...18...19...21...23...24...24...26...26...27 I ...28...29...30...30...31...32...33...34...35...36...37...39...40...41...42...43...43...45...46...47...47...48

Részletesebben

群科課程綱要總體課程計畫書

群科課程綱要總體課程計畫書 核 准 文 號 :102 年 4 月 22 日 臺 教 國 署 高 字 第 1020036237 號 國 立 曾 文 高 級 農 工 職 業 學 校 群 科 課 程 綱 要 總 體 課 程 計 畫 書 (102 學 年 度 入 學 學 生 適 用 ) 中 華 民 國 102 年 04 月 22 日 國 立 曾 文 高 級 農 工 職 業 學 校 群 科 課 程 綱 要 總 體 課 程 計 畫 書 核

Részletesebben

Microsoft Word - EDB Panel Paper 2016 (Chi)_finalr

Microsoft Word - EDB Panel Paper 2016 (Chi)_finalr 2016 年 1 月 15 日 會 議 討 論 文 件 立 法 會 教 育 事 務 委 員 會 2016 年 施 政 報 告 教 育 局 的 政 策 措 施 行 政 長 官 在 2016 年 1 月 13 日 發 表 其 2016 年 施 政 報 告 本 文 件 旨 在 闡 述 施 政 報 告 中 有 關 教 育 事 務 的 主 要 措 施 2. 培 育 人 才 始 於 教 育 在 教 育 政 策

Részletesebben

<4D F736F F D203330CDF2B6D6BCB6D3CDC2EBCDB7BBB7C6C02DB9ABCABEB0E E646F63>

<4D F736F F D203330CDF2B6D6BCB6D3CDC2EBCDB7BBB7C6C02DB9ABCABEB0E E646F63> 证 书 编 号 : 国 环 评 证 甲 字 第 1017 号 广 西 北 部 湾 港 钦 州 30 万 吨 级 油 码 头 工 程 环 境 影 响 报 告 书 建 设 单 位 : 广 西 北 部 湾 国 际 港 务 集 团 有 限 公 司 编 制 单 位 : 交 通 运 输 部 水 运 科 学 研 究 所 二 〇 一 五 年 九 月 30 项 目 编 号 :WTI 61155 项 目 名 称 : 广

Részletesebben

村 地 区 的 老 年 人 口 抚 养 比 会 达 到 34.4%, 而 城 镇 地 区 则 为 21.1% 随 着 人 口 年 龄 结 构 的 转 型 以 及 农 村 年 轻 人 口 不 断 往 城 市 迁 移, 农 村 家 庭 未 来 为 老 年 人 提 供 养 老 保 障 的 压 力 会 越

村 地 区 的 老 年 人 口 抚 养 比 会 达 到 34.4%, 而 城 镇 地 区 则 为 21.1% 随 着 人 口 年 龄 结 构 的 转 型 以 及 农 村 年 轻 人 口 不 断 往 城 市 迁 移, 农 村 家 庭 未 来 为 老 年 人 提 供 养 老 保 障 的 压 力 会 越 中 国 农 村 老 年 人 口 及 其 养 老 保 障 : 挑 战 与 前 景 概 要 虽 然 自 从 上 世 纪 80 年 代 以 来, 中 国 的 人 均 收 入 一 路 飙 升, 人 们 越 来 越 关 注 的 一 个 问 题 是, 农 村 老 年 人 从 收 入 上 涨 所 获 得 的 好 处 远 远 不 及 年 轻 人 及 城 镇 老 人 对 于 农 村 老 人 福 利 状 况 的 关 注

Részletesebben

第三节 防 疫

第三节  防  疫 192 1978 3353 34 3 1979 30 24 30 1980 10 1980-1981 1 2 2734 13 65 2 0 n 55 1 5-1 0 73 71 1 0 14 74 1981 3 13 5696 2342 167 69 1 1146 665 58 03 1983 4 2 510 100 1984 7 7n 3421 2200 1985 12 2636 30 1941

Részletesebben

II II

II II I I II II III 1. 2. 3. III 4. IV 5. 6. 8. 9. 10. 12. IV V V VI VI VII VII VIII VIII IX IX X X XI XI XII XII 1 1 2 2 3 3 4 33 35 4 5 5 6 6 7 ( ) 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17

Részletesebben

游戏攻略大全(四十三).doc

游戏攻略大全(四十三).doc I 2-GDI...1 2-NOD... 11...20 (The Sims)...34...35...42...43...44...44...71...79...87...87...88...89...90...91...91...92...93...93...94 ...95...96...97...98...99...99... 100... 100... 101... 101... 102...

Részletesebben

(Microsoft Word - LE PETIT PRINCE\244\244\244\345\252\251.doc)

(Microsoft Word - LE PETIT PRINCE\244\244\244\345\252\251.doc) LE PETIT PRINCE 小 王 子 [ 法 ] 聖. 德 克 旭 貝 里 ( 此 劇 本 由 簡 體 中 文 版 轉 錄 而 來 ) ********************************************************************* 獻 給 列 翁. 維 爾 特 我 請 孩 子 們 原 諒 我 把 這 本 書 獻 給 了 一 個 大 人 我 有 一 個

Részletesebben

Microsoft Word - 中三選科指南 2014 subject

Microsoft Word - 中三選科指南 2014 subject 必 修 科 目 簡 介 < < < 1. 中 文 > > > 本 科 的 公 開 評 核 以 課 程 發 展 議 會 與 香 港 考 試 及 評 核 局 聯 合 編 訂 的 中 國 語 文 科 課 程 及 評 估 指 引 ( 中 四 至 中 六 ) 為 根 據 目 標 本 科 主 要 評 核 考 生 : (1) 讀 寫 聽 說 能 力 思 維 能 力 審 美 能 力 和 自 學 能 力 ; (2)

Részletesebben

023 深 圳 市 融 信 软 件 技 术 有 限 公 司 SZ2014023 024 深 圳 市 深 博 泰 生 物 科 技 有 限 公 司 SZ2014024 025 深 圳 市 移 付 宝 科 技 有 限 公 司 SZ2014025 026 深 圳 市 奥 金 瑞 科 技 有 限 公 司 SZ

023 深 圳 市 融 信 软 件 技 术 有 限 公 司 SZ2014023 024 深 圳 市 深 博 泰 生 物 科 技 有 限 公 司 SZ2014024 025 深 圳 市 移 付 宝 科 技 有 限 公 司 SZ2014025 026 深 圳 市 奥 金 瑞 科 技 有 限 公 司 SZ 序 号 单 位 名 称 证 书 编 号 001 深 圳 四 方 精 创 资 讯 股 份 有 限 公 司 SZ2014001 002 深 圳 市 鑫 台 创 电 机 有 限 公 司 SZ2014002 003 深 圳 市 年 年 卡 网 络 科 技 有 限 公 司 SZ2014003 004 深 圳 市 世 纪 龙 晟 科 技 发 展 有 限 公 司 SZ2014004 005 深 圳 智 慧 园 区

Részletesebben

工安體感設施簡介 訓練所高雄訓練中心 100 年 12 月 16 日上午 在李總經理漢申 林副總經理宏遠 行政院勞工委員會黃主任秘書秋桂及勞工檢 查處林處長進基等長官 貴賓的按鈕之下 訓練所高雄訓練中心工安體感設施正式落成啟用 這是經過 2 3 年的籌劃與建置 從無到有 在總經理及莊副總光明 林副總

工安體感設施簡介 訓練所高雄訓練中心 100 年 12 月 16 日上午 在李總經理漢申 林副總經理宏遠 行政院勞工委員會黃主任秘書秋桂及勞工檢 查處林處長進基等長官 貴賓的按鈕之下 訓練所高雄訓練中心工安體感設施正式落成啟用 這是經過 2 3 年的籌劃與建置 從無到有 在總經理及莊副總光明 林副總 工安體感設施簡介 訓練所高雄訓練中心 100 年 12 月 16 日上午 在李總經理漢申 林副總經理宏遠 行政院勞工委員會黃主任秘書秋桂及勞工檢 查處林處長進基等長官 貴賓的按鈕之下 訓練所高雄訓練中心工安體感設施正式落成啟用 這是經過 2 3 年的籌劃與建置 從無到有 在總經理及莊副總光明 林副總宏遠 2 位副總經理的大力支持下 並結合 本公司工安處 業務處 高雄區處 鳳山區處 供電處 高屏供電區營運處

Részletesebben

通州区、密云县、大兴区(一)

通州区、密云县、大兴区(一) ...1...1... 32... 34... 37... 41... 46... 47... 49... 52... 54... 55... 60... 62... 63... 66... 72... 72... 74 I ... 78... 80... 85... 86... 87... 88... 91... 96... 99... 99... 106...113...115...115...119...

Részletesebben

中國文化大學中國文學研究所

中國文化大學中國文學研究所 中 國 文 化 大 學 中 國 文 學 研 究 所 碩 士 論 文 莊 子 與 禪 宗 遊 之 研 究 指 導 教 授 : 許 端 容 研 究 生 : 林 蘭 育 中 華 民 國 98 年 6 月 謝 辭 這 本 初 啼 之 作, 終 於 碩 士 論 文 完 成, 始 於 另 一 階 段 的 開 始, 正 如 莊 書 中 之 始 卒 若 環 絕 對 是 第 一 次, 做 了 跨 領 域 的 結 合,

Részletesebben

国家环保总局

国家环保总局 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 ( 试 行 ) 项 目 名 称 : 北 京 市 南 水 北 调 配 套 工 程 河 西 干 渠 工 程 建 设 单 位 ( 盖 章 ): 北 京 市 南 水 北 调 工 程 建 设 委 员 会 办 公 室 编 制 日 期 :2015 年 8 月 20 日 国 家 环 保 总 局 制 1 2 3 一 建 设 项 目 基 本 情 况 项 目 名 称 建 设 单

Részletesebben

1 2 6 8 15 36 48 55 58 65 67 74 76 150 152 1 3 1 2 4 2 2001 2000 1999 12 31 12 31 12 31 304,347 322,932 231,047 14,018 16,154 5,665 (i) 0.162 0.193 0.082 (ii) 0.165 0.227 0.082 (iii) 10.08 13.37 6.47 0.688

Részletesebben

上海大瀛食品有限公司肉禽加工厂技术改造项目环境影响报告书

上海大瀛食品有限公司肉禽加工厂技术改造项目环境影响报告书 证 书 编 号 : 国 环 评 证 甲 字 第 1801 号 上 海 大 瀛 食 品 有 限 公 司 肉 禽 加 工 厂 技 术 改 造 项 目 环 境 影 响 报 告 书 ( 报 批 稿 公 示 版 ) 建 设 单 位 : 上 海 大 瀛 食 品 有 限 公 司 编 制 单 位 : 上 海 市 环 境 科 学 研 究 院 二 〇 一 四 年 十 一 月 上 海 市 环 境 科 学 研 究 院 受

Részletesebben

Microsoft Word - edu-re~1.doc

Microsoft Word - edu-re~1.doc 前 言 學 習, 可 以 為 個 創 造 未 來 ; 教 育, 能 夠 為 社 會 開 拓 明 對 個 而 言, 教 育 可 以 幫 助 每 個 發 展 潛 能 建 構 知 識 及 提 升 個 素 質 ; 它 賦 予 每 個 掌 握 前 途 和 開 拓 未 來 的 能 力 對 社 會 而 言, 教 育 不 單 可 以 培 育 才, 而 且 具 有 ㆒ 個 更 深 層 的 意 義, 它 給 予 社 會

Részletesebben

1. 本文首段的主要作用是 A. 指出 異蛇 的藥用功效 說明 永之人爭奔走焉 的原因 B. 突出 異蛇 的毒性 為下文 幾死者數矣 作鋪墊 C. 交代以蛇賦稅的背景 引起下文蔣氏有關捕蛇的敘述 2. 本文首段從三方面突出蛇的 異 下列哪一項不屬其中之一 A. 顏色之異 B. 動作之異 C. 毒性之

1. 本文首段的主要作用是 A. 指出 異蛇 的藥用功效 說明 永之人爭奔走焉 的原因 B. 突出 異蛇 的毒性 為下文 幾死者數矣 作鋪墊 C. 交代以蛇賦稅的背景 引起下文蔣氏有關捕蛇的敘述 2. 本文首段從三方面突出蛇的 異 下列哪一項不屬其中之一 A. 顏色之異 B. 動作之異 C. 毒性之 1. 本文首段的主要作用是 A. 指出 異蛇 的藥用功效 說明 永之人爭奔走焉 的原因 B. 突出 異蛇 的毒性 為下文 幾死者數矣 作鋪墊 C. 交代以蛇賦稅的背景 引起下文蔣氏有關捕蛇的敘述 2. 本文首段從三方面突出蛇的 異 下列哪一項不屬其中之一 A. 顏色之異 B. 動作之異 C. 毒性之異 3. 太醫以王命聚之 中的 以 字與下列哪一項的 以 意思相同 A. 以齧人 B. 而吾以捕蛇獨存

Részletesebben

nb.PDF

nb.PDF 3 4 5 7 8 9..10..15..16..19..52 -3,402,247-699,783-1,611,620 1,790,627 : - - -7,493 - -1,687 2,863 1,176 2,863 - -148,617 - - 12,131 51,325 - -12,131-2,165 14-2,157 8-3,393,968-794,198-1,620,094 1,781,367

Részletesebben

第三章

第三章 第 三 章 :2017 年 行 政 長 官 產 生 辦 法 - 可 考 慮 的 議 題 行 政 長 官 的 憲 制 及 法 律 地 位 3.01 基 本 法 第 四 十 三 條 規 定 : 香 港 特 別 行 政 區 行 政 長 官 是 香 港 特 別 行 政 區 的 首 長, 代 表 香 港 特 別 行 政 區 香 港 特 別 行 政 區 行 政 長 官 依 照 本 法 的 規 定 對 中 央 人

Részletesebben

bnbqw.PDF

bnbqw.PDF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ( ( 1 2 16 1608 100004 1 ( 2003 2002 6 30 12 31 7 2,768,544 3,140,926 8 29,054,561 40,313,774 9 11,815,996 10,566,353 11 10,007,641 9,052,657 12 4,344,697

Részletesebben

Microsoft Word - 發布版---規範_全文_.doc

Microsoft Word - 發布版---規範_全文_.doc 建 築 物 無 障 礙 設 施 設 計 規 範 內 政 部 97 年 4 年 10 日 台 內 營 字 第 0970802190 號 令 訂 定, 自 97 年 7 月 1 日 生 效 內 政 部 97 年 12 年 19 日 台 內 營 字 第 0970809360 號 令 修 正 內 政 部 101 年 11 年 16 日 台 內 營 字 第 1010810415 號 令 修 正 目 錄 第 一

Részletesebben

概 述 随 着 中 国 高 等 教 育 数 量 扩 张 目 标 的 逐 步 实 现, 提 高 教 育 质 量 的 重 要 性 日 益 凸 显 发 布 高 校 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告, 是 高 等 学 校 建 立 健 全 就 业 状 况 反 馈 机 制 引 导 高 校 优 化 招

概 述 随 着 中 国 高 等 教 育 数 量 扩 张 目 标 的 逐 步 实 现, 提 高 教 育 质 量 的 重 要 性 日 益 凸 显 发 布 高 校 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告, 是 高 等 学 校 建 立 健 全 就 业 状 况 反 馈 机 制 引 导 高 校 优 化 招 I 概 述 随 着 中 国 高 等 教 育 数 量 扩 张 目 标 的 逐 步 实 现, 提 高 教 育 质 量 的 重 要 性 日 益 凸 显 发 布 高 校 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告, 是 高 等 学 校 建 立 健 全 就 业 状 况 反 馈 机 制 引 导 高 校 优 化 招 生 和 专 业 结 构 改 进 人 才 培 养 模 式 及 时 回 应 社 会 关 切 的 一 项

Részletesebben

鱼类丰产养殖技术(二).doc

鱼类丰产养殖技术(二).doc ...1...1...4...15...18...19...24...26...31...35...39...48...57...60...62...66...68...72 I ...73...88...91...92... 100... 104... 144... 146... 146... 147... 148... 148... 148... 149... 149... 150... 151...

Részletesebben

疾病诊治实务(一)

疾病诊治实务(一) ...1...4...5...8...13...14...15...18...18...19...22...25...26...27...29...30...32...35 I ...38...42...43...45...48...51...53...56...59...60...60...61...63...65...67...69...72...74...77...80...82...84 II

Részletesebben

名人养生.doc

名人养生.doc I...1...3...4...6... 11...14...18...22...26...29...31...38...45...49...56...57...59...61...67 ...72...73...75...77...80...83...85...91...92...93...95...96...97... 103... 107... 109... 110... 112... 118...

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D2040B9C5B871A661B0CFABC8AE61C2A7AB55ACE3A8735FA7F5ABD8BFB3B9C5B871A661B0CFABC8AE61C2A7AB55ACE3A8732E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2040B9C5B871A661B0CFABC8AE61C2A7AB55ACE3A8735FA7F5ABD8BFB3B9C5B871A661B0CFABC8AE61C2A7AB55ACE3A8732E646F63> 嘉 義 地 區 客 家 禮 俗 研 究 第 一 章 前 言 嘉 義 地 區 的 客 家 族 群 約 略 可 分 為 福 佬 客 詔 安 客 與 北 部 客 等 三 種 類 別, 其 分 佈 區 域 以 海 線 地 區 平 原 地 形 沿 山 地 區 為 主 有 相 當 多 的 北 部 客 家 人, 是 二 次 大 戰 末 期 和 戰 後 初 期 才 移 民 嘉 義, 是 什 麼 因 素 令 許 多

Részletesebben

05301930

05301930 國 立 中 正 大 學 法 學 系 碩 士 論 文 河 川 砂 石 法 規 範 之 探 討 - 以 採 取 土 石 及 挖 掘 河 川 認 定 基 準 為 主 指 導 教 授 : 盧 映 潔 博 士 研 究 生 : 王 瑞 德 中 華 民 國 一 百 零 一 年 五 月 目 錄 第 一 章 緒 論... 1 第 一 節 研 究 動 機... 1 第 二 節 研 究 目 的... 3 第 三 節 研

Részletesebben

中老年保健必读(十).doc

中老年保健必读(十).doc ...1...2...3...4...5...6...8...9... 11 - -...13...15...17...18...20...22...23...25...26...28 I II...30...32...34...35...38...40...42...44...46...47...48...50...52...53 X...55...56...57...58...60...61...63...65

Részletesebben

23 29 15.6% 23 29 26.2% 3 25 2 15 1 5 1,542 12,336 14,53 16,165 18,934 22,698 25,125 25 2 15 1 5 5,557 7,48 8,877 11, 13,732 17,283 22,485 23 24 25 26

23 29 15.6% 23 29 26.2% 3 25 2 15 1 5 1,542 12,336 14,53 16,165 18,934 22,698 25,125 25 2 15 1 5 5,557 7,48 8,877 11, 13,732 17,283 22,485 23 24 25 26 4, 197823 2916.3%29 335, 23 29.5% 23 29 16.3% 14 35 33,535 14 135 13 125 1,292 1,3 1,38 1,314 1,321 1,328 1,335 3 25 2 15 1 5 1. 1.1 13,582 15,988 1.4 18,322 11.6 11.9 21,192 24,953 3,67 9. 8.7 12 1 8

Részletesebben

海淀区、房山区(四)

海淀区、房山区(四) ...1...1...2...7...8...9... 11... 15... 17... 17... 18... 19... 20... 21... 23... 25... 28... 31... 32 I ... 35... 36... 37... 39... 42... 43... 48... 53... 54... 58... 63... 64... 65... 66... 68... 71...

Részletesebben

穨ecr1_c.PDF

穨ecr1_c.PDF i ii iii iv 1 2 3 4 5 5555522 6664422 77722 6 7 8 9 10 11 22266 12833 1894 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 8.14 2.15 2.18 26 27 28 29 30 31 2.16 2.18 5.23 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Részletesebben

穨2005_-c.PDF

穨2005_-c.PDF 2005 10 1 1 1 2 2 3 5 4 6 2 7 3 11 4 1 13 2 13 3 14 4 14 5 15 6 16 7 16 8 17 9 18 10 18 2005 10 1 1. 1.1 2 1.2 / / 1.3 69(2) 70(2) 1.4 1.5 1.6 2005 10 1 2. 2.1 2.2 485 20(8) (a) (i) (ii) (iii) (iv) 571

Részletesebben

北京理工大学.doc

北京理工大学.doc ( )...1...6...8...10...20...22...24...28...30...32...40 I ...53...55...61 ( )...62...71...74 ( )...77...81...84...86...88...89...91...92...96...99... 110...111... 112 II ... 113... 114... 115... 116...

Részletesebben

尲㐵.⸮⸮⸮⸮⸮

尲㐵.⸮⸮⸮⸮⸮ I...1...2...3...4...5...6...8...9...10... 11...12...13...14...15...16...17...18...19...20...21...22...23...24...26 II...27...28...28...29...30...31...32...34...35...36...37...38...39...39...40...41...43...43...44...45...46...47...48...48...49...50

Részletesebben

东城区(下)

东城区(下) ...1...1...2...3...9...9... 12... 12... 17... 17... 18... 19... 20... 29... 31... 37... 41... 70... 73 I ... 74... 78... 78... 79... 80... 85... 86... 88... 90... 90... 90... 92... 93... 95... 95... 96...

Részletesebben