Gazdaságfejlesztési Operatív Program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gazdaságfejlesztési Operatív Program"

Átírás

1 3. számú melléklet Gazdaságfejlesztési Operatív Program 3. prioritás: A modern üzleti környezet elısegítése Akcióterv Felülvizsgálva: január június

2 1.2. A prioritás célkitőzései 1 Célértékek 2 1. Prioritás bemutatása 1.1. Prioritás tartalma Prioritás neve, száma 3. Prioritás : A modern üzleti környezet erısítése Prioritás rövid tartalma (max. 3 mondat) A modern üzleti környezetért prioritási tengely keretében a vállalkozások külsı, mőködési környezetének részesülhet támogatásban, a Nemzeti Akcióprogramban megfogalmazott szabályozási intézkedésekkel kiegészítve. A versenyképesség javításához kapcsolódó IKTinfrastruktúra érdekében szükséges egy korszerő IKT hálózati infrastruktúra kialakítása, a szélessávú hálózatokhoz való hozzáférés elısegítésén keresztül. Ezen kívül cél a térségi, üzleti infrastruktúra kiépítettségének, valamint a vállalatok megfelelı információval való ellátása, emeltszintő üzleti, piaci tanácsadás nyújtása. Prioritás neve, száma Indikátor megnevezése Indikátor mértékegysége Kiinduló érték Prioritás 3. A modern üzleti környezet erısítése Szélessávú hálózatot elérı háztartások arányának növekedése A logisztikai központok szolgáltatási árbevételének növekedése a prioritás hatására %pont % 89 (%, 2006) 4917,2 (Mrd Ft, 2005) 95,0 99,0 15,0 25, A prioritás ütemezése - kötelezettségvállalás Prioritás neve, száma Indikatív forrásallokáció (mrd Ft, folyó áron, 248 HUF/EUR árfolyamon) Összesen Prioritás 3. A modern üzleti környezet 0,0 21,620 20,32 5,806 3,800 2,621 1,747 55,914 1 az ÚMFT/GOP indikátorrendszer összeállítása során alkalmazott módszertani alapelv, hogy az adott GOPbeavatkozás célcsoportjának állapotában bekövetkezett változást oly módon mérjük, hogy az adott indikátor értékének relatív változását vizsgáljuk a célcsoporton belül, a kedvezményezettek körében a nem kedvezményezettekéhez képest. Az indikátor értékének megállapításához a kapott relatív változást általában az egész célcsoportra vetítve értelmezzük. Példa: a program hatására a vállalati szektor által megtermelt BHÉ növekedését úgy számítjuk, hogy a rendelkezésre álló adatbázis-állományt két csoportra bontjuk a GOP-ból kapott támogatás függvényében. A kontroll/baseline trend/támogatást nem kapó csoport keretében megfigyelhetı BHÉ-növekedéshez képest vizsgáljuk a (meghatározott idıtávon belül) kedvezményezettek körében megfigyelt BHÉ-növekedés többletét. Végül az indikátor százalékos formában kifejezett értékét e növekedési többletnek a teljes vállalati szektor (célcsoport) BHÉ-ének növekedéséhez képest vett arányaként állapítjuk meg. 2 Kumulált érték

3 erısítése 1.4. A prioritás ütemezése - kifizetés 3 Prioritás neve, száma Indikatív forrásallokáció (mrd Ft, folyó áron, 248 HUF/EUR árfolyamon) Összesen Prioritás 3. A modern üzleti környezet erısítése 0,0 6, ,4 3 A évi kötelezettségvállalásokra vonatkozóan

4 2. A támogatási konstrukció bemutatása A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai ( ) Konstrukció neve Hálózati infrastruktúra Logisztikai központok és szolgáltatások Alkalmazott eljárás Egyfordulós, nyílt Egyfordulós, nyílt Támogatás formája Vissza nem térítendı támogatás Vissza nem térítendı támogatás Támogatá s kerete 4 16,8 9,6 Kedvezményeze ttek köre gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, illetve EGT területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkezı gazdasági társaságok fióktelepe 5 Intermodális és regionális logisztikai központokat elıkészítı, fejlesztı és mőködtetı belföldi székhelyő bejegyzett gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók. Támoga tás minmax összege (millió Ft) Támogatás mértéke (%) Támog atott projekt ek száma 30-70%* * 7 Max. 50% Befektetésösztönz és üzletfejlesztés Kiemelt program Vissza nem térítendı támogatás Kiemelt programo k eljárásren d szerint Kiemelt programok eljárásrend szerint % 1 4 mrd Ft, folyó áron, 248 HUF/EUR árfolyamon 5 amelyet a Nemzeti Hírközlési Hatóság nyilvántartásba vett, és ez alapján jogszerően elektronikus hírközlési tevékenységet folytat. 6 A támogatás intenzitás maximális felsı határa az Európai Bizottság 2006/C 54/08 iránymutatása és 85/2004 (IV.19) Korm. rendeletet módosító 217/2006 (XI.9) Korm. rendelet alapján meghatározott % lehet. 7 a beruházás céljától függıen: - intermodális logisztikai központok esetében: min. 50, max. 750 millió Ft. - Regionális logisztikai központok komplex szolgáltatás esetében min. 50, max. 250 millió Ft. A kedvezményezettıl elvárt önerı mértéke: min: 50%. Önerınek számít az igényelt támogatáson és az egyéb támogatáson kívül minden elszámolható költség

5 2.2. A támogatási konstrukció indokoltsága, alátámasztottsága 8 röviden Konstrukció neve Hálózati infrastruktúra Indokoltság Magyarország egyes részein, elsısorban a szétszórt és nehezen elérhetı (elszigetelt) vidéki településeken nem biztosított szélessávú hálózathoz való hozzáférés lehetısége. Ennek oka, hogy a földrajzi és a demográfiai adottságokból adódóan ezeken a területeken a gerinchálózattól való távoli fekvés és a terepviszonyok miatt magasabbak a kiépítés költségei. A ritka népesség határt szab a méretgazdaságosságnak, alacsonyabb keresletet és a befektetések kisebb és hosszabb várt megtérülését vonja maga után. A szélessáv-kiépítésbe való beruházás kereskedelmi ösztönzése itt nem bizonyul elégségesnek. A piaci elégtelenségekbıl adódóan állami beavatkozás nélkül ezeken a területeken nem biztosítható rövid- és középtávon a háztartások és vállalkozások számára szélessávú szolgáltatások elérése, tovább mélyülhet a digitális (és gazdasági) szakadék. Fontos, hogy az infrastruktúra hozzáigazítható legyen a szolgáltatás ellátási területén jelentkezı mindenkori keresleti igényekhez, ezen belül alkalmas legyen különösen az elıfizetıi hozzáférési pontok számának, továbbá az elıfizetıi szolgáltatás sávszélességének növelésére, azaz olyan hálózat támogatható, amely bıvíthetı, növekedési potenciálja fenntartható, a keresleti igényeknek megfelelıen alakítható Logisztikai központok és szolgáltatások Befektetésösztönzés és üzletfejlesztés A logisztikai központok kiépülésének felgyorsulása a 90-es évek végén kezdıdött, zömmel külföldi tulajdonú nagyvállalatok tevékenysége nyomán logisztikai egységek jelentek meg a budapesti agglomerációban, illetve a kiépülı autópályák mentén. E központok által nyújtott szolgáltatások fontos szerepet játszanak a vállalkozások tranzakciós költségeinek csökkentésében, a szállítások jobb ütemezhetıségében, a kiszolgálási színvonal emelésében. Az intermodális logisztikai központok a szállítások környezetbarátabb közlekedési módok felé terelésével piaci kudarcot (ti. negatív externáliát) korrigálnak, melyek a regionális logisztikai központok komplex szolgáltatásaival a KKV-k versenyképességének növelésében fontos szerepet töltenek be. Magyarország tıkevonzó képességi szempontból új versenyhelyzetbe került a Európai Unióhoz történı csatlakozás után. A Visegrádi Országok tıkevonzó képességének megerısödése és a román és bolgár EU csatlakozás következtében Magyarországnak erıteljesebb, hatékonyabb és proaktívabb befektetés-ösztönzési tevékenységet kell végeznie versenyképességének megtartása, illetve fokozása érdekében. Az új helyzetre való tekintettel a beruházók igényei szerinti differenciáltabb elıkészítıi tevékenységet szükséges folytatni, amely korszerő és naprakész ajánlatokat ad a befektetıknek a helyszínekrıl készült naprakész adatbázisok alapján. A beruházásösztönzésnek az elızı idıszakban adott lendületet a következı idıszakban is tovább kell vinni, a projektfeltárási, ajánlati és partnerközvetítési tevékenységet intenzívebbé kell tenni. Az ügyintézés hatékonyságát és minıségét a beruházó-barát ún. egyablakos rendszer tökéletesítésével szükséges növelni. Bár a magyar export jelentısen bıvült az utóbbi években, a KKV-k aránya az exportban messze elmarad a gazdaságban betöltött 8 Kiemelt projektek esetében alkalmazandó, a projekt költségvetésének alátámasztottságát is meg kell jeleníteni

6 szerepüktıl, mivel vállalkozói ismereteik közül a külpiacra jutást elısegítı, nemzetközi üzleti kultúra elsajátításában való jártasságuk a leghiányosabb. A piacképes árualappal rendelkezı vállalkozásoknak is szüksége van speciális külpiaci ismeretek elsajátítására, továbbá a partnerkeresésben és általában a külföldi kiállításokon való megjelenésben, piacrajutásban, marketingben való segítségre Támogatható tevékenységek köre Konstrukció neve Hálózati infrastruktúra Támogatható tevékenységek Az elosztóhálózatok kiépítése és országos gerinchálózatokhoz csatlakoztatása (közigazgatási határon belüli elosztási pont); Összeköttetés két vagy több szomszédos település belterületén belüli elosztási pontjai között; Helyi hálózatok kiépítése Nyilvános internet-hozzáférési pont létesítése (önállóan nem támogatható); A helyi lakosság, kisvállalkozások vezetıinek/ alkalmazottainak digitális írástudás fejlesztésével kapcsolatos képzése (önállóan nem támogatható) Logisztikai központok és szolgáltatások Intermodális és regionális logisztikai központok komplex szolgáltatás esetében a szolgáltatásbıvítéshez, fejlesztéséhez kapcsolódó: telephelyfejlesztés (ingatlan, közmő, infrastruktúra építése, bıvítése, korszerősítése) új eszközök beszerzése információs technológiafejlesztés piacra jutás támogatása vállalati humánerıforrás fejlesztés tanácsadás igénybevétele minıség - környezet és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetése Befektetésösztönzés és üzletfejlesztés 1) Proaktív befektetési promóció Lead Generation akciók külsı tanácsadók bevonásával Projekt akvizíció, célzott tárgyalások szervezése Nemzetközi szakmai konferenciákon való részvétel Befektetési szemináriumok, konferenciák szervezése Részvétel nemzetközi befektetési kiállításokon Networking rendezvények szervezése Stratégiai tanulmányok, adatbázisok Regionális célzott marketing kampányok Magyarországi befektetési lehetıségek győjtése és marketingje Részvétel üzleti klubok, vegyeskamarák rendezvényein Ügyfelek (vállalkozások) képzése ITDH szolgáltatás tudásmenedzsment Versenytárs országok befektetésösztönzési tevékenységeinek elemzése Célzott kommunikációs tevékenységek 2) Projekt menedzsment, egyablakos ügyintézés Információnyújtás és beruházási tanácsadási tevékenység egyablakos módszerrel

7 A tanácsadási tevékenységhez kapcsolódó képzések Pro-aktív befektetés-ösztönzési szolgáltatás Partnerközvetítıi, match-making tevékenység Szakértık alkalmazása a magasabb hozzáadott értéket képviselı befektetések növekedésére tekintettel Jól strukturált és célzott elektronikus adatbázisok kialakítása és fenntartása A különbözı tárcák által nyújtott nagybefektetıi támogatások rendszerének egységesítése, a támogatási egyablak megvalósítása A támogatási rendszereknek a világpiaci befektetési és versenyképességi tendenciákhoz történı aktualizálása A beruházás megvalósítása során szükséges engedélyezési eljárás és humánerıforrás biztosítás koordinálása (implementáció adminisztratív egyablakos szolgáltatás) Projektmenedzsment szakértı alkalmazása Benchmark tanulmányok készítése - versenytárs befektetés-ösztönzési ügynökségek módszereinek vizsgálata Befektetıi SWOT készítése a szakmai szövetségek bevonásával 3) Aftercare tevékenység follow-up tevékenység: régiónkénti konferencia, befektetıi oklevél, cégekkel folytatott közvetlen kapcsolattartás, ágazati kiadványok, szakmai esettanulmányok, hatékony ügyfélkövetési rendszer, a beruházók és a lehetséges beszállítók közötti együttmőködések valamint a tudományos intézetek közötti kapcsolatok kiépítése, és a szakmai tudás átadásának elısegítése, a megtelepedett befektetık külföldi beszállítóinak hazánkba telepítése. 4) Üzletfejlesztési tevékenység kapcsán szolgáltatás jellegő tevékenységek: Elıminısítési, regisztrációs rendszer mőködtetése Üzleti Inkubáció: exporttevékenység elindításához cégre szabott partnerkeresés külföldön; árubemutatók szervezése Inkubátor irodák üzemeltetése Vállalatok interregionális kapcsolatainak Szakmai szemináriumokon való részvétel A tanácsadási tevékenységhez kapcsolódó képzések Export klub, export válogatott programok lebonyolítása Partnerközvetítés Üzletember-találkozók elıkészítése, lebonyolítása Magyarországon és külföldön Árubemutatók, vevıtalálkozók szervezése Célzott, külpiacra vezetési programok elıkészítése és szervezése Ágazati programok a nagyobb hozzáadott értéket képviselı szektorokban Beszállítói program: új beszállítók létrejöttének inicializálása és támogatása a technológiai igények feltérképezésével Üzleti tanulmányutak szervezése Célzott kommunikációs tevékenységek Hálózatfejlesztési programok a magyar vállalatok részére Beszállítói konferenciák szervezése, konferenciákon való részvétel Tıkeexport programok elıkészítése és szervezése: tıkeexport támogatása új akvizíciós területek,

8 tevékenységek keresésével, helyszíni tárgyalások szervezése Kiállítások szervezése Tenderfigyelés Szakmai ágazati kiadványok készítése Információ-szolgáltatás Networking tevékenység erısítése a kereskedelemfejlesztésben résztvevı nem kormányzati szervezetekkel Relációs programok 5) Szakmai tevékenységet támogató kommunikációs tevékenységek ITDH kommunikációs stratégia kialakítása Arculatfejlesztés, -tervezés Médiafelületek vásárlása Kiadványok, szóróanyagok készítése, terjesztés, On-line kommunikáció, hírlevél készíttetése Rendezvények szervezése, lebonyolítása Tartalom elıállítás, szövegírás Sajtó-kapcsolattartás Tanácsadás igénybevétele 6) Informatikai hálózat : Kereskedelemfejlesztést támogató integrált informatikai rendszere kialakítása, tovább exportösztönzı e-piactér Csoportmunka támogató IT eszközök Adatbázis fejlesztés - exportképes magyar cégek adatbázisa - ország információs adatbázis - A telephely (részben ipari park) adatbázis tovább - külpiaci hálózat számára szükséges adatbázisok - országos HR adatbázis 7) Az ITDH regionális irodahálózat, bıvítése egységes vállalkozás- és piacfejlesztési, befektetés-ösztönzési tanácsadó intézményrendszer, két régióban (Nyugat- Dunántúl, Közép-Dunántúl) 2.4. Támogatás célja Konstrukció neve Hálózati infrastruktúra Logisztikai központok és szolgáltatások Támogatás célja A szélessávú távközlési infrastruktúra kiépítésének és szolgáltatás beindításának támogatása Magyarország hátrányos helyzető, üzletileg kevésbé vonzó kistérségeiben, ahol eddig üzleti alapon nem vagy csak részlegesen épült ki szélessávú hálózati infrastruktúra. Preferálva a teljesen ellátatlan településeket. A konstrukció keretében elektronikus hírközlési szolgáltató vállalkozások kerülnek kiválasztásra nyílt pályázati eljárással. A konstrukció célja a Magyarországon áthaladó nemzetközi áruáramlatok magas hozzáadott érték tartalmú szolgáltatásokkal történı kiszolgálása, fıként a környezetvédelmi szempontból kiemelt szerepet játszó az ún. intermodális (szállítási módokat összekapcsoló) logisztikai központok fejlesztésével. Emellett cél, hogy a regionális logisztikai központok fejlesztésével, mindenekelıtt az általuk nyújtott komplex logisztikai szolgáltatások számának bıvítésével és minıségének javításával a hazai KKV-k versenyképessége javuljon.

9 Befektetésösztönzés és üzletfejlesztés A külföldi mőködı tıke Magyarországra vonzása és beintegrálása a magyar gazdaságba, az ország kedvezı befektetési célországként való bemutatásával, valamint célzott befektetı-kereséssel, projekt-győjtéssel és kezeléssel. Információkkal és háttérmunkával segíteni a konkrét befektetéseket és az érdeklıdı cégeket, befektetıi csoportokat. Információk átadásával, kapcsolatépítéssel és különbözı programokkal, események szervezésével és egyéb szolgáltatásaival cél a magyarországi vállalkozások helyzetbe hozása a külpiacokon, segítve az e téren mutatkozó relatív hátrányuk lefaragását, illetve integrálódásukat a nemzetközi kereskedelembe és a világgazdasági folyamatokba Üzleti, piacfejlesztési programok vállalkozások részére A. cél: Pénzügyi közvetítık kockázat kezelı kapacitásának B. cél: Fin-i programok ügyfelei pénzügyi tudatosságának 2.5. Projekt kiválasztási szempontok 9 Konstrukció neve Hálózati infrastruktúra Jogosultsági feltételek Projekt kiválasztási szempontok A projekt illeszkedik az Operatív Program céljaihoz és hozzájárul a kitőzött célértékek (indikátorok) eléréséhez. A pályázó saját tıkéje a legutolsó éves beszámolója alapján nem lehet negatív; A pályázó legalább két lezárt, teljes üzleti évvel rendelkezik (Lezárt, teljes üzleti évnek számít a beszámolóval/szja bevallással/adóbevallással alátámasztott üzleti év) A pályázó az elmúlt két, pénzügyileg lezárt év legalább egyikében a rendelkezésre álló, jóváhagyott éves beszámoló, vagy az adóbevallás alapján nyereségesen gazdálkodott; A pályázat tartalma a pályázati felhívásban megfogalmazott célokkal összhangban van. A vállalkozás bevételének min. 50%-a elektronikus hírközlési tevékenységbıl származik. A pályázó által megcélzott fejlesztés helyszíne szerepel a pályázati kiírás mellékletében található településlistában. A lista a szélessávú infrastruktúrával ellátatlan településeket tartalmazza. Az infrastruktúrán indítani tervezett szolgáltatás minden, a 345/2004 (XII.22.) Korm. rendeletben elıírt minıségi paraméterében megfelel a szolgáltató Általános Szolgáltatási Feltételeiben rögzített vállalásainak Egyéb támogathatósági feltételek: A kiépített infrastruktúrán mind nagykereskedelmi (open access kritérium miatt), mind kiskereskedelmi szolgáltatás nyújtását biztosítani kell. Az infrastruktúra kiépítését követıen a lefedett területen minden felmerülı igény esetén szerzıdéskötési 9 A projekt kiválasztási szempontokon belül a horizontális szempontok esetében minden esetben az NFÜ honlapján elérhetı Környezeti fenntarthatósági és esélyegyenlıségi útmutatók az irányadók

10 kötelezettsége van a szolgáltatónak, az ezzel kapcsolatosan felmerülı addicionális költségek a szolgáltatót terhelik, amennyiben a fejlesztés gazdaságilag és mőszakilag indokolt. Ez a kötelezettség nagykereskedelmi szolgáltatásra vonatkozik és annyiban, hogy ha a nagykereskedelmi szolgáltató megfelel a pályázó szolgáltató szerzıdéseinek és a létrejött hálózathoz hozzáférést kér, akkor azt kötelezı megadni. A pályáztatás során preferált méretek: kistérség,, település vagy több település együttesen. Településen belül legalább a belterületi háztartások 95%-a számára biztosítani kell a hálózathoz való hozzáférés lehetıségét. Értékelési szempontok: Pályázó adatai, minısítése Projekt gazdasági megvalósíthatósága Projekt komplexitása, várható eredményei, szakmai tartalma Társadalmi, gazdasági hasznosság - Esélyegyenlıség; - környezeti fenntarthatóság; - területi kohézió zászlóshajó programhoz való kapcsolódás Logisztikai központok és szolgáltatások Jogosultsági feltételek A projekt illeszkedik az Operatív Program céljaihoz és hozzájárul a kitőzött célértékek (indikátorok) eléréséhez. A pályázat tartalma a pályázati útmutatóban megfogalmazott célokkal összhangban van; A pályázat befogadását igazoló KSZ nyilatkozat kézhezvételét megelızıen; megkezdett projektre nem lehet támogatást igényelni akinek, vagy amelynek a saját tıkéje a legutolsó éves beszámolója alapján nem negatív; Intermodális logisztikai központ, mely az alábbi feltételek egyikét a pályázat benyújtását megelızı üzleti évben teljesíti, vagy ezek a fejlesztés eredményeként jönnek létre: 1. A terület összes fedett raktározási kapacitása legalább 10 ezer m2 és intermodális átterelés (lásd fogalomjegyzék) bonyolódik a területen, vagy 2. az intermodális átterelés legalább 10 ezer TEU-t (vagy 125 ezer tonnát) ér el. Regionális logisztikai központ, mely az alábbi feltételt a pályázat benyújtását megelızı üzleti évben teljesíti, vagy ez a fejlesztés eredményeként jön létre: 1. A terület összes fedett raktározási kapacitás legalább 5 ezer m2. Értékelési szempontok Pályázó gazdálkodása; - Gazdálkodási adatok A projekt szakmai, pénzügyi megalapozottsága, a fejlesztés költség-hatékony megvalósítása; - Beruházás méretéhez viszonyított gazdálkodási adatok; - Telephely intermodális forgalom változása; - Árbevételnövekmény Társadalmi, gazdasági hasznosság;

11 Befektetésösztönzés és üzletfejlesztés - Esélyegyenlıség; - környezeti fenntarthatóság; - területi kohézió A projekt-kiválasztási kritériumok nem relevánsak, mivel a támogatási összeget teljes mértékben a kiemelt program keretében projektcsatorna eljárásrenddel- kiválasztott lebonyolító szervezet kapja meg, az általa megvalósított programok ellenértékéül A támogatási konstrukciók célértékei Konstrukció neve, száma Hálózati infrastruktúra Indikátor megnevezése Szélessávú hálózatot elérı háztartások arányának növekedése a program hatására Szélessávval lefedett települések száma, db Célértékek Összes en 90% 92% 95% 99% 99% Logisztikai központok és szolgáltatások A projekt befejezési évét közvetlenül követı 3 üzleti évben a pályázó összes árbevétel (egyéni vállalkozók esetében a vállalkozói adóalapba beszámított bevétel) növekménye (mrd Ft) A projekt befejezési évét közvetlenül követı 3 üzleti év összes intermodális átterelése (TEU/tonna) , / , / Befektetésösztönzé s és üzletfejlesztés ITDH közremőködésével létrejött befektetések száma db ITDH közremőködésével létrejött befektetések tervezett értéknagysága (meur) A támogatási konstrukció indításának és zárásának dátuma Konstrukció megnevezése, száma Hálózati infrastruktúra Konstrukció indításának idıpontja Konstrukció zárásának idıpontja október december 10 Kumulált érték 11 Kumulált érték

12 Logisztikai központok és szolgáltatások Befektetésösztönzés és üzletfejlesztés november december II. negyedév december A konstrukciók megvalósításával kapcsolatos kockázatok Sor- Konstrukció megnevezése, száma Kockázat Kockázat kezelésének szám módja 1. Minden konstrukciót érint Háttérjogszabályok változása Akcióterv, pályázati kiírások, támogatási szerzıdések módosítása 2. Minden konstrukciót érint Üzleti környezet kedvezıtlen változása (pl. adózás) Akcióterv, pályázati kiírások módosítása 3. Indikatív projekt lista (kiemelt projektek, nagyprojektek) Projekt megnevezése Befektetésösztönzés és üzletfejlesztés az ITD Hungary által A projekt tervezett összköltsé ge A támogatás várható értéke (Mrd Ft) A projekt várható indításá nak idıpontj a A projekt várható befejezéséne k idıpontja Kedvezményezet t neve 4,5 projektcsatorna eljárás alapján kiválasztva

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló Nyugat-dunántúli Operatív Program 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma

Részletesebben

Akcióterv 2007-2008. 2008. június 3. 1. Prioritás bemutatása. 1.1. Prioritás tartalma. 1.2. A prioritás célkitűzései. Kiinduló.

Akcióterv 2007-2008. 2008. június 3. 1. Prioritás bemutatása. 1.1. Prioritás tartalma. 1.2. A prioritás célkitűzései. Kiinduló. Közlekedés Operatív Program 4. Közlekedési módok gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési prioritás akcióterve 1. Prioritás bemutatása Akcióterv 2007-2008 2008. június 3. 1.1. Prioritás tartalma

Részletesebben

Társadalmi megújulás operatív program. Akcióterv

Társadalmi megújulás operatív program. Akcióterv Társadalmi megújulás operatív program 2. prioritás: Az alkalmazkodóképesség javítása Akcióterv 2009-2010 2009. február 25. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma ( 500 karakter)

Részletesebben

Észak magyarországi Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló

Észak magyarországi Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló Észak magyarországi Operatív Program 3. prioritás: Településfejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma Településfejlesztés

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM

TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM SZÉKESFEHÉRVÁRI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM Készítette: Közép-Pannon Regionális Fejlesztési ZRT Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008. április

Részletesebben

az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A jelen összevont tájékoztató ( Tájékoztató ) az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2001/34/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MJV ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007-2010

SZÉKESFEHÉRVÁR MJV ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007-2010 SZÉKESFEHÉRVÁR MJV ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007-2010 (TERVEZET) 2007. MÁJUS KÉSZÍTETTE: KÖZÉP-PANNON REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ZRT. Tartalomjegyzék 1. A Gazdasági Program sajátosságai... 4 1.1. Gazdasági

Részletesebben

INFORMÁLNI, INTEGRÁLNI, INSPIRÁLNI

INFORMÁLNI, INTEGRÁLNI, INSPIRÁLNI INFORMÁLNI, INTEGRÁLNI, INSPIRÁLNI A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár STRATÉGIAI TERVE 2014-2020 2014. december 1. Tartalomjegyzék I. Helyzetkép... 4 II. A 2014-2020 közötti időszak stratégiai tervezését

Részletesebben

VI. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA

VI. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA VI. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA Tartalomjegyzék VI. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA...1 VI.1. Ingatlangazdálkodás... 2 VI.1.1... 2 VI.1.2. Ingatlanállomány és ingatlangazdálkodás... 3 VI.1.3. Ingatlangazdálkodási

Részletesebben

Az állásfoglalás a következő fontosabb megállapításokat tartalmazza: Az e-kereskedelem nemzetközi, és nem szorítható az EU határai közé.

Az állásfoglalás a következő fontosabb megállapításokat tartalmazza: Az e-kereskedelem nemzetközi, és nem szorítható az EU határai közé. Az állásfoglalás a következő fontosabb megállapításokat tartalmazza: Az e-kereskedelem az internet egyik létfontosságú területe, és a belső piacra vonatkozó EU 2020 stratégiában foglalt célok megvalósításának

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. neve:

VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. neve: A Széchenyi 2020, az Új Széchenyi Terv és a Nemzeti Együttműködési Alap összefoglaló táblázata vállalkozások költségvetési szervek és nonprofit szervezetek részére VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK

Részletesebben

MARTFŰ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft.

MARTFŰ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 4/2015. MARTFŰ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

Részletesebben

OPERATÍV PROGRAMOK, AKTUÁLIS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

OPERATÍV PROGRAMOK, AKTUÁLIS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK OPERATÍV PROGRAMOK, AKTUÁLIS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Háttér és alapfogalmak Operatív programok GINOP/VP/Hazai forrás Támogatás intenzitás Aktuális kiírások Változások, tapasztalatok Partnerségi Megállapodás

Részletesebben

Kis-és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás Kód Név Kedvezményezettek köre Pályázat célja Megjelenés GINOP 1.1.1.

Kis-és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás Kód Név Kedvezményezettek köre Pályázat célja Megjelenés GINOP 1.1.1. Kis-és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás 1.1.1. GINOP - 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3./ 1.2.4. Vállalkozói inkubátorházak Mikro-, kis - és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

Innovációs pályázatok és jó gyakorlatok

Innovációs pályázatok és jó gyakorlatok Innovációs pályázatok és jó gyakorlatok Magyar Dániel Nagykanizsa 2015. október 21. Az innovációs ügynökségről A Nyugat-dunántúli régióban 2008 óta (elődje 2005 óta) 3 megyei jogú városban, 1-1 irodával,

Részletesebben

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő)

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) Postacím:.. Székhely:.. Aláírásra jogosult képviselője:....

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁYNYZAT JEGYZŐJE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁYNYZAT JEGYZŐJE W O b D H BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁYNYZAT JEGYZŐJE Tárgy: Budapest XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezeti Stratégiája 2011-2014 Tisztelt Képviselő-testület! A hazai önkormányzatok

Részletesebben

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről A kamara ahol a gazdaság terem Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről 1 Bevezetés Jelen beszámoló elkészítésének célja a kamarai küldöttek tájékoztatása a szervezet

Részletesebben

FELHÍVÁS. hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására. A felhívás címe: Tanoda programok támogatása

FELHÍVÁS. hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására. A felhívás címe: Tanoda programok támogatása FELHÍVÁS hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására A felhívás címe: Tanoda programok támogatása A felhívás kódszáma: VEKOP-7.3.2-16 Magyarország Kormányának felhívása egyházi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.3.0 MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS c. konstrukcióhoz (jelen pályázati kiírás keretei között kizárólag a megvalósítási szakaszra

Részletesebben

LEADER TÍPUSÚ KONZORCIUM AGRÁR-VIDÉK DINAMIKUS KLASZTER

LEADER TÍPUSÚ KONZORCIUM AGRÁR-VIDÉK DINAMIKUS KLASZTER LEADER TÍPUSÚ KONZORCIUM ÉS AGRÁR-VIDÉK DINAMIKUS KLASZTER A KONZORCIUM Szövetkezés nagyobb szabású közös pénzügyi műveletre, tőkebefektetésre, projekt cél megvalósítására. A terv-cél megvalósításának

Részletesebben

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020 d VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020 5.3. egyeztetési változat 2014. július 14. Vezetői összefoglaló Életminőség, Élhető környezet, Érték-teremtés- sikeres Vas

Részletesebben

FELHÍVÁS. Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatására A felhívás címe: Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatása A felhívás kódszáma:

Részletesebben

A határmenti vállalkozások humáner forrás ellátottsága és -gazdálkodása

A határmenti vállalkozások humáner forrás ellátottsága és -gazdálkodása Magyarország-Szlovákia Phare CBC 2003 Program Üzleti infrastruktúra, innováció és humáner forrás-fejlesztés a határ mentén Regionális Vállalkozói Együttm ködés HU2003/004-628-01-21 A határmenti vállalkozások

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 1. 7. 2014 COM(2014) 392 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK A szellemitulajdon-jogok érvényesítésére

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751 Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok és iparterületek támogatása (DAOP-1.1.1./A-13, ÉAOP-1.1.1/A-13) A pályázat célja 1. Ipari parknak minısülı területek infrastrukturális

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA 2014. szeptember 18. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA Készült a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat megbízásából A területfejlesztési

Részletesebben

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba.

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba. A RÁBA Nyrt. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A Társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyrt. Társaság

Részletesebben

GIRO ELSZÁMOLÁSFORGALMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

GIRO ELSZÁMOLÁSFORGALMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Szervezeti Működési Szabályzat 43 számozott oldalt tartalmaz GIRO ELSZÁMOLÁSFORGALMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. december

Részletesebben

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, különösen annak 291. cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, különösen annak 291. cikkére, L 343/558 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2015.12.29. A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2447 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2015. november 24.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. a KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. a KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Ez a Tájékoztató a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény ( Tpt. ), a 2003/71/EK irányelvnek a tájékoztatóban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással történő beépítése, a tájékoztatók

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016.

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS Készült Ajak Város Önkormányzata megbízásából Készítette MEGAKOM Tanácsadó Iroda 2016. MÁRCIUS 9. Adatgyűjtés lezárva: 2016. január

Részletesebben

Az ipari parkok megjelenése

Az ipari parkok megjelenése Az ipari parkok megjelenése Tartalomjegyzék: 1. Bevezetés 4 2. Logisztika 5 2.1 A logisztika fogalma és rövid története 5 2.2 A logisztika feladata 6 2.3 A logisztika céljai 6 2.4 A logisztika legfıbb

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLKERESKEDELMI IRÁNYÍTÁS SZAK Levelező tagozat

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLKERESKEDELMI IRÁNYÍTÁS SZAK Levelező tagozat BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLKERESKEDELMI IRÁNYÍTÁS SZAK Levelező tagozat HAGYOMÁNYOS ÉS ÚJ MÓDSZEREK A 2008. ÉVBEN ÁTSZERVEZÉSRE KERÜLT ITD HUNGARY ZRT. TŐKEBEFEKTETÉSI

Részletesebben

Az SZMSZ módosításához a Felügyelő Bizottság jóváhagyó határozata szükséges.

Az SZMSZ módosításához a Felügyelő Bizottság jóváhagyó határozata szükséges. 2 A jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a továbbiakban SZMSZ 4 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 5, a számviteli törvény és annak végrehajtására kiadott PM rendelet,

Részletesebben

Dózsa Csaba közgazdasági-ágazatfejlesztési helyettes-államtitkár Egészségügyi Minisztérium. Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció (OFK)

Dózsa Csaba közgazdasági-ágazatfejlesztési helyettes-államtitkár Egészségügyi Minisztérium. Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció (OFK) Sikeres Magyarországért Program (II. NFT) Az EFK szerepe, jelentősége, módszertana Dózsa Csaba közgazdasági-ágazatfejlesztési helyettes-államtitkár Egészségügyi Minisztérium Háttér (1) Országos Fejlesztéspolitikai

Részletesebben

Multifunkcionális Nemzetiségi - Roma Módszertani, Oktatási és Kulturális Központ infrastrukturális feltételeinek kialakítása című TIOP-1.2.6.-14/1.

Multifunkcionális Nemzetiségi - Roma Módszertani, Oktatási és Kulturális Központ infrastrukturális feltételeinek kialakítása című TIOP-1.2.6.-14/1. Multifunkcionális Nemzetiségi - Roma Módszertani, Oktatási és Kulturális Központ infrastrukturális feltételeinek kialakítása című Kódszám: TIOP-1.2.6.-14/1. pályázat keretében megvalósuló Nemzetiségi Roma

Részletesebben

AZ ASZÓDI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

AZ ASZÓDI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA AZ ASZÓDI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Terra Studio Kft. Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda Raiffeisen Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Rt. 2005. november 2. AZ ASZÓDI TÖBBCÉLÚ

Részletesebben

FELHÍVÁS. Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése GINOP-5.1.3.-16

FELHÍVÁS. Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése GINOP-5.1.3.-16 FELHÍVÁS Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése GINOP-5.1.3.-16 Magyarország Kormányának Felhívása a társadalmi célú vállalkozások dinamizálása és stabilizálása piacképes termékek és szolgáltatások előállításának

Részletesebben

FELHÍVÁS. tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása és a tehetséggondozás rendszerszintű továbbfejlesztésének megvalósítására.

FELHÍVÁS. tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása és a tehetséggondozás rendszerszintű továbbfejlesztésének megvalósítására. FELHÍVÁS tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása és a tehetséggondozás rendszerszintű továbbfejlesztésének megvalósítására A felhívás címe: Tehetségek Magyarországa A felhívás kódszáma: EFOP-3.2.1-15

Részletesebben

ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM 2. KÖTET

ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM 2. KÖTET ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM 2. KÖTET Terra Studio Kft. Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda 2009. június 9. ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI

Részletesebben

A KUTATÁS ÖSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSAI

A KUTATÁS ÖSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSAI A kutatás a zöldség-gyümölcs kisárutermelők kereskedelmi koncentrációhoz történő marketingszemléletű alkalmazkodását vizsgálta a nagy kereskedelmi láncoknak történő értékesítés példáján. A kutatás az OTKA

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA a 2007-2013 időszakban a Közlekedési Operatív Program keretében a Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának

Részletesebben

Vállalkozói ismeretek

Vállalkozói ismeretek 2 Vállalkozói ismeretek 1. A vállalkozásról általában A vállalkozói és a vállalkozási tevékenység jellemzői. A vállalkozások és a vállalkozói döntések. A vállalkozások működési formái. A vállalkozási ötlet

Részletesebben

ÉRTÉKMENTŐ TANODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

ÉRTÉKMENTŐ TANODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 ÉRTÉKMENTŐ TANODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 Bevezetés A tanoda program azzal a céllal jött létre, hogy segítse azokat a tanulókat, akik számára önmagában sem a család, sem az iskola nem tud megfelelő feltételeket

Részletesebben

ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM

ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM Terra Studio Kft. Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda 2009. június 8. ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007.

KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007. XVIII. KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007. 225 1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉS Az UniCredit Jelzálogbank Zrt. 50.000.000.000 forint keretösszegű Kibocsátási Programjához készített, a PSZÁF

Részletesebben

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-13-as akcióterve

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-13-as akcióterve A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-13-as akcióterve 2011. április TIOP 1. Prioritás Az oktatási infrastruktúra fejlesztése 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ az Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése a komplex programmal kezelendő

Részletesebben

Az Új Széchenyi Terv vállalkozásokat érintő aktuális pályázati kiírásai

Az Új Széchenyi Terv vállalkozásokat érintő aktuális pályázati kiírásai Az Új Széchenyi Terv vállalkozásokat érintő aktuális pályázati kiírásai 1. VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PROGRAM 1.1. KKV technológia fejlesztés Támogatás összege: az igényelhető vissza nem térítendő támogatás

Részletesebben

FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE

FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE FELHÍVÁS FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE A felhívás címe: Fenntartható települési közlekedésfejlesztés A felhívás kódszáma: TOP-3.1.1-15 Magyarország Kormányának felhívása a települési önkormányzatok

Részletesebben

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzatának. Gazdasági Programja 2015-2020

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzatának. Gazdasági Programja 2015-2020 Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzatának Gazdasági Programja 2015-2020 1. BEVEZETŐ... 3 1.1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR, A HASZNÁLT FOGALMAK... 3 1.2. A KERÜLET FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉSE, ADOTTSÁGAI...

Részletesebben

FELHÍVÁS GINOP-5.2.3-16

FELHÍVÁS GINOP-5.2.3-16 FELHÍVÁS FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSA VÁLLALKOZÁS INDÍTÁSI KÖLTSÉGEINEK TÁMOGATÁSA GINOP-5.2.3-16 Magyarország Kormányának felhívása a GINOP-5.2.2-14 felhívás keretében felkészített fiatalok által megalapított

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a Clean Sky 2 Közös Vállalkozásról. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2013) 257 final} {SWD(2013) 258 final}

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a Clean Sky 2 Közös Vállalkozásról. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2013) 257 final} {SWD(2013) 258 final} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.7.10. COM(2013) 505 final 2013/0244 (NLE) C7-0255/13 Javaslat A TANÁCS RENDELETE a Clean Sky 2 Közös Vállalkozásról (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2013) 257 final} {SWD(2013)

Részletesebben

AZ ÖSSZEHANGOLT TELJESÍTMÉNY- ÉS MINİSÉGÜGYI RENDSZER CÉLJAINAK 2007. ÉVI TELJESÍTÉSE CÉLTERÜLETEK ÉS CÉLOK ÉRTÉKELÉS TELJESÍTMÉNY

AZ ÖSSZEHANGOLT TELJESÍTMÉNY- ÉS MINİSÉGÜGYI RENDSZER CÉLJAINAK 2007. ÉVI TELJESÍTÉSE CÉLTERÜLETEK ÉS CÉLOK ÉRTÉKELÉS TELJESÍTMÉNY AZ ÖSSZEHANGOLT ÉS MINİSÉGÜGYI RENDSZER CÉLJAINAK 2007. ÉVI TELJESÍTÉSE 1. Testületi szervek mőködési feltételeinek javítása, döntéselıkészítés, végrehajtás jobb végzése 1. Testületi döntéshozatal minıségivé

Részletesebben

BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Balaton Fejlesztési Tanács BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013 Készítette: Vital Pro Kft. 2005. december 12. Tartalomjegyzék 1 Vezetői összefoglaló 4 2 Bevezetés 11 2.1 Dokumentum célja, tervezés

Részletesebben

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT. Befektetési Politika ÖNKÉNTES ÁGAZAT. Módosítás dátuma

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT. Befektetési Politika ÖNKÉNTES ÁGAZAT. Módosítás dátuma PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT Befektetési Politika ÖNKÉNTES ÁGAZAT Sorszám 1.0 1.1 MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosítás leírása Módosítás dátuma Módosította Jóváhagyó Pénztári ágazatok szétválasztása,

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) 1. sz. módosítással egységes szerkezetben (TERVEZET)

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) 1. sz. módosítással egységes szerkezetben (TERVEZET) Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) 1. sz. módosítással egységes szerkezetben (TERVEZET) 2015 2015. november A vélemények elektronikus benyújtásának helye: szeged_its1mod_velemenyek@szeged.eu

Részletesebben

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében.

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. FELHÍVÁS A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. A Felhívás címe: Kutatási infrastruktúra megerősítése

Részletesebben

A munkaanyag készítıi: Dr. Csatári Bálint, kandidátus, geográfus, intézetigazgató, MTA RKK ATI, Kecskemét

A munkaanyag készítıi: Dr. Csatári Bálint, kandidátus, geográfus, intézetigazgató, MTA RKK ATI, Kecskemét A munkaanyag készítıi: Dr. Csatári Bálint, kandidátus, geográfus, intézetigazgató, MTA RKK ATI, Kecskemét Dr. Lengyel Imre, az MTA Doktora, közgazdász, dékánhelyettes, tanszékvezetı egyetemi tanár, Szegedi

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAMBAN (GINOP) Gedei Gábor projektmenedzser Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes

Részletesebben

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-13-as akcióterve

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-13-as akcióterve Nemzeti Fejlesztési Ügynökség A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-13-as akcióterve 2010. november 30. 1/8 I. Prioritás bemutatása - TIOP 1. Az oktatási infrastruktúra 1. Prioritás tartalma

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020)

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) Készült a DAOP-5.1.1/B-13 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése pályázati felhívásra benyújtott Fenntartható

Részletesebben

A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA I. kötet

A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA I. kötet A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA I. kötet 2005. november 1. A STRATÉGIAI HELYZETÉRTÉKELÉS (SWOT ANALÍZIS)...4 ERŐSSÉGEK (ADOTTSÁGOK)...4 Földrajzi környezet, természeti

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok. A felhívás kódszáma: EFOP-1.4.2-16

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok. A felhívás kódszáma: EFOP-1.4.2-16 FELHÍVÁS a gyermekeket sújtó nélkülözés újratermelődésének megakadályozására és a gyermekek esélyeinek növelésére irányuló helyi projektek megvalósítására A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok

Részletesebben

HAMAROSAN MEGHIRDETÉSRE KERÜLİ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS: Mikro-kis és középvállalkozások technológiai fejlesztése, GOP-2009-2-2.1.1/A

HAMAROSAN MEGHIRDETÉSRE KERÜLİ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS: Mikro-kis és középvállalkozások technológiai fejlesztése, GOP-2009-2-2.1.1/A Tisztelt Partnereink! Hosszabb szüntetet követıen ismételten szeretnénk felhívni figyelmüket néhány aktuális pályázati felhívásra. Tájékoztatjuk Önöket, hogy megkezdıdött és hamarosan befejezıdik a Határmenti

Részletesebben

BÁCSALMÁSI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG

BÁCSALMÁSI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG BÁCSALMÁSI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG 1. verzió módosításai A Bácsalmási Kistérség TKT Tanácsa a 2008. november 27. ülésén megtárgyalta a Bácsalmási Kistérség által az LHH program keretében

Részletesebben

Előterjesztés Képviselő-testület 2016. április 14 én tartandó ülésére

Előterjesztés Képviselő-testület 2016. április 14 én tartandó ülésére Előterjesztés Képviselő-testület 2016. április 14 én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a TOP -os pályázati felhívások támogatási kérelmének benyújtására Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő:

Részletesebben

AZ EU KÖZÖS ÁRUSZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKAI POLITIKÁJA

AZ EU KÖZÖS ÁRUSZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKAI POLITIKÁJA DR. RIXER ATTILA * DR. TÓTH LAJOS ** AZ EU KÖZÖS ÁRUSZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKAI POLITIKÁJA 1. BEVEZETÉS Az EU közös áruszállítási logisztikai politikája önállóan nem létezik, de az EU közös közlekedéspolitikájának

Részletesebben

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia első előrehaladási jelentésének (2013-2014) 1. sz. melléklete

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia első előrehaladási jelentésének (2013-2014) 1. sz. melléklete A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia első előrehaladási jelentésének (2013-2014) 1. sz. melléklete Magyarország Kormányának összefoglaló tájékoztatója a Keretstratégia megvalósítását szolgáló

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása A felhívás kódszáma:

Részletesebben

Berente közösségi tervezés 2015.02.19. Összefoglaló

Berente közösségi tervezés 2015.02.19. Összefoglaló Berente közösségi tervezés 2015.02.19. Összefoglaló A közösségi tervezés programja: 9.00 10.30. Miskolci Egyetem és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szakértői által összeállított előzetes SWOT analízis

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. XXI. Országos Könyvvizsgálói Konferencia

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. XXI. Országos Könyvvizsgálói Konferencia 1 HM Könyvvizsgálat és bizalom I./ II./ / IV./ XXI. ORSZÁGOS KÖNYVVIZSGÁLÓI KONFERENCIA Költségvetési szekció Balatonalmádi, 2013. szeptember 18-20 Az elıadás szerkezete. A pályázatok könyvvizsgálatának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Észak-Alföldi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Észak-Alföldi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Észak-Alföldi Operatív Program Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése Kódszám:

Részletesebben

HH gyermekek száma. Barcs 76 31 10 13,2 1 3 Barcs Komlósd, Péterhida. Barcs 77 16 1 1,3 0 3 5. sz. Tagóvoda. Barcs 18 5 1 5,6 0 1 6. sz.

HH gyermekek száma. Barcs 76 31 10 13,2 1 3 Barcs Komlósd, Péterhida. Barcs 77 16 1 1,3 0 3 5. sz. Tagóvoda. Barcs 18 5 1 5,6 0 1 6. sz. Az intézményfenntartó társulás közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervében közép és hosszútávon szerepel a HH/HHH gyermekek kiegyenlített arányú elhelyezése minden óvodai intézményegységben, valamint

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 5. A közbeszerzési eljárás főbb eljárási cselekményei. 6. Eljárási időkedvezmények a közbeszerzési törvényben

Tartalomjegyzék. 5. A közbeszerzési eljárás főbb eljárási cselekményei. 6. Eljárási időkedvezmények a közbeszerzési törvényben Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága INFORMÁCIÓS CSOMAG a Strukturális Alapokból és a Kohéziós Alapból származó támogatásokat felhasználó

Részletesebben

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 2014. év végi szakmai beszámoló

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 2014. év végi szakmai beszámoló Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 2014. év végi szakmai beszámoló Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 2 MISSZIÓNK... 2 SZOLGÁLTATÁSAINK... 2 INTÉZMÉNYI IRÁNYULTSÁG, ÁLTALÁNOS INTÉZMÉNYI CÉLOK MEGVALÓSULÁSA...

Részletesebben

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA HELYZETFELMÉRŐ, HELYZETELEMZŐ ÉS HELYZETÉRTÉKELŐ

Részletesebben

FELHÍVÁS. az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására

FELHÍVÁS. az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására FELHÍVÁS az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására Szemléletformálási programok KEHOP-5.4.1 Magyarország Kormányának felhívása civil

Részletesebben

FAGOSZ XXXIV. Faipari és Fakereskedelmi Konferencia. Tihany, 2008. április 22-23. Gazdaságelemzés. Budapest, 2008. április FAGOSZ

FAGOSZ XXXIV. Faipari és Fakereskedelmi Konferencia. Tihany, 2008. április 22-23. Gazdaságelemzés. Budapest, 2008. április FAGOSZ Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség Ungarischer Verband der Forst- und Holzwirtschaft / Hungarian Federation of Forestry and Wood Industries H-112 Budapest, Kuny Domokos utca 13-15. Tel: (1) 355-65-39,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/09-11. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/09-11. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a örnyezet és Energia Operatív Program EOP-1.1.1/09-11 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése című konstrukcióhoz érvényes: 2013. január 9 -től Tartalom A. A

Részletesebben

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN!

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 3

Részletesebben

EuRégiós Marketingstratégia Régión kívüli szakértői lekérdezések. Kutatási jelentés

EuRégiós Marketingstratégia Régión kívüli szakértői lekérdezések. Kutatási jelentés EuRégiós Marketingstratégia Régión kívüli szakértői lekérdezések Kutatási jelentés Szombathely, 2005 EuRégiós Marketingstratégia Régión kívüli szakértői lekérdezések Kutatási jelentés A WESTPA EU régió

Részletesebben

A SZOLNOKI FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE

A SZOLNOKI FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE SZOLNOKI FŐISKOL E SZOLNOKI FŐISKOL TRTLOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLLÓ... 3 I. FEJEZET 6- BN ELFOGDOTT ÉS -BEN MÓDOSÍTOTT CÉLJINK ÉRTÉKELÉSE... 4 I.. MEGÚJULÁSI STRTÉGIÁBN DEFINIÁLT STRTÉGII CÉLOK MEGVLÓSULÁSÁNK

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minőségi fejlesztése c. konstrukciójához Kódszám: ÉAOP-2009-2.1.2/A/B A PROJEKTEK AZ EURÓPAI

Részletesebben

Telephelyfejlesztés. Magyar Pályázatkészítő Akadémia Kft Pályázatírás, tanácsadás. 1. Alapvető cél 2. PÁLYÁZÓK KÖRE

Telephelyfejlesztés. Magyar Pályázatkészítő Akadémia Kft Pályázatírás, tanácsadás. 1. Alapvető cél 2. PÁLYÁZÓK KÖRE Telephelyfejlesztés Dél-Alföldi Operatív Program - DAOP-1.1.1/E-12 Dél-Dunántúli Operatív Program - DDOP-1.1.1/D-12 Észak-Alföldi Operatív Program - ÉAOP-1.1.1/D-12 Közép-Dunántúli Operatív Program - KDOP-1.1.1/C-12

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK - ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM. A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK - ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM. A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK - ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése c. pályázati kiíráshoz Kódszám: EAOP-2008/1.1.1/A A projektek az Európai

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Algyő TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Koncepció és Stratégiai Program 2004. április Terra Studio Kft. 1094 Budapest, Angyal u. 7/A. Tel: 456 50 90; fax: 456 50 99; E-mail: terra95@hu.inter.net; www.terra-studio.hu

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4.../2013. tájékoztatás

Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4.../2013. tájékoztatás Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4.../2013. tájékoztatás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2013. évi ellenırzési feladatainak végrehajtásához kapcsolódó ellenırzési irányokról Az adózás rendjérıl szóló

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Akcióterv

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Akcióterv Társadalmi Megújulás Operatív Program 4.prioritás: A felsıoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében Akcióterv 2009-2010 2009. január 13. I. Prioritás bemutatása

Részletesebben

Nagykanizsa Megyei Jogú Város funkcióbővítő fejlesztése Belvárosi akcióterületi terv

Nagykanizsa Megyei Jogú Város funkcióbővítő fejlesztése Belvárosi akcióterületi terv Nagykanizsa Megyei Jogú Város funkcióbővítő fejlesztése Belvárosi akcióterületi terv Készítette: Nyugat Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. 29. május 2. 45 Tartalom 1. Vezetői összefoglaló...48 2. A fejlesztés

Részletesebben

OTP INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP 2012.06.30 FÉLÉVES JELENTÉS

OTP INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP 2012.06.30 FÉLÉVES JELENTÉS OTP INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP 2012.06.30 FÉLÉVES JELENTÉS 2012. augusztus 28. I. Piaci folyamatok, a befektetési politikára ható tényezők alakulása 2012 tavaszára némileg javultak a konjunkturális kilátások

Részletesebben

NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA hogy ne csak városunk múltja, de jelene és jövője is figyelemreméltó legyen 2010. január NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (Az

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 5741-Kétegyháza, Fő tér 9. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése 2009. Tartalomjegyzék ajánlatkérési dokumentációhoz Útmutató

Részletesebben

HBF Hungaricum Kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma

HBF Hungaricum Kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Az akcióterv neve TIOP-1_Az oktatási infrastruktúra fejlesztése Készítette HBF Hungaricum Kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Verziószám TIOP_OIF_V_7.5 1. Az akcióterv ismertetése és a kontextusát

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon

Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon Bajmócy Zoltán Lengyel Imre Málovics György (szerk.) 2012: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. JATEPress, Szeged, 52-73. o. Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon

Részletesebben

Fejlesztések-kutatások a pedagógusok szakmai munkájának támogatása érdekében

Fejlesztések-kutatások a pedagógusok szakmai munkájának támogatása érdekében Fejlesztések-kutatások a pedagógusok szakmai munkájának támogatása érdekében dr. Kaposi József főigazgató 2014. október 7. Hajdúszoboszló Fejlesztési-kutatási területek 1. Háttér 2. Fejlesztések tankönyvek

Részletesebben