FELHÍVÁS. A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok. A felhívás kódszáma: EFOP

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FELHÍVÁS. A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok. A felhívás kódszáma: EFOP-1.4.2-16"

Átírás

1 FELHÍVÁS a gyermekeket sújtó nélkülözés újratermelődésének megakadályozására és a gyermekek esélyeinek növelésére irányuló helyi projektek megvalósítására A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok A felhívás kódszáma: EFOP Magyarország Kormányának felhívása család és gyermekjóléti központot fenntartó helyi önkormányzatok, helyi önkormányzatok társulásai számára 1 önállóan vagy azoknak más helyi önkormányzatokkal, helyi önkormányzatok társulásaival, helyi nemzetiségi önkormányzatokkal, egyházi, nonprofit szervezetekkel alkotott konzorciumai számára, a gyermekeket sújtó nélkülözés újratermelődésének megakadályozására és a gyermekek esélyeinek növelésére irányuló projektek megvalósítása érdekében. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a gyermekszegénység visszaszorítását, megelőzését és a szegény családban élő gyermekek, továbbá a tartós rászorultságban élők számának csökkentését. Ehhez a leszakadó területeken a helyi igények figyelembe vételével kidolgozott, a legkorábbi életkortól induló, a szülők bevonásával történő beavatkozásokra, valamint a szakemberek hosszú távú jelenlétére van szükség. A cél elérését a Kormány a helyi önkormányzatokkal, helyi önkormányzatok társulásaival önállóan vagy azoknak más helyi önkormányzatokkal, helyi önkormányzatok társulásaival, helyi nemzetiségi önkormányzatokkal, egyházi, nonprofit szervezetekkel közösen alkotott konzorciumainak együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén. Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy: A benyújtott támogatási kérelmekről a jogszabály által meghatározott határidőn belül 2 dönt. A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket 350 millió Ft millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig. Az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a projekt elszámolható költségei legfeljebb 25%-ának, közszféra szervezet, civil szervezet, egyházi jogi személy és nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén 50%-ának megfelelő előleget biztosít. A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják 3, hogy projektjük megvalósításával hozzájárulnak: 1 Támogatási kérelmet azok a felhívás 4.1. pontjában meghatározott szervezetek nyújthatnak be, amelyek maradéktalanul megfelelnek a felhívás jogosultsági feltételeinek. Kérjük a támogatási kérelem benyújtása előtt tanulmányozza a részletes jogosultsági feltételeket a 4. fejezetben. 2 A támogatási kérelmekről hozott döntés határidejére vonatkozó szabályokat a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet tartalmazza.

2 a gyermekeket sújtó nélkülözés mérsékléséhez, az iskolaérett gyerekek arányának növeléséhez és az iskolai hiányzások valamint a köznevelési intézményekből való lemorzsolódás arányának csökkentéséhez, a gyerekek továbbtanulási mutatóinak javulásához, a résztvevők körében az egészségtudatos életmód elterjesztéséhez, a humán szolgáltatások minőségének javításához, valamint indokolt esetben kapacitásbővítéséhez a támogatott hátrányos helyzetű célterületeken 4, helyi közösségek kialakításához és önszerveződésének megerősítéséhez, a korábbi hátrányos helyzetű térségek (kedvezményezett járások) integrált gyermekprogramjainak, valamint szakmai, módszertani támogatásának folytatásához és bővítéséhez. 3 A támogatási kérelem benyújtására és megvalósítására számos egyéb feltétel vonatkozhat. Kérjük, tanulmányozza át ezeket a felhívás további fejezeteiben. 4 Célterület: a járás területe, kiegészítve a 4.1 Támogatást igénylők köre pontban szereplő településekkel. 2

3 Tartalomjegyzék 1. A tervezett fejlesztések háttere A Felhívás indokoltsága és célja A rendelkezésre álló forrás A támogatás háttere Ügyfélszolgálatok elérhetősége A Projektekkel kapcsolatos elvárások Támogatható tevékenységek bemutatása A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások A projektvégrehajtás időtartama A projekt megkezdése A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam Projektekkel kapcsolatos egyéb elvárások A projekt területi korlátozása A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek Indikátorok, szakpolitikai mutatók, adatszolgáltatás Indikátorok Szakpolitikai mutatók Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló felhívások esetén Fenntartási kötelezettség Biztosítékok köre Önerő A támogatási kérelmek benyújtásának feltételei Támogatást igénylők köre Támogatásban nem részesíthetők köre A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja Kiválasztási kritériumok és a kiválasztási eljárásrend A finanszírozással kapcsolatos információk A támogatás formája A projekt javaslat maximális elszámolható összköltsége A támogatás mértéke, összege Előleg igénylése Az elszámolható költségek köre Az elszámolhatóság további feltételei Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások

4 5.8 Nem elszámolható költségek köre Az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések A felhívás keretében nyújtott egyes támogatási kategóriákra vonatkozó egyedi szabályok A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája További információk A felhívás szakmai mellékletei

5 A Felhívás elválaszthatatlan része az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum (a továbbiakban: ÁÚF), amelynek hatályos verziója megtalálható a honlapon. A Felhívás, az ÁÚF, a szakmai mellékletek és a támogatási kérelem adatlap együttesen tartalmazzák a támogatási kérelem elkészítéséhez szükséges összes feltételt. Amennyiben jelen Felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek az ÁÚF-ban megfogalmazott általános előírásoktól, akkor a jelen dokumentumban szabályozottak az irányadók. Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az Irányító Hatóság, illetve a Miniszterelnökség a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a honlapon megjelenő közleményeket! 5

6 1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE 1.1. A Felhívás indokoltsága és célja A szegénység és a társadalmi kirekesztődés elleni küzdelem kiemelt feladata az Európai Uniónak, ezért a 2020-as célkitűzések egyik konkrét vállalása, hogy az unión belül legalább 20 millió fővel csökkenjen a szegénység vagy a társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek száma. Az Eurostat által használt összesített szegénységi és kirekesztődési mutató három dimenziót foglal magában: A relatív jövedelmi szegénységet 5, a súlyos anyagi deprivációt 6 valamint a munkaszegénységet (nagyon alacsony munkaintenzitás) 7. Azok a személyek vannak kitéve a szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának, akik e három fő dimenzió közül egyben vagy többen érintettek. E mutató szerint 2013-ban Magyarországon a teljes lakosság 31,1%-át, azaz 3 millió 44 ezer embert érintett a relatív jövedelmi szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának legalább egy dimenziója, ami 2,4 százalékponttal, azaz 241 ezer fővel alacsonyabb a évinél, ugyanakkor azok száma, akiket mind a három szegénységi dimenzió együttesen sújtott 461 ezer főt tett ki, ami 18 ezer fővel több, mint a megelőző évben. Életkor szerint vizsgálva valamennyi szegénységi dimenzió tekintetében a legveszélyeztetettebb csoportba a 18 év alatti gyermekek tartoznak. Körükben 2013-ban az országos átlagnál 10 százalékponttal magasabb volt azok aránya, akik ki vannak téve a szegénység vagy kirekesztődés kockázatának. Ennek egyik oka, hogy a szegényebb háztartásokban több a gyermek, a másik, hogy a kisgyermekes háztartások többségében az anya nem dolgozik, így ezek a családok kevesebb jövedelemmel rendelkeznek. 8 Az átlagosnál magasabb szegénységi kockázat jellemzi a három- és többgyermekes, valamint az egyszülős háztartásokat. A szegénység jelenléte erősebb azokon a településeken, ahol magas a rászoruló gyermekek száma. 610 olyan település van az országban, ahol a rászoruló (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő) gyerekek aránya 75% felett van. Ezeken a településeken további nehézséget okoz azon szakemberek hiánya, akik megfelelő módszertannal felruházva segítséget nyújtanak a fokozottan veszélyeztetett családok számára. A szakemberek tudásából gyakran hiányoznak a halmozott hátrányok kezelésére vonatkozó gyakorlati ismeretek és a kölcsönös tanulás lehetősége; a szinergiák jobb kihasználása a gyerekek és szüleik hatékony támogatása érdekében. Mindezek hiánya miatt a rászorulókat támogató szolgáltatások nem elég hatékonyak, és gyakran kapacitásuk sem elegendő. A területi hátrányok és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatáshiány erősen meghatározzák a gyerekek későbbi lehetőségeit, életminőségét. A leghátrányosabb helyzetű területeken a problémák koncentráltan vannak jelen, gyakori a szakember- és fejlesztési kapacitáshiány, részben ennek következtében pedig hiányosak és/vagy alacsonyabb szakmai színvonalúak a különféle közszolgáltatások. A kisebb településekre gyakran nem jut megfelelő számú orvos, gyermekorvos, védőnő, tanár, nem elég hatékony és/vagy kapacitáshiányos a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás, kevés a gyógypedagógus, elmarad a 5 A medián ekvivalens jövedelem 60%-ánál, azaz a szegénységi küszöbnél kevesebb jövedelemmel rendelkező háztartásokban élő személyek aránya. 6 Alapvető javakhoz való elégtelen hozzáférést, anyagi nélkülözést jelent (akik meghatározott 9 fogyasztási tétel közül legalább háromról anyagi okból lemondani kényszerültek: 1. váratlan kiadás fedezése, 2. évi egy hét üdülés, 3. részletek fizetése (lakbér, lakástörlesztés, közműszámlák, részletre vásárolt termékek), 4. megfelelő étkezés, 5. a lakás megfelelő fűtése, 6. mosógép, 7. színes TV, 8. telefon, 9. személygépkocsi 7 Azokban a háztartásokban élők tartoznak ebbe a csoportba, amelyekben a munkaképes korú háztartástagok a megelőző évben a lehetséges munkaidejüknek legfeljebb egyötödét töltötték munkával. 8 A háztartások életszínvonala, november. KSH. Kiadvány. 6

7 szükséges gyógytorna vagy a képesség-készségfejlesztésben és a tanulásban való, fejlesztőpedagógiai jellegű segítség, nehezen elérhető a korai képességgondozás. A leszakadó területeken a helyi igények figyelembe vételével kidolgozott, a legkorábbi életkortól induló, a szülők bevonásával történő beavatkozásokra, valamint a szakemberek támogató jelenlétére hosszú távon szükség van a felzárkózás érdekében. A as időszakban több körben megvalósult TÁMOP projektek kezelték és enyhítették a problémákat, ennek ellenére a fentiekben felsorolt kiváltó okok negatív hatásainak csökkentése továbbra is kiemelt célként fogalmazódik meg. Szükségessé vált további hiányzó szükségletek feltárása, beazonosítása és kielégítésük érdekében újabb fejlesztések és szolgáltatások biztosítása, a szakemberek fejlesztése, a családok körében szemléletformálás, összhangban a as időszakban megvalósuló fejlesztések félidős és záró értékeléseiben megfogalmazottakkal. A támogatást igénylők köre a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XII.26) Korm. Rendelet 2. számú mellékletében, a komplex mutató értéke alapján meghatározott járások. Emellett a megvalósuló fejlesztések kedvezményezettjei között a területi besorolással kapcsolatos jogszabályi változások miatt (kistérségek megszűnése, járások kialakulása) új belépők is vannak, akik esetében a meglévő hiányok még fokozottabban jelen vannak. A helyi igényekre és szükségletekre reagálva a felhívás keretében megvalósuló fejlesztések átfogó célja a közötti programozási időszakban indított integrált térségi gyermekprogramok továbbfejlesztése, újabb célterületekre való kiterjesztése az alábbiakban megfogalmazott specifikus célok elérésével: a szegénység csökkentése érdekében családi gazdálkodási stratégiák átalakítása, jövőkép kialakítása, a szegény családokban élő gyerekek fokozott támogatása, szocializációjuk segítése; körükben a Biztos Kezdet 9 szemlélet elmélyítése, elterjesztése, az alacsony képzettség hosszú távú csökkentése, a hátrányos helyzetű gyerekek iskolai és iskolán kívüli képesség- és készségfejlesztése, továbbtanulási arányuk növelése, a korai iskolaelhagyás csökkentése, egészségtudatos életmód elterjesztése a hátrányos helyzetű gyerekek és szüleik körében, melynek keretében az egészségi állapot javítása, tinédzserszülések csökkentése, szenvedélybetegségek, egyéb devianciák csökkentése, a humán szolgáltatások kapacitásbővítése a támogatott hátrányos helyzetű területeken, a szociális, pedagógiai, kulturális, egészségügyi ellátórendszer intézményei közötti együttműködések javítása, szakemberek számának növelése, hiányzó szakember-kapacitás pótlása (pl.: iskolapszichológus, szociális munkás, gyógytornász, fejlesztő pedagógus), cselekvőképes helyi közösségek kialakítása, önszerveződések ösztönzése és megerősítése. Az átfogó és specifikus célok elérését olyan eszközök szolgálják, mint az innovatív módszerek kidolgozása helyi szakemberek bevonásával, szakmai műhelyek megtartása, jó gyakorlatok átadása, célcsoport számára szolgáltatások és képzések nyújtása, szabadidős és fejlesztő programok megvalósítása, civil kezdeményezések és hálózatos együttműködések ösztönzése. 9 Biztos Kezdet szemlélet: az első életévek fontossága, minél korábbi beavatkozás, a fejlődési hátrányok felismerése, kezelése, ledolgozása, nélkülözés okozta problémák kezelése, gyermekkel-szülővel való közös munka, partneri együttműködés a szülőkkel, szakemberekkel, helyi közösséggel 7

8 Jelen felhívás keretében megvalósuló fejlesztéseket folyamatosan nyomon követi és segíti az EFOP Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása c. kiemelt konstrukció, mely szakmai és módszertani támogatást nyújt. Stratégiai kapcsolódások: A felhívás illeszkedik a Legyen jobb a gyerekeknek! Nemzeti Stratégiához azáltal, hogy a gyermekek helyzetének javítását szolgáló EFOP konstrukciók (Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása és az Integrált térségi gyermekprogramok) a Stratégia alapelveivel összhangban annak céljaihoz hozzájárulva, az egyes fejlesztési irányokon belüli eszközök együttes alkalmazásával segíti a leghátrányosabb helyzetű területeken élő gyerekeket és családjaikat. Illeszkedik továbbá a Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia II. (MNTFS II) Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája, a Köznevelés-fejlesztési stratégia, továbbá a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia elfogadásáról szóló 1603/2014. (XI. 4.) Korm. határozathoz. Az MNTFS II 7.1. Gyermek jól-lét beavatkozási területénél megfogalmazottak szerint a gyerekszegénység csökkentése érdekében tovább kell fejleszteni a leghátrányosabb helyzetű térségekben a gyermekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére között elindított integrált programokat, illetve azokat további hátrányos helyzetű területekre szükséges kiterjeszteni. Az MNTFS II évekre szóló intézkedési tervéről szóló 1672/2015. (IX.22.) Korm. határozat szerint a gyermekes családok ismétlődő szegénységi körének megtörése, esélyeik tartós és hosszú távú növelése érdekében folytatni és bővíteni kell a korábbi hátrányos helyzetű térségek (kedvezményezett járások) integrált gyermekprogramjait, valamint szakmai, módszertani támogatását. Az EU 2020 Stratégia 2020-ig elérendő céljai közül a felhívás hozzájárul a Az országos szegénységi küszöbök alatt élő európaiak arányát 25 %-kal csökkenteni kell, több mint 20 millió embert emelve ki a szegénységből valamint a korai iskolaelhagyók arányát 10% alá kell csökkenteni célkitűzésekhez. A felhívás ugyancsak hozzájárul a 2013/112/EU Beruházások a gyermekek érdekében: a hátrányos helyzetből való kitörés c. Bizottsági Ajánláshoz, amely megfogalmazza, hogy a hátrányos helyzet nemzedékről nemzedékre történő öröklődésének megakadályozása érdekében a Tagállamok alakítsanak ki és hajtsanak végre a gyermekszegénység és a társadalmi kirekesztés problémájának kezelését célzó olyan szakpolitikákat, amelyek több dimenziós stratégiák révén kívánják előmozdítani a gyermekjólétet. A felhívás az EFOP A marginalizálódott közösségek például romák társadalmi-gazdasági integrációja prioritásának 1.4. Gyermekeket sújtó nélkülözés felszámolását célzó programok és szolgáltatások fejlesztése intézkedéséhez illeszkedik: Az intézkedés az integrált térségi gyermekprogramok célzott kiterjesztését célozza, amelynek keretében a leghátrányosabb helyzetű járásokban a gyermekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére között elindított térségi komplex gyermekesély programok továbbfejlesztése, indokolt esetben bővítése történik. A továbbfejlesztés kiterjed a gyerekeknek nyújtott szolgáltatásokra, módszerekre, a szakemberek tudásának bővítésére, továbbá a szükségletek jobb megértése alapján a célcsoport szélesítését, további gyerekek/családok bevonását jelenti A rendelkezésre álló forrás A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 15 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 31 db. Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. 8

9 1.3. A támogatás háttere Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Kormány határozat jóváhagyta az EFOP Integrált térségi gyermekprogramok támogatása a hátrányos helyzetű térségekben című felhívás megvalósítását. Jelen felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban: Támogató) hirdeti meg. 9

10 2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig fogadják hívását. Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja. 10

11 3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek: 3.1. Támogatható tevékenységek bemutatása Felhívjuk a figyelmet, hogy a Felhívás vonatkozó részeiben az elődprojektben résztvevők kifejezést használjuk, azokra a támogatást igénylőkre, ahol a időszakban a TÁMOP konstrukciók valamelyike alapján Gyerekesély program működött, a többi támogatást igénylő esetén az új belépő kifejezést használjuk azon tevékenységeknél, ahol ennek jelentősége van. A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek kötelezők és támogathatóak: I. PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS 1. A projekt megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése. 2. Közbeszerzések előkészítése, feltételes közbeszerzések lebonyolítása. 3. Az elődprojektben résztvevőknél a projekt célterületére vonatkozóan között készült Kistérségi Tükör aktualizálása; új belépőknél Járási Tükör elkészítése az EFOP Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása című konstrukció keretében megvalósuló kiemelt projekt kedvezményezettjének szakmai irányításával. 4. Az elődprojektben résztvevőknél a korábban elkészült kistérségi Gyerekesély stratégia és Cselekvési Terv felülvizsgálata, az EFOP Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása című konstrukció keretében megvalósuló kiemelt projekt kedvezményezettjének szakmai irányításával. II. PROJEKTMENEDZSMENT Részletes előírásokat a projektmenedzsmenttel kapcsolatban lásd a 3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások című részben. III. PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA Az alábbi tevékenységek közül az összes tevékenységcsoport megvalósítása kötelező: 1. A járási család- és gyermekjóléti központok szolgáltatásainak bővítése, erősítése, kiegészítése A program stratégiai megalapozottságának erősítése 2. A program helyi megvalósításának és a Gyerekesély Bizottság (a továbbiakban GYEB) működésének adminisztratív és szakmai hátterét biztosító Gyerekesély Iroda működtetése elkülönült szervezeti egységként a család- és gyermekjóléti központban vagy annak fenntartójánál. 3. Új belépőknél a célterületen élő gyermekek, fiatalok és családjuk helyzetének, igényeinek, szükségleteinek felmérése, valamint ez alapján Gyerekesély stratégia és Cselekvési Terv készítése legkésőbb június 30-ig Helyi innovatív fejlesztések 11

12 4. Innovatív módszerek kidolgozása és alkalmazása a rászoruló (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő) gyermekes családok számára, a helyi szakemberek javaslata alapján, 5. Krízishelyzeteket megelőző és azokat kezelő, esélynövelő megoldások támogatása a GYEB döntése alapján a helyi szükségleteknek megfelelően. Szakemberek közötti együttműködések erősítése 6. Járási és települési szintű és szakmaközi hálózatok működtetése a gyermekek, fiatalok és családjaik érdekében működő intézmények és szolgáltatások munkatársainak részvételével az összehangolt, eredményesebb és hatékonyabb működés érdekében (, továbbképzés, műhelymunka, stb.) Szolgáltatásfejlesztés és koordináció 7. A család- és gyermekjóléti szolgáltatások bővítése, erősítése, kiegészítése, szinergiában a hazai forrásokból megvalósuló tevékenységekkel. 8. A járás területén hiányzó szociális, gyermekjóléti, egészségügyi, pedagógiai célú kulturális (tanulást segítő) helyi szükségletre épülő speciális szolgáltatások biztosítása, fejlesztése, szinergiában a hazai forrásokból megvalósuló tevékenységekkel. 9. Közösségi, gyermek-és ifjúsági programok működtetése szegregátumban vagy szegregált településen, meglévő vagy új közösségi térben, ahol a szülők számára kötelezően kell biztosítani háztartási gazdálkodási, pénzkezelési ismeretekkel kapcsolatos foglalkozásokat 10. Prevenciós és kortárssegítő tevékenységek a deviáns magatartás, a korai iskolaelhagyás, a korai terhességek, káros szenvedélyek, stb. megelőzése érdekében. 11. Iskolai szünetekben és hétvégeken szervezett szabadidős és fejlesztő programok. 12. Munkaerő-piaci és közösségi részvételre felkészítő tevékenységek a gyermek és ifjúsági korosztálynak Civil és önkéntes tevékenységek fejlesztése 13. A hátrányos helyzetű gyermekekre és családjaikra irányuló civil kezdeményezések elősegítése, önkéntesek bevonása a programok megvalósításába, a bevontak felkészítése, szakmaimódszertani támogatása, önkéntesek felkészítése, szakmai-módszertani támogatása. Helyi szakemberek együttműködése, támogatása 14. Járási és települési szintű szakmai műhelyek működtetése a gyerekekkel és családjukkal foglalkozó szakemberek számára tapasztalatcserék, tudásbővítés, továbbképzési és képzési tevékenységek megvalósítása céljából 15. A projekt szakmai megvalósítói, szükség esetén az együttműködő partnerként bevont szervezetek szakemberei számára a. szupervízió, coaching, b. a hálózatos együttműködést támogató csapatépítő programok (rendezvények, tapasztalatcserék) lefolytatása a projekt első félévében, tréner bevonásával, valamint c. az előítéletek leküzdését, a harmonikus együttélést szolgáló érzékenyítés, szemléletformálás, konfliktuskezelés, stb. Biztos Kezdet szemlélet elterjesztését célzó tevékenységek 16. Szülők számára különösen óvodás kor alatti gyermekkel - gyermeknevelést támogató motivációs képzések, rendezvénysorozatok szervezése. 12

13 17. A Biztos Kezdet szemlélet megjelenésének elősegítése a szakemberek és szülők kapcsolata tekintetében a bölcsődékben, óvodákban, iskolák alsó tagozatán, és más kisgyermekkori szolgáltatásokban (előadások, csoportok, foglalkozások, stb.). Hiányzó szakemberek pótlása 18. A járás területén hiányzó, vagy a szükségletekhez képest nem megfelelő mértékben rendelkezésre álló szaktudás és szakértelem programba vonásának elősegítése (pl. gyermekorvos, szakorvosi ellátás, gyógytornász, pszichológus, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, pedagógiai asszisztens, dietetikus, mediátor, óvodai-, iskolai-, telepi szociális munkás stb.) Az EFOP Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása c. kiemelt projekttel való együttműködés 19. a megvalósítók, szükség esetén az együttműködő partnerként bevont szervezetek szakembereinek részvétele a kiemelt projekt által szervezett képzéseken, szakmai műhelyeken, szakmai rendezvényeken, (a résztvevők számára csak az utazási és szállás költség biztosítandó jelen projektből, a képzés költségét a kiemelt projekt biztosítja) 20. monitoring adatok biztosítása - a kiemelt projekt által működtetett online monitoring rendszer megfelelő mennyiségű és minőségű adatokkal, időben történő feltöltése érdekében, 21. együttműködés a kiemelt projekt szakértőivel, munkatársaival.. A program kommunikációja 22. A program hatékony helyi kommunikációja a célcsoportok és döntéshozók felé Könyvvizsgálat 23. A projekt befejezésekor kötelező a projektszintű könyvvizsgálat elvégzése, az erről szóló könyvvizsgálói jelentést a záró elszámolás részeként szükséges benyújtani IV. HORIZONTÁLIS KÖVETELMÉNYEK Részletesen lásd a 3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások című részben. V. TÁJÉKOZTATÁS, NYILVÁNOSSÁG A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségeket az ÁÚF 10. fejezete tartalmazza A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása A felhívás keretében nyújtott támogatás nem minősül uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásnak A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások Célcsoport Közvetlen célcsoport: a célterületen élő gyermekek és fiatalok, közülük is különösen a rászoruló (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő) gyerekek, valamint családjuk, 13

14 Közvetett célcsoport: a célterületen működő, a gyermekekkel és családjukkal foglalkozó intézmények, szolgáltatások vezetői, munkatársai, civil és egyházi szervezetek, a helyi közösségek vezetői és tagjai A projekt tervezés és megvalósítása során kérjük, vegye figyelembe, hogy a projektben létrehozott eredményeknek meg kell majd felelniük az alábbi elvárásoknak. Megvalósíthatósági tanulmányra vonatkozó speciális elvárások A Megvalósíthatósági tanulmányban, a jelen felhívás mellékleteként szereplő sablonban, meghatározott tartalmi elvárásokon felül szükséges bemutatni: hogy a projekt közösségi tervezés keretében alakult ki. (MT fejezetén belül) a projektmenedzsmenttel kapcsolatos személyi és szervezeti elvárásokat, továbbá a projektbe bevont szakmai vezető és szakterületi koordinátorok szakmai tapasztalatát, és kapcsolódásukat a fejlesztéshez, (MT 4.2 fejezetén belül), konzorciumi működés esetén a partnerek közötti feladatmegosztást, a projekt szervezetét, a partnerek feladatait, hatáskörét és felelősségét, az alá-fölérendeltségi viszonyokat, az információáramlás útját és módját, a döntéshozatal módját, a jelentési kötelezettségeket és a pénzügyi kötelezettségvállalás rendjét (MT fejezetén belül), az egyes tevékenységekre vonatkozó jelen fejezet Szakmai elvárások pontjában leírt szakmai elvárások teljesülését, (MT 2.3 fejezetén belül) a megvalósítandó tevékenységek megoszlását a fenntartó önkormányzat, önkormányzati társulás és a járáson kívüli bevont települések önkormányzatai között, illetve (amennyiben releváns) további együttműködő partnerek szerepét a projektben (MT 2.3 fejezetén belül), a tervezett fejlesztések illeszkedését a Helyi Esélyegyenlőségi Programokhoz (MT 2.3 fejezetén belül) (társulások esetében az összes, társuláson belüli önkormányzatra vonatkoztatva),a GYEB szerepét, összetételét, feladatait, működését, (MT 2.3 fejezetén belül) a Gyerekesély Iroda szervezetben elfoglalt helyét, kapcsolódási pontjait más szervezeti egységekkel, gazdálkodási jogosultságait, továbbá, a projekt szakmai vezetőjének és egyben a Gyerekesély Iroda vezetőjének konkrét feladatait az Iroda vezetésével kapcsolatban is (MT 2.3 fejezetén belül) elődprojektben résztvevőknél az előd konstrukció eredményeinek értékelését, az előd konstrukcióra való ráépülést, az előd konstrukció szakmai és pénzügyi fenntartásának lehatárolását jelen projekttől, továbbá az elődkonstrukcióban létrejött produktumok felhasználását és továbbfejlesztési lehetőségeit. (MT pontjában) a projektbe bevont központi költségvetésből támogatott szolgáltatások, valamint a 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendeletben nevesített Biztos Kezdet Gyerekházak esetén be kell mutatni a fejlesztésekkel való összhangot és lehatárolást is, (MT pontjában) a tevékenységek megoszlásának részletes bemutatását a konzorciumi tagok között, (amennyiben a fejlesztés konzorciumban történik), (MT 2.3 fejezetén belül) a tervezett fejlesztések lehatárolását a időszakban megvalósult TÁMOP fejlesztések fenntartási kötelezettségétől, beleértve a GYEB és a Gyerekesély Iroda tekintetében fennálló fenntartási és a tervezett tevékenységek lehatárolását ahol ez releváns (MT 2.3 fejezet) 14

15 a célok eléréséhez szükséges, beszerzendő eszközök listáját és azok szakmai indokoltságát. (MT 2.3 fejezetén belül) ha a projekt megvalósításába a szakmai kritériumnak megfelelő munkanélküli, álláskereső, közfoglalkoztatott és önkéntes személyek is bevonásra kerültek, akkor a 4.2 fejezetben kell bemutatni a bevonás módját, időtartamát és az elvégzendő feladatokat, az egyes mérföldkövekre vonatkozóan a kötelezően elérendő célérték pontos időpontját (MT 2.4 fejezetén belül) a vállalt indikátor célértékek teljesülésének módját, ütemezését (MT 2.4 fejezetén belül) a konzorciumi partner tekintetében szükséges bemutatni (MT fejezetén belül) o o a gyerekek esélyteremtése vagy a társadalmi felzárkózás területén rendelkezésre álló tapasztalatokat Előnyt jelent a legalább 10 millió forint összegű megvalósítás alatt álló, vagy megvalósított projektben való részvétel, melyben önállóan, vagy konzorciumi partnerként vesz/vett részt és a jelenleg megvalósítás alatt álló/vagy megvalósított projektek a jelen felhívás keretében megvalósítandó projektek helyszínéül szolgáló (települések vagy megye területén)= célterületen valósulnak/valósultak meg. Beszerzésekhez kapcsolódó elvárások A Kedvezményezett a projekt végrehajtása során a projekt megvalósításának időpontjában hatályos közbeszerzési törvény, illetve annak vonatkozó végrehajtási rendeletei, továbbá a programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) vonatkozó részeiben foglaltak szerint köteles eljárni. A projektmenedzsmenttel szembeni elvárások: A projektgazdának/konzorciumvezetőnek vállalnia kell, hogy a projekt menedzsmentjének ellátása érdekében az alábbi személyeket a projekt teljes hossza alatt biztosítja: - projektmenedzser - pénzügyi vezető A projektgazdának vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt egy (projekt) menedzsment tapasztalatokkal is rendelkező projektmenedzsert alkalmaz munkaviszony, közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszony keretében, akinek munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 20 órát. A projektmenedzsernek szakirányú, ennek hiányában egyéb felsőfokú végzettséggel és legalább 3 éves uniós finanszírozású projektekben szerzett tapasztalattal kell rendelkeznie a projektmenedzsment területén. A projektgazdának vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt pénzügyi vezetőt alkalmaz munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony keretében, akinek a munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 20 órát. A pénzügyi vezetőnek szakirányú felsőfokú végzettséggel és legalább 3 éves uniós finanszírozású projektekben szerzett tapasztalattal kell rendelkeznie. A projektmenedzsmenti feladatok gördülékeny ellátása érdekében lehetőség van konzorciumi tagonként munkaviszony, közszolgálati, közalkalmazotti jogviszony keretében projektasszisztens alkalmazására. Amennyiben a projekt végrehajtása során projektasszisztens is alkalmazásra kerül, 15

16 annak szükségességét és alátámasztását a Megvalósíthatósági tanulmány 4.2 fejezetében szükséges bemutatni. Projektmenedzsment alkalmazására a főkedvezményezettnek és a konzorciumi tagnak is van lehetősége, a projektmenedzsment költségekre vonatkozó százalékos korlát (ld. a jelen felhívás 5.7 pontjában) figyelembe vételével. A támogatást igénylőnek arra kell törekednie, hogy a projekt menedzsmentjét főként a célterületen élő szakemberek alkalmazásával alakítsa ki. A szakmai megvalósítókkal kapcsolatos elvárások: A projektgazdának vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt, a projekt szakmai feladatainak megfelelő színvonalú ellátása érdekében szakmai vezetőt alkalmaz munkaviszony, közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszony keretében vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében, akinek munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 40 órát. A szakmai vezetőnek a következő szociális felsőfokú végzettség valamelyikével kell rendelkeznie: szociálpolitikus, szociális munkás, szociálpedagógus, szociális szervező, szociológus, szociális menedzser, szociálpolitikus-közgazdász, társadalmi tanulmányok szak és legalább 2 éves releváns tapasztalattal. Egyéb felsőfokú végzettség esetén legalább 3 éves releváns szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie. A projektgazdának vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt szakterületi koordinátorokat alkalmaz az alábbi szakterületeken: - Korai képességgondozás - Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások - Foglalkoztatás, helyi gazdaságfejlesztés, szociális gazdaság - Tanulássegítés és köznevelés - Információs társadalom, ifjúsági terület - Közösségi munka, térségben élő kisebbségekkel végzett munka - Egészségügy Egy-egy szakterületen csak egy szakterületi koordinátor alkalmazható, de egy koordinátor több de maximum 3 - szakterületért is felelős lehet, amennyiben szakmai tapasztalata és szaktudása erre alkalmassá teszi. A szakterületi koordinátoroknak az ellátott szakterületre vonatkozó felsőfokú végzettséggel/nyelvvizsga hiányában abszolutóriummal kell rendelkeznie. Egy szakterület koordinálása esetén a szakterületi koordinátornak az adott szakterületen legalább 3 év szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie. Két szakterület koordinálása esetén a szakterületi koordinátornak legalább az egyik szakterületen kell legalább 3 év szakmai tapasztalattal rendelkeznie. A vezetői, szervezői tapasztalat a kiválasztásnál előnyt jelent. A támogatást igénylőnek arra kell törekednie, hogy a projekt szakmai megvalósítóit főként a célterületen élő szakemberek alkalmazásával alakítsa ki, továbbá a szakterületi koordinátorok kiválasztása esetében előnyben kell részesíteni azokat a jelentkezőket, akik vezetői, szervezői tapasztalattal rendelkeznek. 16

17 A projekt megvalósításába munkanélküli, álláskereső, közfoglalkoztatott és önkéntes személyek is bevonhatók, amennyiben megfelelnek a szakmai kritériumnak. Ebben az esetben a Megvalósíthatósági tanulmány 4.2 fejezetében kell bemutatni a bevonás módját, időtartamát és az elvégzendő feladatokat. Szakmai elvárások 1. A Megvalósíthatósági tanulmányban be kell mutatni, hogy közösségi tervezés keretében alakult ki a projekt. (MT fejezetén belül) 2. A Megvalósíthatósági tanulmányban be kell mutatni a Gyerekesély Iroda szervezetben elfoglalt helyét, kapcsolódási pontjait más szervezeti egységekkel, gazdálkodási jogosultságait. A Gyerekesély Iroda vezetését a projekt szakmai vezetőjének kell ellátnia. (MT 2.3 fejezetén belül) 3. A projekt teljes időtartama alatt kötelező GYEB működtetése. A GYEB tagjai a bizottságban való részvételükért díjazásban semmilyen módon nem részesülhetnek. A bizottsági munkában való részvétel költségei (pl. utazás, stb.) elszámolhatók. 4. A szakmaközi hálózatok munkájába a kiemelt projekt képviselőjén kívül be kell vonni mindazokat a közszolgáltatásokat nyújtó, ellátó, társulás területén kívüli szervezeteket, hálózatokat is, akik a helyi szakemberek munkáját hatékonyan segíthetik. 5. Szociális, gyermekjóléti, egészségügyi, pedagógiai, kulturális célú (tanulást segítő) vagy egyéb helyi szükségletre épülő szolgáltatások biztosítása, fejlesztése tevékenységelem vonatkozásában legalább kettő eddig még elégtelenül működő, a helyi szükségleteken alapuló, a gyermekek, fiatalok és szüleik számára rendszeres szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, egészségügyi, tanulást segítő (közösségi terekben, IT pontokon, közösségi házakban nyújtott szolgáltatások) vagy egyéb szolgáltatás elérhetőségének javítása /biztosítása a járás valamennyi településén, valamint a támogatást igénylők körénél megjelölt további településeken (célterület), beleértve az érintettek utaztatását, kihelyezett szolgáltatások megszervezését. 6. Iskolai szünetekben szervezett szabadidős és fejlesztő programok tevékenységekre vonatkozó elvárások: a gyermekek szünidei étkeztetéséhez kapcsolódó programok szervezése.a elődprojektben résztvevők esetén a ban létrehozott közösségi házakban, közösségi szolgáltató házakban kötelező programokat, szolgáltatásokat működtetni a megvalósítás teljes ideje alatt folyamatosan. 7. A szupervíziót diplomás vagy akkreditált szupervizor végezheti. 8. A projektnek együtt kell működnie a járást vagy annak településeit célzó pályázati programokkal, kiemelten azokkal, melyek jelen program beavatkozási területeire irányulnak, vagy a társadalmi felzárkózást segítik. 9. A helyi stratégiák/cselekvési tervek felülvizsgálatánál (készítésénél) vizsgálni kell a Helyi Esélyegyenlőségi Programokkal való összhangot. 10. A támogatást igénylőnek a tevékenységeket a felhívás mellékletében szereplő tevékenységi adatlapon kell megtervezi. 11. Kötelező az együttműködés kialakítása és a projekt teljes futamideje alatti fenntartása az EFOP Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása kiemelt projekt megvalósítóival. 12. A megvalósítás során törekedni kell arra, hogy a célcsoportra irányuló szakmai szolgáltatások a megvalósító szervezet saját erőforrásaival kerüljenek megvalósításra. Ennek biztosítása érdekében a kiszervezett szolgáltatások költsége nem haladhatja meg a projekt költségvetésének 20%-át. 17

18 A támogatható tevékenységeket a mellékelt módszertani útmutató alapján kell tervezni. Az egyes tevékenységekre vonatkozó szakmai elvárások teljesülését a Megvalósíthatósági tanulmányban szükséges bemutatni. Beszámolási kötelezettség A projekt szakmai, pénzügyi megvalósításáról, a végrehajtás aktuális állásáról a projektgazdának évente szakmai beszámolót kell tartania az EMMI illetékes szervezeti egységei részére a szervezeti egységek által kért formában, a GYEB által jóváhagyva. Ezen túlmenően az irányító hatóság kezdeményezheti további szakmai beszámoló megtartását is. Adatgyűjtés Az egyéni szintű adatgyűjtésre vonatkozó előírást a jelen Felhívás Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló felhívások esetén című része tartalmazza. Elkülönített pénzforgalmi számla nyitása A projektre elkülönített pénzforgalmi számlát szükséges nyitni (már meglévő bankszámlához alszámla nyitása is elegendő), kivéve azokat a szervezeteket, amelyeknek a Magyar Államkincstár vezeti a számláját, és az EU-s programok fogadására már nyitottak elkülönített célelszámolási számlát. Számszerűsített szakmai elvárások A projekt fizikai befejezésének időpontjára az alábbi, számszerűsített műszaki-szakmai eredményt szükséges elérni: Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése Az eredmény leírása A szolgáltatásokat, programokat rendszeresen igénybe vevő gyerekek közül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben (rgyk) részesülő gyerekek aránya A szolgáltatásokat rendszeresen igénybe vevő 25 éven aluli résztvevők közül azon személyek aránya, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek. A rendszeres igénybe vétel a nem eseti jellegű programok, szolgáltatások esetében legalább 5 folyamat-jellegű részvételi alkalmat jelent. A tulajdonság számszerűsíthető célértéke A jövedelmi szegénységben érintettek körében (rgyk) legalább 60% A tulajdonság számszerűsíthető célértékének mértékegysége Igazolás módja % jelenléti ív, időszakos beszámoló Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése Az eredmény leírása A tulajdonság számszerűsíthető célértéke A tulajdonság számszerűsíthető célértékének mértékegysége Igazolás módja Iskolaérett gyerekek aránya A program számos, gyakran az egész családra irányuló tevékenységet folytat, amelyek eredményeképpen a gyerekek elérik képességeik optimumát az iskolába járás idejére. Azon gyerekek aránya, akik esetében a program kedvezően befolyásolta az iskolaérettséget. legalább 15 % (jelenlegi járási átlagértékhez képest) % nevelési tanácsadó, szakszolgálat által kiadott igazolás 18

19 Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése Az eredmény leírása A tulajdonság számszerűsíthető célértéke A tulajdonság számszerűsíthető célértékének mértékegysége Igazolás módja Az általános iskolát elvégző gyermekek közül a továbbtanulók aránya A projekt szolgáltatásait rendszeresen igénybe vevő gyerekek a prevenció, az önismeret erősítése valamint a tanulást segítő tevékenységek eredményeképpen nagyobb arányban tanulnak tovább az általános iskola elvégzését követően. legalább 10 %-os növekedés (jelenlegi járási átlagértékhez képest) % Köznevelési Információs Rendszer (KIR) adatai alapján Mérföldkövek: A projekt megvalósítása során az alábbi mérföldköveket szükséges tervezni. Az egyes mérföldkövekkel kapcsolatos elvárások a következők: 1. mérföldkő: A projekt megkezdésétől számított 12. hónap utolsó munkanapjáig projekt szinten az összes elszámolható költség legalább 10%-áról kifizetési igénylést nyújt be 2. mérföldkő: A projekt megkezdésétől számított 30. hónap utolsó munkanapjáig, az iskolaérett gyerekek aránya 5%-kal javul, a továbbtanuló gyermekek aránya eléri az 5%-ot, valamint projekt szinten az összes elszámolható költség legalább 60%-áról kifizetési igénylést nyújt be 3. mérföldkő: A projekt fizikai befejezéséig, de legkésőbb szeptember 30-ig az iskolaérett gyerekek aránya 15%-kal javul, a továbbtanuló gyermekek aránya eléri a 10%-ot, valamint projekt szinten az összes elszámolható költség legalább 100%-áról kifizetési igénylést nyújt be. Felhívjuk a figyelmet, hogy A kedvezményezett a támogatási szerződésben foglalt ütemezés szerinti mérföldkövek elérését követően köteles időközi kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről, a projekt pénzügyi és műszaki, szakmai előrehaladásának bemutatásával a projekt eredményességéről, valamint hatékonyságáról. Időközi kifizetési igénylést mérföldkő elérését megelőzően is be lehet nyújtani. Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén az elszámolható költség és a támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az érintett tulajdonságtól vagy képességtől való elmaradás arányában. Horizontális követelmények Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, (Nem kizárólagos jelleggel, lásd ÁÚF 11. pontja) a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni. A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket. Ha a támogatást igénylő települési önkormányzat, az igénylőnek igazolnia kell a helyi esélyegyenlőségi program meglétét, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXIV. törvény 31. (6) bekezdésének megfelelően (igazolás módja: az MT pontjában, a projektgazda részletes bemutatásánál a link pontos hivatkozásával) Infokommunikációs fejlesztések esetén kötelező az info-kommunikációs akadálymentesítés. 19

20 3.3. A projektvégrehajtás időtartama A projekt megkezdése Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető. A projekt megvalósítását a támogatási kérelem benyújtását követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti, de a projekt megkezdése nincs befolyással a támogatási kérelem értékelésére és nem jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését. A támogatott projekt megkezdettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF pontja tartalmazza A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatási szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatási szerződés hatályba lépését követően legalább 54 hónap legfeljebb 60 hónap áll rendelkezésre. A projekt fizikailag befejezett, amennyiben a projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Támogatási szerződésben meghatározottak szerint, a Felhívásban meghatározott feltételek mellett teljesült. A projekt fizikai befejezés napjának a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül. A támogatott tevékenységtípusok fizikai teljesítettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF c. dokumentum 8. fejezet 6.2. pontja tartalmazza. A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határidejét a Támogatási szerződés rögzíti Projektekkel kapcsolatos egyéb elvárások A projekt területi korlátozása A fejlesztés megvalósulásának helyszíne Magyarország kevésbé fejlett régiói A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek A jelen felhívásban nem releváns Indikátorok, szakpolitikai mutatók, adatszolgáltatás 20

21 Indikátorok Mutató neve A rászoruló gyermekeket érintő programokat sikeresen elvégző személyek száma fő Mértékegység Bázisérték (amennyib en releváns) Minimálisan elvárt célérték 200 fő (25 ezer lakos alatti járás esetén) 300 fő (25 ezer lakos feletti járás esetén Célérték elérésének időpontja a projekt fizikai befejezése Mutató forrása (az adott indikátor teljesítését igazolja) monitoring (jelenléti ív) 25 éven aluli résztvevők száma fő 800 fő (25 ezer lakos alatti járás esetén) projekt fizikai befejezése monitoring (jelenléti forgalmi napló) ív, 1200 fő (25 ezer lakos feletti járás esetén Indikátor magyarázata: A rászoruló gyermekeket érintő programokat sikeresen elvégző személyek száma: Azon személyek száma összesítve, akik részt vesznek az ESZA rendelet 3. cikk (1) b) ii.) alpontjában meghatározott beruházási prioritáshoz kapcsolódó intézkedések keretében megvalósuló rászoruló gyermekeket érintő programokban és a programot az adott programtípus speciális követelményeinek megfelelően kedvező eredménnyel teljesítik. Kedvező eredménynek minősül a következő 4 kritérium közül legalább kettő teljesülése: a programban való részvétel hatására erősödnek a szülők életvezetési vagy gyereknevelési kompetenciái, illetve javulnak a gyermekek közösségbe való beilleszkedési képességei és a köznevelésben való eredményes részvételének feltételei. 25 éven aluli résztvevők száma: A résztvevő kora a születési év alapján kerül kiszámításra és a programba való belépés napján jelentési célból kerül meghatározásra. Azok száma, akik egyszer bevonásra kerültek legalább 5 alkalmat jelentő folyamat jellegű tevékenységbe. Az indikátorok vonatkozásában a minimálisan elvárt célérték a kötelezően bevont településekkel együtt értendő. Felhívjuk a figyelmet, hogy a programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. -a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben. Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben meghatározott érték 75%-át, a támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett - a vis maior esetét kivéve - a támogatás arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni. 21

22 Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az indikátor egyben a 3.2 fejezet szerinti műszaki-szakmai tartalom részét képezi, a támogatási szerződésben szereplő tervérték csökkenése esetén a műszakiszakmai tartalom csökkenésére vonatkozó, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pont c) alpontjában részletezett szabályozást alkalmazzuk Szakpolitikai mutatók Jelen Felhívásban nem releváns Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló felhívások esetén Az 1304/2013/EK rendelet 5. cikke alapján az Európai Szociális Alapból támogatott résztvevők tekintetében a tagállamoknak jelentési kötelezettségük van a rendelet mellékleteiben szereplő mutatókról. Az Európai Szociális Alapból nyújtott támogatás esetében a kedvezményezett kötelezettsége a projektben résztvevő személyekre vonatkozóan biztosítani a szükséges egyéni adatok összegyűjtését és a megfelelő formában az adatokat a támogató rendelkezésére bocsátani. A jelen felhívás esetében elvárás, hogy a projektgazda a projektben résztvevő személyekre vonatkozóan biztosítsa a szükséges egyéni adatok összegyűjtését, és megfelelő formában az adatokat a támogató rendelkezésére bocsássa. A résztvevőkre vonatkozó adatgyűjtés személyes és különleges adatok kezelését jelenti, melynek során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény rendelkezései irányadóak. A személyes és különleges adatokkal összefüggő feladatok végzése által a Projektgazda adatfeldolgozóvá válik, és az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést írásba kell foglalni. Ezen adatfeldolgozási szerződés a Támogatási Szerződés mellékletét képezi. A személyes és különleges adatokat a Kedvezményezett bizalmasan, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvénynek megfelelően kezeli, és monitoring célú adatszolgáltatáson kívül más célra nem használja fel Fenntartási kötelezettség A támogatást igénylő a projekt befejezésétől számított 5 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak, továbbá ezen időszakra vállalja: hogy a támogatott projekt keretében működő Gyerekesély Bizottságot és Gyerekesély Irodát a projekt befejezésétől számított 5 évig fenntartja. A fenntartási időszakban a Gyerekesély Bizottság negyedévente ülésezik, melyen állandó meghívottként részt vesz az EFOP kiemelt projekt képviselője, illetve a jogutód szervezet képviselője. A Gyerekesély Iroda minimum egy fővel működtetendő. A Gyerekesély Iroda koordinálja a Gyerekesély stratégiában és Cselekvési tervben meghatározottak végrehajtását, más pályázati konstrukciókkal való összehangolását - melyek a Gyerekesély program beavatkozásaihoz köthetőek. Elkészíti a fenntartási jelentést, a Gyerekesély Bizottság működéséről szóló szakmai beszámolót, megküldi az EFOP kiemelt projektnek, illetve a jogutód szervezetének is. hogy a projekt megvalósulását követően is együttműködik a szakmai támogatást biztosító kiemelt projektgazdával, illetve annak jogutód szervezetével, valamint konzorciumi partnereivel az eredmények és hatások nyomon követésében, adatszolgáltatással és az ezekhez kapcsolódó dokumentumok rendelkezésre bocsátásával. 22

FELHÍVÁS. a szociális képzések és továbbképzések fejlesztésére és a szociális életpályamodell bevezetésére

FELHÍVÁS. a szociális képzések és továbbképzések fejlesztésére és a szociális életpályamodell bevezetésére FELHÍVÁS a szociális képzések és továbbképzések fejlesztésére és a szociális életpályamodell bevezetésére A felhívás címe: Szociális humán erőforrás fejlesztése A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.2-16 Magyarország

Részletesebben

FELHÍVÁS. hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására. A felhívás címe: Tanoda programok támogatása

FELHÍVÁS. hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására. A felhívás címe: Tanoda programok támogatása FELHÍVÁS hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására A felhívás címe: Tanoda programok támogatása A felhívás kódszáma: VEKOP-7.3.2-16 Magyarország Kormányának felhívása egyházi

Részletesebben

FELHÍVÁS. tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása és a tehetséggondozás rendszerszintű továbbfejlesztésének megvalósítására.

FELHÍVÁS. tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása és a tehetséggondozás rendszerszintű továbbfejlesztésének megvalósítására. FELHÍVÁS tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása és a tehetséggondozás rendszerszintű továbbfejlesztésének megvalósítására A felhívás címe: Tehetségek Magyarországa A felhívás kódszáma: EFOP-3.2.1-15

Részletesebben

FELHÍVÁS. Gyakornoki program - támogató szolgáltatások GINOP-5.2.5-16

FELHÍVÁS. Gyakornoki program - támogató szolgáltatások GINOP-5.2.5-16 FELHÍVÁS Gyakornoki program - támogató szolgáltatások GINOP-5.2.5-16 Magyarország Kormányának felhívása a GINOP 5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők támogatására című felhívás keretében támogatott gyakornoki

Részletesebben

FELHÍVÁS. egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére irányuló projektek megvalósítására

FELHÍVÁS. egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére irányuló projektek megvalósítására FELHÍVÁS egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére irányuló projektek megvalósítására A felhívás címe: Egyes egyházi oktatási infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

FELHÍVÁS. Helyi foglalkoztatási megállapodások, paktumok megvalósítására. A felhívás címe: Helyi foglalkoztatási együttműködések

FELHÍVÁS. Helyi foglalkoztatási megállapodások, paktumok megvalósítására. A felhívás címe: Helyi foglalkoztatási együttműködések FELHÍVÁS Helyi foglalkoztatási megállapodások, paktumok megvalósítására A felhívás címe: Helyi foglalkoztatási együttműködések A felhívás kódszáma: TOP-5.1.2-15 Magyarország Kormányának felhívása a helyi

Részletesebben

FELHÍVÁS. Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése GINOP-5.1.3.-16

FELHÍVÁS. Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése GINOP-5.1.3.-16 FELHÍVÁS Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése GINOP-5.1.3.-16 Magyarország Kormányának Felhívása a társadalmi célú vállalkozások dinamizálása és stabilizálása piacképes termékek és szolgáltatások előállításának

Részletesebben

FELHÍVÁS. az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására

FELHÍVÁS. az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására FELHÍVÁS az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására Szemléletformálási programok KEHOP-5.4.1 Magyarország Kormányának felhívása civil

Részletesebben

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik: Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések című (TOP-5.1.1-15 kódszámú) felhívás Felhívjuk a támogatást

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 11. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 11. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 11. számú napirendi pontja Javaslat a TOP-5.1.1-15 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési

Részletesebben

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében.

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. FELHÍVÁS A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. A Felhívás címe: Kutatási infrastruktúra megerősítése

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása. A felhívás kódszáma: EFOP-3.1.

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása. A felhívás kódszáma: EFOP-3.1. FELHÍVÁS A magyar köznevelésben az esélyegyenlőség érvényesítésére és a köznevelés rendszere esélyteremtő és felzárkóztató szerepének megerősítésére a hátrányos helyzetű gyermekek érdekében. A felhívás

Részletesebben

FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS PEST MEGYÉBEN

FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS PEST MEGYÉBEN FELHÍVÁS FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS PEST MEGYÉBEN A felhívás címe: Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében A felhívás kódszáma: VEKOP-5.3.2-15 Jelen dokumentum Magyarország Kormányának felhívása

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Sertéstartó telepek korszerűsítése

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Sertéstartó telepek korszerűsítése FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Sertéstartó telepek korszerűsítése A Felhívás kódszáma: VP2-4.1.1.5-16 Magyarország Kormányának

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. Óvoda építésére, fejlesztésére VEKOP 6.1.1-15 számú pályázatról

Város Polgármestere. Előterjesztés. Óvoda építésére, fejlesztésére VEKOP 6.1.1-15 számú pályázatról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/213 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Óvoda építésére, fejlesztésére

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése A Felhívás kódszáma: VP2-4.1.1.3-16 Magyarország Kormányának

Részletesebben

FELHÍVÁS. Turizmusfejlesztés megvalósítására a megyékben. A felhívás címe: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés

FELHÍVÁS. Turizmusfejlesztés megvalósítására a megyékben. A felhívás címe: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés FELHÍVÁS Turizmusfejlesztés megvalósítására a megyékben A felhívás címe: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés A felhívás kódszáma: TOP-1.2.1-15 Magyarország Kormányának

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével c. könnyített

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése. A felhívás kódszáma: TOP-3.2.1-15

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése. A felhívás kódszáma: TOP-3.2.1-15 FELHÍVÁS Az önkormányzati tulajdonban lévő épületállomány energetikai felújításának megvalósítására, megújuló energiaforrások fokozott bevonásával, megyei területi szereplők részére A felhívás címe: Önkormányzati

Részletesebben

FELHÍVÁS. Fiatalok vállalkozóvá válása Vállalkozás indítási költségeinek támogatását szolgáló projektek megvalósítására

FELHÍVÁS. Fiatalok vállalkozóvá válása Vállalkozás indítási költségeinek támogatását szolgáló projektek megvalósítására FELHÍVÁS Fiatalok vállalkozóvá válása Vállalkozás indítási költségeinek támogatását szolgáló projektek megvalósítására A Felhívás címe: Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása A Felhívás kódszáma: VEKOP-8.3.1-16

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ az Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése a komplex programmal kezelendő

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása A felhívás kódszáma:

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program IT szakemberképzés és az informatika mint lehetőség a hátrányos helyzetű tanulók számára c. Kiemelt Projekt Felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.16-14

Részletesebben

FELHÍVÁS. A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére

FELHÍVÁS. A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére FELHÍVÁS A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése,

Részletesebben

FELHÍVÁS GINOP-5.2.3-16

FELHÍVÁS GINOP-5.2.3-16 FELHÍVÁS FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSA VÁLLALKOZÁS INDÍTÁSI KÖLTSÉGEINEK TÁMOGATÁSA GINOP-5.2.3-16 Magyarország Kormányának felhívása a GINOP-5.2.2-14 felhívás keretében felkészített fiatalok által megalapított

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak

Részletesebben

Pályázati Felhívás Társadalmi Megújulás Operatív Program Keretében a

Pályázati Felhívás Társadalmi Megújulás Operatív Program Keretében a Pályázati Felhívás Társadalmi Megújulás Operatív Program Keretében a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.4-09/1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program. Út a munkaerőpiacra. tárgyú támogatási kérelem KITÖLTÉSÉHEZ. Kódszám: VEKOP-8.1.

ÚTMUTATÓ. Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program. Út a munkaerőpiacra. tárgyú támogatási kérelem KITÖLTÉSÉHEZ. Kódszám: VEKOP-8.1. ÚTMUTATÓ a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Út a munkaerőpiacra tárgyú támogatási kérelem KITÖLTÉSÉHEZ Kódszám: VEKOP-8.1.1-15 Általános információk Jelen kitöltési útmutató célja, hogy

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás kódszáma: TOP-3.2.2-15

FELHÍVÁS. A felhívás kódszáma: TOP-3.2.2-15 FELHÍVÁS Az önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, újuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás valósítására yei területi szereplők részére A felhívás címe: Önkormányzatok

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Felhívás címe: Innovációs voucher. A Felhívás kódszáma: GINOP-2.1.4-15

FELHÍVÁS. A Felhívás címe: Innovációs voucher. A Felhívás kódszáma: GINOP-2.1.4-15 FELHÍVÁS A mikro-, kis- és közepes vállalkozások bevonására az innovációs láncba, valamint a vállalkozások KFI tevékenységének intenzitása fokozódására. A Felhívás címe: Innovációs voucher A Felhívás kódszáma:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-2.1.3/10/1.

Részletesebben

FELHÍVÁS. a családi kohézió erősítését elősegítő programok megvalósítására. A felhívás címe: Védőháló a családokért

FELHÍVÁS. a családi kohézió erősítését elősegítő programok megvalósítására. A felhívás címe: Védőháló a családokért FELHÍVÁS a családi kohézió erősítését elősegítő programok megvalósítására A felhívás címe: Védőháló a családokért A felhívás kódszáma: EFOP-1.2.1-15 Magyarország Kormányának felhívása, alapítványok, egyesületek,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minőségi fejlesztése c. konstrukciójához Kódszám: ÉAOP-2009-2.1.2/A/B A PROJEKTEK AZ EURÓPAI

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Tudományos képzés műhelyeinek támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Tudományos képzés műhelyeinek támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Tudományos képzés műhelyeinek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 4.2.2B-15/1/Konv 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló energia

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló energia Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló energia program keretében megjelenő HU-03-A1-2013 jelű Geotermikus alapú távhőtermelő rendszerek létesítése - már

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására A felhívás címe: Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése A felhívás kódszáma: VP5-4.1.1.6-15

Részletesebben

SZENTES VÁROS. - Városközpont Akcióterület - II. fordulós

SZENTES VÁROS. - Városközpont Akcióterület - II. fordulós SZENTES VÁROS - Városközpont Akcióterület - II. fordulós VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERVE 1. számú melléklet A közvetett támogatási rendszer pályázati dokumentumai 2011. MÁRCIUS TARTALOMJEGYZÉK I. MŰKÖDÉSI

Részletesebben

FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE

FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE FELHÍVÁS FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE A felhívás címe: Fenntartható települési közlekedésfejlesztés A felhívás kódszáma: TOP-3.1.1-15 Magyarország Kormányának felhívása a települési önkormányzatok

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia Előterjesztő: Hegedűs

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására A felhívás címe: Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus

Részletesebben

FELHÍVÁS. Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatására A felhívás címe: Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatása A felhívás kódszáma:

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Atipikus foglalkoztatási formák támogatása Közép-Magyarországi Régió / Konvergencia régiók című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.3.0 MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS c. konstrukcióhoz (jelen pályázati kiírás keretei között kizárólag a megvalósítási szakaszra

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz c. pályázathoz Kódszám: TÁMOP- 3.1.1-11/1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

A Nógrádi Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE. Jóváhagyta: Varga Gyula ügyvezető 2011. január 10.

A Nógrádi Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE. Jóváhagyta: Varga Gyula ügyvezető 2011. január 10. A Nógrádi Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE Jóváhagyta: Varga Gyula ügyvezető 2011. január 10. Tartalomjegyzék: 1. Preambulum... 3 1.1. Bevezetés - Bemutatkozás... 3 2. A minőségirányítási

Részletesebben

Megvalósítási Szerződés /TERVEZET/

Megvalósítási Szerződés /TERVEZET/ Megvalósítási Szerződés /TERVEZET/ amely létrejött egyrészről Pécs M. J. Város Önkormányzata, mint a HU0305-03- 0-0024 perseus számú "Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen" Borbála projekt

Részletesebben

Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem

Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem (TÁMOP- 3.1.4.C-14) A konstrukció céljai: a magasabb színvonalú oktatás érdekében a pedagógusok szakmai fejlődésének elősegítése szaktárgyi, módszertani, társadalmi

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására A felhívás címe: Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével A

Részletesebben

3. sz. melléklet. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

3. sz. melléklet. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében 3. sz. melléklet ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében LHH Kistérségek projektjei c. LHH tervezési felhívásához Képzés-foglalkoztatás hátrányos helyzetűeknek

Részletesebben

A RÉTSÁG, RÁKÓCZI ÚT 20-22. SZÁM ALATTI INGATLAN ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGE

A RÉTSÁG, RÁKÓCZI ÚT 20-22. SZÁM ALATTI INGATLAN ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGE RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

FELHÍVÁS. a magyar lakosság egészségmutatóinak javítására a szűrési rendszer átfogó reformjával. A felhívás címe: Komplex népegészségügyi szűrések

FELHÍVÁS. a magyar lakosság egészségmutatóinak javítására a szűrési rendszer átfogó reformjával. A felhívás címe: Komplex népegészségügyi szűrések FELHÍVÁS a magyar laksság egészségmutatóinak javítására a szűrési rendszer átfgó refrmjával A felhívás címe: Kmplex népegészségügyi szűrések A felhívás kódszáma: EFOP-1.8.1-VEKOP/15 Magyarrszág Krmányának

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése c. pályázati felhívásához Tanulói laptop program Kódszám:

Részletesebben

FELHÍVÁS. Natura 2000 kifizetések és a víz-keretirányelvhez kapcsolódó kifizetések. megvalósítására

FELHÍVÁS. Natura 2000 kifizetések és a víz-keretirányelvhez kapcsolódó kifizetések. megvalósítására FELHÍVÁS Natura 2000 kifizetések és a víz-keretirányelvhez kapcsolódó kifizetések megvalósítására A Felhívás címe: Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések A Felhívás kódszáma:

Részletesebben

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik: Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Helyi foglalkoztatási együttműködéseka megyei jogú város területén és várostérségben című (TOP-6.8.2-15 kódszámú) felhívás Felhívjuk a támogatást igénylők

Részletesebben

VI. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA

VI. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA VI. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA Tartalomjegyzék VI. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA...1 VI.1. Ingatlangazdálkodás... 2 VI.1.1... 2 VI.1.2. Ingatlanállomány és ingatlangazdálkodás... 3 VI.1.3. Ingatlangazdálkodási

Részletesebben

az EUREKA Programban való magyar részvétel támogatására

az EUREKA Programban való magyar részvétel támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap az EUREKA Programban való magyar részvétel támogatására Kódszám: EUREKA_HU_13 1 TARTALOM A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK... 3 A.1. A pályázati kiírás

Részletesebben

A Kormány... határozata. a Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia végrehajtásának a 2015-2017. évekre szóló kormányzati intézkedési tervéről

A Kormány... határozata. a Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia végrehajtásának a 2015-2017. évekre szóló kormányzati intézkedési tervéről A Kormány.. határozata a Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia végrehajtásának a 2015-2017. évekre szóló kormányzati intézkedési tervéről 1. A Kormány összhangban az Európa 2020 stratégiához

Részletesebben

Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020

Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020 1 Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020 TERVEZET A Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület közgyűlése a 11/2016. (I. 28.) számú határozattal egyhangúlag

Részletesebben

Energiahatékony iskolák fejlesztése

Energiahatékony iskolák fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában Energiahatékonysági program keretében megjelenő HU02-2013 jelű Energiahatékony iskolák fejlesztése című pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia első előrehaladási jelentésének (2013-2014) 1. sz. melléklete

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia első előrehaladási jelentésének (2013-2014) 1. sz. melléklete A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia első előrehaladási jelentésének (2013-2014) 1. sz. melléklete Magyarország Kormányának összefoglaló tájékoztatója a Keretstratégia megvalósítását szolgáló

Részletesebben

8. Cselekvési terv. 8.1 Az intézkedések leírása. Kultúrháló közösségi terek minőségi javítása és a helyi közösségek együttműködésének támogatása

8. Cselekvési terv. 8.1 Az intézkedések leírása. Kultúrháló közösségi terek minőségi javítása és a helyi közösségek együttműködésének támogatása 8. Cselekvési terv 8.1 Az intézkedések leírása 1.) intézkedés megnevezése 2)Specifikus cél 3)Indoklás, alátámasztás A támogatható tevékenység területek meghatározása Kultúrháló közösségi terek minőségi

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók NGYE-NSZ. (szolgáltatási standardok) VITAANYAG. Készítette: Dr. Magyar Gyöngyvér Vida Zsuzsanna

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók NGYE-NSZ. (szolgáltatási standardok) VITAANYAG. Készítette: Dr. Magyar Gyöngyvér Vida Zsuzsanna NGYE-NSZ A nevelőszülői ellátás standard-leírása (szolgáltatási standardok) VITAANYAG Készítette: Dr. Magyar Gyöngyvér Vida Zsuzsanna NGYE-NSZ Létrehozás dátuma: 2006. november 2007. február 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Nemzeti Adó- és Vámhivatal Háttér konszolidáció kiemelt projekt című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

Módosítási javaslatok a Munka Törvénykönyvéhez az ILO javaslatai alapján

Módosítási javaslatok a Munka Törvénykönyvéhez az ILO javaslatai alapján Módosítási javaslatok a Munka Törvénykönyvéhez az ILO javaslatai alapján ÁLTALÁNOS MEGJEGYEZÉSEK AZ ILO ÉSZREVÉTELEKBEN 1. Az ILO megjegyzi, hogy az ILO észrevételek hiánya a Memorandumban nem említett

Részletesebben

Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programja (2017-2022) Munkaanyag Munkaanyag zárása első társadalmi egyeztetés előtt: 2016.05.06.

Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programja (2017-2022) Munkaanyag Munkaanyag zárása első társadalmi egyeztetés előtt: 2016.05.06. Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programja (2017-2022) Munkaanyag Munkaanyag zárása első társadalmi egyeztetés előtt: 2016.05.06. TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló... 4 2. Bevezetés...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása c. konstrukciójához / komponenséhez Kódszám: DDOP-2009-2.1.1 A A PROJEKTEK AZ

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA. az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (ÁFSz-ek) közötti fokozott együttműködésről

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA. az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (ÁFSz-ek) közötti fokozott együttműködésről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.6.17. COM(2013) 430 final 2013/0202 (COD) C7-0177/13 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (ÁFSz-ek) közötti fokozott

Részletesebben

- Esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése a pályázatokban -

- Esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése a pályázatokban - - Esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése a pályázatokban - A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji Kistérség Fejlesztési

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Akcióterv

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Akcióterv Társadalmi Megújulás Operatív Program 4.prioritás: A felsıoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében Akcióterv 2009-2010 2009. január 13. I. Prioritás bemutatása

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. április 30-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. április 30-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2007. évi értékelése Elıkészítette: Tárnok Lászlóné osztályvezetı Igazgatási osztály, Bimbó Mária Gyámhivatali csoportvezetı, Károlyi Szilvia gyámügyi ügyintézı,

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező bizottság: valamennyi bizottság Sorszám: III/1. Döntéshozatal módja: Minősített

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Sátoraljaújhely FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV 1. kiadás Hatályba léptetve: 2013. október 30. Ellenőrzött példány Nem ellenőrzött

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az integrált ügyfélszolgálatok interoperábilis informatikai infrastruktúrájának kialakítása című kiemelt

Részletesebben

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM. 6. prioritás. Akcióterv 2007-2008. 2009. szeptember 3.

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM. 6. prioritás. Akcióterv 2007-2008. 2009. szeptember 3. TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM 6. prioritás EGÉSZSÉGMEGİRZÉS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HUMÁNERİFORRÁS-FEJLESZTÉS Akcióterv 2007-2008. 2009. szeptember 3. 1. A prioritás bemutatása 1.1. A prioritás tartalma

Részletesebben

- Szentendre, 2013. -

- Szentendre, 2013. - TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2013. szeptember 1. 2018. augusztus 31. - Szentendre, 2013. - 1. A Továbbképzési program célja Jelen továbbképzési program célja hogy biztosítsa a Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium

Részletesebben

Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program

Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program. Nagy Zoltán igazgató Tartalomjegyzék Bevezető... 6 1. Az iskola jogállása... 7 2. A nevelő munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai... 8 2.1.

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM

TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM SZÉKESFEHÉRVÁRI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM Készítette: Közép-Pannon Regionális Fejlesztési ZRT Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008. április

Részletesebben

Projekt adatlap. az Észak-magyarországi Operatív Program. Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére

Projekt adatlap. az Észak-magyarországi Operatív Program. Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére Projekt adatlap az Észak-magyarországi Operatív Program Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére c. pályázati felhívásához Kódszám: ÉMOP-3.1.3-11 1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ

Részletesebben

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2013. ÉVI 2/3. SZÁM A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2013. május 8. PEST MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ JAVASLATTEVŐ FÁZIS II. kötet 1 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett a Nagyvállalkozások általános képzéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban c. pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

SZF/ /2015 SZOLNOKI FŐISKOLA

SZF/ /2015 SZOLNOKI FŐISKOLA SZF/ /2015 SZOLNOKI FŐISKOLA PÁLYÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉS ELJÁRÁSREND Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a Főiskola tudományos, oktatási, mobilitási és egyéb pályázati

Részletesebben

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2015 2020

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2015 2020 7690 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 83. szám 1. melléklet a 27/2015. (VI. 17.) OGY határozathoz 1. melléklet a /2015. ( ) OGY határozathoz 4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2015 2020 Szakpolitikai

Részletesebben

Projekt Adatlap. a Lakhatási beruházások támogatása c. pályázati felhívásához. Kódszám: TIOP-3.2.3. A-13/1

Projekt Adatlap. a Lakhatási beruházások támogatása c. pályázati felhívásához. Kódszám: TIOP-3.2.3. A-13/1 . Projekt Adatlap a Lakhatási beruházások támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TOP-3.2.3. A-13/1 1. TÁMOGATÁS KONSTRUKCÓ MEGJELÖLÉSE PROJEKT ADATLAP 1.1. A pályázati felhívás kódszáma TOP-3.2.3.A-13/1

Részletesebben

Tartalom. 2. 3. A feladatellátás szakmai tartalma és módja a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége

Tartalom. 2. 3. A feladatellátás szakmai tartalma és módja a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége Tartalom 1. Általános rész 1. 1. 1. A Szorgoskert Nonprofit Kft. bemutatása 1. 1. 2. Főbb programjaink tevékenységeink bemutatása 2. Szolgáltatás 2. 1. A Szolgáltatás célja, feladatai 2.1.1. A megvalósítani

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv B É K É S M E G Y E I K Ö N Y V T Á R Esélyegyenlőségi terv Békés Megyei Könyvtár, Békéscsaba 2/ 18 Tartalomjegyzék ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV... 3 1. Általános elvek, célok... 3 A megkülönböztetés tilalma,

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület, Soroksár Önkormányzata

Budapest Főváros XXIII. kerület, Soroksár Önkormányzata , Soroksár Önkormányzata Településfejlesztési Koncepció Helyzetfeltáró és helyzetértékelő munkarész A dokumentáció a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

Család - és. Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Programja

Család - és. Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Programja Alsózsolcai Gondozási Központ Alsózsolca, Kossuth L. út 104. Család - és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programja 2016 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1 Előszó...4 1.2 Az intézmény bemutatása...4 1.3

Részletesebben

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13.

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13. EMBERI ERŐFORRÁSOK FEJLESZTÉSE OPERATÍV PROGRAM (2007-2013) EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG 2006. március 13. Fájl neve: OP 1.0 Oldalszám összesen: 51 oldal TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetelemzés...4 1.1. Demográfiai

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

BIHARKERESZTES VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA BIHARKERESZTES VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA Készítette: Közigazgatási Igazgatósága Budapest, 2010. március 5. A projekt az Európai Unió Támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul

Részletesebben

Magyarország Kormánya

Magyarország Kormánya Magyarország Kormánya T/10377. számú TÖRVÉNYJAVASLAT MAGYARORSZÁG 2017. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL FEJEZETI INDOKOLÁSOK II. kötet Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2016. május

Részletesebben

A felhívás címe: Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása. A felhívás kódszáma: VP-4-11.1.-11.2.-15.

A felhívás címe: Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása. A felhívás kódszáma: VP-4-11.1.-11.2.-15. felhívás A felhívás címe: Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása A felhívás kódszáma: VP-4-11.1.-11.2.-15. Magyarország Kormányának felhívása az aktív mezőgazdasági

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/09-11. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/09-11. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a örnyezet és Energia Operatív Program EOP-1.1.1/09-11 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése című konstrukcióhoz érvényes: 2013. január 9 -től Tartalom A. A

Részletesebben

A KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS PÁLYÁZATI SZABÁLYZATA

A KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS PÁLYÁZATI SZABÁLYZATA A KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS PÁLYÁZATI SZABÁLYZATA A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás (továbbiakban: Társulás) pályázati döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amely a Társulás pályázati

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált

Részletesebben

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV Munkaügyi Központja A MUNKAERİ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ÖSSZEFOGLALÓJA 2014. I. NEGYEDÉV Pápa Zirc Devecser Ajka Veszprém Várpalota Sümeg Balatonalmádi Tapolca Balatonfüred Veszprém megye 8200 Veszprém, Megyeház

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1384/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1384/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1384/2014. számú ügyben Előadó: dr. Haidegger Marianna dr. Lux Ágnes Az eljárás megindulása 2011 júliusában a 1257/2011. Korm.határozat fogadta el a Kormány

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmény neve: Napraforgó Művészeti Óvoda 1039. Budapest, Pais Dezső u. 2. Hétszínvirág Művészeti Tagóvoda 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 1. Készítette: Somodiné Kiss

Részletesebben